Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
2011-11-10 Vishwasya Vrittantam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

2011-11-10 Vishwasya Vrittantam

 • 346 views
Published

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 166 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2067, •ÊÁ‡ÔflŸ ‡ÊÈÄ‹ øÃÈŒ¸‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 166 á Date : 10-10-2011, Monday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸÊÁœfl‡ÊÔŸ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹ Áflœÿ∑§SÿÔ øøʸ ŸÊª¬È⁄, ÁŒ. 09 ‚¢ÉÊ‚èÿÊ— Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ ÃSÿ •ÁÃÔ øÁø¸Ã— ‹Ù∑§¬Ê‹ Ô ‚„ÿÙÁªŸ— •÷flŸÔ ˜ ?Áflœÿ∑§—ÔÔ •ÊªÊ◊Ë ‚òÊÔ •Sÿ ¬˝‡ÔŸSÿÙûÊ⁄◊Ô˜ •ááÊÊ‚¢ ‚ ÁŒ ©¬SÕÔ Ê Á¬Ã— ¬ˇÊÃÔ— ¬Ífl¸◊fl ŒËÿÃ S◊Ô–÷ÁflcÿÁÖ •Sÿ ÉÊÙ·áÊÔÊÔ Á„‚Ê⁄ ¬˝ÊãÃÔ •ááÊÊŒ‹SÿÔ∑ΧÃÊ ∑§ãº˝ ◊ãòÊË ‚‹◊ÊŸÔ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Áfl⁄ÙœË ¬˝ ø Ê⁄πȇÊ˸ŒŸÔ– Áfl·ÿ ‚‹◊ÊŸÔ •ôÊÔ Ô — ‚—ÔÔ ∞ÃÃÔ˜ •¬Îë¿ÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ •flŒÃÔ ˜ Ô ‚¢ É Ê‚ŒSÿÔ Ê Ô — ∞ÃÃÔ˜ fløŸ◊Ô˜Ô ÷˝◊Êà◊∑§◊Ô˜ òÊËÁáÊ flÊÄÿÊÁŸ flÿ◊Ô ˜ •ÁSà ßÁà ‚— Sflÿ◊Ô ˜ Ô •◊⁄Ë∑§Ë Œ‡Ê øÊÁ‹Ã◊Ô˜Ô ŒËÉʸŒ‡Êfl·Ë¸ÿ◊Ô˜ ÿÈh◊Ô˜Ô•ááÊÊ „¡Ê⁄Ô Œ‹SÿÔÔ ⁄ÊC˛Ëÿ ⁄Ê◊‹Ë‹Ê ¬˝Ê¢ªáÊ •ááÊÊ ÷flÃÔ˜– ‚—Ô ∞ÃÃÔ˜ S¬C◊Ô˜ ÁfløÊ⁄ʜ˟◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÊ◊Ô—– •flŒÃÔ˜– •»§ªÊÁŸSÃÊŸ ÿÈhŒ‡ÊÊéŒÔË ¬ÊÀÿÃÔ–Sflÿ¢ ‚fl∑§ ‚¢ÉÊŸÔ ‚„ Œ‹ Ÿ Ô ‚„ ‚¢ Á ‡Ô ‹ cÔ ≈ U Ê — •∑§⁄ÙÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô •ááÊÊ Œ‹SÿÔÔ Á‚≈UË¡ŸÔ øÊ≈¸ U ⁄◊Ô ˜ , ¬⁄ãÃÈ Ô •ááÊÊŒ‹Sÿ∑§ËŒÎ‡ÊË ◊ÒòÊË fløÃ? ‚— •Ê‚ŸÔ˜– ¬⁄ãÃÈ ¬⁄ÙˇÊÃÿÊ •Á÷ÿÙªSÿÔ ¬˝ ◊ È π ÊÁŸÔ ÁŸêÔŸÊÁœ∑§Ê⁄ËáÊÊ◊Ô˜ ‹Ù∑§¬Ê‹ÊãÃ÷͸Ã◊Ô˜ ÃÕÊ ø ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ Ô •¬¬˝ ø Ê⁄◊Ô ˜ Ô ¬ÍáʸÃÿÊ •√ÿÊfl„ÊÁ⁄∑§◊Ô˜ ⁄ÊÖÿÊŸÊ◊Ô˜Ô ©ŒÊ‚ËŸÃÊ◊Ô˜Ô ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄— ÁøÁãÃ× ŸflÁŒÑË, ÁŒ. 09 •Áœ∑§◊Ô ˜ ÷flÁÖ •ÁãÃ◊Ô ˜ ¬˝ Ê L§¬◊Ô ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄ ¬ˇÊ× ⁄ÊÖÿ · È ‹Ù∑§ÊÿÈÄÔÃÊŸÊ◊Ô˜Ô •Á¬ •ªáÊÃÊ¢ÁòÊ∑§◊Ô˜Ô •ÁSà ßÁà ÃŸÒflÔ ©ÄÔÃ◊Ô˜– ÁŸflʸøŸÔ πÊl‚È⁄ˇÊÊ Áflœÿ∑§ Áfl·ÿÔ ⁄ÊÖÿŸÊ◊Ô˜ •fl„‹ÔÊÔ ◊äÿ¬˝ Œ  ‡ Ê ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÃÈ ÃÍ c áÊË◊Ô ˜ œÊ⁄ÿÁÖ ÁŸ◊ʸ Ô ¬ ÁÔ ÿ cÿÁÃÔ – ŸflËŸÔ Ô ÷¢ « U Ê ⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ Ô ∑§Ê¢ª˝‚SÿÔÔ ¬⁄Ê¡ÿ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ „¡Ê⁄ Œ‹Sÿ Áfl¡ÿ—Ô ∞fl– ÁŸÿÈÁÄÔÃÁfløÊ⁄◊Ô˜– •œÈŸÊ •ááÊÊŒ‹Ô¬ˇÊ×ÔÔ Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊÿÊ◊Ô˜ ‚Êêÿ Áfl·ÿ ÁmÃËÿ◊Ô˜Ô Áflœÿ∑§◊Ô˜Ô •Á¬ Ÿ ŒÎCÔ˜√ÿÊ– ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— √ÿÊ∑È § ‹— flø Ã Ô  ∞Ã Áflœÿ∑§SÿÔÔ ‚fl¸‚ê◊Áà ∑˝ § ◊ Ô •ŸÈ Ô ◊ ÙŒŸÊÿÔ ∞Ã ©¬ÿÈÄÔÃÊÁŸÔÔ SÕ‹ÊÁŸ •Á¬ •ãfl · áÊ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ – S¬CË∑§⁄áÊ◊Ô ˜ Ô ÿÊøÃ Ô ‚fl¸∑§Ê⁄— •ÊŸcÿÁÃ, •SÿÔ ∑§Ê¢ª˝‚ÁflL§h ◊Ìʟ◊Ô˜ ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ô Ê — •Sÿ ¬˝ Œ  ‡ ÊÊ—Ô Ô ¬˝ ◊ È π Ê— ßÁÖ flø◊ÊŸ◊Ô˜ ÃÈ πÊl‡ÊSÿÔÔ ‚‹◊ÊŸ πÈ ‡ Ê˸ Œ Ô ÿÃÔ ˜ ‚ÍøŸÊ ÃŸ ŒûÊÊ– ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ‚— ‚fl¸èÿÔ— Áflœÿ∑§Sÿ ¬˝∑§⁄áÊ Sfl- •Ÿ∑§·È ⁄ÊÖÿ·ÈÔ πÊlÊÛÊÔ¢ ∑§Ù·÷flŸÊÁŸ Ÿ ‹èÿãÃÔ–Ô ÁŸflÁŒÃflÊŸÔ˜– SflÔ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ÃÈ⁄ãÃ◊Ô˜Ô ∞fl •Êflá≈UŸ¢ ÁŸÿ◊◊Ô˜ äflSÃ◊Ô˜ •Ã— ∑Χ·∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÁ‚ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹Sÿ ∑§ûÊ˸ Ô ÿÈflÊflª¸ Áfl∑§Ê‚Êÿ ⁄Ê„È‹SÿÔÔ •Á÷ÿÊŸ◊Ô˜ ŒÊSÿãÃÔÈ– ‚fl¸ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊ—Ô fløÃ– ‚fl¸òÊ ÷Ê⁄ÃÔËÿ πÊl Ô ˇÊÙ÷— ŒÎ‡ÿÃ– ‚ÙÁŸÿÊÿÊ— ⁄áÊÈ∑§Ê øıœ⁄ËÔÔ •flŒÃÔ˜ Ô- ‹πŸ™U , ÁŒ. 09 •Sÿ Áflœÿ∑§Sÿ ¬˝ÊL§¬◊Ô˜ ÁŸª◊Sÿ ‡ÊSÿ∑ § ãº˝ Ê ÁáÊÔ ¬È ⁄ × •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô •ááÊÔ Ê ÃÈ ÃSÿÊ— ’È ¢ Œ  ‹ πá«U ¬˝ Ê ãÃËÿ ‹éœflã× ¬⁄ãÃÈÔ ∞∑§Ù˘Á¬ ãÿÍ Ÿ ÊÁŸ ÃÕÊ Á⁄ÄÔ Ã ÊÁŸÔ Ô πÊl◊ãòÊÔË—Ô ∑§.flË.ÕÊÚ◊Ê‚ÔÔ Œ‹Áfl⁄ÙœË •Ô ¬ ¬˝ ø Ê⁄Ô  ÿÈ fl ∑§ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Ô S ÿ Ÿ ∑§Êÿ¸ ‡ ÊË‹— ŒÎ ‡ ÿÃ – ‚ÁãÖ •ÊªÊ◊ËÔ flÊÃʸ ‹ ʬ◊Ô ˜ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – ◊ÇÔŸ—– ∑§Ê¢ª˝‚SÿÔÔ •¬ÿ‡Ê— ŸflÁŸflʸ Á øà Œ‹ÊÿÔ ©ûÊ⁄¬˝ Œ  ‡ Ê—, ¬¢ ¡ Ê’—, ‡ÊËÃ∑§ÊÁ‹Ÿ‚òÊ •Sÿ ‚È‹÷Œ⁄áÊ πÊlÊÛÊÔÊŸÊ◊Ô˜Ô Á„‚Ê⁄, ÁŒ. 09 ¡Ÿ‚÷ÊÿÒ ‚¢’ÙœÁÿàÔflÊ ¬˝ ø Ê⁄Ô  á Ê ∑§Ù ‹Ê÷— ©ŒÔ ˜ ’ ÙœŸ¢ Ô •fl‚⁄ ⁄Ê„È ‹ „Á⁄ÿÊáÊÔ Ê Ô Œ ÿ— ¬˝ Œ  ‡ ÊÊ— Áflœ ÿ ∑§SÿÔ ¬˝ á ÊÿŸ◊Ô ˜ •Êflá≈UŸÊÿÔÔ ∞·— Áflœÿ∑§— ªÊãœËflÊŒSÿÔ ÃŸ ∞ÃŒÁ¬ÔÔ ©ÄÔÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô ÷ÁflcÿÁà ÃSÿ? ªÊ¢œËÔÔ ¬Á‡Ôø◊Ë ©.