• Like
2011-11-26 Vishwasya Vrittantam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

2011-11-26 Vishwasya Vrittantam

 • 565 views
Published

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 211 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ◊ʪ‡Ê˸· ‡ÊÈÄ‹ ∞∑§◊ á ÁŒŸÊVU - 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 211 á Date : 26-11-2011, Saturday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ÷ÍÁ◊-•Áœª˝„áʬ˝‚¢ª— Ÿ Áfl‡Ê·—Ô Ô ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 25 ¬Áp◊ ’¢ª¬˝Œ‡Ê ÁflŒ‡ÊÊÃÔ˜ ÁŸfl‡Ê∑§ÊŸÔ˜Ô •Ê∑§·¸ÁÿÃÈ◊Ô˜◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊ ÿÙ¡ŸÊ ¬˝SÃÈÃÊ– ⁄ÊC˛¬ÁÃÔÔ òÊËÁŒfl‚ËÿÿÊòÊÊÿÊ◊Ô˜Ô ¡êÔ◊Í-∑§‡◊Ë⁄ ⁄ÊÖÿ •Êªë¿Áà ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •ÄÔÃÍ’⁄◊Ê‚Sÿ •CÊÁfl¢‡ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ üÊËŸª⁄Ô ‚Áê◊‹ŸË◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ◊ÈÅÿ◊ãòÊÔË—ªÃÔ ·áÔ◊Ê‚ÊèÿãÃ⁄ •ÁS◊ŸÔ˜ ÃÈ ÁŒÑËŸª⁄ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ¬˝◊ÈπÒ— •Áœ∑§ÊÁ⁄Á÷—Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸◊˜Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ¡êÔ◊Í, ÁŒ. 25 Ô ‡ÊÊÁãà ‚È ⁄ ˇÊÿÙ— •ááÊÊ „¡Ê⁄ ©¬Á⁄⁄ÊÖÿÔ ÁŸfl‡Ê∑Ò§— 56,000∑§ÙÁ≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊÁŸ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ⁄ÊC˛¬ÁÃÔ— ¬˝ÁÃ÷Ê ¬Ê≈UË‹ ◊„ÙŒÿÊ ªÈL§flÊ‚⁄Ô ¬ÈŸSÕʸ¬Ÿ◊Ô˜Ô, ¬ÿ¸≈U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁh—Ô •ÊŒËÁŸÔ ‡Ê⁄Œ¬flÊ⁄SÿÔ ¬˝àÿÊ∑˝§◊áÊ◊Ô˜ÁŸfl Á ‡ÊÃÊÁŸ ßÁà ¬˝ ø ‹ÁÖ ¬⁄ãÃÈ Ô ÃSÿÙÁÄÔ Ã — ŸÍ à Ÿ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊÊÔ ‚ÍøŸÊ ŒûÊÊ– ⁄ÊòÊË∑§Ê‹ ¡êÔ ◊ Í - ∑§‡◊Ë⁄ ‚ÁãÃ–Ô ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË ¬È Ÿ — ªÊãœËflÊŒSÿ ¡ã◊ ŒŒÊÁÖ•ılÙÁª∑§ Áfl∑§Ê‚Êÿ ÃÕÊ ⁄ÊÖÿSÿ ÿÊòÊÊÿÊ— ¬˝ Õ ◊ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÁŒÑËŸª⁄ ‚— ¬òÊ∑§Ê⁄Ò— ‚„ flÊÃʸ‹Ê¬‚◊ÿÔ •ááÊÊ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ Ô •ÕÙ¸ ¬ Ê¡¸ Ÿ ÁŒfl‚ •òÊ •ÊªÃflÃË– ◊Ÿ◊Ù„ŸÁ‚¢ „ —, ‚ÙÁŸÿÊ „¡Ê⁄Ô ‹Ë‹ÿÊÔÔ ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‡Ê⁄ŒˇÊ◊ÃÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁhÔ„ÃÙ— ⁄ÊÖÿ •ÁS◊ŸÔ ˜ •fl‚⁄ ‚Ê ªÊãœË, ¬Ë.ÁøŒê’⁄◊Ô ˜ , ¬flÊ⁄ ◊„Ê÷ʪ— ∞∑§flÊ⁄◊Ô˜ ∞fl “ÕÊ嬫U”‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ •Ÿ∑§Ê— ÿÙ¡ŸÊÔ— flÒ c áÊÙŒ √ ÿÊ— Œ‡Ê¸ Ÿ Êÿ ¡Ÿ⁄‹ flË.∑§.Á‚¢„ÔÊ—Ô ∞ÃÒÔ— ∑§⁄ÊÉÊÊ× •Ê‚ËÃÔ˜?Ô •Sÿ ©ûÊ⁄◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ»§‹¬˝ŒÊ— ‚ÁãÃÔ ßÁà ÃÿÊÔ ªÁ◊cÿÁÖ Áfl◊ÊŸ¬ûÊŸ ‚„ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜ ¬òÊ∑§Ê⁄Ê— ‚Ê≈UÔ˜≈U„Ê‚◊Ô˜Ô ¬Á⁄ÁSÕÁÃ◊Ô˜Ô©Q§◊Ô˜– flÊÃʸ„⁄Ò—Ô ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄ ÃSÿÊ— SflʪÃÊÿÔ ⁄ÊÖÿ¬Ê‹— (∞∞»§∞‚ˬË∞) ⁄ÊÖÿSÿÔÔ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚‡Êù ’‹◊Ô˜ ßÁÖ ÃSÿ ◊Ã üÊËŸª⁄áÊÔÔ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 25 •ÊŸãŒ◊ÿ◊Ô˜ ∑ΧÃflã×– ¬⁄ãÃÈÔ Ãׂ◊ÿ ‚Ê •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ Ô ∞Ÿ.∞Ÿ.flÙ⁄ÊÔ ∞fl◊Ô˜ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË •Ÿ ∑  § èÿ— ÷ʪ è ÿ— •¬‚Ê⁄áÊÊÿ ∑§Ê⁄áÊÊÁŸ ‚Êœ¸◊Ô˜ •ãÿèÿ— SÕÊŸèÿ— ∑ΧÁ·◊¢òÊÔË ‡Ê⁄Œ ¬flÊ⁄— ∑§ŸÁøÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄Ô ◊„Ê÷ʪ— Sfl©l٪ʟÊ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ ©◊⁄ •éŒÈÑÊ ÃÕÊÔ •ãÿ ŒÍ⁄Ë∑§⁄áÊÊÿÔ˜Ô ‚— ÿÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô •Ÿ∑§ÊÁŸ ‚ÁãÖ ÃÊÁŸÔÔ ÃÈÔ ‚‡ÊùŒ‹ÊÔ ¬‚⁄áÊ◊Ô ˜ ŒÈC’ÈÁhŸÊÔÔ ∑§⁄ÃÊ‹Ÿ ◊ÊÁ⁄×, ¬ÍáʸL§¬áÊ flQ§√ÿSÿÔ ÁmÁflœÊà◊∑¢§Ô ÷ÊflÊÕ¸◊˜Ô ÁflôÊÊÿÔˇÊ ò ÊÊáÊÊ◊Ô ˜ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ªÁ⁄DÊ— flÁ⁄DÊ— •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— •Êø⁄ÿÃÔ˜ ÃSÿ Áfl·ÿ •Á¬ •Êâ∑§flÊŒ „˝Ê‚àfl◊Ô˜, ⁄ÊÖÿÔ ÷ÁflcÿÁÖ •fl◊ÊÁŸÃ—–Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔÔ •ááÊÊ ÃÈ⁄ãÃ◊fl Ÿ◊˝— •÷ÍÃÔ ˜– ‚— •flŒÃÔ˜÷flÁÃ, ∞Ìո◊˜Ô ∑Χ·∑§èÿ—, ©¬ÁSÕÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚fl¸èÿ—ÔÔ •flŒÃÔ˜– ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ˇÊòÊSflÊÁ◊èÿ— ø ÁflSÃÎÃ◊Ô˜ •ÊªÊ◊Ë ⁄ÁflflÊ‚⁄Ô ◊ Ô ˜ Ô ◊Ê‚Ô  ◊¢ ò ÊˬÁ⁄·Œ— ∞ÃÃÔ ˜ ªÈáÊÙà‚flÔÿôÊÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ „¡Ê⁄Ô  ◊„ÙŒÿSÿÔ ‚„‚Ò fl ©ÁQ§Ô — ÁflflÊŒSÿÔÔ ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢¡ÊÃ◊Ô– “•ááÊÊ ˜ ◊¢ Á òÊáÊ◊Ô ˜ ¬˝ Á à ∞·Ê ÉÊ≈U Ÿ Ê ‚fl¸ Õ Ô Ê ÁŸãŒŸËÿÊ– Á„¢ ‚ Êà◊∑§◊Ô ˜ ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ‚Ê •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝Œ‡Ê ¬˝Õ◊◊Ô˜Ô ’Ò∆U∑§◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜–ˇÊòÊ◊Ô˜Ô ŸËÿÃ– •Ã—Ô •œÈŸÊ©lÙª¬ÁßÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ÷ÍÁ◊ ¬Á⁄Œ‡Ê¸ŸÊÿ SÕÊSÿÁÖ •òÊÔÔ ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ •ÄÔÃÍ’⁄◊Ê‚Sÿ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊ—ÔÔ •ê’Ê¡Ë ˇÊòÊŒ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ „¡Ê⁄ÔÔ” ÿÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÃSÿ ¬˝‡ÔŸSÿÙûÊ⁄◊Ô˜ ªáÊÃãòÊSÿ ∑ΧÃÔ Ÿ ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜Ô– •¬⁄ÃÔ— ªÊ¢œËŸª⁄, ÁŒ. 25 ◊ÊÃÈ— •Ê‡ÊÔËflʸŒ◊Ô˜¬˝Ê#È◊˜Ô ‚— ŒÊÃÈ◊Ô˜ ∑ΧÁ·◊ãòÊË •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô •ááÊÊ ‡Ê⁄Œ¬flÊ⁄Ù¬Á⁄ “ÕÊ嬫U”Sÿ ¬˝÷Êfl ŒÎ‡ÿÃ‚¢ ª ˝ „ ◊Ô ˜ ‚Êäÿ◊ÁSÖ üÊË◊ÊÃÔ Ê Ô flÒ c áÊÙŒ fl Ë •CÊÁfl¢ ‡ ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË üÊË Ÿ⁄ ã º˝ ¬Í¡Êø¸ŸÊ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– ⁄ÊÖÿ „¡Ê⁄Ô ŸÍß⁄ËàÿÊ ªÊãœËflÊŒSÿ √ÿÈà¬ÁÃ◊Ô˜ ◊„Ê⁄ÊC˛ ⁄ÊÖÿÔÔ ÿòÊ ◊Èê’߸,Ô ’Ê⁄Ê◊ÃË ∞fl¢Ô•SÿÙ¬Á⁄ Áfl‡Ê· øøʸ Ÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿSÿÔÔ ŒËˇÊÊãà üÊËŸª⁄ Ô ‚Áê◊‹ŸË◊Ô ˜ ◊ÙŒÔ Ë ◊„ÙŒÿ— •l ¬˝ÊÕÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊSÃ⁄Ô ◊ÍÀÿ ∑§⁄ÙÁÖ ◊„Êà◊Ê ªÊ¢ÁœŸ— •Á„¢‚ÊÔ ◊ʪ¸Sÿ ¬ÍáÊ Ÿª⁄·ÈÔ Áfl⁄Ùœ◊ÔÔ˜ ÷flÁÖ ‡Ê⁄Œ÷flÁÃÔ ßÁà ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË ‚◊Ê⁄Ù„ ©ŒÔ˜’ÙœŸ◊Ô˜ ŒÊSÿÁà •÷flÃÔ˜– ◊ÈÅÿ◊ãòÊÔË— ÃÈ ªÈ¡⁄ÊÃSÿ ÁflEÁflÅÿÊÃ◊Ô˜ ’ÙœSÿÔÔ ©ãÔŸÃÊflSÕÊ◊Ô¬Ê˝ #È◊˜Ô ˜ “ŸflËŸÊ ¬Á⁄÷Ê·ÊÔ”Ô ¬ÈŸ⁄flÔ ÁŸÁ◊¸ÃÊ– ¬flÊ⁄SÿÔ ‚◊Õ¸∑§Ê—Ô ◊ʪʸáÊÊ◊Ô˜ ©¬Á⁄Ô•∑§ÕÿÃÔ˜– ‚Ê •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ Ã× ©◊⁄ •éŒÈÑÔÊ ◊„ÙŒÿŸ ÁŒÑËŸª⁄ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ‡ÊÁÄÔ Ã ¬Ë∆U◊Ô ˜ •ê’Ê¡Ô Ë ‚— ◊ÊòÊ ¬˝ Ê ÁÕ¸ à flÊŸÔ ˜ – Ô ◊„Êà◊Ê ªÊÁ㜟— ◊ʪ¸ •ááÊÊ „¡Ê⁄Ô •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ ø–◊Ê∑§¬Ê ‚fl¸∑§Ê⁄— ⁄ÊÖÿSÿÔ ‚„ flÊÃʸ‹Ê¬◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÃ–Ô ¬˝ ◊ È π Ò Ô — •Áœ∑§ÊÁ⁄Á÷—ÔÁfl∑§Ê‚ˇÊòÊ Ÿ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ‚‡Êù ’‹Áfl‡Ê · ‡ÊÁQ§- •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ ◊ÊÃÎ S Õ‹◊Ô ˜ •Êªàÿ ªÈ á ÊÙà‚flÔ — Ÿ ÃÈ ∞∑§—Ô ÷ÁÄÔÃ÷Êfl¬Íáʸ◊Ô˜ ¬Í¡Ÿ◊Ô˜ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— •Á¬ÃÔ È •ÊflÊ„ŸSÿÔ •„ÃÈ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ•Ê‚ËÃÔ˜– •ÁœÁŸÿÔ◊◊Ô˜ÔÔ ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸◊˜Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ‚— •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ©ûÊ⁄ ªÈ ¡ ¸ ⁄ ◊„ÊÿôÊflÃÔ ˜ •ÁSà ßÁà ‹Ù∑§ÊÿÈÄÔì˝∑§⁄áÊÔÔ ◊ÈÅÿ ⁄ÊÖÿSÿÔ Ô ŒÊ¢ à ʬ˝ Ê ãÃÔ  ÃŸÙÄÔÃ◊Ô˜– •ÁS◊ŸÔ˜ •fl‚⁄ •ÁflÁSÕÃÊÿÊ◊Ô˜ ¬˝ÊÕÁ◊∑§Ë ◊ÈÅÿ◊ÁãòÊáÊÔÔ ŸË‹∑§◊‹ ‹ˇÊÊÁœ∑§¡ŸÊ—ÔÔ ‚¢∑˝§◊áÊÊÃÔ˜ ‚¢⁄ÁˇÊÃÊ— ◊È ¢ ’ ߸ – ÷Ê⁄ÃSÿ ·≈U Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ ‚¢‹ÇÔŸÊ— ÷ÍàÔflÊ ∑§ÙÁ≈U∑§Ê— ¡ŸÊ— ÁŸfl‚ÁãÖãÿÊÿʜˇʗ •Áœ∑§Ê⁄¬˝Ê#— •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 25 ø⁄áÊÔ ¬˝œÊŸÔãÿÊÿʜˇÊÊÿÔ œÊ⁄ʇÊÊùË ◊È∑ȧ‹ Á‚ã„Ê -‡ÊÊ‹ÊÿÊ◊Ô˜ ªÈáÊÙà‚flSÿÔ ‚Ù◊¬È ⁄ ÊÔ ÃÕÊ ◊ŸË· ⁄ÊÖÿ · È ªÃ¬¢ ø fl· ¸ è ÿ—Ô Ô ÷ÿ¢ ∑ §⁄◊Ô ˜ ∞«U Ô ˜ ‚ ⁄ÙªÊÃÔ ˜ ‡ Ê ⁄ Ë ⁄ ‚ ¢ ’ ¢ œ Ë ⁄ Ù ª Ê á Ê Ê ◊ Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ ¬˝ Ê ⁄ê÷◊Ô ˜ ‚Ù◊¬È ⁄ Ê, mı ÷˝ Ê Ã⁄ıÔ Ô ∑§ÊÿʸÁãflÃ◊Ô˜ “•ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜” ŒÍ⁄Ë¡ÊÃÊ—– ªÃfl·¸Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ©ã◊Í‹Ÿ◊Ô˜ ÃÕÊ ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ ßÁà •÷flÃÔ˜–Ô ßàÕ◊Ô˜ ¬Ífl¸◊Ô˜ ‚— •ê’Ê¡Ë◊ÊÃÈÔ— Eì˝SÕ⁄ ‚»§‹ÃÊÿÊ— SflÊŒ◊Ô ˜ L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô˜Ô ◊äÿ ∞∑§‹ˇÊ∑§Ê— m ¬˝◊Èπ ∑§Êÿ¸ •ÊflÊ„ŸŸ ⁄ÊÖÿSÿ ‹Ù∑§ÊÿÈ Ä Ô Ã Sfl◊ãÃ√ÿ◊Ô ˜ å Á ·ÃflÊŸÔ ˜ – •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿÔ ÁŒflÊ ∞∑§flÊŒŸ •ê’ÊÔ◊ÊÃÈ ÁŸÁ◊¸Ã ¬˝ÁÃ◊Ê◊ÔÔ˜ ‚‚ê◊ÊŸ◊Ô˜ ‹éœflÊŸÔ˜–Ô ∞ø•Ê߸flË mÊ⁄Ê ¡ŸÊ—ÔÔ ‚È⁄ÁˇÊà ÿıŸ‚¢’¢Áœ ‚ÊÁœÃ–Ô 2003 × 2008Ô Á ŸÿÈ Á ÄÔ Ã Ô — ÃÕÊ Áfl¬ˇÊ ÁfløÊ⁄ÊŸÔ ˜ πá«U¬Ë∆USÿÔ Áfl⁄ÙœË ◊ÁãŒ⁄Ô •ÊªÃÔflÊŸÔ–Ô •ê’Ê¡Ë ¬˝ŒûÊÔflãÃÔı– ˜ ‡Ê¢∑§Êª˝SÃÊ— ¡ŸÊ— •ÁS◊ŸÔ˜ ÁfløÊ⁄◊ÔÔ˜ ¬˝ÊåÿÔÔ ⁄ÙªÊÃÔ˜ ◊ÈQ§Ê— fl·¸¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ¬˝ÊÿÃÔ— 100178‹Ù∑§ÊÿÈ Ä Ô Ã SÿÔ ∑§Êÿʸ ∞∑§òÊË∑Χàÿ ∞∑§Ê ‚ÍøË ◊ãÃ√ÿÊÁŸÔ ∞∑§òÊË∑Χàÿ ¬ÈŸ—Áœ∑§Ê⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ Áfl·ÿ ÃÎÃËÿ— ÁŸÁ◊¸ÃÔÊ •ÁSÖ •SÿÙ¬Á⁄ Áfl◊‡Ê¸— ÷flÃÔÈ– ‚ÁãÖ •Sÿ ÁŸáʸ ÿ Sÿ ¡ŸÊ— ∞«UÔ˜‚⁄ÙªÊÃÔ˜ ŒÍ⁄Ë∑ΧÃÊ—ãÿÊÿʜˇʗ flË.∞‚.‚„Êÿ— ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ ¬ˇÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ¬Á⁄¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜ ¬˝ÁÃcÔ∆UÊŸ¬ÁòÊ∑§ÔÊ ‚ÁãÖ ÔªÈ L §flÊ‚⁄ ªÈ ¡ ⁄Êà ©ëø ÁfløÊ⁄ÊŸÔ˜ ôÊÊàÔflÊ ¬Á∆UàÔflÊÔ ◊„ÊÁœflÄÔÃÊÔ∑§◊‹ ÁòÊflŒË, ““Œ ‹Ò¥‚≈U”” mÊ⁄ÔÊ ∑ΧÃ◊Ô˜– •Sÿ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊SÿÔãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ¬˝ œ ÊŸ ∞fl ∑§Ù˘Á¬ ÁŸc∑§·¸ — ◊ÈÅÿ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔÔ œÊ⁄ʇÊÊùË Á’‹ ∞¢«U ◊Á‹«UÊ¢ ª≈UÔ˜‚ ‚»§‹ÃÊ, •ÊflÊ„ŸÔ S ÿãÿÊÿʜˇÊSÿ ‚◊ˬ ¬òÊ◊Ô˜ •ÊªÁ◊cÿÁÖ ¬˝∑§Ê‡Ê ¡ÊŸË ÃÕÊÔ ©ëø »§Ê©ã« U ‡ ÊŸ mÊ⁄Ô Ê ¬˝ Ê #◊Ô ˜ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ⁄Ô— ø ‚ÊœÈflʌʟԘ¬˝  Á ·ÃflÊŸÔ ˜ – •œÈ Ÿ ÊÔ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§Êÿ¸∑§ÃÊ¸Ô ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ⁄Á¡S≈˛ U Ê ⁄ •ŸÈ Œ ÊŸ œŸ◊Ô ˜ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ¬˝Ê#È◊˜Ô ÿÙÇÿÊ— ‚ÁãÖ 2009¬˝œÊŸãÿÊÿʜˇʗ ÷ Ë π Ê ÷ Ê ß ¸ ¡Ÿ⁄‹ ¬˝ÁÃÁŸÁœ—, ∞Ã L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô ˜ ©¬øÊ⁄ÊÿÔ Ô Ã◊ fl·¸ ÷Ê⁄ÃÔ ∞ø•Ê߸flË‹Ù∑§ÊÿÈÄì˝∑§⁄áÊÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô Ô ¡ ∆ UflÊÔ ◊„ÙŒÿSÿ ©¬ÁSÕÃÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – √ÿÿËÁ∑˝§ÿÃÔ S◊– “•ÊflÊ„Ÿ” ‚¢∑˝§ÊÁ◊à ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÔÊ∑§ûÊȸ◊Ô˜ •Áœ∑§Ê⁄¬˝Ê#— ßÁà œÊ⁄ʇÊÊùÔË Áª⁄Ë‡Ê ¬≈U‹Ÿ ⁄ÊÖÿ¬Ê‹ Ÿ Ô ¬˝ Ê ªÒ fl Ô ¬Í fl ¸ ‚¢SÕÊÿÊ— SÕʬŸ◊Ô˜ 2003 24 ‹ˇÊ‡Ê— •Ê‚ËÃÔ˜ ßÁ— ÉÊÙÁ·ÃflÊŸÔ˜–Ô ¬˝‡Ÿ— ¬ÎC—ÔÔ ÿÃÔ˜ πá«U¬Ë∆UŸ Ô ãÿÊÿʜˇʗ •Ê⁄.∞.◊„ÃÔÊÔ Ã◊ fl·¸  •÷flÃÔ ˜ – •Sÿ ¬ÍflʸŸÈ◊ÊŸ◊Ô˜ fløÃ– ¬⁄ãÃÈ ªÈ ¡ ⁄ÊÃÔ ©ëø ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ ÁfløÊ⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ◊ „ Ê ÷ Ê ª — ∑§Êÿ¸∑§‹Ê¬◊Ô˜ •Êãœ˝¬˝Œ‡ÊÔ, 2010 ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ •SÿÊ—ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ‚Ê⁄Ê¢‡Ê— ŸÔ ∞∑§òÊË∑Χ×– ‹Ù∑§ÊÿÈÄìŒÊ‚ËŸ— ∑ΧÃÔ—– Ô ∑§áÊʸ ≈ U∑ § ,Ô ◊„Ê⁄ÊC˛ Ô  , Ô ‚¢ S ÕÊÿÊ—Ô Ô ◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô ˜πá«U¬Ë∆UÔ  Ô ‹Ù∑§ÊÿÈ Q § ¡Ÿ‚¢ÉÊ·¸ÔÔ◊¢øSÿÔ •Ã— ⁄ÊÖÔÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— •SÿÔ ÃÊÁ◊‹ŸÊ«ÈU ⁄ÊÖÿ ÃÕÊ ◊ÁáʬÈ⁄ flÎÁhàflÊÃÔ˜ 2.5 ∑§ÙÁ≈U∑§Ê—¬˝∑§⁄áÊÔ øøʸ •Ê‚ËÃÔ˜ ÃŒÊ •ÊflÊ„∑§— ⁄Ê¡ ‡ Ê ÁŸáʸ ÿ S ¬˝ à ÿˇÊÃÿÊ ŒÈ⁄Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ∑§ãº˝◊Ô˜, •„◊ŒÊ’ÊŒ ¬˝÷ÊªÔ ¬ˇÊ× ‚È⁄à Ÿª⁄ Á„ãŒË ÃÕÊ ªÈ¡⁄ÊÃËÔ ∞fl¢ ŸÊªÊ‹Ò ¥ « U ⁄ ÊÖÿ · È ø ¡ŸÊ—Ô ∞«U‚ ÿÈQ§Ê— ‚Áãà ßÁÃÔ ˜Ô∞·— πá«U¬Ë∆UÔ— •ÁãÃÔ◊Ô ◊Ê¢∑§«U¬ˇÊ×ÔÔ ©¬ÁSÕ× Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– ÷Ê·ÊÿÙ— S¬œÊ¸à◊∑§◊Ô˜ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊÔ ∑§Êÿ¸∑˝§◊◊Ô˜Ô •l ‚◊ʬŸ◊Ô˜Ô ¡ÊÃ◊Ô˜– •÷flÃÔ˜– ∞Ã·È ⁄ÊÖÿ·È ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜Ô ôÊÊÿÃ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
