Życie Uczelni 12.2010

1,984 views
1,899 views

Published on

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 12.2010

 1. 1. Cicha noc, święta noc...Radosnych Świąt Bożego Narodzeniai Szczęśliwego Nowego Roku!!!
 2. 2. Życie Uczelni 4/2010 2Nagroda od rządu prowincji Shandong WYDARZENIA Profesor Ireneusz Zbiciński został zaproszony do miasta Jinan, stolicy chińskiej prowincjiShandong, gdzie otrzymał prestiżową nagrodę Qilu Friendship Award ustanowioną w 1993roku przez Shandong Provincial People’s Government dla uhonorowania zagranicznych eks- Nagroda od rządupertów. (więcej str. 4) prowincji Shandong ........................ 4 Medale za Długoletnią Służbę wręczone ............................................. 5 Menedżer certyfikowany ............... 5 Prorektorzy dyskutowali o kształceniu ...................................... 6 Rusza budowa „Fabryki...” ............... 7 Wynalazki na medal ........................ 8 Dla Łódzkiego Innowacyjnego .... 9 Forum Pracy, Biznesu i Kultury .. 10Rusza budowa „Fabryki...” Kolej na kolej .................................... 11 Wyłoniono wykonawcę budowy „Fabryki Inżynierów XXI wieku”. Uroczyste zawarcie umo- Nagroda od prezydenta Łodzi ... 11wy z firmą Strabag Sp. z o.o. odbyło się 9 listopada 2010 r. Na konferencji prasowej mówionoo planowanej inwestycji, także w kontekście rozwoju kampusu i realizacji przez uczelnię zadań Open days ......................................... 12na potrzeby nowoczesnego rynku pracy. (więcej str. 7) Wiceminister w PŁ ..................................................... 13 Szkolenia sportowe ....................... 13 Współpraca z Pawią ....................... 14 Regionalny lider innowacji i rozwoju ........................ 14 Zaszczytny tytuł dla prof. Macieja Pawlika ............. 15 Certyfikaty IPMA rozdane ............ 15 Nominacje profesorskie ............... 16 JubileuszKolej na kolej Politechnika Łódzka rozpocznie kształcenie na potrzeby rozwoju infrastruktury kolejowej Profesora Edwarda Kąckiego ...... 18w Polsce. W stworzeniu nowej oferty edukacyjnej nasza uczelnia będzie działać wspólnie z Sa-morządem Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Infrastruktury oraz PKP Polskie Linie Kole- Wydział EEIA pięknieje ................. 19jowe S.A. (więcej str. 11) Sala pełna złotych absolwentów .................... 20 Widoczny problem ......................... 22 Przełamujemy bariery ................... 22 Liturgicznie i świątecznie ............. 22 Walki robotów ................................. 23 W Łodzi jest dobry klimat ............ 24 Gala sportu akademickiego ........ 24 Honorowy Obywatel Rawy Mazowieckiej ....................... 25
 3. 3. 3 Życie Uczelni 4/2010 KONFERENCJE Honorowy Obywatel Rawy Mazowieckiej Prof. Eugeniusz Walczuk poświęca Rawie wiele czasu i energii, jest Honorowym Obywate- lem tego miasta. Od lat kolekcjonuje książki i pamiątki związane z kronikarzem Janem Chryzo-O energetyce i ekonomii ............. 26 stomem Paskiem, który urodził się i część życia spędził na ziemi rawskiej. (więcej str. 25)Współpraca w ochronieobiektów zabytkowych ................ 27O aktualnychproblemach dziewiarstwa ........... 28Kształcenie menedżerów ............. 28Wszystko o opakowaniach .......... 28 STUDENCINauczanie bilingwalne O energetyce i ekonomii W Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ odbyły się dwa panele dyskusyjne z udzia-w Tempusie ....................................... 30 łem wybitnych postaci związanych z ekonomią, finansami i bezpieczeństwem energetycznym.Archifiesta ......................................... 31 Były one częścią konferencji „Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza”. (więcej str. 26)Huculszczyzna 2010 ...................... 32Konferencjaw górskiej scenerii .......................... 32Stypendia od firm ........................... 33Tydzień Mobilności – Erasmusto proste ............................................ 34Forum badaczy ................................ 35Politechnika Łódzkawspiera programPartnerstwa Wschodniego .......... 36Na szlaku edukacji .......................... 37Studenci PŁ Tydzień Mobilności – Erasmus to proste W końcu listopada na całej Politechnice odbyły się spotkania informujące o możliwościachna Dalekim Wschodzie Rosji ....... 38 wyjazdów na studia i praktyki za granicę. Zachęcano studentów do nauki języków rzadziej uży- wanych, a fani PŁ na facebooku komentowali zdjęcia studentów polskich i zagranicznych odda- jące atmosferę Erasmusa. (więcej str. 34) ROZMAITOŚCIWystawyw Galerii Politechnika ................... 39Spotkaniez Józefem Kańskim ......................... 39Wieczór autorski ............................. 39Muzykana Politechnice ................................ 40Lotnictwo – moja pasja ................ 42
 4. 4. Życie Uczelni 4/2010 4Profesor Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej został za-proszony do miasta Jinan, stolicy chińskiej prowincji Shandong, gdzie 23 listo-pada otrzymał prestiżową nagrodę Qilu Friendship Award ustanowioną w 1993roku przez Shandong Provincial People´s Government dla uhonorowania zagra-nicznych ekspertów. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest osobom spo-za Chin mającym znaczący wpływ na rozwój ekonomiczny, społeczny i naukowyprowincji Shandong, największego regionu Chin (około 100 milionów mieszkań-ców). W tym roku otrzymało je 18 osób.Nagroda od rządu prowincji Shandong Mój pierwszy pobyt w Chinach dzili badania z zakresu inżynierii stała podpisana z Uniwersytetemw 1994 roku nie zapowiadał tak chemicznej. Jeden z nich, dr Sheng w Cingzhou. Ustala ona, że Po-długiej i ciekawej współpracy – Li, najpierw musiał uzupełnić stu- litechnika Łódzka przyjmie wemówi prof. Ireneusz Zbiciński. dia do poziomu naszego magistra wrześniu 2011 r. do 180 studen-– W tamtym okresie Chiny były i w IFE na PŁ zrobił dyplom z biotech- tów z Chin na kierunki: Architec-jeszcze krajem rowerów o bardzo nologii – wspomina prof. Ireneusz ture Engineering oraz Inżynieriasłabej infrastrukturze naukowej, Zbiciński – Zorganizowaliśmy dla Chemiczna i Procesowa. Studencipracownicy i doktoranci nie znali niego specjalny tok studiów, to był będą w Cingzhou kształcić się przezjęzyka angielskiego, wrażenie ro-biły tylko laboratoria z aparaturąw pełnej skali przemysłowej. Kosz-ty badań w takiej skali np. w Polscebyłyby niewyobrażalne, jednakżew Chinach, ze względu na niskiekoszty pracy oraz materiałów,możliwe były do przeprowadzenia.W ciągu 15 lat w Chinach nastąpi-ły wielkie zmiany, rowery zniknęłyz ulic, zbudowano nowoczesne bu-dynki uniwersyteckie, wzbogaconoinfrastrukturę badawczą, a budże-ty wielu chińskich uczelni znacznieprzewyższają budżet np. PolitechnikiŁódzkiej. Nawiązana wtedy współ-praca, częste wzajemne wizyty za-równo naszych pracowników w Chi-nach, jak i delegacji chińskich na ProrektorPolitechnice Łódzkiej zapoczątkowa- prof. I. Zbicińskiły wspólną realizację projektów na- znakomity, bardzo uzdolniony mło- dwa lata pod naszym kierunkiem, witanyukowych związanych – między inny- dy człowiek. Prof. Zbiciński planuje co zaliczy im pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Cingzhoumi – ze spalaniem pulsacyjnym oraz wspólnie z chińskimi partnerami u nas, a później przyjadą do Łodzi naz ochroną środowiska, finansowaną kolejne prace projektowe, mają kolejne dwa lata – mówi prorektorw ramach rządowej współpracy na- one dotyczyć spalania węgla bru- prof. Zbiciński. Studia będą pełno-ukowej polsko-chińskiej. Prof. Zbi- natnego. W czasie obecnego wy- płatne. Jednak do tego, aby pojawiliciński został rekomendowany do jazdu prowadził wykład na Uniwer- się w Politechnice chińscy studenciQilu Friendship Award przez Aka- sytecie Rolniczym w Pekinie oraz potrzebna jest tam na miejscu pro-demię Nauk Shandong w Jinan. podpisał dwie umowy. Pierwsza mocja. Są tam na przykład aktywni Pod kierunkiem prof. Zbiciń- z nich dotyczy współpracy z Uni- Ukraińcy, a o Polsce, o Łodzi i co zaskiego pracowało w Politechni- wersytetem Minzu, jedną z flago- tym idzie – o Politechnice Łódzkiejce Łódzkiej dwóch doktorantów wych chińskich uczelni. Ma ona Chińczycy nic nie widzą – podkreślaz Akademii Nauk Shandong, którzy dotyczyć przyjmowania doktoran- prorektor.tutaj w Łodzi przez kilka lat prowa- tów z Państwa Środka. Druga zo- n Ewa Chojnacka
