Your SlideShare is downloading. ×

Życie Uczelni 12.2009

1,869

Published on

Życie Uczelni 12.2009

Życie Uczelni 12.2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,869
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Już choinka ozdobionaGwiazdka rozświetliła mrokSzczęście zmierza prosto do nasA z nim dobry Nowy RokZaśpiewajmy kolędęJest tak ciepło i miłoZłóżmy sobie życzenia,Żeby zawsze tak było…
 • 2. ¯ycie Uczelni 4/2009 W N U M E R Z E M.IN.Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli WYDARZENIA Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Brussels Innova” zakończyła się ogromnym sukce-sem Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowane rozwiązania zdobyły medale, a jedno z nich zostałouznane za najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych w Brukseli i zdobyło Grand Spotkanie EuropejskiegoPrix. Wysoka Komisja Odznaczeń Belgii przyznała medale naukowcom z PŁ za wybitne osiąg- Centrum Bio-nięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacyjności. (więcej str. 5-6) i Nanotechnologii ............................................... 4 Nagrodzony przez Głównego Inspektora Pracy ................................................... 4 Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli .......................... 5 Kolejna umowa o podwójnych dyplomach ................................................................... 6 Rok innowacyjnej dydaktyki ........................................................................ 7Dobrze pisało się tę maturę Dobrze pisało się Politechnika Łódzka zorganizowała pierwszy w Polsce i na tak dużą skalę pierwszy w Euro- tę maturę ........................................................................ 8pie próbny egzamin z matematyki przeprowadzony drogą elektroniczną. Wzięło w nim udział3000 uczniów z 200 szkół z całej Polski. (więcej str. 8-9) Bezpieczniej na drogach ............................................................... 10 Docenione działania ................................... 10 Prorektorzy o rozwoju uczelni technicznych ......................................................... 11 Nagroda za artykuł ....................................... 12 Sprzęt od niemieckiej firmy ............................................. 13 Jeszcze szerzejInżynierowie z wyobraźnią i wrażliwością otwarte drzwi ....................................................... 14 Stowarzyszenie Wychowanków PŁ organizuje raz do roku uroczystą sesję poświęconą ak-tualnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Politechnika. Od kilku lat na tym spotkaniu wręczane są Inżynierowie z wyobraźniąZłote Dyplomy absolwentom PŁ z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów. Ważnym wy-darzeniem tegorocznej sesji było przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia pani wojewody i wrażliwością ........................................................ 15Jolanty Chełmińskiej. (więcej str. 15-16) Wymiana polsko-brytyjskich doświadczeń .......................................................... 16 Warsztaty dla licealistów ...................... 17 Nieustanna promocja ............................... 17 W Radzie Głównej .......................................... 17 Marzenia i pasje ................................................ 18 Politechniczne wystawy na głównej ulicy Łodzi ............................. 19
 • 3. ¯ycie Uczelni 4/2009 W N U M E R Z E M.IN. KONFERENCJE Stypendia dla najlepszych studentów 20 stypendiów fundowanych przez łódzkie przedsiębiorstwa trafiło do naj- lepszych studentów Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Młodzi w Łodzi”Mikroorganizmy kontra w roku akademickim 2009/2010.trwałość materiałów ................................... 20 Stypendia fundowane pokazują, jakie kierunki studiów są preferowane przez łódzkie firmy. (więcej str. 25)Reforma emerytalnaw Polsce ........................................................................ 21Generowanie i wymiana ciepła .. 22O inżynierii bioreaktorowej .............. 23 STUDENCIElektryzująca pasja ....................................... 24Stypendia dla najlepszychstudentów ................................................................. 25 ArchIfIeStA 5Jak zarobić swój Studenci 2 roku kierunku architektura i urbanistyka zorganizowali jubileuszową – piątą edycję ARCHIFIESTY, z wieloma atrakcjami przygotowanymi dla gości, którzy wypełnili Salępierwszy milion? .............................................. 26 Widowiskową. Tradycyjnie odbył się wernisaż prac, które powstały podczas letnich praktyk ry- sunkowych. (więcej str. 27)ARCHIFIESTA 5 ................................................... 27Studencka koncepcjamostka ............................................................................ 28Genius – Europe ............................................... 29Nagrody dla „Factory” ............................... 30Erasmus uskrzydla ......................................... 31Konkursna najlepszą pracę ......................................... 32Nowe oblicze klubu Hiluś ................... 33Władze AZS PŁ .................................................... 33Moje Kilimanjaro .............................................. 34 Moje KilimajaroKurs w Holandii .................................................. 35 Dzięki pasji i marzeniom naszej studentki z Gestion et technologie flaga Politechniki Łódz- kiej zawędrowała na najwyższy szczyt Afryki. Wyprawa na Kilimanjaro pokazała innym, że warto wstać z miejsca i zacząć spełniać swoje marzenia. (więcej str. 34-35) ROZMAITOŚCI40 lat minęło .......................................................... 36CzwartkoweForum Kultury ...................................................... 37Wernisaż wystawy„DROSTO’ RAMA” .............................................. 38Nowa sekcja pływacka ............................ 38Halloweenw politechnicznym liceum ................ 39
 • 4. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I APartnerzy Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii dyskutowali na temat aktualnych prob-lemów naukowych, których rozwiązanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzini które mogą być podstawą wspólnych projektów badawczych. Spotkanie Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii go i Komitetu Naukowego ECBNT, które odbyło się w dniach 12-13 listopada 2009 r. Na spotkaniu tym zostały zaprezentowane projekty badawcze, które za- mierzają wspólnie realizować partnerzy konsorcjum ECBNT. Projekty te dotyczą tak nowatorskich zagad- nień jak np. elektroniczne sensory zanieczyszczeń wody, elastyczne baterie słoneczne, wytwarzanie polimerów z biomasy, kontrola rozmnażania ludzkich komórek, czy zastosowanie hydrożeli i tkanin nowej generacji w medycynie. Obradom przewodniczył prof. Krzysztof Matyja- szewski, światowej sławy uczony z Carnegie Mellon University w USA, uważany za najpoważniejszego kandydata do Nagrody Nobla wśród naukowców W ramach Europejskiego Centrum Bio- i Nano- – Polaków. Aktywnie w obradach uczestniczyli też technologii (ECBNT) odbył się w październiku i na inni znakomici uczeni, członkowie Komitetu: prof. Eric początku listopada w Politechnice Łódzkiej cykl in- Vandamme z Belgii, jeden z twórców biotechnologii, terdyscyplinarnych seminariów związanych z bada- prof. Gerhard Wegner z Niemiec, założyciel słynnego niami prowadzonymi w zespołach badawczych tego Instytutu Maksa Plancka Badań Polimerów w Mogun- konsorcjum. Poświęcone one były kluczowym obsza- cji, prof. Jose Kenny z Włoch, dyrektor Europejskiego rom nauki i techniki, które mają jednoczyć działania Centrum Badań Nanoustrukturyzowanych Polimerów, partnerów skupionych w ECBNT, określonym jako: prof. Adam Proń z CEA w Grenoble, prof. Tomasz Ko- Energia, Zdrowie i Ochrona Środowiska. Przedstawia- walewski z Carnegie Mellon University i dr Patrick Pons no aktualne problemy naukowe, których rozwiązanie z CNRS w Tuluzie. wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin Drugi dzień obrad poświęcony był dyskusji nad i które mogą być podstawą wspólnych projektów ba- długofalowym programem badań w ramach ECBNT. dawczych. Członkowie Komitetu pozytywnie ocenili propozy- Seminaria te były przygotowaniem do roboczego cje projektów, zgłaszając przy tym szereg uwag i rad. spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradcze- W podsumowaniu podkreślono, że bardzo cenne jest to, iż Konsorcjum ECBNT już działa. Obecnie ważneNagrodzony przez jest kontynuowanie jego prac, niezależnie od tego, kiedy uda się wybudować i wyposażyć zaplanowaneGłównego Inspektora Pracy nowe laboratoria, gdyż najcenniejszy kapitał ECBNT – zespoły badawcze – już istnieją i prowadzą badania W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się 20 października na wysokim poziomie.uroczyste wręczenie tegorocznej Nagrody Głównego Inspek- Kilka dni po spotkaniu Międzynarodowego Komi-tora Pracy im. Haliny Krahelskiej. tetu Doradczego, MNiSzW ogłosiło wyniki tegorocz- nego konkursu, na który był zgłoszony projekt ECBNT. W gronie ośmiu osób, które nagrodzono jest prof. Jerzy Niestety, mimo uzyskania pozytywnych ocen i reko-Lewandowski z Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. W wy- mendacji do finansowania, projekt ten nie zmieścił siędawnictwie, które towarzyszyło temu wydarzeniu czytamy: w puli projektów, które uzyskały dofinansowanie.Jerzy Lewandowski jest jednym z niewielu uczonych w Polsce po- Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki podjął decyzjęsiadających tytuł profesora nauk ekonomicznych i nauk technicz- o kontynuowaniu działań mających na celu realizacjęnych. Jest autorem około 370 prac twórczych, w tym 38 książek. tego projektu i o przystąpieniu do kolejnego konkur-Członek Komitetu Ergonomii PAN, Polskiego Towarzystwa Ergo- su. Podjął także kroki mające na celu uzyskanie silne-nomicznego. Dalej, w krótkim wywiadzie prof. Lewandowski go wsparcia ze strony władz miasta i województwa.mówi o modelu szacowania ryzyka zawodowego, który opra- Oczywiście Konsorcjum ECBNT będzie kontynuowałocował oraz o swoich zainteresowaniach problemami ludzi nie- i rozwijało swoją działalność naukową.pełnosprawnych. n n Jacek Ulański
 • 5. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ATegoroczna 58. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Brussels Innova” zakończyła się dla Po-litechniki Łódzkiej ogromnym sukcesem. Zaprezentowane rozwiązania zdobyły medale, a jednoz nich zostało uznane za najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych w Brukseli i zdo-było Grand Prix. To trzecie takie wyróżnienie dla polskich naukowców w 20 letniej historii udziałuw brukselskiej wystawie. Nasi naukowcy zostali też uhonorowani prestiżowymi odznaczeniami.Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli System monitorowania postępów leczenia udarów Napieralski zwraca uwagę na fakt, że w wielu przypad- mózgu na podstawie analizy głosu został uznany za kach otrzymano wyniki obrazujące postęp leczenia najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych porównywalne z kosztownymi i często trudno dostęp- na listopadowej wystawie w Brukseli. Jego twórcy: nymi badaniami tomografii komputerowej lub rezo- mgr inż. Damian Krzesimowski, prof. Zygmunt Ciota nansu magnetycznego. – Zaproponowane rozwiązanie i prof. Andrzej Napieralski – naukowcy z Katedry Mi- jest tańsze, prostsze, a wyniki badań wskazują na dobrą kroelektroniki i Technik Informatycznych otrzymali nie skuteczność systemu. Do badania pacjenta potrzebny tylko złoty medal z wyróżnieniem, ale także najwyższą jest tylko komputer z naszym programem i sprzęt nagry- nagrodę, przyznawaną tylko jednemu wynalazkowi wający z wysokiej klasy mikrofonem. czyli Grand Prix. Twórcy systemu podkreślają, że dalej będą dosko- nalić opracowaną metodę tak, by w jeszcze większym stopniu ułatwić pacjentom badanie postępów leczenia w domu, już po wyjściu ze szpitala, np. za pomocą te- lefonów komórkowych. Będziemy też zmierzać do tego, aby system mógł być wykorzystany w badaniach prowa- dzonych przez logopedów – mówi prof. Napieralski. Ten sukces naukowców z Politechniki Łódzkiej spot- kał się z ogromnym zainteresowaniem mediów, donosiły o nim ogólnopolskie stacje telewizyjne i radiowe. W ślad za podawanymi informacjami, rozmowami z lekarzami i pacjentami, dzwonili widzowie, zainteresowani tym, czy już można korzystać z opracowanego rozwiązania. Wielu z nas ma bliskich lub znajomych, którzy nagle dozna- li udaru, jest to problem dotyczący milionów ludzi naZdobywcy świecie, nic dziwnego więc, że zaproponowana meto-Grand Prix, Opracowany przez nas system umożliwia ocenę stanu da diagnozy zasłużyła na Grand Prix.od lewej:prof. Z. Ciota, zdrowia pacjenta w trakcie leczenia po udarze, na podsta-prof. A. Napieralski, wie jego głosu. Znaleźliśmy zależności pomiędzy uszko- Medalowa listamgr inż. dzeniami ośrodków nerwowych odpowiedzialnych zaD. Krzesimowski generację sygnałów mowy, a specyficznymi parametra- Politechnika Łódzka zaprezentowała w sumie 10foto: mi mowy pacjenta hospitalizowanego po udarze mózgu rozwiązań (w tym 9 na stoisku Stowarzyszenia PolskichJacek Szabela – wyjaśnia prof. Andrzej Napieralski. – Wystarczy, by pa- Wynalazców i Racjonalizatorów), wszystkie z nich były cjent po udarze wypowiedział głoskę „a”. Dźwięk ten jest „na medal”. rejestrowany cyfrowo, a później analizowany przez pro- gram komputerowy, który opracowaliśmy. To daje nam Złoty medal z wyróżnieniem informację o stanie mózgu pacjenta, a powtarzanie tego  „System monitorowania postępów leczenia uda- prostego badania umożliwia ocenę postępów leczenia. rów mózgu na podstawie analizy głosu” (mgr inż. Da- Porównywanie parametrów głosu osoby chorej z parame- mian Krzesimowski, prof. Zygmunt Ciota, prof. Andrzej trami gromadzonymi w bazie danych dla osób zdrowych Napieralski, Katedra Mikroelektroniki i Technik Infor- wybitnie zwiększa efektywność zaproponowanej metody. matycznych) Zbudowaliśmy już system prototypowy, który – przy  „Zautomatyzowany system wyznaczania napię- współpracy z prof. Andrzejem Klimkiem i dr Bożeną cia powierzchniowego ciekłych metali metodą mak- Adamkiewicz ze szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – jest symalnego ciśnienia w pęcherzyku” (dr inż. Marcin aktualnie testowany na pacjentach. Okazało się, że moż- Bąkała, prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojcie- na diagnozować chorych, którzy ulegli zarówno niedo- chowski, dr inż. Adam Rylski, Katedra Informatyki Sto- krwiennemu, jak i krwotocznemu udarowi mózgu. Prof.  c.d. str. 6
 • 6. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AGrand Prix, medale... dok. ze str. 5 sowanej). To opracowanie otrzymało dodatkowo Me- magnetycznej” (prof. Jan Burcan, dr inż. Radosław Bed- dal Ministerstwa Nauki i Badań Naukowych Rumunii. narek, Katedra Konstrukcji Precyzyjnych)  „Ultraszybki próżniowy wyłącznik uniwersalny  „Laser typu VCSEL o parametrach prawie nieza- prądu stałego oraz przemiennego dla kolei dużych leżnych od temperatury” (dr hab. inż. Robert Sarzała, prędkości” (dr hab. Marek Bartosik, prof. nadzw., dr inż. prof. Włodzimierz Nakwaski, Instytut Fizyki) Ryszard Lasota, dr inż. Franciszek Wójcik – Katedra Apa-  „Czujnik tekstylny do detekcji cieczy i ich opa- ratów Elektrycznych oraz Piotr Polak i Andrzej Szubko rów” (prof. Izabella Krucińska, mgr inż. Beata Surma, – Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o. Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej) w Łodzi). Ten wyłącznik, nie mający na rynkach świato- wych odpowiedników konstrukcyjnych, otrzymał także Odznaczenia dla pracowników PŁ Nagrodę P. Joëlle Milqueta – Wicepremiera Belgii. na Brussels Innova Złoty medal: Wysoka Komisja Odznaczeń Belgii (the Highest  „System monitoringu linii energetycznych wy- Commission of Awards of Belgium) przyznała medale sokich napięć” (dr inż. Mariusz Zubert, prof. Andrzej naukowcom o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie Napieralski, prof. George Anders, Katedra Mikroelektro- wynalazczości i innowacyjności. Rektor Politechniki niki i Technik Informatycznych) Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki otrzymał Krzyż Ko-  „3-D mikroskopowa rekonstrukcja obiektów bio- mandorski European Innovation Award. medycznych” (dr inż. Mariusz Zubert, dr inż. Małgorza- Krzyż Wielki Oficerski z Gwiazdą Orderu Wynalaz- ta Napieralska, prof. Andrzej Napieralski, dr hab. Beata czości Królestwa Belgii (Cross Grand Officer Mérités de Sikorska, prof. Paweł Liberski, Katedra Mikroelektroniki l’Innovation) przyznano dr. hab. Markowi Bartosikowi, i Technik Informatycznych) prof. nadzw oraz prezesowi SPWiR dr. inż. Adamowi Ryl-  „Innowacyjny preparat probiotyczny w żywieniu skiemu. Piękne motto tego orderu brzmi: Labor Impro- zwierząt” (dr inż. Katarzyna Śliżewska, prof. Zdzisława dus Omnia Vincit – ustawiczna praca wszystko zwycięża. Libudzisz, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobio- Odznaczenie Mérités de l’Innovation w stopniu oficer- logii) skim przyznano dr. hab. Bogdanowi Wendlerowi prof.  „Tekstylia wykończone nanosrebrem” (prof. nadzw. z Instytutu Inżynierii Materiałowej. Edward Rybicki, dr inż. Edyta Matyjas-Zgondek, mgr Dr inż. Adam Rylski otrzymał też medal Międzyna- inż. Anna Bacciarelli, Instytut Architektury Tekstyliów) rodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wy- Srebrny medal: nalazków.  „Przyrząd do wyznaczania rozkładu indukcji n Ewa ChojnackaKolejna umowa o podwójnych dyplomach Studenci Politechniki Łódzkiej, dzięki magisterskim na Zarządzaniu – mówi prof. bolońskiego przez naszą uczelnię. Dziękipodpisanej12 listopada 2009 r. w Cham- Krzysztof Jóźwik. – Stale poszerzamy na- takim umowom nasi absolwenci stają siębery kolejnej umowie o podwójnych szym studentom możliwość kształcenia się poszukiwanymi specjalistami na rynku eu-dyplomach, mają szansę spędzić rok we w językach obcych i uzyskania podwójnych ropejskim.Francji, w Groupe Ecole Superieure de dyplomów. Teraz mogą zdobywać podwój- W ostatnim roku akademickim ponadCommerce Savoie. Ze strony Politechniki ne dyplomy już w 8 uczelniach w Europie 50 studentów z różnych wydziałów Poli-w podpisaniu umowy uczestniczył pro- na różnych poziomach kształcenia; głów- techniki Łódzkiej uzyskało podwójne dy-rektor ds. kształcenia – dr hab. Krzysztof nie we Francji i w Wielkiej Brytanii oraz w plomy. Wszystkie umowy o podwójnychJóźwik, prof. nadzw. oraz doc. Małgorzata Hiszpanii i Finlandii. Wyjazd na studia za- dyplomach, jak również uzyskany w tymMiller, prodziekan na wydziale Organiza- graniczne to nie tylko „szlifowanie” języka, roku przez uczelnię certyfikat ECTS Labelcji i Zarządzania PŁ. to otwieranie się na inną kulturę, poznawa- potwierdzający przez Unię Europejską – Podpisaliśmy z uczelnią francuską nie innych środowisk i dostosowywanie się jakość kształcenia, przyczyniają się dotrzy umowy, jedną na poziomie studiów do życia wśród międzynarodowych grup zwiększenia wymiany zagranicznej stu-licencjackich na dwóch kierunkach: Za- studenckich, czyli internacjonalizacja. To dentów.rządzaniu i Europeistyce oraz na poziomie kolejny ważny element realizacji procesu n Małgorzata Trocha
