Your SlideShare is downloading. ×
лекц10  copy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

лекц10 copy

225

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
225
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд хэрэгцээ ба зорилго дэвшүүлэх онолыг ашиглах нь Лекц10
 • 2. Агуулга: • Хэрэгцээний онолын агуулга, гол ойлголтууд • Зорилго дэвшүүлэх онол ба хөдөлмөрийн бүтээмж
 • 3. 1. Хэрэгцээний онолын агуулга, гол ойлголтууд • Гол нь хэрэгцээний мөн чанарыг танин мэдэж түүнийг бүтээмжээ дээшлүүлэхэд ашиглах явдал чухал. Хэрэгцээний онол бүр бүтээмжид нөлөөлдөг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон зүйл. • Маслоугийн онолоор õýðýãöýý íü íàðèéí çààãòàé, äýñ äàðààëñàí ¿å øàòòàé ìýò õàðàãäàæ áàéãàà áîëîâ ïðàêòèêò ÿã òèéì áàéäàã ãýäãèéã áàòàëæ àäààã¿é áàéíà. • Äýýä øàòíû õýðýãöýý äàâàìãàéëæ, àæ àðàíøèíã òîäîðõîéëîõûí òóëä ò¿¿íèé äîîä øàòíû õýðýãöýýíèé íýã õýñýã íü õàíãàãäñàí áàéõ øààðäëàãàòàé. Ýíý îíîë ¸ñîîð áèå õ¿íèé õóâüä ò¿¿íèé õóâèéí áàéäëààñ øàëòãààëàí õýðýãöýý íü íýã øàòíààñ íºãººä òàñðàëòã¿é øèëæèõ áîëíî. • Дîîä òºâøíèé õýðýãöýýã хангахын тулд: – öàëèí, – øàãíàëò öàëèí, – íýìýëò õºíãºëºëòèéí õºòºëáºð¿¿äèéã àìæèëòòàé õэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
 • 4. • Õàðèí нийгмийн хэрэгцээг хангахын тулд: – Аæèëëàõ õ¿ íèé óÿí õàòàí êàëåíäàðü èëñàí òºëºâëºëò хийх – Аæèë äýýðýý áóñàäòàé õàðèëöàõ, íàéçëàæ íºõºðëºõ áîëîìæèéã áèé áîëãîх • Ýíý îíîëûã óäèðäëàãà áîëãîâîë ºíººäºð ìàíàé орны хóâüä àìüäðàõ õýðýãöýý çîíõèëæ, íèéãýì ýäèéí çàñãèéí òàëàà𠺺ðòºº èòãýëòýé áàéõ õýðýãöýý àëäàãäàæ, – ÿëàíãóÿà äºðºâ, òàâäóãààð õýðýãöýý òºäèéëºí õºã溺ã¿é, öººí èäýâõòýé õºäºëìºð õýñãèéí äóíä äºíãºæ ¿¿ñýí áèé áîëæ, á¿ðýí òºëºâøèæ àìæààã¿é áàéíà ãýñýí ä¿ãíýëòèéã íýãýí ñóäàëãàà õèéñýí áàéíà.
 • 5. ERG îíîë • Энэ онолоор оëîí õýðýãöýýã íýãýí çýðýã õàíãàõààð çîðüæ áîëíî. • ªíäºð òºâøíèé õýðýãöýýãýý õàíãàõ õ¿ñëýý äàðâàë äîîä òºâøíèé õýðýãöýýã õàíãàõ õ¿ñýë íü íýìýãääýã. • Ýíý îíîë íü õýðýãöýýíèé øàòëàë øèã õàòóó øàòëàë áàéõã¿é, äýýä òºâøíèé õýðýãöýýã õàíãàõàä ñààä ãàðâàë äîîä òºâøíèé õýðýãöýýã íýìýãä¿¿ëýõ ãýñýí õóâèéí õ¿ñýë íü òýð îðîí çàéã ýçýëäýã ãýæ ¿çäýã. • Óã îíîëûí ãîë ñàíàà íü äàðààõ àêñèîìóóäûã èø ¿íäýñ áîëãîäîã. – Äóòàãäàõ íü çîíõèëîõ çàð èì. Õýðýãöýý õàíãàãäàõã¿é áàéõûí õýðýýð çîíõèëîõ áîëäîã. – Äóòàãäàõ íü áóóðàõ çàð èì. Õýðýãöýý õàíãàãäàõã¿é áîë èë¿¿ äîîä øàòàíäàà øèëæäýã. – Õàíãàãäàí äýâøèõ çàð èì. Íýã õýðýãöýý õàíãàãäàõàä íºãºº õýðýãöýý èäýâõæäýã. – Äóòàãäñàí äýâøèõ çàð èì. Õýðýãöýý ýñ õàíãàãäàõ íü ºñºëòºíä õ¿ðãýæ áîëíî.
 • 6. • ERG îíîë íü õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäîõ õóâèéí ÿëãààíû òóõàé àâ ¿çäýã íü ºìíºõ îíîëîîñîî à õîëáîãäîëòîé áàéäàã. • ¯¿íèéã ãàðãàæ èðñíýýð õ¿í á¿ðèéí õýðýãöýý íü : – áîëîâñðîë , – ãýð á¿ëèéí áàéäàë, – ñî¸ëûí îð èí çýðýã õóâüñàã õýìæèãäýõ¿¿íýýð ÿëãààòàé áàéäàã ãýäãèéã õ¿ëýýí çºâøººðäºã.
