2011-11-24 Vishwasya Vrittantam

706 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-11-24 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 209 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ∑§ÊÁø∑§ ∑ΧcáÊ øÃÈŒ¸‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 209 á Date : 24-11-2011, Thursday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ““•Ê⁄’Ë•Ê߸””¤ÊÊ⁄π¢«USÿ øàÔflÊÁ⁄¢‡ÊÃÔ˜ª˝Ê◊ÊáÊÔÊ¢ ∑ΧÃ ‚„Êÿ∑§— ◊ÍÀÿflÎÁh— Á„¢‚ÊÿÊ—Ô ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 23 ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ flSÃÈ Ÿ Ê◊Ô ˜ Ô ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹— ÃÈ ¬˝ Õ ◊ ÁŒfl‚ •Õ¸ ◊ ¢ ò ÊË Á∑§◊Õ¸ ◊ Ô ˜ SflÊÕ¸ ¬ ⁄ÊÿáÊ— ÷Í à Ô fl Ô Ê SÕÁªÃÊŒ‡ÊàflÊÃÔ˜ ¬˝áÊ’Sÿ ¬˝øÊ⁄ÿÁà ßÁà •Êpÿ¸Sÿ •ÁS◊ŸÔ˜ •Áœfl‡ÊŸ ÿÁŒ ◊Í À ÿflÎ Á h◊Ô ˜ ⁄ÙÁhÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚⁄Êÿ∑§‹Ê, ÁŒ. 23 ¬˝ à ÿ„— ◊Í À ÿflÎ Á h¬˝ ‚ ¢ ª Ô  ⁄Ê¡ŸËÁÃ◊Ô ˜ øÊ‹ÿÁÖ ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ Ÿ ôÊÊÃ◊Ô˜ •÷flÃÔ– Áfl·ÿ— fløÃ–Ô ∞∑§ÊŒ‡Ê ˜ •Õ¸ ◊ ¢ ò ÊÔ Ë •ÕflÊ ∑ § ãº˝¤ÊÊ⁄πá«USÿ ‚⁄Êÿ∑§‹Ê¢- ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ ◊¢òÊËáÊ— ¬Î c Ô ∆ UÊ Áfl‡Ê · ◊Ô ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÁfløÊ⁄◊Ô ˜ ŸÔπ⁄‚flÊ¢ Á¡ÑÊÿÊ¢Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÕÊflÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ •Õ¸◊¢ÁòÊáÊ— ∑§Á⁄cÿÁà ÃÁ„¸ Ô ¡ŸÊ—Á⁄¡fl¸ ’Ò¥∑§, •ãÿÒ— ’Ò¥∑§—Ô ‚„ ∑ȧfl¸ÁãÃ, ÁflûÊ◊ãòÊÔË flQ§√ÿ◊Ô˜ ¬Á∆UàÔflÊ ©ÁûÊcÔ ∆ UÊ— ‚ÁãÃ,Á◊Á‹àÔflÊ ª˝Ê◊ËáÊÔ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝áÊfl ◊Èπ¡Ë¸ ÿÕÊ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ªÃÔ Á„¢ ‚ ÊÔ à ◊∑§ÊÁŸÔ ∑§Êÿʸ Á áÊ∑ΧÃ ‚„Êÿ∑§— ÷ÁflcÿÁÖ flŒÁà ÃSÿÙ¬Á⁄ ◊Ê‚òÊÿ◊Ô˜ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ûÊÈ ¸ ◊ Ô ˜ ∞Ã ŸÊªÁ⁄∑§Ê—Ã ‹ ʬ«UË„ ¬¢ ø ÊÿÃ◊Ô ˜ , ÷Ê¡¬Œ‹Sÿ ¡ŸÁ„ÃÊÿ Ÿ Á∑¢§∑§ûʸ√ÿÁfl◊Í…Ê— ÷ÍàÔflÊ∑ΧcáʬÈ⁄◊Ô˜ ¬¢øÊÿÃ◊Ô˜ ø, ¬˝◊ÈπÊ— øÁ∑§ÃÔÊ— Á∑§◊Á¬ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– Á„¢ ‚ Ê◊Ô ˜ ¬˝ Œ ‡Ê¸ Á ÿcÿÁãÖÔ∞Ã·È øàÔflÊ¢Á⁄‡ÊÃÔ˜ ª˝Ê◊ÊÁáÊÔÔ ÷ÍàÔflÊ •flŒŸÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ◊ÍÀÿflÎÁh◊Ô˜ ¬˝ á Ê’ ◊È π ¡Ë¸ ÃÈ Sfl‚Áãà ÿòÊ ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ◊Í À ÿŒ⁄ flÎ Á h— ⁄ÙÁŒ˜ÔœÃÈ◊Ô˜Ô •Á÷÷Ê·áÊÔ 2012 fl·¸Sÿ’Ò¥∑§◊äÿ ‚¢ø⁄ʬÈÁSÃ∑§ÔÊ— ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹— Ÿ ◊Êø¸◊Ê‚¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ߸ŒÎ‡Ê◊Ô˜ÔÁŸ◊ʸ ¬ ÁÿcÿÁÖ ’Ò ¥ ∑ §SÿÔ Ô Á„¢‚ÊÿÊ— ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ Á∑§◊Á¬ ¬˝ÁÃ∑§Ê⁄◊Ô˜ flÁœ¸Ã◊Ô˜ ◊ÍÀÿ◊Ô˜ SÕÊSÿÁÃÔ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊÔ— ªÎ„·ÈÔ ªàÔflÊ ÷ÁflcÿÁÖ ∑§⁄ÙÁÖ ÷Ê⁄ÃËÿ ßÁà •÷Ê·ÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ Ô‚fl¸·Ê¢ ∑ΧÃ S◊Ê≈¸U-¬òÊÊÁáÊÔ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ŒÊÁ¬ ◊ÍÀÿSÿ ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ ÿ‡Êfl¢Ã Á‚¢„— ¬⁄◊Ô˜ •Áœfl‡ÊŸSÿ ¬˝Ê⁄ê÷ Ô¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ŒÒŸÁ㌟¡ËflŸ Áfl⁄ٜˌ‹ÊŸÊ¢ ∑Î § Ã ÔŒÊSÿÁÖ OÊ‚Áfl·ÿ Ÿ ÁfløÊ⁄ÿÁÖ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ∞fl ◊ÍÀÿflÎÁh◊Ô˜Ô •ÊœÎàÿ ∑§— ‹Ê÷— Ÿ ŒÎ ‡ ÿÃ – ’Ùœ◊Çÿ◊Ô˜ ŸÊÁSÖ ’Ù‹ÔËÁflÿÊ ⁄ÊC˛ ÷Í∑¢§¬Sÿ ◊l¬ÊŸ ÁflL§h ∑§‡Ô◊Ë⁄⁄ÊÖÿ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄Ã-ÿÍ∞߸ ⁄ÊC˛ÿÙ—Ô ◊äÿ ’Á㌟Ê◊Ô˜ ÷ÿ¢∑§⁄— ¬˝÷Êfl— üÊËŸª⁄◊Ô˜– ©‹º˝ŒSÿ Á±ŒÍ‚¢¬˝ŒÊÿSÿ ’˝ÊrÊáÊÊ—, ßÁà ¬òÊ ∞Ã ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝àÿʬ¸áÊ◊Ô˜Ô ‚¢Áœ-SflÊˇÊ⁄◊Ô˜ ‹Ê ¬Ê¡, ÁŒ. 23 ’Ù‹ËÁflÿÊŒ‡Ê •¡ÊÿÃÔ ˜ – œŸ¡ËflŸSÿ „ÊÁŸ— ¬⁄¢ ÃË⁄ ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄ ¬¢ Á «UÃÊ— ÃÕÊ •ãÿ œ◊ʸãÃË∑§⁄áÊSÿ Áfl‹Ù¬Êÿ SÕÊŸËÿ¡ŸÊ— ¡ÊªL§∑§Ê— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝ ’ ‹◊Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ ªÃÁŒfl‚ ÷ÿ¢ ∑ §⁄◊Ô ˜ ŸÊ÷flÃÔ˜– ◊l¬ÊŸSÕ‹ÊŸÊ◊Ô˜ ÁflL§h Á◊Á‹àflÊ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊˜Ô •Œ‡Ê¸ ÿ ŸÔ ˜ – Ã · Ê◊Ô ˜ ◊Ã ÷ÍÁ◊Ô∑§ê¬◊Ô˜Ô •◊⁄ËÁ∑§ÿ ÷ıªÙÁ‹∑§ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜Ô ∑ΧÃflã×– ◊È Á S‹◊œ ◊Œ˜ Ô ¬ ÊŸ◊Ô ˜ •ŸÈ ÷ Í Ã ◊Ê‚ËÃÔ ˜ – •SÿÔ ‚fl ¸ ˇ ÊáÊ ¬ˇÊ× ߌ◊Ô ˜ ∞ÃŒÕ¸ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊Ùøʸ◊˜Ô •ŸÒÁÃ∑§◊Ô˜Ô, •œÊÁ◊¸∑§◊Ô˜ ÃËfl˝ Ã Ê 6.2 ◊ʬŸ◊Ô ˜ Ô ∑§âÿÃ ÿÃÔ˜ ÷Í◊— •œ— ∑ΧàflÊ ©ëøÒÔ— ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ÁŸÿ◊◊Ô˜– •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝ÊãÃ •ÁSÖ •Sÿ ÷Í∑§ê¬Sÿ 533.3 Á∑§‹Ù◊Ë≈U ⁄ ◊Ô ˜ •Ê⁄ê÷◊Ô ˜ •∑È § fl¸ Ÿ Ô ˜ – 99 ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝ ÷ Êfl— Áø‹Ô Ë ÃÕÊ SÕÊŸ ÷Í∑¢§¬◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ∞∑§◊Ê‚‚◊ÿ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ◊ÈÁS‹◊œ◊ʸfl‹Áê’Ÿ—– ¬⁄ÈÔ¬˝ÊãÃ·È •Á¬ ¬˝àÿˇÊÃÿÊÔ ’Ù‹ËÁflÿÊ ⁄ÊC˛Sÿ ©ûÊ⁄ËÿÔÔ ¬˝∑§Ê¬— ‡ÊÊã× ÷flÃÈ •Ã— ◊l¬ÊŸÊ◊Ô ˜ •ŸÈ÷Í×Ԗ ÷ÍÁ◊Ô∑§ê¬ŸSÿ ˇÊòÊÔÔ ’ŸËŸª⁄Ô ⁄Ê¡œÊãÿÊ— •ãÿÕÊ Ã ¡ŸÊ— Œı⁄Êàêÿ◊Ô ˜ •òÊ Ÿ ∑ § ãº˝ S Õ‹◊Ô ˜ ÷Í ◊  — ÁòÊÁŸŒÊŒ‚◊ˬÔ •÷ÍÃÔ˜– Á◊Á‹àflÊ •Ê¬ÁáÊ∑§ÊŸÔ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ŒÈ’߸, ÁŒ. 23 ‹ Á ç≈U Ÿ  ¥ ≈ U ¡Ÿ⁄‹ ‡Ê π ÷Ê⁄ÃËÿ ∑§Ê⁄ʪΠ„  · È •àÿÁœ∑§◊Ô˜ ŸËøÒ—Ô ÷ÍàÔflÊ Œ ‡ ÊSÿ •Ÿ ∑  § ·È ◊Ê⁄ÁÿcÿÁãà ßÁà •ÊŒ‡Ê◊Ô˜ ¬˝Ê⁄éœflã×– Á„ãŒÍ¡ŸÊŸÔ˜ •òÊ •œÈ Ÿ Ê ¬˝ Ê Ã— ‚¢ÿÈQ§ •⁄’ •◊Ë⁄Êà ‚Ò»§ Á’ŸÔ ¡ÊÿŒ •‹Ô- •flÁ‡ÊCÊÁŸ ÁŒŸÊÁŸ •Á¬ ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ NŒÿ · È ¬˝ ◊ È π Ÿª⁄ · È ÷Í ∑ §ê¬◊Ô ˜ ŒûÊflã×– Á◊‡ÊŸÊ⁄ËmÊ⁄Ê •ãÿ·È œ◊¸·È ¬Á⁄fløŸÊÿ • C fl Ê Œ Ÿ à — ¬˝ÊãÃ ’ãŒË÷ÍÃÊ— ¬˝Êÿ× ŸÊÿ„ÊŸÔ ’ÈœflÊ‚⁄ •Sÿ √ÿÿË∑§Á⁄cÿÁãÖ ÷ÿSÿ •Ê‡Ê¢ ∑ §Ê◊Ô ˜ •ŸÈ÷ÍÃ◊Ô˜– œ◊ʸ ã ÃË∑§⁄áÊÊÃÔ ˜ ¬pÊÃÔ ˜ ∞ÃÊÁŸ ◊ŒÔ ˜ - •Ê¬áÊÊÁŸ Áfl‹Áê’Ã⁄ÊòÊˬÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ 1200 ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬òÊSÿ ©¬Á⁄ SflÊˇÊ⁄◊Ô ˜ ÿ · Ê◊Ô ˜ ©¬Á⁄Ô ∞·— ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ ÿë¿Áãà ßÁà ◊l¬ÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊ— ¬˝’‹Ê— SflŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ¬˝ Á à ∑§Á⁄cÿÁÖ •äÿÊŒ ‡ Ê— ŸÍ à ŸÃÿÊÔ üÊÍÿÃ– ÷flÁÖ •Ã— •l¬˝÷ÎÁà ¬˝ à ÿʪ◊ŸÊÿ ¬˝ ø  C Ê ŒÈ ’ ߸ ◊ äÿ •Ê‚ËŸ— ©¬ÿÙª◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÁŒÔ ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ ∞fl •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝ÊãÃ ◊Œ˜ÔÁfl∑˝§Ë◊Ô˜ ¬˝ø‹ÁÖ ÷Ê⁄ÃËÿ ⁄ÊC˛ Œ Í Ã — Ã Œá«U ÁflœÊŸ‚◊ÿSÿ •¢¡Í◊Ÿ-∞-©‹◊Ê- Ÿ ÷flÃÈ ßÁà Ã · Ê◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  ∞◊.∑§.‹Ù∑§‡Ê— •flŒÃÔ˜ •flÁ‡ÊC‚◊ÿ◊Ô ˜ ÷Ê⁄Ã •Ÿ„ÊÚ»§ ¡êÔ◊Í-∑§Ê‡Ô◊Ë⁄ ¬˝◊ÈπSÿ ©ÁQ§— •ÁSÖ ÷Ê⁄ÃÊÃÔ ˜ ÁøÔ Œ ê’⁄◊Ô ˜ ÿÃÔ˜ mÿÙ—Ô ◊ÁãòÊáÊÙ— ◊äÿÔ √ÿÿËÃ◊Ô ˜ ∑§Á⁄cÿÁãÖ ŒÈ ’ ߸ Ÿ ª⁄ ∞∑§◊Ô ˜ m ¬Á⁄¬òÊ∑ § SflÊˇÊÁ⁄Ã ‚¢¬˝Áà 1200 ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ— ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ øÈ Á ÄÔ Ã ¬òÊ◊˜ Ô SflÊˇÊ⁄◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ÃòÊÔ Œ¢Á«UÃÔÊ— ‚ÁãÖ ÃòÊ ∑Î § àÔ fl Ê ◊ʪ¸ ◊ Ô ˜ ‚⁄‹◊Ô ˜ ¬˝Õ◊◊Ô˜ ÃÈ ŒÙÁ·ŸÊ◊Ô˜ ãÿÍ Ÿ Ã◊Ô ˜ Œ¢ « U‚◊ÿ—Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— ∑§Á⁄cÿÁÖ 1200 ∑§Ê⁄ÊflÊ‚ÊÃÔ˜ ◊ÈÁQ§— ÃÕÊÔ ·á◊Ê‚◊Ô˜ ∞fl ßÁÖ ÷Ê⁄Ã flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ∑§Ê⁄ÊflÊÁ‚ŸÊ◊Ô ˜ ◊äÿ •ãÿÃÔ˜ ø mÿÙ— Œ‡ÊÿÙ— ‚¢ ÿ Ô È Q §Ô •⁄’ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬˝ÊªÒflÔ •Ÿ∑§ ÷Ê⁄ÃÊÿ ◊äÿÔ ‚È⁄ˇÊÊ√ÿflSÕÊ– ÿÔ •◊Ë⁄ÊÃŒ‡ÊÊÃÔ˜Ô ∞∑§— ∞fl •∆UflÊ‹Êßã‚ ÁSÕ◊Ô˜ flÁŸÃÊ ÁflüÊÊ◊ ¬˝Ê¢ªáÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ¬ÈSÃ∑§ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– •ÊªÃÊ—Ô ‚ÁãÖ ÃSÿÔ ŒÈ’߸Ÿª⁄ ∑§Ê⁄ʪÊ⁄·È Œá«U◊˜Ô ŒÙ·Ë ∑§Ê⁄ʪΠ„  ¬ÁÃ× ‚È⁄ߪ⁄Sÿ •Ÿ∑§èÿ ÁfllÊ‹ÿèÿ— •ÊªÃÊ— ¿ÊòÊÊ— ÁŸ’¢œ‹πŸ ¬˝ÁÃÿÙªËÃÊÿÊ◊Ô˜ ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ Œ ‡ ÊSÿ ©¬¬˝ œ ÊŸ◊ãòÊË ¬˝ Ê åÔ Ÿ È fl ÁãÃ, Ã ‚Ê¢ ¬ ˝ à ◊Ô ˜ fløÃ– ÷ʪ◊Ô˜ ªÎÁ„Ãfl¢ã× ßÁà ÁøòÊ ŒÁ‡Ê¸Ã◊Ô˜– - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ Ãûfl’Ùœ ªÈ‹Ê’¬Èc¬Sÿ ∑§á≈U∑§◊Ô˜ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ •Ê¢Ç‹ÙÔ÷Ê·ÊÿÊ— Á◊òÊ◊Ô ˜ ÃSÿÔ ªÎ „ ◊Ô ˜ 7 6 5 9 2 ¡ªÃÔ ˜ ¬ ˝ Á ‚h— ∑§Áfl—Ô •ÊªÃflÊŸÔ ˜ Ô – Á◊òÊ◊Ô ˜ 3 8 2 1 Á◊À≈UŸ ∑§Ê√ÿ∑§Ê⁄— ÷ÍàflÊÔ Ô Á◊À≈UŸSÿ ÷Êÿʸ ÿ Ê—Ô Ô ‚⁄‹‚È ◊ œÈ ⁄ ∑§Ê√ÿÔ Ê ÁŸÔ L§¬◊ÊœÈÿ◊˜Ô •flˇÿ ¬˝êáÊÊ ¸  5 6 •Á‹πÃÔ ˜ – Ô ‚— ÃÈ •flŒÃÔ˜ - ““„ Á◊À≈UŸÔ! 6 5 1 2 7 ‚ÈãŒ⁄Ê∑ΧÁ× L§¬flÊŸÔ˜ ø Ãfl ¬àÔŸË ÃÈ •Áœ∑§Ê •Ê‚ËÃÔ˜– ÃSÿÔ ∑§ÁflÃÊ— ‚ÈãŒ⁄Ë, àfl◊Ô˜ ÷ÊÇÿflÊŸ˜ 3 4 9 5 8 ¬Á∆UàÔ fl Ê ¬Ê∆U∑§Ê—Ô •Á‚–”” ∞ÃÃÔ˜ üÊÈàÔflÊ 9 4 ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ— ◊¢òÊ◊Èǜʗ ÷flÁãÃ–Ô ÿŒÊ ÃSÿ ¬˝Õ◊Ê ¬àÔŸËÔ ◊ÎàÿÈ◊Ô˜ Á◊À≈U Ÿ Ô — ŒÈ — πÔ Ë Ô ÷Í à Ô fl Ê ¬˝àÿflŒÃÔ˜ - ““∑§ŒÊÁøÃÔ˜ 5 6 4 7 ÿòÊ ‹Ù∑§Ê— ßë¿ÊŸÈ‚Ê⁄¢ ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ ªÎ„ËàÔflÊÔ ÃÊÁŸ ¬Á∆UâÈÔ ‡ÊÄÔŸÈflÁãÃÔ ÃÃÔ˜ SÕÊŸ¢Ô “¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ—” ßÁà ∑§âÿÃ– ¬˝Ê#ÔÊ ÃŒÊÔ Á◊‹≈UŸÔ ÁmÃËÿ àfl◊Ô˜Ô ‚ÊœÈ flŒÁ‚, ◊◊ 8 2 7 6 3 ÁflflÊ„◊Ô ˜ •⁄øÿÃÔ ˜ – ¬àÔŸË ÃÈ ªÈ‹Ê’¬Èc¬◊Ô˜ ßfl ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ ÁflÁflœ÷Ê·Ê‚È ÁflÁflœ-Áfl·ÿáÊÔÊ¢ ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 5 3 6 1 7 9 2 8 4 ‚È ã Œ⁄Ë ÁmÃËÿÊ ¬àÔ Ÿ Ë ∑§Ù◊‹◊Ô, ‚ÈãŒ⁄Ë ø–Ô ¬⁄ãÃÈ ˜ 7 9 8 4 2 6 3 1 5 ÷flÁãÃ–Ô ôÊÊŸflœ¸ŸÊÿ ¡ŸÊ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ©¬ÿÙªÔ¢ flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 2 4 1 5 8 3 7 9 6 Á◊À≈UŸ◊Ô ˜ ¬˝ Á à •Áœ∑§¬∆UŸ¬Ê∆UŸ¢ ∑ΧàÔflÊ •ãœàfl∑§Ê⁄áÊÔ •„◊Ô˜ ÃÃÔÔ˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ∞flÔ ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ— ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ¢Ô ÁflÁflœ-L§øË— flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 6 8 5 7 9 2 4 3 1 ‚ŒÊøÊ⁄áÊ◊Ô˜Ô ŸÔ •∑§⁄ÙÃÔ˜– Ô ÃSÿÔ ŸòÊ⁄Ùª— ‚¢¡Ê×–Ô ‚ıãŒÿ¸ ◊ Ô ˜ Ÿ º˝ C È ◊ Ô ˜ Ô 9 1 4 6 3 5 8 2 7 ¬Í⁄ÿÁãÃ–Ô ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿSÿ ‚ŒSÿÊ— ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸÔ ÁŸÿÃÊflÁœ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 7 2 8 1 4 5 6 9 ÃSÿÊ— ŒÈ √ ÿ¸ √ „Ê⁄ Ô ‡ÊŸÒ — ‡ÊŸÒ — Ô ‚— •ãœ— ¬Ê⁄ÿÊÁ◊– ¬⁄¢ •ŸÈ÷flÊÁ◊ ªÎ„◊Ô˜ ŸÃÈ◊Ô˜ •Á¬ ‡ÊÄÔŸÈflÁãÖ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 8 6 3 9 4 7 1 5 2 ©Ámª◊ŸÊ ‚— Á◊À≈UŸ— •÷ÍØԖ ÃSÿ ‚È ã Œ⁄¬È c ¬Sÿ 1 5 7 2 6 8 9 4 3 ¬È S Ã∑§Ê‹ÿ ¬˝ Ê øËŸÊÁŸÔ ¬È S Ã∑§ÊÁŸ ÷flÁãÖ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 4 2 9 3 5 1 6 7 8 ÁŸ⁄ʇʗ ‚¢¡Ê×– ¬ÈŸ— ø ∞∑§ŒÊ Á◊À≈UŸSÿ ∑¢§≈U∑§ÊÁŸ–”” ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ·È ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊÊÁáÊ ¬ÁòÊ∑§Ê‡ÔøÊÁ¬ ÷flÁãÃÔ– ¬˝Êÿ— ÁfllÊ‹ÿÊÔŸÊ¢ ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊ—ÔÔ ÷flÁãÃ–Ô Áfl‡Ê·- Áfl·ÿ◊ÊŒÊÿ •Á¬ ∑§øŸÔ˜Ô ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊ— ‚ÁãÃ–Ô ‚flÒ¸Ô— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊŸÊ¢ ‚ŒÈ¬ÿÙª— ∑§⁄áÊËÿ—– Œ‚Ë éflÊÚÿ¡ ø‹ÁøòÊŒ‹— ø¢«U˪…Ÿª⁄ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà - ÿ‡Ê ◊flÊ«UÊ ∑§ˇÊÊ - 9 (‚Ë) ¬ÊÁáÊŸ— flÒ∑§ÁÀ¬∑§‚ÍòÊÊáÊÔÊ¢Ô ÷Ê·ÊÃÊÁûfl∑§Ê‡Êÿ— ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚Í⁄Ã) ¬ÊÁáÊŸ— ∑§Ê‹— ‚¢S∑Χì˝Ê∑ΧÃÿÙ— ‚¢Áœ∑§Ê‹ •Ê‚ËÃÔ˜Ô Á∑§ãÃÈÔ ∑§âÿ-÷Ê·ÊM§¬áÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ—Ô ∞fl ¬˝Ê◊ÈÅÿ◊Ê‚ËÁŒÁà ¬ÊÁáÊŸ— ÷Ê·ÊÃûflÊÔŸÊ¢ flÒ∑§ÁÀ¬∑§M§¬Ò—○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ¬Á⁄ôÊÊÿÃ–Ô ¬ÊÁáÊŸ—ÔflÒ∑§ÁÀ¬∑§-ÁflœÊÿ∑§ÊÁŸ ÁflÁ÷ÛÊÊÁŸ ‚ÍòÊÊÁáÊ ∞ÃSÿÒfl ÃâÿSÿ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ©ŒÔ˜ÉÊÊ≈U∑§ÊÁŸÔÔ ÁfllãÃ ÿÁŒÿ¢Ô ÷Ê·Ê ‚fl¸¡ŸÔ-√ÿflNÃÔÊ •Ê‚ËÃÔ˜– ¬ÊÁáÊÁŸ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÁfl·ÿ S¬C× Á∑§ÁÜÔøŒÁ¬Ô Ÿ ’˝flËÁÃÔ–Ô ‚Á㜬˝∑§⁄áÊÔ ’„ÍÁŸ ‚ÍòÊÊÁáÊ ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ fløãÃ ÿÒ— ‚ÍòÊÒ—Ô ‚ÁãœSflM§¬SÿÔ mÒÁfläÿ¢ ¬˝ÁìÊÁŒÃ¢ ŒÎ‡ÿÃ–Ô “¬ŒÊãÃÊmÊ” ‚ÍòÊÁ◊Œ¢ ¬˝ÁìʌÿÁà ÿgËÉÊʸÃÔ˜ ¬ŒÊãÃÊë¿¬⁄ ÃÈÇflÊ SÿÊÃÔ˜–Ô ““yz{ ¡ê‚”” •òÊٌʄ⁄áÊM§¬áÊ ‹ˇ◊Ëë¿ÊÿÊÔÔ ßÁà M§¬mÿ◊ÔŸÈ◊ÙÁŒÃ¢Ô fløÃ– ÃÕÊÔ øÊòÊ ¬ŒÊãÃʌԘ ŒËÉÊʸãÃÊÃÔ˜Ô ‡ÊéŒÊÃÔ˜ ©ûÊ⁄¢Ô ¿∑§Ê⁄ÊÁŒ‡ÊéŒÊÃÔ˜Ô ¬ÍflZ ÃÔ˜ ÃûflÊãÃÁŸŒ¸‡ÊŸ ‹ˇ◊Ëë¿ÊÿÊ,ÔÔ ◊È¢’߸– ŸflËŸ Á„ãŒÔË ©à‚Ê„Ÿ •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ ¬Ê⁄ÿÁãà Œ‡Ê¸ ∑ §Ê—Ô ßÁÃÔ ŒflËë¿ÊÿàÿÊÁŒ M§¬áÊ ∞∑¢§Ô ë¿‚¢ÿÈQ§ÊˇÊ⁄¢ ÁmÁÃÿÜÔø •‚¢ÿÈQ§¿∑§Ê⁄ÊÁŒÿÈQ¢§ M§¬¢ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜Ô “Œ‚Ë éflÊÚÿ¡” ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ⁄Ëÿ‹Ëÿ ŒË¬Ë∑§Ê ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊ •flŒÃÔ˜– ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ◊ÈÁQ§‹Ê÷ÊÃÔ˜ ¬˝ÊªÒfl •Sÿ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊◊Ô˜ ’˪ ’ÊÚ‚ ◊œÿ ∑§ÊÚ◊«UËÔ «˛UÊ◊Ê mÊ⁄Ê ¬Íáʸ◊Ô˜ ¬˝øÁ‹Ã◊Ê‚ËÃÔ˜– •òÊ Ãʌ·ÊSÿÔÔ ¬˝ÿÙªÔSÿ ‚㌒¸ ∞ÃÃÔ˜Ô S¬CÃÿÊ ¬˝ÁÃ÷ÊÁà ÿÃÔ˜ “ë¿” ¬˝ÿÙªÊÃÔ˜ ∑§fl‹Sÿ •‚¢ÿÈQ§ë¿∑§Ê⁄Sÿ ¬˝ÿÙª— ‚È∑§⁄ÃÿÊ ©ëøÊ⁄áÊÿÙÇÿÙ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ¬˝ ◊ È π — •Á÷Ÿ Ã Ê •Á¬Ô ¬⁄Áfl‡ÿ •Sÿ ߌ◊Ô˜ ø‹ÁøòÊ◊ÔÔ˜ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ŒÎ‡ÿÃÔ, •Ã— ŒËÉÊʸãà - ‡ÊéŒÔÊŸãÃ⁄¢Ô ‚¢ÿÈQ§äflÁŸÔÿÈÄÔì˝ÿÙªSÿ ŒÈL§ëøÊ⁄áÊàflÊÃÔ˜ •ˇÊÿ∑È § ◊Ê⁄—, ŸÊÁÿ∑ § ÁøòÊSÿ ’„È ¬ ˝ ø Ê⁄◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚Ô Ô ªê÷Ë⁄¬˝ ÷ Êfl◊Ô ˜ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- ∞ÃÊŒÎ‡Ê—Ô ¬˝ÿÙª—Ô Ÿ ‚fl¸¡Ÿ‚ÊœÊ⁄áÊ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô Á∑§ãÃÈ ¬ÊÁáÊŸ— ‚͡◊ŒÎÁC— ÁøòÊÊ¢ªŒÊ ÃÕÊ ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊÔ •÷flÃÔ˜– ¬ÊÃÁÿcÿÁà ßÁà ø¢ « U˪… Ÿª⁄◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ ø‹ÁøòÊ •ˇÊÿ∑ȧ◊Ê⁄Sÿ ÁflEÊ‚— mÒÁfläÿÁ◊Œ¢ŒÎ¶Ê ∞Ãʌ·Ê◊Á¬ÔÔ ¬˝ÿÙª¢ SflË∑ΧÃflÃË– «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UÊÚ. ŒflŸÊ⁄ÊÿáÊ ¤ÊÊ, Œ⁄÷æ˜ÔªÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ •ÊªÃÔflã×– •ˇÊÿŸ ¬Íáʸ „ÊSÿ¬˝œÊŸ◊Ô˜ Ãâÿ◊Ô˜ º˝CÈ◊Ô˜ fløÃ– 24 Ÿflê’⁄◊Ô˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ªÈL§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> ≈UÙÿ S≈UÙ⁄Ë 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë’˝Êã«U ⁄Êà ◊Á‹‡ÊÊ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ Ã⁄ ’ËŸ ‹ÊŒŸ >> 07.30 ’ÛÊË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ >> >> L§‹ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U >> >> >> 08.30 ’ÛÊË Á„‹ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> œ Á‚ꬂŸ >> >> >> 09.