 • 7. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ARok 2009 był niezwykle intensywny w „życiu” projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń– zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta eduka-cyjna i wzmocnienie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”. Uruchomionoszereg etapów realizacji projektu i uzyskano pierwsze wyniki w poszczególnych zadaniach.Rok innowacyjnej dydaktyki Projekt ten jest jednym z naj- b) akademia umiejętności mięk- z nich cieszyła się tak dużym za- większych w Priorytecie 4 pod kich dla studentów i absolwen- interesowaniem, że uruchamiano względem jego złożoności i budże- tów PŁ dodatkowe edycje. Beneficjantami tu. Zawiera wiele innowacyjnych c) szkolenia trenerskie dla kadry poszczególnych zadań były oso- zadań, wśród nich np.: uruchomie- naszej uczelni by w różnym wieku, atrakcyjność nie nowych kierunków studiów, d) wynagrodzenia dla stażystów naszych Studiów docenili też m.in. stworzenie i uruchomienie nowych odbywających trzymiesięczne pracownicy Ministerstw, którzy po- aplikacji informatycznych (baz da- staże w przedsiębiorstwach jawili się na nich jako słuchacze. nych), nowych skryptów, podręcz- e) nowy serwis www Biura Karier. Rok 2010 to dla nas czas ko- ników, instrukcji laboratoryjnych Dzięki projektowi „Innowacyjna lejnych wyzwań. Nasze działania (dotychczas przygotowano prawie dydaktyka…” rozwinięto nowo po- będą się koncentrowały na utrzy- 350 różnych materiałów dydaktycz- wstałą jednostkę organizacyjną Po- maniu wysokiego poziomu jako- nych), wykonanie elektronicznego litechniki Łódzkiej – Biuro ds. Osób ści nauczania w poszczególnych systemu badania losów zawodo- Niepełnosprawnych i zapewniono zadaniach i jak najlepszego wyko- wych absolwentów, wdrożenie mo- studentom niepełnosprawnym rzystania środków na dokształca- deli zarządzania jakością Uczelni dostęp do szerokiej oferty usług nie kadry dydaktycznej. Chcemy poprzez elektroniczny system za- Politechniki Łódzkiej (m.in. szko- poświęcić więcej uwagi ewaluacji rządzania obiegiem dokumentów leniowych, doradczych, psycholo- projektu. Będziemy nadal starać się w Kwesturze itp. Takim przykładem gicznych). W ramach tego zadania jak najlepiej go realizować. są również studia na nowym kie- na Wydziale EEIA zlikwidowano ba- Projekt został wysoko oceniony runku Mechatronika uruchomio- riery architektoniczne, w Bibliotece w ankiecie, którą wypełniły 204 nym na Wydziale Elektrotechniki, PŁ powstaje unikatowa kolekcja cy- osoby – Beneficjenci projektu. Słu- Elektroniki, Informatyki i Automa- frowych książek dla osób niepełno- chacze mogli się wypowiedzieć na tyki oraz nowy kierunek nauczania sprawnych. Po pierwszym roku rea- różne tematy, głównie intereso- w języku angielskim – Biomedical lizacji projektu, Politechnika Łódzka wało nas, czy studia spełniają ich Engineering – studia stacjonarne jest w ścisłej czołówce europejskich oczekiwania (skala od 1 do 5, gdzie I stopnia. Innymi nowatorskimi uczelni pod względem zapewniania 1 oznacza brak zadowolenia, a 5 przedsięwzięciami edukacyjnymi systemowego wsparcia dla swoich duże zadowolenia). Studia w 85% są Studia Podyplomowe, zapropo- niepełnosprawnych studentów. cieszą się dobrą i bardzo dobrą opi- nowano też szereg nowatorskich W mijającym roku praktycznie nią. Źle (oceny 1 i 2) oceniło nas specjalistycznych kursów, jak np. w całości zrealizowaliśmy to, co zaledwie 3% słuchaczy. zbudowanie i uruchomienie Pra- zakładaliśmy pisząc projekt. Mo- Projekt zakłada spełnienie re- cowni Integracji Systemów Zarzą- żemy się pochwalić bardzo wy- zultatów twardych powyżej wstęp- dzania Zasobami Energetycznymi sokim współczynnikiem realizacji nych planów, co zapewne będzie Budynków H/BMS (Home/Building rezultatów twardych (czyli takich, dodatkową korzyścią dla Politech- Management Systems). które łatwo „policzyć” – np.: liczba niki Łódzkiej. W projekcie na bie- W ramach projektu realizowane studentów i absolwentów nowo żąco monitorowane są wszystkie jest ogromne zadanie dotyczące otwieranych lub modyfikowanych wydatki i ich zgodność z harmono- rozwoju Biura Karier „Wsparcie stu- kierunków studiów, liczba uczest- gramem i realizacją poszczegól- dentów i absolwentów Politechniki ników kursów, szkoleń, liczba prze- nych zadań. Łódzkiej w wejściu na rynek pracy szkolonych pracowników kadry Podsumowując mijający rok oraz zwiększenie umiejętności tre- dydaktycznej, liczba przyznanych/ chciałbym serdecznie podzięko- nerskich kadry Politechniki Łódzkiej”. rozliczonych stypendiów itp.), któ- wać za dotychczasową współpra- Dzięki temu przedsięwzięciu Biuro ry osiągnął około 98%. cę wszystkim kierownikom zadań Karier stało się jednym z wiodą- Dużym sukcesem jest urucho- oraz zespołowi projektowemu cych ośrodków tego typu w Polsce. mienie wszystkich planowanych i życzyć Zdrowych i Wesołych Świąt Do najważniejszych przedsięwzięć studiów podyplomowych, kursów i Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Biura należą: szkoleń. Pokazuje to, że tematycznie Nowego Roku, a także powodzenia a) elektroniczny system badania i marketingowo właściwie dosto- w realizacji zakładanych celów. losów zawodowych absolwen- sowano rodzaj usług edukacyjnych tów PŁ do potrzeb rynkowych. Większość n Konrad Szumigaj
 • 8. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I A Po 25 latach przerwy matematyka powraca na maturę. W maju obowiązkowy egzamin z tego przedmiotu będą musieli napisać wszyscy uczniowie. Pod koniec października Politechnika Łódzka przeprowadziła próbną maturę z matematyki przez Internet. Dobrze pisało się tę maturę Po rocznych przygotowaniach Politechnika Łódzka realizacji tak poważnego przedsięwzięcia należało stwo- zorganizowała 29 października pierwszy w Polsce i na rzyć dedykowany system informatyczny. Zadania tego tak dużą skalę pierwszy w Europie próbny egzamin podjął się zespół młodych informatyków z Instytutu Me- z matematyki przeprowadzony drogą elektroniczną. chatroniki i Systemów Informatycznych pracujący pod O godz. 9.00 około 3000 uczniów z 200 szkół z całej kierunkiem prof. Sławomira Wiaka. Na szczególne pod- Polski, w tym 33 z województwa łódzkiego przystąpiło kreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania i determi- do tego eksperymentu. Zamiast arkuszy z pytaniami nacji młodych informatyków (studentów i doktorantów), był monitor komputera, a długopis i linijkę zastąpiła a w szczególności Rafała Stryjka, Dominika Jeske i Macie- klawiatura i myszka. Wystarczyło podać hasło i swój ja Krasuskiego. Forma egzaminu była tak pomyślana, PESEL, aby na ekranie pojawiły się zadania. Egzamin aby z rozwiązaniem zadań mógł poradzić sobie każdy trwał 170 minut. uczeń, nawet ten – choć dziś trudno to sobie wyobra- zić – który nie jest zbyt biegły w obsłudze komputera. Przeprowadzenie egzaminu na tak wielką skalę wy- magało także odpowiedniego sprzętu – dodaje pro- rektor. – Otrzymaliśmy w tym zakresie duże wsparcie ze strony IBM Polska oraz Microsoft Polska. IBM przekazał sprzęt o wartości przekraczającej 150 tys. zł, natomiast Microsoft najnowocześniejsze oprogramowanie. Dzięki temu w Instytucie Mechatroniki i Systemów Infor- matycznych Politechniki Łódzkiej powstało Centrum Kompetencyjne IBM (IBM Technical Exploration Cen- ter), jedyne w Polsce zlokalizowane w uczelni, któ- re uroczyście otwarto także 29 października. Jego pierwszymi użytkownikami (jeszcze przed oficjalnym przecięciem wstęgi) byli maturzyści z Liceum Ogólno- kształcącego PŁ, którzy pisali w nim e-maturę. Egzaminatorem w e-maturze był komputer. Ucz- niowie mieli do rozwiązania, tak jak na czekającym ich w maju egzaminie, 35 zadań na poziomie podsta- wowym. 25 z nich to tzw. zadnia zamknięte (wybór prawidłowej odpowiedzi z czterech podanych wa- riantów), a kolejne 10 – to zadania otwarte. – Zadania zostały przygotowane zgodnie z podstawą programo- Pomysłodawcą internetowej matury jest dr Jacek wą i obowiązującymi standardami. Niektóre zadania Stańdo z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. rejestrowane były na bieżąco i praktycznie on-line było Władze uczelni uznały, że trzeba zrobić wszystko, aby wiadomo, jak rozwiązywali je uczniowie. Jednak spraw- zrealizować pionierski projekt, który miał wypracować dzenie, jak uczniowie są przygotowani do właściwego dobre praktyki egzaminowania przy użyciu najnow- egzaminu, nie jest najważniejszym celem tego projektu szych technologii. Systemy informatyczne mają zasto- – podkreśla dr Stańdo. – Chcemy dowiedzieć się jak ucz- sowanie już we wszystkich dziedzinach życia, uznaliśmy, niowie radzą sobie od strony „technicznej”, np. z zazna- że najwyższy czas, aby sprawdzić możliwości wykorzy- czaniem fragmentu wykresu. Będziemy analizować wie- stania technologii informatycznych w zakresie egzami- le innych aspektów, których dotąd nikt nie badał, np. ile nowania i oceniania prac w sposób zdalny – mówił na czasu zajmuje uczniom rozwiązanie zadania, jak często spotkaniu w dniu przeprowadzania e-matury prorek- uczniowie zmieniają odpowiedzi, jak silna jest korelacja tor ds. kształcenia dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. między oceną w szkole a wynikiem z e-matury. Dr Stań- nadzw. – Dr Stańdo przygotował zadania, które zwe- do zamierza także (przy współpracy z Centralną Komi- ryfikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W celu sją Egzaminacyjną) przeprowadzić badania dotyczące
 • 9. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I A tzw. edukacyjnej wartości dodanej w kontekście egza- miernym. Gorzej wypadła geometria przestrzenna, minu gimnazjalnego oraz próbnej matury z matema- a także kombinatoryka. tyki przeprowadzonej 3 listopada 2009 roku. Uczniowie, którzy pisali e-maturę, swój wynik po- Patronat nad e-maturą objęli: Minister Edukacji Na- znali cztery dni później. Zbiorcze zestawienia nie były rodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Marszałek podane do publicznej wiadomości, tak uzgodniono Województwa Łódzkiego i Dyrektor Okręgowej Komi- z Ministerstwem Edukacji Narodowej. E-matura była sji Egzaminacyjnej. Przedstawiciele patronów i spon- eksperymentem i nie ma punktu odniesienia dla porów- sorów oraz inni zaproszeni goście związani z oświatą nania – mówi dr Stańdo i dodaje, że odsetek osób, któ- spotkali się o 11.00 w sali konferencyjnej na Wydziale re osiągnęły próg zaliczający egzamin był większy niż Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. oczekiwano. To tutaj od rana było centrum e-matury. W Instytucie Nie brakuje pytań, co dalej. Czy i kiedy ten sposób Mechatroniki i Systemów Informatycznych znajdował przeprowadzania matury stanie się powszechny i obo- się serwer obsługujący e-maturę, a osoby zaangażo- wiązujący? Oczywiście decyzje leżą w gestii Minister- wane w projekt z nieskrywanymi emocjami obserwo- stwa Edukacji Narodowej. To, co wydarzyło się 29 paź- wały przebieg eksperymentu. Gdy wszystko ruszyło dziernika udowodniło, że możliwe jest zastosowanie i do systemu bez przeszkód zalogowało się kilka tysię- elektronicznego systemu egzaminowania i oceniania cy uczniów można było odetchnąć z ulgą. na dużą skalę. Eksperyment z e-maturą wypadł po- myślnie i zdaniem jego organizatorów już w najbliż- szej przyszłości można by w ten sposób organizować np. matury poprawkowe, czy teoretyczną część egza- minów zawodowych. Korzyści z e-matury w porównaniu z tradycyjną papierową to m.in. skrócenie czasu oczekiwania na wynik egzaminu, zminimalizowanie błędów w ocenie, zredukowanie kosztów, mniejsze ryzyko przecieku i zachowanie wielu tysięcy drzew. W tej chwili problem jest w skali przedsięwzięcia – podkreśla prorektor Krzysztof Jóźwik. – W szkołach potrzebny jest powszechny dostęp do sieci internetowej, która zapewni odpowiednią szybkość transferu danych. Platforma przygotowana przez programistów prof. Wia- ka może być użyta do przeprowadzenia e-egzaminów z innych przedmiotów. Matura w takiej formie będzieE-matura Po zakończeniu matury goście i licznie obecne me- możliwa, gdy szkoły zostaną wyposażone w odpowiednispotkała sięz ogromnym dia obserwujące wydarzenie wysłuchali „gorących” re- sprzęt. Jak informuje prof. Wiak, kierowany przez nie-zainteresowaniem lacji ze szkół w Poddębicach i w Łęczycy. Za pośredni- go zespół przystąpił do dalszych prac na rozbudowąmediów. ctwem Skypa padły pierwsze oceny nowego sposobu i doskonaleniem system, szczególne znaczenie ma tu-Wywiadówudzielają egzaminowania. Niektóre zadania były bardzo łatwe – taj zaimplementowanie odpowiednich mechanizmówdr J. Stańdo mówił jeden z uczniów – ale niektóre sprawiły mi kłopot. bezpieczeństwa. Profesora cieszy również deklaracjai prorektor Za dużo było zadań z ciągów. Drugi dodaje – Cieszę się, ze strony IBM o dalszym wsparciu projektu.K. Jóźwik że mogłem w ten sposób pisać maturę. Otwarte zadania E-matura spotkała się z ogromnym zainteresowa-foto: obliczałem na kartkach, a do komputera wpisywałem tyl- niem mediów. Mówiły o tym wszystkie stacje telewi-Jacek Szabela ko wynik. Bardziej mi się podoba ten sposób, łatwiej było zyjne, publiczne i komercyjne, obszernie opisywały mi się zastanowić. Cały czas wiedziałem, ile zadań jeszcze gazety, a stacje radiowe podawały to w swoich serwi- mam rozwiązać i ile zostało mi na to czasu. sach informacyjnych obok najpilniejszych relacji poli- Maturzyści nie narzekali na brak czasu na rozwią- tycznych. zanie zadań. Wielu skończyło wcześniej. Maturzyści Politechnika Łódzka kolejny raz pokazała nową drogę z LO PŁ udzielali pierwszych wywiadów dla mediów – podkreśliła Kurator Oświaty w Łodzi Wiesława Ewald. na długo przed godziną oznaczającą koniec egzami- – Wiele lat temu to tutaj połączono egzamin matural- nu. – Dobrze pisało się tę maturę – mówili. – Nie mieli- ny z egzaminem wstępnym na uczelnię. Obecnie jest to śmy żadnych problemów. obowiązująca procedura dla wszystkich. Mam nadzie- A jak wypadł egzamin? ję, że podobnie stanie się z e-maturą i za kilka lat dzięki Zdaniem dr. Stańdo maturzyści zasłużyli na czwór- inicjatywie Politechniki będzie to obowiązujący system kę. Jak podkreśla, rewelacyjnie poradzili sobie z pro- egzaminowania. centami, równaniem prostym, kwadratowym i wy- n Ewa Chojnacka
 • 10. ¯ycie Uczelni 4/2009 10W Y D A R Z E N I AEuropejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest inicjaty-wą Komisji Europejskiej, mającą na celu przede wszystkim zmniej- Docenioneszenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach do 2010 roku. działaniaBezpieczniej na drogach W ostatnim numerze „ŻU” pisali- śmy o sukcesie zespołu z Instytutu Informatyki – drużynie „fteams”, Efektem tych wysiłków ma być pod zobowiązaniami, w zastępstwie która w światowym finale konkur-obniżenie o 50% statystyk śmier- dyrektora Instytutu prof. Zbigniewa su Imagine Cup w Egipcie zajęłatelności na drogach, a co za tym Pawelskiego, złożył dr inż. Tomasz drugie miejsce w kategorii Softwa-idzie ocalenie 25 tysięcy osób, Pałczyński. re Design: Interoperability Award.które w ciągu roku giną w wypad- Już miesiąc po uroczystościach W związku z tym sukcesem opie-kach samochodowych. Warunkiem w Warszawie (25 listopada br), kun studentów mgr inż. Jarosławsukcesu jest powszechność działań Instytut Pojazdów, Konstrukcji Koszuk otrzymał od Ministerstwana rzecz poprawy bezpieczeństwa i Eksploatacji Maszyn PŁ przy Spraw Wewnętrznych i Administra-na drogach. Od 2004 r., kiedy Karta współudziale Departamentu In- cji list z gratulacjami. Witold Drożdżzostała oficjalnie zaprezentowa- frastruktury Urzędu Marszałkow- Podsekretarz Stanu w MSWiA piszena w Dublinie podczas spotka- skiego, zorganizował seminarium m.in.: Pragnę wyrazić uznanie dlania ministrów transportu krajów nt. „Integracja środowiska eksper- Pańskiej wiedzy, zaangażowaniaczłonkowskich Unii Europejskiej, ckiego na rzecz działań perspek- oraz umiejętności pedagogicznych.podpisało ją już bardzo wiele gre- tywicznych w zakresie poprawy Przekładają się one nie tylko na do-miów, m.in. firm, stowarzyszeń brd w regionie łódzkim”. Patronat konania poszczególnych studentów,i instytucji. nad spotkaniem objął Marszałek ale są również niezwykle cennym Podczas Międzynarodowych Włodzimierz Fisiak, a obrady me- wkładem w budowę wizerunku PolskiTargów Infrastruktury Miejskiej rytoryczne zainaugurował Andrzej na arenie międzynarodowej. Jestemi Drogowej – Infrastruktura 2009 Grzegorczyk - Dyrektor Sekretaria- głęboko przekonany, że wszystko tow Warszawie w dniu 16 październi- tu Krajowej Rady Bezpieczeństwa przyczyni się do promocji i rozwojuka br. odbyła się uroczystość pod- Ruchu Drogowego. społeczeństwa informacyjnego.pisania Europejskiej Karty Bezpie- Jak podkreślali organizatorzy Druga miła wiadomość wiąże sięczeństwa Ruchu Drogowego. Kartę – celem spotkania była analiza z Kołem Naukowym Fizyków „Kotpodpisali, w obecności przedstawi- planów rozwoju transportu oraz Schrödingera”, o którego działaniachcieli Komisji Europejskiej oraz wice- działań resortowych w aspekcie ich często informujemy na łamachministra infrastruktury Radosława wpływu na bezpieczeństwo ruchu „ŻU”. Studenci są stałymi uczest-Stępnia, nowi członkowie projektu drogowego. Mówiono o znaczeniu nikami Festiwalu Nauki, Techniki– 37 instytucji publicznych, stowa- transportu w strategii wojewódz- i Sztuki organizowanego w Łodzi,rzyszeń i przedsiębiorstw, w tym twa łódzkiego. W zakresie aktual- od semestru zimowego 2008/2009także Instytut Pojazdów, Konstruk- nych działań na rzecz poprawy brd prowadzą ćwiczenia dla Łódz-cji i Eksploatacji Maszyn (PKiEM) w regionie, dr inż. Ryszard Gałczyń- kiego Uniwersytetu Dziecięcego,z Politechniki Łódzkiej. Otwarcia ski przedstawił koncepcję utworze- a w ostatnim numerze „ŻU” moż-spotkania dokonała Marie-Therese nia Regionalnego Centrum BRD. na było przeczytać o ich udzialeDuffy-Haeusler, p.o. dyrektora Przed- Jako perspektywiczne rozwiązanie w tegorocznym Pikniku Naukowymstawicielstwa Komisji Europejskiej prof. Zbigniew Pawelski przed- Polskiego Radia i Centrum Nauki Ko-w Polsce – relacjonuje dr inż. Ry- stawił dokonania Instytutu PKiEM pernik oraz pokazach zorganizowa-szard Gałczyński z Instytutu, spe- w ramach międzynarodowego Pro- nych na zaproszenie Działu Promo-cjalista od bezpieczeństwa ruchu jektu Coopers i nadzieje na popra- cji w czasie Salonu Edukacyjnegodrogowego – Kierunki działań wę brd, jaką stwarzają Inteligentne w naszej uczelni. Ta pasja do przy-w zakresie bezpieczeństwa ruchu Systemy Transportowe. stępnego i niebanalnego tłuma-drogowego (brd) w Europie przed- W zamierzeniach Instytutu jest czenia i pokazywania fizyki zostałastawiła Isabelle Kardacz, która prze- także utworzenie „Łódzkiego Porta- dostrzeżona także poza PŁ i „Kotwodniczy Sekcji Bezpieczeństwa lu BRD” oraz włączenie zagadnień Schrödingera” kandyduje w konkur-Ruchu Drogowego Komisji Europej- związanych z bezpieczeństwem ru- sie „Popularyzator Nauki”, organizo-skiej. Z kolei główne założenia Karty chu drogowego do tematyki prac wanym przez serwis Nauka w Polsceomówiła Aude Delesalle koordynu- magisterskich. PAP przy współpracy MNiSW.jąca tę inicjatywę. Formalny podpis n Ewa Chojnacka n E.Ch.
 • 11. 11 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ANa dwa dni października (22-23.10) Politechnikę Łódzką odwiedzili prorektorzy ds. nauki i rozwojupublicznych wyższych szkół technicznych, przyjechali na cykliczne, IX już kolegium.Prorektorzy o rozwoju uczelni technicznych wi Kolegium w Politechnice Łódz- kiej – prof. Piotrowi Szczepaniako- wi, prorektorowi ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką. Znaczna część spotkania po- święcona była krajowej infrastruk- turze informatycznej Nauki Pol- skiej. Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr z AGH, dyrektor Akademi- ckiego Centrum Komputerowego „Cyfronet” przedstawił działania konsorcjum „Pionier” skupiającego 22 ośrodki w Polsce, w tym PŁ. „Pio- nier” posiada ogólnopolską, nieza- wodną sieć światłowodów, której przepustowość na przestrzeni 17Goście lat działalności wzrosła 20-krotnie.konferencji Organizatorzy postanowili roz- rów, które pomogą pracownikom Duże zainteresowanie uczestni-w rektoracie począć spotkanie od omówienia w zakładaniu i prowadzeniu firm. ków Kolegium wzbudziła prezen-foto: perspektyw rozwoju Łodzi. Goście Jak wynika z badań, druga stro- tacja prof. Piotra Kuli, prezesa Cen-Jacek Szabela z zainteresowaniem oglądali zdjęcia na, czyli przedstawiciele przemysłu, trum Transferu Technologii PŁ, sp. łódzkiej architektury, prezentowa- problemy dostrzegają w kontak- z o.o., który mówił o komercjalizacji ne przez dr. hab. arch. Jana Salma tach z uczelniami, nie wiedzą jak badań na przykładzie Politechni- z PŁ. Architekt mówił o zagospo- nawiązać współpracę z naukowca- ki Łódzkiej. CTT PŁ powstało jako darowaniu terenu wokół Dworca mi, narzekają też na wysokie na- pierwsza tego typu organizacja Fabrycznego, o budowie najno- rzuty instytucji naukowych zwięk- biznesowa przy uczelni. Zajmuje wocześniejszego w Polsce węzła szające koszty zlecanych badań. się m.in. sprzedażą technologii, komunikacyjnego PKP i o powsta- Ankietowani przedsiębiorcy uznali, udzielaniem licencji i pomocą jącym w jego okolicy i wokół starej że źródłem informacji o badaniach w zakładaniu firm typu spin-off. elektrowni Centrum Sztuki Świata. naukowych są dla nich głównie O Europejskim projekcie trans- W spotkaniu prorektorów wziął media i dlatego należy zmienić do- feru technologii mówił Piotr Za- udział były wiceminister w MNiSW, tychczasowe formy promowania, wadzki z Urzędu Patentowego obecnie dyrektor Ośrodka Przetwa- rozwijać stowarzyszenia absolwen- RP. Politechnika Łódzka wspólnie rzania Informacji – dr inż. Olaf Gajl, tów, jako cenne źródła kontaktów z UP RP realizuje pilotażowy projekt który zaprezentował wyniki badań uczelni z biznesem. europejski, w którym uczestniczy na temat aspektów przedsiębior- Dr inż. Olaf Gajl podkreślił, że 9 państw. Podpisaliśmy umowę we czości akademickiej i współpracy spotkanie prorektorów jest dobrą wrześniu 2008 roku. Jesteśmy je- z przemysłem. Próbował odpowie- okazją do przygotowania dla mini- dyną w kraju uczelnią w trzyletnim dzieć na pytanie jak spowodować sterstwa propozycji nowych wskaź- programie współpracy państw eu- wzrost zakładania firm przez na- ników przy stosowaniu narzutu na ropejskich na rzecz transferu tech- ukowców. Z przeprowadzonych badania. Działania te mogą zwięk- nologii i innowacji ze sfery uczelni badań wynika, że naukowcy naj- szyć motywację do współpracy do biznesu. Współpraca jest bardzo chętniej zakładaliby firmy zależne zarówno przemysłu, jak i nauki. owocna i wskazuje na zwiększenie od uczelni, przy czym bardzo istot- Konieczne są także zmiany usta- liczby zgłoszeń i udzielanych pa- ny jest stosunek władz uczelni do wodawcze w zakresie interpretacji tentów dla opracowań powstałych tego typu przedsięwzięć. Badania zasad pomocy publicznej i ustawy w PŁ. W 2007 roku na 45 zgłoszeń wykazały także, że niewielka liczba o zamówieniach publicznych w za- udzielono 29 patentów, a w 2008 naukowców ma predyspozycje do kresie badań. roku na 55 skierowanych do UP zakładania indywidualnych firm. Prezentacja Politechniki Łódzkiej rozwiązań aż 43 uzyskały patent. Dr Gajl zaproponował, aby tworzyć i jej perspektyw rozwoju przypadła na uczelniach grupy menedże- w udziale głównemu organizatoro- n Małgorzata Trocha
 • 12. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I ANagroda za artykuł nak destrukcyjny efekt uboczny, burzący pozorną nie- wzruszoność naszego globu. Dodatkowo presja tzw. środowisk proekologicznych powoduje zafałszowanie Do 33. edycji Konkursu im. prof. M. Pożaryskie- realnych możliwości technicznych i ekonomicznych go na najlepsze artykuły opublikowane w 2008 roku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz w czasopismach SEP redakcje 10 czasopism zgłosiły blokuje rozwój energetyki jądrowej. Na to nakładają 36 prac. Jury jednomyślnie przyznało pierwszą na- się jeszcze ideologiczne sprzeciwy tzw. obrońców ży- grodę dla artykułu pt.: „Globalny kryzys energetyczny cia, traktujących podejmowanie tej problematyki jako – mit czy rzeczywistość?” opublikowanego w numerze zamach na prawa człowieka, tj. na swobodę i nieogra- 2 „Przeglądu Elektrotechnicznego”. Jego autorem jest niczoność ludzkiej prokreacji. Cały ten trudny problem dr hab. Marek Bartosik, prof. nadzw. z Instytutu Apa- jest zatem niezwykle niedogodny dla elit politycz- ratów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Wręczenie nych, kierujących się nie poczuciem odpowiedzial- nagród i dyplomów laureatom odbyło się 4 września ności za problemy i perspektywy rozwoju ludzkości, 2009 r. podczas I Kongresu Elektryki Polskiej zorgani- a doraźnym interesem własnym i partyjnym. Wnioski zowanego w Politechnice Warszawskiej. Wykład zamy- nasuwają się same: kający plenarne obrady Kongresu wygłosił prof. Barto-  szybkość destrukcji zasobów geopaliw jest większa, sik, który mówił na temat poruszony w nagrodzonym niż szybkość samoorganizowania się cywilizacji dla artykule. przetrwania, „Życie Uczelni” poprosiło prof. Marka Bartosika  prawdopodobieństwo destabilizacji jest wyższe, o streszczenie przedstawionych w artykule myśli niż prawdopodobieństwo równowagi, i wniosków.  bardzo szybko wzrasta zagrożenie wejścia w sta- Globalny kryzys energetyczny dium niemożliwego do opanowania kryzysu ener- – mit czy rzeczywistość? getycznego. A zatem kopalne źródła energii pierwotnej wyczer- Zasadniczy nurt nagrodzonego artykułu dotyczy pują się i proces ten będzie ulegał przyspieszeniu nie sytuacji energetycznej świata, w tym Polski. Nasza tylko wskutek wzrostu liczby ludności świata, ale także kultura i styl życia, cała nasza cywilizacja techniczna, wskutek szybkiego wzrostu poziomu cywilizacyjnego obracają się wokół rozprowadzania i konsumowania zaniedbanych gigantów demograficznych: Chin, In- energii. Jest nas około 6,75 mld (2009), liczebność dii, Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej, Afryki. ludzkiej populacji wzrasta obecnie o 80 mln rocznie. Konkurencja w wyścigu do źródeł energii pierwotnej Potrzeby energetyczne wzrastają, bo energia jest nie- będzie gwałtownie wzrastać. W miarę nasilania się zbędna do zaspokojenie naszych podstawowych po- sytuacji kryzysowej, posiadacze zasobów energe- trzeb materialnych i niematerialnych: bezpiecznego tycznych będą coraz bardziej troszczyć się o swój byt schronienia, ciepła, produkcji i dostaw wyżywienia i przetrwanie, a coraz mniej o dobre interesy ze sprze- i wody, transportu, wytwarzania i dystrybucji wyrobów daży zasobów dla przetrwania innych. Sytuacja wów- przemysłowych, edukacji, nauki, kultury, rozrywki... czas może stać się wysoce konfliktowa. W skali globalnej ponad 86% energii pochodzi z nieod- Pierwszym znakiem kryzysu będzie zapewne nawialnych, kopalnych źródeł energii pierwotnej. postępujący spadek produkcji paliw napędowych Wielu ekspertów oraz instytucji naukowych i go- z ropy, co może nastąpić stosunkowo szybko. Drogi spodarczych dostrzega, że systematyczny i szybki do uniknięcia globalnego kryzysu energetycznego nie wzrost zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii, są obecnie znane. Konieczne są całkowicie nowe roz- w tym szczególnie na energię elektryczną, powoduje wiązania, wymagające wykorzystania całego geniuszu przyspieszone wyczerpywanie się nieodnawialnych ludzkiego i zbiorowego wysiłku cywilizacyjnego, na źródeł surowców energetycznych. Wymowa faktów co pozostaje coraz mniej czasu. W praktyce problem jest brutalna, a pierwsze symptomy nadchodzącego musi zostać rozwiązany przez dwa, ew. trzy następne kryzysu już widoczne, szczególnie w odniesieniu do pokolenia. najwcześniej dostrzeżonego problemu ropy naftowej. W międzyczasie trzeba podejmować i rozwijać lo- Coraz liczniejsze sygnały ostrzegawcze ze strony kalne i globalne działania zmierzające do zwiększenia specjalistów i różnych instytucji śledzących problem produkcji energii z elektrowni jądrowych i ze źródeł wystarczalności źródeł energii pierwotnej są z reguły odnawialnych oraz racjonalnego użytkowania energii, zagłuszane jako nieuzasadnione przepowiednie ka- szczególnie elektrycznej, co będzie łagodziło nasilanie tastrofistów. Powody niedostrzegania rzeczywistych się kryzysu energetycznego. zagrożeń są jednak bardziej złożone. Dotychczasowe działania antykryzysowe można Pogląd, iż matka Ziemia jest niczym niewzruszoną uznać jedynie za wysoce niezadowalające, zarówno opoką ludzkości, jest od stuleci zakodowany w świa- w skali globalnej jak i europejskiej oraz lokalnej, cho- domości i podświadomości człowieka. Pozytywne ciaż zainteresowanie polityką energetyczną zaczęło w swej istocie działania gatunku ludzkiego, dają jed- wyraźnie wzrastać. n
 • 13. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wzbogacił się o dwa nowoczesne labo-ratoria naukowo-dydaktyczne. Laboratoria wyposażyła dla Katedry Techniki Ogrzewczej i Wenty-lacyjnej firma WOLF Technika Grzewcza Sp. z o.o., która jest polskim oddziałem firmy WOLF GmbH,niemieckiego producenta systemów grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.W laboratorium jest w tej chwili najnowszy na rynku sprzęt. Koszt całości projektu to 260 tys. zł.Sprzęt od niemieckiej firmy wane. Oznacza to, że sygnały z czuj- ników i automatyki wbudowanej w stanowiska badawcze są przesy- łane do komputerów, co umożliwia śledzenie procesów technolo- gicznych, zmianę ich parametrów, odczyty i sterowanie automatyką. Przy pomocy oprogramowania Uroczyste otwarcie i zainstalowanej aparatury, moż- nowego na także ingerować na bieżąco laboratorium w odbywające się procesy techno- foto: logiczne. Jacek Szabela Oficjalne uroczyste otwarcie la- Są tam: Pierwsze takie boratoriów odbyło się 21 paździer-  układ instalacji kolektora sło- laboratorium nika 2009 r. Wziął w nim udział rek- necznego z zasobnikiem, który To pierwsze wyposażone przez tor PŁ prof. Stanisław Bielecki oraz może być stosowany w przygo- firmę WOLF w taki sprzęt labora- Hubert Berndt szef eksportu firmy towaniu ciepłej wody użytkowej torium uczelniane. Łódź jest znana WOLF GmbH na Europę Środkowo- w budownictwie jedno i wielo- z projektów, które wychodzą z Po- Wschodnią. rodzinnym, a także do użytku litechniki Łódzkiej – mówił Hubert Współpraca z firmą WOLF jest publicznego, wspomagać pracę Berndt – Cieszymy się, że mogliśmy perspektywiczna – podkreśla prof. centralnego ogrzewania (np. dać studentom do dyspozycji nie po- Henryk G. Sabiniak, kierownik ka- ogrzewanie podłogowe), czy też jedyncze urządzenia, ale cały system, tedry – Opracowaliśmy program podgrzewać wodę w basenach, który pozwala kształcić w kierunku badań naukowych mający na celu  układ nagrzewnicy powietrza oszczędzania energii i ochrony środo- doskonalenie urządzeń produkowa- wraz z rekuperatorem umożli- wiska. Jak dodał, najlepsi studenci nych przez firmę WOLF, jak i udział wiającym odzyskiwanie ciepła mogą liczyć też na praktyki w nie- w powstawaniu nowych produktów. z usuwanego powietrza, mieckiej siedzibie firmy. Dzienni- Co ważne, otrzymane urządzenia,  system centralnego ogrzewania karzom zainteresowanym nowym aparatura i sprzęt komputerowy oparty na dwufunkcyjnym kotle laboratorium rektor prof. Stanisław umożliwią studentom wydziału za- kondensacyjnym. Stanowisko to Bielecki tłumaczył, że współpraca poznanie się z najnowocześniejszymi umożliwia badanie takich właś- i kontakty z praktyką przemysłową technologiami mającymi zastoso- nie kotłów, ponieważ zainstalo- są dla uczelni konieczne, aby była wanie w instalacjach stosowanych wana aparatura pomiarowa do- uznawana za ważne centrum kom- w budownictwie, z którymi jako przy- konuje analizy odprowadzanych petencji – Studenci mają dostęp do szli inżynierowie na pewno będą się spalin, pomiaru ilości zużytego sprzętu, którego będą używać w pra- stykać w swojej praktyce zawodowej. gazu opałowego w dowolnej fa- cy zawodowej, odbywają praktyki, zie pracy kotła, także kondensa- Nowoczesne techno- dzięki czemu nasi absolwenci są od tu odzyskanego ze spalin. logie w instalacjach razu gotowi do podejmowania inży- Druga sala jest pracownią kom- nierskich zadań. W jednej z sal zamontowano puterową wyposażoną w stacje Nowe laboratoria są kolejnym urządzenia do badania i nauczania robocze, monitory LCD i niezbędne dowodem na dobrą współpracę zagadnień związanych z ogrzew- do kształcenia i prowadzenia ba- i pożyteczne kontakty Politechniki nictwem, odnawialnymi źródłami dań oprogramowanie. Łódzkiej i przemysłu. energii i odzyskiem energii ciepl- Obie sale, laboratorium i pra- nej. cownia komputerowa, są zintegro- n Ewa Chojnacka
 • 14. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I APolitechnika Łódzka wspólnie z Gminą Miasta Rypina będzie popularyzować nauki matema-tyczno-przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Współpraca w tym za-kresie odbywać się będzie w ramach projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” finan-sowanego ze środków unijnych.Jeszcze szerzej otwarte drzwi W poniedziałek 9 listopada zostało podpisaneporozumienie o współpracy pomiędzy PolitechnikąŁódzką reprezentowaną przez rektora prof. StanisławaBieleckiego, a Gminą Miasta Rypina reprezentowanąprzez burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza. W ten sposób nasza uczelnia włączyła się w po-nadregionalny program, którego celem jest zmiananastawienia uczniów do nauki przedmiotów ścisłych.Jest on realizowany w 39 szkołach podstawowych i 17gimnazjach na terenie 12 gmin w 6 województwach(kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazo-wieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie) obejmu-jąc wsparciem 4680 uczniów. Burmistrz Błaszkiewiczz dumną podkreśla – Jesteśmy liderem dużej grupy sa-morządów. Przystąpiliśmy do projektu, który realizuje-my z myślą o dzieciach i młodzieży z małych miast i wsi.Chcemy im udostępnić nowoczesny sprzęt do nauki, ale szym obowiązkiem przekazywanie wiedzy wszędzie tamnajważniejsze są zajęcia dla uczniów i tutaj właśnie wi- gdzie się da i w każdy możliwy sposób. Udział w tym pro-dzimy rolę Politechniki Łódzkiej. W projekcie „Z Nauką jekcie jeszcze szerzej otwiera drzwi naszej uczelni.Ścisłą za Pan Brat” chodzi o to, aby naukę tę uczynić Współpraca będzie kontynuowana latem, kiedybardziej przyjazną i zrozumiałą. Kontakt z wykładow- zorganizujemy w PŁ zajęcia dla 130 gimnazjalistów,cami ma pomóc słabszym uczniom wyrównać poziom a w roku przyszłym dla 120 uczniów szkół podstawo-wiedzy, a tym zdolniejszym stworzyć szansę jej znacz- wych. W planach jest także współpraca z utworzo-nego poszerzenia. nymi w gminach kilkunastoma kołami naukowymi, które będą miały opiekuna z Politechniki Łódzkiej. Raz Uczynić naukę bardziej przyjazną na kwartał uczniowie będą odwiedzać Politechnikę i zrozumiałą i uczestniczyć w zajęciach przygotowanych w uczel- ni. Ostatni etap projektu to Festiwal Nauki w Rypinie W najbliższym okresie Politechnika Łódzka zor- z udziałem wykładowców z Politechniki Łódzkiej.ganizuje w uczelni zimowe warsztaty naukowe. Od W uroczystości podpisania porozumienia udział25 stycznia do 13 lutego będziemy gościć uczniów wzięli także: Mirosław Pączkowski wiceburmistrz Mia-(szkół podstawowych i gimnazjów), dla których prze- sta Rypina, Małgorzta Świtalska dyrektor Miejskiegoprowadzimy zajęcia – wykłady oraz ćwiczenia labo- Zespołu Obsługi Oświaty, prorektor ds. kształceniaratoryjne z matematyki, chemii i fizyki. Młodzi ludzie dr hab. Krzysztof Jóźwik, prof. nadzw. oraz mgr Elżbietazapamiętują takie wizyty i być może będą chcieli za Krawczyk ze Studium Języków Obcych odpowiedzial-parę lat wrócić do Politechniki jako jej studenci. Wiem to na za organizację projektu w Politechnice Łódzkiej.z własnego doświadczenia – wspominał burmistrz Wszyscy zgodnie podkreślali, że słabością naszegoBłaszkiewicz. rynku pracy jest brak ludzi z wykształceniem technicz- Podejmiemy łącznie 760 uczniów – mówił rektor prof. nym, a zmiana tej sytuacji jest procesem, który wyma-Stanisław Bielecki – którym udostępnimy najnowsze ga czasu. Projekt „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” jest prze-laboratoria, a rozmowy z wykładowcami i studentami widziany na trzy lata. Trzeba mieć nadzieję, że wysiłeksprawią, że zajęcia na uczelni staną się nie tylko okazją włożony w jego realizację zmniejszy lęk młodzieżydo osiągnięcia lepszych wyników w nauce przedmiotów przed naukami ścisłymi i wzmocni budowanie społe-ścisłych, ale również niezapomnianą przygodą. Naszym czeństwa opartego na wiedzy.celem jest troska o młodzież, szukanie talentów, a na- n Ewa Chojnacka
 • 15. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AUroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, która odbyła się 27 listopadaudowodniła, że Politechnika jest liczącą się w regionie i całym kraju uczelnią z wieloletnią tradycją,a jej siłą są jej absolwenci.Inżynierowie z wyobraźnią i wrażliwością Stowarzyszenie Wychowanków PŁ od lat konse- W dobry nastrój przed rozpoczęciem sesji wprowa- kwentnie buduje więzi między absolwentami i macie- dziła zgromadzonych Akademicka Orkiestra Politech- rzystą Uczelnią. Wspierane przez JM Rektora organizu- niki Łódzkiej pod dyrekcją Ryszarda Osmolińskiego je raz do roku uroczystą sesję poświęconą aktualnym krótkim koncertem muzyki lekkiej i przyjemnej. wyzwaniom, przed jakimi stoi Politechnika. Spotkania Sesję otworzyło wystąpienie rektora prof. Stani- te są połączone z podsumowaniem dokonań naszej sława Bieleckiego, który przedstawił Politechnikę uczelni. Od kilku lat ważną częścią sesji jest wręczenie jako centrum akademickie otwarte na nowoczesność Złotych Dyplomów absolwentom Politechniki Łódz- i wychodzące ze swymi licznymi inicjatywami do mia- kiej z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów. sta i regionu. JM Rektor pokazał dynamiczną uczel- Z roku na rok przybywa laureatów Złotych Dyplomów, nię, z której absolwenci, pracownicy i studenci mogą z roku na rok uroczysta sesja przyciąga też coraz wię- być dumni. Mówił o ostatnio osiągniętych sukcesach, cej absolwentów. Jak na dużą i liczącą się uczelnię a także o wizji rozwoju badań na europejskim pozio- z tradycjami przystało, mamy coraz liczniejsze grono mie oraz planach związanych z nowymi inwestycjami. absolwentów – członków Stowarzyszenia. Prorektor prof. Wojciech Wolf swą prezentację pod in- W tym roku podczas sesji zatytułowanej „Politech- trygującym tytułem „Politechnika Łódzka jest piękna” nika Łódzka nowoczesnym centrum akademickim” rozpoczął od myśli Einsteina: Wyobraźnia bez wiedzy Sala Widowiskowa wypełniła się po brzegi. Absolwen- może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni ci, z których wielu przyjechało z daleka, aby otrzymać – najwyżej doskonałe. Przed oczami słuchaczy przewi- Złoty Dyplom, z satysfakcją obserwują dynamiczny jały się zdjęcia z kampusu uczelni, zarówno archiwal- rozwój Politechniki. W holu przed Salą, specjalnie na tę ne, jak i te współczesne. Stare budynki z lat 40. i 50., okazję pokazano wystawę „Kapitał Ludzki w Politech- których już nie ma, widok starej kreślarni, jakiej obecni nice Łódzkiej” przedstawiającą fotografie wybitnych studenci już nie mogą sobie nawet wyobrazić, wywo- naukowców i wybitnych studentów-sportowców. łały żywą reakcję „złotych dyplomantów”, którzy taką właśnie Politechnikę pamiętają z okresu studiów. Ważnym wydarzeniem podczas sesji było przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia pani wojewody Jo- lanty Chełmińskiej. Z tej okazji laudację wygłosił prof. Janusz Szosland. Profesor przedstawił sylwetkę zawo- dową pani wojewody, podkreślając przede wszyst- kim jej dążenie do jak najlepszego wykorzystania potencjału naszej Uczelni na rzecz regionu i zaanga- żowanie w rozwój kadr technicznych. Pani wojewoda jest przewodniczącą Konwentu Politechniki Łódzkiej i wspiera długoterminowe plany jej rozwoju, ponie- waż rozumie – jak mało kto – jak ważne jest osiąganie sukcesów w nowych technologiach i inwestowanieWojewodaJ. Chełmińska Ta sesja była wyjątkowo uroczysta, a jej wyjątkowość w kształcenie kadr technicznych. Pani Jolanta Cheł-z radością podkreśliła obecność znamienitych gości. Na uroczy- mińska wzruszona ciepłymi słowami i uznaniem, jakieprzystąpiła stość przybyli: pani wojewoda Jolanta Chełmińska, pre- ją spotkało wyraziła dumę, że jako absolwentka UŁdo Stowarzyszenia zydent miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki, wicemarszałek została członkiem Stowarzyszenia Wychowanków PŁ.Wychowanków.Towarzyszą jej województwa Witold Stepień, pani kurator Wiesława O Politechnice słychać wszędzie, nie tylko w Polsce,rektor Zewald, prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT- osiągnięcia naukowców są bardziej znane i doceniane zaprof. S. Bielecki NOT prof. Mirosław Urbaniak, a gospodarzy reprezen- granicą – powiedziała, gratulując najnowszych medalii prorektorprof. W. Wolf towali: rektor prof. Stanisław Bielecki, prorektor dr hab. w Brukseli prof. A. Napieralskiemu i prof. S. Bieleckie- Wojciech Wolf prof. nadzw. i dziekani lub prodziekani mu. – Łódź jest znaczącym ośrodkiem akademickim,foto: wszystkich wydziałów. Sesję poprowadził wieloletni uczelnie powinny ze sobą współpracować, a władzaJacek Szabela i niezmordowany w swych inicjatywach prezes Stowa- wspierać ich rozwój. Dziś widzę ludzi, którzy tworzą PŁ rzyszenia Wychowanków mgr Julian Bąkowski. i wiem, że mają oni wyobraźnię i wrażliwość. cd. str. 16 