 • 7. Ãåðöáåðãийн онол • Энэ онолоор õ¿íèéã àæèë äýýð íü èäýâõòýé áîëãîõûí òóëä òýäíèé àæèëòàé õîëáîîòîé õ¿ èí ç¿éëñèéã îíöëîõ õýðýãòýé ãýæ ¿çñýí áºãººä ò¿¿íèéãýý ìîòèâàòîð ãýæ íýðëýсэн • Энэ хүчин зүйл íü: – – – – Дýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæ, Х¿íèé ºñºõ áîëîìæ, Аëáàí ¸ñîîð õ¿ëýýí çºâøººðºõ, Аìæèëòàíä õ¿ðýõ çýðãèéã îíöëîí çààæ ýäãýýð íü õ¿íèé óðàìøóóëàõ ìºí àíàðûã íýýã øèíæ àíàðóóä ãýæ çºâëºñºí. • Õî¸ð õ¿ èí ç¿éëèéí энэ îíîë нь ìîòèâàòîðыг хамгийн гол хөдөлгөгч õ¿ ãýæ үздэг.
 • 8. • Хөдөлмөрийн бүтээмжийг äýýøë¿¿ëýõ èéí òóëä àæèëä íü õºäºëãºã õ¿ • Àæèëä íü õºäºëãºã äàõèí õ¿ áèé áîëãîõ ¸ñòîé. ñóóëãàõûí òóëä àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëò õèéæ õ¿ì¿¿ñèéí àæèëäàà õàíäàõ õàíäëàãûã ººð èëíº ãýñýí ¿ã þì. • Æèøýýëáýë: Àæëûí àãóóëãûí áàÿæèëò, àæëûí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ ãýõ ìýò.
 • 9. 2. Зорилго дэвшүүлэх онол ба хөдөлмөрийн бүтээмж • 1960-ààä îíû ñ¿¿ë ýýð Ýäâèí Ëîêè çîðèëãî ðóó òýì¿¿ëæ àæèëëàõ õ¿ñýë ýðìýëçýë íü ìîòèâàöûí íýã ãîë ýõ ¿¿ñâýð ãýñýí ñàíààã äýâø¿¿ëñýí. • Çîðèëãî íü àæèë èä þó õèéõ, õýäèé õýìæýýíèé õ¿ çàðöóóëàõ òàëààð òýäýíä õýëæ ºãäºã. • Çîðèëãî äýâø¿¿ëýõ îíîë ãýäýã íü : – Бóöàõ õîëáîîòîé, – Тîäîðõîé, ºìíºх õ¿ðñýí òºâøèí㺺 àõèóëñàí òèéì çîðèëãî íü ºíäºð ã¿éöýòãýëèéã àâ èðäàã ãýñýí îíîë þì.
 • 10. • Çîðèëãûí òîäîðõîé áàéäàë áîë ººðºº äîòîîä óðàìøóóëàë áîëæ ºãäºã. Àæèë èä õýö¿¿ äààëãàâàðûã õ¿ëýýí çºâøººðâºë òýä íàð ò¿¿íä õ¿ðòýë ýñâýë ýð õ¿ ýý áàðàãäòàë ºíäºð èäýâõòýé àæèëëàдаг байна. • Áóöàõ õîëáîî бол • Аæèë äûí õèé èõýýä áàéãàà ç¿éë áà õèéõèéã õ¿ñ áàéãàà ç¿éëèéí õîîðîíäîõ çºð¿¿ã òîãòîîõîä òóñàëäàã. • Óäèðäëàãà àæèë èä ººðèéí õèéñýí ç¿éëýý õÿíàæ, ººðèéí õ¿ð áàéãàà àìæèëòûã èë òîä õàðóóëæ àäàõ òèéì áóöàõ õîëáîîã áèé áîëãîõ õýðýãòýé.
 • 11. • Зорилго дэвшүүлэх онолыг хэр үр дүнтэй ашиглаж байгаа байдлыг судлахдаа дараах ерөнхий аргачлалыг анхаарах хэрэгтэй. – Зорилгын тодорхой байдал ямар байгааг судлах. Тодорхой байдал бол цаг хугацаатай, энгийн шууд ойлгомжтой байдлаар илэрхийлэгдэх болно. – Зорилгын прогресс. Ажилчин бүр өмнө хүрсэн төвшингөө ахиулж байна уу эсвэл өмнөхөө давтаж байна уу эсвэл буурч байна гэдгийг ажлын онцлог бүрт тохирсон байдлаар тогтоох.
 • 12. – Эргэх холбооны арга механизм ямар байдлаар үйлчилж байна. Ямар үзүүлэлт ашиглан хэмжиж байна. маргааш ажилчин бүр юуг ямар хэмжээгээр хийхээ мэдэж байна уу? Ажилчин юу бүтээснээ ямар аргаар мэдэж байна гэх мэт ажлын гүйцэтгэлийн мэдээллийг хэрхэн авч байгаа байдлыг ажиглалт, ярилцлага зэрэг тохирсон аргаар судлах.

×