 5. 5. 5 Życie Uczelni 4/2010Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę odbyło się w tym roku w przeddzieńŚwięta Niepodległości. Uroczystość, która miała miejsce 10 listopada w audyto-rium im. A. Sołtana była z tego powodu szczególnie podniosła.Medale za Długoletnią Służbę wręczone Połączenie dwóch wydarzeń: wręczenia odzna-czeń zasłużonym pracownikom Politechniki i ŚwiętaNiepodległości stworzyło patriotyczny nastrój. Rektorprof. Stanisław Bielecki otwierając uroczyste posiedze-nie senatu nawiązał do współczesnego rozumieniapatriotyzmu. W tym szczególnym dniu oddajemy hołd tym, którzywalczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości, którzydla Ojczyzny byli skłonni do najwyższego poświęcenia. Dla nas nauka to także praca nad Polską i na rzeczPolski, obywatelski obowiązek, odpowiednie wykorzy-stanie i pokierowanie talentami młodych ludzi – powie-dział rektor. Pani Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wręczy-ła Medale za Długoletnią Służbę, było ich łącznie 191: Podczas mniej formalnego spotkania po uroczysto-118 osób otrzymało medal złoty, 36 osób medal srebr- ści patriotyczny nastrój trwał nadal, wszyscy zebraniny i 36 osób medal brązowy. Ponadto jedna osoba zo- odśpiewali chórem „Pierwszą Brygadę”, a w sali klubustała odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi. pracowniczego w gmachu Wydziału Chemicznego Po części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu mogli obejrzeć wystawę poświęconą Marszałkowipolskich pieśni patriotycznych, który poprowadziła Józefowi Piłsudskiemu.pani Grażyna Sikorska. n Hanna Morawska Władze Wydziału Organizacji i Zarządzania i Klub 500 połączyły swoje doświad- czenie aby zmobilizować menedżerów do podnoszenia kwalifikacji. Menedżer certyfikowany W Urzędzie Wojewódzkim 15 października 2010 r. na W pierwszej, historycznej edycji certyfikacji mene- konferencji prasowej przedstawiono informacje o pio- dżerów oceniono 40 kandydatów. Wstępną kwalifika- nierskim projekcie realizowanym pod patronatem Wo- cję przeszło 35 aplikacji. Proces zakończy się w tym jewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Przedstawicie- roku, a 12 stycznia 2011 na uroczystej gali będą wrę- le nauki i biznesu prezentowali zalety przedsięwzięcia. czone Certyfikaty. – Nasza certyfikacja to uznawanie i docenianie wiedzy Dr Marek Sekieta, prodziekan ds. studenckich na Wy- i kompetencji osób kierujących organizacjami oraz wska- dziale OiZ powiedział, że certyfikacja przeprowadzana zywanie im dalszego rozwoju zawodowego – wyjaśniał jest na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym dziekan Wydziału OiZ prof. Ryszard Grądzki. i strategicznym. Jest ona dobrowolna i bezpłatna. Nada- – Dzięki innowacyjnemu przedsięwzięciu powstał sys- nie Certyfikatu związane jest z wpisem do „Księgi Certy- tem uznawania efektów uczenia się, będących wynikiem fikowanych Menedżerów”. W sumie eksperci dokonują kształcenia się w trybie formalnym, pozaformalnym oceny 25 kompetencji, stosując takie narzędzia jak: samo- i  nieformalnym. Wielu menedżerów z przedsiębiorstw, ocena kandydata, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. którzy często wiedzę i doświadczenie zdobywali „na go- – Projekt ten ma być przyczynkiem do samokształce- rąco w trakcie pracy”, będzie mogło sprawdzić i potwier- nia – dodał na zakończenie spotkania dr Sekieta – do- dzić swoją wiarygodność i kompetencje. Certyfikacja brze wpisuje się w realizowany na Politechnice Łódzkiej skróci proces rekrutacji i pomoże szefom poznać poten- program LLP – Lifelong Learning Programme. cjał pracowników i wyłowić talenty – powiedział prezes Już niebawem, jako pierwsi w kraju będziemy mo- Andrzej Moszura, przewodniczący kapituły oceniają- gli chwalić się certyfikowanymi menedżerami. cej kwalifikacje menedżerów. n Małgorzata Trocha
 6. 6. Życie Uczelni 4/2010 6Prorektorzy polskich uczelni technicznych zajmujący się sprawami kształceniai studentów spotkali się na konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Łódz-ką w dniach 21-23 października 2010 r. w Łodzi i w Bełchatowie.Prorektorzy dyskutowali o kształceniu W pierwszym dniu obrad Konfe-rencji Prorektorów, której przewod-niczy dr hab. Witold Biedunkiewiczprorektor ZachodniopomorskiegoUniwersytetu Technologicznego,dyskusja skoncentrowała się głów-nie wokół niektórych zapisów pla-nowanych w nowej ustawie. Podse-kretarz Stanu w Ministerstwie Naukii Szkolnictwa Wyższego dr hab. Zbi-gniew Marciniak, prof. UW nawiązałdo projektu nowelizacji ustawy „Pra-wo o szkolnictwie wyższym”, główniew kontekście wprowadzenia nowe-go narzędzia procesu kształcenia,jakim są Krajowe Ramy Kwalifikacjii efekty kształcenia. Ich opracowaniejest niezbędne m.in. wobec umaso-wienia studiów, a co za tym idzie,znaczącego zróżnicowania w przy- ustawodawcę nazewnictwa profili uczelni publicznych.” Zdaniem dr.gotowaniu młodzieży do edukacji studiów. Zdaniem niektórych pro- hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, prof.wyższej. Z drugiej strony, mobilność rektorów nazwy: profil praktyczny, PŁ, prorektora ds. kształcenia Poli-studentów i pracowników wymaga profil teoretyczny, które wiążą się techniki Łódzkiej, wymiana poglą-takiego opisu zdobytego wykształ- z istotnym zróżnicowaniem zamie- dów pozwoliła na sformułowaniecenia, który będzie czytelny dla rzonych efektów kształcenia, nie kilku podstawowych postulatów,wszystkich krajów Unii Europejskiej. będą dla kandydatów czytelne. które zostaną przekazane rekto-Zgodnie z nową ustawą jednostki Prorektorzy zaproponowali doda- rom uczelni publicznych, a takżeuczelni, które mają prawa do nada- nie odpowiednio przymiotników Ministerstwu Nauki i Szkolnictwawania stopnia doktora habilitowa- zawodowy i akademicki. Wyższego, Ministerstwu Rozwojunego, będą miały pełną swobodę Część obrad koncentrowała Regionalnego oraz Premierowi. Po-kreowania nowych kierunków. Pro- się także wokół finansowanego stulaty te dotyczą zmian, którychces kształcenia będzie jednak wy- z unijnych pieniędzy programu wprowadzenie spowoduje, że re-magał takiego opisu programów, kierunków zamawianych. Pro- alizacja programu będzie przyno-aby były w nim jasno zdefiniowane rektorzy wyrazili niezadowolenie siła gospodarce Polski oczekiwaneefekty kształcenia, które wpiszą się dotyczące dotychczasowego spo- efekty.w przygotowane ramy kwalifikacji. sobu jego realizacji. W przygoto- Gośćmi konferencji byli takżePrzestaną obowiązywać ministerial- wanym komunikacie czytamy m.in. Dyrektor Departamentu Wdrożeńne standardy kształcenia, co z jednej „Prorektorzy uważają, że brak jest i Innowacji MNiSW Leszek Gra-strony da uczelniom swobodę, ale rozwiązania systemowego w pro- barczyk, Przewodniczący Zespołuz drugiej strony spadnie na nie cała gramie, nieprawidłowe są kryteria Kierunków Studiów Technicznychodpowiedzialność za proces kształ- oceny oraz sposób doboru aseso- Państwowej Komisji Akredytacyj-cenia, osiąganie zamierzonych efek- rów – w konsekwencji zły jest sys- nej prof. Krzysztof Kędzior i Prze-tów kształcenia i sposoby zbadania tem oceny projektów. Prorektorzy wodniczący Komisji Akredyta-ich realizacji. kwestionują konieczność wykazy- cyjnej Uczelni Technicznych prof. W dyskusji poruszono także wania we wnioskach działań stano- Bohdan Macukow.problem proponowanego przez wiących podstawę funkcjonowania n Ewa Chojnacka
