ãÊÌâaz»ð. 11.1.2012. ÏçËÕâÖÓð              ÍîØ-»öwÇð-ã]ÈäÒâ, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068  ANNUAL SUBSCRIPTION  `500/- ...
ãÊÌâaz»ð. 11.1.2012. ÏçËÕâÖÓð            „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012-01-11 Vishwasya Vrittantam

496 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012-01-11 Vishwasya Vrittantam

 1. 1. ãÊÌâaz»ð. 11.1.2012. ÏçËÕâÖÓð ÍîØ-»öwÇð-ã]ÈäÒâ, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ANNUAL SUBSCRIPTION `500/- ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.com ÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-141 ÍýËâÌÑnÝä Åâú.ÑÌÑíÚÌãÖïÚëÌ ÍýíkÈï ÒÈz Êë×ë »çÍíØÇsÒ ÖÑsÒâï ÖÑâËâÈçï ÖmÏ}- ÑnÝâÔÒâð ÍÊÜëÍâð ãÕÊËãÈó ásÒâð ¿ÈçØçô ÜëÝëØç ãÕ×ëØâÕËâÌï ÍýÊâsÒnÈëó »çÍíØÇÊçwÍýÐâãÕÈâÒ i]- ×ÈâÒ ÁÌÍÊâÒ ÏÚçÜëÝäÒâð »âÒô®Ñâð ÈÉâ ¿ »çÍíØÇsÒ ÖÑsÒâï ÖÑâËâÈçï ÓâwÃ÷vÒâãÍãÌ Áâ½r»ÈâãÐÒâÌsÒ áâÓmÐ åtÒâãÊ »âÒô®Ñâñ ÖÑâÕëã×Èâð ÖãnÈó [í ÌÕãÊllÒâï »çÍíØÇë ÏçÐçÜâÒâ¿ ÍýãÈÕëÊÌÑë»ï Íý»â×ÒÌz Åâú. ÑÌÑíÚÌãÖïÚ éøÕâÌz ÒÈz »çÍíØÇsÒ »âÓÇâÌâÑnÕëØÇÑz átÒâÕSÒ»ÑãsÈó ÈëÌíkÈï ÒÈz ÖÑsÒëÒï ÓâwÃ÷sÒ»öÈë ÔjÁâÒâð ãÕØÒí ÕÈôÈë ÒÈí ãÚ ÐâÓÈï »çÍíØÇsÒ ÈäÕýÈÒâ áÍ¿âãÒÈçï ÖÎÔï ÌâÐÕÈzó ÈëÌíÊäãÓÈï ÒÈz ÌäãÈãÌÑâôÈâÓð »âÒô®ÑÍýÕÈô»âS¿ ã×Üâ- sÕâsÉÒ-sÕcÀÈâ-ÍëÒÁÔ-ÍîãwûâÚâÓëØç ÑDÒë ÖmÏnËâÌz sÍwÃÈÒâ áÕ½cÀëÒçðó ÍýËâÌÑãnÝÇâ ã̽ãÊÈï ÒÈz ÖÕëôÜÇëØç åÊï ÞâÒÈë ÒÈz ãÕ½ÈëØç