:กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวการเตรียมการ...
ASEAN FactsheetASEAN Factsheet สมาชิกผู้ก่อสมาชิกผู้ก่อตั้งตั้ง• ไทย• มาเลเซีย• อินโดนีเซีย• ฟิลิปปินส์• สิงคโปร์สมาชิกเพิ...
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้ (Association of(Association ofSoutheast A...
วัตถุประสงค์ของอาเซียนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก ธำารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจแ...
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ //กลุ่มกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคประเทศนอกภูมิภาคASEANAu...
ASEANChinaJapanSouthKoreaASEAN + 3ASEAN + 3
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศASEAN GCCECOMERCOSURRIOGROUPSAARCU.N.
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก(East Asia Summit : EAS)ASEANChinaJapanSouthKoreaAustraliaNewZealandIndiaU.S.A.Russia2554
เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาคู่เจรจาASEAN-China FTAASEAN-Korea FTAASEAN-Japan CEPASE...
กฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียนลงนามเมื่อลงนามเมื่อ 2020 พพ..ยย. 2550. 2550 เพื่อเป็นเพื่อเป็นธรรมนูญของอาเซียน และมีผลธรรมนูญข...
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง(ASEAN Political-SecurityCommunity: APSC)2. ประชาคมเศรษฐกิจ(ASEAN EconomicCommunity: AEC)ปร...
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคภูมิภาค อยู่ร่วมกันโดยสั...
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีม...
AEC การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการโดยเสรีด้านบริการ ยกเลิกข้อจำากัดในการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน โดยอาเซียนได้เห็นชอ...
ยนสามารถถือยนสามารถถือหุ้นได้ถึงหุ้นได้ถึง 7070%% ในธุรกิจบริการในธุรกิจบริการในอาเในอาเปี 2549(2006)ปี 2549(2006)ปี 2551(...
สาขานักบัญชี*16อาเซียนได้รับการอำานวยความอาเซียนได้รับการอำานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นมา...
การจัดทำาร่างข้อตกลงการจัดทำาร่างข้อตกลง MRAMRA((Mutual recognitionMutual recognitionArrangementArrangement)) ส่งเสริมการ...
การจัดทำาร่างข้อตกลงการจัดทำาร่างข้อตกลง MRAMRA ข้อตกลงข้อตกลง MRAMRA ได้มีการลงนามจัดทำามาแล้วได้มีการลงนามจัดทำามาแล้วท...
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่...
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนภายในปีภายในปี 25582558เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจเสาสังคมและวัฒนธรรมมั่นคงมั่นคง มั่...
ประชาคมอาเซียน (ASEANCommunity)ปี 2558 (2015)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC)...
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน(ASEAN Connectivity)(ASEAN Connectivity) เป็นผลจากความริเ...
การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็นผลสืบเนื่องจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2552ได้มีการจัดทำาแผนแม่บทฯ(A...
การส่งเสริมความเชื่อมโยงการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านด้านประชาชนประชาชน1. ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซีย...
2. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชนภายในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น• ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีข้อจำากัดในการตรวจลงตราและจัดต...
ประชาคมอาเซียน กับประชาคมอาเซียน กับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกกฎบัตรอาเซียน...
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน กับกับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกแผนงานจัดตั้งป...
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน กับกับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกสมาชิกแผนงานจัดตั้งป...
ASEANASEANCOMMUNITYCOMMUNITY1.บทบาทการศึกษาต่อเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของ...
บทบาทของการศึกษาในการสร้างบทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเสาเศรษฐกิจเสาเศรษฐกิจ การพัฒนาทักษะฝีมือ...
บทบาทของการศึกษาในการสร้างบทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเสาสังคมและวัฒนธรรมเสาสังคมและวัฒนธรรม เพ...
ประเด็นประเด็นหลักของแผนการศึกษาหลักของแผนการศึกษา55 ปีของอาเซียนปีของอาเซียน ส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเ...