 7. 7. 7 Życie Uczelni 4/2010Wyłoniono wykonawcę budowy „Fabryki Inżynierów XXI wieku”. Jest to jednaz kluczowych inwestycji Politechniki Łódzkiej.Rusza budowa „Fabryki…” Uroczyste zawarcie umowy z fir- ry monitoringu, kontroli wejścia wysokiej jakości kształcenia. Nowymą Strabag Sp. z o.o. odbyło się 9 li- i ochrony. budynek pozwoli na zwiększeniestopada 2010 r. Dokument podpisał Głównym celem projektu „Fa- o 200 osób liczby studentów stu-prof. Piotr Kula – koordynator pro- bryka inżynierów XXI wieku…”, jest diujących na kierunkach zama-jektu „Fabryka Inżynierów XXI wieku stworzenie jak najkorzystniej- wianych przez Ministerstwo Nauki– budowa nowoczesnego obiektu szych warunków do kształcenia i Szkolnictwa Wyższego i o 270 licz-dydaktyczno-laboratoryjnego Wy- studentów, przyszłych inżynierów, by osób studiujących na odległośćdziału Mechanicznego Politechniki jakich potrzebuje oparty na nowo- w systemie e-learningowym.Łódzkiej”, a ze strony wykonawcy czesnych technologiach, szybko Inwestycja o wartości przekra-Tomasz Sapała – dyrektor Regionu rozwijający się przemysł. Jednym czającej 54 mln zł, zostanie sfinan-Łódź i Elżbieta Racińska – dyrektor z  podstawowych założeń reali- sowana przez Unię Europejską zefinansowy. Uczestnikami spotka- zowanej inwestycji jest jej ekolo- środków Europejskiego Funduszunia byli też m.in. rektor Politechniki giczność na wysokim poziomie Rozwoju Regionalnego w ramachŁódzkiej prof. Stanisław Bielecki, możliwa do osiągnięcia poprzez Programu Operacyjnego Infra-prorektor ds. rozwoju i współpra- m.in. zainstalowanie kolektorów struktura i Środowisko.cy z  gospodarką prof. Piotr Szcze-paniak, kanclerz dr inż. StanisławStarzak, dziekan Wydziału Mecha-nicznego prof. Bogdan Kruszyńskioraz inne osoby z uczelni i z firmyStrabag zaangażowane w  projekt,a także studenci Wydziału. W czasie specjalnie z tej okazjizorganizowanej konferencji praso-wej mówiono o planowanej inwe-stycji, także w kontekście rozwojukampusu i realizacji przez uczelnięzadań na potrzeby nowoczesnegorynku pracy. Wykonawca przedsta-wił przykłady swoich dotychczaso-wych realizacji architektonicznych. Zgodnie z planami projektudo 2013 r. powstanie 8500 m2 po-wierzchni dydaktycznych, w tymnowoczesne laboratoria i halatechnologiczna przeznaczone dla słonecznych do wykorzystania Nowy budynek powstanie nastudentów Wydziału Mechanicz- jednego ze źródeł energii od- terenie kampusu uczelni przy ulicynego Politechniki Łódzkiej. Labo- nawialnej. Ponadto na wniosek Stefanowskiego i ul. Żwirki, w miej-ratoria i pracownie dydaktyczne inwestora zostaną wprowadzo- scu dawnej fabryki Rosenblatta.będą miały wysokiej klasy zaple- ne wszechstronne rozwiązania Szedowa hala tej fabryki, zajmowa-cze wsparte najnowocześniejszy- architektoniczne umożliwiające na dziś przez Wydział Mechaniczny,mi rozwiązaniami ICT (technolo- swobodne przemieszczanie się po zrewitalizowaniu stanowić bę-gie informacyjno-komunikacyjne) osobom niepełnosprawnym w zło- dzie skrzydło nowoczesnego, pię-m.in. serwer e-learningowy, ser- żonej przestrzeni. ciokondygnacyjnego obiektu.wery bazodanowe wykorzysty- Jak podkreślają władze wydzia- Firma Strabag już w grudniuwane do uczenia na odległość łu, dzięki nowoczesnemu wypo- 2010 r. „wejdzie” na plac budowy.oraz do obsługi specjalistycznych sażeniu budynku oraz innowacyj-programów i aplikacji przeznaczo- nym formom kształcenia można n Łukasz Kaczmareknych do nauczania, a także serwe- oczekiwać dalszej poprawy i tak już współpraca Ewa Chojnacka
 8. 8. Życie Uczelni 4/2010 8W dniach 20-22 października 2010 r. już po raz czwarty odbyła się w WarszawieMiędzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji – IWIS.Wynalazki na medal Jest to jedyna w Polsce impreza w  kraju i zagranicą. Na Wystawie znajduje się na stronie www Działuo tematyce innowacyjno – wyna- zaprezentowano 25 innowacyj- Transferu Technologii PŁ.lazczej o charakterze międzynaro- nych rozwiązań technologicznych Naukowców z Politechniki Łódz-dowym. Jej organizatorem jest Sto- pracowników Politechniki Łódzkiej. kiej spotkało również szczególnewarzyszenie Polskich Wynalazców Najlepsze z nich decyzją mię- wyróżnienie za prowadzenie dzia-i Racjonalizatorów. dzynarodowego jury uhonorowa- łalności wynalazczej. Za wybitne Wystawa IWIS odbyła się pod no medalami. Nasze rozwiązania osiągnięcia wynalazcze PrezydentHonorowym Patronatem Prezy- zdobyły: 2 złote medale z wyróż- IFIA Dr András Vedres odznaczyłdenta RP oraz patronatem mery- nieniem, 13 złotych, 7 srebrnych i 3 prof. Edwarda Rybickiego Krzyżemtorycznym Wiceprezesa Rady Mi- brązowe medale. Kawalerskim Orderu IFIA. Dr hab.nistrów i Ministra Gospodarki oraz Złoty medal z wyróżnieniem Elżbieta Staryga, mgr inż. RiwanaMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyż- przyznano za System telenawigacji Torz-Piotrowska oraz mgr inż. Ka-szego. Patronatu udzieliły również dla osoby niewidomej opracowany zimierz Paprocki otrzymali presti-Światowa Organizacja Własności w Instytucie Elektroniki przez ze- żowy GENIUS Medal za wynalazekIntelektualnej i Światowa Federacja spół: mgr inż. Przemysław Barański, pt. Elektroda diamentowa do detek-Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. mgr inż. Michał Bujacz, mgr inż. cji metali ciężkich w metodzie CV. Na wystawie pokazano blisko Marcin Morański, mgr inż. Maciej Ponadto innowacyjne rozwiązanie280 innowacyjnych rozwiązań z 18 Polańczyk, prof. Andrzej Materka, autorstwa prof. Pawła Strumiłły i drkrajów z Europy, Azji i Bliskiego dr hab. inż. Paweł Strumiłło, prof. inż. Aleksandry Królak pt. InterfejsWschodu, z tak różnorodnych dzie- PŁ oraz za Ultraszybki, synchronicz- człowiek-komputer sterowany mru- ganiem otrzymało puchar ufundo- wany przez Federację Rosyjską. Prezentacja innowacyjnych roz- wiązań pracowników PŁ została sfinansowana przez Dział Transferu Technologii PŁ w ramach progra- mu MNiSzW „Kreator Innowacyjno- ści – wsparcie innowacyjnej przed- siębiorczości akademickiej”. Uroczyste wręczenie medali i  dyplomów laureatom odbyło się 8 listopada br. w siedzibie Działu Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej podczas otwarcia wysta- wy nagrodzonych wynalazków. Medale wręczyli rektor prof. Stani- sław Bielecki, prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką prof. Piotr Szczepaniak oraz dyrek- tor Światowej Federacji Stowarzy-dzin jak ochrona środowiska, eko- ny wyłącznik próżniowy SVB dla szeń Wynalazczych dr inż. Adamlogia, budownictwo, elektronika, kolei dużych prędkości zaprojekto- Rylski.informatyka, rolnictwo, ogrodnic- wany w Katedrze Aparatów Elek- W gronie gości byli również lau-two, medycyna, wzornictwo, które trycznych przez zespół: dr hab. inż. reaci nagród przyznanych przezprzyczyniają się do postępu i roz- Marek Bartosik, prof. PŁ, mgr inż. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-woju gospodarki. Polska zgłosiła Janusz Borsiak, dr inż. Ryszard La- szego za międzynarodowe osią-blisko 200 wynalazków. sota, mgr inż. Piotr Polak, mgr inż. gnięcia wynalazcze w 2009 r. Udział naszej uczelni w wy- Andrzej Szubko, dr inż. Franciszekstawie promował wynalazki z PŁ Wójcik. Pełna lista nagrodzonych n Monika Kasieczka-Burnecka
 9. 9. 9 Życie Uczelni 4/2010 Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień udzielił wywiadu „Życiu Uczelni” Dla Łódzkiego Innowacyjnego Życie Uczelni: – Panie Marszałku, w czasie ostatnie- wyrównania istniejących jeszcze dysproporcji między go zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki naszymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi a Euro- Łódzkiej, którego jest Pan członkiem, z okazji wyboru na pą. Ponadto – choć „ojcem chrzestnym” projektu jest Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymał Pan od rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki Rektora Bieleckiego portfel, z intencją, by gromadził Pan – obejmuje on nie tylko tę uczelnię, ale również Uni- w nim unijne dotacje dla rozwoju macierzystej uczelni… wersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny czy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz inne ośrodki. Tym samym zbliżamy się do przed- stawionej przez prof. Bieleckiego wizji Uniwersytetu Centralnej Polski, w którym, bez zbędnych barier or- ganizacyjnych, realizowane byłyby multidyscyplinar- ne projekty naukowe. Uniwersytetu, który mógłby być bardzo znaczącym partnerem m.in. w staraniach o unijne pieniądze. ŻU – Co będzie brane pod uwagę przy ocenie kolej- nych projektów, podobnych do ECBNT? WS – Oczywiście przede wszystkim precyzja przy- gotowanej dokumentacji, ponieważ nie tylko względy merytoryczne, ale i formalne są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. Najważniejsze jest jednak to, Marszałek by te projekty wspierały priorytetowe kierunki badań,Witold Stępień które chcielibyśmy w województwie łódzkim rozwijać, foto: takie jak: zaawansowane technologie materiałowe,Piotr Miśkiewicz technologie informacyjne, biotechnologia przemy- słowa czy inżynieria biomedyczna, szeroko rozumiana Witold Stępień: – To rzeczywiście bardzo miły gest energetyka. Jesteśmy otwarci na wszystkie uczelnie ze strony władz Politechniki, choć ta w ostatnich la- i ich inicjatywy. tach nie ma powodu, by narzekać na brak zaintere- sowania ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego. ŻU – Jakie będą kolejne kroki Samorządu Wojewódz- Niewątpliwe dobitnym tego świadectwem jest dofi- twa Łódzkiego w tej dziedzinie? nansowanie kwotą blisko 75 milionów zł powstają- cego na terenie