Życie Uczelni 12.2009

2,287 views

Published on

Życie Uczelni 12.2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 12.2009

 1. 1. Już choinka ozdobionaGwiazdka rozświetliła mrokSzczęście zmierza prosto do nasA z nim dobry Nowy RokZaśpiewajmy kolędęJest tak ciepło i miłoZłóżmy sobie życzenia,Żeby zawsze tak było…
 2. 2. ¯ycie Uczelni 4/2009 W N U M E R Z E M.IN.Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli WYDARZENIA Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Brussels Innova” zakończyła się ogromnym sukce-sem Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowane rozwiązania zdobyły medale, a jedno z nich zostałouznane za najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych w Brukseli i zdobyło Grand Spotkanie EuropejskiegoPrix. Wysoka Komisja Odznaczeń Belgii przyznała medale naukowcom z PŁ za wybitne osiąg- Centrum Bio-nięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacyjności. (więcej str. 5-6) i Nanotechnologii ............................................... 4 Nagrodzony przez Głównego Inspektora Pracy ................................................... 4 Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli .......................... 5 Kolejna umowa o podwójnych dyplomach ................................................................... 6 Rok innowacyjnej dydaktyki ........................................................................ 7Dobrze pisało się tę maturę Dobrze pisało się Politechnika Łódzka zorganizowała pierwszy w Polsce i na tak dużą skalę pierwszy w Euro- tę maturę ........................................................................ 8pie próbny egzamin z matematyki przeprowadzony drogą elektroniczną. Wzięło w nim udział3000 uczniów z 200 szkół z całej Polski. (więcej str. 8-9) Bezpieczniej na drogach ............................................................... 10 Docenione działania ................................... 10 Prorektorzy o rozwoju uczelni technicznych ......................................................... 11 Nagroda za artykuł ....................................... 12 Sprzęt od niemieckiej firmy ............................................. 13 Jeszcze szerzejInżynierowie z wyobraźnią i wrażliwością otwarte drzwi ....................................................... 14 Stowarzyszenie Wychowanków PŁ organizuje raz do roku uroczystą sesję poświęconą ak-tualnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Politechnika. Od kilku lat na tym spotkaniu wręczane są Inżynierowie z wyobraźniąZłote Dyplomy absolwentom PŁ z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów. Ważnym wy-darzeniem tegorocznej sesji było przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia pani wojewody i wrażliwością ........................................................ 15Jolanty Chełmińskiej. (więcej str. 15-16) Wymiana polsko-brytyjskich doświadczeń .......................................................... 16 Warsztaty dla licealistów ...................... 17 Nieustanna promocja ............................... 17 W Radzie Głównej .......................................... 17 Marzenia i pasje ................................................ 18 Politechniczne wystawy na głównej ulicy Łodzi ............................. 19
 3. 3. ¯ycie Uczelni 4/2009 W N U M E R Z E M.IN. KONFERENCJE Stypendia dla najlepszych studentów 20 stypendiów fundowanych przez łódzkie przedsiębiorstwa trafiło do naj- lepszych studentów Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Młodzi w Łodzi”Mikroorganizmy kontra w roku akademickim 2009/2010.trwałość materiałów ................................... 20 Stypendia fundowane pokazują, jakie kierunki studiów są preferowane przez łódzkie firmy. (więcej str. 25)Reforma emerytalnaw Polsce ........................................................................ 21Generowanie i wymiana ciepła .. 22O inżynierii bioreaktorowej .............. 23 STUDENCIElektryzująca pasja ....................................... 24Stypendia dla najlepszychstudentów ................................................................. 25 ArchIfIeStA 5Jak zarobić swój Studenci 2 roku kierunku architektura i urbanistyka zorganizowali jubileuszową – piątą edycję ARCHIFIESTY, z wieloma atrakcjami przygotowanymi dla gości, którzy wypełnili Salępierwszy milion? .............................................. 26 Widowiskową. Tradycyjnie odbył się wernisaż prac, które powstały podczas letnich praktyk ry- sunkowych. (więcej str. 27)ARCHIFIESTA 5 ................................................... 27Studencka koncepcjamostka ............................................................................ 28Genius – Europe ............................................... 29Nagrody dla „Factory” ............................... 30Erasmus uskrzydla ......................................... 31Konkursna najlepszą pracę ......................................... 32Nowe oblicze klubu Hiluś ................... 33Władze AZS PŁ .................................................... 33Moje Kilimanjaro .............................................. 34 Moje KilimajaroKurs w Holandii .................................................. 35 Dzięki pasji i marzeniom naszej studentki z Gestion et technologie flaga Politechniki Łódz- kiej zawędrowała na najwyższy szczyt Afryki. Wyprawa na Kilimanjaro pokazała innym, że warto wstać z miejsca i zacząć spełniać swoje marzenia. (więcej str. 34-35) ROZMAITOŚCI40 lat minęło .......................................................... 36CzwartkoweForum Kultury ...................................................... 37Wernisaż wystawy„DROSTO’ RAMA” .............................................. 38Nowa sekcja pływacka ............................ 38Halloweenw politechnicznym liceum ................ 39
 4. 4. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I APartnerzy Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii dyskutowali na temat aktualnych prob-lemów naukowych, których rozwiązanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzini które mogą być podstawą wspólnych projektów badawczych. Spotkanie Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii go i Komitetu Naukowego ECBNT, które odbyło się w dniach 12-13 listopada 2009 r. Na spotkaniu tym zostały zaprezentowane projekty badawcze, które za- mierzają wspólnie realizować partnerzy konsorcjum ECBNT. Projekty te dotyczą tak nowatorskich zagad- nień jak np. elektroniczne sensory zanieczyszczeń wody, elastyczne baterie słoneczne, wytwarzanie polimerów z biomasy, kontrola rozmnażania ludzkich komórek, czy zastosowanie hydrożeli i tkanin nowej generacji w medycynie. Obradom przewodniczył prof. Krzysztof Matyja- szewski, światowej sławy uczony z Carnegie Mellon University w USA, uważany za najpoważniejszego kandydata do Nagrody Nobla wśród naukowców W ramach Europejskiego Centrum Bio- i Nano- – Polaków. Aktywnie w obradach uczestniczyli też technologii (ECBNT) odbył się w październiku i na inni znakomici uczeni, członkowie Komitetu: prof. Eric początku listopada w Politechnice Łódzkiej cykl in- Vandamme z Belgii, jeden z twórców biotechnologii, terdyscyplinarnych seminariów związanych z bada- prof. Gerhard Wegner z Niemiec, założyciel słynnego niami prowadzonymi w zespołach badawczych tego Instytutu Maksa Plancka Badań Polimerów w Mogun- konsorcjum. Poświęcone one były kluczowym obsza- cji, prof. Jose Kenny z Włoch, dyrektor Europejskiego rom nauki i techniki, które mają jednoczyć działania Centrum Badań Nanoustrukturyzowanych Polimerów, partnerów skupionych w ECBNT, określonym jako: prof. Adam Proń z CEA w Grenoble, prof. Tomasz