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน กา...
““นำาประเทศไทยไปสู่การเป็นนำาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีประชาคมอาเซียนในปี 25582558อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความอย...
ทิศทางการศึกษาของไทยทิศทางการศึกษาของไทย1.1. เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปี พศึกษาธิการ...
ประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านกา...
ประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านกา...
ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาของไทยสถาบันการศึกษาของไทย1.1. เตรียมรับมือกับ...
ข้อเสนอแนะ Modernization Multi-disciplinary Mindset/Motivation Management
• www.asean.org• www.mfa.go.th/asean• www.dtn.moc.go.th (ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)• www.aseanwatch.org• www.cil.n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว+Presentation 55-ratchada

1,265 views

Published on

ประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว+Presentation 55-ratchada


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.0016.30น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

the project prepares the readiness reaches Association of Southeast Asian Nations province

Phetchburi community ,
in Thursday at 13 June 2556 08.0016.30 times o'clock ,
at , conference glass king's concubine room , nurse monk Chom Klao college ,
Phetchburi province ,

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • EAFTA (East Asia Free Trade Area) ความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ ASEAN-US TIFA (ASEAN-US Trade And Investment Framework Arrangement)
 • เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ สัมมนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงอาเซียน
 • ประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว+Presentation 55-ratchada

  1. 1. :กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความประชาคมอาเซียน สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวการเตรียมการของนานาประเทศการเตรียมการของนานาประเทศ ::ความความท้าทายต่อมหาวิทยาลัยไทยท้าทายต่อมหาวิทยาลัยไทยสัมมนาวิชาการเพื่อสัมมนาวิชาการเพื่อเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย ((นบมนบม))๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕รัชฎา ถาวรเวชอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทโรมาเนียอดีตรองอธิบดีกรมอาเซียน
  2. 2. ASEAN FactsheetASEAN Factsheet สมาชิกผู้ก่อสมาชิกผู้ก่อตั้งตั้ง• ไทย• มาเลเซีย• อินโดนีเซีย• ฟิลิปปินส์• สิงคโปร์สมาชิกเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมเติม+ บรูไน ดารุสซาลามปี 1984+ เวียดนาม ปี1995+ ลาว ปี 1997+ พม่า ปีประชากร – 600.15 ล้านคนพื้นที่- 4.5 ล้าน ตาราง กม.GDP รวม 1,540 พันล้าน USDการค้ารวม 2,000 พันล้าน USDการลงทุนจากต่างประเทศ 39,623ล้าน USD
  3. 3. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้ (Association of(Association ofSoutheast Asian Nations:Southeast Asian Nations:ASEAN)ASEAN)ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok(BangkokDeclaration)Declaration) เมื่อเมื่อ 88 สิงหาคมสิงหาคม 25102510จุดเริ่มต้นของอาเซียนจุดเริ่มต้นของอาเซียน
  4. 4. วัตถุประสงค์ของอาเซียนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก ธำารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชน พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  5. 5. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ //กลุ่มกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคประเทศนอกภูมิภาคASEANAustraliaCanadaChinaEUIndiaRussiaU.S.A.NewZealandSouthKoreaJapan
  6. 6. ASEANChinaJapanSouthKoreaASEAN + 3ASEAN + 3
  7. 7. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศASEAN GCCECOMERCOSURRIOGROUPSAARCU.N.
