• Like
2012-01-17 Vishwasya Vrittantam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

2012-01-17 Vishwasya Vrittantam

 • 331 views
Published

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð ÍîØ-»öwÇð-ÌÕÑä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-146 Íâã»sÈâÌíc¿nÒâÒâÔÒð Íâã»sÈâÌíc¿nÒâÒâÔÒëÌ [ð ÍýËâÌÑãnÝÇâ ÒçÖçÎz-ÓÁâ-ã½ÔâÌäï ÕÒëôÇ ãÕãÚÈâÑz nÒâÒâÔÒsÒ áÕÞâÑâÔxÒ ãÕÞãpÈÓë»â ÍýÖâãÓÈâó ãÕÞãpÈãÓÒï ÓâwÃ÷ÍãÈï áâãÖÎ-áÔä- ÁÓÊâÓäï-ãÕr}zÒ ÐýwÃâ¿âÓ-Íý»ÓÇsÒ ÍçÌr}âÃÌ-»âÓÇâÈz ÍýÖâãÓÈâó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒð #ÈÊãÍ nÒâ½âÊäÈz ÒÈz ÒçÖçÎ-ÓâÁâ-ã½ÔâÌäÕÒôð nÒâÒâÔÒ-ÖÑÜï éÍãÈwÄëÈzó áâÊë×í;Òï nÒâÒâËä×sÒ ÌâãÖÓ-éÔz-Ñçl»sÒâDÒÜ-ÒçÈëÌ ÖpÈâÌâï-nÒâÒâËä×âÌâï-ÍäÄëÌ ÍýÖâãÓÈðó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒëÌ sÉâãÍÈï #»ÑnÕäÜÇ-ÊÔï sÑÓÇÍÝ Íý»ÓÇsÒâpÒnÕäÜÇï »ÓíãÈó éc¿ÈÑ-nÒâÒâÔÒë ÖÕô»âÓsÒ #»ëÌ-ãÕãË-áãË»âãÓÇâ Öèã¿ÈÑz ÒÈz ÐýwÃâ¿âÓ-Íý»ÓÇâÌâï ÍçÌr}¾âÃÌâÉõ »í;ãÍ ãÌÊëô×ð Ì ÍýâpÈðó #ÈsÒâð Öè¿ÌâÒâð áÌnÈÓÑëÕ áâÊë×í;Òï ÍýÖâãÓÈí ÁâÈðó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) ÍèÕôÓâwÃ÷ÍãÈð Åâô.»ÔâÑÕÒôð ÑâÈâ-ÐÕÌë áãË»-ÑâÝâÒâï ãÚÑÕØâô áÐÕÈzó é}âÃÌï »öÈÕâÌzó ÕÅíÊÓâÑÚâ̽ÓsÒ áãÈãÉð ãÚÑÕØâô »âÓÇëÌ ÕìwÌÇíÊëÕä ÒâÝâ sÉã½Èâó ÍÓmÍÓâ áwÃâÊ×ãÊÌâaz»ë ÏçËÕâÖÓë ÍèÕôÓâwÃ÷ÍãÈð ÖÕô Ý ãÚÑÍý Í âÈsÒ Ê×ô Ì ë Ì ÒâãÝ»âð Åâô.