Ko- Energia, Zdrowie i Ochrona Środowiska. Przedstawia- walewski z Carnegie Mellon University i dr Patrick Pons no aktualne problemy naukowe, których rozwiązanie z CNRS w Tuluzie. wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin Drugi dzień obrad poświęcony był dyskusji nad i które mogą być podstawą wspólnych projektów ba- długofalowym programem badań w ramach ECBNT. dawczych. Członkowie Komitetu pozytywnie ocenili propozy- Seminaria te były przygotowaniem do roboczego cje projektów, zgłaszając przy tym szereg uwag i rad. spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradcze- W podsumowaniu podkreślono, że bardzo cenne jest to, iż Konsorcjum ECBNT już działa. Obecnie ważneNagrodzony przez jest kontynuowanie jego prac, niezależnie od tego, kiedy uda się wybudować i wyposażyć zaplanowaneGłównego Inspektora Pracy nowe laboratoria, gdyż najcenniejszy kapitał ECBNT – zespoły badawcze – już istnieją i prowadzą badania W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się 20 października na wysokim poziomie.uroczyste wręczenie tegorocznej Nagrody Głównego Inspek- Kilka dni po spotkaniu Międzynarodowego Komi-tora Pracy im. Haliny Krahelskiej. tetu Doradczego, MNiSzW ogłosiło wyniki tegorocz- nego konkursu, na który był zgłoszony projekt ECBNT. W gronie ośmiu osób, które nagrodzono jest prof. Jerzy Niestety, mimo uzyskania pozytywnych ocen i reko-Lewandowski z Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. W wy- mendacji do finansowania, projekt ten nie zmieścił siędawnictwie, które towarzyszyło temu wydarzeniu czytamy: w puli projektów, które uzyskały dofinansowanie.Jerzy Lewandowski jest jednym z niewielu uczonych w Polsce po- Rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki podjął decyzjęsiadających tytuł profesora nauk ekonomicznych i nauk technicz- o kontynuowaniu działań mających na celu realizacjęnych. Jest autorem około 370 prac twórczych, w tym 38 książek. tego projektu i o przystąpieniu do kolejnego konkur-Członek Komitetu Ergonomii PAN, Polskiego Towarzystwa Ergo- su. Podjął także kroki mające na celu uzyskanie silne-nomicznego. Dalej, w krótkim wywiadzie prof. Lewandowski go wsparcia ze strony władz miasta i województwa.mówi o modelu szacowania ryzyka zawodowego, który opra- Oczywiście Konsorcjum ECBNT będzie kontynuowałocował oraz o swoich zainteresowaniach problemami ludzi nie- i rozwijało swoją działalność naukową.pełnosprawnych. n n Jacek Ulański
 5. 5. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ATegoroczna 58. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Brussels Innova” zakończyła się dla Po-litechniki Łódzkiej ogromnym sukcesem. Zaprezentowane rozwiązania zdobyły medale, a jednoz nich zostało uznane za najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych w Brukseli i zdo-było Grand Prix. To trzecie takie wyróżnienie dla polskich naukowców w 20 letniej historii udziałuw brukselskiej wystawie. Nasi naukowcy zostali też uhonorowani prestiżowymi odznaczeniami.Grand Prix, medale i odznaczenia w Brukseli System monitorowania postępów leczenia udarów Napieralski zwraca uwagę na fakt, że w wielu przypad- mózgu na podstawie analizy głosu został uznany za kach otrzymano wyniki obrazujące postęp leczenia najlepszy wynalazek spośród kilkuset prezentowanych porównywalne z kosztownymi i często trudno dostęp- na listopadowej wystawie w Brukseli. Jego twórcy: nymi badaniami tomografii komputerowej lub rezo- mgr inż. Damian Krzesimowski, prof. Zygmunt Ciota nansu magnetycznego. – Zaproponowane rozwiązanie i prof. Andrzej Napieralski – naukowcy z Katedry Mi- jest tańsze, prostsze, a wyniki badań wskazują na dobrą kroelektroniki i Technik Informatycznych otrzymali nie skuteczność systemu. Do badania pacjenta potrzebny tylko złoty medal z wyróżnieniem, ale także najwyższą jest tylko komputer z naszym programem i sprzęt nagry- nagrodę, przyznawaną tylko jednemu wynalazkowi wający z wysokiej klasy mikrofonem. czyli Grand Prix. Twórcy systemu podkreślają, że dalej będą dosko- nalić opracowaną metodę tak, by w jeszcze większym stopniu ułatwić pacjentom badanie postępów leczenia w domu, już po wyjściu ze szpitala, np. za pomocą te- lefonów komórkowych. Będziemy też zmierzać do tego, aby system mógł być wykorzystany w badaniach prowa- dzonych przez logopedów – mówi prof. Napieralski. Ten sukces naukowców z Politechniki Łódzkiej spot- kał się z ogromnym zainteresowaniem mediów, donosiły o nim ogólnopolskie stacje telewizyjne i radiowe. W ślad za podawanymi informacjami, rozmowami z lekarzami i pacjentami, dzwonili widzowie, zainteresowani tym, czy już można korzystać z opracowanego rozwiązania. Wielu z nas ma bliskich lub znajomych, którzy nagle dozna- li udaru, jest to problem dotyczący milionów ludzi naZdobywcy świecie, nic dziwnego więc, że zaproponowana meto-Grand Prix, Opracowany przez nas system umożliwia ocenę stanu da diagnozy zasłużyła na Grand Prix.od lewej:prof. Z. Ciota, zdrowia pacjenta w trakcie leczenia po udarze, na podsta-prof. A. Napieralski, wie jego głosu. Znaleźliśmy zależności pomiędzy uszko- Medalowa listamgr inż. dzeniami ośrodków nerwowych odpowiedzialnych zaD. Krzesimowski generację sygnałów mowy, a specyficznymi parametra- Politechnika Łódzka zaprezentowała w sumie 10foto: mi mowy pacjenta hospitalizowanego po udarze mózgu rozwiązań (w tym 9 na stoisku Stowarzyszenia PolskichJacek Szabela – wyjaśnia prof. Andrzej Napieralski. – Wystarczy, by pa- Wynalazców i Racjonalizatorów), wszystkie z nich były cjent po udarze wypowiedział głoskę „a”. Dźwięk ten jest „na medal”. rejestrowany cyfrowo, a później analizowany przez pro- gram komputerowy, który opracowaliśmy. To daje nam Złoty medal z wyróżnieniem informację o stanie mózgu pacjenta, a powtarzanie tego  „System monitorowania postępów leczenia uda- prostego badania umożliwia ocenę postępów leczenia. rów mózgu na podstawie analizy głosu” (mgr inż. Da- Porównywanie parametrów głosu osoby chorej z parame- mian Krzesimowski, prof. Zygmunt Ciota, prof. Andrzej trami gromadzonymi w bazie danych dla osób zdrowych Napieralski, Katedra Mikroelektroniki i Technik Infor- wybitnie zwiększa efektywność zaproponowanej metody. matycznych) Zbudowaliśmy już system prototypowy, który – przy  „Zautomatyzowany system wyznaczania napię- współpracy z prof. Andrzejem Klimkiem i dr Bożeną cia powierzchniowego ciekłych metali metodą mak- Adamkiewicz ze szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – jest symalnego ciśnienia w pęcherzyku” (dr inż. Marcin aktualnie testowany na pacjentach. Okazało się, że moż- Bąkała, prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojcie- na diagnozować chorych, którzy ulegli zarówno niedo- chowski, dr inż. Adam Rylski, Katedra Informatyki Sto- krwiennemu, jak i krwotocznemu udarowi mózgu. Prof.  c.d. str. 6
