2011-12-24 Vishwasya Vrittantam

593 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011-12-24 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. ãÊÌâaz»ð. 24.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð Ñö½×äØô-»öwÇ-¿ÈçÊô×ä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.comÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-126 Íý×âÖÌï ÏýèÈë ÒÈz ÖïÖãÊ Öç×kÈï, ÍýÐâãÕ ¿ Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»ï ÍýsÈèÒ ÈëÌ sÕäÒï Õ¿ÌÑz áÌçÍâãÔÈÑzó ÖïÖÊäÒ»âÒôÓâjÒÑnÝä Õä.ÌâÓâÒÇÖâÑä ½ÈÖâÒï ÌÕãÊllÒâï ÕâùâôÚÓâÌz vÒâÚÓÈz ÒÈz Íý×âÖÌï Ö»ÔâÌãÍ ãÕÕâÊâsÍÊ ãÕØÒâÌz áãË»ötÒ ÁÌìð ÖïÐâãØÈçÑz éYÈÑãsÈó »âún½ýëÖÊÔëÌ ÍýícÒÈë ÒÈz Íý×âÖÌëÌ ÖïÖÊäÒëãÈÚâÖë ×ãø×âãÔÈÑï ÐýwÃâ¿âÓ-ãÕÓíãË ãÕËëÒ»ï ÍýsÈçÈÑãsÈó ÊÔÍýÕkÈâ áãÐØë»ÑÌçãÖï¾Õä áÕÊÈz ÒÊz ãÕËëÒ»ãÑÊï ÐýwÃâ¿âÓ ãÕr}Ò ÊÔsÒ vÒâãÍ»âÒâð ÖѽýâÒâS¿ ÍýÕöùëÓaz½ï ãÕYÈëó áÝânÈÓë, ÐâÁÍâÊÔï Ôí»ÖÐâÒâï ÍýsÈçÈsÒ Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»sÒ »ãÈÍÒâãÌ ÍýâÕËâÌâãÌ ãÕÓítsÒãÈó ÖnÊÐëô;ãsÑÌz ÊÔsÒ »ën¨äÒÖãÑÈëð éÍÕë×ÌâÌnÈÓï ÊÔÌëÈâ áÌnÈ»çÑâÓð ÌÕãÊllÒâï nÒ½âÊäÈz ÒÈz »ãÈØç¿Ìz ãÕÕâÊâsÍÊãÏnÊçØç ÊÔï ÖïÖãÊ Öï×íËÌâãÌ ÍýsÈíwÒãÈó Íýâaz½Çë #Õ áÌ×Ìï ÁÒÍçÓÖïÐâ½ë-205, áÁÑëÓÖïÐâ½ë-150, ÖmÐâvÒÈëó ±ÈçãÕÐâ½âÌçÖâãÓ áY ãÊllÒâð »ãÓwÒâãÑ-ánÌâ åtÒâÊÒâð ã¿ã»tÖ»âð sÕÖëÕâÈð ÏãÚÑçô¼âð ÈâÍÑâÌï ØÅz - ãŽý ä Öë ã lÖÒÖ-ÍãÓãÑÈÑz Ñç m Ïæ-ánÌâÚÁâÓë [ð áÕí¿Èz ÒÈz ÖãnÈó