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ •ŒÊ‹Ã >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ œ •Ù¬Ÿ ∑ȧL§ˇÊòÊ ∞ŸÊ∑§Ùã«UÊ 09.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ∑§Ë... ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> „ËŸÊ >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄Ô... ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> >> >> ø◊à∑§Ê⁄ ≈ÈU ‹Êß‚ 12.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 12.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> >> >> >> 01.00 ¿Ù≈UË... Ã⁄ ◊⁄... >> >> ◊Á‹‡ÊÊ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ „◊Ê⁄Ë Œfl⁄ÊŸË ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> »˝§ã«U >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄... ‚¬ŸÙ¥ ‚... ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ Áª⁄çÃÊ⁄ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> Á¬˝«U≈U⁄ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 03.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ∞Ä‚≈˛UË◊ ≈˛UÊÿ‹ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ •Êß»§Ê ∞flÙ«¸U >> 03.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> >> >>u >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ë•Ê߸«UË >> ◊Á‹‡ÊÊ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> ’Ÿ¸ 04.30 S≈UÊ⁄ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> 05.00 Á„≈U‹⁄... ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 05.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ß‚ åÿÊ⁄ ∑§ÙÔ ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> »È§‹ •ı⁄ ∑§Ê¢≈U >> >> >> >> 06.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U ∞Ä‚ ªê‚-16 ÷ʪflà ≈ÈU ‹Êß‚ 06.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 07.00 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 >> ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> „À∑§ 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> ŸÊÿ∑§ L§À‚ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ∑§÷Ë πȇÊË ∑§÷Ë ª◊ „Ÿ∑ȧ∑§ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á‚fl‚¢ª S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> Á¬˝«U≈U⁄ 2 11.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> „Ù◊ >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> - Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ Ÿ ’ÈÁh÷Œ¢ ¡ŸÿŒôÊÊŸÊ¢ ∑§◊¸‚ÁXUŸÊ◊Ô˜– ªËÃÊ‚Ê⁄— •ÊŒ‡Ê¸ ÁfllÊ‹ÿ— ¡Ù·øà‚fl¸∑§◊ʸÁáÊÔ ÁflmÊãÿÈQ§—Ô ‚◊Êø⁄ŸÔ˜H ‚¢ª˝ÊÁ„∑§Ê — ‚ı. „·Ê¸ ‡Ê‹Ã ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝◊ÈπÙlÙª¬Á× •¡Ë◊ ¬˝◊¡ËÔ ‚l ∞fl ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ’Èh—Ô ÷ŒÙÔ ’ÈÁh ÷ŒÙ ◊ÿÊ ßŒ¢ ∑§Ã¸√ÿÔ ÷ÙQ§√ÿ¢Ô ø •Sÿ ∑§◊¸áÊ— »§‹◊Ô˜ ßÁÃÔÔ ÁŸÁpÃL§¬ÔÊÿÊ ’Èh— ÷ŒŸ¢Ô øÊ‹ŸÔ¢ ’ÈÁh÷Œ— Ã ŸÔÿÃÔ˜ 2025 Ã◊ fl·¸¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ÁÃÔ ◊¢«U‹·È ÁfllÊÔ‹ÿmÿSÿÔ SÕʬŸ◊Ô˜ ¡ŸÿŒÔ˜ Ÿ ©à¬ÊŒÿŒÔ˜ •ôÊÊŸÊ◊Ô˜Ô •ÁflflÁ∑§ŸÊ¢Ô ∑§◊¸‚ÁXUŸÊ¢ ∑§◊¸ÁáÊÔ •Ê‚XUflÃÊ◊Ô˜ Á∑¢§ ÃÈ ∑ȧÿʸÃÔ˜, ¡Ù·ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄ÿÃÔ˜ ‚fl¸∑§◊ʸÁáÊ ÁflmÊŸÔ˜ Sflÿ¢ ÌԘ ∞fl •ÁflŒÈ·Ê¢ ∑§◊¸Ô ÿÈQ§— •Á÷ÿÈQ§— ‚◊Êø⁄ŸÔ˜H 26H÷ÁflcÿÁÖ Á¡ÑÊSÃ⁄Ëÿ ÁfllÊ‹ÿ ¬∆UŸÊÿ ◊ÈQ§ „SÃŸ ∑§Êÿʸ⁄¢÷◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ‚flʸŒı ‚— ∑§áÊʸ≈U∑§ ⁄ÊÖÿSÿÔ ∞∑§SÿÊ◊Ô˜ Á¡ÑÊÿÊ◊Ô˜ mı ÁfllÊ‹ÿÔıÔSÕʬÁÿcÿÁÃ–Ô œË⁄-œË⁄ ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ÁÃ÷ʪ 1300 Ãʌ·ÊÊ— ¬Ê∆U‡ÊÊ‹Ê—ÔÔ øãº˝Ù¬Á⁄Ô ÁŸflÊ‚◊Ô˜ ‚¢÷fl◊Ô˜ SflSÿ ÷ÊÇÿÁflœÊÃÊÔÔÁŸÁ◊¸ÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà ÿòÊÔ ¿ÊòÊÊ— ‡ÊÈÀ∑§⁄Á„Ã◊Ô˜ ◊ÈÄÔÃÁfllʬ˝Ê#◊Ô˜ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ‚◊Õʸ— L§‚ flÒôÊÊÁŸ∑Ò§—Ô ªÈ„ÊŸÊ◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ◊Ô˜ ¬⁄èÿ— •ÊŒ‡Ê¸ÔflÃÔ˜÷ÁflcÿÁãÖ ¬Ê‹Ë– „◊ÊflÊ‚ª˝Ê◊ •ÊªÃÊ ‚Ê ◊◊ÃÊ flÊÃʸ„⁄Ò—Ô ◊ÊÚ S ∑§Ù– øãº˝ ◊ ÊÿÊ—Ô Ô ‚ÁãÖ •ÊªÊ◊Ë Áfl¢ ‡ ÊÁà ¡ÊÖflÀÿ◊ÊŸ¢ ÁøòÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ÁŸflÊÁ‚ÔŸËÔ •CÊŒ‡Ê fl·Ë¸ÿÊÔ ¬Î C Ô Ê ÃŒÊÔ ‚ÊßflŒÃÔ ˜ - •¡Ë◊ ¬˝◊¡ËÔ Ÿ ÃÕÊ ©lÙª¬Á× ÿÕÊ ßÃ⁄– ∑§ÁøÃÔ˜ ÃÈÔ ’„ÈËËÿ ©¬Á⁄ •Ÿ ∑ §ÊÁŸ ªËÃÊÁŸ fl· ¸ · È ÃòÊ ¡Ÿ¬ŒSÿÔ ¬˝◊ÊáÊÿÁà ÿÃÔ˜ ÖflÊ‹Ê◊ÈπË ◊◊ÃÊ ∑Î § Ã •‚Êäÿ◊Ô ˜ SflSÿ ∑ΧÃ ÷ÊÇÿÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜¬˝Ê‚ÊŒ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ •Õ¸Sÿ •¬øÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– ∑§øŸÔ ÃÈ •Ê߸¬Ë∞‹ ⁄ÁøÃÊÁŸ–Ô •Êpÿ¸SÿÔ flSÃÈ ÁÔ Ÿ ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ – ‹ÊflÊ ∞∑§òÊË÷ÍàÿÔ ªÈ껧ʗ ‡ÊéŒSÿ ŸÊÁSà ∑§Ù •Õ¸—– ∑§ÃÈ ¸ ◊ Ô ˜ ‚Ê ‚¢ ∑ §À¬’hÊ ßÿ◊Ô ˜ ¬⁄ãÃÈ L§‚ ÷flÁãÖ ªÈ „ ÊŸÊ◊Ô ˜∑˝§Ë«UÊÿÊ◊Ô˜ ‚„ù◊Ô˜ ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊ √ÿÿË∑ȧfl¸Áãà ¬⁄¢Ô ∞·— ◊„ÊŸÔ˜ ÷ªflÃÔÔ— ¬˝ÁÃ∑ͧ‹ ÷ÊÇÿŸ •ÁSÖ Œ‡ÊSÿÔ flÒôÊÊÁŸ∑§ÔÊ— ‚¢ÅÿÊÁfl·ÿ •lÊÁ¬Ô ‚Ê ¬Œ„ËŸÊ—– ÃÕÊÁ¬ ¡ËflŸ Á∑§◊Á¬ ∑§◊¸Á‡ÊÀ¬Ë∑§Ê⁄— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÊ¢Á‚ Á‡ÊˇÊÊ◊Ô˜ ¬˝Áà ‚ʪ˝„◊Ô˜Ô •Á÷L§Áø◊Ô˜ ©à¬ÊŒÿÁÖ ‚l ‚◊Ê#◊Ô ˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ¬˝fløÃÔ– ∞ƒÿÊflÃÔ ˜ ‚Ê ∑§SÿÊÁ¬ ∑§ÃÈ◊˜Ô ‚Ê ∑§Ê◊ÿÃ– ¡ã◊ÊÃÔ˜Ô ¸ ‚¢¬˝Áà ÷Ê⁄ÃËÿ Á‡ÊˇÊÔÊ ¡ªÁà ŸÊ◊◊ÊòÊ◊Ô˜Ô ÁfllÊŸÈcÔ∆UÊŸÊÁŸÔ ‚Áãà ÿòÊ •ŸÈ ‚ ¢ œ ÊŸ◊Ô ˜ ¬È Ÿ — ªÈ„ÊŸÊ◊Ô˜Ô ‚„ÊÿÃÿÊÔ ∑§L§áÊÿÊ Ÿ ¡ËflÁÖ ‚Ê Áfl∑§‹Ê¢ªÔ — ÷ÍàÔflÊ •Á¬ ÁfløÊ⁄ÿÁãà ÿÃÔ˜ Á∑§◊Ô˜ ÃòÊ Á÷ÁûÊÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜‚êÿ∑§Ô˜ Á‡ÊˇÊʌʟ¢ ¬˝ø‹ÁÖ ŸflÙŒÿ, ∑§ãº˝Ëÿ ÁfllÊ‹ÿÊ— ÃÈ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÊ— •Êà◊ÊŸ◊Ô ˜ ‚Ê◊âÿ¸ fl Ô Ã Ô Ë ‚Ê◊Êãÿ⁄ËàÿÊ ¡ËflŸ◊Ô ˜ flÊSÃflŸÔ øãº˝◊ÊÿÊ◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ Ÿ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜‚¢SÕÊŸÊ— ¬⁄ãÃÈ •ãÿÊÁŸÔ √ÿÔÁQ§ªÃ ¬Ê∆U∑§ãº˝ÊÁáÊ ÃÈ •ÕÙ¸¬Ê¡¸ŸÊÿÔ ◊Í‹ùÙ× •ŸÈ ÷ flÁÖ ÁflESÿ ¡ËflÁÖ ÃSÿÊ— ◊ŸÁ‚ ŒÎ… ªÎ „ ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∞ÃÊ— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ Áfl∑§‹Ê¢ª Áfl‡ÔflÊ‚◊Ô˜ ŒÎCÔ˜flÊÔ ÃSÿÊ—∞flÔ ∑§Êÿ¸⁄ÃÊÁŸ– ∞ÃÃÔ˜Ô ‚fl¸∑§Ê⁄—, Á‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪ—, ◊¢ÁòÊáÊ—Ô, •Á÷÷Êfl∑§Ê—Ô ÷ÁflcÿÁÖ •Ê◊Ô ˜ Ô , ªÈ „ Ê—Ô ‚ÊˇÊÊÃÔ ˜ ÷Í à Ô fl ÊÁ¬Ô SflÊà◊ÊŸ◊Ô ˜ Á◊òÊÊÁáÊ ÃSÿÒ ‚ÊœÈflʌʟԘø ‚ÈDÈL§¬áÊ ¡ÊŸÁãÖ ◊ÈQ§Á‡ÊˇÊʬ˝ŒÊŸ mÊ⁄Ê •Sÿ ÁŸª◊Sÿ ©¬Á⁄Ô 9000Ô ‚¢ ¬ ˝ Á à øŸº˝ ¬ Î c Ô ∆ U Ô  ÁŸflÊ‚ÔÿÙÇÿÊÁŸ •‚Ê◊âÿ¸◊Ô˜ Ÿ Œ‡Ê¸ÿÁÖ ÿë¿ÁãÖ ◊◊ÃÊ flŒÁà - ÁŸflÊ‚ªÎ„ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ªÎ „ ÊÁáÊ ∞flÔ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊÔ ¬˝ÁÃfl·¸◊Ô˜ √ÿÁÃÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà ¬⁄ãÃÈ •ÊŒ‡Ê¸flÊŒSÿ ¬Ê‹Ë ¬˝ Ê ãÃSÿÔ ““•„◊Ô ˜ ÃÈ SflSÿ ‚¢÷fl◊Ô˜ ßÁà ÃòÊÔ flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— ©À∑§ÊŸÊ¢Ô ÁflÁ∑§⁄áÊÊŸÔ˜ ⁄ÙÁœÃÈ◊˜Ô ÷ÁflcÿÁãÖ L§‚ flÒôÊÊÁŸ∑§—©ŒÊ„⁄áÊSÿ SÕʬŸ◊Ô˜ •¡Ë◊ ¬˝◊¡Ë ∑ΧàÔflÊÔ ‚fl¸·Ê◊Ô˜ Á¬˝ÿ¬ÊòÊ◊Ô˜ ÷flÁÖ ¬È Á ‹‚‹Êߟ ÁŸ∑§≈ U Ô Áfl∑§‹Ê¢ªàflÔ ÁflS◊Îàÿ •ª˝ ©ŒÔ˜ÉÊÙ·ÿÁãÖ Ã·Ê◊Ô˜ ◊Ã ÃÕÊ fl·Ê¸ÿÊ— •Êª◊ŸÊÿÔ ’ÙÁ⁄‚ ∑ȧ‡Ê∑§Ùfl •ŸÈ◊ÊŸ◊Ô˜ ‚È ‹ ÃÊŸÁfllÊ‹ÿ S≈ U ≈ U ÁøãÃÿÊÁ◊– •ª˝ßÁ¬ ©ëø Œ‡ÊSÿÔ •ÊÁŒflʇÊË ¡Ÿ¡ÊÁßÊ◊Ô˜ ¬˝àÿˇÊ ‹Ê÷ÊÕ¸ •SÿÙlÊ◊—Ô flÎÕÊ ◊Ê 2030 Ã◊ fl·¸ ÃòÊ ÁŸflSÃÈ◊˜Ô ∞ÃÊ— ªÈ ê »§Ê— ‚„Êÿ∑§Ê— ∑§⁄ÙÁÃÔ 