 6. 6. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AGrand Prix, medale... dok. ze str. 5 sowanej). To opracowanie otrzymało dodatkowo Me- magnetycznej” (prof. Jan Burcan, dr inż. Radosław Bed- dal Ministerstwa Nauki i Badań Naukowych Rumunii. narek, Katedra Konstrukcji Precyzyjnych)  „Ultraszybki próżniowy wyłącznik uniwersalny  „Laser typu VCSEL o parametrach prawie nieza- prądu stałego oraz przemiennego dla kolei dużych leżnych od temperatury” (dr hab. inż. Robert Sarzała, prędkości” (dr hab. Marek Bartosik, prof. nadzw., dr inż. prof. Włodzimierz Nakwaski, Instytut Fizyki) Ryszard Lasota, dr inż. Franciszek Wójcik – Katedra Apa-  „Czujnik tekstylny do detekcji cieczy i ich opa- ratów Elektrycznych oraz Piotr Polak i Andrzej Szubko rów” (prof. Izabella Krucińska, mgr inż. Beata Surma, – Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o. Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej) w Łodzi). Ten wyłącznik, nie mający na rynkach świato- wych odpowiedników konstrukcyjnych, otrzymał także Odznaczenia dla pracowników PŁ Nagrodę P. Joëlle Milqueta – Wicepremiera Belgii. na Brussels Innova Złoty medal: Wysoka Komisja Odznaczeń Belgii (the Highest  „System monitoringu linii energetycznych wy- Commission of Awards of Belgium) przyznała medale sokich napięć” (dr inż. Mariusz Zubert, prof. Andrzej naukowcom o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie Napieralski, prof. George Anders, Katedra Mikroelektro- wynalazczości i innowacyjności. Rektor Politechniki niki i Technik Informatycznych) Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki otrzymał Krzyż Ko-  „3-D mikroskopowa rekonstrukcja obiektów bio- mandorski European Innovation Award. medycznych” (dr inż. Mariusz Zubert, dr inż. Małgorza- Krzyż Wielki Oficerski z Gwiazdą Orderu Wynalaz- ta Napieralska, prof. Andrzej Napieralski, dr hab. Beata czości Królestwa Belgii (Cross Grand Officer Mérités de Sikorska, prof. Paweł Liberski, Katedra Mikroelektroniki l’Innovation) przyznano dr. hab. Markowi Bartosikowi, i Technik Informatycznych) prof. nadzw oraz prezesowi SPWiR dr. inż. Adamowi Ryl-  „Innowacyjny preparat probiotyczny w żywieniu skiemu. Piękne motto tego orderu brzmi: Labor Impro- zwierząt” (dr inż. Katarzyna Śliżewska, prof. Zdzisława dus Omnia Vincit – ustawiczna praca wszystko zwycięża. Libudzisz, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobio- Odznaczenie Mérités de l’Innovation w stopniu oficer- logii) skim przyznano dr. hab. Bogdanowi Wendlerowi prof.  „Tekstylia wykończone nanosrebrem” (prof. nadzw. z Instytutu Inżynierii Materiałowej. Edward Rybicki, dr inż. Edyta Matyjas-Zgondek, mgr Dr inż. Adam Rylski otrzymał też medal Międzyna- inż. Anna Bacciarelli, Instytut Architektury Tekstyliów) rodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wy- Srebrny medal: nalazków.  „Przyrząd do wyznaczania rozkładu indukcji n Ewa ChojnackaKolejna umowa o podwójnych dyplomach Studenci Politechniki Łódzkiej, dzięki magisterskim na Zarządzaniu – mówi prof. bolońskiego przez naszą uczelnię. Dziękipodpisanej12 listopada 2009 r. w Cham- Krzysztof Jóźwik. – Stale poszerzamy na- takim umowom nasi absolwenci stają siębery kolejnej umowie o podwójnych szym studentom możliwość kształcenia się poszukiwanymi specjalistami na rynku eu-dyplomach, mają szansę spędzić rok we w językach obcych i uzyskania podwójnych ropejskim.Francji, w Groupe Ecole Superieure de dyplomów. Teraz mogą zdobywać podwój- W ostatnim roku akademickim ponadCommerce Savoie. Ze strony Politechniki ne dyplomy już w 8 uczelniach w Europie 50 studentów z różnych wydziałów Poli-w podpisaniu umowy uczestniczył pro- na różnych poziomach kształcenia; głów- techniki Łódzkiej uzyskało podwójne dy-rektor ds. kształcenia – dr hab. Krzysztof nie we Francji i w Wielkiej Brytanii oraz w plomy. Wszystkie umowy o podwójnychJóźwik, prof. nadzw. oraz doc. Małgorzata Hiszpanii i Finlandii. Wyjazd na studia za- dyplomach, jak również uzyskany w tymMiller, prodziekan na wydziale Organiza- graniczne to nie tylko „szlifowanie” języka, roku przez uczelnię certyfikat ECTS Labelcji i Zarządzania PŁ. to otwieranie się na inną kulturę, poznawa- potwierdzający przez Unię Europejską – Podpisaliśmy z uczelnią francuską nie innych środowisk i dostosowywanie się jakość kształcenia, przyczyniają się dotrzy umowy, jedną na poziomie studiów do życia wśród międzynarodowych grup zwiększenia wymiany zagranicznej stu-licencjackich na dwóch kierunkach: Za- studenckich, czyli internacjonalizacja. To dentów.rządzaniu i Europeistyce oraz na poziomie kolejny ważny element realizacji procesu n Małgorzata Trocha
 7. 7. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ARok 2009 był niezwykle intensywny w „życiu” projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń– zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta eduka-cyjna i wzmocnienie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”. Uruchomionoszereg etapów realizacji projektu i uzyskano pierwsze wyniki w poszczególnych zadaniach.Rok innowacyjnej dydaktyki Projekt ten jest jednym z naj- b) akademia umiejętności mięk- z nich cieszyła się tak dużym za- większych w Priorytecie 4 pod kich dla studentów i absolwen- interesowaniem, że uruchamiano względem jego złożoności i budże- tów PŁ dodatkowe edycje. Beneficjantami tu. Zawiera wiele innowacyjnych c) szkolenia trenerskie dla kadry poszczególnych zadań były oso- zadań, wśród nich np.: uruchomie- naszej uczelni by w różnym wieku, atrakcyjność nie nowych kierunków studiów, d) wynagrodzenia dla stażystów naszych Studiów docenili też m.in. stworzenie i uruchomienie nowych odbywających trzymiesięczne pracownicy Ministerstw, którzy po- aplikacji informatycznych (baz da- staże w przedsiębiorstwach jawili się na nich jako słuchacze. nych), nowych skryptów, podręcz- e) nowy serwis www Biura Karier. Rok 2010 to dla nas czas ko- ników, instrukcji laboratoryjnych Dzięki projektowi „Innowacyjna lejnych wyzwań. Nasze działania (dotychczas przygotowano prawie dydaktyka…” rozwinięto nowo po- będą się koncentrowały na utrzy- 350 różnych materiałów dydaktycz- wstałą jednostkę organizacyjną Po- maniu wysokiego poziomu jako- nych), wykonanie elektronicznego litechniki Łódzkiej – Biuro ds. Osób ści nauczania w poszczególnych systemu badania losów zawodo- Niepełnosprawnych i zapewniono zadaniach i jak najlepszego wyko- wych absolwentów, wdrożenie mo- studentom niepełnosprawnym rzystania środków na dokształca- deli zarządzania jakością Uczelni dostęp do szerokiej oferty usług nie kadry dydaktycznej. Chcemy poprzez elektroniczny system za- Politechniki Łódzkiej (m.in. szko- poświęcić więcej uwagi ewaluacji rządzania obiegiem dokumentów leniowych, doradczych, psycholo- projektu. Będziemy nadal starać się w Kwesturze itp. Takim przykładem gicznych). W ramach tego zadania jak najlepiej go realizować. są również studia na nowym kie- na Wydziale EEIA zlikwidowano ba- Projekt został wysoko oceniony runku Mechatronika uruchomio- riery architektoniczne, w Bibliotece w ankiecie, którą wypełniły 204 nym na Wydziale Elektrotechniki, PŁ powstaje unikatowa kolekcja cy- osoby – Beneficjenci projektu. Słu- Elektroniki, Informatyki i Automa- frowych książek dla osób niepełno- chacze mogli się wypowiedzieć na tyki oraz nowy kierunek nauczania sprawnych. Po pierwszym roku rea- różne tematy, głównie intereso- w języku angielskim – Biomedical lizacji projektu, Politechnika Łódzka wało nas, czy studia spełniają ich Engineering – studia stacjonarne jest w ścisłej czołówce europejskich oczekiwania (skala od 1 do 5, gdzie I stopnia. Innymi nowatorskimi uczelni pod względem zapewniania 1 oznacza brak zadowolenia, a 5 przedsięwzięciami edukacyjnymi systemowego wsparcia dla swoich duże zadowolenia). Studia w 85% są Studia Podyplomowe, zapropo- niepełnosprawnych studentów. cieszą się dobrą i bardzo dobrą opi- nowano też szereg nowatorskich W mijającym roku praktycznie nią. Źle (oceny 1 i 2) oceniło nas specjalistycznych kursów, jak np. w całości zrealizowaliśmy to, co zaledwie 3% słuchaczy. zbudowanie i uruchomienie Pra- zakładaliśmy pisząc projekt. Mo- Projekt zakłada spełnienie re- cowni Integracji Systemów Zarzą- żemy się pochwalić bardzo wy- zultatów twardych powyżej wstęp- dzania Zasobami Energetycznymi sokim współczynnikiem realizacji nych planów, co zapewne będzie Budynków H/BMS (Home/Building rezultatów twardych (czyli takich, dodatkową korzyścią dla Politech- Management