ÍýÊë×ë ã¿ã»tÖâÒâð vÒÕsÉâ ÊçÕôsÉâÒâï áâ»lÒÈëó ÑçmÏæÑÚâ̽ÓsÒ #Ñ#ÑáâÓÅä ÌâÑ»ë Íýâaz½Çë ÍãÓÕãÈôÈâó álÍÖïKÒ»âÓÜÇëÌ #Õ ásÑâ»ï áÌ×Ìï ÐãÕwÒãÈó Íýâaz½Ç ×çl»ï ánÌâÕönÊÑz ½öÚÒç}sÒâ×ï»â-ÐâÁÍâ ÊtÕìÕ #ÈÈz ÐãÕwÒãÈó ÒÈí ãÚ ÁÌâÌâï ÑçmÏyÒâð éc¿nÒâÒâÔÒð ÑçmÏæÑÚâ̽Ó- ãÊlÔä, ÐâÁÍâÊÔëÌíkÈï ÒÈz áíÏäÖä åtÒãsÑÌz Óâã×ÖÚÒí½ð ÍÒâôpÈrÍÓÇ ÍýâpÈðó ÍèÕõ ×çl»âÒ ÜëÝäÒãÕ»âÖÍýâãË»ÓÇsÒ sÉÔäÒ×çl»â- (27%) áâÓÜÇânȽÈëô 4.5% ÍýãÈ×ÈáâÓÜÇï #»â áBÒÉôÌâ nÒâÒâÔÒë ÍýsÈçÈâ áâÖäÈzó Íâ»ÓÇâÉõ ánÌâÕönÊëÌ ãÕãÚÈï ãÕãÌÕëÊÌÑz álÍÖïKÒ»ëBÒð ÊäÒÈë” åãÈ ãÌÇôÒðó ã»nÈç nÒâÒâÔÒëÌíkÈï ãÌð×çl»ï áânÊíÔÌâÒ ½ÈãÊÌë ásÕä»ö È ÕâÌz ó nÒâÒâÔÒð ÖÕô » âÓsÒ áÒï ãÌÇô Ò ð ÓâÁÌäÈë ð sÉÔï ÊâÈçï Ì ×kÒÈëó ásÒ Íýâaz½ÇsÒ ×çl»ï ánÌâÕönÊsÒânÊíÔÌï »ÃzÕâÔí¿ÒÌz nÒ½âÊäÈz Öï»ÃítÍâÊ»ð áãsÈó ÊÔsÒíÍâDÒÜð ÑçKÈâÓ #»âÊ×ÔÜ #»ãÝï×Èz ÖÚÖý áwÃÖpÈÝÒâãË» ÒÈz ÖâmÍýÈï Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»ï ÖïÖãÊ ÍãÓ¿¿âôÉõ ábÏâÖ Ì»Õä áÏýÕäÈz ÒÈz áâÓÜÇë áâÓÜÇÑz ØÃz ×ÈÑãsÈó [ð Í:¿â×È ÍýãÈ×Èï ËÌï sÉÔâÒ ÍýsÈçÈãÑãÈ »ötÕâ ÖÑâÌânÈÓ-ãÕ¿âÓ-ÖîãÕDÒï »âï½ýëÖz ÊÔsÒ ÓâÁÌäãÈ-»ç¿®ÑãsÈó ÊùÕâÌzó ÌÕãÊlÔÒâï áãÍ áânÊíÔÌâÒ ÌâÌëÌ áÌçÑïsÒÈëó Òí½ã×ãÜ»â áÌçÑãÈï ÍýâpÈÕâÌzó ÖÊÌë éÍãsÉãÈð áãÌÕâÒâô áÑëãÓ»âÒâð PÔíãÓÅâ-̽ÓÕâsÈvÒâ, ÍçÝÍîÝìð ÓâÁsÉâÌë ã¿ã»tÖ»âÌâï ÌæãÊlÔä, »âï½ýëÖzÊÔëÌ ÐâÁÍâÊÔëÌ ¿ ÖÑö}â, #»ÌÕãÈÕØäôÒâ ÏãÌôÖ ÏëÃzÖz “ã½ãÌÁ »âÒâôÕÓíËð sÕÖÊsÒë B Òð áãÌÕâÒíô Í ãsÉãÈð ÍÝï Ïç » áâú Î ÕlÅô ãÓ»âú Å ô ” – åãÈ ÁÒÍçÓ, ÓâÁsÉâÌsÒ ÖëÕâÓÈâð ã¿ã»tÖ»âð ãÌðÖâãÓÈÑzó ÒÈí ãÚ Ôí»ÍâÔãÕØÒë ÖÕõ Õöùï ãÕWÕâãÐÔë¼ÖïsÉÒâ ãÕWÕsÒ ÖÕôÈí ÕãÓwÄâ áâÕâÖäÒ ã¿ã»tÖ»âS¿ ÖmÍýãÈ »âÒôâÕr}ï ÞâtÕâ Òt»âÒõ ÖçãÌãS¿Èï ÐÕëÈzó ÈãsÑÌz ãÕØÒë Òí½½çrð ¾íãØÈâ;ãsÈó ÙäÑÈä ÏëÃzÖ ãÕ½ÈëBÒð á»ç Õ ô Ì z ó Ñç K ÒÑnÝä á×í» ½ÚÔíÈ ÖÊsÒíÍãsÉãÈð áâÕSÒ»ä sÒâÈz åãÈó Í:¿â×ÊzÕØëôBÒð Òí½âBÒâÖÓÈâ;ãsÈ áãÍ ¿ ã¿ã»tÖ»âÌz áâÚèÈÕâÌzó áÝânÈÓë Óí½äÇâï ×äÈÔÚÓä sÕäÒ-ÖmÒ»z-sÕâsTÒsÒ »âÓÇï Íýâ¿äÌ- ÍãÓãsÉãÈð Öï»ÃâÍnÌâ ÁâÈâó ÈëÌ »âÓÇëÌ ÖmÍý ã È ãÊllÒâï , ×äÈÔÚÓä Ðè Ò í;ãÍ ÐâÓÈsÒ ãÌrÍÑâï Òí½Í}ãÈÑëÕÑÌçÈëó #»âÊ×ÁÌâð Ñö È âðó Ö»ÔÓâÁsÉâÌë ÕãËôÈçÑÚôãÈó ã®ÖÑÖÍÕôãÇ Ì½Òâôð nÒèÌÈÑï ãÌÕâô¿ÌsÒ ãÈãÉð éÊz¾íwÒÈë¬ ÁíËÍçÓÖïÐâ½ë 682, »íÃâÖïÐâ½ë-450, ÈâÍÑâÌï ¿Èç Ó z - ãŽý ä -Öë ã lÖÒÖ-ÍãÓãÑÈï ÌæãÊlÔä, ãÌÕâô¿ÌáâÒí½sÒ ÖmÍýãÈ Íýã®Òâ
  2. 2. ãÊÌâaz»ð. 24.12.2011. ×ãÌÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2 ãÌÊ×ôÌï »ötÕâ “½ãÌÁ Ïç» áâúÎ ÕlÅô ãÚÈ»Ó ÚíÈâ Úì óÍý¿ÔãÈó ÒÈz Í:¿ÓâjÒëØç »ÊâãÌÕâô¿Ìï ÐÕëÈz ãÓ»âúÅô” åãÈ ÍýâpÈÕtÒðó ÑÚítÖÕð áwÃãÊÌ- An unjust person benefits neitheråãÈ ãÈãÉ ¾íØÇâ»ÓÇâÒ éYÈí áãsÈó ÍÒônÈï Íý¿ãÔwÒãÈó ÑÚítÖÕë 40 Êë×âÌâï himself nor others.ÖïÐâvÒÈë ÒÈz áYìÕ ãÈãÉ ÖçãÌS¿Èâ ÐãÕÈçÑÚôãÈ »Ôâ»âÓâð Ðâ½ï ½ýÚÇï »ãÓwÒãnÈó (2) ãÕÕë»ÐýwÃâÌâï ÐÕãÈ ãÕãÌÍâÈð ×ÈÑç¼ðóåãÈ ãÌÕâô¿Ì áâÒí½sÒ #Öz ÕâÒz »çÓë×äáÕÊÈzó éùÓÍýÊë×ð, ½íÕâ, éùÓâ¼NÅð, áÑöÈÕ¿ÌÑz Áë Ôí»í ãÕÕë»Ðýwà Éå ÁâÒ Àë ÈëáíÌí ÊÓë» Ùä »ë. ½íÍâÔ»öwÇð