2011-11-24 Vishwasya Vrittantam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

2011-11-24 Vishwasya Vrittantam

 • 659 views
Uploaded on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
659
On Slideshare
659
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 209 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ∑§ÊÁø∑§ ∑ΧcáÊ øÃÈŒ¸‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 209 á Date : 24-11-2011, Thursday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 ““•Ê⁄’Ë•Ê߸””¤ÊÊ⁄π¢«USÿ øàÔflÊÁ⁄¢‡ÊÃÔ˜ª˝Ê◊ÊáÊÔÊ¢ ∑ΧÃ ‚„Êÿ∑§— ◊ÍÀÿflÎÁh— Á„¢‚ÊÿÊ—Ô ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 23 ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ flSÃÈ Ÿ Ê◊Ô ˜ Ô ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹— ÃÈ ¬˝ Õ ◊ ÁŒfl‚ •Õ¸ ◊ ¢ ò ÊË Á∑§◊Õ¸ ◊ Ô ˜ SflÊÕ¸ ¬ ⁄ÊÿáÊ— ÷Í à Ô fl Ô Ê SÕÁªÃÊŒ‡ÊàflÊÃÔ˜ ¬˝áÊ’Sÿ ¬˝øÊ⁄ÿÁà ßÁà •Êpÿ¸Sÿ •ÁS◊ŸÔ˜ •Áœfl‡ÊŸ ÿÁŒ ◊Í À ÿflÎ Á h◊Ô ˜ ⁄ÙÁhÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚⁄Êÿ∑§‹Ê, ÁŒ. 23 ¬˝ à ÿ„— ◊Í À ÿflÎ Á h¬˝ ‚ ¢ ª Ô  ⁄Ê¡ŸËÁÃ◊Ô ˜ øÊ‹ÿÁÖ ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ Ÿ ôÊÊÃ◊Ô˜ •÷flÃÔ– Áfl·ÿ— fløÃ–Ô ∞∑§ÊŒ‡Ê ˜ •Õ¸ ◊ ¢ ò ÊÔ Ë •ÕflÊ ∑ § ãº˝¤ÊÊ⁄πá«USÿ ‚⁄Êÿ∑§‹Ê¢- ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ ◊¢òÊËáÊ— ¬Î c Ô ∆ UÊ Áfl‡Ê · ◊Ô ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÁfløÊ⁄◊Ô ˜ ŸÔπ⁄‚flÊ¢ Á¡ÑÊÿÊ¢Ô ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÕÊflÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ •Õ¸◊¢ÁòÊáÊ— ∑§Á⁄cÿÁà ÃÁ„¸ Ô ¡ŸÊ—Á⁄¡fl¸ ’Ò¥∑§, •ãÿÒ— ’Ò¥∑§—Ô ‚„ ∑ȧfl¸ÁãÃ, ÁflûÊ◊ãòÊÔË flQ§√ÿ◊Ô˜ ¬Á∆UàÔflÊ ©ÁûÊcÔ ∆ UÊ— ‚ÁãÃ,Á◊Á‹àÔflÊ ª˝Ê◊ËáÊÔ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ¬˝áÊfl ◊Èπ¡Ë¸ ÿÕÊ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ªÃÔ Á„¢ ‚ ÊÔ à ◊∑§ÊÁŸÔ ∑§Êÿʸ Á áÊ∑ΧÃ ‚„Êÿ∑§— ÷ÁflcÿÁÖ flŒÁà ÃSÿÙ¬Á⁄ ◊Ê‚òÊÿ◊Ô˜ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ûÊÈ ¸ ◊ Ô ˜ ∞Ã ŸÊªÁ⁄∑§Ê—Ã ‹ ʬ«UË„ ¬¢ ø ÊÿÃ◊Ô ˜ , ÷Ê¡¬Œ‹Sÿ ¡ŸÁ„ÃÊÿ Ÿ Á∑¢§∑§ûʸ√ÿÁfl◊Í…Ê— ÷ÍàÔflÊ∑ΧcáʬÈ⁄◊Ô˜ ¬¢øÊÿÃ◊Ô˜ ø, ¬˝◊ÈπÊ— øÁ∑§ÃÔÊ— Á∑§◊Á¬ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– Á„¢ ‚ Ê◊Ô ˜ ¬˝ Œ ‡Ê¸ Á ÿcÿÁãÖÔ∞Ã·È øàÔflÊ¢Á⁄‡ÊÃÔ˜ ª˝Ê◊ÊÁáÊÔÔ ÷ÍàÔflÊ •flŒŸÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ◊ÍÀÿflÎÁh◊Ô˜ ¬˝ á Ê’ ◊È π ¡Ë¸ ÃÈ Sfl‚Áãà ÿòÊ ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ◊Í À ÿŒ⁄ flÎ Á h— ⁄ÙÁŒ˜ÔœÃÈ◊Ô˜Ô •Á÷÷Ê·áÊÔ 2012 fl·¸Sÿ’Ò¥∑§◊äÿ ‚¢ø⁄ʬÈÁSÃ∑§ÔÊ— ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹— Ÿ ◊Êø¸◊Ê‚¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ߸ŒÎ‡Ê◊Ô˜ÔÁŸ◊ʸ ¬ ÁÿcÿÁÖ ’Ò ¥ ∑ §SÿÔ Ô Á„¢‚ÊÿÊ— ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ Á∑§◊Á¬ ¬˝ÁÃ∑§Ê⁄◊Ô˜ flÁœ¸Ã◊Ô˜ ◊ÍÀÿ◊Ô˜ SÕÊSÿÁÃÔ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊÔ— ªÎ„·ÈÔ ªàÔflÊ ÷ÁflcÿÁÖ ∑§⁄ÙÁÖ ÷Ê⁄ÃËÿ ßÁà •÷Ê·ÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ Ô‚fl¸·Ê¢ ∑ΧÃ S◊Ê≈¸U-¬òÊÊÁáÊÔ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ŒÊÁ¬ ◊ÍÀÿSÿ ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ ÿ‡Êfl¢Ã Á‚¢„— ¬⁄◊Ô˜ •Áœfl‡ÊŸSÿ ¬˝Ê⁄ê÷ Ô¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ŒÒŸÁ㌟¡ËflŸ Áfl⁄ٜˌ‹ÊŸÊ¢ ∑Î § Ã ÔŒÊSÿÁÖ OÊ‚Áfl·ÿ Ÿ ÁfløÊ⁄ÿÁÖ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‹Ù∑§‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ∞fl ◊ÍÀÿflÎÁh◊Ô˜Ô •ÊœÎàÿ ∑§— ‹Ê÷— Ÿ ŒÎ ‡ ÿÃ – ’Ùœ◊Çÿ◊Ô˜ ŸÊÁSÖ ’Ù‹ÔËÁflÿÊ ⁄ÊC˛ ÷Í∑¢§¬Sÿ ◊l¬ÊŸ ÁflL§h ∑§‡Ô◊Ë⁄⁄ÊÖÿ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄Ã-ÿÍ∞߸ ⁄ÊC˛ÿÙ—Ô ◊äÿ ’Á㌟Ê◊Ô˜ ÷ÿ¢∑§⁄— ¬˝÷Êfl— üÊËŸª⁄◊Ô˜– ©‹º˝ŒSÿ Á±ŒÍ‚¢¬˝ŒÊÿSÿ ’˝ÊrÊáÊÊ—, ßÁà ¬òÊ ∞Ã ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝àÿʬ¸áÊ◊Ô˜Ô ‚¢Áœ-SflÊˇÊ⁄◊Ô˜ ‹Ê ¬Ê¡, ÁŒ. 23 ’Ù‹ËÁflÿÊŒ‡Ê •¡ÊÿÃÔ ˜ – œŸ¡ËflŸSÿ „ÊÁŸ— ¬⁄¢ ÃË⁄ ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄ ¬¢ Á «UÃÊ— ÃÕÊ •ãÿ œ◊ʸãÃË∑§⁄áÊSÿ Áfl‹Ù¬Êÿ SÕÊŸËÿ¡ŸÊ— ¡ÊªL§∑§Ê— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝ ’ ‹◊Ô ˜ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ ªÃÁŒfl‚ ÷ÿ¢ ∑ §⁄◊Ô ˜ ŸÊ÷flÃÔ˜– ◊l¬ÊŸSÕ‹ÊŸÊ◊Ô˜ ÁflL§h Á◊Á‹àflÊ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊˜Ô •Œ‡Ê¸ ÿ ŸÔ ˜ – Ã · Ê◊Ô ˜ ◊Ã ÷ÍÁ◊Ô∑§ê¬◊Ô˜Ô •◊⁄ËÁ∑§ÿ ÷ıªÙÁ‹∑§ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜Ô ∑ΧÃflã×– ◊È Á S‹◊œ ◊Œ˜ Ô ¬ ÊŸ◊Ô ˜ •ŸÈ ÷ Í Ã ◊Ê‚ËÃÔ ˜ – •SÿÔ ‚fl ¸ ˇ ÊáÊ ¬ˇÊ× ߌ◊Ô ˜ ∞ÃŒÕ¸ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊Ùøʸ◊˜Ô •ŸÒÁÃ∑§◊Ô˜Ô, •œÊÁ◊¸∑§◊Ô˜ ÃËfl˝ Ã Ê 6.2 ◊ʬŸ◊Ô ˜ Ô ∑§âÿÃ ÿÃÔ˜ ÷Í◊— •œ— ∑ΧàflÊ ©ëøÒÔ— ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ÁŸÿ◊◊Ô˜– •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝ÊãÃ •ÁSÖ •Sÿ ÷Í∑§ê¬Sÿ 533.3 Á∑§‹Ù◊Ë≈U ⁄ ◊Ô ˜ •Ê⁄ê÷◊Ô ˜ •∑È § fl¸ Ÿ Ô ˜ – 99 ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬˝ ÷ Êfl— Áø‹Ô Ë ÃÕÊ SÕÊŸ ÷Í∑¢§¬◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ∞∑§◊Ê‚‚◊ÿ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ◊ÈÁS‹◊œ◊ʸfl‹Áê’Ÿ—– ¬⁄ÈÔ¬˝ÊãÃ·È •Á¬ ¬˝àÿˇÊÃÿÊÔ ’Ù‹ËÁflÿÊ ⁄ÊC˛Sÿ ©ûÊ⁄ËÿÔÔ ¬˝∑§Ê¬— ‡ÊÊã× ÷flÃÈ •Ã— ◊l¬ÊŸÊ◊Ô ˜ •ŸÈ÷Í×Ԗ ÷ÍÁ◊Ô∑§ê¬ŸSÿ ˇÊòÊÔÔ ’ŸËŸª⁄Ô ⁄Ê¡œÊãÿÊ— •ãÿÕÊ Ã ¡ŸÊ— Œı⁄Êàêÿ◊Ô ˜ •òÊ Ÿ ∑ § ãº˝ S Õ‹◊Ô ˜ ÷Í ◊  — ÁòÊÁŸŒÊŒ‚◊ˬÔ •÷ÍÃÔ˜– Á◊Á‹àflÊ •Ê¬ÁáÊ∑§ÊŸÔ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ŒÈ’߸, ÁŒ. 23 ‹ Á ç≈U Ÿ  ¥ ≈ U ¡Ÿ⁄‹ ‡Ê π ÷Ê⁄ÃËÿ ∑§Ê⁄ʪΠ„  · È •àÿÁœ∑§◊Ô˜ ŸËøÒ—Ô ÷ÍàÔflÊ Œ ‡ ÊSÿ •Ÿ ∑  § ·È ◊Ê⁄ÁÿcÿÁãà ßÁà •ÊŒ‡Ê◊Ô˜ ¬˝Ê⁄éœflã×– Á„ãŒÍ¡ŸÊŸÔ˜ •òÊ •œÈ Ÿ Ê ¬˝ Ê Ã— ‚¢ÿÈQ§ •⁄’ •◊Ë⁄Êà ‚Ò»§ Á’ŸÔ ¡ÊÿŒ •‹Ô- •flÁ‡ÊCÊÁŸ ÁŒŸÊÁŸ •Á¬ ‚fl ¸ · Ê◊Ô ˜ NŒÿ · È ¬˝ ◊ È π Ÿª⁄ · È ÷Í ∑ §ê¬◊Ô ˜ ŒûÊflã×– Á◊‡ÊŸÊ⁄ËmÊ⁄Ê •ãÿ·È œ◊¸·È ¬Á⁄fløŸÊÿ • C fl Ê Œ Ÿ à — ¬˝ÊãÃ ’ãŒË÷ÍÃÊ— ¬˝Êÿ× ŸÊÿ„ÊŸÔ ’ÈœflÊ‚⁄ •Sÿ √ÿÿË∑§Á⁄cÿÁãÖ ÷ÿSÿ •Ê‡Ê¢ ∑ §Ê◊Ô ˜ •ŸÈ÷ÍÃ◊Ô˜– œ◊ʸ ã ÃË∑§⁄áÊÊÃÔ ˜ ¬pÊÃÔ ˜ ∞ÃÊÁŸ ◊ŒÔ ˜ - •Ê¬áÊÊÁŸ Áfl‹Áê’Ã⁄ÊòÊˬÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ 1200 ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬òÊSÿ ©¬Á⁄ SflÊˇÊ⁄◊Ô ˜ ÿ · Ê◊Ô ˜ ©¬Á⁄Ô ∞·— ‚„ÊÿÃÊ◊Ô˜ ÿë¿Áãà ßÁà ◊l¬ÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊ— ¬˝’‹Ê— SflŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ¬˝ Á à ∑§Á⁄cÿÁÖ •äÿÊŒ ‡ Ê— ŸÍ à ŸÃÿÊÔ üÊÍÿÃ– ÷flÁÖ •Ã— •l¬˝÷ÎÁà ¬˝ à ÿʪ◊ŸÊÿ ¬˝ ø  C Ê ŒÈ ’ ߸ ◊ äÿ •Ê‚ËŸ— ©¬ÿÙª◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÁŒÔ ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ ∞fl •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝ÊãÃ ◊Œ˜ÔÁfl∑˝§Ë◊Ô˜ ¬˝ø‹ÁÖ ÷Ê⁄ÃËÿ ⁄ÊC˛ Œ Í Ã — Ã Œá«U ÁflœÊŸ‚◊ÿSÿ •¢¡Í◊Ÿ-∞-©‹◊Ê- Ÿ ÷flÃÈ ßÁà Ã · Ê◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  ∞◊.∑§.‹Ù∑§‡Ê— •flŒÃÔ˜ •flÁ‡ÊC‚◊ÿ◊Ô ˜ ÷Ê⁄Ã •Ÿ„ÊÚ»§ ¡êÔ◊Í-∑§Ê‡Ô◊Ë⁄ ¬˝◊ÈπSÿ ©ÁQ§— •ÁSÖ ÷Ê⁄ÃÊÃÔ ˜ ÁøÔ Œ ê’⁄◊Ô ˜ ÿÃÔ˜ mÿÙ—Ô ◊ÁãòÊáÊÙ— ◊äÿÔ √ÿÿËÃ◊Ô ˜ ∑§Á⁄cÿÁãÖ ŒÈ ’ ߸ Ÿ ª⁄ ∞∑§◊Ô ˜ m ¬Á⁄¬òÊ∑ § SflÊˇÊÁ⁄Ã ‚¢¬˝Áà 1200 ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ— ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ øÈ Á ÄÔ Ã ¬òÊ◊˜ Ô SflÊˇÊ⁄◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ÃòÊÔ Œ¢Á«UÃÔÊ— ‚ÁãÖ ÃòÊ ∑Î § àÔ fl Ê ◊ʪ¸ ◊ Ô ˜ ‚⁄‹◊Ô ˜ ¬˝Õ◊◊Ô˜ ÃÈ ŒÙÁ·ŸÊ◊Ô˜ ãÿÍ Ÿ Ã◊Ô ˜ Œ¢ « U‚◊ÿ—Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— ∑§Á⁄cÿÁÖ 1200 ∑§Ê⁄ÊflÊ‚ÊÃÔ˜ ◊ÈÁQ§— ÃÕÊÔ ·á◊Ê‚◊Ô˜ ∞fl ßÁÖ ÷Ê⁄Ã flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ∑§Ê⁄ÊflÊÁ‚ŸÊ◊Ô ˜ ◊äÿ •ãÿÃÔ˜ ø mÿÙ— Œ‡ÊÿÙ— ‚¢ ÿ Ô È Q §Ô •⁄’ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬˝ÊªÒflÔ •Ÿ∑§ ÷Ê⁄ÃÊÿ ◊äÿÔ ‚È⁄ˇÊÊ√ÿflSÕÊ– ÿÔ •◊Ë⁄ÊÃŒ‡ÊÊÃÔ˜Ô ∞∑§— ∞fl •∆UflÊ‹Êßã‚ ÁSÕ◊Ô˜ flÁŸÃÊ ÁflüÊÊ◊ ¬˝Ê¢ªáÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ¬ÈSÃ∑§ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– •ÊªÃÊ—Ô ‚ÁãÖ ÃSÿÔ ŒÈ’߸Ÿª⁄ ∑§Ê⁄ʪÊ⁄·È Œá«U◊˜Ô ŒÙ·Ë ∑§Ê⁄ʪΠ„  ¬ÁÃ× ‚È⁄ߪ⁄Sÿ •Ÿ∑§èÿ ÁfllÊ‹ÿèÿ— •ÊªÃÊ— ¿ÊòÊÊ— ÁŸ’¢œ‹πŸ ¬˝ÁÃÿÙªËÃÊÿÊ◊Ô˜ ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ Œ ‡ ÊSÿ ©¬¬˝ œ ÊŸ◊ãòÊË ¬˝ Ê åÔ Ÿ È fl ÁãÃ, Ã ‚Ê¢ ¬ ˝ à ◊Ô ˜ fløÃ– ÷ʪ◊Ô˜ ªÎÁ„Ãfl¢ã× ßÁà ÁøòÊ ŒÁ‡Ê¸Ã◊Ô˜– - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com
 • 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πÁŸ Ãûfl’Ùœ ªÈ‹Ê’¬Èc¬Sÿ ∑§á≈U∑§◊Ô˜ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ •Ê¢Ç‹ÙÔ÷Ê·ÊÿÊ— Á◊òÊ◊Ô ˜ ÃSÿÔ ªÎ „ ◊Ô ˜ 7 6 5 9 2 ¡ªÃÔ ˜ ¬ ˝ Á ‚h— ∑§Áfl—Ô •ÊªÃflÊŸÔ ˜ Ô – Á◊òÊ◊Ô ˜ 3 8 2 1 Á◊À≈UŸ ∑§Ê√ÿ∑§Ê⁄— ÷ÍàflÊÔ Ô Á◊À≈UŸSÿ ÷Êÿʸ ÿ Ê—Ô Ô ‚⁄‹‚È ◊ œÈ ⁄ ∑§Ê√ÿÔ Ê ÁŸÔ L§¬◊ÊœÈÿ◊˜Ô •flˇÿ ¬˝êáÊÊ ¸  5 6 •Á‹πÃÔ ˜ – Ô ‚— ÃÈ •flŒÃÔ˜ - ““„ Á◊À≈UŸÔ! 6 5 1 2 7 ‚ÈãŒ⁄Ê∑ΧÁ× L§¬flÊŸÔ˜ ø Ãfl ¬àÔŸË ÃÈ •Áœ∑§Ê •Ê‚ËÃÔ˜– ÃSÿÔ ∑§ÁflÃÊ— ‚ÈãŒ⁄Ë, àfl◊Ô˜ ÷ÊÇÿflÊŸ˜ 3 4 9 5 8 ¬Á∆UàÔ fl Ê ¬Ê∆U∑§Ê—Ô •Á‚–”” ∞ÃÃÔ˜ üÊÈàÔflÊ 9 4 ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ— ◊¢òÊ◊Èǜʗ ÷flÁãÃ–Ô ÿŒÊ ÃSÿ ¬˝Õ◊Ê ¬àÔŸËÔ ◊ÎàÿÈ◊Ô˜ Á◊À≈U Ÿ Ô — ŒÈ — πÔ Ë Ô ÷Í à Ô fl Ê ¬˝àÿflŒÃÔ˜ - ““∑§ŒÊÁøÃÔ˜ 5 6 4 7 ÿòÊ ‹Ù∑§Ê— ßë¿ÊŸÈ‚Ê⁄¢ ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ ªÎ„ËàÔflÊÔ ÃÊÁŸ ¬Á∆UâÈÔ ‡ÊÄÔŸÈflÁãÃÔ ÃÃÔ˜ SÕÊŸ¢Ô “¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ—” ßÁà ∑§âÿÃ– ¬˝Ê#ÔÊ ÃŒÊÔ Á◊‹≈UŸÔ ÁmÃËÿ àfl◊Ô˜Ô ‚ÊœÈ flŒÁ‚, ◊◊ 8 2 7 6 3 ÁflflÊ„◊Ô ˜ •⁄øÿÃÔ ˜ – ¬àÔŸË ÃÈ ªÈ‹Ê’¬Èc¬◊Ô˜ ßfl ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ ÁflÁflœ÷Ê·Ê‚È ÁflÁflœ-Áfl·ÿáÊÔÊ¢ ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 5 3 6 1 7 9 2 8 4 ‚È ã Œ⁄Ë ÁmÃËÿÊ ¬àÔ Ÿ Ë ∑§Ù◊‹◊Ô, ‚ÈãŒ⁄Ë ø–Ô ¬⁄ãÃÈ ˜ 7 9 8 4 2 6 3 1 5 ÷flÁãÃ–Ô ôÊÊŸflœ¸ŸÊÿ ¡ŸÊ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ©¬ÿÙªÔ¢ flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 2 4 1 5 8 3 7 9 6 Á◊À≈UŸ◊Ô ˜ ¬˝ Á à •Áœ∑§¬∆UŸ¬Ê∆UŸ¢ ∑ΧàÔflÊ •ãœàfl∑§Ê⁄áÊÔ •„◊Ô˜ ÃÃÔÔ˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ∞flÔ ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ— ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ¢Ô ÁflÁflœ-L§øË— flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 6 8 5 7 9 2 4 3 1 ‚ŒÊøÊ⁄áÊ◊Ô˜Ô ŸÔ •∑§⁄ÙÃÔ˜– Ô ÃSÿÔ ŸòÊ⁄Ùª— ‚¢¡Ê×–Ô ‚ıãŒÿ¸ ◊ Ô ˜ Ÿ º˝ C È ◊ Ô ˜ Ô 9 1 4 6 3 5 8 2 7 ¬Í⁄ÿÁãÃ–Ô ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿSÿ ‚ŒSÿÊ— ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸÔ ÁŸÿÃÊflÁœ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 7 2 8 1 4 5 6 9 ÃSÿÊ— ŒÈ √ ÿ¸ √ „Ê⁄ Ô ‡ÊŸÒ — ‡ÊŸÒ — Ô ‚— •ãœ— ¬Ê⁄ÿÊÁ◊– ¬⁄¢ •ŸÈ÷flÊÁ◊ ªÎ„◊Ô˜ ŸÃÈ◊Ô˜ •Á¬ ‡ÊÄÔŸÈflÁãÖ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 8 6 3 9 4 7 1 5 2 ©Ámª◊ŸÊ ‚— Á◊À≈UŸ— •÷ÍØԖ ÃSÿ ‚È ã Œ⁄¬È c ¬Sÿ 1 5 7 2 6 8 9 4 3 ¬È S Ã∑§Ê‹ÿ ¬˝ Ê øËŸÊÁŸÔ ¬È S Ã∑§ÊÁŸ ÷flÁãÖ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 4 2 9 3 5 1 6 7 8 ÁŸ⁄ʇʗ ‚¢¡Ê×– ¬ÈŸ— ø ∞∑§ŒÊ Á◊À≈UŸSÿ ∑¢§≈U∑§ÊÁŸ–”” ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ·È ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊÊÁáÊ ¬ÁòÊ∑§Ê‡ÔøÊÁ¬ ÷flÁãÃÔ– ¬˝Êÿ— ÁfllÊ‹ÿÊÔŸÊ¢ ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊ—ÔÔ ÷flÁãÃ–Ô Áfl‡Ê·- Áfl·ÿ◊ÊŒÊÿ •Á¬ ∑§øŸÔ˜Ô ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊ— ‚ÁãÃ–Ô ‚flÒ¸Ô— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿÊŸÊ¢ ‚ŒÈ¬ÿÙª— ∑§⁄áÊËÿ—– Œ‚Ë éflÊÚÿ¡ ø‹ÁøòÊŒ‹— ø¢«U˪…Ÿª⁄ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà - ÿ‡Ê ◊flÊ«UÊ ∑§ˇÊÊ - 9 (‚Ë) ¬ÊÁáÊŸ— flÒ∑§ÁÀ¬∑§‚ÍòÊÊáÊÔÊ¢Ô ÷Ê·ÊÃÊÁûfl∑§Ê‡Êÿ— ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚Í⁄Ã) ¬ÊÁáÊŸ— ∑§Ê‹— ‚¢S∑Χì˝Ê∑ΧÃÿÙ— ‚¢Áœ∑§Ê‹ •Ê‚ËÃÔ˜Ô Á∑§ãÃÈÔ ∑§âÿ-÷Ê·ÊM§¬áÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ—Ô ∞fl ¬˝Ê◊ÈÅÿ◊Ê‚ËÁŒÁà ¬ÊÁáÊŸ— ÷Ê·ÊÃûflÊÔŸÊ¢ flÒ∑§ÁÀ¬∑§M§¬Ò—○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ¬Á⁄ôÊÊÿÃ–Ô ¬ÊÁáÊŸ—ÔflÒ∑§ÁÀ¬∑§-ÁflœÊÿ∑§ÊÁŸ ÁflÁ÷ÛÊÊÁŸ ‚ÍòÊÊÁáÊ ∞ÃSÿÒfl ÃâÿSÿ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ©ŒÔ˜ÉÊÊ≈U∑§ÊÁŸÔÔ ÁfllãÃ ÿÁŒÿ¢Ô ÷Ê·Ê ‚fl¸¡ŸÔ-√ÿflNÃÔÊ •Ê‚ËÃÔ˜– ¬ÊÁáÊÁŸ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÁfl·ÿ S¬C× Á∑§ÁÜÔøŒÁ¬Ô Ÿ ’˝flËÁÃÔ–Ô ‚Á㜬˝∑§⁄áÊÔ ’„ÍÁŸ ‚ÍòÊÊÁáÊ ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ fløãÃ ÿÒ— ‚ÍòÊÒ—Ô ‚ÁãœSflM§¬SÿÔ mÒÁfläÿ¢ ¬˝ÁìÊÁŒÃ¢ ŒÎ‡ÿÃ–Ô “¬ŒÊãÃÊmÊ” ‚ÍòÊÁ◊Œ¢ ¬˝ÁìʌÿÁà ÿgËÉÊʸÃÔ˜ ¬ŒÊãÃÊë¿¬⁄ ÃÈÇflÊ SÿÊÃÔ˜–Ô ““yz{ ¡ê‚”” •òÊٌʄ⁄áÊM§¬áÊ ‹ˇ◊Ëë¿ÊÿÊÔÔ ßÁà M§¬mÿ◊ÔŸÈ◊ÙÁŒÃ¢Ô fløÃ– ÃÕÊÔ øÊòÊ ¬ŒÊãÃʌԘ ŒËÉÊʸãÃÊÃÔ˜Ô ‡ÊéŒÊÃÔ˜ ©ûÊ⁄¢Ô ¿∑§Ê⁄ÊÁŒ‡ÊéŒÊÃÔ˜Ô ¬ÍflZ ÃÔ˜ ÃûflÊãÃÁŸŒ¸‡ÊŸ ‹ˇ◊Ëë¿ÊÿÊ,ÔÔ ◊È¢’߸– ŸflËŸ Á„ãŒÔË ©à‚Ê„Ÿ •Sÿ ø‹ÁøòÊSÿ ¬Ê⁄ÿÁãà Œ‡Ê¸ ∑ §Ê—Ô ßÁÃÔ ŒflËë¿ÊÿàÿÊÁŒ M§¬áÊ ∞∑¢§Ô ë¿‚¢ÿÈQ§ÊˇÊ⁄¢ ÁmÁÃÿÜÔø •‚¢ÿÈQ§¿∑§Ê⁄ÊÁŒÿÈQ¢§ M§¬¢ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜Ô “Œ‚Ë éflÊÚÿ¡” ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ⁄Ëÿ‹Ëÿ ŒË¬Ë∑§Ê ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊ •flŒÃÔ˜– ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ◊ÈÁQ§‹Ê÷ÊÃÔ˜ ¬˝ÊªÒfl •Sÿ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊◊Ô˜ ’˪ ’ÊÚ‚ ◊œÿ ∑§ÊÚ◊«UËÔ «˛UÊ◊Ê mÊ⁄Ê ¬Íáʸ◊Ô˜ ¬˝øÁ‹Ã◊Ê‚ËÃÔ˜– •òÊ Ãʌ·ÊSÿÔÔ ¬˝ÿÙªÔSÿ ‚㌒¸ ∞ÃÃÔ˜Ô S¬CÃÿÊ ¬˝ÁÃ÷ÊÁà ÿÃÔ˜ “ë¿” ¬˝ÿÙªÊÃÔ˜ ∑§fl‹Sÿ •‚¢ÿÈQ§ë¿∑§Ê⁄Sÿ ¬˝ÿÙª— ‚È∑§⁄ÃÿÊ ©ëøÊ⁄áÊÿÙÇÿÙ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ¬˝ ◊ È π — •Á÷Ÿ Ã Ê •Á¬Ô ¬⁄Áfl‡ÿ •Sÿ ߌ◊Ô˜ ø‹ÁøòÊ◊ÔÔ˜ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ŒÎ‡ÿÃÔ, •Ã— ŒËÉÊʸãà - ‡ÊéŒÔÊŸãÃ⁄¢Ô ‚¢ÿÈQ§äflÁŸÔÿÈÄÔì˝ÿÙªSÿ ŒÈL§ëøÊ⁄áÊàflÊÃÔ˜ •ˇÊÿ∑È § ◊Ê⁄—, ŸÊÁÿ∑ § ÁøòÊSÿ ’„È ¬ ˝ ø Ê⁄◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚Ô Ô ªê÷Ë⁄¬˝ ÷ Êfl◊Ô ˜ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- ∞ÃÊŒÎ‡Ê—Ô ¬˝ÿÙª—Ô Ÿ ‚fl¸¡Ÿ‚ÊœÊ⁄áÊ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô Á∑§ãÃÈ ¬ÊÁáÊŸ— ‚͡◊ŒÎÁC— ÁøòÊÊ¢ªŒÊ ÃÕÊ ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊÔ •÷flÃÔ˜– ¬ÊÃÁÿcÿÁà ßÁà ø¢ « U˪… Ÿª⁄◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ ø‹ÁøòÊ •ˇÊÿ∑ȧ◊Ê⁄Sÿ ÁflEÊ‚— mÒÁfläÿÁ◊Œ¢ŒÎ¶Ê ∞Ãʌ·Ê◊Á¬ÔÔ ¬˝ÿÙª¢ SflË∑ΧÃflÃË– «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UÊÚ. ŒflŸÊ⁄ÊÿáÊ ¤ÊÊ, Œ⁄÷æ˜ÔªÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ •ÊªÃÔflã×– •ˇÊÿŸ ¬Íáʸ „ÊSÿ¬˝œÊŸ◊Ô˜ Ãâÿ◊Ô˜ º˝CÈ◊Ô˜ fløÃ– 24 Ÿflê’⁄◊Ô˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ªÈL§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 06.30 >> >> >> >> >> >> ≈UÙÿ S≈UÙ⁄Ë 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë’˝Êã«U ⁄Êà ◊Á‹‡ÊÊ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ Ã⁄ ’ËŸ ‹ÊŒŸ >> 07.30 ’ÛÊË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ >> >> L§‹ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U >> >> >> 08.30 ’ÛÊË Á„‹ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> œ Á‚ꬂŸ >> >> >> 09.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ •ŒÊ‹Ã >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ œ •Ù¬Ÿ ∑ȧL§ˇÊòÊ ∞ŸÊ∑§Ùã«UÊ 09.