Politechniki Europejskiego Centrum WS – Mowa o tym była m.in. na ostatnim III Europej- Bio- i Nanotechnologii. To połowa całkowitego kosztu skim Forum Gospodarczym, gdzie, dostrzegając nasze projektu. Otrzymałem również pióro by akceptować wysiłki w tej sferze, m.in. postulowano powołanie pod nim dobre dla Politechniki decyzje, zaprosiłem Pana auspicjami Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi Środ- Rektora do składania dobrych, zwycięskich w konku- kowo-Europejskiej Konfederacji Bio- i Nano Regio- rach wniosków – pióro czeka. nów. Konfederacja taka miałaby promować instytucje i przedsiębiorstwa tego sektora na rynku międzynaro- ŻU – Czym kierował się Zarząd, podejmując taką de- dowym, a idea ECBNT świetnie wpisywałaby się w te cyzję? ramy. W ten sposób również Samorząd Województwa Łódzkiego realizowałby jeden ze swoich głównych WS – To nasz kolejny wkład w budowę wielkiej celów – być jednym z ważnych partnerów w dialogu Łodzi Akademickiej, o której się tak wiele mówi; między światem nauki i biznesu dla wspólnego two- zwłaszcza teraz, w roku jej 65-lecia. Ta decyzja to tak- rzenia Innowacyjnego Łódzkiego. Zdajemy sobie spra- że podkreślenie, jak ogromne znaczenie Samorząd wę z naukowego potencjału Łodzi i regionu. Województwa Łódzkiego przywiązuje do rozwoju nowoczesnych technologii w regionie, jak dążymy do n Rozmawiał Marek Niedźwiecki
 10. 10. Życie Uczelni 4/2010 10Politechnika Łódzka wraz Alliance Française w Łodzi i Polską Izbą Przemy-słowo-Handlową we Francji zorganizowała w dniach 15-16 października2010 r. pierwszeForum Pracy, Biznesu i Kultury Druga część forum odbyła się w Manufakturze. W siedzibie Alliance Française można było dowiedzieć się: Jak zostać gwiazdą procesu rekrutacyjnego? Jak zrobić karierę w Łodzi i regionie? Jak funkcjonują no- woczesne przedsiębiorstwa i jak wykorzystują wiedzę techniczną w praktyce? Jak przygotować międzyna- rodowe CV? Ponadto odbyły się debaty i szkolenia z zakresu HR prowadzone przez praktyków z firm z ka- pitałem francuskim. Forum było doskonałą okazją, aby spotkać i bliżej poznać największych pracodawców w regionie, zapo- znać się z ich ofertami pracy i staży. Studenci pozna- wali profil działalności przedsiębiorstw i dowiadywali się czego oczekują od nich przyszli pracodawcy. Na rynku głównym Manufaktury można było porozma- wiać z organizatorami i wystawcami. Na stoisku Poli- techniki Łódzkiej promowano studia w naszej uczelni oraz kształcenie podyplomowe. Studenci z Centrum Kształcenia Międzynarodowego opowiadali o korzy- Podczas otwarcia: ściach studiowania w językach obcych, a także o moż- (od lewej) prorektor Było to spotkania z największymi francuskimi Wojciech Wolf, liwościach kształcenia za granicą. Przeprowadzono teżprzedsiębiorcami Łodzi i regionu. Uroczyste otwarcie prezes Hanna konkurs dla studentów, w którym nagrodą był m.in.Forum odbyło się w Centrum Kształcenia Międzyna- Stypułkowska- wypożyczony na weekend samochód francuskiej mar- -Goutiezzerodowego, bowiem – jak podkreślali goście – „Poli- ki z pełnym bakiem. oraz Alicja Bieńtechnika Łódzka jest najbardziej frankofońska w Polsce”. z PIP-H we Francji,Imprezie towarzyszyła wystawa samochodów francu- dyrektorskich; ustawione przed CKM i Wydziałem Biotechno- AF Marc Boudin i prezes Zarządulogii i Nauk o Żywności budziły duże zainteresowanie. Dalkia Łódź Po otwarciu rozpoczęły się warsztaty i wykłady Jacky Lacombedla studentów Politechniki Łódzkiej. Praktycznie każ- foto:dy mógł znaleźć coś dla siebie. Przedstawiciel firmy Jacek SzabelaPeugeot mówił o „Historii motoryzacji na przykładziemarki Peugeot”, pokazując przy tym model silnika,stanowisko diagnostyczne oraz samochód rajdowy.Hutchinson Poland szkolił naszych studentów z „HPS Na rynku-Hutchinson Production System w praktyce”. Firma Grres Manufaktury był namiot,przedstawiła prezentację o budowie Manufaktury, w którym PŁa firma SWM Poland przeprowadziła szkolenie „LIP (lo- prezentowaławer ignition propensity) – nowoczesna technologia pro- swą ofertędukcji papieru”. Chętni mogli posłuchać też wykładu foto:o inwestycjach biomasowych w Dalkii Łódź. Tłumy stu- Jacek Szabeladentów nie mieściły się w salach. Świadczy to o dużymzainteresowaniu tego typu inicjatywami. Wiedza prak- Było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotka-tyczna przekazywana bezpośrednio przez przyszłego nie pracy, biznesu i kultury francuskiej w Łodzi.pracodawcę, poparta rzeczywistymi przykładami, jestdoskonałym uzupełnieniem procesu dydaktycznego. n Anna Boczkowska, Grzegorz Kierner
 11. 11. 11 Życie Uczelni 4/2010Politechnika Łódzka rozpocznie kształcenie na potrzeby rozwoju infra-struktury kolejowej w Polsce.Kolej na kolej W stworzeniu nowej oferty edukacyjnej naszauczelnia będzie działać wspólnie z Samorządem Wo-jewództwa Łódzkiego, Ministerstwem Infrastrukturyoraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszyscy dostrze-gamy konieczność przygotowania specjalistów, którzyw przyszłości zasilą kadrę przedsiębiorstw zaangażo-wanych w rozwój infrastruktury kolejowej – mówi pro-rektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Jóźwik, prof.PŁ. - W województwie łódzkim zakłada się uruchomienieŁódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, połączenie miasta kolejądużych prędkości z Warszawą, Wrocławiem i Gdańskiemoraz modernizację kilku innych lokalnych tras. Krokiem w stronę uruchomienia kierunków kształ-cenia oczekiwanych przez rynek inwestycji jest „Listintencyjny” podpisany 15 listopada 2010 r. przez Mar-szałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka, KonferencjaMinistra Cezarego Grabarczyka, Członka Zarządu PKP prasowa, od lewej:Polskie Linie Kolejowe S.A Pawła Dziwisza oraz prorek- – Kolej Dużych Prędkości „Y” – linia ma prowadzić prorektor K. Jóźwik, marszałek W. Fisiak,tora dr. hab. Krzysztofa Jóźwika, prof. PŁ. z Warszawy, przez Łódź, do Wrocławia i Poznania. minister Kształcenia na potrzeby kierunku związanego Pociągi będą jeździć z prędkością nawet 350 km/ C. Grabarczyk,z transportem kolejowym podejmą się wydziały: Me- godz. Szybka kolej ma być gotowa do 2020 r; P. Dziwiszchaniczny; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki – projekt modernizacji linii kolejowej Zgierz – Łowicz z Zarządu PKP, M. Barański,i Automatyki; Fizyki Technicznej, Informatyki i Mate- – Pociągi pasażerskie przestały jeździć na trasie dyrektor biuramatyki Stosowanej oraz Organizacji i Zarządzania. Łódź – Łowicz w 2007 roku. Przyczyną był fatalny ministraJuż od najbliższego semestru planujemy uruchomienie stan torów; foto:prowadzonych wspólnie przez te wydziały studiów po- – budowa szybkiego połączenia z Łodzi do Opoczna, Urząd Marszałkowskidyplomowych, których absolwenci będą mogli relatyw- gdzie powstanie dworzec multimodalny łączący li-nie szybko zaspokajać potrzeby kolei – mówi prorek- nię łódzką z Centralną Magistralą Kolejową.tor Krzysztof Jóźwik. – Planujemy także rozszerzenieoferty kształcenia na realizowanych już w Politechnice n Ewa ChojnackaŁódzkiej kierunkach – transport, logistyka, zarządzanie,mechatronika, automatyka i robotyka – tak, aby przy-gotować specjalność poszukiwaną obecnie przez kolej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Ministerstwo In- Nagrodafrastruktury obiecują stworzyć warunki do odbywaniapraktyk oraz proponować tematy prac dyplomowych, od prezydenta Łodzia Samorząd Województwa Łódzkiego ma pomóc W czasie spotkanie władz miasta z rektorami, pro-w promocji przedsięwzięcia. Tuż po ukazaniu się fesorami oraz kadrą łódzkich uczelni, które tradycyjnieprasowych informacji o podpisaniu listu intencyjne- odbywa się w październiku z okazji inauguracji rokugo wiele osób dzwoniło lub pisało maile dopytując akademickiego w Łodzi, wręczono także nagrody na-o szczegóły, widać więc już duże zainteresowanie no- ukowe oraz granty dla studentów. Nagrodę Naukowąwym kierunkiem kształcenia. Prezydenta Miasta Łodzi otrzymał m.in. mgr inż. Rafał Szrajber z Wydziału Budownictwa, Architektury i In- Kolejowe inwestycje w regionie żynierii Środowiska PŁ, który wspólnie z prof. Krzysz-– Łódzka Kolej Aglomeracyjna – od 2013 r. 18 szyno- tofem Stefańskim z Katedry Historii Sztuki UŁ napisał busów będzie obsługiwać trasy z Łodzi do Kutna, książkę „Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zagi- Łowicza, Koluszek, Zduńskiej Woli oraz linię Wi- nionej dzielnicy”. dzew – Łódź Kaliska; n E.Ch.