¬˝. ÃÕÊ •ÁãÃ◊ÊÁ÷¬˝Êÿ¢Ô Ÿ ÿë¿ÁãÃÔ, ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ‚¢÷flØ– •S◊ÊÃÔ˜ Ô ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§— ßÁÃÔ¬˝ ’ ‹‚◊Õ¸ ∑ §—Ô Ô Ÿ Ã Ê ø ∑§Êÿ¸ ∑ §ûÊʸ ⁄ —Ô Ô •⁄Áfl㌠‚Ê˘flŒÃÔ˜Ô ‹Ù∑§Ã¢òÊSÿÔÔ •ãÿòÊ •Á¬ ÷˝Á◊cÿÁà ßÁÃÔ ∞Ã·È ⁄ÊÖÿ·È â«UÍ‹ÊÔ à¬ÊŒŸ◊Ô˜  ¬˝Ê∑§Ô˜ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄— •Sÿ ◊ãÿÃ–•ááÊÊ „¡Ê⁄ ◊„ÙŒÿ— ∑ § ¡⁄ËflÊ‹ ÃÕÊ ◊ŸË· •¬¬˝øÊ⁄áÊÔ ‚◊ª˝ Œ‡ÊSÿÔ Ã Ÿ Ò fl Ô ©ÄÔ Ã ◊Ô ˜ – Ô ÃSÿÔ ÿÈflʪÙcÔ∆UË ‚ê◊‹Ÿ◊Ô˜òÊÿÙŒ‡Ê ÁŒŸÊ¢∑§Ô •ÊªÊ◊Ë Á‚‚ıÁŒÿÊ •Á¬ ⁄ÊC˛ Ë ÿÔ ˇÊÁ× ÷ÁflcÿÁÃÔ– ‚Ê ¬ÈŸ— •Ä≈È U ’ ⁄◊Ê‚SÿÔ •ÁãÃ◊Ô •Áœ∑§◊Ô˜ ◊„àfl◊Ô˜ œÊ⁄ÿÁËÙ∑§‚÷ÔÊÿÊ— Sflÿ◊Ô ˜ Ô ‚ fl ∑§ ‚¢ É ÊSÿ •flŒÃÔ˜Ô •ááÊÊ Œ‹— ÃÈ ‚#Ê„ÔÔ Œ‹SÿÔ •äÿˇÊ¬ŒÊÿÔ ßÁà ¬˝ÃËÿÃ– ÁflœÊŸ‚÷Ê©¬ÁŸflʸ ø ŸSÿ ¬˝ Ê ªÒ fl •ÊãŒÙ‹ŸÔ ∑§ŸÊÁ¬ ¬˝∑§ÔÊ⁄áÊ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸÔ ‚òʬÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ÁŸflʸøŸ◊Ô˜Ô ÷ÁflcÿÁÖ ÁŸflʸ ø ŸSÿ ¬‡Ô ø ÊÃÔ ˜∑§Ê¢ ª ˝  ‚ ¬˝ à ÿÊÁ‡ÊŸ—Ô Ô ‚¢ ’ ¢ œ — ŸÊÁSà ßÁÖ •¬ˇÊ◊ÊáÊ—Ô SÿÊÃÔ˜ Ÿ ÃÈ ¤ÊÊ¢‚ËŸª⁄ ‚l¬˝øÁ‹Ã◊Ô˜ ¬Á‡Ôø◊ÔÔ-©.¬˝. ¬ÎÕ∑§ ¬˝◊Èπ¬⁄Ê¡ÿ¬˝øÊ⁄◊Ô˜Ô ¬˝Ê⁄éœflÊŸÔ˜– ⁄Ê.Sfl.‚¢ÉÊ— ÁŸ¡ÔSfl’‹ŸÔ • ¬ ¬ ˝ ø Ê ⁄ ∑ § ⁄ á Ê ◊ Ô ˜ Ô – øÃÈÁŒ¸fl‚Ëÿ◊Ô˜Ô Á‡ÊÁfl⁄◊Ô˜ ÿòÊ ÁŸ◊ʸáÊÊÿ ‚îÊ— ÷flÃÔ˜ ßÁÃ◊ÃŒÊûÊÎ á ÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ÃSÿ •àÿÊøÊ⁄ Áfl⁄ÙœË ∑§¡⁄ËflÊ‹— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÿÈflÊflª¸— ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜Ô •Á¬ •Ê‡ÊÊÔ flø à  – ÿÈ fl Êflª¸ —‚¢Œ‡Ê— •Ê‚ËÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ∑§Ê¢ª˝‚ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜Ô ∑§Á⁄cÿÁÃÔ– ÷˝CÊøÊ⁄Ô— ÃÕÊ ∑§Ê¢ª˝‚—, ŸÿÁà ÃòÊ ⁄Ê„È ‹ ªÊãœÔ Ë Ô •Áœ∑§ÊÁœ∑§‚¢ Å ÿÊÿÊ◊Ô ˜¬ˇÊSÿÔ Ô ¬⁄Ê¡ÿ Ÿ ‚¢ÉÊŸ ‚„Ô •ááÊÊ Œ‹SÿÔ mÿı—Ô ◊äÿÔ Á÷ÛÊÃÊ ŸÊÁSÖ Œ‡ÊêÿÊ◊Ô˜Ô ÃÕÊ ∞∑§ÊŒ‡ÿÊ◊Ô˜ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹ ‚„÷ÊÁªŸÔ — «UÁfl«U œÊflÔŸ mÊ⁄Ê ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ ⁄ÊS∑§‹ø‹ÁøòÊ◊ÔÔ˜ ÿòÊÔÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÈflÊflª¸SÿßÁÄʂÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ‚ê¬∑¸§Ô— ŸÊÁSà ßÁà ÃŸ ‚— •flŒÃÔ˜Ô ∑§Ê¢ª˝‚— ÃÈ ÁÃÕı •ÊªÁ◊cÿÁÖ ÷flãÃÈ ßÁà ⁄Ê„È ‹ SÿÔ ‚ëøÙ≈UÔÃÊÿÊ— Öfl‹ãÃÔ ¬˝◊ÊáÊ◊Ô˜Ô ¬˝ŒÁԇʸÃ◊Ô˜–÷ÁflcÿÁÖ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄— flÊûÊʸ„⁄áÊÊ◊Ô˜Ô ◊ÃÊ◊ÃÊ◊Ô˜ •Sÿ Áflœÿ∑§SÿÔ SflL§¬◊Ô˜ ÁflœÊŸ‚÷ÊÁŸflʸøÔŸ ¬Íáʸ ◊ŸÙ∑§Ê◊ŸÊ– ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÔSÿÃSÿ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹ π¢«UŸ◊Ô˜ ∑ΧÃ◊Ô– •lÔ ÿÊflÃÔ˜ Ô˜ ŒÎcÔ≈UÔ˜flÊÔ ÷ÿ÷Ë× fløÃ– ¬˝SÃÈÁà Áfl·ÿ ‚— ÷Ê·áÊ◊Ô˜Ô ◊äÿÊ¢ø‹, ¬ÍflÊZø‹Ô ÃÕÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Áflœ ÿ ∑§Sÿ œÊ⁄Ê◊Ô ˜ ‚¢ ‚ ÁŒ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹Sÿ ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÔŸÔ ‚„ •ãÿ·È ¬¢ø ŒÊSÿÁÃÔ –  Ô ⁄Ê„È ‹ SÿÔ Ô ’È¢Œ‹πá«U¬˝ÊãÃÔÔ SÕÊÁŸ∑§ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜‚ê¬ÁûÊ◊Ô˜ Ÿ ŒàÔflÊÔ ¡ŸÊŸÔ˜ øøʸ Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ Ÿ ÷flÁà ⁄ÊÖÿ·ÔÈ ÿŒÊ ÁflœÊŸ‚÷Ê∑ΧÃ ¬⁄flÃ˸ ¬ ˝ ø Ê⁄Ô Ô ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— ÁŸflʸøŸË ¬˝Á∑˝§ÿÔÊ ‚◊Ê#Ê÷˝Á◊ÃÊÔ— ∑§⁄ÙÁà •Ã— •Sÿ Ô ßÁÃÔ ÃSÿÔ ¬˝ ‡ Ô Ÿ —– ‚— ◊Ìʟ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ ÃŒÊ ¬ Á ‡ Ô ø ◊ - © û Ê ⁄ ¬ ˝ Œ  ‡ Ê  •ÁSà •œÈŸÊÔ ¬Á‡Ôø◊ ¬˝ÊãÃÔÔ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜Œ‹Sÿ ¬⁄Ê¡ÿ— •flŒÃÔ ˜ Ô Á„‚Ê⁄ ¬˝ Ê ãÃÔ  •Á¬ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô ¬˝øÊ⁄◊Ô˜Ô ÷ÁflcÿÁÖ ÁŸflʸ ø ŸSÿ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ Ô ÿÈ h ⁄ËàÔ ÿ Ô Ê•fl‡Ôÿê÷ÊflË– ∑§Ê¢ª˝‚Sÿ ¬⁄Ê¡ÿŸÔ •ááÊÊ ¬˝øÁ‹cÿÁÖ ¬Á⁄áÊÊ◊◊Ô˜ äÿÊŸŸ ŸËàÔflÊ ¬˝ø‹Áà ∞fl– ““yz{ ¡ê‚”” ÁŸflŒŸ◊Ô˜ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— ‚¢⁄ˇÊáÊÔÊÿ •ÁS◊ŸÔ˜ ◊„ÃÔ˜Ô ©g‡ÿ‚¢¬ÛÊ◊Ô˜ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊãÃ◊Ô˜”” ¬òÊ ¬˝Á‚hÊÁŸ ‚flʸÁáÊ flSÃÍÁŸ, ‹πÊ— ∑ΧÃÿ—Ô øÔ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ‹π∑§ÊŸÊ◊Ô˜, ‚¢ª˝Ê„∑§ÔÊŸÊ◊Ô˜, •ŸÈflÊŒ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ Sfl∑ΧÃÿ— ∞fl– •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿ flÊÃʸ¬òÊSÿ SflÊ◊Ë, ‚¢¬ÊŒ∑§—, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§—Ô, ◊Ⱥ˝∑§— ø Ÿ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- ŒÊÁÿàÔflÊœÊÁ⁄áÊ—/ ©ûÊ⁄ŒÊÁÿ∑§Ê—Ô ÷ÁflcÿÁãÃÔ–Ô Áfl‡Ê·∑§ÊÿʸŸÈcÔ∆UÊŸÊÿÔ ãÿÊÁÿ∑§∑§Êÿ¸◊Ô˜ ‚È⁄Ã◊Ô˜ •ÁSÖ «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4
 • 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‹Ù∑§∑§ÕÊ •ŸÈflÊŒ∑§ — - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ¿ÊòÊ-‹πŸË •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë 7 4 2 1 •ÊŒ‡Ê¸ ⁄ÊÖÿÁŸ◊ʸáÊÔ Áflœÿ— 1 6 3 5 8 6 7 4 3 2 7 ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU¬˝Œ‡ÊÔ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ŒÁˇÊáÊ∑§ÙáÊSÿ •ãÃ 3 6 2 Á’ãŒL§¬áÊÔÔ ŒÎ‡ÿÃ ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë– •òÊ ¬Ífl¸‚◊Ⱥ˝Sÿ, 7 4 9 6 ¬Á‡Ôø◊‚◊Ⱥ˝Sÿ, ŒÁˇÊáÊ ‚◊Ⱥ˝SÿÔ ø ‚æ˜Ôª◊Ô— ÷flÁÖ ∞Ã òÊÿ—Ô ‚◊ÈºÊ˝ — ÷Ê⁄Ãfl·¸Sÿ ¬ŒÃ‹¢ ÁŸ⁄ãÃ⁄ ¬˝ˇÊÊ‹ÿÁãÖ 2 5 7 9 ¬˝Ê× ‚ÍÿÙ¸ŒÿSÿ ‚Êÿ¢ ‚͡ʸSÃSÿÔÔ ø ŒÎ‡ÿ ‚fl¸·Ê¢ ◊Ÿ— 9 1 6 4 ∞∑§ŒÊ øËŸËŒ‡Ê øı⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ ¬˝∑§Ù¬Ô— ÷ÁflcÿÁÖ •SÿÔ ¬˝ÊáÊÊŸÔÔ˜ ¬˝ÁÃÔÔ Áfl¬ÁûÊ—ÔÔ „⁄×– •òÊ ∞∑§◊Ô˜Ô •ãÿŒÔ˜ Œ‡Ê¸ŸËÿ¢ SÕÊŸ◊Ô˜ •ÁSÃÔ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ ©ª˝Ô— •Ê‚ËÃÔ˜– ⁄Ê¡Ê •Á¬ ÁøÁãÃÃ◊ÔŸÊ– •Á¬ SÿÊÃÔ˜–Ô ⁄Ê¡Ê ‚fl¸◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ÁŸL§ûÊ⁄— Áflfl∑§ÊŸãŒS◊Ê⁄∑¢§ ŸÊ◊– ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë× ÿãòÊøÊÁ‹ÃÿÊ ÃŒÊ ÃòÊ •fl‚ÃÔÔ˜ øË ÿÈ¢ªÔ ÿ— ¡ŸÊ◊Ê◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– Ÿı∑§ÿÊÔ Áflfl∑§ÊŸãŒS◊Ê⁄∑¢§ ¬˝Áà ªãÃÈ¢Ô ‡ÊÄÿÃ– ‚◊ȺÃË⁄ÊÃÔ˜Ô ˝Ô Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ◊Èπ◊Ô˜ ∑§¬Ù‹◊Ô˜ ø ŒÎCÔ˜flÊ øı⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ ∑§ÁìÿÒ — ÁŒfl‚ — ⁄ÊôÊÊÔ ∞ÃÃÔ ˜ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– ¬˝ÁSÕÃÊ Ÿı∑§ÊÔ •Œı ÁÃL§flÑÈfl⁄ÔÔ ¬˝ÁÃ◊ÊÿÊ—Ô ‚◊ˬ¢ ¬Á⁄øÿ◊Ô˜ ¬˝ÊåÔŸÙÁà S◊–Ô øË ÿÈ¢ªSÿ •flªÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô øË ÿÈ¢ª ∑§ŸÊÁ¬ ŒÈflθûÊŸ ªë¿ÁÖ ÁÃL§flÑÈfl⁄ ◊„ÙŒÿŸÔ “ÁÃL§Pȧ⁄‹Ô˜” ßÁà ŸÊ◊∑§— ∑ΧÁÃàfl◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ⁄Ê¡Ê Ã◊Ô˜ ⁄ÊÖÿSÿ ◊ÊÁ⁄×– øı⁄Œ‹Ÿ ‚— •ÁœªÎ„Ë× ÷ÍàflÊ Ô ‚È⁄ˇÊÊ∑ΧÃ ÁŸÿÈÁÄÔìòÊ◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ‡ÊŸÒ— ¬¢øàÔfl¢ ¬˝Ê#— ø– ÃÈ⁄ãÃ◊fl ⁄Ê¡Ê ‹Ê•Ù- ÃÁ◊‹flŒ—Ô ⁄Áø×– ß× ¬ÈŸ— ¬˝ÿÊáÊÔ ∑ΧàÔflÊ S◊Ê⁄∑¢§Ô ¬˝Áà ‚Í⁄à Ÿª⁄× ¬˝∑§ÊÁ‡Ê⠪ȡ¸⁄ ÷Ê·ÊÿÊ¢ ªêÿÃ–Ô ÃòÊ ÷ÍË ∞∑§ ÁflÁ‡ÊC äÿÊŸ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜ •ÁSà •S◊Ê∑¢§ ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊ¢ ‡ÊŸÒ— ∑§øŸ øı⁄Ê—ÔÔ •¬„ÔÎÃÔÊ— ¡ÊÃÊ—ÔÔ–Ô à¡È ‚◊ˬ ªàÔflÊ ‚fl¸◊˜Ô •÷Ê·ÃÔ– ‹Ê•ÙÔ- Ô ÿòÊ •ãœ∑§Ê⁄◊ÿ ¬˝∑§ÙcÔ∆U ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÊŸ◊Ô˜ “˙” ßÁà ÁøòÊ¢ ⁄ÊÖÿÔÔ ¬ÈŸ— •ÊŸãŒSÿ flÊÃÊfl⁄áÊ◊Ô˜ à¡È •Ê∑§áÿ¸ ∞ÃÃÔ˜ ‡ÊÊãÃÁøûÊŸ •flŒÃÔ˜ ‚Ê≈Ù¬ ‚◊ÊøÊ⁄¢ ŒÎ‡ÿÃ– ÃòÊ ‚fl¸ ◊ıŸfl˝Ã◊fl œÊ⁄ÿÁÃ–Ô ‚◊Ⱥ˝Sÿ Sfláʸ◊ÿ¢ ¬˝SÕÔÊÁ¬Ã◊Ô˜Ô– ‚ªfl¸◊Ô˜ ⁄Ê¡Ê øË ÿÈ¢ª◊Ô˜ - ““•ÊŒ‡Ê¸ ⁄ÊÖÿÔ Ô ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿ SÔflŸ ‚„ ŸËàÔflÊÔ ‹Ê•Ù-à¡È‚◊ˬ◊Ô˜ ‚È⁄ˇÊÔÊ∑§Á◊¸áÊÊ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ŸÊÁSÖ ¡‹¢ Ô , S◊Ê⁄∑§Sÿ Œ‡Ê¸ Ÿ ◊Ô ˜ ‚fl¸ ◊  fl ¬˝  ⁄ áÊÊŒÊÿ∑¢ § (ŒÒÁŸ∑§) S»Í§ÁøŒÊÿ∑§◊Ô˜ ø– ôÊʟʪÊ⁄— ªÃflÊŸÔ– ÃòÊ ‚fl¸◊˜Ô flÎûÊÊãÃ◊Ô˜ •∑§ÕÿÃÔ– ˜ ˜ ‚fl ¸ · È ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ëÿ ∑§Êÿʸ ‹ ÿ · È Ô - Á‚hÊãà ¤ÊÊ øË ÿÈ¢ªSÿÔ ¬˝‡Ê¢‚Ê◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ‹Ê•Ù-à¡È ¬˝àÿflŒÃÔ˜ - •ŸŸ ¬ÈL§·áÊ Œ‡ÊSÿ ‚È⁄ˇÊÊ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÿŒÊ •ŸÈ Á ‡ÊCÔ Ê —Ô Ô , üÊ΢πÁ‹ÃÊ—, SflÁŸ÷¸⁄‡ÊË‹Ê— ÷ÁflcÿÁãÃÔ ∑§ˇÊÊ - 9, ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚ÊåÔÃÊÁ„∑¢§) Ÿ ‚¢ ÷ fl◊Ô ˜ – Ô •Áœ∑§◊Ô ˜ •ŸÕ¸ ◊ Ô ˜ ÃŒÊ ⁄ÊC˛SÿÔ Áfl∑§Ê‚— •fl‡ÿê÷ÊflË–”” ¬ÿʸÿ ‡ÊéŒÊfl‹Ë∑§≈˛UËŸÊ ∑ΧÃ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà ’˝rÊÊ - ¬˝¡Ê¬Á×, Á¬ÃÊ◊„— ÁflcáÊÈ - flŸ◊Ê‹Ë, ÁòÊÁfl∑˝§◊Ô— ‡ÊÊÁéŒ∑§Ÿÿ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸÃÊ ◊„‡Ê - ‡ÊÍ‹Ë, ©◊ʬÁׂ‹◊ÊŸSÿ ŒÊÁÿàfl◊Ô˜ √ÿÊ∑§⁄áÊÔÁ‚hÊãÃ·È ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿ ¬˝ÿÙª •Ÿ∑§SÕ‹·È ¬˝ÊåÿÃ– Á∑§ãÃÈ - Á‚hÊãà ¤ÊÊ ◊È¢’߸– ’„È∑§Ê‹ÊÃÔÔ˜ ‚‹◊ÊŸÔ πÊŸÔ˜ √ÿÊ∑§⁄áʇÊÊù Ô ÁŸÁŒ¸ ‡ ÿ◊ÊŸ¢ ∑§◊Á¬ ¬ÊÁ⁄÷Á·∑§◊Õ¸ ◊ È ¬ SÕʬÿÁÖ ÃS◊ÊÃÔ ˜ ∑§ˇÊÊ - 9 (•), ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê∑§≈˛UËŸÊÔ ∑Ò§»§Ã— ŒÍ⁄ fløÃ– ¬⁄ãÃÈ •lÊÁ¬ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ¬ŒSflM§¬¢ ¬ÊÁ⁄Ô÷ÊÁ·∑¢§ fløÃ– Á‚hÊãÃ∑§ı◊ÈlÊ¢ ŒËÁˇÊÃŸ ¡⁄ʇÊéŒSÿ‚— ∑§≈˛UËŸÊÔ∑ΧÃ ŸÍÃŸÔ ø‹ÁøòÊ ‚¢’¢œÔ ‚ÊœÔÈàflÁŸM§¬áʬ˝‚æ˜ÔªÔ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿ ¬˝ÿÙª— ◊Í‹ ∞fl ∑Χ×– ∞fl¢ ¬˝∑§Ê⁄áÊ „·¸∑§ËÁûʸ¬˝áÊËÃÊÔ ŸÊ◊◊Ê‹ÊÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô ∑§⁄ÙÁÖ ‚‹◊ÊŸÔ— ÃÈÔ ⁄áÊ’Ë⁄áÊÔÔ ‚„ Á‚hÊãÃ˘ÁS◊ŸÔ˜Ô ‚◊ʪÃSÿÊSÿ ÁŸÁŒ¸Ô‡ÿÔ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿÊÕ¸— ∑§— ∑ȧÇÔø ¬˝Ê#ÔÙÔ ÷flÃËÁà 1. ‚⁄SflÃË = flÊÇÔŒflË, ‡ÊÊ⁄ŒÊ, fl⁄ŒÊ, ’˝ÊrÊË,ÔÔ ÷Ê⁄ÃË,ÔÔ ªË—Ô,‚„•Á÷ŸòÊË◊Ô˜ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ∑§≈˛UËŸÊÿÊ◊Ô˜ ‚fl¸◊fl‡ÿ◊fl ÁfløÊ⁄áÊËÿÁ◊ÁÃÔ ∑ΧàÔflÊÔÔ ¬˝Õ◊◊òÊÔ ’Ë¡¢ ÁŸM§¬ÿÊ◊Ô—– „¢‚ÿÊŸÊ, ’˝rʬÈòÊˬ˝ÁÃ⁄ÙœÁà S◊– ⁄áÊ’Ë⁄ŸÔ ‚„ ‚‹◊ÊŸSÿ - «UÊ. ⁄◊Ê∑§ÊãìÊá«Uÿ—, flÊ⁄ÊáÊ‚Ë 2. ªáÊ‡Ê = ÁflŸÊÿ∑§—Ô, ¬‡Êȸ¬ÊÁáÊ—, ÁflÉÔŸ⁄Ê¡—,ÔÔ ª¡ÊŸŸ—,ÔflÊŒÁflflÊŒ Áfl·ÿ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÖ ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô mÒ◊ÊÃÈ⁄—, ∞∑§Œã×, ‹ê’ÙŒ⁄—,Ô ªáÊÊÁœ¬—,Ô⁄Ê¡∑§¬Í⁄Sÿ »§≈UÙÁøòÊ◊Ô˜ ©¬„Ê⁄L§¬áÊ ÃŸ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ªı⁄Ë‚È×,ÔÔ „⁄ê’—,ÔÔ ◊Í·∑§flÊ„Ÿ—‚‹◊ÊŸŸ ¬˝ŒûÊ◊Ô˜–Ô •ŸŸ mÿÙ— ◊äÿ ¬ÈŸ—◊ÒòÊË SÕÊÁ¬ÃÊ– ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ‚‹◊ÊŸSÿÔ H