Your SlideShare is downloading. ×
Asehi kahi  book for website-feb 28-b
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Asehi kahi book for website-feb 28-b

152

Published on

Ase hi kahi by Dr. Manohar Bapat

Ase hi kahi by Dr. Manohar Bapat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
152
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Demesner keÀener ceveesnj yeeHeì
 • 2. [e@. ceveesnj jece®ebê yeeHeì M.Sc., Ph.D., D.O.M., M.I.I.F., C. Chem., M.R.S.C. (U.K.) 2, meblees<eer, keÀoce neTme, Souepeer jes[, ®ejF&, þeCes (He.) - 400 601. otjOJeveer : 022 - 2541 0700 Ye´ceCeOJeveer : 098692 58722. 25 ef[meWyej 2012. cegêkeÀ : DeMeeskeÀ HeÀueosmeeF& ef¬eÀSefìJn efÒebìme&, 203, ef¬eÀSefìJn Fb[mì^erDeue Fmìsì, vee. ce. peesMeer ceeie&, ef®eb®eHeeskeÀUer (He.), cegbyeF& - 400 011. De#ejpegUCeer : ©HesMe ieebieCe Ye´ceCeOJeveer : 086898 25566. ÒekeÀeMekeÀ : Òees. [e@. ce=Ceeue ceveesnj yeeHeì kesÀJeU Keepeieer efJelejCeemeeþer
 • 3. ¸ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ — ¨ÉÉJÉVÉxÉ ¸ÉÒ näù´É ´ªÉÉbä÷·É® ú- MÉÖ½þÉMÉ®ú ¸ÉÒ näù´ÉÒ ªÉÉäMÉä·É®úÒ - +ƤÉäVÉÉäMÉÉ<Ç EÖò±Énèù´ÉiÉä
 • 4. ¨ÉÒ EòÉfø±Éä±ÉÒ ®úÉÆMÉÉä³ýÒ
 • 5. ! $ Eèò. VÉÉxÉEòÒ ®úɨÉSÉÆpù ¤ÉÉ{É] ´Éõ Eèò. ®úɨÉSÉÆpù ´ÉɨÉxÉ ¤ÉÉ{É]õ ¨ÉÉZÉä ½äþ {ÉÖºiÉEò ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ +É<Ç ´ÉÊb÷±ÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞÊiÉºÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ
 • 6. ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ±ÉÉèÊEòEò où¹]õ¬É ¨ÉÒ BEò ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ +ɽäþ iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ PÉb÷±É䱪ÉÉ PÉ]õxÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ PÉb÷iÉÉxÉÉ {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±ÉSÉ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ PÉb÷±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ PÉ]õxÉÉÆʴɹɪÉÒ EòÉƽþÒ MɨÉiÉÒnùÉ®ú +É`ö´ÉhÉÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉÉƤɮúɤɮú MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ä iªÉÉÆxÉɽþÒ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ {ÉÖ¹Eò³ýÉxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ´½þÉ´ªÉÉiÉ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉOɽþɺiÉ´É ¨ÉÒ ½þÉ {ÉÖºiÉEò |É{ÉÆSÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. Æ VÉähÉäEò¯ûxÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓʴɹɪÉÒSÉÒ / +xÉ֦ɴÉÉÆʴɹɪÉÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ EòɽþÒ `ö®úÉÊ´ÉEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉ ªÉÉÆSªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒSÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ xÉ ®úɽþÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É ´ÉèÊ´ÉvªÉÉSÉÉ ½äþ {ÉÖºiÉEò VªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ {Ébä÷±É iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉäiÉÉ ªÉÉ´ÉÉ ªÉÉ où¹]õÒxÉä iªÉÉ ºÉÆEò±ÉÒiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ. <lÉä ¨ÉÒ EòɽþÒ ¨ÉÉäVÉCªÉÉSÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ VªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ où¹]õÒxÉä <iÉ®úÉxÉÉ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ËEò´ÉÉ EÆò]õɳý´ÉÉhªÉÉ Æ xÉ ´ÉÉ]õiÉÉ ´ÉÉSÉxÉÒªÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É +¶ÉÉÆSÉÉSÉ {É®úɨɶÉÇ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ÁÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ +MÉnùÒ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSªÉÉ ¨É±ÉÉ +É`ö´ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɽþÒ MÉÉä¹]õÓSÉÉ ¨ÉÒ =±±ÉäJÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉiɽþÒ <iÉ®úÉ{ÉäIÉÉ lÉÉäb÷ä¡òÉ®ú ´ÉäMɳäý{ÉhÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ ¨ÉÒ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉÉ Æ MÉÉäiÉɴɳýÉ JÉÚ{ÉSÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ¨ÉÉZÉÉ Ê¨ÉjÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú½þÒ JÉÚ{É ¨ÉÉä`öÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä |ÉiªÉäEòÉ Ê´É¹ÉªÉÒ BEäòEò +É`ö´ÉhÉ ËEò´ÉÉ ÊEòººÉÉ Ê±É½þɴɪÉÉSÉÉ `ö®úʴɱÉä +ºÉiÉä iÉ®úÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 1000 {ÉÉxÉÒ OÉÆlÉ ZÉɱÉÉ +ºÉiÉÉ. iªÉ¨ÉÖ³ýä ¨ÉÒ iÉÉä ¨ÉÉä½þ ]õɳý±ÉÉ +ɽäþ ´É EòɽþÒ +iªÉÆiÉ ÊxÉ´Éb÷Eò +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ ºÉÉ`öÉ +É{ɱªÉÉ{ÉÖføä `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨ÉÒ ªÉÉ Ê±ÉJÉÉhÉÉiÉÚxÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ½äþ EòɽþÒ ¨ÉÉZÉä +Éi¨ÉSÉÊ®újÉ xÉ´½äþ iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ ºÉ´ÉÇSÉ ´ªÉËHòSÉÉ ‘xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò, ʨÉjÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®’ ªÉÉÆSÉÉ <lÉä =±±ÉäJÉ ZÉɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. ªÉɨÉvÉä EòÉähÉɱÉɽþÒ nÖùJÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ =qäù¶É xÉɽþÒ. VÉälÉä PÉ]õxÉÉÆSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉǺÉÉ`öÒ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ´ªÉËHòSÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ªÉähÉä ¨É±ÉÉ +ɴɶªÉEò ´ÉÉ]õ±Éä iÉälÉä ¨ÉÒ VÉÉÊhÉ´É{ÉÚ´ÉÇEò +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ PÉÉiɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. EòɽþÒ ´ªÉËHòʴɹɪÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉ ´ªÉÊHò ´ÉÉSÉEòɺɽþÒ ¨ÉÉʽþiÉ ´½þÉ´ªÉÉiÉ ªÉÉ où¹]õÒxÉä iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉCªÉ +ºÉä±É iÉälÉä UôɪÉÉÊSÉjÉä½þÒ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ÁÉ ¤É-ªÉÉ´ÉÉ<Ç]õ +É`ö´ÉhÉÒ / +xÉÖ¦É´É Ê±É½þÒiÉÉÆxÉÉ iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ PÉb÷±ªÉÉ iÉå´½þÉ ¨ÉxÉɱÉÉ VÉä ´ÉÉ]õ±Éä iÉä iɺÉäSÉ Ê±É½þÒ±Éä +ɽäþ. iÉä Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EÖòhÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ nÖùJÉ´ÉɪÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ +ÊVɤÉÉiÉ <SUôÉ xÉɽþÒ {ÉhÉ VÉ®ú iɺÉä SÉÖEòÚ xÉ ZÉɱÉä +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÒ Ênù±ÉÊMÉ®úÒ ´ªÉHò Eò®úiÉÉä. EònùÉÊSÉiÉ ºÉt {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ iªÉÉ PÉ]õxÉÉÆEòbä÷ {ɽþÉiÉÉxÉÉ iªÉÉ PÉ]õxÉÉƨÉvÉÚxÉ EòÉähÉÒ ´ÉäMɳäý +lÉǽþÒ EòÉfÚø ¶ÉEòiÉÒ±É. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÒ iɶÉÉ |ÉEòÉ®äú iªÉÉ´É®ú EÖò`äö½þÒ ¦ÉɹªÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ. iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úκlÉÊiÉiÉÒ±É iÉä iÉä +xÉÖ¦É´É ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ iªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉä tÉäiÉEò +ɽäþiÉ. ¨ÉÒ VÉä iªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ EòɳýÉiÉ +xÉ֦ɴɱÉä iÉä iɺÉäSªÉÉ iɺÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒ Eò{ÉÉä±ÉEòα{ÉiÉ ËEò´ÉÉ ®úSɱÉ䱪ÉÉ xɺÉÚxÉ iªÉÉ ºÉiªÉ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ ¨½þhÉÚxÉSÉ iªÉÉÆiÉÒ±É EòɽþÒ Eò]Úõ½þÒ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ jÉɺɽþÒ ½þÉiÉ +ɽäþ {ÉhÉ ¨ÉÒ +¶ÉÉ |ɺÉÆMÉÉxÉÉ EòºÉä iÉÉåb÷ Ênù±Éä ä ½äþ +É{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Eò³ýÉ´Éä B´ÉføÒSÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò <SUôÉ. ¨ÉÉZÉÉ º´É¦ÉÉ´É ÊEòiÉÒ MÉ{{ÉÒ¹]õ +ɽäþ iÉä ¨ÉÉZªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ ¨ÉÉʽþiÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ MÉ{{ÉÉÆSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú +É{ɱªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÒ±É +xÉÖ¦É´É ºÉÉÆMÉhÉä +ÉÊhÉ {ÉÖºiÉEò °ü{ÉÉiÉ iÉä ´ÉÉSÉiÉÉxÉÉ ´ÉÉSÉEòɱÉÉ EÆò]õɳýÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú BEòÉ{ÉÉ`öÉ{ÉÉ`ö BEò, +ÉEò¹ÉÇEòiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉiÉ EÖò`ö±ÉɽþÒ Ê¨ÉSÉÇ ¨ÉºÉɱÉÉ xÉ PÉɱÉiÉÉ, ¨ÉÉÆb÷hÉä ½äþ +iªÉÆiÉ ä Eò`öÒhÉ EòÉ¨É +ɽäþ, ½äþ ¨ÉÒ ½þÉ {ÉÖºiÉEò |É{ÉÆSÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +xÉ֦ɴɱÉä +ɽäþ. ¨É±ÉÉ +xÉäEò UÆônù +ɽäþiÉ. iªÉÉiÉÒ±É EòɽþÓSÉÉ =±±ÉäJÉ +É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþSÉ. {ÉhÉ iªÉÉJÉä®úÒVÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ UÆônùÉ{ÉèEòÒ BEò ¨½þhÉVÉä +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ PÉb÷hÉÉ-ªÉÉ {ÉhÉ ¨ÉxÉɱÉÉ JÉ]õEòhÉÉ-ªÉÉ ËEò´ÉÉ Æ ¦ÉÉ´ÉhÉÉ-ªÉÉ MÉÉä¹]õÓ´É°üxÉ ¨ÉxÉÉiÉ =ºÉ³ýhÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ´ÉiÉǨÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉÒ±É ®úEòÉxªÉÉuùÉ®äú ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉSÉ´ÉhÉä. ¨ÉÉZÉÒ +¶ÉÒ |ÉʺÉrù ä ZÉɱÉä±ÉÒ {ÉjÉä / ±ÉäJÉ ´ÉÉSÉÚxÉ +xÉäEò ´Éä³ýÉ +Éä³ýJÉÒSªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉSÉEòÉÆEòRÚóxÉ ‘+MÉnùÒ +ɨÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÉ iÉÚ / iÉÖ¨½þÒ Æ ¶É¤nù°ü{É Ênù±Éä +ɽäþºÉ / +ɽäþiÉ’ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¡òÉäxÉ´É°üxÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Ê¨É³ýiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÒ Ê±Éʽþ±Éä±ÉÒ ºÉ´ÉÇSÉ {ÉjÉä |ÉʺÉrù ZÉɱÉÒ +¶ÉÉiɱÉÉ ¦ÉÉMÉ xÉɽþÒ, {É®ÆúiÉÚ iªÉÉÆSÉÒ ZɱÉEò ʨɳýÉ´ÉÒ ´É iªÉÉ iªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É iÉÖ¨ÉSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓxÉÉ =VÉɳýÉ Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉSÉ {ÉÖºiÉEòÉSªÉÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ´É EòɽþÒ +|ÉʺÉrù ±ÉäJÉÉÆSÉÉ / {ÉjÉÉÆSÉÉ ºÉɨÉÉ´Éä¶É Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ.
 • 7. ¨ÉÉZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ JÉÊVÉxªÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ ÊxÉ´Éb÷Eò +É`ö´ÉhÉÒ {ÉÖºiÉEò ¯û{ÉÉxÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ ½þÉiÉÒ näùiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ +iªÉÆiÉ +ÉxÉÆnù ½þÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉä ½äþ {ÉÖºiÉEò ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´ÉÉSÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]äõ±É ´É +É´Ébä÷±É½þÒ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ ´ÉÉ]õiÉä. ä {ÉÖºiÉEòɺÉÉ`öÒ ¨ÉVÉEÚò®ú ]õÉ<Ç{É Eò®úɪÉSÉä EòÉ¨É ¨ÉÒSÉ Eäò±Éä. ¨ÉÉjÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrù ZÉɱÉä±ÉÒ EòɽþÒ {ÉjÉä ´É ±ÉäJÉ ªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ PÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ ]õÉ<Ç{É Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɨÉÒ ´É {ÉÖºiÉEòÉiÉÒ±É <iÉ®ú EòɨÉÉÆiɽþÒ ¸ÉÒ. ¯û{Éä¶É MÉÉÆMÉúhÉ ÁÉÆxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. {ÉÖºiÉEò Uô{ÉÉ<ÇSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ɨÉSÉä ʨÉjÉ ¸ÉÒ. ¡ò³ýnùäºÉÉ<ÈxÉÒ ºÉÉƦÉɳý±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ´É®úÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒSªÉÉ ºÉÒ.b÷Ò.SÉä ´É iªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉMÉÉ䲪ÉÉÆSÉä ¡òÉä]õÉä PÉɱÉhªÉÉSÉä JÉÉºÉ EòÉ¨É ¸ÉÒ.ÊxɱÉåpù {ÉÉä®úä ªÉÉxÉä Eäò±Éä. ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ +iªÉÆiÉ +ɦÉÉ®úÒ Æ +ɽäþ. ´ÉÉSÉEòÉÆʶɴÉÉªÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¤É-ªÉÉ-´ÉÉ<Ç]õ ʨɨÉÉƺÉä ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZÉä ½äþ Eò¹]õ ¡ÖòEò]õ VÉÉiÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ´ÉÉSÉEòÉÆSÉɽþÒ ¡òÉ®ú +ɦÉÉ®úÒ +ɽäþ. ªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉSÉä ½þºiÉʱÉÊJÉiÉ iÉ{ÉɺÉhªÉÉSÉä ´É +ÉäPÉ´ÉiÉä Eò®úhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ¨ÉÖJªÉi´Éä ¨ÉÉZªÉÉ {ÉixÉÒxÉä, ºÉÉè. ¨ÉÞhÉɱÉxÉä, Eäò±Éä +ɽäþ. ÊiÉSªÉÉ ªÉÉ ¨ÉnùiÉÒ¤Éq±É ¨ÉÒ ÊiÉSÉÉ +ɦÉÉ®úÒ +ɽäþ. ½äþ {ÉÖºiÉEò ʱɽþÒhªÉÉSÉÒ <SUôÉ ¨ÉxÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò°üxÉ iªÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉIÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näùhÉÉ-ªÉÉ ´É +|ÉiªÉIÉ{ÉhÉä ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ +iªÉÆiÉ @ñhÉÒ +ɽäþ. - ¨ÉxÉÉä½® ¤ÉÉ{É] CD DeJeM³e Hene Je SskeÀe
 • 8. Devegke´ÀceefCekeÀe Yeeie 1 keÀener ef v eJe[keÀ DeeþJeCeer 001 - 070 Yeeie 2 HeÀes ì es i e´ e HeÀer ceePee ceg k eÌ l e íb o 071 - 071 ceeP³ee jeb i ees È ³eeb J ej Jele& c eeveHe$eelet v e He´ e f m eOo Peeues u es ues K e 072 - 079 Yeeie 3 Jele& c eeveHe$eeb l e He´ e f m eOo Peeues u es ceePes ues K e 080 - 097 Jele& c eeveHe$eeb l e He´ e f m eOo Peeues u eer ceePeer He$es 098 - 118 DeHe´ k eÀeef M ele ues K e Je He$es 119 - 154 keÀener GHe³eg k eÌ l e ef ì Hme (ef v eef j #eCe) 155 - 155
 • 9. Yeeie 1
 • 10. keÀener efveJe[keÀ DeeþJeCeer ....
 • 11. ¨ÉÉZÉÉ +ÉVÉ{ɪÉÈiÉSÉÉ |É´ÉɺÉ
 • 12. ½þɪÉb÷±É¤ÉMÉÇ ªÉälÉÒ±É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉÉÆiÉ - 1970 ¨ÉÒ EòºÉ±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆiÉ +ɽäþ ¤É®ú ?
 • 13. ¨ÉÉZÉÉ VÉx¨É ¤ÉÉ{É]õ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ 25 Êb÷ºÉå¤É®ú 1940 ®úÉVä ÉÒ ¨ÉÖ¤Æ É<ÇiÉ ZÉɱÉÉ. ¨ÉÉZÉä ´Éb÷Ò±É ®úɨÉSÉÆpù ´ÉɨÉxÉ ¤ÉÉ{É]õ, VÉx¨É ¨ÉÉJÉVÉxÉ ªÉälÉÒ±É. ʶÉIÉhÉ ¨Éì]õÅÒEò {ɪÉÈiÉ. {ÉÖhªÉɱÉÉ EòÉì±ÉäVɨÉvÉä |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ {ÉhÉ PÉ®úSªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ³ýä iÉä ¨ÉvÉäSÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ tÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. xÉÆiÉ®ú ¨ÉÖ¤É<Ç ¨É½þÉxÉMÉ®ú {ÉÉʱÉEäòiÉ ´ÉÉìb÷Ç <xº{ÉäC]õ®ú ¨½þhÉÚxÉ xÉÉäEò®úÒ Æ Eäò±ÉÒ. º´É¦ÉÉ´É ºÉÉvÉÉ +ÉÊhÉ ºÉ®ú³ý - +VÉÉiɶÉjÉÚ ½þÉiÉä iÉä. +ɨ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ +{{ÉÉ ¨½þhÉiÉ ½þÉiÉÉä. ‘+{{ÉÉ ¨ÉÉ®úÒ MÉ{{ÉÉ’ ªÉÉ =HòÒ ä ä |ɨÉÉhÉä MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úhÉä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ +É´Éb÷iÉÉ UÆônù ½þÉiÉÉ. ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉä EòÒ ÁÉÆSÉä iÉÉåb÷ EòºÉä nÖùJÉiÉ xÉɽþÒ. {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÒ Ã ä MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ xÉɽþÒiÉ iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ SÉèxÉ {Éb÷iÉ xɺÉä. ¨ÉÉZÉä½þÒ iɺÉäSÉ +ɽäþ. iªÉÉÆSÉÉSÉ ½þÉ MÉÖhÉ ¨ÉÒ =SɱɱÉÉ. ¨ÉÉZÉÒ +É<Ç, VÉÉxÉEòÒ >ð¡Çò |ÉʨɱÉÉ Ê´ÉxÉɪÉEò ¤Éä½þä®úä ʽþSÉÉ VÉx¨É {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É (¸ÉÒ IÉäjÉ {É®ú¶ÉÖ®úɨÉ) ªÉälÉä ZÉɱÉÉ. ʶÉIÉhÉ BEò-nùÉxÉ <ǪÉkÉÉ {ɪÉÈiÉSÉ {ÉhÉ EòiÉǤÉMÉÉ®ú +ÉÊhÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÒ. ä +ɨ½þÒ {ÉÉÆSÉ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä, SÉÉ®ú ¦ÉÉ>ð, ¨ÉÉvÉ´É =¡Çò ´ÉºÉÆiÉÉ =¡Çò ¦ÉÉ>ð, |ɦÉÉEò®ú =¡Çò ¤ÉÉ{ÉÚ, ¤ÉʽþhÉ EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ =¡Çò EÖòÆ nùÉ, ¨ÉÒ º´ÉiÉ:, +ÉÊhÉ ¶É®únù. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 1 : ¶É®ún, ù¨ÉÒ º´ÉiÉ:, ¤ÉʽþhÉ EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ >ð¡Çò EÖòÆ nùÉ, |ɦÉÉEò®ú >ð¡Çò ¤ÉÉ{ÉÚ +ÉÊhÉ ¨ÉÉvÉ´É =¡Çò ´ÉºÉÆiÉÉ =¡Çò ¦ÉÉ>ð ¨ÉÉZÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +xÉäEò +ɽäþiÉ. +ºÉä EÖò]ÖõÆ¤É ´ÉÉ ´ªÉHòÒ ¶ÉÉävÉÉ´ÉÒSÉ ±ÉÉMÉä±É EòÒ ¨ÉÉZÉÉ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ºÉƤÉÆvÉ xÉɽþÒ ´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉhÉä-ªÉähÉä½þÒ xÉɽþÒ. JÉÖqù ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ, ÊMÉ®úMÉÉ´É, nùÉnù®ú, {ÉɱÉæ, ¤ÉÉäÊ®ú´É±ÉÒ, b÷ÉÊå ¤É´É±ÉÒiÉ, EòÉäEòhÉÉiÉ iɺÉäSÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É Æ <iÉ®ú ¦ÉÉMÉÉiÉ +ÉÊhÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɤÉɽäþ®ú ºÉÖ®úiÉ, xɴɺÉÉ®úÒ, ¤Éb÷ÉnùÉ iÉä lÉä]õ +VɨÉä®ú {ɪÉÈiÉ iÉÒ Ê´ÉJÉÖ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú½þÒ +xÉäEò ä +ºÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +ɽäþiÉ EòÒ ªÉÉ xÉÉ iªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä iÉä ´É ¨ÉÒ BEò¨ÉäEòÉÆSªÉÉ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ +ºÉiÉÉä. 25 Êb÷ºÉå¤É®ú 1940 ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ VÉx¨É iÉÉ®úÒJÉ +MÉnùÒ xÉɨÉÒ +ɽäþ +ÉÊhÉ ±ÉIÉÉiÉ ®úɽþhªÉÉVÉÉäMÉÒSÉ +ɽäþ. ªÉä¶ÉÚ ÊLɺiÉÉSÉÉ VÉx¨É Ênù´ÉºÉ {ÉhÉ iÉÉäSÉ +ÉÊhÉ ºÉ®ú BäZÉìEò xªÉÚ]õxÉ, ±ÉÉìb÷Ç VÉÒxÉÉ, ¸ÉÒ. +]õ±É ʤɽþÉ®úÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ ªÉÉÆSªÉɺÉÉ®úJªÉÉ EòɽþÒ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`ö¬É ´ªÉÊHò½þÒ iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉx¨ÉɱÉÉ +ɱªÉÉ, ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉÉxÉä ¸ÉÒ MÉhÉä¶É ½þÊ®ú Eò®ÆúnùÒEò®ú =¡Çò +{{ÉÉ EòÉEòÉ (iÉä ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉ), iɺÉäSÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÖiÉhÉÒSÉä, b÷É. ºÉÉè. Ê´ÉVɪÉÉ (¤ÉÉ{É]õ) nùÉiÉä ʽþSÉä ªÉVɨÉÉxÉ ¸ÉÒ Ê´É´ÉäEò nùÉiÉä ÁÉÆSÉÉ VÉx¨É½þÒ 25 ì Êb÷ºÉå¤É®úSÉÉSÉ. iÉÉ®úÒJÉ B´ÉføÒ |ÉʺÉrù +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÉÈSªÉÉSÉ iÉÒ ±ÉIÉÉiÉ ®úɽþÉiÉä +ÉÊhÉ iªÉɨÉÖ³ýä SÉ +xÉäEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +É`ö´ÉhÉÒxÉä ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näùiÉÉiÉ. +É`ö´ÉhÉÒxÉä =±±ÉäJÉ Eò®úhªÉÉVÉÉäMÉÒ <iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ ¨½þhÉVÉä {ÉɱªÉÉÇSÉÒ ºÉ´ÉÇSÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ¨ÉÆb÷³ýÒ ´É EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ{ɪÉÈiÉ ¸ÉÒ. ¦ÉÉ. ªÉ. =¡Çò +ɤÉÉ MÉÉb÷MÉÒ³ý (EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ iªÉÉÆxÉÉ näù´ÉÉYÉÉ ZÉɱÉÒ). +ÉhÉJÉÒ BEò ´ªÉÊHò ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉɴɺɤÉʽþhÉ ºÉÉè. +±ÉEòÉ (ºÉÉ`äö) ÊSÉ{ɳÖýhÉEò®ú ´É ¸ÉÒ. ºÉnùÉʶɴɮúÉ´É ÊSÉ{ɳÖýhÉEò®ú - +VɨÉä®ú´ÉɺÉÒ, ½äþ ºÉÖrùÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ ¨ÉÉʽþiÉ ZÉɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ xÉä¨ÉÉxÉä +ʦÉxÉÆnùxÉÉSÉÒ iÉÉ®ú {ÉÉ`öÊ´ÉiÉÉiÉ, ËEò´ÉÉ ¡òÉäxÉ Eò®úiÉÉiÉ. +xÉäEò ʨÉjɽþÒ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ ¡òÉäxÉ´É°üxÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näùiÉÉiÉ. ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ EòºÉÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úÉ´ÉÉ ´É ÊEòiÉÒ ´ÉªÉÉä¨ÉÉxÉÉ{ɪÉÈiÉ Eò®úÉ´ÉÉ ½þÉ |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ <SUäôSÉÉ |ɶxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ 1
 • 14. iªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä ºÉ´ÉÉȶÉÒ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ ½äþ xÉCEòÒ ! ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉ´É°üxÉ +ÉhÉJÉÒ BEò MÉÉä¹]õ +É`ö´É±ÉÒ. iÉÒ ¨½þhÉVÉä, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ´É®ú ¨ÉÒ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ´É¹Éæ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. iÉälÉÒ±É ¸ÉÒ ´Éɱbä÷¨ÉÉ®ú ªÉÉäº]õ ´É ¸ÉÒ. £òÉxZÉ ä ZÉÉ<ÇMÉä ½äþ ʨÉjÉ {ÉhÉ xÉ SÉÖEòiÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ {ÉjÉ {ÉÉ`ö´ÉɪÉSÉä. ªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ, xÉÉiÉɳý ´É ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ BEòÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ +ɱªÉɨÉÖ³ýä nù®ú´É¹ÉÔ ¨É±ÉÉ BEò “ÊMÉ}]” Eò¨ÉÒ Ê¨É³ýiÉä. +ºÉÉä. iɺÉÉSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú, ´ÉÉføÊnù´ÉºÉɱÉÉ |ÉäZÉäx]õ näùhÉä ´ÉMÉè®úä ½äþ +ÉVÉEòÉ±É ¡òÉ®úSÉ ¤ÉÉäEòɳý±Éä +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉiɱÉÉ ¡òÉ쨪ÉÉÇʱÉ]õÒ ¦ÉÉMÉ ºÉÉäb÷±ÉÉ iÉ®ú BEòjÉ ¤ÉºÉÚxÉ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úhÉä, JÉÉhÉä-Ê{ÉhÉä ´ÉMÉè®úä JÉ®úÉJÉ®úSÉ +ÉxÉÆnùnùɪÉÒ +ºÉiÉä ´É iªÉÉiÉÚxÉ BEò +ÉMɳäýSÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxɽþÒ Ê¨É³ýiÉä. ä ¨ÉÉZÉä +É<Ç-´ÉÊb÷±É ´É +ɨ½þÒ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä nùÉnù®ú±ÉÉ ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ BEÚòhÉ iÉÒxÉ EòÉEòÉ ´É iÉÒxÉ ä +ÉiªÉÉ. +ɨÉSÉä BEò EòÉEòÉ (¤ÉÉ{ÉÚVÉÒ ´ÉɨÉxÉ =¡Çò nùÉnùÉ) +Ê´É´ÉɽþÒiÉ ½þÉiÉä ´É ªÉÖÊxɪÉxÉ ¨ÉÉä]õ®ú ºÉ´½þԺɨÉvÉä ÊMÉ®úMÉÉ´ÉÉiÉ xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ ä ½þÉiÉä. iÉä ½þÉiÉä Eìòʶɪɮú {ÉhÉ iÉäSÉ ÊiÉlɱÉä ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ½þÉiÉä. ¨ÉÖ¤É<ÇSªÉÉ ªÉÖÊxɪÉxÉ ¨ÉÉä]õ®ú ºÉ´½þ# +Éì¡òҺɨÉvÉä nùÉnùÉSÉä ®úÉVªÉ ½þÉiÉä. ä ä ä Æ Æ ä iªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSªÉÉ MÉÉ´ÉɱÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉb÷¬É +ɨÉSªÉÉ nùÉnù®úSªÉÉ PÉ®úÒ lÉÉƤÉÚxÉSÉ {ÉÖføä VÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³ýä MÉÉ´ÉÒ EòɽþÒ ÊxÉ®úÉ{É ä {ÉÉ`ö´ÉɪÉSÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®ú =kÉ¨É ´É ½þ¨ÉJÉÉºÉ ºÉÉäªÉ ½þÉiÉÒ, ËEò´ÉÉ +ɨÉSªÉÉ {ÉèEòÒ EòÉähÉɱÉÉ MÉÉ´ÉÒ VÉɴɪÉÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú MÉÉb÷ÒiÉ ¡òHò ä ¤ÉºÉɪÉSÉä EòÒ SÉɱɱÉä MÉÉ´ÉɱÉÉ. ¨ÉÒ iÉ®ú +xÉäEò ´Éä³ýÉ ¡òHò nùÉxÉ Eò{Ébä÷ Ê{ɶɴÉÒiÉ PÉɱÉÚxÉ bÅ÷ɪɴ½þ®ú ¤É®úɤɮú ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉSÉä ä ä +É`ö´ÉiÉä. PÉ®úSÉÉ b÷¤ÉÉ ¤É®úɤɮú +ºÉäSÉ {ÉhÉ ¤ÉÉEòÒSÉÒ EòɳýVÉÒ bÅ÷ɪɴ½þ®ú ¨É½þÉ¶ÉªÉ PÉäiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ +ɨÉSªÉɨÉÖ³ýä <iÉ®ú ä |É´ÉɶªÉÉÆxÉÉ ÊEòiÉÒ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ºÉä±É ½äþ =ʶɮúÉxÉä EòÉ ½þÉ<xÉÉ {ÉhÉ +ÉiÉÉ VÉÉhÉ´ÉiÉä. +ºÉÉä. ä Ç ÊxÉ´ÉÞkÉÒ xÉÆiÉ®ú nùÉnùÉEòÉEòÉ +ɨÉSªÉÉ MÉÉ´ÉÒ, ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉä±Éä. ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÉ VÉÉhɴɱÉä EòÓ ÊiÉlÉä ºÉ®ú{É]õhÉÉ-ªÉÉ Ê´É¹ÉÉ®úÒ |ÉÉhªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ´É VÉÆMɱÉÒ VÉxÉÉ´É®úÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉ{ɱÉä {ÉÉʽþVÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤ÉSÉÉ´ÉɺÉÉ`öÒ BEò ¤ÉÆnùÚEò½þÒ Æ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉxÉÉÆiÉ +ɱªÉÉ ¤É®úɤɮú ¤ÉÆnùÚEòÒºÉÉ`öÒ {É®ú´ÉÉxÉɽþÒ Ê¨É³ýʴɱÉÉ ´É BEò UôÉxɶÉÒ nùÉxÉ-xɲªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÆnùÚEò PÉ®úÉiÉ +ɱÉÒ. +É{ɱªÉÉ ä ä |ɨÉÉhÉäSÉ <iÉ®úÉxÉÒ½þÒ iÉÒ ´ÉÉ{É®úÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iÉä |ɪÉixɶÉÒ±É ½þÉiÉä. {ÉhÉ PÉ®úÉiÉÒ±É iɯûhÉ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒSÉÒ ¦ÉÒÊiÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉÒ ËEò´ÉÉ Æ ä EòÉªÉ iÉä ºÉ¨ÉVɱÉä xÉɽþÒ {ÉhÉ iÉä ¤ÉÆnùÚEò ʶÉEòɪɱÉÉ ®úÉVÉÒ xÉ´½þiÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ nùÉnùÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉä. iªÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒiÉ Æ ä ¤ÉÉ®ú ´ÉÉ Uô®úä EòºÉä ¦É®úɪÉSÉä ´É iÉÒ Eò¶ÉÒ ´ÉÉ{É®úɪÉSÉÒ ½äþ nùÉnùÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÒ Ê¶ÉEò±ÉÉä. iªÉÉ ´ÉªÉÉiÉ ½äþ ʶÉEòiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ JÉÚ{ÉSÉ ¨ÉVÉÉ Æ +ɱÉÒ. ±É½þÉxÉ{ÉhÉSªÉÉ ½þɺÉäSÉä BEò +ºÉ±ÉÒ =nùɽþ®úhÉ. è ¡òÉä]Éä xÉÆ. 2 : nùÉnùÉEòÉEòÉ ¨É±ÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒiÉÚxÉ Uô®úä =b÷´ÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò´ÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ nùÉnùÉEòÉEòÉÆSÉÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÇ YÉÉiÉ ½þÉiÉÉ. PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EÖò±ÉÖ{ÉÉÆSªÉÉ SÉÉ´ªÉÉÆxÉÉ ±Éä¤É±É ±ÉÉ´ÉÚxÉ iªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ ä 2
 • 15. iªÉÉÆSªÉÉ ´É³ýhÉnùÉ®ú ºÉÖ¤ÉEò +IÉ®úÉiÉ iÉÒ EÖò`ö±ªÉÉ Eò{ÉÉ]õÉSªÉÉ EÖò±ÉÖ{ÉÉSÉÒ SÉÉ´ÉÒ ´ÉMÉè®úä iÉÉ®úJÉäºÉ½þ xÉÉånù Eò¯ûxÉ `äö´É±Éä±ÉÒ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä EòÉähÉiªÉɽþÒ EÖò±ÉÖ{ÉÉSÉÒ SÉÉ´ÉÒ ½þ´ÉÒ iÉå´½þÉ {É]õEòxÉ ºÉÉ{Éb÷iÉ +ºÉä. ¡òÉä]õÉä EòÉfø±Éä EòÒ iªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉÖ´ÉÉSªÉ +IÉ®úÉiÉ ¡òÉä]õÉiÉÒ±É ´ªÉHòÓSÉÒ xÉÉ´Éä, VÉÉMÉÉ ´É iÉÉ®úÒJÉ ªÉÉSÉÒ xÉÉånù Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ¡òÉä]õÉä EòÉähÉÒ½þÒ {ɽþɴɪÉÉºÉ PÉäiɱÉÉ ä iÉ®úÒ ‘½äþ EòÉähÉ ?’ +ºÉä {ɽþÉhÉÉ-ªÉÉSªÉÉ SÉä½þ-ªÉÉ´É®ú |ɶxÉÊSÉx½þ =¨É]õiÉ xɺÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ{ÉhÉÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ {ÉÉʽþ±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ +xÉäEò MÉÉä¹]õÒ +ÉVɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉ º¨É®úhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆxÉÉ +ɨ½þÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÉ ´É +ɨÉSªÉÉ EòiÉǤÉMÉÉ®úÒSÉÉ ¡òÉ®ú +ʦɨÉÉxÉ ½þÉiÉÉ. ä +ÉVÉ iÉä ½þªÉÉiÉ +ºÉiÉä iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ +ÉxÉÆnùÉxÉä º´ÉMÉÇ nùÉxÉ ¤ÉÉä]õäSÉ =®ú±ÉÉ +ºÉiÉÉ. ä +½þ¨Énù ºÉä±É®ú ¨ÉÊvÉ±É {ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉSÉ ¨ÉÉZÉä <ªÉkÉÉ SÉÉèlÉÒ {ɪÉÈiÉSÉä ʶÉIÉhÉ ZÉɱÉä. +ɨÉSªÉÉSÉ SÉɳýÒiÉ ®úɽþÉhÉÉ®äú ¸ÉÒ nùÉnùÉ (½þ®úÒ xÉÉ®úɪÉhÉ) Eò®ÆúnùÒEò®ú, VÉä `öÉEò®úºÉÒ OÉÖ{É +Éì¡ò ʨɱºÉ ¨ÉvÉä SÉÒ¡ò <ÆÊVÉÊxɪɮú ½þÉiÉä, iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ¡ò]õ¡ò]õÒ´É°üxÉ ¨É±ÉÉ ä EòvÉÒ EòvÉÒ Ë½þnù¨ÉÉiÉɱÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ºÉÉäb÷iÉ. iªÉÉ EòɳýÉiÉ ¡ò]õ¡ò]õÒ´É®ú ¤ÉºÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù EòɽþÒ +Éè®úSÉ +ºÉɪÉSÉÉ. ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ +ɨ½þɱÉÉ BEò ¸ÉÒ. JÉè®ú¨ÉÉäb÷ä MÉÖ¯ûVÉÒ ½þÉiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ´ÉMÉÉÇSÉÉ ¨ÉÉìÊxÉ]õ®ú xÉä¨É±Éä ½þÉiÉä. iªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ä ä {ÉrùiÉ Ê´ÉÊSÉjÉSÉ ½þÉiÉÒ. iÉä SÉÖEòÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ lÉÉä¤ÉÉb÷ÒiÉ ¨ÉÉ®úɴɪÉÉSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉ +ºÉiÉ ´É iÉä EòÉ¨É ¨ÉÉìÊxÉ]õ®ú±ÉÉ Eò®úÉ´Éä ä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä , +¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱÉä±Éä ¨ÉÉZÉä ´ÉMÉÇʨÉjÉ ¶ÉɳýÉ ºÉÖ]õ±ªÉÉ´É®ú ¨É±ÉÉ BEò]õ¬É±ÉÉ ¶ÉɳäýSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú {ÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉɺiÉ®úÉxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEò®ú´ÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ Ê¶ÉIÉäSÉÉ ´ÉSÉ{ÉÉ EòÉføhªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ +ºÉiÉ. ½äþ +Éä³ýJÉÚxÉSÉ +ɨÉSÉä JÉè®ú¨ÉÉäb÷ä MÉÖ¯ûVÉÒ ¨É±ÉÉ Æ ¶ÉɳýÉ ºÉÖ]õhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔSÉ 5 -10 ʨÉÊxÉ]äõ +MÉÉänù®ú ºÉÉäb÷iÉ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ PÉ®úÒ ºÉ½þҺɱÉɨÉiÉ {ÉÉä½þSÉÚ ¶ÉEòiÉ +ºÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒSÉä xÉÉ´É ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ½þÉäiÉä. +ɨÉSÉä +{{ÉÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ¨É½þÉxÉMÉ®ú {ÉÉʱÉEäòiÉ EòɨÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÇ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ¨ÉɱÉEò iªÉÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉiÉ ½þÉiÉä. ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ VÉå´½þÉ ¤ÉÉÆvɱÉÒ, iÉå´½þÉ EòÉähÉ ¦ÉÉb÷ÉjÉÒ ä ä PªÉɴɪÉÉSÉä ½äþ `ö®úÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉɱÉEòÉxÉä +{{ÉÉÆSÉÉ ºÉ±±ÉÉ PÉäiɱÉÉ. iªÉɱÉÉ ¶ÉCªÉiÉÉä ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÉb÷ÉjÉÒ ½þ´Éä ½þÉiÉä. ¨½þhÉÚxÉ +{{ÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ä ä {ÉÆSÉÉMÉÉSÉä BEò {ÉÉxÉ Ênù±Éä ´É ÁÉiÉ VÉ®ú iªÉÉ ´ªÉÊHòSÉä xÉÉ´É +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ VÉÉMÉÉ näùhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ +ºÉä ºÉÉÊMÉiɱÉä. VÉå´½þÉ BEò näù¶ÉºlÉ MÉÞ½þºlÉ, ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®äú, VÉÉMÉÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉä iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉɱÉEò VÉÉMÉÉ näù<xÉÉ. EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSÉä xÉÉ´É iªÉÉ ä Ç {ÉÆSÉÉMÉÉSªÉÉ {ÉÉxÉÉ´É®ú xÉ´½þiÉä. iªÉÉ MÉÞ½þºlÉÉÆxÉÒ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉhªÉÉSÉÉ ¤É®úÉSÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ ¨ÉɱÉEò BäEòɪɱÉÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉ. iªÉÉxÉä ¶Éä´É]õÒ ={ÉÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ, +ɨÉSªÉÉ +{{ÉÉxÉÒ iÉÖ¨½þÒ ¥ÉÉÀhÉ +ɽþÉiÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉ®ú ¨ÉÒ VÉÉMÉÉ näù<xÉ +ºÉä ¤ÉVÉɴɱÉä. Ç VÉå´½þÉ +{{ÉÉÆxÉÒ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ {ÉÆSÉÉMÉÉiÉ +ÉhÉJÉÒ {ÉhÉ EòɽþÒ {ÉÉxÉä +ɽäþiÉ iªÉÉÆiÉ <iÉ®ú ¥ÉÉÀhÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä +ɽäþiÉ. ½äþ iªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú ºÉ´ÉÇ |ɶxÉ Ê±É±ÉªÉÉ ºÉÖ]õ±Éä ´É ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®åúxÉÉ VÉÉMÉÉ {ÉhÉ Ê¨É³ýɱÉÒ. ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®äú +ɨÉSÉäSÉ ä ä ¶ÉäVÉÉ®úÒ ½þÉiÉä ½þÉ BEò ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉSÉ ¨½þhÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. ä nùÉnù®ú±ÉÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉÒ±É 10-12 EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨ÉÖHò ´ÉÉ´É®úhÉÉ®úÉ ¨ÉÉZªÉÉ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉ ¨ÉÒ iɺÉÉ BEò]õÉSÉ ½þÉiÉÉä. ¸ÉÉ´ÉhÉÉÆiÉ ä ´ÉÉ <iÉ®ú ´Éä³ýÒ ¥ÉÉÀhÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨É±ÉÉ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eäò±Éä VÉɪÉSÉä. BEäò ´É¹ÉÔ SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ +ɨÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒiÉÒ±É ºÉÉè. Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ iªÉÉ BEò xÉä¨É Eò®úhÉÉ®ú +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ BEòÉ ¥ÉÉÀhÉɱÉÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ PÉɱÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉ ¨É±ÉÉ ¤ÉÉä±É´ÉÚ <ÎSUôiÉÉiÉ, iÉ®ú ¨ÉÒ iɪÉÉ®ú +ɽäþ EòÉ ? iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉÆSÉÉ ¤ÉäiÉ BäEòÚ xÉ ¨ÉÒ |ÉlÉ¨É SÉGòɴɱÉÉäSÉ ´É iÉÖ¨½þÒ VÉ®ú ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ +É<Ç Vɴɳý ¤ÉÉä±É±ÉÉiÉ iÉ®ú ¤É®äú ½þÉ<±É +ºÉä ¨ÉÒ ä Ç iªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉʴɱÉä. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆxÉÒ +É<DZÉÉ ´É +É<ÇxÉä ¨É±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ ºÉÉè. Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÉ ½þÉEòÉ®ú nù¶ÉÇʴɱÉÉ ´É ä ¨ÉÒ SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉÉiÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ ªÉä<xÉ +ºÉä Eò¤ÉÚ±É Eäò±Éä. SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ iªÉÉ Ênù´ÉºÉÉ {ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ ºÉEòɳýÒ 9-9.30 ±ÉÉ Ç iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉä´ÉɪɱÉÉ VÉÉ>ð ±ÉÉMɱÉÉä. ¸ÉÒ. MÉhÉä¶É xÉÉ®úɪÉhÉ Eò®ÆúnùÒEò®ú, >ð¡Çò +{{ÉÉEòÉEòÉ, ´ÉʽþxÉÓSÉä vÉÉEò]äõ nùÒ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮú ä {ÉÆMÉiÉÒ±ÉÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É ÁÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉäSÉ ¨ÉÒ VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ nù½þÒ-nÖùvÉ ¦ÉÉiÉ JÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò±ÉÉä. BEò SÉÉÆMɱÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÒ. SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä EòºÉä MÉä±Éä iÉä ºÉ¨ÉVɱÉä½þÒ xÉɽþÒ. ‘xÉä¨ÉÉSÉÒ’ ºÉÉÆMÉiÉÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¥Éɨ½þhÉɱÉÉ EòɽþÒ nùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ +ɽäþ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ EòÉªÉ +É´Ébä÷±É +¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ. SÉÉÆMɱÉÉ {Éí]õ {ÉÒºÉ EòÉ ºÉÉä´É²ªÉÉSÉÉ Eònù ªÉÉiÉÒ±É BEò ¨É±ÉÉ ÊxÉ´Éb÷ɪÉSÉä ½þÉiÉä. ¨É±ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ näù´É-{ÉÖVÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ EònùÉSÉÒ ä ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÉè.Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ BEò SÉÉÆMɱÉÉ Eònù ¦Éä]õ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ ¶ÉɳýEò®úÒ ´ÉªÉÉiÉ ¯û¤ÉɤÉnùÉ®ú {Éí]õ {ÉÒºÉ xÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ Eònù ¨ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÒ <iÉ®úÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä Ê´ÉÊSÉjÉSÉ ½þÉiÉÉä. ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ <iÉ®úÉ{ÉäIÉÉ EòɽþÒiÉ®úÒ ´ÉäMɳäý, {ÉhÉ VÉä Æ ä Æ +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ {É]äõ±É, +É´Ébä÷±É iÉä Eò®úhªÉÉEòbä÷ ¨ÉÉZÉÉ Eò±É ½þÉiÉÉ. ½þÒ +É`ö´ÉhÉ xɨÉÚnù Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ +xÉäEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ä VɨÉÉxªÉÉiÉ ÁÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÉäVÉxÉɤÉqù±ÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ºÉä±É ËEò´ÉÉ xÉɽþÒ ªÉÉʴɹɪÉÒ ¶ÉÆEòÉ ´ÉÉ]õiÉä. {ÉhÉ iÉä ´ÉɺiÉ´É +ɽäþ 3
 • 16. +ÉÊhÉ ªÉÉSÉä EòɽþÒ ºÉÉIÉÒnùÉ®ú +VÉÚxÉ xÉʶɤÉÉxÉä ½þªÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ½þÉ +xÉÖ¦É´É ´É ½þÒ PÉb÷±Éä±ÉÒ MÉÉä¹]õ JÉ®úÉJÉ®úSÉ xɴɱÉÉ<ÇSÉÒ ´ÉÉ]õiÉä ä ªÉÉÆiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ. ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉä ¤ÉʽþhÉÒEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ +Éä´ÉɳÚýxÉ PÉähªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ VÉÖxÉÒSÉ +ɽäþ. iªÉÉÆiÉ ºÉJJÉÉ ¦ÉÉ>ð ½þVÉ®ú xɺÉä±É iÉ®ú iªÉÉSÉÒ VÉÉMÉÉ +lÉÉÇiÉSÉ SÉÖ±ÉiÉ ´ÉÉ ¨ÉɨÉä¦ÉÉ>ð PÉäiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ SÉÖ±ÉiÉ ´É ¨ÉɨÉä ¤ÉʽþhÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ½þÉiªÉÉ. +ɨÉSÉÉ ¦ÉÉ>ð Æ ä xÉä½þ¨ÉÒ ¨ÉÖ¤É<Ç ¤Éɽäþ®úSÉ +ºÉɴɪÉÉSÉÉ, ¤ÉÉ{ÉÚ +¦ªÉɺÉÉiÉ nÆùMÉ iÉ®ú ¶É®únù iɺÉÉ ±É½þÉxÉ, iªÉɨÉÖ³ýä ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉäºÉÉ`öÒ <iÉCªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ VÉÉ>ð Æ ¶ÉEòhÉÉ®úÉ ¡òHò ¨ÉÒSÉ ½þÉiÉÉä. iªÉÉiÉ ¨ÉÒ JɴɪªÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä º´ÉɦÉÉÊ´ÉEòSÉ ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ ¤ÉʽþhÉÓEòbä÷ VÉÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¨ÉÒSÉ ä =SɱÉɪÉSÉÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ MÉÆMÉÖiÉÉ<Ç ´É ±ÉÒ±ÉÉiÉÉ<ÇSÉ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ½þÉiªÉÉ. xÉÆiÉ®ú EÖòºÉÖ¨É ´É ¨ÉɱÉÚ{ÉhÉ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ +ɱªÉÉ. +{{ÉÉ ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ Æ ä Æ {ÉɱªÉÉDZÉÉ VÉÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úɤɮú ¨ÉÒ½þÒ VÉɪÉSÉÉä. iÉälÉÚxÉSÉ VÉÉäMÉä·É®úÒ±ÉÉ ¨ÉɨÉä¤ÉʽþhÉÒEòbä÷ ´É ±ÉÒ±ÉÉiÉÉ<ÇEòbä÷ {ÉhÉ ¨ÉÒ ½þ¨ÉJÉÉºÉ VÉÉiÉ ä +ºÉä +ÉÊhÉ ¶Éä´É]õÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò±ÉÉ MÉÆMÉÚiÉÉ<ÇEòbä÷. SÉÉèlÉÒ xÉÆiÉ®ú PÉ®úÉVɴɳý +ºÉ±É䱪ÉÉ ËEòMÉ VÉÉìVÉÇ <ÆOÉVÉÒ ¶ÉɳäýiÉ ¨ÉÒ {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ. ¶ÉɳäýiÉ ä ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºEòÉ>ð]õ ´É xÉÆiÉ®ú B.ºÉÒ.ºÉÒ. (Auxiliary Cadet Corps ) ¨ÉvÉä ¨ÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉÉä ½þÉiÉÉä. ºEòÉ>ð]õSÉä ¨ÉÖJªÉ ¸ÉÒ. ºÉÆiÉ MÉÖ°üVÉÒ +ÉÊhÉ B.ºÉÒ.ºÉÒ.SÉä ¸ÉÒ. ¨É½þÉVÉxÉ ´É ¸ÉÒ. ®úÉ>ðiÉ MÉÖ°üVÉÒ ½þÉiÉä. ¶ÉɳäýiÉ nÖùºÉ®úÒ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ ä SÉɳýÒiÉÒ±É ¸ÉÒ. ¤ÉÆb÷Ú (ªÉ¶É´ÉÆiÉ ½þ®úÒ) Eò®ÆúnùÒEò®úSªÉÉ {ÉÉ`öÓ¤ªÉɨÉÖ³ýä £åòSÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòɪÉSÉä `ö®úʴɱÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ ¨É±ÉÉ ´ÉäMɲªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ £åòSÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ xÉ´½þiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä £åòSÉ Ê¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ¨ÉÖ±ÉÒ½þÒ +ɨÉSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ +ɱªÉÉ. ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɨ½þÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ½þÉ BEòSÉ ´ÉMÉÇ +{É´ÉÉnù ½þÉiÉÉ, £åòSÉ Ê¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓ{ÉèEòÒ BEò ½þÉiÉÒ ä ä VɪɸÉÒ ºÉÖ³ýä (ºÉÖ³ýä ¨ÉɺiÉ®úÉSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ, +ÉiÉÉ VɪɸÉÒ iÉɨ½þÉhÉä). +VÉÚxɽþÒ +ɨÉSÉÒ ¨ÉèjÉÒ Ê]õEòÚ xÉ +ɽäþ. +ɨ½þÒ BEòÉSÉ ´É¹ÉÔ ¯û<ǪÉÉ Æ EòÉì±ÉäVɨÉvÉÚxÉ ¤ÉÒ.BºÉ.ºÉÒ. ZÉɱÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSªÉÉ OÉÖ{ɨÉvÉä iÉÒ½þÒ +ºÉiÉä. ¨ÉÒ ¶ÉɳäýiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉƺEÞòiÉSªÉÉ Bä´ÉVÉÒ “£åòSÉ” second language PÉäiɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉƺEÞòiɶÉÒ ¨ÉÉZÉÉ nÖù®úÉx´ÉªÉÉxÉä½þÒ ºÉƤÉÆvÉ xÉ´½þiÉÉ. {ÉÖVÉÉ Eò®úhÉä ´É ¶±ÉÉäEò ´ÉÉ ºiÉÉäjÉ ¨½þhÉhÉä ¨É±ÉÉ +É´Éb÷ɪÉSÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ +{{ÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉMÉ´ÉiÉ MÉÒiÉäSÉÉ 12, 15, ´É 16 ´ÉÉ +vªÉÉªÉ Ê¶ÉEò±ÉÉä. +{{ÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉɺÉÉSÉÒ ¡òÉäb÷ EÖò`äö ´É Eò¶ÉÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ½äþ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉɨÉÖ³äý ¨É±ÉÉ ½äþ ÊiÉx½þÒ +vªÉÉªÉ ºÉÖ®úÉiÉ ´É ¶ÉÖrù ¨½þhÉiÉÉ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉÒ iÉä ¨ÉÖJÉÉänùÂMÉiɽþÒ Eäò±Éä. +ÉVÉ Ê¨ÉiÉÒ±ÉɽþÒ ¨ÉÒ iÉä ¨½þhÉiÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ Ê´ÉtäSÉä Æ ¨ÉÒ xÉÆiÉ®ú ÊSÉ. +Ê·ÉxÉÒ±ÉÉ vÉbä÷ Ênù±Éä ´É ÊiÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ ½äþ +vªÉÉªÉ {ÉÉ`ö Eò°üxÉ PÉäiɱÉä, ªÉÉSÉÒ {ÉÊ®úÊhÉiÉÒ ÊiɱÉÉ ‘®úÉVÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉtɱɪÉÉiÉұɒ º{ÉvÉæiÉ {Éʽþ±Éä {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ʨɳýhªÉÉiÉ ZÉɱÉÒ. ÊiÉSªÉÉ +vªÉÉªÉ ¶ÉÖrù ´É ±ÉªÉÒiÉ ¨½þhÉhªÉɨÉÖ³ýä ¶ÉɳäýiÉÒ±É Ê¶ÉIÉEò JÉÚ{É JÉÚ¹É ZÉɱÉä. BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ.±ÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ ´É¹ÉÔ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉä ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý OÉÖ{É Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ £åòSÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉäb÷É´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ ´É xÉÉMÉ®úÒEò ¶ÉɺjÉ PÉähÉä ¦ÉÉMÉ {Éb÷±Éä. ÁÉ ¤Énù±ÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÒ nùÉxÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉƶÉÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ. ËEòMÉ VÉÉìVÉÇ ¶ÉɳäýiÉÚxÉSÉ 1958 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ ä {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {ÉÉºÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ɨ½þÒ EòɽþÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÒ 2008 ºÉɱÉÒ (50 ´É¹Éæ ZÉɱÉÒ ¨½þhÉÚxÉ) `öÉhªÉɱÉÉ BEò ¨Éä³ýÉ´ÉÉ +ɪÉÉäVÉÒiÉ Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. +ÆnùÉVÉä 40 SªÉÉ +ɺÉ{ÉÉºÉ Ê¨ÉjÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉè. {ÉhÉ ÁÉ ä ¨Éä³ýÉ´ªÉɱÉÉ ½þVÉ®ú ½þÉiÉä. ä ¨ÉÒ BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ {É®úÒIÉäiÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆ´É®úSÉ +´É±ÉƤÉÚxÉ xɺÉiÉä ½äþ ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉiÉ ½þÉiÉä. {É®ÆúiÉÖ VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ ½Öþ¶ÉÉ®úÒSÉÉ iÉÉäSÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ +ºÉiÉÉä. {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ ¯û<ǪÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ |É´Éä¶É ä PÉäiɱÉÉ. ¤ÉÉ{ÉÚ ´É EÖòÆ nùÉ {ÉhÉ ÊiÉlÉäSÉ Ê¶ÉEò±Éä ½þÉiÉä. ¯û<ǪÉɨÉvÉä ¨ÉÒ NCC ¨ÉvÉä nùÉJÉ±É ZÉɱÉÉä. ¨ÉÒ Eò´ÉɪÉiÉ SÉÉÆMɱÉÒ Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ä ¨ÉÉZÉÒ ´ÉäMɲªÉÉ {±Éì]õÚxɨÉvÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉÒ. ½þÒ BEò JÉÉºÉ ¤ÉÉ¤É ½þÉiÉÒ. ½þÉ {±Éì]õÚxÉ ´ÉÉ̹ÉEò Eìò¨{ÉSªÉÉ´Éä³ýÒ SÉføÉ+ÉäføÒiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ +ºÉä, ä EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ´É¹ÉÔ +ɨÉSªÉÉ {±Éì]õÚxɱÉÉ {Éʽþ±Éä ¤ÉÊIÉºÉ Ê¨É³ýɱÉä ½þÉiÉä. EòɽþÒiÉ®úÒ ´ÉäMɳäý ´É vÉÉb÷ºÉÒ Eò®úÉ´Éä ÁÉSÉ =qäù¶ÉÉxÉä ä ä ä ¨ÉÒ NCC ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. B ºÉÌ]õ¡òÒEäò]õ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ NCC ±ÉÉ ®úɨɮúÉ¨É Eäò±ÉÉ. {ÉhÉ iɺÉä Eò®úɴɪÉÉºÉ xÉEòÉä ½þÉiÉä ½äþ ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú =¶ÉÒ®úÉ ºÉ¨ÉVɱÉä. ¨ÉÒ C ºÉÌ]õ¡òÒEäò]õ {ÉhÉ PÉäiɱÉä +ºÉiÉä iÉ®ú ¤É®äú ZÉɱÉä +ºÉiÉä. {ÉhÉ ½äþ ¶É½þÉhÉ{ÉhÉ ¡òÉ®ú =¶ÉÒ®úÉ ºÉÖSɱÉä. B.Sc.SªÉÉ {É®úÒIÉäSªÉÉ ´Éä³ýÒ ¨ÉÒ BEò ´É¹ÉÇ bÅ÷É{É PÉähªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä. ¤ÉÉ{É]õ xÉÉ´É +ºÉÚxɽþÒ +ɨ½þÉ {Éʽþ±ªÉÉ 30 ì ä Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉìSɱÉÉ BEò ¨ÉʽþxªÉÉxÉÆiÉ®ú ‘Practical Exam.’ `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iªÉÉ BEò ¨ÉʽþxªÉÉiÉ {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ VÉÉhɴɱÉä EòÓ +ºÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú Eò`öÒhÉ +ɽäþ. ¨ÉxÉÉSÉÒ iɶÉÒ PÉb÷hÉSÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉʽþxªÉɦɮúÉiÉSÉ 4