ÖpÈÖç ÕØëôØç »çÍíØÇë ÍýãÈ×Èï ãÕï×ãÈãÑÈâ áÍã¿ãÈÓÐÕÈzó (áâ»â×ÕâÇä ãÊlÔä) sÕâÑä-ãÕÕë»âÌnÊ ÁÒïãÈ sÕä»öÈÑz ÒÈz ÖmÍýãÈ ÐûÕÓäÊëÕä ÁäãÕÈâ »âÒô®Ñâð ÖÑâÒíjÒnÈë ó áÕÖÓë;ãsÑÌz ÕÅíÊÓâ, WÕð ÌâãsÈó ÓâÁsÉâÌíc¿nÒâÒâÔÒë ãÕãÐnÌâÌâï ÊÔâÌâï Íý Ñ ç ¼ âð Ìë È âÓð ãÕÕë » âÌnÊ ÁÒï ã È ÏnÊäÍý t ÒÜä-»ÓÇâÕë Ê Ìë ÕâÊÙÕÇ- ÓâÁËânÒâï ãÊllÒâï ÈsÒ ÖÑâËî ãÌãÑùú ÑÚâ̽Óë Íý»ÓÇë »ën¨äÒânÕäÜÇãÕÐâ½sÒ ãÕÁÒ¾ÃzÃë Ù}â:ÁÔäÌz áÍôãÒwÒãnÈó #»ÖÚÖý ÏâÔ»âÌâï áãËÕkÈâ ékÈÕâÌz ÒÈz ãÊÕÖÑëÌï sÑÈçõ ÈsÒ ÖÑâËî ×íÐâÒâÝâÒâð ánÕäÜÇâãлÓÇëÌ ÊíãØÌð ãÕr}Ò ÖÕôËÑôÍýâÉôÌâÖÐâ ÖÑâÒíjÒÈëó áÒíÁÌï ãÕÕë»âÌnÊ ÚâÈÒâÒâð ÕâÊï ÍýÕÈôãÒwÒÈëó ÑëÑíÓäÒÔ ]âÓâ »öÈÑãsÈó ×íÐâÒâÝâ ÍýâÈð ÈçÔÖäÍýÁâÍãÈ Íý»ÓÇÑz áwÃÕâÊÌë ÍýsÉâÌï »ãÓwÒãÈó »ëÛÕÇä- 2006 ÈÑÕØäôÒë Ã÷sà Öï¿âãÔÈ-ãÕDââÔÒë ÍýâÈð»âÔë 400 Èç Ô ÖäÓâÑÍý Á âÍãÈ áãÒ ãÚnÊÕð ! ÐÕnÈð ÐëÊÐâÕï ÀâÝâð ÖèÒôÌÑs»âÓï »ãÓwÒãnÈó Ñç Ë âÖï ¾ Øô - Íý » ÓÇë ÍãÓtÒÁnÈç, ÖãmÑãÔÈâð ÑÚâ̽ÓsÒ »âÓëÔäÏâ½-ãÕsÈâÓsÒ sÕâÑä ½ç Á ÓâÈsÒ Íý â kÈÌz Öaz¾ãÃÈâS¿ ÐÕnÈçó ËÑôÖÑâÁÒíð ãÕÕë»âÌnÊ-ãÕYâÔÒë sÕâÑä- ½öÚÑnÝä áãÑÈ×âÚð ÓÜÇâÒ ×ÍÉï »çÕônÈçó ½ÈëãÈÚâÖï ãÕÕë » âÌnÊsÒ Íý ã ÈÑâÒâð áÌâÕÓÇï [ð ÌÕãÊllÒâï »ën¨äÒânÕäÜÇãÕÐâ½ëÌ ÍSÒnÈçó ËâãÑô»ÕäÓãÊigÕÁãÒÌâï ÐãÕwÒãÈó »âÒô®Ñð ÑÚâ̽ÓsÒ ÍýÉÑ- ÍãÓÍöwÃðó nÒâÒâÔÒsÒ áâÊë×âÌçÖâÓï ÍèÕôÁâÌâï »äãÈô½âÉâï sÑÓnÈð ÈëØâï Ìâ½ãÓ»ð ÈÉâ ÑëÑíÓäÒÔ-»ën¨sÒ Öã¿Õð ÍÊã¿{âãÌ áÌçÖÓnÈçó ãÚnÊçËÑôsÒ áãÑÈ×âÚsÒ ½çÁÓâÈë ÍýÕë×âÒ ÍýãÈÏnËð sÕâÑä ãÌã¼ÔëWÕÓâÌnÊsÒ éÍãsÉtÒâï ãÚnÊçÖÑâÁsÒ ãÚnÊçÖïs»öÈëð ¿ ÓÜâï áãsÈó ãÕsÈâÓï ¿ Öaz»lpÒ ÈëÌ ÍýëãÓÈâð ÖmÍnÌï ÐãÕwÒãÈó ÍçNÒãÈãÉ étÖâãÚÈâS¿ ÖnÈð ÖÕëôØâï ãÚnÊèÌâï ÐûÕÓä Íý»ÓÇÑz áY ÍýâkÈÌz- ×øäð vÒèÚÏ}âð »ötÕâ ÐûÕÓäÊëvÒâð Íý Ë âÌÑnÝä ÔâÔ- áâÖçÓ×ãøãÐð ÖÚ Öaz¾Øõ »çÕônÈçó ãÕÔçãpÈ Íý»ÓÇë ÏÚâÊç Ó - ×âãsÝÇð (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈz) »ën¨äÒânÕäÜÇãÕ ØÃz¿tÕâãÓï×ÈÑâï ÖmÍèjÒð sÕâÑä ÍýÇÕâÌnÊð Ðâ½ëÌ ÈTÒãÑÊï ÍçNÒãÈãÉÑz éÍÔxÒ
 2. 2. ãÊÌâaz»ð. 11.1.2012. ÏçËÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2 ÚãÓÒâÇâã×ÜâãÕÐâ½sÒ Íý×ïÖÌäÒï »âÒôÑz ÚãÓÒâÇâã×ÜâãÕÐâ½sÒ ÕãÓwÄâãË»âÓä ÙäÑÈä ÖÓäÌâ ÓâÁÌz áâÒçkÈ #Õï Öã¿Õ ã×ÜâÒâð ÖtÍýÒâÖëÌ ÓâjÒ×ìãÜ»âÌçÖnËâÌÍýã×ÜÇÍãÓØÊz ,ÚãÓÒâÇâ, ½çr½ýâÑsÒ ãÌÊëã×»â ÙäÑÈä sÌëÚÔÈâ ÍýÊë×sÒ ÖÕô»âÓäÒ ãÕYâÔÒëØç »âÒôÓÈâÌâï ã×Ü»âÇâï ÜÑÈâ ÖïÕËôÌâÒ ã×ÜâãË»âÓ ÖïãÕËâÌ ÊöwÃzÒâ ¿2011 æ×ÕäÒ ÕØôsÒ ákÃçÏÓ ÑâÖë ÍãÓØÊð áãË»âãÓãÐð ½íwÄäÑz áâÚèÒ sÕäÒÑz áãÐÍýâÒï Íý»ãÃÈÕÈä ãÌÊëô×ï ¿ ÊùÕÈä ÒÈz 31.12.2008 æ×ÕäÒ ÕØôâÈzáYâÕãË ÌÕãÌÒçkÈâÌâï ÍÊínÌÈâÌâï ¿ Öïs»öÈ-ãÚnÊä-áï½ìÁäÐâØâÒâð ã×Ü»âÇâï ÖâÜâÈz Íýã×ÜÇsÒ »lÍÒnÈçó áDÒâÍ»ã×ÜâãÕÐâ½sÒ áDÒÜð Ùä»rÇë× ÐâÓ]âÁð ÈÊÌçÖâÓï ãÕÐâ½sÒ Ùä ÈëÁÍâÔð, Åâ.ÙëÒâïÖ ã]ÕëÊä, Ùä á×í» »çÑâÓð, Ùä ÔãÔÈ »çÑâÓð, ÙäÓÇËäÓãÖïÚð #Õï Ùä áãÌÔ ÑëÚÈâ ÍýÐöãÈãÐðÖâ»ï ½íãwÄï ãÕËâÒ Íýã×ÜÇ»âÒô®ÑÒíÁÌâÒâð ÊâãÒtÕï Åâ.ÙëÒâï× ã]ÕëãÊÌë (ÍýÐâÓä áDÒâÍ»ÜÑÈâãÕ»âÖ»âÒô®Ñð) ÊùÑzó Åâ.ã]ÕëãÊÌâ ÖYð Íýã×ÜÇÒíÁÌâÒâð sÕrÍï Öïs»öÈ-ãÚnÊä-áï½ýëÁä ãÕØÒâÇâÑz áDÒâÍ»âÌâï »öÈë Íï¿ãÊÕÖäÒ Íýã×ÜÇ»âÒô®Ñð ãÌÑâôÒ ÍýsÈçÈðó ãÈÖöØç ÐâØâÖç áDÒâÍ»âÌâï ÜÑÈâÖïÕËôÌâÒ Íýã×ÜÇ-»âÒô®Ñð Í:¿-ãÊÌâÌâï ãÌËâôãÓÈðó Íýã×ÜÇÕ½ëô 17 Õ½ëôØç 625 áDÒâÍ»âð Ðâ½ï ½ýÚäÈÕnÈðóáÝ »âÒô®Ñë ÖâÑânÒãÕØÒëØç áâÍÊâÍýÏnËÌÑz, ã×ÜâãË»âÓð, ÖÈÈï #Õï vÒâÍ»ï ÑèlÒâaz»ÌÑz, ÍÒâôÕÓÇã×Üâ, »mpÒèÃÓã×Üâ, ÁÌÖïKÒâã×Üâ,ÖÑëã»Èã×Üâ #Õï ÌìãÈ»ã×Üâ ÍýÐöãÈØç ãÕØÒëØç vÒâKÒâÌÑãÍ áÐÕÈzó áÝ Íýí.ÙäËÓ ÕâãÖwÄâð ÍèÕô »çÔÍãÈð ÙäÔâÔÏÚâÊçÓ×âsÝäÓâãwÃ÷ÒÖïs»öÈãÕYâÍäÄÌÕÊëÚÔä, Åâ.ÍçãÌÈ ½çpÈâ ã¿ã»tÖ»ð – áÍíÔí ÚíãsÍÃÔ, ãÕã×wÃâð áâ»ØôÇÐèÈâð áâÖÌzó Åâ. ½çpÈâ áâËçãÌ» ã¿ã»tÖâãÕÞâÌï ÓâÑâÒÇ-ÑÚâÐâÓÈâÈzÖÑçÊzËöÈãÕãÐnÌíÍâKÒâÌìð ½äÈâÒâð ÑâDÒÑëÌ ¿ sÕäÒï vÒâKÒâÌï ÖÓÔï ÍýÐâÕítÍâÊ»ï ¿ ÍýsÈçÈÕâÌzó ánÒë ¿ ãÕØÒ ãÕ×ëØÞâð áDÒÍ»âÌz ãÕØÒëÌÒnÈðáâtÑÌð ÑèlÒâï»ÌâÒ ÍýëãÓÈÕnÈðó #ÈÊÉõ ÈëBÒð ÍâÄzÒÍçsÈ»ëØç Öï»ãÔÈÍâÄâÌâï áâ»Ó½ýnÉâÌâï, éÊz½ÑsÉÔâÌâï, #ëãÈÚâãÖ»-Ðî½íãÔ»-ÖâÑâãÁ»ÊöwÃzÒâËâãÓÈâÌâï ÍýSÌâÌâÑz éÍsÉâÍÌï ãÕËâÒ ÖÕëôØâï ãÁÞâÖâï Íý»ãÃÈÕnÈðó áÈð Íýã×ÜÇ»âÒô®Ñð rã¿ÍýÊð áÐÕÈzó ásÒ Íýã×ÜÇ»âÒô®ÑsÒÍýtÒë»Ñz áDÒâÍ»ð áDÒâãÍ»âS¿ éÍÒíã½Èâï Íý»ãÃÈÕnÈðó áDÒâãÍ»âð »ãÉÈÕnÈð ÒÊëØð Íýã×ÜÇ»âÒô®Ñð ÞâÌÕËô»ð áãsÈó ásÑâ»ï »öÈë ásÒÑÚÈä áâÕSÒkÈâ ÕÈôÈëó Íýã×ÜÇ-»âÒô®Ñë 165 Öïs»öÈ-áDÒâÍ»âð Ðâ½ï ½öãÚÈÕnÈðó Åâ.ÙëÒâïÖ ã]ÕëÊä, ½çŽâûÕ, ÚãÓÒâÇâó ÖçÐâãØÈÑz ÑnÝð #Èë ÖtÍçrØâð ÍÓâÉô¾Ã»âð sÕâÉõ ÍãÓtÒjÒ Òë ÖâÑânÒâsÈç ÍÓâÉôÑçYÑÐöÈð sÕâÉâôãÕÓíËëÌ Òë ó ÒtÍçrØëÇ ÚãÕ¼â ÊëÕâ ÒÞÑÈnÕÈó Èë;Ñä ÑâÌçØÓâÜÖâð ÍÓãÚÈï sÕâÉâôÒ ãÌDÌãnÈ Òë ÕÖnÈí ásÒâÖäÊâjÒï ½ýäwÑ åDÑð ×Ó}ãÕðóó Òë Èç DÌãnÈ ãÌÓÉô»ï ÍÓãÚÈï Èë »ë Ì ÁâÌäÑÚë óó ánÕÒð ð- ÒÈz ÊëÕâð ÍçrØëÇÚãÕØâ ÒÞÑz áÈnÕÈ (Èë) ÖtÍçrØâð – ÖjÁÌâð, #»ë (»ëã¿Èz, ãÕÓÔâð) ÖãnÈ, ÕÖnÈð ásÒ áâjÒÑz áâÖäÈz ½ýäwÑð åDÑð, ×ÓÈz Òë ÖâË»âð- ÍÓãÚÈÖâË»âðó (Èë) Èç ÖâÑânÒâð Òë sÕâÉâôãÕÓíËëÌ (sÕâÉôsÒ áãÕÓíËëÌ, sÕâÉôÚâãÌï ãÕÌâ) ÚãÕðó ÍÓâÉôÑz éYÑÐöÈð (ÍÓâÉô ÍÓëØâÑz áÉëô, ánÒëØâï »öÈë Öïs»öÈ vÒâKÒâ ð- ÒÈz ÊëÕâð – ÍýâazãÌãÊôwîÑëÇ éYÑÐöÈð éYÑï ÍýÒtÌï ãÏÐýãÈ, »çÕôãnÈ ó Èë áÑä (åÑë) ÖÕôãÕË×ÓäÓëØç ÁäÕâtÑrÍëÇ ÍçrØsÒ ÍýÕë×âÌnÈÓï ÖïÖâÓ-ËÑô Öï¿âÔ»âð ån¨âÊÒí ÑâÌçØÓâÜÖâð (ÑÌçwÒrÍâð ÓâÜÖâð) Òë sÕâÉâôÒ (sÕsÒ ÊëÕâð, ÍçrØëÇÚãÕØâ – ánÒÚãÕÓÌçÍÔbË ÚëÈçtÕâtÍçrØÑëÕ ÑÌÖâ ÚãÕwÃzÕëÌ Öï»lpÒ, áÉëô) ÍÓãÚÈï ãÌDÌãnÈ (Ìâ×ÒãnÈ, ãÕËâÈÒãnÈ, ÍÓëØâï áÑaz½Ôï »çÕôãnÈ) ó Òë Èç ãÌÓÉô»ï (ÍýÒíÁÌï ãÕÌâ) ÒÞÑz - ¨vÒ-ÊëÕtÒâ½âtÑ»ï ËÑôÑz ÕëÊâÉôrÍÑz Õâ ÒÞËÑôÑz, áÈnÕÈ- ÍÓãÚÈï DÌãnÈ (Ìâ×ÒãnÈ) Èë »ë (åãÈ ÕÒï) Ì ÁâÌäÑÚë (Ì ãÕsÈâÓÒâÑâÖçÓÌçãwÄÈÕnÈ åtÒÉôðó ÈãsÑÌz ÑâÌãÖ» ÒÞâÌçwÄâÌÖÑÒë;nÒëØâï ÁâÌäÑð) ó ãÕ×ëبvÒâÇâÑÐâÕâÈz, ÕÖnÈð – ÕÖnȱÈçÓëÕ, ásÒ – ÊëÕ»öÈsÒ ®Èíð, áâjÒÑz- ÑÌçwÒâÇâï Íý»âÓ¿ÈçwÃÒÑz áãsÑÌz WÔí»ë ÕãÇôÈÑz ó ËöÈï ÁçÚzÕÒâÊäÒÑâÌï ½vÒÑâjÒÑz Õâ, áâÖäÈz- áÐÕÈzó ½ýäwÑð - ½ýäwÑS¿Èçôð, åDÑð – éùÑâð, ÑDÒÑâð,áËÑâð åãÈ Íý»âÓÝÒsÒ ÌâÑ»ÓÇï ×kÒÑz ó ¿ÈçÉô Íý»âÓsÒ ã»ï ÌâÑ sÒâÈz¬ #ÈÈz »ãÕð ÒÞäÒ»âwÄ-ãÕ×ëØð, ×ÓÊz