Áfl÷Í·áÊ¢ ◊ıŸ¢ •¬¢Á«UÃÊŸÊ◊Ô˜H - Á‚hÊÕ¸ ÷¢¡— ∑§ˇÊÊ - 9 (•), ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê◊ŸÁ‚ •lÊÁ¬ÔÔ ∑§≈˛UËŸÊÿÊ—Ô ¬˝◊ fløÃ– - ““yz{ ¡ê‚”” •S◊Ê∑§◊Ô˜ Œ‡ÊSÿÔÔ ◊„Ëÿ‚Ë ◊Á„‹Ê— »§⁄fl⁄ËÔ ¬˝Õ◊Ô ÁŒfl‚ ÿŒÊ ÃSÿÊ— Œ‹— ◊„Ê∑§Ê‡ÊÊÃÔ˜ œãÿÊ— ◊Á„‹Ê— œãÿ◊Ô˜Ô ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Õ◊ ÁŒŸÊ¢∑§ ∞·Ê ¡ã◊ ‚Ê ÁflôÊÊŸ¬˝ fl Ê„Sÿ ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ÁÉÊ∑§Ô à ◊◊Ô ˜ Ô •œ—Ô ¬Î â Ô fl Ë◊Ô ˜ Ô ÿÊŸ Ÿ •ÊªÃflÃË ÃŒÊ •flÃ⁄áÊÊÃÔ ˜ ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ Ô ∞fl •÷ÊflŸËÿÊ ÉÊ≈UŸÊÔ Ô •‹÷ÃÔ˜– ’ÊÀÿÊÃÔ˜ ∞flÊ ©ÖÔ¡fl‹Ê‹Ù∑§— •Ê‚ËÃÔ˜– ‚◊ÿ◊Ô˜ 31 „Ù⁄Ê 14—54 ÉÊÁ≈UÃÊ, ÁflS»§Ù≈UŸ∑§Ê⁄áÊŸ ÃSÿÔÊÔ— ÁflôÊÊŸ¬˝ÁÃ÷Ê ‚flÒ¸Ô— ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ÁŸÁ‡ÔøÃÃÊÿÊÔ— ÁŸ◊·¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÿÊÁòÊL§¬áÊÔ ÃSÿÔÊÔ— ◊ÎàÿÔÈ— •÷flÃÔ˜– ŒÎCÔÊ– Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ÊåÔàÿÕ¸Ô ‚Ê ◊äÿ ‚Ê •ŸÈ‚¢œÊŸÊÕ¸◊Ô˜ ãÿfl‚ÃÔ˜– ÃSÿÊ— •flŒÊŸ◊Ô ˜ •◊⁄Ë∑§Ê Œ‡Ê ªÃËflÃË– ªÃflÃË– ∑§À¬ÔŸÊ øÊfl‹Ê 2003 Ã◊ fl·¸ S ÿÔ Áø⁄S◊⁄áÊËÿ◊Ô˜– ¬‡ÔøÊÃÔ˜ 1994 Ã◊ fl·¸ “ŸÊ‚Ê”Ô ÁflôÊÊŸ ‚¢SÕÊÿÊ◊Ô˜ ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ ©ûÊËáÊʸ ÷ÍàÔflÊ ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹ÊÿÊ— S◊⁄áÊ... “ŸÊ‚Ê” ∑§Êÿʸ ‹ ÿ á ∑§À¬ÔŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ •ãÃ⁄⁄ʸC˛Ëÿ ◊„Ê∑§Ê‡Ê ÁflE ÁfllÊ‹ÿÔÔ ¿ÊòÊflÎÁûÊ—ÔÔ øÊfl‹Ê „ÊÚ‹Ô ßÁà ∑§âÿÃ– Sfl¡ËflŸ◊Ô˜ ¬˝Ê⁄éœflÃË– ¬˝Ê⁄èÿÃÔ ÿ¢òÊ ÷Ê⁄ÃËÿ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ©ëøÁ‡ÊˇÊáÊÊÿ •Õ¸‚„ÊÿÃÊ á ∑§áÊʸ≈U∑§ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ 2004 Ã◊ fl·¸Ô ∑§ãÿÊ flÒôÊÊÁŸ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ •ãÃ⁄ˡÊÿÊŸ◊Ô˜ ŒÎc≈UÔ˜flÊÔ ‚Ê ‹èÿÃ– ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜Ô ©ŒÔ˜ÉÊÙÁ·Ã◊Ô˜– •ÊœÈÁŸ∑§ ÷Ê⁄ÃSÿ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§— ‚ŒÒfl ¬È‹Á∑§ÃÊ •÷flÃÔ˜– á ≈UÄ‚Ê‚ ÁflEÁfllÊ‹ÿÔ 2005 Ã◊ fl·¸ •SÿÊ ŸÊÁêÔŸ ¿ÊòÊflÎûÊ— á ¬¢¡Ê’ÔÔ ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿÔ ∑§ãÿÊÁŸflÊ‚— •SÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ ¬˝ªÁÃÁŸÁ◊ûÊ◊Ô˜ ’„Ô˜flÔ — ÃSÿÊ— SflåÔŸ— ‚Ê∑§Ê⁄àfl◊Ô˜ √ÿflSÕÔÊ ¬˝Ê⁄éœÊ– ¬Á⁄flÁûʸÃ◊Ô˜ ÷flÁÖ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔ ‚flÙ¸ûÊ◊Ô ¿ÊòÊSÿ ∑ΧÃÔ 25 ‚„ù ŸÊÿ¸ — Ô Sfl¡ËflŸ◊Ô ˜ •÷flÃÔ˜Ô ÿŒÊ •ãÿÒ—Ô ·≈UÔ˜ á Ÿª⁄Ô ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ flÒl∑§Ëÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ SÕʬŸÊÿ flÒŒÁ‡Ê∑§ ◊Ⱥ˝ÊáÊÊ◊Ô˜, ¬˝◊Êáʬ˝SÿÔÔ ø √ÿflSÕÊ fløÃ– ‚◊Á¬¸Ãflàÿ—– •Ÿ∑§·È ÿÊÁòÊÁ÷— ÃSÿÊ ŸÊ◊ ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜ ‚„ù◊Ô˜ ¿ÊòÊÊ— ∞∑§òÊË÷ÍàflÊ ◊¢òÊË◊„ÙŒÿÊÿ ÁŸflÁŒÃflã×– Ô á ŸÊ‚Ê ‚¢SÕʬˇÊ× ∞∑§◊Ô˜ •àÿÊœÈÁŸ∑§◊Ô˜ ‚Ȭ⁄ ‚¢ªáÊ∑§◊Ô˜ ˇÊòÊ·ÈÔ ◊„ÃÔ˜ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜ ‚¢‹ÇÔŸÊ˘‚ËÃÔ˜ ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ãÃ øÔ SflÊSâÿ◊¢ÁòÊáÊÊ «UÊ. ‚Ë.¬Ë.∆UÊ∑ȧ⁄áÊÔ •Sÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ Ú ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸ ‚◊Á¬¸ÃflÊŸÔ˜– •Ê‚ËÃÔ˜– ÁflôÊÊŸˇÊòÊ˘Á¬ •ãfl·áÊÊÿÔÔ ªãÃÈ◊Ô˜– SÕʬŸ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– á ÃSÿÊ— ÷˝ÊÃÊÔ üÊË◊ÊŸÔ˜ ‚¢¡ÿ øÊfl‹Ê ∞ÃÃÔ˜ Á‹πÁà ÿÃÔ˜ - ““∑§À¬ŸÊ ∑§ÊøŸ ◊Á„‹Ê— ÷Ê⁄ÃSÿÔ - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ •ŸÈ‚¢œÊŸ∑§Êÿ¸ √ÿSÃÔÊ á •SÿÔÊ Sflª˝Ê◊ (∑§⁄ŸÊ‹) „Á⁄ÿÊáÊÔÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑§À¬ÔŸÊ øÊfl‹ÔÊ ◊◊ ÷ÁªŸË Ÿ ◊ÎÃÊ, ‚Ê ÃÈ •◊⁄àfl◊Ô˜ ¬˝Ê#flÃË– ‚Ê¢¬˝Ã◊Ô˜Ô ‚Ê ŸÊ◊ ÁflE ‚ÈfláÊʸˇÊ⁄ÔÒ— •ÊÿÈfl¸ÁŒÿ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ SÕʬŸÊ◊Ô˜ ∑Χ×– ÃÊ⁄∑§Ê÷ÍàÔflÊ ‚ŒÊ ŒŒËåÿ◊ÊŸÊ •ÁSÖ ‚◊ª˝ •Ê∑§Ê‡Ê ‚Ê Á‹ÁπÃflãÃË– ∞ÃÊ‚È Ô á ◊≈U‚Ê≈U-1Ô ÿÃÔ˜ ÿÊŸ◊Ô˜ 2003 Ã◊ fl·¸ ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÃSÿ ¡ÊÖflÀÿ◊ÊŸÊ ÷ÍàÔflÊ Áø⁄∑§Ê‹Êÿ ‡ÊÊÁãÃ◊ŸÁ‚Ô ÁŸfl‚ÁÖ”” ßÁÖ ∞∑§Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ ŸÊ◊ ¬Á⁄flûÿ¸Ô ∑§À¬ŸÊ-1 ßÁà ∑ΧÃ◊Ô˜– •¬⁄◊ ∑ΧÁòÊ◊◊Ô˜ ©ª˝„◊Ô˜ á „Á⁄ÿÊáÊÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑§À¬ŸÊÿÊ— S◊⁄áÊÊÕ¸ ““∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê •ãÃÁ⁄ˇÊÿÊÁòÊáÊÔË ∑§À¬ŸÊ ∑§À¬ŸÊ-2 •Á¬ 2007 Ã◊ fl·¸ ™Uäfl¸◊Ô˜ ¬˝Á⁄Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– å‹ÊŸ≈UÙÁ⁄ÿ◊Ô˜”” ÖÿÙÁÂ⁄SÕ‹ ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜– øÊfl‹Ê ◊„ÙŒÿÊ– á ãÿÍÿÙ∑¸§ Ÿª⁄ 74 ‚⁄áÿÊ— ŸÊ◊ 74 ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê ◊ʪ¸◊Ô˜ ßÁà á ÷Ê⁄ÃËÿ •Á÷ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÔ ‚¢SÕÊŸ◊Ô˜ π⁄ª¬È⁄Ô •SÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ „Á⁄ÿÊáÊÊ ¬˝ Œ  ‡ ÊSÿ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ •◊⁄Ë∑§Ê‚fl¸∑§Ê⁄—– ÖÿÙÁÇÊÊù◊Ô˜ Áfl÷ʪ— •Á¬Ô ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ •ÁSÖ ∑§⁄ŸÊ‹Ê ª˝Ê◊Ô 1961 Ã◊ á ≈UÄ‚Ê‚ ÁflE ÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄‚⁄ ‚ÊœÊ⁄áÊÔ‚÷ʪÊ⁄Sÿ ŸÊ◊ ∑§À¬ŸÊ á ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔÔ ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ •Ÿ∑§ÊÁŸÔ ¬È⁄S∑§Ê⁄ÊÁáÊ ŒËÿÔãÃ– fl·¸Sÿ ¡È‹Êß¸Ô ◊Ê‚SÿOwner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