 • 17. bÅ÷É{É PÉähªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÒ ¤Énù±É±ÉÉ ´É {É®úÒIÉÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ. Practical ¨ÉvÉä VÉɺiÉ ¨Éä½þxÉiÉ PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ {É®úÒIÉäiÉ ì ä ZÉɱÉÉ. Higher Second Class ʨɳý´ÉÚxÉ ¨ÉÒ 1962 ºÉɱÉÒ B.Sc. {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉÉä. {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉä, xÉ PÉähÉä +ºÉä ¨½þhÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ, ʨɳýhÉä xÉ Ê¨É³ýhÉä ¨½þhÉhÉä VÉɺiÉ ªÉÉäMªÉ ½þÉ<±É EòÉ®úhÉ {ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ ä Ç +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ´É®ú iÉä ¡òÉ®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉä, +¶ÉÉ ´Éä³ýÒ PÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÉä`ö¬É ¦ÉÉ´ÉÆb÷ÉxÉÒ ½þÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ VÉ®ú κ´ÉEòÉ®ú±ÉÒ xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇ{ÉÖføä +xÉäEò +b÷SÉhÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉiÉÉiÉ, ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉÒ´É ½þÉiÉÒ. ¨ÉÉZÉä ´Éb÷Ò±É, iÉÒ. +{{ÉÉ iÉ®ú ¨ÉÒ F.Y. ±ÉÉ ä ä ä +ºÉiÉÉxÉÉSÉ Ê®ú]õɪɮú ZÉɱÉä ½þÉiÉä. JÉ®äúiÉ®ú B.Sc. {ɪÉÈiÉSÉä ʶÉIÉhɽþÒ ¶ÉCªÉ xÉ´½þiÉä, {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ nùÉx½þÒ ´Éb÷Ò±É ¤ÉÆvÉÚxÉÒ, ¦ÉÉ>ð ´É ä ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉÉÆxÉÒ, ¨É±ÉÉ iɺÉä VÉ®úɺÉÖrùÉ ¦ÉɺÉÚ Ênù±Éä xÉɽþÒ. nùÉx½þÒ ¦ÉÉ´ÉÉÆSÉä ={ÉEòÉ®ú ʴɺɮúhÉä ÊxÉnùÉxÉ ¨É±ÉÉ ÁÉ ½þªÉÉiÉÒiÉ iÉ®úÒ +¶ÉCªÉ ä +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒ¨ÉÖ³ýä SÉ ¨ÉÒ +ÉVÉ ªÉälÉ´É®ú {ÉÉä½þSÉÚ ¶ÉEò±ÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ VÉå´½þÉ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ³ýä {ÉÖføä ʶÉIÉhÉ PÉäiÉÉ ªÉä>ð ¶ÉEò±Éä xÉɽþÒ ½äþ ¨ÉÒ {ÉÉʽþ±Éä iÉå´½þÉ ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÒ ËEò¨ÉiÉ Eò³ý±ÉÒ. nùÉx½þÒ ¦ÉÉ´ÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ä ªÉÉ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ vÉxªÉ´ÉÉnù näùhÉä ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSªÉÉ ={ÉEòÉ®úÉSÉä ¨ÉÉäVɨÉÉ{É Eò®úhªÉɺÉÉ®úJÉä ½þÉ<±É {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ xÉ ®úɽþ´ÉÚxÉ +É{ÉÉä+É{É Æ ä Ç ä iÉÉåb÷ÉiÉÚxÉ ¶É¤nù ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉÉiÉ THANK YOU ¦ÉÉ>ð-¤ÉÉ{ÉÚ. ÁÉiÉ +lÉÉÇiÉSÉ +É<Ç ´É +{{ÉÉÆSÉä +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ½þÉiÉäSÉ. ¦ÉÉ´ÉÉÆxÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ ¨ÉnùiÉÒSªÉÉ ½þÉiÉɱÉÉ, ¨ÉÒ½þÒ xÉÒ]õ {ÉÉºÉ ½þÉiÉ, ºÉÉlÉ näùiÉ ¨ÉÉZÉä EòiÉÇ´ªÉ ÊxɦÉɴɱÉä. +ɨÉSÉä +É<Ç-´Éb÷Ò±É JÉ®úÉJÉ®úSÉ xÉʶɤɴÉÉxÉ. +ɨ½þÒ ä ä EòÉähÉÒ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ EòvÉÒSÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨½þhÉVÉä nù®ú´É¹ÉÔ ¤É-ªÉÉ{ÉèEòÒ MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ (+xÉäEònùÉ {Éʽþ±ÉÉ ´ÉMÉÇ +ºÉɪÉSÉÉ ) +ɨ½þÒ =kÉÒhÉÇ ½þÉiÉ MÉä±ÉÉä. ä ä ¨ÉÉZÉÉ B.Sc.±ÉÉ VÉ®úÒ First Class ½ÖþEò±ÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ MÉÖhÉ SÉÉÆMɱÉä ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä M.Sc. ±ÉÉ |É´Éä¶É ʨɳýhÉä ºÉÉä{Éä ZÉɱÉä, {É®ÆúiÉÖ EòÉähÉiÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ´É EòÉähÉiÉä College ½äþ xÉCEòÒ `ö®úiÉ xÉ´½þiÉä. iªÉÉ EòɳýÒ ¯û<ǪÉÉ EòÉì±ÉäVɱÉÉ ‘®úÉVÉÉ-®úÉhÉÒ’ EòÉì±ÉäVÉ ä ¨½þhÉiÉ. ¯û<ǪÉɨÉvÉä iÉ®ú ¨É±ÉÉ Demonstratorship {ÉhÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ {ÉhÉ iÉälÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ´É M.Sc. SªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ Practical Eòbä÷ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨ÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉ ¨ÉÖ¤É<Ç ªÉälÉä |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ. ÊiÉlÉä M.Sc. SªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòbÚ÷xɽþÒ Æ EòÉ]äõEòÉä®ú{ÉhÉä nù®ú®úÉVÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú´ÉÚxÉ PÉäiɱÉä VÉÉiÉ. iÉä ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú +É´Éb÷±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÒ iªÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹É ®úºÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ä Practical Exam ¨ÉvÉä SÉÉÆMɱÉä MÉÖhÉ Ê¨É³Úý ±ÉÉMɱÉä. M.Sc. ±ÉÉ ´ÉäMɳýÒ ´É ºÉÖ¤ÉEò VÉxÉÇ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉ ¨ÉÉZªÉÉ Batch {ÉɺÉÚxÉSÉ ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ. ¨ÉÒ VÉɺiÉ EòɳýVÉÒ PÉä>ðxÉ iÉÒ =iEÞò¹]õ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ |ɪÉÉäMÉÉÆSÉä Results ¡òÉ®úSÉ SÉÉÆMɱÉä +ɱÉä ½þÉiÉä. iÉä ¨ÉÒ xÉÒ]õ{ÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉÒ. ÁÉ ºÉ´ÉªÉÒSÉÉ ¨É±ÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ ¡òÉ®ú ={ɪÉÉäMÉ ä ZÉɱÉÉ. SªÉÉ ´Éä³ýÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä |É´Éä¶É ʨɳýÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ PÉb÷±Éä±ÉÉ BEò ÊEòººÉÉ +É`ö´ÉiÉÉä. ¨ÉÖ¤É<ÇSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ì Æ Hostel ¨ÉvÉä |É´Éä¶É ʨɳýhÉä Eò`öÒhÉ ½þÉiÉä. iªÉÉ´Éä³ýSÉä b÷ɪɮäúC]õ®ú b÷É. ¤Éɳý ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ {É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä EòÒ ¨ÉÒ nùÉnù®ú±ÉÉ VÉ®úÒ ®úɽþÉiÉ ä ì +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉä PÉ®ú ½äþ BEòÉ SÉɳýÒiÉ +ɽäþ. +¦ªÉɺÉÉiÉÚxÉ ±ÉIÉ =b÷´ÉhÉÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +¦ªÉɺÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ BEòÉOÉiÉÉ PÉɱɴÉhÉÉ®úÒ +xÉäEò EòÉ®úhÉä +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉiÉiÉ PÉb÷iÉ +ºÉiÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³ýä +¦ªÉÉºÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ½þÉ<±É EòÒ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ EòvÉÒSÉ ä Ç ¶ÉÉ·ÉiÉÒ xɺÉiÉä. ʶɴÉÉªÉ <xº]õÒ]õ¬]õ ¨ÉvÉä VÉÉhªÉÉ-ªÉähªÉÉiÉ ®úÉVÉ VÉä 2 / 3 iÉÉºÉ ¡ÖòEò]õ VÉÉiÉÉiÉ, iÉÉäSÉ ´Éä³ý VÉ®ú ¨ÉÒ +¦ªÉɺÉɱÉÉ Ú ä Ênù±ÉÉ iÉ®ú ¨É±ÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ MÉÖhÉÉÆxÉÒ {ÉÉºÉ ½þÉhÉä ¶ÉCªÉ ½þÉ<±É. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ´ÉäMɲªÉÉ {ÉhÉ ºÉƪÉÖÊHòEò º{ɹ]õÒEò®úhÉÉ´É®ú b÷ɪɮäúC]õ®ú b÷É. ä ä Ç ì ¤Éɳý xÉÖºÉiÉä JÉÖ¹ÉSÉ ZÉɱÉä xÉɽþÒiÉ iÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä |É´Éä¶É½þÒ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ ¨É±ÉÉ ºÉÒ-®úÉb÷, SÉSÉÇMÉä]õ ªÉälÉÒ±É iÉä±ÉÆMÉì ä ¨Éä¨ÉÉä®úÒªÉ±É ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä 4 lªÉÉ ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú ¯û¨É xÉƤɮú 86 ¨ÉvÉä ®úɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýɱÉä ½þÉiÉä. ì ä M.Sc. 1964 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ M.Sc. {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. University ¨ÉvÉä First Class ʨɳýÊ´ÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÒ BEò¨Éä´É ä Ê´ÉtÉlÉÔ ½þÉiÉÉä. iªÉÉEòɳýÒ 65% ¨ÉÉEòÉÈxÉÉ First Class ½þÉiÉÉ. iªÉɨÉÖ³ýä +xÉäEò Ê´ÉtÉlÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉ First ä ä Class First +ɱÉÉä iªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù ¡òÉ®úSÉ ¨ÉÉä`öÉ ½þÉiÉÉ. “+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉÊ®ú¹Énù” ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉÒ±É First Class First Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä iªÉÉÆiÉ +lÉÉÇiÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É½þÒ ½þÉiÉÉ. ä ÁÉ result SªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ BEò MɨÉiÉÒnùÉ®ú |ɺÉÆMÉ PÉb÷±ÉÉ. Result SªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¨ÉÒ University ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. +xÉäEò ä Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ second class SªÉÉ Ê±Éº]õ ¨ÉvÉä ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. {É®ÆúiÉÖ xÉÆiÉ®ú third class ¨ÉvÉä½þÒ ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú xÉ ÊnùºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMɱÉä EòÒ ¨ÉÒ xÉÉ{ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. iªÉɨÉÖ³ýä iÉä ºÉ´ÉÇVÉhÉ ¨ÉÉZÉä ºÉÉÆi´ÉxÉ Eò¯û ±ÉÉMɱÉä ´É {ÉÖføSªÉÉ ´É¹ÉÔ xÉÒ]õ VÉÉä®úÉiÉ iɪÉÉ®úÒ Eò®ú ¨½þhÉVÉä SÉÉÆMɱÉÉ {ÉÉºÉ ½þɶÉÒ±É +ºÉä {É®úiÉ {É®úiÉ ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉiÉä. +ºÉÉ ÊxÉEòÉ±É ±ÉÉMÉÚxɽþÒ ¨ÉÒ ÊiÉlÉä ½þVÉ®ú EòºÉÉ ä ä ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÉ +ɶSɪÉÇ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÒ `ö®úʴɱÉä EòÒ +ÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉƪɨÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉɪÉSÉÒ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉÉä EòÒ ÊxÉnùÉxÉ ä 5
 • 18. SÉÖEòÚ xÉ iÉ®úÒ First Class list ¨ÉvÉä ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú ¤ÉÊPÉiɱÉÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ÊxÉEòɱÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ iÉÖ¨ÉSÉÉ MÉè®úºÉ¨ÉVÉ nÚù®ú ZÉɱÉÉ +ºÉiÉÉ. {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ JÉÉjÉÒ ½þÉ<xÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉ¶ÉɨÉÉMÉSªÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒSÉÉ lÉÉäb÷ɺÉÖrùÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ ä Ç ªÉÉSÉÉ ¨É±ÉÉ JÉänù ´ÉÉ]õ±ÉÉ. +ºÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ BEò SÉÉÆMɱÉÉ ´É ºÉÖJÉnù- ¶ÉÉìEò Ênù±ªÉÉSÉä ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Ê¨É³ýɱÉä. +SÉÉxÉEò ¨ÉÉZÉÒ MÉhÉxÉÉ ºEòÉì±É®ú OÉÖ{ɨÉvÉä ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉÒ. +ºÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ¨ÉÒ {ÉÖºiÉEòÒ-ºEòÉì±É®ú +ɽäþ +ºÉä ¨É±ÉÉ EòvÉÒSÉ ´ÉÉ]õ±Éä xÉɽþÒ. ä 1964 ºÉɱÉÒ ¦ÉÉ>ðSÉä ±ÉMxÉ `ö®ú±Éä ½þÉiÉä, ¨ÉÖ±ÉÒEòb÷SªÉÉÆxÉÉ ±É´ÉEò®úSÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ½þ´ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZÉÒ ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ ä ä ä {ÉhÉ practical SÉÒ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉEòÒ ½þÉäiÉÒ. +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒxÉÖºÉÉ®ú <iÉ®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒ{ÉäIÉÉ Ê¶ÉIÉhÉɱÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´É ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¦ÉÉ>ðxÉä ±ÉMxÉÉSÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ¨ÉÉZªÉÉ {É®úÒIÉäxÉÆiÉ®úSÉÉ PÉähªÉÉSÉä xÉCEòÒ Eäò±Éä. ¨ÉÒ SÉÉÆMɱªÉÉ ä MÉÖhÉÉÆxÉÒ M.Sc. {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ {É®úÒIÉäºÉÉ`öÒ ±ÉMxÉ {ÉÖføä føEò±ÉhªÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ>ðSªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉSÉÉ ¨ÉÒ ªÉÉäMªÉ iÉÉä ¨ÉÉxÉ ®úÉJɱÉÉ. ä ¦ÉÉ>ð Air Force ¨ÉvÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ +ÆiÉ®úÉxÉä BEòÉ Ê`öEòÉhÉɽÚþxÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ iªÉÉSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ½þÉiÉ +ºÉä. ¦ÉÉ>ð VªÉÉ VªÉÉ MÉÉ´ÉÒ ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ iªÉÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉÒ ¨ÉÒ Î´½þVÉÒ]õ tɪÉSÉÉäSÉ. BEònùÉ xÉÊ´ÉxÉ ¤Énù±ÉÒSªÉÉ VÉÉMÉÒ ¦ÉÉ>ðEòbä÷ ¨ÉÒ VÉÉ>ð ¶ÉEò±ÉÉä xÉ´½þiÉÉä. ¨ÉVÉÉ ¨½þhÉVÉä `ö®úÉÊ´ÉEò ¨ÉÖnùiÉÒ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò Eòɳý =±É]ÚõxÉ MÉä±ÉÉ +ºÉÚxɽþÒ iªÉÉSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉÒ xÉ´½þiÉÒ. iÉå´½þÉ ºÉÖ±ÉÚ´ÉʽþxÉÒ ¨É±ÉÉ MɨÉiÉÒiÉ ¨½þhÉɱªÉÉ “¨ÉxÉÉä½þ®ú¦ÉÉ>ðVÉÒ iÉÖ¨½þÒ +ɨÉSªÉÉEòbä÷ +tÉ{É +ɱÉÉ xÉɽþÒiÉ ¨½þhÉÚxÉ ÁÉÆSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉä±ÉÒ xÉɽþÒ. iÉÖ¨½þÒ ªÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉiÉ EòÓ +ɨÉSÉÒ xÉCEòÒ ¤Énù±ÉÒ ½þÉ<±É”. Eò¨ÉÇ vɨÉÇ ºÉƪÉÉäMÉÉxÉä iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨É±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉiÉÉ ä Ç +ɱÉä. MÉƨÉiÉÒSÉÉ ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä ÊiÉEòbÚ÷xÉ {É®úiɱªÉÉ´É®ú ¨É±ÉÉ ¦ÉÉ>ðSÉä {ÉjÉ +ɱÉä EòÓ iªÉÉSªÉÉ ¤Énù±ÉÒSÉÒ order +ɱÉÒ +ɽäþ. VÉhÉÚEòɽþÒ iªÉÉ ºlɳýÉSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¦Éä]õÒSÉÒ ¦ÉÉ>ðSÉä ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉÉ]õSÉ {ÉɽþÉiÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ¦ÉÉ>ðEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ +ɱªÉÉ - +ɱªÉÉ iªÉÉSÉÒ ä JÉ®úÉJÉ®úSÉ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉÖ±ÉÚ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉhªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ>ðSªÉÉ ¤Énù±ÉÒSÉÉ VÉÉä BEò ºÉÉä<ºEò®ú (MÉè®ú) ä Ç ºÉ¨ÉVÉ Eò¯ûxÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉiÉÉ iªÉÉ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉÉäiÉÇ¤É ZÉɱÉä +ºÉäSÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. ä ¦ÉÉ>ð ´É ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ`öÓ¤ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ b÷ÉC]õ®úä]õ Êb÷OÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä. iɺÉäSÉ M.Sc.±ÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ |É´Éä¶É ì PÉähªÉÉSÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉäMªÉ `ö®ú±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÒ M.Sc. ±ÉÉ Univ. iÉ {Éʽþ±ÉÉ +ɱÉÉä ½þÉiÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ Ph.D. Eò®úhªÉÉSÉÉ ä ä ¨ÉÉMÉÇ ºÉÖ±É¦É ZÉɱÉÉ. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É |ÉÉä. Eäò¶É´É ¨É½þÉnäù´É VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ¨ÉÒ Ph.D. (Physical Chemistry) ºÉÉ`öÒ xÉÉ´É xÉÉånùʴɱÉä. Ph.D. ºÉÉ`öÒ |É´Éä¶É PÉäiɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ Scholarship ºÉÉ`öÒ CSIR Eòbä÷ +VÉÇ Eäò±ÉÉ. M.Sc. iÉÒ±É SÉÉÆMɱªÉÉ MÉÖhÉÉƨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ Jr. Research Fellowship ¤É½þÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ´É +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiɽþÒ Ê¨É³Úý ±ÉÉMɱÉÒ. Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ 1966 ºÉɱÉÒ “ʨɺ]õ®ú <xº]õÒ]õ¬]” ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +ɱÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒxÉä ¨ÉÒ 7-8 {ÉÉäº]õºÉÇSÉ ¤ÉxÉʴɱÉÒ ½þÉiÉÒ. Ú ä ½þÒ {ÉÉäº]õ®ú ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É +ÉÌEò]äõCSÉ®úSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ BEòÉ Ê¨ÉjÉÉxÉä =iºÉɽþÉxÉä {ÉÉ®ú ì {ÉÉb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iÉÒ {ÉÉäº]õºÉÇ +ÊiÉ¶ÉªÉ +É´Éb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ½þÒ ºÉ´ÉÇ {ÉÉäº]õºÉÇ <iÉEòÒ ¤ÉÉä±ÉEòÒ ½þÉiÉÒ EòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉ ´É ä ä ä iªÉÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ±É Bϱ¡òxº]õxÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨ÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ iªÉÉ ¤Éqù±ÉSÉÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ VÉMÉiÉÉiÉ ºÉ´ÉÇjÉ {ɺɮú±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ä SELECT and ELECT JAI JAWAN - JAI KISAN MANOHAR BAPAT AS Mr. INSTITUTE ( 1965 - 66 ) WHY VOTE Mr. BAPAT A s M r. I N S T I T U T E ? 1. M. Sc. First Class First - Physical Chemistry. B eware of rumour - mongers. A dd to the defence efforts. P repare for the need of the hour. A chieve more by deceiving less. T ruth alone triumphs. E AT LESS - GROW 2. Ph. D. Research Fellow. 3. Inter-Collegiate Sports Representative in Volley-Ball. WA S T E NO MORE 4. Rifle-Cadet. 5. Inter-Collegiate Athletic Representative. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 3 : b÷ɪɮäúC]õ® b÷É.Eò¨É±ÉÉ ºÉÉä½þÉxÉÓ EòbÚ÷xÉ ì ä Mr.Institute Certificate κ´ÉEòÉ®úiÉÉxÉÉ 6. Maharashtra State Carrom Representative. and Institute Carrom Champion. 7. College Stage-Actor. 8. Institute Table-Tennis Runner-up. 9. Institute Badminton Runner-up. ÊxÉ´ÉbhÉÚ÷EòÒºÉÉ`öÒ UôÉ{ɱÉä±Éä ´Éèʶɹ`ö¬{ÉÚhÉÇ ½íþb÷Ê¤É±É 6 MORE
 • 19. ¨É±ÉÉ ¨ÉiÉ EòÉ tÉ ½äþ ºÉÉÆMÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ BEò ½íþb÷Ê¤É±É näùÊJÉ±É UôÉ{ÉÚxÉ PÉäiɱÉä ½þÉiÉä. iÉä½þÒ ´Éèʶɹ`ö¬{ÉÚhÉÇ ä ½þÉiÉä. ¨ÉiÉä ʨɳýÊ´ÉhªÉÉiÉ ¨ÉÒ BEò Ê´ÉGò¨ÉSÉ Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ ¨É±ÉÉ ºÉMɲªÉÉ Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ弃 ¨ÉÊvÉ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨ÉiÉä Ênù±ÉÒ. ä ä xÉÉäEò®úÒ Eò°üxÉ B¨ÉÂ. BººÉÒ. / {ÉÒ. BSÉÂ. b÷Ò. Eò®úhÉÉ®äú +xÉäEò ʨÉjÉ ¨ÉiÉnùÉxÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ´Éä³ýä ´É®ú ½þVÉ®ú ®úÉʽþ±Éä ´É iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¦É®úPÉÉäºÉ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ ªÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉäº]õºÉÇ ¤ÉxÉ´ÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÉZÉÉ ½þÉ OÉä]õ ʨÉjÉ, ¸ÉÒ. VɪÉÆiÉ +¹]äõEò®ú ºÉvªÉÉ {ÉÖhªÉɱÉÉ ®ú½þÉiÉÉä. +ʱÉEòbä÷ +ɨ½þÒ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ¡òÉ®úºÉä ¦Éä]õÚ ¶ÉEòiÉ xɺɱÉÉä iÉ®úÒ {ÉÖhªÉɱÉÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ MÉä±ÉÉä +ÉÊhÉ ºÉ´Éb÷ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉɱÉÉ ¦Éä]õhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä. ÊxÉnùÉxÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉɨÉÉʪÉEò ʨÉjÉÉÆEòbÚ÷xÉ BEò¨ÉäEòÉÆSÉÒ JÉÖ¶ÉɱÉÒ iÉ®ú xÉCEòÒSÉ Eò³ýiÉä. +¦ªÉɺÉɤɮúɤɮúSÉ |ɪÉÉäMÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ ´Éä³ý ±ÉÉMÉiÉ ½þÉiÉÉ, {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ CSIR SªÉÉ ä ä Fellowship ¤É®úɤɮú contingency grant +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòɽþÒ +ɴɶªÉEò MÉÉä¹]õÒ Ê´ÉEòiÉ PÉähÉä ¨É±ÉÉ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÉZÉä EòÉ¨É ä Capillary Electrode ´É®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ glass-blowing ʶÉEòÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. glass-blowing Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ ½þÉiÉä iªÉÉSÉÉ ä ä ¡òɪÉnùÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É +xÉäEò ʨÉjÉÉÆxÉɽþÒ, iªÉÉÆSÉä EòɽþÒ iÉÖ]õ±Éä±Éä glass items nÖù¯ûºiÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ, ½þÉiÉ +ºÉä. ÁɨÉÖ³ýä BEò ´ÉäMɳýÉSÉ +xÉÖ¦É´É ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ. Ph.D.SÉä EòÉ¨É Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉEòɳýÒ 10 iÉä ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 5 {ɪÉÈiÉ +ºÉä xÉÉäEò®úÒºÉÉ®úJÉä EòɨÉÉSÉä iÉÉºÉ `ö®ú±Éä±Éä xɺÉiÉÉiÉ. ºÉEòɳýÒ 8 iÉä ®úÉjÉÒ 12 {ɪÉÈiÉ ºÉ´ÉÇ ´Éä³ý ºÉƶÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ `äö´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. M.Sc. |ɨÉÉhÉäSÉ Ph.D. SªÉÉ ´Éä³ýÒ½þÒ ¨ÉÒ SÉSÉÇMÉä]õSªÉÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ì ä SªÉÉ ´Éä³ýÒ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÒ ºÉÒ-®úÉb÷ ´É®úÒ±É xÉÊ´ÉxÉ Govt. Hostel ¨ÉvÉä ¯û¨É xÉƤɮú 507 ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ½þÒ JÉÉä±ÉÒ ä ä EòÉìxÉÇ®úSÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ÁÉ JÉÉä±ÉÒ±ÉÉ nùÉxÉ ÊJÉb÷CªÉÉ ½þÉiªÉÉ. ½äþ xÉÊ´ÉxÉ ½þɺ]äõ±É ¤ÉÉÆvÉɴɪÉÉºÉ PÉäiɱÉä iÉå´½þÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÉZÉÉ ÁÉ nùÉxÉ ä ä ä ä ÊJÉb÷CªÉÉ´ÉɱªÉÉ EòÉìxÉÇ®úSªÉÉ JÉÉä±ÉÒ´É®ú b÷ɳýÉ ½þÉiÉÉ. xÉä½þ¨ÉÒ ¨ÉÒ ¨ÉxÉɶÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä EòÒ ÁÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ®úɽþɪɱÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÉ ä ä EòÉähÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ +ºÉä±É ¤É®äú ? +ÉÊhÉ Eò¨ÉÇ vɨÉÇ ºÉƪÉÉäMÉÉxÉä iÉÒ JÉÉä±ÉÒ ¨É±ÉÉSÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÒSÉ iÉÉä ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ `ö®ú±ÉÉä. ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ä ºÉEòɳý S ªÉÉ VÉä ´ ÉhÉɺÉÉ`ö Ò +É<Ç x Éä EòÉì ± Éä V É´É®ú {ÉÉ`öʴɱÉä±ÉÉ PÉ®úSÉÉ b÷¤ÉÉ ´É ®úÉjÉÒSÉä VÉä´ÉhÉ ¨ÉÉjÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä +ºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ EòɪÉÇGò¨É +ºÉä. ì Ph.D. BEònùÉ ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ ¤Énù±ÉÚxÉ ¨É±ÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ EòÉähÉÉSÉÉ iÉ®úÒ b÷¤ÉÉ +ɱÉÉ. b÷¤ªÉÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®Òú ±É ¯û{ÉɴɯûxÉ +ÉÆiÉ EòÉªÉ +ºÉä±É ½äþ ºÉÉÆMÉhÉä Eò`öÒhÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÒ b÷¤ªÉÉSÉä ZÉÉEòhÉ ¡òHò =PÉb÷±Éä +ÉÊhÉ VÉÉä ´ÉÉºÉ +ɱÉÉ iªÉɤɮúɤɮú ¨ÉÒ ZÉ]õEòxÉ b÷¤ªÉÉSÉä ZÉÉEòhÉ ¤ÉÆnù ä ä Eäò±Éä. iªÉÉ b÷¤ªÉÉiÉ non-veg ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÉƺÉ-¨ÉɺÉä JÉÉiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iÉÉä b÷¤ÉÉ +ɨÉSªÉÉ BEòÉ Ê¶É{ÉɪÉɱÉÉ, ¸ÉÒ. Ê´ÉGò¨É ªÉɱÉÉ Ênù±ÉÉ. iªÉɱÉÉ iÉÒ +SÉÉxÉEò SÉɱÉÚxÉ +ɱÉä±ÉÒ ¨ÉäVÉ´ÉÉxÉÒSÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ +ºÉhÉÉ®ú. ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ RBI ¨ÉvÉÒ±É ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖrùä ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ MÉä±ÉÉ. iªÉÉxÉÒ iÉÉä ´ªÉ´ÉκlÉiÉ iÉÉ´É ¨ÉɯûxÉ ¡òºiÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ <ǨÉÉxÉnùÉ®úÒxÉä iªÉÉÆxÉÒ b÷¤ªÉÉiÉ BEò ÊSÉ`Âö`öÒ Ê±É½ÚþxÉ iªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É<DZÉÉ ´ÉÉ ¨ÉÉZÉä ±ÉMxÉ ZÉɱÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉè.xÉÉ SÉʴɹ]õ VÉä´ÉhÉÉ ¤Éqù±É vÉxªÉ´ÉÉnù Ênù±Éä ´É ÊSÉ`Âö`öÒiÉ +É{ɱÉÉ ]äõ±ÉÒ¡òÉäxÉ xÉƤɮú {ÉhÉ Eò³ýʴɱÉÉ ½þÉiÉÉ. b÷¤ªÉÉiÉÒ±É ÊSÉ`Âö`öÒ´É°üxÉ ä +É<DZÉÉ Eò±{ÉxÉÉ +ɱÉÒ EòÒ ¨É±ÉÉ EòÉ±É PÉ®úSÉä VÉä´ÉhÉ ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖrùäSÉÒ ‘ÊSÉ`Âö`öÒ’ - 1966 Æ 7
 • 20. ʨɳýɱÉä xÉɽþÒ. ÊSÉ`Âö`öÒ´É°üxÉ b÷¤ÉÉ ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖråùxÉÒ JÉɱ±ÉÉ ½äþ½þÒ ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉä. ¨É±ÉÉ iÉÒ ÊSÉ`Âö`öÒ Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ ¸ÉÒ.ºÉ½þºjɤÉÖrùäxÉÉ ¡òÉäxÉ Eò¯ûxÉ b÷¤ÉÉ JÉɱ±ªÉɤÉqù±É vÉxªÉ´ÉÉnù Ênù±Éä, {ÉhÉ {ÉÖføSªÉÉ ´Éä³ýÒ VÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ ¤Énù±É±ÉÉ iÉ®ú ¨ÉÒ RBI ¨ÉvÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ ªÉä<xÉ +ºÉä MɨÉiÉÒiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, iªÉÉÆxÉÒ½þÒ iªÉÉºÉ ½þÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ b÷¤ªÉÉSªÉÉ +nù±ÉÉ-¤Énù±ÉÒSÉÉ |ɺÉÉnù Ç ä ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ +ÉÊhÉ SÉÖEòÚ xÉ +ɱÉ䱪ÉÉ b÷¤ªÉÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉähÉÉ-ªÉÉSÉÒ SÉÉÆMɱÉÒ ´ÉÞkÉÒ {ÉhÉ ÊnùºÉ±ÉÒ. ¨ÉÒ Institute of Science ¨ÉvÉä Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EòɨÉÉÊxÉʨÉkÉÉxÉä Univ.iÉ VÉÉiÉ +ºÉä. ¨É±ÉÉ Eìò®ú¨É ´É ]äõ.]äõÊxÉºÉ ªÉÉ JÉä³ýÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉlÉä VÉ®ú Eìò®ú¨ÉSÉÉ MÉä¨É SÉɱÉÚ +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÒ iÉÉä Vɯû®ú ¤ÉPÉiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ Æ ¨É±ÉÉ +Éä³ýJÉiÉ +ºÉiÉ. +ºÉÉSÉ BEò Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨É±ÉÉ ¶ÉÉävÉiÉ ¶ÉÉävÉiÉ Inst. ¨ÉvÉä +ɱÉÉ. +ɱªÉÉ +ɱªÉÉ ±ÉMÉäSÉSÉ iªÉÉxÉä, ¨ÉÉZªÉÉ EòbÚ÷xÉ EòɽþÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ Ê¨É³Úý ¶ÉEäò±É EòÉ +¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¨ÉÉä`öÒ ½þÉiÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ UôÉ]õ¬É¶ÉÉ ä ä Scholarship ¨ÉvÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¶ÉCªÉ ½þÉiÉÒ iÉä´ÉføÒ ¨ÉnùiÉ, {ÉÖføSÉÉ ¡òÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ, Eäò±ÉÒ. iÉÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ iÉä {ÉèºÉä ºÉ´Éb÷ÒxÉä ä {ÉhÉ xÉCEòÒ {É®úiÉ Eò®úÒxÉ +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉʽþxÉä MÉä±Éä, EòɽþÒ ´É¹Éæ½þÒ MÉä±ÉÒ {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ xÉ´½þiÉÉ. ¨ÉÒ ºÉÖrùÉ, iÉÉä {ÉèºÉä VɨɱªÉÉ´É®ú ´É ºÉ´Éb÷ ʨɳýɱªÉÉ´É®ú ªÉä<±É ÁÉ Eò±{ÉxÉäiÉ ½þÉiÉÉä {ÉhÉ iɺÉä EòɽþÒ PÉb÷±Éä xÉɽþÒ. iÉÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉèºÉä {É®úiÉ Ç ä Eò®úɪɱÉÉ +ɱÉÉSÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ {ÉhÉ VÉÉ>ðtÉ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iÉä ʴɺɯûxɽþÒ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ä EòɽþÒ EòɳýÉxÉÆiÉ®ú ¡òÉä]õǨÉvÉä ¤ÉºÉxÉä |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÒ ¶ÉäVÉÉ®úSÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ®úJÉÉ ¤Éɽäþ®úSÉ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉ. +É{ÉhÉ EÖòiÉÖ½þ±ÉÉxÉä +É{ɱªÉÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ EòÉähÉ ¤ÉºÉ±Éä +ɽäþ ½äþ {ÉɽþÉhªÉɺÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ BEònùÉiÉ®úÒ ä <Eòbä÷ ÊiÉEòbä÷ xÉVÉ®ú Ê¡ò®úÊ´ÉiÉÉä. {ÉhÉ iªÉÉxÉä BEònùɽþÒ ÊJÉb÷EòÒiÉÚxÉ xÉVÉ®ú ½þ]õʴɱÉÒ xÉɽþÒ. iÉÉä +ºÉä EòÉ Eò®úiÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ä iªÉÉSªÉÉEòbä÷ ÊxÉ®úJÉÚxÉ ¤ÉÊPÉiɱÉä, iÉä´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÒ iÉÉä Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ½þÉiÉÉ, VªÉÉxÉä ¨ÉÉZªÉÉEòbÚ÷xÉ =ºÉxÉä {ÉèºÉè PÉäiɱÉä ½þÉiÉä +ÉÊhÉ iÉÉä +ÉiÉÉ ¨É±ÉÉ ]õɳýiÉ ½þÉiÉÉ. ¨É±ÉÉ ¶ÉÆEòÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒSÉ iªÉɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÒ iÉÉä Univ.iÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉä ä ä EòÉ ? ´É iÉÉä ¨É±ÉÉ +Éä³ýJÉiÉÉä EòÉ? iÉå´½þÉ iªÉɱÉÉ Eò³ý±Éä EòÒ +ÉiÉÉ iÉÉä {ÉEòb÷±ÉÉ MÉä±ÉÉ. ¨ÉMÉ iªÉÉxÉäSÉ Eò¤ÉÖ±É Eäò±Éä EòÒ {ÉèºÉä xɺɱªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ¨É±ÉÉ ¦Éä]õ±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ xÉÒ]õ ºÉ¨ÉVÉÉʴɱÉä EòÒ {ÉèºÉä {É®úiÉ näùiÉÉ +ɱÉä xÉɽþÒiÉ iÉ®úÒ iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ ÊxÉnùÉxÉ +Éä³ýJÉ tɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ ]õɳÚýxÉ +ÉÊhÉ SÉÖEò´ÉÚxÉ iÉÉä EòɽþÒ ºÉÖ]õhÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉ. {ÉhÉ EòɨÉÉ {ÉÖ®úiÉÉ ¨ÉɨÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iɺÉäSÉ ä PÉb÷±Éä ½äþ xÉCEòÒ. ÁÉSÉ MÉÉä¹]õÒSÉä ¨É±ÉÉ nÖù:JÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÒ ¨ÉxÉÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ>ð tÉ iªÉÉSÉä EòÉ¨É ZÉɱÉä xÉÉ ¤ÉºÉ, ¤ÉÉEòÒ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÒ MÉÉèhÉ +ɽäþiÉ. +¶ÉÒ EòɽþÒ MÉÉä¹]õ PÉb÷±ÉÒSÉ xÉɽþÒ +ºÉä ºÉ¨ÉVÉÚxÉ ¨ÉÒ iªÉÉ {Éè¶ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉÚxÉ EòÉfÚøxÉ ]õÉEòɪÉSÉä `ö®úʴɱÉä. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ EòɳýÉSÉä ´É ´Éä³ýä SÉä ¤ÉÆvÉxÉ `äö>ðxÉ SÉɱÉiÉ xÉɽþÒ. ºÉEòɳý - ºÉÆvªÉÉEòɳý |ɪÉÉäMÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ Eò®úhÉä ´É Ê®úb÷ÓMÉ PÉähÉä EòÉªÉ¨É SÉɱÉÚ +ºÉɪÉSÉä. EòɨÉÉSªÉÉ´Éä³ýÒ EòÉ¨É Eäò±Éä EòÒ iªÉÉSÉÒ ¡ò³äý xÉÆiÉ®ú +É{ÉÉä+É{ÉSÉ Ê¨É³ýiÉÉiÉ ½äþ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä. ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ +É¨É VÉxÉiÉÉ Ê¡ò®úɪɱÉÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ JÉÚ{É ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. +É{ÉhɽþÒ {ÉÖføä +¶ÉÒ ¨ÉÉèVÉ Eò¯û ä ¶ÉEÚò +ºÉä º´ÉiÉ:±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉ´ÉhªÉÉ´ªÉÊiÉ®úÒHò nÖùºÉ®úÉ {ɪÉÉǪÉSÉ xÉ´½þiÉÉ. Ph.D. SªÉÉ EòɳýÉiÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ´ÉÒ®ú Ê´ÉxÉɪÉEò nùÉ. ºÉÉ´É®úEò®úÉSÉä ì Æ (iÉÉiªÉÉÆSÉä) ÊxÉvÉxÉ ZÉɱªÉÉSÉä ºÉ¨ÉVɱÉä. ºÉÉ´É®úEò®úÉÊÆ ´É¹ÉªÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ +iªÉÖSSÉ +Énù®úɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ±ÉMÉäSÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉÊvÉ±É EòɽþÒ ì +.¦ÉÉ.Ê´É.{É.SªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆ ¤É®úɤɮú ºÉÉ´É®úEò®úÉSªÉÉ +ÆiªÉnù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ÊxÉPÉɱÉÉä. ¨ÉÒ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ={É´ÉÉºÉ Eò®úhªÉÉSÉä xÉCEòÒ Eò¯ûxÉSÉ ä Æ Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò±ÉÉ MÉä±ÉÉä. ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ nùɨɱÉä (º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò) - ¨ÉÉZÉä ¨Éä´½þhÉä, ºÉÉ´É®úEò®úÉSÉä ʶɹªÉ ½þÉiÉä ´É iÉä iªÉÉSÉ ¤ÉÆMɱªÉÉiÉ Æ ä ®úɽþÉiÉ, iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉiªÉÉÆSÉä nù¶ÉÇxÉ Ê¨É³ýhÉä iɺÉä Eò`öÒhÉ xÉ´½þiÉä. iÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆvªÉÉEòɳý ´É ®úÉjɽþÒ ¨ÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ´ÉÒ®úÉSªÉÉ Eò±Éä´É®úÉSªÉÉ Æ ºÉä´ÉäiÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eäò±ÉÒ. Ph.D. SªÉÉ Thesis SÉä EòÉ¨É {ÉÖ®úä Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ proof reading ºÉÉ`öÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É ¸ÉÒ. Ê´É·ÉÉºÉ MÉpäùxÉä ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ì ä ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. Ê´É·ÉÉºÉ MÉÊhÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉÒ±É Institute ¨ÉvÉÒ±É BEò ½Öþ¶ÉÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔ ½þÉiÉÉ. +VÉÚxɽþÒ +ɨÉSÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò +ɽäþ. ÊxÉ´ÉÞkÉÒ xÉÆiÉ®ú, ºÉvªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉäÊ®ú´É±ÉÒ ªÉälÉä ®ú½þÉiÉÉä. Ê´É·ÉÉºÉ BEò ºÉɱɺÉ, ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ ´É ʨÉiɦÉɹÉÒ ´ªÉÊHò¨Éi´É +ɽäþ. Ph.D. ºÉÆ{ÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ I. Sc. ¨ÉvÉä Lecturer ¨½þhÉÚxÉ M.P.S.C.iÉ¡æò xÉÉäEò®úÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. iÉÒ Gazzeted Officer Post ½þÉiÉÒ. ªÉÉ xÉä¨ÉhÉÚEòÒ¨ÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ½þɺ]äõ±É ºÉÉäb÷É´Éä ±ÉÉMɱÉä {ÉhÉ Ph.D. SÉä EòÉ¨É Vɴɳý - Vɴɳý ºÉÆ{ÉiÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ½þɺ]äõ±É ä ì ì ºÉÉäb÷hªÉÉSÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ EòɨÉÉ´É®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ. Ph.D. ¨ÉÒ º]õÉ¡ò +ºÉiÉÉxÉÉSÉ ¨É±ÉÉ b÷ÉC]õ®úä]õ {Énù´ÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ ºÉ´ÉÉÇxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ {ÉÉ]õÔ ¨ÉÉÊMÉiɱÉÒ. ¨ÉÒ BEò ì 8