ábÊçÔ »ÔâÑÑÚíÊÒð ÕÅíÊÓâÑÚâ̽Óë áâSÒô¿ã»Èâð ÁâÈâðó sÕâÑä-ãÕÕë » âÌnÊsÒ ÖâËì ô » ×ÈÈÑâ éùÓâ¼NÅë áãÍ ÕöãwÃð ãÚÑÍâÈ»âÓÇâÈz ÁnÑÁÒãnÈ ÑÚítÖÕë ÓâÑ»öwÇ-ãÑ×Ì- ÖâÑânÒï ÁÌÁäÕÌï ÊçwÍýÐâãÕÈï ÁâÈÑzó ásÑâÈz ãÕÕë»âÌnÊ ÑëÑíãÓÒÔ ÖïsÉâ ]âÓâ ¿ï.¿ä.ÑÚëÈâ »âÓÇâÈz ±ãØ»ë × -½ï ½ íÝä-±ãØ»ë × - ÖÐâ½âÓë áâÒíãÁÈ ÒçÕâÖmÑëÔÌë ÑçKÒ Ïã¨ÌâÉ-ÓâÁÑâ½ôð áãÍ ÏâãËÈð ÁâÈðó áãÈãÉrÍëÇ ÖÑâ½tÒ éÊzÏíËÌï »ãÓwÒãÈó ½ÈÓâÝî ÌÕãÊllÒâï Ö:ÁâÈâ ÕöãwûâÓÇâÈz ãÍýnÖz á×í»-ÓâÁë ½âÒ»ÕâÅ ãÕYâÔÒë ÑDÒâ{ë ÀâÝìð ÖÚ ÕâÈâôÔâÍï »ãÓwÒãÈó ÕâÈâÕÓÇï Íý ã È»è Ô Ñz ÁâÈÑz ó Õö ã wÃð áÑöÈÕ¿ÌÑz #»âÊ×ÕâÊÌÈð ÍýâÓbËâ ÁâÈâó ÈâÍÑâÌï ¿ ÁmÑè̽Óë ãÚÑâcÀâÊÌÑz »ö.ÖèÒôÌâÓâÒÇÓâÕ éøÕâÌz Ê×Ê×ÑÔÕ-Í:¿ãÑÈï ÁâÈÑzó ãÕÊë×äÒëBÒð sÕâÈnXÒÍýâpÈëð áÌnÈÓÑz »SÑäÓíÍtÒ»âÒâï ÍèÓ̽Òâõ »îÑâÓ»ÔítÖÕð åÊâÌäÑz #»ÈâÒâð ÖÑÓÖÈâÒâS¿ ÓÜÇsÒ ÖYð Ö:ÁâÈë Ì ÈöãS×ÕÍçÓÑz – éùÓÊâãÒtÕÑz ásÑâ»Ñz éÍãÓ #Õ ãÌãÚÈÑz ãÚÑÍâÈëÌ ã]Í:¿â×ùÑð áãsÈó Ñë»âÔëÍýÐöãÈãÐð áâÓíãÍÈï ÑâÌãÖ»ï éÍtÒ»ìØâ »ëÓÔ-s»èÔz- ÊâsÒÑz áYâãÍ ÖÑâÁë ÏÚçÝ áÌçÕÈôÈë åãÈ á×ëØÊë×âÈz »ÔítÖÕð ÈöãS×ÕÍçÓë Èç ÑÚÈz Êçð¼âsÍÊÑz ó ÐâÓÈsÒ ãÕãcÀnÌâ ÁâÈâó ásÑâ»ï Ùä̽ÓsÒ [ð ÍýÐöãÈó áãsÑÌz »ÔítÖÕë ÐâÓÈtÕÓÜÇâÒ ásÑâ»ï Öïs»öãÈð áÕSÒï ÕâÈâô Ú ÓâÌç Ö âÓë Ç ×äȱÈîð áãÈÈÓâï áwÃÖÚÖýâãË»âð ÀâÝâð Ðâ½ï ÐÁãnÈó ÍýÐâÈë ÓÜÇäÒâ ó ÈÊÉôÑz Öïs»öÈÑz átÒnÈÑz ãÚÑÕöãwûâÓÇâÈz ÕâÚÌânÒÕr}âãÌ ÖãnÈó ÓâjÒ-×ì Ü ãÇ»âãË»âãÓÇâ Ùä ØâÁÚâÌz áÍëãÜÈÑzó Êë×ë ãÕYÑâÌsÒ ÐëÊÐâÕsÒ ±Èç ã ÕÞâÌãÕÐâ½âÌç Ö âÓë Ç ½ÈÖâÒï » âÔâÊz ãÌÕâÓÇâÉõ Öïs»öÈÑz átÒnÈï ÍýÐâãÕ #ë.#.#Öz ÑÚíÊÒëÌ »ÔítÖÕsÒ ÍÈâ»âÓíÚÇï ÁÔÕâÒíð ãsÉÈî ШÈâ áÌç Ñ äÒÈë ó ÖâËÌÑz ó åãÈ ó »öÈÑzó ÖâÒï »ëÓÔÓâjÒÑçKÒÑãnÝð Ùä émÑÌz ãÚÑÕöãwûâÓÇâÈz ÁmÑè ̽Óë »ÃÅâ ãsÉÈ ¿âNÃä ÑÚíÊÒð »ÔítÖÕsÒâsÒ áîÍ¿âãÓ»ï