 12. 12. Życie Uczelni 4/2010 12European Week of Region and Cities (Open Days) jest przedsięwzięciem organizowanym co-rocznie przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz KomitetRegionów – zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych krajów zrze-szonych w Unii Europejskiej. Poświęcony jest tematyce rozwoju w miastach i regionach krajówzrzeszonych w Unii Europejskiej.Open Days W tegorocznej imprezie, która kilkuset polityków szczebla lokal- stawienniczą: Politechnice Łódz-odbyła się w dniach 4-7 paździer- nego i regionalnego i unijnej komi- kiej, Uniwersytetowi Łódzkiemunika w Brukseli wzięło udział ponad sarz ds. działań w dziedzinie klima- i Uniwersytetowi Medycznemu.6 tysięcy przedstawicieli lokalnych tu pani Connie Hedegaard. Uczelnie mogły zaprezentowaćsamorządów, przedsiębiorstw prze- swoje osiągnięcia, projekty i ofertęmysłowych i uczelni, w tym także edukacyjną. Politechnikę ŁódzkąPolitechniki Łódzkiej. Pod hasłem reprezentowali w Brukseli dr inż.„Europa 2020: konkurencyjność, Monika Kasieczka-Burnecka z Dzia-współpraca i spójność dla wszystkich łu Transferu Technologii PŁ i dr inż.regionów”, Open Days stanowiły Mirosław Imbierowicz z  Wydziałuforum wymiany poglądów na rolę Inżynierii Procesowej i Ochronyeuropejskich regionów i miast w re- Środowiska. Na spotkaniu z wła-alizacji strategii „Europa 2020”. dzami regionu w  ambasadzie pol- Podczas Open Days odbywają skiej w Brukseli był obecny rektorsię: Politechniki Łódzkiej prof. Stani- – seminaria i warsztaty orga- sław Bielecki. Nasi przedstawicie-nizowane przez konsorcja i grupy le zaprezentowali osiągnięcia PŁbiur regionalnych oraz przez Komi- w  zakresie wdrażania innowacjitet Regionów i Komisję Europejską technicznych do przemysłu, naszą– w tym roku było ich prawie 130, ofertę edukacyjną i wyniki badań – spotkania ludzi z samorzą- będących rezultatem projektówdów lokalnych, biznesu, uczelni, in- finansowanych ze środków UE:stytucji finansowych oraz europej- AIMS, SIRUS, Waterpraxis i „Creatorskich stowarzyszeń. Prezentowane of Innovation”. Stoisko Politechnikisą przykłady projektów, przedsię- Łódzkiej odwiedziło wielu uczest-wzięć, produktów oraz najlepszych ników Open Days, a wśród nichpraktyk z zakresu partnerstwa pu- m.in. marszałek woj. Łódzkiegobliczno-prywatnego. W tym roku i p.o. prezydenta miasta Łodzi orazwiodącymi tematami spotkań był grupa radnych z Sejmiku Woje-„zielony” rozwój ekonomiczny oraz Dr inż. M. Kasieczka- wództwa Łódzkiego. -Burneckawspółpraca terytorialna, i dr inż. Miasto Łódź, poprzez swoje W trakcie wielu spotkań i roz- – seminaria przeznaczone dla M. Imbierowicz Regionalne Biuro Województwa mów z przedstawicielami polskichuczelni, które prezentują spojrze- na stoisku Łódzkiego w Brukseli, od kilku lat władz powracał temat przyszło-nie na politykę regionalną oraz uczelni łódzkich aktywnie uczestniczy w Europe- rocznej prezydencji Polski w Uniipolitykę spójności z akademickiej foto: an Week of Region and Cities. Łódź Europejskiej. Open Days 2011 będąperspektywy. arch. autora bierze udział m.in. we współpracy bardzo ważnym przedsięwzięciem Jednym z najważniejszych wy- w zakresie utworzenia korytarza prezentującym polskie doświad-darzeń Open Days było podpisanie kolejowego Bałtyk-Adriatyk (Baltic- czenia związane z akcesją do UE.przez przewodniczącą Komitetu -Adriatic Corridor Regions), czy pro- Udział naszej Uczelni w przyszło-Regionów UE panią Mercedes Bres- gramie współpraca terytorialna: rocznych European Week of Regionso i przewodniczącą Konferencji podnoszenie jakości życia (Territo- and Cities stworzyłby wprost nie-Burmistrzów USA panią Elizabeth rial co-operation: improving quality zwykłą okazję do promocji Poli-B. Kautz protokołu ustaleń doty- of life). techniki Łódzkiej i jej osiągnięć.czącego współpracy w dziedzinie W tym roku Urząd Miasta Ło-klimatu. Odbyło się to w obecności dzi udostępnił przestrzeń wy- n Mirosław Imbierowicz
 13. 13. 13 Życie Uczelni 4/2010 Na zaproszenie rektora prof. Stanisława Bieleckiego Politechnikę Łódzką odwie- dził wiceminister prof. nadzw. dr hab. med. Maciej Banach. Wiceminister w PŁ Wizyta rozpoczęła się od krót- czy ośrodki badawczo-rozowjo- powaniu o europejskie granty jest kiej wycieczki po kampusie, w cza- we w sytuacji uprzywilejowanej duże pole do działania tak dla mi- sie której rektor mówił o potencjale w stosunku do uczelni, dla których nisterstwa, jak i uczelni. A jest się Politechniki Łódzkiej, jej miejscu kształcenie studentów jest równie o co starać, bo Programy Ramowe na edukacyjnej mapie, o rozpoczę- ważnym celem jak nauka. O przy- to nie tylko duże dodatkowe środki tych inwestycjach oraz zaangażo- szłym kształcie systemu oceny ma finansowe, ale także prestiż. waniu w projekty naukowe. Więcej rozstrzygnąć Komitet Ewaluacji Prof. Banach wskazał kilka przy- szczegółów na temat uczelni padło Jednostek Naukowych. Minister kładowych programów, jakimi mi- przy okazji prezentacji przedsta- wspomniał, że nowa kategoria nisterstwo stara się stymulować wionej już w sali posiedzeń Senatu. „A plus”, może mieć znaczenie działalność naukową na świato- wym poziomie. Jeden z nich to Minister „Ideas Plus”, którego celem jest prof. nadzw. Maciej Banach finansowanie całości lub części i rektor badań zgłoszonych do konkursu prof. Stanisław „Ideas” European Research Coun- Bielecki cil. Wśród sposobów promowania foto: nauki i młodych naukowców mini- Jacek Szabela ster wymienił także projekt „Index Plus” związany z grantami przy- znawanymi na restrukturyzację i umiędzynarodowienie nauko- wych czasopism uczelnianych czy program pod nazwą „Iuventus Plus” dla młodych badaczy, którzy efekty Dużo uwagi w rozmowie z mi- w przypadku wyłaniania Krajowych swoich badań naukowych promują nistrem poświęcono parametry- Naukowych Ośrodków Wiodących. w najlepszych światowych czasopi- zacji jednostek. W resorcie nauki Rozmawiano też o Programach smach ujętych w wykazie Journal ministrowi Banachowi podlega Ramowych UE. Minister zwrócił Citation Reports lub ERIH. m.in. wdrażanie reformy systemu uwagę na niski wskaźnik sukcesu W spotkaniu z ministrem Ba- nauki, w szczególności nowe pro- (na poziomie kilku procent) pol- nachem, które odbyło się w nie- cedury oceny jakości jednostek skich jednostek w VII PR. Co jest dzielne przedpołudnie 5 grudnia naukowych. Z ewaluacją jednostek zastanawiające, podobny wskaź- wzięli udział: prorektorzy, kanclerz zmagają się wszystkie kraje – pod- nik osiągnęły wszystkie kraje, któ- i kwestor, a także dyrektor Centrum kreślał prof. Banach. Przyznał, że re niedawno przystąpiły do UE. Kształcenia Międzynarodowego wspólny system oceny, jaki jest Jak podkreślał minister, w zakresie i dyrektor Biura Rektora. w tej chwili stosowany, stawia PAN zwiększenia aktywności w wystę- n Ewa ChojnackaSzkolenia sportowe Politechnika Łódzka wspólnie z Uniwersytetem i którzy chcą się poświęcić intensywnym treningom wa-Łódzkim oraz Akademickim Związkiem Sportowym runków do szkolenia na poziomie mistrzowskim – pod-Łódź podpisała 2 listopada 2010 r. porozumienie kreślił prof. Stanisław Bielecki.o utworzeniu Akademickiego Centrum Szkolenia W ramach współpracy strony będą udostępniaćSportowego. Podpisy pod dokumentem złożyli: rektor swoje obiekty sportowe, a także prowadzić szkoleniaPolitechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, rektor i badania diagnostyczne. Zdaniem prof. Piotra KuliUniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz jest to najważniejsza z inicjatyw podejmowanych do-prezes AZS Łódź prof. Piotr Kula. tychczas wspólnie przez uczelnie i AZS. Porozumienie Celem porozumienia jest stworzenie młodym lu- ma również ogromne znaczenie dla miasta. Łódź jestdziom, którzy mają wybitne uzdolnienia w sporcie dużym środkiem akademickim, w którym nie ma uczel-  c.d. str. 25