 • 21. SÉÉÆMɱÉÉ ¤ÉäiÉ Eò¯ûxÉ, PɯûxÉ ºÉÉVÉÖEò iÉÖ{ÉÉiÉÒ±É ¶ÉÒ®úÉ Eò¯ûxÉ xÉä±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉÉ]õÔ±ÉÉ ºÉ´ÉÇ º]õÉ¡òxÉÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä ½þÉäiÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ì ä EòÉì±ÉäVɨÉvÉä, Institute of Sciece ¨ÉvÉä b÷É.xÉ.MÉ.¨ÉMÉ®ú xÉÉ´ÉÉSÉä BEò ºÉÉ±ÉºÉ ´É Ê´ÉuùÉxÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ½þÉiÉä, iÉä EòvÉÒ EòÉähÉÉSªÉÉ +vªÉÉiÉä Æ ä ¨ÉvªÉÉiÉ xɺÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÉJÉɱÉÒ +xÉäEò Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÒ Ph.D. PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ. iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ÁÉ ºÉ®úÉxÉÉ nùÉxÉ ´Éä³ýÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxɽþÒ iÉä +ɱÉä xÉɽþÒiÉ ¶Éä´É]õÒ ÊiɺÉ-ªÉÉÆnùÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱªÉÉ´É®ú iÉä +ɱÉä. ¨É±ÉÉ iÉä +ºÉä EòÉ ´ÉÉMɱÉä ½äþ ºÉ¨ÉVÉäxÉÉ. {ÉhÉ ÁɨÉÉMÉä xÉCEòÒSÉ EòɽþÒiÉ®úÒ EòÉ®úhÉ +ºÉhÉÉ®ú +¶ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒ. {ÉhÉ ¨ÉÒ EòɽþÒ iªÉÉÆxÉÉ iɺÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä xÉɽþÒ. ºÉÉè.¨ÉÞhÉÉ±É {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒSÉ Ê´ÉtÉÌlÉxÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ ºÉÉè.+ÆVÉxÉɤÉÉ<Ç, EòÉíOÉäºÉSªÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É EòɪÉÇEòiªÉÉÇ ½þÉiªÉÉ. {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ ªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÒ EòvÉÒ ä Æ <¶ªÉÚ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÞhÉɱÉSÉä ´ÉÊb÷±É iªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉSÉä SÉÉÆMɱÉä ºxÉä½þÒ ½þÉiÉä. iªÉÉiÉSÉ ÁÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÉ BEòSÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä Æ ä Æ ä iÉä nùÉ{ÉiªÉ ¨ÉÞhÉɱɱÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒ|ɨÉÉhÉä ´ÉÉMÉ´ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÉZÉä ´É ¨ÉÞhÉɱÉSÉä ±ÉMxÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ½äþ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú +ɨÉSªÉÉEòbä÷ +ɱÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ Æ ä xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆSªÉɶÉÒ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ lÉÉäb÷Ò¶ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ +ɱÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÞhÉÉ±É xɺÉiÉÉÆxÉÉ BEònùÉ iªÉÉÆSÉä +ɨÉSªÉÉEòbä÷ ªÉähÉä ZÉɱÉä. ´Éb÷Ò±É ¨ÉÉhɺÉɶÉÒ VɺÉä ´ÉÉMÉiÉÉiÉ iɺÉä ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ´ÉÉMɱÉÉä, +É{ɱÉä{ÉhÉÉxÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ ¤ÉºÉʴɱÉä ´ÉMÉè®úä. +ºÉä nùÉxÉ ´Éä³ýÉ PÉb÷±Éä {ÉhÉ iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ <iÉ®úɺÉÉ®úJÉÉ xÉɽþÒ ½äþ VÉÉhɴɱÉä +ÉÊhÉ +ɶSɪÉÉÇSÉÒ ä Æ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä ªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ +SÉÉxÉEò ¨ÉxÉÉä½þ®ú{ÉÆiÉ ZÉɱÉÉä. +xÉäEò MÉÉä¹]õÒiÉ iÉä ¨ÉÉZÉÉ ºÉ±±ÉÉ Ê´ÉSÉɯû ±ÉÉMɱÉä, +ɨ½þÉ Æ nùÉPÉÉÆSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò¯û ±ÉÉMɱÉä, lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ {ÉÉ®úSÉ ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. ¨É±ÉɽþÒ Eò³äýxÉÉ EòÒ ä ½äþ Eò¶ÉɨÉÖ³ýä ZÉɱÉä {ÉhÉ iÉÉä ¡ò®úEò ¤É®äúSÉ EòɽþÒ ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉiÉÉ. BEònùÉ iÉ®ú ÁÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úSªÉÉ ¨ÉÉb÷ÉSÉä 4-5 xÉÉ®ú³ý à ä Æ EÖò±ªÉÉǽþÚxÉ Ê{ɶɴÉÒiÉÚxÉ JÉÉºÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ +ÉhɱÉä, ¨ÉÒ JÉ®úÉJÉ®úÒSÉ +´ÉÉEò ZÉɱÉÉä. ¨É±ÉÉ BEòÉ MÉÉä¹]õÒSÉä ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±Éä EòÒ Ãä ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ iÉä ¨ÉÉZªÉɶÉÒ +ºÉä EòÉ ´ÉÉMɱÉä ? ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉÉiÉ, ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉSÉÉ º´É¦ÉÉ´É xÉ ºÉ¨ÉVɱªÉɨÉÖ³ýä EòºÉÉ PÉÉä]õɳýÉ ½þÉiÉÉä ËEò´ÉÉ ¡ò®úEò {Éb÷iÉÉä ªÉÉSÉä ½äþ ¡òÉ®ú +|ÉÊiÉ¨É =nùɽþ®úhÉ +ɽäþ +ºÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ ºÉ®ú EòÉä]õÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ä Ç EäòºÉºÉÉ`öÒ MÉä±Éä±Éä +ºÉiÉÉÆxÉÉ nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ´Éä³ýÒ ¾þnùªÉÊ´ÉEòÉ®úÉSªÉÉ ZÉ]õCªÉɨÉÖ³ýä EòÉäºÉ³ý±Éä ´É º´ÉMÉÇ´ÉɺÉÒ ZÉɱÉä. +ɨ½þɱÉÉ ½þÒ ´ÉÉ<Ç]õ ¤ÉÉiɨÉÒ ºÉ¨ÉVÉiÉÉSÉ ¨ÉÒ ´É ¨ÉÞhÉɱÉ, nùÉPÉä, VÉÒ.]õÒ. ½þÉÎì º{É]õ±É¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä. iÉÉä Ênù´ÉºÉ 6 Êb÷ºÉå¤É®ú ¨½þhÉVÉä ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®úÉSªÉÉ ä Æ ¨É½þÉÊxÉ´ÉÉÇhÉÉSÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä , iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ b÷É.+¯ûhɱÉÉ, iªÉÉÆSÉÉ BEÖò±ÉiÉÉ-BEò ¨ÉÖ±ÉMÉÉ, iÉälÉä {ÉÉä½þÉSÉhªÉÉºÉ 3-4 iÉÉºÉ ±ÉÉMɱÉä. ì ä iªÉÉSªÉÉ iÉɤªÉÉiÉ ºÉ®úÉSÉÒ ¤ÉÉìb÷Ò Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú iªÉÉSªÉÉSÉ ºÉÉÆMÉhªÉɴɯûxÉ +ɨ½þÒ PÉ®úÒ {É®úiɱÉÉä. ±É½þÉxÉ ´ÉªÉÉÆiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú Æ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ÉPÉÉiÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉhɺÉÉSÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉɪÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ EòºÉÉ +ºÉiÉÉä {ÉhÉ iÉÉäSÉ où¹]õÒEòÉäxÉ º´É¦ÉÉ´É VÉÖ³ý±ªÉÉ´É®ú EòºÉÉ ¤Énù±ÉiÉÉä ÁÉSÉÉ ¨É±ÉÉ +ɱÉä±ÉÉ ½þÉ +xÉÖ¦É´É ÊSÉ®úEòÉ±É º¨É®úhÉÉÆiÉ ®úɽþÒ±É +ºÉÉ +ɽäþ. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ b÷É. B¨É. VÉÒ. nùÉiÉÉ®ú Associate Prof., Phy.Chem. ʶÉEòÊ´ÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ Ph.D. ì ºÉÆ{ÉiÉÉ ºÉÆ{ÉiÉÉ xÉÖEòiÉÒSÉ ±ÉäCSÉ®ú®ú ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉZÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ +ÉÊhÉ nùÉiÉÉ®ú ºÉ®ú iªÉɨÉÉxÉÉxÉä ¤É®äúSÉ ÊºÉÊxɪɮú ʶÉIÉEò ä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ JÉ®úÉ |ÉÉä.VÉÉä¶ÉÓSÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉhÉ |ÉÉä. nùÉiÉÉ®úÉSªÉɽþÒ JÉÉºÉ ¨ÉVÉÔiɱÉÉ ½þÉiÉÉä. nùÉiÉÉ®ú ºÉ®úÉSÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®úSªÉÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ä Æ ä Æ EòÉì±ÉäVɱÉÉ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉÒ ´É iÉä EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú±ÉÉ MÉä±Éä. iÉä EòÉì±ÉäVÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ BEò {ÉjÉ Ê±É½þÒ±Éä ½þÉiÉä. iªÉɱÉÉ ä iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ promptly =kÉ®ú +ɱÉä ÁÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ ¨É±ÉÉ xÉÖºÉiÉÉ +ÉxÉÆnùSÉ ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ iÉ®ú +|ÉÖ{ɽþÒ ´ÉÉ]õ±Éä. <iÉCªÉÉ ÊºÉÊxɪɮú ʶÉIÉEòÉxÉä ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ Ê¶ÉIÉEò ¨½þhÉÚxÉ xÉÖEòiÉÒSÉ EòÊ®ú+®ú ºÉÖ°ü Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ {ÉjÉɱÉÉ =kÉ®ú {ÉÉ`ö´ÉÉ´Éä ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ où¹]õÒxÉä ¡òÉ®úSÉ ¨ÉÉä`öÒ ¤ÉÉ¤É ½þÉiÉÒ. ä <iÉ®ú Ê´ÉtÉlªÉÉÈ|ɨÉÉhÉäSÉ ¨ÉÒ ºÉÖrùÉ {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ {É®únùä¶ÉÒ VÉɪɱÉÉ Ê¨É³äý±É EòÉ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ ½þÉiÉÉä. BEäò ä Ênù´É¶ÉÒ |ÉÉä.VÉÉä¶ÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ Post Doctoral Scholarship SÉÒ VÉÉʽþ®úÉiÉ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÒ iªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉÇ ä EòÉMÉnù{ÉjÉɺɽþÒiÉ +VÉÇ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ iÉÒ MÉÉä¹]õ ʴɺɰüxÉ MÉä±ÉÉä. Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ Hiking SÉÉ UÆônù SÉɱÉÚSÉ ½þÉiÉÉ. Mumbai Univ. xÉä 20 Ê´ÉtÉlÉÔ ´É iÉÒxÉ Staff members +ºÉÉ BEò OÉÖ{É Advanced training in Mountaineering ºÉÉ`öÒ ä ÊxÉ´Éb÷±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ +xÉäEò Hikes SªÉÉ +xÉ֦ɴÉɨÉÖ³ýä , iªÉÉiÉ ¨ÉÒ BEò staff ¨½þhÉÚxÉ VÉÉhÉÉ®ú ½þÉiÉÉä. ½äþ training =kÉ®ú-EòɶÉÒ±ÉÉ ä ½þÉiÉä. BEòÉ vÉÉb÷ºÉÒ ¨ÉÉä½þÒ¨Éä´É®ú VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä BEò =iEÆò`öÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ, ½äþ |ÉʶÉIÉhÉ EòºÉä +ºÉä±É ? ÊiÉlÉä lÉÆb÷Ò ä ä ÊEòiÉ{ÉiÉ +ºÉä±É ? +É{ɱªÉɱÉÉ iÉÒ ZÉä{Éä±É EòÒ xÉɽþÒ ? JÉÉhªÉÉSÉÒ +ɤÉɳý ½þÉ<±É EòÉ ? +ºÉä +xÉäEò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉiÉä. ä Ç ä |ÉʶÉIÉhÉɱÉÉ xÉCEòÒ VÉɴɪÉÉSÉä ½äþ ¨ÉÒ `ö®úʴɱÉä ½þÉiÉä, iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉxÉʺÉEò ´É <iÉ®ú iɪÉÉ®úÒ VÉÉä®úÉiÉ SÉɱÉÚ ½þÉiÉÒ. ÁÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSªÉÉ ä ä ¨ÉÉä½þÒ¨Éä´É®ú VÉÉhªÉÉSªÉÉ 3-4 Ênù´ÉºÉ +ÉvÉÒ ¨É±ÉÉ Ênù±±ÉÒ½ÚþxÉ VɨÉÇxÉ ºEòÉì±É®úʶÉ{ÉSªÉÉ Interview SÉä {ÉjÉ +ɱÉä. PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä Interview SÉÉ +ºÉÉ EòÉì±É ªÉähÉä ½þÒSÉ BEò SÉÉÆMɱÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉäSÉ {ÉÉʽþVÉä +ºÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ +ÉOɽþSÉ vÉ®ú±ÉÉ. ʽþ¨ÉɱɪÉÉiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ ´É ºÉ´ÉÇ xÉCEòÒ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú +ºÉä 9
 • 22. ¨ÉvÉäSÉ EòɽþÒiÉ®úÒ =nÂù¦É´Éä±É, +ÉÊhÉ iÉä½þÒ ½þ¨ÉJÉÉºÉ Ê¨É³äý±ÉSÉ ÁÉSÉÒ JÉÉjÉÒ xɺÉiÉÉÆxÉÉ, +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä xÉ´½þiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ Interview ±ÉÉ xÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉ´É®ú PÉ®úSÉä ºÉ´ÉÇVÉhÉ ´É ʨÉjÉ JÉÚ{É ÊSÉb÷±Éä. Ênù±±ÉÒSªÉÉ Interview ¤Éqù±É ¨ÉÒ +ºÉä BäEò±Éä ½þÉiÉä EòÒ ÊiÉlÉä ¡òHò +Éä³ýJÉÒSªÉÉÆSÉÒSÉ ´ÉhÉÔ ±ÉÉMÉiÉä. +É{ɱÉä iɺÉä EòÉähÉÒ ÊiÉlÉä xÉɽþÒ ÁÉ Ê´ÉSÉÉ®úɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ Eò±É ä ʽþ¨ÉɱɪÉÉiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉɱÉÉSÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ ½þÉiÉÉ. ¤É-ªÉÉSÉ ½þÉ-xÉɽþÒ xÉÆiÉ®ú ´É ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ nùb÷{ÉhÉɨÉÖ³ýä +JÉä®ú ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ Advanced ä ä training in Mountaineering ºÉÉ`öÒ =kÉ®ú - EòɶÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ´É®ú {ÉÉhÉÒ ºÉÉäb÷±Éä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉSÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ±ÉÉ ¡òÉ®ú +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. +ɶSɪÉÉÇSÉÒ MÉÉä¹]õ +¶ÉÒ EòÒ ¨ÉÒ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ VÉÉ>ðxÉ Interview Ênù±ÉÉ ´É ÊiÉlÉä +Éä³ýJÉ xɺÉiÉÉxÉɽþÒ select ZÉɱÉÉä. VªÉÉ´Éä³ýÒ selection ZÉɱªÉÉSÉä {ÉjÉ PÉ®úÒ +ɱÉä iÉå´½þÉ iªÉÉ {ÉjÉÉ´É®ú ¨ÉÉZÉÉ Ê´É·ÉɺÉSÉ ¤ÉºÉiÉ xÉ´½þiÉÉ. iÉÒ. +{{ÉÉÆxÉÒ iÉä {ÉjÉ ¨É±ÉÉ Institute ¨ÉvÉä +ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä. Prof. VÉÉä¶ÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ selection ´É®ú JÉÚ¹É ZÉɱÉä. xÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇ ºÉÉä{ɺEòÉ®ú {ÉÚhÉÇ Eäò±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ 3 +ÉìC]õɤɮú 1969 ±ÉÉ {É. VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ ®ú´ÉÉxÉÉ ZÉɱÉÉä. Germany SÉÒ ½þÒ Scholarship, ä Hoechst Co. iÉ¡æò näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉiÉÒ. VÉÉhªÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ 2 Ênù´ÉºÉ, Hoechst House ¨ÉvÉä, Hoechst Co. SªÉÉ M.D. ä ¤É®úɤɮú +ɨ½þÉ selected Fellows ºÉÉ`öÒ ¦Éä]õÒSÉÉ, SɽþÉ {ÉÉxÉÉSÉÉ ´É ¡òÉä]õÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É `ö®ú±ÉÉ ½þÉiÉÉ. iÉÉä ¡òÉä]õÉä ¨ÉÖ¤É<ÇSªÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ ä ä ä Æ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrù ZÉɱÉÉ. iÉÒ. +{{ÉÉxÉÒ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ iÉä EòÉjÉhÉ {ÉÉ`öʴɱÉä ½þÉiÉä. ä ¡òÉä]Éä xÉÆ. 4 : Hoechst Co.SªÉÉ M.D. ¤É®úɤɮúSÉÉ ¡òÉä]õÉä - 1969 ä ì ì b÷É.xÉÉ®úɪÉhÉ, b÷É.¨ÉxÉÉä½þ®ú, b÷Ò. ±ÉÉÆMÉäxÉ¡äò±b÷® (½äþCº]õ M.D.)ú, b÷É.®úÉ´É, b÷É.lÉÉ{ÉÉ ì ì Æ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ, BJÉÉtÉ VÉÉnÚùMÉÉ®úÉ |ɨÉÉhÉä, ½þÉiÉÉiÉ Chemistry SÉÒ {ÉÖºiÉEäò, BEòÉ Ê{ɶɴÉÒiÉ 5 ÊEò±ÉÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ´É ®ÆúMÉ, JÉÉÆtÉ´É®ú ´ÉäiÉÉSÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É BEòÉ ½þÉiÉÉiÉ ¤ÉֱɤÉÖ±É-iÉ®ÆúMÉ (¨ÉÒ ¤ÉֱɤÉÖ±É-iÉ®ÆúMÉ ´ÉÉVÉ´ÉiÉ +ºÉä) +ºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ BEÆònù®ú appearance ½þÉiÉÉ. ¨É±ÉÉ ¤Éɽäþ®úSÉä JÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ´É ¨ÉÒ ¶ÉÖrù ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä , +É`ö´ÉhÉÒxÉä iɪÉÉ®úÒ ä Eò¯ûxÉ ¤É®äúSɺÉä JÉÉhªÉÉSÉä {ÉnùÉlÉǽþÒ ¤É®úɤɮú PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ÊxÉPÉɱÉÉä ½þÉiÉÉä. ʴɨÉÉxÉÉxÉä VÉÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉɨÉÉxÉÉSªÉÉ ä ä ä ´ÉVÉxÉÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉ +ºÉiÉä, {ÉhÉ ¦ÉÉ>ðSÉÉ ´É ¨ÉÉZÉÉ Ê¨ÉjÉ ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ ¡òhɺÉä VÉÉä Air India ¨ÉvÉä Flight Engineer ½þÉiÉÉ iªÉÉxÉä iªÉÉSÉ flight ´É®ú ªÉähªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉä VÉÉnùÉ ºÉɨÉÉxÉ xÉähªÉÉºÉ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ ZÉɱÉÒ. xÉÉxÉÉ ¡òhɺÉäxÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ `äö´É±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ´Éè¨ÉÉÊxÉEòÉxÉä EòɽþÒ ´Éä³ý ʴɨÉÉxÉÉSªÉÉ EòÉìEò-{ÉÒ]õ ¨ÉvÉä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ SÉÉÆMɱÉÒ ]ÅõÒ]õ Ênù±ÉÒ. £íòEò¡Úò]Çõ±ÉÉ =iÉ®úiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮúSªÉÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆSÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉnùiÉ ¨ÉÉMÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉZÉä ºÉɨÉÉxÉ ¤É®äSÉ ½þÉiÉä ä ú ä ´É BEò]õ¬É±ÉÉ iÉä =SɱÉhÉä +¶ÉCªÉ ½þÉiÉä. ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ {ÉhÉ xÉ EÖò®úEòÖ ®úiÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÉ ½þÉiÉ Ênù±ÉÉ. Hoechst Co. xÉä |ÉiªÉäEò ä Scholar ºÉÉ`öÒ ´ÉäMɳýÒ - ´ÉäMɳýÒ ¨É̺Éb÷ÒVÉ MÉÉb÷Ò iÉèxÉÉiÉ Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ ÊxɦÉÉ´É ±ÉÉMɱÉÉ. +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú +ɨÉSÉÒ º´ÉÉ®úÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉÒ. ä {Éʽþ±Éä SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ Staufen ªÉÉ nùÊIÉhÉäEòb÷Ò±É ±É½þÉxɶÉÉ MÉÉ´ÉÒ ½þÉiÉÉä. ªÉÉ EòɳýÉiÉ {Éʽþ±Éä 2 ¨ÉʽþxÉä ¨ÉÒ BEòÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ´É xÉÆiÉ®úSÉä 2 ¨ÉʽþxÉä nÖùºÉ-ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ¦ÉɹÉÉ ªÉäiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä lÉÉäb÷É ä 10
 • 23. jÉÉºÉ ZÉɱÉÉ {ÉhÉ xÉÆiÉ®ú VɶÉÒ ¦ÉɹÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ iɶÉÉ +b÷SÉhÉÒ {ÉhÉ Eò¨ÉÒ ½þÉiÉ MÉ䱪ÉÉ. Staufen ¨ÉvÉÒ±É ¦ÉɹÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ä ¤É®úɤɮú +ɱÉä±Éä iÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉҪɽþÒ - Ênù±±ÉÒSÉÉ b÷É. xÉÉ®úɪÉhÉ, ½èþpùɤÉÉnùSÉÉ b÷É. ®úÉ´É ´É xÉä{ÉɳýSÉÉ b÷É. lÉÉ{ÉÉ - ½þÉiÉä {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒ ä ì ì ì ä ºÉÉäªÉ nÖùºÉ-ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉÆiÉ Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ä {Éʽþ±ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨É±ÉÉ iɳý¨ÉVɱªÉÉ´É®ú BEò BäºÉ{ÉèºÉ JÉÉä±ÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ ½þÉiÉÒ. JÉÉä±ÉÒiÉ BEò Ϻ|ÉMÉ-¤Éäb÷, MÉÉnùÒ ´É ¯û<ÇSªÉÉ ä EòÉ{ɺÉÉSÉÒ =¶ÉÒ ½þÉiÉÒ. EÖòºÉ ¤Énù±ÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉ Ïº|ÉMÉ-¤Éäb÷SÉÉ +É´ÉÉVÉ ½þÉiÉ +ºÉä, ¨É±ÉÉ iɶÉÒ ºÉ´ÉªÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ +¶ÉÉ ä ä ¤Éäb÷´É®ú ZÉÉä{ÉhÉä VÉ®úÉ Eò`öÒhÉ MÉä±Éä. {Éä<MÉ-MÉäº]õ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¯û¨ÉSÉÒ ºÉÉ¡ò-ºÉ¡òÉ<Ç ´É ¤Éäb÷ +É´É®úhÉä ½þÒ EòɨÉä PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒSÉÒSÉ È +ºÉiÉ. {ÉhÉ +É{ɱÉÒ MÉÉnùÒ nÖùºÉ-ªÉÉxÉä EòÉ +É´É®úɪÉSÉÒ +ºÉÉ |ɶxÉ ¨É±ÉÉ {Éb÷iÉ +ºÉä, iɺÉäSÉ ¯û¨É¨ÉvÉä b÷º]õʤÉxÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EòSÉ®úÉ JÉɱÉÒ VɨÉÒxÉÒ´É®ú Eò¶ÉɱÉÉ {ÉbÚ÷ tɪÉSÉÉ ½þɽþÒ |ɶxÉ ½þÉiÉÉ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä , ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¯û¨É ´É MÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ä ºÉÉ¡ò `äö´ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉɨÉÖ³ýä PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú JÉÖ¹É ½þÉiÉÒ. ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ JÉ®äúà iÉ®ú MÉäº]õä º]ÖõbÆ÷]ÂõºÉxÉÉ +ÉÆPÉÉä³ýÒºÉÉ`öÒ ¦ÉɹÉÉ-¶ÉɳäýiÉÒ±É EòÉì¨ÉxÉ x½þÉhÉÒMÉÞ½þÉiÉ ºxÉÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ VÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÒ]õ-xÉä]õCªÉÉ ®úɽþÉhÉÒ¨ÉÖ³ýä ËEò´ÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê¶É®úiÉÉÆxÉÉ +É´ÉÉVÉ xÉ Eò®úiÉÉ |É´Éä¶É Eò®úhÉä, ¤ÉÚ]õ ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ JÉÉä±ÉÒiÉ VÉÉhÉä ªÉÉ ºÉ´ÉÉȨÉÖ³ýä PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒxÉä ¨É±ÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ¤ÉÉlɯû¨ÉvÉä +ÉÆPÉÉä³ý Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ÉÒ. B´ÉfäøSÉ xÉɽþÒ iÉ®ú nù®ú ®úÊ´É´ÉÉ®úÒ iÉÒ ¨É±ÉÉ ºÉEòɳýÒ xÉɶiªÉÉSÉä ´Éä³ýÒ EòÉì¡òÒ ´É EäòEò {ÉhÉ näùiÉ +ºÉä. ]õɳýÒ BEòÉ ½þÉiÉÉxÉä ´ÉÉVÉiÉ xÉɽþÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉä JÉ®äú +ɽäþ EòÉ®úhÉ VÉå´½þÉ VÉå´½þÉ PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚºÉ Eò®úɪɱÉÉ ªÉäiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ +É´Éb÷hÉÉ®äú {ÉäªÉ +Éì¡ò®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÒ ´ÉÉMÉhÉÚEò <iÉ®ú º]Öõb÷Æ]õ弃 {ÉäIÉÉ ´ÉäMɳýÒ ½þÉiÉÒ. PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ´É ÊiÉSÉä ªÉVɨÉÉxÉ iɤªÉäiÉÒxÉä iÉÆnùÖ¯ûºiÉ ½þÉiÉä {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ÊMÉZɱÉÉ ä ä BEòÉ Ê´ÉÊSÉjÉ ®úÉMÉÉxÉä +ÉVÉÉ®úÒ ½þÉiÉÒ. ÊiÉSÉÉ iÉÉä +ÉVÉÉ®ú VÉx¨ÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ ½þÉiÉÉ. ÊiÉxÉä EÖò`ö±ªÉɽþÒ ]õhÉEò / Eò`öÒhÉ ´ÉºiÉÚ±ÉÉ VÉÉä®úÉiÉ ä ä ä ½þÉiÉ ±ÉɴɱÉÉ iÉ®úÒ ÊiÉSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉÚxÉ ®úHò ªÉäiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ÊiɱÉÉ ¨É>ð ½þÉiÉ-¨ÉÉäVÉä ´É {ÉɪÉ-¨ÉÉäVÉä PÉɱÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ ´É ÊiÉSÉÒ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ EòɳýVÉÒ PÉäiɱÉÒ VÉÉ<Ç. iÉÒ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ªÉäiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ½þÒ ÊiÉSªÉɶÉÒ xÉÊ´ÉxÉ +´ÉMÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ MÉ{{ÉÉ Eò®úiÉ +ºÉä ´É ÊiɱÉÉ SÉÉìEò±Éä]õ ´ÉMÉè®úä näùiÉ +ºÉä. ÊiɱÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¡òÉ®ú ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä EòÒ B´Éfø¬É ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ EòÉªÉ ÁÉ ´ÉänùxÉÉ ? ÊiÉSªÉÉ´É®ú +É<Ç-´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÒ ¤É®äúSÉ ={ÉSÉÉ®ú Eäò±Éä {ÉhÉ ¨½þhÉÉ´Éä iɺÉä MÉÖhÉ ªÉäiÉ xÉ´½þiÉä. ʤÉSÉÉ®úÒ ÊMÉZɱÉÉ ! ¨ÉÉZªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ´É BEÆònù®úÒiÉSÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ B´ÉføÒ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ½þÉiÉÒ EòÒ ºÉÉÆMÉɪÉSÉÒ ºÉÉäªÉ xÉɽþÒ. ºÉEòɳý ´É ºÉÆvªÉÉEòɳý ä ¡òHò SÉSÉÇSªÉÉ PÉÆ]õäSÉÉ +É´ÉÉVÉ BäEòÚ ªÉäiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉÚxÉ BEò UôÉ]õÉ ]ÅõÉÊÆ Zɺ]õ®ú Ê´ÉEòiÉ PÉä>ðxÉ +ɱÉÉä ´É iÉÉä ¨ÉÒ ºÉiÉiÉ SÉɱÉÚ Æ ä `äö´ÉiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä JÉÉä±ÉÒiÉ VÉÉxÉ +ɱÉÒ. VÉÒ´ÉPÉähÉÒ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ BEònùÉSÉÒ nÚù®ú ZÉɱÉÒ. ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ Ênù´ÉɳýÒ +ɱÉÒ. ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤É®úɤɮú PÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä {ÉhÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ EÖò`äö Æ ä ä Æ EòÉføɪÉSÉÒ ´ÉMÉè®úä |ɶxÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÉZªÉÉ iÉÖ]õ{ÉÖVÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ ¨ÉÒ PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ {É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä EòÒ JÉÉä±ÉÒiÉÒ±É EòÉ®ú{Éä]õ EòÉfø±ÉÒ iÉ®úSÉ ä Æ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉfÚø ¶ÉEäòxÉ, ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ |ɪÉÉäMÉɨÉÖ³ýä ÊiÉSÉÒ EòÉ®ú{Éä]õ ´É VɨÉÒxɽþÒ JÉ®úÉ¤É ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ÊiÉSªÉÉ ½þÉEòÉ®úÉxÉÆiÉ®ú Æ ä ä ´É EòɽþÒ iÉɺÉÉÆSªÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒ xÉÆiÉ®ú BEòÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤ÉÉ<ÇSÉä ÊSÉjÉ JÉbÚ÷xÉä EòÉfÚøxÉ ZÉɱÉä. ®ÆúMÉ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÓ +ɨÉSªÉÉ ¤ÉʽþhÉɤÉÉ<Ç (ºÉÉè. EÖòÆ nùÉ - ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉä`öÒ ¤ÉʽþhÉ) MÉb÷¤Éb÷ÒiÉ EòɳýÉ ®ÆúMÉ tɪɱÉÉ Ê´ÉºÉ®ú±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ´ªÉÊHòSªÉÉ ÊSÉjÉɺÉÉ`öÒ ä EòɳýÉ ®ÆúMÉ +MÉnùÒ +ɴɶªÉEò ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä +ÉiÉÉ EòºÉÉ Ê¨É³ý´ÉɪÉSÉÉ ªÉÉ Ê´É´ÉÆSÉxÉäiÉ ¨ÉÒ ½þÉiÉÉä. EòÉähÉÒ +Éè¹ÉvÉÉÆSªÉÉ nÖùEòÉxÉÉiÉÚxÉ ä ä Carbon SªÉÉ MÉÉ䲪ÉÉ +ÉhÉÚxÉ iªÉÉSÉÒ {ÉÚb÷ Eò¯ûxÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉºÉ ºÉÖSÉʴɱÉä {ÉhÉ iÉä +iÉÒ JÉÌSÉEò ZÉɱÉä +ºÉiÉä. ʶɴÉÉªÉ ¨É±ÉÉ MÉb÷nù EòɲªÉÉ ®ÆúMÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä EòÒ ¨É±ÉÉ EòÉä³ýºÉÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉÉ +ɱÉÉ iÉ®ú ¨ÉÉZÉä EòÉ¨É ½þÉ<±É. ¶Éä´É]õÒ ¨ÉÒ EòÉä³ýºÉÉ ä ä ä Ç ¶ÉÉävÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±ÉÉä. iÉälÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉiÉ EòÉä³ýºÉÉ ±ÉÉMÉä±É {ÉhÉ ¨É±ÉÉ BEò -nùÉxÉ ä EòÉä³ýºÉäSÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ ½äþ BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ iÉÉåb÷É´É®úÒ±É ¦ÉÉ´ÉɴɯûxÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ |ɶxÉ ºÉÖ]õhÉÉ®ú ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒ. BEònùÉSÉä ¨ÉÒ nùÉxÉ nùMÉb÷Ò EòÉä³ýºÉä ʨɳýʴɱÉä. +ÉiÉÉ |ɶxÉ ½þÉiÉÉ EòÒ iªÉÉSÉÒ {ÉÚb÷ Eò¶ÉÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ? {ÉhÉ <SUôÉ +ºÉ±ÉÒ EòÒ näù´É ¨ÉÉMÉÇ ä ä nùÉJÉÊ´ÉiÉÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÒ BEòÉ ±ÉÉEÚòb÷ iÉÉäb÷¬ÉSÉÒ EÖò-½Éb÷ ʨɳý´ÉÚxÉ iªÉÉ EòÉä³ý¶ÉÉÆSÉÉ SÉÖ®úÉ Eäò±ÉÉ ´É PÉ®úÒ VÉÉ=xÉ iÉÉä |ÉlÉ¨É MÉɳýhªÉÉiÉÚxÉ ´É ¨ÉMÉ ¯û¨ÉɱÉÉiÉÚxÉ MÉɳÚýxÉ ½þ´ÉÉ iɺÉÉ EòɳýÉ ®ÆúMÉ iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. +ÉiÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉ ʨɳýɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ ½Öþ¯û{É {ÉhÉ ´ÉÉfø±ÉÉ ½þÉiÉÉ. xÉÆiÉ®ú 12-15 iÉÉºÉ ¨Éä½þxÉiÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ®ÆúMÉ ¦É°üxÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ. ºÉÉvÉÉ®úhÉ +b÷ÒSÉ x iÉÒxÉ ¡Úò]õ +ÉEòÉ®úÉSÉÒ ä Æ ®úÉMÉÉä³ýÒ ZÉɱÉÒ. ºÉ´ÉÇ {ɺÉÉ®úÉ +ɴɯûxÉ ´É JÉɱÉÒ {Éb÷±Éä±Éä ®ÆúMÉ ´ÉMÉè®úä ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ PÉ®ú ¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ Æ Æ ¤ÉÉä±ÉÉʴɱÉä. ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉÚxÉ iÉÒ +ɶSɪÉÇSÉÊEòiÉ ZÉɱÉÒ ´É ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±Éä´É®ú JÉÚ{É JÉڹɽþÒ ZÉɱÉÒ. VɶÉÒ ºÉÆvªÉÉEòɳý ZÉɱÉÒ Æ iɶÉÉ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ ¨ÉähɤÉkªÉÉ ±ÉɴɱªÉÉ ´É {ÉÖx½þÉ ¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ ºÉÉÆMÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä EòÓ ¨ÉähɤÉkÉÒSªÉÉ |ÉEòɶÉÉiÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ Æ Æ 11
 • 24. +ÉhÉJÉÒxÉSÉ UôÉxÉ ÊnùºÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉähɤÉkÉÒ ´É ¨ÉÉÆVÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉäiÉ VÉä ¶É¤nù +ɽäþiÉ iªÉÉÆSªÉÉ =SSÉÉ®úÉiÉ ¡òÉ®úSÉ lÉÉäb÷É ¡ò®úEò +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ÊiɱÉÉ ¨ÉähɤÉkÉÒSªÉÉ |ÉEòɶÉÉiÉÒ±É ®úÉMÉÉä³ýÒ {ɽþÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÉä±ÉÉʴɱÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ SÉÖEòÒSªÉÉ ¶É¤nùÉSSÉÉ®úɨÉÖ³ýä Æ ä ÊiɱÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä EòÓ ¨ÉÉÆVÉ®úÉxÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ JÉ®úÉ¤É Eäò±ÉÒ EòÒ EòɪÉ. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÒ lÉÉäb÷Ò¶ÉÒ Ê½þ®ú¨ÉֺɱÉÒ. {ÉhÉ |ÉiªÉIÉ ªÉä>ðxÉ VÉå´½þÉ ÊiÉxÉä Æ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ iÉå´½þÉ ÊiɱÉÉ ½þɪɺÉä ´ÉÉ]õ±Éä. ÊiÉxÉä ¨É±ÉÉ Ê´ÉSÉɯûxÉ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉèÊjÉhÉÓxÉÉ ´É +ÉVÉÖ-¤ÉÉVÉÚSªÉÉ ¶ÉäVÉÉ-ªÉÉÆxÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ Æ Æ {ɽþɴɪÉÉºÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä. ¨ÉÒ BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ ½þÒ BEò |ÉÉÊSÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±ÉÉ +ɽäþ +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ ÊiÉxÉä iªÉÉÆxÉÉ iÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ Æ nùÉJÉʴɱÉÒ. VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉäSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ´É ¨ÉÉZªÉÉ nùÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä ä Æ ½þÉiÉä. xÉÆiÉ®ú 5-6 Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ¨ÉÒ iÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ {ÉÖºÉÚxÉ, VɨÉÒxÉ ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ, PÉ®ú ¨ÉɱÉEòÒhÉÒ±ÉÉ nùÉJÉ´ÉÚxÉ ÊiÉSÉÒ EòɳýVÉÒ nÚù®ú Eäò±ÉÒ ä Æ ´É EòÉ®ú{Éä]õ {ɺɮú´ÉÚxÉ JÉÉä±ÉÒ {ÉÖ´ÉÇ´ÉiÉ Eäò±ÉÒ. +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉä {Éʽþ±ªÉÉ ´É¹ÉÔ, 1969 ºÉɱÉÒ, ¨ÉÉZÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføhªÉÉSÉÉ |ɪÉÉäMÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ Æ ZÉɱÉÉ. {Éʽþ±ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉɤɮúɤɮú nùÉxÉ ¨ÉʽþxÉä ®úÉʽþ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ¦ÉɹÉÉ ¶ÉɳäýSªÉÉ {ÉÖføSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É =´ÉÇ®úÒiÉ nùÉxÉ ¨ÉʽþxªÉÉƺÉÉ`öÒ ¨ÉÉZÉÒ ä ä ä ºÉÉäªÉ nÖùºÉ-ªÉÉ BEòÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. nÖùºÉ-ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É +xÉÖ¦É´É VÉ®úÉ Ê´ÉÊSÉjÉSÉ ½þÉiÉÉ. iªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ, ¨ÉÉZªÉÉ +ÉvÉÒ ä iÉälÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ +®ú¤É º]Öõb÷Æ]õ. nÖùºÉ-ªÉÉ PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒxÉä VÉå´½þÉ ¨ÉÉZÉä ´ÉÉMÉhÉä +xÉ֦ɴɱÉä iÉå´½þÉ ÊiÉSÉÒ SÉÚEò ÊiÉSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÒ ´É ÊiÉSªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉÉiÉ {ÉhÉ ¤Énù±É ZÉɱÉÉ iÉÉä ÊiÉSªÉÉ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉiÉ ½þÉiÉÉ. ä ¨ÉÉZªÉÉ +xÉäEò UÆônùÉ{ÉèEòÒ {ÉÉäº]õÉSÉÒ ÊiÉEò]äõ (stamps) MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä ´É ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ näù¶ÉÉÆSÉÒ xÉÉhÉÒ +ÉÊhÉ xÉÉä]õÉ VɨÉÊ´ÉhÉä Æ ½þÉ ½þɪÉ. EòÉì±ÉäVɨÉvÉä +ºÉiÉÉÆxÉÉ ½äþ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒ UÆônù ¨É±ÉÉ +¶ÉCªÉ ½þÉiÉä. Ph.D.±ÉÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ CSIR SÉÒ ºEòÉì±É®ú¶ÉÒ{É ½þÉiÉÒ, ä ä ä SÉÉ®ú {ÉèºÉä ½þÉiÉɶÉÒ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ½äþ UÆônù ºÉÖ°ü Eò®úhÉä ´É ´ÉÉføÊ´ÉhÉä½þÒ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä. ºÉÖ°ü´ÉÉiÉÒ±ÉÉ stamps, First-day Covers +ÉÊhÉ xÉÉhÉÒ ¨ÉÒ Ê´ÉEòiÉ PÉäiɱÉÒ. xÉÆiÉ®ú VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ scholarship ´É®ú MÉ䱪ÉÉ´É®ú, |ÉlÉ¨É ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ, ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ näù¶ÉÉiÉÚxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòɪɱÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȶÉÒ ºÉƤÉÆvÉ +ɱÉÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úɤɮú stamps ´É xÉÉhÉÒ exchange Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ä ºÉÆOɽþÉiÉ ¤É-ªÉÉ{ÉèEòÒ ¦É®ú PÉÉiɱÉÒ. South Vietnam ½þÉ näù¶É +ÉiÉÉ xÉɽþÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÆOɽþÉiÉ iªÉÉ näù¶ÉÉSªÉÉ xÉÉä]õÉ +ɽäþiÉ EòÉ®úhÉ ä ¨ÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒSÉ South Vietnam SªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆEòbÚ÷xÉ iªÉÉ xÉÉä]õÉ Ê¨É³ýʴɱªÉÉ ½þÉiªÉÉ. nÖùºÉ®úÒ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒ VÉå´½þÉ, VÉå´½þÉ conference ´ÉÉ ºÉ½þ±ÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ +É`ö´ÉhÉÒxÉä iÉälÉÒ±É stamps ´É xÉÉhÉÒ PÉäiÉ +ºÉä. VɨÉÇxÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iÉälÉÒ±É EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ EòɽþÒ VÉÖxÉä stamps ´É xÉÉhÉÒ +ÉÊhÉ xÉÉä]õÉ Ênù±ªÉÉ. +lÉÉÇiÉ ÁɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉä ¤É®äúSÉ {ÉèºÉä +b÷EòÚ xÉ {Éb÷iÉ +ºÉiÉ. {ÉhÉ ½þɺÉä±ÉÉ ¨ÉÉä±É xɺÉiÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉä ¨É±ÉÉ {É]õ±Éä. ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®úÒ±É stamps ´É xÉÉhÉÒ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉÆxÉÉ, MÉÉä³ýÉ è Eò®úiÉÉÆxÉÉ +ºÉä VÉÉhɴɱÉä EòÒ, ÁÉ {ÉèºÉä JÉSÉÇ Eò®úhªÉɱÉÉ EòɽþÒ ºÉÒ¨ÉÉ xÉɽþÒ +ÉÊhÉ +É{ɱªÉɱÉÉ ½þÉ UÆônù ´ÉÉfø´ÉiÉÉ ªÉähÉä ¡òÉ®úSÉ Eò`öÒhÉ +ɽäþ. iÉå´½þÉ {ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ stamps ´É xÉÉhÉÒ Ê´ÉEòiÉ PÉähÉä ¤ÉÆnù Eäò±Éä. ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ {É®únùä¶ÉÉiÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ {ÉjÉä ´É Greeting Cards {ÉÉ`öÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ GPO ¨ÉvÉÚxÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý Stamps, EòvÉÒ EòvÉÒ surcharge ¦É°üxɽþÒ ´É First-day Covers {ÉhÉ PÉäiÉ +ºÉä, EòÒ VªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ {É®únùä¶ÉÉiÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ iÉ-½ä-iÉ-½äSÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ stamps ʨɳýÉ´ÉäiÉ. BìÎCºÉbä÷x]õ xÉÆiÉ®ú ¶ÉÉÊ®ú®úÒEò jÉɺÉɨɳäý ¨É±ÉÉ ½äþ Eò®úhÉä½þÒ +´ÉPÉb÷ ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉä ´É xÉÉ<DZÉÉVÉÉxÉä iÉä lÉÉƤɴÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ B´½þÉxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSÉä stamps ´É ä xÉÉhªÉÉÆSÉä ºÉÆOɽþ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. stamps xÉÒ]õ |ÉEòÉ®äú ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý Eò°üxÉ Album ¨ÉvÉä ±ÉÉ´ÉhªÉÉSÉä ÊEòSÉEò]õ ´É ´Éä³ýEòÉfÚø EòÉ¨É Eò®úhªÉÉºÉ ¨É±ÉÉ b÷É. +ʦÉVÉÒiÉ ¤É´ÉæxÉä, ¤Éä¤ÉÒ (¨ÉɱɶÉä) ¤É´ÉæSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ, +¨ÉÖ±ªÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ SÉÉ®ú special Albums ì +ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä. iªÉÉÆiÉ iªÉÉxÉä º]íõ{ºÉ ºÉÖ¤ÉEò{ÉhÉä ´É Gò¨ÉÉxÉä ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öÒ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. ÁÉiÉ ¦É®ú {Éb÷±ÉÒ iÉÒ Waldemar xÉä {ÉÉ`öʴɱÉ䱪ÉÉ +xÉäEò stamp Albums SÉÒ. b÷É. +ʦÉVÉÒiÉxÉä xÉÖºÉiÉä album ¨ÉvÉä stamps ±ÉÉ´ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eäò±Éä xÉɽþÒ iÉ®ú ì ä ì VÉä stamps duplicate ½þÉiÉä iÉä {ÉhÉ iªÉÉxÉä ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý Eò¯ûxÉ `äö´É±Éä. b÷É. +ʦÉVÉÒiÉ many many thanks. +ÉVÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iÉä +xÉäEò Albums +ÉÊhÉ ½þVÉÉ®úÉä stamps +ÉÊhÉ First-day Covers +ɽäþiÉ. iÉÉä +¨ÉÖ±ªÉ ºÉÉ`öÉ ¨ÉÒ VÉ{ÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. ÁÉ nùÉx½þÒ ºÉÆOɽþÉSÉä {ÉÖføä EòÉªÉ Eò®úɪÉSÉä ½þÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ BEò ªÉIÉ |ɶxÉ +ɽäþ. ä Æ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ÊiÉlÉä ¤É®úɤɮúSªÉÉ BEòÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉDZÉÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÚxÉ xÉä±Éä±ÉÒ xÉÉhÉÒ ä ´É º]íõ{ºÉ nùÉJÉʴɱÉä. {ÉÖføSªÉÉ ´Éä³ýÒ +ÉhÉJÉÒ BEòÉ ¨ÉÖ±ÉɱÉÉ xÉÉhÉÒ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ EòɽþÒ xÉÉhÉÒ MÉÉªÉ¤É ZÉɱªÉÉSÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä. iÉå´½þÉ ¨É±ÉÉ +É`ö´É±Éä EòÒ ¨ÉÒ ¸ÉÒ. <±ÉɽþÒ ªÉÉ {ÉÉÊEòºiÉÉxÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉDZÉÉ iÉÒ xÉÉhÉÒ nùÉJÉʴɱÉÒ ½þÉiÉÒ. VɨÉÇxÉÒiÉ ¨ÉÉZªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉÚxÉ ä iÉÒ MÉÉªÉ¤É ½þÉhªÉÉSÉÉ |ɶxÉSÉ xÉ´½þiÉÉ, ¨½þhÉÚxÉ ºÉ½þVÉSÉ ¨ÉÒ <±ÉɽþÒ±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä, iÉå´½þÉ iÉÉä ¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ EòÓ iªÉÉSªÉÉEòbä÷ iÉÒ xÉÉhÉÒ ä xÉ´½þiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉxÉä iÉÒ xÉÉhÉÒ PÉäiɱÉÒ. iªÉɱÉÉ lÉÉäb÷É nù¨É ¦É¯ûxÉSÉ ¨É±ÉÉ iÉÒ xÉÉhÉÒ iªÉÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ {É®úiÉ Ê¨É³ý´ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ. ¨É±ÉÉ 12
 • 25. xÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ iªÉÉxÉä +ºÉä Eò®úɴɪÉÉºÉ xÉEòÉä ½þÉiÉä. {ÉhÉ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÓ =SɱÉäÊMÉ®úÒ ½þÉ iªÉÉSÉÉ UÆônùSÉ ½þÉiÉÉ. BEòÉ ä ä ½þÉì]äõ±ÉÉiÉÚxÉ iªÉÉxÉä ʨɮú-{ÉÚb÷ÒSÉÒ ´É ʨÉ`öÉSÉÒ ¤ÉÉ]õ±ÉÒ iªÉɱÉÉ +É´Éb÷±ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉ Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉ ÊJɶÉÉiÉ PÉÉiɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. BEòÉ <ÆÊVÉÊxɪɮúSÉä +ºÉä ´ÉiÉÇxÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú SÉÒb÷ +ɱÉÒ. VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉäSÉÉ EòÉäºÉÇ Eò®úiÉÉÆxÉÉ xÉÉiÉɳýSªÉÉ ºÉhÉÉiÉ ªÉÉ ¦ÉɹÉÉ-¶ÉɳäýiÉ BEò ºÉÉƺEÞòÊiÉEò EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlÉÔ ÊiÉlÉä ½þÉiÉä iªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉSÉÉ {Éä½þ®úÉ´É PÉɱÉÉ´ÉÉ +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ ½þÉiÉÒ. ä ä ä ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ BEò vÉÉäiÉ®ú ´É Zɤ¤ÉÉ ¤É®úɤɮú PÉäiɱÉÉ ½þÉiÉÉ. iɺÉäSÉ ¨ÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÒiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¤ÉֱɤÉÖ±ÉiÉ®ÆúMɽþÒ ä ä ¤É®úɤɮú xÉä±ÉÉ ½þÉiÉÉ. Êb÷ºÉå¤É®úSÉÒ Eòb÷ÉCªÉÉSÉÒ lÉÆb÷Ò ½þÉiÉÒ iÉ®úÒ½þÒ VÉ´ÉÉxÉÒ¨ÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ BEò ʴɱÉIÉhÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ɱÉÉ EòÒ ä ä ä +É{ÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉvnùiÉÒSÉä vÉÉäiÉ®ú ´É EÖòb÷iÉÉ PÉɱÉÚxÉ EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ VÉÉ´Éä. ¶ÉɳäýiÉ SÉɱÉiÉ VÉÉhªÉÉºÉ 15-20 ʨÉxÉÒ]äõ ±ÉÉMÉiÉ. ¤Éɽäþ®úSÉä iÉÉ{ɨÉÉxÉ -15 iÉä -20 b÷ÒOÉÒVÉ ºÉå]õÒOÉäb÷ ½þÉiÉä. iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÒ `ö®úʴɱªÉÉ |ɨÉÉhÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {Éä½þ®úÉ´É {ÉÊ®úvÉÉxÉ Eò¯ûxÉ SÉɱÉiÉ ä ¶ÉɳäýiÉ EòºÉÉ-¤ÉºÉÉ {ÉÉä½þÉSɱÉÉä. {É®ÆúiÉÖ lÉÆb÷ÒiÉ MÉÉ®ú`ö±ªÉɨÉÖ³ýä {ÉÖx½þÉ +ºÉä vÉÉb÷ºÉ xÉ Eò®úhªÉÉSÉä {ÉCEäò `ö®úʴɱÉä. ºÉ´ÉÇ ={ÉκlÉiÉÉÆxÉÉ å ¨ÉÉZÉä iÉ±É¨É vÉÉäiÉ®ú ´É Zɤ¤ÉÉ JÉÚ{É +É´Éb÷±ÉÉ +ÉÊhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÖ®úÒ SÉ{ɱÉÉ {ÉhÉ. EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ `ö®ú´É±ªÉÉ |ɨÉÉhÉä ¤ÉֱɤÉÖ±É iÉ®ÆúMÉ´É®ú ¨ÉÒ BEò ˽þnùÒ MÉÉhÉä½þÒ {Éä¶É Eäò±Éä iÉä +xÉäEòÉÆxÉÉ +É´Éb÷±Éä. Type-writer ºÉÉ®úJÉÒ ¤É]õhÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ Ë½þnùÖºlÉÉxÉÒ ´ÉÉtÉ´É®úÒ±É MÉÉhÉä BäEòhÉä ½þÉ iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ BEò ´ÉäMɳýÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉiÉÉ. EòɪÉÇGò¨É ºÉÆ{ɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {Éä½þ®úÉ´É xÉ PÉɱÉiÉÉ, ºÉÚ]õ-¤ÉÚ]õ PÉɱÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ PÉ®úÒ ä {É®úiɱÉÉä. lÉÆb÷ÒiɽþÒ ¨ÉÒ +ºÉÉ vÉÉb÷ºÉÒ |ɪÉÉäMÉ Eäò±ªÉÉSÉä ¨ÉÉZÉä ¨É±ÉÉSÉ +|ÉÚ{É ´ÉÉ]õ±Éä ´É +ÉxÉÆnù½þÒ ZÉɱÉÉ. º]õÉ>ð¡òxÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É EÖò]ÖõƤÉä xÉÉiÉɳý ªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉhÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä {É®únùä¶ÉÉiÉÚxÉ VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòɪɱÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +É{ɱªÉÉ EÖò]ÖõƤÉɺɨɴÉäiÉ ½þÉ ºÉhÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ BEò Ênù´ÉºÉ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. ¨É±ÉÉ +¶ÉÉSÉ nùÉxÉ EÖò]ÖõƤÉÉÆxÉÒ ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨½þhÉÚxÉ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eäò±Éä ½þÉiÉä. ´É®ú =±±ÉäJÉ +ɱÉ䱪ÉÉ nùÉx½þÒ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨ÉÒ {Éä<MÉ MÉäº]õ ¨½þhÉÚxÉ ®É½þÉiÉ ä ä ä È ½þÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ xÉÉiÉɳýSªÉÉ ºÉhÉÉÊxÉʨÉkÉ VªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä ½þÉiÉä iÉÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É nÖùºÉ®úÒ nùÉxÉ EÖò]ÖõÆ ¤Éä ½þÉiÉÒ. ªÉÉ nùÉx½þÒ ä ä ä ä ä EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É xÉÉiÉɳýSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ´Éä³ýSÉä +xÉÖ¦É´É +MÉnùÒ BäEòhªÉɺÉÉ®úJÉä +ɽäþiÉ. {Éʽþ±ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨ÉÒ VÉå´½þÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÒ Veg. EòÒ Non-Veg. JÉÉiÉÉä ½äþ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä xÉ´½þiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ ±ÉÉäEò Eòb÷Eò ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ +ºÉiÉÉiÉ ªÉÉSÉÒ iªÉÉÆxÉÉ +ÊVɤÉÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉ´½þiÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ white Wine +Éì¡ò®ú Eäò±ÉÒ xÉÆiÉ®ú +ɨ½þÒ VÉä´ÉhÉɺÉÉ`öÒ ]äõ¤É±ÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±ÉÉä, ªÉä¶ÉÚSÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú VÉä´ÉhÉ ´ÉÉføiÉÉÆxÉÉ ÊiÉxÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä VÉä´ÉhÉ PÉäiÉÉäxÉÉ +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä. ¨ÉÒ ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ +ɽäþ +ÉÊhÉ ¨ÉÉºÉ ´ÉÉ ¨ÉɺÉä ¦ÉIÉhÉ Eò®úiÉ xÉɽþÒ +ºÉä VÉå´½þÉ ÊiɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉå´½þÉ ÊiɱÉÉ vÉCEòÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ. ¨ÉÒ ÊiÉSÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚiÉ EòÉfø±ÉÒ EòÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ÁÉ VÉä´ÉhÉÉiÉ ¤É®äúSÉ {ÉnùÉlÉÇ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉZÉä +ÊVɤÉÉiÉ +b÷hÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É ¨ÉÒ {ÉÉä]õ ºÉ½þVÉ ¦É¯û ¶ÉEäòxÉ. ¨ÉVÉä¶ÉÒ®ú MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä ÊiÉxÉä ºÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ MÉÉ<ÇSÉä ä ¨ÉÉƺÉ, beef, +ÉhɱÉä ½þÉiÉä. ªÉVɨÉÉxÉÒhɤÉÉ<Ç ¨½þhÉÚxÉ ÊiÉSÉÉ ¨ÉÉxÉ ®úÉJÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ÊiɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, EòÒ ¨ÉÒ +ÉVÉ vɨÉÉÇSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ `äö>ðxÉ ÊiɱÉÉ ¤É®äú ´ÉÉ]õÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ ÊiÉxÉä +ÉhɱÉä±Éä ¨ÉÉÆºÉ JÉÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒxÉ, iÉå´½þÉ iÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ SÉEòÒiÉ ½þÉ>ðxÉ ¤ÉPÉiÉSÉ ®úÉʽþ±ÉÒ. +¶ÉÉ Ê´ÉÊSÉjÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉÉxÉä ¨ÉÉZÉÉ vɨÉÇ ¤ÉÖb÷iÉ xÉɽþÒ ½äþ BäEòÚ xÉ ÊiɱÉÉ +ɶSɪÉÇ ä ´ÉÉ]õ±Éä. +ɨÉSªÉɺÉÉ`öÒ PÉ®úSªÉÉ MÉÞʽþhÉÒSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉä +ºÉiÉä. ¨ÉÉZÉÉ ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú BäEòÚ xÉ iÉÒ +´ÉÉEÂò ZÉɱÉÒ. ÊiÉxÉä {ÉÉxÉÉiÉ ´ÉÉfø±Éä±ÉÉ iÉÉä beef SÉÉ iÉÖEòb÷É ¨ÉÒ SÉCEò ÊMɳý±ÉÉ ´É {ÉÉhÉÒ {ªÉɪɱÉÉä iÉå´½þÉ EÖò`äö iÉÉä JÉɱÉÒ MÉä±ÉÉ. <iÉ®ú ¤É-ªÉÉSÉ {ÉnùÉlÉÉǨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉä {ÉÉä]õ iÉ®ú ¦É®ú±ÉäSÉ {ÉhÉ ÊiɱÉÉ Ênù±É䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉPÉÉxÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉɽþÒ ¤É®äú ´ÉÉ]õ±Éä. xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ +ÉxÉÆnùÉxÉä PÉ®úÒ {É®úiɱÉÉä. ¤ÉÉlÉÇ xÉÉ´ÉÉSªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ BEòÉ EÖò]ÖõƤÉÉxÉä½þÒ ¨É±ÉÉ VÉä´ÉɴɪÉÉºÉ +ɨÉÆjÉhÉ Ênù±Éä ½þÉiÉä. ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ {ÉÖ´ÉÔ BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ä ÊLɶSÉxÉ ®úɽÚþxÉ MÉä±ÉÉ ½þÉiÉÉ. iÉÉä ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä +zÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉSÉÒ ¤Éb÷nùɺiÉ ®úÉJÉhÉä iªÉÉÆxÉÉ iɺÉä Eò`öÒhÉ ä xÉ´½þiÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÒ ¡òHò ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ VÉä´ÉhÉ PÉäiÉÉä ½äþ BäEò±ªÉÉ´É®ú iÉÒ PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ VÉ®úÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ {Éb÷±ÉÒ. ÁÉ EÖò]ÖõƤÉÉSÉÒ {ÉÉä±]ÅõÒ {ÉhÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòÉå¤Éb÷¬É ´É bÖ÷CEò®äú PÉ®úSÉÒSÉ ½þÉiÉÒ. iªÉɨÉÖ³ýä xÉÉìxÉ-´½äþVÉSÉÒ ¨É֤ɱÉEòiÉÉ ½þÉiÉÒ. iªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ {ÉhÉ VÉä´ÉhÉÉiÉ <iÉ®ú ä ä ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ, ¥Éäb÷, SÉÒVÉ, ºÉ±ÉÉb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ {ÉÉä]õ ¦É®úhÉä ºÉ½þVÉ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÉìxÉ-´½äþVÉ JÉÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¨½þhÉVÉä EòvÉÒiÉ®úÒ BEò UôÉ]õäºÉä +É쨱Éä]õ. ¨É±ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¦Éä]õÒiÉ VÉä´ÉÚ PÉɱÉɴɪÉÉSÉä ÊiɱÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ Ê¨É³ýɱªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉxÉä ¨É±ÉÉ ä +É쨱Éä]õ JÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ º{Éä¶É±É +ɨÉÆjÉhÉ Ênù±Éä. iªÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ iÉÒxÉ ±É½þÉxÉ ]Öõ¨É]Öõ¨ÉÒiÉ ¨ÉÖ±ÉMÉä ½þÉiÉä, lÉÉì¨ÉºÉ, ¨ÉìxÉ£äòb÷ ä +ÉÊhÉ EòÉäxÉÉbÇ÷. EÖò]ÖõÆ¤É vÉĘ́ÉEò ´É³ýhÉÉSÉä ½þÉiÉä. PÉ®úÉiÉ ºÉÆMÉÒiÉ {ÉhÉ C±ÉÉʺÉEò±É, ®úÉEò ¨ªÉÖÊZÉEò xÉɽþÒ. ´ÉÊb÷±ÉÉÆSÉä xÉÉ´É ¨ÉÉ]õÔxÉ ä Æ ì iÉ®ú +É<ÇSÉä xÉÉ´É ®úÉZÉÉ. iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉƤɮúɤɮú ºÉÉ{É-ʶÉb÷ÒSÉÉ JÉä³ý ¨ÉÒ JÉä³ý±ÉÉä EòÒ iÉä JÉÖ¹É ½þÉiÉ. ®úÉZÉÉ ¨Éìb÷¨É ¨É±ÉÉ {É®úiÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ ä ä ä ä 13
