Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Пластовий довідник

on

 • 3,843 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,843
Views on SlideShare
3,838
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

1 Embed 5

http://plastovabanka.org.ua 5

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Пластовий довідник Пластовий довідник Document Transcript

 • PLASTOVYJ DOVIDNYK
 • PLASTOVYJ DOVIDNYK DOVIDNYK Dorohyj çytaçu! Cej “Dovidnyk” napysanyj dlq tyx, wo xoçut dovidatysq pro Plast. U knyΩci znajdeß informaci] ta poqsnennq, qki dopomoΩut tobi krawe zrozumity plastovi idealy, orhanizacig j rody zanqt ta znajty svij ßlqx plastuvannq. U “Dovidnyku” znajdeß porady ta pryklady prohramy, qki dopomoΩut tvo]j plastovij hrupi tvoryty cikavi zanqttq. BaΩa[mo tobi pry[mnyx pryhod u plastovij mandrivci j uspixiv u plastovij hri. Redakcijnyj komitet I
 • PLASTOVYI DOVIDNYK Plast Handbook Author: Tanya Dzulynsky Design: Jurij Onuch Layout: Jurij Onuch and Oksana Zakydalsky Language editor: Andrij Hornjatkevy˘ c Digital imaging: Lev Piaseckyj Cover photographs: Mir Lada Designed and produced using QuarkXPress, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator on Macintosh computers. Images scanned on Linotype-Hell Tango, Topaz and Aphir scanners. Primary text is set in Adobe Minion Cyrillic. Canadian Cataloguing in Publication Data Dzulynsky, Tanya, 1940- Plastovyj dovidnyk Includes bibliorgraphical references and index 1. Plast – Handbooks, manuals, etc. 1. Title. HS326k9.D98 2008 369,4’089’91791C99-900160-4 Library of Congress No. 2008491150 Co-owners of Copyright: Conference of Ukrainian Plast Organizations; Plast, Ukrainan Youth Association of Canada; Plast, Ukrainian Scouting Organization in Ukraine; (Plast – Ukrains’ka Skautska Orhanizatsiia) Published by: Plast, Ukrainian Youth Association of Canada, 2199 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S 1N2, Canada Plast, Ukrainian Scouting Organization – USA, 144 Second Avenue, New York NY 10003-8305, USA Printed by Moveable Inc., Toronto, Ontario, Canada. December 2008. Third printing of original 1999 edition. II View slide
 • PLASTOVYJ DOVIDNYK Avtor tekstu: Tanq DΩulynska Mystecke oformlennq: Grij Onux Maketuvannq: Grij Onux i Oksana Zakydalska Movna redakciq: Andrij Hornqtkevyç (U ramkax postanovy plastovoho provodu wodo pravopysu.) Cyfrove zobraΩennq: Lev Pqseckyj Fotohrafi] na obkladynci: Myr Lada Видали: Пласт, Організація Української Молоді в Канаді, Пласт, Українська Скавтська Організація в ЗСА. Pro movu V osnovi movy “Dovidnyka” [ Xarkivskyj pravopys 1928-ho roku ta “Pra- vopysnyj slovnyk” H. Holoskevyça. Oskilky zminy pravopysu v Ukra]ni we prodovΩugtsq, plastovyj provid vyrißyv ne perexodyty na pravopys pryjnqtyj v suçasnij Ukra]ni. Avtor “Dovidnyka”, z dopomohog movoznav- civ, staralasq braty do uvahy rizni isnugçi variqnty deqkyx sliv, wob zrobyty “Dovidnyk” odnakovo zrozumilym dlq gnactva qk Ukra]ny, tak i diqspory. Nadi[mosq, wo riznyci v pravopysi ne vplynut na spryjnqttq zmistu knyΩky. III View slide
 • Podqka Cej “Dovidnyk” ne mih by poqvytysq bez spivpraci j dopomohy bahatox lgdej. Diqv redakcijnyj komitet, qkyj prodyskutuvav i zatverdyv zahalnyj plqn i zmist knyΩky; komentuvav proponovani teksty ta zminy do nyx; sxvalyv komp’gterne oformlennq knyΩky. Do coho komitetu naleΩaly: Tanq DΩulynska, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Oksana Zakydalska, Oresta Kovç, Oksana Kuryß, Natalka Litkovec, Grij Monçak, Grij Savyckyj, Olq Tkaçuk, Darka Qkubovyç. Krim toho dopomohly: o. Petro Bilangk, Oksana Boßko, Evhen Vawuk, Marta Vawuk, Ivan Zavada, Taras Zakydalskyj, Andrij Zaqrngk, Dariq Darevyç, Grij Darevyç, Lgba Didux, Sofiq Kaçor, Xrystyna Kolos, Bohdan Kolos, Sofiq Lada, Volodymyr Luciv, Danylo Luciv, Andrij Monçak, Larysa Onyßkevyç, Tamara Onywuk, Tanq Onywuk, Mykola Pavlgk, Teodosij Samotulka, Oles Slyvynskyj, Grij Slgsarçuk, Halyna Gnyk. Tekst proçytaly takoΩ çleny Holovno] Plastovo] Bulavy j Holovno] Plastovo] Rady, Holovy Krajovyx Plastovyx Starßyn, Olha Kuzmovyç, Ivanka Hankevyç, Iro]da Vynnycka. Vyxovnyky: Taras Belej, Volodymyr DOVIDNYK Daßko, Tamara Onywuk, Qrema Roniß, Ksenq Slyvynska j Anna Íyptur teΩ daly svo] zauvaΩennq. Fotohrafi] do knyΩky podaly: Ksenq Baluk, Orest Haras, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Myroslav Horban, Andrij Ìenyk-Berezovskyj, Orest DΩulynskyj, Evhen Duvalko, Oleh Ivanusiv, Roman Zazulq, Oksana Zakydalska, Bohdan Kolos, Oksana Kuzyßyn, Olha Kuzmovyç, Marta Kuzmovyç, Qrema Luciv, Ksenq Marynqk, Natalka Myhal, Marta Mqlkovska, M. Popovyç-Nazaruk, Lida Palij, Levko Pqseckyj, Lgbomyr Romankiv, Grij Savyckyj, Plastovyj Muzej SÍA, Oles Soxanivskyj, Ulqna Starosolska, Omelqn Tarnavskyj, Olq Tkaçuk, Grij Íanta, Kornelij Ímulyk, Halyna Gnyk, arxiv Ωurnalu “Gnak”, Vasyl Qnißevskyj, Bohdan Qcyßyn. Usim, wo doluçylysq do tvorennq “Dovidnyka”, wyra podqka. Bez ]xno] dopomohy vydannq knyΩky bulo b nemoΩlyvym. Osoblyvo dqkug Oksani Zakydalskij za ]] neobxidnyj vklad ta postijnu pidderΩku. Na kinec xoçu skazaty, wo bez porad, zauvaΩen, terpelyvosti ta psyxolohiçno] pidderΩky moho çolovika, Oresta DΩulynskoho, pro[kt mih by nikoly ne zakinçytysq. Xoç hodi pereocinyty vklad usix u cej “Dovidnyk”, nixto z nyx ne vidpovida[ za pomylky çy netoçnosti, qki qkos mymovoli vkradagtsq v taki zaxody; za ce tilky avtor nese vidpovidalnist. Tanq DΩulynska IV
 • ZMIST 1 ÇAR PLASTUVANNQ Çym Plast manyt 1 Qk staty plastunom abo plastunkog 3 2 WO TAKE PLAST Plast — ce orhanizaciq... 5 Cil Plastu 6 Plastova prysqha 9 Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky 10 Virnist Bohovi 10 ... j virnist Ukra]ni 12 Pomahaty inßym 15 Ûyty za Plastovym Zakonom ... 16 ZMIST ... i sluxatys plastovoho provodu 16 Dozrivannq 20 3 PLASTOVA SYMVOLIKA Plastova vidznaka — symvol Plastu 21 Plastovyj obit 22 Plastovyj himn 24 Himn zakarpatskyx plastuniv 25 Prapory u Plasti 26 Plastove haslo j pryvitannq 28 Sv. Grij — patron Plastu 30 Plastovi ceremoniqly 31 Plastove nazovnyctvo 32 Plastovyj odnostrij 34 Plastovi vidznaky 36 4 VYQVY PLASTOVO} DUXOVOSTY Vyqvy duxovosty 41 Qk plastuny j plastunky molqtsq 42 Qk u Plasti vidznaçagt Rizdvo 44 Qk u Plasti vidznaçagt Velykden 46 Qk u Plasti plekagt ukra]nski tradyci] 48 Qk u Plasti svqtkugt nezaleΩnist Ukra]ny 52 V
 • 5 ISTORIQ PLASTU Ukra]nskyj Plast — Ukra]nskyj Skavtskyj Rux 53 Svitovyj skavtin© 54 Etapy istori] Plastu 55 Perßyj etap (1911-1920 rr.) — Poçatok 55 Druhyj etap (1920-1930 rr.) — Rozvytok 56 Tretij etap (1930-1944 rr.) — Ta[mnyj Plast 60 Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) — Perexidnyj ças 61 P’qtyj etap (1950-1990 rr.) — Plastovi orhanizaci] po sviti 62 Íostyj etap istori] Plastu — vid 1990 r. 67 OsnovopoloΩnyky Plastu 72 Naçalni Plastuny 74 6 PLASTOVA STRUKTURA Qk plastuny j plastunky zorhanizovani 75 Plastovi ulady 75 Kadra vyxovnykiv 77 Batky (Plastpryqt) 78 Stanycq 78 Krajova Plastova Orhanizaciq 78 Konferenciq Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij 80 HURTOK V UPG 7 ZMIST Gnackyj Hurtok 81 Vyxovnyky 82 Nazva j symvolika hurtka 83 Obov’qzky j prava çleniv hurtka 84 Hurtkovi dilovody 84 Qk buty dobrym providnykom u hurtku 89 Diqlnist hurtka 90 Rody zanqt 90 Sxodyny 90 Plqnuvannq 96 Prohulqnky 98 Hurtkovyj tabir 100 Hurtkovyj vohnyk abo vatra 101 Wo hurtok we robyt 102 Diqlnist poza hurtkom 102 Hurtok samitnykiv 103 Vyxovna pracq v UPN 104 KURIN| V UPG Gnackyj kurin Kurinna Rada Rada Hurtkovyx 8 105 108 110 VI
 • XorunΩyj i xorunΩa 114 Diqlnist kurenq 114 Kurinni sxodyny 115 Kurinna prohulqnka 118 Kurinnyj tabir 119 PROVIDNYCTVO Dewo pro providnykiv Styli providnyctva Tvorennq druΩyny 9125 126 131 PohodΩennq konfliktiv u hrupi 132 Providnyctvo v Plasti 133 10 GNAC|KA PROHRAMA Zmist ta koryst prohramy 135 Stupeni v UPG 138 Ramova prohrama UPG 139 Plastovi vmilosti 144 Vidznaçennq v UPG 148 Perestorohy 149 Vporqd 150 11 PLASTOVI IHRY ZMIST Ihry 153 Rozpodil ihor 154 Pryklady ihor 155 12 ÛYTTQ SERED PRYRODY Çomu jty v pryrodu? 171 Pidhotovka 174 Potribne znannq 175 Plqnuvannq j perevirka 183 Ûytt[vyj dosvid 183 Zdobuttq zapravy 184 Pidhotovka xarçiv 185 Vohnyky j vatry 187 Tabory 192 DODATKY Dodatok do çastyny 3: Symvolika 197 Dodatok do çastyny 4: Duxovist 199 Dodatok do çastyny 5: Istoriq 200 Dodatok do çastyny 7: Hurtok 207 Dodatok do çastyny 8: Kurin 216 Dodatok do çastyny 10: Prohrama 220 Dodatok do çastyny 11: Ihry 222 De ßukaty dodatkovi materiqly do prohramy 223 VII
 • ÇAR 1 PLASTUVANNQ Pryhody ÇAR PLASTUVANNQ Tovarystvo Çym Plast manyt U Plasti — cikavi zanqttq j tovarystvo; u Plasti pryhody j vyklyk; Vyklyk u Plasti vdovolennq z dosqhnen. Plastuvannq prynosyt radist. U Plasti — veselo. Cikavi zanqttq Plastuny hragt ihry, hutorqt, majstrugt. Çasom mandrugt, taborugt. Vony ]zdqt na velosypedax(roverax), vitrylnykax i lewatax (lyΩax), zdobuvagt verxy hir; a veçoramy rozmov- lqgt, spivagt ta mrigt pry vohni. Plastuny razom zajmagtsq tym, wo ]x cikavyt — tvorqt skeç na vatru, terenovu hru v parku, çy prohramu na svqto Ivana Kupala. Plastovi zanqttq povni radosti ta ruxu. Tovarystvo V Plasti cikavi xlopci j divçata, qki zaci- kavleni v hurtax wos robyty. Vony tvo- rqt hurtky j razom piznagt Ωyttq — qk druΩyty, spivpracgvaty, rozv’qzuvaty problemy, orhanizuvaty zanqttq, provadyty hurtom. Plastuny znaxodqt spilni pere- Ωyvannq, çy to na mandrivci, çy pry vatri. 1
 • Çar pryhod Plastuny perebuvagt sered pryrody, a sered pryrody bahato pryhod : çy to v taborovij kuxni, çy pid ças zlyvy v tabori, moΩe na mandrivci na verx hory, abo na vitrylnyku çy na lewatax (lyΩax). Pryhody buvagt i v misti: na sxodynax, pid ças hry, majstruvannq, vidviduvannq domiv z kolqdog. Vyklyk Wos novoho sprobuvaty, zrobyty abo navçytysq — ce vyklyk sobi, svo]m sylam. Dlq odnoho — ce navçytysq plavaty, dlq druhoho — zbuduvaty vatru. U Plasti traplqgtsq rizni zanqttq i zavΩdy nahoda sprobuvaty wos nove. ÇAR PLASTUVANNQ MoΩe ce nova hra, moΩe inßyj rid taboru — mandrivnyj çy vodnyj abo nove kuxovarennq — bez kazaniv. U Plasti zavΩdy novi nahody vyprobuvaty svo] zdibnosti. U vsomu dopomahagt pryqteli odnolitky j starßi druzi j podruhy. 2
 • 1 ÇAR PLASTUVANNQ Vdovolennq z dosqhnen Plastuny bahato vçatsq: pro pryrodu, pro Ωyttq sered ne], pro tilovyxovannq, novyx pisen, ukra]nskyx zvyça]v. V Plasti moΩna krawe piznaty sebe, svo] syly; moΩna piznaty prykmety dobro] lgdyny. Plastuny vçatsq, qk buty korysnymy dlq sebe, dlq druhyx, dlq rodyny, dlq derΩavy. Plastuny vidçuvagt, wo vony wos zdobuly, wo vony wos varti. Plastuny perekonugtsq, wo sluΩba dlq druhyx prynosyt lgdyni vdovolennq. Osqhnennq cilej prynosyt osobyste vdovolennq, radist i wastq. Qk staty plastunom çy plastunkog Bahato xlopciv i divçat poçynagt plastuvaty v novactvi j todi, qk magt odynadcqt rokiv, perexodqt do gnactva. Holovne te, wo koΩnyj gnak i gnaçka naleΩyt do Plastu dobrovilno. Molodßyx ditej batky vpysugt do plastovo] orhanizaci] v ]xnij miscevosti. Qkwo xtos ne buv novakom çy novaçkog, z dozvolom batkiv moΩe sam vnesty proxannq. Provid miscevo] orhanizaci] prymiwu[ molodu lgdynu do vidpovidnoho roq çy hurtka. 3
 • Qkwo nema plastovo] orhanizaci] v danij miscevosti Plastovu hrupu çy hurtok — zavΩdy moΩna stvoryty. Batky molodßyx ditej moΩut znajty hrupu ditej, a starßi moΩut sami znajty we kilka druziv abo podruh, wo xotily b plastuvaty. Koly [ hrupa: ❒ Potribno doroslo] osoby, qka b dopomahala hurtovi plastuvaty ÇAR PLASTUVANNQ j vidpovidala za noho. ❒ Treba napysaty do provodu Plastu dano] kra]ny. ❒ Xtos z krajovoho provodu poqsnyt, wo treba dalße robyty. Qkwo v danij kra]ni nema Plastu, todi moΩna zvernutysq do Holovno] Plastovo] Bulavy abo do krajovoho provodu v bud-qkij kra]ni. Cej provid podast potribni informaci]. MoΩna takoΩ buty plastunom-samitnykom, abo plastunkog- samitnyceg — ce znaçyt plastuvaty bez hurtka. Pro toçni informaci] treba pysaty do provodu Plastu v danij kra]ni. 4