 • 16. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I AInżynierowie z wyobraźnią... dokończenie ze str. 15 Wzruszenie udzieliło się prezydentowi Jerzemu Złote Dyplomy odbierali inżynierowie, którzy ukoń-Kropiwnickiemu, który powiedział, że – z zachwytem czyli studia w roku 1959 i wcześniej. Wychodzili napatrzy na to, co się dzieje w Politechnice Łódzkiej i wokół scenę rozpromienieni, widać było, że ta uroczystośćniej.(…) Odczytujecie lepiej niż inni znaki czasu. – pod- jest dla nich prawdziwym świętem. Dyplomy wręczalisumował inicjatywy ostatnich lat. im: rektor, prezes SW i dziekani wydziałów. Wiele słów pełnych uznania i podziwu padło z ust W imieniu wyróżnionych absolwentów głos zabrałpani kurator, która współpracuje z PŁ od lat i obserwu- prof. Marian Mikołajczyk, przewodniczący SW PŁ ubie-je jak wszystko jest tu „do przodu”, przed innymi uczel- głej kadencji. Mówił w sposób bardzo piękny i osobistyniami. Gratuluję, że jesteście „dziećmi Politechniki Łódz- o trudnych latach, gdy przyszło mu studiować, o tym,kiej” – powiedziała. Wśród wystąpień zaproszonych jak wraz z dojrzewaniem zawodowym przychodziłogości wyróżnił się głos najmłodszego członka zarządu dojrzewanie polityczne jego pokolenia.Stowarzyszenia. Maciej Pospiech, absolwent z roku Ostatnim dyskutantem był mgr Molenda (dyplom2004, były przewodniczący samorządu studenckie- w roku 1955, Wydział Elektryczny), który mówił o swejgo z radością uczestniczy w zmianach na PŁ pracując pracy w energetyce, a na koniec podarował rektorowiw Stowarzyszeniu. Z radością też stwierdził, że sesje prof. Bieleckiemu album wykonany przez grupę pracu-SW mają coraz więcej uczestników. Czy zmieścimy się jących z nim inżynierów o historii polskiej energetyki.tu za rok, za dwa lata? Na koniec przyszła pora na spotkanie towarzyskie Były rektor, prof. Jan Krysiński powiedział: jesteśmy i wymianę wrażeń. Ta cześć spotkania jest zawsze bar-siłą tego miasta. Entuzjazm wszystkich ludzi wyprowa- dzo udana.dził Łódź i PŁ z kryzysu po okresie transformacji. n Hanna MorawskaWymiana polsko-brytyjskich doświadczeń Pani dyrektor wizytowała kilka jed- – Ogromne zainteresowanie naszy- nostek uczelni. Zobaczyła Centrum mi działaniami ze strony pani Durkin Kompetencji IBM niedawno od- spowodowało wydłużenie wizyty dane na Wydziale Elektrotechniki, z 40 minut do ponad dwóch godzin. Elektroniki, Informatyki i Automa- Poza oficjalnym protokołem odwie- tyki, gospodarzem tej części wizyty dziliśmy laboratorium Inżynierii Ma- był prof. Sławomir Wiak. Następnie teriałowej, aby obejrzeć najnowszą odwiedziła Katedrę Mikroelek- technologię powstałą przy współ- troniki i Technik Informatycznych pracy z firmą Seco/Warwick – po- kierowaną przez prof. Andrzeja Na- wiedział dr Kaczmarek. – Pani Dur- pieralskiego i na zakończenie obej- kin była zainteresowana transferem rzała laboratoria Instytutu Maszyn technologii z uczelni do przemysłu. Przepływowych, po których opro- Dobrym podsumowaniem re- wadzał ja prof. Władysław Kryłło- zultatów wizyty są słowa „Fanta- wicz. Władze Politechniki Łódzkiej stycznie, wyjątkowo, oszałamiająco” reprezentował prof. Piotr Szczepa- wypowiedziane przez panią Durkin niak, prorektor ds. rozwoju uczelni przy pożegnaniu. Nasz gość dodał, i współpracy z gospodarką. że „zrobi wszystko, aby pomagać Całą wizytę sprawnie zorgani- Łodzi w kontaktach z brytyjskim bi- zował dr inż. Łukasz Kaczmarek znesem i wspierać komercjalizacjęPani Claire Durkin z Instytutu Inżynierii Materiałowej, naszych najnowszych rozwiązańw Instytucie Maszyn który po spotkaniu przesłał do technologicznych.” Wizyta przedsta-Przepływowych.Towarzyszy jej 24 listopada odwiedziła Poli- wszystkich osób zaangażowanych wicielki ministerstwa gospodarki UKprorektor prof. Piotr technikę Łódzką pani Claire Durkin, w organizację spotkania podzięko- była okazją do wymiany doświad-Szczepaniaki prof. Władysław dyrektor ds. Europy, Handlu Mię- wania w imieniu Konsulatu Brytyj- czeń i dobrych praktyk w obszarzeKryłłowicz dzynarodowego i Rozwoju w bry- skiego za bardzo ciepłe przyjęcie międzynarodowych inwestycji i in-foto: Michał Błaszczyk tyjskim Ministerstwie Gospodarki. i krótko skomentował odwiedziny. nowacyjnych rozwiązań. n Małgorzata Trocha
 • 17. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I A Warsztaty dla licealistów Wydział Inżynierii Procesowej cenia prowadzonych na Wydziale ponowane przez Wydział ekspe- i Ochrony Środowiska PŁ podpisał i zobaczyć jak wyglądają zajęcia rymenty mogą być wykorzystane 1 grudnia 2009 r. umowę z XXXII w laboratoriach dydaktycznych na lekcjach chemii, biologii bądźPani dyrektori dziekan wydziału LO wchodzącym w skład Zespo- wyposażonych w aparaturę ba- fizyki. łu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 dawczą. Nasi uczniowie będą mogli bar-Foto w Łodzi. Uczniowie będą mogli uczestni- dziej świadomie dokonać wyboruJacek Szabela czyć w warsztatach z zakresu ochro- przyszłej drogi zawodowej – zoba- ny środowiska, chemii analitycznej czą, dotkną, porozmawiają z pra- i fizyki, na których wykonają ciekawe cownikami i studentami. Jest to coś eksperymenty – mówi prof. Stani- więcej niż wiedza z internetu czy sław Ledakowicz, dziekan wydziału. targów edukacyjnych – podkreśla – Zbadają skuteczność biologiczne- Aleksandra Bonisławska, dyrektor- go oczyszczania ścieków, zapoznają ka Zespołu Szkół Ogólnokształcą- się z alternatywnymi źródłami ener- cych Nr 1 – Uważam też, że wizyty gii cieplnej oraz dowiedzą się więcej w uczelni będą sprzyjać rozwojowi o niezwykłych właściwościach pły- osobowości młodych ludzi. nów. W unikatowym laboratorium Wydział proponuje także wykła- badań molekularnych poznają prak- dy i uczestnictwo w pracach stu- Dzięki umowie młodzież szkolna tyczne zastosowania plazmy i samo- denckich kół naukowych. będzie miała możliwość lepszego dzielnie przeprowadzą atrakcyjne poznania kierunków i form kształ- wizualnie doświadczenia. Zapro- n Hanna Kierzkowska-PawlakNieustanna promocja Dział Promocji rozpoczął cykl Dzięki zaangażowaniu naszych W Radziespotkań i wyjazdów związanych studentów, ich opiekunów orazz zachęcaniem uczniów szkół po- wydziałowych pełnomocników Głównejnadgimnazjalnych do studiów ds. promocji uczniowie szkół po-w Politechnice Łódzkiej. „Sezon na nadgimnazjalnych będą mogli 26 listopada obyły się wyborypromocję” będzie trwał przez kilka liczyć na wiele atrakcji: warsztaty, członków Rady Głównej Szkolni-najbliższych miesięcy. interesujące wykłady, pokazy, do- ctwa Wyższego na X kadencję roz- W ramach Ogólnopolskiego świadczenia, konkursy. Wszystko poczynającą się 1 stycznia 2010 r.Tygodnia Kariery gościliśmy w Beł- w duchu dobrej zabawy, aby oba- Wśród 33 członków nowej RGSWchatowie oraz Sieradzu, gdzie pre- lić stereotypy o trudnych studiach jest aż dwóch pracowników Poli-zentowaliśmy naszą ofertę kształ- technicznych. techniki Łódzkiej.cenia. Braliśmy również udział Kolejne targi edukacyjne cze- W grupie profesorów uczel-w targach edukacyjnych w Radom- kają nas w marcu – odwiedzimy ni technicznych znalazł się prof.sku. Zainteresowanie, jakie wyka- wtedy Warszawę, Kraków, Skiernie- Edward Jezierski z Instytutu Auto-zała młodzież odwiedzająca stoi- wice oraz Zgierz, a także weźmie- matyki na Wydziale Elektrotechniki,sko PŁ, przeszło nasze najśmielsze my udział w XIII Łódzkich Targach Elektroniki, Informatyki i Automa-oczekiwania – foldery wręcz zni- Edukacyjnych. tyki, były prorektor ds. kształcenia.kały ze stojaków. Jednak targowe Dbamy również o bezpośredni Pan profesor jest jednym z 4 no-„szaleństwo” dopiero przed nami. kontakt ze szkołami, dlatego roz- wych członków w tej grupie, wy- W dniach 15 – 16 stycznia or- poczęliśmy już wizyty w liceach branych spośród 79 kandydatów.ganizujemy na Wydziale Elektro- oraz technikach Łodzi i regionu. W grupie doktorów znalazł siętechniki, Elektroniki, Informatyki Odpowiadamy na każde zaprosze- ponownie dr inż. Andrzej Bartczaki Automatyki Targi Edukacyjne nie, wiemy bowiem, jak ważny jest z Instytutu Inżynierii Materiałowej,połączone z Drzwiami Otwartymi. każdy potencjalny kandydat. Nie- przewodniczący Związku Zawodo-Dla tegorocznej imprezy wymyśli- które szkoły odwiedzać będziemy wego „Solidarność” w PŁ.liśmy hasło „Festiwal Studenckich wielokrotnie, prezentując każdy Nowa kadencja potrwa po razKół Naukowych”. Spotkało się ono wydział z osobna. pierwszy cztery lata. Serdeczniez bardzo dobrą reakcją wydziałów. n Anna Boczkowska gratulujemy. n
 • 18. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I AO konsekwentnym realizowaniu swoich marzeń i pasji opowiada Katarzyna Trzos – studentka Poli-techniki Łódzkiej, laureatka minionej, XIV edycji konkursu „Grasz o staż”, firmy PricewaterhoseCoo-pers oraz „Gazety Wyborczej”. W tegorocznej edycji nadesłano 2098 konkursowych zadań, wyróż-niono 156 osób, a nasza studentka znalazła się wśród 17 osób z największą liczbą punktów.Marzenia i pasje Moja przygoda z konkursem organizuje spotkania i wymienia„Grasz o Staż” zaczęła się od po- się informacjami o ofertach pracy,szukiwania ciekawego miejsca do szkoleń, albo po prostu o cieka-odbycia obowiązkowych trzymie- wych wydarzeniach, w którychsięcznych praktyk. Na długiej liście warto uczestniczyć. Pierwsze takieoferowanych praktyk był Vattenfall spotkanie to oczywiście finałowaHeat Poland S.A – idealne miejsce gala konkursu, na której odbywado rozwijania mojej prawdziwej się uroczyste wręczenie dyplomów.pasji jaką jest energetyka. Podczas gali spotkała mnie nie- Zdecydowałam się na napisanie zwykle miła niespodzianka – mojedwóch prac: pierwsza z nich doty- prace uzyskały bardzo wysokączyła przedstawienia zasady działa- punktację i oprócz stażu wygrałamnia i kosztów eksploatacyjnych Mo- również szkolenia organizowanekrej Instalacji Odsiarczania Spalin, przez firmę Master Skills oraz Trai-druga – systemu białych certyfika- ning Consulting.tów, było to zaproponowanie roz- „Grasz o staż” to również bardzowiązań dla elektrociepłowni, która często początek kariery w danej fir- piero przy samej jego końcówce,będzie się ubiegać o unijne granty. mie – w Vattenfall Heat Poland S.A. jestem przekonana, że dzięki do- Po około dwóch tygodniach po zakończeniu praktyk aż trzy oso- świadczeniu zdobytemu podczaszostałam zaproszona na dwie roz- by spośród 14 stażystów zostały za- stażu w Dalkii Łódź S.A. i dziękimowy kwalifikacyjne do jednostek trudnione na dłużej. Ja nie mogłam praktykom wygranym w „GraszVattenfalla, które zaznaczyłam zostać w Warszawie. Będąc student- o Staż” uda mi się zrealizować mojena samym początku listy prefe- ką programu podwójnego dyplo- marzenia.rowanych praktyk. I tak wszyst- mu pomiędzy Politechniką Łódzką, Obecnie rozpoczęłam staż koń-ko się zaczęło – zaproponowano a francuską uczelnią Art et Métiers czący studia. Staż ten będę odbywaćmi indywidualny program stażu, Paris Tech przebywam obecnie w laboratorium w Lille, przewidzia-który odbywał się w Wydziale Wy- w Lille. Mój piąty rok studiów jest ny jest również pobyt w laborato-twarzania w EC Siekierki oraz oczywiście związany z energetyką, rium w Eindhoven w Holandii. Ko-w Wydziale Zakupu Paliw i Zago- kierunek studiów to elektroener- niec studiów zbliża się nieubłaganiespodarowania Ubocznych Produk- getyka i rozwój zrównoważony. i mam już kilka pomysłów na począ-tów Spalania w EC Żerań. Wyboru takiej ścieżki kariery doko- tek pracy zawodowej: międzynaro- Przez trzy miesiące, od lipca do nałam dopiero na czwartym roku dowy program menedżerski orga-września, realizowałam indywidu- studiów, dzięki programowi indywi- nizowany przez duńską firmę Vestasalny, ambitny projekt opracowania dualnych praktyk w Dalkii Łódź S.A. zajmującą się produkcją wiatraków,wstępnych założeń dla procedury Po maturze przez dwa lata byłam studia podyplomowe z optymaliza-pobierania próbek i oznaczania studentką Gestion et Technologie cji zużycia energii elektrycznej wejakości biomasy w celu rozliczenia na IFE. Na trzecim roku wyjechałam Francji, a może powrót do Polski.dostaw. Było to prawdziwe wyzwa- po raz pierwszy do Art et Métiers Najważniejsze to znaleźć możliwośćnie, które realizowałam z wielką Paris Tech do Cluny, gdzie szkoła połączenia pasji z pracą zawodo-przyjemnością dzięki wsparciu mieści się w byłym klasztorze be- wą, jak również mieć odwagę rea-i życzliwości pracowników Vatten- nedyktynów. Program podwójnego lizować swoje marzenia – wygranafall Heat Poland S.A. dyplomu przewiduje na czwartym w „Grasz o Staż” tylko umacnia mnie „Grasz o staż” nie tylko umożli- roku studiów realizowanie kierun- w przekonaniu, że jeżeli bardzo sięwia studentom zdobycie płatnych ku Mechanical Engineering and czegoś pragnie, cały wszechświatpraktyk w najlepszych firmach. Applied Computer Science na IFE. sprzyja nam w osiągnięciu naszegoLaureaci konkursu tworzą grupę Nawet jeśli energetyka jest obecna marzenia.o nazwie Alumni, która regularnie w moim programie studiów do- n Katarzyna Trzos
 • 19. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AW galerii na wolnym powietrzu znajdującej się na ulicy Piotrkowskiej w pobliżu Urzędu Miasta Łodziw październiku i listopadzie pokazane były kolejne dwie wystawy związane z Politechniką Łódzką.Politechniczne wystawy na głównej ulicy Łodzi Była ona przygotowana w ra- mach współpracy Instytutu i Miej- skiego Konserwatora Zabytków. W zamierzeniu jej organizatorów prezentowane prace miały po- pularyzować tematykę związaną z ochroną zabytków oraz zwrócić uwagę na zabytkową architekturę Łodzi. O wystawie mówi mgr inż. arch. Beata Konieczniak, Miejski Konserwator Zabytków – Intencją organizatorów było także ukaza- nie potencjału przyszłych twórców przestrzeni miejskiej, zdobywają- cych wiedzę oraz umiejętności pod kierunkiem kadry naukowej Poli-Wystawa techniki Łódzkiej. Wybrane prace„Twórcy nauki Pierwsza z nich zorganizowana dzieć o działalności naukowej Po- powstały w Zespole Komputerowe-z Politechniki przez Dział Promocji zatytułowana litechniki Łódzkiej oraz innowacyj- go Wspomagania ProjektowaniaŁódzkiej” była „Twórcy nauki z Politechniki nym charakterze osiągnięć. Krótkie Instytutu Architektury i Urbanistyki,foto: Łódzkiej”. notatki o prezentowanych na pod kierunkiem dr inż. arch. AnettyJacek Szabela Obiektyw znanego łódzkiego zdjęciach naukowcach przybliżyły Kępczyńskiej-Walczak, mgr inż. arch. fotoreportera Andrzeja Wacha zainteresowania badawcze oraz Agaty Glinkowskiej oraz mgr. inż. uchwycił naszych naukowców sukcesy, jakie osiągnęli w kraju i za arch. Rafała Szrajbera. Prace zostały przy pracy w laboratorium, ze granicą. wykonane przez studentów trzecie- studentami i z doktorantami. Po- Wystawa trwała przez pierwsze go roku studiów na zajęciach z Tech- kazano także pięknie sfotografo- dwa tygodnie października i do- nik Komputerowych. Fakt ten należy wane obiekty Politechniki Łódz- brze wpisała się w atmosferę inau- szczególnie podkreślić, gdyż przygo- kiej, głównie te pochodzące z XIX guracji roku akademickiego. towania polegały na analizie doku- wieku, starannie zrewitalizowane Drugą wystawę, pod nazwą mentów u służb konserwatorskich przez uczelnię, stanowiące o uni- „Ulica Piotrkowska w pracach stu- oraz w archiwach miejskich, inwen- katowym charakterze naszego dentów Instytutu Architektury taryzacji fotograficznej wszystkich kampusu. i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej”, pierzei ulicy Piotrkowskiej – histo- Z tekstu wprowadzającego do przechodnie mogli oglądać przez rycznego traktu miasta, tworzącego wystawy można było się dowie- cały listopad. unikatowy układ urbanistyczny na skalę europejską. Prezentacje przed- Wystawa stawiają komputerowe, trójwymia- architektów rowe modele kamienic zlokalizowa- foto: nych przy ul. Piotrkowskiej po obu jej Jacek Szabela stronach. W części prac odtworzono historyczne elewacje kamienic, a w części zaproponowano autorskie rozwiązania plastyczne. Obie jesienne wystawy, jak i wiosenna prezentująca studen- tów sportowców dobrze promo- wały naszą uczelnię. n Ewa Chojnacka