 • 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ∞·Ê ’˝ÊrÊË ÁSÕÁ× ¬ÊÕ¸ ŸÒŸ¢ ¬˝Êåÿ Áfl◊ÈsÁÖ ªËÃÊ‚Ê⁄— •‚◊Õ¸— ªÈL§— •ÿÿÊÕ¸Á‡ÊˇÊÊ ø ÁSÕàÔflÊSÿÊ◊ãÃ∑§Ê‹˘Á¬ ’˝rÊÁŸÔflʸáÊÔ◊Îë¿ÁÃH 72H - ‚ı. „·Ê¸ ‡Ê‹Ã ‚¢¬˝Áà ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ, ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ò— øÔÔ ¬ÎÕ∑§Ô˜ÃÿÊÔ ªÈL§Ô-ôÊÊŸ-ÁŸL§¬áÊ- ∞·Ê ÿÕÙÔQ§ÊÔÔ ’˝ÊrÊË ’˝rÊÁáÊ ÷flÊ ßÿ¢Ô ÁSÕÁ× ‚fl¸ ∑§◊¸ ‚ÛSÿ ’˝rÊL§¬áÊ ∞fl •flSÕÊŸ◊Ô˜Ô ßÁà ∞ÃÃÔ˜– „ ¬ÊÕ¸Ô Ÿ ∞ŸÊ¢ ÁSÕÁâ ¬˝Êåÿ ‹éäflÊ Áfl◊ÈsÁà Ÿ ◊Ù„¢ ¬˝ÊåÔŸÙÁÖ¬⁄ˡÊÊ— •ÊÿÙÖÿãÃÔ– ©ûÊ◊ Á‡ÊˇÊ∑§— ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ SÔŸÊÃ∑§ÙûÊ⁄Ô Á‡ÊˇÊÊ Ÿ ‚ËÁ◊ÃÊ ÁSÕàÔflÊ •SÿÊ¢ ÁSÕÃı ’˝ÊrÊÿÊ¢Ô ÿÕÙQ§ÊÿÊ◊Ô˜ •ãÃ∑§Ê‹ •Á¬ÔÔ •ãÃ flÿÁ‚ •Á¬ ’˝rÊÁŸflʸáÊ¢ ’˝rÊÁŸflÎÁâ ◊ÙˇÊ¢ ´§ë¿Áà ªë¿ÁÃ,◊ÊòÊ◊Ô˜Ô– ¬˝flÁ‡Ê∑§Ê ¬⁄ˡÊÊ •Á¬Ô ŒÿÊ– ∞∑§— Á‡ÊcÿÔÔ— ªÈ⁄Ù— ‚◊ˬ •Êªàÿ Á∑§◊ÈÔ flQ§√ÿ¢ ’˝rÊøøʸŒÔ˜ ∞fl ‚ÛÊSÿÔ ÿÊflÖÔ¡Ëfl¢Ô ÿÙ ’˝rÊÁáÊ ∞fl •flÁÃcÔ∆Ufl ‚ ’˝rÊÁŸflʸáÊ◊Ô˜Ô ´§ë¿ÁÃÔ ßÁÃH 72Hfl·¸òÊÿ◊Ô˜Ô Áfllʬ˝Ê#flÊŸÔ˜ ÃŒÊ ªÈ⁄fl— •flŒÃÔ˜Ô „ ¬ÈòÊÔ! Ãfl Á‡ÊˇÊÊ •lÊÁ¬ ‚¢¬ÍáÊʸŸÊÁSÖ àfl◊Ô˜ flŸ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔÔ ªàÔflÊ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ flΡÊ◊Ô˜ •ÊŸÿ ÿSÿ Á∑§◊Á¬Ô ©¬ÿÙÁªÃÊ◊Ô˜ŸÊÁSÖ ¿ÊòÊÔ— ‚fl¸òÊ ÷˝◊ŸÔ˜ ¬ÈŸ—ÔÔ ‡ÊÍãÿ„S× •ÊªÃflÊŸÔ˜ •flŒÃÔ˜Ô øÔ, ““„ ªÈ⁄Ù!◊ÿÊ ∞Ãʌ·ʗ ¬ÊŒ¬— Ÿ ŒÎC— ÿSÿÔÔ ©¬∑§ÊÁ⁄ÃʪÈáÊ◊Ô˜ ŸÊÁSà ∞fl–”” ∞ÃÃÔ˜üÊÈàÔflÊ ªÈL§— ¬˝‚ãÔŸÁøûÊ— ÃS◊Ò •Ê‡ÊËflʸŒ◊Ô˜Ô •ÿë¿ÃÔ˜–Ô ∞·Ê ÁfllÔÊ ¬˝ÊøËŸÊ ∞fl ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Áà øËŸËŒ‡ÊSÿÔ ÁfløÊ⁄œÊ⁄Ê— ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§ ÁfløÊ⁄◊Ô˜¬⁄ãÃÈ ¬˝ÊÿÙÁª∑§ËÔ ø–Ô øËŸË ¡ŸÃÊÔÔ ÷Ê⁄ÃSÿ •ÁSÃàfl Áfl·ÿ øËŸË Œ ‡ ÊSÿ ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ÃÈÔ ¬ÈSÃ∑§·ÈÔ ‚ËÁ◊ÃÊ ¡ÊÿÃ–Ô ¿ÊòÊÔÊ— ôÊÊÁŸŸ— ÷flÁãà ÁflŒ‡Ê◊¢òÊÊ‹ÿ ÷Ê⁄à Áfl·ÿÔ ∑§fl‹◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ¡ÊŸÁãà ÿÃÔ˜ ∞·Ô— Œ‡ÊÔ—¬⁄◊Ô˜ ∑§ ‚Áãà ªÈ⁄fl— ÿ ªÎ„∑§Êÿ¸ ÁŸ¬ÈáÊÔÊ—Ô– ¬ÍáÊʸèÿÊ‚ŸÔ, ¬Ê∆UŸËÿ◊Ô˜ ¬Ê∆U◊Ô˜ ∑§ŒÊÁ¬ ‚ıêÿ “√ÿfl„Ê⁄— Ÿ ªıÃ◊’ÈhSÿÔ ÃÕÊÔ ’ÊÚ‹ËflÈ«U ¡ªÃ—–¬Á∆UàÔflÊ ¬Íáʸ‚¡ÊªÊ— ‚Áãà flÊ? •œÈŸÊ ÃÈ ◊ÊÁ‚∑§flßÊÿÔ ∑§◊¸ Á∑˝§ÿÃ– ŒÎ C —– ÷Ê⁄ÃÔ Ô ⁄ÊC˛ S ÿÔ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô Œ‡ÊÊ Á∑§ŒÎ‡ÊÔËÔ SÿÊÃÔ˜ ßÁà ÁøãÃÔÊ ∑§SÿÊÁ¬ ªÈ⁄Ù— Ÿ ŒÎ‡ÿÃ– •ãÿÃÔ˜Ô ◊„àÔflÙ¬Á⁄ ÃòÊ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿ ÷Ê⁄ÃŸÔ ŸÔÔ Á∑§◊Á¬ ‚È‹÷◊Ô˜–©ŒÊ„⁄áÊ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ∞∑§— Á‡ÊˇÊ∑§— ‚l∞fl ¬⁄ˡÊáÊ ∑§Ê‹Ô •‚»§‹— ‚¢¡ÊÃÔ—– øøʸ •Á¬ Ÿ •÷flÃÔ˜–Ô ÃÈ⁄ãÃ◊fl ÷Ê⁄ÃËÿ ‚Òãÿ ÿÃÔ˜ flŒÁà ÃÃÔ˜ Ÿ ∑§⁄ÙÁÃÔÔ–¬¢ø¬‡ÊÍŸÊ◊Ô˜ ŸÊ◊ÊÁŸ Á‹ÁπÃÈ◊Ô˜ •‚◊ÕÊ¸ •Ê‚ËÃÔ˜ ‚—– ÁÃé’ÃÔ¬˝ÊãÃÔ ÷Ê⁄ÃÁflL§h Áfl÷ʪSÿÔ ‚Ȍ΅Ë∑§⁄áÊ◊Ô˜Ô øËŸËÔ ⁄ÊC˛ S ÿÔ ÷ÁflcÿÃÔ ˜ ÿÈhÊÿ ‚— Œ‡Ê— •ŸÈ◊ÁÃ◊Ô˜ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô ˜ – ‚Ò ã ÿÊŸÊ◊Ô ˜ ÿÙ¡ŸÊÔ Ô — ÃÕÊÔ ø ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÔËÔ SÃ⁄ ª˝Ê◊ÔËáÊÔÊ— Á‡ÊˇÊ∑§Ê—Ô ÃÈ ÁfllÊ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔ äÿÊŸ◊Ô˜Ô Ÿ ÿë¿ÁãÖ ŒŒÊÁÃÔ •Ã— mÿÙÔ— Œ‡ÊÿÙ— Á∑˝§ÿÊÃÔ˜– √ÿʬÊÔ⁄¬˝∑§⁄áÊÔ ◊ŸÙflÎÁûÊ— ôÊÊÿÃ– ˇÊ◊ÃÊÿÊ◊Ô ˜ Áfl∑§Ê‚Ô — ◊„àflÊ∑§Ê¢ˇÊÊ— ŒÎCÔ˜flÊ ‚◊ª˝∞Ã·Ê◊Ô˜ ÁŸ∑§≈UÔ ‚◊ÿSÿ •÷Êfl— ŒÎ‡ÿÃ– ÿÕÊ ‚¢ªËÃôÊSÿ ¬ÈòÊ— ‚¢ªËÂʜŸ◊Ô˜ ◊äÿÔ ∑ͧ≈UŸËàÿÊ◊Ô˜ ◊„ÊŸÔ˜ ÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ Ô Áfl¬áÊË ßÁÃÔ ◊¢òÊË◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ ∑§ûʸ √ ÿ—– •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ÁflE◊Ô˜ ÁøÁãÃÃ◊Ô˜ fløÃ–’ÊÀÿÊÃÔ˜ •èÿÊ‚◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà ÃÕÒfl Á‡ÊˇÊ∑§SÿÔ ¬ÈòÊÊ— Á‡ÊˇÊ∑§Ê— Ÿ ÷flÁãÖ ¬˝÷Œ—Ô fløÃ–” ÁfløÊ⁄ÿÁà øËŸËŒ‡Ê—– ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ¬˝ÊÄÔß ∑§ãº˝Ô ŒÿŸËÿÊ◊Ô˜ •Õ¸√ÿflSÕÊ◊Ô˜ Œ◊ŸŸËàÿÙ ‚— ‚flʸ Ÿ Ô ˜◊„ÊŸÔ˜ •Õ¸‡ÊÊùË «UÊÚ. ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¢„Ô— ÿòÊ ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔË ÷ÍàÔflÊ •Á¬ ÷Ê⁄ÃËÿ flÊÁáÊÁÖÿ∑§ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚Ê¢S∑ΧÁÃ∑§Ô ◊¢òÊË üÊË◊ÊŸ •L§áÊ ‡Êı⁄Ë ¬Á⁄◊ÊÁ¡¸Ã◊Ô˜ ∑§⁄áÊËÿÊ ø– ‡Ê◊ÁÿÃÈ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜•Õ¸√ÿflSÕÊÿÊ◊Ô, ◊ÍÀÿflÎÁh‚¢⁄ˇÊáÊÔ ø ‚◊Õ¸— ŸÔ ÷flÁà ÃòÊ Á∑§◊ÔÔ˜ •¬ˇÿ◊ÊáÊ◊ÔÔ˜ Ô˜ øËŸË ¡ŸÊ— ∞ÃÃÔ ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ∞ÃÔÃÔ˜ ÁfløÊ⁄ÿÁà ÿÃÔ˜ øËŸË Áfl‡Ê·ôÊ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ •Êø⁄Áà ÃSÿ ÃÈ ÁŸÿ¢òÊáÊ◊Ô˜÷ÁflcÿÁÃ? ÁfløÊ⁄ÿÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃËÿÊ— øËŸË ¡ŸÃÊÔÔ ÷Ê⁄ÃSÿ ⁄ÊC˛ ◊ Ô ˜ •Ÿ ∑  § ·È ˇÊ ò Ê · È ÷Ê⁄ÃSÿ ⁄ˇÊÔÊÁfl‡Ê·ôÊ— ÷flÃÈ •ãÿÕÊ ∞ÃØ ∑§âÿÃÔ ÿÃÔ˜Ô ◊Íπ¸Sÿ Á¬ÃÈ—Ô ¬ÈòÊÊ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô ’ÈÁh◊ã× ÷ÁflcÿÁãà •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜Ô •ÁSÃàfl Áfl·ÿ ∑§fl‹◊Ô˜ •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ÷Ê⁄ÃŒ ‡ ÊÊÃÔ ˜ Ô üÊË◊ÊŸ ’˝rÊÔ ø‹ÊŸË ∞ÃÃÔ˜ ◊„àflÊ∑§Ê¢ˇÊÊÿÊ—ÔÔ ¬Á⁄áÊÊ◊— ∑ȧ‡Ê‹Ë÷ÍàÔflÊ ÁflESÿ ¬˝Áà ∞ÃÃÔ˜ ¡ÊŸÁãà ÿÃÔ˜ ∞·Ô— •Áœ∑§◊Ô˜ ∑ȧ‡Ê‹◊Ô˜ ÃòÊ ¬˝∑§Ê‡ÊÿÁà ÿÃÔ˜ øËŸË⁄ÊC˛◊Ô˜ ÷ÿÊfl„Ô— ÷ÁflcÿÁÖ¬⁄ãÃÈÔ ◊Íπ¸Sÿ ªÈ⁄Ù— ’ÈÁh‡ÊÊÁ‹Ÿ— ¿ÊòÊÔÊ— ÃÈ ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ— ◊Íπʸ— ∞flÔ ÷ÁflcÿÁãÖ Ô Ô ¬˝ÊãÃ·ÔÈ Sfl-Sfl •Áœ∑§Ê⁄ÊŸÔ˜Ô Œ‡ÊÔ— ªıÃ◊’ÈhSÿÔ ÃÕÊÔ •Õ¸√ÿflSÕÔÊ,ÔÔ∞·ÊÔÔ ÁøãÃÊ ªÈL§áÊÊ◊Ô˜ ‚◊ˬÔ ÷flÃÈ– •ãÿÕÊ ⁄ÊcÔ≈˛UÁ„ÃÊÿ ªÈL§áÊ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬◊Ô˜ Ô ’ÊÚ ‹ ËflÈ « U ¡ªÃ—– ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÁfllÊ,ÔÔ Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊Ô˜ ¬˝ ◊ ÊáÊÿÁãÖ øËŸËŒ ‡ Ê√ÿÕ¸◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÁfllÊ‹ÿSÿ ÷flÃÔÈ •ÕflÊ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿÔ, ¬˝ÁÃSÃ⁄·È •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÊÿÊ— flø¸Sfl◊Ô˜ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿ ÷Ê⁄Ã Ÿ Ô ŸÔ Ô ¬˝ ‡ ÊÊ‚Ÿ¬˝ Á ∑˝ § ÿÊ— øÔÁ‡ÊˇÊ∑§ÊáÊÊ◊Ô˜ ¬⁄ˡÊáÊ◊Ô˜ SÿÊÃÔ˜– •ŸŸ ªÈL§áÊ◊Ô˜Ô ◊ŸÁ‚ ªÎ„∑§ÊÿʸÿÔ, •èÿÊ‚ÊÿÔ,Ô ŸÊ‚ËÃÔ˜ ¬⁄◊Ô˜ ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§∑§Ê‹ Á∑§◊Á¬ ‚È‹÷◊Ô˜– ÿlÁ¬ÔÔ ©ÛÊÃÔÊ—– ÃSÿ ∞∑§—Ô SflåÔŸ— ¬ÈòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ∑§Ù‹Ê„‹ŸÔSfl¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§ÔÊŸÊ◊Ô˜ ¬∆UŸÊÿÔ, •Á÷L§Áø— ©à¬ÁûÊÔ— ÷ÁÔflcÿÁà •ãÿÕÊ Œ‡Ê ÃòÊÊÁ¬Ô •SÿÊ— ÷Ê·ÊÿÊ— ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ ÷Ê⁄Ã 64 ÿÃÔ˜Ô •ÊªÊ◊Ë ‚◊ÿÔ øËŸË◊Íπʸ— Á‡ÊcÿÊ— ¬˝’‹ûÊ⁄Ê— ÷ÍàÔflÊÔÔ Œ‡ÊSÿ Áfl∑§Ê‚ •fl⁄Ùœ∑§Ê— ÷ÁflcÿÁãÖ ’„Í‹Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ ÷flÁÃÔ– Ã ‚„ù◊Ô˜ øËŸË ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÁflESÿ ‚fl¸ ’ Î „ ÃÔ ˜ Ô ©àÿÄÔÃıÔ Á¬Ã⁄ı¬ÈSÃ∑§ôÊÊŸ◊Ô˜Ô Ÿ ÃÈ ‚fl¸◊Ô˜– ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔÔ ¬˝ÊÿÙÁª∑§◊Ô˜ ôÊÊŸ◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ¿ÊòÊÊ—Ô ◊ãÿãÃÔ ÿÃÔ˜ •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÿÊ •Êªë¿Áãà ¬⁄ãÃÈ Ô ‡ÊÁQ§‡ÊÊ‹Ë Œ ‡ Ê— ÿÙ∑¸§‡ÊÊÿ⁄– ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞Ãʌ·ÊÊ— Á¬Ã⁄— ÷flÁãÕÁ¬ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ÷flãÃÔÈÔ— √ÿfl„ÊÁ⁄∑§ ôÊÊŸ∑§ı‡Ê‹ŸÔ ∞Ã ¿ÊòÊÔÊ— Sfl-Sfl ∞fl ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÔÔ˜ ¬Îc∆UÔ àÿÄÔàflÊ Ô Ô ¬¢ø‹ˇÊ¡ŸÊ— øËŸË Œ‡ÊÊÿ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÁŒ ÷Ê⁄Ã◊Ô˜Ô ¡ªÁà ÿ Sfl-Sfl ‚ãÃÊŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ •‚„ÊÿÊ— ÷flÁãÃÔ ÁflESÿ ‚fl¸òÊÔ Sfl⁄ÊC˛Sÿ ÷Ê⁄ÃÊÃÔ ˜ Ô ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ øËŸË Œ ‡ ÊSÿ ‚◊ÊŸ◊Ô ˜ ¬⁄ãÃÈ •òÊ ÃÈ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜ Á÷ÛÊ◊Ô˜ ∞flÔ– •òÊ ÃÈÔ ∞∑§Sÿ÷ÊflË¡ËflŸÊÁŸÔÔ ‚Ȍ΅ÊÁŸÔ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ‚◊Õʸ— ÷flãÃÈÔ ø– Áfl∑§Ê‚Êÿ √ÿʬÊ⁄∑§◊¸ Ô ªë¿ÁãÖÔÔ •ŸŸ ∞fl Ã·Ê◊Ô˜ ÷ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ ßë¿Áà ÃÁ„¸ øÃÈfl¸·Ë¸ÿÔ’Ê‹Sÿ •∑§Ê⁄áÊ ∑§Ù‹Ê„‹— •ŸÕ¸SÿÔÔ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÷flÁÃÔ– ªÎ„ ◊ÊÃÊÁ¬Ã⁄ı, •ãÿÔ ¬Á⁄flÊ⁄ 1952 Ã◊ fl·¸Ô ªÈ¡¸⁄ Ôfl·¸èÿ— •Sÿ ‚flÊ ŸÍŸ◊Ô˜ ‚ŒSÿÔÊ— ø ©àÿÄÔÃÊ— ÷flÁãà ¬⁄ãÃÈ Á‡Ê‡ÊȬÈòÊSÿ¬˝Œ‡Ê— œãÿ— •÷flÃÔ˜∞Ÿ◊Ô˜ ¬ÈL§·◊Ô˜ ¡ã◊Ô ŒàÔflÊ–÷ÊflŸª⁄ ¬˝ÊãÃ ¡Áã◊× ‚¢S∑ΧÃSÿ ©¬Ê‚∑§— ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄— •ÁflS◊⁄áÊËÿ◊Ô˜ fløÃ– ÿlÁ¬ ‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ ¬˝Áà ‚ÊœÊ⁄áÊÔ¡Ÿ◊ÊŸ‚ ‚◊ÊŒ⁄— Ô ©ëø‡ÊéŒŸÔ,Ô flÊ⁄¢flÊ⁄◊Ô˜ ©ëø∑˝§ãŒŸŸ ‚fl¸ √ÿSÃÔÊ— ‚ÁãÖ flSÃÈ Ã — Á‚◊ÙŸ ÃÕÊ Á¬å¬Ê ‹Ò ¥ ‚ « U ‹ ÿÙ—üÊË◊ÊŸÔ ˜ ’‹Œ fl ÊŸ¢ Œ ∑¢§åÿÍ≈U⁄-‚¢ªáÊ∑§mÊ⁄Ê ‚¢S∑ΧÃSÿÔ •Ê‡ÊȬ˝ªàÿÕ¸ ÃSÿ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜ •ÃËflÔ ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ◊Ô˜ fløÃ „˝ Ê ‚Ô — flø à  Ô ÃÕÊÁ¬ øÃÈ—fl·Ë¸ÿ— Á‡Ê‡ÊȬÈòÊ— ÁŸàÿ◊Ô˜Ô ©lÊŸÔ ªàÔflÊ ∑˝§Ë«UÁÃÔ– Ԃʪ⁄— •lÊÁ¬ÔÔ ‚¢S∑ΧÃ ŒËÿãÃÔ– ‚È◊œÈ⁄◊Ô˜ fløŸ◊Ô˜, ‚— ‚¢∑§À¬’h— ŒÎ‡ÿÃÔ– ‚¢ S ∑Î § Ô Ã ‚ÊÁ„àÿ◊Ô ˜ ÿÙªŒÊŸ◊Ô ˜ •ÃËflÔ ’‹Œ fl ÊŸÔ ã Œ ‚ʪ⁄Ô fl ÃÔ ˜ ¬˝ÁÃfl‡ÊËmÊ⁄ÊÔ ¬ÈÁ‹‚Œ‹— •Ê„ÍÃÔ˜—– „È‹ Á‚≈UË∞fl flŒÁÃ, ÁfløÊ⁄ÿÁÃÔ, ŸÒ‚Áª¸∑§ÔÙëøÊ⁄áÊ◊Ô˜ •Sÿ ‚¢¬˝Áà •Sÿ ∑§á∆USfl⁄ÔÔ— •¢ª˝¡Ë, Á„¢ŒË ÃÕÊÔ ªÈ¡⁄ÊÃË ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ◊Ô˜ fløÃ– ¬˝flʌԘ ¬ÈL§·Ê— ÁŸL§à‚ÊÁ„ÃÔÊ— ∑§Ê©¢Á‚‹ÔmÊ⁄Ê ÃSÿÔ Á¬Ã⁄ıÔÔ •Õ¸Œ¢«UŸ Œ¢Á«UÃıÔ S×–¡ËflÁÃÔ ø– ÿŒÊ ¬˝ÊœÊãÿ◊fl– ªÃ ÷ Ê · Ê ‚ È ‚¢S∑ΧÃ ÿ ÿÔ ‡ÊéŒÊ—Ô Ÿ ÷flÁãÖ ⁄ÊC˛ ∑§ÀÿÊáÊÊÿ, Á¬Ã⁄◊Ô˜ ¬˝Áà ‚È⁄ˇÊÊ Áfl÷ʪ¬ˇÊ× •ÊŒ‡Ê¬òÊ◊Á¬ ŒûÊ◊Ô˜fl à Ê⁄ÿ¢ ò Ê á Ê ‚◊ÊøÊ⁄— Œ‡Êfl·¸·È ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ •ŸÈflÊÁŒÃ◊Ô˜ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ÁŸàÿ ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§Ô ¡ËflŸÊÿÔ Œ ‡ ÊSÿ ∞∑§ÃÊÿÊ— ∑Î § Ã ÿòÊÔÔ ßŒ◊Ô˜ Á‹ÅÿÃ - ÿÁŒ ¬ÈòÊSÿ ∑§Ù‹Ê„‹Ÿ ¡ŸÊ—¬˝‚ʃÿ¸ÃÔ ÃŒÊ ‚¢S∑ΧÃ •Á¬ •Ÿ Ÿ ∑§∆UÙ⁄ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ◊Ô ˜ ©¬ÿÙªË SÿÈ — , Ã · Ê◊Ô Ô ˜ ‚¢ S ∑Î § ÃSÿ ◊„àÔ fl ◊Ô ˜ Ã •‡ÊÊãÃÔÊ— ÷ÁflcÿÁãà ÃÁ„¸ ŒÒÁŸ∑§◊Ô˜ •Õ¸Œ¢«U◊Ô˜ •Á¬‚◊ÊøÊ⁄Sÿ ¬˝‚Ê⁄áÊÊÕ¸◊Ô˜ ‚◊ÊøÊ⁄— ¬∆UKÃÔ,Ô Á∑˝ § ÿÃ •Ÿ Ÿ ‡ÊéŒÊŸÊ◊Ô˜Ô ∑§Ù‡ÊÁŸ◊ʸáÊÔÔ ‚— ◊ÊÁ◊¸ ∑ §ÃÿÊ ¡ÊŸÁãÖ ÷Á⁄ÃÈ◊Ô˜ ‡ÊÄÿÃ–‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÁøÁãÃ× ¬Ê∆UKÃÔ ¡Ÿ— ø– ◊„Ê÷ʪŸ– ““Sfláʸ √ÿSÃÊÁSà ߌʟË◊Ô ˜ – Ô üÊË◊ÊŸÔ˜ ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄—•Ê‚ËÃÔ˜–Ô ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞·— ‚¢ ª áÊ∑§ ÿ¢ ò ÊSÿ Œ„ÊÜÔ¡Á‹—”” •SÿÔ ‚Ê◊Êãÿ ¡ŸSÿÔ ©¬∑§Ê⁄ÊÕ¸, Ô ÃÈ •SÿÊ— ÷Ê·ÊÿÊ—∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ô — ‚»§‹Ô Ù ‚„ÊÿŸ ‚— ‚¢¬˝Áà Sfl⁄ÁøÃ◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— ¬˝ÿÙ¡Ÿ◊Ô˜ ¬ÈŸL§àÕÊŸÊÿ Sfl¡ËflŸ◊Ô˜ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜÷ÁflcÿÁà Ÿ flÊ– ¬⁄ãÃÔÈ Áfl‡Ê·∑§Êÿ⁄× ÿŸ ª˝ãÕÔ◊ÁSÖ ©ÁŒÔ˜Œ‡ÿÔ ÃSÿ •„ÁŸ¸‡Ê◊Ô˜Ô ‚◊Á¬¸ à ◊Ô ˜ Ô ∑Î § Ã◊Ô ˜ – •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ—1974 Ã◊ fl· ¸ ‚¢S∑ΧÃSÿ ’˝ r Ê‚Í ò Ê◊Ô ˜ ÃÕÊ ‚flÊ ‡Ô‹ÊœŸËÿÊ π‹ÈÔ – •Á÷ŸÔ㌟Ëÿ◊Ô˜ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜‚¢S∑ΧÃflÊûÊʸÿÔÊ— ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜Ô, © ¬ Á Ÿ · Œ — Œ„‹Ë Ÿª⁄Ô ‡ÊÃÊÁœ∑§◊Ô˜ ◊„ÃÔ˜ ∑§◊¸Ô •Á÷ŸãŒŸËÿı•Êª◊ŸŸÔ ’‹Œflʟ㌠¬ÈŸ⁄¸øŸ◊Ô˜Ô, ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ÷Ê·ÊãÃ⁄◊Á¬ •ŸŸ ‚¢S∑Χà ‚¢÷Ê·áÊ¢Ô Á‡ÊÁfl⁄◊Ô˜ •Sÿ Á¬Ã⁄ıÔ, ¬ÍÖÿ ø ∞·— ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈԂʪ⁄Sÿ •Êª◊Ÿ◊Ô ˜ ø ÷flÃÔ˜, Áfl‡ÔflSÿÔ ¬˝ÊÿÃÔ— ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ »˝§Ê¢‚,Ô •◊⁄Ë∑§Ê, ‚ÊÁœÃ◊Ô ˜ Ô – ∑¢ § åÿÍ ≈ U⁄- Ô •ÊÿÙÁ¡Ã◊Ô ˜ Ã Ÿ Ô – ◊„ÊŸÔ ˜ ‚Í ò ÊœÊ⁄—, ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – •Ÿ‹‚◊Ô ˜ ¬˝Áì˝ÊãÃ·È ªËflÊáʸ÷Ê·ÔÊÿÊ— ¡◊¸ŸË ÃÕÊ •ÊÚS≈˛UÁ‹ÿÊÁŒ ‚¢ ª áÊ∑§mÊ⁄Ê ‚¢ S ∑Î § ÃSÿÔ ’„ͬ∑ΧÃÊ—Ô ‚Áãà ¿ÊòÊÊ— Á‡ÊÀ¬∑§Ê⁄—– •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ•Áfl⁄Ã◊Ô˜ ø •ŸŸÔ flÊûÊʸ— Ô flÒÁ‡ÊCÿ◊Ô˜ ©ŒÔ˜’ÙœÁÿÃÈ◊Ô˜ ⁄ÊC˛·È •Á¬ üÊÈÿÃ– •Ê‡ÊÈ ¬ ˝ ª àÿÕ ¸ ÃSÿ •Sÿ ∑§◊¸áÊÒflÔ–Ô ªÃ 36 - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ‚ê¬ÊŒ∑§— * «UË.‚Ë. èÊ^ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ * üÊË Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 • 4. 4 ÁŒ. 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)‚Ù„⁄Ê’ÈgËŸÔÔ ∑§Êá«USÿ ¬˝◊Èπ‚ÊÅÿÔ— ∑§Ê⁄Ê’h— fl«UÙŒ⁄Ê/©Œÿ¬È⁄, ÁŒ. ªÙ¬Ê‹¬È ⁄ Ê ¬˝ Ê ãÃÔ  ⁄ÊòÊı ¬ÈÁ‹‚∑§Á◊¸áÊ— Áfl‡Ê·Œ‹— flÎûÊÊãÃ◊Ô˜ üÊÈÿÃ– ◊ÍòÊÊ‹ÿ◊Ô˜ ÁŒŸ ÁŒŸ ◊ʪ¸·È flÊ„ŸÊŸÊ◊Ô˜ ÿÊÃÊÿÊêàÿÊ◊Ô˜ ŒÈÁfl¸‚„ÃÊ ŒÎ‡ÿÃ– ◊ʪ¸ ◊äÿ •ˇÊ◊flÊ„ŸÊÁŸ09– ‚Ù„⁄Ê’È g ËŸÔ ‡Ê π Ô Œ‡ÊflÊŒŸ ‚— •ÁœªÎÁ„ÃÔ—– Á‚ÀÔflS≈U⁄◊Ô˜ ªÎ„ËàÔflÊÔ ¬ÈŸ— ªãÃÈ ◊ Ô ˜ ©lÃ∑§Ê‹Ô  ‚— ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •ãÿèÿ—““Á◊âÿÊ”” •Á÷ÿÙª ©Œÿ¬È ⁄ Sÿ •Ê߸ ¡ Ë ∑§Ê⁄ʪÊ⁄◊Ô ˜ ¬˝  Á ·ÃflÊŸÔ ˜ Ô – ¬‹ÊÁÿÃ—Ô Ô •Ê‚ËÃÔ ˜ ßÁà flÊ„Ÿèÿ— ‚¢∑§≈U◊Ô˜„àÿÔÊ∑§Ê¢«USÿ ∞‚≈UË∞»§Sÿ ⁄Ê¡SÕÊŸ ¬È Á ‹‚’‹— ©à¬ÊŒÿÁãÖ •◊⁄Ë∑§Ë Œ‡Ê¬˝œÊŸ‚ÊÅÿ •Áœ∑§Ê⁄Ë •ÁŸ‹ •flŒÃÔÔ˜–Ô ÿÕÊ ŒÈCÿÊŸÊÁŸ ÃÈ⁄ãÃ◊fl“Á‚ÀÔflS≈U—” •œÈŸÊ Œfl‹—Ô •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ⁄Ê¡◊ʪ¸ øÊÿ¬ÊŸ‚◊ÿÔ •ãÿòÊ SÕÊÁŸÃÊÁŸ Á∑˝§ÿãÃªÈ ¡ ⁄Êà ¬È Á ‹‚ - Á‚ÀÔflS≈U⁄ ‚◊ˬ ‚— •œÊflÃÔ˜Ô ßÁà ªÈ¡⁄Êà ÃÕÒfl •òÊ Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ ŸŒ‹SÿÔʜ˟Ô fløÃÔ–Ô ªÈÁ‹∑§Ê—, ÷·ÊÈá«UË ¬ÈÁ‹‚’‹SÿÔ ÃÕÊ∑§ÁÕÃ◊Ô˜ ÷flÁÃ? ◊ʪʸáÊÊ◊Ô˜ mÿÙ— ¬ÊE‚— ÃÈ ¬˝ „ ‚Ô Ÿ  Ÿ ø •Ê‚ŸÔ ˜ – ◊ìÊâÿ¸ Ä Ô ÿ ◊Ô ˜ flø à  – Ô ÃÈ •Ÿ∑§Ê— Áfl¬áÿ—©ãÔ◊ÈÄÔÃL§¬áÊ fl«UÙŒ⁄ÊÿÊ—Ô Á‚ÀÔflS≈U⁄Sÿ ©¬ŸÊ◊Ô ŒË¬Í, Áfl∑˝§ÃÊ⁄— •fl⁄Ùœ∑§Ê— ÷Íàflʬ‹ÊÁÿ× •Ê‚ËÃÔ˜– ¬ÈÁ‹‚ÊÿÈÄÔÃŸ ÿ— ‚Ù„⁄Ê’È g ËŸÔ Ô ŒÍŒ¸‡ÊÊ◊Ô˜ ÁmªÈáÊÿÁãÖÁfl‹Áê’Ã⁄ÊòÊÔı Ô‚— ∑§ÁÕÃ◊Ô˜Ô ÿÃÔ˜ ÿŒÊ „àÿʬ˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô ¬˝ ◊ È π ÊÁŸÔ ¬˝‡ÊÊ‚ŸSÿ ¬˝øCÊ•ÊÿûÊʜ˟— ¡Ê×– ‚— ©Œÿ¬È ⁄ Ô  ÃâÿÊÁŸÔÔ ¡ÊŸÊÁÖ ÿÕÊ‚◊ÿ◊Ô˜ ∑§ŒÊÁ¬ Ÿ ŒÎ‡ÿÃ– ©Œÿ¬È⁄SÿÔÔÔ S fl ª Î „ Êè ÿ Êã Ã⁄ Ô  Ô ÁflESÃ⁄ËÿÔ ÁflEÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ŒÈŒ¸‡ÊÊãÿÊÿÊ‹ÿ¬Á⁄‚⁄ÊÃÔ ˜ •ÊªÃflÊŸÔ ˜ ÃŒÒ fl Ô‚— •œÊflŸÔ ˜ – ¬⁄ãÃÔ È üÊË◊ÊŸÔ Ô ˜ ªÙÁfl㌠ªÈ # Ê •Ê∑˝ § ◊áÊ Ÿ ‚— ªÎ „ Ë×⁄Ê¡SÕÊŸ ¬ÈÁ‹‚Œ‹ŸÔ ÃSÿ©hÊ⁄◊Ô ˜ •÷flÃÔ ˜ – ◊„Ê÷ʪ Ÿ Ô ©ÄÔ Ã ◊Ô ˜ ÿÃÔ ˜ •÷flÃÔ ˜ – Á‚ÀÔ fl  S ≈U ⁄ Sÿ ª È # ‚ Í ø Ÿ Ê Ÿ È ‚ Ê ⁄  á Ê ¬‹ÊÿŸ Áfl·ÿ Á÷ãÔŸ-Á÷ÛÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿÊ— ∑ȧòÊÔ SÕÊÁŸÃÊ—? ‹¢ŒŸ, ÁŒ. 09 Áfl‡ÊÊ‹Ê◊Ô˜ ‚ÍøË◊Ô˜Ô Áfl.Áfl. ÁòÊ¢‡ÊÃÃ◊Ô˜—Ô ßÁà flÒ Á E∑§ SÃ⁄Ô  ‚l ŒÎcÔ≈UÔ˜flÊ ÿ— ∑§Ù˘Á¬ÔÔ fláÿ¸Ã– ‚◊ÊÁ¬Ã◊Ô ˜ Ô •ãfl · áÊÔ ◊ Ô ˜ øËŸËŒ‡ÊSÿ mı Áfl.Áfl.