 • samovyxovannq Samovyxovannq — ce proces postijno] praci nad sobog. Samovyxovannq oznaça[, wo plastova molod ostatoçno vidpovida[ za svij vsebiçnyj rozvytok ta vyroblennq svoho xarakteru. Ce ponqttq vklgça[ dobrovilne pryjnqttq prysqhy dotrymuvatysq plastovyx obov’qzkiv. Pracq v hrupi [ nevid’[mnog çastynog samovyxo- vannq i vklgça[ vminnq spilno diqty, orhanizuvaty j perevodyty plastovi zanqttq i v tomu vsomu dbaty odyn pro odnoho. U procesi samovyxovannq gnactvu dopo- WO TAKE PLAST? mahagt vyxovnyky j vidihragt rolg mentoriv abo starßyx dobrozyçlyvyx druhiv çy podruh, qki unaprqmlggt samostijnu dig molodi v korysnyj naprqm. vsebiçnoho Samovyxovannq u Plasti vidnosytsq do vsestoronnoho rozvytku: fizyçnoho, intelektualnoho, suspilnoho j duxovoho. Osoblyvu uvahu nada[tsq vyroblenng providnyckyx qkostej ta vmin. Plast dopomaha[ rozvynuty povnocinnu lgdynu, qka vmi[ korysno diqty samostijno i v hrupi. patriotyçnoho Plastuny j plastunky staragtsq rosty j stavaty woraz krawymy ne lyße zarady vlasnoho uspixu j wastq, ale takoΩ zarady dobra suspilstva, narodu, derΩavy. Ukra]nski plastuny plekagt lgbov do ukra]nsko] spilnoty j hotovi pracgvaty dlq ]] dobra. Vony [ takoΩ korysnymy hromadqnamy derΩavy v qkij proΩyvagt. 6
 • WO “Plast — ce orhanizaciq ukra]nsko] molodi 2 TAKE dlq patriotyçnoho, vsebiçnoho samovyxovannq.” PLAST? Plast Plast buv stvorenyj na ukra]nskyx zemlqx u 1911 roci na vzirec Skavtin©u, orhanizaci] molodi, qka postala u Velykobritani] v 1907 roci j z çasom stala ruxom molodi po cilomu sviti. Do 1930 roku Plast najßyrße rozvyvavsq na Pryncypy zaxidnix ukra]nskyx zemlqx. V 1929 i 1930 rokax Plast buv zaboronenyj çuΩymy vlastqmy na Volyni j v Halyçyni. Çastyny dalße isnuvaly Vartosti na Zakarpatti ta na emi©raci]. Pislq 1945 roku WO TAKE PLAST? plastovi orhanizaci] postaly v riznyx kra]nax. V Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], Kanadi, Samovyxovannq Polwi j SÍA plastuny vΩyvagt nazvu Plast — Orhanizaciq Ukra]nsko] Molodi; v Slovaççyni ce Plast — Sogz Skavtiv Ukra]nsko-Rusynsko] Molodi Slovaççyny; v Nimeççyni ce Plast — Ukra]nska Skavtska Orhanizaciq, a v Ukra]ni vid 1991 roku povna nazva [ Plast — Ukra]nska Skautska Orhanizaciq. orhanizaciq Orhanizaciq — ce hurt lgdej. KoΩna orhanizaciq ma[ svog ideg ta metu, svog strukturu, pravyla j prohramu dlq zdijsnennq mety. Dalße v cij knyΩci vy znajdete opys plastovo] ide], pravyl i prohramy. ukra]nsko] molodi Plast hurtu[ molod, qka baΩa[ buty çlenom ukra]nskoho Plastu ta hotova vykonuvaty joho obov’qzky. Plastuny moΩut Ωyty v Ukra]ni abo poza meΩamy ukra]nsko] derΩavy. Sohodni v Ukra]ni plastunom moΩe buty koΩnyj hroma- dqnyn Ukra]ny, nezaleΩno vid nacionalnosty çy etniçnoho poxodΩennq, qkwo vin çy vona hotovi pryjnqty prysqhu, qka vklgça[ Try Holovni Obov’qzky ukra]nskoho plastuna. (“Buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom ta sluxatys plastovoho provodu.”) 5
 • Zmahannq “do vysot” Plastuny stavlqt sobi vysoki vymohy u zdijsnenni plastovyx idealiv i v rozvytku svo]x zdibnostej. Vony postijno pracggt nad 2 udoskonalennqm svoho xarakteru v ßkoli, u Plasti j poza Plastom, staragtsq zdobuty rizni vmilosti ta hlybßi znannq. Vony stavlqt pered sobog vymohy, qki ]x postijno zaoxoçugt do dalßoho rozvytku, do dalßo] praci nad sobog. KoΩnyj mirq[ svo] uspixy ne tilky mirylom druhyx, a j svo]m vlasnym; koΩnyj zmaha[tsq z sobog, woby nablyzytysq do miry svo]x zdibnostej abo pryrodnoho obdaruvannq (do svoho potenciqlu). Cil Plastu Plast postav dlq spryqnnq rozvytkovi ukra]nsko] molodi ... ❒ U Plasti molod zasvog[ vselgdski idealy Pravdy, Dobra j Krasy, pryming[ ]x u Ωytt[vomu procesi samovyxovannq ta WO TAKE PLAST? rozvyva[ svo] zdibnosti. ❒ Plast rozvyva[ korysnyx hromadqn, qki sovisno spovnqgt hromadqnski obov’qzky, ta vçyt svo]x çleniv braty iniciqtyvu v udoskonalenni spilnoty j stavaty providykamy u suspilstvi j derΩavi. ... dlq dobra ukra]nskoho narodu ... Potreby ukra]nskoho narodu minqgtsq z istoryçnymy obstavynamy. ❒ Dorosli plastuny zavΩdy pracgvaly v ukra]nskij hromadi, v ukra]nskyx ustanovax, ßkolax, i boronyly interesy ukra]nskoho narodu. ❒ Svoho çasu vstupaly v rqdy Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv, pizniße Ukra]nsko] Povstansko] Armi]. ❒ U diqspori orhanizuvaly ukra]nske hromadske Ωyttq, zokrema ukra]nsku osvitu. ❒ Sohodni, v ukra]nskij derΩavi, Plast pryhotovlq[ molod dlq uçasty v riznyx haluzqx Ωyttq. KoΩna profesiq potrebu[ kompetentnyx, viddanyx lgdej z iniciqtyvog ta humannym stavlennqm do inßyx; lgdej, qki odnoçasno hotovi braty do uvahy dobro derΩavy, suspilstva, narodu; lgdej, qki pryminggt plastovi zasady Ωyttq v koΩnomu svo[mu seredovywi. ... ßyryty skavtski idealy. Plastuny poçuvagt sebe çastynog skavtskoho ruxu j razom z inßymy skavtamy staragtsq ßyryty v sviti skavtski idealy: rozvyvaty povnocinnu lgdynu, korysnoho dlq suspilstva hromadqnyna. Vony hotovi do dobrodijno] praci, bez qko] zdorove suspilstvo ne moΩe isnuvaty. 7
 • Opys odnoho svqta zaprysqΩennq Najmolodßyj hurtok vΩe vykonav vymohy Perßo] Proby. Kurinna skazala koΩnij gnaçci, wo na Svqti Vesny bude nahoda sklasty plastovu prysqhu, ale ne rißeno toçno koly. Vsi pry]xaly v povnyx plastovyx odnostroqx i vid samoho poçatku bulo vydno, wo wos zminylosq — de Ω podivsq halaslyvyj najmolodßyj hurtok? Coho dnq vsi buly vynqtkovo povaΩni. Pid ças dnq tut i tam koΩna, z papirçykom v rukax, wos vyvçala. Pryjßov veçir. Nixto niçoho ne kaΩe. Mynula stanyçna spilna prohrama, zaspivaly molytvu i vsi pißly spaty. Raptom — svystok. “Spolox! Vbratysq v odnostro] i bez hovorennq staty v lavu,” — zapovila kurinna. Za qkyjs ças cilyj kurin stoqv u lavi. Starßi vΩe znaly, a molodßi dohaduvalys, v çomu sprava. Tyxo lava sonnyx gnaçok rußyla z taboru v storonu ozera, de stoqly try postati: dvi gnaçky j podruha dovkruhy malenkoho vohnyka. Lava gnaçok zajßla navkolo vohnyka; xtos rozdav usim sviçky. Nixto ne hovoryv. Spravdi nixto ne xotiv hovoryty — qkos bulo i straßno v temrqvi, j çarivno pid myhotinnqm zir. Todi malenkyj spalax — WO TAKE PLAST? zasvitylasq sviçka kurinno]. “Peredag cej vohon. Xaj koΩna z nas peredast svo[ zavzqttq do plastovo] ide]!” Sviçka za sviçkog zapalgvalysq aΩ poky kruh vohng zluçyvsq. “Teper hurtkovi zapalqt naß spilnyj vohnyk — symvol zavzqttq naßoho kurenq!” Koly vohon uΩe horiv, zalunala kurinna pisnq. Prohrama bula korotka: vnesly kurinnyj prapor, vyklykaly çleniv najmolodßoho hurtka, vyklykaly zv’qzkovu j podruhu. “Sohodni vy robyte velykyj krok u vaßomu Ωytti,” — poçala zv’qzkova. Vsi sluxaly uvaΩno slova podruhy pro ßlqx samovyxovannq, pro postanovu braty na sebe plastovi obov’qzky. Vreßti pytannq, çy vsi hotovi sklasty plastovu prysqhu Todi gnaçky pidstupyly do prapora, pidnesly try palci, qk do pryvitu i povtorqly za podruhog slova prysqhy: “Prysqhags ...” Pislq prysqhy podruha zapovila: “Plastovyj obit”. Na tli murmurando kurenq gnaçky vyholosyly slova obitu. Zvuk lunav sered noçi. Bulo zvorußlyvo. Zv’qzkova vruçyla koΩnij gnaçci plastovu lelijku ta posvidku zdobuttq stupenq uçasnyci. Usi podruhy j kurinnyj provid pidijßly do novozaprysqΩenyx pozdorovyty ]x. Kurin vyhuknuv tryçi SKOB. Kinçalysq nezabutni dlq molodyx gnaçok xvylyny. Na kinec prohramy zaspivaly pisng “Ne Ωuritsq gni druzi.” Vohnyk skinçyvsq. Starßi gnaçky obstupyly molodßyx podruh. Vsi dobre poçuvalysq. Ce radisna xvylyna v ]xnij plastovij sim’]. 8
 • Plastova prysqha 2 WO TAKE PLAST? Prysqhags svo[g çestg, wo robytymu vse, wo v mo]j syli, wob buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom i sluxatys plastovoho provodu. Prysqha — ce uroçysta, oficijna obicqnka doderΩaty pevnyx zobov’qzan. Prysqhaty na çest — ce znaçyt prysqhaty na svo] moralni pryncypy, na svog hidnist. Plastuny i plastunky berut na sebe pevni zobov’qzannq. My ]x nazyva[mo Troma Holovnymy Obov’qzkamy Plastuna j Plastunky. My da[mo svo[ slovo, wo pryjma[mo plastovi obov’qzky qk svo] i doklademo vsix zusyl, wob tyx obov’qzkiv dotrymatysq. Nixto: ni druh, ni podruha, ni batky, ni pryqteli — nas ne moΩut prysyluvaty do prysqhy. Rißennq pryjnqty prysqhu povynno buty naskriz dobrovilne. Qkwo xtos svog prysqhu lomyt, ce znaçyt, wo vin svoho slova ne dotrymav. Plastovu prysqhu sklada[mo zvyçajno na kurinnyj prapor — symvol plastovo] ide] ta vsi[] orhanizaci]. Qkwo nema kurinnoho praporu, moΩna skladaty prysqhu na nacionalnyj prapor. Robymo ce prylgdno j uroçysto. 9
 • Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky 1. Buty virnym Bohovi j Ukra]ni. 2. Pomahaty inßym. 3. Ûyty za Plastovym Zakonom i sluxatys plastovoho provodu. Virnist Bohovi Plastun, plastunka viru[ v Boha i poçyta[ Joho. Boh — ce Pravda, Dobro i Krasa. Buty virnym Bohovi — znaçyt zdijsngvaty ci WO TAKE PLAST? idealy v Ωytti. Plastovi obov’qzky osnovani na zasadax, wo ]x uçat rizni relihi] svitu. Oskilky Plast, tak qk Skavtin© v Anhli], postav u suspilstvi, de perevaΩaly xrystyqnski relihi], tym samym osnovopoloΩnyky bazuvalysq v perßu miru na xrystyqnskyx zasadax. Relihi] riznqtsq virovyznannqmy, dohmamy, obrqdom i duxovistg, ale bilßist z nyx ma[ podibni moralni zakony. Plastun poçyta[ Boha zhidno zi svo]m virovyznannqm. Odnoçasno plastun povaΩa[ pravo koΩnoho spoviduvaty svog viru i buty virnym svo]j relihi] zhidno zi svo]m sumlinnqm. Pro ne] my vçymosq vid batkiv i v svo]j cerkvi çy misci bohopoçytannq. Virnist Bohovi plastuny vyskazugt na praktyci Plastuny prytrymugtsq moralnyx zasad Ωyttq — vony kerugt svo] vçynky, svog povedinku zhidno z pozytyvnymy zasadamy: ❒ Vony ßyrqt pravdu, znannq j nauku. Vony slovni j spravedlyvi pered inßymy, staragtsq stavytysq do druhyx tak, qk vony xotily b, woby ti stavylysq do nyx. ❒ Vony tvorqt dobro i vyqvlqgt lgbov do blyΩnoho svo]my dobrymy dilamy. Vony vidçuvagt obov’qzok dbaty pro dobro inßyx çy to v rodyni, çy v ßkoli, çy v hurtku. Vony dbagt pro dobro inßyx sotvorin (napryklad zvirqt), roslyn i pryrody vzahali (ne nywat pryrody nepotribno, dbagt pro otoçennq). ❒ Plastuny lgbugtsq krasog pryrody sotvoreno] Bohom i tvoramy lgdskoho mystectva. Vony rozvyvagt vidçuttq krasy i doderΩugtsq estetyçnyx norm u svo]j povedinci, movi j vyhlqdi. 10
 • Plastuny obstoggt hidnist lgdyny ❒ Plastuny rozhlqdagt lgdynu, qk povnocinnu osobu, tomu nikoho ne prynyΩugt, ni nad kym ne nasmixagtsq, ni osobysto, ni pid ças plastovyx zanqt çy rytualiv. 2 ❒ Plastuny stavlqtsq do inßyx, qk do hidnyx, a ne druhorqdnyx. Xto b to ne buv — çy ce novak, gnaçka, senior çy storonnq lgdyna — do vsix stavlqtsq uviçlyvo, z povahog. ❒ Plastuny ne prynyΩugt lgdyny svo[g krytykog. Koly treba zvernuty uvahu, krytykugt vçynky, ne osobu. Roblqt ce dobrozyçlyvo j neprylgdno. ❒ V osobystyx vidnosynax, plastuny povaΩagt hidnist svog ta inßo] osoby. Vyqvy lgbovy ❒ Plastuny vyqvlqgt svog lgbov Boha tym, wo tvorqt dobro blyΩnomu. { rizni stepeni abo rody lgbovy: zahalna lgbov do lgdstva, do blyΩnoho, do svoho narodu j bilß specefiçna WO TAKE PLAST? lgbov do batkiv, ditej, supruh ta druziv. ❒ Plastuny-skavty vtrymugt zv’qzok zi skavtamy inßyx narodiv i v cej sposib piznagt [dnist lgdstva, wo proqvlq[tsq riznymy kulturamy. Plastuny çutlyvi na potreby slabßyx çleniv svoho suspilstva j pryvçagtsq dopomahaty ]m dobrymy dilamy. ❒ Qk çleny rody- ny, plastuny dbagt pro dobro cilo] rodyny i vmigt uzhodyty vlasni potreby iz potrebamy inßyx rodyçiv. Pid ças plastu- vannq v hurti, plastuny piznagt druhyx, vçatsq druΩby, vza[mno] poßa- ny j dovir’q — stagt druzqmy. 11
 • Virnist Ukra]ni Plast postav todi, koly ne bulo ukra]nsko] derΩavy. Slovo “Ukra]na” oznaçalo, v perßu miru, ideg — ideg, wo povynna isnuvaty ukra]nska derΩava. Ce ponqttq mistylo v sobi stverdΩennq, wo isnu[ ukra]nskyj narid, ukra]nski zemli, ukra]nske suspilstvo, ukra]nska istoriq, spadwyna ta mova. Isnuvaly ukra]nci z poçuttq, z ide], z etniçnoho poxodΩennq. Vidkoly postala nezaleΩna derΩava, slovo “Ukra]na” oznaça[, v perßu miru, ukra]nska derΩava. Z’qvylysq ukra]nci — hromadqny derΩavy Ukra]na. De b vony ne Ωyly, plastuny dbagt pro dobro toho suspilstva, to] derΩavy, u qkij Ωyvut. Dlq bilßosty ce Ukra]na, a dlq tyx, wo Ωyvut poza Ukra]nog, ce derΩava ]xnoho pobutu. Plastuny znagt svo] hromadqnski obov’qzky; vony znagt systemu urqdu; WO TAKE PLAST? vony dotrymugtsq zakoniv derΩavy. Vony hotovi braty iniciqtyvu, buty providnykamy u svo[mu suspilstvi. Ale de b vony ne Ωyly, plastuny j plastunky vvaΩagt sebe çastynog ukra]nsko] spilnoty j dbagt pro ]] dobro. Ukra]nska spilnota vklgça[ hromadqn z Ukra]ny ta ukra]nciv, wo Ωyvut poza Ukra]nog. Dlq gnakiv i gnaçok ce znaçyt peredusim, wo vony: ❒ vyvçagt ukra]nsku movu i spilkugtsq neg; ❒ vyvçagt literaturu, istorig, heohrafig i kulturu ukra]nskoho narodu; ❒ piznagt ukra]nsku spadwynu. U zahalnomu, plastuny: ❒ plekagt ukra]nski zvyça]; ❒ znagt i ßanugt ukra]nsku nacionalnu symvoliku ta himn; ❒ piznagt i dbagt pro ukra]nske suspilstvo. Konkretno, koΩnyj plastun çy plastunka vybyra[ svij sposib dbaty pro dobro ukra]nsko] spilnoty. Os kilka moΩlyvyx prykladiv: ❒ pracg[ dobrodijno v ukra]nskij orhanizaci]; ❒ u hromadi vnosyt pozytyvnyj dux zlahody j kompromisu, wob buduvaty j udoskonalgvaty, a ne rujnuvaty; ❒ zdobuva[ osvitu z ukra]noznavstva ta vçyt druhyx; ❒ sta[ providnykom na riznyx wablqx hromadskoho Ωyttq; ❒ spovnq[ rolg “ambasadora Ukra]ny” u svo]j derΩavi (dlq tyx, wo Ωyvut poza Ukra]nog). 12