 • 20. ¯ycie Uczelni 4/2009 0K O N F E R E N C J EMikroorganizmy kontra trwałość materiałów W dniach 7 – 9 września 2009 r. już po raz piąty od- pad po procesie odtłuszczania wełny. Ciekawy wykład była się Międzynarodowa Konferencja „Rozkład i korozja na temat deterioracji zabytkowych tkanin przez grzy- mikrobiologiczna materiałów technicznych” zorganizo- by w egipskich muzeach wygłosił prof. Omar Abdel- wana przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobio- Kareem z Cairo University (Egipt). Inni wykładowcy, logii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. jak prof. Iwona Beech z University of Porthsmount (An- Niewidzialni najeźdźcy odpowiedzialni za rozkład glia), która przedstawiła bardzo interesujący referat na i korozję mikrobiologiczną różnego rodzaju materia- temat tworzenia biofilmów na powierzchni stali, już łów technicznych to głównie bakterie i grzyby. Pierw- na stałe wpisali się w program obrad i współpracują sze dane na temat niszczenia materiałów przez orga- z naszą uczelnią od lat. nizmy żywe pochodzą z początków XX w. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 16 polskich uczelni oraz 10 instytutów i placówek nauko- wo-badawczych. Tematyka konferencji prezentowana była w pięciu sesjach. W pierwszej sesji poświęconej biodeterioracji materiałów technicznych najwięcej referatów dotyczyło degradacji polimerów, a także adhezji drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych i tworzenia biofilmów. Znaczącą pozycję na konferencji stanowiła tematy- ka związana z mikrobiologią zbiorów muzealnych, ich biodeterioracją i ochroną przed szkodliwym działa- niem drobnoustrojów. Liczne prace poświęcone były zagadnieniom związanym z jakością życia, omawiano tematy stanu mikrobiologicznego powietrza, wody, gleby oraz występowania grzybów strzępkowych w budownictwie. Z bardzo dużym zaciekawieniemRozmowy spotkał się wykład dotyczący bioaerozoli i ich unormo-z zagranicznymi Pierwszym polskim naukowcem, który opisał rolę wań higienicznych. Wiele tematów dotyczyło ochronygośćmi: drobnoustrojów w biodeterioracji materiałów tech- materiałów technicznych przed rozkładem i korozjąod lewej prof. nicznych, nadając tej problematyce wartości nauko- wzbudzoną przez mikroorganizmy. Omawiano w nichO. Abdel-Kareem(Egipt), we, był prof. Bronisław Zyska, autor książki pt. „Mikro- związki biobójcze stanowiące dodatki m.in. do tkanin,dr S. Borowski (PŁ), biologiczna korozja materiałów” (1977). Choć od tego farb, czy jako środki ochronny drewna. Tegorocznaprof. L. R. Weatherley czasu upłynęło już ponad 30 lat, podczas których wie- konferencja została rozszerzona o sesję poświęconą(USA). le ośrodków naukowych w kraju zajmowało się i nadal najnowszym metodom pozwalającym określić sto-Za nimiprof. I. Beech (WB) prowadzi badania z tego zakresu, to nieprzewidziana pień deterioracji różnego rodzaju materiałów przezi dr inż. A. Koziróg aktywność życiowa mikroorganizmów daje o sobie mikroorganizmy.(PŁ) znać i jest przyczyną katastrof, zagrożeń i wielu strat. Podczas konferencji swoją ofertę zaprezentowa- Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii ły znane na rynku krajowym firmy specjalizujące sięfoto: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ od 2000 w dziedzinie analityki mikrobiologicznej i analizy mi-Marzena Michalak roku systematycznie organizuje Konferencję Naukową kroskopowej: Precoptic, Argenta, Polskie Odczynniki poświęconą tej tematyce. W dniach 7 – 9 września Chemiczne, Sartorius Stedim Poland. 2009 r. już po raz piąty odbyła się Międzynarodowa Konferencja została wysoko oceniona przez gości Konferencja „Rozkład i korozja mikrobiologiczna ma- z Polski i zagranicy, którzy już zapowiedzieli swoją teriałów technicznych”. Honorowy patronat objął Pre- obecność na kolejnym spotkaniu w 2012 roku. Ożywio- zydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki oraz JM Rektor na i twórcza dyskusja dowiodła aktualności tematyki Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki. Konfe- i potrzeby kontynuowania prac z nią związanych. Miłe rencję wsparli finansowo: Urząd Miasta Łodzi oraz fir- podziękowania kierowane do organizatorów, m.in. ma Inter-Iodex S.A. Patronami medialnymi były czaso- przez gościa z Egiptu prof. Omara Abdel Kareem: ... You pisma: Ochrona przed korozją oraz Instal. give me a chance to attend very interesting conference in Na konferencji zaprezentowano 11 referatów ple- this field, and to meet big number of professional scien- narnych, 20 doniesień ustnych oraz 40 plakatów. Zo- tists in biodeterioration and biodegradation of materials. stały one przedstawione przez gości zagranicznych It was a good time to see Lodz, really it is a very nice and i krajowych. Część z nich uczestniczyła w naszej konfe- interesting city.... świadczą o atmosferze panującej pod- rencji po raz pierwszy. Wśród nich był prof. Laurence R. czas Konferencji i dowodzą, że dobrze promuje ona nie Weatherley z University of Kansas (USA), który omówił tylko Politechnikę Łódzką, ale także nasze miasto. wpływ sposobu obróbki wody pozostającej jako od- n Anna Kozioróg, Zofia Żakowska
 • 21. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 K O N F E R E N C J EKryzys finansowy, emerytury pomostowe, pierwsze wypłaty świadczeń z OFE, czy ostatnia pro-pozycja rządu, aby zamiast 7,3 % składki z ZUS do OFE trafiało 3% sprawiły, że dyskusja na tematzasadności reformy emerytalnej w Polsce, konstrukcji systemu emerytalnego i jego stabilności fi-nansowej stała się bardzo burzliwa.Reforma emerytalna w Polsce Katedra Zarządzania Politech- wynagrodzeń, które statystycznie  Polsce nie ma zachęt i ko- w niki Łódzkiej zorganizowała Ogól- wzrastają tylko do 45 roku życia rzyści w celu budowania świado- nopolskie Sympozjum Naukowe ubezpieczonego, mości uczestnictwa w III filarze, co pt. „10 lat reformy emerytalnej  zwiększona dywersyfikacja podkreślał swoim wystąpieniem dr w Polsce – efekty, szanse, perspek- geograficzna, choćby ze względu Marek Szczepański, tywy i zagrożenia”. Sympozjum od- na bańki spekulacyjne, cykle ko-  konieczne jest wprowadzenie było się w dniach 16-17 listopada, niunkturalne i demograficzne, multifunduszowości – Andrzej Soł- a jego celem była wymiana po-  poszukiwanie innych bench- dek – Prezes Zarządu PTE PZU SA, glądów przedstawicieli środowi- marków, gdyż przyjęte rozwiązanie  konieczne jest dokończenie ska naukowego oraz specjalistów jest demotywujące dla OFE, reformy emerytalnej i uzależnienie z zakresu ubezpieczeń emery-  poprawa płynności rynków strategii inwestycyjnej od wieku talnych i finansów (obecni byli kapitałowych, członków – Marcin Żuk z Amplico przedstawiciele Powszechnych To-  rozbudowa PPE – obecnie PTE S.A.. warzystw Emerytalnych) na temat brak jest presji ze strony pracowni- Z dyskusji wynika, że idealny obecnych i spodziewanych efek- ków, system emerytalny to system tani tów reformy emerytalnej w Polsce  propozycje nowych produk- dla państwa, nieskomplikowany oraz szans i zagrożeń związanych tów emerytalnych, dla ubezpieczonego, spójny we z jej realizacją. Patronat honorowy  modyfikacja systemu akwi- wszystkich elementach oraz z ak- nad tym wydarzeniem objął Prze- zycji, gdyż obecne rozwiązania po- tywnymi i świadomymi członkami. wodniczący Parlamentu Europej- wodują wysoką podatność na nad- Obecność wiceprezydent Ło- skiego – prof. Jerzy Buzek. 10 lat użycia oraz zwiększają drastycznie dzi Haliny Rosiak podkreśliła, że funkcjonowania reformy emerytal- koszt pozyskania członka. poruszana tematyka jest ważna nej i pierwsze wypłaty świadczeń W ramach panelu dyskusyjnego dla władz miasta. UMŁ w ramach z OFE oraz działanie dodatkowych stwierdzono, że: projektu „Współpraca z wyższy- czynników zewnętrznych takich  potrzebne jest ponowne mi uczelniami” oraz Towarzystwo jak: kryzys finansowy, emerytury przemyślenie reguł losowania do Ubezpieczeniowe Uniqa dofinan- pomostowe, czy propozycja rządu, OFE, gdyż los tych, którzy nie do- sowali wydanie materiałów z Sym- aby zamiast 7,3 % składki z ZUS do konują wyboru, w opinii Pawła pozjum w postaci monografii: „10 OFE trafiało 3% sprawiły, że dysku- Pytla – Prezesa Zarządu Aviva PTE lat reformy emerytalnej w Polsce sja na temat zasadności reformy Aviva BZ WBK S.A., zależy od reguł - efekty, szanse, perspektywy i za- emerytalnej w Polsce, konstrukcji losowania, grożenia” pod red. F. Chybalskiego systemu emerytalnego, jego sta-  zadaniem OFE nie jest roz- i I. Staniec oraz „Funded Part of Po- bilności finansowej oraz uwarun- wiązywanie problemów Ministra lish Pension System: Selected Prob- kowań funkcjonowania stała się Finansów – wszyscy zgadzają się lems” pod red. F. Chybalskiego. bardzo burzliwa. co do tego, że przerzucenie od- Sponsorzy sympozjum to również W społeczeństwie polskim za- powiedzialności za stan finansów Polska Woda Primavera, a patroni uważa się niską świadomość emery- publicznych na OFE jest zabiegiem medialni - Gazeta Wyborcza, Ban- talną, ubezpieczeni nie znają pojęć socjotechnicznym, kier.pl, TVP Łódź i Radio Łódź. „indywidualna przezorność”, „stopa  skutki fiskalne reform zwią- Uczestnicy serdecznie dzięko- zastąpienia”, itp. Wszyscy obradu- zanych z podwyższeniem wieku wali organizatorom za stworzenie jący są zgodni, że konieczne jest emerytalnego, reformą KRUS, zlikwi- możliwości wymiany poglądów. wprowadzenie publicznej edukacji dowanie grup uprzywilejowanych, Wszyscy odczuwają brak forum emerytalnej. Zdaniem uczestników będą widoczne dopiero za co naj- do dyskusji dla środowisk zajmu- determinanty zmian w systemie mniej 4 lata – podkreślał Wiktor Woj- jących się naukowo lub zawodowo emerytalnym są następujące: ciechowski z Forum Obywatelskiego finansami emerytalnymi, w związ-  mechanizm zmiany alokacji Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza, ku z tym Ogólnopolską Konferen- środków powinien być wbudowa-  pokusa sięgnięcia po środki cję Emerytalną wpisano na listę ny w system emerytalny ze wzglę- zgromadzone w OFE jest ogromna imprez cyklicznych i wszystkich du na okresy życia, w których nie i zależeć będzie zawsze od wzrostu uczestników sympozjum zaproszo- jesteśmy tak samo zdolni do po- gospodarczego – zwracał uwagę no już na rok 2011. noszenia ryzyka oraz na dynamikę dr hab. Adam Samborski, n Iwona Staniec
 • 22. ¯ycie Uczelni 4/2009 K O N F E R E N C J EKonferencja „Generowanie i wymiana ciepła w urządzeniach elektrycznych”, odbywająca się w cy-klu dwuletnim, tym razem wpisała się w program obchodów „Roku Profesora Bronisława Sochora”.W roku 2009 obchodzimy setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci Profesora, z tejokazji Zarząd Główny PTETiS oraz Zarząd Główny SEP ogłosiły, że rok bieżący będzie poświęconypamięci tego wybitnego elektrotermika.Generowanie i wymiana ciepła Konferencja odbyła się w dniach rzył prof. Krzysztof Januszkiewicz chor miał wielki wpływ na rozwój 28 – 30 września 2009 r. w Łodzi. – przewodniczący Komitetów: Na- polskiej elektrotermii i Politechniki Jej organizatorami byli: Instytut ukowego i Organizacyjnego Konfe- Łódzkiej (w latach 1959-1962 był Elektroenergetyki PŁ, Polski Komi- rencji, wieloletni kierownik Katedry jej prorektorem), a zwłaszcza ów- tet Elektrotermii SEP, Oddział Łódz- Elektrotermii w PŁ i uczeń prof. So- czesnego Wydziału Elektrycznego ki Polskiego Towarzystwa Elektro- chora. (w latach 1952-1956 był jego pro- techniki Teoretycznej i Stosowanej Miłym akcentem było wystąpie- dziekanem, a w latach 1956-1959 oraz Wydział Elektrotechniki, Elek- nie prof. Andrzeja Demenki, który dziekanem). W latach 1951-1956 troniki, Informatyki i Automatyki w imieniu ZG PTETiS pogratulował zorganizował na wydziale Zakład Politechniki Łódzkiej. prof. Januszkiewiczowi zaszczyt- Grzejnictwa Elektrycznego, prze- W Konferencji wzięło udział 39 nego Członkostwa Honorowego kształcony następnie w Katedrę osób, a gośćmi konferencji byli Towarzystwa, przyznanego mu Grzejnictwa Elektrycznego, a póź- przedstawiciele ZG PTETiS: prof. w bieżącym roku. Prof. Janusz- niej w Katedrę Elektrotermii. Andrzej Demenko, prof. Jerzy Hi- kiewicz ma ogromne zasługi dla Prof. Mieczysław Hering przed- ckiewicz i dr Włodzimierz Kałat, PTETiS, a szczególnie dla Oddziału stawił międzynarodową działal- Przewodniczący Polskiego Komite- Łódzkiego, któremu prezesuje już ność prof. Sochora. Szczególną tu Elektrotermii prof. Mirosław Wci- piątą kadencję. uwagę zwrócił na udział Polski ślik, przewodniczący ZG SEP prof. Prof. Franciszek Mosiński przed- w Międzynarodowej Unii Elek- Jerzy Barglik, prezes OŁ SEP prof. stawił historię OŁ SEP podkreślając trotermii, której wiceprezyden- Franciszek Mosiński i sekretarz OŁ udział w niej prof. Sochora. Prof. tem, a później prezydentem był SEP mgr Mieczysław Balcerek oraz Krzysztof Januszkiewicz w refera- prof. Sochor. W międzynarodowej dziekan Wydziału Elektrotechniki, cie „Prof. Bronisław Sochor – twórca działalności Profesora nie można Elektroniki, Informatyki i Automa- łódzkiej szkoły naukowej elektroter- pominąć Jego współpracy z wy- tyki prof. Sławomir Wiak. mii” przedstawił okres studiów Pro- bitnym holenderskim naukowcem C.L.Beukenem i ośrodkiem nauko- Prof. M. Hering wym w Maastricht oraz przyjaźni przedstawił międzynarodową z holenderskim inżynierem chemi- działalność kiem i politykiem Henri Casparem prof. Sochora Gelissenem. Gdy w 1972 r. podczas foto: Kongresu Elektrotermii, który od- Hanna Morawska bywał się w Warszawie Profesor został wybrany prezydentem Mię- dzynarodowej Unii Elektrotermii Henri Gelissen obdarował Go sym- bolicznym prezentem. Był to „Me- dal Prezydenta Mościckiego”, który Gelissen dostał od Prezydenta Pol- ski jeszcze przed wojną. Prof. Barglik w referacie „Dzia- łalność prof. Bronisława Sochora w SEP” opowiedział między innymi Gośćmi specjalnymi konferencji fesora i Jego drogę zawodową od o organizacji I Zjazdu SEP w 1946 r. byli państwo Ewa i Andrzej Socho- studiów po okres pracy w Katedrze Prof. Sochor był Członkiem Hono- rowie – syn Profesora z Małżonką. Elektrotermii i osiągnięcia nauko- rowym SEP. Uroczystą sesję poświęconą we. Pokaz był bogato ilustrowany Prof. Mirosław Wciślik przedsta- pamięci Profesora Sochora. otwo- archiwalnymi zdjęciami. Prof. So- wił referat „O rozwoju elektrotermii
 • 23. ¯ycie Uczelni 4/2009 K O N F E R E N C J Ew czasach aktywności zawodowej Od 25 lat w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydzia-prof. Sochora”, a prof. Jerzy Hickie- łu Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ or-wicz przedstawił „Początki poli- ganizowane są konferencje naukowe poświęcone za-technicznego szkolnictwa wyższego gadnieniom inżynierii bioreaktorowej. Jubileuszowa,– powstanie Oddziału Elektrotech- bo już dziesiąta Ogólnokrajowa Konferencja Naukowanicznego Politechniki Lwowskiej” „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej” odbyła się w pierw-opisując etapy tworzenia się szkol- szych dniach września. Miejscem obrad był hotel Kruk,nictwa technicznego w Europie położony w malowniczej okolicy na terenie Sulejow-i w Polsce, ze szczególnym zwróce- skiego Parku Krajobrazowego.niem uwagi na powstanie Oddziału O inżynierii bioreaktorowejElektrotechnicznego w Politechni-ce Lwowskiej. Uczestnicy, a wielu z nich znałoprof. Sochora osobiście, z pewnymwzruszeniem wysłuchali wspo-mnień o Profesorze, a obecnośćmgr. inż. Andrzeja Sochora na tejuroczystej sesji sprawiła, że syl- Prof. Stanisławwetka Profesora stała się jeszcze Ledakowiczbliższa. otwiera Pierwszy dzień konferencji konferencję, obok prorektorzakończyła kolacja koleżeńska, prof. Ireneuszw której uczestniczyli państwo So- Zbicińskichorowie. foto: Obrady Konferencji toczyły się Beata Pawłowskaw siedmiu sekcjach o tematyce:  Generowanie i wykorzystanie Konferencję otworzył kierownik m.in. niekonwencjonalnych bio-ciepła Katedry prof. Stanisław Ledako- reaktorów, wykorzystania biore-  Obliczenia analityczne i nu- wicz, który podkreślił nieustające aktorów w procesach ochronymeryczne zainteresowanie zagadnieniami środowiska, kontroli bioprocesów,  Symulacja komputerowa zja- bioinżynierii, czego wyrazem były problemów oczyszczania i rozdzie-wisk generacji i wymiany ciepła liczne referaty i obecność młodych lania produktów biotechnologii,  Wpływ generowanego ciepła pracowników naukowych i firm procesów biosyntezy i separacjina budowę i właściwości urządzeń prezentujących swoje urządzenia. bioproduktów. Mówiono takżeelektrycznych Miłe słowa do uczestników spot- o zastosowaniu procesów memb-  Nowe technologie i konstruk- kania skierował także prorektor PŁ ranowych w biotechnologii, prob-cje urządzeń ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński. lemach utylizacji ścieków oraz od-  Oszczędność energii Referat plenarny poświęcony ukła- padów przemysłowych i rolnych,  Ochrona środowiska dom homo- i heterogenicznym a także o inżynierii metabolicznej Teksty wszystkich referatów zo- w biodegradacji lotnych związków i inżynierii komórki oraz metodachstały zamieszczone w „Zeszytach organicznych wygłosiła dr hab. analitycznych w biotechnologiinaukowych Politechniki Łódzkiej Anna Trusek-Hołownia z Politech- przy wykorzystaniu specjalistycz-– Elektryka” nr 118. niki Wrocławskiej. nej aparatury kontrolno-pomia- Atrakcją drugiego dnia Konfe- Trzydniowe obrady zgromadziły rowej. Różnorodność zagadnieńrencji było zwiedzanie Manufaktu- 63 uczestników z większości placó- oraz wysoki poziom merytorycznyry, w tym Muzeum Techniki. Rewi- wek naukowo-badawczych, które gwarantowały doskonały poziomtalizowane pofabryczne obiekty, zajmują się zagadnieniami z zakre- dyskusji, które toczyły się w sześciuktóre stały się w ostatnich latach su inżynierii bioprocesowej, bio- sesjach referatowych oraz w dwóchwizytówką współczesnej Łodzi zro- technologii, mikrobiologii i ochro- sesjach posterowych.biły na gościach spoza Łodzi duże ny środowiska (Warszawa, Wrocław, W programie jubileuszowej kon-wrażenie. Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Lub- ferencji była także uroczysta ko- Konferencja zakończyła się lin i Łódź). W konferencji uczest- lacja z wielkim piętrowym tortem30 września dyskusją w sesji ple- niczyli także goście z politechniki oraz śpiewem i tańcami. Kolejnanarnej. w Pradze. Tematyka konferencji konferencja za 3 lata! n Hanna Morawska była bardzo szeroka i dotyczyła n Beata Pawłowska
 • 24. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C INa Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 15 października swoje świę-to obchodzili pasjonaci i wielbiciele nowoczesnych technologii. W ramach „Dnia Imagine Cup”można było obejrzeć ciekawe prezentacje na temat idei i zasad konkursu oraz korzyści płyną-cych z udziału w turnieju.Elektryzująca pasja „Wyobraź sobie świat, w którym firmy Microsoft. O tym, jak wiele w turnieju. Zwycięzcy Imagine Cup technologia pozwala rozwiązywać możliwości stoi przed uczestnika- 2009, drużyna Demoscene Spirit najtrudniejsze problemy ludzkości” mi koła, przekonywała studentka z Poznania omówiła swoje kon- – tak brzmi motto przyszłorocznej Wydziału Elektrotechniki, Elek- kursowe doświadczenia. Według edycji Imagine Cup, największego troniki, Informatyki i Automatyki. nich interdyscyplinarność drużyny, w świecie konkursu technologicz- – Działając w Grupie .NET budujemy a także odpowiednie działania nego dla studentów. Już od ośmiu swoją przyszłą karierę oraz poznaje- marketingowe, jak np.: przemyśla- lat turniej ten rozwija wyobraźnię my technologię coraz powszechniej na identyfikacja wizualna projektu, i pasję młodych ludzi w zakresie wykorzystywaną przez profesjona- czy odpowiednia autoprezentacja, nowoczesnych technologii, a także listów z branży IT – mówiła Sylwia to wyznaczniki sukcesu. Siłą zespo- inspiruje ich do ciekawych działań. Kolasa. – Mamy okazję do poznania łu nie mogą być tylko informatycy, Eliminacja skrajnego ubóstwa technologii związanych z platformą ale również grafik, a także osoba i głodu, zapewnienie powszech- .NET oraz rozwijania własnych za- reprezentująca dziedzinę wiedzy, nego nauczania na poziomie pod- interesowań w tym kierunku. Orga- której dotyczy przedsięwzięcie. stawowym, promowanie równości nizujemy wykłady oraz laboratoria, Dzięki temu techniczna, meryto- płci i awansu społecznego kobiet, a także realizujemy wiele ciekawych ryczna oraz graficzna strona pro- to tylko niektóre problemy wska- projektów, dzięki którym bardzo jektu opracowywane są przez pro- zane przez Organizację Narodów często możemy zaliczyć przedmioty fesjonalistów. Zjednoczonych, z którymi muszą na studiach. Nasi członkowie mają Ostatnia prezentacja w tym dniu zmierzyć się uczestnicy konkursu. ponadto ułatwiony dostęp do prak- była pełną pasji i zamiłowania do W tegorocznej edycji Imagine tyk w firmie Microsoft oraz w innych wykonywanego zawodu opowieścią Cup studenci Politechniki Łódzkiej firmach z branży IT. Bartosza Nyczkowskiego. Wszystko opracowali rozbudowany system e- – Te cenne doświadczenia popar- zaczęło się od konkursu podobne- learningowy Eduko. Projekt zdobył te nierzadko certyfikatami, to ważny go do Imagine Cup, następnie były uznanie jury i nasza reprezentacja sygnał dla pracodawcy oraz dowód, iż praktyki i wreszcie upragniona pra- zajęła drugie miejsce w światowym pisząc w CV o znajomości technologii ca w Redmond w firmie Microsoft. finale w Kairze. Udział w konkursie .NET nie jesteśmy gołosłowni – pod- Przykład Bartosza pokazuje, że war- to niesamowita przygoda. Startując sumował Robert Staniucha, student to podjąć wyzwanie i wystartować w nim, już wygrywamy, ponieważ Wydziału Fizyki Technicznej, Infor- w konkursie Imagine Cup. zdobywamy doświadczenie oraz matyki i Matematyki Stosowanej. Reprezentanci Politechniki poznajemy wartościowe osoby, któ- Łódzkiej radzą sobie w turnieju co- re w przyszłości mogą pomóc nam Studenci raz lepiej, o czym świadczy ranking w karierze zawodowej – wspomi- Politechniki Łódzkiej, najlepszych uczelni startujących nał Grzegorz Glonek, reprezen- od lat zdobywają we wszystkich kategoriach turnieju tant zwycięskiej drużyny „fteams”. nagrody Imagine Cup, zarówno na szczeb- – Nasz zespół otrzymał nagrodę w międzynarodowym lu krajowym, jak i światowym. za interoperacyjność rozwiązania konkursie W 2007 r. zajęliśmy 19. miejsce, w jednej z dziewięciu konkursowych Imagine Cup w 2008 r. – czwarte, w 2009 r. – trze- kategorii – Projektowanie oprogra- firmy Microsoft cie, w przyszłorocznej edycji może mowania. być już tylko lepiej. Życzymy zatem Ciekawą propozycję dla miłoś- Na uczestników „Dnia Imagine powodzenia naszym drużynom ników informatycznych nowinek Cup” czekała prawdziwa niespo- w światowym finale, który w 2010 przedstawili w czasie spotkania stu- dzianka. Studenci myślący o starcie roku odbędzie się w Warszawie. denci prowadzący koła technologii w przyszłorocznej edycji otrzy- .NET w programie akademickim mali gotowy przepis na sukces n Anna Boczkowska
