Życie Uczelni 10.2009

2,857 views

Published on

Życie Uczelni 10.2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Życie Uczelni 10.2009

 1. 1. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 2W N U M E R Z E M.IN.Nowy rok akademicki WYDARZENIA Przemówienie rektora prof. Stanis³awa Bieleckiego w du¿ej czêœci poœwiêconeby³o inicjatywom Politechniki £ódzkiej wspieraj¹cym nauczanie w szkolnictwie Nowy rok akademicki ........... 4œrednim. Rektor mówi³ tak¿e o osi¹gniêciach w nauce i dydaktyce oraz podjêtychinwestycjach. Dziekan Wydzia³u Prof. Anatolij Leonidowicz Gawrikow z Nowgorodzkiego UniwersytetuPañstwowego zosta³ doktorem honoris causa P£. Studentom i pracownikom Biotechnologii i Naukwrêczono odznaczenia, nagrody i wyró¿nienia. Immatrykulowano nowo przyjêtychstudentów, dr hab. Piotr Ulañski wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny. (wiêcej str. 4-7) o Żywności .......................... 8 Wspólna ścieżka sukcesu .... 8 Wirtualna tablica w internetowej klasie ........... 8 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego ........... 9 Węzeł Wiedzy i Innowacji w Łodzi ................................ 9 Nominacje profesorskie ..... 10 Nowa siedziba BON PŁ ...... 11 Łódź Dobrego Połowu ....... 12 Zacieśnienie współpracyŁódź Dobrego Połowu Dla ponad 1200 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizo- z przemysłem ..................... 13wano obóz „Łódź Dobrego Połowu”. Politechnika Łódzka przygotowała dla nich bar- Budynek dla kształceniadzo bogaty program wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Mimo wakacji, laboratoriai sale wykładowe były pełne młodzieży. (więcej str. 12-13) informatycznego ................ 14 Jubileusz profesora Jerzego Kroh ..................... 15 Trzynasty wcale nie był pechowy ................. 16 „Kot Schrödingera” wśród gwiazd ..................... 17 O skarbach dla Skarbów .... 18 Zespołowe tworzenie gier komputerowych ................. 19 Minął rok ........................... 20Budynek dla kształcenia informatycznego Salon Maturzystów ............ 21 Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej powstanie do poło-wy 2013 r. Będzie ono wspierać kształcenie w zakresie tworzenia i wykorzystywania Wynalazki i wynalazcytechnologii informatycznych w różnych obszarach wykształcenia technicznego reali-zowanego w naszej uczelni. Cała infrastruktura zakupiona w ramach realizacji projek- na medal ............................ 22tu będzie miała charakter dydaktyczny i będzie udostępniona studentom kierunków Współpraca z koncernamiinformatycznych. (więcej str. 14) i firmami ............................ 23 Jesienne konkursy ............. 23 „Kolumb” dla chemika ....... 23 KONFERENCJE Łódź stolicą polskiej chemii ................................ 24 Czołówka światowa suszarnictwa ...................... 25
 2. 2. 3 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W N U M E R Z E M.IN.Chemia na plakatach .......... 25 Zespołowe tworzenie gier komputerowychWspółpraca Po raz pierwszy w Instytucie Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informaty- ki i Matematyki Stosowanej został przeprowadzony konkurs zespołowego tworzeniai konkurencyjność gier komputerowych. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki docenił innowacyjność projektu i ufundował puchar dla zwycięzcy. Zainteresowanie konkur-przedsiębiorstw .................. 26 sem wykazało też wiele firm z branży gier komputerowych. (więcej str. 19-20)Symbioza w parkachprzemysłowych .................. 27O badaniu statecznościkonstrukcji ......................... 28Wyróżnienie za plakat ........ 28 STUDENCIKierunki zamawiane ........... 29Niezapomniana wymianadoświadczeń ...................... 30Obrona pracy dyplomowej... Salon Maturzystów Łódzki Salon Maturzystów, zorganizowany w tym roku na Wydziale Elektrotech-na odległość ...................... 31 niki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, to jedna z największych ogólnopolskich imprez promujących studia. Politechnika Łódzka przedstawiała swoją bogatą ofertęAkredytacje PKA ................ 31 edukacyjną, a we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachę-Echa happeningu ............... 32 cała uczniów do studiowania na kierunkach technicznych, matematycznych i przy- rodniczych. (więcej str. 21)Dwa dni w Angers ............. 33Toalety z konkursu ............. 33Sukces w Danii .................. 33Śladem Piłsudczyków… .... 34Praktycznie… udanewakacje .............................. 35 ROZMAITOŚCIMuzyka na Politechnice ..... 35Profesor Marek Dietrichwspomnienie ...................... 37Wspomnienia Łódź stolicą polskiej chemiinaszych Mistrzów .............. 38 Politechnika Łódzka była miejscem spotkania chemików i sympatyków chemii,Człowiek którzy przyjechali do Łodzi na 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sto- warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W tej ważnej imprezieo dwóch pasjach ................ 40 naukowej, nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP, wzięło udział ponad 900 osób! (więcej str. 24)Grali na szczytny cel .......... 40Czwarte w Europie ............. 41Starty studentów PŁ .......... 42Podwójny sukcesw Warszawie ...................... 42Rekordy lekkoatletówz PŁ ................................... 43Medalena Uniwersjadzie ................ 43
 3. 3. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 4W Y D A R Z E N I A Tradycyjny przemarsz członków Senatu i studentów z rektoratu pod pomnik twórcy Politechniki Łódzkiej prof. B. Stefanowskiego rozpoczął uroczystość inauguracji nowego roku akademickie- go, która odbyła się 1 października. Nowy rok akademicki Posiedzenie Senatu zgromadziło tego dnia w au- Ze wszystkich wystąpień płynęły miłe życzenia pod dytorium im. A. Sołtana wielu gości. Wśród nich byli: adresem naszej uczelni, które podsumowują słowa Wi- posłowie Ziemi Łódzkiej, Marszałek Województwa, Wi- cewojewody Krystyny Ozgi o mirze i uznaniu jakim cie- cewojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, inni przed- szy się Politechnika Łódzka. stawiciele władz miasta i regionu, rektorzy polskich uczelni, członkowie konwentu PŁ oraz osoby z instytu- Przemówienie Rektora cji naukowych, przemysłu i organizacji gospodarczych współpracujących z Politechniką Łódzką. Uroczystość rozpoczęło przemówienie Rektora, który Szczególnie ciepłymi słowami rektor prof. Stanisław pierwsze słowa skierował do nowo przyjętych studen- Bielecki powitał delegację Nowgorodzkiego Uniwersyte- tów. Wybraliście studia politechniczne wiedząc, ile wy- tu Państwowego, doktorów honoris causa PŁ oraz pra- siłku musicie włożyć, by osiągnąć zamierzony cel, jakim cowników i studentów uczelni. jest zdobycie technicznego wykształcenia akademickie- go oraz umiejętności i kwalifikacji, dających szansę, by w przyszłości skutecznie konkurować na rynku pracy. Zapewniam Was także, że jeśli swoje talenty wesprzecie wytrwałą pracą, pilną nauką, to osiągnięcie sukces, któ- rym będzie uzyskanie dyplomu oraz znalezienie ciekawej pracy. Jak wiecie z częstych doniesień prasy i innych mediów – Polska i Europa czekają na inżynierów. Nawiązując do tegorocznej rekrutacji rektor mówił o większym zainteresowaniu studiami w Politechnice Łódzkiej. Po dwóch etapach rekrutacji przyjęliśmy na studia stacjonarne około 4500 osób; w ubiegłym roku przyjęliśmy 3900 osób. Łącznie na wszystkie rodza- je studiów przyjęliśmy około 6300 osób; w tym około 2500 kobiet, co stanowi 40%, a więc nadal wśród uczel- ni technicznych utrzymujemy wysoki wskaźnik feminiza- cji studiów. Rekrutacja trwa do 2 października i liczymy się ze wzrostem podanych liczb. Obszerne fragmenty przemówienia Rektora poświę- cone były przedstawieniu działań wspierających naucza- nie w szkolnictwie średnim. Do nich należy na przykład Rektor prof. Stanisław Zebrani w audytorium oraz oglądający przekaz inter- zawieranie umów patronackich między Politechniką Bielecki netowy z uroczystości mogli na pewno poczuć dumę i szkołami. Przykładami wspomnianymi w przemówie- otworzył nowy z Politechniki słuchając wystąpień przedstawicieli władz. niu są: współpraca Instytutu Fizyki z XXIII LO i XIII LO, rok akademicki Marszałek Włodzimierz Fisiak powiedział w swoim patronat Wydziału Mechanicznego nad Zespołem Szkół wystąpieniu, że trudno w województwie łódzkim spot- Ponadgimnazjalnych nr 17 i Wydziału Biotechnologii foto: Jacek Szabela kać firmę, czy placówkę naukową, w której nie pracują i Nauk o Żywności nad Zespołem Szkół Ponadgimna- świetnie wykształceni absolwenci Politechniki Łódz- zjalnych nr 14. kiej. Z naszą uczelnią władze regionu wiążą nadzieje Podejmujemy także inne nowatorskie działania. Rek- i plany na dalszy rozwój, a to nakłada na nas – na ludzi tor wymienił kilka projektów edukacyjnych skierowanych z wiedzą techniczną – nowe wyzwania. Marszałek zwró- do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. cił uwagę na coraz większe znaczenie PŁ w Polsce Pierwszy projekt to e-Matura 2009. Jest to pierwsza i w Europie i zapewnił o wsparciu władz regionu dla ini- w skali europejskiej elektroniczna matura z matematy- cjatyw uczelni. Zwracając się do nowo przyjętych stu- ki przez Internet. W projekcie tym Politechnika Łódzka dentów powiedział – Nie bójcie się ani matematyki, ani uczestniczy wspólnie z Firmą IBM, która przekazała fizyki, pokonajcie lęk i zaskoczcie swoich profesorów sprzęt komputerowy o wartości ponad 150 tysięcy zło- waszymi osiagnięciami. tych i Wydawnictwem Operon z Gdańska odpowiedzial- Prezydent Jerzy Kropiwnicki życzył młodzieży akade- nym za rekrutację w projekcie. Udział w sprawdzianie mickiej sukcesów w studiowaniu, ale też przypomniał, może wziąć nawet 10 000 uczniów z całej Polski. aby dobrze wykorzystać czas studiów przeznaczając go Kolejną inicjatywą jest e-Pogotowie matematyczne. nie tylko na naukę. Celem projektu jest udzielanie porad matematycznych