 • Ukra]noznavstvo Osnovne znannq z ukra]noznavçyx predmetiv plastuny zdobuvagt v ßkoli. Tam vony vyvçagt taki predmety qk istorig, literaturu, heohrafig towo. U Plasti, pid ças svo]x zanqt, plastuny çasom: 2 ❒ rozpovidagt pro cikavi istoryçni podi] çy lehendy; ❒ dyskutugt pro cikavi proçytani knyΩky; ❒ praktyçno piznagt rizni rody narodnoho mystectva (napr. pysannq pysanok); ❒ spivagt ukra]nski pisni; ❒ vyqvlqgt svo[ znannq na vatrax, svqtkuvannqx, zmahax. Ukra]nska mova Sohodni v Ukra]ni ukra]nska mova derΩavna, ale plastuny j plastunky zavΩdy zvertaly osoblyvu uvahu na ukra]nsku movu. Çy to v çasy okupaci] ukra]nskyx zemel, çy to rozkyneni po sviti v diqspori, plastuny staralysq i dalße staragtsq vΩyvaty ukra]nsku movu miΩ sobog. Spilkuvatysq ukra]nskog movog — WO TAKE PLAST? ce nevid’[mna çastyna ukra]nskoho plastuvannq. Narodni zvyça] j narodne mystectvo Ukra]nskyj narod protqhom stolit praktykuvav svo[ridni zvyça], çy to pov’qzani z silskohospodarskym Ωyttqm i z poramy roku, çy to z relihijnymy, rodynnymy abo kalendarnymy datamy/svqtamy. Plastuny j plastunky prodovΩugt deqki ci zvyça], qki razom iz narodnim mystectvom, staly çastynog plastovo] prohramy. (Dyv. çastynu “Vyqvy plastovo] duxovosty”.) Ukra]nskyj herb i prapor Herb Ukra]ny — tryzub. Vin [ na peçatkax derΩavy. ❒ Tryzub — ce najstarßyj herb ukra]nsko] knq- Ωo] derΩavy. Vin buv znakom knqzq Volodymyra Velykoho i zberihsq na monetax z çasiv 980 do 1015 r. ❒ V 1918 roci v çasy vidrodΩennq ukra]nsko] derΩavy tryzub pryjnqto qk derΩavnyj herb. Vidtodi, vin stav symvolom ukra]nsko] naci] ta ]] zmahan do derΩavnosty. ❒ U 1992 r. Ukra]na znovu pryjnqla tryzub qk svij herb. Prapor Ukra]ny sklada[tsq z dvox koloriv: synij (verxnq polovyna) i Ωovtyj. ❒ Protqhom stolit, we z knqΩyx çasiv, bula tradyciq vΩyvaty kolory synij i Ωovtyj qk nacionalni kolory. ❒ Z poçatkom 20-ho stolittq pryjnqvsq syno-Ωovtyj prapor qk symvol ukra]nskoho narodu i joho borotby za svog derΩavu. Syno-Ωovtyj prapor buv praporom Ukra]nsko] Narodno] Respubliky v 1918 r. i buv pryjnqtyj qk prapor Ukra]ny v 1992 r. 13
 • Ukra]nskyj (nacionalnyj) himn Himn spivagt z povahog na derΩavnyx, nacionalnyx abo hromadskyx svqtax i cym samym viddagt poßanu derΩavi. Pid ças spivu himnu vsi prysutni stoqt, çoloviky znimagt nakryttq holovy, a plastuny j plastunky v odnostroqx stagt na “strunko”. Plastuny j plastunky, qki [ na çoli lavy, pidnosqt pravu ruku j dagt znak SKOB. Praporonosci viddagt poçest. We ne vmerla Ukra]na WO TAKE PLAST? We ne vmerla Ukra]na, Zhynut naßi voroΩenky, Ni slava, ni volq, Qk rosa na sonci, We nam, brattq molodi], Zapanu[m i my, brattq, Usmixnetsq dolq! U svo]j storonci. Dußu, tilo my poloΩym Za naßu svobodu, I pokaΩem, wo my, brattq, Kozackoho rodu. 14
 • Pomahaty inßym Ílqx do wastq — vmity prynosyty wastq inßym. 2 Dobre dilo Xrystyqnska nauka vçyt “lgbyty blyΩnoho, qk sebe samoho”. Plastun i plastunka vyqvlqgt cg lgbov na praktyci — dilamy tvorqt dobro. Vony viddagt svij ças abo zusyllq abo riç, wob dopomohty lgdyni, tvaryni abo dovkillg. Dopomahagt rado, bo xoçut dopomohty, i ne spodivagtsq za ce ni nahorody, ni hroßej, ni poxval. Dobre dilo moΩna robyty bud-de: vdoma, v ßkoli, v Plasti. Pomohty moΩna odnij osobi (blyzkij abo çuΩij), hrupi abo hromadi. Zrobyty prysluhu zi spodivannqm na qkus nahorodu abo wob omynuty nahanu — ne [ dobrym WO TAKE PLAST? dilom. Dobre dilo vyplyva[ z vnutrißnoho perekonannq tvorennq dobra inßomu. Wodenne dobre dilo Wob tvorennq dobryx dil stalo plastunam pryrodnog pryvyçkog, u molodßomu vici plastuny zapysugt xoç odne dobre dilo na den. Çasom prynosqt taki spysky na sxodyny. Buty korysnym çlenom suspilstva Zdorove suspilstvo, sylna derΩava potrebu[ lgdej, wo vmigt i sumlinno vykonugt svog pracg. Odnoçasno, v derΩavi, potribno dobrodijno] praci bez vynahorody, sebto na hromadskyx zasadax. Wodenne dobre dilo pryvça[ plastuniv i plastunok dumaty pro tvorennq dobra dlq druhyx i dovkillq. Plastuny hotovi pracgvaty v suspilstvi bez vynahorody. Prykladom tako] dobrodijno] praci moΩe buty pracq vyxovnyka v Plasti abo pomiç syrotam, xvorym. U koΩnij kra]ni, v koΩnim suspilstvi, dobrodijna pracq duΩe potribna. 15
 • Ûyty za plastovym zakonom ... Plastuny vyznagt zakonnist ta hotovist vykonuvaty doruçennq potribni dlq korysty hurtu, orhanizaci] çy suspilstva. U koΩnomu suspilstvi povedinka lgdej keru[tsq zakonamy. Çleny suspilstva [ zobov’qzani dotrymuvatysq zakoniv. Najkorysniße dlq suspilstva, qkwo joho çleny magt vyroblenu samodyscyplinu j dotrymugtsq pravyl i rißen z perekonannq, wo doderΩuvatysq pravyl [ korysnym, navit qkwo vony ne konçe pohodΩugtsq z qkyms rißennqm. U Plasti gnaky j gnaçky digt u ramkax kilkox verstv zakoniv, pravyl çy naprqmnyx: ❒ }x zobov’qzugt Try Holovni Obov’qzky, qki vklgçagt Plastovyj Zakon. ❒ }x zobov’qzugt statuty ta pravyla stvoreni riznymy provo- damy: napryklad, pravylnyky, pravyla abo naprqmni krajovo- WO TAKE PLAST? ho provodu çy stanyci. ❒ Ne perestupagçy vywezhadanyx Plastovoho Zakonu çy pravyl provodiv, qkwo potribno vyxovnyky stavlqt dodatkovi meΩi abo pravyla dlq svo]x hurtkiv çy kureniv, wob zabezpeçyty bezpeku molodi ta korysnyj proces samovyxovannq. ❒ U vywezhadanyx ramkax, hurtky j kureni digt qk demokratyçni suspilstva: tvorqt svo] pravyla j svo] plqny. ... i sluxatys plastovoho provodu Plastovu diqlnist çasto kerugt pravyla ta doruçennq çleniv provodiv, potribni u procesi vykonannq obov’qzkiv dilovodiv. Plastuny vykonugt doruçennq, potribni dlq korysno] plastovo] praci. Pryklad vidpovidnoho plastovoho doruçennq: Hurtok postanovyv vidbuty prohulqnku i pohodyvsq na zahalni meΩi — datu, rid prohulqnky, misce towo. Detali maly vyrißyty j polahodyty hurtkovyj i hospodar. Hurtkovyj i hospodar dagt doruçennq, wo vsi çleny hurtka magt strinutysq v danyj ças, u danomu misci, z danym vyrqdom, xarçamy, ta pidhotovyty vyznaçene zavdannq. Çleny hurtka magt vykonaty doruçennq. Pryklad nezakonnoho doruçennq: Pid ças prohulqnky hurtkova doruça[ çlenci hurtka narvaty qbluk z çuΩoho sadu bez zhody hospodarq. Gnaçka ne povynna coho zavdannq vykonaty. 16
 • Plastovyj Zakon Plastun çy plastunka, qki staragtsq Ωyty zhidno z Plastovym Zakonom — magt dobru plastovu postavu. 2 Plastun slovnyj 1 Plastunka slovna Dotrymu[tsq danoho slova, ne zvaΩagçy na pereßkody. Plastuny dokladagt vsix zusyl, woby vykonaty te, do çoho zobov’qzalysq. Qkwo plastun obicqv zrobyty znimky do xroniky çy vzqty novakiv na prohulqnku, vin ce vykona[ pomymo pereßkod. Davnq prypovidka kaΩe, wo lgdyna stilky varta, skilky varta ]] slovo. Plastun sumlinnyj 2 Plastunka sumlinna KoΩne dilo, za qke beretsq, vykonu[ qknajkrawe: çy to zavdannq dilovoda, zavdannq v ßkoli çy domaßnq robota. Plastun stavyt do sebe vymohy j pryderΩu[tsq ]x. Na noho moΩna pokladatysq. 3 WO TAKE PLAST? Plastun toçnyj Plastunka toçna Z’qvlq[tsq na ças i zakinçu[ doruçennq do reçencq. Bud-qke zavdannq — çy to protokol iz hurtkovyx sxodyn çy domaßni obov’qzky — vykonu[ dokladno. Plastun owadnyj 4 Plastunka owadna Ne marnu[ ni hroßa, ni çasu, ni enerhi]. Plastuny obereΩno j obdumano vytraçagt hroßi, a svij ças i enerhig vykorystovugt i rozpodilqgt vidpovidno do potreb tak, woby buv ças na vykonannq vsix obov’qzkiv udoma, v ßkoli çy v Plasti, i wob zalyßyvsq ças na rozvahu. Plastuny owadno vykorystovugt zemni bahatstva, çy to derevo na pionerstvo, çy papir na majstruvannq, çy xarçi v kuxni. Owadnist vymaha[ dumky, plqnuvannq, dyscypliny. Plastun spravedlyvyj 5 Plastunka spravedlyva Pryzna[ i vidda[ koΩnomu te, wo jomu naleΩyt; ßanu[ za zasluhy bez uperedΩennq, favorytyzmu çy vyvywuvannq kohos; ne lyße ne robyt kryvdy, ale boronyt pokryvdΩenoho. U koΩnomu zmahanni dotrymu[tsq zasad çesno] hry. Plastun uviçlyvyj 6 Plastunka vviçlyva Íanu[, povaΩa[ lgdynu j povodytsq çemno, nikoho ne ponyΩu[, nikym ne pohordΩu[. Íanu[ lgdynu ne zvaΩagçy na ]] vik, stat, rasu, nacionalnist çy virovyznannq. Napryklad, starßi gnaky j gnaçky ne nasmixagtsq z molodßyx, starßi plastuny j plastunky ne ponyΩugt gnakiv i gnaçok. 17
 • Plastun braterskyj i dobrozyçlyvyj 7 Plastunka braterska i dobrozyçlyva Poçuva[ sebe pryqtelem lgdej, cikavytsq ]xnimy potrebamy, plqnamy, poçuvannqmy. UvaΩa[ skavtiv, qk brativ. BaΩa[ vsim dobra, ne zazdryt, ne doßkulg[ nikomu, ne kryvdyt nikoho. Plastun stara[tsq buty vyrozumilym suproty druhyx ta zrozumity inßi pohlqdy, zvyça] çy styli Ωyttq. Plastun zrivnovaΩenyj 8 Plastunka zrivnovaΩena Di[ pomirkovano, ne vidruxovo pid vplyvom emocij abo tymçasovyx nastro]v. Umi[ panuvaty nad poçuttqmy. U nebezpeçnij sytuaci] ne popada[ v paniku, strax. Zustriça[ nevdaçu ne padagçy duxom, a obrazu — bez hnivu j baΩannq pomsty. 9 WO TAKE PLAST? Plastun korysnyj Plastunka korysna Ne linu[tsq, ne çeka[ na vkazivky j prosby, wob zrobyty dobro. Zajma[tsq tym, wo prynosyt dobri naslidky sobi, druhym, suspilstvu, abo lgdstvu vzahali. Radße niΩ nudytysq bezdilno, znaxodyt nahodu tvoryty dobro sobi abo druhym. Obdumu[ svo] vçynky. Plastun sluxnqnyj plastovij starßyni 10 Plastunka sluxnqna plastovij starßyni Dlq gnakiv i gnaçok [ try rody plastovyx provodiv: ❒ vywi provody, vybrani doroslymy, (u stanyci, KPS, HPB), ❒ vyxovnyky, qki naznaçeni, ❒ provid hurtka abo kurenq, vybranyj samymy gnakamy i gnaçkamy. Usi provody ukladagt pravyla j prohramy, ta perevodqt zanqttq. Plastuny vykonugt doruçennq potribni dlq vyxovannq ta vyko- nannq plastovo] diqlnosty. ❒ Pid ças plastovyx zanqt, vyxovnyky vidpovidagt za bezpeku j vyxovnyj proces, tomu gnaky j gnaçky zobov’qzani dotrymu- vatysq doruçen vyxovnykiv potribnyx dlq korysnoho, bezpeç- noho plastuvannq. ❒ Hurtkovi çy kurinni provody, qkyx gnaky i gnaçky vybyragt, magt zavdannq provadyty plastovu pracg ti[] hrupy, wo joho vybyra[, v ramkax pravyl vywyx provodiv. Na osnovi idej çy propozycij çleniv, hurtok robyt rißennq (plqny, pravyla), a indyvidualni çleny provodu vykonugt rizni ]m doruçeni obov’qzky. Çleny hurtu zobov’qzani dotrymuvatysq vstanovlenyx pravyl i vykonugt doruçennq zv’qzani z vyznaçenog praceg hurtu. 18
 • Plastun pylnyj 11 Plastunka pylna Plastun çy plastunka ne propuska[ nahody navçytysq çohos 2 korysnoho. Vony magt bahato zanqt, uvaΩno vykonugt svo] obov’qzky: çy to zavdannq do ßkoly, dlq batkiv, çy Plastu, plastuny staranno j uvaΩno vse vykonugt. Plastun dba[ pro svo[ zdorov’q 12 Plastunka dba[ pro svo[ zdorov’q Vybyra[ styl Ωyttq i pryderΩu[tsq norm xarçuvannq, çystoty, hihi[ny, ruxanky, qki zabezpeçugt zdorov’q. Plastun çy plastunka svidomo ne robyt niçoho, wo nywyt zdorov’q: ❒ Omyna[ alkohol i tgtgn, bo vony ßkidlyvi na zdorov’q. WO TAKE PLAST? (Nywat serce, peçinku, spryçynggt neduhy, qk rak towo.) Osoblyvo ci otruty ßkidlyvi dlq molodi, bo vony strymugt rozvytok tila. U bilßosti kra]nax tgtgn i alkohol dlq molodi zakonom zaboroneni. Nadmirne vΩyvannq alkoholg moΩe provokuvaty bezvidpovidalni vçynky. ❒ Ne pryjma[ narkotykiv, ne Ωyve tak, wob naraΩuvatysq na tilesni xvoroby qk SNID çy xvoroby peredani statevym ßlqxom. Plastun lgbyt krasu j dba[ pro ne] 13 Plastunka lgbyt krasu j dba[ pro ne] Pleka[ vidçuttq krasy j dba[ pro krasu svoho dovkillq, svo[] movy, povedinky j vyhlqdu. Plastuny ne zabrudnggt otoçennq — vulycg, dim, domivku; ne zasmiçugt movy vul©arnymy vyslovamy. }xnq povedinka normu[tsq poßanog do inßyx. Plastuny dbagt pro krasu svo[] dußi j pro moralnist svo]x vçynkiv. Plastuny dbagt pro vyhlqd, ale “harno”vyhlqdaty, znaçyt çysto j oxajno, ne konçe za fasonamy najnovißo] mody. Rizni zaxody vymahagt riznoho odqhu — odne vbyra[mo na tabir, druhe na plqΩ, a we inße na zabavu. Plastun zavΩdy dobro] hadky 14 Plastunka zavΩdy dobro] hadky Plastuny — optymisty. Nevdaçi spryjmagt, qk vyprobuvannq i nauçku na majbutn[, tomu ne popadagt u rozpaç i ne zneoxo- çugtsq. Vony virqt u mudrist prypovidky — “nema zloho, wob na dobre ne vyjßlo”. Plastuny virqt v usmix i badoro berutsq za koΩne dilo. 19