Systems). które łatwo „policzyć” – np.: liczba niki Łódzkiej. W projekcie na bie- W ramach projektu realizowane studentów i absolwentów nowo żąco monitorowane są wszystkie jest ogromne zadanie dotyczące otwieranych lub modyfikowanych wydatki i ich zgodność z harmono- rozwoju Biura Karier „Wsparcie stu- kierunków studiów, liczba uczest- gramem i realizacją poszczegól- dentów i absolwentów Politechniki ników kursów, szkoleń, liczba prze- nych zadań. Łódzkiej w wejściu na rynek pracy szkolonych pracowników kadry Podsumowując mijający rok oraz zwiększenie umiejętności tre- dydaktycznej, liczba przyznanych/ chciałbym serdecznie podzięko- nerskich kadry Politechniki Łódzkiej”. rozliczonych stypendiów itp.), któ- wać za dotychczasową współpra- Dzięki temu przedsięwzięciu Biuro ry osiągnął około 98%. cę wszystkim kierownikom zadań Karier stało się jednym z wiodą- Dużym sukcesem jest urucho- oraz zespołowi projektowemu cych ośrodków tego typu w Polsce. mienie wszystkich planowanych i życzyć Zdrowych i Wesołych Świąt Do najważniejszych przedsięwzięć studiów podyplomowych, kursów i Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Biura należą: szkoleń. Pokazuje to, że tematycznie Nowego Roku, a także powodzenia a) elektroniczny system badania i marketingowo właściwie dosto- w realizacji zakładanych celów. losów zawodowych absolwen- sowano rodzaj usług edukacyjnych tów PŁ do potrzeb rynkowych. Większość n Konrad Szumigaj
 8. 8. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I A Po 25 latach przerwy matematyka powraca na maturę. W maju obowiązkowy egzamin z tego przedmiotu będą musieli napisać wszyscy uczniowie. Pod koniec października Politechnika Łódzka przeprowadziła próbną maturę z matematyki przez Internet. Dobrze pisało się tę maturę Po rocznych przygotowaniach Politechnika Łódzka realizacji tak poważnego przedsięwzięcia należało stwo- zorganizowała 29 października pierwszy w Polsce i na rzyć dedykowany system informatyczny. Zadania tego tak dużą skalę pierwszy w Europie próbny egzamin podjął się zespół młodych informatyków z Instytutu Me- z matematyki przeprowadzony drogą elektroniczną. chatroniki i Systemów Informatycznych pracujący pod O godz. 9.00 około 3000 uczniów z 200 szkół z całej kierunkiem prof. Sławomira Wiaka. Na szczególne pod- Polski, w tym 33 z województwa łódzkiego przystąpiło kreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania i determi- do tego eksperymentu. Zamiast arkuszy z pytaniami nacji młodych informatyków (studentów i doktorantów), był monitor komputera, a długopis i linijkę zastąpiła a w szczególności Rafała Stryjka, Dominika Jeske i Macie- klawiatura i myszka. Wystarczyło podać hasło i swój ja Krasuskiego. Forma egzaminu była tak pomyślana, PESEL, aby na ekranie pojawiły się zadania. Egzamin aby z rozwiązaniem zadań mógł poradzić sobie każdy trwał 170 minut. uczeń, nawet ten – choć dziś trudno to sobie wyobra- zić – który nie jest zbyt biegły w obsłudze komputera. Przeprowadzenie egzaminu na tak wielką skalę wy- magało także odpowiedniego sprzętu – dodaje pro- rektor. – Otrzymaliśmy w tym zakresie duże wsparcie ze strony IBM Polska oraz Microsoft Polska. IBM przekazał sprzęt o wartości przekraczającej 150 tys. zł, natomiast Microsoft najnowocześniejsze oprogramowanie. Dzięki temu w Instytucie Mechatroniki i Systemów Infor- matycznych Politechniki Łódzkiej powstało Centrum Kompetencyjne IBM (IBM Technical Exploration Cen- ter), jedyne w Polsce zlokalizowane w uczelni, któ- re uroczyście otwarto także 29 października. Jego pierwszymi użytkownikami (jeszcze przed oficjalnym przecięciem wstęgi) byli maturzyści z Liceum Ogólno- kształcącego PŁ, którzy pisali w nim e-maturę. Egzaminatorem w e-maturze był komputer. Ucz- niowie mieli do rozwiązania, tak jak na czekającym ich w maju egzaminie, 35 zadań na poziomie podsta- wowym. 25 z nich to tzw. zadnia zamknięte (wybór prawidłowej odpowiedzi z czterech podanych wa- riantów), a kolejne 10 – to zadania otwarte. – Zadania zostały przygotowane zgodnie z podstawą programo- Pomysłodawcą internetowej matury jest dr Jacek wą i obowiązującymi standardami. Niektóre zadania Stańdo z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. rejestrowane były na bieżąco i praktycznie on-line było Władze uczelni uznały, że trzeba zrobić wszystko, aby wiadomo, jak rozwiązywali je uczniowie. Jednak spraw- zrealizować pionierski projekt, który miał wypracować dzenie, jak uczniowie są przygotowani do właściwego dobre praktyki egzaminowania przy użyciu najnow- egzaminu, nie jest najważniejszym celem tego projektu szych technologii. Systemy informatyczne mają zasto- – podkreśla dr Stańdo. – Chcemy dowiedzieć się jak ucz- sowanie już we wszystkich dziedzinach życia, uznaliśmy, niowie radzą sobie od strony „technicznej”, np. z zazna- że najwyższy czas, aby sprawdzić możliwości wykorzy- czaniem fragmentu wykresu. Będziemy analizować wie- stania technologii informatycznych w zakresie egzami- le innych aspektów, których dotąd nikt nie badał, np. ile nowania i oceniania prac w sposób zdalny – mówił na czasu zajmuje uczniom rozwiązanie zadania, jak często spotkaniu w dniu przeprowadzania e-matury prorek- uczniowie zmieniają odpowiedzi, jak silna jest korelacja tor ds. kształcenia dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. między oceną w szkole a wynikiem z e-matury. Dr Stań- nadzw. – Dr Stańdo przygotował zadania, które zwe- do zamierza także (przy współpracy z Centralną Komi- ryfikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W celu sją Egzaminacyjną) przeprowadzić badania dotyczące
 9. 9. ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I A tzw. edukacyjnej wartości dodanej w kontekście egza- miernym. Gorzej wypadła geometria przestrzenna, minu gimnazjalnego oraz próbnej matury z matema- a także kombinatoryka. tyki przeprowadzonej 3 listopada 2009 roku. Uczniowie, którzy pisali e-maturę, swój wynik po- Patronat nad e-maturą objęli: Minister Edukacji Na- znali cztery dni później. Zbiorcze zestawienia nie były rodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Marszałek podane do publicznej wiadomości, tak uzgodniono Województwa Łódzkiego i Dyrektor Okręgowej Komi- z Ministerstwem Edukacji Narodowej. E-matura była sji Egzaminacyjnej. Przedstawiciele patronów i spon- eksperymentem i nie ma punktu odniesienia dla porów- sorów oraz inni zaproszeni goście związani z oświatą nania – mówi dr Stańdo i dodaje, że odsetek osób, któ- spotkali się o 11.00 w sali konferencyjnej na Wydziale re osiągnęły próg zaliczający egzamin był większy niż Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. oczekiwano. To tutaj od rana było centrum e-matury. W Instytucie Nie brakuje pytań, co dalej. Czy i kiedy ten sposób Mechatroniki i Systemów Informatycznych znajdował przeprowadzania matury stanie się powszechny i obo- się serwer obsługujący e-maturę, a osoby zaangażo- wiązujący? Oczywiście decyzje leżą w gestii Minister- wane w projekt z nieskrywanymi emocjami obserwo- stwa Edukacji Narodowej. To, co wydarzyło się 29 paź- wały przebieg eksperymentu. Gdy wszystko ruszyło dziernika udowodniło, że możliwe jest zastosowanie i do systemu bez przeszkód zalogowało się kilka tysię- elektronicznego systemu egzaminowania i oceniania cy uczniów można było odetchnąć z ulgą. na dużą skalę. Eksperyment z e-maturą wypadł po- myślnie i zdaniem jego organizatorów już w najbliż- szej przyszłości można by w ten sposób organizować np. matury poprawkowe, czy teoretyczną część egza- minów zawodowych. Korzyści z e-matury w porównaniu z tradycyjną papierową to m.in. skrócenie czasu oczekiwania na wynik egzaminu, zminimalizowanie