Spirit of asean (chantra chaiyaporn)

791 views
523 views

Published on


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Brunei joined in January 1984, Viet Nam in July 1995, Laos and Myanmar in July 1997 and Cambodia in April 1999. Main Objectives (i) to accelerate economic growth, social progress and cultural development (ii) to promote regional peace and stability. And to maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations As stated in the Bangkok Declaration, the Founding Fathers of ASEAN desired “to promote regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region.
 • The centrality of ASEAN must be based on, first and foremost, ine inner strength of the ASEAN community. It also depends not only on the form of ASEAN’s external engagement, but also its content. The quality of ASEAN’s leadership is key.
 • The most important point about ASEAN Charter is the determination to have a more rules based and legal way of doing things. This is a good signal for the economic integration of ASEAN. There will be more predictability and certainty of policy. As you all know, the ASEAN Charter was signed last November, and its full ratification is expected to be achieved in time for ASEAN Leaders to celebrate its entry into force at our next ASEAN Summit in Bangkok at the end of this year.
 • The survey was carried out last year among university students in all ten ASEAN member countries. There were 2170 respondent and average age was 20 years old.
 • The most common attitude towards ASEAN was “positive”. Over 75% of students agreed with the statement “I feel I am a citizen of AZEAN “ They may not know yet that the drafters of the ASEAN Charter felt that ASEAN was not yet ready to recognize the ASEAN “citizenship” , the way the European Union does recognize European citizenship; thus the ASEAN Charter is silent on the ASEAN citizenship
 • Spirit of asean (chantra chaiyaporn)