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ∑§Ë... ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> „ËŸÊ >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄Ô... ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> >> >> ø◊à∑§Ê⁄ ≈ÈU ‹Êß‚ 12.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ œ •Ù¬Ÿ >> >> 12.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> >> >> >> 01.00 ¿Ù≈UË... Ã⁄ ◊⁄... >> >> ◊Á‹‡ÊÊ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ „◊Ê⁄Ë Œfl⁄ÊŸË ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> »˝§ã«U >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄... ‚¬ŸÙ¥ ‚... ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ Áª⁄çÃÊ⁄ ◊ÊS≈U⁄ øË»§ >> >> Á¬˝«U≈U⁄ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 03.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ∞Ä‚≈˛UË◊ ≈˛UÊÿ‹ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ •Êß»§Ê ∞flÙ«¸U >> 03.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> >> >>u >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ë•Ê߸«UË >> ◊Á‹‡ÊÊ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> ’Ÿ¸ 04.30 S≈UÊ⁄ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> 05.00 Á„≈U‹⁄... ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 05.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ß‚ åÿÊ⁄ ∑§ÙÔ ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> »È§‹ •ı⁄ ∑§Ê¢≈U >> >> >> >> 06.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U ∞Ä‚ ªê‚-16 ÷ʪflà ≈ÈU ‹Êß‚ 06.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> >> 07.00 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊ÊS≈U⁄ øË»§ ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 >> ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> „À∑§ 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> ŸÊÿ∑§ L§À‚ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª ∑§÷Ë πȇÊË ∑§÷Ë ª◊ „Ÿ∑ȧ∑§ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> Á‚fl‚¢ª S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> Á¬˝«U≈U⁄ 2 11.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> „Ù◊ >> >> >> 12.00 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> - Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
 • 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ Ÿ ’ÈÁh÷Œ¢ ¡ŸÿŒôÊÊŸÊ¢ ∑§◊¸‚ÁXUŸÊ◊Ô˜– ªËÃÊ‚Ê⁄— •ÊŒ‡Ê¸ ÁfllÊ‹ÿ— ¡Ù·øà‚fl¸∑§◊ʸÁáÊÔ ÁflmÊãÿÈQ§—Ô ‚◊Êø⁄ŸÔ˜H ‚¢ª˝ÊÁ„∑§Ê — ‚ı. „·Ê¸ ‡Ê‹Ã ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝◊ÈπÙlÙª¬Á× •¡Ë◊ ¬˝◊¡ËÔ ‚l ∞fl ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ’Èh—Ô ÷ŒÙÔ ’ÈÁh ÷ŒÙ ◊ÿÊ ßŒ¢ ∑§Ã¸√ÿÔ ÷ÙQ§√ÿ¢Ô ø •Sÿ ∑§◊¸áÊ— »§‹◊Ô˜ ßÁÃÔÔ ÁŸÁpÃL§¬ÔÊÿÊ ’Èh— ÷ŒŸ¢Ô øÊ‹ŸÔ¢ ’ÈÁh÷Œ— Ã ŸÔÿÃÔ˜ 2025 Ã◊ fl·¸¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ÁÃÔ ◊¢«U‹·È ÁfllÊÔ‹ÿmÿSÿÔ SÕʬŸ◊Ô˜ ¡ŸÿŒÔ˜ Ÿ ©à¬ÊŒÿŒÔ˜ •ôÊÊŸÊ◊Ô˜Ô •ÁflflÁ∑§ŸÊ¢Ô ∑§◊¸‚ÁXUŸÊ¢ ∑§◊¸ÁáÊÔ •Ê‚XUflÃÊ◊Ô˜ Á∑¢§ ÃÈ ∑ȧÿʸÃÔ˜, ¡Ù·ÿÃÔ˜ ∑§Ê⁄ÿÃÔ˜ ‚fl¸∑§◊ʸÁáÊ ÁflmÊŸÔ˜ Sflÿ¢ ÌԘ ∞fl •ÁflŒÈ·Ê¢ ∑§◊¸Ô ÿÈQ§— •Á÷ÿÈQ§— ‚◊Êø⁄ŸÔ˜H 26H÷ÁflcÿÁÖ Á¡ÑÊSÃ⁄Ëÿ ÁfllÊ‹ÿ ¬∆UŸÊÿ ◊ÈQ§ „SÃŸ ∑§Êÿʸ⁄¢÷◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ‚flʸŒı ‚— ∑§áÊʸ≈U∑§ ⁄ÊÖÿSÿÔ ∞∑§SÿÊ◊Ô˜ Á¡ÑÊÿÊ◊Ô˜ mı ÁfllÊ‹ÿÔıÔSÕʬÁÿcÿÁÃ–Ô œË⁄-œË⁄ ÷Ê⁄ÃSÿ ¬˝ÁÃ÷ʪ 1300 Ãʌ·ÊÊ— ¬Ê∆U‡ÊÊ‹Ê—ÔÔ øãº˝Ù¬Á⁄Ô ÁŸflÊ‚◊Ô˜ ‚¢÷fl◊Ô˜ SflSÿ ÷ÊÇÿÁflœÊÃÊÔÔÁŸÁ◊¸ÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà ÿòÊÔ ¿ÊòÊÊ— ‡ÊÈÀ∑§⁄Á„Ã◊Ô˜ ◊ÈÄÔÃÁfllʬ˝Ê#◊Ô˜ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ‚◊Õʸ— L§‚ flÒôÊÊÁŸ∑Ò§—Ô ªÈ„ÊŸÊ◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ◊Ô˜ ¬⁄èÿ— •ÊŒ‡Ê¸ÔflÃÔ˜÷ÁflcÿÁãÖ ¬Ê‹Ë– „◊ÊflÊ‚ª˝Ê◊ •ÊªÃÊ ‚Ê ◊◊ÃÊ flÊÃʸ„⁄Ò—Ô ◊ÊÚ S ∑§Ù– øãº˝ ◊ ÊÿÊ—Ô Ô ‚ÁãÖ •ÊªÊ◊Ë Áfl¢ ‡ ÊÁà ¡ÊÖflÀÿ◊ÊŸ¢ ÁøòÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ÁŸflÊÁ‚ÔŸËÔ •CÊŒ‡Ê fl·Ë¸ÿÊÔ ¬Î C Ô Ê ÃŒÊÔ ‚ÊßflŒÃÔ ˜ - •¡Ë◊ ¬˝◊¡ËÔ Ÿ ÃÕÊ ©lÙª¬Á× ÿÕÊ ßÃ⁄– ∑§ÁøÃÔ˜ ÃÈÔ ’„ÈËËÿ ©¬Á⁄ •Ÿ ∑ §ÊÁŸ ªËÃÊÁŸ fl· ¸ · È ÃòÊ ¡Ÿ¬ŒSÿÔ ¬˝◊ÊáÊÿÁà ÿÃÔ˜ ÖflÊ‹Ê◊ÈπË ◊◊ÃÊ ∑Î § Ã •‚Êäÿ◊Ô ˜ SflSÿ ∑ΧÃ ÷ÊÇÿÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜¬˝Ê‚ÊŒ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ •Õ¸Sÿ •¬øÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– ∑§øŸÔ ÃÈ •Ê߸¬Ë∞‹ ⁄ÁøÃÊÁŸ–Ô •Êpÿ¸SÿÔ flSÃÈ ÁÔ Ÿ ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ – ‹ÊflÊ ∞∑§òÊË÷ÍàÿÔ ªÈ껧ʗ ‡ÊéŒSÿ ŸÊÁSà ∑§Ù •Õ¸—– ∑§ÃÈ ¸ ◊ Ô ˜ ‚Ê ‚¢ ∑ §À¬’hÊ ßÿ◊Ô ˜ ¬⁄ãÃÈ L§‚ ÷flÁãÖ ªÈ „ ÊŸÊ◊Ô ˜∑˝§Ë«UÊÿÊ◊Ô˜ ‚„ù◊Ô˜ ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊ √ÿÿË∑ȧfl¸Áãà ¬⁄¢Ô ∞·— ◊„ÊŸÔ˜ ÷ªflÃÔÔ— ¬˝ÁÃ∑ͧ‹ ÷ÊÇÿŸ •ÁSÖ Œ‡ÊSÿÔ flÒôÊÊÁŸ∑§ÔÊ— ‚¢ÅÿÊÁfl·ÿ •lÊÁ¬Ô ‚Ê ¬Œ„ËŸÊ—– ÃÕÊÁ¬ ¡ËflŸ Á∑§◊Á¬ ∑§◊¸Á‡ÊÀ¬Ë∑§Ê⁄— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÊ¢Á‚ Á‡ÊˇÊÊ◊Ô˜ ¬˝Áà ‚ʪ˝„◊Ô˜Ô •Á÷L§Áø◊Ô˜ ©à¬ÊŒÿÁÖ ‚l ‚◊Ê#◊Ô ˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ¬˝fløÃÔ– ∞ƒÿÊflÃÔ ˜ ‚Ê ∑§SÿÊÁ¬ ∑§ÃÈ◊˜Ô ‚Ê ∑§Ê◊ÿÃ– ¡ã◊ÊÃÔ˜Ô ¸ ‚¢¬˝Áà ÷Ê⁄ÃËÿ Á‡ÊˇÊÔÊ ¡ªÁà ŸÊ◊◊ÊòÊ◊Ô˜Ô ÁfllÊŸÈcÔ∆UÊŸÊÁŸÔ ‚Áãà ÿòÊ •ŸÈ ‚ ¢ œ ÊŸ◊Ô ˜ ¬È Ÿ — ªÈ„ÊŸÊ◊Ô˜Ô ‚„ÊÿÃÿÊÔ ∑§L§áÊÿÊ Ÿ ¡ËflÁÖ ‚Ê Áfl∑§‹Ê¢ªÔ — ÷ÍàÔflÊ •Á¬ ÁfløÊ⁄ÿÁãà ÿÃÔ˜ Á∑§◊Ô˜ ÃòÊ Á÷ÁûÊÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜‚êÿ∑§Ô˜ Á‡ÊˇÊʌʟ¢ ¬˝ø‹ÁÖ ŸflÙŒÿ, ∑§ãº˝Ëÿ ÁfllÊ‹ÿÊ— ÃÈ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÊ— •Êà◊ÊŸ◊Ô ˜ ‚Ê◊âÿ¸ fl Ô Ã Ô Ë ‚Ê◊Êãÿ⁄ËàÿÊ ¡ËflŸ◊Ô ˜ flÊSÃflŸÔ øãº˝◊ÊÿÊ◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ Ÿ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜‚¢SÕÊŸÊ— ¬⁄ãÃÈ •ãÿÊÁŸÔ √ÿÔÁQ§ªÃ ¬Ê∆U∑§ãº˝ÊÁáÊ ÃÈ •ÕÙ¸¬Ê¡¸ŸÊÿÔ ◊Í‹ùÙ× •ŸÈ ÷ flÁÖ ÁflESÿ ¡ËflÁÖ ÃSÿÊ— ◊ŸÁ‚ ŒÎ… ªÎ „ ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊ʸ á Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∞ÃÊ— ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ Áfl∑§‹Ê¢ª Áfl‡ÔflÊ‚◊Ô˜ ŒÎCÔ˜flÊÔ ÃSÿÊ—∞flÔ ∑§Êÿ¸⁄ÃÊÁŸ– ∞ÃÃÔ˜Ô ‚fl¸∑§Ê⁄—, Á‡ÊˇÊÊÁfl÷ʪ—, ◊¢ÁòÊáÊ—Ô, •Á÷÷Êfl∑§Ê—Ô ÷ÁflcÿÁÖ •Ê◊Ô ˜ Ô , ªÈ „ Ê—Ô ‚ÊˇÊÊÃÔ ˜ ÷Í à Ô fl ÊÁ¬Ô SflÊà◊ÊŸ◊Ô ˜ Á◊òÊÊÁáÊ ÃSÿÒ ‚ÊœÈflʌʟԘø ‚ÈDÈL§¬áÊ ¡ÊŸÁãÖ ◊ÈQ§Á‡ÊˇÊʬ˝ŒÊŸ mÊ⁄Ê •Sÿ ÁŸª◊Sÿ ©¬Á⁄Ô 9000Ô ‚¢ ¬ ˝ Á à øŸº˝ ¬ Î c Ô ∆ U Ô  ÁŸflÊ‚ÔÿÙÇÿÊÁŸ •‚Ê◊âÿ¸◊Ô˜ Ÿ Œ‡Ê¸ÿÁÖ ÿë¿ÁãÖ ◊◊ÃÊ flŒÁà - ÁŸflÊ‚ªÎ„ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ªÎ „ ÊÁáÊ ∞flÔ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊÔ ¬˝ÁÃfl·¸◊Ô˜ √ÿÁÃÃÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà ¬⁄ãÃÈ •ÊŒ‡Ê¸flÊŒSÿ ¬Ê‹Ë ¬˝ Ê ãÃSÿÔ ““•„◊Ô ˜ ÃÈ SflSÿ ‚¢÷fl◊Ô˜ ßÁà ÃòÊÔ flÒôÊÊÁŸ∑§Ê— ©À∑§ÊŸÊ¢Ô ÁflÁ∑§⁄áÊÊŸÔ˜ ⁄ÙÁœÃÈ◊˜Ô ÷ÁflcÿÁãÖ L§‚ flÒôÊÊÁŸ∑§—©ŒÊ„⁄áÊSÿ SÕʬŸ◊Ô˜ •¡Ë◊ ¬˝◊¡Ë ∑ΧàÔflÊÔ ‚fl¸·Ê◊Ô˜ Á¬˝ÿ¬ÊòÊ◊Ô˜ ÷flÁÖ ¬È Á ‹‚‹Êߟ ÁŸ∑§≈ U Ô Áfl∑§‹Ê¢ªàflÔ ÁflS◊Îàÿ •ª˝ ©ŒÔ˜ÉÊÙ·ÿÁãÖ Ã·Ê◊Ô˜ ◊Ã ÃÕÊ fl·Ê¸ÿÊ— •Êª◊ŸÊÿÔ ’ÙÁ⁄‚ ∑ȧ‡Ê∑§Ùfl •ŸÈ◊ÊŸ◊Ô˜ ‚È ‹ ÃÊŸÁfllÊ‹ÿ S≈ U ≈ U ÁøãÃÿÊÁ◊– •ª˝ßÁ¬ ©ëø Œ‡ÊSÿÔ •ÊÁŒflʇÊË ¡Ÿ¡ÊÁßÊ◊Ô˜ ¬˝àÿˇÊ ‹Ê÷ÊÕ¸ •SÿÙlÊ◊—Ô flÎÕÊ ◊Ê 2030 Ã◊ fl·¸ ÃòÊ ÁŸflSÃÈ◊˜Ô ∞ÃÊ— ªÈ ê »§Ê— ‚„Êÿ∑§Ê— ∑§⁄ÙÁÃÔ 2030 Ã◊ fl·¸Sÿ •Ù¬ŸÔ S∑ͧ‹Ë¢ª Œ‡Ê◊Ë Á‡ÊˇÊáÊÊÿÔ ‚Ê ÁfløÊ⁄ÿÁÃÿÊÃÈ– ¬˝◊¡Ë mÊ⁄Ê •Ê∑§Á‹ÃÊ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ‚flÒ¸—Ô ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿÊ •ŸÈ∑§⁄áÊËÿÊ ÿÙÇÿÊÁŸÔ ‚ÊœŸÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÖ ÃòÊÔ •ÁãÃ◊ø⁄áÊÔ  •SÿÙ¬Á⁄Ô ¬⁄◊ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ ÷ʪ◊Ô˜ ª˝„ËÃÈ◊˜Ô ßÁÖ”” ©¬‹éœÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãÃ–Ô ªÎ„ÁŸ◊ʸáÊÊÿ ¬ÿʸ#◊Ô˜ œŸ◊Ô˜Ô •ÁãÃ◊ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ŸcÿÁÖø–Ô •ãÿ ÃÈ •ÊàÔ◊ÊŸ◊Ô˜ ◊„ʬÈL§·àfl◊Ô˜ ŒàÔflÊÔ SflÊÕ¸‹Ù÷Ÿ ø •Õ¸’‹Ë ©¬ª˝„ÊŸÊ◊Ô˜Ô ÁøòÊÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ , ∑§◊¸ •Á¬÷flÁãÖ •¬⁄·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ ∞Ã ©lÙª¬Ãÿ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô Ÿ ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ •Ã—Ô ¬˝ÃËÿÃ ÿÃÔ˜ øãº˝¬ÎcÔ≈UÔ ªÈ„Ê— •ÃËfl ∑§Á∆UŸ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ•¡Ë◊ ¬˝◊¡Ë ∞Ã·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ •ÊŒ‡Ê¸— ∞fl– ∑§— ¬˝∑Χ× ŒÙ·Ë? ∑§— flÊ ŒÁá«U×? 2001 fl·Ê¸ÃÔ˜ •SÿÔÊ— ÿÙ¡ŸÊÿÊ—Ô •ÿ◊Ê⁄¢÷— •÷flÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ŒËÉʸ∑§Ê‹ËŸ ‚¢∑˝§◊áÊàflÊÃÔ˜Ô •ãœàflÔ flÎÁh— ¡Ùœ¬È ⁄ Ô – ⁄ÊÖÿSÿ SÕ‹·È ¡ŸøßÊÿÊ— •÷Êfl—Ô¬Á⁄ÿÙ¡ŸÊàflÊÃÔ˜ 2011 Ã◊ fl·¸ ∞·Ê ÿÙ¡ŸÊ ‚»§‹Ê ¡ÊÃÊ–Ô Á‡ÊˇÊÊ¡ªÃ— •ãœàflŒ‡ÊÊÔ ¬¢øŒ‡Ê¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜ S¬CL§¬áÊ ŒÎ‡ÿÃ–Ô ©Œÿ¬È⁄◊Ô˜,•Õ¸Sÿ, ⁄Ê¡ŸÔËÃ—, •ŸÈ∑¢§¬ÊÿÊ—, •Ê⁄ˇÊáÊSÿÔ, ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ ÃÕÊ √ÿʬÊ⁄ÊÅÿSÿ ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ flø à  – •Sÿ ’Ê¢‚flÊ«UÊ, Á‚⁄Ù„Ë ¬˝ÊãÃ·ÈÔ øÁŸÿ◊ÊŸÔ˜òÊÙ≈UÁÿàÔflÊÔ ¬˝◊¡Ë◊„Ê÷ʪSÿÔ SflåÔŸ flÃÔ˜ Á‡ÊˇÊÊ∑§ãº˝ÊÁáÊÔ ‚Ê∑§Ê⁄àfl¢Ô ◊Í‹∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢∑˝§◊áÊÃÊ ∞fl– ‚flʸÁœ∑§Ê—Ô L§ÇáÊÊ— ÁŸfl‚ÁãÖ•ÊŒœÊÃÈ ßÁà ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ßë¿ÔÊÔ ∞fl– ÿŒÊÔ øˇÊÈ ◊ äÿ ∑§Ë≈U Ê ŸÊ◊Ô ˜ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ fl·¸Ô ∑§fl‹◊Ô˜ •Êfl¡¸ŸÊÿÊ— ¬˝fl‡Ê— ÷flÁà 600 ŸòʌʟÁflœÿ— ¬˝ø‹ÁãÃ ÃŒÊ ¡ŸÊ— ÿ¢òÊáÊÿÊ flÒl‚◊ˬ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝Œ‡Ê– ŸòʌʟmÊ⁄Ê ∞Ã  Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊Ô˜ Ÿ ªàÔ fl Ê ÿ Ÿ ∑ § Ÿ ©¬Êÿ Ÿ •ãœàfl◊Ô˜ ŒÍ⁄Ë∑Χàÿ ¡ªÕÔ˜ ¬ÈŸ— ŸÿŸlıÃ◊Ô˜ ∑ȧfl¸Áãà •ÕflÊ º˝CÈ◊Ô˜ ‚ˇÊ◊Ê— ÷flÁãÃ–Ô ªÃfl·¸ ÁflESÿ ‚fl¸∑§ÁŸcÔ∆U— EÊŸ— • Ù Á „ ÿ Ù – ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÷ÿ÷ËÃÊ— ∑Î § Ã◊Ô ˜ – ‡ÊËÉÊ˝ à ÊÿÊ◊Ô ˜ ‹¢ Œ Ÿ– ‚◊ª˝ ÃS◊ÊÃÔ˜ ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄ÊÃÔ˜ ∞·— øÃÈ— •Sÿ SflÊ◊Ë ‚Êã«˛UÊ «UflÊ‹ •◊⁄Ë∑§ÊŒ‡ÊSÿ •ÙÁ„ÿÙ •Ê‚ŸÔ ˜ – ∞Ã · È •CÊŒ‡Ê ◊ÊŸÁfl∑§ÃÊÿÊ— „àÿÊ◊Ô ˜ÁflE◊äÿ ‚fl¸ÁŸêÔŸ ©ëø •Ê©¢‚ Sfl‹¬— ∞fl ôÊÊÿÃ– ¬˝Ê× ÷˝◊áÊ∑§Ê‹ ’Á„— ◊¢ « U‹ ¬È Á ‹‚ ’¢ªÊ‹√ÿÊÉÊ˝Ê— •Á¬ ◊ÎÃÊ— Á∑˝§ÿÃ S◊–ÁflÁ‡ÊC— ∑ȧÄÔ∑ȧ⁄— •òÊ ‚͡◊∑§ÊÿÔSÿÔ •Sÿ ‡ÊÍŸ— ŸËàÔflÊ ªë¿ÁÃ ÃŒÊ Œ‡Ê¸∑§Ê—Ô ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸Á÷— ¬¢øʇÊÃÔ˜ ‚ÁãÖ ’¢ ª Ê‹√ÿÊÉÊ˝ — ÃÔ È •ÙÁ„ÿÙ ◊¢ « U‹•ÁSà ÿSÿÔ ‹ê’— ∞Ã◊Ô ‚äÿÊŸ◊Ô ˜ flãÿ¬˝ÊáÊËŸÊ◊Ô˜ flœ— ∑Χ×– ŒÈ‹¸÷— ¡Ëfl— ßÁà ◊ãÿÃ–Ô flãÿ¡Ëfl ‚¢ ⁄ ˇÊáÊSÿ∑ § fl‹◊Ô ˜ ·≈UÔ ˜ ¬‡ÿÁãÖ ‚Ê◊Êãÿ ¬Á⁄¡ŸÒ — ‡ÊÈ h Ë ∞fl 600 Ÿòʌʟ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÷Î ‡ ÊÔ È Á á«U ∑ §ÿÊ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ Ô ‚◊ª˝  ÁflE ’¢ ª Ê‹ ÁŸÿ◊Ê— ŒÈ’¸‹Ê— ◊ãÿãÃ–•¢ªÀÿ¬Á⁄Á◊Ã◊Ô˜ ∞fl– È ‚Êã«˛UÊÔ flŒÁà - ∑ȧfl¸ÁãÖ ÃŒÊ ‚¢∑§˝ ◊áÊSÿÔ ◊ÊòÊÊ ‚◊ª˝ ¬˝Œ‡Ê– ¬˝ÁÃfl·¸◊˜Ô 45 fl⁄Ê∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÎàÿÔÈ— •÷flÃÔ˜– √ÿÊÉÊ˝ÊáÊÊ◊Ô˜ ‚¢ÅÿÊ ∑§fl‹◊Ô˜ •òÊ ¡Ëfl¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ ¡ŸÒ—©ëøÔÃÊÿÊ¢ ÿ ‚— •Áà ‚fl ¸ ∞Ô Ÿ ◊Ô ˜ º˝ C È ◊ Ô ˜ flœ¸Ã– ¡ŸÊ— ÃÈÔ •Sflë¿Ô ‹ˇÊ∑§Ê— ¡ŸÊ— ◊⁄áÊ◊Ô ˜ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¬‡ÊÈŸÊ◊Ô˜ ⁄ˇÊ∑§— 1800 •ÁSÖ ‚„Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ‚¢ÉÊ·¸◊Ô˜‹ÉÊÈ— •Sÿ ‡Ê⁄Ë⁄÷Ê⁄◊Ô˜ ©à‚È ∑ §Ê— ‚ÁãÖ flÊÃÊfl⁄áÊÔ ŸÿŸœıÃ◊ÔÔ˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬˝ÊåÔŸflÁãà ÿÁŒ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ŸòÊÊáÊÊ◊Ô˜ È Sflÿ◊Ô˜Ô •Êà◊„àÿÊ◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊˜Ô ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ¬ˇÊÃÔÔ— ∑§âÿÃ ÿÃÔ˜ ¬˝ø‹ÁÖ ¬⁄ãÃÈ ¡ËflÊŸÊ◊Ô˜·≈U˜Ô •Ê©¢‚ ßÁà ¬˝◊ÊáÿÃ–Ô ŸÊ◊ ““ª˝ÊÁ‚ÿÊ”” ÿÔ— ˇÊȺ˝◊Ô˜ ∑È § ∑È § ⁄Ù«UÁ¬Ô ‚fl ¸ è ÿ—Ô Ô ‚lÔ ‚◊Ê#◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ ©ÁøÃ⁄ËàÿÊ ÷flÃ˜Ô ÃÁ„¸Ô ©l× ÷ÍàÔflÊ Sfl◊ÎàÿÙ—Ô ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ ◊Ê⁄áÊ◊Ô˜ ‚¢⁄ˇÊáÊÊÿÔ ŸÍß ÁŸÿ◊Sÿ““’˝Ê¢«UË Œ Áø„Ô˜flÊ„Ô˜flÊ”” ◊Èπ◊Ô˜ œÊ⁄ÿÁÃ–Ô •Sÿ ¬Íë¿— Sfl‡Ê⁄Ë⁄Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ∑§Ê⁄ÿÁÖ ∑§ÕÿÁà ÿÃÔ˜ ⁄Ê¡SÕÊŸ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ù˘Á¬ •ãœÔ— Ÿ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ ∞ÃÊŸÔ ˜ ©ã◊È Ä Ô Ã ◊Ô ˜ ©ÁøÃ◊Ô˜Ô •Ê‚ËÃÔ˜ ÿÃÙ Á„Ô— ÁfløÊ⁄Áfl◊‡Ê¸ — •Á¬ÿSÿ ŸÊ◊ÔÔ ÁªŸË¡ ’È∑§ ÃÈ Sfl‹¬◊Ô˜ ∞fl ŒÎ‡ÿÃ–Ô ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ •Êª˝„◊Ô˜ ŒÎCÔ˜flÊ 15 ¬˝ÁÇÊÃÔ◊˜Ô ¡ŸÊ— ∑§ÙŸÁ¸ÿ‹Ô flÒ l Ê flŒÁãÃ–Ô Ÿ ò ʌʟÊÕ ¸ ∑ΧàflÊŸÔ– •Ã— ∞Ã ¬¢øʇÊÃÔ˜ ˜ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ ¡ËflŸ◊Ô ˜ ŸÊÁSÖ ¬˝ Ê áÊÔ Ë ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ◊äÿ SÕÊÔÁŸÃ◊Ô˜ •ÁSà ‡Ê⁄Ë⁄◊Ô˜ ÃÈ ‚ÈãŒ⁄◊Ô˜–Ô ÿŒÊ ‚Êã«˛UÊ ◊¢òÊ◊ÈÇœ— ÷flÁÖ •ãœàfl ŒÙ·Ô  ‚¢ ∑ ˝ § Á◊ÃÊ— ‚◊ÈÁøÃ◊Ô˜ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ Ÿ ŒËÿÃ– ¬‡Êfl— ◊ʪٸ¬Á⁄Ô ßÃSÃ× ¬˝ ÷ ÊÁflÃ◊Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ‚¢ S ÕÊŸÊ◊Ô ˜ Ô ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Êÿ ‚ÁãÖ Sflÿ◊Ô˜ øˇÊÈÁfl‡Ê·ôÊÔÊ— øˇÊÈ÷«UÊ⁄Ô ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ øˇÊÈ— Ÿ ¢ ÷˝ ◊ Áãà S◊– ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ∑Î § ÃÔ  Áfl¬Œ— ÁŸfl Œ Ÿ◊Ô ˜ flø Ã Ô  ÿÃÔ ˜ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ •Sÿ Áfl·ÿ ÁøÁãÃÃÊ— fløãÃÔ–  ‹èÿÃ– •Ã— ¡ŸÊ— Sfl-Sfl ¡Ÿ¡ËflŸ‚È⁄ˇÊÊÕ¸ ‚¢∑§ Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ–Ô ¬⁄ãÃÈ ¬˝ÊáÊË ˜ ŸflËŸÁŸÿ◊Sÿ ¬˝ÊflœÊŸ◊ÔÔ˜ flÒlÔÊ— flŒÁãà ÿÃÔ˜ flŸÊ¢ø‹ Ÿ ò ʌʟ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl ÊÔ ⁄ÊÖÿSÿÔ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á Ê— ∞ÃÊŸÔ ˜ ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ‚¢ S ÕÊ— •SÿÔ ∑ΧàÔflÊ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ¡ãÃÍŸÊ◊Ô˜ H ÁflŒ‡Ê ’ãœÈ‹Ê÷Ù Á„ ◊⁄ı •◊ÎÃÊÁŸ¤Ê¸⁄—H ÃÕÊ „Á⁄¡Ÿ ¡ÊÁÃ, •ÊÁŒflÊ‚Ë •¢ø‹·È •Sÿ ‚¢∑˝§◊áÊSÿ •ãœàfl Œ‡ÊÊÁŸflÊ⁄áÊÔ ‚„Êÿ∑§Ê— ÷flãÃÈÔ ßÁà ÁøÁ∑§à‚∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ÊÁ⁄Ãflã×– •ãÿÕÊ Áfl⁄Ùœ◊ ∑ΧàÔflÊ flŒÁãà ÿÃÔ˜ ‚È⁄ˇÊÊÁfl·ÿ äÿÊŸ◊Ô˜ ŒŒÊÃÈÔ - ““yz{ ¡ê‚”” ¬¢øÁfl¢‡ÊÁ„ù◊Ô˜ ¬˝‡ÊÊ‚ŸŸÔ ÁŸcÔ∆ÈU⁄◊Ô˜ ∑§◊¸ ‚fl¸∑§Ê⁄—– ◊ÊòÊÊ •Áœ∑§Ê ŒÎ‡ÿÃ– ∞Ã·ÈÔ •Êª˝„Ô— fløÃ– ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 • 4. 