  8. 8. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก(East Asia Summit : EAS)ASEANChinaJapanSouthKoreaAustraliaNewZealandIndiaU.S.A.Russia2554
  9. 9. เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาคู่เจรจาASEAN-China FTAASEAN-Korea FTAASEAN-Japan CEPASEAN-India FTAASEAN-Australia-New Zealand FTAASEAN-US TIFAASEAN-EU FTAASEAN-CanadaASEAN-PakistanASEAN-RussiaAEC: 600.15ล้านคนEAFTA: 2129ล้านคนCEPEA: 3365ล้านคน
  10. 10. กฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียนลงนามเมื่อลงนามเมื่อ 2020 พพ..ยย. 2550. 2550 เพื่อเป็นเพื่อเป็นธรรมนูญของอาเซียน และมีผลธรรมนูญของอาเซียน และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บังคับใช้ตั้งแต่ 1515 ธธ..คค. 2551. 2551- มีกฎกติกาในการทำางานมีกฎกติกาในการทำางาน- มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น- มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง- เป็นการวางรากฐานสำาหรับการรวมตัวเป็นการวางรากฐานสำาหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 25582558
  11. 11. 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง(ASEAN Political-SecurityCommunity: APSC)2. ประชาคมเศรษฐกิจ(ASEAN EconomicCommunity: AEC)ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก
  12. 12. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคภูมิภาค อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงมีเป้าหมายหลักความมั่นคงมีเป้าหมายหลัก มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกันมีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำาหรับมั่นคงสำาหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน((ASEAN Political-Security Community:ASEAN Political-Security Community:APSC)APSC)
  13. 13. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)2. มีความสามารถในการแข่งขันe-ASEANนโยบายภาษีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคสนับสนุนการพัฒนา SMEsลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่4. สามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกจัดทำา FTA กับประเทศนอกภูมิภาปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการผลิต จำาหน่ายปี 201513
  14. 14. AEC การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการโดยเสรีด้านบริการ ยกเลิกข้อจำากัดในการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน โดยอาเซียนได้เห็นชอบเป้าหมายการเปิดเสรีภาคบริการทุกสาขาภายในปีค.ศ.2015 โดยทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติและการลดอุปสรรคข้อจำากัดอื่นๆ ในการประกอบกิจการ รวมทั้งการเดินทางไปทำางานต่างประเทศของระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและวิชาชีพ
  15. 15. ยนสามารถถือยนสามารถถือหุ้นได้ถึงหุ้นได้ถึง 7070%% ในธุรกิจบริการในธุรกิจบริการในอาเในอาเปี 2549(2006)ปี 2549(2006)ปี 2551(2008)ปี 2551(2008)ปี 2553(2010)ปี 2553(2010)ปี 2556(2013)ปี 2556(2013)ปี 2558(2015)ปี 2558(2015)โลจิสติกส์สาขาอื่นๆPIS: Prio rityInte g ratio n Se cto rs15เป้าหมายการเปิดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย49%49% 51%51%70%49%49% 51%51%70%49%49% 51%51%70%FLEXIBILITYสามารถไม่เปิดเสรีในบางสาขาย่อยได้ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการแข่งขัน ทำาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้นไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการแข่งขัน ทำาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้นสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มe-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์) สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน
  16. 16. สาขานักบัญชี*16อาเซียนได้รับการอำานวยความอาเซียนได้รับการอำานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นมากขึ้นสาขาแพทย์สาขาพยาบาล สาขาทันตแพทย์สาขาวิศวกรรมสาขาสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมสาขานักสำารวจสาขานักสำารวจ**MRAsข้อตกลงยอมรับร่วมนักวิชาชีพในอาเซียนสามารถจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของประเทศนั้นๆMRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาดแต่เป็นเพียงการอำานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพMRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาดแต่เป็นเพียงการอำานวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ* ยังเป็นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป
  17. 17. การจัดทำาร่างข้อตกลงการจัดทำาร่างข้อตกลง MRAMRA((Mutual recognitionMutual recognitionArrangementArrangement)) ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการของกรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียนอาเซียน ((ASEAN FrameworkASEAN FrameworkAgreement on Service - AFASAgreement on Service - AFAS)) เป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันเป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันในเรื่องในเรื่อง• คุณสมบัติแรงงานฝีมือคุณสมบัติแรงงานฝีมือ• ประวัติการศึกษาประวัติการศึกษา• ประสบการณ์การทำางานประสบการณ์การทำางานซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการขอรับใบอนุญาต
  18. 18. การจัดทำาร่างข้อตกลงการจัดทำาร่างข้อตกลง MRAMRA ข้อตกลงข้อตกลง MRAMRA ได้มีการลงนามจัดทำามาแล้วได้มีการลงนามจัดทำามาแล้วทั้งหมดทั้งหมด 88 ฉบับ ได้แก่ฉบับ ได้แก่• บริการด้านวิศวกรรมบริการด้านวิศวกรรม ((ลงนามในเดือนลงนามในเดือนธันวาคม คธันวาคม ค..ศศ. 2005). 2005)• บริการด้านพยาบาลบริการด้านพยาบาล ((ลงนามในเดือนธันวาคมลงนามในเดือนธันวาคมคค..ศศ. 2003). 2003)• บริการด้านสถาปัตยกรรมบริการด้านสถาปัตยกรรม ((ลงนามในเดือนลงนามในเดือนพฤศจิกายน คพฤศจิกายน ค..ศศ. 2007). 2007)• วิชาชีพสำารวจวิชาชีพสำารวจ ((ลงนามในเดือนลงนามในเดือนพฤศจิกายน คพฤศจิกายน ค..ศศ. 2007). 2007)• วิชาชีพการท่องเที่ยววิชาชีพการท่องเที่ยว ((ลงนามในเดือนลงนามในเดือนมกราคม คมกราคม ค..ศศ. 2009). 2009)
  19. 19. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ให้ประชาชนมีมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี ปราศจากโรคภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดีการกินดีอยู่ดี ปราศจากโรคภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแผนการจัดตั้งประชาคมฯ ประกอบด้วยความร่วมแผนการจัดตั้งประชาคมฯ ประกอบด้วยความร่วมมือมือ 66 ด้าน ได้แก่ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน((ASEAN Socio-Cultural Community:ASEAN Socio-Cultural Community:ASCC)ASCC)
  20. 20. ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนภายในปีภายในปี 25582558เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจเสาสังคมและวัฒนธรรมมั่นคงมั่นคง มั่งคั่งมั่งคั่ง เอื้ออาทรและแบ่งปันกันเอื้ออาทรและแบ่งปันกัน
  21. 21. ประชาคมอาเซียน (ASEANCommunity)ปี 2558 (2015)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(APSC)ประชาคมเศรษฐกิจ(AEC)
  22. 22. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน(ASEAN Connectivity)(ASEAN Connectivity) เป็นผลจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นผลจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เมื่อปีเป็นประธานอาเซียน เมื่อปี 25522552 แผนแม่บทฯ ระบุการเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ ระบุการเชื่อมโยง 33 ด้าน คือด้าน คือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ และด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชนด้านประชาชน ในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 1818 ผู้นำาผู้นำาอาเซียนได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะอาเซียนได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะให้มีการเชื่อมโยงที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่นให้มีการเชื่อมโยงที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่นด้วยด้วย ((Connectivity Plus)Connectivity Plus)
  23. 23. การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็นผลสืบเนื่องจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2552ได้มีการจัดทำาแผนแม่บทฯ(ASEAN Master Plan onConnectivity) โดยระบุการเชื่อมโยงเป็น 3 รูปแบบ คือด้านกายภาพ ด้านสถาบัน/ระบบ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการเชื่อมโยงจะมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการสร้างประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยไทยน่าจะได้นับผลประโยชน์มากที่สุด ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการเชื่อมโยงในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 18ผู้นำาอาเซียนได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะให้มีการเชื่อมโยงที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่นด้วย (Connectivity Plus)
  24. 24. การส่งเสริมความเชื่อมโยงการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านด้านประชาชนประชาชน1. ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น• จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เสมือนจริงในด้านประชาชน วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ ภายในปี 2555• สนับสนุนการสร้างหลักสูตร เนื้อหา สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนภายในปี 2555 และสนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศอาเซียนเป็นภาษาที่สาม• ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามแผนการสื่อสาร และความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันของอาเซียน• สนับสนุนการระดมทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