  1. 1. การขับเคลื่อนการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยศึกษาไทยสู่ประชาคมสู่ประชาคม““อาเซียน”อาเซียน”จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ชยพร กระต่ายทองจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ชยพร กระต่ายทองสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ02-2885778, 081-5529455, 081-713938802-2885778, 081-5529455, 081-7139388
  2. 2. ทำาไมต้องทำาไมต้อง......ขับเคลื่อนอาเซียนขับเคลื่อนอาเซียน ??2
  3. 3. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok(BangkokDeclaration)Declaration) เมื่อเมื่อ 88 สิงหาคมสิงหาคม 1967 (1967 (พพ..ศศ. 2510. 2510)จุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของอาเซียนอาเซียน3
  4. 4. วัตถุประสงค์สำาคัญวัตถุประสงค์สำาคัญ ::• ““เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือและความช่วยเหลือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคมในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม• ส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงและความมั่นคงส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาค• เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ......””4
  5. 5. สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาชิกผู้ก่อตั้งปีปี 19671967• ไทย• มาเลเซีย• อินโดนีเซีย• ฟิลิปปินส์• สิงคโปร์สมาชิกเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมเติม+ บรูไน ดารุสซาลามปี 1984+ เวียดนาม ปี1995+ ลาว ปี 1997+ พม่า ปี 19975
  6. 6. สันติภาพและเสถียรภาพความบริสุทธิ์ความเจริญรุ่งเรืองความกล้าหาญและความกล้าหาญและพลวัตรพลวัตรข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียววงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพความหมายของตราความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียนสัญลักษณ์อาเซียน6
  7. 7. หลักการพื้นฐานของอาเซียนหลักการพื้นฐานของอาเซียน• การเคารพในอธิปไตยและการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนบูรณภาพแห่งดินแดน• การไม่แทรกแซงในกิจการภายในการไม่แทรกแซงในกิจการภายใน• การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี7
  8. 8. ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน 33 เสาหลักเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมประชาคมสังคมและวัฒนธรรม8
  9. 9. ASEAN CentralityASEAN Centrality
  10. 10. ASEAN CharterASEAN Charter ((กฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียน))• A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน• วางกรอบการทำางาน การจัดตั้งสถาบัน และแนวทางกฎหมายของ ASEAN• วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter---- สร้างสร้าง ASEANASEAN ให้ให้ ……....– มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น– เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น– ให้ความสำาคัญต่อประชาชนมากขึ้น10
  11. 11. ดรดร..สุรินทร์ พิศสุรินทร์ พิศสุวรรณสุวรรณ ((เลขาธิการเลขาธิการอาเซียนอาเซียน))2551-25552551-255511
  12. 12. ทัศนคติและความตระหนักรู้เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน”บทสรุปข้อค้นพบจากการสำารวจข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนสำารวจข้อมูลของนักศึกษา จำานวน 2,170 คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศสมาชิกอาเซียน
  13. 13. ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน(I feel that I am a citizen of ASEAN)1. ลาว 96.0%2. กัมพูชา 92.7%3. เวียดนาม 91.7%4. มาเลเซีย 86.8%5. บรูไน 82.2%6. อินโดนีเซีย 73.0%7. ฟิลิปปินส์ 69.6%8. ไทย 67.0%9. พม่า 59.5%10. สิงคโปร์ 49.3%13
  14. 14. คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก …1. โทรทัศน์ 78.4% 10. ครอบครัว 18.2%2. โรงเรียน 73.4% 11. การเดินทาง 13.3%3. หนังสือพิมพ์70.7% 12. ภาพยนตร์ 12.1%4. หนังสือ65.0%13. ดนตรี9.2%5. อินเตอร์เน็ต 49.9% 14. งาน/อาชีพ 6.1%6. วิทยุ40.3%7. กีฬา34.1%8. โฆษณา31.6%14
  15. 15. เป้าหมายของอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10ประเทศรวมเป็นประชาคมเดียวกันในปี พ.ศ. 2558มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการลงทุนอย่างเสรีแรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางาน15
  16. 16. สิ่งท้าทายต่อการศึกษาไทยสิ่งท้าทายต่อการศึกษาไทย การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของคนในวงการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของคนในวงการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมประชาคมในปี พในปี พ..ศศ. 2558. 2558– ระบบ ระเบียบ กฎหมาย กระบวนการระบบ ระเบียบ กฎหมาย กระบวนการ– สถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษาสถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษา– บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชน– การประเมินผลกระทบด้านต่างๆ และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหา– ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้16
  17. 17. นโยบายรองรับการเปิดเสรีร่วมกับประชาคมนโยบายรองรับการเปิดเสรีร่วมกับประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ ..ศศ.. 25582558 เมื่อวันที่เมื่อวันที่2323 สิงหาคมสิงหาคม 255325531.1. การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน2.2. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านภาษาเพื่อนบ้าน 17
  18. 18. 3.3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียนการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียนและยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการและยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค4.4. การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนในอาเซียน5.5. การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน18
  19. 19. จุดเน้นของ สพฐจุดเน้นของ สพฐ.. ปีปี 25542554ข้อที่ข้อที่ 88 ““นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ((ASEANASEANCommunityCommunity)”)”19
  20. 20. School สังกัด สพฐ.เป้าหมายการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนSister School (30โรง)Buffer School (24โรง)ASEAN Focus School (14โรง)- ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน- จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน- มีมุมอาเซียนศึกษาหรือศูนย์อาเซียนศึกษา- เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนเน้นภาษาอังกฤษ ICTพหุวัฒนธรรมภาษาเพื่อนบ้าน- เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำาหรับผู้บริหารครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป- จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน- มีโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อย 9 โรง- เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน โดยการบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม- เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียน และชุมชน- เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน เน้นภาษาเพื่อนบ้านพหุวัฒนธรรม- เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำาหรับผู้บริหารครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป- จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน- มีโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อย 9 โรง20