błędów w ocenie, zredukowanie kosztów, mniejsze ryzyko przecieku i zachowanie wielu tysięcy drzew. W tej chwili problem jest w skali przedsięwzięcia – podkreśla prorektor Krzysztof Jóźwik. – W szkołach potrzebny jest powszechny dostęp do sieci internetowej, która zapewni odpowiednią szybkość transferu danych. Platforma przygotowana przez programistów prof. Wia- ka może być użyta do przeprowadzenia e-egzaminów z innych przedmiotów. Matura w takiej formie będzieE-matura Po zakończeniu matury goście i licznie obecne me- możliwa, gdy szkoły zostaną wyposażone w odpowiednispotkała sięz ogromnym dia obserwujące wydarzenie wysłuchali „gorących” re- sprzęt. Jak informuje prof. Wiak, kierowany przez nie-zainteresowaniem lacji ze szkół w Poddębicach i w Łęczycy. Za pośredni- go zespół przystąpił do dalszych prac na rozbudowąmediów. ctwem Skypa padły pierwsze oceny nowego sposobu i doskonaleniem system, szczególne znaczenie ma tu-Wywiadówudzielają egzaminowania. Niektóre zadania były bardzo łatwe – taj zaimplementowanie odpowiednich mechanizmówdr J. Stańdo mówił jeden z uczniów – ale niektóre sprawiły mi kłopot. bezpieczeństwa. Profesora cieszy również deklaracjai prorektor Za dużo było zadań z ciągów. Drugi dodaje – Cieszę się, ze strony IBM o dalszym wsparciu projektu.K. Jóźwik że mogłem w ten sposób pisać maturę. Otwarte zadania E-matura spotkała się z ogromnym zainteresowa-foto: obliczałem na kartkach, a do komputera wpisywałem tyl- niem mediów. Mówiły o tym wszystkie stacje telewi-Jacek Szabela ko wynik. Bardziej mi się podoba ten sposób, łatwiej było zyjne, publiczne i komercyjne, obszernie opisywały mi się zastanowić. Cały czas wiedziałem, ile zadań jeszcze gazety, a stacje radiowe podawały to w swoich serwi- mam rozwiązać i ile zostało mi na to czasu. sach informacyjnych obok najpilniejszych relacji poli- Maturzyści nie narzekali na brak czasu na rozwią- tycznych. zanie zadań. Wielu skończyło wcześniej. Maturzyści Politechnika Łódzka kolejny raz pokazała nową drogę z LO PŁ udzielali pierwszych wywiadów dla mediów – podkreśliła Kurator Oświaty w Łodzi Wiesława Ewald. na długo przed godziną oznaczającą koniec egzami- – Wiele lat temu to tutaj połączono egzamin matural- nu. – Dobrze pisało się tę maturę – mówili. – Nie mieli- ny z egzaminem wstępnym na uczelnię. Obecnie jest to śmy żadnych problemów. obowiązująca procedura dla wszystkich. Mam nadzie- A jak wypadł egzamin? ję, że podobnie stanie się z e-maturą i za kilka lat dzięki Zdaniem dr. Stańdo maturzyści zasłużyli na czwór- inicjatywie Politechniki będzie to obowiązujący system kę. Jak podkreśla, rewelacyjnie poradzili sobie z pro- egzaminowania. centami, równaniem prostym, kwadratowym i wy- n Ewa Chojnacka
 10. 10. ¯ycie Uczelni 4/2009 10W Y D A R Z E N I AEuropejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest inicjaty-wą Komisji Europejskiej, mającą na celu przede wszystkim zmniej- Docenioneszenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach do 2010 roku. działaniaBezpieczniej na drogach W ostatnim numerze „ŻU” pisali- śmy o sukcesie zespołu z Instytutu Informatyki – drużynie „fteams”, Efektem tych wysiłków ma być pod zobowiązaniami, w zastępstwie która w światowym finale konkur-obniżenie o 50% statystyk śmier- dyrektora Instytutu prof. Zbigniewa su Imagine Cup w Egipcie zajęłatelności na drogach, a co za tym Pawelskiego, złożył dr inż. Tomasz drugie miejsce w kategorii Softwa-idzie ocalenie 25 tysięcy osób, Pałczyński. re Design: Interoperability Award.które w ciągu roku giną w wypad- Już miesiąc po uroczystościach W związku z tym sukcesem opie-kach samochodowych. Warunkiem w Warszawie (25 listopada br), kun studentów mgr inż. Jarosławsukcesu jest powszechność działań Instytut Pojazdów, Konstrukcji Koszuk otrzymał od Ministerstwana rzecz poprawy bezpieczeństwa i Eksploatacji Maszyn PŁ przy Spraw Wewnętrznych i Administra-na drogach. Od 2004 r., kiedy Karta współudziale Departamentu In- cji list z gratulacjami. Witold Drożdżzostała oficjalnie zaprezentowa- frastruktury Urzędu Marszałkow- Podsekretarz Stanu w MSWiA piszena w Dublinie podczas spotka- skiego, zorganizował seminarium m.in.: Pragnę wyrazić uznanie dlania ministrów transportu krajów nt. „Integracja środowiska eksper- Pańskiej wiedzy, zaangażowaniaczłonkowskich Unii Europejskiej, ckiego na rzecz działań perspek- oraz umiejętności pedagogicznych.podpisało ją już bardzo wiele gre- tywicznych w zakresie poprawy Przekładają się one nie tylko na do-miów, m.in. firm, stowarzyszeń brd w regionie łódzkim”. Patronat konania poszczególnych studentów,i instytucji. nad spotkaniem objął Marszałek ale są również niezwykle cennym Podczas Międzynarodowych Włodzimierz Fisiak, a obrady me- wkładem w budowę wizerunku PolskiTargów Infrastruktury Miejskiej rytoryczne zainaugurował Andrzej na arenie międzynarodowej. Jestemi Drogowej – Infrastruktura 2009 Grzegorczyk - Dyrektor Sekretaria- głęboko przekonany, że wszystko tow Warszawie w dniu 16 październi- tu Krajowej Rady Bezpieczeństwa przyczyni się do promocji i rozwojuka br. odbyła się uroczystość pod- Ruchu Drogowego. społeczeństwa informacyjnego.pisania Europejskiej Karty Bezpie- Jak podkreślali organizatorzy Druga miła wiadomość wiąże sięczeństwa Ruchu Drogowego. Kartę – celem spotkania była analiza z Kołem Naukowym Fizyków „Kotpodpisali, w obecności przedstawi- planów rozwoju transportu oraz Schrödingera”, o którego działaniachcieli Komisji Europejskiej oraz wice- działań resortowych w aspekcie ich często informujemy na łamachministra infrastruktury Radosława wpływu na bezpieczeństwo ruchu „ŻU”. Studenci są stałymi uczest-Stępnia, nowi członkowie projektu drogowego. Mówiono o znaczeniu nikami Festiwalu Nauki, Techniki– 37 instytucji publicznych, stowa- transportu w strategii wojewódz- i Sztuki organizowanego w Łodzi,rzyszeń i przedsiębiorstw, w tym twa łódzkiego. W zakresie aktual- od semestru zimowego 2008/2009także Instytut Pojazdów, Konstruk- nych działań na rzecz poprawy brd prowadzą ćwiczenia dla Łódz-cji i Eksploatacji Maszyn (PKiEM) w regionie, dr inż. Ryszard Gałczyń- kiego Uniwersytetu Dziecięcego,z Politechniki Łódzkiej. Otwarcia ski przedstawił koncepcję utworze- a w ostatnim numerze „ŻU” moż-spotkania dokonała Marie-Therese nia Regionalnego Centrum BRD. na było przeczytać o ich udzialeDuffy-Haeusler, p.o. dyrektora Przed- Jako perspektywiczne rozwiązanie w tegorocznym Pikniku Naukowymstawicielstwa Komisji Europejskiej prof. Zbigniew Pawelski przed- Polskiego Radia i Centrum Nauki Ko-w Polsce – relacjonuje dr inż. Ry- stawił dokonania Instytutu PKiEM pernik oraz pokazach zorganizowa-szard Gałczyński z Instytutu, spe- w ramach międzynarodowego Pro- nych na zaproszenie Działu Promo-cjalista od bezpieczeństwa ruchu jektu Coopers i nadzieje na popra- cji w czasie Salonu Edukacyjnegodrogowego – Kierunki działań wę brd, jaką stwarzają Inteligentne w naszej uczelni. Ta pasja do przy-w zakresie bezpieczeństwa ruchu Systemy Transportowe. stępnego i niebanalnego tłuma-drogowego (brd) w Europie przed- W zamierzeniach Instytutu jest czenia i pokazywania fizyki zostałastawiła Isabelle Kardacz, która prze- także utworzenie „Łódzkiego Porta- dostrzeżona także poza PŁ i „Kotwodniczy Sekcji Bezpieczeństwa lu BRD” oraz włączenie zagadnień Schrödingera” kandyduje w konkur-Ruchu Drogowego Komisji Europej- związanych z bezpieczeństwem ru- sie „Popularyzator Nauki”, organizo-skiej. Z kolei główne założenia Karty chu drogowego do tematyki prac wanym przez serwis Nauka w Polsceomówiła Aude Delesalle koordynu- magisterskich. PAP przy współpracy MNiSW.jąca tę inicjatywę. Formalny podpis n Ewa Chojnacka n E.Ch.