 4. 4. 5 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I Auczniom zdającym maturę z matematyki za pomocą Rektor wspomniał także, o już podpisanym, li-specjalnej platformy e-learningowej. Projekt obejmie 30 ście intencyjnym o współpracy z Publiczną Policealnąszkół w województwie łódzkim i szacunkowo 1000 ma- Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych orazturzystów. Z czterema dyżurującymi wykładowcami ucz- o dalszych planach – Będziemy także wspierać szkołyniowie będą mogli się łączyć od poniedziałku do czwart- zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim dokształca-ku w godzinach 1700-2100. Mogą uzyskać wyjaśnienie jąc uczniów w naszych laboratoriach matematycznychzagadnień omawianych na lekcji lub pomoc w rozwiązy- i fizycznych. Pomożemy również gminie Kleszczówwaniu zadań. Projekt jest finansowany ze środków unij- w utworzeniu szkoły zawodowej. Mamy nadzieję, żenych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkie- tak, jak to bywało wcześniej, dla wielu uczniów szko-go. Realizacja projektu ma trwać dwa lata. ła zawodowa będzie pierwszym krokiem do studiów w technicznej szkole wyższej. Podsumowując te działania rektor nawiązał do fak- tu, że nasza uczelnia, jako jedyna w Polsce i jedna z 23 uczelni w Europie, otrzymała certyfikat ECTS Label, po- twierdzający, że jesteśmy uczelnią przygotowaną zgod- nie ze wszystkimi wymogami i procedurami do współ- pracy w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia – i z tego naprawdę jesteśmy dumni. Osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Tradycyjnie w przemówieniu rektora przedstawiane są osiągnięcia dydaktyczne i naukowe wydziałów w mi- nionym roku akademickim uznane przez dziekanów za najważniejsze. Na Wydziale Mechanicznym uruchomiono Studia Doktoranckie w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Zakończono 4-letni projekt o nazwie ECHTRA doty- Nowo przyjęci czący zagadnień spalania. Oprócz Politechniki Łódz- Kierując się dobrem młodzieży wspieramy także dzia- studenci kiej brały w nim udział jednostki naukowe z Francji,łania innych jednostek. Spośród wielu uczelni Politech- otrzymali indeksy Włoch, Szwecji i Chin.nikę Łódzką wybrało miasto Rypin do współpracy w rea- Osiągnięciem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki,lizacji projektu „Z nauką ścisłą za pan brat”. Włączyliśmy foto: Jacek Szabela Informatyki i Automatyki jest otwarcie nowego kie-się w tę akcję i z dużym zaangażowaniem nauczycieli runku studiów Mechatronika, uruchomienie Centrumakademickich oraz studentów zorganizujemy w okresie Kompetencyjnego IBM oraz cykl monografii wyda-sesji zimowej w styczniu i lutym 2010 roku zajęcia, nych w najbardziej prestiżowych, światowych wy-wykłady i ćwiczenia dla sześciu grup dzieci i młodzieży dawnictwach.przywożonych autokarami. Podejmiemy łącznie 760 ucz- Wydział Chemiczny zrealizował nowatorskie podej-niów. Głównym celem projektu jest wdrożenie ponadre- ście do nauczania chemii w postaci ścieżki dydak-gionalnego programu podnoszącego u uczniów poziom tycznej „Od alchemii do nanotechnologii”, opracowałumiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu i sprzedał licencję „Cykliczny tetrapeptyd i jego za-dla kontynuowania edukacji, ze szczególnym uwzględ- stosowanie w medycynie ze szczególnym uwzględ-nieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technolo- nieniem dermatologii”.gii informacyjno-komunikacyjnej, a także umiejętności Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwauczenia się i przygotowania do przyszłej pracy. Mamy Tekstyliów zajął II miejsce w konkursie „O złoty guziknadzieję, że zajęcia, w których będą uczestniczyć nasi Boruty” oraz zdobył II Nagrodę w Międzynarodowymgoście, a także teren naszej uczelni i atmosfera, która Konkursie dla młodych Projektantów i Entuzjastówu nas panuje, zachęcą tych młodych ludzi do podjęcia Mody „Off Fashion Kielce 2009”, zdobył Łódzką Eu-w przyszłości trudnego wyzwania, jakim jest studiowa- rekę za projekt „Ubranie strażackie nowej generacjinie w uczelni technicznej. z tekstronicznym systemem monitorowania parame- Kontynuując wątek edukacyjny rektor prof. Stanisław trów fizjologii człowieka”.Bielecki mówił o działaniach, których celem jest odbu- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności rozwijadowa szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim system kształcenia ustawicznego dla pracownikóww Łodzi i regionie łódzkim, prowadzonych wraz z wła- przemysłu spożywczego, zielarskiego, paszowego,dzami oświatowymi miasta, Fundacją „Projekt Łódź” fermentacyjnego m.in. przez 2-semestralne stu-oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przygotowane dia podyplomowe z zakresu „Mikrobiologii, higienyzostały założenia realizacji nowego systemu kształcenia, i jakości w przemyśle”. Największym osiągnięciemktóre wraz z uzupełniającym opisem przekazane zostaną naukowym było opracowanie we współpracy z In-do akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i posłu- stytutem Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIO-żą do ustanowienia programu pilotażowego dla Łodzi. MED S.A. Kraków nowego preparatu probiotycznego
 5. 5. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 6W Y D A R Z E N I A dla dzieci o nazwie Latopic zalecanego w atopowym rozstrzygnięty do końca roku. Pełna dokumentacja zapaleniu skóry. Produkt zostanie wprowadzony na merytoryczna i finansowa zostanie złożona w kwietniu rynek w styczniu 2010 roku. 2010 roku w Ministerstwie Sportu, a 1 października Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stop- przyszłego roku chcemy rozpocząć budowę. nia doktora habilitowanego w dyscyplinie biotech- Nawiązując do dalszej części uroczystości rektor nologia, jesteśmy jedyną uczelnią techniczną posia- prof. Bielecki powiedział – Za chwilę rozpoczniemy dającą takie uprawnienia. ceremonię nadania tytułu doktora honoris causa pro- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro- fesorowi Anatolijowi Leonidowiczowi Gawrikowowi. dowiska uruchomił studia zamawiane na kierunku Profesor Gawrikow będzie piątym uczonym rosyjskim, Budownictwo oraz zorganizował Centrum Kształcenia któremu nadajemy tę najwyższą akademicką godność. Podyplomowego Inżynierów Budownictwa. Na Wy- W ubiegłym roku podczas majowego święta Politechni- dziale opracowano unikalną technologię betonowania ki głównym akcentem było 40-lecie współpracy naszej konstrukcji masywnych, bez konieczności stosowa- uczelni z Nowgorodzkim Uniwersytetem Państwowym. nia instalacji chłodzących. Technologię tę zastoso- Dziś tworzymy kolejne ogniwo więzi łączącej obie uczel- wano m.in. przy betonowaniu fundamentów bloków nie, a także dwie słowiańskie społeczności. energetycznych Elektrowni Bełchatów o łącznej ku- baturze 28 tys.m3. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Drużyna „fteams” z Wydziału Fizyki Technicznej, In- formatyki i Matematyki Stosowanej w światowym Decyzją Senatu Politechniki Łódzkiej Doktorat Hono- finale konkursu Imagine Cup organizowanego przez ris Causa otrzymał profesor Anatolij Gawrikow. O nada- Microsoft zajęła II miejsce w kategorii Interoperabi- nie tego tytułu wystąpił Wydział Elektrotechniki, Elektro- lity. Osiągnięciem w zakresie nauki jest monografia niki, Informatyki i Automatyki, a promotorem był prof. „Methods for the Linguistic Summarization of Data: Andrzej Napieralski. Prof. Gawrikow ma bardzo silne Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions” wy- związki z Politechniką Łódzką. Począwszy od roku 1990, dana przez Akademicką Oficynę Wydawniczą EXIT. kiedy objął funkcję prorektora Nowgorodzkiego Insty- Wydział Organizacji i Zarządzania uruchomił i prowa- tutu Politechnicznego, a następnie prorektora – pierw- dzi 19 Studiów podyplomowych z różnych obszarów szego zastępcy rektora Nowgorodzkiego Uniwersytetu zarządzania. Osiągnięciem naukowym jest wydanie Państwowego, aktywnie uczestniczył w poszukiwaniu książki „Menedżerowie w strukturach władzy organi- i rozwijaniu nowych form współpracy z naszą uczelnią. zacji gospodarczych”. Jako Rektor Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwo- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska wego – od kwietnia 1998 roku – wielokrotnie odwie- Doktor uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyj- dzał Politechnikę Łódzką, wspierał wymianę studentów honoris causa nej dla kierunku Inżynieria Środowiska oraz upraw- i pracowników, dzielił się swoimi doświadczeniami na prof. Anatolij nienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego temat organizacji i funkcjonowania uniwersytetu kla- Gawrikow z promotorem w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. W Zakładach sycznego nowego typu oraz bardzo interesował się hi- prof. Andrzejem Azotowych w Tarnowie Mościcach wdrożono opra- storią i osiągnięciami Politechniki Łódzkiej, szczególnie Napieralskim cowaną na Wydziale technologię usuwania rtęci ze w zakresie współpracy międzynarodowej. ścieków. foto: Jacek Szabela W części przemówienia poświęconej remontom orazinwestycjom rektor wymienił: Remont willi przy ul. Radwańskiej przeznaczonej dla Sekcji Rekrutacji. Zakończenie prac przewiduje się na koniec stycznia 2010 roku. Remont budynku przy rektoracie, tak zwanej „wozow- ni”, w którym pozostawiono tylko ściany zabytkowe, aby obiekt zachował swój historyczny wygląd. Zakoń- czenie remontu nastąpi w końcu marca 2010 roku. Budowę pawilonu dla Biura do Spraw Osób Niepeł- nosprawnych. Zawarcie umowy z Ośrodkiem Przetwarzania Infor- macji dotyczącej budowy i wyposażenia Centrum Technologii Informatycznych, na które PŁ dostała 40 mln złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środ- Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne- był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany odznaczenia- go. Zakończenie prac nastąpi w połowie 2013 roku. mi państwowymi, rządowymi i resortowymi. Za wielki Wykonanie prac przygotowawczych dotyczących wkład w rozwój trwającej 41 lat współpracy Politechniki budowy Centrum Sportu PŁ. Jak podkreślił rektor – Łódzkiej z Nowgorodzkim Uniwersytetem Państwowym Ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny będzie profesor Anatolij L. Gawrikow został wyróżniony Od-
 6. 6. 7 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I Aznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” (2003) oraz Kuncewicz prof. nadzw – kolejny rok z rzędu (IPOŚ),Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008). doc. dr Jakub Szczepaniak (CKM), dr hab. inż. Paweł W laudacji prof. Anatolija L. Gawrikowa promotor Wendelt, prof. nadzw. (IPiP).podkreślił jego działalność naukową, dydaktyczną i or- Studentami roku zostali: Piotr Brzeski, Aleksanderganizacyjną w sferze nauki, którą wytyczyły studia na Mielczarek, Piotr Paluch, Anna Pabich, Dorota Jędrzej-kierunku radiotechnika, praca doktorska na temat orga- czyk, Wiktor Skrzypczak, Łukasz Okruszek, Milena Kab-nizacji struktur oraz procesów obliczeniowych w maszy- za, Magda Barecka, Krzysztof Karolczak, Marta Kucner.nach matematycznych, kompleksach i systemach orazpraca habilitacyjna w dziedzinie socjologii poświęcona Immatrykulacja i pierwszy wykładzałożeniom teoretycznym rozwoju uczelni regionalnej. Tematyka badań profesora Gawrikowa obejmuje: Na ten moment czekała ze szczególnym przejęciemtechnologie i systemy informacyjne, socjologię szkol- grupa nowo przyjętych studentów. Były to 22 osoby,nictwa wyższego, zarządzanie strategiczne i zarządzanie które osiągnęły najlepsze wyniki w procesie rekrutacji,systemami kształcenia, budowanie systemów zarządza- reprezentowały one wszystkie wydziały, Centrum Kształ-nia jakością uczelni. Jako wybitny specjalista z zakre- cenia Międzynarodowego oraz Instytut Papiernictwasu zarządzania szkolnictwem wyższym bierze aktywny i Poligrafii.udział w pracach organizacyjnych seminariów i konfe- Studenci otrzymali indeksy i złożyli uroczystą przy- Wykładrencji dotyczących kształcenia zawodowego, organizo- sięgę. Nadszedł moment, w którym rektor prof. Stani- inauguracyjnywanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Rosji. sław Bielecki ogłosił otwarcie roku akademickiego, co wygłosił Dyplom doktorski odczytał po łacinie dziekan Wy- zostało dodatkowo podkreślone wykonaniem pieśni dr hab. Piotrdziału EEIA prof. Sławomir Wiak. Ceremonii dopełniła „Gaude Mater Polonia” przez Akademicki Chór PŁ pod Ulańskitradycyjna formuła i pasowanie berłem przez rektora dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. foto: Jacek Szabelaprof. Stanisława Bieleckiego. Prof. Gawrikow podziękował za zaszczytne wyróż-nienie i w krótkim wystąpieniu nawiązał do historii obuzaprzyjaźnionych uczelni, wspomniał początki współpra-cy, mówił o systemowych zmianach i integracji uczelniw Rosji oraz zwrócił uwagę na odpowiedzialność na-ukowców za przyszłość świata. Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia Chwilą szczególną, pamiętną dla wielu uczestnikówuroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie odzna-czeń. W tym roku wyróżniono aż 65 pracowników. Me-dale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 19 nauczy-cieli akademickich. Wręczono Medale za DługoletniąSłużbę: Złote otrzymało 19 osób, Srebrne – 8, Brązowe– 6. Dwie osoby odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługii kolejne dwie Brązowym Krzyżem Zasługi. Tegorocznym laureatem nagrody NOT został absol-went Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środo-wiska mgr inż. Michał Tylman za pracę „Chitozanowe Ostatnim punktem uroczystości był inauguracyjnyporowate podłoże do celów medycznych”, której opie- wykład. Wygłosił go dr hab. inż. Piotr Ulański, któregokunem jest prof. Maria Mucha. Ponadto wyróżniono niezwykle ciekawe wystąpienie przybliżyło nam czym są,dwóch absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Elek- jak można stworzyć i wykorzystać „Inteligentne biomate-troniki, Informatyki i Automatyki: mgr. inż. Sławosza riały polimerowe”. Wprawdzie na masową produkcję ta-Uznańskiego (promotor dr hab. inż. Zygmunt Ciota, kich materiałów trzeba będzie jeszcze poczekać, już dziśprof. nadzw.) oraz mgr. inż. Artura Burtkę (promotor są one wykorzystywane w medycynie. Naukowcy wiążąprof. Andrzej Napieralski). z biomateriałami polimerowymi duże nadzieje, zwłaszcza Po raz czwarty w czasie inauguracji wręczono tytuły w powiązaniu z rozwojem nanotechnologii. Szczegól-„Nauczyciel roku” i „Student roku”. Nauczycielami roku nie ważne, staje się stworzenie Europejskiego Centrumna poszczególnych wydziałach wybrani zostali: dr inż. Bio- i Nanotechnologii, które ma powstać w PolitechniceSławomir Halusiak (Mechaniczny), dr inż. Przemysław Łódzkiej. Będzie to miejsce, w którym koncentrować sięSękalski (EEIA), dr inż. Elżbieta Skiba (Chemiczny), prof. będą wysiłki naukowców wielu dziedzin.Krzysztof Gniotek (TMiWT), dr inż. Stanisław Brzeziński Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu(BiNoŻ), doc. dr inż. Marcin Wieczorek – także ubiegło- akademickiego „Gaudeamus igitur”.roczny laureat (BAIŚ), dr inż. Ewa Marciniak (FTIMS),dr inż. Grzegorz Szymański (OiZ), dr hab. inż. Czesław Ewa Chojnacka, Hanna Morawska
 7. 7. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 8W Y D A R Z E N I ANa Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w kwietniu odbyły się wybory nowego dziekana. Z funkcji tej ze wzglę-dów osobistych zrezygnował prof. Stanisław Wysocki. Swoje dziekańskie obowiązki pełnił do 31 sierpnia 2009 r.W wyniku wyborów przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą dziekanem została prof. Maria Kozioł-kiewicz, pełniąca dotychczas obowiązki prodziekana ds. nauki. W związku z tym przeprowadzono również wyborynowego prodziekana, którym został dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.Poprosiliśmy Panią dziekan o informacje, które wcześniej ukazały się w ŻU wraz z wyborem władz akademickich nabieżącą kadencję. Pani Dziekan miczno-Biologiczno-Medycznych Rok urodzenia: 1958 Łódzkiego Oddziału PAN (od 1999), Studia: Wydział Biologii i Nauk Komitetu Redakcyjnego czasopisma o Ziemi UŁ, 1982 „Antisense and Nucleic Acids Drug Daty awansów zawodowych: Development”, obecnie Oligonuc- dr: 1989 leotides (2002-2005), Komisji Bio- dr hab.: 1999 technologii Łódzkiego Oddziału PAN prof.: 2005 (od 2004). W latach 2004-2007 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Dyscyplina naukowa: chemia Polskiej Federacji Biotechnologii; bioorganiczna. Największe wyzwanie w rozpo- Zainteresowania naukowe: bio- czynającej się kadencji: awans Wy- logia molekularna. działu do I kategorii. Ważniejsze funkcje organizacyj- Najpilniejsza sprawa: rozwój ka- Dziekan Wydziału ne pełnione w uczelni: prodziekan dry naukowej. Biotechnologii ds. nauki (2008-2009); poza uczel- Rodzina: mąż – Wiktor, córka i Nauk o Żywności nią: jest członkiem Komitetu Bio- – Elżbieta. Maria Koziołkiewicz chemii i Biofizyki PAN (1999-2002), Hobby: historia średniowiecza; Komisji Współdziałania Nauk Che- kultura Dalekiego Wschodu.Na początku lipca najlepsi informatycy rywalizowali w Kairze w fi-nale największego konkursu technologicznego Microsoft ImagineCup. Startowało 148 drużyn z ponad 80 krajów. Wspólna ścieżkaWirtualna tablica sukcesuw internetowej klasie W sierpniu tego roku powstało Centrum Transferu Technologii (CTT) Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. jako Zespół z Instytutu Informatyki – drużyna „fteams” zajęła drugie miejsce pierwsza tego typu forma organizacji biznesowej przyw kategorii Software Design: Interoperability Award – cieszył się po po- uczelni.wrocie z Egiptu opiekun studentów mgr inż. Jarosław Koszuk. – Do fina- Zadacie Państwo pytanie, czym się wyróżniamy?