 14. 14. Życie Uczelni 4/2010 14Współpraca z Pawią Politechnika Łódzka i Uniwersy-tet w Pawii podpisały 29 listopada2010 r. umowę o współpracy. Do-kument został podpisany przez rek-torów: prof. Stanisława Bieleckiegoi prof. Angiolino Stellę w czasie wi-zyty naszej delegacji we włoskiejuczelni. Rektorowi towarzyszyli:prorektor ds. kształcenia dr hab.Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ oraz prof.Sławomir Wiak, dziekan WydziałuElektrotechniki, Elektroniki, Infor-matyki i Automatyki. Jest to kon-tynuacja współpracy podjętej mię-dzy naszymi uczelniami przed 25laty, a jej owocny przebieg w dużej studentom uczelni macierzystej, zauważone przez włoskie media,mierze zawdzięczamy działaniom a zdobyte przez nich zaliczenia i eg- które bardzo ciepło pisały o Poli-koordynowanym ze strony PŁ przez zaminy będą wzajemne uznawane. technice Łódzkiej współpracującejprof. Sławomira Wiaka oraz prof. Za naukę nie będą pobierane od od 25 lat z jedną z najstarszych eu-Antonio Saviniego ze strony uczel- studentów opłaty. Zgodnie z umo- ropejskich uczelni.ni w Pawii. Obecna umowa została wą liczba osób wysyłanych i przyj-zawarta na trzy lata z możliwością mowanych przez każdą ze stron nie n Ewa Chojnackaautomatycznego jej przedłużania. musi być równa w każdym roku,W dokumencie podkreśla się wza- ale należy zachować równowagęjemne zainteresowanie współpracą w ciągu kolejnych lat. Dział Transferu Technologii Politechnikioraz wymianą edukacyjną, nauko- Ta umowa nie rozszerza dotych- Łódzkiej otrzymał wyróżnienie w konkursiewą i techniczną, także w kontekście czasowej współpracy, w której mamyumowy kulturalnej i naukowej za-wartej na szczeblu rządowym. już trwające ćwierć wieku doświad- czenia – mówił po powrocie z Włoch Regionalny lider Politechnika Łódzka oraz Uni-wersytet w Pawii zamierzają kon- prorektor dr hab. inż. Krzysztof Jóź- wik. – W związku z tym zrobiliśmy innowacji i rozwojutynuować wspólne działania krok do przodu. Podjęliśmy z naszymi Ideą konkursu organizowanegow  kilku obszarach. Pierwszy z nich partnerami z Pawii rozmowy w  celu przez Fundację Innowacji i Rozwojuto wymiana kadry akademickiej jej rozszerzenia. Mamy tu na uwadze było zidentyfikowanie i wypromowa-w  ramach wykładów, seminariów, kilka aspektów. Planujemy podpisać nie nowych i istniejących przedsię-kongresów, prowadzenia zajęć porozumienie o podwójnych dyplo- wzięć i inicjatyw o charakterze rozwo-i  programów badawczych, kur- mach, wspólnych pracach doktor- jowym i innowacyjnym.sów szkoleniowych i uczestnictwa skich, a także zaangażować się razem Dział Transferu Technologii PŁ wy-w komisjach oceniających prace z naszymi partnerami w pozyskiwa- różniono w kategorii Innowacyjnadyplomowe i doktoraty. Uczelnie nie finansowania np. z 7 PR. Wspólne Organizacja za podejmowanie orazbędą współpracować w zakresie występowanie kilku uczelni o unijne promowanie działań i inicjatyw napublikacji naukowych oraz projek- środki na badania w większym stop- rzecz wzrostu gospodarki opartej natów finansowanych ze środków UE. niu może przybliżyć nas do sukcesu. wiedzy, wspierających rozwój przed-Odbywać się będzie także wymiana W tej chwili przygotowujemy apli- siębiorczości akademickiej, takich jak:studentów – absolwentów studiów kację w sprawie ustanowienia w Po- organizowanie konferencji, projektówpierwszego stopnia, obejmująca litechnice Łódzkiej Centrum Badań szkoleniowych i edukacyjnych, orga-kursy, seminaria i badania wyma- nad Energią i Klimatem – Energy and nizowanie nowatorskich programówgane dla ukończenia prac magi- Climate Research Centre. Parterem wsparcia dla członków organizacjisterskich i doktorskich. Studentom w  tworzonej sieci uczelni europej- oraz przygotowanie wydawnictwuczestniczącym w wymianie przy- skich jest Uniwersytet w Pawii. i opracowań z dziedziny innowacji.sługiwać będą takie same upraw- Podpisanie umowy miało bar-nienia, przywileje i obowiązki jak dzo uroczysty charakter, zostało n Monika Kasieczka-Burnecka
 15. 15. 15 Życie Uczelni 4/2010Senat Przyazowskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu(Ukraina) nadał prof. Maciejowi Pawlikowi z Instytutu Elektroenergetyki PŁ tytułi godność Doktora Honoris Causa.Zaszczytny tytuł dla prof. Macieja Pawlika Uroczyste posiedzenie Senatu, dziło PPUT odbywając praktykę naktóre odbyło się 14 październi- Ukrainie i taka sama liczba studen-ka 2010 r. związane było z jubi- tów ukraińskich gościła w murachleuszem 80. rocznicy utworzenia PŁ. Obie uczelnie współorganizo-tego Uniwersytetu. Jubileuszo- wały konferencje „Electrical Powerwe obchody uświetniono nada- Quality and Utilisation”. Instytucjo-niem prof. Maciejowi Pawlikowi nalną formą współpracy stały sięzaszczytnego wyróżnienia. Jest też cyklicznie seminaria polsko-ono podsumowaniem 22-letnie- -ukraińskie dotyczące aktualnychgo okresu współpracy pomiędzy problemów elektroenergetyki, naPŁ reprezentowaną przez Instytut których prezentowane są wynikiElektroenergetyki, a Przyazowskim badań realizowanych przez partne-Państwowym Uniwersytetem Tech- rów oraz określane cele współpra- we Wschodniej Ukrainie. Przy-nicznym. Prof. Pawlik – wieloletni cy na przyszłość. azowski Państwowy Uniwersytetdyrektor Instytutu Elektroener- Techniczny kształci około 16 tys.getyki, był animatorem i aktyw- Mariupol jest półmilionowym studentów na 10 wydziałach, nanym uczestnikiem tej współpracy. miastem, centrum przemysłu me- których jest 40 specjalności.W okresie od 1988 r. ponad 200 talurgicznego i maszynowego, po-studentów naszej uczelni odwie- łożonym nad Morzem Azowskim n Ryszard Pawełek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ we wrześniu 2010 r. zorganizowało „Letnią szkołę z zakresu zarządzania projektami” (LSZP). Certyfikaty IPMA rozdane Po zakończeniu kursu uczestni- Learning Programme, wpisanej Projektami na PŁ i trenera Zarzą- cy przystąpili do egzaminu certy- w  ramy Procesu Bolońskiego. Jest dzania Projektami Stowarzyszenia fikującego IPMA (International Pro- ona jedną z form umożliwiających Project Management Polska (SPMP) ject Management Association) na uzupełnienie wykształcenia i zdo- zrzeszającego profesjonalistów poziomie „D”. Jest to jeden z pierw- bycie nowych kwalifikacji (nonfor- w tym zakresie i reprezentującego szych możliwych do uzyskania mal learning). Polskę w IPMA. stopni uznawanych w wielu korpo- Uczestnikami LSZP byli studen- W wyniku sesji certyfikacyjnej racjach, w których procesy organi- ci, którzy przeszli przez procedu- 70% uczestników zdobyło wyma- zacyjne opierają się na zarządzaniu rę rekrutacyjną oraz pracownicy gany poziom kompetencji i prawo projektami, zadaniami. chcący rozwijać swój potencjał do tytułu Certified Project Manage- Szkolenie oraz egzamin zostały w dziedzinie profesjonalnego za- ment Associate IPMA Level D, zosta- zorganizowane w ramach Projektu rządzania projektami i pełniący jąc jednocześnie członkami SPMP. „Przygotowanie i realizacja nowych jednocześnie funkcję w projektach Oficjalne rozdanie certyfikatów kierunków studiów w odpowiedzi na realizowanych na PŁ. odbyło się 28 października 2010 r. współczesne potrzeby rynku pracy Kurs przygotowujący do egza- W kolejnych dwóch latach od- i wymagania gospodarki opartej na minu IPMA prowadzony był przez będą się jeszcze dwie wakacyjne wiedzy” współfinansowanego ze pracowników Wydziału Organizacji edycje LSZP, które już dzisiaj cieszą środków UE w ramach EFS. i Zarządzania pod kierownictwem się dużym zainteresowaniem. Koncepcja LSZP powstała w od- dr. Pawła Pietrasa – kierownika Stu- powiedzi na realizację idei Lifelong diów Podyplomowych Zarządzanie n Magda Konat