 • 26. ¡ò³äý, PÉ®úSÉÒ ÊxÉ´Éb÷Eò +Æb÷Ò ´É EäòEò ´ÉMÉè®úä ¤É®úɤɮú näùiÉ +ºÉä, BJÉÉtÉ ¨Éɽäþ®ú´ÉɶÉÒhÉÒ|ɨÉÉhÉä. ¨É±ÉÉ iÉ®ú ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÓSÉä +ɶSɪÉÇSÉ ä ´ÉÉ]äõ. ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉSªÉÉ |Éä¨É³ý º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +xÉäEònùÉ MÉä±ÉÉä. xÉÆiÉ®úSªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉä]õÉ®ú PÉä>ðxÉ Æ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÉ]õÔxɱÉÉ JÉÚ{É +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. +ɨ½þÒ ¨ÉÉ]õÔxÉSªÉÉ pùÉIÉÉSªÉÉ ¨É²ªÉÉ´É®ú MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ |ÉiªÉäEò lÉÉäb÷¬É¶ÉÉ +ÆiÉ®úÉ´É®ú lÉÉƤÉÚxÉ iªÉÉxÉä ´ÉäMÉ-´ÉäMɲªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ Vɴɳý-Vɴɳý 8 -10 ÊEò±ÉÉä pùÉIÉä ¨ÉÉZªÉÉ MÉÉb÷ÒiÉ `äö´É±ÉÒ. ¨ÉÉ]õÔxɱÉÉ, iªÉÉSÉÒ pùÉIÉä iªÉÉSÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É ´ÉÉ<ÇxÉ ¡ìòC]õ®úÒiÉ ´ÉÉ<ÇxÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ VÉÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÉ, +ʦɨÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 5 ´É 6 : ¤ÉÉlÉÇ EÖò]ÖõƤÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ - ÊEò¶ÉǽþÉ¡òxÉ - (1969) ä VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉɤɮúɤɮú ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ BEòÉ £åòSÉ ¨ÉÉhɺÉɶÉÒ, ¸ÉÒ. ʤɱÉEòÉìEò¶ÉÒ, ä ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ. iÉÉä VÉå´½þÉ EòÉäºÉÇ ºÉÆ{É´ÉÚxÉ PÉ®úÒ VÉÉhªÉÉºÉ ÊxÉPÉɱÉÉ iÉå´½þÉ ¨ÉÒ {ÉhÉ iªÉÉSªÉÉ ¤É®úɤɮú £òÉƺɱÉÉ MÉä±ÉÉä. ®úÉjÉÒ ä iªÉÉSªÉÉEòbä÷ VÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ½þÉ]õä±ÉÉiÉ ¨ÉÖCEòɨÉɱÉÉ MÉä±ÉÉä. nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iªÉÉSªÉÉ MÉÉb÷ÒiÉÚxÉ {ÉìÊ®úºÉ ¤ÉÊPÉiɱÉä. ¦ÉɹÉäSªÉÉ EòÉäºÉǺÉÉ`öÒ ì ¨É±ÉÉ º]õÉ>ð¡òxɱÉÉ {É®úiÉ VÉɪÉSÉä ½þÉiÉä. ÊJɶÉÉiÉ iɺÉä ´ªÉ´ÉκlÉiÉ {ÉèºÉä ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä {É®úiÉÒSªÉÉ |É´ÉɺÉÉSÉÒ ËSÉiÉÉ xÉ´½þiÉÒ. iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ ä ä ¨ÉxÉÉiÉ BEò vÉÉb÷ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú +ɱÉÉ EòÒ +É{ÉhÉ hitch-hike Eò®úiÉ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉ´Éä EòÉ? iɺÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉCEòÒ ZÉɱªÉÉ´É®ú <iÉ®ú Ê´ÉtÉlªÉÉÈ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÒ½þÒ highway ´É®ú lift ¨ÉÉMÉhªÉɺÉÉ`öÒ MÉä±ÉÉä. EòÉä]õ PÉɱÉÚxÉ lift ¨ÉÉMÉhÉä {É]äõxÉÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉä]õ ¤ÉìMÉäiÉ EòÉfÚøxÉ `äö´É±ÉÉ ´É <iÉ®úÉ|ɨÉÉhÉä ¨É±ÉÉ ÊVÉEòbä÷ VÉɪÉSÉä +ɽäþ iªÉÉ MÉÉ´ÉÉSÉä xÉÉÆ´É EòÉMÉnùÉ´É®ú ʱɽÚþxÉ ¨ÉÒ½þÒ lift ʨɳýiÉä EòÉ ªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ =¦ÉÉ Æ ®úÉʽþ±ÉÉä. EòÉMÉnùÉ´É®ú +É{ÉhÉ EÖò`äö VÉÉ>ð <ÎSUôiÉÉä ½äþ ʱÉʽþ±ªÉɨÉÖ³ýä lift näùhÉÉ-ªÉɱÉÉ iªÉÉSÉÒ xÉÒ]õ Eò±{ÉxÉÉ ªÉäiÉä. lÉÉäb÷¬ÉSÉ ´Éä³ýÉiÉ BEò ¨É̺Éb÷ÒVÉ sports EòÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉ Vɴɳý ªÉä>ðxÉ lÉÉƤɱÉÒ ´É +ÉiÉÒ±É ´ªÉÊHòxÉä ¨ÉÒ MÉÉb÷ÒiÉ ¤ÉºÉÚ ¶ÉEòiÉÉä +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä ´É ¨ÉÉZÉÉ hitch-hike |É´ÉÉºÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÉ. MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úhªÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ¨ÉÖ³ýä , 150 ÊEò.¨ÉÒ. ±ÉÉƤÉÒSªÉÉ |É´ÉɺÉÉSÉÉ ´Éä³ý ¨ÉVÉäiÉ MÉä±ÉÉ. ªÉÉ |É´ÉɺÉÉÆiÉ EòɽþÒ ´Éä³ýÉxÉä ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iªÉÉ MÉÉb÷ÒSªÉÉ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ EòÉì¡òÒSÉÒ +Éì¡ò®ú Ênù±ÉÒ iÉå´½þÉ iÉÉä +ɶSɪÉÇSÉEòÒiÉ ZÉɱÉÉ. hitch-hike Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ´ªÉÊHòxÉä +É{ɱªÉɱÉÉ EòÉì¡òÒºÉÉ`öÒ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eò®úÉ´Éä ½þÉ iªÉÉSªÉɺÉÉ`öÒ ¤É½ÖþnùÉ {Éʽþ±ÉÉ +ÉÊhÉ ¶Éä´É]õSÉÉSÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉhÉÉ®ú. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iªÉɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ, ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ BJÉÉtÉ EòɲªÉÉ ´ªÉÊHò±ÉɽþÒ lift ʨɳýiÉä EòÉ ½þÉ +xÉÖ¦É´É PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ ½þÉ |ɪÉÉäMÉ Eäò±ÉÉ iÉå´½þÉ iªÉɱÉÉ iªÉÉSÉä xÉ´É±É ´ÉÉ]õ±Éä. {ÉhÉ iÉÉä½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ vÉÉb÷ºÉÒ |ɪÉÉäMÉÉ´É®ú JÉÚ¹É ZÉɱÉÉ. {ÉÖføä VÉå´½þÉ ¨ÉÒ MÉÉb÷Ò PÉäiɱÉÒ iÉå´½þÉ ¨ÉÒ {ÉhÉ +¶ÉÉ hitch-hike Eò®úhÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ lift näùiÉ +ºÉä ´É ºÉ½þ|É´ÉɶÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ MÉÉb÷ÒiÉ +ºÉ±Éä±Éä JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ {ÉhÉ +Éì¡ò®úà Eò®úÒiÉ +ºÉä. ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòbÚ÷xÉ {ÉèºÉä PÉäiÉ xɺÉä iÉå´½þÉ iÉä VÉɺiÉSÉ JÉÚ¹É ½þÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ä EòbÚ÷xÉ {ÉèºÉä PÉä>ðxÉ ¨É±ÉÉ EòɽþÒ ¤ÉÆMɱÉÉ ¤ÉÉÆvÉɪÉSÉÉ xÉ´½þiÉÉ {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÉ VÉÉä free lift SÉÉ +ÉxÉÆnù ʨɳýiÉ +ºÉä iªÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ ¶É¤nùÉiÉ Eò®úhÉä Eò`öÒhÉ +ɽäþ. ¦ÉɹÉäSÉÉ EòÉäºÉÇ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉä +ºÉä +xÉäEò +xÉÉäJÉä +xÉÖ¦É´É ªÉäiÉ MÉä±Éä. ¦ÉɹÉÉ ¶ÉɳäýiÉÒ±É +ɨ½þÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ, Staufen ¨ÉÊvÉ±É BEò ½þÉ]õä±É ¨ÉɱÉEòÒhÉ ´ÉäMɲªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä ºÉä¨ÉÒ-¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ ì (EòvÉÒEòvÉÒ iªÉÉiÉ +É쨱Éä]õSÉÉ iÉÖEòb÷É +ºÉɪÉSÉÉ ¨½þhÉÚxÉ) VÉä´ÉhÉ näùiÉ +ºÉä. iªÉÉiÉ +ɱÉ]ÚõxÉ {ÉɱÉ]ÚõxÉ =Eòb÷±É䱪ÉÉ ¤É]õÉ]õ¬ÉSÉÉ 14
 • 27. ±ÉMÉnùÉ ËEò´ÉÉ ¤É]õÉ]õ¬ÉSªÉÉ iɳý±É䱪ÉÉ ¡òÉäb÷Ò, =Eòb÷±Éä±Éä ¡ò®úºÉ¤ÉÒSÉä ËEò´ÉÉ MÉÉVÉ®úÉSÉä iÉÖEòbä÷, =Eòb÷±Éä±Éä ´ÉÉ]õÉhÉä ËEò´ÉÉ Ê¤ÉxºÉ, lÉÉäb÷É ¦ÉÉiÉ, {ÉÉ´É, ±ÉÉähÉÒ, SÉÒVÉ ½äþSÉ {ÉnùÉlÉÇ +ºÉɪÉSÉä, +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÒ SɴɽþÒ nù®ú®úÉVÉ iÉÒSÉ +ºÉɪÉSÉÒ. VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉÉSªÉÉ ä SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɳýÉiÉ ½þÉ]õä±É¨ÉvÉä iÉäSÉ-iÉäSÉ ´É +É{ɱªÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉ{ÉäIÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉäMɲªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä VÉä´ÉhÉ ¤ÉPÉÚxÉ ´É ì JÉÉ>ðxÉ ¨É±ÉÉ EÆò]õɳýÉ +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ. +É{ɱªÉÉEòbä÷ xÉÖºÉiÉÒ ¤É]õÉ]õÉ ¦ÉÉVÉÒ ¨½þ]õ±ÉÒ iÉ®úÒ ÊiÉSÉä ÊEòiÉÒ |ÉEòÉ®ú b÷ɲªÉɺɨÉÉä®ú =¦Éä ä ä ®úɽþÉiÉÉiÉ +ÉÊhÉ iɶÉÉiÉ +É<Ç ºÉÖMÉ®úhÉ +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉMÉ EòÉªÉ Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉ. SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ lÉÉäb÷ä¡òÉ®ú VɨÉÇxÉ Ê±ÉʽþiÉÉ - ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ Erlangen ±ÉÉ University ¨ÉvÉä Post Doctoral Research Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ MÉä±ÉÉä. Prof. Dr. Walther Jaenicke ªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úɤɮú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ ¦Éä]õÒiÉSÉ ä ÊiÉEòb÷Ò±É Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ ´É ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòÉªÉ iɪÉÉ®úÒ {ÉÉʽþVÉä ªÉÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ +ɱÉÉ. ¨É±ÉÉ, ¡òÉä]õÉ-OÉÉ¡òÒ¨ÉvÉä ´ÉÉ{É®ú±ªÉÉ ä VÉÉhÉÉ-ªÉÉ Developing Agent ´É®ú, EòÉ¨É Eò®úɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýɱÉä, EòÉ®úhÉ |ÉÉä. ªÉäÊxÉEòÉÆSÉä iªÉÉSÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉ ¤É®äúSÉ ´ÉÉJÉÉhÉhªÉɪÉÉäMªÉ EòÉ¨É ½þÉiÉä. ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÒ ®úºÉɪÉxÉä +ºÉÉäiÉ ´ÉÉ Instruments +ºÉÉäiÉ, +Éìb÷Ç®ú Ênù±ÉÒ EòÒ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉiÉSÉ iÉÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ]äõ¤É±ÉÉ´É®ú ä ½þVÉ®ú +ºÉhÉÉ®ú. iªÉɨÉÖ³ýä EòÉ¨É Eò®úɪɱÉÉ {ÉhÉ =iºÉɽþ ´ÉÉ]õɪÉSÉÉ. ºÉƺlÉäiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉ®úʨɺɳý ½þÉiÉä. ±ÉJɱÉJÉÒiÉ >ðxÉ ä {Éb÷±Éä EòÒ ºÉ½þ-ºÉƶÉÉävÉEò =iºÉɽþÒiÉ ½þÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ >ðx½þÉiÉ Ê¡ò®úɪɱÉÉ ¨ÉVÉÉ ´ÉÉ]äõ. ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÚxÉ MÉ䱪ÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ iªÉÉSÉä ä xÉÉÊ´ÉxªÉ xɺÉä. ¨ÉÉZÉÒ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉhªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉiÉÒ. ½þɺ]äõ±É Institute {ÉɺÉÚxÉ ¡òÉ®ú ±ÉÉÆ¤É xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ì ä ì SÉɱÉiÉSÉ Institute ±ÉÉ VÉÉiÉ +ºÉä. VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉÉxÉÉ ½þÉ]õä±É ¨ÉɱÉEòÒhÉÒxÉä JÉɪɱÉÉ PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ {ÉnùÉlÉÉÈSªÉÉ SÉ´ÉÒSÉÉ ¨É±ÉÉ ì B´ÉføÉ EÆò]õɳýÉ +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ EòÒ Hostel ¨ÉvÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É EòÉªÉ Eäò±Éä +ºÉä±É iÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉrùiÉÒSÉä VÉä´ÉhÉ. VɨÉÇxÉÒiÉ ä ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ¦ÉÉVªÉÉ Ê¨É³ýiÉ +ºÉiÉSÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÒ iÉälÉä VÉÉiÉÉxÉÉ +É<ÇxÉä ´É ºÉÉè.EÖòÆ nùÉxÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉºÉɱÉä ¤É®úɤɮú ¤ÉÉÆvÉÚxÉ Ênù±Éä ½þÉiÉä. EÖòEòÓMÉ ä ä ½þɽþÒ ¨ÉÉZÉÉ BEò UÆônù +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉɪÉSÉÉ ¨É±ÉÉ jÉɺɽþÒ ½þÉiÉ xɺÉä ËEò´ÉÉ EÆò]õɳýɽþÒ ªÉäiÉ xɺÉä. ä ¨ÉvÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ´Éä³ý EòºÉÉ VÉÉiÉ +ºÉä iÉäSÉ ºÉ¨ÉVÉiÉ xɺÉä. ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉhÉä, VÉä´ÉhÉ ´É <iÉ®ú MÉÉä¹]õÒ ì Eò®úhÉä, EòÉì±ÉäVɱÉÉ VÉÉhÉä ÁÉiÉSÉ ºÉ´ÉÇ ´Éä³ý VÉÉiÉ +ºÉä. Institute ¨ÉvÉä Prof. Jaenicke ´É iªÉÉÆSÉÉ research group ¡òÉ®úSÉ SÉÉÆMɱÉÉ ½þÉiÉÉ. ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEò ʨɳÚýxÉ Ê¨ÉºÉ³ÚýxÉ ´ÉÉMÉiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÒ ºÉEòɳýÒ 8 iÉä 8.30 {ɪÉÈiÉ Institute ¨ÉvÉä {ÉÉä½þSÉiÉ +ºÉä. ä EòɨÉÉxÉÆiÉ®ú nÖù{ÉÉ®úÒ 1 iÉä 2 ªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ ¯û¨É ¨ÉvÉäSÉ {ÉÉ´É ´É ÊSÉVÉ ´ÉMÉè®úä EòɽþÒiÉ®úÒ VÉä´ÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ JÉÉiÉ +ºÉä. xÉÆiÉ®ú ®úÉjÉÒ 7.30 iÉä 8 {ɪÉÈiÉ, EòvÉÒ-EòvÉÒ =¶ÉÒ®úÉ{ÉhÉ, ½þɺ]äõ±É´É®ú {É®úiÉ VÉÉiÉ +ºÉä. iÉä´½þÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉÉiÉ ¦ÉÉVÉÒ +ºÉä EòɽþÒiÉ®úÒ MÉ®ú¨ÉÉMÉ®ú¨É ´É ì SɨÉSɨÉÒiÉ VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉÚxÉ VÉä´ÉiÉ +ºÉä. ¦É®ú{ÉÚ®ú ºÉÖEòÉ ¨Éä´ÉÉ PÉÉiɱÉä±ÉÉ ¨ÉºiÉ Ê¶É®úÉ ¤ÉxÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÒ £òÒVɨÉvªÉä `äö´ÉÚxÉ näùiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ ¨ÉMÉ ±É½þ®ú ±ÉÉMÉä±É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉiÉÚxÉ lÉÉäb÷É lÉÉäb÷É EòÉfÚøxÉ MÉ®ú¨É Eò°üxÉ ¡òºiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä. ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú-®úÊ´É´ÉÉ®ú ½äþ iÉälÉÒ±É ºÉÖ]õÂ]õÒSÉä Ênù´ÉºÉ. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉÒ±É ºÉ´ÉªÉÒ |ɨÉÉhÉä ÊiÉlÉä {ÉhÉ ¨ÉÒ ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú - ®úÊ´É´ÉÉ®ú Institute ¨ÉvÉä EòɨÉɱÉÉ VÉÉiÉ +ºÉä. ªÉälÉä 3 ´É¹ÉÉȨÉvÉä ä ¨ÉÒ nùÉxÉ / iÉÒxÉ International Conferences xÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ä Erlangen +¶ÉÉSÉ BEòÉ “¤ÉÖxºÉäxÉ” ºÉÉäºÉɪÉ]õÒxÉä ¦É®úʴɱÉ䱪ÉÉ (1970) ºÉƨ¨Éä±ÉxÉɱÉÉ ‘½þɪÉb÷±É¤ÉMÉÇ’ ªÉÉ MÉÉ´ÉÒ VÉÉhªÉÉSÉÉ ªÉÉäMÉ +ɱÉÉ. ºÉƨ¨Éä±ÉxÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉä´ÉhÉÉSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ EòɪÉÇGò¨É +ºÉä. ªÉÖ®úÉ{ÉÉiÉÒ±É {ÉrùiÉÒ|ɨÉÉhÉä VÉä´ÉiÉÉÆxÉÉ ËbÅ÷CºÉ ´É VÉä´ÉhÉÉ ä xÉÆiÉ®ú b÷ÉxºÉ +ºÉiÉÉä. |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ªÉäxÉÒEäò, VªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úɤɮú ¨ÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä, iÉä ¨É±ÉÉ +É`ö´ÉhÉÒxÉä +¶ÉÉ |ɺÉÆMÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ä ä ]äõ¤É±É´É®ú ¤ÉºÉhªÉÉSÉä +ɨÉÆjÉhÉ näùiÉ +ºÉiÉ. ¤É-ªÉÉSÉ ºÉƺlÉÉÆSÉä b÷ɪɮäúC]õ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ´ÉiÉҺɽþ iªÉÉ ]äõ¤É±É´É®ú +ºÉiÉ. JÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®úÉ±É iÉ®ú +¶ÉÉ ]äõ¤É±É´É®ú +¶ÉÉ ®úlÉÒ-¨É½þÉ®úlÉÓSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ¤ÉºÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ lÉÉäb÷äºÉä +´ÉPÉb÷±ªÉÉ ºÉÉ®úJÉäSÉ ´½þɪÉSÉä. {ÉhÉ +xÉ֦ɴÉÉÆiÉÒ +ºÉä +Éfø³ýÚ xÉ +ɱÉä EòÒ iÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉZªÉɶÉÒ ¡òÉ®úSÉ SÉÉÆMɱÉä ´ÉÉMÉɪÉSÉä, iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ´É®úÒ±É nùb÷{ÉhÉ nÚù®ú ZÉɱÉä. iªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉSªÉÉ ¤ÉɪÉEòÉ iÉ®ú, ¨ÉÒ ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ +ɽäþ +ºÉä ºÉ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú, ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ ´ÉÉføhÉÉ-ªÉÉ |ÉiªÉäEòɱÉÉ ¨É±ÉÉ iÉÉä {ÉnùÉlÉÇ Æ VÉɺiÉ näùhªÉÉºÉ ºÉÉÆMÉiÉ. ªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úÉSÉÒ, ʴɶÉä¹ÉiÉ: ¨ÉÉZªÉÉ JÉÉhªÉÉÊ{ÉhªÉÉ ºÉÉ`öÒ iªÉÉÆSÉÉ SÉɱɱÉä±ÉÉ ½þÉ +É]õÉ{ÉÒ]õÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨É±ÉÉ Æ ¨ÉVÉÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. ÁÉ VÉä´ÉhÉÉiÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ¡òÉ®ú =SSÉ nùVÉÉÇSÉÒ ´ÉÉ<ÇxÉ +Éìb÷Ç®ú Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚSÉÒ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ¤ÉPÉÚxÉSÉ ´ÉÉ<ÇxÉ ÊEòiÉÒ PªÉɪÉSÉÒ ½äþ ¨ÉÒ ¨ÉxÉɶÉÒ `ö®úÊ´ÉiÉ +ºÉä. Ê¡òÊVÉEò±É EäòʨÉκ]ÅõiÉÒ±É BEò ‘nùÉnùÉ’, |ÉÉä. ½ÖþÆb÷ +ɨÉSªÉÉSÉ ]äõ¤É±É´É®ú ¤ÉºÉiÉ. ¨ÉÒ +Ê´É´ÉɽþÒiÉ +ÉÊhÉ iÉä {ÉhÉ BEò]äõSÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¤ÉÉEòÒSÉä ±ÉÉäEò VÉå´½þÉ b÷ÉxºÉ Eò®úɪɱÉÉ VÉÉiÉ iÉå´½þÉ +ɨ½þÒ nùÉPÉä MÉ{{ÉÉ (+lÉÉÇiÉSÉ ä Eäòʨɺ]ÅõÒ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ) ¨ÉÉ®úÒiÉ +ºÉÚ. {ÉhÉ BEònùÉ ¨ÉÉZªÉÉ vªÉÉxÉÒ-¨ÉxÉÒ½þÒ xɺɱÉä±ÉÒ BEò MÉÉä¹]õ PÉb÷±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÒ ¨É±ÉÉ Æ iªÉÉÆSªÉÉ Ê¨ÉºÉäºÉ ¤É®úɤɮú ¨ÉÒ b÷ÉxºÉ Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä +Énù¤ÉÒxÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¨ÉÒ +IÉ®ú¶É: =b÷ɱÉÉä. +ÉiÉÉ ÁÉiÉÚxÉ EòºÉä ¤Éɽäþ®ú {Éb÷ɪÉSÉä ä 15
 • 28. ÁÉSÉÉ ¨ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä EòÉ®úhÉ ¨É±ÉÉ ´Éäº]õxÉÇ {ÉrùiÉÒSÉÉ b÷ÉxºÉ ªÉäiÉ xÉ´½þiÉÉ. ‘{±ÉÒVÉ, ¨É±ÉÉ +¶ÉÒ Mɳý PÉɱÉÚ xÉEòÉ EòÉ®úhÉ ä ¨É±ÉÉ ´Éäº]õxÉÇ {ÉrùiÉÒSÉÉ b÷ÉxºÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÖ¨ÉSªÉÉ Ê¨ÉºÉäºÉSÉÒ {ÉÆSÉÉ<ÇiÉ ½þÉ<±É +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEò +ɨ½þɱÉÉ ½þºÉiÉÒ±É. <lÉÚxÉ ä Ç {É®úiÉ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ¨ÉÒ b÷ÉxºÉ ʶÉEäòxÉ ´É {ÉÖføSªÉÉ ´Éä³ýÒ xÉCEòÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ Ê¨ÉºÉäºÉ¤É®úɤɮú b÷ÉxºÉ Eò®äúxÉ’ +ºÉä iªÉÉÆxÉÉ ä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ¨É½þɶɪÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä ¨½þhÉhÉä {É]õ±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÉZÉÒ ÁÉ ¤ÉÉEòÉ |ɺÉÆMÉÉiÉÚxÉ BEònùÉSÉÒ ºÉÖ]õEòÉ ZÉɱÉÒ. |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÉ Æ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÒ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú JÉ®úÉJÉ®úSÉ b÷ÉxºÉSÉÉ EòÉäºÉÇ Eäò±ÉÉ ´É b÷ÉxºÉSÉä EòɽþÒ |ÉEòÉ®ú ʶÉEò±ÉÉä +ÉÊhÉ ¦ÉÉ´ÉÒ Ãä EòɳýÉiÉÒ±É |ɺÉÆMÉÉÆxÉÉ iÉÉåb÷ näùhªÉÉºÉ ºÉVVÉ ZÉɱÉÉä. b÷ÉxºÉ ʶÉEòÊ´ÉhÉÉ®úÒ ¨Éìb÷¨É {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉxºÉ´É®ú JÉÖ¶É ZÉɱÉÒ. ÁɱÉÉ EòÉ®úhÉ ¨É±ÉÉ VÉÉä EòɽþÒ lÉÉäb÷ɺÉÉ ‘¨ªÉÖÊZÉEò±É <ªÉ®ú’ +ɽäþ iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ iÉɱɽþÒ ºÉ¨ÉVÉiÉÉä ´É iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉxºÉSªÉÉ º]äõ{ºÉ {ÉhÉ iÉɱÉÉ´É®ú {Éb÷iÉ +ºÉiÉ. +¶ÉÉ iÉ-½äxÉä ¨ÉÉZÉä ´Éäº]õxÉÇ b÷ÉxºÉ ʶÉEòhÉä ZÉɱÉä ´É {ÉÖx½þÉ EòvÉÒ b÷ÉxºÉ Eò®úɪÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒSÉ iÉ®ú ‘½þ¨É ¦ÉÒ EÖòUô Eò¨É xɽþÒ’ +ºÉä JÉÉjÉÒxÉä ºÉÉÆMÉÚ ¶ÉEòiÉÉä. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 7 : |ÉÉä.b÷É.½þÉ¡ò¨ÉxÉ ¤É®úɤɮú ì ì ä Bunsen Conference - Heidelberg (1970) VɨÉÇxÉÒiÉ (ªÉÖ®úÉ{ÉÉiÉ) VÉå´½þÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ EòÉähÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÒ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉä, iÉå´½þÉ iªÉÉ PÉ®úÉiÉÒiÉ ªÉVɨÉÉxÉÒhɤÉÉ<ÈxÉÉ, <iÉ®ú ä ¦Éä]õ´ÉºiÉÚ ´ªÉÊiÉ®úÒHò, JÉɺÉEò¯ûxÉ ¡Öò±ÉÉÆSÉÉ MÉÖSUô näùhªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ +ɽäþ. |ÉlÉ¨É |ÉÉä. ªÉäÊxÉEåòxÉÒ ¨É±ÉÉ VÉå´½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÒ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eäò±Éä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ {ÉhÉ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ BEò ¡Öò±ÉÉÆSÉÉ MÉÖSUô, +lÉÉÇiÉ ¨É±ÉÉ +É´Éb÷hÉÉ-ªÉÉ ±ÉÉ±É MÉÖ±ÉɤÉÉSªÉÉ ¡Öò±ÉÉÆSÉÉ MÉÖSUô, ¤É®úɤɮú xÉä±ÉÉ ä ½þÉiÉÉ ´É iÉÉä ʨɺÉäºÉ ªÉäÊxÉEåòxÉÉ Ênù±ÉÉ. +ºÉä nùÉxÉ - iÉÒxÉ ´Éä³ýÉ ZÉɱÉä. xÉÆiÉ®ú BEò Ênù´ÉºÉ ÁÉ {ÉÖ¹{ÉMÉÖSUôÉ´É°üxÉ EòɽþÒ SÉSÉÉÇ ZÉɱÉÒ ä ä iÉå´½þÉ ¨É±ÉÉ Eò³ý±Éä EòÒ ±ÉÉ±É ®ÆúMÉÉSÉä ¡Öò±É ¡òHò Ê|ɪÉEò®ú |ÉäªÉºÉÒ±ÉÉ ËEò´ÉÉ {ÉÊiÉ {ÉixÉÒ±ÉÉ ¦Éä]õ ¨½þhÉÚxÉ näùiÉÉiÉ. +ÉÊhÉ ¨ÉÒ iÉ®ú SÉCEò |ÉÉä. SªÉÉ ¤ÉɪÉEòÉä±ÉÉSÉ ±ÉÉ±É MÉÖ±ÉɤÉÉSÉÒ ¡Öò±Éä Ênù±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ EòbÚ÷xÉ xÉEò³ýiÉ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öÉ |ɨÉÉnù ZÉɱªÉÉSÉä ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ä +ɱÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ SÉÖEòÒ¨ÉÖ³ýä |ÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú ¦ÉªÉÆEò®ú ÊSÉb÷±Éä +ºÉhÉÉ®ú +¶ÉÒ Ê¦ÉiÉÒ ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉÒ. {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbÚ÷xÉ ½þÒ SÉÖEò ä +xÉ´ÉvÉxÉÉxÉä ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ +ºÉÉ ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ JÉÖ±ÉɺÉÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú iÉä ¨½þhÉɱÉä, +ɨÉSªÉÉ ½äþ iÉå´½þÉSÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉiÉä +ÉÊhÉ ä ä iÉÖ¨½þÒ (¨ÉÒ) iɺÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú½þÒ Eò°ü xÉEòÉ. BEòÉ ¨ÉÉä`ö¬É Ênù´ªÉÉiÉÚxÉSÉ ¨ÉÉZÉÒ ºÉÖ]õEòÉ ZÉɱªÉɺÉÉ®úJÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÖføä EòvÉÒ½þÒ ¡Öò±ÉÉÆSÉÉ MÉÖSUô JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ iªÉÉ ¡Öò±É´ÉɱªÉÉ ¤ÉÉ<DZÉÉSÉ ¨É±ÉÉ ½þÒ ¡Öò±Éä EòÉähÉɱÉÉ tɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþiÉ ´É ÊEòiÉÒ ¨ÉÉEÇò {ɪÉÈiÉ ½äþ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä SÉÖEò ½þÉhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉSÉ xɺÉä. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ iªÉÉ iªÉÉ näù¶ÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ xɺÉä±É iÉ®ú ªÉÉäMªÉ ä ´ªÉÊHò±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉäSÉ ®úɺiÉ `ö®úiÉä. <lÉä +É´ÉVÉÚxÉ ºÉÉÆMÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉä EòÓ iÉäÊlÉ±É ¡Öò±ÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ¡Öò±ÉÉƺÉÉ®úJÉÉ ´ÉÉºÉ +ÊVɤÉÉiÉ Ç xÉɽþÒ. +É{ɱªÉÉEòbä÷ VÉÉ<Ç, VÉÖ<, ¨ÉÉäMÉ®úÉ, ¤ÉEÖò³ý ËEò´ÉÉ SÉÉ¡òÉ ªÉÉÆSÉÉ ¨É½þEò +ɺɨÉÆiÉÉiÉ nù®ú´É³ýiÉ +ºÉiÉÉä iɺÉÉ |ÉEòÉ®ú <lÉä Ç xɺÉiÉÉä. +ÉEò¹ÉÇEò ®ÆúMÉ +xÉäEò {ÉhÉ ´ÉɺÉÉSÉä ¨ÉÉjÉ xÉÉÆ´É xÉɽþÒ. ¡Öò±ÉÉÆSªÉÉ ®ÆúMÉɴɯûxÉ ´É ¯ûføÒ ¨ÉÉʽþiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä PÉb÷±Éä±ÉÉ +ºÉÉ ½þÉ “¥É¨½þ PÉÉä]õɳýÉ”. B±ÉÉÈMÉäxÉ ¶É½þ®ú ¤±ÉìEò ¡òÉì®úäº]õSªÉÉ Vɴɳý +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä +ɱ{ºÉ {É´ÉÇiÉ nÚù®ú xÉ´½þiÉä. +É{ɱªÉÉEòbä÷ mountaineering, hiking |ɨÉÉhÉä ÊiÉEòbä÷ Ê´ÉtÉlÉÔ VɨÉÒxÉÒJÉɱÉÒ±É ¦ÉÚªÉÉ®úÉiÉ ¨ÉVÉÉ ¨½þhÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ. iªÉɱÉÉ ÊiÉEòbä÷ “½þɱÉä” +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ {É®úiÉÒSÉÉ ä ¨ÉÉMÉÇ ºÉÉ{Éb÷É´ÉÉ ´É +ÉÆiÉ +b÷EòÚ xÉ {ÉbÚ÷ xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú BEò ±ÉÉƤɱÉSÉEò ´É ¨ÉVɤÉÚiÉ nùÉ®ú BEò - nùÉxÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¦ÉCEò¨É ¤ÉÉÆvÉÚxÉ ä ä 16
 • 29. `äö>ðxÉ, iªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉSÉ iÉä ¦ÉÚªÉÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÉäʽþ¨Éä´É®ú ÊxÉPÉiÉÉiÉ. EòɽþÒ EòÉ®úhÉÉxÉä VÉ®ú nùÉ®ú ÊxɺÉ]õ±ÉÉ iÉ®ú {É®úiÉÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ä ʨɳýhÉä +ÊiÉ¶ÉªÉ Eò`öÒhÉ +ºÉiÉä. ½þÉiÉÉiÉ ]õÉSÉÇ vÉ®úhÉä ¶ÉCªÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä b÷ÉCªÉÉ´É®úÒ±É ½äþ±É¨Éä]õ ¨ÉvÉäSÉ Ênù´ªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eäò±Éä±ÉÒ ì ä +ºÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä ºÉ®ú{É]õiÉ +ÉÆiÉ VÉÉhÉä lÉÉäb÷ä ¡òÉ®ú ºÉÖEò®ú ½þÉiÉä. ¨ÉÒ 2 -3 ´Éä³ýÉ +¶ÉÉ ¨ÉÉäʽþ¨ÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉä>ðxÉ BEò +ÉMɳýÉ - ´ÉäMɳýÉ ä +xÉÖ¦É´É PÉäiɱÉÉ. +ÉÆiɨÉvÉä |ÉÉhªÉÉÆSÉä +´É¶Éä¹É ´É {ÉÚ´ÉÔ ªÉä>ðxÉ MÉä±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ EòɽþÒ Ê]õ¨ºÉSªÉÉ JÉÖhÉÉ +Éfø³ýiÉ, {ÉhÉ iªÉÉ ´ªÉÊiÉÊ®úHò EòɽþÒSÉ xÉɽþÒ. ½þÒ ¨ÉÉä½þÒ¨É iɶÉÒ +xÉäEò iÉÉºÉ SÉɱÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä , +ÉiÉSÉ BJÉÉnùÒ ¨ÉÉäEò³ýÒ VÉÉMÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ ÊiÉlÉä ¤É®úɤɮú xÉä±Éä±Éä ä VÉä´ÉhÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ VÉå´½þÉ {É®úiÉ ¦ÉÚ{ÉÞ¹`öÉ´É®ú ªÉäiÉ +ºÉÚ iÉå´½þÉ |ɶxÉ {Éb÷iÉ +ºÉä ½äþ ºÉ´ÉÇ Eò¶ÉɺÉÉ`öÒ ? {ÉhÉ iªÉɱÉÉ =kÉ®ú BEòSÉ, “]õÉ<ǨÉ{Éɺɔ. ªÉÉ ¨ÉÉäʽþ¨ÉäxÉÆiÉ®ú 2 - 3 Ênù´ÉºÉ +ÆMÉ `öhÉEòiÉ +ºÉä. {ÉhÉ ½äþ ÊmÉ±É ½þ´Éä +ºÉä±É iÉ®ú iÉä +ÆMÉ `öhÉEòhªÉÉSÉÒ ºÉVÉÉ {ÉhÉ iªÉÉ ¤É®úɤɮú ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. BEò +xÉÖ¦É´É ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉ ¨ÉÉäʽþ¨ÉäiÉ ¨ÉÒ Vɯû®ú ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ {ÉhÉ iªÉÉiÉ {É®úiÉ xÉ ä {Éb÷hªÉÉSÉÒ JÉÖhÉMÉÉ`ö ¨ÉxÉɶÉÒ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ `äö´É±ÉÒ. +ºÉÉä. +¶ÉÒSÉ BEò |ÉʺÉrù “Eäò´½þ” VªÉɱÉÉ ‘(]õɪɡäò±ºÉ Eäò´½þ) bä÷´½þÒ±ÉSÉÒ MÉÖ½þÉ’ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉÒ ¨ÉÒ ‘κ´ÉiZɱÉÈb÷ +Éì¡ò ì £òÉÆEòxÉ’ ªÉÉ nùÊIÉhÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ¦ÉÉMÉÉiÉ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ. iªÉÉSÉä ´Éèʶɹ]õ¬ ¨½þhÉVÉä iªÉÉ MÉÖ½þäiÉ VÉMÉ |ÉʺÉrù Stalactites & Stalagmites +ɽäþiÉ (¡òÉä]Éä xÉÆ. 8). ÁÉ MÉÖ½þäiÉ JÉÉºÉ |ÉEòÉ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ Eò¯ûxÉ ½äþ Stalactites & Stalagmites +ÉhÉJÉÒ =`ÚöxÉ ÊnùºÉiÉÒ±É ÁÉSÉÒ JɤɮúnùÉ®úÒ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. ½äþ Stalactites & Stalagmites ¨½þhÉVÉä Calcium Carbonate SÉä Deposites +ɽäþiÉ. MÉÖ½þäiÉÒ±É +EòɤÉÇxÉÒ ®úɺÉɪÉÊxÉEò JÉÊxÉVÉÉÆSªÉÉ {ÉÞ¹]õ¦ÉÉMÉÉ´É°üxÉ VÉå´½þÉ {ÉÉhÉÒ ´ÉɽþiÉ +ºÉiÉä iÉå´½þÉ iªÉÉiÉÒ±É Eìòα¶ÉªÉ¨É EòɤÉÉæxÉä]õ UôiÉÉ´É®ú ä ½þ³ýÖ ½þ³ýÖ ºÉÉ`öiÉ VÉÉiÉä ´É ¶ÉÆEòÖ SªÉÉ +ÉEòÉ®úÉSÉä Stalactites iɪÉÉ®ú ½þÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉfø UôiÉÉEòbÚ÷xÉ MÉÖ½þäSªÉÉ VɨÉÒxÉÒSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ä ä ½þÉiÉ ®úɽþiÉä. +¶ÉÉSÉ |ÉÊGòªÉäxÉä Stalagmites ½þÒ iɪÉÉ®ú ½þÉiÉÉiÉ. {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉfø VÉʨÉxÉÒ{ÉɺÉÚxÉ UôiÉÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ½þÉiÉ VÉÉiÉä. BEò ä BEò lÉå¤É iɪÉÉ®ú ½þÉhªÉÉºÉ ÊEòiªÉäEò ´É¹Éæ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ÁÉ MÉÖ½þÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ iÉå´½þÉ iÉÒ Ê¶ÉJÉ®úɺÉÉ®úJÉÒ ËEò´ÉÉ ¨ÉxÉÉä-ªÉÉƺÉÉ®úJÉÒ ä Æ ÊnùºÉiÉ ½þÉiÉÒ, iÉÒ iɪÉÉ®ú ½þÉhªÉÉºÉ ÊEòiÉÒ +´ÉvÉÒ ±ÉÉMɱÉÉ +ºÉä±É ªÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉSÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¤É®úÒ. ½þVÉÉ®úÉä ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒ iɪÉÉ®ú ä ä ½þÉiÉ +ºÉhÉÉ®ú +ÉÊhÉ ªÉÉ MÉÖ½þÉSªÉÉ ¶ÉÉävÉɨÉÖ³ýä iÉÒ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ +ÉVÉ +xÉɪɺÉä ¤ÉPÉiÉÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ¨É±ÉÉ iÉÒ ¤ÉPÉɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýɱÉÒ ½äþ ä Æ ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉä ¦ÉÉMªÉSÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉä. ¨ÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ½äþ EòºÉä PÉb÷iÉä ªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉ Ê¨É¨ÉÉƺÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚ ¶ÉEòiÉ +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ½þÒ ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä EòÓ, ÊxɺÉMÉÉÇSÉÒ ½þÒ BEò ÊEò¨ÉªÉÉSÉ +ɽäþ. +|ÉÊiÉ¨É ´É +´ÉhÉÇxÉÒªÉ B´ÉfäøSÉ ¨ÉÒ iªÉʴɹɪÉÒ ¨½þhÉÚ ¶ÉEäòxÉ. STALACTITE STALAGMITE ¡òÉä]Éä xÉÆ. 8 ¨ÉÉZªÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ´ÉɺiÉ´ªÉÉiÉ ÊiÉlÉä ¨É±ÉÉ BEÆònù®ú SÉÉ®ú ´Éä³ýÉ Ênù´ÉɳýÒ ºÉÉVÉ®úÒ Eò®úɪɱÉÉ Ê¨É³ýɱÉÒ. ¨ÉÉZÉÒ {Éʽþ±ÉÒ Ênù´ÉɳýÒ Staufan ªÉälÉä VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ºÉÉVÉ®úÒ ZÉɱÉÒ. B±ÉÉÈMÉäxɱÉɽþÒ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ Ênù´ÉɳýÒSªÉÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ¨ÉÒ iÉÒxÉ ®úÉMÉÉ䲪ÉÉ EòÉfø±ªÉÉ. ÃÆ ®úÉMÉÉ䲪ÉÉƨÉvÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÉEÞòiÉÒ EòÉføhªÉÉEòbä÷ ºÉ½þºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ Eò±É +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä VÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføɪÉSÉÒ iªÉÉSÉä ¨ÉÒ |ÉlÉ¨É Æ Æ JÉbÚ÷xÉÒ VɨÉÒxÉÒ´É®ú ºEäòSÉ EòÉfÚøxÉ PÉäiÉÉä ´É xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆiÉ ®ÆúMÉ ¦É®úiÉ VÉÉiÉÉä. ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ Ê´É¹ÉªÉÒ +ÊVɤÉÉiÉ Æ ¨ÉÉʽþiÉÒ xÉ´½þiÉÒ. iªÉɨÉÖ³ýä iÉälÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÒ {Éʽþ±ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ JÉbÚ÷xÉä EòÉfø±Éä±ÉÒ ÊSÉjÉÉEÞòiÉÒ {ÉÖºÉÚxÉ Æ 17
 • 30. ]õÉEò±ÉÒ. iÉä {ÉɽÚþxÉ ¨ÉÒ `ö®úʴɱÉä EòÒ +ÉiÉÉ ºEäòSÉ EòÉfø±ªÉÉ xÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ iªÉÉiÉ ®ÆúMÉ {ÉhÉ ¦É®úɪÉSÉä. VɶÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ iɪÉÉ®ú ½þÉiÉ Ã Æ ä MÉä±ÉÒ iɶÉÒ iÉälÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ =iEÆò`öÉ ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉ<{ɪÉÈiÉ iÉä ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ¤ÉºÉÚxÉ ¨ÉÒ EòÉªÉ Eò®úiÉÉä Æ ä Ç +ɽäþ iÉä =iºÉÖEòiÉäxÉä ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉä. 12 - 14 iÉɺÉÉÆSªÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒ xÉÆiÉ®ú VÉå´½þÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉÒ iÉå´½þÉ ÊiÉlÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ VɨÉÇxÉ ä Æ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚSÉÉ ®ÆúMÉÉSÉÉ {ɺÉÉ®úÉ +É´É®úhªÉÉºÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉnùiÉ iÉ®ú Eäò±ÉÒSÉ {ÉhÉ Ê¶É´ÉÉªÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ ½þÉì]äõ±ÉÉiÉÚxÉ Ê{ÉZZÉɽþÒ ¨ÉÉMÉʴɱÉÉ +ÉÊhÉ ®úÉMÉÉä³ýÒSÉÒ EòɳýVÉÒ PÉähªÉÉSÉä½þÒ ¨ÉÉxªÉ Eäò±Éä. iÉälÉä ½þVÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɽþÒ VÉhÉÉÆxÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒxÉä ®äúPÉÉ Æ Æ EòÉføhªÉÉSÉÉ |ɪÉixɽþÒ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ iÉä ºÉÉä{Éä xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ VÉÉÊhÉ´É ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ Eò±ÉäSÉÒ ´É Eò¹]õÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÒ. iÉälÉÒ±É +xÉäEòÉÆxÉÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ ¨ÉÉä`öÉ |ɶxÉ ¨½þhÉVÉä EòÒ <iÉEäò iÉÉºÉ ¨Éä½þxÉiÉ PÉäiɱªÉÉ´É®ú VÉå´½þÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ iɪÉÉ®ú ½þÉiÉä iÉå´½þÉ Æ ä ¨É±ÉÉ EòÉªÉ Ê¨É³ýiÉä ? ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ ¨ÉxÉÉiÉ `ö®úʴɱÉä±Éä ÊSÉjÉ ®úÉMÉÉä³ýÒiÉ iɪÉÉ®ú ½þÉiÉä iÉå´½þÉ VÉÉä +ÉxÉÆnù ´É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Æ ä ʨɳýiÉä iªÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ ¶É¤nùÉiÉ Eò®úhÉä Eò`öÒhÉ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ +ÉhÉJÉÒ BEò |ɶxÉ ¨½þhÉVÉä +¡òÉ]õ ¨Éä½þxÉiÉÒ xÉÆiÉ®ú iɪÉÉ®ú ZÉɱÉä±ÉÒ ½þÒ Eò±ÉÉEÞòiÉÒ VÉiÉxÉ Eò°üxÉ Eò¶ÉÒ `äö´ÉiÉÉ ªÉä<±É, {ÉhÉ ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä EòÒ ÁÉSÉÉ ¡òHò ¡òÉä]õÉä PÉähÉä ´É iÉÉä VÉ{ÉÚxÉ Ç `äö´ÉhÉä B´ÉfäøSÉ ¶ÉCªÉ +ɽäþ, iÉä BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä EòÉèiÉÖEò½þÒ ´ÉÉ]õɪÉSÉä {ÉhÉ iªÉɤɮúɤɮúSÉ ¨ÉÒ Eò®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒ ¤Éqù±É ä ¨ÉÉZÉÒ nùªÉÉ ªÉɪÉSÉÒ. EòɽþÒ½þÒ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ Ê¨É³ýiÉ xɺÉiÉÉÆxÉÉ B´Éfäø Eò¹]õ ¡òHò +ÉxÉÆnù ´É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉ ºÉÉ`öÒ PÉähÉä ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÉ +|ÉÚ{É ´ÉÉ]õ±Éä. +É{ɱªÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒiÉ ½þÉSÉ BEò ¨ÉÉä`öÉ ¡ò®úEò +ɽäþ. {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉÒ±É ÁÉ ½ÖþzÉ®úɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉÒ±É +xÉäEò Ê´ÉtÉlÉÔ BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ +Éä³ýJÉÚ ±ÉÉMɱÉä. {ÉÖføÒ±É nùÉxÉ ´É¹Éæ ¨ÉÒ Ênù´ÉɳýÒiÉ +¶ÉÒSÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉfø±ÉÒ iÉå´½þÉ ä Æ {ÉhÉ +xÉäEò VɨÉÇxÉ ´É B±ÉÉÈMÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¨ÉjÉ iÉÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ +ɱÉä ½þÉiÉä. EòɽþÒ VɨÉÇxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ´Éb÷Ò |ɨÉÉhÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ä Æ ¤ÉPÉɪɱÉÉ ªÉäiÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ iÉÒ 10-15 Ênù´ÉºÉ ºÉÉƦÉɳýÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ ¨ÉÉZÉä Ênù´ÉɳýÒ ¡äòº]õÒ´½þ±É ±ÉÉƤÉiÉ +ºÉä. 1970 ºÉɱÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉ ¤Éɽäþ®ú, VɨÉÇxÉÒiÉ, B´Éfø¬É ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®ú ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføhÉÉ®úÉ ¨ÉÒ ¤É½ÖþiÉäEò {Éʽþ±ÉÉSÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É Æ {Éʽþ±ÉÉSÉ ¨É®úÉ`öÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú +ºÉhÉÉ®ú. 1970 ºÉɱÉÒ B±ÉÉÈMÉäxÉ ªÉälÉÒ±É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉÉ ´É ¨ÉÒ EòÉfø±É䱪ÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒSÉÉ ¡òÉä]õÉä ´É Æ Æ Ênù{ÉɴɱÉÒ ¤Éqù±É lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ B±ÉÉÈMÉäxÉ ¨ÉvÉÒ±É ±ÉÉäEò±É ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ, Erlagen Tag Blatt, ¨ÉvÉä |ÉʺÉvnù ZÉɱÉÒ. +ÉhÉJÉÒ½þÒ BEòÉ VɨÉÇxÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ Ê´É¹ÉªÉÒSÉÒ ¤ÉÉiɨÉÒ UôÉ{ÉÚxÉ +ɱÉÒ ½þÉiÉÒ. ÁÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉÒ±É ¡òÉä]õɨÉÖ³ýä EòɽþÒ Æ ä ä VɨÉÇxÉÉÆxÉÒ ¡òÉäxÉ Eò°üxÉ +ɨ½þÒ iÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ ªÉä>ð EòÉ? +¶ÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ½þÒ Eäò±ÉÒ ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉÚxɽþÒ Æ Æ MÉä±ÉÒ. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 9 : B±ÉÉÈMÉäxÉ ªÉälÉä EòÉfø±Éä±ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ - 1970 Æ ¡òÉä]Éä xÉÆ. 10 : B±ÉÉÈMÉäxÉ ªÉälÉä EòÉfø±Éä±ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ - 1971 Æ Ênù´ÉɳýÒ±ÉÉ VɶÉÒ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉføiÉ +ºÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉÆxÉÉ EòɽþÒ MÉÉäb÷ JÉɪɱÉɽþÒ näùiÉ Æ Æ +ºÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ EòvÉÒ xÉÉ®ú³ýÉSªÉÉ Eò®ÆúVªÉÉ iÉ®ú EòvÉÒ MÉÉäb÷ ʶɮúÉ +ºÉÉ ¤ÉäiÉ +ºÉä. ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ +xÉäEò ʨÉjÉÉÆ|ɨÉÉhÉäSÉ ¨ÉÉZÉä Æ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ´É iªÉÉÆSÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {ÉhÉ ªÉäiÉ +ºÉä. iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÉäb÷ {ÉnùÉlÉÇ näùhªÉÉiÉ VÉÒ ¨ÉVÉÉ ´É +ÉxÉÆnù ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýiÉ ½þÉiÉÉ iªÉɱÉÉ ä iÉÉäb÷ xÉ´½þiÉÒ. 18
 • 31. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 11 : ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉiÉÉxÉÉ ì Æ VɨÉÇxÉ Ê¨ÉjÉ - 1972 ¡òÉä]Éä xÉÆ. 12 : |ÉÉä. ªÉäÊxÉEäò ´É EÖò]ÖõƤÉÒªÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉiÉÉxÉÉ - 1972 ì Æ 1970 ºÉɱÉÒ VÉÖ±Éè ¨ÉʽþxªÉÉiÉ Ê´É¨¤É±b÷xÉSÉä ]äõxÉÒºÉ ºÉɨÉxÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒ VɨÉÇxÉÒiÉ ½þÉiÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä +É{ɱªÉɱÉÉ ä ä ʴɨ¤É±b÷xÉSÉä ]äõxÉÒºÉ ºÉɨÉxÉä ¤ÉPÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É ªÉÉ +ɶÉä´É®ú ¨ÉÒ ½þÉäiÉÉä. +xÉäEò +Éä³ýJÉÒSªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ Ê´É¨¤É±b÷xÉSªÉÉ ÊiÉÊEò]õÉʴɹɪÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä ½þÉiÉä {ÉhÉ EòÉähÉÒ½þÒ ¨½þhÉÉ´ÉÉ iÉä´ÉføÉ ®úºÉ nùÉJÉʴɱÉÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉEòÒ]äõ ʨɳýɱÉÒ xÉɽþÒiÉ. ¤ÉÉ{ÉÚ iÉå´½þÉ ä EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÆb÷xɨÉvÉä ½þÉiÉÉ. iªÉɱÉÉ ¨É±ÉÉ Ê´É¨¤É±b÷xÉSÉä ºÉɨÉxÉä ¤ÉPÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ ªÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ½þÉiÉÒ. ʴɨ¤É±b÷xɱÉÉ ä ä =¦Éä ®úɽÚþxÉ ]äõÊxÉºÉ ¨ÉìSÉäºÉ ¤ÉPÉhªÉɺÉÉ`öÒSÉÒ ºÉÉäªÉ +ɽäþ ½äþ iªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉVɱªÉɤɮúɤɮú iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ iɺÉä iÉÉ®äúxÉä Eò³ýʴɱÉä. <ÆM±ÉÆb÷±ÉÉ ä ä VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒSÉä entry permit ¨ÉÒ +MÉÉänù®úSÉ Ê¨É³ýʴɱÉä ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä ¤ÉÉ{ÉÚSÉÒ iÉÉ®ú ªÉäiÉÉSÉ ¨ÉÒ EòÉì±ÉVɨÉvÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ ±ÉÆb÷xɱÉÉ MÉä±ÉÉä ´É iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ ¨ÉÒ centre court ´É®ú ¨ÉìSÉ ¤ÉPÉɪɱÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEò±ÉÉä. Quarter final {ÉɺÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉìSÉäºÉ ¨ÉÒ ºÉEòɳýÒ 11.30 {ÉɺÉÚxÉ ®úÉMÉäiÉ >ð¦ÉÉ ®úɽÚþxÉ |É´Éä¶É ʨɳý´ÉÚxÉ ¤ÉÊPÉiɱªÉÉ. ¡òÉ®úSÉ SÉÖ®ú¶ÉÒSªÉÉ ½þÉiªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉìSÉäºÉ. b÷ɲªÉÉSÉä {ÉÉ®úhÉä Ê¡ò]õ±Éä Æ ä ä ¨½þ]õ±Éä iÉ®ú ´ÉÉ´ÉMÉä ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ®úÉVÉ ®úÉjÉÒ 10 -11 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ¨ÉìSÉäºÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨ÉÒ EòÉEòÉÆSªÉÉ ({ÉÒ.b÷Ò.¤ÉÉ{É]õ,±ÉÆb÷xɨÉvÉä ºlÉÉ<ÇEò ä ä ZÉɱɱÉä +{{ÉÉÆSÉä SÉÖ±ÉiÉ ¦ÉÉ>ð) PÉ®úÒ, ´É䨤±Éä±ÉÉ, VÉÉiÉ +ºÉä. iÉ°ühÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ½þÒ nùMÉnùMÉ ºÉ½þxÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 13 : Wimbledon , Centre Court ´É®ú ¨ÉÒ ´É ºÉÉè.®úVÉxÉÒ -1970 iªÉÉ ´É¹ÉÔ ±Éäb÷ÒVÉ ¨ÉvÉä +Éìº]ÅõäʱɪÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÉÇiÉ ±É½þÉxÉ JÉä³ýÉbÚ÷ <´½þÉxÉ MÉÖ±ÉÉMÉÉíMÉ ËVÉEò±ÉÒ iÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉÆiÉ VÉÉìxÉ xªÉÖEòÉå¤É ÊiɺÉ-ªÉÉÆnùÉ ì Ê´ÉVɪÉÒ ZÉɱÉÉ. ½þÉ vÉÊxÉEòÉÆSÉÉ JÉä³ý ¨É±ÉÉ {É®ú´Éb÷hªÉɺÉÉ®úJÉÉ xÉ´½þiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä JÉä³ý ¤ÉPÉhªÉÉiÉSÉ ¨É±ÉÉ +ÊvÉEò ®úºÉ ½þÉiÉÉ. ä +VÉÖxɽþÒ ÊiÉiÉCªÉÉSÉ <Æ]õ®úäº]õxÉä ¨ÉÒ Eäò´É³ý ʴɨ¤É±b÷xÉ ºÉɨÉxÉäSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºÉ´ÉÇ OÉíb÷º±Éì¨É ]äõÊxÉºÉ ¨ÉìSÉäºÉ, VÉ°ü®ú {Éb÷±ªÉÉºÉ ®úÉjÉÒ VÉÉMÉÚxÉ ËEò´ÉÉ {ɽþÉ]äõ ±É´ÉEò®ú =`ÚöxɽþÒ, ]õÒ.´½þÒ.´É®ú {ɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä ´É iªÉÉ JÉä³ýÉSÉÉ +ÉxÉÆnù {ÉÖ®úä{ÉÚ®ú ={ɦÉÉäMÉiÉÉä. 19
 • 32. ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ 2-3 ´Éä³ýÉ ¨ÉÒ ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳý’ {ÉhÉ ºÉÉVÉ®úÒ Eäò±ÉÒ. {Éʽþ±ªÉÉÆnùÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ 15 iÉä 20 ¨ÉÖ±ÉÉƺÉÉ`öÒ VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉʴɱÉä ½þÉiÉä. ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳý ºÉÉ`öÒ VÉä´ÉhÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ ¡òHò ¡òÉäb÷hÉÒ Eò®úhÉä, ä ì ¨ÉºÉɱÉä PÉɱÉhÉä +¶ÉÒSÉ EòɨÉä Eò®úÒiÉ +ºÉä, ¦ÉÉVªÉÉ ÊSÉ®úhªÉÉSÉä ´ÉÉ =Eòb÷±Éä±Éä ¤É]õÉ]äõ ºÉÉä±ÉhªÉÉSÉä ËEò´ÉÉ EòÉä˶ɤÉÒ®úÒ ºÉÉ`öÒ MÉÉVÉ®ú, EòÉEòb÷Ò ºÉÉä±ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É <iÉ®ú ½þɺ]äõ±ÉÉ<Ç]õºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýºÉÉ`öÒ =nÂù¤ÉkªÉÉ ´É VÉÉäb÷Ò±ÉÉ {ÉÆ. ʤÉκ¨É±±ÉÉÆSÉÒ ì ºÉxÉ<Ç ½þ¨ÉJÉÉºÉ +ºÉä. VɨÉÇxÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä {ÉäªÉ, ºÉ®ú¤ÉiÉ ËEò´ÉÉ {Éx½äþ xɺÉÚxÉ Ê¤É+®ú +lÉ´ÉÉ ®äúb÷-´ÉÉ<ÇxÉ +ºÉä. nÖùºÉ-ªÉÉ ´Éä³ýä ºÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýºÉÉ`öÒ iÉ®ú 25-30 ¨ÉÖ±Éä VÉä´ÉɪɱÉÉ ½þÉiÉÒ. ä ¡òÉä]Éä xÉÆ. 14 : B±ÉÉÈMÉäxÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ì Indian Evening Celebrations - 1971 VɨÉÇxÉÒiÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉEòb÷Ò±É ÊiÉJÉ]õÉSÉÉ ºÉÉ`öÉ ºÉÆ{ÉiÉ +ɱÉÉ {ÉhÉ PÉ®úSÉä ¨ÉºÉɱªÉÉSÉä {ÉɺÉÇ±É ä ´Éä³ýä iÉ xÉ {ÉÉä½þÉSɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉì±É¨ÉvÉÚxÉ ÊiÉJÉ]õ PÉähªÉÉSÉÒ BEònùÉSÉ MÉ®úVÉ {Éb÷±ÉÒ. ¨ÉÉì±É¨ÉvÉÒ±É ºÉ䱺ɨÉxÉxÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®úSÉä ÊiÉJÉ]õÉSÉä ä Æ xɨÉÚxÉä nùÉJÉʴɱÉä. {ÉhÉ +É{ɱªÉÉ ÊiÉJÉ]õÉSªÉÉ Vɴɳý{ÉɺɺÉÖrùÉ iÉä ªÉä>ð ¶ÉEò±Éä xÉ´½þiÉä. ¨ÉÒ iÉä SÉÉJÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ b÷ɲªÉÉÆEòbä÷ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉ. iªÉɱÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä EòÓ ¨ÉÉZªÉÉ b÷ɲªÉÉiÉÚxÉ {ÉÉhÉÒ ªÉä<±É, {ÉhÉ ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ iÉÒ ºÉ´ÉÇ ºÉí¨{ɱºÉ ¨É±ÉÉ ä ä ä Ç ½þ´ÉÒ ÊiÉiÉEòÒ ÊiÉJÉ]õ xÉɽþÒiÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉå´½þÉ iÉÉä +´ÉÉEÂò ½þÉä>ðxÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉiÉSÉ ®úÉʽþ±ÉÉ. xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉEòb÷Ò±É ÊiÉJÉ]õÉSÉÉ xɨÉÖxÉÉ nùÉJÉʴɱÉÉ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¡ò®úEò VÉÉhɴɱÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +ºÉä ÊiÉJÉ]õ xÉɽþÒ. ä ì ¨ÉÉZªÉÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É BEò Ê´ÉtÉlÉÔ ¨ÉÉZªÉÉ cooking hobby ´É®ú JÉÚ¹É ½þÉiÉÉ ´É iÉÉä VɨÉÇxÉÒiÉ BEò ½þÉ]õä±É EòÉføhªÉÉSÉÉ ì Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ ¶ÉäVÉÉ-ªÉÉSªÉÉ ´Éb÷Ò±ÉÉÆSÉÉ ¨É]õhÉÉSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ½þÉiÉÉ. iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä SɨÉSɨÉÒiÉ ä ä ì SÉ´ÉÒSÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉiÉÉÆxÉÉ {ÉÉʽþ±Éä ½þÉiÉä, iɺÉäSÉ iªÉÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳý ºÉÉVÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ {ÉhÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³ýä ä ì iªÉɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ cooking ʴɹɪÉÒ JÉÉjÉÒ ´ÉÉ]äõ ´É SÉ´ÉnùÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉä´ÉhÉ ½þÉ]õä±É ¨ÉvÉä ʨɳýhÉÉ-ªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ¨ÉÉxÉÉxÉä ÊEòiÉÒ º´ÉºiÉÉiÉ ½þÉiÉä ½äþ {ÉhÉ iªÉɱÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ZÉɱÉä, ªÉɨÉÖ³ýä SÉ iªÉÉSÉÉ ½þÉ]õä±É EòÉføhªÉÉ´É®ú VÉÉä®ú ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÉjÉ 24 iÉÉºÉ ÊEòSÉxÉ ä ì ä ¨ÉvÉä =¦Éä ®úɽÚþxÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉºÉ Ê´É®úÉvÉ ½þÉiÉÉ. {ÉÉEòEò±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É´Éb÷ÒSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ Vɯû®ú ½þÉiÉÉ {ÉhÉ iÉÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ ä ä ä +½þÉ®úÉjÉ iªÉÉiÉ +b÷EòhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ +ÊVɤÉÉiÉ <SUôÉ xÉ´½þiÉÒ. ½þÉ]õä±ÉSÉÉ vÉÆnùÉ ¡òɪÉnäù¶ÉÒ®ú Vɯû®ú +ɽäþ {ÉhÉ iªÉÉÆiÉ ¨Éä½þxÉiɽþÒ +¡òÉ]õ ä ì +ɽäþ. ä ä B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉÒ±É BEò ¶ÉäVÉÉ®úÒ M.Sc.(diplom) Eò®úÒiÉ ½þÉiÉÉ. iªÉɱÉÉ ºÉÆMÉÒiÉÉSÉÒ +É´Éb÷ iÉ®ú ½þÉiÉÒSÉ {ÉhÉ ì iÉÉä BEò JɴɪªÉÉ ½þÉiÉÉ +ÉÊhÉ iªÉɱÉÉ Ê¶ÉEò®úÒSÉɽþÒ UÆônù ½þÉiÉÉ. ºÉƶÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ iÉÉä VÉÆMɱÉÉiÉ VÉÉiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ Recorder ´É®ú ä ä `ö®úÉÊ´ÉEò EÆò{ÉxÉÉÆSÉä (frequencies) ºÉÆMÉÒiÉ ´ÉÉVÉ´ÉÒiÉ +ºÉä, ½äþ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ EòÓ EÖò`ö±ªÉÉ EÆò{ÉxÉɱÉÉ (Turcken Taube) “]õEòÇ xÉ ]õÉ>ð¤É” ¨½þhÉVÉä ]õÌEò¶É Eò¤ÉÖiÉ®äú +ÉEò̹ÉiÉ ½þÉiÉÉiÉ +ÉÊhÉ EÖò`ö±ªÉɱÉÉ ½þÉiÉ xÉɽþÒiÉ. ¡òÉ®úSÉ ¨ÉVÉä¶ÉÒ®ú Ê´É¹ÉªÉ ½þÉiÉÉ. ä ä ä iªÉɱÉÉ VÉå´½þÉ iªÉÉSÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ VÉxÉDZɨÉvÉä |ÉʺÉrù Eò®úɴɪÉÉSÉä ½þÉiÉä, iÉå´½þÉ iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ +ɱÉÉ ´É ¨½þhÉɱÉÉ EòÓ iÉä Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú ä ʱɽþÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ +ɨ½þÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÊxɤÉÆvÉ Ê±É½þɪɱÉÉ VɶÉÒ ¦ÉɹÉÉ ´ÉÉ{É®úiÉ ½þÉiÉÉä, =nùÉ. It was found, it was observed ä 20
 • 33. +¶ÉÒ ¦ÉɹÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ, {ÉhÉ VɨÉÇxÉÒiÉ ¶ÉÉ»ÉYÉ xÉä½þ¨ÉÒ I found like this, I obseved it +ºÉä ¨½þhÉiÉ. iªÉɱÉÉ iªÉÉSÉÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÊxɤÉÆvÉ +¨ÉäÊ®úEòxÉ VÉxÉDZɨÉvÉä |ÉʺÉrù Eò®úɴɪÉÉSÉÉ ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ “I” Bä´ÉVÉÒ “It” ¨½þhÉVÉä ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É ´ÉÉ{É®úhªÉÉºÉ ä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. |ÉlÉ¨É iªÉɱÉÉ iÉä VÉb÷ MÉä±Éä {ÉhÉ xÉÆiÉ®ú iÉä iªÉɱÉÉ {É]õ±Éä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ ½þÉ VɨÉÇxÉ Ê¨ÉjÉ Dr. Wilfrid Gurtler +ÉiÉÉ iªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉ Internationl Authority ¨½þhÉÚxÉ +Éä³ýJɱÉÉ VÉÉ>ð ±ÉÉMɱÉÉ +ɽäþ. 1994 ¨ÉvÉä ¨É±ÉÉ iªÉɱÉÉ ¦Éä]õhªÉÉSÉÉ ªÉÉäMÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 15 : Dr. ´É Mrs. Wilfred Guertler ¤É®úɤɮú - 1994 ä B±ÉÉÈMÉäxÉ ªÉälÉÒ±É ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É +xÉäEò ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ´ÉɺiÉ´ªÉÉiÉ ¨ÉÒ Eäò´É³ý º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉÒiÉ xɺÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮú ì ä +xÉäEònùÉ EòɽþÒ ½þɺ]äõ±ÉÉ<Ç]õ弃 {ÉhÉ VÉä´ÉiÉ. ¨ÉÒ VÉä´ÉhÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ EòÉªÉ ´É ÊEòiÉÒ ¨ÉºÉɱÉä PÉɱÉiÉÉä ªÉÉEòbä÷½þÒ iªÉÉÆSÉä ±ÉIÉ +ºÉä. ì ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉºÉɱÉänùÉ®ú VÉä´ÉhÉÉSÉÒ SÉ´É +É´Éb÷±ªÉɨÉÖ³ýä iÉä EòvÉÒ EòvÉÒ ¨ÉÉZÉä ¨ÉºÉɱÉä ´ÉÉ{ɯûxÉ VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉÒiÉ +ºÉiÉ. EòɽþÓxÉÒ iÉ®ú ½þɺ]äõ±É ºÉÉäb÷iÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉºÉɱªÉÉSÉä lÉÉäb÷ä lÉÉäb÷ä xɨÉÖxÉä½þÒ ¨ÉÉMÉÚxÉ PÉäiɱÉä ½þÉiÉä. iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉä´ÉhÉÉiÉÒ±É <Æ]õ®úäº]õ ì ä ¤ÉPÉÚxÉ ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É ºÉÉäb÷iÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä ¨ÉºÉɱÉä näùhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. ªÉÉʶɴÉÉªÉ iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ¤Éqù±É +ºÉ±Éä±Éä JÉÉºÉ ì Æ +ÉEò¹ÉÇhÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEòb÷Ò±É VÉɺiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ VªÉÉ ´ÉºiÉÖ¤Éqù±É EÖòiÉÖ½þ±É nùÉJÉʴɱÉä ½þÉiÉä +¶ÉÉ <iÉ®ú Æ ä ´ÉºiÉÚ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. {É®úiÉÒSªÉÉ |É´ÉɺÉÉ +ÉvÉÒ nùÉxÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É ®äúC]õ®úEòbÚ÷xÉ ¨Éɺ]õ®ú SÉÉ´ÉÒ PÉä>ðxÉ ä ì ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ JÉÉ䱪ÉÉ =PÉbÚ÷xÉ |ÉiªÉäEòɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ xÉÉ EòɽþÒ ´ÉºiÉÖ ¦Éä]õÒnùÉJÉ±É iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉ䱪ÉÉƨÉvÉä `äö´É±ªÉÉ, =nùÉ. ¨ÉÉä½þ®úÒ, ½þ³ýnù, ±ÉÉ±É ÊiÉJÉ]õ, EòɳýÉ ¨ÉºÉɱÉÉ, ÊVÉ®äú +ºÉä JÉÉt-{ÉnùÉlÉÉÈxÉÉ SÉ´É +ÉhÉhÉÉ®äú ÊVÉzÉºÉ ´É ±ÉåMÉÉ, Zɤ¤ÉÉ, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®úÒ SÉ{ɱÉÉ, EòÉä®úä ¯û¨ÉɱÉ, ]õÉªÉ ´É ´ÉäiÉÉSÉä nùÉxÉ ¨É±ÉJÉÉƤɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉ䱪ÉÉiÉÚxÉ `äö´É±Éä. iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä ½äþ “MÉä¶SÉ®” xÉCEòÒSÉ +É´Éb÷±Éä +ºÉhÉÉ®ú ä ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ JÉÉjÉÒ +ɽäþ. VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉtɦɴÉxÉ |ÉEòɶÉÒiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòÊiÉ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÖºiÉEäò xÉä±ÉÒ ½þÉiÉÒ. iÉÒ ºÉ´ÉÇ {ÉÖºiÉEäò ä ¨ÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Physical Chem. Institute-1 ÁÉ ºÉƺlÉä±ÉÉ BEò MÉ`Âö`öÉ ¦Éä]õ Ênù±ÉÒ. ¦ÉʴɹªÉÉiÉ iÉÒ {ÉÖºiÉEäò iªÉÉÆxÉÉ xÉCEòÒSÉ ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷iÉÒ±É +ºÉä ´ÉÉ]ÚõxÉ ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ iÉÒ {ÉÖºiÉEäò ¦Éä]õ Ênù±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉhªÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ ¨ÉÒ ä Physical Chem. Institute ÁÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉ½þEòɪÉÉÈxÉÉ, |ÉÉä¡òºÉ®úxÉÉ ´É ´ÉEÇò¶ÉÉì{É ¨ÉvÉÒ±É ºÉ½þEòɪÉÉÈxÉɽþÒ BEò ÊxÉ®úÉ{ÉÉSÉÒ ä ä {ÉÉ]õÔ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ´ÉɺiÉ´ªÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÒ ¸ÉÒ. ºÉÖ¦ÉÉ¹É SÉÆpùxÉ ´É ¸ÉÒ. ¨ÉnùxɱÉÉ±É EÆòºÉÉ±É ªÉÉ nùÉPÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÆÊVÉÊxɪɮúɶÉÒ ä Æ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ. SÉÆpùxÉ ¨ÉÖ³ýSÉÉ ÊjÉ´Éåpù¨ÉSÉÉ. {ÉhÉ ºÉvªÉÉ ¤ÉÆMɳÚý¯û ¨ÉvÉä ºlÉÉ<ÇEò ZÉɱÉÉ +ɽäþ. iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈxÉÉ {É®úÒÊSÉiÉ +ɽäþ iɺÉÉSÉ ¨ÉÒ½þÒ iªÉÉSªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ +ɽäþ. iªÉÉSªÉÉ ±ÉMxÉɱÉÉ ¨ÉÖ¤É<ǽþÚxÉ ÊjÉ´Éåpù¨É±ÉÉ +ɱÉä±ÉÉ ¨ÉÒ BEò]õÉSÉ Æ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ ½þÉiÉÉä. +ɨÉSÉÒ ¨ÉèjÉÒ ¡òÉ®ú PÉÊxɹ]õ +ɽäþ. SÉÆpùxÉSÉä ¤ÉÆMɳÚý¯û¨ÉvÉä nùÉxÉ ¤ÉÆMɱÉä +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iÉÉä ¨É±ÉÉ ºÉÉ®úJÉÉ +ÉOɽþ ä ä Eò®úiÉ +ºÉiÉÉä EòÒ ¨ÉÒ ÊiÉEòbä÷ iªÉÉSªÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ¤ÉÆMɱªÉÉiÉ ®úɽþÉhªÉÉºÉ ªÉÉ´Éä, {ÉhÉ ¦ÉɹÉÉ ´ÉMÉè®úäSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ªÉÉºÉ ¨É±ÉÉ iÉä Eò`öÒhÉ ´ÉÉ]õiÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ +VÉÚxÉ iÉä ¨ÉxÉÉ´É®ú PÉäiɱÉä±Éä xÉɽþÒ. 21
 • 34. ¸ÉÒ. ¨ÉnùxɱÉÉ±É EÆòºÉÉ±É ¤É-ªÉÉSÉ ´É¹ÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ, ¤ÉɪÉEòÉä EòÉxÉxÉ, ¨ÉÖ±ÉMÉÉ +ÉÊnùiªÉ, +ÉÊhÉ ºÉÚxÉ ªÉÉÆSªÉɺɽþ VɨÉÇxÉÒiÉSÉ ®úɽþÉiÉÉä. iªÉɱÉÉ ¡òÉ®ú ´É¹ÉÉÈ{ÉÖ´ÉÔSÉ VɨÉÇxÉ xÉÉMÉÊ®úEòi´É ʨɳýɱÉä ½þÉiÉä. iÉÉä ¨ÉÖ³ýÉiÉ ¦É]õÓb÷ÉSÉÉ ({ÉÆVÉɤÉ) {ÉhÉ +xÉäEò ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ iÉÉä ä VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ÉÊhÉ iÉälÉäSÉ ºlÉÉ<ÇEò ZÉɱÉÉ. iªÉÉSªÉÉ ¶É®úÒ®ú ªÉ¹]õÒEòbä÷ ¤ÉÊPÉiɱÉä iÉ®ú iÉÉä {ÉÆVÉɤÉÒ +ɽäþ ªÉÉ´É®ú BEònù¨É Ê´É·ÉɺÉSÉ ¤ÉºÉiÉ xÉɽþÒ. EÆòºÉÉ±É +ÉÊhÉ SÉÆpùxÉ B±ÉÉÈMÉxɨÉvÉÒ±É ºÉÒ¨ÉäxºÉ EÆò{ÉxÉÒiÉ EòÉ¨É Eò®úÒiÉ ½þÉiÉä ´É ¨ÉÒ B±ÉÉÈMÉxÉ ªÉÖÊxÉ´½þ̺É]õÒ¨ÉvÉä postä Doctoral reseach Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä. EòɽþÒ EòÉ®úhÉÉxÉÒ +ɨ½þÒ ¦Éä]õ±ÉÉä +ÉÊhÉ nùÉxÉ - iÉÒxÉ ¦Éä]õÒiÉSÉ +ɨÉSªÉÉ iÉÉ®úÉ VÉÖ³ý±ªÉÉ ´É ä ä +ɨÉSÉÒ ¨ÉèjÉÒ SÉÉÆMɱªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ´ÉÉfÚø ±ÉÉMɱÉÒ iÉÒ +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ iɶÉÒSÉ +ɽäþ. iÉä nùÉPÉä {ÉMÉÉ®únùÉ®ú, iªÉɨÉÖ³ýä +ÊvÉEò {ÉèºÉä´ÉɱÉä ´É ä Æ ¨ÉÒ scholarship ´É®ú {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ +ɨÉSªÉÉ ÊiÉPÉÉÆSªÉÉ VÉÖ³ý±É䱪ÉÉ iÉÉ®úɨÉÖ³ýä +ÉÊhÉ º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSÉÒ ¨ÉèjÉÒ ´ÉÉføiÉSÉ MÉä±ÉÒ. VɨÉÇxÉÒiÉ EÆòºÉÉ±É +xÉäEò ´É¹Éæ ¤É̱ÉxɨÉvÉä (iÉÉä VɨÉÇxÉ xÉÉMÉ®úÒEò +ɽäþ) ®úÉʽþ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ ¤É̱ÉxÉSÉä +ÉEò¹ÉÇhÉ VÉɺiÉ. iªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þÒ +vÉÚxÉ ¨ÉvÉÚxÉ ¤É̱ÉxɱÉÉ ¦Éä]õ näùiÉ ½þÉiÉÉä. nùÉPÉÉÆEòbä÷ MÉÉb÷Ò ½þÉiÉÒ ´É iªÉÉÆSÉä EÆò{ÉxÉÒiÉÒ±É EòÉ¨É ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 4-5 SªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ ä ä ä ºÉÆ{ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 7 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ ±Éì¤É ¨ÉvÉä EòÉ¨É Eò®úɪÉSÉÉä. 7 xÉÆiÉ®ú ÁÉ nùÉPÉÉÆSÉÉ ¡òÉäxÉ +ɱÉÉ EòÒ ¨ÉMÉ ¨ÉÒ ä +ɴɯûxÉ PÉ®úÒ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ iɪÉÉ®ú ®úɽþÉiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä {Éʽþ±ªÉÉ BEò iÉä nùÒb÷ ´É¹ÉÉÇ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ ½þɺ]äõ±É´É®ú {É®úiÉhªÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ä ¤É-ªÉÉSÉ +ƶÉÒ ºÉÖEò®ú ZÉɱÉÉ ½þÉiÉÉ. ä ¡òÉä]Éä xÉÆ. 16 : ʨÉjÉ - ¸ÉÒ.ºÉÖ¦ÉÉ¹É SÉÆpùxÉ ´É ¸ÉÒ. ¨ÉnùxɱÉÉ±É EÆòºÉÉ±É ºÉÉä¤ÉiÉ +É`ö´Éb÷¬ÉiÉÒ±É 3-4 Ênù´ÉºÉ +ɨ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷SÉ ½þɺ]äõ±É´É®ú VÉä´ÉiÉ ½þÉiÉÉä. {ÉhÉ VÉ®ú SÉÆxpùxÉ ´É EÆòºÉÉ±É ªÉÉÆSªÉÉ{ÉèEòÒ ä ä EòÉähÉÉEòbä÷ VÉä´ÉɪÉSÉä `ö®ú±Éä iÉ®úÒ xÉÆiÉ®ú xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒSÉ ¤É-ªÉÉSÉnùÉ VÉä´ÉhÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä, =®ú±Éä±Éä 2-3 Ênù´ÉºÉ +ɨÉSÉÉ Ê{ÉZZÉÉ |ÉÉäOÉì¨É, iÉÉä½þÒ +ɨÉSªÉÉ JÉÉºÉ +Éä³ýJÉÒSªÉÉ <]õÉʱɪÉxÉ ½þÉ]õä±ÉÉiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É BEò Ê´ÉtÉlÉÔ iªÉÉ <]õÉʱɪÉxÉ ½þÉ]õä±ÉSÉä ì ì ì accounts ʱɽþÒiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ +É´Éb÷hÉÉ®úÉ BEò º{Éä¶É±É Ê{ÉZZÉÉ iÉÉä <]õɱÉÒªÉxÉ ½þÉ]õä ±É´ÉɱÉÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ ì ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ iÉÉä ‘º{Éä¶É±É EäòºÉ’ (JÉÉºÉ ÊMÉ-½É<ÇEò) ¨½þhÉÚxÉ näùiÉ +ºÉä, ½þÉä +ÉÊhÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ´É±ÉiÉÒiÉ. EòÉähÉiªÉɽþÒ ì EòɨÉɺÉÉ`öÒ +ɨ½þÒ ÊiÉPÉä ºÉ½þºÉÉ BEòjÉSÉ +ºÉɪÉSÉÉä. +ºÉä ʦÉzÉ |Énäù¶ÉÉiɱÉä, ʦÉzÉ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ´É Ê¦ÉzÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉÆiÉ ´ÉÉfø±Éä±Éä {ÉhÉ ¨ÉxÉÉxÉä BEòjÉ +ɱÉä±Éä +ɨ½þÒ ÊiÉPÉä ʨÉjÉ +ÉVɽþÒ VÉMÉÉSªÉÉ {ÉÉ`öÒ´É®ú EÖò`äö½þÒ +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ +ɨ½þɱÉÉ BEò¨ÉäEòÉÆʴɹɪÉÒ VÉÒ +ÉÆiÉÊ®úEò +Éäfø ´ÉÉ]õiÉä iÉÒ ¶É¤nùÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä +¶ÉCªÉ +ɽäþ. +ɨÉSÉä ½äþ ÊjÉEÚò]õ ¸ÉÒ. nùkÉMÉÖ¯û ºÉÉ®úJÉä xÉä½þ¨ÉÒ BEòjÉ +ºÉɪÉSÉä. ºÉvªÉÉ VÉå´½þÉ VÉå´½þÉ +ɨ½þÒ ¡òÉäxÉ´É®ú ´ÉÉ ºÉ¨ÉIÉ ¦Éä]õÚxÉ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉä iÉå´½þÉ iÉå´½þÉ +ɨ½þɱÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É BEòjÉ PÉɱɴɱÉ䱪ÉÉ Ênù´ÉºÉÉƨÉvÉÒ±É +É`ö´ÉhÉÓSÉÒ =VɳýhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ EòɽþÒ +Éè®úSÉ ¨ÉVÉÉ ªÉäiÉä. MÉɱɤÉÉä]õ xÉ ±ÉÉMÉiÉÉ +ɨÉSÉÒ ½þÒ ¨ÉèjÉÒ ªÉÉ{ÉÖføä½þÒ +¶ÉÒSÉ ®úɽþÉ´ÉÒ B´ÉføÒSÉ näù´ÉÉVɴɳý |ÉÉlÉÇxÉÉ. ¨ÉÒ B±ÉÉÈMÉxɨÉvÉä +ºÉiÉÉxÉÉ ¸ÉÒ. EÆòºÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ VÉÉ>ðxÉ SÉiÉÖ¦ÉÖVÉ ½þÉ>ðxÉ ºÉ½þ{ÉixÉÒ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ +ɱÉÉ. EÆòºÉɱÉ, Ç ä iªÉÉSÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÉè. EòÉxÉxÉ Ê½þ±ÉÉ PÉä>ðxÉ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®úSÉÒ ½þÒ PÉ]õxÉÉ +ɽäþ. PÉ®úÒ VÉä´ÉhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ËEò´ÉÉ Ê{ÉZZÉÉ JÉÉhªÉÉSÉÉ EÆò]õɳýÉ +ɱÉÉ iÉ®ú +ɨ½þÒ BEòÉ ªÉÖMÉÉ亱ÉÉδ½þªÉxÉ ½þÉ]õä±ÉÉÆiÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ VÉÉiÉ ½þÉiÉÉä. ¤É-ªÉÉSÉnùÉ ÊiÉlÉä VÉÉiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ì ä iªÉÉ ½þÉ]õä±ÉSªÉÉ ¨ÉɱÉEòɶÉÒ +Éä³ýJÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ. £òÉ<Çb÷ ºÉÉìºÉäVÉäºÉ ¤É®úɤɮú iÉÉä ¤É-ªÉÉSÉ {ÉÉí¨É£òÒ]ÂõºÉ {ÉhÉ näùiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þÒ ì ä ä 22
 • 35. iªÉÉ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ EòÓ ÁÉ {ÉÉí¨É£òÒ]ÂõºÉ (¤É]õÉ]õ¬ÉSÉä Ë¡òMÉ®ú ÊSÉ{ºÉ ) Eò¨ÉÒ Eò¯ûxÉ iªÉɤÉnù±ªÉÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ {ÉrùiÉÒSÉÉ lÉÉäb÷ɺÉÉ ¡òÉäb÷hÉÒSÉÉ ¦ÉÉiÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ´É EòÉxÉxÉ ºÉÉ`öÒ £òÉ<Çb÷ ºÉÉìºÉäVÉäºÉ ¤Énù±ÉÒ {ÉÉí¨É£òÒ]ÂõºÉ ´É ¡òÉäb÷hÉÒSÉÉ ¦ÉÉiÉ näù>ð ¶ÉEò¶ÉÒ±É EòÉ ? ´É +ºÉä½þÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ, +ºÉä VÉä´ÉhÉ iªÉÉxÉä +ɨ½þɱÉÉ Ênù±Éä iÉ®ú +ɨ½þÒ ºÉ´ÉÇVÉhÉ iÉä VÉä´ÉhÉ BxVÉÉìªÉ Eò°ü ¶ÉEÚò. iªÉÉ ¨ÉɱÉEòÉxÉä +ɨÉSÉÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ ¨ÉÉxªÉ Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSÉÒ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öÒ ºÉÉäªÉ ZÉɱÉÒ. +ºÉäSÉ BEòÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ +ɨ½þÒ iªÉÉ ªÉÖMÉÉ亱ÉÉδ½þªÉxÉ ½þÉ]õä±ÉÉÆiÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. +ɨÉSÉä ]äõ¤É±É ¤É®äúSÉ ¨ÉÉä`öä ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä xÉÆiÉ®ú +ɱÉ䱪ÉÉ nùÉxÉ VɨÉÇxÉ ÎºjɪÉÉ +ɨÉSÉÒ ºÉ½þ¨ÉiÉÒ PÉä>ðxÉ ì ä ä ä +ɨÉSªÉÉSÉ ]äõ¤É±É´É®ú ºlÉÉxÉÉ{ÉzÉ ZÉɱªÉÉ. +ɨÉSªÉÉ Êb÷¶É¨ÉvÉÒ±É VÉä´ÉhÉÉSÉä {ÉnùÉlÉÇ ¤ÉPÉÚxÉ iªÉÉÆxÉɽþÒ iɺÉäSÉ VÉä´ÉhÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ <SUôÉ ZÉɱÉÒ {ÉhÉ nùÉxÉ-iÉÒxÉ ´Éä³ýÉ {ÉÚhÉÇ ¨ÉäxÉÖ-EòÉbÇ÷ ¶ÉÉävÉÚxɽþÒ iªÉÉÆxÉÉ iÉÉä ¨ÉäxÉÖ ºÉÉ{Éb÷±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÉZªÉÉ iÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä ¨½þhÉÚxÉ ä ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÓ iªÉÉ +ɨ½þÒ ¨ÉÉMÉʴɱÉä±ÉÒ Êb÷¶É ÁÉ ¨ÉäxªÉÖ-EòÉbÇ÷ ¨ÉvÉä ¶ÉÉävÉiÉ +ɽäþiÉ EòÉ ? iÉÒ +ɨÉSÉÒ º{Éä¶É±É ¡ò®ú¨ÉÉ<Ç¶É +ɽäþ. iÉÖ¨½þÒ ¤É®äúSÉ ´Éä³ýÉ ªÉÉ ½þÉ]õä±É ¨ÉvÉä ªÉäiÉ +ºÉÉ±É iÉ®ú iÉÖ¨ÉSªÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ´É°üxÉ ½þÉ]õä±É ¨ÉɱÉEò iÉÖ¨½þɱÉÉ ½þÉ ¨ÉäxªÉÖ ºÉ´½Çþ Eò°ü ì ì ¶ÉEòiÉÉä. {ÉhÉ VÉ®ú iÉÖ¨½þɱÉÉ iɶÉÒ Êb÷¶É ½þ´ÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÒ iÉÒ iÉÖ¨ÉSªÉɺÉÉ`öÒ½þÒ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉÉä. iªÉÉ nùÉPÉÓxÉÉ +ɨÉSÉä ʺɱÉäC¶ÉxÉ ä BEònù¨É {ɺÉÆiÉ {Éb÷±Éä. xÉÆiÉ®ú MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ MÉìºÉ´É®ú ¦ÉÉÆb÷¬ÉiÉ ¨ÉÉäEò³ýÉ {ÉhÉ xÉÒ]õ ʶÉVɱÉä±ÉÉ ¦ÉÉiÉ EòºÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÉ, ÁÉ´É®ú BEò ¦É±Éä ¨ÉÉä`öä ±ÉäCSÉ®ú Ênù±Éä. iªÉÉÆxÉÉ iÉä BäEòÚ xÉ +É{ÉhÉ EòɽþÒ xÉÊ´ÉxÉ Ê¶ÉEò±ªÉÉ ºÉÉ®úJÉä ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉä, EòÉ®úhÉ VɨÉÇxÉÒiÉ =Eò³ýiªÉÉ ä {ÉÉhªÉÉiÉ iÉÉÆnùÖ³ý +ºÉ±Éä±ÉÒ {±Éɺ]õÒEò Ê{ɶɴÉÒ +vÉÉÇ iÉÉºÉ `äö´É±ÉÒ ´É xÉÆiÉ®ú ¤Éɽäþ®ú EòÉfÚøxÉ ]õÉMÉÚxÉ `äö´É±ÉÒ EòÒ ZÉɱÉÉ ¦ÉÉiÉ iɪÉÉ®ú. Æ {ÉhÉ iªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÇ IÉÉ®ú ´É |ÉÊlÉxÉä +ºÉ±Éä±Éä {ÉÉhÉÒ ÊxÉPÉÚxÉ VÉÉiÉä ´É ¨ÉÉäEò³ýÉ {ÉhÉ SÉ´É xɺɱÉä±ÉÉ ¦ÉÉiÉ iɪÉÉ®ú ½þÉiÉÉä, EòvÉÒ ä BEònùÉ ¨ÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ |ɨÉÉhÉä ¦ÉÉiÉ Eò®úiÉä +ºÉä iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉä. iɺÉä iªÉÉ ¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱªÉɺÉÖrùÉ. ¶Éä´É]õÒ ÊxÉ®úÉ{É PÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ä ä ¨ÉÒ ºÉ½þVÉSÉ iªÉÉ EòÉªÉ Eò®úiÉÉiÉ +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉä =kÉ®ú BäEòÚ xÉ ¨ÉÒ SÉÉ]õ ZÉɱÉÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉ nùÉPÉÒ ½þÉ¨É ºÉɪÉxºÉSªÉÉ ä ä ]õÒSÉ®ú ½þÉiªÉÉ. +É{ɱÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉxÉ {ÉrùiÉÒSÉÉ ¦ÉÉiÉ EòºÉÉ Eò®úiÉÉiÉ ½äþ ¨ÉÒ iªÉÉ ½þÉ¨É ºÉɪÉxºÉSªÉÉ ]õÒSÉ®úxÉÉ Ê¶ÉEòʴɱªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù ä ä EòɽþÒ +Éè®úSÉ ½þÉiÉÉ. ¶ÉɺjɶÉÖrù {ÉrùiÉÒxÉä SÉ´ÉnùÉ®ú ¦ÉÉiÉ Ê¶ÉVÉ´ÉhÉä ½þÉ ¨ÉÉZÉÉ BEò +É´Éb÷iÉÉ UÆônù +ɽäþ +ºÉä ¨½þ]õ±Éä iÉ®ú ´ÉÉ´ÉMÉä ä ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ä ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ´É®ú ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ¨ÉvÉä 1969 iÉä 1972 {ɪÉÈiÉ ½þÉiÉÉä. iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ Ê¨ÉjÉÉÆ ä ¤É®úɤɮú iÉ®ú EòvÉÒ {ɪÉÇ]õEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýɤɮúɤɮú VÉÉ>ðxÉ +xÉäEò |ÉäIÉhÉÒªÉ ºlɳäý {ÉɽþÒ±ÉÒ ´É Vɴɳý{ÉɺÉSªÉÉ +xÉäEò näù¶ÉÉƨÉvªÉä½þÒ ä ä Ê¡ò°üxÉ +ɱÉÉä. ¤É®úÉSɺÉÉ ªÉÖ®úÉ{É ‘ <ÆM±ÉÆb÷, £òÉƺÉ, ¤ÉäαVɪɨÉ, +Éìº]ÅõÒªÉÉ, bä÷xɨÉÉEÇò, ZÉäEòÉ亱ÉÉä´½þÉÊEòªÉÉ, κ´ÉiZɱÉÈb÷, +ÉÊhÉ ä +ÉhÉJÉÒ nùÊIÉhÉäEòb÷Ò±É, OÉҺɱÉÉ +ÉÊhÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ ´É EìòxÉb÷ɱÉɽþÒ ¦Éä]õÒ Ênù±ªÉÉ ´É VÉMÉ|É´ÉɺÉÉSÉÉ +xÉÉäJÉÉ +xÉÖ¦É´É ºÉÉ`ö´É±ÉÉ, VÉÉä ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú ={ɪÉÖHò ´ÉÉ]õ±ÉÉ. ÁÉ |É´ÉɺÉÉiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ±ÉÉäEòÉƶÉÒ (VÉɺiÉ Eò°üxÉ VɨÉÇxÉÉƶÉÒ) MÉÉ`ö {Éb÷±ÉÒ. iªÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ VÉhÉÉƶÉÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ +ÉÊhÉ iÉÒ +ÉVÉ 40 ´É¹ÉÉÈxÉÆiÉ®ú½þÒ Ê]õEòÚ xÉ +ɽäþ. +ºÉÉSÉ BEò VɨÉÇxÉ Ê¨ÉjÉ ¸ÉÒ. ´Éɱbä÷¨ÉÉ®ú ªÉÉäº]õ ¨É±ÉÉ ZÉäEòÉ亱ÉÉä´½þÉÊEòªÉÉSªÉÉ ºÉ½þ±ÉÒiÉ ¦Éä]õ±ÉÉ. iªÉÉSªÉɶÉÒ B´ÉføÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ EòÓ +ɨ½þÒ BEòÉSÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É +ºÉ±ªÉɺÉÉ®úJÉä ´ÉÉ]õiÉä. ¨ÉÒ iªÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ½þÒ ®úɽÚþxÉ +ɱÉÉä +ÉÊhÉ iªÉÉSªÉÉ +É<Ç -´Éb÷Ò±ÉÉƶÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ ®úɽþɴɪÉÉºÉ MÉä±ÉÉä ½þÉäiÉÉä iÉä´½þÉ iªÉÉSÉÒ +É<Ç +É`ö´ÉhÉÒxÉä ¨É±ÉÉ ¥ÉäEò¡òɺ]õ ºÉÉä¤ÉiÉ BEòiÉ®úÒ ¨ÉºiÉ SÉÉìEò±Éä]õ näùiÉ +ºÉä. +ÉiÉÉ iªÉÉSÉä +É<Ç -´Éb÷Ò±É nùÉPÉä½þÒ ½þªÉÉiÉ xÉɽþÒiÉ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ ä PÉɱÉʴɱÉ䱪ÉÉ ºÉÖJÉnù IÉhÉÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ¨ÉÉjÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ +VÉÖxɽþÒ iÉÉVªÉÉ +ɽäþiÉ. EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ ´Éɱbä÷¨ÉÉ®ú iªÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ |É´ÉɺÉÉnù®ú¨ªÉÉxÉ ¨ÉvɱÉä EòɽþÒ iÉÉºÉ iªÉÉSÉÒ ¤ÉÉä]õ ¨ÉÖƤÉ<ÇSªÉÉ vÉCCªÉɱÉÉ lÉÉƤɱÉÒ +ºÉiÉÉxÉÉ SÉSÉÇMÉä]õ±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ PÉ®úÒ ªÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉ. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 17 : Mr Waldemar Jost SÉÒ SÉSÉÇMÉä]õ ¦Éä]õ 23
 • 36. ¨É±ÉÉ USA ±ÉÉ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ +¨ÉäÊ®úEäòSÉÉ visa PÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä ½þÉäiÉä iªÉɺÉÉ`öÒ ¨É±ÉÉ ¨ªÉÖÊxÉSÉ ¨ÉvÉÒ±É American Consulate ±ÉÉ ¦Éä]õ näùhÉä +ɴɶªÉEò ½þÉiÉä. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É G.K.Shenoy ¨ªÉÖÊxÉSÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉ ¨ÉÉäºÉ¤ÉÉì´É®ú ªÉÉ xÉÉä¤Éä±É ä ä ä {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò Ê´ÉVÉäiªÉÉ ¶ÉɺjÉYÉÉEòbä÷ Physics ʴɹɪÉÉÆiÉ post-doctoral ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úÒiÉ ½þÉiÉÉ. ¨ªÉÖÊxÉSɱÉÉ VÉÉhÉÉ®úSÉ ½þÉiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ GK ±ÉÉ ¦Éä]õhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉSªÉÉEòbä÷ ®úÉjÉÒSÉä VÉä>ðxÉ ÊiÉlÉä ¨ÉÖCEòÉ¨É Eò¯ûxÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ {É®úiÉ VÉÉhªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉäSÉ ¨ÉÒ ÊiÉEòbä÷ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ®úÉjÉÒ GK Eòbä÷ MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ iªÉÉSÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÉè. ®úʴɤÉɱÉÉ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò ä Eò®úhªÉÉiÉ ¨ÉMxÉ ½þÉiÉÒ. ®úʴɤÉɱÉÉ {ÉÖ-ªÉÉ iɳýiÉ ½þÉiÉÒ. ¨ÉÒ EòɽþÒ ¨ÉnùiÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä EòÉ +ºÉä +ÉÆiÉ, º´ÉªÉÆ{ÉÉEò PÉ®úÉiÉ, VÉÉ>ðxÉ ä ä ÊiɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä. iÉå´½þÉ {ÉÖ-ªÉÉ ¡ÖòMÉiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä iÉÒ lÉÉäb÷Ò¶ÉÒ ´ÉèiÉÉMɱÉä±ÉÒ ÊnùºÉ±ÉÒ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ {ÉÖ®úÒ iɳýhÉä ½þÉiÉÉiÉ PÉäiɱÉä +ÉÊhÉ ¨ÉVÉÉ ¨½þhÉVÉä xÉÆiÉ®ú |ÉiªÉäEò {ÉÖ®úÒ ¡ÖòMÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ. ÊiɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÉEòEò±ÉäSªÉÉ UÆônùÉʴɹɪÉÒ EòɽþÒSÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉ´½þiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä ÊiɱÉÉ +ɶSɪÉÇ ´ÉÉ]õ±Éä. xÉÆiÉ®ú MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ iªÉÉ nùÉPÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ +xÉÉäJªÉÉ hobby ʴɹɪÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. iÉä ºÉ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú JÉ®äú ä iÉ®ú ®úʴɤÉɱÉÉxÉä +É{ÉhÉ {ÉÉEòEò±Éä´É®ú BEò {ÉÖºiÉEò ʱɽÖþªÉÉ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ. +ɨÉSªÉÉ nùÉPÉÉÆSªÉÉ ´Éä³ýÉ xÉ VÉÖ³ý±ªÉɨÉÖ³ýä ä +ɨÉSÉÉ iÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉÖføä ¤ÉÉ®úMɳý±ÉÉ. G K Shenoy ºÉvªÉÉ Argonne National Laboratory, Illinois, USA ªÉälÉä Senior Scientific Director +ɽäþ. B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ +ºÉiÉÉxÉÉ MÉÉä{Éɳý (GK) ´É ºÉÉè. ®úʴɤÉɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ BEò Ênù´ÉºÉ ®úɽþÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É ä ì ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉäiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ ½þÉì]äõ±É ¶ÉÉävÉiÉ ½þÉäiÉÉä. B±ÉÉÈMÉäxɨÉvÉä iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ 2-3 Internatioal Conferences +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ ½þɺ]äõ±ÉSªÉÉ VɴɳýSÉÒ ºÉ´ÉÇ ½þÉ]õä±ºÉ ¦É®ú±Éä±ÉÒ ½þÉiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þÒ `ö®úʴɱÉä EòÓ iÉÒ nùÉPÉä ¨ÉÉZªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ì ì ä ä ZÉÉä{ÉiÉÒ±É ´É ¨ÉÒ ¶ÉäVÉÉ®úÒ EÖò`äöiÉ®úÒ ZÉÉä{ÉäxÉ. SÉÆpùxÉ ´É EÆòºÉÉ±É nùÉPÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÒ ªÉÉ +ºÉä ºÉÖSÉʴɱÉä, {ÉhÉ ºÉÉ®úɺÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ä Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉhÉäSÉ {ɺÉÆiÉ Eäò±Éä EòÉ®úhÉ MÉÉä{Éɳý (GK) ´É ºÉÉè. ±ÉÉ {ÉhÉ iÉÒSÉ Eò±{ÉxÉÉ ¤É®úÒ ´ÉÉ]õ±ÉÒ. JÉ®äúiÉ®ú ¨ÉÒ ì EìòlÉʱÉEò ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉäiÉÉä ÊVÉlÉä ºÉÆvªÉÉEòɳý xÉÆiÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ ´ÉÉ ÎºjɪÉÉÆxÉÉ ªÉähªÉÉºÉ ¨ÉxÉÉ<Ç +ºÉä. {ÉhÉ ºÉt{ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ nÖùºÉ®úÉ ={ÉɪÉSÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÉ ¤ÉäiÉ xÉCEòÒ Eäò±ÉÉ ´É iɺÉä Eäò±Éä½þÒ. ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ´É ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ ´É ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆvªÉÉEòɳý’ SªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ì Æ ½þɺ]äõ±ÉSÉä ®äúC]õ®ú ´É ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÖ±Éä SÉÉÆMɱÉÒ +Éä³ýJÉiÉ ½þÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ iÉÒ VÉÉäJÉÒ¨É PÉähªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. nÖùºÉ-ªÉÉ ì ì ä Ênù´É¶ÉÒ ºÉEòɳýÒ ½þɺ]äõ±É ºÉÉ¡ò Eò®úhÉÉ®úÒ ¤ÉÉ<Ç BEònùÉ ªÉä>ðxÉ MÉä±ÉÒ ´É ÊiÉxÉä ®úʴɤÉɱÉɱÉÉ ¤ÉÊPÉiɱÉä xÉɽþÒ ¨½þhÉVÉä ¨É±ÉÉ EòɳýVÉÒ ì xÉɽþÒ. ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ `ö®ú±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ZÉɱªÉÉ +ÉÊhÉ +ɨÉSÉÒ ËSÉiÉÉ nÚù®ú ZÉɱÉÒ, +ºÉÉä. ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú +ºÉÉ ½þÉ {Éʽþ±ÉÉSÉ |ɺÉÆMÉ MÉÖnù®ú±ÉÉ ½þÉiÉÉ iÉÉä½þÒ BEòÉ Ê¨ÉjÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ. nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ +ɨ½þÒ ¡ò®úɳý ´É VÉä´ÉhÉ Eò¯ûxÉSÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±ÉÉä. ¨ÉÒ ä Æ ¡ò®úɳýɺÉÉ`öÒ Eäò±Éä±ÉÉ ={ɨÉÉ GK ´É ºÉÉè. ±ÉÉ ¡òÉ®úSÉ +É´Éb÷±ÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ Eò¹]õÉSÉä ¡ò³ý {ÉhÉ ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉä. xÉÆiÉ®ú +ɨ½þÒ B±ÉÉÈMÉäxÉSÉÉ {ÉÊ®úºÉ®ú Ê¡ò¯ûxÉ +ɱªÉÉ´É®ú ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ GK ´É ºÉÉè. ®úʴɤÉɱÉÉ ¨ªÉÖÊxÉSɱÉÉ {É®úiÉ MÉä±ÉÒ. <lÉä BEòÉ ¨ÉVÉänùÉ®ú ÊxɪɨÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä ´ÉÉ]õiÉä. ¨ÉÒ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä iÉä ½þɺ]äõ±É EìòlÉʱÉEò ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ½þÉiÉä ½äþ ¨ÉÒ ä ì ä ´É®ú xɨÉÚnù Eäò±Éä +ɽäþSÉ. ½þɺ]äõ±ÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ênù´ÉºÉ¦É®úÉiÉ ¤ÉɪÉEòÉÆxÉÉ ¯û¨É¨ÉvÉä ªÉähªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ½þÉiÉÒ ¡òHò ®úÉjÉÒ xÉ´½þiÉÒ. ½þÉ ì Æ ä ÊxÉªÉ¨É ¨É±ÉÉ VÉ®úÉ Ê´ÉÊSÉjÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ. BEòÉ ½þɺ]äõ±ÉSªÉÉ ºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÒ iªÉÉʴɹɪÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÓ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÒ EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ ´Éä³ýäiÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ ¯û¨É¨ÉvÉä ì +ÉhÉÚxÉ (iÉÖ¨ÉSªÉÉ) où¹]õÒxÉä +´ÉèvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ MÉÉä¹]õÓ Eò®úhªÉÉºÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ {ÉhÉ ®úÉjÉÒ xÉɽþÒ, ½äþ VÉ®úÉ xÉ {É]õhÉÉ®äú +ɽäþ. iÉälÉä ½þVÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉÒ ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖqùÉ ¨ÉÉxªÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ ÁÉ EòɪÉtɤÉqù±É +ɨ½þÒ EòɽþÒ Eò¯û ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ +ºÉä iªÉÉÆSÉä =kÉ®ú ½þÉiÉä. +lÉÉÇiÉ BEò MÉÉä¹]õ xÉCEòÒ EòÓ ÁÉ ÊxɪɨÉɨÉÖ³ýä ½þɺ]äõ±É +MÉnùÒ ¤ÉEòÉ±É ZÉɱÉä xÉɽþÒ ´É BJÉÉnù nÖùºÉ®úÉ +{É´ÉÉnù ´ÉMɳýiÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ ä ì |ɨÉÉhÉÉiÉ Ê¶ÉºiÉ {Éɳý±ÉÒ VÉÉiÉ ½þÉiÉÒ, iÉÖEòÉ ¨½þhÉä ½äþ ½þÒ xɺÉä lÉÉäb÷Eòä . +ºÉä ½äþ ÊxÉªÉ¨É +ÉÊhÉ ½þɺ]äõ±ÉSÉä life. ä ì ¨ÉÒ +¨ÉäÊ®úEòä iÉ ºÉ´ÉÇ |É´ÉÉºÉ ‘EòÉìÎx]õxÉäx]õ±É’ ¤ÉºÉxÉä Eäò±ÉÉ ´É +xÉäEò ¨ÉÉä`öÒ ¶É½þ®úä ¤ÉÊPÉiɱÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮú |É´ÉɺÉÉiÉ ä ºÉÉè.®úVÉxÉÒ ´ÉʽþxÉÒ{ÉhÉ ½þÉiªÉÉ. ÊiÉlÉä ¤É®äúSÉ Ê¨ÉjÉ ´É xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆEòbä÷SÉ ¨ÉÖCEòÉ¨É Eäò±ÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä |É´ÉÉºÉ lÉÉäb÷É ÊEò¡òɪÉiɶÉÒ®ú ZÉɱÉÉ. ä ¨ªÉÖ®ú-´ÉÚb÷, ´ÉÉì±]õÊb÷ºxÉä ±Éíb÷, ¨É®úÒxÉ ¶ÉÉä, ]äõCºÉÉºÉ ¨ÉvÉä Ê¡ò±¨É-º]Öõb÷Ò+ÉäVÉ, xªÉÖªÉÉìEòÇ , B¨{Éɪɮú º]äõ]õ <¨ÉÉ®úiÉ, ´ÉÉì˶ÉMÉ]õxÉ b÷Ò.ºÉÒ. ´½É<Ç]õ ½þÉ>ðºÉ, ʶÉEòÉMÉÉä, ±ÉÉºÉ ´ÉäMÉɺÉ. |ÉiªÉäEò Ê`öEòÉhÉSÉÒ ¨ªÉÖÊZÉªÉ¨É {ÉhÉ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ. ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ ]õɱÉäº]õ, ¥ÉÉ<Ç]õäº]õ, Êb÷{Éäº]õ ì +¶ÉÉ ½þÉiªÉÉ {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÉ Eò±SÉ®ú±É ]õSÉ xÉ´½þiÉÉ, VÉÉä ªÉÖ®úÉ{ÉÉÆiÉ +xÉ֦ɴÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýiÉÉä, +ºÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä. iªÉÉ´É®ú ¤É®úÒSÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÒ ä ä ¨ÉiÉä +ºÉÚ ¶ÉEòiÉÉiÉ. ʶÉEòÉMÉÉä±ÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä iÉå´½þÉ BEòÉ ¨ÉÆMɳýÉMÉÉè®úÒSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɱÉÉ VÉÉhªÉÉSÉɽþÒ ªÉÉäMÉ +ɱÉÉ. ¨ÉÆMɳýÉMÉÉè®úÒºÉÉ`öÒ ä JÉÉºÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉxÉ {ÉrùiÉÒSÉÉ VÉä´ÉhÉÉSÉÉ ¤ÉäiÉ ½þÉiÉÉ iªÉÉSÉÒ ¨ÉVÉÉ EòɽþÒ +Éè®úSÉ ½þÉiÉÒ. ä ä 24
 • 37. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ´½þÉ<Ç]õ ½þÉ>ðºÉ ¤ÉPÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉSÉÒ ½þÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉä xÉÊ¶É¤É ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨É±ÉÉ iÉä ¤ÉPÉiÉÉ +ɱÉä, EòÉ®úhÉ ¨ÉÉZªÉÉ xÉÆiÉ®ú VÉä¨É iÉä¨É 20 / 25 ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ÊºÉCªÉÖÊ®ú]õÒ MÉÉbÇ÷ºÉxÉÒ |É´Éä¶É Ênù±ÉÉ. +ÉÆiÉ VÉÉ>ðxÉ |ÉäʺÉbå÷]õ ÊxÉCºÉxÉ ºÉɽäþ¤É EÖò`äö ¤ÉºÉiÉÉiÉ, EÖò`äö ºÉ¦ÉÉ PÉäiÉÉiÉ iªÉÉ ºÉ´ÉÇ JÉÉ䱪ÉÉ ¤ÉPÉɪÉSªÉÉ ½þÉiªÉÉ. ´½þÉ<Ç]õ ½þÉ>ðºÉ¨ÉvÉä VÉÉiÉÉÆxÉÉ iÉälÉÒ±É ÊºÉCªÉÖÊ®ú]õÒ MÉÉbÇ÷ºÉxÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ä ½þÉiÉÉiɱÉÒ Ê{ɶɴÉÒ iÉ{ɺÉɪɱÉÉ ¨ÉÉÊMÉiɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ VÉå´½þÉ iÉÒ =PÉb÷±ÉÒ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ +ÉÆiÉ EòɳýÉ ¨ÉºÉɱÉÉ ´É ±ÉÉ±É ÊiÉJÉ]õ ÊnùºÉ±Éä. iªÉÉÆxÉÉ |ÉlÉ¨É EòɳýÉ ¨ÉºÉɱÉÉ ½þÒ “MÉxÉ {ÉÉ´Éb÷®” +ºÉ±ªÉÉSÉÉ ¦ÉÉºÉ ZÉɱÉÉ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úSÉ ¨ÉÒ BEò ÊSɨÉÖ]õ¦É®ú ¨ÉºÉɱÉÉ iÉÉåb÷ÉiÉ ]õÉEò±ÉÉ ´É SÉ´ÉÒxÉä JÉɱ±ÉÉ ´É iÉÒ “MÉxÉ {ÉÉ´Éb÷®” xɺÉÚxÉ JÉÉhªÉÉSÉÉ {ÉnùÉlÉÇ +ɽäþ +ÉÊhÉ iÉÉä BEò ¨ÉºÉɱÉÉ (spice) ¨½þhÉÚxÉ +ɨ½þÒ VÉä´ÉhÉÉiÉ ´ÉÉ{É®úiÉÉä. B´Éfäø BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê{ɶɴÉÒ BEòÉ EòÉä{É-ªÉÉiÉ `äö´ÉɪɱÉÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ iÉÒ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ ¤É®úɤɮú xÉähªÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. {É®úiÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ iÉÒ Ê{ɶɴÉÒ ±ÉIÉÉiÉ `äö>ðxÉ PÉäiɱÉÒ, ä EòÉ®úhÉ Ê{ɶɴÉÒʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZÉä VÉä´ÉhÉÉSÉä ½þÉ±É ZÉɱÉä +ºÉiÉä (ºÉ´ÉÇ ¨ÉºÉɱÉä iªÉÉiÉSÉ ½þÉiÉä). ä ¨ÉÒ ±ÉÉºÉ ´ÉäMÉɺɱÉÉ MÉä±ÉÉä +ºÉiÉÉxÉÉSÉÒ ½þÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ. ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮú ºÉÉè. ®úVÉxÉÒ ´ÉʽþxÉÒ½þÒ ½þÉiªÉÉSÉ. ¤ÉÉ{ÉÚ-®úVÉxÉÒSÉä ä ä ±ÉMxÉ xÉÖEòiÉäSÉ ZÉɱÉä ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉSªÉÉ +ÆMÉÉ´É®ú ¤É®äúSÉ nùÉÊMÉxÉä ½þÉiÉä. ´ÉɺiÉÊ´ÉEò |É´ÉɺÉÉÆiÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉäSªÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÚxÉ JÉ®äúà ä ä ¨½þhÉVÉä +ÆMÉÉ´É®ú Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ nùÉÊMÉxÉä +ºÉhÉä ºÉÉäªÉÒSÉä ½þÉiÉä, {ÉhÉ +É{ɱªÉÉEòbä÷ nùÉÊMÉxªÉÉÆSÉÒ ½þÉºÉ Eò¶ÉÒ +b÷SÉhÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ä è ªÉɤÉɤÉiÉ ¨É±ÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +xÉ֦ɴÉÉSÉÉ ½þÉ ÊEòººÉÉ. ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ EòɽþÒ iÉ®úÒ MÉ®ú¨É VÉä´ÉÉ´Éä +¶ÉÒ ®úVÉxÉÒxÉä <SUôÉ ´ªÉHò Eäò±ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ +ɨ½þÒ nùÉPÉä MÉ®ú¨É VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ¶ÉÉävÉÉiÉ BEòÉ Mɱ±ÉÒiÉ Ê¶É®ú±ÉÉä, EòÉ®úhÉ ÊiÉlÉäSÉ EÖò`äöiÉ®úÒ ½þÉ]õä±É +ɽäþ +ºÉä ºÉ¨ÉVɱÉä ½þÉiÉä. Mɱ±ÉÒiÉ ä ì ä ʶɮúiÉÉSÉ ¨É±ÉÉ lÉÉäb÷¬É +ÆiÉ®úÉ´É®ú BEòÉ ¤ÉÉVɱªÉÉ´É®ú 4-5 MɱÉä±É`Âö`ö ÊxÉOÉÉä ¤ÉºÉ±Éä±Éä ÊnùºÉ±Éä. lÉÉäb÷¬É lÉÉäb÷CªÉÉ {Éè¶ÉÉƺÉÉ`öÒ½þÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ¨ÉÉ®úɪɱÉÉ ½äþ +¨ÉäÊ®úEòÉ´ÉɺÉÒ ÊxÉOÉÉä ¨ÉÉMÉä {ÉÖføä {ɽþÉiÉ xÉɽþÒiÉ. iÉå´½þÉ ¶ÉCªÉiÉÉä iÉä iÉÖZªÉÉ ´ÉÉ]äõiÉ +Éb÷´Éä ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ËEò´ÉÉ iÉÚ iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉ]äõiÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒºÉ ªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ PÉä +ºÉä ¶É®únùxÉä ´É +¨ÉäÊ®úEòä iÉÒ±É Ê¨ÉjÉ{É®úÒ´ÉÉ®úÉxÉä ¨ÉÒ ÁÉ |É´ÉɺÉɱÉÉ ÊxÉPÉiÉÉxÉÉ ¤ÉVÉɴɱÉä ½þÉiÉä. iªÉÉ ÊxÉOÉÉåSÉÒ ®úVÉxÉÒSªÉÉ +ÆMÉÉ´É®úÒ±É nùÉÊMÉxªÉÉEòbä÷ VÉ®ú où¹]õÒ MÉä±ÉÒ iÉ®ú +ɨÉSÉÉ ÊJɨÉÉ Eò¯ûxÉ +ɨ½þɱÉÉ ä ¡òºiÉ Eò°üxÉ +ɨÉSÉÒ ½þÉbä÷½þÒ EòÉähÉÉSªÉÉ où¹]õÒºÉ {Éb÷hÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +¶ÉÒ iÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úiÉÒ±É ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä ¨ÉÉZªÉÉ EòɳýVÉÉSÉÉ `öÉEòÉ SÉÖEò±ÉÉ. BEòÉ IÉhÉÉiÉ ¨ÉÒ {ÉÖføä xÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiɱÉÉ +ÉÊhÉ +ɱªÉÉ {ÉɴɱÉÒ {É®úiÉ Ê¡ò®ú±ÉÉä. EòºÉ±Éä MÉ®ú¨É VÉä´ÉhÉ ä +ÉÊhÉ EòºÉ±Éä EòɪÉ. ¶ÉÒ®ú ºÉ±ÉɨÉiÉ iÉÉä {ÉMÉb÷Ò {ÉSÉɺÉ. ÊiÉlÉÚxÉ {É®úiÉiÉÉxÉÉ +ɨ½þÒ BEòÉ VÉÒ´ÉÉ´É®ú ¤ÉäiÉhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉÆEò]õÉiÉÚxÉ ºÉÖ]õ±ÉÉä ªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. ±ÉÉºÉ ´ÉäMÉɺÉSÉÉ ½þÉ +xÉÖ¦É´É ¾þnùªÉÉiÉ vÉb÷EòÒ ¦É®ú´ÉhÉÉ®úÉ ½þÉiÉÉ. ä EìòxÉb÷ÉiÉ VÉɺiÉ Eò¯ûxÉ +ɨÉSÉä ]õÉ®úí]õÉä ¨ÉvÉäSÉ ®úɽþÉhÉä ZÉɱÉä EòÉ®úhÉ ¤É®äúSɺÉä ʨÉjÉ ´É xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ]õÉ®úí]õÉä ¨ÉvÉäSÉ ®úɽþÉiÉ ä ä ì ì ä ½þÉiÉä. Institute of Science ¨ÉvÉÒ±É b÷É. BºÉ.BxÉ. ´É b÷É. ºÉÖvÉÉEò®ú VÉÉä¶ÉÒ ]õÉ®úí]õÉä ¨ÉvÉä ¦Éä]õ±Éä. BºÉ. BxÉ. xÉäSÉ +ɨ½þɱÉÉ xÉɪÉMÉÉ®úÉ ä vɤÉvɤÉÉ, +¨ÉäÊ®úEòxÉ ´É EìòxÉäÊb÷ªÉxÉ ¤ÉÉVÉÚ nùÉJÉʴɱÉÒ. JÉÚ{ÉSÉ Ê´É½ÆþMÉ¨É où¹ªÉ ½þÉiÉä, +ɨ½þÒ ½äþʱÉEòÉì{]õ®ú ®úÉ<Çb÷ PÉä>ðxÉ +MÉnùÒ VɴɳÚýxÉ ä xÉɪÉMÉÉ®úÉ vɤÉvɤÉÉ ¤ÉÊPÉiɱÉÉ +ÉÊhÉ b÷ɲªÉÉSÉä {ÉÉ®úhÉä Ê¡ò]õ±Éä. ½äþʱÉEòÉì{]õ®ú ®úÉ<Çb÷½þÚxÉ {É®úiÉ +ɱªÉÉ´É®ú ºÉ¨ÉVɱÉä EòÓ iªÉÉ Ênù´ÉºÉÉSÉÒ ä iÉÒ ¶Éä´É]õSÉÒ Ê]Åõ{É ½þÉiÉÒ. {ÉɪɱÉ]õ JÉɱÉÒ JÉɱÉÒ, ¨½þhÉVÉä +MÉnùÒ VɴɳÚýxÉ xÉɪÉMÉÉ®úÉSÉä nù¶ÉÇxÉ PÉb÷Ê´ÉiÉ ½þÉiÉÉ {ÉhÉ iÉä ºÉÆvªÉÉEòɳýSªÉÉ ä ä ´Éä³ýÒ VÉ®úÉ vÉÉäEòÉnùɪÉEòSÉ ½þÉiÉä +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. {ÉhÉ EòɽþÒ Ê´ÉPxÉä xÉ ªÉäiÉÉ +ɨ½þÒ ºÉÖJɯû{É {É®úiɱÉÉä ´É +ɨ½þɱÉÉ +ÉxÉÆnù½þÒ ZÉɱÉÉ. ä ä ]õÉ®úí]õÉä ¨ÉvÉäSÉ ¨ÉÒ b÷É. VÉÒ.BºÉ.xÉÉb÷EòhÉÕ±ÉɽþÒ (In.Sc.¨ÉvÉÒ±É Ê¨ÉjÉ) ¦Éä]õ±ÉÉä. ºÉÖvÉÉEò®ú VÉÉä¶ÉÒ ¤É®úɤɮúSÉ ¨ÉÒ iªÉÉSªÉÉ ¸ÉÒ. ʤÉb÷ªÉä ä ì ʨÉjÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. +¶ÉÉ iÉ-½äxÉä ¨ÉÒ 15-20 Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +MÉnùÒ ¦É®úMÉSSÉ ´É nùMÉnùMÉÒSªÉÉ ºÉ¡ò®úÒxÉÆiÉ®ú VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ {É®úiɱÉÉä ä ´É ºÉÉè.®úVÉxÉÒ <ÆM±ÉÆb÷±ÉÉ. BEò +ʴɺ¨É®úhÉÒªÉ |É´ÉÉºÉ ZÉɱÉÉ. ¤É®äúSÉ ¡òÉä]õÉä EòÉfø±Éä. iÉä ¡òÉä]õÉä ¤ÉPÉiÉÉÆxÉÉ +ÉVɽþÒ iªÉÉ VÉÖxªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ {É®úiÉ VÉÉMªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ. ä ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉ䱪ÉÉxÉÆiÉ®ú b÷É. fø´É³äý±ÉɽþÒ +¨ÉäÊ®úEòä ±ÉÉ Post-doc.research ºÉÉ`öÒ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ ì ¨ÉÒ {ÉÒ.BSÉ.b÷Ò. SÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¸ÉÒ. ¸ÉÒEÞò¹hÉ fø´É³äý ¨ÉÉZÉÉ ºÉ½þºÉƶÉÉävÉEò ½þÉiÉÉ. iÉÉä BºÉ.+ɪÉ.<Ç.BºÉ. EòÉì±ÉäVÉÉiÉ ä +vªÉÉ{ÉxÉÉSÉä EòÉ¨É Eò¯ûxÉ nÖù{ÉÉ®ú xÉÆiÉ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ ªÉä>ðxÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä. iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉSÉ ÊºÉº]õҨɴɮú EòÉ¨É Eò®úiÉ ½þÉiÉÉ. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ªÉä<{ɪÉÈiÉ ¨ÉÒ, iÉÉä Eò®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ɪÉÉäMÉÉƺÉÉ`öÒ, ¤É®úÒSɶÉÒ iɪÉÉ®úÒ Eò¯ûxÉ `äö´ÉiÉ +ºÉä, VÉähÉäEò¯ûxÉ iªÉÉSÉÉ ä Ç Ç (fø´É³äýSÉÉ) ´Éä³ý ´ÉÉSÉÉ´ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ iªÉɱÉÉ {ÉhÉ Ph.D. {Énù´ÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. +¨ÉäÊ®úEòä ±ÉÉ º´ÉºiÉÉiÉ EòºÉä VÉÉiÉÉ ªÉä<±É +ºÉä iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ {ÉjÉÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä. ¨ÉÒ B±ÉÉÈMÉäxÉ ¨ÉvÉÒ±É |É´ÉÉºÉ BVÉÆ]õºÉxÉÉ Ê´ÉSÉɯûxÉ fø´É³äýºÉÉ`öÒ º´ÉºiÉÉiÉ ½þÉ<±É +ºÉÉ ]ÅõÒ{ÉSÉÉ ä Ç {±ÉìxÉ iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ, iÉÉä ¤ÉPÉÚxÉ B±ÉÉÈMÉäxÉ ¨ÉvÉÒ±É BVÉÆ]õºɽþÒ SÉGòɴɱÉä. iɶÉÉ |ÉEòÉ®äú |É´ÉÉºÉ ¶ÉCªÉ +ɽäþ +ºÉä JÉÉjÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉ¨ÉVɱªÉÉxÉÆiÉ®úSÉ ¨ÉÒ EòÉähÉiÉɽþÒ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ, |ÉÉä. ªÉäÊxÉEòÉÆSªÉÉ +ÉìÊ¡òºÉ¨ÉvÉÚxÉ b÷É. fø´É³äý±ÉÉ {ÉɱÉæ EòÉì±ÉäVɱÉÉ ¡òÉäxÉ ±ÉɴɱÉÉ ì 25