 11. 11. 11 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I ANa dwa dni października (22-23.10) Politechnikę Łódzką odwiedzili prorektorzy ds. nauki i rozwojupublicznych wyższych szkół technicznych, przyjechali na cykliczne, IX już kolegium.Prorektorzy o rozwoju uczelni technicznych wi Kolegium w Politechnice Łódz- kiej – prof. Piotrowi Szczepaniako- wi, prorektorowi ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką. Znaczna część spotkania po- święcona była krajowej infrastruk- turze informatycznej Nauki Pol- skiej. Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr z AGH, dyrektor Akademi- ckiego Centrum Komputerowego „Cyfronet” przedstawił działania konsorcjum „Pionier” skupiającego 22 ośrodki w Polsce, w tym PŁ. „Pio- nier” posiada ogólnopolską, nieza- wodną sieć światłowodów, której przepustowość na przestrzeni 17Goście lat działalności wzrosła 20-krotnie.konferencji Organizatorzy postanowili roz- rów, które pomogą pracownikom Duże zainteresowanie uczestni-w rektoracie począć spotkanie od omówienia w zakładaniu i prowadzeniu firm. ków Kolegium wzbudziła prezen-foto: perspektyw rozwoju Łodzi. Goście Jak wynika z badań, druga stro- tacja prof. Piotra Kuli, prezesa Cen-Jacek Szabela z zainteresowaniem oglądali zdjęcia na, czyli przedstawiciele przemysłu, trum Transferu Technologii PŁ, sp. łódzkiej architektury, prezentowa- problemy dostrzegają w kontak- z o.o., który mówił o komercjalizacji ne przez dr. hab. arch. Jana Salma tach z uczelniami, nie wiedzą jak badań na przykładzie Politechni- z PŁ. Architekt mówił o zagospo- nawiązać współpracę z naukowca- ki Łódzkiej. CTT PŁ powstało jako darowaniu terenu wokół Dworca mi, narzekają też na wysokie na- pierwsza tego typu organizacja Fabrycznego, o budowie najno- rzuty instytucji naukowych zwięk- biznesowa przy uczelni. Zajmuje wocześniejszego w Polsce węzła szające koszty zlecanych badań. się m.in. sprzedażą technologii, komunikacyjnego PKP i o powsta- Ankietowani przedsiębiorcy uznali, udzielaniem licencji i pomocą jącym w jego okolicy i wokół starej że źródłem informacji o badaniach w zakładaniu firm typu spin-off. elektrowni Centrum Sztuki Świata. naukowych są dla nich głównie O Europejskim projekcie trans- W spotkaniu prorektorów wziął media i dlatego należy zmienić do- feru technologii mówił Piotr Za- udział były wiceminister w MNiSW, tychczasowe formy promowania, wadzki z Urzędu Patentowego obecnie dyrektor Ośrodka Przetwa- rozwijać stowarzyszenia absolwen- RP. Politechnika Łódzka wspólnie rzania Informacji – dr inż. Olaf Gajl, tów, jako cenne źródła kontaktów z UP RP realizuje pilotażowy projekt który zaprezentował wyniki badań uczelni z biznesem. europejski, w którym uczestniczy na temat aspektów przedsiębior- Dr inż. Olaf Gajl podkreślił, że 9 państw. Podpisaliśmy umowę we czości akademickiej i współpracy spotkanie prorektorów jest dobrą wrześniu 2008 roku. Jesteśmy je- z przemysłem. Próbował odpowie- okazją do przygotowania dla mini- dyną w kraju uczelnią w trzyletnim dzieć na pytanie jak spowodować sterstwa propozycji nowych wskaź- programie współpracy państw eu- wzrost zakładania firm przez na- ników przy stosowaniu narzutu na ropejskich na rzecz transferu tech- ukowców. Z przeprowadzonych badania. Działania te mogą zwięk- nologii i innowacji ze sfery uczelni badań wynika, że naukowcy naj- szyć motywację do współpracy do biznesu. Współpraca jest bardzo chętniej zakładaliby firmy zależne zarówno przemysłu, jak i nauki. owocna i wskazuje na zwiększenie od uczelni, przy czym bardzo istot- Konieczne są także zmiany usta- liczby zgłoszeń i udzielanych pa- ny jest stosunek władz uczelni do wodawcze w zakresie interpretacji tentów dla opracowań powstałych tego typu przedsięwzięć. Badania zasad pomocy publicznej i ustawy w PŁ. W 2007 roku na 45 zgłoszeń wykazały także, że niewielka liczba o zamówieniach publicznych w za- udzielono 29 patentów, a w 2008 naukowców ma predyspozycje do kresie badań. roku na 55 skierowanych do UP zakładania indywidualnych firm. Prezentacja Politechniki Łódzkiej rozwiązań aż 43 uzyskały patent. Dr Gajl zaproponował, aby tworzyć i jej perspektyw rozwoju przypadła na uczelniach grupy menedże- w udziale głównemu organizatoro- n Małgorzata Trocha
 12. 12. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I ANagroda za artykuł nak destrukcyjny efekt uboczny, burzący pozorną nie- wzruszoność naszego globu. Dodatkowo presja tzw. środowisk proekologicznych powoduje zafałszowanie Do 33. edycji Konkursu im. prof. M. Pożaryskie- realnych możliwości technicznych i ekonomicznych go na najlepsze artykuły opublikowane w 2008 roku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz w czasopismach SEP redakcje 10 czasopism zgłosiły blokuje rozwój energetyki jądrowej. Na to nakładają 36 prac. Jury jednomyślnie przyznało pierwszą na- się jeszcze ideologiczne sprzeciwy tzw. obrońców ży- grodę dla artykułu pt.: „Globalny kryzys energetyczny cia, traktujących podejmowanie tej problematyki jako – mit czy rzeczywistość?” opublikowanego w numerze zamach na prawa człowieka, tj. na swobodę i nieogra- 2 „Przeglądu Elektrotechnicznego”. Jego autorem jest niczoność ludzkiej prokreacji. Cały ten trudny problem dr hab. Marek Bartosik, prof. nadzw. z Instytutu Apa- jest zatem niezwykle niedogodny dla elit politycz- ratów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Wręczenie nych, kierujących się nie poczuciem odpowiedzial- nagród i dyplomów laureatom odbyło się 4 września ności za problemy i perspektywy rozwoju ludzkości, 2009 r. podczas I Kongresu Elektryki Polskiej zorgani- a doraźnym interesem własnym i partyjnym. Wnioski zowanego w Politechnice Warszawskiej. Wykład zamy- nasuwają się same: kający plenarne obrady Kongresu wygłosił prof. Barto-  szybkość destrukcji zasobów geopaliw jest większa, sik, który mówił na temat poruszony w nagrodzonym niż szybkość samoorganizowania się cywilizacji dla artykule. przetrwania, „Życie Uczelni” poprosiło prof. Marka Bartosika  prawdopodobieństwo destabilizacji jest wyższe, o streszczenie przedstawionych w artykule myśli niż prawdopodobieństwo równowagi, i wniosków.  bardzo szybko wzrasta zagrożenie wejścia w sta- Globalny kryzys energetyczny dium niemożliwego do opanowania kryzysu ener- – mit czy rzeczywistość? getycznego. A zatem kopalne źródła energii pierwotnej wyczer- Zasadniczy nurt nagrodzonego artykułu dotyczy pują się i proces ten będzie ulegał przyspieszeniu nie sytuacji energetycznej świata, w tym Polski. Nasza tylko wskutek wzrostu liczby ludności świata, ale także kultura i styl życia, cała nasza cywilizacja techniczna, wskutek szybkiego wzrostu poziomu cywilizacyjnego obracają się wokół rozprowadzania i konsumowania zaniedbanych gigantów demograficznych: Chin, In- energii. Jest nas około 6,75 mld (2009), liczebność dii, Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej, Afryki. ludzkiej populacji wzrasta obecnie o 80 mln rocznie. Konkurencja w wyścigu do źródeł energii pierwotnej Potrzeby energetyczne wzrastają, bo energia jest nie- będzie gwałtownie wzrastać. W miarę nasilania się zbędna do zaspokojenie naszych podstawowych po- sytuacji kryzysowej, posiadacze zasobów energe- trzeb materialnych i niematerialnych: bezpiecznego tycznych będą coraz bardziej troszczyć się o swój byt schronienia, ciepła, produkcji i dostaw wyżywienia i przetrwanie, a coraz mniej o dobre interesy ze sprze- i wody, transportu, wytwarzania i dystrybucji