 16. 16. Życie Uczelni 4/2010 16Nominacje profesorskie W listopadzie Prezydent RP Jego specjalizacją jest biotech- Prof. Andrzej StefańskiBronisław Komorowski wręczył nologia, a w szczególności biosyn- teza enzymów i innych produktównominacje profesorskie czte- drobnoustrojowych, badanie me-rem nauczycielom akademic- tabolizmu mikroorganizmów, im-kim z  Politechniki Łódzkiej. Akt mobilizacja biokatalizatorów, wy-nominacyjny nadający tytuł korzystanie enzymów w procesach biokonwersji i biokatalizy, enzymo-profesora w dziedzinie nauk logia niekonwencjonalna, enzyma-technicznych otrzymali: dr hab. tyczna synteza/hydroliza estrówZbigniew Antczak z Wydziału w środowisku organicznym, mate-Biotechnologii i Nauk o Żyw- matyczne modelowanie enzyma-ności (18 listopada), dr hab. tycznej syntezy estrów, biotech- nologiczna metoda modyfikacjiAndrzej Stefański z  Wydziału twardych powłok węglowych, wy-Mechanicznego (22 listopa- twarzanie enzymów grzybowych Urodził się w roku 1967 w Zduń-da), dr  hab. Dariusz Bieliński dla procesów biorafineryjnych oraz skiej Woli. W 1993 r. po ukończe-z Wydziału Chemicznego (23 li- otrzymywanie biodegradowalnych niu Wydziału Mechanicznego PŁ włókien, w tym zawierających biał- rozpoczął studia doktoranckie nastopada), a w dziedzinie nauk kierunku drgania układów nielinio- ka.chemicznych dr hab. Henryk Ma w dorobku naukowym 75 wych. W 1996 r. został zatrudnio-Krawczyk (23 listopada). prac oryginalnych, 49 referatów, 150 ny w Katedrze Dynamiki Maszyn komunikatów, 30 patentów i 7 zgło- w zespole prof. Tomasza Kapitania- Prof. Tadeusz Antczak szeń patentowych, 37 dokumen- ka, pod którego kierownictwem tacji prac badawczo-rozwojowych. napisał i obronił pracę doktor- Urodził się w 1945 roku w Zgie- Jest współautorem 2 podręczników. ską w tym samym roku. Stopieńrzu. Jest absolwentem kierunku Wypromował 4 doktorów. doktora habilitowanego uzyskałChemia na Uniwersytecie Łódzkim. Brał udział w realizacji 12 pro- w 2005 r. Jego główne zaintere-W 1972 r. podjął pracę w Instytucie jektów badawczych KBN i MNiSW sowania naukowe to: synchroni-Biochemii Technicznej PŁ. Stopień współpracując z polskimi jednost- zacja chaotycznych oscylatorówdoktora uzyskał w 1981 r., habilito- kami naukowymi i przedsiębior- nieliniowych, układy dynamicznewał się w roku 2002, a w 2005 r. zo- stwami przemysłowymi. Obecnie z nieciągłościami lub opóźnieniemstał powołany na stanowisko prof. w dwóch projektach POIG realizuje czasowym oraz eksperymental-Politechniki Łódzkiej. z zespołem 4 zadania badawcze. Na na i teoretyczna analiza efektów międzynarodowych wystawach wy- towarzyszących procesowi tarcia. nalazków otrzymał medale i wyróż- Ich interdyscyplinarny charak- nienia za osiągnięcia wynalazcze. ter sprawił, że dorobek prof. Ste- W latach: 1965-1966 zdobywał fańskiego obejmuje publikacje praktykę w przemyśle włókienni- o profilu inżynierskim, fizycznym czym, 1988-1991 pracował na pół i matematycznym. Składa się on etatu w Instytucie Mikrobiologii z 2 monografii, skryptu, 40 arty- i Wirusologii Polskiej Akademii kułów w czasopismach, głównie Nauk, 2006-2009 równolegle pra- z tzw. listy filadelfijskiej, 4 rozdzia- cował w Instytucie Biopolimerów łów w monografiach oraz ok. 30 i Włókien Chemicznych w Łodzi publikacji konferencyjnych. Jest on jako pełnomocnik dyrektora ds. również efektem współpracy za- biotechnologii. Posiada szereg od- granicznej, m.in. z Uniwersytetem znaczeń. w Aberdeen oraz Uniwersytetem W chwilach wolnych pisuje Humboldta w Berlinie. wiersze, które wykorzystuje do A. Stefański uczestniczył w reali- podtrzymywania pogodnego sa- zacji 18 grantów MNiSW, między- mopoczucia własnego i bliźnich. narodowych oraz z funduszy euro-
 17. 17. 17 Życie Uczelni 4/2010pejskich, którymi kierował (5 razy) wszechnie stosowanego herbicy-lub był głównym wykonawcą. du glyphosate (Round-up*), która Był recenzentem ok. 50 artyku- pozwoliła na obniżkę kosztówłów w renomowanych periodykach produkcji o 20%. Metoda ta zosta-naukowych. wypromował 2 dokto- ła odkupiona, a następnie opaten-rów. towana przez amerykańską firmę Jest członkiem PTMTS oraz sek- Monsanto. Jego zainteresowaniacji Dynamiki Układów przy Komite- naukowe obejmują syntezę asy-cie Mechaniki PAN. metryczną oraz chemię organicz- W 2002 r. otrzymał Nagrodę ną związków fosforu i ich zasto-Prezydium Oddziału PAN w Łodzi sowanie w syntezie produktówi Konferencji Rektorów Państwo- naturalnych i związków biologicz-wych Uczelni Wyższych m. Łodzi. nie ważnych. Jest autorem 55 pracKilkukrotnie został wyróżniony Na- opublikowanych w czasopismach Autor lub współautor 11 mono-grodą JM Rektora PŁ za osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym. grafii, studiów i rozpraw, ok. 220naukowe. Wypromował trzech doktorów. publikacji, z czego ponad 100 uka- Jeden z nich, dr Łukasz Albrecht zało się w czasopismach nauko- Prof. Henryk Krawczyk jest stypendystą Fundacji na Rzecz wych oraz 10 patentów i zgłoszeń Nauki Polskiej (Program Kolumb) patentowych. Wypromował 2 dok- Urodził się w 1948 r. w Łodzi. oraz laureatem nagrody premiera torów. Aktualnie sprawuje opiekęDyplom magistra inżyniera uzy- za najlepszą pracę doktorską. nad kolejnymi 5 doktorantami.skał w 1970 r. po ukończeniu stu- Odbył liczne zagraniczne stażediów na Wydziale Chemicznym. *nieselektywny herbicyd zwalczający nie- naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii,W tym samym roku rozpoczął pra- mal wszystkie rośliny, dlatego może być Francji i Niemczech. Visiting pro- stosowany przed założeniem plantacji ro-cę w Politechnice Łódzkiej w Insty- ślin, wschodem uprawianej rośliny lub tuż fessor na Universytecie Francoistucie Chemii Organicznej. Stopień przed zbiorem (za wikipedia). Rablais w Tours. Wielokrotnie za-doktora uzyskał w 1976 r., a dokto- praszany do wygłaszania referatówra habilitowanego w 2001 r. na konferencjach krajowych i za- Prof. Dariusz Marian granicznych (USA, Francja, Niemcy, Bieliński Katar i Indie). Wykładał na kursach i szkole- Urodził się w 1963 r. w Zgierzu. niach organizowanych dla polskie- Jest absolwentem Wydziału Me- go przemysłu przetwórstwa two- chanicznego PŁ (1987). W 1994 r. rzyw sztucznych. ukończył studia doktoranckie na Jest zastępcą przewodniczące- University of Strathclyde w Glagow. go Rady Naukowej Instytutu IM- Stopień dr hab. uzyskał na Wydzia- PiB, sekretarzem Sekcji Materiały le Chemicznym PŁ w 2003 r. Polimerowe Komitetu Nauki o Ma- W PŁ pracuje od 1987r. a od teriałach PAN, członkiem Komitetu 2006 r. również w Instytucie Prze- Redakcyjnego czasopisma „Elasto- mysłu Gumowego „Stomil” (obec- mery” i stałym recenzentem czaso- nie Instytut Inżynierii Materiałów pism „Tribology Letters” i „Problemy Polimerowych i Barwników). Jest Eksploatacji”. W latach 1979 – 80 odbył staż specjalistą w zakresie inżynierii ma- Za opracowania nowych ma-naukowy w Uniwersytecie No- teriałowej: inżynieria powierzchni teriałów i technologii otrzymałwej Południowej Walii, Australia, i tribologia oraz technologii che- medale i wyróżnienia na targacha w latach 1985 – 1989 pracował micznej: fizykochemia polimerów, i konkursach organizowanychw australijskiej firmie Nufarm na przetwórstwo polimerów i techno- w  kraju i zagranicą. Nagodzonystanowisku senior research che- logia gumy. przez IV Wydział PAN za publikacjemist, gdzie prowadził badania nad Kierował 9 projektami badaw- z obszaru inżynierii materiałów po-syntezą pestycydów. Jest twórcą czymi oraz był głównym wykonaw- limerowych oraz przez JM Rektoranowej metody wytwarzania po- cą w kolejnych 13. Politechniki Łódzkiej. n