 • 2. ãÊÌâaz»ð. 17.1.2012. Ñaz½ÔÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2ãÑÁíÓÑ-ÍýânÈsÒ Ì½âïÕ Ì½Óë ÖíÑÕâÖÓë ã×ÜÇ-Öâѽýä ãÕÈãÓÈâ »öÈâó ½ýâÑëØç ãÖãÕ»- áÍ¿äÒ ÍýãÈ×Èï-ÖpÈ-Ê×ÑÔÕ-Ðí½Ôä ãÏÚè étÖÕâÖÓë ÍâÓmÍãÓ»-ÌötÒï #»SÌ-»âÒô ® ÑsÒ ÑâDÒÑë Ì ½ý â ÑäÇë Ø ç ÖpÈ¿tÕâãÓï×Èz ÍãÓãÑÈâ Ö:ÁâÈâ, ÒÊz ½È ã]-»çÕônÈð »Ôâ»âÓâðó ãÕWÕâÖsÒ ÐâÕÌâ étÍnÌâ »Èçõ é§ëSÒëÇ ÕØë ú Ø ç nÒè Ì ÈÑâ ÕÈô È ë ó [ð Íý » âã×Èâ ÌkÖÔ ÍýÐâãÕÈð ½ýâÑsÒ ÖçÓÜâÊÔ-ÁÌìð áÌë»âãÌ ÖâÑâãÁ» »âÒâôãÇ ãÕÞptÒâÌç Ö âÓë Ç ×â»-½íËè Ñ -áâÔè » ï - ÏâÔ»âÌz ã×ÜÇ-Öâѽýëð ã®ÒÑâÇâãÌ ÖãnÈó ÖçïÊÓÕâÚä ½ýâÑsÒ ÏâÔ»âÌz ÍÔâNÅèð åtÒâÊäÌâï ÑèlÒÚýâÖð Ö:ÁâÈð, áãÍ ¿ ãÕÈÓÇÑz ãÕYâÔÒ-sÒèÈð, éùÓÍçãsÈ»âð, á»nÒð #Õï »ëØâï¿Ì ¼âY-ÍÊâÉâôÌâï ÑèlÒëØç ÍèÕôÑâÖsÒÑDÒÍýÊë×ð, ÏâÔâ¾âà ÑNÅÔsÒ ÌkÖÔz- ¾Øô»sÒ ãÕÈÓÇï »öÈÕnÈðó ÈçÔÌâÒâÑlÍÕöã}ð áãÍ Ö:ÁâÈâó Íý×âÖÌëÌÍýÐâãÕÈï ½ýâÑð ÖçnÊÓÕâÚä åtÒsÒ »ëãn¨Ò- Ñç¨âsÎäãÈð áâSÕâãÖÈï ÒÊz áâ½âãÑ ÑâÖëØç áãÍ Ñç¨âsÎätÒâïáâÓÜÇ-áâÓÜ»-ÊÔsÒ Öì ã Ì»ì ð [ð #»âÊ×íùÓã]ÖÚÖýÈÑë ÕØëô Ñç¨âsÎäÈëð –ãÑãÈð #ÈâÊö×ï ÍãÓÕÈôÌï ÍýÕãÈôwÒÈëó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) ×bÊ»íØð ÍýÎçlÔð ÍçÓíãÚÈð ÖÊz½çrsÈçãÈðÍï¿»Ñz ÒâÕÈz sÕsÉãÑÊï ×ÓäÓÑÑÔï ã¿ùï ¿ ÑíÊâÒÈë Õâ½ëØâ sÑÓÇâãtÑ»â ÖçãÕÑÔâ ÌëÝë ¿ »Çîô ÖÊâó ÒâÕÊz ãÕSÕãÑÊï ãÕÐâãÈ ÓãÕÇâ Ôí»â ÖÑsÈâ åÑë ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 1 ÒâÕtssÉâÕÓÁï½Ñï ÖçãÕÍçÔï ÒâÕ}Óâ ÊçËôÓâ ÒâÕc¿n¨ãÊÕâ»Óî ÖçÓÌÊä ½íÊâÕÓä ÌÑôÊâó áSÕtÉíÕÃÕöÜÁâãÈÖÊö×â ÒâÕã}ÐèÑNÅÔë ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 2 ÖtÒâÖtÒãÑÊï ãÕÐâãÈ ãÌÈÓâï ÒâÕc¿ ÕâÊ]Òï ÌâÌârÍÍÓï ã×Õï Öç¼»Óï ÒâÕc¿ ×âãnÈÍýÊÑzó áâ¿âÒâôÒ ÖÑÍôÇï ÍýãÈãÊÌï ÒâÕc¿ ÑâÌï ÁÌìð ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 3 ÒâÕ}ÑôãÕËÑôÇäÚ ãÕÏçËâÌz vÒâpÌíãÈ Õöã}ï ½ÈâÌz ÒâÕÈz»ÑôãÕ»ÑôÇäÚ ãÌÈÓâѽýëÖÓnÈí ÁÌâðó ÒâÕãc¿ÝãÕã¿ÝãÐãùãÔã¼Èâ áâÊ×ôÐèÈâ ÖÊâ ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 4 ÒâÕÈz ÖtÒÒç½ï ãÕÐâãÈ ÖÈÈï ÝëÈâÒç½ï ]âÍÓï ÒâÕ]ÇôÌÑÊzÐèÈï »ãÔÒç½ë ãÕ]ãÊzÐrÊz½äÒÈëó ÖçÐâãØÈÑz ÓâÑíÓâÁÑãÇsÈÉâY½çÓÕí ÒâÕÊz½çrÐâôÓÈä ÈöwÇâï ãÀãnË ÐÁ ÜÑâï ÁãÚ ÑÊï ÍâÍë ÓãÈï Ñâ »öÉâð ÈâÕÈz ÖÊz ½çrÇâ ÕÒï ÖçãÌÒÈâð ÊëÕï ½çrnÈnÌçÑðóó 5 ÖtÒï Ïýè[ÌçÒâãÚ ÖâËçÍÊÕäï ÖëÕsÕ ãÕ]jÁÌâÌz ó Åâ. ÙëÒâï× ã]ÕëÊä ÑânÒâÌz ÑâÌÒ ãÕã]Øí;pÒÌçÌÒ ÍýKÒâÍÒ sÕâÌz ½çÇâÌz »äãÈõ ÍâÔÒ Êçðã¼Èë »çr ÊÒâÑëÈÈz ÖÈâï ¿ëãwÃÈÑz óó áÉôð – ÈöwÇâÒâð, »âÑÌâÒâð ÀëÊÌï »çr ó ÈâÑz Ìâ×Ò ó ÜÑâÍÓâÒÇ ÐÕ ó ½Õõ ãÕÌâ×Ò ó ÍâÍ»ÑôãÇ ÍýäãÈï Ñâ »çr ó ÍâÍ»âÒëô ÓÈð Ñâ ÐÕ ó ÖtÒï ÕÊ ó ÖjÁÌâÌâï Ñâ½ôÑz áÌçÖÓ ó ÞâãÌÌâï ÖëÕâï »çr ó ÖmÑâÌÒígÒâÌz ÍýãÈ ÖmÑâÌï Ê×ôÒ ó ×ÝèÌz áãÍ áÌçÌÒ, ÈâÌz sÕâÌç»èÔâÌz »çr ó sÕâÌz ½çÇâÌz áâ¿ÓÇëÌ Íý»â×Ò ó »äãÈõ ÍâÔÒ, Ò×sÕä ÐÕ ó Êçðã¼Èë ÊÒâï »çr ó #ÈÈz ÖÕõ ÖjÁÌâÌâï »Ñô ó ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð