Nya direktiv

351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nya direktiv

  1. 1. Förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms stad 2010-04-19 Direktiv till arbetsgrupp för nya nomineringsregler Moderaterna är en idéburen organisation. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna. Vår styrka bygger på våra medlemmar och våra sympatisörer, därför är det vik- tig att ha en väl fungerande intern demokrati. Därför är det viktigt att vi nu för en diskussion om hur vi kan utveckla sättet att rekrytera kandidater. Det är centralt att partierna har företrädare som representerar väljarna och att banden blir star- kare mellan väljare och valda. Detta är även en viktig del i Moderaternas förny- else; att nya personer även representerar oss och utvecklar partiet. I grunden vill vi genom ett väsentligt starkare inslag av personval låta väljarna få mer att säga till om. Det är en mycket bra möjlighet för väljarna att kunna avgöra vem man vill ska representera en själv. Vi har varit tillskyndare av personvalet ända sedan det infördes, men ser samtidigt att det inte har tillräckligt stor genom- slagskraft på många håll. Spärren för den andel röster som krävs för att bli per- sonvald är många gånger för hög. Det gäller inte minst i stora valkretsar som i Stockholm. Vi vill driva på för att sänka spärrarna och på sikt uppnå ett renodlat personval där väljarna genom sina kryss helt avgör vilka personer som ska väl- jas. Erfarenheterna från februari av att ett regelbrott begicks i samband med våra interna rådgivande provval sätter också fingret på den bredare frågan om vilka former vi som parti har för att utse kandidater. Systemet med interna provval är vanligt förekommande i många partier. Syftet är att stärka den interna demokratin och låta de egna medlemmarna komma till tals kring hur partiets valsedlar ska se ut. Samtidigt är det viktigt att understryka att provvalet aldrig är det enda instrumentet för att sätta samman valsedlar i Mode- raterna. Vi har under flera år varit mycket aktiva i arbetet med att utveckla våra nomine- ringsprocesser. Inför höstens val har partistyrelsen fattat beslut om nationella re- kommendationer till de lokala nomineringskommittéerna. På valsedeln ska minst var femte kandidat vara ny. Båda könen ska vara representerade av minst 40 procent av listans samtliga kandidater. Dessutom bör valsedeln som helhet på ett 1 (3)
  2. 2. Förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms stad 2010-04-19 rimligt sätt avspegla väljarkårens ålder, mångfald, geografisk spridning och olika yrkesbakgrunder. Stockholmsmoderaterna inleder nu arbete med att se över formerna för hur våra framtida valsedlar ska tas fram. Arbetet kommer främst att beröra länsförbunden i Stockholms stad och län, men ske i samarbete med Moderaternas riksorganisa- tion. Målet är att vi till nästa val ska ha etablerat ett system som svarar upp mot några viktiga principer. För det första ska vi förnya sätten vi rekryterar kandidater på. Valsedlar ska ald- rig utses slentrianmässigt utan vi behöver anstränga oss än mer för att öppna upp rekryteringsvägarna till Moderaterna. Som ny medlem ska man alltid uppmuntras att bli kandidat och mötas av en kultur där det både är roligt och utvecklande att vara förtroendevald. Likaså ska inställningen till nymedlemsvärvning i grund och botten alltid vara positiv. Hela den representativa demokratin bygger på att vi får människor att engagera sig politiskt. Att värva medlemmar och att kandidera be- höver uppmuntras. För det andra måste våra listor ha en ännu bredare förankring bland medborga- re och sympatisörer. Att ge medlemmarna inflytande är viktigt och formerna för detta bör utvecklas, men måste kompletteras. Försök finns med öppna provval där också allmänheten tillåts att delta. Det är en intressant form som behöver uppmuntras och utvärderas. För det tredje behöver vi fortsätta att tydliggöra det ansvar alla har som väljer att kandidera för Moderaterna. Det handlar om att förvalta förtroendet för sig själv och Moderaterna. Till grund för detta har vi reviderat vår kandidatförsäkran så att den i dag har tydligare skrivningar än tidigare kring vilka krav och förväntningar partiet ställer på enskilda företrädare. Till detta har partiet 2009 antagit en etisk policy för att klargöra var vi står i frågor som rör etik och moral och som omfattar samtliga partimedlemmar. Policyn är ett viktigt steg på vägen och vi kommer löpande att behöva säkerställa att den svarar upp mot de krav som ställs på våra kandidater. Med dessa principer inleds nu arbetet med att förnya våra interna rekryterings- och nomineringsbestämmelser. Vår utgångspunkt är tydlig. Moderaternas listor ska utses genom öppna och transparenta processer. De ska ge ett viktigt inflytan- de till våra medlemmar, men aldrig vara en spegel av endast den egna med- lemskåren utan representera hela samhället. Mot ovanstående bakgrund tillsätter nu förbundsstyrelsen en arbetsgrupp som ska återkomma med förslag på hur våra interna rekryterings- och nomineringsbe-
  3. 3. Förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms stad 2010-04-19 stämmelser skall förnyas, vilket också inbegriper nomineringskommittéernas ar- betssätt. De nya bestämmelserna skall möjliggöra en bredare representation av kandida- ter och ge goda förutsättningar för nya kandidater att engagera sig i Moderater- na. Såväl våra medlemmar, sympatisörer som väljare skall ges stort inflytande i utformningen av våra listor. Därtill ska de nya bestämmelserna innehålla spärrar eller andra moment för att förhindra att vi i framtiden hamnar i misstanke om att nomineringsprocesserna kan manipuleras. I arbetet ska gruppen särskilt beakta följande frågor: 1. I vilken grad är en medlemsomröstning en god mätare på medlemsopinionen i personfrågor? 2. Skall medlemsomröstning eller liknande vara rådgivande eller beslutande? 3. Hur ska nya kandidater kunna ta sig fram/in i nomineringsprocessen? 4. Hur säkerställer vi att systemet ger utrymme för bredden av kandidater t.ex. avseende kön, ålder, yrken, etnicitet? 5. Överväga möjligheten till öppna primärval samt hur dessa i så fall ska värde- ras. 6. Ny teknik ger nya möjligheter. 7. Hur kan man ge medlemmarna möjlighet att delta i processen med att utse kandidater?

×