 • 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ ‹Ù∑§∑§ÕÊ ¬⁄◊Êà◊ÁŸÔ •πá«UÁflEÊ‚— •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∑Χ·Ëfl‹— ⁄Ê◊‹Ê‹— •Ê‚ËÃÔ˜Ô ¬Í¡∑§— ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ SÕÊÀÿÊ◊Ô˜ ÿÊÁŸ ŒÁˇÊáÊÊL§åÿ∑§ÊÁáÊÔ •Ê‚ŸÔ˜, 4 2 8 1 ŒflÊ‹ÿ– ¬˝àÿ„— ÷Q§ÊÔ— ŒflŒ‡Ê¸ŸÊÿÔ ÃÊÁŸÔ ŒËŸ¡Ÿ è ÿÔ — ÁflÃÁ⁄ÃÔ fl ÃË ¬⁄¢ 5 2 •ÊªàÿÔ ÿÃÔ ˜ Ô Á∑§◊Á¬ ŒÁˇÊáÊÊSflL§¬ ¬¢ ø L§åÿ∑§ÊÁáÊ ªÙ¬Ô Ÿ ÃÿÊÔ Sfl‚◊ˬ 3 1 7 5 SÕÊÀÿÊ◊Ô ˜ ¬ÊÃÿÁãÃ, ÃÊ— ŒÁˇÊáÊÔ Ê — •SÕʬÿÃÔ˜– ⁄Ê◊‹Ê‹Ô— •Áœ∑§— L§ÇáÊÔ— ⁄Ê◊‹Ê‹—Ô ‚fl¸èÿ—ÔÔ ŒËŸ¡Ÿèÿ— ÁflÃ⁄Áà ÷ÍàÔflÊ •¬Îë¿ÃÔ˜ - ““àfl◊Ô˜Ô SÕÊÀÿÊÔÿÔÊ— 8 7 S◊–Ô Sfl‹¬‚ÊœŸÒ— ‚— Sfl¬Á⁄flÊ⁄ÔSÿ ¬¢øL§åÿ∑§ÊÁáÊ Á∑§◊Õ¸◊˜Ô ¬ÎÕ∑§Ô˜ ∑ΧÃÊ •Á‚?ÔÔ Ô 5 9 6 2 8 ¡ËÁfl∑§ÔÊÁŸflʸ„◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà S◊–Ô fl·Ê¸◊˜Ô fl·¸◊˜Ô ߸E⁄— ÃÈ ‚ŒÒfl ŒÿÊflÊŸÔ˜– ÃSÿÔ ∑Χ¬ÿÊ 1 5 ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ √ÿfl„Ê⁄◊Ô˜ ¬˝Êø‹ÃÔ– ∑§ŒÊÁ¬Ô ÃSÿ ˜ •ÊflÊ◊Ô˜ ‚ÈπŸÔ ¡ËflÊfl—– ¬¢øL§åÿ∑§ÊÁáÊ 3 6 4 7 ªÎ„ •÷ÊflSÿÔ ¿ÊÿÊ Ÿ ¬ÁÃÃÊÔ •Ê‚ËÃÔ˜– ÃÈ ¬⁄ è ÿ— ŒËÿÃÊ◊Ô ˜ – ߸ E ⁄— ‚fl¸ ô Ê—Ô , ¬˝÷ȬŒÿÙÔÔ— ‚¢¬Íáʸ ÁflEÊ‚Ÿ ¬Í¡ÿÁà S◊– ‚fl¸‡ÊÁQ§◊ÊŸÔ˜ •Á¬Ô,Ô àfl◊Ô˜ ªë¿Ô, ªÎ„ÊÃÔ˜Ô 4 1 ∞∑§ŒÊ ⁄Ê◊‹Ê‹— •‚ÈSÕ— •÷flÃÔ˜– ’Á„— ∞∑§— ÿÊø∑§— •ÁSÃ,ÔÔ ÃS◊ÒÔ ÃÃÔ˜Ô 7 5 8 9 ∑Χ·ËÔfl‹—ÔÔ ª˝Ê◊Ô fl‚ÁÖ ‚fl¸ ∑Χ·Ëfl‹— ¬˝Ê× ÃŒÊ ‚Ô— •ÊªÊ◊ÔË ÁŒfl‚ÔÁfl·ÿÔ •ÁøãÃÿÃÔ˜– L§åÿ∑§◊Ô˜Ô ŒÁ„–”” ÷Êÿʸ ÃÕÊ ∑ΧÃÊ–ÔÔ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 9 3 8 4 5 2 6 7 1 •Ê⁄èÿÔ ‚Ê¢ÿ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ˇÊòÊ ÁflÁflœÊÁŸÔ ∑§ÊÿʸÁáÊ ÿÁŒÔ ÃSÿ ◊ÎàÿÈ— ¡ÊÿÃÔ ÃŒÊ ÃSÿ ¬àÔŸËÔ ‚„‚Ê ⁄Ê◊‹Ê‹— ¬¢øàfl◊Ô˜ ¬˝Ê#flÊŸÔ˜– 6 5 1 9 7 8 3 4 2 flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 2 7 4 6 1 3 9 5 8 ∑ȧfl¸ÁãÖ Ã „‹Ÿ ˇÊòÊ◊Ô˜ ∑§·¸ÁãÃ, ∑§ÀÿÊ¡‹ŸÔ ÃÃÔ˜Ô ∑§Õ◊Ô˜Ô ªÎ„◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ Á∑˝§ÿÊÃ? ¬⁄◊E⁄ ÁŸªÍ…Ê÷ÁQ§—, ÃÁS◊ŸÔ˜ ÁflEÊ‚— 7 6 5 8 3 1 4 2 9 flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 8 4 3 2 6 9 7 1 5 Á‚ÜÔøÁÃÔ, ÃòÊ ’Ë¡ÊÁáÊ øÔÔ fl¬ÁãÖ ∑Χ·Ëfl‹—Ô ˇÊòÊÊÃÔ˜ ⁄Ê◊‹Ê‹ÔSÿ ÷Êÿʸ •ãÿ·ÈÔ— ¬Í¡ÊÿÊÔÔ— øÔÔ ⁄Ê◊‹Ê‹Êÿ Sflª¸mÊ⁄◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ŸÍ߬hàÿÊÔ ∑§ÊÿʸÁáÊ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ÷Ê⁄ÃËÿÊ—Ô ∑Χ·Ë ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 1 4 9 8 2 9 7 5 4 2 5 7 8 1 6 3 3 6 ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 3 2 6 1 9 4 5 8 7 ◊Êãÿfl⁄— ‚ÁãÖ flÿ◊Ô˜ ÁflÁflœÊÁŸ œÊãÿÊÁŸ πÊÁŒàflÊ ’‹flÃÔ˜ ’ÊÚ‹ËflÈ«U ŸÊÁÿ∑§ÊŸÊ◊Ô˜Ô √ÿfl„Ê⁄Ô ŒÈCÃÊ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 5 1 7 3 8 6 2 9 4 ÷flÁÖ flÿ◊Ô˜Ô ∑Χ·Ëfl‹—ÔÔ ““•ÛÊŒÊÃÊ◊Ô˜”” ∑§ÕÿÊ◊Ô—Ô– ŸflŒ „ ‹Ë– ◊È ¢ ’ ߸ Ô ““å‹ ÿ ‚¸ ” ” ø‹ÁøòÊ ‚◊Ê¡ SflâòÊÃÊÿÊ— ÃÕÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿ— ∑Χ·Ëfl‹—Ô ÷Ê⁄ÃSÿ ‚fl∑§— ‚ÁãÃÔ– (Ã) ø‹ÁøòÊ Ÿªƒÿʸ◊Ô˜ ‚◊ÿ— ŸÊÁÿ∑§Ê ‚ÙŸ◊ ∑§¬Í⁄ •Á¬ ‹Ù∑§ÃÊ¢ÁòÊ∑§ÃÊÿÊ—ÔÔ ÷Ê⁄ÃËÿÔÔ ∑Χ·Ëfl‹— ¬˝◊ÙŒ— ÷flÁãÖ •Ê‚ËÃÔ ˜ ÿŒÊ ŸÊÁÿ∑§Ê— ‹îÊÊÿÊ—Ô Ô ¬Á⁄øÊÿ∑§Ê— ߌΠ‡ ÊÔ Ë ÷Í Á ◊∑§Ê◊Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÖ ““◊⁄ ’˝Œ⁄ ∑§Ë ŒÈÀ„ŸÔ”” ◊äÿ ÁfløÊ⁄œÊ⁄ÊÿÊ◊Ô˜ ŸÊÁÿ∑§Ê— Sfl-Sfl ¡ËflŸ◊Ô ˜ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà - •Á÷·∑§ ∑§Êª‹∑§⁄ •Ê‚ŸÔ˜–Ô ¬⁄ãÃÈ ‚l ∞ÃÊ— ◊l¬ÊŸ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ãÃË ŒÎ‡ÿÃ– •ÁÃÿʬÿÁãÖ ÃÊ— ÃÈ ∑§ˇÊÊ - 9 (‚Ë) ŸÊÁÿ∑§Ê— ‚Í⁄ʬʟ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ““ŸÙ flŸ Á∑§À«U ¡Á‚∑§Ê”” flÒflÊÁ„∑§ ¡ËflŸ◊Ô˜ ÃÈë¿◊Ô˜ ∑§◊¸flÃÔ˜Ô ∑§◊¸áÊÔÊÔ ÃÈÀÿÁ∑˝§ÿ— ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚Í⁄Ã) •CÊäÿʃÿÊ¢ ∑§◊¸ fl à∑§◊¸ á ÊÔ Ê ÃÈ À ÿÁ∑˝ § ÿ— (3.1.87) ßÁà ‚Í ò Ê◊Ê⁄èÿ ◊ÊŒ∑§º˝ √ ÿÊáÊÊ◊Ô ˜ ‚ fl Ÿ ◊äÿ ⁄ÊŸË ◊È π ¡Ë¸ Ô ßÁà ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ ∑ȧ⁄Ò‡ÊË ¬ÈŸ—Ô √ÿSÃÔÊ— ‚ÁãÃ, •¬◊ÊŸ◊Ô˜ ÁŸãŒÊ¬◊ÊŸ◊Ô˜ üÊÊflÿÁ‚– •flŒÃÔ ˜ - flø ◊ ÊŸ∑§Ê‹ Ô ∑È § Á·⁄¡Ù— ¬˝ Ê øÊ◊Ô ˜ (3.1.90) ßÁà ‚Í ò ÊÊãâ •Ê„àÿ øÃÈ · È ¸ ‚Í ò Ê · È Ô ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ŒÊÃÈ◊Ô˜ Ÿ ÁflS◊⁄Áãà ø–Ô ¬˝ÊªÔ˜ ø‹ÁøòÊÔÊ‹Ùø∑§— ©◊⁄ ◊Á„‹Ê— SflÊfl‹ê’‡ÊË‹ÃÊ◊Ô˜ ∑§◊¸flŒÔ˜÷ÊflÙ ÁflflÁø×– ∑§◊¸flÃÔ˜ ßàÿÊÁŒ‚ÍòÊáÊ ∑§◊¸SÕÿÊÔ Á∑˝§ÿÿÊÔ ÃÈÀÿÁ∑˝§ÿ— ∑§Ãʸ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÃÈ •Á÷ŸÿÁŸ¬ÈáÊÔÊ—Ô ŸÊÁÿ∑§Ê— ∑ȧ⁄Ò‡ÊËÔ Sfl◊Ã flŒÁà ÿÃÔ˜Ô •ÊœÎàÿÔ ÁflŸÊ ÁflflÊ„◊Ô˜ ÁflŸÊ ∑§◊¸flŒÔ˜÷flÃËÔûÿÁÃŒ‡Ê— ∑Χ×–Ô Á∑˝§ÿÊ Á„ ÁmÁflœàÿÈëÿÃ– ¬˝Õ◊ÔÊ ∑§ÃȸSÕÊ ÁmÃËÿÊÔÔ ““¿Ù«U ŒÙ •Ê¢ø‹ - ¡◊ÊÔŸÊ ‚◊Ê¡Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ÷flÁà Ã◊Ô˜ ¬ÈòÊ◊Ô˜ ¡ËflÁãÖ ∑§◊¸SÕÊ– ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ÄÿÊ ∑§„ªÊ”” •ÊÁŒ ªËÃ◊Ô˜ ∞fl Á‚Ÿ◊ÊÿÊ◊Ô˜ Œ‡Ê¸ÿÁãà flSÃÈ× “Œ„‹Ë ’‹Ë”, ÃòÊÔÔ ÿŒÊ Á∑˝§ÿÊ∑ΧÃÁfl‡Ê·— ∑§Ã¸Á⁄ ‚¢‹ˇÿÃ ÃŒÊ ∑§ÃθÔSÕÊ Á∑˝§ÿÊ ÷flÁÖ ÿŒÔÊÔ ŒÎ‡ÿÃ S◊– •œÈŸÊ ÃÈ - ÁŸŒ ¸ ‡ Ê∑§Ê—– ◊Á„‹Ê— “ßÁ‡∑§ÿÊ”, “‡ÊÒÃÊŸ”, “ÃŸÈ ∑§◊¸ÁáÊ Á∑˝§ÿÊ∑ΧÃÁfl‡Ê·Ù ‹ˇÿÃ ‚Ê ∑§◊¸SÕÊÁ∑˝§ÿÊ– •ŸÿÙ—ÔÔ ÿÊ ∑§◊¸SÕÊ Á∑˝§ÿÊ ““yz{ ¡ê‚”” ““•Ê߸ ∞◊ ≈ÈU ‚Ä‚ËÔ »§ÊÚ⁄ ÿÍ ’ ’ ”” ßfl ªËÃÊÁŸ ªÎ„Ù¬ÿÙªËÁŸ ∑§◊¸ Ÿ ∑ΧàÔflÊ Áfl‹Áê’ÃÔ ⁄ ÊòÊı ⁄Ê¡◊ʪ ¸ fl«UÔ˜‚ ◊ŸÈ”, “Á¡S◊”, “‚Êà πÍŸ ◊Ê»§”, “Œ◊ ◊Ê⁄Ù Œ◊”, fløÃÔ ÃòÊÔ ¬˝ÿÈÖÿ◊ÊŸ— ÿ ∑§ÃÊ¸Ô œÊÃͬÊûÊ√ÿʬÊ⁄ÊüÊÿ— ¬ÈL§·— Sfl√ÿʬÊ⁄ SflÃãòÊàÔflÊÃÔ˜ ∑§ÃÎÔàfl¢Ô ÷¡Ã– ÃòÊÔ ÿŒÔÊÔ ‚ı∑§ÿʸÁÇÊÿÁflflˇÊÿÔÊÔ ÃSÿÔ √ÿʬÊ⁄Ù Ÿ ÁflflÁˇÊÃSÃŒÊÔÔ ¬˝ ø Á‹ÃÊÁŸ ‚ÁãÖ ÷˝◊ÁãÃÔÔ •Ã— ÃÊ‚◊Ô˜ ÁŸ∑§≈U “ª‹¸ » ˝  § ã«U” ßàÿÊŒËÁŸ ∑§Ê⁄∑§ÊãÃ⁄ÊáÿÁ¬ ∑§ÃθԂ¢ôÊÊ¢ ‹÷ãÃÔ–Ô ÃŸ ¬ÍflZÔ ∑§⁄áÊÔÊÁŒÔ‚ÔàÔflÁ¬ ‚ê¬˝Áà ∑§ÃθàÔflÊÃÔ˜ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ‚l◊È Q §◊Ô ˜ ø‹ÁøòÊ◊Ô ˜ ‚„Ÿ‡ÊË‹ÃÊÿÊ— ‚¢ôÊÔÊ •Á¬ ø‹ÁøòÊÊÁáÊ ‚◊Ê¡SÿÔ ∑§Ã¸Á⁄ ‹∑§Ê⁄— ‚ê÷flÁÖ ⁄ÊÚ ∑ §S≈U Ê ⁄Ô ÿòÊ •Á÷Ÿ ò ÊÔ Ë Ô Ÿ ¬˝C√ÿÊ– ◊ÊŸÁfl∑§ÃÊ,Ô ŸÊ⁄Ë ¬ÊÁ⁄¬ÊÁE∑§ÊflSÕÊ◊Ô˜Ô ÃlÕÊ - •Á‚ŸÊÔ Á¿ŸûÊËàÿÊÁŒ¬˝ÿÙªÔŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô˜ •Á‚Ô∑ȧ∆UÊ⁄ʌ˟ʢ ∑§⁄áÊàflÊÁŒSÃflÁ¬ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ŸªË¸‚ ‡ÊËËŒ‡ÊËÿ¡‹◊Ô˜ ‚„¡ªÈ á ÊÊ— •÷ÊflflÃÔ ˜ Œ‡Ê¸ÿÁãÖ ∞Ã·È ø‹ÁøòÊ·È •Á‚— Á¿ŸÁûÊ ßÁà ¬˝ÿÙª—Ô ‚ê¬lÃ •Á‚ ßàÿSÿ ∑§ÃθÔàflŸÔ ÁflflÁˇÊÃÔàflÊÃÔ˜Ô– •SÿÔÔ ¬ÊÃÈ◊˜Ô ßë¿ÁÔà ÌÊÔ •ãÿ ÁøòÊ fløãÃ– ‚◊ÿŸÔ ‚„ ∞ÃÊ— ŸÊÁÿ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ øÁ⁄òÊÁøòÊáÊ◊Ô˜ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- flÊÄÿSÿÊÿ◊ÔÁ÷¬˝Êÿ—Ô ÿÃÔ˜ •ÁÃÃÒˇáÿÊÃÔÔ˜ ¬ÈL§·¬˝ÿàÔŸÁfl‡Ê·◊ÊÉÊÊÃÔÊÁÇÊÿ¢ ÁflŸÊ Sflÿ◊fl ““Œ «U≈U˸ Á¬ÄÔø⁄”” ◊äÿ ŸÊÁÿ∑§Ê— •¢ª ¬Á⁄œÊŸÊÁŸ, ¬Î Õ ∑§L§¬ á ÊÔ Œ‡Ê¸ ÿ Áãà •Á‚— Á¿ŸÁûÊ– Ô•òÊÔÔ ∑§⁄áÊSÿ ∑§ÃθàÔflÁflflˇÊÊ •Ã—Ô ∑§ûʸÁ⁄ ‹∑§Ê⁄Á‚Áh—– «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ŸÊÁÿ∑§Ê ÁfllÊ ’Ê‹Ÿ ∑§‡ÊœÊ⁄áÊ◊Ô˜Ô , ¬ÊŒòÊÊáÊÊÁŸ, ÁŸŒ¸‡Ê∑§Ê—– ‚◊‹Ò¥Áª∑§ÊflSÕÔÊ - «UÊÚ. üÊË◊ÃË ◊ŸË·Ê ¬Ê∆U∑§, ⁄Êÿ¬È⁄◊Ô˜ ∑§Ê◊ÊflªŸÔ ÁøÁòÊÃ◊Ô˜ ŒÎ‡ÿÃ– ©¬ŸòÊÊÁáÊ øÔ ¬Á⁄fløãÃÔ– •Á¬ •Sÿ ¬˝÷ÊflÊÃÔ˜Ô fløÃ– 26 Ÿflê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 ߟ ≈Uø >> >> >> >> >> ÃÍŸ¬È⁄ ∑§Ê ‚Ȭ⁄ÔÁ„⁄Ù >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 Á„‹ ‚Ù¥ª ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ≈U‹ÔË ’˝Êã«U √ÿÈ•‚¸ øÙ߸‚ «UÄ‚≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> „Ù‹ËflÈ«U 07.30 ∞∑§ Ÿ¡⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÷ÁQ§ >> >> >> >> >> 08.00 ¤Ê‹∑§ ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U >> øȬ øȬ ∑§ >> 08.30 ¡Ù߸‹ •ÙS≈UË¢ª ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’Ê’Ù‡ÊÊ >> >> >> >> >> 09.00 Ÿ◊SÃ Á‚Ÿ◊Ê ‚Ê߸’Ê’Ê ∑§Ù◊«UË >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U œ •Ù¬Ÿ >> œ »§ÊS≈U ∞ã«U œ »§⁄Ëÿ‚ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 >> >> >> œ⁄◊flË⁄ ’˝∑§•Ê™U≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ ◊ÊS≈U⁄ >> >> »˝§ã«U >> >> >> 11.30 >> >> >> >> >> >> >> •Ê߸ ⁄Ù’Ù≈U 12.00 >> ◊ÊS≈U⁄ ⁄Ù’≈U >> ◊Á‹‡ÊÊ œ •Ù¬Ÿ >> 12.30 >> >> >> >> >> >> „Ê©‚»È§‹ >> 01.00 >> Á¡¢ŒªË >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 01.30 >> >> >> >> >> >> >> ªÙS≈U ⁄Ë«U⁄ 02.00 >> >> >> >> S≈˛UË¢ª ≈˛UÊÿ‹ >> >> >> 02.30 >> >> >> >> >> >> ’ËflË Ÿ¢’⁄ 1 >> 03.00 >> >> >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 03.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 04.00 S≈UÊÿʸ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄Ù«∏U¬Áà >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> >> 04.30 >> >> >> >> >> >> >> Á¬˝«U≈U‚¸ 05.00 >> flÙã≈U«U >> ‡Ê„Ÿ‡ÊÊ„ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> >> 05.30 >> >> >> >> >> >> ªfl¸ >> 06.00 >> >> >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ ∞Ä‚ ªê‚-16 >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 •Ê¬∑§Ê ‚¬ŸÊ >> >> >> Ÿ‚‚⁄Ë ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> Á¬˝«U≈U⁄ 07.30 ∑§„ÊŸË •’ Ã∑§ >> ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 08.00 >> ⁄Ù∑§S≈UÊ⁄ •ŒÊ‹Ã >> ŒflÊ⁄ËS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 S≈UÊ⁄ÿÊ >> >> >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ∑§Ù◊«UË ‚∑¸§‚ Á’Ÿ ’È‹Êÿ ’Ê⁄ÊÃË ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ‚Ë¢ÉÊ◊ •Ùª ’∑§ 09.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 10.00 S≈UÊ⁄ÿÊ ◊ÊS≈U⁄ >> >> ’˝∑§•Ê™U≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... >> ∑§’Ë‚Ë >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 11.00 >> >> >> >> «UÄ‚≈U⁄ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> ≈U◊˸Ÿ≈U⁄-3 11.30 ¡‹‚Ê >> >> >> >> >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
 • 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ⁄ßÃÊÃÊÔ ‚ê◊ÊÁŸÃ—Ô ¡Ê× ¬˝àÿˇÊ¢ flÒŒÁ‡Ê∑§—ÁflÁŸfl‡ÊSÿ •ılÙÁª∑§ŸËÁà ‚fl¸∑§Ê⁄— ’„ÈÁøÁã„à ¬˝∑§Ëáʸ-√ÿʬÊ⁄ ¬˝ÁÇÊâ ∞∑§¬@ʇÊÁã◊ÃSÿ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ¡ÊªL§∑§ÃÊ 2012 Ã◊ fl·¸ ÁŒ‚ê’⁄ ‚— ‚flÊÁŸÎûÊÔ— ÷ÁflcÿÁà Ÿ fl Œ  „ ‹ Ë – ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜ ¬˝Êåÿ •flŒÃÔ˜ ÿÔ ∞ÃÃÔ˜ ÿÔ— ∑§ÙßÁ¬ flÁŒÃÈ◊Ô˜ ‡ÊÄÿÃ ÿÃÔ˜ ‚¢¬˝ÁÃÔ ãÿÊÿÊ‹ÿ◊Ô˜ ÁflŸÊÔ ⁄ÊC˛Sÿ ‡ÊÊ‚Ÿ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ‚ÈøÊL§L§¬áÊ Ÿ ÷ÁflcÿÁÖ ‚¢‚ŒSÿ SÕÊŸ “ÁÄʫU” ∑§Ê⁄ʪ΄◊Ô˜ ÁflE√ÿʬÊ⁄¡ªÁà ÃÊÃÊ ÃÊÃÊ ©lÙª ‚— ‚fl¸èÿ— ¬˝Ùà‚Ê„ŸÁfl÷ʪSÿ ¬˝SÃÊfl¢ S√ÿ∑§⁄ÙÃÔ˜ ‚◊Í „ SÿÔ •flŒÊŸ◊Ô ˜ ‚fl ¸ ‚Ë.߸ . •Ù.,Ô ∑§Á◊¸ è ÿ—, ‚fl¸∑§Ê⁄— ’„ÈÁøÁã„à ¬˝ Á ÇÊâ ‡ÊÃÁ◊â ¬˝ à ÿˇÊ¢ ‚¢ ‚ Œ— ‚ŒŸmÿSÿ ŸflËŸ◊Ô˜ ‚¢‚Œ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ÿÃÙ Á„ •Ÿ∑§ ◊¢ÁòÊáÊ—, ‚èÿÊ— øÔ ∑§Ê⁄ʪ΄ ¬ÁÃÃÊ— ¡ÊŸÁãÖ •Sÿ ÁŸª◊Sÿ ‚¢øÊ‹∑§èÿ— ¬Íáʸ‚„ÿÙª◊Ô˜ ¬˝∑§Ëáʸ √ÿʬÊ⁄ ¬˝ÁÇÊâ flÒ Œ  Á ‡Ê∑¢ § ÁflÁŸfl ‡ Ê ¬≈U‹ÿÙ— SÕÊÁ¬ÃÿÙ— fløãÃ– ÷˝CÊøÊ⁄◊Ô˜ ÷flÃÈ •ÕflÊÔÔ ÁŸ¡SflÔ– √ÿÁQ§ªÃ◊Ô˜ •ÉÊ≈UáÊ◊Ô˜, ‚fl¸òÊÔ •äÿˇÊ¬Œ üÊË◊ÊŸÔ˜ ⁄ÃŸÔ ÃÊÃÊ ‹éœflÊŸÔ, ‚fl·Ê◊ÔÔ˜ ‚„ÿÙªŸÔ ˜ ¸ ∞∑§¬@ʇÊÁã◊ÃSÿ ¬˝àÿˇÊ¢ ◊ŸÈôÊÊÃflÃÔ˜– flÊÁáÊÖÿÙlÙª SflËÿÁ‹ÁπÃflQ§√ÿÿÙ— ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ¬˝÷Íàfl◊Ô˜ ¬ÃÁÖ ‚¢¬˝Áà ŸflËŸÔ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄◊Ô˜, ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ªÃ Áfl¢‡ÊÁÃfl·¸èÿ— ∑§Êÿ¸⁄×– ∞fl ÃÊÃÊ ÁŸª◊Ô— ÁflESÿ flÒ Œ  Á ‡Ê∑§ ÁflÁŸfl ‡ ÊSÿ ◊ãòÊË •ÊŸãŒ‡Ê◊ʸ •l ãÿªÊŒËÃÔ˜ ÿÃÔ˜ »§‹-‡ÊÊ∑§- ãÿÊÿÊ‹ÿÊÃÔ˜ ÿÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ‚¢’È¡‚¢∑§Ã¬òÊ◊Ô˜ Ÿ •Êªë¿ÁÃ, ÃÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ S ÿ •ılÙÁª∑§ŸËÁà - ¬È c ¬ÊãÔ Ÿ -ÁmŒ‹- ¬˝Ùà‚Ê„ŸÁfl÷ʪSÿ ‚ı¡ãÿ - •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË ‚l—Ô-¬‹‹- ‚flÊˇÊòÊÔ ŸflÁŸÿÈÁQ§¬˝Á∑˝§ÿÊÔ SÕÁªÃÊ ÷ÁflcÿÁÖ ŸÍ߬ŒÊŸÊ◊Ô˜Ô ¬Í⁄áÊÊÿ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— ÁŒ‚ê’⁄◊Ê‚ ‚— Sfl¬ŒÊÃÔ ˜ •fl‚⁄◊Ô ˜ ¬˝SÃÊfl¢ S√ÿ∑§⁄ÙÃÔ˜– (ŸflŒ„‹Ë) ◊àSÿ-‚ŒÎ‡ÊÊ— ‡ÊÒˇÊÁáÊ∑§◊Ô˜Ô, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§◊Ô˜ ÃÕÊ øÊÁ⁄ÁòÊ∑§◊Ô˜ ‚flʸÁáÊÔ •fl‡ÿ º˝C√ÿÊÁŸÔ ßÁà Ÿ c ÿÁà ßÁÃÔ Ã Ÿ Ò fl •¬⁄òÊ ¬˝ ‡ ÊÊ‚Ÿ¢ ¬˝flÊø∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ∑ΧcÿÈà¬ÊŒÊ— ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ÁŸŒ¸‡ÊÊã◊∑§◊Ô˜ •äÿÊŒ‡Ê◊Ô˜ flÿ◊Ô˜ SflʪÃ◊Ô˜ ∑ȧ◊¸—– ∞ÃÃÔ˜ ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— ¬˝øÊÁ⁄Ã◊Ô˜– ‚l ∞fl ‚— ∞∑§‹ÁøÁã„à Áøã„Áfl⁄Á„ÃÊ— ÃÈ ôÊÊÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô •¬⁄ÊœŸ ‚¢Á‡Ô‹CÊ— ¡ŸÊ— ©ëø¬ŒflË·ÈÔ ∑§Õ◊Ô˜ ÁŸÿÈQ§Ê— ÷ÁflcÿÁãÃ? •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê - ÁŸÁœ ‡Ê◊ʸ ÁflESÃ⁄Ëÿ ©ëø ¬˝ ∑ §Ëáʸ - √ÿʬÊ⁄ ÷ÁflÃÈ◊„¸ÁãÖ •œÈŸÊ ∞ÃÃÔ˜ º˝C√ÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ‚fl¸‚ÊœÊ⁄áÊÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ÿÁŒ ∞·—Ô ÁŸÿ◊Ô— ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄ËÔ ‚ê◊ÊŸÿÈQ§◊Ô˜ ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ÃÁ„¸ ‹Ù∑§‚÷Ê-ÁflœÊŸ‚÷Ê— ∑§Õ◊Ô˜ øÁ‹cÿÁãÃ–Ô ÁflŸÊ •¬⁄Êœ◊Ô˜ Ÿ ‹éœflÊŸÔ ˜ – ÷Ê⁄Ã ‚¢‚àSÕÁªÃÊ ∑§— •Á¬ ÁŸflʸøŸ ÷ʪ◊Ô˜ ŸcÿÁÖ „àÿÊ, øıÿ¸¬˝∑§⁄áÊÔÊÁŒˇÊòÊÔ •Ÿ∑§Ô ÁŸfl‚ÁÃÔ ÁSflà¡⁄‹Ò¥«U ‚¢‚Œ— ‚ŒŸmÿSÿ ∑Î § àFÙ˘Á¬ Áfl¬ˇÊ— Áfl⁄Ùœ◊ÊøÁ⁄ÃflÊŸ– ∞Ã·È ‚¢‚Œ‚ŒSÿÊ— ‚ÁãÃ–Ô ∑§Ê¢ª˝‚—, ’Ë¡¬Ë, ‚◊ÃÊ, ’‚¬ÊÔ, ‚¬Ê, ⁄Ê¡Œ, ‚fl¸·È ⁄ÊC˛ŒÍ× Á»§Á‹¬Ô ÔflÑÔË– ÃŸ •ª˝◊Ë ©lÙª— ∑§âÿÃ– ∑§Êÿ¸√ÿʬÊ⁄Ù˘l ¬˝àÿˇÊ¢ ¬˝∑§Ëáʸ√ÿʬÊ⁄·È ¬˝ÁÇÊâ ∑§øŸ ‚Ê¢‚ŒÊ— „SÃ·È Œ‹ · È Ô √ÿÁ÷øÊÁ⁄áÊÊ◊Ô ˜ Œı⁄ÊÔ à êÿÔ ¬˝ Á ÃÁŒŸ◊Ô ˜ ŒÎ ‡ ÿÃ Ô – ÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ⁄ß ◊„ÙŒÿ— ÁSfl‚ 2013 fl·Ê¸ÃÔ˜ ∑§—Ô ÃSÿÔ flÒŒÁ‡Ê∑§ÁŸfl‡Ê◊Á÷‹ˇÿ ¬˝ à ÿˇÊ¢ flÒ Œ  Á ‡Ê∑¢ § •Ê‹ π ¬^ÊÁŸ ‚¢ œ Êÿ¸ ŸflÁŸÿÈÁQ§¬òÊÊÁáÊ ¬˝·ÿÁãÃ, Ã·Ê◊Ô˜ ‚◊ˬÔ •Á¬ Áfl‡Ê·ÊÁœ∑§Ê⁄Ô— ÷flÃÈÔ ÿÃÔ˜ Ã •¢’Ê‚«U⁄ •flÊ«¸U ªÎ„ËÃÔ—– ©ûÊ⁄ŒÊÿË ÷ÁflcÿÁà ÃSÿ ‡Ê·ÁŒfl‚Êflœÿ ÁflÁŸfl‡Ê◊ŸÈ◊ãÃÈ¢ ÁŸáʸÿ-Áfl⁄ÙÁœŸ— ÁŸÿÈÁQ§-¬˝Ê∑§Ô˜ ∑§Êÿ¸¬˝áÊÊ‹Ë◊Ô˜ •Ê‹ÙøŸÊ◊Ô˜, ¬ÿʸ‹ÙøŸÊÿ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁãÖ ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ∞fl •◊⁄Ë∑§Ê Œ‡ÊÊÃÔ˜ Áfl·ÿ øøʸ ¬˝ ø ‹ÁÖ SÕÁªÃË∑Χ×– ∑ § ãº˝ Ë ÿ◊ÁãòÊ◊á«U‹ Ÿ ‚◊ÊÉÊÙ·ÊŸÔ˜ ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ ¬ÊÁ⁄ÃÙÁ·∑§◊Ô ˜ ‚êÿ∑§Ô ˜ ©ûÊ⁄ÊÁœ∑§Ê⁄Ë ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ¢ ÁflÁ„ÃSÿ ÁŸáʸ ÿ Sÿ ©ëøÊÁ⁄Ãflã×– ‚Ê◊Êãÿ flªÊ¸áÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ ‚„¡◊Ô˜Ô ¬⁄◊Ô˜ •Ê߸∞∞‚,Ô •Ê߬Ë∞‚ SÃ⁄ÿÙ— ŸflÁŸÿÈÁQ§ˇÊòÊ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ - ¡ËflŸÁÄʂSÿ ¬ÿ¸flˇÊáÊ◊Ô˜ ÷flÃÔÈ– •ãÿÕÊ ⁄ßÃÊÃÊ ‹éœflÊŸÔ– •◊Á⁄∑§ÊÔ ˜ •ãfl·áÊÔÊÿ ∞∑§Ê ‚Á◊Áà ‹Ê¢ø¬˝∑§áÊ◊Ô˜Ô, √ÿÁ’øÊ⁄ÔÔ ¬˝∑§⁄áÊ◊Ô˜ - ÷˝CÊøÊ⁄ ¬˝∑§⁄áÊÔÊÁŸÔ flœ¸ãÃÔ– ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— ÃÈ ⁄ßÃÊÃÊÿÊ ÁflESÿ ¬˝◊π— ÷Ê⁄ÃËÿÔ — ÁŸfl ‡ Ê∑§— ßÁÃ È •Á¬ ∑§Êÿ¸ ⁄ ÃÊ flø à  – ⁄ßÃÊÃÊÔ ◊„ÙŒÿSÿ ÁìÊ߸◊ÈπÔ ¡‹’㜠(‚ÃÈ—)ÔÔ ¬˝‚¢ª ÷Ê⁄Ã◊Ô˜Ô •Êø⁄áÊ◊Ô˜Ô ÁflôÊÊÿ ÃS◊ÒÔ ÁŸÿÈÁQ§¬òÊ◊Ô˜ ŒËÿÃÊ◊Ô˜– ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§ÿÊ ∞·Ê √ÿflSÕÊÔ Œ‡ÊÊÃÔ˜ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ©ã◊Í‹ŸÊÿ ÁŸœÊ¸Á⁄Ã◊Ô˜Ô– •Ã— ¬˝ÊªÒflÔ ÿÔ ¡ŸÊ— ’„Èflß÷ÙÁªŸÔ— ∑§âÿÃ S◊– ⁄ß ÃÊÃÊ ÁSfl‚ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜Ô ¬˝‡Ê¢‚Ê◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ Á»§Á‹¬ flÑË ◊„ÙŒÿ—– ¬˝Áà ¬˝ÁÃÁŸÁœ◊¢«U‹Œ‹◊Ô˜ •ÊªÁ◊cÿÁà ‚flÊˇÊòÊ ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ— Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃÔ •Á¬Ô ∞·— •ÊŒ‡Ê— ª˝Ês— ÷flÃÔÈ– •ãÿÕÊ …Ê∑§Ê, ÁŒ. 25 ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃÔ fl ÃË– •¬⁄ÃÔ — ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜ ÿòÊÔ Œ‡ÊSÿ Á„ÃÊÿÔ ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜ fl·Ë¸ÿÔ ‚flÊ∑§Ê‹Ô ◊äÿ ÿ¡ŸÊ— ÉÊÎáÿ∑§◊¸ ∑ΧàÔflÊ •Á¬ ãÿÊÁÿ∑§-•ÊŒ‡ÊSÿÔÔ ¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ Ÿ ∑ȧfl¸ÁãÃ, Ã·Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ¬ÈÁ‹‚Œ‹—, ãÿÊÿʜˇÊÊ—, ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸áÊ— ◊¢ª‹ª˝„Ô ¡‹Sÿ •ÁSÃàfl◊Ô˜ ’ʢNjʌ‡ÊSÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ Œ‹— ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Áà ‡ÊËÉÊ˝◊flÔ flÒŒÁ‡Ê∑§√ÿʬÊ⁄◊ãòÊÔË ŒË¬Í ◊ÙŸË ∞∑§◊Ô˜ ‚ê’ÊŒŒÊÃÎáÊÊ◊Ô˜ ‚fl ¸ ÁøÁãÃÃÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – ◊ÁáʬÈ⁄ ⁄ÊÖÿ ’⁄Ê∑§ ŸÊ◊Ê ŸŒË ‹¢ Œ Ÿ– ◊¢ ª ‹ª˝ „ ◊äÿÔ  Ô ÁmÃËÿflÊ⁄◊Ô˜ ‚¢÷Ê√ÿÃ ÿÃÔ˜ •Êªàÿ ÁìÊ߸ ◊ È π ‚ê◊‹Ÿ◊Ô˜ •ÊÿÙÁ¡ÃflÊŸÔ˜ ÃòÊ ¬˝ fl „ÁÃÔ , ÃòÊÔ ¬˝ S ÃÊÁfl× ŒÊÁÿàfl’ÙœŸ ©ûÊ⁄ŒÊÁÿàfl◊Ô˜ ÁŸflʸ„ÁÿcÿÁãÖ ¡Ÿ◊ÊŸ‚Ô ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ’Ë¡Ê¢∑ȧ⁄◊Ô˜Ô ∑§ŒÊÁøÃÔÔ˜ ¡ËflŸÔœÊ⁄áÊˇÊ◊ÃÊ ◊¢ª‹ª˝„ ¡‹Êª◊Ô— •÷flÃÔ˜– ¡‹’ãœSÿ Áfl·ÿ •ª˝  ø •flŒÃÔ˜ ÿÃÔÔ˜ ’Ê⁄ÃŒ‡Ê¬ˇÊÃÔ— ŸŒË’㜗 ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô— Áfl‡Ê· ÃŒÊ ÷flÁà ÿŒÊÔ ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§øŸ ÷˝CÊ— ‚fl∑§Ê— SflÊÕ¸‹Ê÷Êÿ ◊ãŒ∑§◊ʸÁáÊ •Ê‚ËÃÔ˜ ßàÿSÿ ÃâÿSÿ øøʸ ÿÍ ⁄ Ù¬Ëÿ S¬ ‚ ∞¡ ¥ ‚ Ë øøʸ◊˜Ô ∑§Á⁄cÿÁÃÔ– ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔËÔ ∞·Ê ¬˝ÁÃôÊÊ Á∑˝§ÿÃÔ ÿÿÊ L§¬áÊÔÔ øÁø¸Ã— •Ê‚ËÃÔ˜– ÿŒÊ ∑ȧfl¸ÁãÃÔÔ– ‚¡Êª◊Ô˜ ÷ÍàÔflÊ •œÈŸÊÔ ‚fl¸ SÕÊSÿÔÁãÖ ‚fl¸òÊ ¬ÈŸ—Ô ¬˝ø‹ÁÖ ª˝„Sÿ ¬ˇÊ× ◊Ê‚¸ ∞Ä‚¬˝  ‚ ‡Êπ „‚ËŸÊ ⁄ÊC˛Sÿ ‚¢‚ÁŒ ÷Ê⁄ÃmÊ⁄ÔÊÔ ’ʢNjʌ‡Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ Á ÃôÊÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ◊¢ÁòÊáÊÔ—, ‚¢‚Œ‚ÔŒSÿÔÊ—, ÁflœÊŸ‚÷Ê ‚èÿÊ— ø •Sÿ ÁŸÿ◊SÿÔ ¬Á⁄ԬʋŸ◊Ô˜ ‚◊ãÃÊÃÔ˜ ÷˝◊ÃÔÔ˜ ∞∑§◊ÔÔ˜ ©¬ª˝„◊Ô˜ ‚Ò ≈  U ‹ Êß≈U 2003Ô fl·Ê¸ Ã Ô ˜ ∞ÃÃÔ ˜ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ mÿÙ— Á∑§◊Á¬Ô •Á„Ã∑§⁄◊Ô˜ ¬ŒˇÊ¬◊Ô˜ ¬Á⁄fløŸ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃ ÃŒÊ ∑ȧfl¸ãÃÔÈ– ÁŸflʸøŸÊÃÔ˜Ô ¬˝Ê∑§Ô˜ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— •¬⁄ÊœÿÈQ§◊Ô˜ ∑§Êÿʸfl‹Ë◊Ô˜ ôÊÊàÔflÊ ∞flÔ •Sÿ ¬˝∑§⁄áÊSÿ •ãfl·áÊ◊Ô˜Ô ◊¢ª‹SÿÔ ‚◊ãÃÊÃÔ˜ ÷˝◊ÁÃÔ ⁄ÊC˛ ÿ Ù—Ô Á„ÃÊÕ ¸ ÷Ê⁄ÃSÿÔ Ÿ ŸcÿÁÃ–Ô ’Ê¢ Ç ‹ÊŒ ‡ ʬˇÊSÿ Áfl⁄Ùœ Ã·Ê◊Ô˜ ŸÊ◊Ê¢∑§Ÿ ¬òÊÊÁáÊ ÁŸœÊ¸Á⁄ÃÊÁŸ •Á¬Ô ÷flãÃÈ– •ŸŸÔ Œ‡ÊÊÃÔ˜ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ∑ΧàÔflÊ ∞·Ê flÊÃʸ ‹èÿÃ– « U À≈UÔ Ê ¬˝ Ê ãÃSÿ ŒÁˇÊáÊ- ’ʢNjʌ‡ÊÙ¬Á⁄Ô ÿÊ ¬˝ÁÃÁ∑˝§ÿÔÊ ’ʢNjʌ‡Ê ¡‹¬˝flÊ„Ù¬Á⁄ ¬˝ Œ ‡Ê¸ Ÿ ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ◊¢ª‹ª˝„Ù¬Á⁄ Áfl‡ÊÊ‹◊Ô˜ NŒ◊Ô˜Ô ÁŒ‡ÊÊÿÊ◊Ô ˜ •Sÿ NŒSÿÔ Ô •Ê‚ËÃÔ˜Ô ÃSÿÔÊ— ∑§Ê⁄áÊÊÔÁŸ ‚Ê •Ê¬Êà∑§Ê‹ËŸ◊Ô˜ ‚ê◊‹Ÿ◊˜ ◊ÁãòÊáÊÊ ∑§ÁÕÃ◊Ô˜– ‚¢ˇÊÿ—Ô ÷ÁflcÿÁà ßÁà ÁflEÊ‚— fløÃ– •Ê‚ËÃÔ– •œÈŸÊ ÃÈ •òÊ NŒSÿÔ ˜ ¬˝◊ÊáÊ◊Ô˜ ÁøòÊÙûÊ‹Ÿfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊˜Ô Ÿ◊ÍŸÊ◊ÊòÊ◊Ô˜ fløÃÔ– ¡‹Ÿ ©¬‹éœ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ŸÊ‚ÔÊ ÁŸÁ◊¸ à ◊Ô ˜ Ô •ãÿÃ◊◊Ô Ô ˜ ©¬ª˝ „ ◊Ô ˜ Ô ◊Ê‚¸ ⁄Ùfl⁄Ô ∑§Ê⁄ªË‹ÿÈh◊Ô˜— ÁÄ‹¢≈UŸSÿ •ÊflŒŸ◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë– 1999Ô Ã◊ fl·¸ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢Ô •Œêÿ •∑§ÕÿÃÔ ˜ – flÊÿÈ ◊ ʪ˸ ÿ ∑§„Ê⁄¡ÊÁ× ªÁfl¸ÃÊÔ ŒÈªÊ¸¬Í¡ÊÔ‚◊ʬŸ¬fl¸ÁáÊ •ÁS◊ŸÔ ˜ SÕ‹ ∞fl Á‡ÊÁfl⁄◊Ô ˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈh‚◊ÿ ¬˝ÊÄÔß ⁄ÊC˛ ¬ Á× Á’‹ ÁÄ‹á≈U Ÿ Ô ‚Ê„‚Áfl·ÿ Ô Ãà∑§Ê‹ËŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ¬˝ ◊ È π — ŸflÊ¡ •Ê∑˝§◊áÊÙ¬Á⁄Ô ÃSÿ ôÊÊŸ◊Ô˜ ŸÊ‚ËÃÔ˜ ßÁà ‚— •∑§ÕÿÃÔ˜– ◊È ¢ ª  ⁄ – Á’„Ê⁄ ⁄ÊÖÿÔ  ÷flÁãÃ–Ô ÿÕÊ ÁflflÊ„ÊÃÔ ˜ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô ¬⁄ãÃÈ ◊ÊÃÊŒÈªÊ¸Ô SÕÊSÿÁÃÔ øÔ – •Ã— ◊„ÙŒÿ— •◊⁄Ë∑§Ê× ÷Ê⁄ÃÊÿ ‡Ê⁄Ë»§Ô ‚äÿÊŸ◊Ô˜ S◊⁄ÁÖ ¬⁄ãÃÈ ÿŒÊ •ÁãÃ◊ø⁄áÊÔ •ÁmÃËÿÊ ¬⁄ê¬⁄Ê ÿòÊ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ ∑§ãÿÊÿÊ— ÁflŒÊÿ SflSÕÊŸÊÃÔ ˜ øÁ‹ÃÈ ◊ Ô ˜ NŒÔ Á fl·ÿÔ  Áfl‡Ê · Ô ∞∑§Ê◊Ô˜ flÊÃʸ◊˜Ô ¬˝Á ·ÃflÊŸÔ– ∞·Ê ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‡ÊÙøŸËÿ◊Ô˜Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ‚ÁÒ Ÿ∑§Ê— ‚¢¬áʸ⁄ËàÔÿÊ ÍŸfl⁄ÊòÊË ¬‡Ô ø ÊÃÔ ˜ ◊ÊÃÈ — fl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ÷Ê⁄¬˝áÊÊ‹Ë •Ê‚ËÃÔ˜ ŸÒë¿ÃÔ˜– Ã× ÷Q§¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜Ô flÊÃÊ¸Ô ÷Ê⁄ÃSÿ ÃàÔ∑§Ê‹ËŸ ¬⁄Ê¡ÿ◊Ô˜ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§Sÿ ¬⁄ÊÁ¡ÃÊ— •÷flŸÔ ˜ ÃŒÒ fl ԌȪʸÿÊÔ — ¡‹Áfl‚¡¸ŸÁflÁœ— ÃÕÒ fl ŒÈ ª ʸ ÿ Ê— •ŸÈ⁄ÙœŸ ∞Ã ¡Ÿ¡ÊÃËÿÊ— „ËŸ◊Ô ˜ Ô ∞ÃÃÔ ˜ NŒ◊Ô ˜ Ô •Áœ∑§ÊÁœ∑§◊Ô˜ ¬˝øÁ‹cÿÁÃÔ–Ô ¬œÊŸ◊¢ÁòÊáÊÔ •Ê‚ËÃÔ– Ô˝ ˜ ∑§Ê⁄áÊŸ •÷flÃÔ˜ ßÁà ŸflÊ¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ SflŒÙ·ÊŸÔ˜ SflË∑ΧÃflÊŸÔ–˜•ŸãÿÊ ŒÎ ‡ ÿÃ – Áfl‚¡¸ Ÿ ÁflÁœ— •Á¬ ∞ÃÃÔÔ˜ Áfl‚¡¸Ÿ∑§◊¸Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ Áfl‡ÊÊ‹∑§Êÿ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ßÁà flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— ∞ÃÃÔ˜ flŒÁãÃÔ Á’‹ ÁÄ‹á≈U Ÿ  Ÿ ‡Ê⁄Ë»§ flŒÁÖ ¬⁄ãÃÈ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ •Sÿ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ •ÊSÕÔÊ ÃÕÊ ÁflEÊ‚ŸÔ flÒ ô ÊÊÁŸ∑§Ê— ÁøãÃÿÁãÖ ÿÃÔ˜ «UÀ≈UÊ ÃÕÊÔÔ ∑˝§≈U⁄ÿÙÔ— •≈U‹Á’„Ê⁄Ë ’Ê¡¬ÿË∑ΧÃÔ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄∑§Ê‹Ô ‡Ê⁄Ë»§— ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄SÿÔ flÊÃʸ◊˜Ô π¢«UŸ◊ÔÔ˜•òÊàÿÊ— ÷ÄÔ Ã ÊÔ — ‚fl¸ Œ‡Ê¸∑§Ê—Ô ∞ÃÃÔ˜ •òÊÊÁ¬ ¡‹ùÊÃÔ— ÁfllÃ ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ 3.7 Á’Á‹ÿŸ ¬˝Á ·ÃÊÿÊ◊Ô˜ flÊÃʸÿÊ◊ÔÔ˜ ∞ÌʂËÃÔÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈh‚◊ÿ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚fl¸∑§Ê⁄— ÃÔÔÈ Œ‡ÊSÿÔÔSflÿ◊Ô˜ ◊Ù≈U⁄ÿÊŸÊÁŸ ŒÎ‡ÿ◊Ô˜ º˝CÈ◊Ô˜ ’„ÈŒÍ⁄ÊÃÔ˜ S◊– ÁflÔ Ÿ ÊÔ fl·Ê¸ ◊ Ô ˜ ∑È § × Ô fl · ¸ è ÿ— ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈhÊÿ ÿlÁ¬ÔÔ ¬⁄fl¡ ◊ȇÊ⁄¸»§ Ã◊Ô˜ •ôÊÊŸ◊ÿ◊Ô˜ ‚ŸÊÁfl·ÿ ‚¢¬Íáʸ◊˜Ô •flªÃÔ—ŸÔ •ÊŸÿÁãÖ 32 •Êªë¿ÁãÃ,Ô ◊ÊÃÈ — ¡‹Ôʪ◊Ÿ◊ÔÔ˜ •÷flÃÔ˜ ßÁÃÔ ôÊÊÃÈ œÍ ◊ ∑ § ÃÙ— ŒÈ É Ê¸ ≈ UŸÊÿÊ◊Ô ˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ SflŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ ∑ΧàflÊ ÿÈh‚¢’¢Áœ∑§Êÿ¸◊Ô˜ Ÿ •Ê‚ËÃÔ– ˜∑§„Ê⁄fl¢ ‡ ÊÙŒÔ ˜ ÷ flÊ— ø⁄áÊS¬‡Ê¸◊˜Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬ÈŸ— ¬ıãÿŸ •ãfl·áÊ∑§Êÿ¸◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬Îc∆UÔ Áfl‹SÿÔ ©à¬ÛÊ◊ÔÔ˜ Ô ÁflS◊⁄ÁÖ ÃÕÔÊÁ¬Ô ÷Ê⁄ìˇÊת˝ Ê ◊ËáÊÊ— ◊ÊÃÈ — Áfl‚¡¸ŸÊÃÔ˜Ô ¬˝Ê∑§Ô˜ ¬˝ ø ‹ÁÖ •SÿÔ NŒSÿÔ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – ∑˝  § ≈U⁄Sÿ ÃS◊ÔÒ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸŒ‡ÊÊÿÔ ˇÊ◊ÊÁfl‡ÊÊ‹¬˝ÁÃ◊Ê◊Ô˜ Sfl- ŒÈ ª ʸ ¬˝ Á Ã◊ÊÿÔ Ê — •Ê∑§Ê⁄— 40 ◊Ë‹ •ÕflÊÔÔ 65 ŒÁˇÊáʬ˝ Ê ãÃ◊Ô ˜ ¡‹◊ÇÔ Ÿ ◊Ô ˜ ŒËÿÃÊ◊ÔÔ˜ ßÁÖ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜Sfl ◊SÃ∑§·ÈÔ, S∑§ãœ·È flÊ ¬˝ø‹ÁÖ Œ‡Ê¸ŸÊÿÔ ¬˝ÁÃ◊Ê ÷˝◊áÊ◊Ô˜ Á∑§.◊Ë. ¬Á⁄Á◊Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ ßÁà ÁøòÊÙûÊ‹Ÿ ∑§Ê⁄Áª‹ÿÈhSÿ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ—©àÕÊÿ ª¢ ª ÊÉÊÊ≈ U ◊äÿ ø ‚¢¬Íáʸ Ÿª⁄ Á∑˝§ÿÃ– Ã× ßÁÃÔ ∑§âÿÃ– ∞·— ¬˝◊ÊáÊ— Áfl‡Ê·ôÊÊ— ÁŸªŒÁãÖ mÊŒ‡Êfl·Ê¸ Ÿ ãÃ⁄◊Ô ˜ •lÊÁ¬ flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸Áfl‚¡¸ÿÁãÖ ∞·ÊÔÔ ¬˝ÕÊ ‚Ê◊Êãÿ¡Ÿ¡ÊÃËŸÊ◊Ô˜ ÷Q§Ê— ¬Í ¡ Êø¸ Ÿ ÊmÊ⁄Ê ª¢ ª ÊÿÊ◊Ô ˜•Áà ¬˝ÊøËŸÊ– •œÈŸÊ ∞·Ê Œ‡Ê¸∑§Ê— øÔ S∑§ãœ¬Á⁄flûʸŸ◊Ô˜ ¬ÊàÿÃ– Ÿª⁄SÿÔ ¬˝Áì˝ÊãÃ·ÔÈ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×.¬˝ Õ Ê ¬⁄ê¬⁄Ê ∑§âÿÃ – ∑Î § àÔ fl Ê ∑§„Ê⁄ ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ •SÿÊ— ◊ÊÀÿʬ¸ á Ê◊Ô ˜ , ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬–•œÈŸÊ ÃÈ ‚Á◊ÁìˇÊ× ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ∞∑§ŒÊ ¬Í¡Ÿ◊Ô˜ ø ∑§ËûʸŸ◊Ô˜ øÔ H ÿÙ ÿm¬ÁÃÔ ’Ë¡¢ Á„Ô ‹÷ÃÔ ‚Ù˘Á¬ Ã໧‹◊Ô˜H ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ∑§„Ê⁄ ’Ê¢œflÊ— ÁŸ◊¢ÁòÊÃÔÊÔ— ≈˛ U ∑ §ÿÊŸSÿ •ÊÿÙ¡Ÿ◊Ô ˜ ÷flÁÖ - ““yz{ ¡ê‚”” - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 • 4. 4 ÁŒ. 26 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‡ÊÁŸflÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒflÊ∑§Ê‹ ⁄Ê¡SÕÊŸSÿÔÔ √ÿÊfl‚ÊÁÿŸÔ— ‹Í¢∆UŸ◊Ô˜ ‚È⁄Ã, ÁŒ. 25 øı⁄Ê— •œÊflŸÔ˜–Ô ∞ÃÃÔ˜ ¬Ífl¸◊Ô˜ Ã ‚fl¸ ’ãäÿàÔfl ÁŸflÊ⁄áÊÊÿ •ı·œÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝ÁÒ㜟◊Ô˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ– ÿÊ— Áfl‡Ê· ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ôÊÊÿÃ– ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ ¬ŒˇÊ ¬ ◊Ô ˜ ◊Á„‹Ê— ’ãäÿàfl◊Ô ˜ ∑ § ãº˝ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ªÃ L§ÇáÊÊŸÊ◊Ô˜ Á„ÃÊÿ Ÿ ‚¢¬˝Áà Ÿª⁄ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ •¬⁄ÊœSÿ ◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô˜ Á◊Á‹àÔflÊ •Ê¬ÁáÊ∑§Ù¬Á⁄Ô ◊⁄áÊÊãÃ∑§◊Ô˜ ŒÍ ⁄ Ë∑§ûÊÈ ¸ ◊ Ô ˜ ‹ ≈ ˛ U ÙÔ ¡ Ù‹ ‚Ù◊flÊ‚⁄ •Sÿ ‹ ≈ ˛ U ١ً Ã⁄‹L§¬ á ÊÔ Ô flÎÁh— ŒÎ‡ÿÃ– Ÿª⁄Sÿ ÿòÊ ∑ȧòÊÊÁ¬ •Ê∑˝§◊áÊ◊Ô˜ •Á¬Ô ∑ΧÃflã×– ¬˝ÿÙª◊Ô˜ ∑ΧàflÊ ‚»§‹Ê— ¬˝ÁÃ’ãœSÿÔÔ ‚ÍøŸÊ ŒŒÊÁà ‚ÍøË∑§Ê‚¢¬˝Á·ÃÊ ∞Ãʌ·ÊË ÉÊ≈UŸÊ ÷flÁÖ ªÃÔ ‚#Ê„Ô fl⁄Ê¿Ê ¬˝ÊãÃSÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄Ë ¬ÈÁ‹‚ •Ê‚ŸÔ ˜ , ÃÊ‚Ê◊Ô ˜ ∑Î § Ã S◊– ªÈ¡⁄ÊÃSÿ •ÊŸãŒ •ı·œËL§¬áÊ ’„Í•Õ¸Ô√ÿŸÔ øıƒÿ¸¬˝∑§⁄ÔáÊSÿ Áfl·ÿ øøʸ ¬˝øÁ‹ÃÊ •ÁœˇÊ∑§— •Ê⁄.