 • Dozrivannq Xoça [ le©alne vyznaçennq doroslo] osoby, nema odni[] xvylyny, koly lgdyna sta[ zrilog v Ωytti. Dozrivannq — ce proces. Koly moloda lgdyna hotova diqty samostijno ta braty na sebe obov’qzky normalno pov’qzani zi statusom doroslo] lgdyny, zaleΩyt vid dano] osoby, obstavyn towo. Divçata j xlopci pryrodno ßukagt svoho druha çy podruhu Ωyttq. Vony piznagt odyn odnoho: ]xni qkosti, ]xni vartosti j çasto zalgblggtsq. ❒ Plastuny rozumigt, wo vza[mni stosunky vymahagt vidpovi- dalnosty j kulturnoho vidnoßennq. Dlq plastuniv osobyste Ωyttq ne [ predmetom Ωartiv i nasmißok. ❒ Plastuny rozumigt, wo vyqv lgbovy — ce vysliv hlyboko] pryxylnosty j viddanosty do cilo] osoby, vklgçno z osobystistg i duxovistg. ❒ Zakoxani osoby budugt svo] vidnoßennq na rivnopravnosti ta WO TAKE PLAST? vza[mnomu porozuminni, dovir’] i zobov’qzanni. Poky moloda lgdyna hotova vybraty svog podruhu çy svoho druha Ωyttq, ]j korysno: ❒ maty vyroblene vminnq piznavaty samoho sebe; ❒ maty vminnq piznavaty osobystist, xarakter çy duxovist druho] osoby; vmity plekaty druΩbu; ❒ rozumity vidpovidalnosti pov’qzani z Ωyttqm doroslyx ta moΩlyvist ]x vykonuvaty. 20
 • PLASTOVA 3 SYMVOLIKA Pisni Plastova vidznaka › symvol Plastu Prapory Plastova vidznaka — ce zolotyj ukra]nskyj tryzub i bila SYMVOLIKA trylysta lileq, spleteni v odnu harmonijnu cilist. Trylysta Vidznaky lileq — ce vidznaka skavtiv u vsomu sviti. U riznyx kra]nax vona po riznomu po[dnana z inßymy symvolamy. Try lystky lile] pryhadugt pro try holovni obov’qzky skavta, plastuna. Ípyl lile], tak qk strilka kompasa, vkazu[ na “pravylnyj ßlqx” skavtiv. Tryzub ukazu[ na te, wo Plast — ukra]nska orhanizaciq. Plastovu vidznaku nosqt plastuny, qki sklaly plastovu prysqhu. Plastuny takoΩ uΩyvagt plastovu vidznaku na praporax, peçatkax, oficijnyx vydannqx, urqdovyx paperax towo. 21
 • Plastovyj obit V poΩeΩax vsesvitnix, u lunax kryvavyx, Pid hromom harmat, u vaΩkij borotbi, Na lycarsku çest i na predkivsku slavu Vitçyzni obity skladag taki: SYMVOLIKA Plekatymu sylu i tila, i duxa, Wob narid mij volnym, mohutnim zrostav, Wob v dumax Ωurlyvyx nevolnyça tuha Zamovkla, a hordo wob spiv naß lunav. Krasu q i wastq po vsij Ukra]ni Íyrytymu, vlasnyj zabudu svij trud, Wob çola rozxmaryv i vyprqmyv spyny, Wob zir znqv do neba vidrodΩenyj lgd. Q pracg j nevdaçi, vsi zlydni j nedolg Pryjmu qk zavdannq velyko] hry, Z Ωyttqm poborgs, qk z trudamy u poli, Mynu obereΩno zradlyvi qry. A letom kryl skoba pid xmary polynu I bystro rozhlqnu vsg zemlg mog, Promirg ternysti ßlqxy Ukra]ny, Do wastq Vitçyznu mog povedu. Plastovyj Obit Prysqha — ce zobov’qzannq, a obit (obitnycq) — ce obicqnka u poetyçnij formi j vona dopovng[ prysqhu. Obit z’qsovu[, wo plastuny zadumugt vykonuvaty te, çoho vid nyx spodiva[tsq ukra]nskyj narod. Obit vpletenyj u ceremoniql plastovo] prysqhy qk ]] dopovnennq, i joho recytugt abo spivagt pislq skladennq prysqhy. 22
 • Poqsnennq Obitu V perßij strofi opysani obstavyny, v qkyx plastuny skladaly plastovu prysqhu v rannix rokax Plastu. Pid ças Perßo] Svitovo] 3 Vijny, koly v riznyx çastynax svitu horily vohni, spryçyneni harmatnymy obstrilamy (“v poΩeΩax vsesvitnyx, u lunax kryvavyx”) plastuny prysqhaly, wo budut virnymy svo]j Batkivwyni — Ukra]ni. Strofy 2 - 5 poqsnggt slova hasla “Sylno, Krasno, ObereΩno, Bystro”. My, plastuny, pleka[mo sylu na te, wob dopomohty ukra]nskomu narodovi rozvyvatysq vilnym i sylnym, woby vin ne plakav i ne narikav na hirku dolg (“v dumax Ωurlyvyx”, “nevolnyça tuha”), a wob viryv u svo] syly. Krasu, lgbov Ωyttq, zmahannq do qkosty, “do vysot”, i radist budemo plekaty j ßyryty. Nevdaçi spryjma[mo qk nauku Ωyttq, ale ne pidda[mosq ]m, wob ne zradyty svo]x idealiv. A bystrotu uma j inßi zdibnosti budemo rozvyvaty dlq krawo] doli ukra]nskoho narodu. SYMVOLIKA Obit napysanyj u specyfiçnyx istoryçnyx obstavynax, ale cili postavleni v nomu nastilky zahalni, wo vony zavΩdy na çasi j aktualni. Deqki poqsnennq: • “v poΩeΩax vsesvitnix” vidnosytsq do Perßo] Svitovo] Vijny; • “u lunax kryvavyx” — pid çervonym vidblyskom poΩeΩ na nebi; • “vitçyzni” oznaça[ batkivwyni; • “nevolnyça tuha” vidnosytsq do Ωurlyvyx pisen lgdej u nevoli; • “trud” oznaça[ pracq abo zusyllq. 23
 • Cvit Ukra]ny i krasa SYMVOLIKA Cvit Ukra]ny i krasa, Sonce po nebi kolu[, Skobiv orlynyj my rid, Znagt i xmary svij ßlqx, Lgbymo sonce, rux, Ωyttq, Viter nevpynno mandru[ Lgbymo volg i svit. Po Ukra]ny polqx. Plast — naßa hordist i mriq, My Ω soncq qsnoho dity, Lgbij Otçyzni — naß trud, Volnoho vitru braty, Bujnyj v nim poryv, nadiq, Maly b v bezdilli zmarnity, V Plasti roste novyj lgd. Cili Ωyttq ne znajty?! Brattq, pora nam stanuty v rqd, Brattq, pora nam stanuty v rqd, Stqh plastovyj pidijnqty, Stqh plastovyj pidijnqty, Slavu Vkra]ni prydbat! Slavu Vkra]ni prydbat! Plastovyj himn Plastovyj himn — ce uroçysta plastova pisnq, qku plastuny spivagt na svo]x svqtax. Vona [ çastynog plastovyx ceremonij. U nij plastuny zaklykagt sebe do praci ta osqhnennq plastovyx cilej Ωyttq. Plastovyj himn pidbadorg[ plastuniv, zaklyka[ ]x do zmahan, skriplg[ ]x duxom ta ob’[dnu[ ]x poçuttqm solidarnosty. 24
 • Hej plastuny, hej gnaky! 3 SYMVOLIKA Hej, plastuny! Hej, gnaky! My dity soncq i vesny, My dity materi-pryrody! Do nas ßumyt zelenyj bir, V lisy, polq, do vilnyx hir, Na qsni zori, tyxi vody! 2 razy Hej, plastuny! Hej, gnaky! Ûyttq — ne Ωarty, ne kazky, A pracq, buri i nehody! Hartujmo Ω naß gnackyj dux. Gnacke haslo: volq j rux! Niwo nam lyxo, ni pryhody! 2 razy Hej, gnaky! Hej, plastuny! Narodu volnoho syny, Syny krasy, syny pryrody, Ne zlomymo svo]x prysqh, Vede nas hordo volnyj stqh Do wastq, slavy i svobody! 2 razy Himn zakarpatskyx plastuniv V dodatku do plastovoho himnu, na svqtoçnyx sxodynax çy zustriçax plastuny çasto spivagt pisng, qku zakarpatski plastuny kolys (pered 1939 r.) maly za svij himn. Tradycijno cq pisnq, tak qk usi himny, spiva[tsq u postavi na “strunko”. 25
 • SYMVOLIKA Prapory v Plasti Nacionalni prapory Z nahody svqt i na taborax plastuny vyvißugt ukra]nskyj prapor. Plastuny, wo Ωyvut poza Ukra]nog, vyvißugt takoΩ prapor kra]ny, v qkij vony Ωyvut. Qk povaΩaty prapor Nacionalnyj prapor — ce symvol naci], tomu do noho treba stavytysq z povahog. ❒ Vin ma[ buty na poçesnomu misci. Joho treba vyvißuvaty vywe, poperedu abo po pravomu boci (po livomu vid hlqdaça) inßyx xoruhov, stqhiv çy znamen. ❒ Vyvißuvaty joho moΩna tilky u pravylnomu porqdku koloriv. (Qk ukra]nskyj prapor vysyt, synij kolir ma[ buty vhori). ❒ Vin ne ma[ torkatysq zemli, pidlohy çy vody. ❒ Prapor povynen buty çystyj i nepoßkodΩenyj. ❒ Joho ne moΩna vΩyvaty v ihrax çy dlq prykrasy. ❒ Prapor, spuwenyj na wohli do polovyny, oznaça[ nacionalnu Ωalobu. 26
 • Poza meΩamy Ukra]ny ❒ Poza meΩamy Ukra]ny derΩavnyj prapor dano] kra]ny ma[ perßist i joho vyvißugt zhidno z pravylamy dano] kra]ny. ❒ MiΩnarodnq konvenciq pro prapory vymaha[, woby prapory 3 samostijnyx derΩav ne buly odyn vywe ani pozadu druhoho. }x treba vyvißuvaty na okremyx wohlax odnakovo] vysoçyny, abo nesty v odnij lavi. Prapor kra]ny v qkij vidbuva[tsq podiq, vse [ z pravoho boku. Sered pryrody Na tabori, plastuny pidnosqt prapor (abo prapory) vranci j opuskagt pered molytvog i spannqm abo pry zaxodi soncq. (V deqkyx kra]nax derΩava vymaha[, woby ]] prapor buv pidnesenyj ne raniße sxodu soncq j spuwenyj pered zaxodom soncq, tomu v tyx kra]nax plastuny spuskagt vsi prapory v toj ças.) Qkwo pade sylnyj dow çy snih, prapor treba spustyty na ças nehody. Plastovi prapory Plastovyj prapor — ce symvol plastovo] ide]. SYMVOLIKA ❒ Joho moΩut maty kureni UPG, USP abo UPS. ❒ Prapory zatverdΩu[ Krajova Plastova Starßyna (dlq UPG) abo Holovna Plastova Bulava (dlq USP i UPS). ❒ Plastuny vΩyvagt kurinni prapory na plastovyx ta nacionalnyx svqtax, a çasom i na taborax u zv’qzku iz svqtoçnymy podiqmy. Znamena Znameno — ce symvol hrupy v Plasti. Znamena moΩut maty ro] i hnizda v UPN, hurtky j kureni v UPG, kureni v USP i UPS, koßi, stanyci, krajovi plastovi orhanizaci], KUPO abo ulady. Bilße detalno pro kurinnyj prapor i znamena v UPG podano v çastynax “Hurtok v UPG” i “Kurin v UPG” u cij knyΩci abo zahalno pro prapory j znamena u “Postanovi HPB pro plastovyj prapor i plastovi znamena”. 27
 • Plastove haslo j pryvitannq Plastuny miΩ sobog vitagtsq slovom SKOB i podagt sobi livu ruku. Pry oficijnyx zaxodax, plastuny v odnostrog vitagt abo salgtugt pidnesennqm trox palciv pravo] ruky (velykyj palec prytrymu[ na doloni zihnenyj mizynnyj palec). Plastun pryklada[ try palci do krag nakryttq holovy nad zovnißnim kra[m pravoho oka; vidminno vid plastuna, plastunka pidnosyt SYMVOLIKA ruku do vysoty pleça. Pidneseni try palci symvolizugt Try Holovni Obov’qzky Plastuna. Plastuny novaky j novaçky vitagtsq haslom “Hotujs”, bo “bud hotovyj” — ce osnovnyj skavtskyj pryvit. Plastuny pam’qtagt pro ce haslo protqhom ciloho svoho plastuvannq. Vony hotugt sebe do riznyx zavdan i vyprobuvan u riznyx obstavynax. Vony pracggt nad sobog, woby pohlyblgvaty svo] znannq, pomnoΩu- vaty svo] vminnq, skriplqty svog duxovu sylu. Vse ce dopomoΩe ]m spovnyty svo] obov’qzky suproty Boha j Ukra]ny, suproty inßyx i suproty sebe. Çomu poda[mo livu ruku? ❒ Zvyçajno lgdy podagt pravu ruku, koly vitagtsq. Wob podaty livu ruku treba na xvylynku zastanovytys. Ce da[ nahodu plastunam i plastunkam pryzadumatysq, wo magt pered sobog druha abo podruhu, wo ]x ob’[dnu[ plastova ideq i dovir’q odne do odnoho. ❒ Bejden-Pavel zustrivsq iz praktykog podavannq livo] ruky v Afryci. VataΩok odnoho plemena poqsnyv Bejdenovi-Pavelovi, wo vo]n poda[ livu ruku lyße tomu, do koho ma[ dovir’q, bo v livij ruci vo]n, qk pravylo, tryma[ wyt dlq oborony, a v pravij — zbrog. U prysutnosti pidozrilo] abo neznajomo] lgdyny ne varto ryzykuvaty j vidstavlqty wyt. ❒ Sohodni potysk livog rukog — ce vyqv prynaleΩnosty do bratstva skavtiv svitu. 28
 • Wo znaçyt SKOB? ❒ Skob — ce ptax, orel. Skob biloxvostyj, po latynskomu Pandion haliaetus, Ωyve bilq 3 velykyx vod. Plastuny pryjnqly joho qk svij symvol. ❒ Litery slova SKOB [ poçatkovymy literamy çotyrox sliv: “Sylno, Krasno, ObereΩno, Bystro”. Plastove haslo nam nahadu[, wo my ma[mo buty sylnymy umom i tilom, krasnymy dußeg, obereΩnymy u zadumax i plqnax, bystrymy u dumci j dilax. SYMVOLIKA Symvoly Obraznymy symvolamy plastovyx prykmet opysanyx u klyçi [ dubovyj lystok, plid/qhody çervono] kalyny, muxomor i blyskavka. Dub — ce tverde (sylne) Qhidkamy kalyny stolittqmy derevo, tomu joho lystok stav prykraßuvaly vinky, volossq symvolom syly. towo, tomu ce symvol krasy. Muxomor — ce trijlyvyj hryb, Blyskavka udarq[ z velykog qkoho treba vysterihatysq, tomu ßvydkistg, tomu vona symvol vin stav symvolom obereΩnosty. bystroty. 29
 • Sv. Grij › patron Plastu Sv. Grij Ωyv pry kinci tretoho stolittq v Kapadoki] v Malij Azi]. Todi v Rymi panuvav imperator Diokletiqn, qkyj zaboronqv xrystyqnsku viru. Sv. Grij buv xrystyqnynom i dobrym, xorobrym voqkom u rymskomu vijsku. Oskilky vin ne zriksq svo[] viry, joho zamuçyly na smert. Slava pro sv. Griq rozijßlasq po cilomu todißnomu xrystyqnskomu sviti. Joho pam’qtaly qk oboroncq pravdy j dobra. V le©endi pro noho opovidaly, wo vin zabyv zmiq, qkyj vymahav lgdskyx Ωertv. Cej zmij stav symvolom zla u zaxidnix kulturax. Vid davnix çasiv, rizni orhanizaci] vybyraly sobi patrona — istoryçnu postat, qka bula zrazkom do nasliduvannq. Sv. Grij buv hidnyj nasliduvannq. Bahato orhanizacij molodi skavtskoho typu vybyraly joho qk patrona. V ukra]nskij istori], sv. Grij buv opikunom knqΩyx druΩynnykiv, odnym z opikuniv kozakiv ta deqkyx vijskovyx çastyn 20-ho stolittq (napr. Siçovyx Strilciv). Joho SYMVOLIKA postat ob’[dnu[ v sobi idealy plastuna, v’qΩe nas z ukra]nskymy tradyciqmy j odnoçasno [dna[ nas iz skavtamy inßyx narodiv. Myron Levyckyj 30