ÚãÕð - ×ÓÊz ±ÈçS¿ãÕ×ëØï ÚãÕÓÐèÈzó ÐÈöôÚãÓð Ì ÁâÌâãÈ ó Öïs»öÈ ÐâÕâÉôð ð- ÖÕëôØç ÁäÕëØç ÈsÒì»ÍâÊÍýÍ:¿ëØç ¿ ÍçrØsÒ ÍýãÕwÃtÕâ§ëÕâð ÑÌÖâ sÕâÉôtÒâ½ÍèÕô»ï ÍÓãÚÈï ÖâËÒnÈð éùÑÍý»âÓ»âð ÒÞâÌçwÄâÌÑ»çÕôÌzó ÈÝ ÖâÑânÒÚãÕrÍëÇ ÍçrØï Èë »lÍÒâ:¿®çð, ãÕ×ëØÚãÕrÍëÇ ÖjÁÌâð Á½ãÈ ãÕÓÔâðó sÕâÉôÖâËÌÖãÚÈï ÍÓãÚÈï ÒÞäÒ¨vÒrÍëÇ ¿ ÕÖnÈ-±Èçï áâjÒrÍëÇ Èë »lÍÒâÑâÖçð ÈÉìÕëDÑrÍëÇ ½ýäwÑï Èë ÖâËÒnÈð ÁÌâð ÑDÒÑÍý»âÓ»âðó Èë ¼Ôç áËÑâð ÓâÜÖÍÊÕâcÒâð Òë sÕâÉôÖâËÌâÒ ÍÓëØâÑz áãÚÈï éÍsÉâÍÒâÑâÖçð ×ÓÊ:¿ãÕ-×ëØÚãÕrÍëÇó ÒYpÒâjÒâÊäãÌ ÖÕâôãÇ ÕsÈèãÌ ÚãÕ- »çÕôãnÈ ó ã»nÈç Òë ãÌw»âÓÇï ÍÓëØâÑz áãÚÈï rÍâNÒëÕ ÈÉâãÍ ÍöÉ»z-ÍöÉ»z ÈëØâï ÌâѽýÚÇï нÕÈí ÒÞsÒÖmÍèÇõ rÍï »çÕôãnÈ Èë »ë¬ ÕÒï ÈâÌz Ì ÁâÌäÑðó ÍýÊ×ôÌÒâÝâÒ ÈÉíøÑzó ÖïãÜpÈ-ÕöùâãÌ (1) ÍýÁâÖùâ»ãÊÌë ÑçKÒ áãÈÉärÍëÇ ÉâæÔìNÅ Êë×sÒ ÍýËâÌÑnÝä ãÒï½Ô» ã×ÌâÕâÝâ ÖÑâ½ãÑwÒãÈó ÑÚíÊÒâ ÉâæÔìNÅ Êë×sÒ ÍýÉÑ-ÑãÚÔâ ÍýËâÌÑnÝä áãsÈó (2) Íâã»sÈâÌÊë×ë ãÕsÎíÃÌÑzó ãÕï×ãÈ ÁÌâð ÑötÒçÑçͽÈâð ãÝï×c¿ânÒë áâÚÈâð Ö:ÁâÈâðó (3) áâsÃ÷ëãÔÒâ Êë×sÒ ã®Å»ð ÚëãÅÌ áÕÊÈz ÒÈz ÐâÓÈäÒ-ã®»ëÃz-ã®Å»âð ÖÓÔÈÒâ ×ÓÇâ½ãÈï sÕä»çÕôãnÈó (4) ãÚÑÍâÈ-ÕöãwûâÓÇâc¿ ÁÌÁäÕÌï ásÈ-vÒsÈï ÁâÈÑzó (5) #»íÌãÕï××Èï »íãÃrpÒâtÑ»âð ÍýtÒÜï ÕìÊëã×»-ãÌÕë×-ÖmÏ}âð ãÕï×ãÈð ÍýsÈâÕâð Íý×âÖÌëÌ sÕä»öÈâðó (6) »ÍÃÑç¨âÒâð áÕìËvÒâÍâÓ Íý»ÓÇë ÓâãwÃ÷ÒânÕäÜÇâãлÓÇëÌ ¿ÈçÊô×ÁÌâð ã̽öãÚÈâðó (7) áÑÊâÕâÊ-̽Óë áânÈâÓâãwÃ÷Ò-ÍÈaz½-ÑÚíítÖÕsÒ ÍýâÓïÐð áÐÕÈzó ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×