∞‚.¬≈U‹— •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ŒÈ—πŒÊ flÊÃʸ ßÿ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ Ÿª⁄ ÁSÕÃÊÔ •Ê∑§Ê¢ ˇ ÊÊÔ ©¬ÿÙª◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ •Ê‚ËÃÔ˜– ªÈL§flÊ‚⁄ mÿÙ— øıÿ¸flª¸ÿÙ— ∞·— ¬Ë«U Ë Ã—Ô Ô ¬È c ¬ ã º˝ ¡Ê‹◊Á‚¢ „ ∑ § ãº˝ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ á ÊÔ ÃSÿ ߟ»§Á≈¸ U ‹ Ë≈U Ë Ä‹ËŸË∑§ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ∞ÃʌΠ‡ ÊË◊Ô ˜ Ô ◊㌬˝flÎÁûÊÔ— ¬ÈŸ— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊Ÿ‚ÔÈ ÷ÿSÿ ‚È„Êfl× (flÿ— 20 fl·Ê¸ÁáÊ) ◊͋× •ı·œSÿ ©¬Á⁄ ‚„‚ÒflÔ ‚¢SÕÊ ¬˝œÊŸÃ— ¬˝÷ÊÁflÃÊ ŸËÁÃ◊Ô˜ ‚fl¸‚Ê◊Êãÿ¡ŸÊ— Ÿ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– fl⁄Ê¿Ê ¬˝ÊãÃÔ ⁄áÊÈ∑§Ê ©Œÿ¬È⁄ÊÃÔ˜ •Êªàÿ •òÊ ¬ÍáÊʪ˝Ê◊ ‚ËÃÊ⁄Ê◊Ô ¬˝ÁÃ’ãœ◊Ô˜ œÊÿ¸Ã– ∑§ãº˝ ’ãäÿàfl⁄ÙªËáÊÊ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃ, •òÊ ÃÈ ÁflESÿ ÁflE‚Áãà ø– ‹≈˛UÙ¡Ù‹Ô ÷flŸ - ‚◊ˬ ⁄ « UË◊ « U flùÊáÊÊ¢ Ô Ÿª⁄ ÁŸfl‚ÁÖ ⁄áÊÈ∑§Ê÷flŸ ◊äÿ ’S≈U ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ◊Ã ÁŸàÿ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ •„ÃÈ∑§flÎÁh Sß∑§∑¸§≈U⁄ÙªSÿ •Ê¬áÊ◊äÿ ∑˝Í§⁄ÃÿÊÔ ¬˝Áfl‡ÿÔ ‹Èá∆UŸ◊Ô˜ flùÊ‹ÿ—Ô •Sÿ •ÁSÖ ªÈL§flÊ‚⁄Ô ÃSÿ •ÊœÈÁŸ∑§ ¡ËflŸ‡ÊÒ‹ÔË◊Ô˜ ÷flÁÖ ‚¢ ¬ ˝ Á à •Sÿ ªÈ¡⁄ÊÃSÿ •ÊŸãŒ Ÿª⁄ ÁSÕÃÊÔ •Ê∑§Ê¢ˇÊÊÔ ©¬‡Ê◊ÊÕ¸ ‹Ê÷ŒÊÿ∑§◊Ô˜ •∑ȧfl¸ŸÔ˜– ⁄Ê¡SÕÊŸÁŸflÊ‚Ë •Ê¬ÁáÊ∑§— •Ê¬áÊ◊äÿ •ŸÁœ∑§Ê⁄⁄ËàÿÊ ¬˝Áfl‡ÿ ߟ»§Á≈¸U‹Ë≈UË Ä‹ËŸË∑§ ‚¢SÕÊ ¬˝œÊŸÃ— ¬˝÷ÊÁflÃÊ ¬Á⁄flÁø à ÊÔ ŒÎ ‡ ÿÃ – ¬˝◊ÈπSÿ ⁄ÙªSÿ ©¬øÊ⁄ÊÿÔÔ »§‹¬˝Œ◊Ô˜ •ı·œ◊Ô˜ ∞fl–Ô ¬ÈÁ‹‚ SÕÊŸ∑§ •Á÷ÿÙª¬òÊ◊Ô˜ ŒŒÊÁà ¿ÈÁ⁄∑§Ê◊Ô˜ Œ‡Ê¸ÁÿàÔflÊ ø ∞Ã òÊÊ‚flÊÁŒŸ— ÷Ù¡Ÿª˝„áÊÁflÁœ— •Á¬Ô Œ‡ÊªÈáÊ◊Ô˜ •Áœ∑§◊Ô˜Ô •Õ¸◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃ, •òÊ ÃÈ ÁflESÿ ¬˝Áì˝ÊãÃÊÃÔ˜ ÷Ê⁄Ã •Sÿ flÊÁ·¸ ∑ § S◊– ¬¢øŒ‡ÊÔ‚„ù◊Ô˜ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ŸËàÔflÊÔ •ÕʸÁŸÔ •‹È∆UÿŸÔ˜– ¬Á⁄flø Ã Ô  Ô •Ã— ÁflÁŸÿÙÖÿÃ– ‹≈˛U١ًSÿ √ÿfl‚Êÿ◊Ô ˜ 37 ’ãäÿŒÙÁ·Ÿ— •Êªàÿ ‚»§‹ÃÊ◊Ô˜ ¬˝Ê#flã× ¬˝ ÿ Ùª◊Ô ˜ Áfl‡Ê · × ∑§ÙÁ≈U∑§L§åÿ∑§ÊÁŸ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ªÈ¡⁄Êà ⁄ÊÖÿÔÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ SÔß∑§∑¸§≈U⁄ÙªSÿ ©¬‡Ê◊Êÿ •÷flÃÔ˜– ¬⁄ãÃÈ ÷Ê⁄ÃÔ ∞ÃÃÔ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄—Ô ÃÈ ⁄ ãÃ◊ fl ¬˝ Á Ã’ãœ◊˜ •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ¬˝Áì˝ÊãÃÊÃÔ˜ ’ãäÿŒÙÁ·Ÿ— •Êªàÿ ‚»§‹ÃÊ◊Ô ˜ ¬˝ø‹ÁÖ •Ÿ∑§ ©lʪÊÔ— Á÷ÛÊ-Á÷ÛÊ ŸÊ◊‚ÈÔ •Sÿ •ı·œ◊Ô ˜ ’ãäÿàfl ªÈ¡⁄ÊÃÔ ⁄ÊÖÿ ÃÈ ‹≈˛U١ً ¬˝Ê#flãÃ—Ô •Sÿ Ä‹ËŸË∑§ ©à¬ÊŒŸ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ‚Ÿ ∑ΧÃÔ ‚٬ʟ√ÿflSÕÊ (ª˝Á«¢Uª) •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 25 ¬˝àÿÊÿŸ ¬Á⁄·Œ— (ŸÒ∑§)Ô ª˝  Á «¢ U ª ∑Î § Ã ÁŸ⁄Ê∑§⁄áÊÔÔ •Á¬ ¬˝ÿÈÄÔÃ◊Ô˜ ⁄Áfl Ã¡flÊŸË •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •÷flÃÔ ˜ ßÁà ôÊÊàÔ fl Ê •ı·œSÿ ¬˝ ÿ Ùª◊Ô ˜ ‚flʸÁœ∑§◊Ô˜ •ÁSà ßÁà flÒl— «UÊÚ. ŸÿŸÊ ¬≈U‹— •flŒÃÔ ˜ - ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ »§Ê◊ʸ Ô •Sÿ •ı·œSÿÔ ¬˝◊Èπ— ©à¬ÊŒ∑§— •ÁSÖ ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— •œÈ Ÿ Ê ¬˝◊Èπ◊Ô˜ ∑§ûʸ√ÿ◊Ô˜ •ÁSÃÔ ÿÃÔ˜ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ÁŸÿÁ◊à •ŸŸÔ ∑§Êÿ¸áÊ ¡ŸÊ—, ¿ÊòÊÊ—⁄ÊÖÿSÿÔ ÔÁfl‡Ê·∑§ˇÊÊÿÊ—Ô ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊ ŸÊ◊Ô ˜ ∑ Î § Ã Á‡ÊˇÊÊÁfl·ÿÔ ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§¬˝flÎûÊÿ—ÔÔ •Áœ∑§‚¢ÅÿÊÿÊ¢ ÷flÃÈ ßÁÖÔÔ ¬˝ œ ÊŸøÊÿ¸ — , Á‡ÊˇÊ∑§Ê—, ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ—, ÷à‚¸ŸÊ⁄Á„Ã◊Ô˜Ô ¬Á⁄fl ‡ Ê◊Ô ˜ (⁄Ò Á ª¢ ª ), ÃÕÔÊÔ Sflÿ◊Ô˜ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ ∑§ûÊʸ⁄— ‚¢¬Íáʸ⁄ËàÿÊ •flªÃÊ— Ô ÷ Á fl c ÿ Á ã à – ÃÎÃËÿ¬ˇÊSÿ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜Ô; •Ê¬ÊÃ∑§Ê‹Ô ‚„Êÿ∑§— •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 25 •Á¢flŒŸ‡ÊË‹·È ©lÙª·È ÿÙ¡ŸÊ◊Ô˜ ÁŸ◊ʸ¬ÿÁà ÿòÊ •ılÙÁª∑§ˇÊòÊÊáÊÊ◊ԘԂ٬ʟ√ÿflSÕÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÃ–Ô ª˝Á«¢Uª √ÿflSÕÊ ¬˝ø‹ŸÔÔ ©ÛÊÿŸ◊Í‹∑§◊Ô˜ ∑§Êÿ¸ ÃÕÊÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝ÊøÊÿʸ— ◊„ ‚ ÊáÊÊ Á¡ÑÊÿÊ◊Ô ˜ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄áÊÔË⁄ÊÖÿSÿ ¬˝àÿ∑§·È ∑§‹Ê, ŒÊÁÿàÔ fl  ªÈ ¡ ⁄ÊÃ-⁄ÊÖÿ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄mÊ⁄Ê •ÊÁŒC◊Ô˜Ô •ÁS◊ŸÔ ˜ Áfl·ÿ Ô Sfl-Sfl ŒÍœ‚ʪ⁄Ô ‚¢ÿòÊ ÷flÃÈ •ÕflÊ ¢ ‡Êì˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ‚È⁄ˇÊÊÿÒ •Ê¬ÊÃ∑§Ê‹ËŸ ÿÙ¡ŸÊ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿflÊÁáÊÖÿÔ, ÁflôÊÊŸ, Á‡ÊˇÊÊ ÃÕÊ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ŸÊÚ ‹  ¡ ©ÛÊÿŸ∑§Êÿ¸◊Ô˜, ÿÙ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ÁfløÊ⁄ÊŸÔ˜Ô ¬˝·ÁÿÃÈ◊Ô˜ ©lÃÊ— »§Ê◊ʸ ©lÙªÔ ◊ äÿ Ô (ß◊⁄¡¥‚Ë å‹ÊŸ) ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄áÊË ÷ÁflcÿÁà ÁŸŒ¸‡Ê¬òÊ◊Ô˜ •Á¬ ¬˝cÿÃÔ–ÔÁflÁœ‡ÊÊùÔ ; ∞Ã · Ô È Ô ∑¢§‚ÙÁ≈¸Uÿ◊Ô˜ •ÊÚ»§ ªÈ¡⁄ÊÃÔÔ ‚»§‹ÃÿÊÔ ÁŸœÊ¸ ⁄ áÊ◊Ô ˜ , ÷flãÃÈ ßÁà ⁄Áfl Ã¡flÊŸË •ÁÇÔ Ÿ ‚¢ ÿ Ùª—Ô , mÿÙ— ÁŸ◊ʸ ¬ ÿÁà ÿòÊ Áfl‡Ê·ÁŸŒ¸‡Ê— ¬˝SÃÍÔÿÃÔÔ ÃÕÊ ¬˝ Á à Á¡ÑÊ∑Î § ÃÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ·È ªàÔflÊ Á‡‡ÊÊÔ (∑ § ‚Ë¡Ë)Ô Ô flø à  – ∞ÃÊÁŸÔ ¬˝ÁìÊlÊÁŸ SÃ⁄ÊáÊÊ◊Ô˜Ô ©ÄÔÃflÊŸÔ˜– SÕ‹ÿÙÔ— „Ãʄì˝∑§⁄áÊSÿ •ılÙÁª∑§ˇÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ Ô SflÊSâÿ ÁŸŒ¸‡ÊÊ‹ÿÊÿÔÔ ∞ÃÃÔ˜ ◊ÊS≈U⁄å‹ÊŸÔ ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔÁfl÷ʪËÿÊ◊Ô˜Ô ‚ÍøŸÊ◊Ô˜ •Á¬ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ÁŸáʸ ÿ  ‚„Êÿ∑§ÊÁŸ ◊ „ Ê Á fl l Ê ‹ ÿ Ê Ÿ Ê ◊ Ô ˜ „ÊÁŸ— •∑§ÕŸËÿÊ •Ê‚ËÃÔ˜– ‡Êì˝ Á ÇÊÃ◊Ô ˜ ‚È ⁄ ˇÊÊÿÒ ÁŸŒ¸‡Ê¬òÊ◊Ô˜ •Á¬ÔÔ ŒËÿÃÔ– ‹ˇÊmÿ◊Ô ˜ LÔ § åÿ∑§ÊÁáÊŒàÔflÊ Ã× ª˝Á«¢Uª√ÿflSÕÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜ ∑§fl‹◊Ô˜ “∞∞∞” ÷ÁflcÿÁãÖ ª˝  Á «¢ U ª √ÿflSÕÊ ◊Í ‹ × •Ã— ŒÈÉʸ≈UŸÊÃÔ— œŸ¡ËflŸ◊Ô˜Ô Ô •Ê¬ÊÃ∑§Ê‹ËŸ ÿÙ¡ŸÊ •ılÙÁª∑§ ‚È ⁄ ˇÊÊÔ ∞fl¢ √ÿÿËÁ∑˝§ÿãÃÔ– •ılÙÁª∑§∑§Ê⁄ÁÿcÿÁÖ ŸÊêÔŸÊÔ ŒËÿÃ– ŸÒ∑§ mÊ⁄Ê ∞, ª˝Á«¢Uª √ÿflSÕÔÊ ÃÈ ¬˝ÊªÒfl 2011Ô ¡ÍŸ◊Ê‚Ô ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ⁄ÁˇÊÃÈ◊Ô˜ ªÈ¡⁄Êà ‚fl¸∑§Ê⁄— (ß◊⁄¡ ¥ ‚ Ë å‹ÊŸ) SflÊSâÿ Áfl÷ʪ— ‚È ⁄ ˇÊÔ Ê ∞fl◊Ô ˜ Ô SflÊSâÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿÔÔ ’Ë, ‚Ë ª˝Á«¢Uª ßfl ∑§‚Ë¡Ë ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ‚¢SÕÊ‚ÈÔ ÁfløÊ⁄◊Ê‚ËÃÔ˜– ŸflËŸÃÿÊÔ ∞∑§Ê◊Ô˜Ô ÿÙ¡ŸÊ◊Ô˜ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄áÊË ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ∞·Ê •Ê¬ÊÃ∑§Ê‹ËŸÔ ÁSÕÁÃ◊Ô ˜ ÁŸŒ ¸ ‡ ÊÊ‹ÿSÿ ÁŸŒ ‡ Ê∑§—◊ÊãÿÃʬòÊ◊Ô ˜ Ô , ‡ÊÒ ˇ ÊÁáÊ∑§ mÊ⁄Ê ¬˝ Õ ◊◊Ô ˜ , ÁmÁÃÿ◊Ô ˜ Ô , ∑§Êÿ¸ ∑ §ÊÁ⁄áÊË •ÁSÖ ÿÙ¡ŸÊ ⁄ÊÖÿSÿ ∑Î § Ã ¬ÿ¸flˇÊáÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ ¬˝Õ◊ «UË.‚Ë.øıœ⁄Ë •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜¬˝∑§⁄áÊÔ ªÈáÊflûÊÊ◊Ô˜, Á‡ÊˇÊáÊ- Ô¬˝Á‡ÊˇÊáÊ-•ŸÈ‚¢œÊŸ ÃÎ Ã Ëÿ◊Ô ˜ ÃÕÊ •ÁãÃ◊◊Ô ˜ øÃÈÕ¸◊Ô˜ “ª˝«U” √ÿflSÕÔÊÔ ⁄ÊÖÿSÿ ‚fl ¸ · È 365 ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ·È, ÃÊÁ‹’ÊŸÔÁflL§h ◊Ããÿ√ÿ◊Ô˜ ¬˝Õ◊flÊ⁄◊Ô˜ ÷flÁÖ •œÈŸÊ ø⁄áÊÔ ⁄ÊÖÿSÿÔ Œ‡Ê‚È Á¡ÑÊ‚ÔÈ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ‚fl¸¬˝Õ◊ÔÔflÊ⁄◊Ô˜ Á¡Ñʬ˝ ‡ ÊÊ‚∑§— •ÕflÊÔ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ¬˝ÿÈÖÿÃ– ¬˝ÿÈÖÿÃÔ–∑§ÊÿʸáÊÊ◊Ô˜Ô ¬˝◊ÊáʬòÊÊÁáÊÔ ø ŒÊSÿãÃÔ  – ¬˝ Õ ◊◊Ô ˜ ÃÈ •ãÿ · È Ô •ŸÈ Œ ÊÁŸÃ · È ŒàÔflÊÔ ’ÊÁ‹∑§Ê ‚ê◊ÊÁŸÃÔÊ ¡ÊÃÊ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ∞ÃÃÔ˜ ∑§Êÿ¸◊˜Ô Ÿ •ÁflÔ Á ‡ÊCÊ—Ô ·Ù≈U‡Ê ¬˝ Ê ªÒ fl Á¡Ñʬʋ•flˇÿ, ‚flÙ¸¬Á⁄Ô Á‡ÊˇÊ∑§- ‚flÙ¸ û Ê◊◊Ô ˜ , ÁmÁÃÿ◊Ô ˜ ÃÈ Ô ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ · È ÃÕÊ ßS‹Ê◊Ê’ÊŒ, ÁŒ. 25 ÃÊ‚Ê◊Ô˜ ÁfllÊ‹ÿ ¬˝fl‡Ê¬˝‚ª  ¢ ∑Î § àÔ fl Ê flÒ ÿ ÁÄÔ Ã ∑§ÙlÙªÊ Á¡‹Ê— ¬⁄flÃ˸ ∑ §Ê‹ ◊„ÙŒÿSÿÔ Ô •œËŸ Ô ∞·ÊÁ‡ÊcÿÿÙ— ◊ÍÀÿ’Ùœ◊Ô˜¬˝Áà ©ûÊ◊◊Ô ˜ Ô , Ô ÃÎ Ã Ëÿ◊Ô ˜ ÃÈ •ŸÈ ◊ ÙÁŒÃ · È Ô flÒ ÿ ÁÄÔ Ã ∑§ SflÊÃ-¬fl¸ÃËÿÙ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô ˜ Ô ∑Î § ÃflÃË– Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÁŸ÷Ê‹ÁÿcÿÁãÖ •ãÃ÷Í ¸ Ä Ô Ã Ê— ÷ÁflcÿÁãÖ √ÿflSÕÊÔ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô ◊Ê‚mÿŸ‚äÿÊŸ◊Ô˜ SÃ⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ (ª˝«U‚)  ˜Ô ‚ãÃÙ·¡Ÿ∑§◊Ô˜Ô ÃÕÊ øÃÈÕ¸◊˜Ô ‚¢ S ÕÔ Ê ‚È ∞·Ê √ÿflSÕÊ ¬àÿ∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ÃÊÁ‹’ÊŸSÿ ¬ËÁ«UÃÊ‚È ∑§ãÿÊ‚È, ¿ÊòÊÊ‚ÈÔ ø •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Œ‡ÊÔÁ¡ÑÊŸÊ◊Ô˜Ô øÿŸ◊Ô˜ œÊÿ¸◊˜Ô •SÿÊ— ÿÙ¡ŸÊÿÔÊ— ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ÔÁŸáʸÿ◊Ô˜ ŸcÿÁÖ ∞·Ê ª˝Á«¢UªÔ ÃÈ •‚¢ à ٷ¡Ÿ∑§◊Ô ˜ ßÁà ¬˝ ø Á‹cÿÁÖ ∑ § ‚Ë¡Ë Œı⁄Êàêÿ∑§Ê‹ ’Ê‹ÊŸÊ◊Ô ˜ “◊‹Ê‹Ê” •ãÿÃ◊Ê •Ê‚ËÃÔ˜ ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ ¬ˇÊ× ø •÷Í Ã Ô ˜ – ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ ◊ãÿÃ–¬˝Á∑˝§ÿÊÔ ⁄ÊC˛Ëÿ ◊ÍÀÿÊ¢∑§ŸÔ ∞fl¢ √ÿÈà¬lãÃ– ¬Á⁄ÿÙ¡ŸÊÿÊ— ∑§Êÿ¸¬Ê‹∑§—Ô •Áœ∑§Ê⁄¬˝‚¢ª ‚¢ÉÊ·¸⁄ÃÔÊ ÿÊ Sflÿ◊Ô˜ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ËÁ‡ÊˇÊÊ× øÃÈŒ‡Êfl·Ë¸ÿÊ ∑§ãÿÔÊ “◊‹Ê‹Ê ¸ ÿÍ ‚ È » §¡ß¸ ” •l ©¬ÁˇÊÃÊÔ •Ê‚ËÃÔ˜– •Ã— ‹ π ãÿÔ Ê ‚ÊÔ •Êà◊Ÿ— ‹ËÁ’ÿÊ ⁄ÊC˛Ô ŸÍß‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ª∆UŸ◊Ô˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ¡ËflŸøÁ⁄òÊ◊Ô˜ Á‹ÁπÃÔflÃË– ‹ËÁ’ÿÊ⁄ÊC˛Sÿ SflâòÊÃÊ, ÃSÿÔ ‚È⁄ˇÊÊ ∞fl◊Ô˜ ∞∑§ÃÊ Áfl·ÿÔ ‚ê◊ÊÁŸÃÊ ¡ÊÃÊ– •òÊ ‚◊ª˝  ÁflE Ô ÃSÿÊ— ‚fl¸ ‚¡Êª÷ÍàÔflÊ •ª˝‚⁄Ê— ÷flãÃÈÔ ßÁà ◊¢ÁòÊáÊ— •flŒŸÔ˜ ŸÍßÃÿÊ ¬˝SÕÊÁ¬Ã◊Ô˜ ⁄ÊC˛Ëÿ •Êà◊Ô¡ËflŸ∑§ÕÊ ¬˝øÊÁ⁄ÃÊ ÁòʬًË, ÁŒ. 25 Ÿ ÁflS◊⁄ãÃÈ””Ô ßÁà ‡Ê¬Õ¬Ê∆UŸ flÊÃʸ „ ⁄Ò — ‚„ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄ ‡ÊÊÁãÃ¬È ⁄ S∑§Ê⁄◊Ô ˜ •SÿÒ ¡ÊÃÊ–Ô ¬È Ÿ ‡Ô ø ’Ë’Ë‚Ë ‹ËÁ’ÿÊŒ‡Ê ‚¢ÉÊ·¸⁄ÃÊŸÔ˜ ©ÄÔÃflã×– Œ‡ÊÔ◊˜Ô ∞fl◊Ô˜ ¡ŸÊŸÔ˜ fl ‹ ÊÿÊ◊Ô ˜ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ’ÊÁ‹∑§ÊÿÒ Ô ŒËÿÃ S◊– ‚¢flÊŒ¬˝flÊ„ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊Sÿ ∑ΧÃ ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÔ˜ ∞∑§òÊË∑ΧàÿÔÔ ÃÕÊ ¬˝Áà ÁflEÊ‚¬ÊòÊÊÁáÊ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ŸÍ à Ÿ⁄ˇÊÊ◊ãòÊË ÃÕÊ ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔË ÿÍ‚»§ Áª‹ÊŸËÔ ªÃ È ÃÿÊ ™U Œ Í ¸ ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô ˜ ŸÍß‚¢ÁflœÊŸSÿ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ¡ŸÊ—ÔÔ ‚ŒÒfl Ãà¬⁄Ê— ÁÃDãÃÈ– ÃÒ‹Áfl÷ʪSÿ ◊ÁãòÊáÊÔÊ‚ „ ªÈL§flÊ‚⁄Ô ÃSÿÔ ¬¢ø‹ˇÊ∑§ÊÁŸ Sfl¡flŸªÊÕÊ Á‹ÁπÃÊÔ – ∑Î § àÔ fl Ê ø •ÊªÊ◊ËÔ ‹ËÁ’ÿÊ⁄ÊC˛Sÿ SflâòÊÃÊ, ÃSÿÔ •Ÿ ∑  § ◊¢ Á òÊáÊ— L§åÿ∑§ÊÁáÊ ŒÊÃÈ◊˜Ô ÉÊÙÁ·ÃflÊŸÔ– ˜ •CêÿÊ◊Ô˜ ∑§ˇÊÊÿÊ◊Ô˜ ¬∆UãÃËÔ ‚#◊Ê‚◊äÿ ÁŸflʸ ø Ÿ◊Ô ˜ ‚È⁄ˇÊÊ ∞fl◊Ô˜ ∞∑§ÃÊ Áfl·ÿÔ ‡Ê¬Õ¬Ê∆UÙà‚fl ©¬ÁSÕÃÊ— ŸÔ fl·¸mÿ◊ÔÔ˜ ¬˝Ê∑§˜ “◊‹Ê‹Ê” ∞·Ê ∑§ãÿÔ Ê Ô •ãÿÊ‚Ê◊Ô ˜ ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ‚fl¸ ‚¡Êª÷ÍàÔflÊ •ª˝‚⁄Ê— •Ê‚ŸÔ˜– •Ã— Ã ◊¢ÁòÊáÊ— ÃÊÁ‹’ÊŸSÿ •ÊŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ∑§ãÿÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ Á‡ÊˇÊÊÿÊ— ‡Ê¬Õ◊Ô˜ ªÎ„ËÃÔflã×–Ô ÷flãÃÈÔ ßÁà ◊¢ÁòÊáÊ— •flŒŸÔ˜– ¬‡Ô ø ÊÃ∑§Ê‹ Ô ¬Î Õ ∑§Ô ˜ à ÿÊ Ÿª⁄Sÿ «UË.•Ê⁄.⁄ÊáÊÊ ÁfllÊ‚¢∑ȧ‹Ô •l •SflË∑Î § àÿÔ SflÊì˝ Ê ãÃ ◊„àfl◊Ô ˜ Ô Áfl·ÿ ‚ŒÒ fl ◊¢ÁòÊáÊÔ—Ô ““»§⁄fl⁄Ë ◊Ê‚Sÿ ¬˝œÊŸ◊¢òÊË •éŒÈ‹ ⁄„Ë◊ •‹ ¬˝ Á ÃôÊʬòÊ · È Ô ‡Ê¬Õ◊Ô ˜ ÁflÁflœÊŸÔ Á‡ÊˇÊÊ◊Í‹∑§ÊŸÔ˜Ô ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ê¢ŸÔ˜ •ÊÿÙÁ¡Ã◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ∑§ãÿÊŸÊ◊Ô˜ Á‡ÊˇÊáÊˇÊòÊÔ ÃÕÊ ¬˝⁄áÊÊŒÊÁÿÔŸËÔ •ÁSÖ  ‚#ÁŒŸÊ¢∑§Sÿ ◊„àfl◊Ô˜ ¡ŸÊ— ∑§Ë’ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ‚◊Ê⁄Ù„ Ô ∑§Á⁄cÿÁÔãà ßÁÖ ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ¬˝’㜢∑§Î àflÊ   ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄Ö ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com