 • Plastovi ceremoniqly Plastuny perevodqt rizni ceremoniqly. Os pryklad nahod, 3 de ceremoniql potribnyj: • perevedennq plastovo] prysqhy, • pryznannq stupeniv, • nadannq vidznaçennq, • zasnuvannq plastovoho hurtka, • perexid z odnoho uladu v druhyj, • posvqçennq kurinnoho praporu, • rannq j veçirnq molytva na tabori, • vidkryttq j zakryttq vatry, • vidkryttq j zakryttq svqt. Pravylnyk vporqdu poda[ detali deqkyx rytualiv, qkyx plastuny SYMVOLIKA dotrymugtsq, napr., rannq j veçirnq molytva na tabori çy zbirky j zvity pry uroçystomu svqti (dyv. “Vporqd”). Deqki ceremoniqly magt vyrobleni tradyci], ale ti tradyci] inodi po-riznomu pryminggt u riznyx stanycqx çy kurenqx. Buvagt takoΩ ceremoniqly, qki plastuny tvorqt specyfiçno dlq dano] nahody, qk, napryklad, vidkryttq vatry. Do plastovyx ceremoniqliv potribno tvorço] uqvy. Woby ceremoniql buv uspißnym i mav baΩanyj efekt: ❒ potribno plqnuvannq j pidhotuvannq; ❒ stvorena atmosfera musyt pidxodyty do cili: badoryj poçatok — do veselo] vatry, serjoznyj pidxid — na uroçystu nahodu. Plastovi ceremoniqly çasto vyklykagt emocijnyj zv’qzok z plastovog orhanizaci[g i ]] idealamy. Efektyvnyj ceremoniql moΩe buty zovnißnim pobudnykom do korysnyx dil. (Opys odnoho ceremoniqlu dyv. “Dodatky”.) 31
 • Plastove nazovnyctvo Deqki nazvy, qki vΩyva[mo v Plasti, poxodqt z ukra]nsko] istori], holovno, kozacko] doby. Os kilka prykladiv. Plastun – rozvidnyk (abo rozviduvaç), qkyj peresuva[tsq plazom na Ωyvoti. ❒ Rozvidnyky diqly holovno u vijsku, koly potribno bulo proslidyty sytuacig na voroΩij terytori]. Kozaky nazyvaly plastunamy osoblyvi pixotni çastyny Çornomorskoho ta Kubanskoho Kozackoho Vijska. Ci çastyny dobrovolciv buly storoΩamy v oçeretax i plavnqx. Vony rozviduvaly pozyci] protyvnykiv. ❒ OsnovopoloΩnyky Plastu pryjnqly slovo plastun qk synonim anhlijskoho slova skavt (scout). Kurin ❒ Istoryçno SYMVOLIKA • ce okrema çastyna zaporizkoho vijska; • Ωytlo kozakiv, wo skladaly taku çastynu vijska. ❒ U Plasti • ce okrema çastyna gnakiv, gnaçok, starßyx plastuniv, plastunok abo senioriv; • Ωytlovyj budynok dlq molodi na plastovij oseli. Kiß ❒ Istoryçno • u Ky]vskij Rusi v XI – XIII st. — ce vijskovyj tabir; • v XIU — XUIII st. na Zaporizkij Siçi — fortecq v qkij Ωyly kozaky. ❒ U Plasti • ce orhanizacijna çastyna plastuniv abo plastunok. Kolys tvoryly kiß novaky i gnaky abo novaçky i gnaçky. Teper dekudy kureni gnaçok tvorqt kiß gnaçok a kureni gnakiv — kiß gnakiv a dekudy novactvo i gnactvo razom tvoryt kiß. KoΩnyj kraj rißa[, xto vxodyt u kiß. Koßovyj ❒ Istoryçno • ce providnyk abo otaman koßa, osoblyvo na Zaporizkij Siçi. ❒ U Plasti • koßovyj — ce providnyk koßa, • koßova — providnycq koßa. 32
 • Starßyna ❒ Istoryçno • ce zahalna nazva osib, wo maly urqdovi posady v ukra]nskomu kozackomu 3 vijsku ta v administraci] hetmansko] derΩavy u 1648 – 1781 rr. ❒ U Plasti • ce slovo oznaça[ provid. (Napr. stanyçna starßyna — ce stanyçnyj provid, qkyj vybyragt starßi plastuny j seniory dano] stanyci.) Bulava • ce palycq z kuleg na odnomu kinci. ❒ U knqΩyx çasax bulavu vΩyvaly qk zbrog; u kozackyx çasax — qk symvol vlady. (Lyße koßovyj abo hetman nosyv bulavu.) ❒ U Plasti bulava — ce provid, abo çastyna provodu, napr., bulava na tabori abo SYMVOLIKA Holovna Plastova Bulava, qku vybyragt dele©aty kra]v na zborax KUPO. Bulavnyj, bulavna ❒ Za kozackyx çasiv, bulavnyçyj zberihav bulavu otamana. ❒ V Plasti bulavni [ çlenamy HPB iz specyfiçnog vidpovidalnistg, napr., Holovnyj Bulavnyj Uladu Plastuniv Gnakiv. 33
 • Odnostrij plastunky gnaçky Vidznaky velyka sribna metaleva lileq na malynovomu wytyku prynaleΩnosty do kurenq prynaleΩnosty do hurtka taboriv, z’]zdiv, svqt vyßkolu vporqdnyka UPN vyßkolu Zolota Bulava gnackyx umilostej SYMVOLIKA VFV • brunatna (bronzova) beretka (abo barvy vybrano] kurenem) • huculska kosyçka • malynovyj wytyk ta sribna, metaleva plastova lileq • blgzka piskovo] barvy • brunatna (bronzova) spidnyçka • xustka barvy kurenq • obruçyk (ßlgfka) do xustky • brunatnyj (bronzovyj) ßnur • svystok, pryv’qzanyj do obox kinciv ßnurka, vklada[tsq do livo] kyßeni blgzky • ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs • brunatni (bronzovi) pidkolinka • brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky na nyzkyx zakablukax. 34
 • Odnostrij plastuna gnaka 3 Vidznaky velyka sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku mala sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku vidznaçennq plastovoho stupenq dilovodstva (hurtkovyj abo kurinnyj) vporqdnyka roq SYMVOLIKA • beretka barvy vybrano] kurenem • malynovyj wytyk ta sribna metaleva plastova lileq • zelena soroçka • xustka barvy kurenq • obruçyk (ßlgfka) do xustky • zelenyj ßnurok • svystok, pryv’qzanyj do obox kinciv ßnurka, vklada[tsq do livo] kyßeni soroçky • zeleni ßtany • ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs • pidkolinka barvy podibno], qk odnostrij • çorni abo brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky. 35
 • Plastovyj odnostrij ❒ Plastuny nosqt odnostrij, wob pidkreslyty, wo vony naleΩat do odni[] plastovo] sim’] j uvaΩagt sebe rivnymy. ❒ Odnostrij pryhadu[ plastunam pro ]xni plastovi povynnosti ta vyroblq[ poçuttq estetyky. ❒ Plastuny nosqt odnostrij pid ças plastovyx zanqt: na sxodynax, zbirkax, svqtax, çasom na prohulqnkax ta na rannij ta veçirnij molytvi na tabori. V odnostroqx plastuny berut spilnu uçast u BohosluΩbax abo nacionalnyx svqtax. Çastyny odnostrog ❒ Toçnyj opys plastovoho odnostrog poda[ okremyj pravylnyk. V cij knyΩci podano rysunok pidstavovoho odnostrog gnaka j gnaçky. Okrim narysovanyx çastyn, pravylnyk dozvolq[, na zarqdΩennq poodynokyx krajovyx plastovyx starßyn: • dovhi ßtany dlq xlopciv; SYMVOLIKA • soroçky j blgzky z korotkymy rukavamy vlitku; • dlq gnaçok krajky zamist xustok i serdaky qk dodatkova çastyna odnostrog; • sportovyj strij. ❒ VaΩlyvo, wob odnostrij plastuna buv zavΩdy pravylnyj, tobto zhidnyj z obov’qzugçymy v Plasti prypysamy, i povnyj, tobto, wob ne brakuvalo poodynokyx çastyn. Plastuny dbagt, woby odnostrij buv çystyj, oxajnyj, nezimnqtyj. ❒ Na danyj vystup vsi vdqhagt odnoridnu çastynu odnostrog, napr., vsi vdqhagt dovhi ßtany, koly xolodno, xoça korotki [ teΩ çastynog odnostrog. ❒ VaΩlyvog çastynog odnostrog [ plastovi vidznaky. Inßyx vidznak plastuny na odnostrog ne nosqt. Plastovi vidznaky ❒ V Plasti [ rizni rody vidznak. Toçnyj opys vidznak, i de ]x treba nosyty, moΩna znajty u pravylnyku pro vidznaky. Tut podanyj spysok rodiv vidznak i deqki pryklady. ❒ Plastuny nosqt plastovi vidznaky lyße na odnostrog, z odnym vynqtkom — miniqtgrnu plastovu lileg moΩna nosyty z livo] storony hrudej zvyçajnoho odqhu. 36
 • Vidznaky prynaleΩnosty do Plastu 3 ❒ V UPN — orlqtko. ❒ V UPG, USP i UPS plastova lileq. Bilßa metaleva lileq sribno] barvy nosytsq na wytyku na nakryttg holovy. Menßa lileq nosytsq na wytyku na odnostrog. Barva wytyka [ malynova v UPG, zelena v USP i SYMVOLIKA brunatna (bronzova) v UPS. 28mm - 1-1/8” 37mm - 1-1/2” 22mm - 7/8” 31mm - 1-1/4” Vidznaky prynaleΩnosty do z’[dnan ❒ V UPN — vidznaky prynaleΩnosty do roq i hnizda. ❒ V UPG vidznaky prynaleΩnosty do kurenq j hurtka. ❒ V USP i UPS — vidznaka kurenq. 37
 • Vidznaky plastovyx stupeniv V UPN — vidznaky Ωovtodzgba, gnoho orlqty, orlqty. V UPG pryxylnyka, uçasnyka, rozviduvaça, skoba, pryxylnyci, uçasnyci, rozviduvaçky, virlyci, SYMVOLIKA skoba hrebcq, skoba observatora, hetmanskoho skoba, virlyci hrebcq, virlyci observatora, hetmansko] virlyci. V USP — starßoho plastuna çy starßo] plastunky. V UPS — seniora pryxylnyka, seniora praci, seniora dovir’q, seniora kerivnyctva. Vidznaky plastovyx dosqhnen V UPN — vidznaky ihrovyx komleksiv otroka, dΩury, zviduna; vidznaky novackyx umilostej, V UPG vidznaky gnackyx umilostej i vidznaka fizyçno] vpravnosty. 38
 • Vidznaky plastovyx vyßkoliv V UPG i USP 3 vidznaka fizyçno] vpravnosty Vidznaka stupenq kadry vyxovnykiv — vporqdnyka roq, hnizdovoho, vporqdnyka hurtka, zv’qzkovoho. Vidznaky vyßkilnyx taboriv SYMVOLIKA Zolota Bulava, Lisova Íkola, Íkola Bulavnyx. Vidznaky plastovyx dilovodstv Ci vidznaky nosqtsq na livij kyßeni soroçky odnostrog. ❒ V UPN — rojovoho, rojovo] — pasky sribno] barvy. ❒ V UPG — hurtkovoho, hurtkovo] — pasky sribno] barvy; kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. ❒ V USP i UPS — kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. ❒ Zastupnyka rojovoho, rojovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Zastupnyka hurtkovoho, hurtkovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Çleniv kurinnyx provodiv — pasok zoloto] barvy. 39
 • Vidznaky çleniv plastovyx starßyn Ci vidznaky nosqtsq nad livog kyßeneg soroçky odnostrog. ❒ Çleniv Stanyçno] ❒ Çleniv Holovno] Starßyny — pasky Plastovo] Bulavy sribno] barvy. — pasky zoloto] barvy. ❒ Çleniv Krajovo] Plastovo] Starßyny — pasky zoloto] barvy. Holovy Holovy SYMVOLIKA Çleniv vidpovidalnyx za Holovnyx Bulavnyx UPN, UPG, USP, UPS. UPN, UPG, USP, UPS. Çleniv Çleniv starßyny. Holovno] Plastovo] Bulavy. Çleniv bulav referentiv Spivrobitnykiv çleniv abo komendantiv. Holovno] Plastovo] Bulavy. Vidznaky z riznyx nahod Taboriv, z’]zdiv, svqt towo. (Ci vidznaky nosymo protqhom dvox rokiv vid dano] podi].) 40
 • VYQVY 4 PLASTOVO} DUXOVOSTY Vartosti Svqta DUXOVIST| Tradyci] Vyqvy duxovosty Plast postav u suspilstvi, v qkomu perevaΩaly ukra]nski xrystyqnski virovyznannq. Qk naslidok coho, deqki praktyky ta çastyny plastovo] prohramy [ pov’qzani z praktykamy ta obrqdom tyx virovyznan. Ce ne vyklgça[ moΩlyvosti, wo plastuny inßoho virovyznannq z inßym obrqdom moΩut stvoryty inßi praktyky çy prohramy dlq svo]x hrup. 41
 • Qk plastuny j plastunky molqtsq Na tabori molytvog rozpoçynagt i zakinçugt den Wodnq vranci, pislq vstavannq, ruxanky ta vporqdkuvannq ßater, uves tabir zbyra[tsq, zvyçajno v odnostroqx, na molytvu. Pislq oformlennq v lavax i zvitu (dyv. “Vporqd”) proxodyt molytva. Najçastiße, ce vidspivannq molytvy “Carg Nebesnyj”. Wojno pislq molytvy, xorunΩi pidtqhagt prapory j perevodqt reßtu prohramy. Uveçori, ostann[ zanqttq pered pidhotovkog do spannq — ce molytva. Zvyçajno — ce vidspivannq molytvy “Otçe Naß” na melodig, wo my nazyva[mo plastovog. Molytva moΩe vidbuvatysq na zbirci v lavax, abo pry kinci vatry çy vohnyka, dovkruhy vohng. Pislq “Otçe Naß”, trymagçys za ruky, plastuny we zakinçugt den korotkog pisneg “Niç vΩe jde, ... Z namy Boh”. Koly razom ]dqt Tradycijno, koly plastuny j plastunky razom ]dqt, vony spilno DUXOVIST| xrestqtsq pered ]dog i pislq ]dy. Ce starodavnij ukra]nskyj zvyçaj. Çasom plastuny j plastunky takoΩ vidmovlqgt indyvidualno svog tyxu molytvu. Na z¤]zdax abo svqtax Tak qk den na tabori, tak samo vsi oficijni z’]zdy ta svqta plastuny j plastunky poçynagt i kinçagt molytvog, najçastiße pisneg “Carg Nebesnyj,” “Otçe Naß” abo “BoΩe Velykyj”. 42
 • Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß! 4 DUXOVIST| Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß, Ty, kotryj [sy na nebi, Nexaj svqtytsq im’q Tvo[, Otçe naß! Nexaj pryjde carstvo Tvo[, Nexaj bude volq Tvoq, Qk na nebi tak i na zemli, Otçe naß! Xlib wodennyj naß, daj sohodni nam I prosty nam provyny naßi, Qk i my ]x prowa[mo DovΩnykam naßym. Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß! I ne vvedy nas u spokusu Ale izbavy nas vid lukavoho, Otçe naß! 43
 • Qk u Plasti vidznaçagt Rizdvo Kolqda U rizdvqnyj ças plastovi hurtky vidvidugt z kolqdog domy svo]x batkiv, rodyçiv, pryqteliv i susidiv. Hurtky hotugtsq do kolqdy: vyvçagt kolqdky j vinßuvannq, roblqt zvizdu, a çasom i pidhotovlqgt vertep. Holovna cil, çomu plastuny xodqt z kolqdog, ce ta, wob za starym ukra]nskym zvyça[m vitaty rodynu, druziv, hromadu radisnog pisneg Rizdva Xrystovoho. Pry cij nahodi plastuny zbyragt poΩertvy na potreby plastovo] orhanizaci] a dekudy, za rißennqm stanyci abo KPS, na qkus dobrodijnu cil (napryklad potreby syrit). Ale koly xtos ne moΩe (abo ne xoçe) Ωertvuvaty hrißmy za kolqdu, joho ne treba zobov’qzuvaty. (Pryklad orhanizuvannq kolqdy – dyv. “Dodatky” ) Plastova Sviçeçka Zvyçaj Plastovo] Sviçeçky poçavsq v diqspori v 1950-omu DUXOVIST| roci. Plastuny po cilomu sviti duxovo ob’[dnuvalysq, zapalyvßy symvoliçnu “sviçeçku” v toj Ωe ças, koly v Ukra]ni sxodyla perßa zirka i poçynavsq Svqtveçir. Z çasom plastuny minqly ças zustriçi, ale tradyciq “zapalgvannq sviçeçky” prodovΩuvalasq. Do sohodni, v bahatox stanycqx plastuny sxodqtsq razom i spilno zapalggt “sviçeçku” qk symvol duxovo] zluky vsix plastuniv z ukra]nskym narodom. Korotka prohrama nada[ svqtoçnyj nastrij, a zustriç plastovo] rodyny da[ nahodu sobi vza[mno pobaΩaty veselyx svqt, a hurtkam ostatoçno pereviryty plqny wodo vidvidyn domiv z kolqdog. U deqkyx stanycqx Plastova Sviçeçka ma[ inakßu formu. (Pryklad prohramy trady- cijno] Plastovo] Sviçeçky dyv. “Dodatky”.) 44
 • Qk robyty rizdvqnu zvizdu UΩyvaty tverdyj papir, tonki dowynky, dykt towo. Narysuvaty dva kvadraty, a todi menße j bilße kolo. Todi narysuvaty bilßi trykutnyky, a na kinec 4 menßi tak, qk na rysunku. Zvizda j kola moΩut buty abo z odnoho kuska abo z okremyx, zluçenyx razom. Kolory Male j velyke kolo — temno syn[. Velyka zvizda — Ωovta abo zolota. Mala zvizda — sribna abo bila. VΩyvaty farby, kolorovyj abo blyskuçyj papir abo polotno. Prykrasy Na male kolo daty ikonu, xrest abo zvizdu. Na velyke moΩna daty vyßyvanyj uzir, kolosky pßenyci, ziroçky, blyskuçyj poroßok, zoloti drotyky, dzvinoçky, pomalovani patyçky abo solomky, bilu vatu DUXOVIST| towo. Prykripyty do harnoho, derev’qnoho derΩaka. sm sm sm sm . sm 45
 • Qk u Plasti vidznaçagt Velykden Stijka pry BoΩomu Hrobi U deqkyx stanycqx, plastuny j plastunky v odnostroqx vidbuvagt stijku pry “BoΩomu Hrobi” v cerkvi svoho virovyznannq. Do tako] stijky plastuny j plastunky pidhotovlqgtsq: vyvçagt znaçennq stijky ta vidpovidnu povedinku. Pid ças stijky plastovi providnyky magt nahlqd nad pravylnym çerhuvannqm (zminy stijky). Pryklad pysanky "Çorne More" z Xersonwyny. Xvylqstyj ornament “bezkoneçnyk” symvolizu[ viçnist duxovoho Ωyttq. Cej ornament rozpovsgdΩenyj u pysankax riznyx çastyn Ukra]ny; u deqkyx pysankax vystupa[ qk dominugçyj element. DUXOVIST| Pysannq pysanok Tradycijno, qjce — ce symvol vesnqnoho probudΩennq zemli. Dlq xrystyqn (ta virugçyx deqkyx inßyx relihij) — ce symvol novoho duxovoho Ωyttq. Pered Velykodnem plastuny j plastunky pyßut pysanky j vyvçagt symvoliku na tradycijnyx pysankax. Plastove svqçene Wob spilno vidsvqtkuvaty Velykden, moΩna zorhanizuvaty “Plastove svqçene” — spilnyj obid abo perekusku dlq plastuniv, batkiv ta pryqteliv. 46
 • Ha]vky i stavlennq veΩ U Velykodnij ças, vsi zbyragtsq na majdani bilq 4 cerkvy abo v cerkovnij zali i vyvodqt ha]vky, stavlqt veΩi i provodqt ihry j zabavy. We pered Velykodnem plastuny j plastunky u stanyci vyvçagt ha]vky ta vpravlqgt stavlennq veΩ. Pryklad ha]vky Kryvyj tanec: cq vesnqnka-ha]vka ma[ duΩe bahato variqntiv i zaspiviv, qki poxodqt z riznyx ukra]nskyx zemel. Poxodyt vona we z davnix doxrystyqnskyx çasiv. MoΩlyvo, ce bula çastyna rytualiv, pov’qzanyx z todißnimy relihijnymy svqtkuvannqmy. Starodavnq pisnq ma[ slova: “Kryvoho tancg jdemo, kincq mu ne znajdemo: to vhoru, to vdolynu, to v DUXOVIST| ruΩu, to v kalynu.”Cq pisnq symvolizu[ i “rux” soncq po nebi (to sxodyt sonce, pidijma[tsq “vhoru”, to zaxodyt “vdolynu”); i zminu pir roku (“to v ruΩu to v kalynu”); i narodΩennq, Ωyttq ta smert. Rytm Ωyttq povtorq[tsq, nemov vinec bez kincq (“kincq mu ne znajdemo”). Do coho zmistu xrystyqny pizniße dodaly svij zmist: Xrystos svo[g smertg podolav smert i zdobuv dlq nas viçne Ωyttq. Na Velykden xrystyqny svqtkugt nove duxove Ωyttq, vinok abo kolo symvolizu[ viçne Ωyttq. Ha]vka, wo tut pomiwena, poxodyt z çasiv pislq kripaççyny: lgdy radily novym, vilnym Ωyttqm pislq skasuvannq kripaççyny. (“Teper nam qhilka myla, vΩe sq panwyna skinçyla.”) Kryvyj tanec My kryvoho tancg jdemo, . . . .2r Zakuj Ωe nam veselenko! . . . . .2r My v nim kincq ne znajdemo, . .2r Ty todi nam zakuvala, . . . . . . . . .2r Ani kincq, ani ladu, . . . . . . . . . . .2r Qk panwyna dqkuvala . . . . . . . .2r Ne piznaty, kotra zzadu . . . . . . .2r Teper nam qhilka myla, . . . . . . .2r Ty syvaq zozulenko, . . . . . . . . .2r VΩe sq panwyna skinçyla . . . ..2r 47
 • Qk u Plasti plekagt ukra]nski tradyci] Pid ças svo[] prohramy gnaky i gnaçky: ❒ vyvçagt narodni pisni, ❒ vyvçagt narodne mystectvo, ❒ perevodqt “scenky” z elementamy ukra]nskyx tradycij, ❒ obxodqt deqki tradycijni svqta. (ZauvaΩennq: Vsi podani daty [ za starym cerkovnym kalendarem). Plastovyj 'mykolajko' Den sv. Mykolaq prypada[ na 19 hrudnq. Des u toj ças do plastuniv i plastunok u stanyci abo v kureni, çasom, pryxodyt “mykolajko” abo najçastiße “anhelyk” ta “çortyk” i vony rozdagt “plastovi darunky”. Ce zavΩdy vesele svqto, povne plastovoho humoru, ale z uvahog, wob nikoho ne obrazyty. Malanka Novoriçne svqto Malanky prypada[ 13-ho siçnq. Ce svqto dijßlo do nas z hlyboko] davnyny, z peredxrystyqnskyx çasiv. U davnynu DUXOVIST| novyj rik — ce bulo velyke relihijne j hromadske svqto. Novoriçni svqta vvaΩalysq çarivnym çasom, koly probudΩuvalasq j stavala nebezpeçnog vsilqka neçysta syla. U veçir Malanky divçata j xlopci zbyralysq j veselylysq — wedrivkamy, pisnqmy, muzykamy, tancqmy ta smaçnog veçereg. V toj veçir plastuny j plastunky vlaßtovugt zabavy z muzykog ta tancqmy. Andri]vskyj veçir Xrystyqnske svqto svqtoho Andriq prypada[ 13 hrudnq. Pered xrystyqnskymy çasamy v tij pori naßi predky svqtkuvaly Kalytu — svqto pidboru pary. Naßi predky viryly, wo v den Kalyty, a holovno niççg, xodyt boh molodeçoho wastq, boh koxannq, boh odruΩennq, boh lgbovy. Xlopci j divçata spivaly pisni, wo maly mahiçnu sylu, woby pryvernuty sobi paru, pryxylyty dobru dolg. Kolyßni relihijni rytualy perejßly z çasom v ihry/voroΩby u naveçir’q sv. Andriq. Plastuny ne virqt u peredba- çennq voroΩby, ale Andri]vskyj veçir — ce nahoda navçytys pro tradyci] ukra]nskoho voroΩinnq i zabavytysq u hurti xlopciv i divçat. 48
 • Pryklady hadan-voroΩin andri]vskyx veçernyc ❒ Stavlennq dvox sviçok Stavytsq dvi sviçky, odnu proty druho]. Divçyna, wo ]j voroΩytsq, zlehka torka[tsq vkazivnymy palcqmy obox sviçok. Sviçky 4 zapalggt i vony horqt qkyjs ças. Qkwo sviçky pryxylylysq odna do odno], ce oznaça[, wo divçyna iz svo]m mylenkym poberutsq, qkwo sviçky poxylqtsq v rizni storony, para ne poberetsq. ❒ Vylyvannq vosku Roztoplggt visk i xlopec abo divçyna ll[ joho na xolodnu vodu. Na poverxni vody utvorggtsq riznomanitni fi©ury. Prysutni uvaΩno pryhlqdagtsq do cyx fi©ur i vhadugt majbutn[ tyx, wo vylyvaly sobi visk: bahatstvo, skore odruΩennq, neduha, zrada towo. ❒ Çy do pary.. Z pryhotovleno] kupky berut Ωmeng palyçok i raxugt. Koly vyxodyt do pary, to j divçyna (çy xlopec) matyme paru; koly ne do pary, to divçyna (çy xlopec) ne znajde sobi pary. Svqto Ivana Kupala ❒ Xrystyqnske svqto sv. Ivana Xrestytelq prypada[ 7 lypnq, ale kupalski tradyci] poçalysq we v doxrystyqnski çasy, koly DUXOVIST| lgdy oboΩaly sylu pryrody j uvaΩaly, wo vohon i voda oçywugt vid vplyviv zlyx syl. ❒ Ce svqto vidbuvalosq, koly sonce pidijmalosq najvywe nad zemleg, davalo najbilße tepla j svitla, vyqvlqlo svog najv- ywu “çudodijnu sylu” dlq roslynnoho j tvarynnoho svitu ta dlq lgdyny. Kupala uvaΩaly boΩestvom, a osoblyvo bohom koxannq. ❒ Çasto plastova molod orhanizu[ svqto Kupala u naveçir’q xrystyqnskoho svqta. Gnaky i gnaçky vyvçagt kupalski pisni ta perevodqt tradycijni ihry-rytualy. Xoç sohodni plastuny ne virqt u boΩestvennu sylu pryrody, kupalskymy pisnqmy ta rytualamy vony vyslovlggt vselgdski mri] pro koxannq ta lgbov Ωyttq j pryrody. 49
 • Pryklad gnackoho svqta Kupala Uden xlopci j divçata roblqt “Marenu” (podobu Ωinky) z solomy i budugt vohnyky; divçata pletut vinky. Kolys viryly, wo v kvitax perebuvagt dobri duxy, a vinok — symvol wastq, doli, koxannq, odruΩennq, uspixu, dobrobutu. Pid veçir divçata, u vinkax, z pisnqmy, jdut do riçky. Cej poxid moΩe buty z xorovodamy. Tam na nyx çekagt xlopci. Pid spiv toplqt “Marenu” — symvol zla. Divçata kydagt vinky v riçku i vidçytugt “svog dolg”: qkwo vinok plyve — bude dolq, qkwo potone — nedolq. Xlopci steΩat za vinkamy i z vody vytqhagt vinok “mylo]”. Vsi sparovani jdut do vohnyka i pary pereska- kugt çerez vohon. Kolys viryly, wo vohon oçystyt i vidvede bidu abo neçystu sylu. Kolys viryly, wo kupalska niç, naveçir’q svqta Kupala, – ce çarivna niç. U cg niç wastq lgdske xodylo po zemli, roslyny j tvaryny “hralysq”, a vsi temni j neçysti syly blukaly. U cg niç lgdyna mohla znajty “kvitku wastq”. Ale cg kvitku znaxodyla lyße spravΩnq, povnocinna lgdyna: idejna, smilyva, z sylnog DUXOVIST| voleg, povna syl i vidvahy, bo temni syly spokußaly ]] na koΩnomu kroci. Vyxodyt, wo cq “kvitka wastq” – ce samopi- znannq, udoskonalennq, piznannq Ωyttq j pryrody, ta sluΩinnq vysokij ide]: prqmuvannq lgdstva do wastq. Hej na Ivana Hej, na Ivana, hej, na Kupala, hej, hej, hej; Krasna divçyna doli ßukala, hej, hej, hej, Doli ßukala, vinoçok vyla, hej, hej, hej, Dali vodog joho pustyla, hej, hej, hej. Poplyn vinoçku, po bystrij xvyli, hej, hej, hej, Poplyn pid xatu, de Ωyve mylyj, hej, hej, hej. Poplyv vinoçok doli vodog, hej, hej, hej. Serce divçyny zabrav z sobog, hej, hej, hej. 50
 • 4 Inßi svqta Pid ças taboru dekoly prypada[ Svqto Spasa, PreobraΩennq Hospoda, 19 serpnq. Todi plastuny j plastunky pryhotovlqgt koßyky z sadovynog (tobto qbluka, hrußky towo) do svqçennq. Çasom u serpni, plastuny j DUXOVIST| plastunky orhanizugt “obΩynky”, svqto z nahody zakinçennq Ωnyv. Vony spivagt obΩynkovi pisni, vyvodqt xorovody j pletut vinok z pßenyci. Ce svqto pokazu[ istorig j davni ukra]nski tradyci]. Ci zvyça] moΩna perevodyty na vatri kurenq abo na svqti dlq batkiv çy inßyx hostej. Tradyci] kureniv V UPG patron kurenq — postat z ukra]nskoho mynuloho, napr., Lesq Ukra]nka, knqhynq Olha, Marusq Çuraj, Hryhorij Skovoroda, Dmytro Bajda Vyßneveckyj, Svqtoslav Zavojovnyk. Kurin pleka[ pisni j zvyça], povq’zani z dobog i Ωyttqm svoho patrona. Kureni USP i UPS takoΩ plekagt rizni tradyci] i zvyça], pov’qzani z ]xnim im’qm abo cillg. Napryklad, kurin “Çornomorci” pleka[ tradyci] ukra]nskyx moreplavciv; kurin “Hryhora Orlyka” orhanizu[ “Orlykiqdu”. Rizni kureni tvorqt rytualy, na osnovi ukra]nskyx vesilnyx zvyça]v, na vesillq svo]x çleniv. 51
 • Qk u Plasti svqtkugt nezaleΩnist Ukra]ny Plastuny j plastunky zavΩdy viryly, wo ukra]nskyj narod moΩe najkrawe rozvyvatysq u svo]j derΩavi j u Plasti plekaly ideg derΩavno] samostijnosty. Donedavna, Den Samostijnosty buv 22 siçnq i vidznaçuvav proholoßennq nezaleΩnosty Ukra]nsko] Narodno] Respubliky v 1918 roci j proholoßennq Sobornosty, tobto zluky ukra]nskyx zemel, u 1919 roci. Deqki stanyci takoΩ vidznaçagt datu 1-ho lystopada 1918 r., proholoßennq Zaxidno] Ukra]nsko] Narodno] Respubliky. U cej den orhanizugt “Lystopadovyj marß” — miΩhurtkove marßove zmahannq po misti abo v parku. DUXOVIST| Vid 1991 roku, my vidznaça[mo 24 serpnq qk Den NezaleΩnosty Ukra]ny. Vidznaça[mo joho po-riznomu, zaleΩno vid obstavyn — çasom ce kurinne svqto, çasom stanyçne, çasom plastuny v odnostroqx berut uçast u hromadskyx svqtax. VaΩlyvo, woby plastova molod zrozumila znaçennq samostijnosty dlq ukra]nskoho narodu ta joho kultury. 52
 • ISTORIQ 5 PLASTU DΩerela Ukra]nskyj Plast Ukra]nskyj skavtskyj rux Plastun — skavt Spadwyna Slova plastun i skavt — synonimy. Skavt v anhlijskij movi — rozvidnyk (rozviduvaç). Kozaky ISTORIQ nazyvaly rozviduvaça — Spomyny plastunom. OsnovopoloΩnyky Plastu vykorystaly ce istoryçne slovo dlq çleniv svo[] orhanizaci]. Orhanizaciq Plast postala v 1911 roci na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx, holovno v Halyçyni. Okremi hrupy ukra]nsko] molodi, qki plekaly skavtski (skavtovi) idealy, poqvylysq v riznyx çastynax Ukra]ny j sered emihrantskyx hromad kruhom svitu. Vony nazyvaly sebe po-riznomu, to plastunamy, to skavtamy. I plastuny, i skavty viryly j virqt u skavtski idealy: rozvytok lgdyny, plekannq xarakteru, pomiç druhomu ta dobrodijnu pracg dlq suspilstva, dlq batkivwyny. 53
 • Svitovyj skavtin© Poçatok v Anhli] Robert Bejden-Pavel, “Bi-Pi”, buv britanskym heneralom pid ças bursko] vijny 1899-1902 rr. Todi vin perekonavsq, wo molod zdibna nadzvyçajnyx vçynkiv, ale potrebu[ idejno] ta praktyçno] pidhotovy. Koly Bi-Pi povernuvsq do Anhli], vin pokynuv vijskovu sluΩbu j zanqvsq vyxovannqm molodi. Na pidstavi vlasnoho vijskovoho dosvidu, doslidΩen nad tradyciqmy vyxovannq v riznyx kra]nax svitu j spostereΩen v Anhli], wo xlopci magt pryrodnyj hin tvoryty hurtky, Bi-Pi stvoryv systemu samovyxovannq, qku opysav v knyΩci “Skavtin© dlq xlopciv” (1908). Svitovyj rux Z Anhli], Skavtin© duΩe ßvydko poßyryvsq po bahatox kra]nax svitu j stav svitovym ruxom. KoΩna kra]na perebyra[ metodu j zahalni naprqmni Skavtin©u ta nada[ cij orhanizaci] svo[ridnoho nacionalnoho zmistu. ISTORIQ U 1920 r. nacionalni skavtovi orhanizaci] stvoryly miΩnarodnu spilku, zvanu: MiΩnarodna Konferenciq Bojskavtskoho Ruxu. Konferenciq vidbuva[tsq koΩnyx dva roky, a miΩ ]] zasidannqmy di[ vybranyj neg Svitovyj Komitet. Dilovym sekretariqtom [ Svitove Skavtske Bgro. Wo çotyry roky vidbuvagtsq svitovi z']zdy skavtiv — DΩembori. Perße bulo v 1920 r. Spoçatku, v bilßosti kra]n, divçata tvoryly svog vlasnu okremu orhanizacig pobudovanu na tyx samyx zasadax wo skavty. Zçasom, deqki skavtski orhanizaci], napryklad, francuzka j nimecka, oxopyly j xlopciv i divçat. Sohodni, v deqkyx kra]nax divçata j xlopci tvorqt spilnu orhanizacig, v inßyx vony tvorqt lyße deqki spilni çastyny, napryklad, spilne novactvo j okreme gnactvo, a v deqkyx vony tvorqt zovsim okremi orhanizaci]. Do Plastu divçata j xlopci naleΩaly vid samoho poçatku. (Na cij storinci [ vidznaky : Britani], Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu i Svitovo] Asociqci] Ìidiv i Skavtok.) 54