 • 38. ´É b÷É. fø´É³åýxÉÉ +ºÉiÉÒ±É ÊiÉlÉÚxÉ ±ÉMÉäSÉ ¡òÉäxÉ PÉähªÉÉºÉ ¤ÉÉä±É´ÉÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ½ÚþxÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉäªÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ì ¡òÉäxÉ´É°üxÉ ¨ÉÉZÉÉ {±ÉìxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ ´É ±ÉMÉäSÉSÉ ¨É±ÉÉ Eò³ý´É +ºÉä½þÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. xÉä¨ÉEòÒ ¨ÉɶÉÒ EÖò`äö ˶ÉEò±ÉÒ iÉä Eò³ý±Éä xÉɽþÒ. {ÉhÉ b÷É.fø´É³äý ¨É±ÉÉ EòɽþÒSÉ xÉ Eò³ýÊ´ÉiÉÉ +¨ÉäÊ®úEòä ±ÉÉ MÉä±ÉÉ. ¨É±ÉÉ iªÉÉSÉä ½äþ ´ÉÉMÉhÉä Ê´ÉÊSÉjÉ ´ÉÉ]õ±Éä. +ºÉÉä. {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¡òÉäxɨÉÖ³ýä ì ì {ÉɱÉæ EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ Vice-Prin. |ÉÉä. {ÉÆb÷ÒiÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉjÉ b÷É.fø´É³åýxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÓ ÁɱÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ ¨ÉèjÉÒ, iɺÉä xɺÉiÉä iÉ®ú ¤ÉÉ{É]õxÉä Eò¶ÉɱÉÉ B´ÉføÒ ¨Éä½þxÉiÉ PÉäiɱÉÒ +ºÉiÉÒ ´É all the way iÉÖ±ÉÉ {ÉɱÉæ EòÉì±ÉäVÉÉiÉ ¡òÉäxÉ Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉ ? ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä 1970 SªÉÉ +ɺÉ{ÉÉºÉ {ÉɱÉæ EòÉì±ÉäVÉÉiÉÒ±É BEòÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉEòɱÉÉ {É®únùä¶ÉÉiÉÚxÉ (VɨÉÇxÉÒiÉÚxÉ) +ɱÉä±ÉÉ iÉÉä BEò¨Éä´É ¡òÉäxÉEòÉì±É +ºÉhÉÉ®ú ! VÉÉ>ðtÉ, ¨ÉÒ Ê¨ÉjÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉZÉä EòiÉÇ´ªÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±Éä. ={ɪÉÉäMÉ ½þÉ´ÉÉä ´ÉÉ xÉ ½þÉ´ÉÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú JÉÚ{É ´É¹ÉÉÈxÉÒ 1985 SªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¦Éä]õÒiÉ ä ä iÉÉä <xº]õÒ]õ¬]õ±ÉÉ +ɱÉÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +ɨÉSÉÒ ¦Éä]õ ZÉɱÉÒ. ¨ÉvªÉÆiÉ®úÒ ¨ÉÒ. b÷É.fø´É³åýxÉÉ ‘MÉÖMɱɒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +¨ÉäÊ®úEòä iÉ ¶ÉÉävɱÉä. Ú ì iªÉɱÉÉ ¨Éä±É {ÉhÉ {ÉÉ`öʴɱÉÉ, =¶ÉÒ®úÉ EòÉ ½þÉ<xÉÉ, iªÉÉSÉä =kÉ®ú½þÒ +ɱÉä {ÉhÉ 3-4 ´É¹Éæ BEòjÉ EòÉ¨É Eäò±É䱪ÉÉ Ê¨ÉjÉÉ EòbÚ÷xÉ ¨ÉÉZÉÒ ä Ç lÉÉäb÷Ò¶ÉÒ VÉɺiÉ +{ÉäIÉÉ ½þÉiÉÒ - iªÉÉSªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉäSÉÒ, {ÉhÉ iɺÉä ZÉɱÉä xÉɽþÒ. ä ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ÊºÉ¨ÉäxºÉ¨ÉvÉÒ±É BEòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉSÉÒ ¤ÉɪÉEòÉä ÊxÉ´ÉiÉDZÉÒ. xÉä¨ÉEòÉ ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú-®úÊ´É´ÉÉ®ú +ɱªÉɨÉÖ³äý iÉÒSÉä nù½þxÉ nùÉxÉ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÆiÉ®ú Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. iªÉÉ EòɳýÒ {É®únùä¶ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZÉɱªÉÉºÉ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä ½äþ ¨É±ÉÉ ä iÉ®úÒ ¨ÉÉʽþiÉ xÉ´½þiÉä. {ÉhÉ ¨ÉªÉiÉ ºÉÉè.xɯû±±ÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ nù½þxÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ +É®úiÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ +ºÉä `ö®ú±Éä. iªÉÉSÉ ´Éä³ýÒ EòɽþÒ ¶±ÉÉäEò ´ÉMÉè®úä ¨½þhÉÉ´Éä +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ɱÉÉ. ¨ÉÒ MÉÒiÉäSÉä {É`öhÉ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä. +É®úiÉÒºÉÉ`öÒ SÉÉÆnùÒSÉä iÉɨ½þxÉ, ÊxÉ®úÉÆVÉxÉ, =nÂù¤ÉkªÉÉ ´É EòÉ{ÉÚ®ú +ÉhɱÉä ½þÉiÉä. SÉÉÆnùÒSÉä iÉɨ½þxÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòÉ{É®úÉSªÉÉ JÉɱÉÒ iÉɨ½þxÉ MÉ®ú¨É ½þÉ>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ iÉÉÆnùÖ³ý `äö´É±Éä. iÉälÉä ä ä ½þVÉ®ú +ºÉ±Éä±Éä b÷É. VÉèxÉ, NPL SÉä Dy.Director, ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ iÉÉÆnùÖ³ýÉSÉä |ɪÉÉäVÉxÉ EòÉªÉ +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä ? iÉä´½þÉ ¨ÉÒ iªÉÉxÉÉ iÉÉÆnùÖ³ý ì ä Ç ì ½þÉ Bad Conductor of Heat +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iÉɨ½þxÉ MÉ®ú¨É ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É +É®úiÉÒ xÉÒ]õ Eò®úiÉÉ ªÉä<±É +ºÉÉ JÉÖ±ÉɺÉÉ Eäò±ÉÉ. b÷É. VÉèxÉ ªÉÉÆxÉÉ iÉÉÆnùÖ³ýÉSªÉÉ ªÉÉ MÉÖhÉvɨÉÉÇʴɹɪÉÒ EÖòiÉÖ½þ±É ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉä ´É iªÉÉÆxÉÒ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú NPL ¨ÉvÉä iªÉÉ´É®ú ºÉʴɺiÉ®ú ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä. |ɺÉÆMÉ EòÉªÉ ½þÉiÉÉ, {ÉhÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉÆSÉÒ où¹]õÒ ´ÉäMɳýÒSÉ +ºÉiÉä. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä b÷É. VÉèxÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ BEò ä ì ä xÉÊ´ÉxÉ Research Problem ʨɳý´ÉÚxÉ Ênù±ÉÉ iªÉÉSÉä ¨É±ÉɽþÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ZÉɱÉä. MÉÉä¹]õ ÊEò®úEòÉä³ý ½þÉiÉÒ {ÉhÉ ÊiÉSÉÉ xÉÒ]õ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉºÉ iªÉÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ =±ÉMÉb÷É ½þÉiÉÉä ´É iªÉÉSÉÒ ={ɪÉÖHòiÉɽþÒ xÉÒ]õ ºÉ¨ÉVÉÚ ¶ÉEòiÉä, ½äþ {ÉÖx½þÉ BEònùÉ ÊºÉrù ZÉɱÉä. +É®úiÉÒ ZÉɱÉÒ ä ´É nù½þxÉ Ê´ÉvÉÒ½þÒ ZÉɱÉÉ +ÉÊhÉ +ɨ½þÒ PÉ®úÒ {É®úiɱÉÉä. {ÉhÉ ÊiÉlÉä PÉb÷±É䱪ÉÉ ªÉÉ UôÉ]õ¬É¶ÉÉ PÉ]õxÉäSÉä ¨É±ÉÉ ®úɽÚþxÉ ®úɽÚþxÉ xÉ´É±É ä ´ÉÉ]õ±Éä. MÉÉ´ÉÉEòb÷Ò±É ±ÉÉäEò {É®Æú{É®äúxÉÖºÉÉ®ú EòɽþÒ MÉÉä¹]õÒ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉiÉ {ÉhÉ iªÉÉ ¨ÉÉMÉÒ±É Ê´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ iªÉÉxÉÉ Eò±{ÉxÉÉ xɺÉiÉä. iÉä VÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ VÉÉhÉÚxÉ PÉäiɱÉä iÉ®ú iªÉÉÆxÉɽþÒ JÉÖ{É +ÉxÉÆnù ½þÉ<±É ½äþ xÉCEòÒ. ä Ç ä nùÉxÉ ´É¹ÉÉÈxÉÒ Hoechst EÆò{ÉxÉÒxÉä +ɨ½þɱÉÉ ÊxÉ®úÉ{É näùhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖx½þÉ Frankfuert ±ÉÉ Hoechst EÆò{ÉxÉÒiÉ +ɨÉÆÊjÉiÉ ä Eäò±Éä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ´Éä³ýÒSÉ BEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ Extension ºÉÉ`öÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ¨ÉÉÊMÉiɱÉÒ ½þÉiÉÒ +ÉÊhÉ ¨É±ÉÉ iÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ {ÉhÉ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ä ä ì ì +ÉhÉJÉÒ BEò ´É¹ÉÇ Erlangen ¨ÉvÉä ®úÉʽþ±ÉÉä. b÷É. xÉÉ®úɪÉhÉ ´É b÷É. ®úÉ´É ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É Fellowship SÉä BEò ´É¹ÉÇ ´ÉÉfø´ÉÚxÉ Ê¨É³ýɱÉä ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ºÉƶÉÉävÉxÉÉiÉ +ÊvÉEò |ÉMÉiÉÒ ½þÉ>ð ¶ÉEò±ÉÒ. ä ä ¨ÉÒ Electro-Chemistry iÉÒ±É ºÉƶÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ Attenuated Total Internal Reflection(ATIR) Spectrocopy ½äþ ºÉÉvÉxÉ ´ÉÉ{É®úiÉ ½þÉiÉÉä. nùÉxÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ |ɪÉÉäMÉÉ xÉÆiÉ®ú ¨É±ÉÉ EòɽþÒ SÉÉÆMɱÉä Results ʨɳýɱÉä, VÉä xÉÆiÉ®ú Publish ZÉɱÉä. iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉxÉÉSÉä ä ä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½þÉ<±É +¶ÉÒ |ÉMÉiÉÒ xÉ ZÉɱªÉÉSÉä ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±Éä. {ÉhÉ iÉälÉä JÉÚ{É +xÉÖ¦É´É Ê¨É³ýɱÉÉ ½äþ xÉCEòÒ. ä Ç ¡äò±ÉÉä¶ÉÒ{ÉSªÉÉ ´ÉÉføÒ´É ¨ÉÖnùiÉÒ¨ÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ +ÉìMɺ]õ - ºÉ{]åõ¤É®ú ¨ÉvÉä ½þÉhÉÉ®äú 1972 SÉä +Éì˱É{ÉÒEò JÉä³ý {ÉɽþÉiÉÉ ªÉähªÉÉSÉÒ ä ¶ÉCªÉiÉÉ ´ÉÉfø±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. +Éì˱É{ÉÒEòSªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉÉSÉÒ ÊiÉEòÒ]äõ ¡òHò ±ÉÉì]õ®úÒ {ÉrùiÉÒxÉä Ênù±ÉÒ (Ê´ÉEò±ÉÒ) VÉÉhÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ. ½äþ ±ÉÉì]õ®úÒSÉä ÊiÉEòÒ]õ ¡òHò 5 ¨ÉÉCºÉÇxÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ½þÉiÉä +ÉÊhÉ VªÉɱÉÉ ½þÒ ±ÉÉì]õ®úÒ ±ÉÉMÉä±É iÉÉä iªÉÉ ÊiÉEòÒ]õÉ´É®ú nùÉxÉ ´ªÉHòÓxÉÉ xÉä>ð ä ä ¶ÉEòiÉ ½þÉiÉÉ. ʶɴÉÉªÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉɽÚþxÉ ¨ªÉÖÊxÉSÉ {ɪÉÈiÉ ´É iÉälÉÚxÉ +Æb÷®ú OÉÉ>Æðb÷ ®äú±´ÉäxÉä º]äõÊb÷ªÉ¨É {ɪÉÈiÉ +ÉÊhÉ iɺÉÉSÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉÉ{ɪÉÈiÉ ä {É®úiÉÒSÉÉ |É´ÉɺɽþÒ iªÉÉ ÊiÉEòÒ]õÉiÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ½þÉäiÉÉ. +ºÉä ½äþ +nÂù¦ÉÚiÉ ÊiÉEòÒ]õ, ¡òHò ʨɳýhÉä MÉ®úVÉäSÉä ½þÉäiÉä ¤ÉÉEòÒ MÉÉä¹]õÒ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ½þÉiªÉÉ. ±ÉÉì]õ®úÒiÉ +ɨÉSÉä xÉÊ¶É¤É ¶ÉÚxªÉ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ ½þ¨ÉJÉÉºÉ JÉÉjÉÒ ½þÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ä ä nÚù®únù¶ÉÇxÉ´É®úSÉ ¤ÉPÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®ú +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä ½þÉiÉä. ä ¨ÉÉZÉä ʺɨÉäxºÉ, B±ÉÉÈMÉäxÉ ¨ÉvÉÒ±É Ê¨ÉjÉ ¸ÉÒ. SÉÆpùxÉ ´É ¸ÉÒ. EÆòºÉÉ±É ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ +Éì˱É{ÉÒEòSªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊiÉEòÒ]õÉʴɹɪÉÒ ¤ÉÉä±É±ÉÉä ½þÉiÉÉä. BEò Ênù´ÉºÉ +SÉÉxÉEò iªÉÉÆxÉÉ ÊºÉ¨ÉäxºÉSªÉÉ xÉÉä]õÒºÉ ¤ÉÉäb÷É´É®ú +ºÉä ÊiÉEòÒ]õ Ê´ÉEòhÉä +ɽäþ +¶ÉÒ xÉÉä]õÒºÉ ÊnùºÉ±ÉÒ. ä Ç 26
 • 39. iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ iÉÒ ¤ÉÉiɨÉÒ näùiÉÉSÉ, ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ IÉhÉÉSÉɽþÒ Ê´É±ÉÆ¤É xÉ Eò®úiÉÉ iÉä ÊiÉEòÒ]õ PªÉÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. iÉɤÉb÷iÉÉä¤É iªÉÉÆxÉÒ iÉä PÉä>ðxÉ ¨É±ÉÉ Eò³ýʴɱÉä. ¨ÉÉZÉÒ +Éì˱É{ÉÒEòSÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhÉÉ®ú ½äþ xÉCEòÒ ZÉɱÉä. VÉºÉ VɺÉÉ ä =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ Vɴɳý ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉÉ iɺÉiɶÉÒ iªÉÉ ÊiÉEò]õÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´ÉÉføiÉ ´ÉÉføiÉ 700 / 800 ¨ÉÉEÇò {ɪÉÈiÉ MÉä±ÉÒ, +ɨÉSªÉÉEòbä÷ +Éì˱ÉÊ{ÉEòSªÉÉ <iÉ®ú EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ ÊiÉEòÒ]äõ ½þÉiÉÒSÉ {ÉhÉ EòxºÉɱɱÉÉ ¤ÉɪÉEòÉä±ÉÉ PÉä>ðxÉ iªÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ²ªÉɱÉÉ ä VÉɪÉSÉä ½þÉiÉä, {ÉhÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ²ªÉÉSÉä ÊiÉEòÒ]õ ¡òHò ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷SÉ ½þÉiÉä ´É iªÉÉ´É®ú ¡òHò nùÉxÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉSÉ |É´Éä¶É ʨɳÚý ä ä ä ¶ÉEòhÉÉ®ú ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ +Éì˱ÉÊ{ÉEòSªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉÒ iªÉɱÉÉ ¤É½ÖþvÉÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉ´½þiÉÒ. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¡òHò BEòSÉ ÊiÉEòÒ]õ näù>ð ¶ÉEòiÉÉä ä +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä ´É Ê¨ÉjÉ ¨½þhÉÚxÉ BEò +Éì¡ò®úà Ênù±ÉÒ, EòÒ +É{ÉhÉ ºÉt ËEò¨ÉiÉÒiÉ +ÉhÉJÉÒ BEò ÊiÉEòÒ]õ Ê´ÉEòiÉ PÉä>ðxÉ iÉä ¶Éä+®ú Eò¯û ´É +É{ÉhÉ SÉÉèPÉä½þÒ - ¨ÉÒ, SÉxpùxÉ, EòxºÉÉ±É ´É iªÉÉSÉÒ ¤ÉɪÉEòÉä - +Éì˱É{ÉÒEòSÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ¤ÉPÉÚªÉÉ. {ÉhÉ iÉä xÉ VɨɱªÉɨÉÖ³ýä , ¨ÉÒ iªÉÉSÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÉè. EòÉxÉxÉ Ê½þ±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ÊiÉEòÒ]õÉ´É®ú ¤É®úɤɮú xÉähªÉÉSÉä Eò¤ÉÚ±É Eäò±Éä. iªÉÉ |ɨÉÉhÉä +ɨ½þÒ ä iÉÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ {ÉÉʽþ±ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ b÷ɲªÉÉSÉä {ÉÉ®úhÉä Ê¡ò]õ±Éä +ºÉä ¨½þ]õ±Éä iÉ®ú iÉÒ +ÊiɶɪÉÉäHòÒ ½þÉ>ð xɪÉä. +ÊiÉ¶ÉªÉ näùJÉhÉÉ. ä ä ʶɺiɤÉrù ´É ®ÆúMÉÒ-¤Éä®úÆMÉÒ +ºÉÉ ½þÉiÉÉ iÉÉä +ʴɺ¨É®úhÉÒªÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉÉä½þ³ýÉ. +ÊiÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ ½þÉiÉÉ ¨É±ÉÉ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ. ä à ä +VÉÚxɽþÒ ¨É±ÉÉ iªÉÉSÉÒ +É`ö´ÉhÉ ªÉäiÉä. iªÉÉ ºÉÉä½þ²ªÉÉSÉä ¨ÉÒ ¤É®äúSÉ ¡òÉä]õɽþÒ EòÉfø±Éä, {ÉÖx½þÉ ¤ÉPÉiÉÉ ªÉÉ´ÉäiÉ ÁÉ ½äþiÉÚxÉä. {É®úiÉÒSÉÒ ÊiÉEò]äõ ä {ÉhÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þɱÉÉ B±ÉÉÈMÉäxɱÉÉ {É®úiÉhÉä ºÉÉä{Éä ZÉɱÉä. 7 - 8 Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ JÉä³ýÉxÉÆiÉ®ú +SÉÉxÉEò BEò Ênù´ÉºÉ <»ÉɪɱÉÒ BìlÉʱÉ]õSÉä +{ɽþ®úhÉ ZÉɱªÉÉSÉÒ ºÉxɺÉxÉÉ]õÒ ¤ÉÉiɨÉÒ +ɱÉÒ +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ =iºÉɽþÉ´É®ú Ê´É®úVÉhÉ {Éb÷±Éä. 1936 ºÉɱÉÒ Hitlar SªÉÉ EòÉ®úÊEònùÔiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +Éì˱É{ÉÒEò JÉä³ýÉSªÉÉ VªÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ º¨ÉÞÊiÉ ½þÉiªÉÉ iªÉÉ {ÉÖºÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ VɨÉÇxÉ VÉxÉiÉÉ ´É ºÉ®úEòÉ®ú 1972 ºÉɱÉSªÉÉ +Éì˱É{ÉÒEòSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä Eò®úÒiÉ ½þÉiÉÒ, {ÉɴɱÉÉä ä ä {ÉɴɱÉÒ VɨÉÇxÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ iÉèxÉÉiÉ ½þÉiÉä {ÉhÉ iÉä {ÉÉä±ÉÒºÉÒ ´Éä¹ÉÉÆiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä , {ÉÉä±ÉÒºÉÉƨÉÖ³ýä ´ÉÉ]õhÉÉ®úÒ ¦ÉÒiÉÒ VÉÉhÉ´ÉiÉ xÉ´½þiÉÒ {ÉhÉ ä ʶɺiÉ Vɯû®ú ½þÉiÉÒ, {ÉhÉ iªÉÉ ºÉMɲªÉÉ´É®ú ÁÉ +{ɽþ®úhÉɨÉÖ³ýä Eòɳäý føMÉ VɨÉÉ ZÉɱÉä +ÉÊhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +SÉÉxÉEò ÊxɯûiºÉɽþÒ ZÉɱÉä. ä 2-3 Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç xÉÆiÉ®ú +ÉiÉÉ <»ÉɪɱÉÒ BìlÉʱÉ]õ ºÉÖ]õhÉÉ®ú +ºÉä ´ÉÉ]õiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ (]õÒ.´½þÒ ´É®ú +ɨ½þÒ iÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç |ÉiªÉIÉ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉä) BEòÉBEòÒ, BEòÉ ±É½þÉxɶÉÉ SÉÖEòÒ¨ÉÖ³ýä , iÉä ºÉ´ÉÇ <»ÉɪɱÉÒ BìlÉʱÉ]õ ¨ÉÉ®ú±Éä MÉ䱪ÉÉSÉä ºÉ¨ÉVɱÉä ´É +Éì˱É{ÉÒEò ä JÉä³ýÉiÉÒ±É ¨ÉVÉÉSÉ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒ. xÉÖºÉiÉä v´ÉVÉ +vªÉÉÇ´É®ú =iÉ®ú´ÉÚxÉ |ÉäIÉEòÉÆxÉÉ ´É ºÉ½þ-JÉä³ýÉbÚ÷ÆxÉÉ ZÉɱÉä±Éä nÖù:JÉ Eò¨ÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ ½äþ ´ÉɺiÉ´É {ÉnùÉ{ÉnùÒ VÉÉhÉ´ÉiÉ ½þÉiÉä. ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú SÉføÉ+ÉäføÒ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉ ´É ºÉÉÆMÉiÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ {ÉhÉ +ÉhÉJÉÒ EòɽþÒ ä ä Ê´ÉPxÉÉÆʶɴÉÉªÉ ºÉÖ®úäJÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ. ªÉÉ <»ÉɪɱÉÒ BìlÉʱÉ]õSªÉÉ ½þiªÉÉEòÉÆb÷ɨÉÖ³ýä ®ÆúMÉÉSÉÉ ¤Éä®úÆMÉ ZÉɱÉÉ ´É +É¨É |ÉäIÉEò nÖù:JÉÒ ¨ÉxÉÉxÉä PÉ®úÒ {É®úiɱÉä. VɨÉÇxÉÉÆxÉÒ 1936 SªÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ º¨ÉÞÊiÉ vÉÖ´ÉɪÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ½þÒ MɨÉɴɱÉÒ, +iÉÉäxÉÉiÉ JɤɮúnùÉ®úÒ PÉä>ðxÉ ºÉÖrùÉ +ºÉä EòºÉä PÉb÷±Éä, ½þÉ BEò ªÉIÉ |ɶxÉ +xÉÖkÉ®úÒiÉSÉ ®úÉʽþ±ÉÉ. EÖò`äö ´É EÖòhÉÉSÉä EòÉªÉ SÉÖEò±Éä ÁÉSÉÉ xÉÆiÉ®ú ¶ÉÉävÉ PÉäiɱÉÉ MÉä±ÉÉ {ÉhÉ Ê´ÉSÉEòÉ ´½þɪÉSÉÉ iÉÉä ZÉɱÉÉSÉ. BìlÉʱÉ]õSªÉÉ +]õÒiÉ]õÒSªÉÉ SÉføÉ+ÉäføÒ ¨ÉÒ º]äõÊb÷ªÉ¨É ¨ÉvÉä ¤ÉºÉÚxÉ |ÉiªÉIÉ ¤ÉÊPÉiɱªÉÉ. iªÉÉSÉÒ ¨ÉVÉÉ EòɽþÒ ´ÉäMɳýÒSÉ +ºÉiÉä, ä iÉÒ ¨ÉÒ +xÉ֦ɴɱÉÒ. ªÉÉ +Éì˱É{ÉÒEò JÉä³ýÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä VɨÉÇxÉ ºÉ®úEòÉ®úxÉä ¤É®äúSÉ Stamps ´É xÉÉhÉÒ EòÉfø±ÉÒ ½þÉiÉÒ. iÉÒ ºÉÆOɽþ Eò®úhªÉÉVÉÉäMÉÒ ½þÉiÉÒ. +lÉÉÇiÉSÉ ¨ÉÒ iÉÒ {ÉhÉ Ê´ÉEòiÉ PÉäiɱÉÒ. ä ä VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ´ÉɺiÉ´ªÉÉiÉ 1972 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ BEò ±ÉÉ±É ®ÆúMÉÉSÉÒ Volks - Wagan (Beatle model) PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ. ÁÉ MÉÉb÷ÒxÉäSÉ ¨ÉÒ, SÉÆpùxÉ ´É EÆòºÉÉ±É ¨ªÉÖÊxÉSɱÉÉ +Éì˱É{ÉÒEò JÉä³ý ¤ÉPÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. BEò ®úÉjÉ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ +ɨ½þɱÉÉ ½þÉ]õä±É ä ì xÉ Ê¨É³ýɱªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þɱÉÉ iÉÒ ®úÉjÉ MÉÉb÷ÒiÉSÉ ZÉÉä{ÉÚxÉ EòÉføÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ. ºÉEòɳýÒ =`ÚöxÉ ºÉ´ÉÇ +É]õÉ{ÉÚxÉ +ɨ½þÒ {ÉÖx½þÉ JÉä³ý ä ¤ÉPÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä. VÉ´ÉÉxÉÒ ½þÉiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä ½äþ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä, iÉÒ ´Éä³ý {ÉhÉ iɶÉÒSÉ ½þÉiÉÒ. <iÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úɪɱÉÉ ´Éä³ýSÉ xÉ´½þiÉÉ. +¶ÉÉ ä ä Ê®úiÉÒxÉä ¨ÉÉZÉä +Éì˱É{ÉÒEò |ÉiªÉIÉ {ɽþÉhªÉÉSÉä º´É{xÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉä. B±ÉÉÈMÉäxɨÉvÉä ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉÉ ½þÉ |ɺÉÆMÉ +ɽäþ. ¶ÉäVÉÉ®úÒ BEò ¨ÉäÊb÷Eò±ÉSÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ½þÉiÉÉ. iªÉÉSªÉÉ ì ä EÖò]ÖõƤÉÉiÉ nùÉxÉ iÉÒxÉ ¨Éäb÷ÒEò±É b÷ÉC]õ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ Ciba EÆò{ÉxÉÒxÉä iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä encyclopidia type {ÉÖºiÉEò ¦Éä]õ ä ì ʨɳýɱÉä ½þÉiÉä. iÉä iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ nùÉJÉʴɱÉä. ¨É±ÉÉ iÉä +É´Éb÷±Éä EòÉ®úhÉ iÉä ¡òÉ®ú ={ɪÉÖHò +ºÉä {ÉÖºiÉEò ½þÉiÉä. ¨É±ÉÉ iªÉÉSÉÒ EòÉì{ÉÒ Ê¨É³Úý ä ä ¶ÉEäò±É EòÉ +ºÉä ¨ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±ªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ iÉä {ÉÖºiÉEò ʨɳýhÉä EòºÉä Eò`öÒhÉ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ ¤É®úÒSÉ EòÉ®úhÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ. ¨ÉÒ iªÉÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ iªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉÉ {ÉkÉÉ PÉä>ðxÉ iªÉÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ {ÉjÉ {ÉÉ`öʴɱÉä. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòbÚ÷xÉ =kÉ®ú +ɱÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆiÉ xÉä½þ¨ÉÒ |ɨÉÉhÉäSÉ, iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä {ÉjÉ =¶ÉÒ®úÉ Ê¨É³ýɱÉä ´ÉMÉè®úä ¨ÉVÉEÚò®ú ½þÉiÉÉ {ÉhÉ {ÉjÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ iªÉÉÆxÉÒ xɨÉÚnù Eäò±Éä ½þÉiÉä EòÒ ä ä 27
 • 40. iÉä ¨É±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ªÉÖÊZÉªÉ¨É ¨ÉvÉÚxÉ BEò EòÉì{ÉÒ ¦Éä]õ ¨½þhÉÚxÉ {ÉÉ`ö´ÉhÉÉ®ú +ɽäþiÉ. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ {ÉÉäº]õÉxÉä iÉä {ÉÖºiÉEò +ɱÉä ì (Wissenschaftlichen Tabellen, Documenta Geigy). ¨ÉÉZªÉÉ ±Éä]õ®ú½þäb÷´É®ú ¨ÉÒ º´ÉiÉ: ¨ÉäÊb÷ºÉÒxÉSÉÉ b÷ÉC]õ®ú +ɽäþ +ºÉÉ EòɽþÒ SÉÖEòÒSÉÉ ¨ÉVÉEÚò®ú UôÉ{ɱÉä±ÉÉ xÉ´½þiÉÉ iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉjÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ iÉä {ÉÖºiÉEò ¨É±ÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õ±Éä ÁÉiÉSÉ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉVÉÉäMÉä +ɽäþ ½äþ ÊxÉζSÉiÉ. ¨ÉÉZÉÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ Ê¨ÉjÉ{ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iÉä {ÉÖºiÉEò ¤ÉPÉÚxÉ SÉÊEòiÉ ZÉɱÉÉ. ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ +ɱÉä±ÉÉ ½þÉ BEò +ÉMɳýÉ +ÉÊhÉ ºÉÖJÉnù +xÉ֦ɴÉ. ´É®ú VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úiÉ¡æò ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉÒ iÉå´½þÉ ¨ÉÒ, ¨ÉÉZÉä ʨÉjÉ ¸ÉÒ. UôÉ]õÚ MÉÉÆvÉÒ ä ä SÉɱÉÊ´ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉäMÉɸɨÉÉiÉ VÉÉiÉ ½þÉiÉÉä. UôÉ]õÚ MÉÉÆvÉÒ º´ÉiÉ: M.Sc.Phycs. ½þÉiÉä. ´ÉÉ<Ç ½äþ iªÉÉÆSÉä MÉÉ´É, {ÉhÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ ä ä {ÉɺÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ ªÉÉäMÉ Ê´ÉtäiÉ MÉiÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iÉä ªÉÉäMÉɦªÉɺÉÉEòbä÷ +ÉEò̹ÉiÉ ZÉɱÉä. BEòÉ ªÉÉäMÉ Ê¶É¤ÉÒ®úÉiÉ iªÉÉÆSÉÒ ´É {ɱÉÇÆ |ÉÉìb÷C]õºÉSÉä ¸ÉÒ. +ɤÉɺÉɽäþ¤É Eò®ÆúnùÒEò® (nùÉnù®ú±ÉÉ ´ÉɺiÉ´ªÉÉºÉ +ºÉ±Éä±Éä) ªÉúÉÆSÉÒ ¦Éä]õ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ. Eò®ÆúnùÒEò®úÉÆxÉÉ +ɺÉxÉä Eò®úhªÉÉºÉ MÉÉÆvÉÒxÉÒ ¤É®úÒSÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä ¸ÉÒ. Eò®ÆúnùÒEò®úÉxÉÒ UôÉ]õÚ MÉÉÆvÉÓxÉÉ ¨ÉÖ¤É<DZÉÉ ªÉähªÉÉSÉÉ +ÉOɽþ Eäò±ÉÉ ´É iªÉɨÉÖ³ýä iÉä Æ ä Æ nùÉnù®ú±ÉÉ ¨ÉvÉÖ-EÖòÆ VÉ ÁÉ ¸ÉÒ. Eò®ÆúnùÒEò®úÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒiÉ nùÉJÉ±É ZÉɱÉä. iÉälÉä ¸ÉÒ. MÉÉÆvÉÓxÉÒ ªÉÉäMÉɺÉxÉÉSÉä C±ÉɺÉäºÉ ºÉÖ¯û Eäò±Éä. Æ ¸ÉÒ.MÉÉÆvÉÒ ½äþ ¨ÉÉZÉä Ph.D.SÉä ºÉ½þEòÉ®úÒ ¸ÉÒ.fø´É³äý ªÉÉÆSÉä JÉÉºÉ Ê¨ÉjÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¸ÉÒ. fø´É³äý ´É ¨ÉÒ MÉÉÆvÉÒEòbä÷ ªÉÉäMÉɺÉxÉä ʶÉEòɪɱÉÉ VÉÉiÉ ½þÉiÉÉä. ÊiÉlÉä ªÉähÉÉ-ªÉÉÆxÉÉ ´ªÉɪÉɨÉÉSÉÒ +É´Éb÷ ÊxɨÉÉÇhÉ ´½þÉ´ÉÒ ªÉɺÉÉ`öÒ MÉÉÆvÉÓxÉÒ iÉälÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É ®úɨÉxÉ Ë®úMÉSÉÒ {ÉhÉ ºÉÉäªÉ Eäò±ÉÒ ä ä ½þÉiÉÒ. ºÉ¨ÉlÉÇ-´ªÉɪÉÉ¨É ¨ÉÆnùÒ®úSÉä ¸ÉÒ. ºÉÖvÉÉEò®ú näùJÉhÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É Ê¶ÉEòÊ´ÉhªÉÉºÉ ªÉäiÉ. ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ VÉÉhÉÉ®ú ä ½äþ ºÉ¨ÉVÉiÉÉSÉ +ɸɨÉÉiÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ +ÉOɽþɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉÉvÉÉ ´É xÉÆiÉ®ú ´ÉäiÉÉSªÉÉ ¨É±ÉJÉÉƤÉÉSÉä vÉbä÷ PÉäiɱÉä ´É ¨É±ÉÉ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ ´ÉäiÉÉSªÉÉ ¨É±ÉJÉÉƤÉÉ´É®ú lÉÉäb÷Ò¡òÉ®ú +ɺÉxÉä Eò®úiÉÉ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉÒ. ¸ÉÒ.MÉÉÆvÉÒ ´É +ɸɨÉÉiÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ 2 ´ÉäiÉÉSÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É +ɺÉxÉä Eò®úiÉÉxÉÉ PÉɱÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ JÉÉºÉ SÉbÂ÷b÷Ò ¦Éä]õ ¨½þhÉÚxÉ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ´ÉäiÉÉSªÉÉ ¨É±ÉJÉÉƤÉÉSÉÒ |ÉÉiªÉÊIÉEäò nùÉJÉ´ÉÉ´ÉÒ ÁɺÉÉ`öÒ ½äþ ºÉÉ®äú Eò¹]õ PÉäiɱÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ ÁÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ ¤É®úɤɮú PÉäiɱªÉÉ ä ä ½þÉiªÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ +ÉvÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ EòɽþÒ ¨É±ÉJÉÉƤÉ{É]ÚõÆxÉÒ ÊiÉlÉä +ɺÉxÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉJÉɱÉÒ EòɽþÒ “Ênù´Éä” ±ÉɴɱÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ä iÉälÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ªÉÉäMÉɺÉxÉÉƤÉqù±É ¨½þhÉÉ´Éä iÉä´Éfäø +ÉEò¹ÉÇhÉ ®úÉʽþ±Éä xÉ´½þiÉä iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ VɺÉÉ |ÉÊiɺÉÉnù ʨɳýɴɪÉÉºÉ ½þ´ÉÉ ½þÉiÉÉ ä iɺÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉäiÉÉSªÉÉ ¨É±ÉJÉÉƤÉÉʴɹɪÉÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ näùhÉä ¦ÉÉMÉ {Éb÷±Éä. VÉå´½þÉ VɨÉÇxÉ Univ. ¨ÉvÉä {ÉèºÉä ¦É¯ûxÉ +ɺÉxÉÉSÉä classes ºÉÖ¯û ZÉɱÉä iÉå´½þÉ EòɽþÒ VɨÉÇxÉÉÆxÉÒ ¨ÉÒ +ɺÉxÉÉSÉä classes PÉähÉÉ®ú EòÉ +¶ÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eäò±ÉÒ. {ÉhÉ BEÆònù®ú {ÉÊ®úκlÉiÉÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ¨É±ÉÉ iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ ÊiÉlÉäSÉ ºÉÆ{É´ÉÉ´ÉÉ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ iÉä 2 ´ÉäiÉÉSÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ¨ÉÉZÉÒ +É`ö´ÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉälÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä. Scholarship ä ¨É±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ +ɨÉSªÉÉ ¦ÉÉ>ðºÉÉ`öÒ BEò Gun +ÉhÉɪÉSÉÒ ½þÉiÉÒ. VɨÉÇxÉÒiÉ ¤ÉÆnùÚEò ´ÉÉ Ê{ɺiÉÚ±É PÉähªÉɺÉÉ]õÒ {É®ú´ÉÉxÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ. {ÉhÉ ¤ÉÆnùÚEòÒiÉÚxÉ MÉÉä³ýÒ =b÷Ê´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉjÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ʶɴÉÉªÉ Ê¶ÉEòÉ-ªÉɱÉÉ iÉÉä Ê]õ{ÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÉ´ÉVÉ VÉ®ú ¨ÉÉnùÒ +ºÉä±É, iÉ®ú nÖṳ̀ÉhÉÒiÉÚxÉ ¤ÉPÉÚxÉ iÉÒ MÉɦÉhÉ xÉɽþÒ xÉÉ ½äþ xÉCEòÒ Eò¯ûxÉ ¨ÉMÉSÉ Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä. ¨½þhÉVÉä |ÉÉhªÉÉÆʴɹɪÉÒ½þÒ +¦ªÉÉºÉ +ºÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ¨É±ÉÉ ªÉÉ VɨÉÇxÉ ÊxɪɨÉÉÆSÉÒ ¨ÉVÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ. ¦ÉÉ>ðºÉÉ`öÒ BEò Gun PÉäiɱÉÒSÉ iÉ®ú |ɶxÉ ªÉähÉÉ®ú ½þÉiÉÉ iÉÉä ʴɨÉÉxÉÉiÉÒ±É |É´ÉɺÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ Ê´É¨ÉÉxÉiɳýÉ´É°üxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉÉxÉÉSÉÉ. ¦ÉÉ>ð Air Force ä Æ Officer +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ Gun SÉä Licence ʨɳýhÉä EòÊ`öhÉ xÉ´½þiÉä. {ÉhÉ <iÉ®ú EòɽþÒ EòÉ®úhÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ Ênù±ÉÉ. VɨÉÇxÉÒiÉ ´ÉɽþÉxÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉSÉä Licence {ÉhÉ iÉÖ¨½þÒ BEònùÉ Ê¨É³ýʴɱÉäiÉ EòÓ iÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ SÉɱÉiÉä. +É{ÉhÉSÉ `ö®ú´ÉɪÉSÉä EòÓ +É{ÉhÉ +ÉiÉÉ EòɽþÒ EòÉ®úhÉÉÆxÉÒ =nùÉ.- où¹]õÒ Eò¨ÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä ´ÉÉ MÉÉjÉ Ê¶ÉÊlÉ±É ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä MÉÉb÷Ò SÉɱɴÉÚ ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É +ÉiÉÉ lÉÉƤÉhÉä <¹]õ +ɽäþ. ÊEòiÉÒ ºÉƪÉÖÊHòEò Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒ, {ÉhÉ +É{ɱªÉÉEòbä÷ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ÊxɪɨÉÉÆSÉÉ ÊEòiÉ{ÉiÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉ>ð ¶ÉEäò±É ËEò¤É½ÖþxÉÉ MÉè®ú´ÉÉ{É®ú ÊEòiÉÒ ½þÉ<±É ½äþ `ö®úÊ´ÉhÉä ¨É½þi|ɪÉɺÉÉSÉä +ɽäþ. ä ä Ç VɨÉÇxÉÒ½ÚþxÉ {É®úiÉhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ +ºÉ±Éä±ÉÒ Volks-Wagan MÉÉb÷Ò ¨ÉÒ Siemens ¨ÉvÉÒ±É BEò <ÆÊVÉxÉҪɮú ʨÉjÉ ¸ÉÒ. ä +¯ûhÉ nùÉºÉ ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEò±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ Frankfuert ±ÉÉ ÊxÉ®úÉ{É näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉSÉ MÉÉb÷ÒxÉä nùɺÉ, SÉÆpùxÉ ´É EòxºÉÉ±É +ɱÉä ä ½þÉiÉä. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ IÉhÉÉ{ɪÉÈiÉ ¨ÉÒ iÉÒ MÉÉb÷Ò ´ÉÉ{É®ú±ÉÒ. ä ¨ÉÉZªÉÉ ºEòÉì±É®ú¶ÉÒ{ÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ ºÉÆ{ɱªÉÉ´É®ú 1 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1973 ±ÉÉ ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiɱÉÉä. Prof. Jaenicke ªÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ ¶É¤nù ´É ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú±ÉÉ Ênù±É䱪ÉÉ ¤ÉÉíb÷SÉÒ ¨É±ÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ½þÉiÉÒ. ÊxɪɨÉÉÆiÉ ¤ÉºÉä±É iªÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉ ¨ÉÒ Eäò±Éä ´É +xÉäEò ä 28
 • 41. =iEÞò¹`ö +xÉÖ¦É´É ´É ºÉÖJÉnù +É`ö´ÉhÉÒ MÉÉ`öÒ¶ÉÒ PÉä>ðxÉ ¨ÉɪÉnäù¶ÉÒ {É®úiɱÉÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ (31 Êb÷ºÉå¤É®ú 1972) BEò ¨ÉVÉä¶ÉÒ®ú MÉÉä¹]õ PÉb÷±ÉÒ. £íòEò¡Úò]Çõ ʴɨÉÉxÉ iɳýÉ´É®ú {ÉÉä½þÉSɱªÉÉ´É®ú ´É ºÉɨÉÉxÉ ¤ÉÖEò Eäò±ªÉÉ´É®ú, “ʴɨÉÉxÉ ´Éä³ýä ´É®ú ºÉÖ]õhÉÉ®ú xÉÉ?” +¶ÉÒ ¨ÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eäò±ÉÒ, iÉå´½þÉ ºÉ¨ÉVɱÉä EòÒ Ê´É¨ÉÉxÉ ä 2 iÉÉºÉ =¶ÉÒ®úÉxÉä ÊxÉPÉhÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iɺÉÉ +É®úɨÉÉiÉSÉ ½þÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ ºÉÉäb÷ɪɱÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ =MÉÉSÉ ±É´ÉEò®ú ä ‘]õÉ]õÉ’ Eäò±ÉÉ ÁÉSÉä ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±Éä. iÉä´Éfø¬ÉiÉ ÊiÉlÉä +ÉhÉJÉÒ BEò VɨÉÇxÉ ºjÉÒ |É´ÉɺÉÒ Ê´É¨ÉÉxÉÉSªÉÉ =bÂ÷b÷ÉhÉÉʴɹɪÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ±ÉÉ +ɱÉÒ. EòÉ>Æð]õ®ú´É®ú +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ½þɺ]äõºÉxÉä º´ÉiÉ: iªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚºÉ xÉ Eò®úiÉÉSÉ Ê´É¨ÉÉxÉ Eäò´½þÉSÉ ºÉÖ]õ±ªÉÉSÉä iªÉÉ ¤ÉÉ<DZÉÉ ä ä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. iÉÒ ºjÉÒ |É´ÉɺÉÒ +É{ɱÉÒ flight SÉÖEò±ÉÒ ´É +ÉiÉÉ ¤É®äúSÉ xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉhÉÉ®ú ªÉÉ Eò±{ÉxÉäxÉä MɦÉÇMɳýÒiÉ ZÉɱÉÒ. ¨É±ÉÉ iÉä xÉ ¤ÉPɴɱªÉɨÉÖ³ýä , ¨ÉÒ iªÉÉ VɨÉÇxÉ ¤ÉÉ<ÇxÉÉ EòɽþÒ EòɳýVÉÒ Eò¯û xÉEòÉ, +É{ɱÉÒ flight ºÉÖ]õɪɱÉÉ +VÉÚxÉ ¤É®úÉSÉ ´Éä³ý +ɽäþ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, ½äþ BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉ ¤ÉÉ<ÇSÉÉ VÉÒ´É ¦ÉÉÆb÷¬ÉiÉ {Éb÷±ÉÉ. ¨ÉÒ iªÉÉ B+®ú ½þɺ]äõºÉ±ÉÉ {ÉhÉ JÉb÷ºÉɴɱÉä ´É SÉÖEòÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ä Ênù±ªÉÉxÉä |É´ÉɶÉÉÆxÉÉ ÊEòiÉÒ ¨ÉxɺiÉÉ{É ½þÉiÉÉä ªÉÉSÉÒ nùJÉ±É PÉäiÉ VÉÉ +ºÉä SÉÉ®ú JÉbä÷ ¤ÉÉä±É {ÉhÉ ºÉÖxÉɴɱÉä. ÁÉ ºÉ´ÉÇ PÉ]õxÉä¨ÉÖ³ýä iÉÒ ä ä ä VɨÉÇxÉ |É´ÉɺÉÒ ºjÉÒ ¨ÉÉZÉÉ Ê{ÉSUôÉ ºÉÉäb÷ɪɱÉÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þiÉÒ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ iÉÒ ¨É±ÉÉ ‘ÊSÉEò]õ±ÉÒSÉ’. +ɨÉSÉÒ flight ±Éä]õ ½þÉiÉ ½þÉiÉ 8 iÉÉºÉ =¶ÉÒ®úÉxÉä ºÉÖ]õ±ÉÒ, iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉ VɨÉÇxÉ ºjÉÒSÉÒ {ÉÆSÉɪÉÒiÉ ZÉɱÉÒ. ÊiÉSÉÒ BEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò MÉÉä´ªÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÒ, ÊiɱÉÉ ä ¦Éä]õɪɱÉÉ ½þÒ VɨÉÇxÉ ¤ÉÉ<Ç VÉÉiÉ ½þÉiÉÒ. MÉÉä´ªÉɱÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ÊiÉSÉÒ EòɳýVÉÒ PÉäiɱÉÒ VÉÉhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ {ÉhÉ 8 iÉɺÉÉÆSªÉÉ JÉÉä³ýÆ ¤ªÉɨÉÖ³ýä ä ä ä ä ÊiÉSÉÒ MÉÉä´ªÉɱÉÉ VÉÉhÉÉ®úÒ flight SÉÖEòhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ, iªÉɨÉÖ³ýä iÉÒ ¤É®úÒSÉ ¤ÉäSÉèxÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ. ÁÉ ºÉMɲªÉÉ |ÉEòÉ®úɨÉÖ³ýä ÊiɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÒ VÉɺiÉSÉ MÉ®úVÉ ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMɱÉÒ. ¨ÉÒ½þÒ ÊiÉSÉÒ ½þɱÉiÉ ¤ÉPÉÚxÉ ÊiɱÉÉ ¶ÉCªÉ iÉä´ÉføÒ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä. ¨ÉÖ¤É<Ç B+®ú Æ {ÉÉä]õÇ´É®ú b÷¬]õÒ´É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ ½þ´ÉɱÉnùÉ®ú ¨É½þɶɪÉÉÆxÉÒ iÉÒ ºjÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮúSÉ +ºÉÉ´ÉÒ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¨É±ÉÉ ÊiɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Ú ä Eò®úɪɱÉÉ ¦ÉÉMÉ {ÉÉb÷±Éä. ¨ÉÒ ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉÒ±É B+®ú {ÉÉä]õÇ VɴɳýSªÉÉ ½þÉ]õä±É¨ÉvÉä ºÉÉäªÉ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®ú´É±Éä. ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ Æ ì ¤É®úɤɮú iªÉÉ VɨÉÇxÉ ºjÉÒ±ÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨É±ÉÉ =iÉ®ú´ÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSªÉÉ SÉä½þ-ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉ´É ´É +ɶSɪÉÇ ä {ÉɽþÉiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ Mɨ¨ÉiÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉÒ. ¨ÉxÉÉä½þ®úxÉä ‘+ºÉÆ EòɽþÒ +ɽäþ’ ´ÉMÉè®úä Eò³ýʴɱÉä xÉ´½þiÉä ¨ÉMÉ ½þÒ “¤ÉªÉÉ” EòÉähÉ +ɽäþ ? ÁÉSÉÒ ä iªÉÉÆxÉÉ EòɳýVÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉÒ. ¨ÉÒ ¤ÉÉ{ÉÚ±ÉÉ ºÉ´ÉÇ ½þÊEòMÉiÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ ÊiɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ ´É ÊiɱÉÉ ½þÉ]õä±É´É®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ PÉ®úÒ MÉä±ÉÉä. nÖùºÉ-ªÉÉ ä ì Ênù´É¶ÉÒ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÒ xÉCEòÒ ªÉä>ð ¶ÉEäòxÉ ËEò´ÉÉ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÒ JÉÉjÉÒ näù>ð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ +ºÉä ÊiɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä {ÉhÉ ÊiÉSªÉÉ ¦ÉɹÉäSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ¨ÉÖ³ýä iÉÒ lÉÉäb÷Ò EòɳýVÉÒiÉ ½þÉiÉÒ. nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ EòºÉä ¤ÉºÉä ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ MÉÉä´ªÉÉSªÉÉ Ê´É¨ÉÉxÉÉiÉ ¤ÉºÉ´ÉÚxÉ Ênù±Éä iÉå´½þÉ ä ¨ÉÒ BEòÉ ¨ÉÉä`ö¬É VɤÉɤÉnùÉ®úÒiÉÚxÉ ºÉÖ]õ±ªÉÉSÉÉ ÊxÉ·ÉÉºÉ ºÉÉäb÷±ÉÉ. ÊiÉxÉä {ÉhÉ ¨É±ÉÉ vÉxªÉ´ÉÉnù Ênù±Éä ´É VɨÉÇxÉÒiÉÚxÉ EòɽþÒ ½þ´Éä +ºÉ±ªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉSÉä +É·ÉɺÉxɽþÒ Ênù±Éä. VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ´ÉɺiÉ´ªÉɱÉÉ ´É JÉɱ±É䱪ÉÉ +zÉɱÉÉ +É{ÉhÉ VÉÉMɱÉÉä ´É +b÷SÉhÉÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ BEòÉ ºjÉÒ±ÉÉ +É{ÉhÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ ªÉÉSÉä ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õ±Éä. VɨÉÇxÉÒ½ÚþxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú 1974 ºÉɱÉÒ Ê´É·ÉSɹÉEò ¡Úò]õ¤ÉÉì±ÉSÉä ºÉɨÉxÉä ½þÉiÉä. 3-4 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É ä ´ÉɺiÉ´ªÉɨÉÖ³ýä +ÉÊhÉ VɨÉÇxÉ ¡Úò]õ¤ÉÉì±É{É]ÚõÆSÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ ¤ÉPÉÚxÉ VɨÉÇxÉÒxÉäSÉ Ê´É·ÉSɹÉEò ËVÉEòÉ´ÉÉ +ºÉä ¨É±ÉÉ ¨ÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉä. ä ¨ÉÉZÉÒ ½þÒ <SUôÉ ¡ò±ÉpÚù{É ZÉɱÉÒ +ÉÊhÉ VɨÉÇxÉÒ ´É±b÷Ç SÉìΨ{ɪÉxÉ ZÉɱÉä. ÁÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä ¨ÉÒ º´ÉiÉ: BEò ÊOÉ]õÓMÉ EòÉbÇ÷ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ Eäò±Éä Æ ´É VɨÉÇxÉ SÉÉxºÉ±É®úxÉÉ {ÉÉä½þÉSÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iÉä EòÉbÇ÷ VɨÉÇxÉ consulate SªÉÉ ¨ÉÖ¤É<Ç +ÉìÊ¡òºÉ¨ÉvÉä VÉÉ>ðxÉ Ênù±Éä. iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ÊiÉlÉä ä ½þVÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ VɨÉÇxÉ ´ªÉÊHòxÉä ¨ÉÉZªÉÉ VɨÉÇxÉÒ Ê´É¹ÉªÉÒSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ SÉÉèEò¶ÉÒ Eäò±ÉÒ EòÓ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒ Ê´É¹ÉªÉÒ B´ÉføÉ +ÉäføÉ EòºÉÉ ? iÉå´½þÉ ¨ÉÒ iªÉÉ ´ªÉÊHò±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÓ ¨ÉÒ 3-4 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ¨ÉÖCEòɨÉÉxÉÆiÉ®ú MÉ䱪ÉÉ ´É¹ÉÔSÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiɱÉÉä +ÉÊhÉ VɨÉÇxÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ ÊiÉlÉä ¡Úò]õ¤ÉÉì±ÉSÉä ºÉɨÉxÉä ¤ÉPÉiÉ +ºÉä. ½äþ BäEòÚ xÉ iÉÒ ´ªÉÊHò JÉÚ¹É ZÉɱÉÒ ´É ÊiÉxÉä ¨É±ÉÉ 1972 SªÉÉ Olympic JÉä³ýÉ´É®úÒ±É movie-film +lÉ´ÉÉ VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉäiÉÒ±É iªÉÉ JÉä³ýÉ´É®úÒ±É {ÉÖºiÉEò {ÉÉʽþVÉä ? +ºÉÉ SÉÉì<ºÉ Ênù±ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ 1972 Ç ä SªÉÉ Olympic JÉä³ýÉ´É®úÒ±É movie Ê¡ò±¨É ½þÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ {ÉÖºiÉEòɱÉÉ ºÉ¨¨ÉkÉÒ Ênù±ÉÒ iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ iÉä {ÉÖºiÉEò ¦Éä]õ ¨½þhÉÚxÉ Ênù±Éä. +¶ÉÉ Ê®úiÉÒxÉä ¨ÉÉZªÉÉ Olympic JÉä³ýÉ´É®úÒ±É ºÉɨÉÖOÉÒiÉ BEò ¨ÉÉ豪ɴÉÉxÉ ¦É®ú {Éb÷±ÉÒ. B±ÉÉÈMÉäxÉ ¨ÉvÉäSÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¸ÉÒ. £òÉxZÉ ZÉÉ<ÇMÉä¶ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiɱªÉÉ´É®ú £òÉxZÉ vÉÆtɺÉÉ`öÒ ä +xÉäEònùÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ. iÉÉä ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ +ɨ½þÒ ¤É½ÖþiÉäEò ®úÉVÉ ¦Éä]õiÉ ½þÉiÉÉä. iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ PÉ®úSªÉÉÆxÉɽþÒ +Éä³ýJÉiÉ ½þÉiÉÉ. ä Æ ä ä ä £òÉxZɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É<ÇxÉä Eäò±Éä±Éä ±ÉÉbÚ÷ (sweet Balls) ´É ¸ÉÒJÉÆb÷ÉSªÉÉ ´Éb÷¬É {ÉhÉ ¡òÉ®ú +É´Éb÷iÉ +ºÉiÉ. BEònùÉ ¸ÉÒJÉÆb÷ÉSªÉÉ ´Éb÷¬É VÉ®úÉ ¨É>ð ®úÉʽþ±ªÉÉ ½þÉiªÉÉ iÉå´½þÉ iªÉÉxÉä iªÉÉ SɨÉSªÉÉxÉä JÉɱ±ªÉÉ, +ÉÊhÉ ¨½þhÉɱÉÉ SÉ´É iÉ®ú iÉÒSÉ +ɽäþ, iªÉÉSÉÉ ¶Éä{É ä EòºÉÉEòÉ +ºÉäxÉÉ? iªÉÉSªÉÉ ÁÉ =kÉ®úÉSÉä ¨É±ÉÉ EòÉèiÉÖEò ´ÉÉ]õ±Éä. £òÉxZɱÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉä´ÉhÉ ´É SɽþÉ (SÉɪÉ) +ÊiÉ¶ÉªÉ +É´Éb÷iÉ +ºÉä. 29