 • 25. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C I20 stypendiów fundowanych przez łódzkie przedsiębiorstwa trafiło do najlepszych studentówPolitechniki Łódzkiej w ramach projektu „Młodzi w Łodzi” w roku akademickim 2009/2010. Pro-jekt koordynowany przez Panią Dyrektor Teresę Białecką-Krawczyk z Wydziału Przedsiębiorczościi Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem.Stypendia dla najlepszych studentów Projekt „Młodzi w Łodzi” to na- ności miękkie zdobywane w trak- student Wydziału EEIA. Jeszcze nie prawdę ciekawa inicjatywa, która cie praktyk, staży, udziału w życiu jestem pewna, najpierw czeka mnie sprawia, że Łódź staje się miastem studenckim, czy też wyjazdów za- zakup akumulatora, a później, będę coraz bardziej atrakcyjnym dla granicznych. oszczędzać i się zastanowię na co studentów. „Młodzi w Łodzi” to nie Liczy się nie tylko nauka, pro- wydam odłożone pieniądze – mówi tylko stypendia dla studentów, ale ponuję uczestniczyć w różnego Anna Pabich. Podobne myśli Han- też koncerty, konkursy i inne imprezy rodzaju szkoleniach, kursach oraz na Marciniak – Planuję zaoszczędzić – mówi Anna Pabich, stypendystka organizacjach studenckich – mówi otrzymane pieniądze, przydadzą Firmy Rewon. Przemysław Świderski, student mi się w niedalekiej przyszłości na urządzenie i utrzymanie własnego mieszkania. W tym roku akademickim swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 19 łódzkich firm: BSH, INTERsoft, Infosys, Obligo, Rewon, Ericpol, Virako, Rossmann, Amcor, NT Group Systemy Informa- tyczne, ProcterGamble, Fabryka Biznesu, JTI Polska, St. Paul’s Deve- lopments Polska, Mikomax, Target BPO. Firmy te sfinansują stypendia dla najlepszych studentów wybra- nych kierunków. Natomiast firmy:Stypendyści z PŁ W tym roku pracodawcy ufun- kierunku Papiernictwo i poligrafia. Barry Callebaut i Cardiff Servicesz dyrektor dowali stypendia na następujących – Każdego dnia trzeba szukać okazji, zapewnią zwrot kosztów zakwa-TeresąBiałecką-Krawczyk kierunkach studiów w Politechni- aby nauczyć się czegoś nowego. Nie terowania w domu studenckim.z UMŁ ce Łódzkiej: Architektura i urba- można bać się wyzwań. Ale przede Warto podkreślić, że zdecydowana nistyka, Automatyka i robotyka, wszystkim trzeba robić to, co się lubi. większość, bo aż 20 stypendiówfoto:Agnieszka Trzupek Budownictwo, Elektronika i teleko- Wtedy sukcesy przyjdą same – do- trafiło na Politechnikę Łódzką, po- munikacja, Elektrotechnika, Fizyka daje Hanna Marciniak studiująca zostałych 5 stypendystów studiuje techniczna, Informatyka, Matema- w IFE Mechanical Engineering and na Uniwersytecie Łódzkim. tyka, Mechanika i budowa maszyn, Computer Science, stypendystka Stypendia fundowane pokazują Mechatronika, Papiernictwo i poli- JTI Poska. jakie kierunki studiów są prefero- grafia, Włókiennictwo, Zarządzanie Przez cały październik Biuro wane przez łódzkich przedsiębior- i inżynieria produkcji, Zarządzanie Karier PŁ zbierało zgłoszenia od ców, warto ten fakt wykorzystać (Zarządzanie i marketing). studentów, aby komisja złożona w akcji promocyjnej uczelni, wy- Szczerze mówiąc, kiedy 2 lata z przedstawiciela fundatora, przed- działów i poszczególnych kierun- temu z Panią Dyrektor Teresą Bia- stawiciela Urzędu Miasta Łodzi ków studiów. łecką-Krawczyk rozmawialiśmy i przedstawiciela Politechniki Łódz- To pracodawcy decydują, które o tym, co można zrobić, aby stu- kiej, wybrała najlepszych. Długo kierunki studiów nagrodzić stypen- denci zostali w Łodzi, nie sądziłem, oczekiwany moment wręczenia diami. W ten sposób pokazują jakie że do projektu „Młodzi w Łodzi” stypendiów nastąpił w sali obrad wykształcenie jest przez nich pożąda- przystąpi tylu pracodawców. Urzędu Miasta 16 listopada 2009 r. ne. Taka wskazówka może być bardzo Warto podkreślić, że przy wybo- Na co studenci przeznaczą otrzy- cenna np. dla maturzystów, jeszcze rze stypendystów brano pod uwa- mane pieniądze? Wykorzystam je na niezdecydowanych jakie studia wy- gę nie tylko uzyskiwane przez nich wyjazd na zagraniczną praktykę lub brać – dodaje Hanna Marciniak. wyniki w nauce, ale także umiejęt- staż – planuje Tomasz Śledziewski, n Grzegorz Kierner
 • 26. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IAplikację „Listonic” od podstaw, bez kopiowania zachodnich pomysłów, stworzyło trzech by-łych już studentów informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Sto-sowanej. Obecnie nad jej rozwojem pracuje już 6 osób oraz kilku podwykonawców zajmują-cych się poszczególnymi elementami projektu.Jak zarobić swój pierwszy milion? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale znamykogoś, kto uwierzył w swoje siły i swój pomysł i chcesię podzielić radą jak założyć własną firmę i zarabiaćna swoich pomysłach. „Listonic” to darmowa mobilna lista zakupów, któradostępna jest w Internecie i telefonie komórkowym.Aplikację od podstaw, bez kopiowania zachodnichpomysłów, stworzyło trzech byłych już studentów in-formatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatykii Matematyki Stosowanej PŁ: Piotr Wójcicki, Kamil Ja-niszewski i Filip Miłoszewski. Cała trójka poznała się bliżej podczas wyjazdu doCoventry w ramach programu Socrates Erasmus, gdzierazem studiowali. Tam, jak sami powiedzieli, nauczyli Jak działa „Listonic”się przedsiębiorczości i biznesowego podejścia dożycia. Po powrocie, na zaliczenie zajęć przygotowali Dostępny jest w Internecie pod adresem„Listonica” – mobilną listę zakupów. http://listonic.pl Projekt spodobał się im tak bardzo, że postanowili Na stronie możemy tworzyć i modyfikować naszenadal rozwijać go „metodami garażowymi”. Dwa lata listy zakupów. Wszystkie dane zostaną zapamiętanespotykali się w mieszkaniu jednego z nich i całe week- i przechowane na serwerze. Tu również możemyendy spędzali nad udoskonalaniem swojego pomysłu. współdzielić swoją listę z naszymi kolegami z pokoju, Kiedy utwierdzili się w przekonaniu, że projekt ma współlokatorami, albo rodziną. Każdy będzie widziałszanse wprowadzić małą rewolucję w świecie robienia co jest nadal do kupienia. Jeżeli zrealizujemy część za-zakupów, obudowali go w nowatorski model bizne- kupów, lista automatycznie się zaktualizuje u wszyst-sowy i wystartowali w konkursach dla innowacyjnych kich użytkowników.firm z branży IT. „Listonic” w telefonie komórkowym to ładne, dar- mowe i proste w użyciu listy zakupów, zawsze aktu- Fundusz Venture Capital alne dzięki zaawansowanemu procesowi komunikacji postanowił zainwestować telefonu z serwerem „Listonica”. Brzmi strasznie? Spo- w rozwój mobilnej listy zakupów kojnie, program wszystko robi automatycznie, dzięki „Listonic” został wyróżniony w konkursie „Gazety czemu można skupić się na robieniu zakupów lub pla-Wyborczej” oraz Banku Raiffeisen, gdzie znalazł się nowaniu romantycznej kolacji.wśród 13 najlepszych spośród 1400 zgłoszonych pla- Jak przekonać inwestorównów biznesowych. do swojego pomysłu To zachęciło młodych informatyków do startuw kolejnym konkursie zorganizowanym przez Cen- Kilka rad od chłopaków, jak przekonać do siebietrum Transferu Technologii UŁ i fundację UŁ „Centrum fundusz Venture Capital. Trzeba stworzyć profesjo-Innowacji – Akcelerator Technologii” wraz z Techno- nalny zespół, przygotować jasny i sprawdzony modelparkiem Łódź. biznesowy, nie zapomnieć o dobrej analizie konkuren- Opłaciło się, firma została zauważona przez fun- cji, pomyśleć o perspektywach wielokrotnego zwrotudusz Venture Capital, który postanowił zainwestować inwestycji. Bardzo ważny jest też spójny plan działaniaw rozwój mobilnej listy zakupów. obejmujący rozwój, marketing i sprzedaż. Obecnie nad rozwojem „Listonica” pracuje już 6osób oraz kilku podwykonawców zajmujących się po-szczególnymi elementami projektu. n Łukasz Leśniak
 • 27. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C ITegoroczna edycja święta studentów architektury Politechniki Łódzkiej będącego już cyklicznymwydarzeniem odbyła się 25 listopada i przyciągnęła do Sali Widowiskowej PŁ rekordową liczbęstudentów, pracowników PŁ, gości oraz miłośników malarstwa i dobrej muzyki.ARCHIFIESTA 5 ARCHIFIESTĘ organizują zwyczajowo studenci dru-giego roku kierunku architektura i urbanistyka. W tymroku mieliśmy zaszczyt zorganizować jubileuszową– piątą edycję, stąd też mnogość przygotowanychatrakcji. Honorowy patronat nad tym wydarzeniemobjął prorektor ds. studenckich dr hab. Wojciech Wolf,prof. nadzw., który jak sam powiedział, jest miłośni-kiem tej nieprzeciętnej studenckiej inicjatywy. ARCHIFIESTA tradycyjnie rozpoczęła się wernisa-żem prac, które powstały podczas letnich praktyk ry-sunkowych prowadzonych przez mgr. inż. arch. PiotraGawłowskiego i mgr. inż. arch. Krzysztofa Ułamka.W tych pracach studenci przedstawili swój sposób wi-dzenia najciekawszych zakątków Łodzi oraz jej okolic,a także Chełmna nad Wisłą, w którym odbyły się piąte Po wernisażu nadszedł czas na rozpoczęcie Fie-Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Archi- sty architektów, która odbyła się pod hasłem „KICZ”tektury. Wystawę można było oglądać w holu przed w klubie studenckim Futurysta. Motywem przewod-Salą Widowiskową. 10 najlepszych prac nagrodzono, nim był kiczowaty czerwono-niebieski krawat, któryzostały one przekazane na licytację na rzecz Wielkiej nosili organizatorzy, przyjaciele i honorowi gościeOrkiestry Świątecznej Pomocy. Główne nagrody zdo- ARCHIFIESTY. Podczas zabawy przy występie Krzysz-były prace: Joanny Chwalewskiej (I miejsce), Emilii Ja- tofa Jankowskiego, który wcielił się w postać Elvisakubowskiej (II miejsce) oraz Tomasza Omiecińskiego (III Presleya oraz muzyki granej przez zespół Public Re-miejsce). Te oraz siedem wyróżnionych prac zobaczyć lations, studenci i goście mogli zaprezentować swojebędzie można ponownie 6 stycznia w czasie licytacji ekstrawaganckie przebrania. Wśród roztańczonychna Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Inicjatywa studentów przewijali się kucharze, zakonnice orazta ma miejsce po raz drugi, dzięki niej studenci chcą gwiazdy Hollywood błyszczące cekinami i różnokolo-pokazać, że zarówno ich twórczość, jak i dobra zabawa rowymi boa.powinny dawać owoce wspomagające szczytny cel. Piąta edycja ARCHIFIESTY była niezwykłą okazją do ARCHIFIESTA to nie tylko kontakt ze sztuką wizual- świętowania, a przy jej organizacji spotkali się studen-ną, ale również z muzyką. W tym roku naszym gościem ci, którzy przez ostatnie 5 lat pracowali na jej obecnybył zespół Walking Jazz Band, który dał wspaniały po- kształt, w szczególności Kasia Olbińska i Patryk Pie-pis swoich umiejętności. Po koncercie, przy płonącym troń, którzy zainicjowali powstanie ARCHIFIESTY oraztorcie prorektor Wojciech Wolf wzniósł toast z okazji wieloletni przyjaciel tej imprezy Pan Darek Grzelak.5. urodzin ARCHIFIESTY. ARCHIFIESTA jest dowodem na to, że studia to przede wszystkim pasja, która swoje ujście znajduje w tworzeniu wydarzenia jednoczącego studentów i pracowników PŁ. Jest to prawdziwe święto studen- tów Architektury, okazja do dzielenia się twórczością, wspólnej zabawy w nieprzeciętnym wydaniu i wresz- cie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Z każdym ro- kiem studenci mają nowe pomysły na podkreślenie wyjątkowego charakteru tego wydarzenia. O tym, co zobaczymy w 6. edycji ARCHIFIESTY zadecydują obec- ni studenci pierwszego roku. Tegoroczni organizato- rzy rozpoczynają już odliczanie do jedynego w swoim rodzaju kolejnego święta architektów. n Emilia Jakubowska
 • 28. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IStudencka koncepcja mostka W kampusie B Politechniki jest Warsztaty organizowane są nie-dużo zieleni. Obok reprezentacyj- przerwanie od 1997 roku – mówinego Parku Klepacza, trochę na dr inż. arch. Renata Mikielewicz,uboczu, skryty za betonowym pło- ich organizatorka. – Są to dla stu-tem jest niemały teren, na którym dentów dodatkowe zajęcia, w któ-z powodzeniem zorganizowano już rych wspierają nas profesorowiekilka pikników. Można się było na z Niemiec. W pierwszych 10 edycjachnich poczuć jak za miastem - trawa, warsztatów współpracował z namidrzewa i… staw, a właściwie wy- konstruktor prof. Klaus Herold i ar-schnięta po nim niecka. Co dzień chitekt prof. J.A. Heinz Jakubeit. Odmijają go pracownicy i studenci 2007 r. przyjeżdża na Politechnikęzmierzający do budynku Archi- profesor architektury dr Julius Nie-tektury, Trzech Wydziałów, czy też derwöhrmeier i konstruktor prof. Ulfna Wydział Inżynierii Procesowej Seiler. Dodatkowo w tym i ubiegłymi Ochrony Środowiska. Ta enklawa roku wykłady dotyczące kosztówzieleni jest odpoczynkiem dla oczu, i zagadnień ekonomiki obiektu pro- Przygotowania tów. Młodzi adepci architektury do wystawya z całą pewnością dzięki swojemu wadził architekt prof. Marc Grief. pracowali pod okiem profesorów projektówciekawemu ukształtowaniu może Tematyka ćwiczeń była bardzo róż- z Niemiec i dr inż. arch. Renaty Mi-stać się ozdobą tej części uczelni, norodna; od ekranu dla projekcji foto: kielewicz nad projektem mostkaatrakcyjnym i charakterystycznym plenerowych, zadaszenia wejścia Renata Mikielewicz prowadzącego przez staw. W zada-elementem krajobrazu Politechniki do budynku Instytutu Architektury, niu należało uwzględnić tak ważneŁódzkiej. Władze uczelni postano- przez trybuny stadionu piłkarskiego, aspekty jak: konstrukcja, przeno-wiły przywrócić urok tego miejsca, po pawilon ekspozycyjny dla propa- szenie obciążeń, rodzaj materiału,a napełniony wodą staw stanowił- gowania architektury. sposób realizacji, a także architek-by jego główną ozdobę. Podjęto Jak podkreśla dr Mikielewicz tonicznie niejednorodne otoczeniejuż pierwsze kroki w tym kierunku. warsztaty służą zarówno rozwo- (fabrykanckie wille, budynki pofa- W ramach warsztatów „Prze- jowi umiejętności projektowania bryczne, współczesna bryła budyn-strzenne konstrukcje stalowe” wykorzystującego szkieletowe ku architektury i zadrzewiony terenprowadzonych we współpracy konstrukcje stalowe, jak i lepszemu zielony). Po tygodniu wytężonychz niemiecką uczelnią Fachhoch- zrozumieniu roli przestrzennego i twórczych dyskusji oraz prac nadschule Mainz z Moguncji studenci modelu nośnego systemu kon- modelami można było 23 paździer-architektury wzięli na warsztat strukcyjnego w projektowaniu ar- nika podziwiać efekt końcowy.koncepcję mostka przez staw. Taki chitektonicznym. Wyniki prac powstałych w czasietemat warsztatów zaproponował Do tegorocznych warsztatów warsztatów oceniali, każdy nieza-dr inż. arch. Maciej Olenderek. przystąpiło osiemnastu studen- leżnie, studenci prezentujący swo- je prace, profesorowie z Moguncji Tak będzie wyglądał i kilkuosobowa grupa architektów most nad stawem z Politechniki Łódzkiej. Ten ostatni projektu Katarzyny zespół przyjął do swego grona tak- Kazimierczyk że przedstawiciela inwestora – pro- foto: rektora prof. Piotra Szczepaniaka. Renata Mikielewicz Ostatecznie za szczególnie warte uwagi uznano siedem konstrukcji, spośród których trzy uzyskały ho- norowe wyróżnienia. Ich autorami są: Katarzyna Kazimierczyk, Bar- tłomiej Kurjata i Maja Mikina. Jak podkreśla prorektor – Prace były ciekawe, niekiedy zaskakujące po- mysłowością, więc wybór był trudny. n Ewa Chojnacka
 • 29. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IDyplomanci z PŁ wśród laureatów konkursu Międzynarodowego Forum Absolwentów.Genius – europe „With no inventors, no inventions. Targom Genius – Europe towa- wraz z korzyściami płynącymi z jej With no inventions, no innovation. rzyszyło Międzynarodowe Forum wykonania i ewentualnymi aplika- With no innovation – no prosperi- Absolwentów (International Forum cjami. Jury Konkursu miało trudne ty”. Tymi słowami, wypowiedzia- of Graduates), na którym prezento- zadanie dokonania wyboru ośmiu nymi przez dr. Andrása Vedresa, wano prace dyplomowe, a najlep- prac spośród wszystkich prezen- rozpoczęły się 9 września 2009 r. sze z nich nagrodzono w konkursie. towanych na seminarium. Dla w Budapeszcie 7. Międzynarodowe Podobnie, jak w przypadku wyna- zwycięzców przewidziano nagro- Targi Wynalazków i Wynalazczości lazków, tematyka prac była bardzo dy pieniężne ufundowane przez Genius – Europe, zorganizowane zróżnicowana – od projektów me- stowarzyszenie IFIA oraz dyplomy przy współudziale International Fe- chanicznych, architektonicznych, uczestnictwa. deration of Inventors’ Associations armatury, po urządzenia elektro- Wyniki konkursu ogłoszono (IFIA) oraz Association of Hunga- niczne oraz oprogramowanie. Na w trakcie uroczystego zakończenia rian Inventors. Forum zaprezentowano 33 prace wystawy Genius-Europe. Zwycięży- Tuż po uroczystym otwarciu wy- dyplomowe, w tym 19 prac dy- ła praca Zoltana Feketego z Węgier. stawy rozpoczęła się właściwa pre- plomantów z Węgier, 4 z Rumunii, W finałowej ósemce znalazły się zentacja prac wynalazców z całego 3 z Polski i 3 z Iranu oraz po jednej dwie prace dyplomatów Politech- świata, a było co oglądać. Wśród pracy z Bośni i Hercegowiny, Jeme- niki Łódzkiej z Wydziału Elektro- 185 wynalazków z najróżniejszych nu, Nigerii i Syrii. techniki, Elektroniki, Informatyki dziedzin można było zobaczyć np. Prezentacja prac dyplomowych i Automatyki – na trzecim miejscu rolki z napędem elektrycznym (któż odbywała się dwustopniowo. Przez oceniono pracę dyplomową To- z nas, jako dziecko, nie chciałby ich cały czas trwania wystawy dyplo- masza Kozaka, a na 5 miejscu (ex mieć?) oraz samooczyszczające się manci przedstawiali swoje osiąg- aequo z kolegami z Iranu i Węgier) tekstylia stworzone przy użyciu na- nięcia na posterach i objaśniali Tomasza Jaworskiego. notechnologii. zainteresowanym najważniejsze Prace dyplomowe polskich uczestników Forum, jak widać, pre- Prezentacja prac dyplomowych zentowały bardzo wysoki poziomna Genius-Europe. – dwie spośród trzech zgłoszonych Od lewej zajęły punktowane miejsca.dr inż. Adam Rylski (prezes SPWiR) Tomasz Kozak przedstawił pracę i absolwenci: zatytułowaną „Distributed Radia- Tomasz Kozak, tion Monitoring System”. Dotyczyła Jarosław Jasiński, Tomasz Jaworski ona rozproszonego systemu po- miaru promieniowania gamma foto: i neutronowego przeznaczonego Bogdan Bogdański dla akceleratorów liniowych. Pro- mieniowanie neutronowe i gam- ma jest efektem ubocznym przy normalnej pracy akceleratora i ma destrukcyjny wpływ na elektronikę Polska, reprezentowana przez i najciekawsze elementy swojej sterującą umieszczoną wewnątrz Stowarzyszenie Polskich Wynalaz- pracy. Drugim stopniem konkursu tunelu. Opracowany system umoż- ców i Racjonalizatorów, wystawiła był udział w seminarium, na któ- liwia pomiar w czasie rzeczywistym dziesięć prac naszych naukow- rym każdy z uczestników Forum promieniowania w kilkudziesię- ców. Na uroczystym zakończeniu przeprowadził multimedialną pre- ciu punktach tunelu akceleratora, Targów 12 września wieczorem zentację najważniejszych wyników przez co można oszacować czas ogłoszono wyniki konkursów na swojej pracy. Czas przeznaczony życia elektroniki, wykryć błędy po- najbardziej innowacyjne prace na każdą prezentację był ograni- wodowane przez promieniowanie, i wynalazki, a po części oficjalnej czony do 5 minut, co automatycz- zaplanować niezbędne wymiany odbyło się spotkanie połączone nie wymuszało omawianie tylko i przeglądy systemów elektronicz- z uroczystą kolacją. najważniejszych elementów pracy cd. str. 30 