  25. 25. 2. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชนภายในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น• ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีข้อจำากัดในการตรวจลงตราและจัดตั้ง ช่องตรวจลงตราอาเซียน สำาหรับผู้ถือสัญชาติอาเซียน และผ่อนปรนการ ตรวจลงตราสำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ• พัฒนาบริการทางการท่องเที่ยวร่วมกัน• พัฒนามาตรฐานทักษะ ฝึกอบรมวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยแลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในอาเซียนให้มากขึ้น
  26. 26. ประชาคมอาเซียน กับประชาคมอาเซียน กับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียน:: วัตถุประสงค์ของวัตถุประสงค์ของอาเซียนอาเซียนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลังและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียนแห่งประชาคมอาเซียน
  27. 27. ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน กับกับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวัฒนธรรมอาเซียน-- ส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของประชาชน-- ประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที่ยงธรรมประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนาในการพัฒนามนุษย์มนุษย์-- ส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดชีวิต-- การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
  28. 28. ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน กับกับ การการศึกษาศึกษา พันธกรณีระหว่างประเทศพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกสมาชิกแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวัฒนธรรมอาเซียน-- การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดการฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการการประกอบการ-- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
  29. 29. ASEANASEANCOMMUNITYCOMMUNITY1.บทบาทการศึกษาต่อเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของกฎบัตรอาเซียนหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ตระหนักคุณค่าและค่านิยมทางวัฒนธรรมการสร้างเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน การจัดงานฉลองวันอาเซียน2.บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจการจัดทำากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน ระบบการถ่ายโอนนักเรียน การถ่ายโอนและพัฒนาแรงงานที่มีความชำานาญการในภูมิภาค การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เน้นศักยภาพในอาเซียนที่สามารถสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม3.บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน การสนับสนุนภาษาอาเซียน การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนในเยาวชน การพัฒนาด้านการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค การสร้างความรู้และตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดทำาเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและจัดตั้งกองทุน เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค
  30. 30. บทบาทของการศึกษาในการสร้างบทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเสาเศรษฐกิจเสาเศรษฐกิจ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการดำาเนินงานของอาเซียนและการดำาเนินงานของอาเซียนเพื่อที่จะสนับสนุนการค้าและการเพื่อที่จะสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอาเซียนลงทุนในอาเซียน การศึกษาในฐานะภาคบริการที่จะการศึกษาในฐานะภาคบริการที่จะต้องมีการเปิดเสรีต้องมีการเปิดเสรี
  31. 31. บทบาทของการศึกษาในการสร้างบทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเสาสังคมและวัฒนธรรมเสาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นประชาชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นประชาชนอาเซียนอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขนมธรรมเนียมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขนมธรรมเนียมประเพณี แนวคิดของประชาชนในประเทศประเพณี แนวคิดของประชาชนในประเทศสมาชิก ทำาให้มีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมาชิก ทำาให้มีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของประชาคมอาเซียนเสาการเมืองและความมั่นคงเสาการเมืองและความมั่นคง เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของกฎบัตรอาเซียน การแก้ไขข้อขัดสำาคัญของกฎบัตรอาเซียน การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแย้งอย่างสันติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  32. 32. ประเด็นประเด็นหลักของแผนการศึกษาหลักของแผนการศึกษา55 ปีของอาเซียนปีของอาเซียน ส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเข้าถึงการศึกษา (Educationfor All) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการสร้างระบบการศึกษาแบบสากล(Cross-border mobility andinternationalisation ofEducation)