łów w Kairze zostały zakwalifikowane w tej kategorii trzy drużyny z całego Zgodnie z naszymi celami będziemy udzielać ekspertyzświata. Nasi studenci konkurowali z drużynami z Jordanii i Brazylii. Zwy- innowacyjności, umożliwiać transfer wiedzy intelektual-cięzcami zostali Brazylijczycy. Drużyna PŁ wystąpiła w składzie: Tomasz nej w postaci licencji, wiedzy know-how, tworzyć spółkiCiejka, Grzegorz Glonek, Jacek Pintera, Krzysztof Szokal-Egird, Jarosław typu spin-off oraz wspierać świat biznesu radą w zakre-Andrzejczak (grafik/projektant interfejsu). sie finansowania projektów z puli pieniędzy unijnych, Projekt Eduko przygotowany przez nasz zespół – opowiadają studenci między innymi takich jak fundusz innowacyjności.– jest rozbudowanym systemem e-learningowym. Całe rozwiązanie składa Silną stroną CTT jest bliska współpraca z Politechni-się z wielu aplikacji, a wśród nich znajdziemy wirtualną tablicę opartą o Nin- ką Łódzką, bowiem wsparcie uczelni gwarantuje wiedzętendo Wii Remote Kontroler, co znacznie redukuje koszt przy zachowaniu ekspertów, ponadczasową renomę oferowanych usługtych samych funkcjonalności. Pozwala to na prowadzenie lekcji przez inter- i ogromne zaplecze wiedzy, innowacyjnych technologiinet z taką samą łatwością jak tradycyjnych lekcji w sali wykładowej. Innym i możliwości.elementem tego rozwiązania jest dystrybucja materiałów edukacyjnych za Zachęcamy Państwa do współpracy opartej na wza-pomocą specjalnie zmodyfikowanych wiadomości MMS i SMS. Dzięki temu jemnych korzyściach i do kroczenia wspólną ścieżkąsystem jest w stanie każdemu uczniowi dostarczyć jednorazowo 15 stron sukcesu. Wszystkich, których zainteresowała współpra-materiałów bez żadnych kosztów ze strony ucznia – podkreślają autorzy. ca z Centrum Transferu Technologii PŁ zapraszam doNasi młodzi informatycy w całym rozwiązaniu wykorzystali ponad 25 róż- kontaktowania się z naszą jednostką.nych technologii i różnych platform, zarówno takich, które istnieją na rynkujuż wiele lat (np. SMS/MMS), jak i takich, które są od niedawna lub czekają Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp z o.o.na swoją oficjalną premierę (np. wspomniany Nintendo Wii Remote Contro- Łódź ul. Skorupki 10/12 tel. 042 6312840; kom.513155066ler, Java ME, .Net 3.5 czy Silverlight 3.0). Łukasz Kałuża – menedżer Spółki E.Ch.
 8. 8. 9 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I ANagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego W tym roku Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódz- Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego przy-kiego została przyznana po raz szósty. Uroczysta gala, znana została za opracowanie technologii odzysku wodypodczas której wręczono statuetki laureatom odbyła się i ciepła ze ścieków wykończalniczych. Powstała ona1 lipca w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego. Zgodnie w zespole twórców w składzie: dr inż. Jadwiga Sójka-z ideą nagrody wyróżnienie otrzymują firmy w istotny Ledakowicz, mgr inż. Joanna Lewartowska, Arkadiuszsposób wpływające na unowocześnianie i rozwój go- Szwugier (Instytut Włokiennictwa), prof. Stanisław Le-spodarki Województwa Łódzkiego oraz kreujące pozy- dakowicz, dr inż. Paweł Stolarek (WIPOŚ, PŁ), mgr inż.tywny wizerunek regionu w kraju i za granicą. Ryszard Stanuch, inż. Paweł Pawłowski (Zakłady Prze- Otwierając uroczystość wojewoda Jolanta Chełmińska mysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A., w Leśnej).podkreśliła, że coraz więcej firm ubiega się o tę nagrodę, Nagrodzony projekt polega na wdrożeniu i stoso-zwiększając tym samym poziom rywalizacji. W tej edycji waniu w Zakładach DOLWIS S.A. technologii barwieniao nagrodę ubiegało się 50 firm z naszego regionu. tkanin z włókien syntetycznych i celulozowych z wyko- Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w 2009 rzystaniem wody pobieranej ze zintegrowanego obieguroku przyznana została w kategoriach: Duże Przedsię- zamkniętego i odzysku ciepła ze ścieków. Opracowanabiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo, Małe Przedsiębior- technologia pozwoliła zmniejszyć o 50 procent pobórstwo, Mikroprzedsiębiorstwo, Eksporter, Gospodarstwo wody do celów technologicznych, to jest 16 000 me-Rolne, Inwestycja Zagraniczna w Województwie, Wy- trów sześciennych i zaoszczędzić 9 000 GJ energii ciep-nalazek w dziedzinie produktu lub technologii. Właśnie lnej w ciągu roku. W roku 2008 dzięki wykorzystaniuw ostatniej z wymienionych kategorii laureatem zostali wdrożonego projektu wyprodukowano 4 147 196 me-pracownicy Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Leda- trów bieżących tkanin o wartości ponad 24,5 mln. zł.kowicz oraz dr inż. Paweł Stolarek z Wydziału Inżynie-rii Procesowej i Ochrony Środowiska.Węzeł Wiedzy i Innowacji w Łodzi Lipiec i sierpień to miesiące wa- Midlands). Polskie Centrum Węzła kursu nastąpi w styczniu 2010 roku.kacyjne, które nie kojarzą się z in- Wiedzy i Innowacji będzie koordy- Ze względu na liczbę partnerów kon-tensywną pracą. Inaczej wyglądał ten nowane przez Politechnikę Łódzką, sorcjum pozytywna ocena wnioskuokres dla władz Politechniki Łódzkiej a odpowiedzialnym bezpośrednio ma duże szanse powodzenia – mówii dziewięćdziesięciu innych partne- jest prorektor ds. kształcenia dr hab. prof. Krzysztof Jóźwik – a wtedy narów z Europy. Przygotowywali oni inż. Krzysztof Jóźwik, prof. nadzw. kilkanaście lat Łódź stanie się cen-wniosek o ustanowienie Wspólnoty Sieć Energy Hills łączy w sumie trum działań w obszarze innowacjiWęzłów Wiedzy i Innowacji (Kno- ponad 90 instytucji z 11 krajów – energetycznych. Polskie centrumwledge and Innovation Communities) podkreśla prorektor prof. Jóźwik – bo w przyszłych strukturach odpo-w ramach konsorcjum skupiającego oprócz koordynatora i wymienionych wiadać będzie przede wszystkimuniwersytety, instytuty badawcze, wyżej centrów należą do niej jesz- za energetykę klasyczną, opartą naprzemysł, instytucje finansowe oraz cze: Litwa – przyłączona do centrum węglu, energetykę jądrową, głównierządy siedmiu krajów Europy. w Łodzi, Węgry – przyłączone do bezpieczeństwo, ograniczenie emisji W ramach konkursu ogłoszonego centrum w Austrii oraz Francja – przy- i szkodliwości dwutlenku węgla orazprzez Europejski Instytut Innowacji łączona do koordynatora z Niemiec. przetwarzanie energii geotermalnej.i Technologii (European Institute of Politechnika Łódzka jako koor- Złożony wniosek dobrze cha-Innovation and Technology) w ob- dynator namówiła do współpracy rakteryzuje ostatnie zawarte w nimszarze energii zrównoważonej (Sui- sześć politechnik i dwa uniwersytety zdanie – „Węzły Wiedzy i Innowacjistanable Energy) zgłoszono sieć pod z Polski oraz jeden z Litwy, dziewięć Energy Hills w obszarze zrównowa-nazwą Energy Hills. Jej koordynato- instytutów badawczych (w tym li- żonej energii wnoszą europejską,rem jest ośrodek niemiecki Energy tewski Instytut Energetyki), prze- szeroko rozprzestrzenioną, dyna-Hills z Aachen-Juelich, a w sześciu mysł (PGE, LOTOS, ATLAS), Łódzki miczną i elastyczną strukturę ponadkrajach Europy powstaną centra Regionalny Park Naukowo-Techno- 90 partnerów, a ich istotny wkład(co-location centres) szkoleniowo- logiczny. Wsparcia i rekomendacji finansowy, materialny i ogromnebadawczo-rozwojowe. Jedno z nich udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkol- doświadczenie będzie od samegoulokowane będzie w Polsce w Ło- nictwa Wyższego oraz Urząd Mar- początku integrować partnerów dodzi, a pozostałe w Austrii (z sie- szałkowski w Łodzi. zrównoważonej szeroko rozprze-dzibą w Wiedniu), Belgii/Holandii Wniosek zawierający opis struk- strzenionej pracy w programie,(z siedzibą w Limburg), Finlandii tury, zakres podejmowanych działań, którego celem jest podejmowanie(z siedzibą w Tampere), Hiszpanii sposób zarządzania oraz planowany ambitnych wyzwań dla innowacji(z siedzibą w Madrycie) oraz Wiel- budżet złożony został w Brukseli w obszarze zrównoważonej energiikiej Brytanii (z siedzibą w okręgu 27 sierpnia, a rozstrzygnięcie kon- dla XXI wieku i dalej”. E.Ch.