 • 30. ¯ycie Uczelni 4/2009 0S T U D E N C INagrody dla „Factory” „Factory” to pierwszy spektakl cy teatr „offowy”. Teatr Politechniki rolę żeńską nagrodę otrzymałanaszego studenckiego teatru, Łódzkiej otrzymał na nim pierwsze Anna Majewska grająca mężczyznęktóry od niedawna przyjął nazwę w swojej karierze wyróżnienie. Jury w sztuce wystawionej przez na-„Teatr Nieobliczalny” Politechniki doceniło artystyczną jakość projek- szych studentów. Studenckie ama-Łódzkiej. Premiera sztuki odbyła cji multimedialnych wykorzysta- torskie grupy teatralne prezento-się w grudniu ubiegłego roku i zo- nych w przedstawieniu „Factory”. wały się przez cztery dni od 27 dostała bardzo dobrze przyjęta przez W konkursie, który zakończył się 30 października 2009 roku w Tea-publiczność. Przedstawienie, które późnym wieczorem 18 październi- trze Kamienica.jest rodzajem reality show wyreży- ka uczestniczyło 25 teatrów. Obecnie „Teatr Nieobliczalny”serowała Daria Kopiec absolwent- Teatr Politechniki Łódzkiej od- Politechniki Łódzkiej przygotowujeka PWSFTvIT w Łodzi, reżyser i dy- niósł kolejny sukces na warszaw- kolejny spektakl w reżyserii Dariirektor artystyczny naszego teatru. skim „Ów Festiwalu” zorganizo- Kopiec. Przedstawienie inspirowa-W październiku spektakl „Factory” wanym przez Zarząd Samorządu ne twórczością Lewisa Carolla bę-został pokazany na dwóch festiwa- Studentów Uniwersytetu Warszaw- dzie adaptacją dwóch książek jegolach. skiego oraz Teatr Wolandejski. autorstwa: „Przygody Alicji w Kra- Pierwszy festiwal, na którym za- Sztuka „Factory” zdaniem jury inie Czarów” oraz „O tym, co Alicjaprezentował się „Teatr Nieobliczal- festiwalu zasłużyła na nagrodę za odkryła po drugiej stronie lustra”.ny” to XXII Łódzki Przegląd Teatrów „Wizualny wymiar inscenizacji”.Amatorskich Łópta 2009, promują- Dodatkowo, za pierwszoplanową n Ewa ChojnackaGenius – Europe dokończenie ze str. 29 nych. System jest jednym z narzę- Trzeci z Polaków, Jarosław Ja- stywane, oraz jakie są kierunki roz- dzi mających na celu podniesienie siński jest dyplomantem Akade- woju w dziedzinie wynalazczości. niezawodności akceleratora, przez mii Górniczo-Hutniczej. Praca „3D Daje to możliwość późniejszego co można obniżyć koszty jego eks- Geometry Interdiffusion” obejmuje wykorzystania nowinek technicz- ploatacji. badania dyfuzji wzajemnej ma- nych i wiedzy z nimi związanej Praca Tomasza Jaworskiego teriałów w układach dwu i wielo- oraz możliwość poszerzenia ho- „Graphical user interface for building składnikowych. Poprzez odpowied- ryzontów w tym zakresie. Nam, the spatial electrodes layouts in ca- ni dobór materiałów opracowano dyplomantom, udział w Targach pacitance sensors” jest oprogramo- nowe technologie lutowania bez- pozwolił nawiązać szereg cennych waniem wspomagającym proces ołowiowego dla elektroniki, jak znajomości z naukowcami oraz modelowania czujników dla Elek- również materiały stosowane na umożliwił wymianę poglądów. trycznej Tomografii Pojemnościo- nowoczesne pokrycia samolotów. Jako młodzi wynalazcy jesteśmy wej (ECT). Cel pracy zrealizowany Uczestnictwo w międzynaro- bardzo zadowoleni, że mieliśmy został przez wbudowane narzę- dowych targach niesie wiele ko- możliwość uczestniczenia w tego- dzia do wizualnego projektowania rzyści. Najważniejszą z nich jest rocznych targach Genius – Europe rozkładów przestrzennych elek- możliwość zaprezentowania swo- w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że trod, połączonego z możliwością jej pracy szerokiemu gronu, w któ- w kolejnych edycjach międzynaro- modyfikowania geometrii (siatki rym znajdują się potencjalni od- dowych targów będzie coraz więcej przestrzennej) wykorzystywanej biorcy nowoczesnych technologii polskich wynalazków, a poziom prac później do symulacji modelu czuj- i przedstawiciele firm wdrażają- będzie dobitnie podkreślał efektyw- nika. Dzięki stworzonemu oprogra- cych ciekawe projekty, jak również ność polskiej myśli technicznej. mowaniu proces przygotowywa- osoby zainteresowane współpracą Tego życzą wszystkim polskim nia modelu do symulacji znacznie z twórcami. Na Targach można było wynalazcom dyplomanci uczest- się skraca, a tym samym projektant zorientować się, czym zajmują się niczący w International Forum of systemu ECT może więcej czasu inni wynalazcy i jakie technologie Graduates. poświęcić na rozbudowę innych są przez nich najczęściej wykorzy- n Jarek Jasiński, elementów tomografu. Tomek Jaworski i Tomek Kozak
 • 31. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IPobyt na stypendium w ramach Programu Erasmus uczy samodzielności, daje pewność siebiei napełnia pozytywną energią, która pozwala wzbić się ponad przeciętność. Takie przesłanieniosą ze sobą zdjęcia, nadesłane na konkurs „Mój sukces na Erasmusie”. Konkurs został zorga-nizowany przez Biuro Erasmusa PŁ oraz Stowarzyszenie ESN-EYE z okazji 6. Dnia Erazma, które-go tegoroczna edycja odbyła się 28 października w Sali Widowiskowej PŁ.Erasmus uskrzydla dę – przejażdżkę tramwajem po uli- opiekunów, mentorów i mistrzów cach Łodzi oraz Flag Party – impre- w programie Erasmus. zę w klubie Stereo Krogs, na której Inspiracją do dyskusji były wnio- obowiązywały stroje narodowe. ski płynące z realizacji programu Szczególnym punktem progra- „Zaopiekuj się studentem zagra- mu 6. Dnia Erazma była dyskusja nicznym” w PŁ, podsumowanie panelowa, którą poprowadził red. działań Stowarzyszenia ESN, które Radosław Wilczek. Gośćmi panelu w tym roku obchodzi swoje 20. byli: dr inż. Dorota Piotrowska – za- urodziny oraz pokaz filmu zreali- stępca dyrektora Centrum Kształce- zowanego przez Agencję Narodo- nia Międzynarodowego PŁ, dr inż. wą Erasmusa pt. „Mój mistrz - mój Zdjęcie Jarosław Błaszczak – koordynator Erasmus”. Dyskutanci podkreślali Dzień Erazma to wyjątkowe Pauli Basińskiej Programu Erasmus, opiekun stu- wagę programu „Zaopiekuj się stu- wygrałowydarzenie służące popularyzacji w konkursie dentów zagranicznych na Wydziale dentem zagranicznym”, a szczegól-studenckiej wymiany międzynaro- „Mój sukces Mechanicznym, mgr inż. Szymon nie jego znaczenie dla studentówdowej. To dzięki wymianie studen- na Erasmusie” Mielczarek, architekt, opiekun sta- przyjeżdżających na PŁ, w począt-ci doskonalą swoje umiejętności żystów zagranicznych przyjeżdża- kowym okresie ich adaptacji w no-językowe i nabywają trudne do jących do Łodzi w ramach Progra- wym środowisku.przecenienia doświadczenie „za- mu IAESTE, mgr Joanna Stawicka Koordynacją programu „Zaopie-wodowe” i społeczne. W ciągu 11 – koordynator Programu Erasmus kuj się studentem zagranicznym”lat w międzynarodowej wymianie w PŁ, mgr Joanna Sztobryn - Gier- zajmuje się Stowarzyszenie ESN-wzięło udział 230 polskich uczelni. cuszkiwicz – kierownik Biura Osób EYE. Opiekunami są studenci PŁ,Z Politechniki Łódzkiej w ramach Niepełnosprawnych PŁ oraz Magda a ich zadaniem jest stały kontakt„Erasmusa” wyjechało prawie 2500 Joanna Bocheńska, studentka CKM i pomoc zagranicznym studentomosób. koordynująca w roku akademickim przed ich przyjazdem i w trakcie Jak co roku, kandydaci na wy- 2007/2008 program „Zaopiekuj pobytu w Politechnice Łódzkiej.jazd mieli okazję wysłuchać pre- się studentem zagranicznym”. Za- Do podstawowych obowiązkówzentacji polskich i zagranicznych proszeni goście dyskutowali o roli opiekuna należy kontakt mailo-studentów – uczestników Pro-gramu Erasmus i porozmawiać Dzień Erazmaz nimi osobiście w trakcie targów przyciągnął wielu studentówofert uczelni zagranicznych w holuprzed Salą Widowiskową. Uczest- foto:nicy obejrzeli wystawę fotografii Jacek Szabelazwycięzców ogólnopolskiego kon-kursu „Discover Europe” oraz wy-stęp grupy artystycznej „Banialuki”. W 6. Dniu Erazma uczestni-czyli licznie studenci zagraniczniprzebywający w ramach wymianyErasmus w naszej uczelni. Z myśląo integracji polskich i zagranicz-nych studentów StowarzyszenieESN-EYE przygotowało Tramwaja- cd. str. 32 
 • 32. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IErasmus... Konkurs na najlepszą pracę dokończenie ze str. 31 Znamy zwycięzców II edycji kon- podejście do zagadnienia kontroli kursu TT Hi-Tech na najlepszą pra- przeciążeń w sieci IPv4 dla warstwywy przed przyjazdem, odebranie cę dyplomową lub projekt dyplo- trzeciej. Nie tylko opracowano mo-z dworca, dopełnienie formalności mowy z dziedziny nowoczesnych del teoretyczny, ale również prze-w akademiku i na wydziale. Opie- technologii, obronioną w roku aka- prowadzono wdrożenie w realniekun wprowadza także swojego demickim 2008/2009. Konkurs zo- istniejącej sieci. Umożliwiło to kon-podopiecznego w tajniki polskiej stał zorganizowany przez Wydział trolę przepływu dla protokołów dokultury, Łodzi i studenckiego życia. Fizyki Technicznej, Informatyki tej pory nie wspieranych przez żaden Działalność wspierająca studen- i Matematyki Stosowanej PŁ i firmę z istniejących mechanizmów prze-tów uczestniczących w Programie Transition Technologies, która jest ciw przeciążeniowych. WdrożoneErasmus jest wpisana w program sponsorem nagród. rozwiązanie może znaleźć miejsceStowarzyszenia ESN, którego dwu- Komisja w składzie: dr inż. Kon- w systemach służących do trans- rad Świrski (przewodniczący), dr misji wideo. Wyniki doświadczeńdziestolecie świętowano w trak- hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipiń- zostały zaprezentowane międzycie 6. Dnia Erazma. Przy tej okazji ska, dr hab. Marek Rudnicki, doc. innymi w artykule, który otrzymałnależy podkreślić sukces ESN-EYE, dr Feliks Kurp i dr inż. Antoni Za- wyróżnienie na międzynarodowejktóre zostało w tym roku uznane za jączkowski postanowiła przyznać konferencji Information Systemsnajlepszą sekcję w Europie i wyróż- nagrodę główną mgr. inż. Bartło- Architecture and Technology ISATnione nagrodą SuperStar podczas miejowi Szczepaniakowi za pracę 2009 zorganizowanej we wrześniudorocznego spotkania europejskiej „Inteligentne wyszukiwanie i gru- przez Politechnikę Wrocławską.sieci Erasmus Student Network powanie dokumentów interneto- Drugie wyróżnienie przyznanow Utrechcie. wych” wykonaną na Wydziale FTIMS dla mgr. inż. Tomasza Pająka za W programie 6. Dnia Erazma nie pod opieką prof. Piotra Szczepania- pracę „Application of Java EE Webzabrakło nagród i upominków dla ka z Instytutu Informatyki. Services Technology to mobilelicznie przybyłych studentów i pra- W mojej ocenie praca jest bardzo services delivery” („Zastosowaniecowników. Nagrodę ufundowaną nowoczesna, tak w zakresie tema- technologii Java EE Web Servicesprzez prorektora ds. studenckich dr tyki, jak i zastosowanych metod do realizacji usług mobilnych”) wy-hab. Wojciecha Wolfa, prof. nadzw. – mówi promotor. – Wymagała konaną pod opieką dr. inż. Piotra– przejazd do i z miejsca odbywa- zapoznania się z istniejącymi mo- Korbela z Instytutu Elektroniki na delami reprezentacji dokumentów, Wydziale Elektrotechniki, Elektro-nia stypendium – wygrała Laura przetwarzania wstępnego i ich au- niki, Informatyki i Automatyki.Liszewska, studentka Wydziału Or- tomatycznego wyszukiwania w in- W ramach projektu dyplomowegoganizacji i Zarządzania PŁ. ternecie pod kątem zawartości, czyli opracowano i zaimplementowano Uczestnicy 6. Dnia Erazma wy- treści. Praca ma walor naukowy, z wykorzystaniem narzędzi typubrali drogą głosowania zwycięz- zawiera pomysły własne autora, bę- open source prototypowy systemców fotograficznego konkursu dące rozwinięciem metody wyszuki- teleinformatyczny wspomagający„Mój sukces na Erasmusie”. Pierw- wania dokumentów, która powstała zdalną pracę lekarzy – podkreślasze miejsce i aparat fotograficzny w zespole prof. Teuvo Kohonena promotor. – Zastosowanie tech-ufundowany przez prorektora z Finlandii, sławnego specjalisty nologii Web Services pozwoliło naWojciecha Wolfa zdobyła Paula Ba- w zakresie sztucznej inteligencji. Obie utworzenie kanału komunikacyjne-sińska z Wydziału Budownictwa Ar- metody zostały zrealizowane, spraw- go między serwerem a urządzeniemchitektury i Inżynierii Środowiska. dzone w praktyce i porównane. przenośnym niezależnie od użytychAutorka nie zatytułowała swojego Komisja przyznała także dwa w nich technologii. Dzięki takie-zdjęcia. Drugie miejsce zajął Piotr równorzędne wyróżnienia. Pierw- mu rozwiązaniu możliwe jest m.in.Ogiński z Wydział Elektrotechniki, sze otrzymał absolwent Wydziału wsparcie zdalnej pracy przedsta- FTIMS mgr inż. Piotr Duszyński za wicieli różnych grup zawodowychElektroniki, Informatyki i Automa- pracę „Implementacja pętli zwrot- z wykorzystaniem typowych współ-tyki za zdjęcia: „Spójrz na świat nej w sieciach IPv4 z wykorzy- czesnych urządzeń mobilnych (np.z innej perspektywy” i „Pójdź tam staniem mechanizmu śledzenia telefonów komórkowych, smart-gdzie poniosą Cię stopy”. Laurea- połączeń w jądrze Linux” wykona- fonów czy urządzeń typu PDA) beztem trzeciego miejsca została Łucja ną pod opieką dr. inż. Krzysztofa względu na zastosowany w nichDomańska z Wydziału BAiŚ za zdję- Lichego z Zakładu Sieci Kompute- rodzaj systemów operacyjnych, plat-cie „Piaskowe ludki”. rowych w Instytucie Informatyki. form programistycznych czy metod Zdaniem promotora – Praca stano- dostępu do sieci Internet. n Beata Ogrodowczyk wi bardzo ciekawe oraz innowacyjne n E. Ch.
 • 33. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C INowe oblicze klubu Hiluś Władze AZS PŁ Klub Hiluś, istniejący od prze- bar wraz z zapleczem oraz scena, W sali widowiskowej Politechnikiszło 12 lat, rozpoczął 10 listopada powstała specjalna „loża VIP”, a po- Łódzkiej odbyła się 4 listopada 2009 r.o godz. 18.00 nowy rozdział w hi- mieszczenia sanitarne przystoso- konferencja sprawozdawczo-wy-storii swojej działalności. Miejsce wano dla osób niepełnosprawnych. borcza Klubu Uczelnianego AZS PŁ.spotkań studentów Politechniki Jak podkreśla Wojciech Durka zuży- Wzięli w niej udział delegaci i trenerzyŁódzkiej zostało „przeprojekto- to 1000 metrów przewodu, by zasi- z poszczególnych sekcji i ustępującywane”, przebudowane i dostoso- lić nowo zaprojektowaną instalację Zarząd Klubu. Wśród zaproszonychwane do oczekiwań bywalców elektryczną. gości byli: prorektor ds. studenckichMuzycznego Klubu Studenckiego Całość inwestycji sfinansowana dr hab. inż. Wojciech Wolf prof. na-Hiluś. W ten wyjątkowy wieczór przez najemcę klubu pochłonęła dzw., pełnomocnik rektora ds. AZSw klubie byli m.in.: prorektor ds. 120 tysięcy złotych. dr Stanisław Brzeziński, prezes Orga-studenckich dr hab. Wojciech Wolf, Najbliższe plany w kalendarium nizacji Środowiskowej AZS Łódź prof.prof. nadzw., prorektor ds. nauki imprez lokalu to zdecydowane roz- Piotr Kula, wiceprezes ds. sportu AZSprof. Ireneusz Zbiciński, kanclerz dr szerzenie oferty wydarzeń koncer- dr Lech Leszczyński, przewodniczą-Stanisław Starzak oraz kilka osób towo-muzycznych – mówi Durka – cy Głównej Komisji Rewizyjnej AZSz kierownictwa wydziałów. Z każdą i rozpoczęcie działalności mającej na dr Aleksander Pyć, kierownik SWFiSminutą było coraz bardziej tłoczno celu pomoc studentom w odnalezie- mgr Marek Stępniewski, zastępcai gwarno. Szybko zaczęło brakować niu się na rynku pracy. Na spotkania kierownika SWFiS mgr Gabriel Kabza,miejsc. Uroczyste otwarcie uświet- ze studentami będziemy zapraszać dyrektor Osiedla Akademickiego mgrnił akustyczny koncert, w którym do nas ludzi sukcesu. Janina Mrozowska.wystąpił Tomasz Struszczyk – wo- Klub Hiluś ma swoich fanów, W imieniu ustępującego zarządukalista legendy polskiego rocka których przyciąga wyjątkowa at- Prezes Przemysław Jagielski przed-– zespołu Turbo wraz z gitarzystą mosfera. Od zawsze w Hilusiu słu- stawił sprawozdanie, w którym omó-grupy Pathology Adamem Jełowi- chało się trochę innej niż wszędzie wił osiągnięcia KU AZS PŁ oraz pracęckim. Zagrali między innymi cove- muzyki (wszystkie odmiany rocka, zarządu podczas dwuletniej kadencji.ry takich gigantów rocka jak: Pink bluesa, jazzu, muzyki mocnego Następnie przewodniczący zebraniaFloyd, White Snake, Bon Jovi, Tur- brzmienia), na scenie Hilusia koncer- Michał Machlowski w imieniu prze-bo, Budka Suflera, czy Lady Pank. towało około 70 zespołów muzycz- wodniczącego Środowiskowej Komisji Rewizyjnej stwierdził, że praca Klubu Wieczorem była zgodna ze statutem AZS i posta- w dniu otwarcia było wił wniosek o udzielenie absolutorium bardzo tłoczno dla ustępującego Zarządu. W wyniku przeprowadzonego taj- foto: nego głosowania prezesem KU AZS Jacek Szabela PŁ został ponownie wybrany Przemy- sław Jagielski zdobywając 68 głosów poparcia. Wybrano również zarząd w składzie: Gabriel Kabza, Łukasz Ciechomski, Agnieszka Gładka, El- żbieta Majewska, Michał Machlowski, Justyna Jagielska, Magdalena Socha- czewska, Agnieszka Pabiniak, Ewelina Uwzględniając sugestie dotych- nych, odbywały się przedstawienia Lisowska, Wojciech Kujawski, Annaczasowych klientów pubu i wsłuchu- teatralne i inne imprezy, które trud- Stefaniak, Klaudia Malendowicz, Alek-jąc się w oczekiwania tych przyszłych no byłoby sklasyfikować jako stricte sandra Bryła, Sylwester Pawęta, Józefnadaliśmy naszemu klubowi zupeł- komercyjne – podkreśla Wojciech Pawicki. Podczas konferencji wybranonie nowy wygląd – mówi Wojciech Durka. także 19 delegatów na KonferencjęDurka, najemca klubu. – Wnętrze Klub Hiluś mieści się w VI DS. sprawozdawczo-wyborczą Organiza-zostało zaprojektowane przez pro- przy al. Politechniki 11. Prowadzą- cji Środowiskowej AZS Łódź. Agniesz-fesjonalną firmę zajmującą się aran- cy klub Wojciech Durka jest ab- ka Gładka i Agnieszka Pabiniak zostałyżacją wnętrz. Klub prezentuje się solwentem Wydziału Organizacji wybrane delegatami na XXIII Zjazdatrakcyjnie. Są w nim nowe meble, i Zarządzania PŁ. AZS w Warszawie.całkowicie przebudowany został n Ewa Chojnacka n Gabriel Kabza
 • 34. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C IDzięki pasji i marzeniom naszej studentki flaga Politechniki Łódzkiej zawędrowała na najwyż-szy szczyt Afryki.Moje Kilimanjaro Na szczyt uczelni, która miała wznieść się Kilimanjaro flagę PŁ wnieśli z nami na upragniony szczyt. Marcin John Po niemal dwunastomiesięcz- i Anna Książek nych staraniach i ciężkiej pracy foto: mogliśmy wreszcie podjąć decy- arch. autorki zję o wyjeździe. 26 września 2009 roku wylądowaliśmy w stolicy Kenii – Nairobi. Spędziliśmy tam kilka niezwykłych i obfitujących w ciekawe przygody dni. Starali- śmy się jak najlepiej wykorzystać ten czas zwiedzając wszystko, co polecały przewodniki, np. budy- nek kenijskiego parlamentu, wie- Mam na imię Magda i studiuję Przygotowania żę widokową, grób narodowego Gestion et technologie w IFE. Moja bohatera Yomo Kenyatty, kościoły, przygoda z Afryką zaczęła się rok Tak właśnie powstał projekt parki. Na każdym kroku zaczepiali temu, kiedy wspólnie z dwójką „Kilimanjaro – przekroczyć grani- nas miejscowi przedstawiciele firm moich przyjaciół pochyliliśmy się ce”. Jego celem było przekraczanie oferujących safari lub po prostu nad atlasem geograficznym. Jako granic kulturowych, językowych, zaciekawieni nami ludzie chcący odwieczni miłośnicy podróżowa- przestrzennych, komunikacyjnych, porozmawiać. nia zaczęliśmy wędrować palcem a przede wszystkim tych tkwią- po mapie. Magicznym miejscem, cych w nas samych. Pragnęliśmy Trzy dni wspinaczki w którym zatrzymał się ów palec pokazać innym, że warto wstać był punkt oznaczony cyferkami z miejsca i zacząć spełniać swoje Trzeciego dnia pobytu w Afryce 5895 i nazwą Kilimanjaro. Jednak marzenia. Projekt realizowaliśmy ruszyliśmy do Tanzanii, która miała dotknięcie palcem kropki w atla- w grupie pięciu przyjaciół – har- być świadkiem ostatniego etapu sie nam nie wystarczało. Chcieli- cerzy z hufca Łódź – Widzew oraz naszej wędrówki ku zrealizowaniu śmy postawić stopę na właściwym hufca Skierniewice; studentów róż- marzenia. Pierwsze kroki w Parku szczycie góry – w Tanzanii, w Afry- nych uczelni wraz ze mną, dumną Narodowym Kilimanjaro stawiali-Podczas safari ce. Dach Czarnego Lądu szybko reprezentantką Centrum Kształce- śmy już następnego ranka. Dużew parku stał się naszą obsesją i wielkim nia Międzynarodowego Politechni- plecaki oddaliśmy naszym traga-Masai Mara marzeniem. ki Łódzkiej. rzom, bez których do Parku wejśćfoto: Oprócz organizowania samej nie wolno, a sami w towarzystwiearch. autorki wyprawy musieliśmy zmierzyć się sympatycznych przewodników z problemem braku prywatnych White’a, Alexa i Aminiego rozpo- środków na pokrycie kosztów ta- częliśmy wspinaczkę na szczyt. kiego przedsięwzięcia. To właśnie Niespodzianka czekała na nas dlatego zdecydowaliśmy się na już na samym początku. Okazało poszukiwanie sponsorów – ludzi się, że podejście, wbrew naszym mających idee podobne do na- oczekiwaniom, nie jest w ogóle szych, którzy zechcieliby nam po- strome. Kolejnym zaskoczeniem móc. Wśród nich znalazły się firmy były niesamowicie smaczne i „nie- prywatne i instytucje państwowe, turystyczne” posiłki, np. smażone w tym Politechnika Łódzka, która ziemniaczki, tosty, czy popcorn. postanowiła sfinansować mój bilet Podczas trzech dni wchodzenia lotniczy. Dostałam też flagę naszej z ciągle towarzyszącymi nam upomnieniami „pole, pole” lub po