áâ¿âÒôð éøÕâÌz ÓäÈë ÍÈÌ ÉâÒ Àë,Í:ÁâÏ, ÑãÇÍçÓ åtÒâãÊ ÓâjÒëØç ãÌÕâô¿Ìï Öïs»öÈÐâØâÒâð ×bÊÖîwÄÕÑz átÒnÈï Áí Ôí½ ãÕÕë»Ðýwà Úí ÁâÈë Úìï, éÌ»â Öï»ÅíïÐãÕwÒãÈó »ÇôÑËçÓÑzó ÏâlÒë #Õ Öïs»öÈÖç½nËsÒ Íý»âÓ Öë ÍÈÌ ÚíÈâ Úìó ãÕSÕÖïs»öÈ-sÖmÑëÔÌÑz ÍãÓ¿Òð ÏâÔ»âÌâï ÐÕãÈ ¿ëÈz Öïs»öÈï ÖÑâÁë Hundreds of misfortunes befallÍ:¿Ê×ï ãÕWÕ-Öïs»öÈ-ÖmÑëÔÌÑâ½âãÑãÌ ÖçÊöÆï ÐÕëÈzó (áÑöÈÕ¿ÌâãÌ ÍçsÈ»âÈz) unwise men.ÑâÖë Í:¿ÑãÊÌâaz»âÈz ÌÕãÊllÒâï ãÕÞâÌÐÕÌëáâÓbËâó #Èã]ØÒ»ë ÕâÈâôÚÓ-ÖmÑëÔÌë [í ÖçÐâãØÈÑz (3) ÕöùëÌ ãÚ ÐÕtÒâÒíô Ì ËÌëÌ Ì ãÕYÒâó ÖÕôËÑâôÌz ÍãÓtÒjÒ ÑÌçwÒ áâ¿ÓÇ ]âÓâ Á ÙëwÄ ÚíÒ Àë, ÌãÚ»ëÌÕãÊllÒâï ÐâØÑâÇí ÓâãwÃ÷ Ò Öï s »ö È - ÑâÑë»ï ×ÓÇï ÕýÁ ó ËÌ áÉÕâ ÞâÌ ÕÅë,ÖïsÉâÌsÒ »çÔÍãÈð, ãÕSÕ- áÚï tÕâ ÖÕôÍâÍëBÒí ÑÌçwÒ áâ¿ÓÇ Öë Úä áâÒô (ÙëwÄ) ÚíÈâ Úì, ËÌ ÒâÖï s »ö È ÖmÑë Ô ÌsÒâÒíÁÌÖãÑÈë Ó DÒÜS¿ ÑíÜãÒwÒâãÑ Ñâ ×ç¿ðóó (½ä.18.66) ÞâÌ Öë ÌãÚïóÅâú.ÓâËâÕlÔÐãÝÍâÄä áÏýÕäÈz ÒÈz ãÕSÕ- ÖâÉâônÕÒð ð- ÖÕôËÑâôÌz ÍãÓtÒjÒ #»ï Ñâï One attains greatness through onesÖï s »ö È ÖmÑë Ô Ìë ; ãsÑÌz ÉâæÔE N Å-Ìë Í âÔ- (Ùä»öwÇï) ×ÓÇï ÕýÁ (½cÀ) ó áÚï tÕâ (tÕâï) good conduct, and not throughåÃÔä-<ânÖz-ÁÑôÌä-ãÏýÃëÌ –áâúsÃ÷ëãÔÒâ- ÖÕô Í âÍë B Òð ÑíÜãÒwÒâãÑ (Ñç ã kÈï ones acquisition of wealth orÙäÔï»â ÍýÐöãÈBÒí ]âãÝï×ÊzÊë×ëBÒí ÑèËônÒâð ÊâsÒâãÑ/ÑíxÒâãÑ/Ñí¿ãÒwÒâãÑ) ó Ñâ ×ç¿ð knowledge.Öïs»öÈãÕ]âïÖí Êë×sÒ ÍýâcÒãÕYâ-ãÕ×âÓÊâS¿ (×í»ï Ñâ »çr) ó (4) ±ÈsÒ ½íÍâ Ì ÊÐâÒ Öç®ÈçðóÖÚÐâã½tÕÑâÕxÒãnÈó ØÅzãÊÕÖâtÑ»ë;ãsÑÌz ÖtÒÌâ ÓÜ», áÌë ÖâÓâ »âÒíô Ìë »íå ÊÏâÕäÖmÑëÔÌë ×ìãÜ»ÍãÓ¿¿âôÌçÖnËâÌ-ÖÝâãÇ ÖÑâÌÉô×bÊâð ×»Èç ÌÉä,áãÈãÓcÒ Öïs»öÈ-ÌâÃzÒítÖÕð ÍçsÈ»ÍýÊ×ôÌä ÖçnÊÓÑz ð- ÓmÒÑz, ÓÑÇäÒÑz, ÑÌíÓÑÑz, ÖtÒ »ë ÓÜ» áîÓ Öt»Ñäô »í »íæ ÌÚäï ÊÏâ¿ëtÒâÊÒð »âÒô®Ñâð áãÍ áâÒíÁãÒwÒnÈëó ÑÌíÚÓÑz, (beautiful). Ö»Èâ ÚìóÕâÈâôÚÓâÇâï ÍýSÌâÌz étÈÓÌz Åâú.ãÝÍâÄä á»ÉÒÈz »nÒâ ð- ÏâÔâ, ÏâãÔ»â (a girl). Nobody can overpower a protectorÒÈz ÐãÕwÒt»âÔë ÓâãwÃ÷ÒÖïs»öÈ- »â»ð ð- ÕâÒÖð, DÕâïÜð (a crow). of truth and follower of theÍÝ»âÓÖmÑëÔÌï ÍýâÒíÁãÒÈçï ÓâãwÃ÷Ò-Öïs»öÈ- ÑèØ»ð ð- áâ¼çð, (a mouse). righteous path.ÖïsÉâÌï Öï»lÍÒãÈ, Òã}áâËçãÌ»-Öïs»öÈ- WÕâÌð ð- »çk»çÓð, ÖâÓÑëÒð (a dog) (5) ã½ãÓï Ì ÕëÌâ áãË ÓíÚ ÈëÁÖâóÍÝ»âãÓÈâÒâð Öïs»öÈ-ÍÝ-ÍãÝ»âÊäÌâ:¿ ÖèkÈÒð Úë ÑÌçwÒ ! Èè ÍíÈâÌâ ÈëÁ Éä énÌÈ Éâ,ÖïÕËôÌâÉõ ÍýãÈÏ}ï ÐãÕÈâó (1) ánÒâÒÕöùð ÍçrØí Ì ÍÓsÒ Ì Úë ÑÌçwÒ ! Èè áÍÌë ÈëÁ Öë énÌÈ Úíó ÌötÒÑz ¿âtÑÌðó O man, may your inner strength Úì Ê ÓâÏâÊz , [ð ánÒâÒä ÍçrØ ÏäÁâ »ë ÍíÈâÌâ ÑâÃë lead you to prosperity. ÖäãÌÒÓ Ìë×ÌÔ ãÚÈ»Ó ÌÉä ÚíÈí. åïãÅÒÌ sÃâåÔ ánÒâÒä ÍçrØ Ì ÊèÖÓë »â áîÓ Ì Úä áÍÌâ Ó ë Ö ã Ô ï ½¿ìãÍïÒÌ×äÍ åtÒsÒ åÊz¾âÃÌÖÝë ÒçÕtÒðÐÓÈÌâÃzÒï ÍýsÈçÈï »öÈÕtÒðó ãÕWÕ-ãÕ®Ñð áíãÅ×â-ÓâjÒë [ð áâÓBÒ áânÈâÓâãwÃ÷ Ò áãÅ×ä-ÌötÒsÒÍýâÓïÐð áÐÕÈzó ÖÑâÓíÚë;ãsÑÌz ÐçÕÌëWÕÓë 560ÐâÓÈäÒ ÌötÒâaz½Ìâð #»Öâ»ï áãÅ×ä-ÌötÒsÒ ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×