 • 42. £òÉxZÉSÉÉ +ÉhÉJÉÒ BEò +É´Éb÷iÉÉ {ÉnùÉlÉÇ ¨½þhÉVÉä “EÖò±É{ÉÒ”. ʶɴÉÉVÉÒ{ÉÉEÇò xÉÉCªÉÉ´É®úÒ±É ¸ÉÒ. ´ÉètÉÆSÉÒ EÖò±É{ÉÒ +ɨ½þÒ ®úÊiÉ¤É ±ÉɴɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä JÉÉiÉ ½þÉiÉÉä. £òÉxZÉ VɨÉÇxÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ vÉÆtÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä iÉÉä ¦ÉÉ®úiɦɮú Ê¡ò®úiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ <ÆOÉVÉÒ ä SÉÉÆMɱÉä ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ªÉäiÉä. BEònùÉ £òÉxZÉ ¨ÉÉZªÉÉ PÉ®úÒà +ɱÉÉ +ºÉiÉÉxÉÉ, VÉä´ÉiÉÉÆxÉÉ +É<ÇxÉä Eäò±Éä±ÉÒ {ÉÉ´É]äõ, ´ÉÉÆMÉÒ ´É ¶Éä´ÉMªÉÉSªÉÉ ¶ÉåMÉÉÆSÉÒ ¦ÉÉVÉÒ +ɨ½þÒ JÉÉiÉ ½þÉiÉÉä. ½þÒ +ɨÉSªÉÉ +É<ÇSÉÒ BEònù¨É ¡äò´½þ®úÒ]õ ¦ÉÉVÉÒ. EòÉähÉɱÉɽþÒ ½þÒ ¦ÉÉVÉÒ +MÉnùÒ +ÉMÉiªÉÉxÉä JÉɪɱÉÉ PÉɱÉɪɱÉÉ ä ÊiɱÉÉ ¡òÉ®ú +É´Éb÷iÉ +ºÉä. +ºÉÉä. ¤É®úÉSÉ ´Éä³ý £òÉxZÉ VÉä´ÉhÉÉiÉÒ±É EòɽþÒiÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ SÉÉ´ÉÚxÉ SÉÉ´ÉÚxÉ JÉÉhªÉÉSÉÉ JÉÚ{É |ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ +ºÉä ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ £òÉxZɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÓ iÉÚ B´Éfø EòÉªÉ SÉÉ´ÉÚxÉ SÉÉ´ÉÚxÉ JÉÉiÉ +ɽäþºÉ ? iÉå´½þÉ iÉÉä ¨½þhÉɱÉÉ EòÒ ¨ÉÒ ¦ÉÉVÉÒiɱÉä iÉä ±ÉÉEÚòb÷ (¶Éä´ÉMªÉÉSªÉÉ ¶ÉåMÉÉ) SÉÉ´ÉÚxÉ SÉÉ´ÉÚxÉ JÉÉiÉ +ɽäþ. ¨É±ÉÉ |ÉlÉ¨É ½þºÉÚÆ +ɱÉä {ÉhÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÓ iªÉÉ ¶ÉåMÉÉ (±ÉÉEÚòb÷) SÉÉäJÉÚxÉ iªÉÉiÉÒ±É ¡òHò MÉ®ú (soft portion) JÉɪÉSÉÉ +ºÉiÉÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉxÉä iÉÉåb÷ÉiɱÉÉ iÉÉä SÉÉälÉÉ ¤Éɽäþ®ú EòÉfÚøxÉ iÉÉ]õÉiÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ `äö´É±ÉÉ. +VÉÖxɽþÒ EòvÉÒ {ÉÉ´É]õ¬ÉSÉÒ ¶Éä´ÉMªÉÉSªÉÉ ¶ÉåMÉÉ PÉɱÉÚxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¦ÉÉVÉÒ Æ JÉÉiÉÉÆxÉÉ ÁÉ MɨÉiÉÒSÉÒ ½þ¨ÉJÉÉºÉ +É`ö´ÉhÉ ªÉäiÉä. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 18 : Mr. Franz Saigge EÖò]ÖõÆ¤É ´É +ɨ½þÒ - Nurenberg ¨ÉÒ £òÉxZÉEòbä÷ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉÉä EòÒ ±ÉMÉäSÉ iªÉÉSÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‘SÉɪÉSÉÒ’ ¡ò®Âú¨ÉÉ<Ç¶É ªÉäiÉ +ºÉä, ´É ¨É±ÉÉ +É{ɱªÉÉEòb÷Ò±É {ÉrùiÉÒSÉÉ =Eò³ý´É±Éä±ÉÉ, +ɱÉä +lÉ´ÉÉ ´Éä±ÉSÉÒ PÉÉiɱÉä±ÉÉ, SɽþÉ iªÉÉSªÉɺÉÉ`öÒ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. £òÉxZÉEòbä÷ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +ɨ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉrùiÉÒSÉä VÉä´ÉhÉ Eò®úɪÉSÉÉä. iÉå´½þÉ ¦ÉÉÆb÷ä {ÉÖºÉÚxÉ JÉɪɱÉɽþÒ iªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ +ºÉä. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨É®úÉ`öÒ {ÉrùiÉÒSÉä {ÉnùÉlÉÇ BEònùÉ SÉÉJɱÉä EòÓ iªÉÉSÉÒ SÉ]õEò ±ÉÉMÉiÉäSÉ. +ɨÉSÉÒ nùÉPÉÉÆSÉÒ <iÉEòÒ UôÉxÉ ¨ÉèjÉÒ ½þÉiÉÒ EòÒ ¨ÉÞhÉÉ±É 1990 ¨ÉvÉä BEòÉ EòÉäºÉǺÉÉ`öÒ ä ä BEò]õÒSÉ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉÒ ½þÉiÉÒ iÉå´½þɽþÒ iªÉÉxÉä ´É iªÉÉSªÉÉ {ÉixÉÒxÉä ÊiɱÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +ÉOɽþÉxÉä ®úɽþɪɱÉÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä ½þÉiÉä ´É ÊiÉSÉÒ ä ä =kÉ¨É ¤Éb÷nùɺiÉ `äö´É±ÉÒ ½þÉiÉÒ. £òÉxZÉ ºÉvªÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ ½þÉ>ðxÉ xÉÉiÉ´ÉÆb÷ÉxÉÉ ºÉÉƦÉɳýiÉÉä. +ɨÉSÉÉ +VÉÚxÉ iªÉÉSªÉɶÉÒ SÉÉÆMɱÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ä ä +ɽäþ. iªÉÉxÉä +ɨ½þɱÉÉ EòvÉÒ½þÒ ´É ÊEòiÉÒ½þÒ Ênù´ÉºÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ (iªÉÉSªÉÉEòbä÷) ®úɽþɪɱÉÉ ªÉÉ +ºÉä JÉÉºÉ ÊxɨÉÆjÉhÉ Ênù±Éä +ɽäþ, iÉÉåb÷ näùJɱªÉÉ xÉɽþÒ +MÉnùÒ JÉ®äúJÉÖ®úä. +ºÉiÉÉiÉ +ºÉä ºÉÉiÉÉ-ºÉ¨ÉÖpùÉ {ÉʱÉEòbä÷½þÒ JÉÉºÉ Ê¨ÉjÉ. ZÉäEòÉ亱ÉÉä´½þÉÊEòªÉÉSªÉÉ ºÉ½þ±ÉÒiÉ ¦Éä]õ±É䱪ÉÉ ´É xÉÆiÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ PÉÊxɹ]õ ʨÉjÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´Éɱbä÷¨ÉÉ®úSªÉÉ +Éä³ýJÉÒxÉä iªÉÉSªÉÉ nùÉxÉ ¶ÉɳäýiÉÒ±É ¨ÉèÊjÉhÉÒ, ®úɨÉÒ Eòɱ¤É ´É ÊiÉSÉÒ VÉÖ³ýÒ ¤ÉʽþhÉ EòÉ®úÒxÉ ¥ÉɺÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ªÉä>ðxÉ MÉ䱪ÉÉ. ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖ¤É<ÇSÉÒ ä ä Æ ºÉ½þ±É PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhɱÉÒ iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É iªÉɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉèÊjÉhÉÒ ZÉɱªÉÉ. nùÉPÉÒVÉhÉÒ PÉ®úSªÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ º´É¦ÉÉ´É ä +É´Éb÷±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉ nùÉPÉÒ ´É ´Éɱbä÷¨ÉÉ®ú ªÉÉ ÊiÉPÉÉÆxÉÒ 1978 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ ªÉÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒ contribution EòÉfÚøxÉ ¨É±ÉÉ ä ÊiÉEòÒ]õ {ÉÉ`öʴɱÉä. iÉä ÊiÉEòÒ]õ ½þÉiÉÒ +ɱÉä iªÉÉ´Éä³ýÒ iÉÒ. +{{ÉÉ +ÉVÉÉ®úÒ ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉä VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉʴɹɪÉÒ xÉCEòÒ `ö®úiÉ ä 30
 • 43. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 19 : Waldemar, Romy ´É Karin - Aschaffenburg - 1994 xÉ´½þiÉä. iÉÒ.+{{ÉÉSÉÒ iɤªÉäiÉ ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ ºÉÖvÉɯû ±ÉÉMɱÉÒ ½þÉiÉÒ. iÉå´½þÉ b÷ÉC]õ®úɶÉÒ SÉSÉÉÇ Eò°üxÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨¨ÉkÉÒxÉÆiÉ®úSÉ ¨ÉÒ ä ì Æ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä. ¨É±ÉÉ ÊiÉEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ 8-15 Ênù´ÉºÉ ZÉɱÉä +ºÉiÉÒ±É xɺÉiÉÒ±É iÉÉåSÉ ¨ÉÖ¤É<ǽþÚxÉ ¡òÉäxÉ +ɱÉÉ EòÒ +{{ÉÉ Æ ÊºÉ®úÒ+ºÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉSªÉÉ b÷ÉC]õ®úÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÒ +{{ÉÉƺÉÉ`öÒ EòɽþÒ +Éè¹ÉvÉä½þÒ PÉäiɱÉÒ ´É {ÉÉäº]õ {ÉhÉ Eäò±ÉÒ. {É®ÆúiÉÖ 2 ì Æ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ {ÉÖx½þÉ ¡òÉäxÉ +ɱÉÉ EòÒ +{{ÉÉ MÉä±Éä. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ b÷ÉC]õ®úÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ SÉÖEò±ÉÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉZÉÒ +ÉÊhÉ +{{ÉÉÆSÉÒ +JÉä®úSªÉÉ IÉhÉÒ ì Æ ¦Éä]õ ½þÉhÉÉ®ú xÉ´½þiÉÒ ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ ¤ÉÖrùÒ ZÉɱÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. bä÷κ]õxÉÒSÉ VÉ®ú iɶÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú +É{ÉhÉ EòÉªÉ ä Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä ? SÉÉ]Çõb÷ ʴɨÉÉxÉÉSÉä ÊiÉEòÒ]õ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä 1-2 +É`ö´Éb÷¬ÉxÉÆiÉ®úSÉ ¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiÉ +ɱÉÉä. iÉÒ. +{{ÉÉÆSÉÒ ¶Éä´É]õSÉÒ ¦Éä]õ ¨ÉÉZªÉÉ xÉʶɤÉÒ xÉ´½þiÉÒ ½äþSÉ JÉ®äú. +{{ÉÉ MÉ䱪ÉÉSÉä ¡òÉ®ú nÖù:JÉ ZÉɱÉä. +{{ÉÉÆSªÉÉ =®ú±ªÉÉ iªÉÉ ¡òHò +xÉäEò +É`ö´ÉhÉÒ. ¶Éä´É]õÒ - ¶Éä´É]õÒ ¨ÉÒ ´É +{{ÉÉ BEòÉSÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ZÉÉä{ÉiÉ ½þÉiÉÉä. +ÉiÉÉ iÉä {É®úiÉ iªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ EòvÉÒSÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ½äþ ´ÉɺiÉ´É ½þÉiÉä +ÉÊhÉ ä ä iÉä ¨ÉÉxªÉ Eò®úhÉä JÉ®úSÉ Eò`öÒhÉ ½þÉiÉä. BEò +VÉÉiɶÉjÉÚ +¶ÉÒ ´ªÉHòÒ EòɪɨÉSÉÒ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒ. {ÉhÉ nÖù:JÉ Eò®úhªÉÉ{ÉʱÉEòbä÷ ¨ÉÉZªÉÉ ä ½þÉiÉÉiÉ EòɽþÒSÉ xÉ´½þiÉä. +Ê·ÉxÉÒ±ÉÉ, iÉÒ. ¤ÉÉ{ÉÚSÉÒ vÉÉEò]õÒ EòxªÉÉ, ±É½þÉxÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ VÉɺiÉ ±É³ýÉ ½þÉiÉÉ. +xÉäEò ´Éä³ýÉ ®úÉjÉÒ iÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ä Vɴɳý ZÉÉä{ÉɪɱÉÉ ªÉäiÉ +ºÉä ´É iÉÒ ZÉÉä{ɱÉÒ EòÒ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ ÊiÉSªÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ¤Éäb÷´É®ú =SɱÉÚxÉ `äö´ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÉZÉä VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉä `ö®úiÉ ½þÉiÉä iɺÉä iªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ MɨÉiÉÒiÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä. ÁÉ ºÉ´ÉÉÇSÉÉ {É®úÒhÉÉ¨É ÊiÉSªÉÉ´É®ú ½þÉ>ðxÉ, BEòÉ ®úÉjÉÒ ä ä iÉÒ ZÉÉä{ÉäiÉÚxÉ =`ÚöxÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤Éäb÷{ÉɶÉÒ ªÉä>ðxÉ =¦ÉÒ ®úÉʽþ±ÉÒ. ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉäxÉÉ EòÒ +¶ÉÒ ®úÉjÉÒ BEòÉ-BEòÒ ZÉÉä{ÉäiÉ ÊiɱÉÉ EòÉªÉ ´ÉÉ]õ±Éä ¨½þhÉÚxÉ iÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¤Éäb÷ Vɴɳý +ɱÉÒ ? ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ =SɱÉÚxÉ ¨ÉÉZªÉÉ Vɴɳý lÉÉä{É]ÚõxÉ {ÉÖx½þÉ ZÉÉä{ÉʴɱÉä ´É xÉÆiÉ®ú ÊiÉSªÉÉ ¤Éäb÷´É®ú xÉä>ðxÉ `äö´É±Éä. EònùÉÊSÉiÉ ¨ÉÒ +ÉiÉÉ nÚù®ú VÉÉiÉ +ɽäþ ´É ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉ PÉ®úÒ xɺÉhÉÉ®ú ÁÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉäSÉ iÉÒ ZÉÉä{ÉäiɽþÒ +º´ÉºlÉ ZÉɱÉÒ +ºÉä±É EòÉ ? ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±Éä ÊEòiÉÒ sensitive +ÉÊhÉ ÊxÉ®úÉMÉºÉ +ºÉiÉÉiÉ ! ÁÉ PÉ]õxÉäSÉä ¨É±ÉÉ +VÉÚxɽþÒ +|ÉÚ{É ´ÉÉ]õiÉä. ¤ÉÉ{ÉÚ ´É ºÉÉè. ®úVÉxÉÒ´ÉʽþxÉÒ EòɨÉÉ´É®ú MÉ䱪ÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ nùÉx½þÒ ¨ÉÖ±ÉÒ, +É®úiÉÒ ´É +Ê·ÉxÉÒ, ªÉÉÆSÉÒ ¶ÉɳäýSÉÒ iɪÉÉ®úÒ ä +ɨÉSÉÒ +É<ÇSÉ Eò°üxÉ näùiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ +É<DZÉÉ ¨ÉnùiÉ ¨É±ÉÉSÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä. iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉɳäýSÉÉ {ÉÉä¶ÉÉJÉ PÉɱÉhÉä, EòvÉÒ EäòºÉÉÆxÉÉ Ê®ú¤ÉÒxÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉä, iÉ®ú EòvÉÒ-EòvÉÒ +É<DZÉÉ ´Éä³ý xɺɱªÉÉºÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉähªÉɽþÒ PÉɱÉhÉä ¨ÉÒSÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä. iªÉÉiÉ BEòÒ±ÉÉ ºÉè±É iÉ®ú nÖùºÉ®úÒ±ÉÉ PÉ]Âõ]õ ´ÉähÉÒ ½þ´ÉÒ +ºÉä. {ÉhÉ iÉä½þÒ ¨ÉÒ ÊxɦÉÉ´ÉÚxÉ xÉä±Éä. bÅ÷ɪɴ½þ®ú +ɱÉÉ xɺÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ MÉÉb÷ÒxÉä ¶ÉɳäýiÉ ºÉÉäb÷hÉä½þÒ ¨É±ÉÉSÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. ®úÉjÉÒ ZÉÉä{ÉäiÉ +ÆMÉÉ´É®úÒ±É {ÉÉÆPɯûhÉ <Eòbä÷ ÊiÉEòbä÷ ºÉ®úEò±ªÉɨÉÖ³ýä +Ê·ÉxÉÒ lÉÆb÷ÒxÉä EÖòb÷EòÚ b÷iÉ +ºÉä, iÉå´½þÉ ¨ÉÒ ÊiÉSªÉɺÉÉ`öÒ BEò night dress ʶɴɱªÉÉSÉä½þÒ +É`ö´ÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ÊiɱÉÉ Eò¨ÉÒ lÉÆb÷Ò ±ÉÉMɱÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ÁÉ {ÉÖiÉhªÉÉƨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÉ EòºÉä ´ÉÉfø´ÉiÉÉiÉ ½äþ {ÉhÉ Ê¶ÉEòɪɱÉÉ Ê¨É³ýɱÉä. +ÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±É½þÉxÉ EòxªÉEòÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +ɱªÉÉ EòÒ iÉä VÉÖxÉä Ênù´ÉºÉ +ÉÊhÉ +É<ÇSÉÒ ´É ¨ÉÉZÉÒ EòºÉ®úiÉ +É`ö´ÉiÉä ´É iÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ɨ½þÒ xÉÒ]õ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±ªÉÉSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxɽþÒ ´ÉÉ]õiÉä. MÉä±ÉÒ +xÉäEò ´É¹ÉäÇ +Ê·ÉxÉÒ ´É ÊiÉSÉÉ xÉ´É®úÉ +¨Éä®úÒEäòiÉ ºlÉÉʪÉEò +ɽäþiÉ. ÊiɱÉÉ nùÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÒ +ɽäþiÉ. +vÉÖxÉ ¨ÉvÉÚxÉ ½þÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ä Æ 31
 • 44. {ÉhÉ +ÉVÉEòÉ±É ÊiɱÉÉ ªÉÉ EòÉEòɱÉÉ ¦Éä]õɴɪÉÉºÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉɶÉÒ ¡òÉäxÉ´É®ú MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úɴɪÉÉºÉ ´Éä³ý ʨɳýiÉ xÉɽþÒ. iÉÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ EòvÉÒ Æ ªÉähÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä VÉ®úÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ xɺɱÉä iÉ®úÒ +¨Éä®úÒEäòºÉ {É®úiÉ VÉɪÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¨ÉÉjÉ iÉÒ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä ¡òÉäxÉ Eò°üxÉ Eò³ýÊ´ÉiÉä. ¨ÉÉZªÉÉ BEòÉ Ê¨ÉjÉÉxÉä ®úºÉɪÉxÉ ¶ÉɺjÉÉiÉ b÷ÉC]õ®úä]õ PÉäiɱªÉÉ´É®ú iÉÉä BEòÉ SÉÉÆMɱªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú EòÉ¨É Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iªÉɱÉÉ ì VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ +ɱÉÒ. ¨ÉÒ ¤É®úÒSÉ ´É¹Éæ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ ½þÉiÉÉä +ÉÊhÉ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éä³ýJÉÒSªÉÉ ä ´ªÉÊHò±ÉɺÉÖrùÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úiÉÉä ½äþ iªÉɱÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ +ɱÉÉ iÉå´½þÉSÉ ¨É±ÉÉ iÉÉä Eò¶ÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉÉ +ɽäþ ä ½äþ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä. ʨÉjÉSÉ ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ ¨½þhÉVÉä +MÉnùÒ +Æb÷®ú´Éä+®ú{ÉɺÉÚxÉ iÉä ºÉÚ]õÉ{ɪÉÈiÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ä <iÉ®ú +ɴɶªÉEò ºÉɨÉÉxÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ½þÒ 2 - 3 Ênù´ÉºÉ +JJÉÒ ¨ÉÖ¤É<Ç Ê¡ò¯ûxÉ JÉÚ{É ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. VÉhÉÚ EòɽþÓ ½äþ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉä ¨½þhÉÚxÉ Æ ¤ÉìMÉ ¦É®úhªÉɺɽþÒ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. Incidently packing is my speciality. ºÉÚ]õEòä ºÉ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÚ EòÉähÉiªÉɽþÒ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ {ÉÖføÒ±É ¨ÉÖCEòɨÉÉ{ɪÉÈiÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ {ÉÉä½þÉSɱªÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ +¶ÉÉ {ÉrùiÉÒxÉä ¨ÉÒ iªÉÉ ¤ÉìMÉäiÉ ±ÉÉ´ÉiÉ +ºÉiÉÉä. iɶÉÒ ¨ÉÒ ä iªÉÉSÉÒ ¤ÉìMÉ ¦É¯ûxÉ Ênù±ÉÒ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ EÖò`äö +b÷SÉhÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ ½äþ {ÉÉʽþ±Éä. iÉÉä VɨÉÇxÉÒiÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ iÉälÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉɶÉÒ ºÉ¨É®úºÉ ZÉɱÉÉ ½þÉiÉÉ ½äþ {ÉhÉ ¨ÉÒ BäEò±Éä ½þÉiÉä. ä ä ä ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ½ÚþxÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ +ÉhɱÉä±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ]õÒ. ´½þÒ, FOT transformar ÊxÉEòɨÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä ¤ÉÆnù {Éb÷±ÉÉ ½þÉiÉÉ. +xÉɪɺÉä ä +É{ɱÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¨ÉjÉ ÊiÉlÉä +ɽäþ iªÉɱÉÉ iÉÉä part PÉä>ðxÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉºÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éä +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. +lÉÉÇiÉ ¨ÉÒ <iÉ®ú nùÉxÉ VɨÉÇxÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ]õÒ.´½þÒ.SªÉÉ part ʴɹɪÉÒ Eò³ýʴɱÉä ½þÉiÉäSÉ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZÉä EòÉ¨É Eäò±Éä½þÒ. 3 - 4 +É`ö´Éb÷¬ÉxÉÆiÉ®ú ä Æ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¨ÉjÉÉSÉä {ÉjÉ +ɱÉä EòÒ iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ ½þ´ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ]õÒ.´½þÒ.SÉÉ part PÉä>ðxÉ ¦ÉÉ´ÉÉEòbä÷ ¨ÉÖ¤É<DZÉÉ {ÉÉ`öʴɱÉÉ +ɽäþ. ¦ÉÉ´ÉɱÉÉ ¯û.72 /-näù>ðxÉ ¨ÉÒ iªÉÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÉä PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ Eò³ýʴɱÉä ½þÉiÉä. iªÉÉSÉä {ÉjÉ ´ÉÉSÉÚxÉ, iªÉÉiÉÒ±É ä ¨ÉVÉEÖò®úÉ ¤Éqù±É ½þºÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. iªÉÉSªÉÉ ®úÉJÉ`öÉJÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉä +ÉÊhÉ iÉä½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ B´ÉføÒ ¨ÉnùiÉ Eäò±É䱪ÉÉ Ê¨ÉjÉɶÉÒ ä ä iªÉÉSÉä +ºÉä ´ÉÉMÉhÉä {ÉɽÚþxÉ iªÉÉSÉÒ EòÓ´É Eò®úÉʴɶÉÒ ´ÉÉ]õ±ÉÒ. |ɶxÉ 72 ¯û{ɪÉÉÆSÉÉ xÉ´½þiÉÉ {ÉhÉ VªÉÉ Ê¨ÉjÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ B´Éfäø Eò¹]õ PÉäiɱÉä, iªÉÉxÉä +ºÉä ´ÉÉMÉÉ´Éä ªÉÉSÉä ¨É±ÉÉ +ɶSɪÉÇ ´É ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±Éä. B´Éfäø ºÉÉvÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú YÉÉxÉ iªÉɱÉÉ xɺÉÉ´Éä ½äþ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ +xÉÉEò±ÉÊxÉªÉ ½þÉiÉä. +¶ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉxÉÉ EÆòVÉÚºÉ ¨½þhÉÉ´Éä EòÒ EÞòiÉPxÉ ½äþSÉ ¨É±ÉÉ Eò³äýxÉÉ. VÉMÉÉÆiÉ +¶ÉÒ½þÒ ¨ÉÉhɺÉä +ºÉiÉÉiÉ +ÉÊhÉ ä iÉÒ +É{ɱªÉɱÉÉ ¦Éä]õiÉÉiɽþÒ ªÉɺÉÉ®úJÉä nÖùnùê´É iÉä EòÉähÉiÉä. ½þÉ ¨ÉÉZÉÉ +VÉ¤É +xÉÖ¦É´É VÉå´½þÉ ¨ÉÒ EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ Ã ¨É±ÉÉ ºÉ±±ÉÉ Ênù±ÉÉ EòÒ ªÉÉ{ÉÖføä iÉÚ ½äþ ¡ÖòEò]õ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆnù Eò®ú. iÉÚ VÉå´½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòbÚ÷xÉ {ÉèºÉä PÉä¶ÉÒ±É iÉå´½þÉSÉ iªÉÉÆxÉÉ iÉÖZªÉÉ ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ¨ÉnùiÉÒSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ½þÉ<±É. ½äþ ‘{ÉèºÉä PÉä>ðxÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ’ Eò±{ÉxÉÉ `öÒEò +ɽäþ {ÉhÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ iÉ®ú ¨É±ÉÉ ä Ç iÉä VɨÉhÉÉ®ú xÉɽþÒSÉ ½äþ xÉCEòÒ {ÉhÉ <iÉ®úÉEòbÚ÷xɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ +b÷SÉhÉÓSÉÉ ¡òɪÉnùÉ =`ö´ÉhÉä ¨É±ÉÉ VɨÉä±É +ºÉä ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä Æ +ÉiÉɽþÒ ¨ÉÒ {ÉèºÉä xÉ PÉäiÉÉSÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úiÉÉä {ÉhÉ iªÉÉSÉ ´Éä³ýÒ +¶ÉÒ ¨ÉÉhɺÉä ¦Éä]õÚ xɪÉäiÉ +¶ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉɽþÒ Eò®úiÉÉä. +É{ɱªÉÉ ½þÉiÉÉSÉÒ ¤ÉÉä]õä EÖò`äö ºÉÉ®úJÉÒ +ɽäþiÉ ? iÉuùiÉSÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ºÉÉ®úJÉÉSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ ËEò´ÉÉ ´ÉÉMÉÉ´Éä +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ `äö´ÉhÉä JÉÊSÉiÉSÉ ¤É®úɤɮú xÉɽþÒ. ä ʶɴÉÉªÉ iɺÉä Eäò±ªÉÉxÉä ʤÉEò]õ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ =nÂù¦É´Éä±É ´É VÉÒ´ÉxÉÉiɱÉÒ ¨ÉVÉÉSÉ ÊxÉPÉÚxÉ VÉÉ<DZÉ. +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉ nùÉxÉ EÖò]ÖõƤÉä +¶ÉÒ ½þÉiÉÒ EòÒ iÉÒ ¨É±ÉÉ ¥ÉÉÀhÉ ¨½þhÉÚxÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÒiÉ +ºÉiÉ. BEò Eò®ÆúnùÒEò®ú ´É nÖùºÉ®äú ä ä EäòiÉEò®ú EÖò]ÖõƤÉ. EäòiÉEò®ú EÖò]ÖõƤÉÉxÉä SÉɳý ºÉÉäb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä +É{ÉÉ{ɱªÉÉ EÖò]ÖõÆʤɪÉÉƺɨɴÉäiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ®úɽÚþ ±ÉÉMɱÉÒ. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¦Éä]õɪɱÉÉ VÉÉiÉ +ºÉä. ½þÒ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä ºÉhÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ BEòjÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉ. ¸ÉÒ MÉhÉ{ÉiÉÒSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iªÉɴɹÉÔ ¤É½ÖþvÉÉ SÉå¤ÉÖ®ú¨ÉvÉÒ±É EäòiÉEò®ú ¦ÉÉ´ÉÆb÷É{ÉèEòÒ BEòÉ ¦ÉÉ´ÉÉEòbä÷ ZÉɱÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ ´É ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÒxÉÉ ÊiÉlÉä Æ ¦Éä]õiÉÉ ªÉä<±É ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä iªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÒ ¸ÉÒ.MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÔ±ÉÉ nÖù{ÉÉ®úÒ nùÒb÷SªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ iªÉÉSªÉÉEòbä÷ MÉä±ÉÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉZÉÉ +ÆnùÉVÉ Ç SÉÖEò±ÉÉ. ÊiÉlÉä MÉ䱪ÉÉ´É®ú nùÉ®úÉ´É®ú ±ÉɴɱÉ䱪ÉÉ ÊSÉ`Âö`öÒ´É°üxÉ ºÉ¨ÉVɱÉä EòÒ ¸ÉÒ MÉhÉ{ÉiÉÒ ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¶ÉäVÉÉ®úSªÉÉ Mɱ±ÉÒiÉ ®úɽþÉhÉÉ-ªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉEòbä÷ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÉäSÉÉÇ ÊiÉEòbä÷ ´É³ýʴɱÉÉ, ÊiÉlÉä {ÉÉä½þÉSɱªÉÉ´É®ú +ºÉä ÊnùºÉ±Éä EòÒ VÉä´ÉhÉÉSÉÒ {ÉÉxÉä iÉ®ú ä ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÆb÷³ýÒ +VÉÚxÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ ¤ÉºÉ±Éä±ÉÒ xÉ´½þiÉÒ. ªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉɺÉÉ`öÒ +VÉÚxÉ ¥Éɨ½þhÉ Ê¨É³Úý ä ¶ÉEò±ÉÉ xÉ´½þiÉÉ +ÉÊhÉ iªÉɨÉÖ³ýä iÉä VÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉ´½þiÉä. EäòiÉEò®úÉSªÉÉ ¨ÉÉ<Ç ( +ÆnùÉVÉä 80 - 85 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ) lÉEò±ªÉɨÉÖ³ýä +ÉÆiÉ Æ Ê¤ÉUôÉxªÉÉ´É®ú {ÉbÚ÷xÉ ½þÉiªÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZÉÉ +É´ÉÉVÉ BäEò±ÉÉ +ÉÊhÉ +ÉiÉÚxÉSÉ ½ÖþEòÚ ¨É Eäò±ÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä½þ®ú iÉÚ +MÉnùÒ ´Éä³ýä ´É®ú +ɱÉÉ +ɽäþºÉ ä +ÉiÉÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ ¤ÉºÉ. |ÉlÉ¨É ¨É±ÉÉ ÁÉ ºÉMɲªÉÉ MÉÉä¹]õÓSÉÉ =±ÉMÉb÷É ½þÉ<xÉÉ ´É Eò³äýxÉÉ EòÒ ¨ÉÒ VÉä´ÉɪɱÉÉ ¤ÉºÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ? ä Ç EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ iÉ®ú VÉä´ÉÚxÉ +ɱÉÉä ½þÉiÉÉä +ÉÊhÉ +ÉiÉÉ {É®úiÉ VÉä´ÉɪÉSÉä ? iÉå´½þÉ ¨ÉÉ<ÈxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ iªÉÉÆxÉÉ +VÉÚxÉ ¥ÉÉÀhÉ xÉ ä 32
 • 45. ʨɳýɱªÉÉxÉä iªÉÉÆSÉÒ VÉä´ÉhÉä JÉÉä³ýÆ ¤É±ÉÒ +ɽäþiÉ. ¨ÉÉ<ÈxÉÒ VªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉxÉä ¨É±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, EòÒ ¨ÉÉZÉä VÉä´ÉhÉ ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉäªÉÒºÉÉ`öÒ {É®úiÉ VÉä´ÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ, iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆSªÉÉ +b÷SÉhÉÒSÉä ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iÉ®úÒ ¨É±ÉÉ {ÉÖx½þÉ VÉä´ÉhªÉÉ Ê¶É´ÉÉªÉ MÉiªÉÆiÉ®ú xÉ´½þiÉä. ¨ÉÒ ºÉÉvÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ EòÒ ¨É±ÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉÆnùÉ VÉä´É±ªÉɨÉÖ³ýä lÉÉäb÷É jÉÉºÉ VÉ®úÒ ZÉɱÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÉ ¨É±ÉÉ +Énù®ú Eäò±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÉ<ÈSªÉÉ +ÉOɽþɱÉÉ ¨ÉÉxÉ Ênù±ÉÉ xɺÉiÉÉ iÉ®ú ¨ÉÒ PÉÉäb÷SÉÖEò Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ. +É{ÉhÉ SÉɳýÒiÉÒ±É EÖò]ÖõƤÉɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä ÁÉSÉä ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õ±Éä. +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉÒ±É +ÉhÉJÉÒ BEò EÖò]ÖõÆ¤É ¨½þhÉVÉä ‘ºÉÆÊMÉiÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ’ ¸ÉÒ.®úÉ¨É ¨É®úÉ`äö ªÉÉÆSÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ {ÉɺÉÚxÉ +ɨ½þÒ BEòjÉ ´ÉÉfø±ªÉɨÉÖ³ýä , +ɨ½þÒ ®úɨɦÉÉ>ð ¨É®úÉ`äö ªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ>ðSÉ ¨½þhÉiÉ ½þÉiÉÉä. ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉÒ +É<Ç, ®úɨɦÉÉ>ð, iªÉÉSÉÉ ±É½þÉxÉ ä ¦ÉÉ>ð +xÉÆiÉEÖò¨ÉÉ®ú(xÉÉxÉÚ), vÉÉEò]õÉ ¦ÉÉ>ð ´ÉºÉÆiÉ +ÉÊhÉ vÉÉEò]õÒ ¤ÉʽþhÉ ºÉÖvÉÉ >ð¡Çò ¤Éä¤ÉÒ ¨½þhÉVÉä +ÉiÉÉSÉÒ ºÉÉè.Eò¨É±É VÉÉä¶ÉÒ SÉɳýÒiÉSÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉä. ä ®úɨɦÉÉ>ðSÉä ±ÉMxÉ SÉɳýÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉ ZÉɱÉä. ®úɨɦÉÉ>ðxÉä `öÉhªÉÉiÉ {ÉÚ´Éæ±ÉÉ ‘xÉÉnù¥É¨½þ’ xÉÉ´ÉÉSÉÉ ¤ÉÆMɱÉÉ ¤ÉÉÆvɱÉÉ. iªÉÉSªÉÉ MÉÞ½þ |É´Éä¶ÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ SÉɳýÒiÉÒ±É +xÉäEò ®úʽþ´ÉɶÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉɺÉÉ`öÒ +ɨÉÆÊjÉiÉ ½þÉiÉä. +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉ iɶÉÒ 11 SÉ Ê¤É-½Ébä÷ ½þÉiÉÒ. ä ä iªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ SÉɳýÒSÉä º´É¯û{É Eò¨ÉÒ ½þÉiÉä ´É ‘±ÉÊiÉ¡ò SÉɳý’ {ÉäIÉɽþÒ VÉɺiÉ Eò¯ûxÉ iÉä ‘±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ’SÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. ä SÉɳýÒiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ®úɨɦÉÉ>ÆðxÉÉ =kÉ®ú |Énäù¶ÉÉiÉÚxÉ ¸ÉÒ. MÉhÉä¶ÉÉäiºÉ´ÉÉiÉÒ±É EòɳýÉiÉ BEòÉ ºÉÆMÉÒiÉ ¨ÉèÊ¡ò±ÉÒiÉ MÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÉä ÊEòiÉÒ ¨ÉÉxÉvÉxÉ PÉä<±É +¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ MÉä±ÉÒ. nùÉxÉ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔSÉ ÊiÉEòbä÷ ZÉɱÉä±ÉÒ ¨Éè¡òÒ±É iªÉÉxÉä MÉÉVÉʴɱÉÒ Ç ä ½þÉiÉÒ, ¨½þhÉÚxÉSÉ iªÉɱÉÉ {ÉÖx½þÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä +ɱÉä ½þÉiÉä. iªÉɱÉÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ ÊEòiÉÒ Ê±É½þÉ´Éä +ºÉÉ |ɶxÉ {Éb÷±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä +{{ÉÉÆxÉÉ ä ä Ê´ÉSÉÉ®úɪɱÉÉ +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÒ +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ. +{{ÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ iÉÖ±ÉÉ ÊEòiÉÒ Ê¤ÉnùÉMÉÒ Ênù±ÉÒ ½þÉiÉÒ +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä iªÉÉ´É®ú ä ä iÉÉä ¨½þhÉɱÉÉ ¯û.600/-, ¨½þhÉÚxÉ +{{ÉÉxÉÒ iªÉɱÉÉ +ÉiÉÉ iÉÚ ¯û. 800/- ¨ÉÉMÉ +ºÉä ºÉÖSÉʴɱÉä. iªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉä +{{ÉÉÆxÉÉ ½äþ VÉɺiÉ ½þÉiÉ ä xÉɽþÒiÉ xÉÉ +ºÉÉ |ɶxÉ Eäò±ÉÉ. iªÉÉ´É®ú +{{ÉÉ ¨½þhÉɱÉä ‘+®äú ®úɨÉ, iÉÖ±ÉÉ iÉÖZÉÒ ËEò¨ÉiÉ ºÉ¨ÉVÉiÉä EòÉ?’ +ÉÊhÉ +ºÉä ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É iÉ®ú ¨É±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉäºÉSÉ Eò¶ÉɱÉÉ ? ®úɨɦÉÉ>ð EòɽþÒ xÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ MÉä±ÉÉ ´É iªÉÉxÉä iªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +{{ÉÉxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä Eò³ýʴɱÉä. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ VÉå´½þÉ iªÉÉÆSÉä ½þÉEòÉ®úÉlÉÔ =kÉ®ú +ɱÉä iÉå´½þÉ ®úɨɦÉÉ>ð +ÉxÉÆnùÉxÉä iÉä +{{ÉÉxÉÉ ºÉÉÆMÉɪɱÉÉ PÉ®úÒ +ɱÉÉ. ä iÉå´½þÉ +{{ÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ¤ÉVÉɴɱÉä EòÒ ®úɨÉ, +É{ÉhÉ +É{ɱÉÒ ËEò¨ÉiÉ ¨ÉÉÊMÉiɱªÉÉ Ê¶É´ÉÉªÉ Ê¨É³ýiÉ xÉɽþÒ. ®úɨɦÉÉ>ð±ÉÉ {ÉhÉ +É{ÉhÉ ªÉÉ{ÉÖføä vÉÒ]õÉ<ÇxÉä ´ÉÉMɱÉä {ÉÉʽþVÉä ½äþ =¨ÉVɱÉä. ½äþ ½þÒ xɺÉä lÉÉäb÷Eòä +ºÉäSÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒSÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò MÉhÉ{ÉiÉÒ, xÉÆiÉ®ú xÉÆiÉ®ú ®úɨɦÉÉ>ð ¨É®úÉ`äö ªÉÉÆSªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉSÉ ¤ÉºÉiÉ +ºÉä. SÉɳýÒiÉÒ±É 11 ®úʽþ´ÉɶÉÉÆEòbÚ÷xÉ VÉÒ ´ÉMÉÇhÉÒ VɨÉÉ ½þÉ<Ç iªÉÉÆiÉ ¸ÉÒ Eò®ÆúnùÒEò®ú nùÉnùÉ ¨ÉÉä`öÒ ´ÉMÉÇhÉÒ näùiÉ. iªÉÉiÉÚxÉSÉ +ɨ½þÒ ¸ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚÌiÉ, ¨ÉJÉ®ú, ä ¡Öò±Éä, ½þÉ®ú ´É |ɺÉÉnù +ÉhÉiÉ ½þÉiÉÉä. ®úɨɦÉÉ>ð ´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ MÉ´É<Ç Ê¨ÉjÉÉÆSÉÉ VÉ®ú ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ EòɪÉÇGò¨É xɺÉä±É iÉ®ú iÉä +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉÒ±É ä Æ MÉhÉ{ÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉä®ú, ®úɨɦÉÉ>ðSªÉÉ +ÉOɽþɺiÉ´É, EòɪÉÇGò¨É Eò®úÒiÉ, +lÉÉÇiÉSÉ EòɽþÒ½þÒ ¨ÉÉxÉvÉxÉ xÉ PÉäiÉÉ. ¡òHò MÉ´É<Ç ´É ºÉÉlÉÒnùÉ®úÉxÉÉ Æ SɽþÉ, EòÉì¡òÒ ´ÉÉ nÚùvÉ +ºÉÉ {ÉɽÖþhÉSÉÉ®ú +ɨ½þÒ Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä. ®úɨɦÉÉ>ð±ÉÉ +É{ɱªÉÉ SÉɳýÒʴɹɪÉÒ +É{ɱÉä{ÉhÉÉ ½þÉiÉÉ +ÉÊhÉ iÉÉä ä ä iªÉÉSªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉÉiÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ÊnùºÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ BEònùÉ EòɽþÒ EòɨÉÉÊxÉʨÉkÉ `öÉhªÉɱÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. {É®úiÉ ªÉäiÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]äõiÉ ºÉÆVÉÚ - ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ¦Éä]õ±ÉÉ. ä iªÉÉxÉä ¤ÉɤÉÉ PÉ®úÒ +ɽäþiÉ +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ +ÉOɽþÉxÉä ¨É±ÉÉ +ÉäføiÉ +ÉäføiÉSÉ PÉ®úÒ xÉä±Éä. PÉ®úÉiÉ MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ ®úɨɦÉÉ>ð ´É xÉÉ]õEòEòÉ®ú Æ ¸ÉÒ.Ê´ÉtÉvÉ®úà MÉÉäJɱÉä MɽþxÉ SÉSÉæiÉ ®ú¨É±Éä ½þÉiÉä. ¦ÉÉ>ðxÉä ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ BEò Eò]õÉIÉ ]õÉEÚòxÉ ¤ÉºÉ +ºÉä ºÉÖÊSÉiÉ Eäò±Éä. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÒ ä ¤ÉºÉ±ÉÉä½þÒ. iªÉÉ nùÉPÉÉÆSªÉÉ MÉ{{ÉÉ <iÉCªÉÉ ®ÆúMÉÉiÉ +ɱªÉÉ ½þÉiªÉÉ EòÒ ¨É±ÉÉ iªÉÉÆiÉ ´ªÉiªÉªÉ +ÉhÉɪÉSÉÉ <®úÉnùÉ xÉ´½þiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ä ä lÉÉäb÷¬É ´Éä³ýÉxÉä ¦ÉÉ>ð±ÉÉ ¨½þhÉɱÉÉä EòÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ MÉ{{ÉÉ SÉɱÉÚ näùiÉ, ¨ÉÒ {ÉÖx½þÉ ºÉ´Éb÷ÒxÉä ªÉä<xÉ, {ÉhÉ +ÉiÉÉ ¨ÉÒ ÊxÉPÉiÉÉä. ªÉÉ´É®ú ¦ÉÉ>ðSÉÒ Ç |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¡òÉ®ú EòɽþÒ ºÉÉÆMÉÚxÉ VÉÉhÉÉ®úÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ iªÉÉxÉä lÉÉäb÷ä nù¨ÉÉÆiÉSÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä ‘iÉÖ±ÉÉ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò PÉ®úÉiÉÚxÉ JɨÉÆMÉ ´ÉÉºÉ ä ªÉäiÉÉäªÉxÉÉ ¨ÉMÉ VÉÉiÉÉäºÉ EÖò`äö?’ +ºÉä ¤ÉÉä±ÉÚxÉ iªÉÉxÉä ºÉÉè. |ÉÊiɦÉÉ ´ÉʽþxÉÓxÉÉ +Éìb÷Ç®úSÉ Ênù±ÉÒ EòÒ ¤Éɽäþ®ú ¨ÉxÉÉä½þ®ú +ɱÉÉ +ɽäþ iªÉɱÉÉ {É]õEòxÉ lÉɱÉÒ{ÉÒ`ö ´É ±ÉÉähÉÒ näù ¨½þhÉVÉä ¨ÉMÉ iÉÉä VÉÉ>ð ¶ÉEäò±É. |ÉÊiɦÉÉ ´ÉʽþxÉÓxÉÒ lÉɱÉÒ{ÉÒ`ö +ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä ´É ¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱªÉÉ +ÉÆiÉSÉ xÉɽþÒ EòÉ ªÉɪÉSÉ! ¨ÉÒ SÉEòÉ®ú ¶É¤nù xÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ iÉä SÉ´ÉÒxÉä JÉɱ±Éä +ÉÊhÉ ÊxÉPÉɱÉÉä. ¨É±ÉÉ ªÉÉ PÉb÷±ªÉÉ |ÉEòÉ®úÉSÉÒ ¨ÉVÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ ´É xɴɱɽþÒ ´ÉÉ]õ±Éä, EòÓ ®úɨɦÉÉ>ð B´ÉføÉ ¨ÉÉä`öÉ ZÉɱÉÉ +ºÉÚxɽþÒ SÉɳýÒiÉÒ±É VÉÖxªÉÉ PÉ®úɤªÉɱÉÉ iÉÉä ʴɺɮú±ÉÉ xÉ´½þiÉÉ. ¨É±ÉÉ ä MÉÉäJɱÉäºÉɽäþ¤ÉÉƺɨÉÉä®ú iªÉÉSªÉÉ ªÉÉ PÉ®úMÉÖiÉÒ ´É +É{ɱÉä{ÉhÉÉxÉä ´ÉÉMÉhªÉÉSÉä EòÉèiÉÖEò ´ÉÉ]õ±Éä. {É®úiÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ b÷ÉCªÉÉiÉ ÁÉ ä 33
 • 46. PÉ]õxÉä¨ÉÖ³ýä EòɽÚþ®ú ¨ÉÉVɱÉä ´É ®úɨɦÉÉ>ð ʴɹɪÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ´ÉÉfø±ÉÒ, VÉÒ +±ÉÒEòb÷SªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ ¤ÉPÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýhÉä nÖų̀ɳý ZÉɱÉä +ɽäþ. +ºÉÉ ½þÉ +ɨÉSÉÉ SÉɳýÒiɱÉÉ ®úɨɦÉÉ>ð. ®úɨɦÉÉ>ð VªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ½äþ VÉMÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ MÉä±ÉÉ, iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¨ÉÒ ´É +ɨÉSÉÉ ¦ÉÉ>ð iªÉÉSªÉÉ +ÆiªÉnù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉʽþ¨É±ÉÉ ½þÉÎì º{É]õ±É ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iÉÉ{É +ɱÉÉ ½þÉiÉÉ ´É nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ `öÉhªÉɱÉÉ VÉÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ, ¨ÉÒ iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ ä ä ¨ÉÉʽþ¨É±ÉÉ nù¶ÉÇxÉɱÉÉ VÉÉ´Éä +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. EòɽþÒ ´Éä³ý lÉÉƤÉÚxÉ +ɨ½þÒ ÊxÉPÉhÉÉ®ú iÉä´Éfø¬ÉiÉ ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ¨ÉÖEòÆÖ nùÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ +ɱÉÉ ´É ¨½þhÉɱÉÉ +ɨ½þÉ ºÉMɲªÉÉÆxÉÉ `öÉhªÉɱÉÉ VÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþ, ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ¤ÉÉìb÷Ò `öÉhªÉɱÉÉ xÉähªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉ]õ¬ {ÉÊ®ú¹Énù Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ʶɴÉÉªÉ +ɨÉSªÉÉ +Éä³ýJÉÒSªÉÉÆEòbä÷ MÉÉb÷Ò +ɽäþ {ÉhÉ bÅ÷ɪɴ½þ®ú xÉɽþÒ iÉå´½þÉ iÉÚ +ɨ½þɱÉÉ `öÉhªÉɱÉÉ PÉä>ðxÉ VÉɶÉÒ±É EòÉ, EòÉ®úhÉ iªÉɱÉÉ ¨ÉÒ bÅ÷ɪɴ½þÓMÉ Eò®úiÉÉä ½äþ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä. ¨É±ÉÉ ¤É®äú ´ÉÉ]õiÉ xÉ´½þiÉä iÉ®úÒ½þÒ ®úɨɦÉÉ>ðºÉÉ`öÒ EòɽþÒ½þÒ ä Eò®úɪÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ iɪÉÉ®úÒ ½þÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ ¨ÉÖEòÆÖ nùɱÉÉ ½þÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ®úɨɦÉÉ>ÆðSªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÉ `öÉhªÉɱÉÉ ¨ÉvªÉ®úÉjÉÒ ä ä +ÉhÉÚxÉ ºÉÉäb÷±Éä. ÊiÉlÉä nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉå´½þÉ ®úɨɦÉÉ>ÆðSªÉÉ nù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ¤É®úÒSÉ MÉnùÔ ½þÉ<±É, iÉå´½þÉ EòÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhÉÉ®ú +¶ÉÒ ä Ç Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚºÉ Eäò±ÉÒ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê´É¶Éä¹É Eò±{ÉxÉÉ xÉ´½þiÉÒ ½äþ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä ´É ¨ÉÒSÉ iªÉÉÆxÉÉ EÖò`äö ¤ÉÉìb÷Ò `äö´ÉÉ, ¤É¡òÉÇSªÉÉ ±ÉÉtÉÆSÉÒ ºÉÉäªÉ ´É iªÉÉSÉä ZÉɱÉä±Éä {ÉÉhÉÒ VÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ {ÉhÉ Eò¶ÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ. =nÂù¤ÉiªÉɽþÒ ±ÉÉ´ÉÉ´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉÒ±É ¨½þhÉVÉä jÉÉºÉ ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ +ºÉä ä ¤É®äúSÉ ºÉÖSÉʴɱÉä. ½äþ ºÉ´ÉÇ, ¨ÉÒ {ÉÚ´ÉÔ º´ÉÉ.´ÉÒ®ú ºÉÉ´É®úEò®ú MÉä±Éä iÉå´½þÉ +xÉ֦ɴɱÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ´É ¸ÉÒ VÉMÉÚ nùɨɱÉäxÉä ºÉÉ´É®úEò®úÉSªÉÉ ¤ÉÉìb÷ÒSÉÒ ä Æ ®úÉjɦɮú EòɳýVÉÒ PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä SÉ ¨ÉÒ JÉÉjÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ®úɨɦÉÉ>ÆðSªÉÉ Ê½þiÉËSÉiÉEòÉxÉÉ ºÉÉÆMÉÚ ¶ÉEò±ÉÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ Eìòb÷±É ä ®úÉb÷±ÉÉ iÉÒ MÉÉb÷Ò {ÉÉä½þÉSÉiÉÒ Eò¯ûxÉ ½þÉVÉÒ+±ÉÒ±ÉÉ PÉ®úÒ {É®úiÉ +ɱÉÉä. ®úɨɦÉÉ>ðSªÉÉ EÖò]ÖõÆʤɪÉÉÆxÉÉ ÊxÉnùÉxÉ lÉÉäb÷ÒiÉ®úÒ ¨ÉnùiÉ Eò¯û ä ä ¶ÉEò±ÉÉä ÁÉSÉä ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õ±Éä. SÉɳýÒiÉÒ±É BEò JÉÉºÉ VɴɳýSÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉZÉä iÉä EòiÉÇ´ªÉSÉ ½þÉiÉä, iÉä ¨ÉÒ Eäò±Éä. +ÉiÉÉ {ÉÖx½þÉ ä ®úɨɦÉÉ>ð ¦Éä]õhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉä JÉÚ{É nÖù:JÉ ZÉɱÉä. {ÉhÉ ÊxɪÉiÉÒ{ÉÖføä EòÉähÉÉSÉä EòɽþÒ SÉɱÉiÉ xÉɽþÒ ½äþSÉ JÉ®äú. ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉä ¨ÉɨÉÉ nùkÉÉjÉªÉ Ê´É`Âö`ö±É Ê®úºÉ¤ÉÚb÷ =¡Çò ´Éänù¨ÉÚiÉÔ ¨ÉɨÉÉ Ê®úºÉ¤ÉÚb÷ ½äþ {ÉhÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ¨É®úÉ`äö EÖò]ÖõÆʤɪÉÉÆSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ SÉɳýÒiÉSÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉ. ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉä ½äþ ¨ÉɨÉÉ JÉ®úÉJÉ®úSÉ “MÉɴɨÉɨÉÉ” ½þÉiÉä. nùÉnù®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ EòÉähÉÒ ä ä Æ +Éä³ýJÉiÉ xÉɽþÒ +¶ÉÒ ´ªÉÊHò xɺÉÉ´ÉÒ. +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒSÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ ®úɨɦÉÉ>ð ¨É®úÉ`åöSªÉÉ PÉ®úÒ ¤ÉºÉiÉ +ºÉä ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÒ Eäò±ÉÉ Ã +ɽäþSÉ. Ê®úºÉ¤ÉÚb÷ ¨ÉɨÉÉ ´É ºÉÉè. ¨ÉɨÉÒ ½þÒ nùÉPÉä iÉälÉÒ±É ´ÉÊb÷±ÉvÉÉ®úÒ ¨ÉÉhɺÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä +ɨ½þÒ ºÉ´ÉÇVÉhÉ ‘¸ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ä ¨ÉɨÉÉÆSªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ Eäò±ÉÒ’ +ºÉäSÉ ¨½þhÉiÉ +ºÉÚ. SÉɳýÒiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòɪÉÇ ÊxÉPÉɱÉä EòÓ ¨ÉɨÉÉÆʶɴÉÉªÉ {ÉÉxÉ ½þɱÉiÉ xɺÉä. ¨ÉɨÉɺÉÖrùÉ |ÉiªÉäEò EòɪÉÇ {ÉÖ®úÉÊä ½þiÉ ´É ¨ÉɨÉÉ ÁÉ nùÉx½þÒ xÉÉiªÉÉÆxÉÒ +iªÉÆiÉ +É{ÉÖ±ÉEòÒxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷ÒiÉ +ºÉiÉ. +ɨÉSÉä ½äþ ¨ÉɨÉÉ EòɽþÒ EòɳýÉxÉÆiÉ®ú ä “±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ” ºÉÉäb÷ÚxÉ Ê´É±Éä{ÉɱÉæ ªÉälÉä ®úɽþɴɪÉÉºÉ MÉä±Éä. EÖò]ÖõƤÉÉSÉä ºlɱÉÉÆiÉ®ú VÉ®úÒ {ÉɱÉæ ªÉälÉä ZÉɱÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ¨ÉɨÉÉÆSÉä “½äþb÷ C´ÉÉ]ÇõºÉÇ” ¨ÉÉjÉ ®úɨɦÉÉ>ÆðSªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉSÉ ®úÉʽþ±Éä. ¨ÉɨÉÉ ½äþb÷ C´ÉÉ]ÇõºÉÇ ¨ÉvÉä +ɱÉä xÉɽþÒiÉ +ºÉÉ SÉÖEòÖ xÉ BJÉÉnùÉSÉ Ênù´ÉºÉ VÉÉiÉ +ºÉä±É. ¤Énù±ÉiªÉÉ EòɳýÉxÉÖ°ü{É +ɨÉSÉä ¨ÉɨÉÉ näùJÉÒ±É ªÉVɨÉÉxÉÉÆSªÉÉ Eò±ÉÉxÉä iªÉɱÉÉ xÉ nÖùJÉ´ÉiÉÉ ´É iªÉÉSªÉÉ ºÉÉäªÉÒSÉÉ (+lÉÉÇiÉ iªÉÉSªÉÉ ÊJɶÉÉSÉɺÉÖrùÉ) Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉSÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦ÉÉiÉÒ±É EòɪÉÇGò¨É {ÉÉ®ú {ÉÉb÷ÒiÉ +ºÉiÉ. VÉÖxÉä ´É³ýhÉ +ºÉ±Éä±Éä ½äþ ¨ÉɨÉÉ VÉå´½þÉ +É{ɱÉÉ JÉÉCªÉÉ +ºÉÉ ¤Énù±ÉiÉ iÉå´½þÉ ¨ÉɨÉÉÆSÉä ½äþ ´ÉÉMÉhÉä ¨ÉxÉɱÉÉ BEònù¨É {É]õiÉ xɺÉä. {ÉhÉ lÉÉäb÷É +ÊvÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ EòÓ ¨ÉɨÉÉÆSÉä ½äþ ´ÉÉMÉhÉä ¤Énù±ÉiªÉÉ EòɳýɱÉÉ +ɴɶªÉEò +ɽäþ ½äþ½þÒ {É]äõ. ¨ÉÉjÉ {ÉÉè®úÉÊä ½þiªÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉ:EòbÚ÷xÉ iÉä EòvÉÒSÉ EÖòSÉ®úÉ<Ç ËEò´ÉÉ EòÉ]õEòºÉ®ú Eò®úÒiÉ xɺÉiÉ. ´ÉänùÉSÉä +ÉÊhÉ <iÉ®ú ¨ÉÆjÉÉÆSÉä {É`öhÉ ¨ÉɨÉÉ º´ÉiÉ: iÉ®ú Eò®úÒiÉSÉ {ÉhÉ ¨ÉɨÉÉÆxÉÒ xÉ´É<SUÚôEòÉÆxÉɽþÒ ÁÉ YÉÉxÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò ±ÉɴɱÉÒ Æ +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÆlÉÉ näùhªÉÉºÉ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ÁɨÉÖ³ýä ¨ÉɨÉÉÆSªÉÉ {ɶSÉÉiÉ iªÉÉÆSÉÒ MÉÉnùÒ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉºÉ xÉÊ´ÉxÉ Ê{ÉføÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. +lÉÉÇiÉ ÁɺÉÉ`öÒ ¨ÉɨÉÉÆxÉÉ ¤É®äúSÉ Eò¹]õ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ ÁÉSÉÒ VÉÉÊhÉ´É Eäò´É³ý ¨ÉɨÉÉÆSªÉÉ Ê¶É¹ªÉÉÆxÉÉSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ºÉÖrùÉ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þSÉÉÊ®úhÉÒSÉÉ, ºÉÉè. ¨ÉɨÉÓSÉÉ näùJÉÒ±É ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öÉ ´ÉÉ]õÉ ½þÉiÉÉ. ºÉÉè. ¨ÉɨÉÓxÉÒ ½þºÉiɨÉÖJÉÉxÉä Ênù±É䱪ÉÉ ä ºÉÉlÉÒ¨ÉÖ³ýä ´É {É®ú¨Éä·É®úÉSªÉÉ EÞò{Éä¨ÉÖ³ýä SÉ ¨ÉɨÉÉ ½þÒ ºÉ´ÉÇ EòɪÉæ =kÉ¨É iÉ-½äxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉbÚ÷ ¶ÉEò±Éä. ®úɨɦÉÉ>ÆðSÉÉ ±É½þÉxÉ ¦ÉÉ>ð xÉÉxÉÚ BEònùÉ ¨É±ÉÉ ªÉÚ.b÷Ò.ºÉÒ.]õÒ. ºÉ¨ÉÉä®ú ¦Éä]õ±ÉÉ. iÉÉä ¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ EòÓ +ɨÉSªÉÉ ¨ÉɨÉÉÆSªÉÉ 75 ´ªÉÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ºÉÉä½þ²ªÉÉÊxÉʨÉkÉ +ɨ½þÒ ¨ÉɨÉÉÆ´É®ú BEò º¨É®úÊhÉEòÉ EòÉføhÉÉ®ú +ɽþÉiÉ. ºÉ½þVÉSÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¨½þhÉɱÉÉä EòÓ ¨ÉÒ {ÉhÉ “+ɨÉSÉä ¨ÉɨÉÉ” +ºÉÉ BEò UôÉ]õɺÉÉ ±ÉäJÉ Ê±É½þÒ±ÉÉ ä ä iÉ®ú iÉÖ¨½þÒ iÉÉä UôÉ{ÉÉ±É EòÉ ? ¨ÉÒ ¨ÉɨÉÉÆ´É®ú BEò ±ÉäJÉ Ê±É½þÒ±ÉÉ +ÉÊhÉ +ɶSɪÉÇ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆxÉÒ iÉÉä SÉCEò UôÉ{ɱÉɽþÒ. ¨É±ÉÉ EòÉèiÉÖEò ´ÉÉ]õ±Éä EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ iªÉÉ ±ÉäJÉÉiÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉɨÉÉ VɺÉä ´ÉÉ]õ±Éä iɺÉä lÉÉäb÷¬É º{ɹ]õ ¶É¤nùÉiÉSÉ Ê±É½þÒ±Éä ½þÉiÉä. ä 34