 • Etapy istori] Plastu Perßyj etap (1911-1920 rr.) Poçatok 5 V Halyçyni V 1911 r. u Lvovi, d-r Oleksander Tysovskyj (“Drot”), Petro Franko ta Ivan Çmola zasnuvaly perßi plastovi hurtky. OsnovopoloΩnyky Plastu buly perekonani, wo ukra]nskomu narodovi potribna molodeça orhanizaciq, podibna do anhlijskoho skavtin©u. Drotiv hurtok pry Akademiçnij Himnazi] u Lvovi sklav plastovu prysqhu 12 kvitnq 1912 r. Ce buv oficijnyj poçatok Plastu. V 1913 r. vidbuvsq perßyj z']zd predstavnykiv plastovyx hurtkiv u Lvovi, na qkomu stvoreno Orhanizacijnyj Plastovyj Komitet. U tomu Ω roci, pid provodom Çmoly, vidbuvsq perßyj plastovyj mandrivnyj tabir. Do 1914 r. xlop'qçi j divoçi plastovi viddily isnuvaly v Halyçyni pry vsix ukra]nskyx i bahatox polskyx himnaziqx (serednix ßkolax, sebto 5-12 klqsax), de buly uçni ukra]nci. Plastuny v ukra]nskomu suspilstvi ISTORIQ Vid poçatku isnuvannq Plastu, plastuny vklgçalysq v taki akci] ukra]nskoho suspilstva, qki vony vvaΩaly korysnymy dlq rozvytku ukra]nskoho narodu j zdobuttq nezaleΩno] ukra]nsko] derΩavy. Do Perßo] Svitovo] Vijny ukra]nski zemli buly rozdileni: sxidnq çastyna bula pid carskog Rosi[g, a zaxidnq çastyna pid Avstro-Uhorwynog. Naprykinci Perßo] Svitovo] Vijny, qka poçalasq v 1914 roci, ukra]nci stvoryly svog samostijnu derΩavu. U 1918 roci proholoßeno Ukra]nsku Narodnu Respubliku v Ky[vi j Zaxidng Ukra]nsku Narodnu Respubliku u Lvovi. U 1919 roci ci dvi respubliky z'[dnalysq. Plastuny braly uçast u borotbi za samostijnist: napryklad, vony vstupaly u rqdy Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv, i v 1918 r. braly uçast u Lystopadovomu Perevoroti u Lvovi. Poza Halyçynog U 1914 roci Plast poßyryvsq poza meΩi Halyçyny j rozvynuvsq na Bukovyni. Perßyj polk buv stvorenyj u Çernivcqx. Toho samoho roku poqvylysq perßi skavtski viddily na centralno- i sxidnoukra]nskyx zemlqx: u Ky[vi, u Baxmutskomu poviti j na Xarkivwyni. Odnak pomiΩ skavtamy u Sxidnij Ukra]ni j Plastom u Halyçyni ne bulo zv'qzku. Pid ças vyzvolnyx zmahan za ukra]nsku derΩavu (1917-1919) Plast rozvynuvsq j poßyryv svog diqlnist na centralni ta sxidni çastyny Ukra]ny. Napryklad, u Bilij Cerkvi postaly hurtky. U plastovu orhanizacig uvijßly takoΩ deqki skavtski hurtky, qki do toho çasu isnuvaly okremo. 55
 • Druhyj etap (1920-1930 rr.) Rozvytok Ukra]na ne mohla todi zberehty svo[] samostijnosty. Z poçatkom 1920-yx rokiv Sxidnq Ukra]na stala çastynog Radqnskoho Sogzu. Bilßa çastyna zaxidno] Ukra]ny popala pid polsku vladu, a menßa çastyna — pid çesku, rumunsku, a zhodom uhorsku vladu. U 20-yx rokax u radqnskij çastyni (SRSR) Plast buv zaboro- nenyj, a na zaxidnix zemlqx Plast poΩvavyv svog diqlnist. (Pid ças vijny diqly lyße deqki hurtky v kilkox mistax.) Plast rozvyvavsq holovno v Halyçyni, poßyryvsq na Zakarpattq, Volyn ta Prqßivwynu. Poza ukra]nskymy zemlqmy Zçasom Plast poßyryvsq takoΩ sered ukra]nsko] emi- ©racijno] molodi u kra]nax Zaxidno] Evropy. Ci plastuny robyly perßi zaxody nav'qzaty kontakt iz svitovym skavtskym ruxom. Zavdqky takym zaxodam odyn plastun iz Zakarpattq buv na DΩembori v 1920 roci. ISTORIQ Idealy Plastu-skavtskoho ruxu perejßly takoΩ do ukra]nsko] molodi za okeanom. Protqhom 1920-yx i 1930-yx rokiv u Kanadi tvorylysq hrupy plastuniv- skavtiv holovno pry parafiqx. Zçasom, deqki spivpra- cgvaly z kanadskymy skavtamy. V 1924 roci v Kanadi bula zare[strovana orhanizaciq molodi “Plast” pry tovarystvi Siç. Vona diqla kilka rokiv pid ci[g nazvog. Cq orhanizaciq vΩyvala deqki materiqly halyckoho Plastu, ale ne bulo orhanizacijnoho zv'qzku miΩ dvoma “Plastamy”. U 1920-yx rokax postaly plastovi-skavtski hurtky pry cerkovnyx parafiqx v SÍA (ZSA). Podibno do kanad- skyx hrup, vony ne maly orhanizacijnyx zv'qzkiv z Plastom na ukra]nskyx zemlqx. Bilßist hrup dovho ne proisnuvala. Zakarpatskyj Plastovyj Herb vyloΩenyj z kaminnq v 1938 r. 56
 • Na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx 5 Sxodyn 7 kurenq UPG u plastovij domivci u Lvovi pry vul. Blqxarskij ç. 9 1928 r. Na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx Plast rozvyvavsq po mistax i selax: ISTORIQ u Halyçyni majΩe v usix ukra]nskyx serednix ßkolax, na Volyni v bahatox miscevostqx pry “Prosvitax” (çytalnqx). Do Plastu vstupylo bahato molodi z riznyx verstv suspilstva: iz selqnskyx, robitnyçyx i profesijnyx rodyn. U perßyx rokax v Plasti buly lyße gnaky, gnaçky j starßi. U 1920-yx rokax Plast oxopyv teΩ inßi vikovi hrupy, i tak postaly okremi ulady novactva, gnactva ta starßoho plastunstva. Provodom Plastu stala Verxovna Plastova Komanda. Plastova orkestra v BereΩanax v 1920-yx rokax. 57
 • Plastovi kureni na hori Sokil bilq Pidlgtoho v Karpatax v 1920-yx rokax. ISTORIQ Vidbuvalysq mandrivni ta postijni tabory. Mytropolyt Andrej Íeptyckyj podaruvav plastunam plowu na hori Sokil u Karpatax. Tabir plastunok na Sokoli v 1929 r. 58
 • 5 Mytropolyt Andrej Íeptyckyj i joho brat Klymentij z plastunamy v Pidlgtomu v 1928 roci. Poçala poqvlqtysq nyzka plastovyx publikacij, a zokrema knyΩka d-ra O. Tysovskoho “Ûyttq v Plasti” j plastovyj Ωurnal “Molode Ûyttq”. Na Plastovi Verxovni Z']zdy pry]ΩdΩalo çymraz bilße ISTORIQ plastuniv i plastunok i Plast poçav rozhortaty woraz ßyrßu diqlnist. Severyn Levyckyj poda[, wo v 1925 r. bulo 37 gnackyx kureniv i ponad 2 000 plastuniv i plastunok, a v 1930 r. bulo 93 kureni i 6 000 plastuniv i plastunok Oskilky Plast vyxovuvav povnocinnyx svidomyx ukra]nciv z providnyckymy qkostqmy, polska vlada zaboronyla plastovu diqlnist na Volyni v 1928 roci, v Halyçyni v 1930 roci. Vodnyj tabir na Dnistri 5-ho kur. im. kn. Osmomysla v Stryg 1927-1928 r. 59
 • Tretij etap (1930-1944 rr.) Ta[mnyj Plast Xoç Plast buv zaboronenyj, plastuny v Halyçyni dalße pracgvaly ta[mno pid vyhlqdom orhanizaci] — Komisi] Vyxovnyx Osel i Mandrivok Molodi (KVOMM) i pid opikog tovarystva Ridna Íkola. Todi vyxodyv Ωurnal “Vohni”. Praceg keruvav ta[mnyj provid — Plastovyj Centr. Plastovyx providnykiv, qkyx vykryvaly, polska vlada hostro karala areßtamy ta uv'qznennqm u koncentracijnyx taborax. Plast na Zakarpatti Pislq Perßo] Svitovo] Vijny Zakarpattq naleΩalo do Çexo- Slovaççyny. Tut plastova diqlnist vidkryto rozvyvalasq: plastuny spivpracgvaly z çeskymy, slovackymy ta inßymy skavtamy. Qkyjs ças Plast diqv na Prqßivwyni, a v Prazi plastuny stvoryly plastovu orhanizacig, wo nazyvalasq Sogz Ukra]nskyx Plastuniv Emi©rantiv (SUPE). Plastovi hrupy diqly po riznyx mistax Evropy, napr., v Danci©u (Ìdansku), ParyΩi, Za©rebi. V 1938 roci Karpatska Ukra]na (Zakarpattq) proholosyla nezaleΩnist. Çleny SUPE j plastuny Zakarpattq vklgçalysq v ukra]nsku hromadsku ta vijskovu diqlnist; vony dopomahaly ISTORIQ tvoryty Orhanizacig Nacionalno] Oborony “Karpatska Siç”. U toj ças Plast na Zakarpatti naraxovuvav 3 000 çleniv. V 1939 roci madqry okupuvaly Zakarpattq j prypynyly diqlnist Plastu. V toj ças perestalo diqty takoΩ SUPE. Perßa “Lisova Íkola” v 1938 r. u Soloçyni pry Svalqvi, Zakarpattq. Vo[nnyj ças V 1939 r. vybuxla Druha Svitova Vijna. Pislq bilßovycko] okupa- ci] Zaxidno] Ukra]ny, v 1941 roci koly nimci okupuvaly ukra]nski zemli, plastuny probuvaly vidnovyty svog diqlnist vidkryto, ale nimecki okupanty coho ne dozvolyly. Plastuny dalße diqly ta[mno pid nazvog Vyxovno] Spilnoty Ukra]nsko] Molodi (VSUM). 60
 • P'qtyj etap (1950-1990 rr.) Plastovi orhanizaci] po sviti Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u SÍA (ZSA) v 1951 r. Na poçatku 1950-yx rokiv u ßistox kra]nax (Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], SÍA (ZSA), Kanadi j Nimeççyni) buly stvoreni krajovi provody. Vsgdy postaly podibni orhanizacijni struktury: plastovi stanyci v poodynokyx miscevostqx, ob'[dnani u krajovij orhanizaci], qku oçolgvala Krajova Plastova Starßyna. V ISTORIQ Avstrali] buly çotyry postijni stanyci, v Ar©entini odna (deqkyj ças bulo try), u Velykobritani] odna (svoho çasu bulo sim), u SÍA (ZSA) miΩ 25 i 30, u Kanadi sim i v Nimeççyni odna. Wo dva roky vidbuvalysq krajovi z']zdy dlq obhovorennq problem, plqniv i obrannq provodu. Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u Kanadi v 1951 r. Wob zatrymaty [dnist Plastu, v 1954 r. vsi krajovi plastovi orhanizaci] stvoryly Konferencig Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO). Wo try roky na zbory KUPO z']ΩdΩalysq dele©aty vsix plastovyx orhanizacij, woby vybraty provid: Holovnu Plastovu Bulavu ta Holovnu Plastovu Radu. Osidok provodu buv u SÍA (ZSA) abo Kanadi. Na çoli plastovoho ruxu stoqv Naçalnyj Plastun qk symvol [dnosty. Dlq usuçasnennq plastovo] praci bulo sklykano try Plastovi Kon©resy. 62
 • Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) Perexidnyj ças Pislq vijny, velyke çyslo ukra]nciv opynylosq poza meΩamy Ukra]ny, holovno v taborax pereselenciv u Nimeççyni j Avstri]. 5 Tam Plast vidnovyv svog diqlnist: plastuny tvoryly hurtky; vidbuvaly plastovi tabory; vydavaly plastovi Ωurnaly. Vyjßov plastovyj spivanyk “V Dorohu”. Plastovyj provid — Holovna Plastova Starßyna j Holovna Plastova Rada — buv u Mgnxeni. Kilka rokiv pislq vijny bahato ukra]nciv, v tomu çysli plastuniv, pere]xalo do inßyx zaxidnoevropejskyx derΩav i za okean do Pivniçno] i Pivdenno] Ameryky. V Kanadi i SÍA we dalße isnuvaly ukra]nski skavtski hrupy, stvoreni nezaleΩno vid orhanizaci] Plast, wo postala v Halyçyni. Ale plastuny, wo pry]xaly, vidnovyly svog orhanizacig i trymaly zv'qzok iz provodom Plastu v Mgnxeni. (Poky poçalasq masova emi©raciq z Evropy, provid Plastu v Nimeççyni doruçyv indyvidualnym plastunam hurtuvaty plastuniv i orhanizuvaty plastovi hrupy u ]xnix novyx kra]nax poselennq.) MiΩ 1946 i 1950 rokamy z'qvylysq hrupy plastuniv u Tunisi], ISTORIQ Franci], Brazyli], Avstrali], Ar©entini j Velykobritani], a najbilße oseredkiv postalo v SÍA (ZSA) j u Kanadi. Nevelyke çyslo plastuniv zalyßylosq v Nimeççyni i v Avstri]. Perßyj z’]zd plastuniv pislq Druho] Svitovo] Vijny v Mittenvaldi, v Nimeççyni v 1947 r. 61
 • Plastovi zanqttq Okrim wotyΩnevyx plastovyx zanqt, vidbuvalysq riznoho rodu litni ta zymovi tabory dlq UPN i UPG. }x orhanizuvaly kurinni, stanyçni abo krajovi provody. Vyxodyly plastovi Ωurnaly: dlq 5 UPN “Hotujs”, dlq UPG “Gnak”, dlq USP “Do Vysot”, potim spilno z UPS “Plastovyj Ílqx”, a dlq vyxovnykiv “Vohon Orlyno] Rady” i “V Dorohu z Gnactvom”. Deqki kureni USP i UPS maly svo] vydannq. Vyßkoly Dlq vyxovnykiv re©ulqrno vidbuvalysq vyßkoly vporqdnykiv i hnizdovyx UPN (Rady Orlynoho Vohng) i vyßkoly vporqdnykiv i zv'qzkovyx UPG. Na tereni Kanady ta SÍA (ZSA) postaly takoΩ miΩkrajovi vyßkoly: “Zolota Bulava” — dlq samovdoskonalennq gnakiv i gnaçok ta dlq vyroblennq providnyckyx qkostej i vmin, “Lisova Íkola” j “Íkola Bulavnyx” — dlq vyßkolennq çleniv bulav gnackyx taboriv. Hospodarka V usix miscevostqx plastuny pidßukaly dlq sebe plastovi domivky, a ISTORIQ v deqkyx miscevostqx zakupyly vlasni domy j oseli: v Avstrali] dvi plastovi oseli, v Ar©entini plastovyj dim i oselg, u Velykobritani] plastovu oselg, v Kanadi dvi plastovi oseli j çotyry plastovi domy, u SÍA (ZSA) ßist plastovyx osel i ßist plastovyx domiv. Çlenstvo Kraj 1959 1969 1980 1990 Avstraliq — 882 702 492 Ar©entina — 244 102 117 Velykobritaniq — 110 159 124 SÍA (ZSA) — 4363 4063 2767 Kanada — 1590 1293 1066 Nimeççyna — 166 207 182 Razom 5100 7355 6527 4748 63
 • MiΩkrajovi zanqttq Wo p’qt rokiv vidbuvalysq 1. OsnovopoloΩnyk Plastu d-r Oleksander miΩkrajovi plastovi Tysovskyj i perßyj Naçalnyj Plastun, Severyn Levyckyj, sered plastovyx zustriçi na terenax SÍA providnykiv na perßij GMPZ na oseli (ZSA), Kanady, Nimeççyny “Plastova Siç” u Kanadi v 1957 r. 2. GMPZ na oseli “Baturyn” v Kanadi v 1967 r. ta Avstrali]. Ci zustriçi 3. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v SÍA v davaly nahodu plastovij 1962 r. i pokaz plastovyx odnostro]v. 4. GMPZ v Avstrali] v 1986/7 r. molodi nav’qzuvaty druΩbu 5. GMPZ u Nimeççyny v 1983 r. j spivΩyttq. 6. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v 1982 r. 1 4 ISTORIQ 2 64