 9. 9. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 10W Y D A R Z E N I ANominacje profesorskiePrezydent RP wręczył 7 lipca 2009 r. nominacje profesorskie 166 naukowcom. Z PolitechnikiŁódzkiej tytuł profesora otrzymało dwoje naukowców: w dziedzinie nauk technicznych prof.Jolanta Sokołowska z Wydziału Chemicznego, a w dziedzinie nauk ekonomicznych prof. StefanLachiewicz z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Prof. dr hab. inż. Jest autorką i współautorką 70 publikacji naukowych, Jolanta Sokołowska w tym 60 oryginalnych artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. Jest współtwórcą 19 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym 3 amerykańskich. Jest autorką 2 monografii oraz 4 rozdziałów w monografiach. Brała udział w realizacji kilku projektów KBN i MNiSW (kierownictwo 4 projektów). Wypromowała 2 doktorów i aktualnie prowadzi 3 następne doktoraty. Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Meda- lem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużo- ny dla Politechniki Łódzkiej. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz Stefan Lachiewicz urodził się w 1950 roku w Łuszczo- wie, województwo lubelskie. Studia w dziedzinie organi- zacji i zarządzania ukończył w 1972 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jolanta Sokołowska urodziła się w Łodzi. Po ukoń- W 1973 roku podjął pracę w Katedrze Ekonomiki i Or- czeniu w 1973 roku studiów na Wydziale Chemicznym ganizacji Produkcji Politechniki Łódzkiej przekształconej PŁ rozpoczęła pracę jako asystent w Instytucie Bar- później w Instytut Organizacji i Zarządzania, a w 1991 wników PŁ. Od reorganizacji Wydziału Chemicznego roku w Wydział Organizacji i Zarządzania. kontynuuje pracę w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników, w którym od 2004 roku jest zastępcą dyrektora. W latach 1999-2005 była prodziekanem Wy- działu Chemicznego. W 1981 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicz- nych, a w 1998 roku doktora habilitowanego w zakresie technologii chemicznej. Od 2002 roku pracuje na stano- wisku profesora nadzwyczajnego PŁ. W latach 1988-1997 odbyła trzy długoterminowe staże naukowe (jako postdoctoral associate, visiting scientist) w North Carolina State University, Raleigh, USA. Od roku 2003 jest ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredyta- cyjnej kierunku Technologia chemiczna. Była członkiem Komitetu Naukowego IV i V Kongresu Technologii Che- micznej. Jej zainteresowania naukowe związane są z technolo- Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wo- gią organiczną, a w szczególności z chemią i technolo- kół społecznych i organizacyjnych uwarunkowań spraw- gią barwników organicznych i półproduktów. Obiektem ności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach, ze prowadzonych badań są barwniki o tradycyjnym za- szczególnym uwzględnieniem roli kadry kierowniczej stosowaniu w przemyśle włókienniczym oraz materiały w tych procesach. W związku z badaniem tej proble- specjalne, wśród których czołową pozycję zajmują tzw. matyki odbył szereg staży przemysłowych i naukowych, barwniki funkcjonalne (barwniki dichroiczne, fluoryzują- m.in. w Zakładach Transformatorów „Elta” w Łodzi, ce, fotoinicjatory polimeryzacji) oraz pigmenty nieorga- w Wyższej Szkole Handlowej w Kopenhadze, w Uniwer- niczno–organiczne. Najważniejszym efektem prac prof. sytecie Gospodarczym w Wiedniu i w Mannheim oraz Sokołowskiej jest zbadanie mechanizmu rozkładu foto- w innych ośrodkach. chemicznego barwników przeznaczonych do barwienia W 1978 roku uzyskał stopień doktora a w 1992 r. włókiem syntetycznych. doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od roku
 10. 10. 11 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I A1996 zatrudniony na stanowiskuprofesora nadzwyczajnego PŁ. Nowa siedziba BON PŁ Ma w dorobku naukowym około170 publikacji, w tym 22 opracowa- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych mieściło się dotychczas w niewielkimnia książkowe, współautorstwo 12 pomieszczeniu w II Domu Studenckim. Ze względu na stale poszerzającą sięskryptów i monografii i ponad 130 działalność oraz wzrastającą liczbę osób korzystających z usług Biura (weartykułów lub wydanych drukiem re- wrześniu 2009 r. jest już ponad 200 zarejestrowanych w BON studentówferatów konferencyjnych. Jest pro- niepełnosprawnych), władze Uczelni podjęły decyzję o przeniesieniu siedzibymotorem 6 prac doktorskich. Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w bardziej dogodne miejsce. Wybór padł W latach 1991-2002 był dwu- na budynek dawnej księgarni mieszczący się w północnym kampusie PŁ.krotnie członkiem Senatu Politech- Koncepcję architektoniczną przebudowy budynku dla potrzeb BON stwo-niki Łódzkiej, a w latach 1993-1996 rzył zespół architektów z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynieriiprodziekanem Wydziału Organizacji Środowiska PŁ. Architekci w budynku o tak szczególnej funkcji postanowilii Zarządzania ds. nauki i rozwoju. Od zrealizować ideę „Design for All”.2004 do 2006 roku był dyrektoremInstytutu Zarządzania PŁ. Posiada znaczne doświadczeniew zakresie doradztwa gospodar-czego i kadrowego na rzecz przed-siębiorstw i instytucji. W swoichpracach naukowych i badawczych,w tym w ostatniej książce pt. „Me-nedżerowie w strukturach władzyorganizacji gospodarczych” wydanejw Polskim Wydawnictwie Ekono-micznym (2007 rok) reprezentujepogląd, że kierowanie zespołamipracowniczymi oraz przedsiębior-stwami jest specyficznym zawodem,wymagającym profesjonalnychumiejętności, wiedzy oraz zacho-wań. Przygotowanie takich mene- Wizualizacjadżerów należy do ważnych zadań Celem „Projektowania dla wszystkich” jest stworzenie każdemu człowie- nowego budynkuuczelni, ośrodków szkoleniowych kowi równych szans udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel tenoraz organizacji gospodarczych. został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użyt-Odpowiednia synergia działań tych ku, usługi, kultura i informacja – krótko mówiąc, wszystko co jest wypro-instytucji może zapewnić wzrost po- dukowane przez ludzi