Ô ∞∑§◊Ô˜ ŒÈ—πŒ◊Ô˜ •ŸÈ÷fl◊Ô˜Ô „Ãʇʗ ÷ÁflcÿÁà •Á¬Ô Ô flø à  Ô ¬⁄ãÃÈ ßfl ŒÎ‡ÿÃÔ– •◊⁄Ë∑§ÔÊ ÃÕÊ ÿÃÔ˜ ÁflESÿ ∞Ã·ÈÔ Áfl∑§Ê‚‡ÊË‹èÿÔ— Œ‡ÊèÿÔ— Á’˝ ≈  U ŸÔ Œ ‡ Êı •Sÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ·È ŸÊÁSà ∞∑§— •Á¬ Áfl.Áfl. ‚fl ¸ ˇ ÊáÊSÿ ‹Ê÷ÊŸÔ ˜ ∑Ò§À≈U∑§SÿÔ Áfl∑§Ê‚Êÿ ÃSÿ ¬˝Ê#flãÃÔı– ÷Ê⁄ÃÊÃÔ˜Ô ∞∑§— ∑Î § Ã Ô •ÊÁÕ¸ ∑ § ‚„ÊÿÃÊ ◊˪Áfl◊ÊŸÔ ŒÈÉʸ≈UÔŸÊÿÊ— ¬˝◊Èπ◊Ô˜ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÃÈÔ •ŸÁ÷ôÊÔÔ Áfl‡ÊÊ‹Ê◊Ô ˜ ‚Í ø Ë◊Ô ˜ Ô •Á¬ Ÿ SÕÊÁŸÃ—– ¬˝◊Èπ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ •ÁSÖ ÿòÊ øÊ‹∑§Ê— Ÿ ÃÈÔ ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËŒÙ·—Ô ßÁà flÊÿÈ‚ŸÊ ¬˝◊Èπ— •flŒÃÔ˜– ŒÎcÔ≈UÔ˜flÊ ÿ— ∑§Ù˘Á¬ÔÔ „Ãʇʗ ÁflôÊÊŸ ÃÕÊ (∑Ò § À≈ U ∑ §) ¬˝ Õ ◊SÕÊŸ ∞Ã·ÈÔ 75 Áfl.Áfl. •◊⁄Ë∑§Ë Ÿ ∑§Ù ‹Ê÷— ŒÎ‡ÿÃ– ÷ÁflcÿÁà ÿÃÔ ˜ ÁflESÿ SÕÊÁŸÃÔ— •ÁSÖ Œ‡ÊSÿ ∑§fl‹◊Ô˜ ÃÕÊ 37 ‚fl¸ˇÊáÊSÿÔ •Á÷ÿÊ¢ Á òÊ∑§ËÔ Ô Ô Á fllÊÿÊ◊Ô Ô ˜ ÷˝CÊøÊ⁄Sÿ Áfl⁄Ùœ◊Ô˜ ∞Ã · È Ô ÁflEÁfllÊ‹ÿ · È ÷Ê⁄ÃÊÃÔ ˜ Ô ∞∑§— •Á¬ Ÿ ≈UÊßê‚ÔÔ „Êÿ⁄ ∞¡È∑§‡ÊŸÔ (≈UË∞ø߸) mÊ⁄Ê ÁŸÁ◊¸ÃÊ Áfl.Áfl. Á’˝≈UŸÃ— ‚ÁãÃ–Ô ¬⁄ãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô ˜ Œ ‡ Ê ‡ÊÈ ÷ ‚Í ø ŸÊ◊Ô ˜ ßÿ◊Ô ˜ ÿÃÔ ˜ •œÈ Ÿ Ê ∞Á‡ÊÿÊ߸ ◊„ûÊ⁄Ê◊Ô ˜ ‚»§‹ÃÊ◊Ô ˜ Ô ŒÎ‡ÿÃÔ– •Ã— 365 fl·èÿ—ÔÔ  ¸ S Õ Ê Á Ÿ à — – ‚Í ø Ë •ŸÈ ‚ Ê⁄ á Ê 200 ÁflEÁfllÊ‹ÿÊŸÔ˜ •Õ¸⁄ÊÁ‡Ê— ÁflEÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ •ª˝ á ÊË „Êfl«¸ U Áfl.Áfl.Ô‚¢‚ÁŒ ∞fl ¬˝øÁ‹cÿÁà ÷Ê⁄ÃŒ ‡ Ê—Ô ‚èÿL§¬ á ÊÔ ∑Ò§Á‹»§ÙÁŸ¸ÿÊÿÊ—Ô ß¢S≈UË≈UK≈U •ÊÚ » § ≈ U ÄÔ Ÿ Ù‹ÊÚ ¡ ËÔ Í ÁflEÁfllÊ‹ÿÊ— ÁfløÊ⁄ÊãÃ÷͸ÄÔÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ¬˝øÍ⁄◊ÊòÊÊÿÊ◊Ô˜ •ŸÈŒÊŸSflL§¬áÊÔÔ ŒàÔflÊ •Á¬ (ÃÊÁ‹∑§ÊÿÊ◊Ô˜) ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ flÎ Á h—Ô ¡ÊÃÊ– ≈UÙÄÿÔ Ù ÁmÃËÿSÕÊŸ ‚ãÃÈ C — ŒÎ‡ÿÃ– ÷ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ¬˝ÿàÔŸÙ˘Á¬ fløÃ– ¬˝ÁÃ÷Ê ¬Ê≈UË‹Ô Ô ◊„ÙŒÿÊ •C ÁŒfl‚ËÿÊ◊Ô˜ ÿÊòÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflÃËÔ Ô ’„È¡Ÿ ‚◊Ê¡ ¬Ê≈U˸ ÁŸflʸøŸ¬˝øÊ⁄ ◊ÇÔŸ— ‹πŸ™U , ÁŒ. 09 ◊ÊÿÊflÃË– ¬Á‡Ôø◊Ô ©ûÊ⁄ Áfl¡ÿSÿÔ •Ê‡ÊÊ •lÊÁ¬ÔÔ flø Ã Ô  – mÊŒ‡ÊÊÁœ∑§Ê— ‚ÈÁŸÁ‡ÔøÃ◊Ô–Ô ’‚¬ÊŒ‹SÿÔÔ Ô˜ ÁSfl≈U¡⁄‹Ò«U ÃÕÊ •ÊÚÁS≈˛UÿÊ ˜Ô ¥ ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊË ◊ÊÿÊflÃËÔ ¬˝ Œ  ‡ Ê 135 ◊ÊÿÊflÃË ◊ŸÁ‚Ô fløÃ– ¬˝ à ÿÊÁ‡ÊŸ— ¬Á⁄flÁÔ û ʸ Ã Ô Ê — ¬˝ Á ÿÁfl— ÁŸ◊¸ ‹ ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ Œ‡ÊÿÙ—Ô– ÃŒÊ ‡ÊÁŸflÊ‚⁄ •Ä≈ÍU’⁄Sÿ øÃÈŒ¸‡ÊÔ ÁŒŸÊ¢∑§Ô ÁflœÊŸ‚÷ÔÊÔ ‚ŸÊÁŸÔÔ ∞Ã·È 96 •ÊªÊ◊Ë ⁄ÊÖÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê ÷Í à Ô fl ÊÔ ŸflËŸÊ— ‚èÿÊ— ◊ÊÿÊflÃË ©lÃÊ fløÃ– ÃÿÊ flÊÃʸ „ ⁄ è ÿ—Ô ∞·Ê ªıÃ◊’ÈhŸª⁄Ô Á¡ÀÔ‹Ê◊Ô˜ •Ê‚Ÿ·È ’‚¬Ê ⁄Ê¡àfl◊Ô˜Ô ÁŸflʸøŸ 40 ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸ— Ô•ãÃ÷͸ÄÔÃÊ— fløãÃÔ– „Ê¡ÔË ŸÍ Ã Ô Ÿ  · È ¬˝ Ê ãÃ · È Ô ÿÕÊ ∑§ÁÕÃÊ– •Êâ∑§flÊŒ— ÃÈ •ÊªÁÊ◊cÿÁÖ ∑§fl‹◊Ô˜Ô ∑§⁄ÙÁÖ ªÃÔ ÁŸflʸøŸSÿ ◊ÈÁS‹◊-‚¢¬˝ŒÊÿSÿ ÿÊ∑ͧ’ ∑ȧ⁄Ò‡ÊË, ‡ÊÊ„ŸflÊ¡ ¬¢ø‡ÊË‹Ÿª⁄◊Ô˜, ÁflESÿÔ ◊„ÃË ‚◊SÿÊ ßÁà ‚#Ê„mÿ◊äÿ ∞·Ê ÿÊòÊÔÊÔ ‚ÈπŒ¬Á⁄áÊÊ◊◊ÔÔ˜ ¬ÈŸ— ¬˝ÊåÔÃ◊˜Ô È ÷ÁflcÿÁãà ßÁà ÃSÿÔ Ê — ⁄ÊáÊÊ, ÷ªflÊŸÔ ‡Ê◊ʸ ÃÕÊ ¬˝ ’ È h Ô Ÿ ª⁄◊Ô ˜ ÃÕÊ ÃÿÊ ©ÄÔÃÊ– ÁmÃËÿÊ ÷ÁflcÿÁà Œ‹Ëÿ∑§Á◊¸áÊ— ©lÁ◊ŸÔÔ — ÁfløÊ⁄Ù˘Á¬Ô ŒÎ‡ÿÃ– ÿÙª‡Ê fl◊ʸŒÿ— ÁflflÊŒŸ ÷Ë◊Ÿª⁄◊Ô ˜ Á¡‹ÊŸÊ◊Ô ˜ ¡ Ÿ  fl ʬ˝ Ê ãÃÔ  ◊„Êà◊Ê ◊ÊÿÊflÃË ∑Î § Ã – •SÿÔ Ô ‚ÁãÖ ŒÁ‹ÃÒ— ‚„ ◊ÈÁS‹◊ ¬˝ à ÿÊÁ‡ÊŸÊ◊Ô ˜ Ô øÿŸ ‚¢¬ÔÎÄÔÃÊ— •Ã— ∞Ã·Ê◊Ô˜Ô ÁŸ◊ʸáÊ∑§Êÿ¸SÿÔ •ŸÈäÿÊŸ◊Ô˜ ªÊ¢ Á œŸ—Ô ¬˝ Á Ã◊ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ¬˝ Ê ãÃSÿ Áfl∑§Ê‚∑§Êÿʸ ÿ ‚¢ ¬ ˝ Œ ÊÿSÿÔ ‚¢ ÿ È Q § ‚ÃÔ∑¸§ÃÊÿÊ— •flœÊ⁄áÊ◊Ô˜ Áfl·ÿ ÁŸáʸ ÿ ◊Ô ˜ Ô •Á¬ ÃÕÊ ∑ΧÃ◊Ô˜– ŸflÁŒÑË, ÁŒ. 09 •SÿÙ¬Á⁄ ª¢ ÷ Ë⁄ÃÿÊ ◊ÊÀÿʬ¸áÊ◊Ô˜ ÃÕÊÔÔ ‹Í‚ÊŸ ÃSÿÔÊ— ¬˝◊ÈπٌԘÉÊÙ·áÊÊ— ⁄ÊC˛ ¬ ÁßÊÔ ¬˝ Á Ã÷Ê ÁøãÃÊÿÈ Q §— ŒÎ ‡ ÿÃ – Áfl.Áfl. ¬Á⁄‚⁄Ô ≈ÒUªÙ⁄Ô flÿ⁄Ô •¬ ˇ ÿãÃÔ  ¡ŸÒ — – ŸÁø∑§ÃÔ ’Êfl¸Ô¬Ê≈UË‹ ◊„Ê÷ʪÿÊÔÔ ∞ÃÃÔ˜ •S◊Ê∑§◊Ô ˜ Ô ‚◊ˇÊ SÕʬŸ◊Ô˜ ÃÿÊ •Á¬ ∑ΧÃ◊Ô– ÁflœÊŸ‚÷Ê ÁŸflʸ ø ŸSÿ Ô˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô©ÄÔÃ◊Ô˜Ô ÿÃÔ˜ Ô÷˝CÊøÊ⁄SÿÔ ““•Ê⁄≈UË•Ê߸ ” Ô ” flÃÔ ˜ ◊„Êà◊Ê ªÊ¢ÁœŸ— Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ ∞flÔ ¬Á‡Ô ø ◊ ŸflËŸflùÊ÷Í·áÊÊÁŸÔ©ã◊Í‹ŸÊÿ •Ÿ∑§ ¬˝ÿÊ‚Ê— ◊„Êù◊Ô ˜ Ô ÁfllÃ ÿSÿ •lÊÁ¬ ‚◊ª˝  Áfl‡Ô fl  ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÙ¬Á⁄ ‚fl¸∑§ÊÔ⁄SÿÔ ªáÊÃÊ¢ÁòÊ∑§⁄ËàÔÿÔÊ÷flÁãÖ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹ ‚ÊÕ¸ ∑ §ÃÿÊÔ ©¬ÿÙª◊Ô ˜ ¬˝‚⁄Áà •Sÿٌʄ⁄áÊ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ∑Χ¬Ê¿òÊ◊Ô˜ ¬ÁÃÃ◊Ô˜ ßÁà üÊ΢πÔÁ‹ÃÊÁŸÔ ÷flãÃÈÁflœÿ∑§Sÿ •ŸÈ◊ÙŒŸÊÿÔ Á∑˝§ÿÃÊ◊Ô˜– ªÊ¢ Á œŸ—Ô Ô ¬˝ Á Ã◊ÊÿÊ— ◊ãÿÃÔ  – ’‚¬Ê Œ‹Êÿ •ãÿÕÊÔ SflÊŒŸCSÿÔÔ‚¢ ‚ ÁŒ •Á¬ øøʸ • ã à ⁄ Ô ⁄ Ê C ˛ Ë ÿ Ô Ô •ŸÊfl⁄áÊ◊Ô ˜ Ô ÿÍ ∞ Ÿ÷flŸ ŒÁ‹Ã ◊È Á S‹◊ flÙ≈U ∑§Ê⁄áÊÊÁŸ÷ÁflcÿÁÖ ‚fl¸∑§Ê⁄— •Á¬ ÷˝CÊøÊ⁄ÔÙã◊Í‹Ÿ ‚Á◊àÿÊ◊Ô˜ ‚êÔ◊Èπ •÷flÃÔ˜– ‚¢ÅÿÊÿÊ◊Ô˜ flÎÁhÔ— ßë¿Áà ÷ÁflcÿÁãÖ ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ ¬˝’㜢∑ΧàflÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄Ö ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com