Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
World habitat day 2011 presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

World habitat day 2011 presentation

 • 150 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. शहर र जलवायु प रवतन : चुनौती र समाधान (Cities and ClimateChange: Challenges and Solutions) WORLD HABITAT DAY 2011 October 01, 2011 DDC Makawanpur Presented by: Er. Prabin Tandan Building Technology Research and Training Centre Hetauda, Makawanpur BTRTC/Prabin/02
 • 2. जलवायु प रवतन : प रचय व को उजा स तुलनमा भएको हे रेफरको कारणले े व यापी!पमा दे #खएका मौसमी तथा वातावरणीय प रवतन वशेषत : मानव िस#जत BTRTC/Prabin/02 2
 • 3. जलवायु प रवतन : कारण ह रतगृह *यास(मुलत: काबन-डाइ- अ/साइड, िमथेन, काबन मोनोअ/साइड, /लोरो-0लोरो काबन आ2द)को उ3सजन, जसले गदा पृ4वीमा आउने सौय2करण वायुम5डलबा2हर जान पाउँ दै न र पृ4वीको ताप8म ब9दछ BTRTC/Prabin/02
 • 4. जलवायु प रवतन : कारण वन वनाश र अ यव#;थत शहर<करणका कारणले हािनकारक *यास सो;ने पृ4वीको =मतामा >ास अिनय# ?त र अवै@ािनक ऊजाको उपभोग BTRTC/Prabin/02 4
 • 5. छ?ह रतगृह *यास कसर< िन;क छ उBयोग/कल- कारखानाह!( व को ५०% काबन-डाइ-अ/साइड उ3सजनका Eोत) सवार< साधन घरायसी Gयोजनमा हने ु ऊजा खपत कमजोर फोहर यव;थापन BTRTC/Prabin/02
 • 6. जलवायु प रवतन : असर भौितक असर: समु H< सतहमा IJ<को कारणले समु H< 2कनारका होचा भुभाग डबानमा पनु , ु 2हमनद<ह! घKनु, वषाको समय र Gकृ ितमा हे रफर हनु, मौसमी े ु घटना(बाढ<, प2हरो, सुNखा आ2द)मा तीIता, कृ षको उ3पादक3वमा >ास BTRTC/Prabin/02
 • 7. जलवायु प रवतन : असर जै वक असर: लोपो मुख जीव र वन;पित Gजाित मािसनु, हािनकारक Gजाितह!को I2J, स!वा रोगको जो#खम ब9ने BTRTC/Prabin/02
 • 8. जलवायु प रवतन : असर सामा#जक असर: यापक बसाइँ -सराइ, ;वOछ पानीको ;वािम3वमा ववाद, Pाह;थ उ3पादनमा >ासका कारणले ग र<बीमा बृ2द BTRTC/Prabin/02
 • 9. जलवायु प रवतन : समाधानका उपाय ह रतगृह *यास उ3सजनमा कमी Qयाउनु(वैक#Qपक ऊजाको GवBधन) यातायातको समुिचत यव;थापन(सावजिनक सवार<साधनलाई Gो3साहन) BTRTC/Prabin/02
 • 10. जलवायु प रवतन : समाधानका उपाय ऊजाको बु2Jमतापुण Gयोग I=ारोपण; जंगल =े?, शहर< खुQला =े? को संर=ण BTRTC/Prabin/02
 • 11. शहर र जलवायु प रवतन बीचको सTब ध व को ७०% काबन-डाइ- अ/साइड शहरबाट िन;क छ शहरका युन आय भएका जनसँNया जलवायु प रवतनको सवािधक जो#खममा पछन ् BTRTC/Prabin/02
 • 12. शहर र जलवायु प रवतन बीचको सTब ध शहरसँग सम;या समाधानका लािग आवWयक पुवाधार (जनश X, सुचना, लगानी) छन ् शहरले सTब# धत सरोकारवाला प=ह!लाई समाधानका लािग दबाव 2दन स/छन ् BTRTC/Prabin/02
 • 13. जलवायु प रवतन : हाYो दे शको #;थितनेपालले व को ०.०२५% आगाम ी ३० वषको जलवायु प रवतनका खतराह!बाटह रतगृह *यास म ा? नेपाल चौथौ उOचउ3सजन गछ जो#खम युX रा हो BTRTC/Prabin/02
 • 14. जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण हाYो शहर<करणको दर द#=ण एिसयामा नै उOच छ (७.३%) यहाँको शहर<करण अिनय# ?त र अ यव#;थत छ BTRTC/Prabin/02
 • 15. जलवायु प रवतन : नेपाल उOच जो#खममा रहनुको कारण यहाँको गर<बी, ब9दो वन वनाश र संवेदनशील पयावरण सवसाधारणमा चासो र चेतनाको अभाव BTRTC/Prabin/02
 • 16. जलवायु प रवतन : हामीले क गन े स/छ] ? वातावरण-म ?ी ऊजाको Gयोग गर] ै अनावWयक !पले ऊजा खेर नफाल] हािनकारक *यास उ3प न हने ु व;तु(^ला#;टक, टायर आ2द) नबाल] आफ व रप रको वातावरण सफा, ु ;वOछ र हराभरा राख] BTRTC/Prabin/02
 • 17. जलवायु प रवतन : हामीले क गन े स/छ] ? जलवायु प रवतन सTब# ध आफले जानेका करा ु ु घर/समुदायमा छलफल गर] जलवायु प रवतनका असरबाट सुर#=त रहनेतफ पहल गन सरकार र सरोकार रा_े िनकायह!लाई दवाब 2दऊँ BTRTC/Prabin/02
 • 18. जािनएन भ नु हु न, हाYै #जTम ेवार< थ^नुहु न अब धेरै, पृ4वीलाई भार<वैक#Qपक ऊजा चलाइ, शहर ;वOछ बनाऔ ं व बसोवास 2दवस, सबै िम ली म नाऔ ं ... BTRTC/Prabin/02
 • 19. ध यवाद BTRTC/Prabin/02