i dla ludzi – musi być dostępne i przystosowane dlaziomu profesjonalizacji zarządzania każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmianw polskiej gospodarce. jakie progresywnie następują u każdego człowieka. Przejrzysta, nowoczes- Trzykrotnie otrzymał nagrodę Mi- na architektura budynku i ergonomicznie zaprojektowane wnętrze wyrażająnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego idee projektowania świadomego i uniwersalnego i stanowić mają wzorcowyza pracę naukową. Został także od- przykład budownictwa obiektów użyteczności publicznej.znaczony Srebrnym i Złotym Krzy- W budynku o powierzchni ok. 100 m2 będzie się mieściła m.in. salażem Zasługi za działalność w To- spotkaniowa, gabinet psychologiczny, wypożyczalnia sprzętu specjalistycz-warzystwie Naukowym Organizacji nego oraz stanowisko komputerowe dla studentów niepełnosprawnych.i Kierownictwa, a w 2004 roku Me- Pomieszczenie socjalne oraz toaleta będą dostosowane do potrzeb osóbdalem Komisji Edukacji Narodowej. niepełnosprawnych ruchowo. Ciągi komunikacyjne będą oznakowane dla Obecnie kieruje Katedrą Zarzą- osób niewidomych, a sam budynek oczywiście całkowicie pozbawiony ba-dzania PŁ, złożoną z dynamicznych rier architektonicznych.i posiadających wiele sukcesów za- Będzie to pierwsze Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Polsce, którewodowych pracowników naukowo- mieści się we własnym, specjalnie do tego celu zaadaptowanym i tak no-dydaktycznych. Wyrazem uznania wocześnie zrealizowanym budynku. Ze względu na unikatowy charakter orazdla dokonań tego zespołu jest przy- innowacyjne rozwiązania architektoniczne planowane jest zgłoszenie budynkuznanie Katedrze przez Komitet Nauk do konkursu „Polska bez barier” na najlepiej dostosowany do potrzeb osóbOrganizacji i Zarządzania PAN roli niepełnosprawnych obiekt w Polsce w kategorii „Edukacja”.gospodarza i organizatora prestiżo- Przebudowa budynku została sfinansowana ze środków własnych BONwej konferencji tzw. Szkoły Letniej PŁ. Planowany termin zakończenia prac remontowych to IV kwartał 2009 r.Zarządzania w 2010 roku. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz
 11. 11. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 12W Y D A R Z E N I A Można było ich zobaczyć w różnych miejscach Łodzi – liczne grupy młodych ludzi w żółtych podkoszulkach. Przyjechali na obóz zorganizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiącle- cia”. Dla ponad 1200 stypendystów Fundacji z 39 diecezji zorganizowano Łódź Dobrego Połowu dziedziny nauki i w pełni zrealizował postawiony cel. Był to bardzo cieka- wy wykład, który został owacyjnie przyjęty przez 200 osobową grupę młodzieży. Adrianowi Pontusowi, uczestnikowi obozu, takie ujęcie tematu bardzo się podobało: „Nig- dy nie wiązałem swojej przyszłości z kierunkami technicznymi. Po dzi- siejszym wykładzie myślę jednak, że podejmę studia właśnie na politech- nice i jestem przekonany, że mia- sto Łódź będzie dla mnie jak drugi dom”. (źródło: strona internetowa obozu). Równie entuzjastycznie i z wiel- kim zainteresowaniem przyjęto inny wykład z pogranicza techniki i medycyny, w którym dr hab. Pa-Spacerujących weł Strumiłło, prof. nadzw. mówiłpo kampusie Od 17 lipca zwiedzali nasze propozycji zrezygnować – nie uda- o tym, jak można „Pokazać światstypendystów miasto i województwo (Bełchatów, łoby się ich zmieścić w programie niewidomemu”. Przedstawił w nimwita prorektor Uniejów, Arkadia i Nieborów) po- obozu. w jaki sposób współczesna elektro-dr hab. K. Jóźwik, znając najciekawsze miejsca oraz Zajęcia w Politechnice rozpoczęły nika i nowoczesne metody analizyprof. nadzw. wielokulturową historię. Uczestni- się 20 lipca. Przed południem część danych mogą zostać wykorzystanefoto: Jacek Szabela czyli w wydarzeniach duchowych jak młodych ludzi wybrała się na spa- do pomocy osobom niepełnospraw- np. Dzień Skupienia czy modlitwa cer po kampusie uczelni zwiedzając nym. Po wykładzie stypendyści ekumeniczna, ale także w bardziej z przewodnikami XIX-wieczne pałace zadawali profesorowi bardzo dużo rozrywkowych, do których należały i pofabryczne obiekty. Inni przyszli pytań i nagrodzili go kilkuminuto- m.in.: Dzień Sportu, Święto Poli- do Sali Widowiskowej by usłyszeć wymi brawami. Instytut Elektroniki cji oraz wielka dyskoteka w klubie o tym, co ma im do zaoferowania przygotował jeszcze dwa inne wy- „Elektrownia”. Politechnika Łódzka, działające tu stąpienia związane z przetwarzaniem Część naukowa obozu odbywała organizacje studenckie oraz jakie są obrazów i zaprosił do obejrzenia wy- się dzięki zaangażowaniu łódzkich perspektywy kariery zawodowej po branych laboratoriów i pracowni. uczelni. Bardzo bogaty program studiach. 21 lipca stypendyści uczestni- wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów Na jednym z pierwszych wykła- czyli w dniu sportu, który odbył sięStypendyści przygotowała Politechnika Łódzka. dów zatytułowanych Czy krew krąży poza Politechniką, ale pracownicyeksperymentująw laboratorium Jak mówił ks. Dariusz Kowalczyk, czy płynie? prorektor ds. kształce- Studium Wychowania Fizycznegochemicznym dyrektor obozu – Oferta uczelni była nia dr hab. Krzysztof Jóźwik, prof. i Sportu PŁ czynnie pomagali w je- tak duża, że musieliśmy z części nadzw. w bardzo przystępny sposób go zorganizowaniu i przeprowadze-foto: Jacek Szabela przedstawił zjawiska z pogranicza niu. medycyny i inżynierii mechanicz- Bardzo dużo bloków tematycz- nej. Profesor przedstawił budowę nych przygotowanych dzięki zaan- i zasadę działania serca, jako pom- gażowaniu wielu osób ze wszystkich py tłoczącej. Mówił o współpracy wydziałów Politechniki zapropono- z najlepszymi chirurgami kardiologii wano 22 i 23 lipca. Mimo wakacji i o zaawansowanych pracach nad laboratoria i sale wykładowe były sztuczną zastawką serca prowadzo- w tych dniach pełne młodzieży. nych przez jego zespół w Instytucie Do Centrum Kształcenia Między- Maszyn Przepływowych. Chciał po- narodowego na wykład z matematyki kazać młodym ludziom jak daleko przyszedł z grupą obozowiczów dy- praca inżyniera ingeruje w różne rektor obozu ks. Dariusz Kowalczyk.