wyrobów daży zasobów dla przetrwania innych. Sytuacja wów- przemysłowych, edukacji, nauki, kultury, rozrywki... czas może stać się wysoce konfliktowa. W skali globalnej ponad 86% energii pochodzi z nieod- Pierwszym znakiem kryzysu będzie zapewne nawialnych, kopalnych źródeł energii pierwotnej. postępujący spadek produkcji paliw napędowych Wielu ekspertów oraz instytucji naukowych i go- z ropy, co może nastąpić stosunkowo szybko. Drogi spodarczych dostrzega, że systematyczny i szybki do uniknięcia globalnego kryzysu energetycznego nie wzrost zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii, są obecnie znane. Konieczne są całkowicie nowe roz- w tym szczególnie na energię elektryczną, powoduje wiązania, wymagające wykorzystania całego geniuszu przyspieszone wyczerpywanie się nieodnawialnych ludzkiego i zbiorowego wysiłku cywilizacyjnego, na źródeł surowców energetycznych. Wymowa faktów co pozostaje coraz mniej czasu. W praktyce problem jest brutalna, a pierwsze symptomy nadchodzącego musi zostać rozwiązany przez dwa, ew. trzy następne kryzysu już widoczne, szczególnie w odniesieniu do pokolenia. najwcześniej dostrzeżonego problemu ropy naftowej. W międzyczasie trzeba podejmować i rozwijać lo- Coraz liczniejsze sygnały ostrzegawcze ze strony kalne i globalne działania zmierzające do zwiększenia specjalistów i różnych instytucji śledzących problem produkcji energii z elektrowni jądrowych i ze źródeł wystarczalności źródeł energii pierwotnej są z reguły odnawialnych oraz racjonalnego użytkowania energii, zagłuszane jako nieuzasadnione przepowiednie ka- szczególnie elektrycznej, co będzie łagodziło nasilanie tastrofistów. Powody niedostrzegania rzeczywistych się kryzysu energetycznego. zagrożeń są jednak bardziej złożone. Dotychczasowe działania antykryzysowe można Pogląd, iż matka Ziemia jest niczym niewzruszoną uznać jedynie za wysoce niezadowalające, zarówno opoką ludzkości, jest od stuleci zakodowany w świa- w skali globalnej jak i europejskiej oraz lokalnej, cho- domości i podświadomości człowieka. Pozytywne ciaż zainteresowanie polityką energetyczną zaczęło w swej istocie działania gatunku ludzkiego, dają jed- wyraźnie wzrastać. n
 13. 13. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wzbogacił się o dwa nowoczesne labo-ratoria naukowo-dydaktyczne. Laboratoria wyposażyła dla Katedry Techniki Ogrzewczej i Wenty-lacyjnej firma WOLF Technika Grzewcza Sp. z o.o., która jest polskim oddziałem firmy WOLF GmbH,niemieckiego producenta systemów grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.W laboratorium jest w tej chwili najnowszy na rynku sprzęt. Koszt całości projektu to 260 tys. zł.Sprzęt od niemieckiej firmy wane. Oznacza to, że sygnały z czuj- ników i automatyki wbudowanej w stanowiska badawcze są przesy- łane do komputerów, co umożliwia śledzenie procesów technolo- gicznych, zmianę ich parametrów, odczyty i sterowanie automatyką. Przy pomocy oprogramowania Uroczyste otwarcie i zainstalowanej aparatury, moż- nowego na także ingerować na bieżąco laboratorium w odbywające się procesy techno- foto: logiczne. Jacek Szabela Oficjalne uroczyste otwarcie la- Są tam: Pierwsze takie boratoriów odbyło się 21 paździer-  układ instalacji kolektora sło- laboratorium nika 2009 r. Wziął w nim udział rek- necznego z zasobnikiem, który To pierwsze wyposażone przez tor PŁ prof. Stanisław Bielecki oraz może być stosowany w przygo- firmę WOLF w taki sprzęt labora- Hubert Berndt szef eksportu firmy towaniu ciepłej wody użytkowej torium uczelniane. Łódź jest znana WOLF GmbH na Europę Środkowo- w budownictwie jedno i wielo- z projektów, które wychodzą z Po- Wschodnią. rodzinnym, a także do użytku litechniki Łódzkiej – mówił Hubert Współpraca z firmą WOLF jest publicznego, wspomagać pracę Berndt – Cieszymy się, że mogliśmy perspektywiczna – podkreśla prof. centralnego ogrzewania (np. dać studentom do dyspozycji nie po- Henryk G. Sabiniak, kierownik ka- ogrzewanie podłogowe), czy też jedyncze urządzenia, ale cały system, tedry – Opracowaliśmy program podgrzewać wodę w basenach, który pozwala kształcić w kierunku badań naukowych mający na celu  układ nagrzewnicy powietrza oszczędzania energii i ochrony środo- doskonalenie urządzeń produkowa- wraz z rekuperatorem umożli- wiska. Jak dodał, najlepsi studenci nych przez firmę WOLF, jak i udział wiającym odzyskiwanie ciepła mogą liczyć też na praktyki w nie- w powstawaniu nowych produktów. z usuwanego powietrza, mieckiej siedzibie firmy. Dzienni- Co ważne, otrzymane urządzenia,  system centralnego ogrzewania karzom zainteresowanym nowym aparatura i sprzęt komputerowy oparty na dwufunkcyjnym kotle laboratorium rektor prof. Stanisław umożliwią studentom wydziału za- kondensacyjnym. Stanowisko to Bielecki tłumaczył, że współpraca poznanie się z najnowocześniejszymi umożliwia badanie takich właś- i kontakty z praktyką przemysłową technologiami mającymi zastoso- nie kotłów, ponieważ zainstalo- są dla uczelni konieczne, aby była wanie w instalacjach stosowanych wana aparatura pomiarowa do- uznawana za ważne centrum kom- w budownictwie, z którymi jako przy- konuje analizy odprowadzanych petencji – Studenci mają dostęp do szli inżynierowie na pewno będą się spalin, pomiaru ilości zużytego sprzętu, którego będą używać w pra- stykać w swojej praktyce zawodowej. gazu opałowego w dowolnej fa- cy zawodowej, odbywają praktyki, zie pracy kotła, także kondensa- Nowoczesne techno- dzięki czemu nasi absolwenci są od tu odzyskanego ze spalin. logie w instalacjach razu gotowi do podejmowania inży- Druga sala jest pracownią kom- nierskich zadań. W jednej z sal zamontowano puterową wyposażoną w stacje Nowe laboratoria są kolejnym urządzenia do badania i nauczania robocze, monitory LCD i niezbędne dowodem na dobrą współpracę zagadnień związanych z ogrzew- do kształcenia i prowadzenia ba- i pożyteczne kontakty Politechniki nictwem, odnawialnymi źródłami dań oprogramowanie. Łódzkiej i przemysłu. energii i odzyskiem energii ciepl- Obie sale, laboratorium i pra- nej. cownia komputerowa, są zintegro- n Ewa Chojnacka
 14. 14. ¯ycie Uczelni 4/2009 1W Y D A R Z E N I APolitechnika Łódzka wspólnie z Gminą Miasta Rypina będzie popularyzować nauki matema-tyczno-przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Współpraca w tym za-kresie odbywać się będzie w ramach projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” finan-sowanego ze środków unijnych.Jeszcze szerzej otwarte drzwi W poniedziałek 9 listopada zostało podpisaneporozumienie o współpracy pomiędzy PolitechnikąŁódzką reprezentowaną przez rektora prof. StanisławaBieleckiego, a Gminą Miasta Rypina reprezentowanąprzez burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza. W ten sposób nasza uczelnia włączyła się w po-nadregionalny program, którego celem jest zmiananastawienia uczniów do nauki przedmiotów ścisłych.Jest on realizowany w 39 szkołach podstawowych i 17gimnazjach na terenie 12 gmin w 6 województwach(kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazo-wieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie) obejmu-jąc wsparciem 4680 uczniów. Burmistrz Błaszkiewiczz dumną podkreśla – Jesteśmy liderem dużej grupy sa-morządów. Przystąpiliśmy do projektu, który realizuje-my z myślą o dzieciach i młodzieży z małych miast i wsi.Chcemy im udostępnić nowoczesny sprzęt do nauki, ale szym obowiązkiem przekazywanie wiedzy wszędzie tamnajważniejsze są zajęcia dla uczniów i tutaj właśnie wi- gdzie się da i w każdy możliwy sposób. Udział w tym pro-dzimy rolę Politechniki Łódzkiej. W projekcie „Z Nauką jekcie jeszcze szerzej otwiera drzwi naszej uczelni.