2030 Ã◊ fl·¸Sÿ •Ù¬ŸÔ S∑ͧ‹Ë¢ª Œ‡Ê◊Ë Á‡ÊˇÊáÊÊÿÔ ‚Ê ÁfløÊ⁄ÿÁÃÿÊÃÈ– ¬˝◊¡Ë mÊ⁄Ê •Ê∑§Á‹ÃÊ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ‚flÒ¸—Ô ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿÊ •ŸÈ∑§⁄áÊËÿÊ ÿÙÇÿÊÁŸÔ ‚ÊœŸÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÖ ÃòÊÔ •ÁãÃ◊ø⁄áÊÔ  •SÿÙ¬Á⁄Ô ¬⁄◊ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ ÷ʪ◊Ô˜ ª˝„ËÃÈ◊˜Ô ßÁÖ”” ©¬‹éœÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÃ–Ô ªÎ„ÁŸ◊ʸáÊÊÿ ¬ÿʸ#◊Ô˜ œŸ◊Ô˜Ô •ÁãÃ◊ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ŸcÿÁÖø–Ô •ãÿ ÃÈ •ÊàÔ◊ÊŸ◊Ô˜ ◊„ʬÈL§·àfl◊Ô˜ ŒàÔflÊÔ SflÊÕ¸‹Ù÷Ÿ ø •Õ¸’‹Ë ©¬ª˝„ÊŸÊ◊Ô˜Ô ÁøòÊÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ , ∑§◊¸ •Á¬÷flÁãÖ •¬⁄·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ ∞Ã ©lÙª¬Ãÿ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô Ÿ ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ •Ã—Ô ¬˝ÃËÿÃ ÿÃÔ˜ øãº˝¬ÎcÔ≈UÔ ªÈ„Ê— •ÃËfl ∑§Á∆UŸ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ•¡Ë◊ ¬˝◊¡Ë ∞Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ •ÊŒ‡Ê¸— ∞fl– ∑§— ¬˝∑Χ× ŒÙ·Ë? ∑§— flÊ ŒÁá«U×? 2001 fl·Ê¸ÃÔ˜ •SÿÔÊ— ÿÙ¡ŸÊÿÊ—Ô •ÿ◊Ê⁄¢÷— •÷flÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ŒËÉʸ∑§Ê‹ËŸ ‚¢∑˝§◊áÊàflÊÃÔ˜Ô •ãœàflÔ flÎÁh— ¡Ùœ¬È ⁄ Ô – ⁄ÊÖÿSÿ SÕ‹·È ¡ŸøßÊÿÊ— •÷Êfl—Ô¬Á⁄ÿÙ¡ŸÊàflÊÃÔ˜ 2011 Ã◊ fl·¸ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ‚»§‹Ê ¡ÊÃÊ–Ô Á‡ÊˇÊÊ¡ªÃ— •ãœàflŒ‡ÊÊÔ ¬¢øŒ‡Ê¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ S¬CL§¬áÊ ŒÎ‡ÿÃ–Ô ©Œÿ¬È⁄◊Ô˜,•Õ¸Sÿ, ⁄Ê¡ŸÔËÃ—, •ŸÈ∑¢§¬ÊÿÊ—, •Ê⁄ˇÊáÊSÿÔ, ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ÃÕÊ √ÿʬÊ⁄ÊÅÿSÿ ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ flø à  – •Sÿ ’Ê¢‚flÊ«UÊ, Á‚⁄Ù„Ë ¬˝ÊãÃ·ÈÔ øÁŸÿ◊ÊŸÔ˜òÊÙ≈UÁÿàÔflÊÔ ¬˝◊¡Ë◊„Ê÷ʪSÿÔ SflåÔŸ flÃÔ˜ Á‡ÊˇÊÊ∑§ãº˝ÊÁáÊÔ ‚Ê∑§Ê⁄àfl¢Ô ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢∑˝§◊áÊÃÊ ∞fl– ‚flʸÁœ∑§Ê—Ô L§ÇáÊÊ— ÁŸfl‚ÁãÖ•ÊŒœÊÃÈ ßÁà ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ßë¿ÔÊÔ ∞fl– ÿŒÊÔ øˇÊÈ ◊ äÿ ∑§Ë≈U Ê ŸÊ◊Ô ˜ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ fl·¸Ô ∑§fl‹◊Ô˜ •Êfl¡¸ŸÊÿÊ— ¬˝fl‡Ê— ÷flÁà 600 ŸòʌʟÁflœÿ— ¬˝ø‹ÁãÃ ÃŒÊ ¡ŸÊ— ÿ¢òÊáÊÿÊ flÒl‚◊ˬ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝Œ‡Ê– ŸòʌʟmÊ⁄Ê ∞Ã  Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊Ô˜ Ÿ ªàÔ fl Ê ÿ Ÿ ∑ § Ÿ ©¬Êÿ Ÿ •ãœàfl◊Ô˜ ŒÍ⁄Ë∑Χàÿ ¡ªÕÔ˜ ¬ÈŸ— ŸÿŸlıÃ◊Ô˜ ∑ȧfl¸Áãà •ÕflÊ º˝CÈ◊Ô˜ ‚ˇÊ◊Ê— ÷flÁãÃ–Ô ªÃfl·¸ ÁflESÿ ‚fl¸∑§ÁŸcÔ∆U— EÊŸ— • Ù Á „ ÿ Ù – ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÷ÿ÷ËÃÊ— ∑Î § Ã◊Ô ˜ – ‡ÊËÉÊ˝ à ÊÿÊ◊Ô ˜ ‹¢ Œ Ÿ– ‚◊ª˝ ÃS◊ÊÃÔ˜ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄ÊÃÔ˜ ∞·— øÃÈ— •Sÿ SflÊ◊Ë ‚Êã«˛UÊ «UflÊ‹ •◊⁄Ë∑§ÊŒ‡ÊSÿ •ÙÁ„ÿÙ •Ê‚ŸÔ ˜ – ∞Ã · È •CÊŒ‡Ê ◊ÊŸÁfl∑§ÃÊÿÊ— „àÿÊ◊Ô ˜ÁflE◊äÿ ‚fl¸ÁŸêÔŸ ©ëø •Ê©¢‚ Sfl‹¬— ∞fl ôÊÊÿÃ– ¬˝Ê× ÷˝◊áÊ∑§Ê‹ ’Á„— ◊¢ « U‹ ¬È Á ‹‚ ’¢ªÊ‹√ÿÊÉÊ˝Ê— •Á¬ ◊ÎÃÊ— Á∑˝§ÿÃ S◊–ÁflÁ‡ÊC— ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄— •òÊ ‚͡◊∑§ÊÿÔSÿÔ •Sÿ ‡ÊÍŸ— ŸËàÔflÊ ªë¿ÁÃ ÃŒÊ Œ‡Ê¸∑§Ê—Ô ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸Á÷— ¬¢øʇÊÃÔ˜ ‚ÁãÖ ’¢ ª Ê‹√ÿÊÉÊ˝ — ÃÔ È •ÙÁ„ÿÙ ◊¢ « U‹•ÁSà ÿSÿÔ ‹ê’— ∞Ã◊Ô ‚äÿÊŸ◊Ô ˜ flãÿ¬˝ÊáÊËŸÊ◊Ô˜ flœ— ∑Χ×– ŒÈ‹¸÷— ¡Ëfl— ßÁà ◊ãÿÃ–Ô flãÿ¡Ëfl ‚¢ ⁄ ˇÊáÊSÿ∑ § fl‹◊Ô ˜ ·≈UÔ ˜ ¬‡ÿÁãÖ ‚Ê◊Êãÿ ¬Á⁄¡ŸÒ — ‡ÊÈ h Ë ∞fl 600 Ÿòʌʟ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÷Î ‡ ÊÔ È Á á«U ∑ §ÿÊ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ Ô ‚◊ª˝  ÁflE ’¢ ª Ê‹ ÁŸÿ◊Ê— ŒÈ’¸‹Ê— ◊ãÿãÃ–•¢ªÀÿ¬Á⁄Á◊Ã◊Ô˜ ∞fl– È ‚Êã«˛UÊÔ flŒÁà - ∑ȧfl¸ÁãÖ ÃŒÊ ‚¢∑§˝ ◊áÊSÿÔ ◊ÊòÊÊ ‚◊ª˝ ¬˝Œ‡Ê– ¬˝ÁÃfl·¸◊˜Ô 45 fl⁄Ê∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÎàÿÔÈ— •÷flÃÔ˜– √ÿÊÉÊ˝ÊáÊÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊ ∑§fl‹◊Ô˜ •òÊ ¡Ëfl¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ ¡ŸÒ—©ëøÔÃÊÿÊ¢ ÿ ‚— •Áà ‚fl ¸ ∞Ô Ÿ ◊Ô ˜ º˝ C È ◊ Ô ˜ flœ¸Ã– ¡ŸÊ— ÃÈÔ •Sflë¿Ô ‹ˇÊ∑§Ê— ¡ŸÊ— ◊⁄áÊ◊Ô ˜ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¬‡ÊÈŸÊ◊Ô˜ ⁄ˇÊ∑§— 1800 •ÁSÖ ‚„Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ‚¢ÉÊ·¸◊Ô˜‹ÉÊÈ— •Sÿ ‡Ê⁄Ë⁄÷Ê⁄◊Ô˜ ©à‚È ∑ §Ê— ‚ÁãÖ flÊÃÊfl⁄áÊÔ ŸÿŸœıÃ◊ÔÔ˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬˝ÊåÔŸflÁãà ÿÁŒ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ŸòÊÊáÊÊ◊Ô˜ È Sflÿ◊Ô˜Ô •Êà◊„àÿÊ◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊˜Ô ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ¬ˇÊÃÔÔ— ∑§âÿÃ ÿÃÔ˜ ¬˝ø‹ÁÖ ¬⁄ãÃÈ ¡ËflÊŸÊ◊Ô˜·≈U˜Ô •Ê©¢‚ ßÁà ¬˝◊ÊáÿÃ–Ô ŸÊ◊ ““ª˝ÊÁ‚ÿÊ”” ÿÔ— ˇÊȺ˝◊Ô˜ ∑È § ∑È § ⁄Ù«UÁ¬Ô ‚fl ¸ è ÿ—Ô Ô ‚lÔ ‚◊Ê#◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ ©ÁøÃ⁄ËàÿÊ ÷flÃ˜Ô ÃÁ„¸Ô ©l× ÷ÍàÔflÊ Sfl◊ÎàÿÙ—Ô ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ ◊Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢⁄ˇÊáÊÊÿÔ ŸÍß ÁŸÿ◊Sÿ““’˝Ê¢«UË Œ Áø„Ô˜flÊ„Ô˜flÊ”” ◊Èπ◊Ô˜ œÊ⁄ÿÁÃ–Ô •Sÿ ¬Íë¿— Sfl‡Ê⁄Ë⁄Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ∑§Ê⁄ÿÁÖ ∑§ÕÿÁà ÿÃÔ˜ ⁄Ê¡SÕÊŸ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ù˘Á¬ •ãœÔ— Ÿ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ ∞ÃÊŸÔ ˜ ©ã◊È Ä Ô Ã ◊Ô ˜ ©ÁøÃ◊Ô˜Ô •Ê‚ËÃÔ˜ ÿÃÙ Á„Ô— ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸ — •Á¬ÿSÿ ŸÊ◊ÔÔ ÁªŸË¡ ’È∑§ ÃÈ Sfl‹¬◊Ô˜ ∞fl ŒÎ‡ÿÃ–Ô ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •Êª˝„◊Ô˜ ŒÎCÔ˜flÊ 15 ¬˝ÁÇÊÃÔ◊˜Ô ¡ŸÊ— ∑§ÙŸÁ¸ÿ‹Ô flÒ l Ê flŒÁãÃ–Ô Ÿ ò ʌʟÊÕ ¸ ∑ΧàflÊŸÔ– •Ã— ∞Ã ¬¢øʇÊÃÔ˜ ˜ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ ¡ËflŸ◊Ô ˜ ŸÊÁSÖ ¬˝ Ê áÊÔ Ë ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ◊äÿ SÕÊÔÁŸÃ◊Ô˜ •ÁSà ‡Ê⁄Ë⁄◊Ô˜ ÃÈ ‚ÈãŒ⁄◊Ô˜–Ô ÿŒÊ ‚Êã«˛UÊ ◊¢òÊ◊ÈÇœ— ÷flÁÖ •ãœàfl ŒÙ·Ô  ‚¢ ∑ ˝ § Á◊ÃÊ— ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ Ÿ ŒËÿÃ– ¬‡Êfl— ◊ʪٸ¬Á⁄Ô ßÃSÃ× ¬˝ ÷ ÊÁflÃ◊Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ‚¢ S ÕÊŸÊ◊Ô ˜ Ô ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Êÿ ‚ÁãÖ Sflÿ◊Ô˜ øˇÊÈÁfl‡Ê·ôÊÔÊ— øˇÊÈ÷«UÊ⁄Ô ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ øˇÊÈ— Ÿ ¢ ÷˝ ◊ Áãà S◊– ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § ÃÔ  Áfl¬Œ— ÁŸfl Œ Ÿ◊Ô ˜ flø Ã Ô  ÿÃÔ ˜ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ •Sÿ Áfl·ÿ ÁøÁãÃÃÊ— fløãÃÔ–  ‹èÿÃ– •Ã— ¡ŸÊ— Sfl-Sfl ¡Ÿ¡ËflŸ‚È⁄ˇÊÊÕ¸ ‚¢∑§ Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ–Ô ¬⁄ãÃÈ ¬˝ÊáÊË ˜ ŸflËŸÁŸÿ◊Sÿ ¬˝ÊflœÊŸ◊ÔÔ˜ flÒlÔÊ— flŒÁãà ÿÃÔ˜ flŸÊ¢ø‹ Ÿ ò ʌʟ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl ÊÔ ⁄ÊÖÿSÿÔ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á Ê— ∞ÃÊŸÔ ˜ ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ‚¢ S ÕÊ— •SÿÔ ∑ΧàÔflÊ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ H ÁflŒ‡Ê ’ãœÈ‹Ê÷Ù Á„ ◊⁄ı •◊ÎÃÊÁŸ¤Ê¸⁄—H ÃÕÊ „Á⁄¡Ÿ ¡ÊÁÃ, •ÊÁŒflÊ‚Ë •¢ø‹·È •Sÿ ‚¢∑˝§◊áÊSÿ •ãœàfl Œ‡ÊÊÁŸflÊ⁄áÊÔ ‚„Êÿ∑§Ê— ÷flãÃÈÔ ßÁà ÁøÁ∑§à‚∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÊÁ⁄Ãflã×– •ãÿÕÊ Áfl⁄Ùœ◊ ∑ΧàÔflÊ flŒÁãà ÿÃÔ˜ ‚È⁄ˇÊÊÁfl·ÿ äÿÊŸ◊Ô˜ ŒŒÊÃÈÔ - ““yz{ ¡ê‚”” ¬¢øÁfl¢‡ÊÁ„ù◊Ô˜ ¬˝‡ÊÊ‚ŸŸÔ ÁŸcÔ∆ÈU⁄◊Ô˜ ∑§◊¸ ‚fl¸∑§Ê⁄—– ◊ÊòÊÊ •Áœ∑§Ê ŒÎ‡ÿÃ– ∞Ã·ÈÔ •Êª˝„Ô— fløÃ– ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×