 12. 12. 13 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I AO związkach matematyki z politykąmówił doc. Jakub Szczepaniak. Bę- Zacieśnienie współpracydziemy rozmawiać o matematy-ce w supermarkecie – rozpoczął.– W sklepach bowiem spotykają się z przemysłemludzie i najczęściej zaczynają plotko-wać. Z reguły rozmawiają o polityce. Umowa pomiędzy Politechniką usłyszeć z ust Pana Rafała Kuźnia-Po tych słowach przeszedł do ana- Łódzką a PGE Dystrybucja Łódź-- ka, prezesa zarządu i dyrektora na-lizy podstawowych matematycznych Teren S.A. to znaczący dla obu stron czelnego, że dzień 14 września jestmetod głosowania i pokazał (na tym dokument. Wyznaczamy nową dro- dla jego firmy bardzo ważny, taksamym przykładzie) jak różne mogą gę działania pomiędzy sferą edukacji jak ważne jest oparcie działalnościbyć wyniki wyborów w zależności od wyższej i biznesem – mówił w czasie PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. nazastosowanej metody obliczania gło- uroczystości podpisania rektor prof. wiedzy technicznej uczelni, w którejsów. Mówił też o matematycznych Stanisław Bielecki. – Każdy kontakt powstają nowe rozwiązania i kon-metodach rozstrzygania konfliktów, Zadowoleni pomiędzy tymi, którzy zajmują się cepcje. Chcemy, aby nasi pracow-a na zakończenie zaproponował z podpisania teorią i tymi, którzy wprowadzą ją do nicy mogli mieć ciągły dostęp doprzeprowadzenie wyborów wśród umowy: praktyki jest bardzo potrzebny. Ten inżynierskiego kształcenia – mówiłosób obecnych na sali. Tym razem rektor jest potrzebny tym bardziej, że tak prezes. – Zdajemy się w tym zakre-okazało się, że wszystkie wcześniej prof. S. Bielecki wiele mówi się ostatnio o energety- sie na doświadczenie Politechniki i dyrektoromówione metody wskazały jedne- R. Kuźniak ce, dziedzinie, w której Politechnika Łódzkiej.go kandydata. Łódzka ma wiele do zaoferowania. Umowa obejmuje współpracę, Zajęcia na Politechnice toczyły się foto: Jacek Szabela która przyjmie wiele różnorodnychrównocześnie w różnych miejscach, form. W tej szerokiej ofercie obieale wszędzie było interesująco. Wy- strony upatrują korzyści, jakie będąkładowcy starali się pokazać nie tyl- wynikać z podpisanego porozumie-ko świat wielkich teorii i równań, ale nia. Współpraca będzie dotyczyławzbogacić swoje wystąpienia o na- wspólnego rozwiązywania proble-wiązujące do tematu anegdoty, czy mów technicznych i technologicz-też powiązać go z innymi dziedzinami nych. Politechnika Łódzka zorgani-nauki. Na zajęciach laboratoryjnych zuje studia podyplomowe i warsztatymłodzież samodzielnie wykonywała dla pracowników nietechnicznychdoświadczenia. Szczególnie wybucho- PGE, zaś studenci i absolwenci PŁwo było na Wydziale Chemicznym, co będą mogli odbywać miesięcznenie dziwi, gdyż pokazy przygotowali praktyki oraz sześciomiesięcznem.in. studenci z Koła Naukowego staże. Nasi pracownicy i studenciTrotyl. Stypendyści zdobywali wiedzę będą wykonywać na zlecenie PGErównież podczas rozmaitych warszta- ekspertyzy, prowadzić badania oraztów plenerowych i językowych. korzystać z najnowszych urządzeń W południe 29 lipca uroczysta technicznych, będących w zaso-Msza Święta w łódzkiej Archikatedrze bach PGE – podkreśla prorektor ds.oficjalnie zakończyła obóz Fundacji kształcenia dr hab. Krzysztof Jóźwik,„Dzieło Nowego Tysiąclecia” – „Łódź prof. nadzw. odpowiadający w PŁ zaDobrego Połowu”. Eucharystię konce- realizację porozumienia – natomiastlebrował Arcybiskup Senior Gdański pracownicy PGE będą uczestniczyćTadeusz Gocłowski – Przewodniczący Przypomnijmy, że ostatnio wła- w sympozjach i konferencjach or-Rady Fundacji. Po mszy na przyka- dze uczelni i dziewięćdziesięciu ganizowanych przez PŁ. Najogólniejtedralnym placu Jana Pawła II odbył innych partnerów z Europy przy- mówiąc, umowa będzie dotyczyłasię koncert gospelowy w wykonaniu gotowywali wspólnie wniosek wymiany wzajemnych doświadczeńchóru stypendystów pod przewodni- o ustanowienie Wspólnoty Węzłów i prezentowania nowoczesnych roz-ctwem Krzysztofa Majdy. Wiedzy i Innowacji w ramach kon- wiązań technologicznych. Miejmy nadzieję, że chociaż cześć sorcjum skupiającego uniwersytety, Uczelnia prowadzi wiele projek-tej młodzieży, a dodać trzeba, że sty- instytuty badawcze, przemysł, insty- tów i badań z zakresu energetyki.pendystami Fundacji są uczniowie tucje finansowe oraz rządy siedmiu Podejmuje szereg działań, aby Łódźwyjątkowo zdolni, wróci do Łodzi krajów Europy. Polskie Centrum stała się centrum innowacji energe-na studia i dalszą edukację odbywać Węzła Wiedzy i Innowacji będzie tycznych, do nich można też zali-będzie w Politechnice Łódzkiej. koordynowane przez naszą uczelnię czyć współpracę z PGE Dystrybucja (więcej na ten temat na str. 9). Łódź-Teren S.A. Ewa Chojnacka, Dziennikarze, którzy towarzy- współ. Małgorzata Trocha szyli podpisaniu umowy mogli też Ewa Chojnacka
 13. 13. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 14W Y D A R Z E N I AW dniu 31 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji narealizację projektu „Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej” (CTI PŁ).Kwota wnioskowanego dofinansowania to 39 530 000 zł, z czego 33 600 500 zł pochodzić bę-dzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został złożony i zaak-ceptowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Realizacja projektu ma być zakończona 30 czerwca 2013.Budynek dla kształcenia informatycznego Projekt zakłada budowę i wyposażenie pięciokondyg- dzie się pracownia dydaktyczna dla 120 osób wykorzy- nacyjnego budynku przeznaczonego do prowadzenia no- stująca obrazowanie trójwymiarowe. woczesnego procesu dydaktycznego w dziedzinie infor- Niezwykle ważnym przedsięwzięciem z punktu wi- matyki. Centrum wspierać będzie kształcenie w zakresie dzenia uczelnianej infrastruktury informatycznej będzie tworzenia i wykorzystywania technologii informatycz- budowa klastra obliczeniowego, obsługiwanego i admi- nych w różnych obszarach wykształcenia technicznego nistrowanego przez studentów II i III stopnia studiów. realizowanego przez Politechnikę Łódzką przez Wydzia- Wartym podkreślenia jest fakt, że cała infrastruktu- ły: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ra zakupiona w ramach realizacji projektu będzie miała oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Sto- charakter dydaktyczny i będzie udostępniona studentom sowanej. Zakupiona aparatura wspomoże kształcenie kierunków informatycznych. Dzięki modyfikacji progra- nie tylko w zakresie informatyki, ale także elektroniki mów dydaktycznych i położeniu większego nacisku na i telekomunikacji, biotechnologii i biologii molekular- praktyczny aspekt studiów absolwenci kierunków infor- nej, mikro- i nanotechnologii, inżynierii biomedycznej, matycznych będą lepiej przystosowani do zmieniającego inżynierii chemicznej i procesowej, matematyki, fizyki, się rynku pracy, szczególnie w gospodarce wychodzącej chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, z kryzysu. fotoniki oraz ochrony środowiska. Dzięki przyznanej Uruchomienie Centrum zwiększy także atrakcyjność dotacji już wkrótce studenci Politechniki Łódzkiej będą Politechniki Łódzkiej jako miejsca studiowania studentów mieli do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. z zagranicy, głównie z krajów członkowskich Unii Europej- W ramach projektu powstanie budynek o powierzch- skiej. Od kilkunastu lat w Politechnice Łódzkiej, w ramachTak będzie ni ponad 4 300 m2. Będzie on zlokalizowany na tyłach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, są prowadzonewyglądał Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej w Kampusie studia w języku angielskim i w języku francuskim. Uru-budynekCentrum B uczelni. W projektowanym budynku będzie m.in.: chomienie CTI PŁ pozwoli na zwiększenie udziału stu-Technologii 21 specjalistycznych laboratoriów, w których zostanie dentów zagranicznych w wymianie i szerszą realizacjęInformatycznych utworzonych ponad 450 stanowisk dla studentów, 4 międzynarodowych projektów dydaktycznych (European sale do pracy w małych grupach oraz 4 sale wideokon- Project Semester). Dzięki rozwiązaniom multimedialnymprojekt: Biuro ferencyjne umożliwiające studentom łatwą współpracę możliwe będzie zdalne uczestnictwo studentów w wykła-Architektoniczno--Wykonawcze ponadregionalną i międzynarodową. Na parterze znaj- dach prowadzonych na zagranicznych uczelniach. CTI PŁ„Archibis” umożliwi także upowszechnienie nowych metod kształce-z Kielc. nia, w tym e-learningu, pozwalających między innymi na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób niepełnospraw- nych i stymulowanie ich aktywizacji zawodowej. Centrum zaoferuje również kształcenie ustawiczne w zakresie in- formatyki, w tym kształcenie realizowane w ramach Uni- wersytetu Trzeciego Wieku. Projekt jest wynikiem ponad dwuletnich starań In- stytutu Informatyki, Zakładu Sieci Komputerowych, Ka- tedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych oraz administracji Rektor- skiej i Kanclerskiej. Kierownikiem projektu został prof. Andrzej Napieralski. Przemysław Sękalski, Asystent Kierownika Projektu CTI PŁ współ. Ewa Chojnacka
