ประกวดสื่อ ICT  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๔
แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อสร้างเสริม สมรรภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสุพัฒน์ อัตจริต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญ...
ความเป็นมาของปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2. ...
ขอบเขตการจัดกิจกรรม 1 .  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2 .  การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3.  การเต้นแอโรบิคเบื้องต้น 4.  การเต้นแ...
ผลที่คาดว่าจะได้รับ <ul><ul><ul><li>นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิค  </li></ul></ul...
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 355  คน ตัวแปรต้น  : แบบฝึกการเต้นแอโรบิค...
นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ แบบฝึก หมายถึง <ul><ul><li>แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย </li></ul></ul>
นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การใช้แบบฝึกการเต้นแอโรบิคตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยการเรียน...
การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ขั้นออกแบบนวัตกรรม ( แบบฝึก ) ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิธีดำเนินกิจกรรม
วิธีดำเนินงาน ขั้นเตรียม <ul><ul><li>ศึกษาปัญหาของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ...
ขั้ นดำเนินการ <ul><ul><li>- เขียนแผนจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างแบบฝึกเรื่อง การเต้นแอโร...
ขั้นดำเนินการ ( ต่อ ) <ul><ul><li>นำแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul><li>ก...
วิเคราะห์หาค่าคุณภาพ ( IOC )  โดยการคำนวณจากสูตรการหาดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  ได้ 0.96  ...
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก <ul><li>- ทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยนำไปทดลองใช้ </li></ul><ul><li>( Try-out )...
ตารางแบบบันทึกผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ * หมายเหตุ ทดสอบจากนักเรียนที่มีสมรรถภาพดี 2 คน ปานกลาง 3 คน และต่ำ 2 ...
ขั้นปฏิบัติ <ul><ul><li>นำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ควบคู่กับการ </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดกิจกรรมการเรียนการสอน </li></u...
ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน - หลังใช้แบบฝึก ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑ 16.67 14.41 28.25 11.30 29.37 วิ่งระยะไกล 6. 42.09 10.74 28.81 8.47 9...
ตารางแสดงผลแสดงสรุปผลการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 13.18  28.17 58.65 - - เรื่องการทรงตัว 6. 13.55  26.88 59.57 - - การโ...
ตารางแสดงการฝึกท่าการเต้นแอโรบิคเบื้องต้น  31.97 60.39 7.64 - - Hop 11. 21.42 63.90 14.68 - - Leg Curl 10. 6.96 ...
ตารางแสดงผลการฝึกท่าการเต้นแอโรบิคเบื้องต้นประกอบจังหวะดนตรี  28.43 52.03 18.56 0.98 - Hop 11. 25.37 31.54 39.63 3...
ตารางแสดงผลการจัดโปรแกรมเพื่อผลทางแอโรบิค  11.07 30.04 52.68 4.17 2.04 ด้านความอ่อนตัว 4. 9.42 27.98 57.66 4.33 0...
ตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2  17.52 20.62 43.79 6.21 11.86 วิ่งระยะไกล 6. 42.37 13.28 35.59 4.81 ...
สรุปผล จากการใช้แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำให้ผลการพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายพัฒนาดีขึ้น
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประกวดสื่อนวัตกรรม

4,834 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประกวดสื่อนวัตกรรม

 1. 1. ประกวดสื่อ ICT โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๔
 2. 2. แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อสร้างเสริม สมรรภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสุพัฒน์ อัตจริต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 3. 3. ความเป็นมาของปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 355 คน พบว่านักเรียนมีปัญหาของสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนหรือความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต จำนวน 144 คน
 4. 4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี ได้แก่ มีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือร้น มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในทางที่ดีขึ้น