 • 35. ¯ycie Uczelni 4/2009 S T U D E N C Ipolsku „wolno, wolno”, spaliśmyw trzech murowanych bazach wy- Kurs w holandiiposażonych nawet w domki, łóżka Jedenasty już kurs edukacyjny niu zanieczyszczenia środowiskai łazienki. Erasmus Intensive Programme (EIP) w ich krajach oraz o sposobach Miły spacer zaczął stawać się Aquatic and Terrestrial Pollution in likwidacji skażeń. Wiedzę zdobytącoraz mniej przyjemny dopiero na Europe: Diagnostic, Remediation and podczas wykładów mogliśmy wy-wysokości ok. 4500 metrów. Brak Prevention (Zanieczyszczenie wód korzystać w licznych case studies.tlenu w powietrzu powodujący ból i gleb w Europie: diagnostyka, re- M.in. nasza grupa uczestniczyłagłowy dawał nam się we znaki. To mediacja oraz zapobieganie) odbył w opracowaniu projektu badańbył jednak dopiero początek na- się w tym roku w Holandii. Wśród skażonego obszaru po dawnejszego złego samopoczucia. Właś- 30 studentów z różnych uczelni stacji benzynowej. Zorganizowa-ciwy szczyt zaczęliśmy zdobywać europejskich była nasza grupa no nam również wycieczkę nao północy trzeciego dnia wspi- z Wydziału Biotechnologii i Nauk teren, gdzie kilkanaście lat temunaczki. Temperatura poniżej zera, o Żywności PŁ: Anna Graca, Pauli- wydobywana była ropa naftowa,przeszywający ból głowy, „skrę- na Kacprzak, Konrad Gwoździński, a obecnie podlega on remediacji.cający się” żołądek były objawami Bartłomiej Tomaszewski i niżej Mogliśmy zobaczyć, jak w praktycetzw. choroby wysokościowej. Było podpisana Monika Kaźmierczak. stosuje się metody oczyszczaniaciemno i stromo, a im wyżej wcho- środowiska po skażeniu, o którymdziliśmy, tym gorzej się czuliśmy. słyszeliśmy na wykładzie.W takiej sytuacji nie mogliśmy wal- Po tygodniu wytężonej naukiczyć z naszymi organizmami. Część nadszedł weekend i czas relaksuz nas musiała zrezygnować i na w Amsterdamie.szczyt udało się wejść tylko dwóm Drugą część kursu odbyliśmy naosobom. wyspie Terschelling należącej do Wbrew pozorom marzenie archipelagu Wysp Zachodniofry-każdego z nas zostało spełnione. zyjskich. Program zajęć poświęco-I chociaż Kilimanjaro skończyło się ny był głównie ochronie krajobra-dla nas na różnych wysokościach, zu. Podczas wycieczki rowerowejto wszyscy je zdobyliśmy. W ten podziwialiśmy zagrożone gatunkisposób pokazaliśmy innym, a prze- ptaków i roślin. Ćwiczenia prak-de sobie, że jeśli czegoś bardzo się tyczne dotyczyły oceny stopniachce oraz włoży się w to dużo pra- ryzyka dla zdrowia człowieka prze-cy, to nie ma rzeczy niemożliwych. bywającego na terenie skażonym. Po dwóch dniach wyczerpują- Do tego celu używaliśmy specjal-cego powrotu ze szczytu dotarli- Kursy organizowane są regular- nego programu komputerowego.śmy do Arushy, skąd następnego nie od 1999 r. przez Institut Supé- Innym zadaniem było wykorzysta-ranka ruszyliśmy ku Nairobi. Czas, rieur d’Agriculture w Lille we Fran- nie programu GIS analizującegoktóry pozostał nam w Afryce po- cji. Dotychczas odbywały się one dane o przestrzeni geograficznejstanowiliśmy spędzić jak najefek- we Francji (1999, 2003, 2007, 2008), do optymalnego zagospodarowa-tywniej. Zdecydowaliśmy się na Estonii (2002, 2005, 2006), Polsce nia dużego obszaru zanieczysz-wzięcie udziału w safari, czy zwie- (2001), a także w Holandii (2000, czonego miejscowo.dzenie wielu miejsc związanych 2004). Kurs EIP był cennym doświad-z historią skautingu (jak grób Ba- Kurs trwał dwa tygodnie. czeniem ze względu na przyswoje-den – Powella będącego założy- Pierwszy tydzień spędziliśmy nie obszernej wiedzy teoretycznej,cielem skautingu). Każdy z tych w typowo holenderskim, spokoj- poznanie praktycznych rozwiązańdni był dla nas nową przygodą, nym miasteczku Leeuwarden – problemów związanych z ochronąa co najważniejsze niesamowitym stolicy prowincji Fryzja, w pobliżu środowiska oraz spotkanie specja-przeżyciem. Wszystko to spowodo- wybrzeża Morza Północnego. Tam listów z całej Europy. Cieszymy sięwało, że z sentymentem wracamy przygotowano dla nas wykłady z poszerzenia wiedzy zdobywanejmyślami do tamtych dni i z chęcią dotyczące zanieczyszczenia wody podczas studiów i nawiązania kon-jeszcze raz postawilibyśmy stopę i gleby oraz bioremediacji, czyli taktów ze studentami z pokrew-na Czarnym Lądzie. usuwania zanieczyszczeń za po- nych uczelni europejskich. mocą żywych mikroorganizmów n Magdalena Bartosiak i roślin. Prelegenci mówili o stop- n Monika Kaźmierczak
 • 36. ¯ycie Uczelni 4/2009 R O Z M A I T O Œ C INa Wydziale Mechanicznym odbyło się 7 listopada 2009 r. spotkanie absolwentów, którzy 40lat temu ukończyli studia i otrzymali dyplom magistra inżyniera mechanika.40 lat minęło Pomysłodawcą spotkania był kolega Jan Kowal, oraz zapoznał zebranych z planowanymi inwestycja- jego inicjatywę wsparł kolega Zbigniew Gawroń- mi na naszym wydziale. Wszyscy uczestnicy otrzyma- ski, obecny prodziekan Wydziału Mechanicznego li pamiątkowe dyplomy wręczone przez obecnych i niżej podpisana. Wspólnie ustalono listę absolwen- dziekanów, otrzymali również pamiątki PŁ i Wydziału tów, którzy rozpoczęli studia w Politechnice Łódzkiej Mechanicznego (podarunek Dziekana), drobne upo- w 1963 roku. Znalezienie aktualnych adresów naszych minki z Urzędu Miasta oraz materiały reklamowe od kolegów nie było proste. Z pomocą pośpieszyli Ci, kolegi Henryka Owsiejewa, współwłaściciela fabryki którzy utrzymują kontakt z Politechniką i w krótkim mebli metalowych z Suwałk. Było miło, serdecznie czasie udało się utworzyć w miarę aktualną listę ab- i zarazem uroczyście. Korzystając z okazji dziękuje- solwentów z ich adresami. Okazało się, że nasi koledzy my Dziekanowi Kruszyńskiemu za atmosferę i po- mieszkają w różnych zakątkach Polski, jak również za- święcony nam czas. Po zakończeniu części oficjalnej granicą. W trakcie poszukiwania danych do kontaktu spotkania i pamiątkowych zdjęciach uczestnicy zwie- ze smutkiem stwierdzono, że kilkunastu naszych kole- dzili kampus A uczelni, a następnie przeszli na nie- żanek i kolegów już nie ma wśród nas. Na wysłane za- oficjalną część spotkania do restauracji „Soplicowo” proszenia odpowiedzieli niemal wszyscy, do których i – co chyba ważniejsze – na rozmowy, wspomnienia,Spotkanie dotarliśmy. Niestety nie wszyscy mogli przybyć na wspomnienia …w audytorium M2 spotkanie, uniemożliwiły im to choroby, czy też pilne Warto przypomnieć jak przedstawiały się studia,foto: sprawy rodzinne. które uczestnicy spotkania rozpoczęli w 1963 roku.Piotr Patora Na roku było 240 studentów (w tym 10 dziewcząt). Studia trwały jedenaście semestrów. Rozpoczęły się we wrześniu pięciomiesięczną praktyką robotniczą w łódzkich zakładach mechanicznych. W tym czasie po południu odbywały się też zajęcia z matematyki i geometrii wykreślnej. Studia w przewidzianym czasie ukończyło 117 osób, w tym 2 panie. W czasie studiów nasi koledzy odbyli dwa wakacyjne obozy wojskowe, które, jak wynikało ze wspomnień, najbardziej ich zbli- żyły. Zaowocowały też wspólnym śpiewaniem, co mie- liśmy okazję usłyszeć i ocenić podczas spotkania. Spo- śród absolwentów aż 12 osób pozostało na uczelni, co bardzo dobrze świadczy o poziomie zdobytej przez nich wiedzy. Poświęcili się oni karierze naukowej, 2 kolegów zostało profesorami tytularnymi, 2 otrzy- mało tytuł doktora habilitowanego, pozostali tytuły doktora nauk technicznych. W czasie nieoficjalnej części spotkania każdy W sobotę, 7 listopada odliczyło się 47 absolwen- z uczestników krótko opowiadał o swojej pracy za- tów, 3 panie i 44 panów, tych samych co przed laty, wodowej i rodzinie. Okazało się, że bardzo różnie po- lecz nie takich samych. Uczestnicy otrzymali iden- toczyły się ich losy zawodowe. Kilka osób jest już na tyfikatory, co znacznie ułatwiło rozpoznawanie się. emeryturze, ale większość pracuje zawodowo. Nasi Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zebrania koledzy są prezesami lub właścicielami spółek i za- w audytorium, nam znanym jako M2. W spotkaniu kładów, nauczycielami, a bywali i dyrektorami zjed- uczestniczył obecny dziekan Wydziału Mechanicz- noczeń. Czas spotkania płynął bardzo szybko, nie nego prof. Bogdan Kruszyński, prodziekan prof. Zbi- wszyscy zdążyli porozmawiać ze sobą, zdecydowano gniew Gawroński (z racji funkcji i obowiązku, to nasz więc, że musimy się spotkać w maju 2010 roku w cza- kolega z roku) i Prezes Stowarzyszenia Wychowan- sie uroczystości 65. rocznicy utworzenia Politechniki ków PŁ mgr inż. Julian Bąkowski. Profesor Kruszyński Łódzkiej. przedstawił prezentację „Politechnika wczoraj i dziś” n Marianna Kazimierska-Grębosz
 • 37. ¯ycie Uczelni 4/2009 R O Z M A I T O Œ C IPo wakacyjnej przerwie rozpoczęły się spotkania z cykluCzwartkowe forum Kultury Spotkania prowadzi dr hab. sposób jej wprowadzania w Polsce gując i tworząc sztukę. Od paruAnna Jeremus-Lewandowska, któ- i uczynienie z tego faktu argumen- lat kieruje galerią „Atlas Sztuki”,ra najpierw przedstawia zaproszo- tu w rozgrywkach politycznych jest w której prezentuje prace współ-nych gości, a potem rozmawia niedopuszczalne. Nawiązując do czesnych artystów.z nimi o ich drodze zawodowej, pytania o terrorystów nasz gość Nasz gość z niezwykłym zaan-pasjach i doświadczeniach. podkreślał, że nie można nazywać gażowaniem opowiadał o organi- terrorystami wszystkich bojowni- zowanych przez siebie wystawach. Od strategii ków w Iraku i Afganistanie. Są nimi Roman Opałka, David Lynch, Zbi- do polityki tylko ci, którzy w sposób zaplano- gniew Libera to tylko niektórzy wany mordują cywilów. twórcy, których dzieła można było Pierwsze spotkanie odbyło podziwiać w ramach kolejnych po-29 października 2009 r., a naszym Czasoprzestrzeń kazów w Atlasie.gościem był profesor Stanisław Ko- XXI wieku Realizując swoją największąziej, generał brygady WP i teoretyk pasję, trzykrotnie objechał światwojskowości. W latach 2005-2006 W czwartkowy wieczór 12 listo- z „ciężkim aparatem fotograficz-był podsekretarzem stanu w MON, pada 2009 r. Aula Minor przypo- nym”. Przez lata fotografia byław 2007 roku doradcą Rzecznika minała galerię sztuki. Uczestnicy dla mnie rodzajem mantry. CałePraw Obywatelskich, w 2008 r. do- spotkania mogli obejrzeć niektóre doświadczenie z Atlasem, czyli teradcą Ministra Obrony Narodowej. z obrazów naszego gościa – Pana wszystkie szpachlówki, tworzywaPo przejściu w stan spoczynku Andrzeja Walczaka, twórcy i współ- – one znajdują się w tych obrazach.pełni rolę niezależnego eksperta właściciela grupy Atlas, uznanego Kwintesencją mojej fotografii jest al-i analityka w dziedzinie bezpieczeń- fotografa, którego prace wielokrot- bum o księdzu Janie Twardowskim.stwa i obronności. Wykłada także nie prezentowane były na wysta- Było to dla mnie niezapomnianew Wyższej Szkole Handlu i Prawa wach w kraju i za granicą. spotkanie z wielkim autorytetem.im. R. Łazarskiego oraz Akademii Andrzej Walczak,Obrony Narodowej w Warszawie. gość Zajmowane stanowiska i funk- listopadowego spotkaniacje pełnione przez naszego gościaw dużej mierze zdeterminowały te- foto:matykę spotkania. Padały pytania Jacek Szabelao obecną sytuację w Afganistaniei Iraku. Słuchaczy ciekawiło, czy ar-mia zawodowa jest lepsza od armiiz poboru oraz jaka jest różnica mię-dzy partyzantami, a terrorystami. Generał Koziej, jak na żołnierzaprzystało, odpowiadał rzeczowo Już jako student Wydziału Bu- Pasję fotografowania dzieli odi zdecydowanie. Poglądy, które downictwa i Architektury Poli- niedawna z wizją budowy miastaprzy tym prezentował, odbiegają techniki Łódzkiej rozpoczął swoją XXI wieku – swojego największe-nieco od tych, z którymi możemy wieloletnią przygodę z fotografią. go marzenia od czasów młodości.się spotkać w wypowiedziach po- Wydaje mi się, że jestem tutaj le- To jedyny projekt w Polsce o takiejlityków. gendą ze względu na 15 lat studiów. skali i rozmachu. Patronuje mu nie- Zdaniem generała wojnę w Ira- Robiłem wszystko, tylko się nie uczy- zwykła postać rzeźbiarki Katarzy-ku i Afganistanie NATO przegra, łem, ale już wtedy marzyłem o zbu- ny Kobro, której imię będzie miećale nie na polach bitew z Talibami, dowaniu miasta XXI wieku – wspo- rynek w Nowym Centrum Łodzi.(ponieważ tu ma miażdżącą prze- minał A. Walczak. Czegoś takiego jak Specjalna Strefawagę), tylko z opinią publiczną, W 1991 roku wraz z dwójką Sztuki nie ma nikt. Chcemy pokazy-która w mediach bombardowana swoich przyjaciół założył firmę wać sztukę całej Europy: Wschodniejjest drastycznymi obrazami z pola Atlas, obecnie jedną z najlepiej i Zachodniej, a z Łodzi uczynić euro-walki. rozpoznawanych polskich marek pejskie centrum sztuki współczesnej. Armia zawodowa pod każdym na rynku. Ten niebywały sukceswzględem bije na głowę armię w biznesie wykorzystał na rzecz n Grzegorz Gawlik,z poboru – mówił gen. Koziej – ale działalności artystycznej – propa- Anna Boczkowska
 • 38. ¯ycie Uczelni 4/2009 R O Z M A I T O Œ C IWernisaż wystawy „DROSTO’ RAMA” W galerii Biblio-Art otwarto 22 października 2009 r. ste (obraz zawiera mniejszą wersję samego siebie, ta wystawę prac studentów informatyki z Wydziału mniejsza wersja zawiera jeszcze mniejszą wersję i tak FTIMS. Zostały one wykonane w ramach przedmiotu dalej). Termin ten został wymyślony przez Holendra Komputery w mediach prowadzonego przez mgr. inż. Nico Scheepmakera pod koniec lat 70. i po raz pierw- Rafała Szrajbera na specjalności Grafika komputerowa szy jako efekt droste pojawił się na opakowaniu gorącej i Multimedia. czekolady marki Droste – przedstawiony jest na nim wizerunek pielęgniarki niosącej na tacy filiżankę oraz właśnie to opakowanie czekolady. To oryginalne opako- wanie również było prezentowane na wernisażu dzięki uprzejmości jednego z pracowników Biblioteki PŁ. Wystawa kryje w sobie także prace oparte na efekcie panoramy 360 stopni – mówi Rafał Szrajber – które uka- zują otaczającą nas rzeczywistość znacznie szerzej niż pole widzenia człowieka. Zapisana w ten sposób prze- strzeń zmienia swoje właściwości i wciąga obserwatora w optyczną grę, zakrzywiając otaczający nas świat. Pa- foto: norama taka, oprócz specyfiki zapisu, stanowi wyzwanie Filip Podgórski artystyczne i zmusza do autorskich poszukiwań i wypo- Nazwa DROSTO’ RAMA kryje w sobie prace związa- wiedzi na temat otaczającej nas przestrzeni. ne z rekurencyjnym obrazem ukazującym efekt dro- n E.Ch.Największe łódzkie uczelnie kontynuują wspieranie najlepszych łódzkich sportow-ców studentów. Tym razem współpracę rozpoczęli pływacy.Nowa sekcja pływacka Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski w pływaniu a Ewa Ścieszko wywalczyła brąz na 50 m stylem kla-zostało poprzedzone ważnym dla akademickiego śro- sycznym.dowiska wydarzeniem. Rektor Politechniki Łódzkiej Pierwszymi zawodami, podczas których drużynaprof. Stanisław Bielecki i rektor Uniwersytetu Łódz- mogła się zaprezentować było Grand Prix Polski rozgry-kiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz prezes AZS Łódź wane na łódzkim AZS. Największe sukcesy odniosła naj-prof. Piotr Kula podpisali 24 października umowę bardziej utytułowana zawodniczka w kadrze, mistrzynio utworzeniu wyczynowej sekcji pływackiej AZS UŁ Polski na 100 m w stylu klasycznym, Ewa Ścieżko. Pod-PŁ Łódź. czas Grand Prix biła rekordy życiowe, najbardziej war- W skład sekcji wchodzą studenci łódzkich uczelni, tościowy wynik osiągając na 50 m stylem klasycznym.a jej celem jest przygotowanie najlepszych zawodni- Zdobyła pierwsze miejsce w tej konkurencji i piąteków do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix.w 2012 r. Treningi sekcji odbywać się będą na pływal- Warto odnotować, że Ewa Ścieszko wystartowałani UŁ do czasu wybudowania 50-metrowej pływalni już jako zawodniczka AZS UŁ PŁ Łódź na rozgrywa-w Politechnice. W kadrze AZS UŁ PŁ Łódź znaleźli się nych w listopadzie zawodach Pucharu Świata w Sztok-m.in. studenci PŁ: Ewa Ścieszko i Michał Kwiatkowski. holmie oraz Mistrzostwach Polski w Gorzowie. NaTrenerem zespołu został Zbigniew Muras. mistrzostwach tych Ewa Ścieszko zdobyła złoty medal Pomysłodawcą sekcji, obok uczelni i AZS jest Łódz- na 50 m stylem klasycznym oraz była druga na 100 mki Okręgowy Związek Pływacki. Sekcja AZS UŁ PŁ za- i 200 m.pewni możliwość kontynuowania kariery pływackiej Przypominamy, że rok temu do życia powołanomłodzieży szkolonej, która startowała z sukcesami drużynę piłki ręcznej AZS UŁ PŁ Anilana Łódź. Druży-w łódzkich klubach – Trójce, SKS Start i MKS Jedynka. na dwóch największych łódzkich uczelni zakończyła Warto dodać, że na ostatniej Uniwersjadzie w Bel- swój debiutancki sezon w II lidze na ósmym miejscugradzie medale zdobywali m.in. studenci z PŁ. Mate- (siedem zwycięstw i 2 remisy).usz Matczak zdobył złoto na 400 m stylem zmiennym, n E.Ch.
 • 39. ¯ycie Uczelni 4/2009 R O Z M A I T O Œ C I Halloween to celtyckie święto obecnie obchodzone w wielu krajach kultury chrześcijańskiej nocą 31 października, często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. halloween w politechnicznym liceum W naszej szkole zorganizowa- liczne konkursy tematyczne. Głów- zdjęcie, czy opowiadanie. Tu na- liśmy obchody Halloween 4 listo- nym i najważniejszym był ten na grody były może mniej „cenne”, ale pada. Potraktowaliśmy je z przy- klasowe przebranie. Klasa, która również atrakcyjne. Za każdą pracę mrużeniem oka. Głównym celem przebrała się w całości dorabiając można było otrzymać dodatko- było zapoznanie uczniów z kulturą do swoich strojów zabawną ideo- we „nieprzygotowanie” lub nawet amerykańską i danie im możliwo- logię, czy głębsze przesłanie mo- pozytywną ocenę z języka angiel- ści wykazania się kreatywnością. gła wygrać dzień wolny od nauki skiego! Najbardziej straszne zdjęcia Szkolne mundurki zostały w szatni, przeznaczony na wycieczkę (do wykonali Tomasz Malski (II B) i Łu- a korytarze naszego LO zapełniły odebrania w przyszłym semestrze). kasz Kosma (III A). Najlepszą horror się przystojnymi wampirami, uro- Uczniowie prześcigali się w pomy- story napisały Pamela Mioduska (III czymi czarownicami, wdzięcznymi słach, każdy miał ochotę na wygra- A) i Anna Litawska (III A). diabłami i zabawnymi potwora- ną. Ostatecznie 1. miejsce zajęły mi, a nawet rzeźnikami i krowami. ex aequo: czarownice i wieśniacy, Mroczny Przez cały dzień obowiązywał kate- czyli klasa III B, czarownice i diabły poczęstunek goryczny zakaz odpytywania prze- – klasa II B oraz krowy i rzeźnicy - Najsmaczniejszą częścią święta branych uczniów! klasa I B. Halloween był konkurs na mrocz- Czarownice i wieśniacy Straszne zdjęcia ny poczęstunek. Mieliśmy okazjęCzarownice zobaczyć (i spróbować) ciasteczkai diabły z II B Dla lepszego wejścia w klimat Można było także wziąć udział wyglądające jak ludzkie oczy, cia-foto: święta Halloween zorganizowano w konkursie na najstraszniejsze sto w kształcie trumny, odrąbanąJakub Pyrzanowski (IB) dłoń, paluszki czarownicy, czy misę pełną makaronowych gąsienic. W tym konkursie zwyciężyły: Ag- nieszka Wróblewska (III A), Kata- rzyna Ginalska (III C), Magdalena Słupska (I B) i Anna Gabrysiak (I B). Był też konkurs na najpiękniejszą klasową dynię. Najlepsze okazały się w nim klasy II A i I A. Nad sprawną oceną konkurso- wych potyczek czuwali: Pan Dyrek- tor Tomasz Kozera i Pani Dyrektor Aleksandra Jurek oraz Pani Profesor Emilia Jurkiewicz-Majek . Wszystkim zwycięzcom serdecz- nie gratulujemy!!! n Emilia Jurkiewicz - Majek (nauczyciel j. angielskiego) Życie Uczelni – Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej. Wydawca: Politechnika Łódzka, ISSN 1425-4344, Nr 110 (4/2009) – grudzień. Adres redakcji: 90-924 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 6/8 pok. 5, tel. 42 631 20 09, e-mail: ewa.chojnacka@p.lodz.pl Redaktor dr Ewa Chojnacka, współpraca dr Hanna Morawska. Numer zamknięto 1 grudnia 2009 r. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, skracania i adiustacji tekstów. Projekt okładki redakcja ŻU, zdjęcia na okładce Jacek Szabela. Łamanie i druk: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel. 54 232 37 23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl
 • 40. Uroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków PŁ Wojewoda Jolanta Chełmińska została członkiem Stowarzyszenia. Na zdjęciu w towarzystwie prezesa SW.Absolwentom z roku 1959 Złote Dyplomy wręczał JM Rektor w obecności prorektora i dziekanów.

×