 18. 18. Życie Uczelni 4/2010 18 Jubileusz Profesora Edwarda Kąckiego Profesor Edward Kącki jest Profesor Edward Kącki jest ab- nicznych towarzystw naukowych. uważany za jednego z pionierów solwentem Wydziału Elektryczne- Poświęcał wiele pracy popularyza- informatyki w Polsce. To właśnie go Politechniki Łódzkiej, studiował cji zastosowań komputerów dzia- On, jeszcze w latach 60. ubiegłego też matematykę na Uniwersytecie łając w Polskim Komitecie Automa- wieku podjął starania, aby w Poli- Łódzkim. Kolejne stopnie i tytuły tycznego Przetwarzania Informacji. technice Łódzkiej powstał ośrodek przypadły na lata: 1963 r. – dokto- Zorganizował Łódzki Oddział Pol- technik obliczeniowych. rat, 1966 r. habilitacja, 1977 r. tytuł skiego Towarzystwa Informatyki Medycznej oraz współorganizował Łódzki Oddział Polskiego Towa- rzystwa Cybernetycznego. Będąc wiceprezesem, a następnie preze- sem Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Po- wszechnej, poświęcał wiele uwagi popularyzacji nauki, za co został wyróżniony odznaką Zasłużone- go Działacza Kultury. Działa także m.in. w Komitecie Naukowym PAN Biocybernetyki i Inżynierii Biome- dycznej, Polskim Towarzystwie Badań Systemowych, NOT, Pol- skim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Inter- national Medical Informatics As-W spotkaniu sociation, European Federation ofz Jubilatem Słowa uznania i podziękowa- profesora, a 1979 r. – tytuł profeso- Medical Informatics. Był organiza-(drugi od lewej)udział wzięli: nia za stworzenie w Politechnice ra zwyczajnego. torem kilkudziesięciu konferencji.prorektor Łódzkiej ośrodka obliczeniowego, Na uroczystości wspominano Od 1997 r. jest rektorem Wyższejprof. I. Zbiciński, a  później Instytutu Informatyki, powstanie w 1972 r. Ośrodka Elek- Szkoły Informatyki w Łodzi orazrektorprof. S. Bielecki, skierował rektor prof. Stanisław tronicznej Techniki Obliczeniowej, kierownikiem Katedry Systemówdyrektor Instytutu Bielecki do prof. Edwarda Kąckie- którego organizatorem i dyrekto- Ekspertowych i Sztucznej Inteli-Informatyki go. Na spotkaniu zorganizowa- rem był prof. Kącki. Były to począt- gencji. W naszej uczelni był w la-prof. L. Byczkowska--Lipińska, nym specjalnie z okazji jubileuszu ki rozwoju informatyki w uczelni tach 1969 -1972 prodziekanem ds.prorektor 85-lecia Profesora przez dyrektor i wprowadzania jej do procesu naukowych Wydziału Elektryczne-prof. P. Szczepaniak Instytutu prof. Lilianę Byczkowską- dydaktycznego na wszystkich wy- go, a w okresie 1984-87 dziekanem -Lipińską obecni byli także pro- działach i rodzajach studiów. Póź- Wydziału Fizyki Technicznej i Ma-foto:Tomasz Wiechno rektorzy: prof. Ireneusz Zbiciński niej powstał Wydział Fizyki Tech- tematyki Stosowanej. Nadal utrzy- i  prof. Piotr Szczepaniak, kanclerz nicznej i Matematyki Stosowanej, muje kontakty z Instytutem Infor- dr inż. Stanisław Starzak oraz dzie- na którym Profesor zorganizował matyki i Politechniką Łódzką. kan wydziału FTIMS prof. Grzegorz Instytut Informatyki. Był jego dy- Na uroczystości z okazji Jubile- Bąk. Obecne władze uczelni dobrze rektorem do przejścia na emery- uszu prof. Edward Kącki podkreślał, wspominają swoje kontakty z  Ju- turę w 1996 r. W tym samym roku że dobrą kondycję fizyczną i psy- bilatem. Prof. P. Szczepaniak oraz został utworzony na Wydziale kie- chiczną zawdzięcza aktywnemu dr inż. S. Starzak podkreślali, że są runek kształcenia Informatyka. trybowi życia. Przez wiele lat upra- Jego wychowankami i wspominali Profesor Kącki jest nadal ak- wiał żeglarstwo, narciarstwo oraz początki informatyki w Politechni- tywny naukowo i zawodowo. Ma jazdę konną, nadal pływa. Za waż- ce Łódzkiej, które nieodłącznie są w dorobku ponad 290 oryginal- ne uważa optymistyczne i przyja- związane z osobą prof. Edwarda nych prac naukowych, 22 książki zne spoglądanie na świat. Oddaje Kąckiego. Profesor pracę w uczelni i monografie oraz wiele skryptów. się słuchaniu muzyki, w szczegól- rozpoczął w 1949 roku, gdy – jesz- Nadal publikuje prace naukowe. ności utworów Chopina. cze jako student – został zatrudnio- Wypromował 37 doktorów, jest ny w Katedrze Matematyki. członkiem wielu polskich i zagra- n Ewa Chojnacka
 19. 19. 19 Życie Uczelni 4/2010 Kolejny etap prac remontowych po pożarze, który miał miejsce w maju 2008 roku, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ma już za sobą. Wydział EEIA pięknieje W pierwszej kolejności zostały wyremontowane Wiak wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa audytoria, tak, aby Wydział mógł bez zakłóceń rozpo- Wyższego z wnioskiem o wsparcie finansowe w celu cząć zajęcia w nowym roku akademickim. odbudowy zniszczonych pomieszczeń oraz odbudo- Założeniem Władz Wydziału była kompleksowa wę bazy badawczej. Została przygotowana pełna do- modernizacja i rozbudowa infrastruktury, w tym in- kumentacja dotycząca oszacowania kosztów i zakresu frastruktury badawczej, bazy lokalowej i technicznej odbudowy i przebudowy. Dzięki tym staraniom Wy-Odnowiony związanej z prowadzeniem dydaktyki oraz rozwija- dział otrzymał wsparcie finansowe i w 2009 roku przy-i zmodernizowany niem działalności naukowej na wysokim poziomie, no- stąpił do realizacji kolejnego etapu prac.korytarz woczesne wyposażenie sal zgodne z obecnymi stan- Prowadzone kompleksowo działania pozwoliły nafoto: dardami. wykonanie remontów na poziomie zgodnym z obec-Jacek Szabela nymi standardami, tak, że od tego roku akademickie- go Wydział może realizować swoje zadania w całkowi- cie odmienionych pomieszczeniach, wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz nowe meble. Od nowego roku akademickiego studenci mają do dyspozycji nowoczesną pracownię komputerową, widne korytarze na I piętrze budynku A12, a zebrania kadry mogą się odbywać w nowej sali seminaryjnej. W widnym, przestronnym holu świetnie prezentuje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, której zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zin- tegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnospraw- nych”.Studenci Również w ramach tego projektu odnowiono staremogą spędzić Środki uzyskane od ubezpieczyciela po oszacowa- łazienki z dostosowaniem jednej z nich dla osób nie-wolny czas niu strat pozwoliły jedynie na wyremontowanie nie- pełnosprawnych, co stanowi dopełnienie wyremon-w kawiarence wielkiej części zniszczonych pomieszczeń. Aby zdobyć towanych korytarzy. Studenci w przerwach pomiędzyfoto: fundusze na dalsze remonty, dziekan prof. Sławomir zajęciami mogą zjeść ciepły posiłek w ciekawie za-Jacek Szabela aranżowanej kawiarence. Na Radzie Wydziału 19 października 2010 r. odby- ło się oficjalne otwarcie nowoczesnych, na miarę XXI wieku, bardzo funkcjonalnych pomieszczeń. Efekt prac robi duże wrażenie na wszystkich, którzy pracują bądź odwiedzają budynek. Również studenci chwalą warunki, w jakich mogą teraz przebywać i zdo- bywać wiedzę. Był to pierwszy remont od 35 lat. Wydział nie zakończył jeszcze wszystkich dzia- łań remontowych. Obecnie trwają prace budowlane w dwóch audytoriach na parterze budynku A12, jedno z nich jest przewidziane na ponad 120 osób. Będą one wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interak- tywne. Po zakończeniu tych działań Wydział będzie dysponował własnym centrum konferencyjnym. n Izabela Szymańska
 20. 20. Życie Uczelni 4/2010 20 Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, która od- była się 3 grudnia w Sali Widowiskowej PŁ kończyła rocznicowe obchody i zosta- ła zatytułowana „65 lat Politechniki Łódzkiej – osiągnięcia i wyzwania”. Sala pełna złotych absolwentów 30 lat, prezesa zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT Mirosława Urbaniaka oraz przedstawicieli go- spodarzy: rektora prof. Stanisława Bieleckiego, prorektora prof. Woj- ciecha Wolfa, dziekanÀ

×