 5. 5. ขอบเขตการจัดกิจกรรม 1 . การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 . การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3. การเต้นแอโรบิคเบื้องต้น 4. การเต้นแอโรบิคเบื้องต้นประกอบจังหวะดนตรี 5. การจัดโปรแกรมเพื่อผลทางสมรรถภาพทางกาย
 6. 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ <ul><ul><ul><li>นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิค </li></ul></ul></ul>นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี ได้แก่ มีความสนใจในการ ปฏิบัติกิจกรรมมีความกระตือรือร้น มีความขยัน อดทน ตรง ต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในทางที่ดี ขึ้น
 7. 7. การจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 355 คน ตัวแปรต้น : แบบฝึกการเต้นแอโรบิค ตัวแปรตาม : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ระยะเวลา : 8 สัปดาห์ เนื้อหา : แบบฝึกการเต้นแอโรบิค
 8. 8. นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ แบบฝึก หมายถึง <ul><ul><li>แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย </li></ul></ul>
 9. 9. นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การใช้แบบฝึกการเต้นแอโรบิคตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน
 10. 10. การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ขั้นออกแบบนวัตกรรม ( แบบฝึก ) ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิธีดำเนินกิจกรรม
 11. 11. วิธีดำเนินงาน ขั้นเตรียม <ul><ul><li>ศึกษาปัญหาของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul>
 12. 12. ขั้ นดำเนินการ <ul><ul><li>- เขียนแผนจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างแบบฝึกเรื่อง การเต้นแอโรบิคเพื่อสร้างเสริมสมรรภภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางกาย </li></ul></ul><ul><ul><li>นำแบบฝึกการเต้นแอโรบิคมาขอความคิดเห็นจาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม </li></ul></ul><ul><ul><li>สอดคล้องกับปัญหา เนื้อหาตรงตามหลักสูตร </li></ul></ul>
 13. 13. ขั้นดำเนินการ ( ต่อ ) <ul><ul><li>นำแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul><li>ก่อนนำไปใช้ </li></ul></ul><ul><ul><li>นำข้อมูลจากแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคนมา </li></ul></ul><ul><ul><li>บันทึกลงในตารางสรุปประมาณ </li></ul></ul>
 14. 14. วิเคราะห์หาค่าคุณภาพ ( IOC ) โดยการคำนวณจากสูตรการหาดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ 0.96 ใช้ได้ 0.6 +1 0 +1 0 +1 7. แบบฝึกมีปริมาณผลงานที่มีมากเพียงพอ มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ ใช้ได้ 0.6 +1 +1 0 0 +1 6. เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือคุณภาพการ ศึกษา ใช้ได้ 0.6 0 +1 +1 +1 0 5. เป็นแบบฝึกที่น่าสนใจและมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใช้ได้ 0.6 +1 0 0 +1 +1 4. สามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนได้ ใช้ได้ 0.8 0 +1 +1 +1 +1 3. มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ใช้ได้ 0.8 +1 0 +1 +1 +1 2. มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน ใช้ได้ 0.8 +1 +1 +1 0 +1 1. มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่สอน 5 4 3 2 1 แปรผล ค่า IOC ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รายการของความคิดเห็น
 15. 15. ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก <ul><li>- ทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยนำไปทดลองใช้ </li></ul><ul><li>( Try-out ) กับผู้เรียน 7 คน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นได้ 1.06 </li></ul><ul><li>โดยการหาเกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยใช้สูตรการคำนวณ </li></ul><ul><li>E1 / E2 ดังนี้ </li></ul><ul><li>E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ขณะทำงาน / กระบวนการเรียน ) </li></ul><ul><li>E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ผลสำเร็จ / ผลลัพธ์ที่ได้ ) </li></ul><ul><li>* E1 / E2 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ </li></ul>
 16. 16. ตารางแบบบันทึกผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ * หมายเหตุ ทดสอบจากนักเรียนที่มีสมรรถภาพดี 2 คน ปานกลาง 3 คน และต่ำ 2 คน 27 115 รวมคะแนน 3 14 3 3 3 5 7. 3 15 4 3 3 5 6. 2 14 3 3 3 5 5. 4 16 3 4 4 5 4. 5 16 4 3 4 5 3. 5 20 5 5 5 5 2. 5 20 5 5 5 5 1. จัดโปรแกรม 5 ประกอบดนตรี 5 ท่าแอโรบิค 5 การเคลื่อนไหว 5 การทดสอบสมรรถภาพ ผลรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนรวม 20 คะแนน คะแนนทดสอบแบบฝึกการเต้นแอโรบิค ผู้เรียน คนที่
 17. 17. ขั้นปฏิบัติ <ul><ul><li>นำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ควบคู่กับการ </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดกิจกรรมการเรียนการสอน </li></ul></ul>- นำแบบทดสอบจำนวน 5 ชุด ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 18. 18. ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน - หลังใช้แบบฝึก ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
 19. 19. ตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑ 16.67 14.41 28.25 11.30 29.37 วิ่งระยะไกล 6. 42.09 10.74 28.81 8.47 9.89 วิ่งอ้อมหลัก 5. 26.84 13.84 37.86 6.78 14.68 นั่งงอตัวไปข้างหน้า 4. 35.59 5.08 27.69 9.89 21.75 ดันพื้น 30 วินาที 3. 10.74 12.99 22.60 9.04 44.63 ลุก – นั่ง 60 วินาที 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 มวลกายสูงมาก ระดับ 4 มวลกายสูง ระดับ 3 มวลกายพอเหมาะ ระดับ 2 มวลกายต่ำ ระดับ 1 มวลกายต่ำมาก 5.08 12.43 49.15 24.58 8.76 ค่าดัชนีมวลกาย 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 20. 20. ตารางแสดงผลแสดงสรุปผลการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 13.18 28.17 58.65 - - เรื่องการทรงตัว 6. 13.55 26.88 59.57 - - การโค้งตัว 5. 15.49 33.67 50.84 - - การหันหรือการหมุน 4. 18.93 40.43 40.64 - - การกระโดด 3. 17.65 45.39 36.96 - - การก้าว 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ต่ำ ระดับ 1 ต่ำมาก 21.91 47.08 31.01 - - การจัดท่าทาง การยืน 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 21. 21. ตารางแสดงการฝึกท่าการเต้นแอโรบิคเบื้องต้น 31.97 60.39 7.64 - - Hop 11. 21.42 63.90 14.68 - - Leg Curl 10. 6.96 11.41 75.91 5.72 - Grapevine 9. 7.22 13.37 72.48 6.93 - U-Step 8. 8.05 18.61 68.76 4.58 - L-Step 7. 4.25 8.60 79.99 7.16 - V-Step 6. 10.01 59.17 30.82 - - Two Touch 5. 17.44 43.61 38.95 - - Step Touch 4. 18.91 81.09 - - - Walk Backward 3. 25.56 74.44 - - - Walk Forward 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ต่ำ ระดับ 1 ต่ำมาก 31.81 68.19 - - - Marching 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 22. 22. ตารางแสดงผลการฝึกท่าการเต้นแอโรบิคเบื้องต้นประกอบจังหวะดนตรี 28.43 52.03 18.56 0.98 - Hop 11. 25.37 31.54 39.63 3.46 - Leg Curl 10. 19.94 26.07 48.25 4.98 0.76 Grapevine 9. 11.85 29.41 53.26 3.96 1.52 U-Step 8. 14.13 28.40 50.88 5.38 1.21 L-Step 7. 12.75 24.71 51.41 10.09 1.04 V-Step 6. 18.90 35.64 37.57 7.89 - Two Touch 5. 19.36 38.72 35.90 6.02 - Step Touch 4. 36.28 62.45 1.27 - - Walk Backward 3. 39.05 60.95 - - - Walk Forward 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ต่ำ ระดับ 1 ต่ำมาก 42.61 57.39 - - - Marching 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 23. 23. ตารางแสดงผลการจัดโปรแกรมเพื่อผลทางแอโรบิค 11.07 30.04 52.68 4.17 2.04 ด้านความอ่อนตัว 4. 9.42 27.98 57.66 4.33 0.61 ด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อและประสาทสั่งงาน ( ความคล่องแคล่ว ) 3. 7.16 25.91 62.52 2.47 1.94 ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ต่ำ ระดับ 1 ต่ำมาก 8.25 18.66 64.90 5.76 2.43 ด้านความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 24. 24. ตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 17.52 20.62 43.79 6.21 11.86 วิ่งระยะไกล 6. 42.37 13.28 35.59 4.81 3.95 วิ่งอ้อมหลัก 5. 28.25 15.25 47.75 2.82 5.93 นั่งงอตัวไปข้างหน้า 4. 35.59 7.06 42.66 4.80 9.89 ดันพื้น 30 วินาที 3. 11.30 14.12 49.44 7.34 17.80 ลุก – นั่ง 60 วินาที 2. เกณฑ์การประเมินค่า ระดับ 5 มวลกายสูงมาก ระดับ 4 มวลกายสูง ระดับ 3 มวลกายพอเหมาะ ระดับ 2 มวลกายต่ำ ระดับ 1 มวลกายต่ำมาก 7.29 16.95 56.83 16.95 1.98 ค่าดัชนีมวลกาย 1. 1 2 3 4 5 หมายเหตุ ระดับคุณภาพ เรื่อง ลำดับที่
 25. 25. สรุปผล จากการใช้แบบฝึกการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำให้ผลการพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายพัฒนาดีขึ้น

×