 14. 14. 15 ¯YCIE UCZELNI 3/2009 W Y D A R Z E N I A Jubileusz profesora Jerzego Kroh 85. urodziny obchodził prof. Jerzy Kroh były rek- tra Jaracza, przedstawicieli Klubu Akademickiego PAN tor Politechniki Łódzkiej, założyciel i wieloletni dyrek- prof. Hieronima Bartela i mgr inż. Jacka Jurczakowskie- tor Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej go. Prof. Kroh ze wzruszeniem podziękował uczestni- PŁ. Profesor już 15 lat temu przeszedł na emeryturę, kom uroczystości i zapewnił o swoim zainteresowaniu a mimo to, przez te wszystkie lata, regularnie dwa razy i zaangażowaniu w problemy i życie MITR. Po kolej- w tygodniu przychodzi do Instytutu, którym kierował nych indywidualnych już życzeniach, uczestnicy spotka- przez 32 lata. Wychował kilka pokoleń chemików, w tym nia wznieśli toast za zdrowie i pomyślność Profesora. wielu profesorów. Całą swoją życiową energię i zdolno- Profesor Jerzy Kroh jest nazywany pionierem chemii ści poświęcił nauce. 23 września w Instytucie odbyło się jądrowej i radiacyjnej, twórcą łódzkiej szkoły chemii ra- uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu Profesora. diacyjnej. Był pierwszym rektorem Politechniki Łódzkiej wybranym w demokratycznych wyborach i pełnił tę funk- cję dwie kadencje w latach 80. Przez dwa lata w drugiej połowie lat 90. był wiceprezydentem Łodzi i powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, której zazdrościli nam rektorzy z innych miast. W życiu zawodowym pełnił wiele ważnych funkcji, co opisał w książkach: „Moja droga do Nauki”, „Moje życie i chemia radiacyjna”. We wstępie do jednej z nich, prof. Jerzy Pelc, przyjaciel Ju- bilata napisał zdanie, które bardzo dobrze podsumowuje dokonania profesora „Żywot Jerzego Kroh, człowieka wielkiej energii, twórczej aktywności i niestrudzonej pra- cy, imponuje osiągnięciami i sukcesami, budzi podziw bogactwem skutecznych działań, tak pożytecznych, cen- nych i ważnych”. Profesor Kroh potrafi także czerpać radość i satys-Życzenia fakcję z pozanaukowych uroków życia. To wybitny or-Jubilatowi Uroczystość rozpoczął obecny dyrektor MITR prof. ganizator i zamiłowany podróżnik. Uwielbia zwiedzanieskłada rektor PŁ Jerzy Gębicki witając Jubilata, jego rodzinę i licznie świata i poznawanie ludzi. Mimo wielu obowiązków za-prof. S. Bielecki przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedsta- wsze umiał znaleźć czas na odpoczynek i rozrywkę. Jakfoto: Jacek Szabela wiciele władz uczelni i łódzkich środowisk naukowych, napisał o sobie w jednej z książek „Nigdy nie rezygnowa- wychowankowie i współpracownicy Profesora. Sylwetkę łem ze spotkań koleżeńskich, wycieczek, turystyki zimo- Jubilata przedstawił jeden z jego najbliższych współpra- wej i letniej”. W sumie odbył kilkaset podróży, głównie cowników, prof. Józef Mayer, który przejął stery kiero- związanych z działalnością naukową i z racji pełnionych wania Instytutem po przejściu prof. Kroh na emeryturę. funkcji. Wybrane z nich barwnie opisał w książce „Moje Prof. Mayer pokazał wybrane z albumu rodzinnego Jubi- naukowe podróże”. lata zdjęcia rodziców i Jerzego Kroh z lat młodości oraz Jerzy Kroh urodził się w Warszawie 28 sierpnia 1924 pierwszych lat pracy w Politechnice. Krótki archiwalny roku. W swoich wspomnieniach napisał, że ukształto- film upamiętniający powstanie Katedry Chemii Radiacyj- wała go wspaniała szkoła – Gimanzjum im. Stefana nej komentował pierwszy doktorant Profesora doc. dr Batorego. Na arenie międzynarodowej jest naukowcem Zbigniew Czerwik. Zaprezentowane informacje ukazały o wielkim autorytecie, otrzymał cztery doktoraty hono- pozanaukowe zainteresowania Jubilata i jego życiowy ris causa: Uniwersytetu w Leeds i Strathclyde w Wielkiej optymizm i pogodę ducha. Brytanii, Uniwersytetu w Pawii we Włoszech, a także Kolejny doktorant, dr inż. Stefan Karolczak zwrócił Politechniki Łódzkiej. Posiada wiele odznaczeń, m.in. uwagę na wyjątkowe dyplomatyczne zdolności Profeso- Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Pol- ra do znajdowania kompromisu, dążenia do stanu rów- ski i cesarski, japoński Order Srebrnej i Złotej Gwiazdy. nowagi i zdobywania funduszy na rozwój i działalność Jest członkiem honorowym Royal Society of Edinburgh. MITR w latach głębokiego socjalizmu, tworzenia się Jest też członkiem rzeczywistym PAN. „Solidarności” i w okresie transformacji. W epilogu książki „Moje życie i chemia radiacyjna” pro- Po części wspomnieniowej spotkania, którą podsu- fesor Kroh napisał „Kształcenie w nauce musi iść zawsze mował dr inż. Stefan Tilk w napisanym specjalnie na w parze z kształceniem własnego charakteru, własnej oso- Jubileusz wierszu, były oficjalne życzenia i gratulacje od bowości” oraz „Miłość i przyjaźń to największy skarb, jaki rektora prof. Stanisława Bieleckiego, prezesa Oddziału możemy posiąść”. Te zdania są wskazówkami życiowymi PAN w Łodzi prof. Czesława Cierniewskiego, prezesa wielkiego profesora skierowanymi do ludzi, dla których za- ŁTN prof. Macieja Pawlika, dyrektora Instytutu Chemii wsze będzie On wielkim autorytetem. i Techniki Jądrowej w Warszawie doc. Lecha Walisia, przedstawiciela Państwowej Agencji Atomistyki dr. Pio- Magda Szadkowska, Małgorzata Trocha
 15. 15. ¯YCIE UCZELNI 3/2009 16W Y D A R Z E N I A13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa imprezapopularyzująca naukę. Imprezę zorganizowaną 30 maja 2009 r. na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w War-szawie odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. W ponad 220 namiotach prezentowało się 250 instytucji z całegoświata. Nie zabrakło wśród nich Politechniki Łódzkiej reprezentowanej już po raz trzeci z rzędu przez CentrumNauczania Matematyki i Fizyki. Z kolei pod szyldem „Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej – Koło Naukowe Fi-zyków Kot Schrödingera, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy” sześciu studentów Fizyki Technicznej przedstawiałolicznie zgromadzonej publiczności doświadczenia ilustrujące podstawowe zjawiska związane z optyką.Trzynasty wcale nie był pechowy Hasłem tegorocznej imprezy nawiązującym do ogło- Ponieważ eksploracja kosmosu wiąże się z prze-szenia przez ONZ roku 2009 Międzynarodowym Rokiem ciążeniami występującymi przy starcie i późniejszychAstronomii była „Nauka wśród gwiazd”. zmianach prędkości rakiety, postanowiliśmy pokazać Podczas przygotowań do Pikniku zastanawialiśmy publiczności z jakimi przeciążeniami stykami się uży-się nad efektownymi, ale prostymi w realizacji pokazami wając własnego ciała w życiu codziennym. Mierzyliśmyz fizyki, które będą współgrały z hasłem imprezy. przyspieszenie w czasie skoku ze stopnia do ćwiczeń aerobiku. Widzowie byli zaskoczeni tym, że skok z nie- wielkiej wysokości pozwala osiągnąć przeciążenia rzędu kilku g, czyli, że ich ciężar był w tym momencie kilka razy większy niż normalnie. Niezbędne było zwłaszcza wyjaśnienie dlaczego w pewnej fazie skoku pojawia się stan nieważkości (czyli zerowy ciężar ciała w czasie około 0,2 sekundy). Sprawa tak banalna jak ciężar puszki z Coca-Colą sta- je się bardziej zawikłana, jeśli spytamy ile ważyłaby ona na Jowiszu, ile na Plutonie, a ile ważyłaby na Słońcu, oczywiście zakładając że przetrwałaby wysoką tempe- raturę. Każdy zwiedzający mógł przekonać się, jaki jest ciężar puszki na różnych planetach Układu Słoneczne- go i Słońcu. Zwłaszcza z powierzchni Słońca napraw- dę trudno było niektórym eksperymentatorom puszkę udźwignąć. Loty kosmiczne wymagają znajomości sił oporu oraz Namiot siły nośnej podczas startu rakiety z powierzchni Ziemi. Astronomowie badają światło, stąd nasz pomysł, Centrum Nasza propozycja dla uczestników Pikniku to analizaaby każdy mógł samodzielnie zobaczyć, czy światło Nauczania tych sił oraz pokazy przepływów powietrza wokół po-powszechnie używanych żarówek różnego typu: ener- Matematyki ruszającego się obiektu w tunelu aerodynamicznym. i Fizyki PŁgooszczędnych i tych tradycyjnych można rozłożyć na Uczestnicy mogli przekonać się kiedy powstaje siła noś-barwy podstawowe. Zastosowaliśmy do tego celu pro- na oraz sprawdzić, w jakich warunkach powstają wiry zasty model spektroskopu z siatką dyfrakcyjną. Uczestnicy foto: skrzydłem samolotu. Nawiązaliśmy też do siły docisku,pikniku mieli możliwość obejrzenia na ekranie monitora Janusz Tomaszewski której tak bardzo potrzebują kierowcy Formuły 1 i poka-rozkładu natężenia światła badanej żarówki w funkcji zaliśmy ją eksperymentalnie.długości fali i porównania widma dla różnych typówżarówek, diod świecących oraz świetlówek. Wyjaśniali-śmy przy tym zasadę działania różnych źródeł światła.Dyskutowaliśmy również, czy żarówka energooszczędnajest ekologiczna. W naszych pokazach nie mogło zabraknąć świat-ła spolaryzowanego. Wyjaśnialiśmy, jak sprawdzić czyokulary mają szkła polaryzacyjne czy tylko przyciemnia-ne, a także dlaczego takie okulary przydają się rybakowi.Demonstrowaliśmy również, jak można „podejrzeć” stannaprężeń w przedmiotach codziennego użytku: wiesza- „Akcelerokask”kach ubraniowych z plastiku, ekierce czy pojemniku na – wywiad radiaczekoladki z plastiku. Zwiedzających nieustannie zadzi- Eurowiały barwy wydobyte za pomocą światła spolaryzowa- foto: Piotr Słomanego z roztworu zwykłego cukru. cd. str. 18

×