 • 47. +ɨÉSªÉÉ nùÉnù®úSªÉÉ PÉ®úɺɨÉÉä®úÒ±É <º¨ÉÉ<Ç±É Ê¤Éϱb÷MɨÉvÉä +ɨÉSÉÉ ®úÉVÉɨÉɨÉÉ (´ÉºÉÆiÉ EÞò¹hÉVÉÒ {Éåb÷ºÉä -+É<ÇSÉÉ ¨ÉɨÉä¦ÉÉ>ð) ´É iªÉÉSÉÒ {ÉixÉÒ (ºÉÉè.ªÉ¨ÉÖxÉÉ) +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÒ nùÉxÉ ¨ÉÖ±Éä +®úË´Énù +ÉÊhÉ ºÉÖÊxÉiÉÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉ. +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÉSªÉÉ ä Æ MÉì±É®úÒ¨ÉvªÉä =¦Éä ®úɽÚþxÉ JÉÉhÉÉJÉÖhÉÉÆxÉÒ +ɨÉSÉä BEò¨ÉäEòÉƶÉÒ +xÉäEònùÉ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÉvÉhÉä SÉɱÉÚ +ºÉɪÉSÉä. Ênù´ÉɳýÒ xÉÖEòiÉÒSÉ ºÉÆ{ɱÉÒ ½þÉiÉÒ iÉ®úÒ ºÉÖ]õ¬ÉÆSÉÉ ¨ÉÚb÷ ½þÉiÉÉSÉ. ®úÉVÉɨÉɨÉÉ-¨ÉɨÉÒ ´É ºÉÖÊxÉiÉÉ ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉÒ MÉä±Éä ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉɨÉÒxÉä +®úË´Énù ´É ÊiÉlÉä EòɽþÒ ä ä ä Ênù´ÉºÉÉƺÉÉ`öÒ ®úɽþɪɱÉÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {ɨÉÚ (+¨É®úÉ´ÉiÉÒSÉÉ Ê´ÉxÉɪÉEò {É]õ´ÉvÉÇxÉ - ¨ÉÉZÉÉ nÖùºÉ®úÉ ¨ÉÉ´ÉºÉ ¦ÉÉ>ð) ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú PÉ®úÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ]õÉEò±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä ªÉÉSÉÒ +®úË´Énù±ÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ½þÉiÉÒ. iªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ VÉå´½þÉ EòvÉÒ JÉÉºÉ ä ä VÉä´ÉɪÉSÉÒ ±É½þ®ú ªÉä<, iÉå´½þÉ iÉÉä ¨É±ÉÉ +ÉvÉÒ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä EòÓ =tÉ +ɨÉSªÉÉEòbä÷ VÉä´ÉhÉ Eò¯ûªÉÉ. ¨É±ÉɽþÒ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò Eò¯ûxÉ Ç ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ VÉä´ÉÚ PÉɱÉhªÉÉiÉ +ÉxÉÆnù ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä 31 +ÉìC]õɤɮú±ÉÉ ¨ÉÒ iªÉÉ ºÉ´ÉÉȺÉÉ`öÒ VÉä´ÉhÉ Eò®úhÉÉ®ú ½þÉäiÉÉä. 5-6 ä VÉhÉÉƺÉÉ`öÒ ®úÉjÉÒSÉä VÉä´ÉhÉ Eò®úɴɪÉÉSÉä `ö®ú±Éä ½þÉiÉä. +ɨÉSªÉÉ PÉ°üxÉ +É<Ç, EÖòÆ nùÉ, ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉɴɶÉÒ ´ÉMÉè®úä ¨ÉÆb÷³ýÒ½þÒ 31 +ÉìC]õɤɮú±ÉÉSÉ ä ä ¦ÉÉ>ðEòbä÷ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ. iÉÉä Ênù´ÉºÉ ʴɺɮúhÉä ºÉÉä{Éä xÉɽþÒ. nÖù{ÉÉ®úÒ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÓSªÉÉ JÉÚxÉÉSÉÒ ¤ÉÉiɨÉÒ ä ´ÉÉ-ªÉɺÉÉ®úJÉÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ {ɺɮú±ÉÒ. +ÉiÉÉ MÉb÷¤Éb÷ EòvÉÒ ºÉÖ¯û ½þÉ<±É ½äþ EòÉähÉÒ ºÉÉÆMÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉ´½þiÉä, ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ Æ ä Ç ¤ÉäiÉ ®úqù Eò¯ûxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iɺÉÉ ÊxÉ®úÉ{É {ÉÉä½þÉSÉÊ´ÉhÉä SÉɱÉÚ ½þÉiÉä. ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ “´½þÒEòÒ” (±É½þÉxÉ ¨ÉÉä]õ®úºÉɪÉEò±É) +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒSÉ ä ä ä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Ênù±±ÉÒSÉÒ ]ÅõÒ{É ®úqù ZÉɱªÉÉSÉä Eò³ýÊ´ÉiÉ ½þÉiÉÉä. ºÉEòɳý {ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ ¤Éɽäþ®úSÉ ½þÉiÉÉä. ®úÉjÉÒSÉä 8 ´ÉÉVɱÉä iÉ®úÒ ¨ÉÒ PÉ®úÒ xÉ ä ä ÊnùºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉ +®úË´Énù ´É EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ ËSÉiÉÉ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉÒ EòÒ ¨ÉÒ `ö®ú±ªÉÉ |ɨÉÉhÉä iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ ®úÉjÉÒ VÉä´ÉhÉ Eò®úhÉÉ®ú ä EòÓ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ½þÒ EòɨÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ Eò³ý´ÉÚ ¶ÉEò±ÉÉä xÉ´½þiÉÉä. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ PÉ®úÒ {ÉÉä½þÉSɱÉÉä iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ Eò¯ûxÉ <¶ÉÉ®úÉ Eäò±ÉÉ ä EòÓ +ÉVÉSÉÉ ®úÉjÉÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É `ö®ú±ªÉÉ |ɨÉÉhÉä xÉCEòÒ ½þÉhÉÉ®ú. ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ <¶ÉÉ-ªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÒ½þÒ ºÉÖ]õEòä SÉÉ ·ÉÉºÉ ºÉÉäb÷±ÉÉ. ä iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ <ÆÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÓSªÉÉ ½þkªÉä¨ÉÖ³ýä näù¶ÉÉiÉÒ±É ´É ¨ÉÖ¤É<ÇiÉÒ±É {ÉÊ®úκlÉiÉÒ EòvÉÒ½þÒ Ê¤ÉPÉbÚ÷ ¶ÉEòiÉä ªÉÉSÉÒ Æ Eò±{ÉxÉÉ ½þÉiÉÒ {ÉhÉ EòÉähÉɱÉɽþÒ {ÉÉä]õ{ÉÖVÉÉ Ê|ÉªÉ +ºÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä iÉÒ (<º¨ÉÉ<Ç±É ¨ÉvÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒ) ¨ÉÉZÉÒ +ÉiÉÖ®úiÉäxÉä ´ÉÉ]õ {ÉɽþÉiÉ ½þÉiÉÒ. ä ä 8.30 ´ÉÉ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉÉä®ú MÉä±ÉÉä ´É ¨ÉÉZªÉÉ {ÉrùiÉÒxÉä VÉä´ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉÚxÉ +ɨ½þÒ 10 SªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úÉºÉ VÉä´É±ÉÉä. ¡òÉ®úSÉ ¨ÉVÉÉ +ɱÉÒ. iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ EòÓ EòɽþÒ½þÒ +b÷SÉhÉ +ɱÉÒ iÉ®úÒ ¨ÉÒ Ênù±Éä±ÉÉ ¶É¤nù {ÉɳýiÉÉä. +¶ÉÉ iÉ-½äxÉä +ɨÉSÉÉ 31 +ÉìC]õɤɮú ºÉ´ÉÇ +b÷SÉhÉÒ´É®ú ä ¨ÉÉiÉ Eò¯ûxÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ. ®úÉVÉɨÉɨÉÉSªÉÉ ¤ÉɪÉEòÉä±ÉÉ +ɨ½þÒ ®úÉVÉɨÉɨÉÒ ¨½þhÉɪÉSÉÉä. BJÉÉnùÒ±ÉÉ +ºÉä ºÉƤÉÉävÉhÉä lÉÉäb÷ä Ê´ÉÊSÉjÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ {ÉÚ´ÉÔ ¤É-ªÉÉSÉ Ê`öEòÉhÉÒ iɶÉÒSÉ {ÉrùiÉ +ºÉɴɪÉÉSÉÒ, +ɨÉSÉÒ ½þÒ ®úÉVÉɨÉɨÉÒ ±ÉÉJÉÉiÉ BEò +¶ÉÒ ´ªÉÊHò ½þÉiÉÒ. ºÉ¨ÉÉä®úSÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÒ ä ä iªÉɨÉÖ³ýä ºÉhÉɱÉÉ ËEò´ÉÉ <iÉ®ú JÉÉºÉ ¤ÉäiÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉÒ ¨É±ÉÉ JÉÚhÉ Eò¯ûxÉ ¤ÉÉä±É´ÉÚxÉ iÉä {ÉC´ÉÉzÉ JÉÉ>ð PÉɱÉiÉ +ºÉä, =nùÉ. ½þɳýÒ±ÉÉ ä {ÉÖ®úhÉ{ÉÉ䲪ÉÉ, ºÉÆGòÉiÉÒ±ÉÉ MÉÖ³ýÉSªÉÉ {ÉÉ䲪ÉÉ +lÉ´ÉÉ Ênù´ÉɳýÒSÉä ¡ò®úɳýÉSÉä {ÉnùÉlÉÇ, +É`ö´ÉhÉÒxÉä iÉÒ ¤ÉÉä±É´ÉhÉÉ®úSÉ. ÁÉSÉ ¨ÉɨÉÒxÉä à BEònùÉ xÉ´ÉÒ-¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ®úɽþɪɱÉÉ MÉ䱪ÉÉxÉÆiÉ®ú (+®úË´ÉnùÉxÉä ÊiÉlÉä PÉ®ú ¤ÉÉÆvɱÉä +ɽäþ) ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ, ¨ÉÉZÉÉ nÖùºÉ®úÉ BEò ¨ÉɨÉä¦ÉÉ>ð, Æ +xÉÖ{É¨É (ʶɯû¨ÉɨÉÉSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ) ¤É®úɤɮú PÉ®úSÉä +ÉƤÉä {ÉÉ`öʴɱÉä ½þÉiÉä. +xÉÖ{É¨É VÉå´½þÉ iÉä SÉSÉÇMÉä]õ±ÉÉ PÉä>ðxÉ +ɱÉÉ iÉå´½þÉ ¨ÉÒ xÉä¨ÉEòÉ ä ä ¤Éɽäþ®ú MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ¨ÉÒ PÉ®úÒ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]äõiÉSÉ ¨É±ÉÉ +xÉÖ{É¨É ¦Éä]õ±ÉÉ ´É iªÉÉxÉä ¨ÉɨÉÒxÉä {ÉÉ`öʴɱÉä±ÉÒ iÉÒ ¦Éä]õ ¨É±ÉÉ Ênù±ÉÒ. ä +ɨÉSÉÒ JÉ®äúiÉ®ú SÉÖEòɨÉÖEòSÉ ½þÉhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ {ÉhÉ iªÉÉ +ÉƤªÉÉiÉÒ±É |Éä¨É®úºÉɨÉÖ³ýä SÉ ¨É±ÉÉ ±É´ÉEò®ú PÉ®úÒ ªÉähªÉÉSÉÒ ¤ÉÖrùÒ ZÉɱÉÒ ´É ¨ÉÒ ä ä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ɱÉÉä½þÒ. ¨ÉɨÉÒxÉä +É`ö´ÉhÉÒxÉä {ÉÉ`öʴɱÉä±Éä iÉä +ÉƤÉä +VÉÚxÉ º¨É®úhÉÉÆiÉ ®úÉʽþ±ÉäiÉ. ÁɱÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ |Éä¨ÉÉSÉÉ ¨Éʽþ¨ÉÉ, VÉÉä +É{ÉhÉ {ÉÖ®úÉhÉÉiÉ BäEòiÉÉä, iÉÉä ¨ÉÒ |ÉiªÉIÉ +xÉ֦ɴɱÉÉ +ɽäþ. ®úÉVÉɨÉɨÉÒSªÉÉ ªÉÉ |Éä¨ÉÉ ºÉÉ®úJÉäSÉ, ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú |Éä¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ÉhÉJÉÒ nùÉxÉ ¨ÉɨªÉÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ ªÉälÉä =±±ÉäJÉ Eò®úhÉä ä +ɴɶªÉEò ´ÉÉ]õiÉä, iªÉÉiÉ BEò +ɽäþ iÉÉiªÉɨÉɨÉÒ - ¨ÉÉä®úä·É®ú Ê´ÉxÉɪÉEò ¤Éä½þä®úä =¡Çò iÉÉiªÉɨÉɨÉÉSÉÒ +vÉÉÈÊMÉxÉÒ. iÉÉiªÉɨÉɨÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ Æ +ɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉZªÉÉ +É<ÇSÉÉ ´É iÉÒ. +{{ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ +ÉvÉÉ®ú ½þÉiÉÉ. iÉÉiªÉɨÉɨÉÉ ´É ¤ÉɤÉɨÉɨÉÉ ({ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Ê´ÉxÉɪÉEò ¤Éä½þä®úä) ½äþ ä ä +ɨÉSªÉÉEòbä÷SÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉä. ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ iÉÉiªÉɨÉɨÉÉ BEST ¨ÉvÉä xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ ½þÉiÉÉ. {ÉhÉ EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈxÉÆiÉ®ú iªÉÉxÉä BEòÉBEòÒ BEò ä ä +ÊiÉ®äúEòÒ {ÉÉ>ð±É =SɱÉÚxÉ BEST ¨ÉvÉÒ±É xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ ®úɨɮúÉ¨É `öÉEò±ÉÉ. +ÉiÉÉ {ÉÖføä EòÉªÉ ½þÉ ¦ÉªÉÉxÉEò |ɶxÉ +É ´ÉɺÉÚxÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +ɱÉÉ. +ÉVÉÉä¤ÉÉÆxÉÒ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ Ênù±Éä±ÉÒ {ÉÉè®úÉÊä ½þiªÉÉSÉÒ ÊnùIÉÉ ´É ʦÉIÉÖEòÒ±ÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ <iÉ®ú MÉÉä¹]õÒ iÉÉiªÉɨÉɨÉɱÉÉ +´ÉMÉiÉ ½þÉiªÉÉ. ¸ÉÒ ¨ÉɨÉÉ Ê®úºÉ¤ÉÚb÷ÉSªÉÉ (¸ÉÒ.®úÉ¨É ¨É®úÉ`åöSÉä ¨ÉɨÉÉ) ¨ÉnùiÉÒxÉä iÉÉiªÉɨÉɨÉÉxÉä iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ‘{ÉÉìʱɶɒ Eäò±ªÉÉ ´É iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ä Æ BEò {ÉføÒEò ¥Éɨ½þhÉ ¨½þhÉÚxÉ MÉhɱÉÉ VÉÉ>ð ±ÉÉMɱÉÉ. ¨ÉÉ.¸ÉÒ.{ÉÉÆb÷Ö®úÆMɶÉɺjÉÒ +É`ö´É±ÉåxÉÒ <iÉ®ú ¥É¨½þ´ÉÞnùÉ ¤É®úɤɮú iÉÉiªÉɨÉɨÉÉSÉÉ {ÉhÉ Æ ä ºÉiEòÉ®ú Eò¯ûxÉ iÉÉiªÉɨÉɨÉɱÉÉ iªÉÉSªÉÉ Eò¹]õÉSÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÒSÉ Ênù±ÉÒ. iÉÉiªÉɨÉɨÉÉxÉäSÉ ¨É±ÉÉ 3-4 Ênù´ÉºÉ b÷ÉÊå ¤É´É±ÉÒiÉ iªÉÉSªÉÉ PÉ®úÒSÉ 35
 • 48. ¸ÉÒ MÉhÉ{ÉiÉÒ-+lÉ´ÉǶÉÒ¹ÉÉÇSÉÒ ºÉÆlÉÉ Ênù±ÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ¸ÉÒ.MÉhÉ{ÉiÉÒ-+lÉ´ÉǶÉÒ¹ÉÇ BEòÉ ±ÉªÉÒiÉ ´É ¶ÉÖrù ¨½þhÉiÉÉ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉä. xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ iÉä {ÉÉ`ö {ÉhÉ Eäò±Éä. iÉÉiªÉɨÉɨÉÉ Ê¦ÉIÉÖEòÒ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉSÉÒ PÉ®úSÉÒ +ÉPÉÉb÷Ò iÉÉiªÉɨÉɨÉÒxÉä SÉÉäJÉ ºÉÉƦÉɳý±ÉÒ. ÊiÉSÉä +MÉiªÉ, ºÉ´ÉÉȶÉÒ Ê¨ÉºÉ³ÚýxÉ ´ÉÉMÉhÉä ´É {ÉÉEòEò±ÉäiÉÒ±É EòÉè¶É±ªÉ JÉ®úÉJÉ®úSÉ ´ÉÉJÉÉhÉhªÉÉVÉÉäMÉä ½þÉiÉä. ¨É±ÉÉ +É´Éb÷hÉÉ®äú EòÉÆnùÉ-¤É]õÉ]õÉ ä ä {ÉÉä½þä ´É ¤É]õÉ]õ¬ÉSÉÒ ¦ÉÉVÉÒ ½þÒ iÉ®ú ÊiÉSÉÒ JÉÉʺɪÉiÉ ½þÉiÉÒ. ½äþ {ÉnùÉlÉÇ ¨ÉÉZÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ +ºÉiÉ. ÊiÉSªÉÉ ÁÉ MÉÖhÉÉƨÉÖ³ýä SÉ ä iÉÒ ¤ÉÉ{É]õ-¤Éä½þä®úä EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ºÉ½þVÉ Ê¨ÉºÉ³ÚýxÉ MÉä±ÉÒ. iÉÉiªÉɨÉɨÉÉ Ê¦ÉIÉÖEòÒ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ nÖù{ÉÉ®úÒ Ê´É¸ÉÉÆiÉÒºÉÉ`öÒ nùÉnù®ú±ÉÉ ªÉäiÉ +ºÉä. {ɽþÉ]äõ {ÉɺÉÚxÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÊ®ú¸É¨ÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ EòɽþÒ IÉhÉÉiÉSÉ bÖ÷±ÉEòÒ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä ´É iÉÉä ¨ÉÉä`ö¬É +É´ÉÉVÉÉiÉ PÉÉä®úiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ½äþ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉ®ú iªÉÉSÉÉ ÁÉ MÉÉä¹]õÒ´É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ¤ÉºÉiÉ xɺÉä. ¶Éä´É]õÒ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ½äþ {É]õ´ÉÚxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉSÉä PÉÉä®úhÉä record Eò¯ûxÉ iªÉɱÉÉ VÉå´½þÉ BäEòʴɱÉä, iÉå´½þÉ iªÉÉSÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ. ¶Éä´É]õÒ ´ÉɺiÉ´É ÊºÉrù Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉYÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ. +¶ÉÉSÉ iÉ-½äSÉÒ +É`ö´ÉhÉ iÉÒ.xÉÉxÉɨÉɨÉÓSÉÒ (xÉÉxÉÉ ¨ÉɱɶÉåSÉÒ {ÉixÉÒ). xÉÉxÉÉ ¨ÉɱɶÉä ÊSÉ{ɳÚýhɱÉÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉä. ½äþ ¨ÉɱɶÉä ä EÖò]ÖõÆ¤É EòɽþÒ EòɳýÉ{ÉÚ´ÉÔ MÉb÷MÉÆVÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ½þÉiÉä {ÉhÉ xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ VÉ®úÉ xÉÉVÉÖEò ZÉɱÉÒ. {ÉhÉ xÉÉxÉɨÉɨÉÓSªÉÉ ä ¨ÉxÉʨɳýÉ>𠺴ɦÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä ´É +MÉiªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSÉä +É<Ç ´É +{{ÉÉ ÊSÉ{ɳÚýhɱÉÉ lÉÉäb÷É ´Éä³ý VÉ®úÒ ¨ÉÖCEòÉ¨É Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú <iÉ®ú xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +ºÉÚxɽþÒ xÉÉxÉÉ ¨ÉɱɶÉåEòbä÷SÉ =iÉ®úiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ ¨É±ÉÉ ÁÉ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒSÉÒ VÉÉhÉ xÉ´½þiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä EÖò`ö±ÉɽþÒ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ ¨ÉÒ BJÉÉnùÒ MÉÉä¹]õ xÉÉxÉɨÉɨÉÓEòbä÷ ¨ÉÉMÉiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ xÉÉxÉɨÉɨÉÒ {ÉhÉ EòɽþÒ ´Éä³ýÉiÉSÉ iÉÒ MÉÉä¹]õ ¨É±ÉÉ näùiÉ +ºÉä. +lÉÉÇiÉ xÉÆiÉ®ú ÁÉ EÞòiÉÒ¤Éqù±É ¨É±ÉÉ +É<ÇSÉÉ +Éä®úb÷É JÉɱªÉÉSÉä +VÉÚxÉ º¨É®úiÉä. ½þÒ xÉÉxÉɨÉɨÉÒ {ÉhÉ ¡òÉ®ú |Éä¨É³ý ½þÉiÉÒ, ä ÁÉ |Éä¨É³ý ´É ºÉnèù´É +ÉxÉÆnùÒ º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä SÉ ÊiÉxÉä +ºÉÆJªÉ ¨ÉÉhɺÉä VÉÉäb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ ½þÒ ¨ÉɨÉÒ “¨ÉxÉÉ” ¨½þhÉÚxÉ ºÉƤÉÉävÉÒiÉ +ºÉä. ä ªÉÉ ÊiÉx½þÒ ¨ÉɨªÉÉÆxÉÒ ¡òHò xÉÉiɱÉMÉÉÆxÉÉSÉ xÉɽþÒ iÉ®ú +Éä³ýJÉÒSªÉÉÆxÉÉ näùÊJÉ±É +É{ɱÉäºÉä Eäò±Éä ½þÉiÉä. iªÉÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ ºÉƺÉÉ®úɱÉÉ ´É®ú ä +ÉhÉhªÉÉiÉ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉÉPÉ´ÉÒ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¶É¤nù iÉÉäEòbä÷ {Éb÷iÉÒ±É. +ÉiÉÉ ¡òHò =®ú±ªÉÉ iªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒ. ½þ±±ÉÒ ÊºÉ¨Éå]õSªÉÉ VÉÆMɱÉÉƨÉÖ³ýä bä÷®úänùÉ®ú ´ÉÞIÉ, iªÉÉ´É®úÒ±É {ÉIÉÉÆSÉÒ PÉ®ú]õÒ ½þÒ où¶ªÉä ¡òÉ®ú nÖų̀ɳý ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþiÉ. ä +ɨÉSªÉÉ nùÉnù®úSªÉÉ PÉ®úɺɨÉÉä®ú ¨ÉÉä`öä ZÉÉb÷ ½þÉiÉä. iªÉÉ ZÉÉb÷É´É®ú {ÉiÉÆMÉÉÆSªÉÉ ÊºÉZÉxɨÉvÉä {ÉiÉÆMÉ iÉ®ú +b÷EòiÉ +ºÉiÉSÉ {ÉhÉ iªÉÉ´É®ú ä Eò¤ÉÚiÉ®úÉSÉÒ, EòɴɲªÉÉÆSÉÒ PÉ®ú]õÒ½þÒ +ºÉiÉ. iªÉÉÆiÉ iªÉÉÆSÉÒ +Æb÷Ò, iªÉÉiÉÚxÉ VÉx¨ÉɱÉÉ ªÉähÉÉ®úÒ xÉÊ´ÉxÉ Ê{ɱÉä ½äþ ºÉ´ÉÇ +ÉäPÉÉxÉä +ɱÉäSÉ. Æ MÉì±É®úÒiÉÚxÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ÊnùºÉä±É +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ EòɴɲªÉÉSªÉÉ iªÉÉ PÉ®ú]õ¬ÉiÉ BEò Ê{ɱÉÚ ´ÉÉføiÉ ½þÉiÉä. ºÉnèù´É EòɳýVÉÒ PÉähÉÉ-ªÉÉ ä EòɴɳýÉ-EòɴɳýÒSªÉÉ ½þÉiÉÚxÉ EòÉªÉ SÉÚEò ZÉɱÉÒ, EòÒ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉÉÆSªÉÉSÉ +MÉÉ>ð{ÉhÉɨÉÖ³ýä +ºÉä±É {ÉhÉ iÉä Ê{ɱ±ÉÚ ZÉÉb÷ɴɯûxÉ JÉɱÉÒ {Éb÷±Éä±Éä ¨É±ÉÉ ÊnùºÉ±Éä. iªÉÉSÉä xÉÊ¶É¤É ¤É±É´ÉkÉ®ú ¨½þhÉÚxÉSÉ iÉä ´ÉÉSɱÉä {ÉhÉ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉÉ´É®ú +ÉiÉÉ nÖùºÉ®äú ºÉÆEò]õ MÉÖnù®ú±Éä ½þÉiÉä iÉä ¨½þhÉVÉä ä EòɽþÒ ¨ÉÉÆVÉ®úÉSÉä iªÉÉSªÉÉ´É®ú ±ÉIÉ MÉä±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ iÉÉåb÷ɱÉÉ {ÉÉhÉÒSÉ ºÉÖ]õ±Éä +ºÉhÉÉ®ú - BEò ¨ÉäVÉ´ÉÉxÉÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ªÉÉ Eò±{ÉxÉäxÉä, Æ {ÉhÉ vÉÚiÉÇ EòɴɳýÉ-EòɴɳýÒSªÉÉ iÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä iÉÒ +ɱÉ]ÚõxÉ - {ÉɱÉ]ÚõxÉ Ê{ɱ±ÉÉ´É®ú ±ÉIÉ `äö´ÉÒiÉ ½þÉiÉÒ, EòÒ EòÉähÉÒ {ÉÉnùSÉÉ®úÒ ä ´ÉÉ ¤ÉÉäEòä iªÉÉSªÉÉ´É®ú ½þ±±ÉÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒxÉÉ. iÉɺɦɮú ½äþ xÉÉ]õ¬ ¤ÉÊPÉiɱªÉÉ´É®ú iªÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ ´ÉÉSÉÊ´ÉhªÉÉSÉä ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ +ɱÉä. iªÉɱÉÉ ½þÉiÉ ±ÉɴɱÉÉ +ºÉiÉÉ iÉ®ú iªÉÉSÉä ¨É®úhÉ xÉCEòÒSÉ +Éäfø´É±Éä +ºÉiÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ nùÉnù®ú ¡òɪɮúÊ¥ÉMÉäb÷ ¨ÉvÉä VÉÉ>ðxÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉºiÉÖκlÉiÉÒSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Ênù±ÉÒ ´É Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ EòÒ VÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ºxÉÉì®úEòä ±É Ê¶Éb÷ÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ BJÉÉtÉ ºÉÖ{ÉÉiÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ PÉ®ú]õ¬ÉiÉ `äö´É±Éä iÉ®ú iªÉÉSÉä |ÉÉhÉ xÉCEòÒ ´ÉÉSÉiÉÒ±É ´É ¨ÉÉä`öä EòÉ¨É ½þÉ<±É. {ÉhÉ EòɪÉnùÉ MÉÉfø´É +ºÉiÉÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ iªÉÉSÉÒ ä Ç |ÉÊSÉiÉÒ ¨É±ÉÉ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ +ɱÉÒ. ¡òɪɮúÊ¥ÉMÉäb÷SÉä VÉ´ÉÉxÉ ¡òHò ZÉÉb÷É´É®ú +b÷Eò±É䱪ÉÉ EòɴɲªÉɱÉÉ / {ÉIÉɱÉÉ ºÉÉäb÷´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉiÉ {ÉhÉ JÉɱÉÒ {Éb÷±É䱪ÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ iÉä ´ÉÉSÉ´ÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒiÉ. iªÉÉÆxÉÉ EòɪÉtÉiÉ +b÷SÉhÉ ªÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ iªÉÉxÉÉ iɺÉä ʱɽÚþxÉ näùhªÉÉºÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱÉÉä, {ÉhÉ EòɽþÒ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ ´ÉÉSÉ´ÉÉ´Éä B´ÉføÒSÉ ¨ÉÉZÉÒ <SUôÉ ½þÉiÉÒ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ½ÖþVVÉiÉ ä PÉɱÉhªÉÉiÉ EòɽþÒ +lÉÇ xÉɽþÒ ½äþ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉVɱÉÉä. iªÉÉxÉÒ BEò MÉÉä¹]õ ¨ÉÉjÉ ½þ¨ÉJÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ EòÒ VªÉÉ´É®ú Ê´É·ÉÉºÉ `äö´ÉhÉä ¨É±ÉÉ ¦ÉÉMÉ {Éb÷±Éä. iªÉÉÆSªÉÉ ¨½þhÉhªÉÉ |ɨÉÉhÉä VɶÉÒ ®úÉjÉ ½þÉ<±É (EòɳýÉJÉ {Ébä÷±É) iɺÉä EòɴɳýÉ-EòɴɳýÒ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ xÉCEòÒ ä Ç ä PÉ®ú]õ¬ÉiÉ xÉäiÉÒ±É. ʽþ®ú¨ÉֺɱªÉÉ ¨ÉxÉÉxÉä ¨ÉÒ PÉ®úÒ {É®úiɱÉÉä JÉ®úÉ, {ÉhÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉɱÉÉ PÉ®ú]õ¬ÉiÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨É±ÉÉ ½þɪɺÉä ´ÉÉ]õ±Éä. Ê´É·ÉÉiÉ |ÉiªÉäEò VÉhÉ VÉMÉhªÉɺÉÉ`öÒ +É{ɱÉÒ EòɳýVÉÒ PÉähªÉÉºÉ ºÉ¨ÉlÉÇ +ºÉiÉÉä ½äþSÉ ªÉɴɯûxÉ ÊºÉrù ZÉɱÉä ´É ¨ÉÉZÉä ¸É¨É ´É |ɪÉixÉ ¡ÖòEò]õ MÉä±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iªÉÉ Ê{ɱ±ÉÉSÉä |ÉÉhÉ ´ÉÉSɱÉä ½äþ ¤ÉPÉÚxÉ ¨É±ÉÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. +ºÉäSÉ BEònùÉ BEò ʦÉEòÉ-ªÉɺÉÉ®úJÉÉ ÊnùºÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ +{ÉPÉÉiÉÉiÉ VÉJɨÉÒ ½þÉ>ðxÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉ ä 36
 • 49. ®úºiªÉÉSªÉÉ ¨ÉvÉÉä¨ÉvÉ {Éb÷±ÉÉ ½þÉiÉÉ. VÉÉhÉÉ®äú-ªÉähÉÉ®äú iªÉÉSªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉÚxÉ +É{ɱÉä EòɽþÒ EòiÉÇ´ªÉSÉ xÉɽþÒ ªÉÉ +ʴɦÉÉÇ´ÉÉxÉä ÊxÉPÉÚxÉ VÉÉiÉ ä ½þÉiÉä. {ÉÉä±ÉҺɽþÒ +ɱÉä {ÉhÉ iÉÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ PÉÉhÉä®úb÷É ´É MÉ®úÒ¤É ÊnùºÉiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉɱÉÉ ½þÉiÉ xÉ ±ÉÉ´ÉiÉÉ iÉä EòÉ`öÒxÉä føɺÉÚxÉ +ÆnùÉVÉ ä ä PÉäiÉ ½þÉiÉä, iÉÉä ÊEòiÉ{ÉiÉ VÉJɨÉÒ +ɽäþ ªÉÉSÉÉ, {ÉhÉ iªÉɱÉÉ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ={ÉSÉÉ®úÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ ËEò´ÉÉ ambulance ´ÉÉ taxi iÉÚxÉ ä Æ iªÉɱÉÉ ½þÉÎì º{É]õ±É¨ÉvÉä xªÉÉ´Éä +ºÉä EòÉähÉɱÉɽþÒ ´ÉÉ]õ±Éä xÉɽþÒ. ¤É®úÉSÉ ´Éä³ý MÉ䱪ÉÉ´É®ú ¨ÉÉZªÉÉSªÉÉxÉä iÉä ¤ÉPÉ´ÉäxÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ Êb÷®úäC]õ®úÒ ¨ÉvÉÚxÉ MÉ®úÒ¤É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ BEòÉ ºÉƺlÉäSÉÉ ¡òÉäxÉ xÉƤɮú ¶ÉÉävɱÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÉ ¡òÉäxÉ Eò¯ûxÉ ®úºiªÉÉ´É®ú {Éb÷±É䱪ÉÉ iªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉʴɹɪÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, iªÉÉÆxÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ +É·ÉɺÉxÉÉ|ɨÉÉhÉä lÉÉäb÷¬ÉSÉ ´Éä³ýÉiÉ MÉÉb÷Ò +ɱÉÒ ´É iªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÒ iªÉÉ VÉJɨÉÒ Æ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ =SɱÉÚxÉ xÉä±Éä. iªÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ½þÉÎì º{É]õ±É¨ÉvÉä nùÉJÉ±É Eäò±Éä +ºÉÉ´Éä +ºÉä ´ÉÉ]õiÉä. iªÉÉ ºÉƺlÉä±ÉÉ EòiÉÇ´ªÉÊxɹ`äö¤Éqù±É vÉxªÉ´ÉÉnù. ªÉÉ EòÉ®ú´ÉÉ<ǨÉÖ³ýä ®úºiªÉÉ´É®úÒ±É ´ÉɽþÉiÉÚEò {ÉÖx½þÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ ´É ºÉMɲªÉÉiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä iªÉÉ MÉ®úÒ¤ÉɱÉÉ ={ÉSÉÉ®ú ʨɳýɱÉä +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ ¡òÉäxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ½äþiÉÚ {ÉhÉ ºÉÉvªÉ ZÉɱÉÉ ªÉÉÆiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ +xÉäEòÉÆxÉÒ ½þÒ PÉ]õxÉÉ PÉ®úÉiÉÚxÉ ´ÉÉ MÉì±É®úÒiÉÚxÉ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ +ºÉhÉÉ®ú {ÉhÉ EòÉähÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ PÉä>ðxÉ ¨ÉÉhÉÖºÉEòÒSªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä iªÉÉ Ã ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉºÉ ®úÉVÉÒ xÉ´½þiÉä. +ºÉÉä.. PÉ®úɤÉɽäþ®ú {Éb÷±ªÉÉ´É®ú ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ Ê¡ò®úiÉÉÆxÉÉ b÷ɳýä =PÉbä÷ `äö>ðxÉ “Ë´Éb÷Éä ¶ÉÉìË{ÉMÉ” Eäò±Éä iÉ®ú ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ ¨ÉÉʽþiÉ Æ ä ½þÉiÉÉiÉ, +É{ÉÉä+É{ÉSÉ G K ´ÉÉføiÉä. ¨É±ÉÉ ÁÉSÉÉ SÉÉÆMɱÉÉSÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ. ¶É®únùSªÉÉ ±ÉMxÉÉSªÉÉ ´Éä³ýSÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ. ±ÉMxÉÉiÉ ä xÉäºÉɴɪÉÉSªÉÉ BEò nùÉxÉ ºÉÉb÷¬ÉÆ´É®ú ‘¨ÉìËSÉMÉ’ ¤±ÉÉ>ðVÉ{ÉÒºÉ Ê¨É³ýiÉ xÉ´½þiÉÉ. ¨É±ÉÉ VÉå´½þÉ ½þÒ MÉÉä¹]õ Eò³ý±ÉÒ iÉå´½þÉ ¨ÉÒ ºÉ½þVÉSÉ ä ä ¨ÉÉZªÉÉ G K SÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°üxÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ɽþÉhªÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ nùÉxÉ - iÉÒxÉ nÖùEòÉxÉä ºÉÖSÉʴɱÉÒ +ÉÊhÉ +ɶSɪÉÉÇSÉÒ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä iªÉÉxÉÉ ½þ´ÉÉ iɺÉÉ ‘¨ÉìËSÉMÉ’ ¤±ÉÉ>ðVÉ{ÉÒºÉ Ê¨É³ýɱÉÉ. ºÉ´ÉÉÈxÉÉ |ɶxÉ {Éb÷±ÉÉ EòÓ ¨É±ÉÉ ½þÒ nÖùEòÉxÉä Eò¶ÉÒ EòÉªÉ ¨ÉÉʽþiÉ ? iÉå´½þÉ ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ “Ë´Éb÷Éä ¶ÉÉìË{ÉMÉ” ¤Éqù±É ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. ¨ÉÒ Ê¡ò®úiÉÉÆxÉÉ +¶ÉÉ +xÉäEò MÉÉä¹]õÒ ½äþ¯ûxÉ `äö´ÉiÉÉä ´É ¤É®úɤɮú xÉä¨ÉCªÉÉ ´Éä³ýÒ iªÉÉSÉÉ ä ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉÉä. “Ë´Éb÷Éä ¶ÉÉìË{ÉMÉ” ½þÉ ¨ÉÉZÉÉ VÉÖxÉÉSÉ UÆônù +ɽäþ. {ÉèºÉä JÉSÉÇ xÉ Eò®úiÉÉ, ¡òHò b÷ɳýä =PÉbä÷ `äö>ðxÉ +É{ɱÉÒ “¨Éä¨É®úÒ” ä +ÉìxÉ `äö´ÉhÉä, B´Éfäø Eäò±Éä EòÓ ¤ÉÉEòÒSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ +É{ÉÉä+É{É ½þÉiÉÉiÉ, BCº]ÅõÉì EòɽþÒSÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ. ½äþ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ VɨÉä±ÉSÉ +ºÉä ä xÉɽþÒ {ÉhÉ |ÉiªÉäEòÉxÉä iɺÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ªÉÉʶɴÉÉªÉ EòºÉä Eò³ýhÉÉ®ú? ¤É®úɤɮú +ɽäþxÉÉ ¨ÉÒ EòÉªÉ ¨½þhÉiÉÉä iÉä ? Eò¯ûxÉ iÉ®ú {ɽþÉ, ä “|ɪÉixÉÉÆiÉÒ {É®ú¨Éä·É®ú”. +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +ºÉä±É iÉ®ú EòɽþÒ Eò`öÒhÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ Ê±ÉʨÉ]äõb÷ ¤ÉºÉxÉä ¡òÉä]õǽþÚxÉ nùÉnù®ú±ÉÉ PÉ®úÒ {É®úiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ PÉb÷±Éä±ÉÒ ½þÒ PÉ]õxÉÉ +ɽäþ. ʱÉʨÉ]äõb÷ ¤ÉºÉSÉÉ lÉÉƤÉÉ Ë½þnù¨ÉÉiÉɱÉÉ +ɽäþ ÊiÉlÉä ¨ÉÒ =iÉ®ú±ÉÉä. ¤ÉºÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ iÉä´Éfø¬ÉiÉ ¤ÉºÉSªÉÉ ´É®úSªÉÉ ¨ÉVɱªÉɴɯûxÉ BEò ´É½þÒ JÉɱÉÒ {Éb÷±ªÉÉSÉä ÊnùºÉ±Éä. ¨ÉÒ iÉÒ =SɱÉÚxÉ ¤ÉÊPÉiɱÉÒ iÉ®ú iÉÒ ÊxɨÉDZÉÉ ÊxÉEäòiÉxÉ ¨ÉvÉä ʶÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ BEòÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÒ +ɽäþ ½äþ Eò³ý±Éä. |ÉlÉ¨É ¨É±ÉÉ iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÉ ®úÉMÉ +ɱÉÉ EòÉ®úhÉ ÊiÉxÉä ´É½þÒ {É®úiÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉSÉÉ VÉ®úÉ ºÉÖrùÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ xÉ´½þiÉÉ. ÊiÉxÉä VÉ®ú EÆòb÷C]õ®ú±ÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ, iÉ®ú EÆòb÷C]õ®úxÉä ½þ¨ÉJÉÉºÉ ¤ÉºÉ lÉÉƤɴÉÚxÉ iÉÒ ´É½þÒ +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ ÊiɱÉÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÒ ÁÉSÉÒ ¨É±ÉÉ JÉÉjÉÒ +ɽäþ. {ÉhÉ iÉÒ ´É½þÒ JÉɱÉÒ {Éb÷ɪɱÉÉ iªÉÉ ¨ÉèÊjÉhÉÓSÉÉ +ÉMÉÉ>ð{ÉhÉÉSÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉiÉÉ ½äþ EÆòb÷C]õ®úxÉä VÉ®ú ¤ÉÊPÉiɱÉä +ºÉä±É iÉ®ú ä iÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ EÖò`ö±ªÉÉ iÉÉåb÷ÉxÉä iªÉÉ EÆòb÷C]õ®ú±ÉÉ ¤ÉºÉ lÉÉƤÉÊ´ÉhªÉÉºÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú ? ºÉ¨ÉVÉÉ +ºÉä PÉb÷±Éä xɺÉä±É iÉ®ú ÊiÉxÉä ´É½þÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒSÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ ½äþ =PÉb÷ +ɽäþ. iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ +É<Ç ´ÉÊb÷±ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ ¨ÉÒ iÉÒ ´É½þÒ =SɱɱÉÒ ´É {ÉÖx½þÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉä´½þÉÆ ¡òÉä]õDZÉÉ MÉä±ÉÉä iÉä´½þÉÆ ´ÉÉ]äõiÉ iÉÒ ÊxɨÉDZÉÉ ÊxÉEäòiÉxÉSªÉÉ +ÉìÊ¡òºÉÉiÉ VɨÉÉ Eäò±ÉÒ. ÊiɱÉÉ iªÉÉ ´ÉʽþiÉÒ±É “xÉÉä]õºɔ SÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ´½þÉ´ÉÉ B´ÉføÒSÉ <SUôÉ ½þÉiÉÒ. ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉä ´½þÒVÉÒ]õÓMÉ EòÉbÇ÷ iªÉÉ ´É½þÒ ¤É®úɤɮú `äö´É±Éä. iªÉÉiɱªÉÉiªÉÉiÉ VɨÉäSÉÒ ä ä ¤ÉÉVÉÚ ¨½þhÉVÉä iªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ VÉå´½þÉ ÊiÉSÉÒ ´É½þÒ ´É ¨ÉÉZÉä EòÉbÇ÷ ʨɳýɱÉä iÉå´½þÉ ÊiÉxÉä ¨É±ÉÉ BEò {ÉÉäº]õEòÉbÇ÷ {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ thanks Ênù±Éä. +ºÉäSÉ BEònùÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ‘δ½þEòҴɯûxÉ’ ªÉÖ.b÷Ò.ºÉÒ.]õÒ. ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉ ®úºiªÉɴɯûxÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ PÉb÷±Éä±ÉÉ ½þÉ |ɺÉÆMÉ. ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÖføä BEòÉ ºEÖò]õ®ú´É¯ûxÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ ¨ÉÉä`öÒ {ɺÉÇ ®úºiªÉÉ´É®ú {Éb÷±ÉÒ. iÉä ¤É½ÖþvÉÉ iªÉÉSªÉÉ vªÉÉxÉÉiÉSÉ +ɱÉä xɺÉÉ´Éä. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ +Éä®úb÷ÚxÉ lÉÉƤÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ iÉÉä iɺÉÉSÉ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. ¨ÉÒ iÉÒ {ɺÉÇ =SɱɱÉÒ iÉå´½þÉ iªÉÉiÉ EòɽþÒ {ÉkÉä ´É ¡òÉäxÉ xÉƤɮú ´É ¡òÉ®ú xÉɽþÒ {ÉhÉ ¤É-ªÉÉ{ÉèEòÒ {ÉèºÉä +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ý±Éä. iªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉä +ÉìÊ¡òºÉ ¶Éä+®ú ¨ÉÉEæò]õSªÉÉ ¨ÉÉÊMÉ±É ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉSÉ ½þÉiÉä. ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ VÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉSÉ. ¨ÉÒ iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ ÊiÉEòbä÷ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ iÉÒ ä Æ ä <¨ÉÉ®úiÉ ¶ÉÉävÉÚxÉ EòÉfø±ÉÒ. {ÉhÉ ÊiÉlÉä MÉä±ÉÉä iÉå´½þÉ xÉä¨ÉEòÒ VÉä´ÉhÉÉSÉÒ ´Éä³ý ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ. =nÂù´ÉɽþxÉ xÉä¨ÉEäò ¤ÉÆnù ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ä ä iªÉÉ VÉÖxªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä nùÉxÉ =ÆSÉ ¨ÉVɱÉä SÉfÚøxÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. EòɽþÒSÉ ={ÉÉªÉ xÉ´½þiÉÉ. iªÉÉ +ÉìÊ¡òºÉ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ´É iªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ ä {ɺÉÇ ½þ®ú´É±ÉÒ +ɽäþ EòÉ +ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä. iªÉÉSªÉÉ ½þɴɦÉÉ´ÉɴɯûxÉ iªÉɱÉÉ {ɺÉÇ ½þ®ú´É±ªÉÉSÉä ʴɶÉä¹É EòɽþÒ ´ÉÉ]õ±Éä ½þÉiÉä +ºÉä ÊnùºÉ±Éä ä 37
 • 50. xÉɽþÒ ´É ¨ÉÒ =MÉÉSÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ ´Éä³ý ´É ¶ÉÊHò ´ÉɪÉÉ PÉɱÉʴɱÉÒ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. ¨ÉÒ iªÉÉSÉä xÉÉÆ´É JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä>ðxÉ iªÉÉSÉÒ b÷ɪɮúÒ ´É 200-300 ¯û{ɪÉä ºÉ´ÉÇ {É®úiÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉä iÉÉåb÷nùäJɱªÉÉ “vÉxªÉ´ÉÉnù” ¨½þ]õ±Éä. iªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ BEÆònù®ú ´ÉÉMÉhÉÚEò ¤ÉPÉÚxÉ iªÉɱÉÉ +É{ɱªÉÉ ½þÉiÉÚxÉ PÉb÷±É䱪ÉÉ SÉÖEòÒ ¤Éqù±É VÉ®úÉ ºÉÖrùÉ JÉÆiÉ xɺɱªÉÉSÉä +Éfø³ý±Éä. ¨É±ÉÉ iªÉÉxÉä SɽþÉ PÉähÉÉ®ú EòÉ B´Éfäø ºÉÖrùÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä xÉɽþÒ iªÉɴɯûxÉ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉVÉɪÉSÉä iÉä ºÉ¨ÉVɱÉÉä. |ɶxÉ SɽþÉSÉÉ xÉ´½þiÉÉ {ÉhÉ iªÉɱÉÉ ºÉÉvÉÒ ¨ÉÉhÉÚºÉEòÒ½þÒ xÉ´½þiÉÒ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. ¨ÉÒ BEòÉ SÉÉÆMɱªÉÉ “ºÉ¨ÉÉÊ®ú]õxÉ” ºÉÉ®úJÉä EòiÉÇ´ªÉ ¤ÉVÉɴɱÉä. {ÉhÉ VÉMÉÉiÉ +¶ÉÒ½þÒ ¨ÉÉhɺÉä +ºÉiÉÉiÉ ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ YÉÉxÉÉiÉ {Éb÷±Éä±ÉÒ ¦É®ú ½äþSÉ ªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉSÉä ¸ÉäªÉ. ä VɨÉÇxÉÒiÉ Post Doctoral Research Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ +¨ÉäÊ®úEòä SÉÒ {ÉhÉ BEò vÉÉ´ÉiÉÒ ºÉ¡ò® Eäò±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ÊSÉ. ¶É®únù ´É +xÉäEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +¨ÉäÊ®úEòä ±ÉÉ ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉEòbä÷ VÉÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉä. {ÉhÉ BEÆònù®úÒiÉ ÊiÉlɱªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉƨÉÖ³ýä ä +¨ÉäÊ®úEòä SÉÒ ¨½þhÉÉ´ÉÒ iɶÉÒ +Éäfø xÉ´½þiÉÒ. iɶÉÉiÉ ÊiÉEòbä÷ ®úɽþÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉÉ +xÉÖiºÉɽþ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ +¨ÉäÊ®úEòä ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þ³ýÚ -½þ³ýÚ ¤ÉÉ®úMɳý±ÉÉ. VɨÉÇxÉÒiÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ +É´Éb÷±Éä ½þÉiÉä {ÉhÉ ÊiÉEòbä÷ VÉÉhÉä, Eòb÷Eò ÊxɪɨÉÉƨÉÖ³ýä , iɺÉä ºÉÉä{Éä ä xÉ´½þiÉä. VÉå´½þÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉSÉ ®úɽþÉ´Éä ±ÉÉMÉhÉÉ®ú +¶ÉÒ ±ÉIÉhÉä ÊnùºÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ, iÉå´½þÉ ¨ÉÒ ¡òÉ>ÆðbÅ÷ÒºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ ®úºÉɪÉxÉÉÆSÉÉ (iÉÒ ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ) BEò ±É½þÉxɺÉÉ vÉÆnùÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ä iÉÉÆnùÖ³ýÉ´É®úSÉä ]õ®ú¡ò±É ¨½þhÉVÉäSÉ iÉÚºÉ ½äþ {ÉhÉ BEò SÉÉÆMɱÉä Insulating Material +ɽäþ. ÁÉ iÉÚºÉÉÆiÉ +nùÉVÉä 20% ʺɱÉÒEòÉ +ºÉiÉÉä +¶ÉÒ xÉÉånù +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¡òÉ>ÆðbÅ÷Ò EäòʨÉEò±ºÉ ¨ÉvÉä Eäò±ÉÉ. iªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ BEò ¶ÉɺjÉÒªÉ {ÉrùiÉÒxÉä SÉÚ±É {ÉhÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ Eäò±ÉÒ. {ÉhÉ iªÉÉ´É®ú iÉÚºÉ ¦ÉÉVÉhÉä JÉÌSÉEò ´É ´Éä³ýEòÉfÚø ZÉɱÉä +ºÉiÉä +ºÉÉ ÊxɹÉEò¹ÉÇ EòÉfø±ÉÉ ´É MÉÉ´ÉÉEòb÷Ò±É {ÉÉ®Æú{ÉÉ®úÒEò {ÉrùiÉSÉ VÉɺiÉ º´ÉºiÉ ´É ºÉÉä{ÉÒ +ɽäþ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. iÉÚºÉÉSªÉÉ føÒMÉÉ´É®ú BEò ÊxÉJÉÉ®úÉ `äö>ðxÉ Ênù±ÉÉ iÉ®ú EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ iÉä iÉÚºÉ {ÉÚhÉÇ VɳÚýxÉ iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ º´ÉSUô {ÉÉÆfø®úÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ Ê¨É³ýiÉä, VÉÒ ¡òÉ>ÆðbÅ÷Ò ®úºÉɪÉxÉÉÆiÉ ´ÉÉ{É®úhÉä ºÉÉä{Éä +ºÉiÉä. Æ ½þÒSÉ iÉÒ {ÉÉÆfø®úÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ VªÉÉiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ 20% ʺɱÉÒEòÉ +ºÉiÉÉä. ½äþ iÉÚºÉ Ê´É]õÉ ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ½þÒ ´ÉÉ{É®úiÉÉiÉ {ÉhÉ iªÉÉÆiÉ Æ ±ÉÉEòb÷ÉSÉÒ ®úÉJÉ Ê¨ÉºÉ³ý±Éä±ÉÒ +ºÉiÉä VÉÒ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ Eò®úhÉä ¡òÉ®ú Eò`öÒhÉ +ºÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ iÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ tÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ. ½þÒ ÊºÉ±ÉÒEòÉ {ÉÉ´Éb÷®ú ´É Thermite Mixture ´É ¦É®úÒ±ÉÉ EòvÉÒEòvÉÒ Flyash ´ÉMÉè®úä EäòʨÉEò±ºÉ `ö®úÉ´ÉÒEò |ɨÉhÉÉiÉ ´ÉÉ{ɯûxÉ BEò Insulating -Exothermic Mixture iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<±É +ºÉä ´ÉÉ]õ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iɺÉÉ |ɪÉÉäMÉ Eò¯ûxÉ ¤ÉPÉhªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä +ÉÊhÉ Ç iÉä VÉ®ú Riser-Runner ´É®ú ]õÉEò±Éä iÉ®ú {ÉÉiɳý ZÉɱÉä±ÉÉ vÉÉiÉÚ iªÉÉSÉ ÎºlÉiÉÒiÉ ®úÉʽþ±ªÉɨÉÖ³ýä Casting ¨ÉvÉä Blow-holes ªÉähÉÉ®ú ä ä Ç ä xÉɽþÒiÉ ´É iÉä Quality Casting ½þÉhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ½þÉ<±É +ºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉiÉÉ, iÉÉä JÉ®úÉ `ö®ú±ÉÉ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ BEò xÉÊ´ÉxÉ ä Æ |ÉÉìb÷C]õ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ UôÉ]õ¬É¶ÉÉ vÉÆtÉiÉÒ±É ½þÉ BEò Product ½þÉiÉÉ. ½þÉ ¨ÉÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉÒ±É EòɽþÒ ¡òÉ>ÆðbÅ÷ÒVÉxÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉiÉ +ºÉä. ä BEòÉ ¡òÉ>ÆðbÅ÷Ò¨ÉvÉä ¨ÉÉZÉÉ BEò MÉÖVÉ®úÉlÉÒ Ê¨ÉjÉ VÉxÉ®ú±É ¨ÉìxÉäVÉ®ú ½þÉiÉÉ. iªÉɱÉÉ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉɱÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ä iÉÉä +ɨ½þÒ C±ÉɺɨÉä]õ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ +É`ö´ÉhÉ Eò°üxÉ näùiÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉ±É ±É´ÉEò®ú näùhªÉÉSÉÒ Mɳý PÉɱÉiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ ¨ÉÒ näùJÉÒ±É Ê¨ÉjÉÉSÉÒ +b÷´ÉhÉÚEò ½þÉ>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ZÉ]õ{É]õ ¨ÉÉ±É {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ +ºÉä. {ÉhÉ {ÉèºÉä näùhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ EòÓ iÉÉä EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÉÆEòbä÷ ¤ÉÉä]õ ä nùÉJÉÊ´ÉiÉ +ºÉä. BEò-nùÉxÉ ´Éä³ýÉ iªÉÉxÉä +¶ÉÒ SÉÉ{ɱÉÖºÉÒ Eäò±ªÉÉ´É®ú {ÉèºÉä ´Éä³ýä ´É®ú näùhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®úSÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉÉ±É Ênù±ÉÉ. ä iªÉÉSªÉÉ ÁÉ nÖù]õ{{ÉÒ ´ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ SÉÒb÷ ªÉäiÉ +ºÉä. ¡òÉ>ÆðbÅ÷ÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÒ <iÉ®ú½þÒ EòɽþÒ |ÉÉìb÷C]õºÉ bä÷´½þ±É{É Eäò±Éä ½þÉiÉä iÉä ¨ÉÒ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É EòɽþÒ ¡òÉ>ÆðbÅ÷ÒVÉxÉÉ näùiÉ +ºÉä. ä ±ÉPÉÖ=tÉäVÉEòÉÆxÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSªÉÉ EòɳýÉiÉ nùÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉÆxÉÉ iÉÉåb÷ tÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. iÉÖ¨½þÒ ±ÉPÉÖ=tÉäVÉEò ¨½þhÉÚxÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ EòÉähÉÒ ä ®úÉ-¨É]äõ®úÒªÉ±É ºÉ{±Éɪɮú Gäòb÷Ò]õ´É®ú ¨ÉÉ±É näùiÉ xÉɽþÒ, {ÉhÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉä`ö¬É =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉ±É näùiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ 90 Ênù´ÉºÉÉSÉä ì Gäòb÷Ò]õ tÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. iªÉÉ 90 Ênù´ÉºÉÉSÉä Gäòb÷Ò]õ EòvÉÒ EòvÉÒ ´ÉÉføiÉ VÉÉ>ðxÉ 120 iÉä 150 Ênù´ÉºÉ½þÒ ½þÉäiÉä. {ÉhÉ vÉÆnùÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ÁÉ EòºÉÉä]õÒ±ÉÉ ºÉɨÉÉä®úä VÉÉ´ÉäSÉ ±ÉÉMÉiÉä. iªÉɱÉÉ nÖùºÉ®úÉ {ɪÉÉÇªÉ xÉɽþÒ. EòɽþÒ Ê`öEòÉhÉÒ {ÉèºÉä ´ÉºÉÚ±É Eò®úɪɱÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSÉÒ ¨ÉnùiɽþÒ ½þÉiÉ +ºÉä {ÉhÉ BEÆònù®úÒiÉ ½äþ EòÉ¨É ÊVÉEòÒ®úÒSÉäSÉ +ºÉɪÉSÉä. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ, ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉVÉÚxÉÒ ±ÉPÉÖ=tÉäVÉEòÉÆSÉÒ ä Æ EòÉåb÷Ò Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä iÉå´½þÉ JÉSÉÇ +ÉÊhÉ ¡òɪÉtÉSÉÒ VÉÖ³ý´ÉÉ-VÉÖ³ý´ÉÒ ½þÒ iÉÉ®äú´É®úSÉÒ EòºÉ®úiÉ +ºÉiÉä. ½äþ ½þÉiÉɳýhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÖ¨ÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò κlÉiÉÒ `öÒEò +ºÉhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ºÉiÉä. +ÉäPÉÉ-+ÉäPÉÉxÉä ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ vÉÆtÉiÉÒ±É +ÉhÉJÉÒ BEòÉ EäòʨÉEò±É ʴɹɪÉÒ <lÉä =±±ÉäJÉ Eò®úÉ´ÉɺÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉä. ¨ÉÒ ‘EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ’ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉ +ºÉä. EòÉì{É®úSÉÒ EäòʨÉEò±ºÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ®úÉ-¨É]äõÊ®úªÉ±É EòɽþÒ ‘Ê´Éʶɹ]õ’ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ʨɳýʴɱÉä iÉ®úSÉ iÉä ÊEò¡òɪÉiɶÉÒ®ú ì {Éb÷iÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳäý ‘vÉÆnùä’ Eò®úɪÉSÉÒ iÉÖ¨ÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ +ºÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ¨½þhÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ ½þÉ vÉÆnùÉ EòºÉÉ Eò®úiÉÉä +ºÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ 38
 • 51. ¤É®úɤɮúÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ |ɶxÉ {Éb÷iÉ +ºÉä, EòÉ®úhÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ®úhÉÒ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉÒ ´É ¨ÉÒ +ºÉä EòɽþÒ Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ ÁÉSÉÒ ä ä JÉÉjÉÒ½þÒ ½þÉiÉÒ. iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÒ EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ Eò¯ûxÉ Ê´ÉEòiÉÉä ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÉ EÖòiÉÖ½þ±É +ºÉä. ¨ÉÒ Wire drawing EÆò{ÉxÉÒ EòbÚ÷xÉ EòÉì{É®ú ä ºÉ±¡äò]õSÉä iɪÉÉ®ú solution PÉä>ðxÉ iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉ +ºÉä. +ÉVÉ ¨É±ÉÉ ½äþ ºÉÉÆMÉiÉÉÆxÉÉ EòɽþÒ ±É{É´ÉÚxÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ ¨½þhÉÚxÉ <lÉä º{ɹ]õ =±±ÉäJÉ Eäò±ÉÉ. ¤É®äúSÉ EòÉì{É®ú ºÉ±¡äò]õ Eäò±Éä ´É Ê´ÉEò±Éä. VÉÉ>ðtÉ, MÉä±Éä iÉä Ênù´ÉºÉ. +ÉiÉÉ ¡òHò ¤É-ªÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ +É`ö´ÉhÉÒ Ê¶É±±ÉEò +ɽäþiÉ. {ÉhÉ iªÉɽþÒ +ÉiÉÉ xÉEòÉä¶ÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉiÉ, EòÉ®úhÉ ´ÉÉ<Ç]õ +É`ö´ÉhÉÒSÉ VÉɺiÉ +ɽäþiÉ. ½þÉ =tÉäMÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ BEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÒ. ºÉ¨ÉÉVÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ´É {Énù´ªÉÉÆSÉÒ Eònù®ú Eò®úiÉÉä {ÉhÉ EòvÉÒ-EòvÉÒ iªÉÉ {Énù´ªÉÉ jÉɺÉnùɪÉEò `ö®úiÉÉiÉ. ÁɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ nùÉxÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ ´½þÒVÉÒ]õÓMÉ EòÉbÇ÷ºÉ UôÉ{ÉÚxÉ PÉäiɱÉÒ. ¨ÉÉZÉä Ë|É]õ®ú ä ʨÉjÉ ¸ÉÒ. |ɦÉÉEò®ú MÉÉäJɱÉä, `öÉhÉä, ¨ÉÉZÉÒ +¶ÉÒ without Degrees EòÉbÇ÷ºÉ UôÉ{ÉɪɱÉÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þiÉä. ¨ÉÒ +ÉOɽþ Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä +JÉä®ú iªÉÉÆxÉÒ iɶÉÒ EòÉbÇ÷ºÉ UôÉ{ÉÚxÉ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ iÉä ‘{Énù´ªÉÉ ®ú½þÒiÉ’ EòÉbÇ÷ ¨ÉÉEæò]õ ¨ÉvÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ näùiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨É±ÉÉ ®úºÉɪÉxÉ ¶ÉɺjÉÉiÉÒ±É ºÉÉvªÉÉ ´É |ÉÉlÉʨÉEò MÉÉä¹]õÒ½þÒ BäEòÚ xÉ PªÉÉ´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉ, VÉä ¨É±ÉÉ ]õɳýiÉÉ ªÉähÉä +¶ÉCªÉ ½þÉiÉä. Unhydrous EòÉì{É®ú ä ºÉ±¡äò]õ EòºÉä +ºÉiÉä ´É ÊnùºÉiÉä ½äþ {ÉhÉ ¨É±ÉÉ BäEòÚ xÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. {ÉhÉ iªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä BEò ´ÉäMɳýÉSÉ +xÉÖ¦É´É ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ ´É iªÉÉ +xÉ֦ɴÉɴɯûxÉ BEò MÉÉä¹]õ ʺÉrù ZÉɱÉÒ, VÉMÉ ¡òHò ´É®ú - ´É®ú ÊnùºÉhÉÉ-ªÉÉ MÉÉä¹]õÓ´É®úSÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´ÉÉ {ÉÉ®úJÉ Eò®úiÉä, iªÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ³ýÉ{ɪÉÈiÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixɽþÒ Eò®úiÉ xÉɽþÒ. +ºÉäSÉ +ɽäþ ½äþ VÉMÉ.... ÁÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ VÉMÉɪÉSÉ +ºÉä±É iÉ®ú ªÉä<±É iªÉÉ Ç {ÉÊ®úκlÉiÉÒ±ÉÉ iÉÉåb÷ näùhªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ `äö´ÉÉ, ¨ÉÉxÉ-+{ɨÉÉxÉ Ê´ÉºÉ¯ûxÉ...... ¨ÉÒ, VÉÒ ¡òÉ>ÆðbÅ÷Ò EäòʨÉEò±ºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä iÉÒ ¨ÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ fly-ash {ÉɺÉÖxÉ ¤ÉxÉ´ÉɪÉSÉÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä ä ä xÉÉ´É “ASHCHEMIE” +ºÉä `äö´É±Éä ½þÉiÉä. ªÉÉ JÉä®úÒVÉ BEòÉ Ê¨ÉjÉɤɮúɤɮú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒiÉ ¨ÉÒ solvent distillation Eò°üxÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ|ɨÉÉhÉä iª