Ścisłą za Pan Brat” chodzi o to, aby naukę tę uczynić Współpraca będzie kontynuowana latem, kiedybardziej przyjazną i zrozumiałą. Kontakt z wykładow- zorganizujemy w PŁ zajęcia dla 130 gimnazjalistów,cami ma pomóc słabszym uczniom wyrównać poziom a w roku przyszłym dla 120 uczniów szkół podstawo-wiedzy, a tym zdolniejszym stworzyć szansę jej znacz- wych. W planach jest także współpraca z utworzo-nego poszerzenia. nymi w gminach kilkunastoma kołami naukowymi, które będą miały opiekuna z Politechniki Łódzkiej. Raz Uczynić naukę bardziej przyjazną na kwartał uczniowie będą odwiedzać Politechnikę i zrozumiałą i uczestniczyć w zajęciach przygotowanych w uczel- ni. Ostatni etap projektu to Festiwal Nauki w Rypinie W najbliższym okresie Politechnika Łódzka zor- z udziałem wykładowców z Politechniki Łódzkiej.ganizuje w uczelni zimowe warsztaty naukowe. Od W uroczystości podpisania porozumienia udział25 stycznia do 13 lutego będziemy gościć uczniów wzięli także: Mirosław Pączkowski wiceburmistrz Mia-(szkół podstawowych i gimnazjów), dla których prze- sta Rypina, Małgorzta Świtalska dyrektor Miejskiegoprowadzimy zajęcia – wykłady oraz ćwiczenia labo- Zespołu Obsługi Oświaty, prorektor ds. kształceniaratoryjne z matematyki, chemii i fizyki. Młodzi ludzie dr hab. Krzysztof Jóźwik, prof. nadzw. oraz mgr Elżbietazapamiętują takie wizyty i być może będą chcieli za Krawczyk ze Studium Języków Obcych odpowiedzial-parę lat wrócić do Politechniki jako jej studenci. Wiem to na za organizację projektu w Politechnice Łódzkiej.z własnego doświadczenia – wspominał burmistrz Wszyscy zgodnie podkreślali, że słabością naszegoBłaszkiewicz. rynku pracy jest brak ludzi z wykształceniem technicz- Podejmiemy łącznie 760 uczniów – mówił rektor prof. nym, a zmiana tej sytuacji jest procesem, który wyma-Stanisław Bielecki – którym udostępnimy najnowsze ga czasu. Projekt „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” jest prze-laboratoria, a rozmowy z wykładowcami i studentami widziany na trzy lata. Trzeba mieć nadzieję, że wysiłeksprawią, że zajęcia na uczelni staną się nie tylko okazją włożony w jego realizację zmniejszy lęk młodzieżydo osiągnięcia lepszych wyników w nauce przedmiotów przed naukami ścisłymi i wzmocni budowanie społe-ścisłych, ale również niezapomnianą przygodą. Naszym czeństwa opartego na wiedzy.celem jest troska o młodzież, szukanie talentów, a na- n Ewa Chojnacka
 15. 15. 1 ¯ycie Uczelni 4/2009 W Y D A R Z E N I AUroczysta sesja Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, która odbyła się 27 listopadaudowodniła, że Politechnika jest liczącą się w regionie i całym kraju uczelnią z wieloletnią tradycją,a jej siłą są jej absolwenci.Inżynierowie z wyobraźnią i wrażliwością Stowarzyszenie Wychowanków PŁ od lat konse- W dobry nastrój przed rozpoczęciem sesji wprowa- kwentnie buduje więzi między absolwentami i macie- dziła zgromadzonych Akademicka Orkiestra Politech- rzystą Uczelnią. Wspierane przez JM Rektora organizu- niki Łódzkiej pod dyrekcją Ryszarda Osmolińskiego je raz do roku uroczystą sesję poświęconą aktualnym krótkim koncertem muzyki lekkiej i przyjemnej. wyzwaniom, przed jakimi stoi Politechnika. Spotkania Sesję otworzyło wystąpienie rektora prof. Stani- te są połączone z podsumowaniem dokonań naszej sława Bieleckiego, który przedstawił Politechnikę uczelni. Od kilku lat ważną częścią sesji jest wręczenie jako centrum akademickie otwarte na nowoczesność Złotych Dyplomów absolwentom Politechniki Łódz- i wychodzące ze swymi licznymi inicjatywami do mia- kiej z okazji pięćdziesięciolecia ukończenia studiów. sta i regionu. JM Rektor pokazał dynamiczną uczel- Z roku na rok przybywa laureatów Złotych Dyplomów, nię, z której absolwenci, pracownicy i studenci mogą z roku na rok uroczysta sesja przyciąga też coraz wię- być dumni. Mówił o ostatnio osiągniętych sukcesach, cej absolwentów. Jak na dużą i liczącą się uczelnię a także o wizji rozwoju badań na europejskim pozio- z tradycjami przystało, mamy coraz liczniejsze grono mie oraz planach związanych z nowymi inwestycjami. absolwentów – członków Stowarzyszenia. Prorektor prof. Wojciech Wolf swą prezentację pod in- W tym roku podczas sesji zatytułowanej „Politech- trygującym tytułem „Politechnika Łódzka jest piękna” nika Łódzka nowoczesnym centrum akademickim” rozpoczął od myśli Einsteina: Wyobraźnia bez wiedzy Sala Widowiskowa wypełniła się po brzegi. Absolwen- może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni ci, z których wielu przyjechało z daleka, aby otrzymać – najwyżej doskonałe. Przed oczami słuchaczy przewi- Złoty Dyplom, z satysfakcją obserwują dynamiczny jały się zdjęcia z kampusu uczelni, zarówno archiwal- rozwój Politechniki. W holu przed Salą, specjalnie na tę ne, jak i te współczesne. Stare budynki z lat 40. i 50., okazję pokazano wystawę „Kapitał Ludzki w Politech- których już nie ma, widok starej kreślarni, jakiej obecni nice Łódzkiej” przedstawiającą fotografie wybitnych studenci już nie mogą sobie nawet wyobrazić, wywo- naukowców i wybitnych studentów-sportowców. łały żywą reakcję „złotych dyplomantów”, którzy taką właśnie Politechnikę pamiętają z okresu studiów. Ważnym wydarzeniem podczas sesji było przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia pani wojewody Jo- lanty Chełmińskiej. Z tej okazji laudację wygłosił prof. Janusz Szosland. Profesor przedstawił sylwetkę zawo- dową pani wojewody, podkreślając przede wszyst- kim jej dążenie do jak najlepszego wykorzystania potencjału naszej Uczelni na rzecz regionu i zaanga- żowanie w rozwój kadr technicznych. Pani wojewoda jest przewodniczącą Konwentu Politechniki Łódzkiej i wspiera długoterminowe plany jej rozwoju, ponie- waż rozumie – jak mało kto – jak ważne jest osiąganie sukcesów w nowych technologiach i inwestowanieWojewodaJ. Chełmińska Ta sesja była wyjątkowo uroczysta, a jej wyjątkowość w kształcenie kadr technicznych. Pani Jolanta Cheł-z radością podkreśliła obecność znamienitych gości. Na uroczy- mińska wzruszona ciepłymi słowami i uznaniem, jakieprzystąpiła stość przybyli: pani wojewoda Jolanta Chełmińska, pre- ją spotkało wyraziła dumę, że jako absolwentka UŁdo Stowarzyszenia zydent miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki, wicemarszałek została członkiem Stowarzyszenia Wychowanków PŁ.Wychowanków.Towarzyszą jej województwa Witold Stepień, pani kurator Wiesława O Politechnice słychać wszędzie, nie tylko w Polsce,rektor Zewald, prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT- osiągnięcia naukowców są bardziej znane i doceniane zaprof. S. Bielecki NOT prof. Mirosław Urbaniak, a gospodarzy reprezen- granicą – powiedziała, gratulując najnowszych medalii prorektorprof. W. Wolf towali: rektor prof. Stanisław Bielecki, prorektor dr hab. w Brukseli prof. A. Napieralskiemu i prof. S. Bieleckie- Wojciech Wolf prof. nadzw. i dziekani lub prodziekani mu. – Łódź jest znaczącym ośrodkiem akademickim,foto: wszystkich wydziałów. Sesję poprowadził wieloletni uczelnie powinny ze sobą współpracować, a władzaJacek Szabela i niezmordowany w swych inicjatywach prezes Stowa- wspierać ich rozwój. Dziś widzę ludzi, którzy tworzą PŁ rzyszenia Wychowanków mgr Julian Bąkowski. i wiem, że mają oni wyobraźnię i wrażliwość. cd. str. 16 

×