  21. 21. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นที่เน้น ““อาเซียน”อาเซียน” และการจัดและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ““อาเซียน”อาเซียน”ASEANASEANCommunityCommunityหลักสูตรสถานหลักสูตรสถานศึกษาศึกษา
  22. 22. หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานพุทธศักราชพุทธศักราช25512551อาเซียอาเซียนนข้อมูลพื้นข้อมูลพื้นฐานฐาน//บริบทบริบทของของโรงเรียนโรงเรียนจุดเน้นของจุดเน้นของSisterSisterSchoolSchoolภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนภาษาเพื่อนหลักสูตรหลักสูตรสถานสถานศึกษาศึกษาSisSisterterSchoolSchool//BufferBufferSchoolSchoolรายวิรายวิชาพื้นชาพื้นฐานฐานรายวิรายวิชาชาเพิ่มเพิ่มเติมเติมกิจกรกิจกรรมรมพัฒนพัฒนาผู้าผู้เรียนเรียนWebWebCommCommunityunityหลักสูตรสถานศึกษาที่หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนเน้นอาเซียน::Sister School/BufferSister School/BufferSchoolSchoolจุดเน้นของจุดเน้นของBufferBufferSchoolSchoolภาษาเพื่อนภาษาเพื่อนบ้านบ้าน
  23. 23. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551อาเซียนอาเซียนองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน- วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม- ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนปฏิญญาอาเซียน- ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่นพลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยประวัติศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การค้าเสรี ฯลฯ- สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทักษะทักษะ//กระบวนการกระบวนการ- การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน- การใช้ ICT- การคำานวณ การให้เหตุผล- กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาการสืบสอบ การสื่อสาร การสร้างความตระหนักคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์- มีทักษะชีวิต- กล้าแสดงออก- เอื้ออาทรและแบ่งปัน- เข้าใจตนเองและผู้อื่น- ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล- common valuesฯลฯหลักสูตรสถานศึกษา- ส่วนนำา (ความนำา วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์)- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา(โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี)- คำาอธิบายรายวิชา- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- เกณฑ์การจบการศึกษารายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการอาเซียนรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นอาเซียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นอาเซียนการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน23
  24. 24. การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยมีความพร้อมในเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นสามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอาเซียน24
  25. 25. การออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับกำาหนดเป้าหมายในการเรียนกำาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้รู้::ตัวชี้วัดตัวชี้วัด//ผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้กำาหนดการวัดและประเมินผลกำาหนดการวัดและประเมินผล ::ภาระงานภาระงาน//ผลงานผลงานการประเมินและการประเมินและเกณฑ์เกณฑ์วางแผนการจัดการเรียนรู้วางแผนการจัดการเรียนรู้::กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้25
  26. 26. แนวการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนอาเซียน จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ เปิดจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสื่อสารตระหนัก กระบวนการสื่อสาร26
  27. 27.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อและเทคนิคการสอน สื่อ //แหล่งการเรียนรู้ การแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็นจริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็นพลเมืองพลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียนที่ดีในประชาคมอาเซียน
  28. 28. 28
  29. 29. 29
  30. 30. สื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้//แหล่งการเรียนแหล่งการเรียนรู้รู้• เอกสาร หนังสือ ตำารา นิตยสาร วารสารเอกสาร หนังสือ ตำารา นิตยสาร วารสารหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดีหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดี• เรื่องราว เหตุการณ์เรื่องราว เหตุการณ์• เพลง เกม การละเล่นเพลง เกม การละเล่น• ธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำา บัตรธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำา บัตรภาพ ป้ายนิเทศภาพ ป้ายนิเทศ• ของจริง ของจำาลองของจริง ของจำาลอง• Website, Internet, Facebook, WebWebsite, Internet, Facebook, WebCommunity, E-book, CD, DVD etc.Community, E-book, CD, DVD etc.• สถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆ• บุคคลต่างๆบุคคลต่างๆฯลฯฯลฯ 31
  31. 31. WebsiteWebsiteแนะนำาแนะนำาhttp://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_documentary.phphttp://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_discovery_cartoon.phphttp://www.aseansec.orghttp://www.dtn.go.thhttp://www.thaifta.comhttp://en.wikipedia.org/wiki/ASEANhttp://www.mfa.go.th/web/1650.phphttp://www.thaigov.go.th/eng/index.aspxhttp://www.mfa.go.th/web/2630.phphttp://www.tourismthailand.orghttp://www.youtube.com32
  32. 32. ศูนย์อาเซียนศึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา ในโรงเรียน Education HubEducation Hub1414 โรงโรง ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการพัฒนาสู่ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN 54: Spirit of ASEAN 54 โรงโรง** โรงเรียนโรงเรียน Sister School 30Sister School 30 ศูนย์ศูนย์** โรงเรียนโรงเรียน Buffer School 24Buffer School 24 ศูนย์ศูนย์** โรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อมโรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อม ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ASEANASEANFOCUS 14FOCUS 14 โรงโรง33
  33. 33. 34
  34. 34. 35
  35. 35. 36
  36. 36. 37
  37. 37. 38
  38. 38. 39

  ×