4 ÁŒ. 24 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ªÈM§flÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)Ÿª⁄Ô øı⁄ÊáÊÊ◊Ô˜Ô Œı⁄Êàêÿ◊Ô˜ flÎÁh— Áfl∑§Ê‚∑§ÊÿʸáÊÊ◊Ô˜Ô ‹Ù∑§Ê¬¸áÊ◊Ô˜ ‚È⁄Ã, ÁŒ. 23 ‡ÊÊÁãÃÔ— ‚È⁄ˇÊÊ◊Ô˜ ø fløãÃ– ‚È⁄Ã, ÁŒ. 23 •Ê‚ŸÔ˜– ∑ § øŸ ¡ŸÊ— •Ê‚ŸÔ ˜ – ©◊⁄¬Ê«UÊ ÃÊ‹È∑§ÊÿÊ— •ÊªÊ◊ËÔ ¬¢øfl·¸·È flŸ’ãœÈ ‚È⁄à Ÿª⁄ •¬⁄ÊœSÿ π≈UÙŒ⁄Ê ¬ÈÁ‹‚SÕÊŸ∑§ ≈UÄ‚≈UÊß‹ •Ê¬áÊ ∞ÃÊÁŸ ¬¢ ø ÊÿÃSÿ ∞∑§fl·¸ ¬ Í Á ûʸ ∑§ÀÿÊáÊÔÿÙ¡ŸÊÿÊ◊Ô˜ ¬ÈŸ— 15¿ÊÿÊ ∑˝§◊Êãflÿ flœ¸Ã– •Sÿ Áfl·ÿSÿ ÁfløÊ⁄Êÿ œŸÊÁŸ œÎ à Ô fl ÊÔ ÿŒÊ •fl‚⁄ Ô •òÊ ∞∑§Ê ‚÷Ê ‚„ù∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊøı⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ‹È á ∆UŸ◊Ô ˜ , ÿÈ fl ∑ § Ÿ •Á÷ÿÙª¬òÊ◊Ô ˜ Á‡Êfl∑ȧ◊Ê⁄— •Êªë¿ÃÔ˜ ÃŒÊ •ÊÿÙÁ¡ÃÔ Ê •÷flÃÔ ˜ Ô – √ÿÿËÔ ÷ÁflcÿÁãà ßÁÃøıÿ¸∑§◊¸, ÁŸãŒÊ¬◊ÊŸÊÁŒ ŒûÊ◊Ô˜– ¬ÈÁ‹‚‚ÍòÊÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ øàÔflÊ⁄— ¡ŸÊ— ¿ÈÁ⁄∑§Ê◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô ªÈ¡⁄Êà ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ÁfløÊ⁄◊Ô˜Ô fløÃ–‚fl¸ ò Ê ŒÎ ‡ ÿÃ – ªÃ ¬˝Œ‡Ê¸ÁÿàÔflÊ œŸÊÁŸ ⁄ÊÖÿ ÁflœÊŸ‚÷ÊÿÊ— •ÁS◊ŸÔ˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ‚— 3.8‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄Ô ©œŸÊ ¬˝ÊãÃ •ŸÿŸÔ ˜ – Á∑§ÛÊ⁄Ë flÊøS¬Á× ªáʬà fl‚ÊflÊ ∑§ÙÁ≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊÁáÊÔÁŒflÊ∑§Ê‹ ∞fl ¬˝ˇÊʪ΄‚◊ˬÔÔ ∞·Ê ◊È Å ÿÊÔ Á ÃÁÕ— •Ê‚ËÃÔ ˜ – √ÿÿË∑Î § àÿ 174•Õ¸ S ◊ÊÃÔ ˜ ∑§⁄áÊÊÿÔ ÉÊ≈UŸÊ ‚¢¡ÊÃÊ– ÃSÿÔ fl‚ÊflÊ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÷Ê¡¬Ê Áfl∑§Ê‚∑§ÊÿʸáÊÊ◊Ô˜Ô ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜©l◊Ô — •÷Í Ã Ô ˜ – ø‹÷ÊÁ·ÃÔ Ô ÿ¢ ò Ê◊Ô ˜ ÁŸÿ¢ÁòÊÃÔ ªÈ¡⁄Êà ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑ΧÃ ©à‚ªË¸∑ΧÃflÊŸÔ˜– ªÃfl·¸‡ÊÁŸflÊ‚⁄ Á⁄¢ª⁄Ù«UˇÊòÊ (◊Ù’Ê߸ ‹ ) •Á¬ Sfl‡ÊÊ‚Ÿ∑§Ê‹ ßÁÄʂ •Sÿ ¬¢øÊÿÃSÿÔ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ÁòÊøÁ∑˝ § ∑§ÊÿÊŸ◊äÿ ¬¢øŒ‡Ê‡ÊÃ◊Ô˜Ô ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ⁄ÊÖÿÔSÿÔÔ ‚flÊZªËáÊ Áfl∑§Ê‚Êÿ •÷ÍÃÔ˜– ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ∞fl fl·¸∞∑§◊Ô˜ ÿÈfl∑§◊Ô˜ ’¢œ∑§◊Ô˜ ôÊÊÿÃ ÿÃÔ ˜ ‚‹Ê’Ã¬È ⁄ ÊÔ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ÃÃÔ˜ •Á¬ øı⁄— •Ÿ∑§ÊÁŸ ∑§ÊÿʸÁáÊ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– 174 Áfl∑§Ê‚ÙŸ◊Í‹∑§ÊÁŸ •∆UflÊ‹Êßã‚ ÁSÕ◊Ô˜ flÁŸÃÊ ÁflüÊÊ◊ ¬˝Ê¢ªáÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ¬ÈSÃ∑§ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ¬˝Õ◊ ÷Ê¡¬Ê ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ∑§ÊÿʸÁáÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑ΧÃÊÁŸÔ∑ΧàÔflÊ øàÔflÊ⁄— •¬Á⁄ÁøÃÔÊ— ‚◊ˬ Ô ∞‹’Ë ‚ŒŸ •¬NÃ◊Ô˜– ÁŒfl‚ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ’„È‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ •Êªàÿ ¬Á⁄Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ flÎÃflã×– ¬Á⁄üÊ◊ á Ê ⁄ÊÖÿÔ  ‚È π ◊Ô ˜ ßÁà ÃŸ ©ŒÔ˜ÉÊÙÁ·Ã◊Ô˜–øı⁄Ê— 1.45 ‹ˇÊ∑§ÊÁŸ Ô Á ŸflÊ‚Ô Ë Á‡Êfl∑È § ◊Ê⁄ ¬ÈŸ— •ÕʸÔÁŸ ŸËàÔflÊ ÃL§åÿ∑§ÊÁáÊ •ŸÿŸÔ ˜ – ◊Ê¢ ª Ë‹Ê‹ ¡Ò Ÿ ‚fl¸Ô Á‡Êfl∑ȧ◊ÊÔ⁄◊Ô˜ ÷SÃÊŸÔ¿È ⁄ Ë∑§Ê◊Ô ˜ Œ‡Ê¸ Á ÿàÔ fl ÊÔ ,ÿÈ fl ∑§Sÿ ◊ŸÁ‚÷ÿÙà¬ÁûÊ◊Ô˜ ø ∑§Ê⁄ÁÿàÔflÊ SflªÎ „ SflÊÁ◊Ÿ—Ô ªÎ „ Êÿ •ÕʸÁŸÔ ŸËàÔflÊ •ªë¿ÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ Á⁄¢ ª ⁄Ù«UÔ ‚◊ˬ ª˝Ê◊Ù¬∑¢§∆U àÿQ§Ôflã×– •SÿÊ— ÉÊ≈UŸÊÿÊ— •ãfl·áÊ◊Ô˜ π≈UÙŒ⁄Ê ¬ÈÁ‹‚ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊ—Ô ‚ŒÔ˜÷ÊflŸÊÔÔ ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô •Ÿ‡ÊŸSÿÔÔ ‚◊ÊÁ#— ª˝Ê◊ÊÃÔ˜ ª˝Ê◊◊Ô˜,Ô Ÿª⁄ÊÃÔ˜ Ÿª⁄◊Ô˜, ‚fl¸òÊ ‚ŒÔ˜÷ÊflŸÊÔ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—Ô ‡ÊÁÄÔÃ◊Ô˜, ∞∑§ÃÊ◊Ô˜, ‡ÊÊÁãÃ◊Ô˜ ø flœ¸ÿÁÃ∞ÃÔ ‹Èá∆U∑§Ê—Ô ¬‹ÊÁÿÃÊ— ÁòÊøÁ∑˝ § ∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ ¬˝ Ê ªÒ fl SÕÊŸ∑§ ¬˝ø‹ÁÖ (◊ÊÁ„ÃË Áfl÷ʪ) Á¡ÑÊÿÊ— ‚ÙŸª… Ÿª⁄ •l ‚ŒÔ˜÷ÊflŸÊÿÔÊ— ÿÊòÊÊ ÃSÿÔ ‚Ê◊ÍÁ„∑§Ù¬flÊ‚Ÿ ⁄ÊÖÿ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜, Áfl∑§Ê‚œÊ⁄Ê◊Ô˜ ø ‚ÙŸª…, ÁŒ. 23– ªÈ¡⁄ÊÃSÿ •Ÿ‡ÊŸ∑§Êÿ¸∑˝§◊◊Ô˜ ‚◊ÊåÿÔ ‚»§‹Ê ¡ÊÃÊ ßÁà ‚— Sflÿ◊Ô˜ ¬˝Áà Áfl‡Ê· ™U¡Ê¸ ‹éœÊ ßÁÃÔ •fl⁄ÙœŸ◊Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÃ–Ô Ô ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË üÊË◊ÊŸÔ ˜ Ÿ⁄ ã º˝ ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÔ ˜ ¬˝ Á à •flŒÃÔ ˜ – ªÈ ¡ ¸ ⁄ ¬˝ Œ  ‡ ÊSÿ Ÿ⁄ãº˝ ◊ٌ˟ÊÔ ÁŸªÁŒÃ◊Ô˜– ¡ÊÁÃflÊŒ—, •Êâ∑§flÊŒ—, ◊ٌ˗ •l SflSÿ ⁄ÊÖÿSÿ ‚¢’ÙÁœÃflÊŸÔ˜– ÃSÿ ◊Ã - ¬˝ Á ì˝ Ê ãÃ ÃSÿÔ Ô ◊ÈÅÿ◊ÁãòÊáÊÔÊ flŸflÊ‚Ë ∞∑§ë¿òÊflʌʟÊ◊Ô˜ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜Ô ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ◊Ô˜— ¬Ê⁄π ÃÕÊ ‚◊Ê¡Sÿ ∑§ÀÿÊáÊÊÿÔÔ ““ÿ ¡ŸÊ— •ŸÎÃ◊Ô˜Ô flŒÁãÃ, ∞∑§ŒËfl‚Ëÿ-•Ÿ‡ÊŸ◊Ô ˜ ¬Á⁄flÊ⁄Ò—Ô ∑ΧÃ◊Ô˜ •Ÿ‡ÊŸ◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔ Œ‡ÊSÿ ‚◊Ê¡Sÿ ∑ΧÃ •∆UflÊ‹Êßã‚ ÁSÕ◊Ô˜ flÁŸÃÊ ÁflüÊÊ◊ ¬˝Ê¢ªáÊ •ÊÿÙÁ¡ÃÊÿÊ◊Ô˜ ¬Èc¬ ◊‹ÊÿÊ◊Ô˜ ¬˝Áà Á¡ÑÊÿÊ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ Á◊âÿÊ ¬˝ ø Ê⁄Ô  √ÿSÃÔ Ê —, •l Ãʬˬ˝ÊãÃÔ •÷ÍÃÔ˜–”” ¬˝‡Ê¢Sÿ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ÁflªÃ „ÊŸÿ— ∑§⁄ÙÁÃÔ •Ã— ¬Èc¬¬˝Á◊áÊÊ◊Ô˜ ¡Ÿ‚ê◊Œ¸— ŒÎ‡ÿÃ—– ¬˝ÃË∑§Êà◊∑§◊Ô˜ ‚ŒÔ˜÷ÊflŸÊ- ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÁ‚ ÷˝ÊÁãÃ◊Ô˜ •ÁS◊ŸÔ˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ‚ÙŸª…, 60 fl·¸èÿÔ— ‡ÊÊ‚∑§L§¬áÊ ‚ŒÔ ˜ ÷ ÊflÔ Ÿ Ê ÿÊòÊÊ ∞∑§— •Ÿ‡ÊŸ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÖ •Sÿ ©à¬ÊŒÿÁãÃ, Ã ÃÕÊ ∑ȧfl¸ãÃÈ– √ÿÊ⁄Ê, ÁŸ¤Ê⁄, ©ë¿‹ ÃÕÔÊ ∑§Êÿ¸⁄× ∑§Ê¢ª˝‚Œ‹— Œ‡ÊSÿ ‚¢∑§À¬Ô—, ∞∑§Ê ‡ÊÁQ§Ô— ßÁÖ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ‚◊ʬŸÊÿ ‚— ¬⁄◊Ô˜ •„◊Ô˜ ÃÈ ⁄ÊÖÿSÿÔ ‚fl¸·È flÊ‹Ù«U ¬˝ Ê ãÃ è ÿ—Ô•ŸÒÁÃ∑§◊Ô˜ √ÿfl‚Êÿ◊Ô˜; ÃÃÔ˜ ÃÈ ¡‹ÁflÃ⁄áÊÔ◊Ô˜ ÃÊ¬Ë Á¡ÑÊÿÊ— ‚ÙŸª… Ÿª⁄Ô ¬˝ÊãÃ·ÈÔ ÷˝ÊÃÎ÷ÊflSÿ ¬˝‚Ê⁄◊Ô˜ ‹ˇÊÊÁœ∑§Ê— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÁfllÊflÊÁ⁄Áœ Á‡ÊˇÊÊ∑ΧÃ ‚È⁄Ã, ÁŒ. 23 flÒ ÿ ÁQ§∑§ÊÁŸ flÊ„ŸÊÁŸ Œ‡Ê¸ÿÁãÖ ∞∑§flÊ⁄◊Ô˜ ∞fl •l •Ÿ‡ÊŸ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊◊Ô ˜ ÁŒflÊ∑§Ê‹ ÷flÃÈ •ÕflÊ ∑§Êÿ¸⁄ÃÊÁŸÔ ‚ÁãÖ ÷ͪ÷ʸŒÔ˜ © œ Ÿ Ê ˇ Ê  ò Ê  ‚◊ʬŸÊÿÔ ‚— ÃÊ¬Ë ∑§⁄ÙÁ◊– ∞∑§ÃÊÿÔÊ◊Ô˜ ’‹◊Ô˜ fløÃÔ–Ô Áfl∑§Ê‚Sÿ ◊¢òÊáÊ ∞∑§òÊË÷ÍÃÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚fl¸ ÃÈÔ ©¬flÊ‚◊ÊøÁ⁄Ãflã×– •ŸŸ flÿÔÔ— ‚Ë◊Ê ŸÊÁSà flÁ⁄cÔ∆U ¬˝àÿÔÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ¬Ë∞ø«UË ¬˝Ê#È◊Ô˜ ◊ʪ¸◊Ô˜ ‚⁄‹◊Ô˜◊äÿ⁄ÊòÊı ‚ŒÒfl ◊ʪʸÁáÊ ¡‹◊Ô˜ •ÊŸËÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Êÿ ¬È Á ‹‚Ô ∑ §Êÿʸ Ÿ È c Ô ∆ UÊŸ◊Ô ˜ Ô Ô•flL§hÊÁŸ ŒÎ ‡ ÿãÃÔ  •Êÿ∑§⁄◊Ô ˜ Ÿ ‹èÿÃ – •÷flÃÔ ˜ –¡ ‹ Á fl à ⁄ ∑ § fl Ê „ Ÿ Ò — – ¬˝ Á Ã◊Ê‚◊Ô ˜ •Sÿ ∞ÃŒÕ ¸ ÷ͪ÷¸¡‹Sÿ ∞∑§◊Ô˜ ≈¥U∑§⁄ ◊≈ÈU∑§ŸÊÕSÿ ∑§Êÿ¸ÁŸÿÈÁQ§— ¬ÈŸ— ¬˝Ê⁄éœ◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 23 ÿÁŒ ÿÙ¡ŸÊÔ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄áÊË mÊ⁄Ê •Sÿ Áfl·ÿ flÿ— ‚Ë◊ÊÔ ŸÔ SÕËÁ⁄∑Î § ÃÊ–Ô Áfl‡Ê · ¬≈UŸÊ– ⁄ÊÖÿ¬Ê‹Sÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ¬ˇÊ× S¬C◊Ô˜ ¬Ê∆UKÁà S◊– •Ã— ÷ÁflcÿÁà ÃÁ„¸ ‡ÊËÉÊ˝ ◊  fl Ô ÿÙÇÿÃÊÿÊ— •ÊœÊ⁄Ô ¡ŸÊ—Áfl‡Ê·Ã— ¬Ê¢«U‚⁄ÊÔ ∑Î § Ã •ılÙÁª∑§ •lÊŒ ‡ Ê’‹ Ÿ ªÃ Á∑˝§ÿÃ ÿÃÔ˜ ◊≈ÈU∑§ŸÊÕSÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ ¬˝‡ÊÊ‚∑§Ÿ ÁfllÊflÊÁ⁄Áœ-©¬ÊÁœ¬˝ÊåÔàÿÕ¸ ¬˝fl‡Ê◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊˜Ô ‚◊Õʸ— ÷flÿÍ—•ılÙÁª∑§ˇÊòÊ– ÿÃÙ ˇÊ ò ÊÊ◊Ô ˜ 5000 ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄ ÁflÁ‡ÊCÊŒ ‡ Ê— ¬ÈŸ— ÁŸÿÈÁQ§ ¬˝‚¢ª Á∑§◊Á¬ ÃSÿ ‚ fl ÊÁfl⁄Á× flÁ⁄cÔ∆UÊÔ— ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— •Á¬ ßàÿÕ¸Ô Áfl‡Ê·Ô√ÿflSÕÊÔ •Á¬Á„ ¬Êá« U ‚⁄Ê L§åÿ∑§ÊÁáÊ ‹èÿãÃ– •Êªë¿ÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ¬≈UŸÊ ¬òÊ◊Ô˜ ŸÊ‚ËÃÔ˜– ⁄ÊÖÿ÷flŸSÿ ¬¢øŒ‡ÊÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ–˜ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãÖ Á∑˝§ÿÃ– flÁ⁄cÔ∆UÊ— ¡ŸÊ— ÿ“¡Ë•Ê߸«UË‚Ë” ∑ΧÃ ∞Ã·ÈÔ ⁄ÿÊÀ≈UË ⁄ÊÁ‡Ê ÁflEÁfllÊ‹ÿSÿ •œËŸ •ÊªÃ◊Ô˜ •ÊŒ‡Ê¬òÊ◊Ô˜ ¬˝Êåÿ Ã× ¬ÈŸ— Áfl¢‡ÊÁÃÁŒfl‚ ÿÙ¡ŸÊÿÔÊ— •ÊÿÙªSÿÔ ŸflËŸ ‚flÊÁŸflÎûÊÊ—Ô ‚ÁãÃ, Ã ∞∑§ŒÊ¬ÊŸËÿ ¡‹Sÿ ◊Ÿ¬Ê ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ŸÔ ∑§Êÿ¸ ⁄ Ã ’Ë.∞Ÿ. ◊≈ÈU∑§ŸÊÕ— ¬˝‚ãÔŸ— •ÁSÖ ¬≈UŸÊ ÁflEÁfllÊ‹ÿ ¬ˇÊ× ¬˝SÃÊfl ¬Ë∞ø«UË Á‡ÊˇÊÊ∑ΧÃ ¬Ë∞ø«U Ë Á‡ÊˇÊÊ◊Ô ˜ ¬˝ Ê åÿÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒËÿÃ–Ô flÊ„ŸÊŸÊ◊Ô˜ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ◊≈ÈU∑§ŸÊÕSÿ ‚— •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ’ÈœflÊ‚⁄ ÃSÿ ÁflM§h ◊„ÊÁ÷ÿÙª◊Ô˜ ŸÍ à Ÿ ÁŸÿ◊SÿÔ ÁfløÊ⁄◊Ô ˜ •ŸÈ‚¢œÊŸÔ◊Í‹∑§◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜•ŸÒÁÃ∑§⁄ËàÿÊÔ • Á Ÿ ÿ ¢ Á ò Ê Ã Ô ¬È Ÿ — SÕʬŸ◊Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ‚— •Ê◊⁄áÊ◊Ô ˜ •Ÿ‡ÊŸ◊Ô ˜ ¬òÊ◊Ô˜ •ÊªÃflÊŸÔ˜ ÿÃÙ Á„ ‚— ÷flÁÃÔ – •Ÿ ∑  § ·È ∑§Á⁄cÿÁÔ ã Ö SÔ Ÿ ÊÃ∑§ÙûÊ⁄¬˝ø‹ÁÖ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ 250 •Õ¸∑§Ù·ÊÃÔ˜ ‹ˇÊÊÁœ∑§ÊÁŸ ÿÊÃÊÿÊÃàflÊÃÔ˜ ◊ʪʸÁáÊ •Á¬ ¬˝◊ªÈM§ ŸÊ◊AÊ ∑ȧ¬˝Á‚h ∞·— ÷¢ª◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ 2006 Ã◊ flÊÃʸ „ ⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ÁflEÁfllÊ‹ÿ · È Áfl‡Ê · ∑§ˇÊÊÿÊ◊Ô˜ ¬¢øÊ‚ÃÔ˜ ¬˝ÁÇÊÃ◊Ô˜∞Ãʌ·ÊÊÁŸÔ flÊ„ŸÊÁŸÔ ¬ÊŸËÿ L§åÿ∑§ÊÁáÊ •Êÿ◊ʪʸ Á áÊ ŸCÊÁŸ ÷flÁãÖ ◊Ÿ¬Ô Ê ◊≈ÈU∑§ŸÊÕ— øıœÈ⁄Ë ‚flÊ× fl·¸ ¡Í‹Ê߸◊Ê‚Sÿ mÊŒ‡ÿÊ◊Ô˜ ÷˝ ◊ Êà◊∑§◊Ô ˜ ◊ãÃ√ÿ◊Ô ˜ ¬Ê∆UK√ÿflSÕÔÊ ¬˝øÁ‹cÿÁà •¢∑§ÊŸÔ˜ ¬˝ÊåÿÔ •òÊ ¬˝fl‡Ê◊Ô˜¡‹◊Ô˜ •ÊŸÿÔÁãÖ •flL§hÊÁŸÔ ‚ÁãÖ ◊Ÿ¬Ê- Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ∑§∆UÙ⁄Ô¬ŒˇÊ¬◊Ô˜ •√ÿÊ„Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ŒûÊflÊŸÔ ˜ – Ÿflê’⁄Sÿ ÿÿÊÔÔ flÁ⁄cÔ∆UÊÔ — •äÿʬ∑§Ê— ‹åSÿÔÃ ßÁà ÉÊÙ·áÊÊ ¡ÊÿÃ– ¬ÊŸËÿ¡‹ ÁflÃ⁄áÊÊÿ ∑§◊¸ ø ÊÁ⁄áÊ— •Á¬ Á∑§◊Õ¸◊˜Ô Ÿ ŸÿÁà ßÁà ¬˝oA— ‚◊ª˝  Œ ‡ Ê ÃSÿ Sfl¬˝Á◊∑§ÿÊ ¡È‹Ë ŸÊêÔŸÊ ÁmÃËÿÁŒfl‚ÊÃÔ˜ ‚— •Ÿ‡ÊŸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflÃÈ◊˜Ô ‚◊Õʸ— Ô ÿÙ¡ŸÊÿÙªSÿ ‚ŒSÿ— Ÿ⁄ãº˝‚È⁄à ◊Ÿ¬ÊÔ¬ˇÊ× Áfl‡Ê·— •‚„ÊÿÊÔ— ‚ÁãÖ ≈˛UÊÁ»§∑§ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ◊Ô ˜ Ô ◊ ŸÁ‚ ∑ȧ∑§Êÿ¸àflÊÃÔ˜ ‚— ’„ÈøÁø¸Ã— ◊Á„‹ÿÊ ‚„ Á◊Á‹àflÊ ∑§Ê⁄Áª‹ øı∑§SÕÊŸ ÷ÁflcÿÁãÖ ÁfllʬË∆UÔ ¡ÊŒfl—Ô •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿ •l√ÿflSÕÊ ÷ÍàflÊ •Á¬ ∞ÃÊÁŸÔ ‚È⁄ˇÊÊŒ‹◊Ô˜ •Á¬ •Ê‹Sÿ◊Ô˜ •Êªë¿ÁÖ Ô •÷flÃÔ ˜ – ¬⁄ãÃÈ ¬≈UŸÊ ¿ÊòÊ è ÿ— ¬˝  ◊ áÊ— ¬Ê∆U ◊ Ô ˜ ©¬ÊÁfl‡ÊÃÔ˜– •ŸÈŒÊŸ •ÊÿÙª (ÿÍ¡Ë‚Ë) ∞ÃÃÔ˜ ¬˝øÊÁ⁄ÃÔflÊŸÔ˜– ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ¬˝’㜢∑§Î àflÊ   ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄Ö ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com