  33. 33. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต :: ภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และการอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และการทำางานข้ามวัฒนธรรมทำางานข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา ::พัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนโครงสร้างพื้นฐานในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการโครงสร้างพื้นฐานในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยการส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทย :: เตรียมเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียนด้วยการสร้างเครือข่ายนักวิชาการกับอาเซียนด้วยการสร้างเครือข่ายนักวิชาการกับ
  34. 34. ““นำาประเทศไทยไปสู่การเป็นนำาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีประชาคมอาเซียนในปี 25582558อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งทางพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงความมั่นคง””
  35. 35. ทิศทางการศึกษาของไทยทิศทางการศึกษาของไทย1.1. เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปี พศึกษาธิการ ปี พ..ศศ. 2555. 25552.2. สอดคล้องกับแผนการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษา 55 ปีปีของอาเซียนของอาเซียน33.. สอดคล้องกับแผนงานความร่วมสอดคล้องกับแผนงานความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ที่ไทย เป็นสมาชิกมือในกรอบอื่น ๆ ที่ไทย เป็นสมาชิกอาทิ อาเซียนอาทิ อาเซียน + 3+ 3 EAS APECEAS APEC และและSEAMEOSEAMEO44.. มุ่งไปสู่แนวทางความเป็นสากลมุ่งไปสู่แนวทางความเป็นสากล
  36. 36. ประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยของไทยในระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษาในระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษา•การสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อน พี่ น้องการสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อน พี่ น้องสมาชิกในประชาคมอาเซียนสมาชิกในประชาคมอาเซียน•สร้างค่านิยมของการเป็นอาเซียนสร้างค่านิยมของการเป็นอาเซียน((ภูมิภาคนิยมภูมิภาคนิยม))•สร้างเครือข่ายผู้นำาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้นำาอาเซียนรุ่นต่อไปเป็นผู้นำาอาเซียนรุ่นต่อไป
  37. 37. ประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นที่ควรเน้นเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยของไทยในระดับอาชีวศึกษาในระดับอาชีวศึกษา//อุดมศึกษาอุดมศึกษา•การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ•สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียนในอาเซียน (( AUNAUN และขยายไปสู่และขยายไปสู่อาเซียนอาเซียน + 3)+ 3)•โครงการโอนหน่วยกิตโครงการโอนหน่วยกิต ((และขยายความและขยายความร่วมมือไปสู่อาเซียนร่วมมือไปสู่อาเซียน+3)+3)•โครงการเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาโครงการเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่ากับใหม่ เช่น การส่งระหว่างสมาชิกเก่ากับใหม่ เช่น การส่ง
  38. 38. ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาของไทยสถาบันการศึกษาของไทย1.1. เตรียมรับมือกับการเข้ามาลงทุนด้านเตรียมรับมือกับการเข้ามาลงทุนด้านสถานศึกษาของประเทศอาเซียนอื่นสถานศึกษาของประเทศอาเซียนอื่น ((การการเน้นจุดแข็งของหลักสูตรที่ตนเองเน้นจุดแข็งของหลักสูตรที่ตนเองเชี่ยวชาญ การลงทุนเรื่องครูที่มีความเชี่ยวชาญ การลงทุนเรื่องครูที่มีความสามารถ การควบรวมกิจการ การสร้างสามารถ การควบรวมกิจการ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศ ))2.2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาของอาเซียนนำาของอาเซียน3.3. การปรับหลักสูตรการศึกษาที่เป็นสากลการปรับหลักสูตรการศึกษาที่เป็นสากลเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นสากลเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นสากล ((เน้นการเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ))4.4. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอาเซียนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอาเซียนอื่นเพื่อสร้างการยอมรับอื่นเพื่อสร้างการยอมรับ
  39. 39. ข้อเสนอแนะ Modernization Multi-disciplinary Mindset/Motivation Management
  40. 40. • www.asean.org• www.mfa.go.th/asean• www.dtn.moc.go.th (ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)• www.aseanwatch.org• www.cil.nus.edu.sg• www.aseanmedia.netเว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน

  ×