 • 6 5 3 65 ISTORIQ 5
 • Plast u hromadi Indyvidualno, plastuny zavΩdy braly aktyvnu uçast u riznyx haluzqx ukra]nskoho suspilnoho Ωyttq: v polityci, ekonomi], nauci, osviti, mystectvi, suspilnij sluΩbi towo. Plastovi providnyky u comu dopomahaly. Napryklad, pl. sen. Copa Pali]v prodovΩ desqtok rokiv zaoxoçuvala plastuniv pracgvaty v hromadi j stymulgvala novi naprqmy ta rozvytok hromady, holovno v dilqnci osvity. Plastunky, qki pl. sen. Copa Pali]v orhanizuvaly Svitlyçku i Ukra]nsku 1906-1968 Kooperatyvnu Íkolu v Toronti, nazvaly ]x im. Copy Pali]v. Plastovi hrupy braly uçast u riznyx hromadskyx pro[ktax. Napryklad, kiß plastunok v Toronti orhanizuvav qrmarky ruçnyx robit ta pryznaçuvav fondy na vydannq “Encyklopedi] ISTORIQ Ukra]noznavstva” Naukovoho Tov. im. T. Íevçenka. Plast stav naj- bilßym fundatorom-mecenatom encyklopedi]. Fundatory buly holovnog pidporog vydannq. Plastunky stanyci Toronta zi svo]my ruçnymy robotamy na plastovomu bazari v 1972 roci. Krajovi Plastovi Orhanizaci] vklgçylysq v krajovi hromadski nadbudovy, a Plast, qk svitova orhanizaciq, stav çlenom Svitovoho Kon©resu Vilnyx Ukra]nciv (teper SKU) — najvywo] ob'[dnugço] (strißno]) orhanizaci] ukra]nciv poza meΩamy Ukra]ny. 66
 • Íostyj etap istori] Plastu vid 1990 r. VidrodΩennq Plastu v Ukra]ni 5 ISTORIQ VidrodΩenyj Plast perevodyt zaprysqΩennq u Lvovi v 1990 r. Naprykinci 1980-yx rr. u Radqnskomu Sogzi zminylasq polityçna sytuaciq: urqd zlahidnyv kontrolg nad slovom i kontaktamy zi Zaxo- dom. Postaly orhanizaci], qki spryqly nacionalnomu vidrodΩenng. U zaxidnij Ukra]ni, de kolys diqv Plast, zberehlasq pam'qt pro noho i joho tradyci]. Dexto mav nahodu dovidatysq pro Plast za kordonom. Na ukra]nskyx zemlqx poqvlqlasq plastova literatura. Vperße poqvylysq pravylni informaci] pro Plast u presi. Zavdqky praci odynyc i pidderΩky deqkyx novyx orhanizacij, vynykly plastovi hrupy v riznyx seredovywax i riznyx miscevostqx. UΩe v 1990 roci buly plastovi hrupy v Lucku, Ky[vi j Donecku, ale najßyrße Plast rozvynuvsq u Lvovi, de Miska Rada zatverdyla statut plastovoho tovarystva 22 lgtoho 1990 r. Zmahannq za samostijnist i proholoßennq nezaleΩno] Ukra]ny v 1991 r. spryqly rozvytkovi Plastu. Poqvylysq gnacki j starßoplastunski kureni ta novacki hnizda; vidbuvalysq litni tabory; poçalysq oficijni vyßkoly vyxovnykiv; vidbuvalysq krajovi z']zdy; v kvitni 1991 r. zatverdΩeno krajovyj statut i nazvu Plast - Ukra]nska Skautska Orhanizaciq. Poqvylasq plastova presa, “Cvit Ukra]ny”, vydannq stanyci Ternopil. Plastuny z diqspory dopomahaly materiqlamy, vyklykamy /zaproßennqmy vyxovnykiv z Ukra]ny na vyßkoly na zaxid i braly uçast v perevedenni perßyx vyßkoliv v Ukra]ni. 67
 • Nezakinçena lelijka na nezakinçenomu tabori v Ukra]ni v serpni 1991 r. Tabir perervano pislq sproby putçu v Moskvi. U Ωovtni 1991 r. Plast Ukra]ny pryjnqto do KUPO. U toj Ωe ças poçalysq kontakty z svitovym skavtin©om, wob uvijty v miΩ- narodnyj skavtskyj rux. U 1993 r. vidbulysq v Ukra]ni perßi miΩkrajovi vyßkilni tabory i Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç (GMPZ) z nahody 80-littq Plastu. U 1995 r. plastuny razom z inßymy skavtamy z Ukra]ny vzqly uçast u XVIII-mu Svitovomu DΩembori v Niderlqndax. ISTORIQ Z’]zd KUPO 1991 r. na qkomu pryjnqto orhanizaci] Plastu Ukra]ny, Polwi ta Slovaççyny. Plastun Ihor Hryniv (2-j z prava) z d-r Ûak Moreljo- nom, Heneralnym Sekreta- rem Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu (1-yj z liva) pid ças XVII DΩembori Skavtiv u Pivdennij Kore] v 1991 r. 68
 • Inßi skavtski orhanizaci] v Ukra]ni Pislq rozpadu Radqnskoho Sogzu perestaly diqtu pionerski orhanizaci]; bahato lgdej v Ukra]ni turbuvalosq doleg molodi. Po Ukra]ni postalo bahato 5 hrup, wo nazyvaly sebe “skavtskymy”. Ne vsi vony plekaly skavtski idealy çy diqly za skavtskog metodog. VΩe protqhom kilkox rokiv idut perehovory dlq stvorennq odni[] orhanizaci], qka b uvijßla do Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu. Plast u Sxidnij Evropi V 1990 r. poçalosq orhanizuvannq plastovyx hrup u Polwi: poqvylysq hurtky gnakiv i gnaçok i troxy pizniße, ro] novactva; poçaly vidbuvatysq tabory; stvorylasq orhanizacijna struktura. Pomymo trudnowiv pov'qzanyx z tym, wo plastuny duΩe rozkyneni, rozvynulasq normalna plastova pracq. U Slovaççyni Plast rozvyvavsq dosyt povilno: v 1991 r. vidbuvsq perßyj z']zd, a v 1992 r. perßyj tabir. Obydvi krajovi orhanizaci] uvijßly v KUPO v 1991 r. ISTORIQ Plastuny v Polwi v 1991 r. Na tabori v Slovaççyni v 1992 r. 69
 • 1 1 Plast poza Ukra]nog ISTORIQ Z vidrodΩennqm nezaleΩno] Ukra]ny j Plastu v nij, bahato doroslyx plastuniv zvernulo svog dobrodijnu pracg na rozvytok molodo] derΩavy. U vidnoßenni do Plastu, plastuny z diqspory dopomahaly holovno postaçagçy materiqly j vyßkolggçy vyxovnykiv. V 1990-yx rr. u diqspori Plast prodovΩuvav diqty tak qk diqv pered tym: pracq po roqx, hnizdax, hurtkax, kurenqx, u stanycqx, na taborax, vyßkolax, u vydavnyctvi. 6 70
 • 5 2 3 4 5 ISTORIQ 1. Vyßkil vporqdnykiv UPG z uçastg plastuniv i skavtiv z Ukra]ny na oseli “Plastova Siç” u Kanadi v 1995 r. 2. U SÍA reklqmugt Ωurnaly. 3. “Hotujs” — Ωurnal dlq novactva. 4. Plastova hrupa v Brazyli] v 1994 r. 5. U redakci] Ωurnalu “Gnak” v 1997 r. 6. Plastuny v Ar©entini v 1997 r. 7. Plastova hrupa u Velykobritani] v 1993 r. 8. Plastuny v Nimeççyni v 1995 r. 7 8 71
 • OsnovopoloΩnyky Plastu Oleksander ❒ profesor Ukra]n- Tysovskyj skoho Ta[mnoho (Drot) Universytetu u Lvovi 9.8.1886-29.3.1968 (1920-1924 rr.); ❒ çlen NTÍ (Naukove ❒ Narodyvsq u seli By- Tovarystvo im. T. kovi, Mostyskoho ra- Íevçenka); profesor jonu, Lvivsko] obl.; Ukra]nskoho ❒ doktor biolohiçnyx DerΩavnoho nauk; Universytetu im I. ❒ uçytel pryrodo- Franka u Lvovi znavstva v Akademiç- (1939-1941 rr.); nij Himnazi] u Lvovi ❒ 1944 r.na emi©raci] v (1911-1939 rr.); Avstri]; Ivan Çmola ❒ u rosijskomu poloni (6.3.1892-lito 1941) (1915 -1917 rr.), u polskomu poloni ISTORIQ ❒ Narodyvsq u Solot- (1920 - 1922 rr.); vyni, Bohorodçan- ❒ uçytel istori], skoho rajonu, Ivano- heohrafi] ta Frankivsko] obl.; tilovyxovannq u ❒ Ma©ister himnazi] v Qvorovi pryrodnyçyx nauk; (1922-1930 rr.); ❒ polkovnyk ❒ uv'qznenyj u Ukra]nskyx Siçovyx polskij tgrmi za Strilciv ta Armi] pracg v Plasti Ukra]nsko] Narodno] (1930-1932 rr.); Respubliky; ❒ uçytel himnazi] u Petro Franko v himnazi] u Lvovi (21.6.1890-lito 1941) (1911-1914 rr.); ❒ sotnyk Ukra]nskyx ❒ Narodyvsq u Siçovyx Strilciv Nahu[vyçax, (1918-1920 rr.); naçalnyk v Drohobyckoho rajo- Ukra]nskij nu, Lvivsko] obl.; Halyckij Armi]; syn pysmennyka ❒ uçytel himnazi] u Ivana Franka; Kolomy] ❒ vypusnyk Lvivskoho (1922-1930 rr.); Politexniçnoho ❒ naukovyj Instytutu; spivrobitnyk u ❒ uçytel tilovyxovannq Naukovo-Doslidnomu 72
 • ❒ pomer u Vidni 29 bereznq “Ûyttq v Plasti” Qk uçytel pryro- 5 1968 r. (1921, 1961, 1969 rr.). doznavstva, vyznaçavsq ❒ Avtor “Plastovoho velykog lgbov'g do U Plasti obitu”. studentiv. Sumlinno ❒ Orhanizator perßoho ❒ Vybranyj holovog spovnqv vzqti na sebe plastovoho hurtka v Verxovno] Plastovo] obov'qzky, buv serjoznyj i Akademiçnij Himnazi] u Rady (1918, 1924 r.). zrivnovaΩenyj. Vin Lvovi (1911 r.). opracgvav sxemu ❒ Pereviv perßu prysqhu orhanizaci] ta vyxovnu z plastunamy 12 kvitnq, 1912. systemu Plastu, wob çerez ❒ Avtor knyΩeçky pracg nad sobog molod “Plast” (1913 r.) rozvyvalasq ta hartuvala ta pidruçnyka svij xarakter. Drohobyçi ❒ najvyznaçnißyj Çmola buv nadzvyçajno (1932-1939 rr.); skavtmaster Plastu u ener©ijna lgdyna. Vin ❒ kerivnyk pedahohiçnoho dilqnkax taboriv ta ISTORIQ stavyv velyki vymohy do domu desqtyriçky vyßkoliv; sebe j do inßyx. Vplyvav (1939-1941 rr.); ❒ perßyj komendant na inßyx svo]m prykladom ❒ zahynuv u tgrmax NKVD. taboriv na Sokoli i vminnqm. Vin buv znavec v Karpatax i lgbytel pryrody, U Plasti (1922-1930 rr.); ❒ Orhanizator plastovyx ❒ kurinnyj 1-ho kurenq vsestoronnij sportovec, UPS im. S. Tysovskoho ; dosvidçenyj u terenovyx hurtkiv u Lvovi (1911); ❒ zasnovnyk ta zv'qzkovyj ❒ komendant perßoho ihrax. 17-ho kurenq gnakiv im. taboru plastuniv- M. Drahomanova u senioriv u Pidlgtomu. Qvorovi; Instytuti Prykladno] (1939-1941 rr.); Franko buv spravnyj Xemi] u Xarkovi ❒ zahynuv 1941 r. fizkulturnyk i cikavyvsq (1931-1936 rr.); peredusim tilovyxovannqm ❒ uçytel u Lvovi U Plasti ta ihramy, qk zasobymy dlq ta Qvorovi ❒ orhanizator plastovyx rozvytku rozumu j tila. (1936-1939 rr.); hurtkiv u Lvovi Zbyrav folklorno- ❒ çlen Naukovoho v 1911 r.; etnohrafiçni materiqly ta Tovarystva im. T. ❒ avtor knyΩeçky Íevçenka; pysav opovidannq. “Plastovi hry i zabavy” ❒ dekan Tovaroznavçoho (1913 r.). fakultetu Ukra]n- skoho DerΩavnoho Instytutu Radqnsko] Torhivli u Lvovi 73
 • Naçalni Plastuny Severyn Levyckyj (Siryj Lev) (1890-1962) Narodyvsq bilq mista Radexova, v Ukra]ni; uçytel, çlen Plastu vid 1920 r., Verxovnyj Plastun (1947-1954 rr.), Naçalnyj Plastun (1954-1962 rr.). ISTORIQ Grij Starosolskyj (1907-1991) Narodyvsq u Lvovi, v Ukra]ni; doktor prava, çlen Plastu vid 1922 r., Naçalnyj Plastun (1972-1991 rr.). Lgbomyr Romankiv (1931- ) Narodyvsq v Ûovkvi, v Ukra]ni; doktor metalurhi] i materiqliv; çlen Plastu vid 1946 r.; stav Naçalnym Plastunom 1997 r. 74
 • PLASTOVA 6 STRUKTURA STRUKTURA Qk plastuny j plastunky zorhanizovani Plastuny rozdileni po vikovyx Novactvo hrupax — uladax ta po çastynax orhanizacijno] struktury: roqx, hnizdax, hurtkax, kurenqx, stanycqx, kraqx. Gnactvo Plastovi ulady • Dlq molodi vid 6 do 11 rokiv: Vyxovnyky Ulad Plastuniv Novakiv (UPN-iv), Ulad Plastunok Novaçok (UPN-ok). • Dlq molodi vid 11 do 17 rokiv: Ulad Plastuniv Gnakiv (UPG-iv), Ulad Plastunok Gnaçok (UPG-ok). • Dlq doroslyx vid 18 rokiv: Ulad Starßoho Plastunstva (USP) i Ulad Plastovoho Senioratu (UPS). Kra] rißagt vikovi hranyci. 75
 • Novaky j novaçky Novaky i novaçky — ce najmolodßi plastuny. ❒ Vony pereΩyvagt perßi kroky (stadi]) plastuvannq — osobystyj rozvytok ta spivΩyttq v hrupi. ❒ Vony magt svog prohramu vidpovidnu dlq ]xnoho viku, (inakßu vid gnacko]): • hragt ihry, spivagt pisni, • sluxagt rozpovidi, perebuvagt “u sviti kazky”, zdobuvagt vmilosti, taborugt. ❒ Vony zhurtovani v ro] i hnizda. ❒ Za pravylnykom najkrawe, woby v odnomu ro] bulo vid ßesty do desqty novakiv abo novaçok, ale çerez rizni obstavyny, ro] çasom magt bilße çyslo çleniv. ❒ Çasom ro] buvagt mißani vikom, navit statevo, qkwo nema dosyt xlopciv çy divçat odnoho viku. ❒ V odnomu hnizdi buva[ vid dvox do çotyrox ro]v. KoΩnyj rij i koΩne hnizdo ma[ svog nazvu j svoho vyxovnyka — bratçyka abo sestryçku. Gnaky i gnaçky STRUKTURA Hurtok ❒ Hurtok odnolitkiv ce osnova cilo] orhanizacijno] struktury j systemy samovyxovannq. ❒ Za pravylnykom optymalne çyslo [ ßist do visim çleniv u hurtku, ale çerez rizni obstavyny, hurtky çasom magt vid çotyrox do dvanadcqtox çleniv. ❒ Çasom hurtok buva[ mißanyj vikom i statevo, qkwo nema dosyt odnolitkiv xlopciv abo divçat na okremi hurtky. ❒ Krajovi provody rißagt, qk vyxovnyky u riznyx obstavynax polahodΩugt problemy pov’qzani z perexodom z novactva do gnactva. ❒ Hurtok vybyra[ svij provid, qkyj provadyt praceg hurtka. ❒ Do hurtka [ pryznaçenyj vporqdnyk abo vporqdnycq, tobto starßyj druh abo podruha, qki dopomahagt, doradΩugt i vidpovidagt za hurtok. Kurin ❒ Kurin ma[ vid dvox do p’qtox hurtkiv gnakiv abo gnaçok riznoho viku. ❒ Çasom buvagt mißani kureni, wo skladagtsq z divoçyx ta xlop’qçyx hurtkiv abo z mißanyx hurtkiv. ❒ Praceg kurenq provadyt vybranyj provid, pid nahlqdom vyxovnyka — zv’qzkovoho abo zv’qzkovo]. 76
 • 6 Starßi plastuny j plastunky ta seniory STRUKTURA Pislq plastuvannq v UPN i UPG, bahato plastuniv baΩa[ dalße pracgvaty v Plasti j vykonuvaty rizni obov’qzky. ❒ Dorosli plastuny zorhanizovani v kurenqx i oseredkax praci. ❒ U kureni moΩut buty plastuny abo plastunky z riznyx stanyc (miscevostej) i riznyx kra]v. ❒ Starßi plastuny j plastunky dano] stanyci naleΩat do oseredku praci Uladu Starßoho Plastunstva, a seniory — do oseredku praci Uladu Plastovoho Senioratu. Kadra Vyxovnykiv Vyxovnyky — ce ti starßi vikom plastuny j plastunky, qki dopomahagt molodi plastuvaty. Vsi digçi vyxovnyky tvorqt novacki çy gnacki Kadry Vyxovnykiv. ❒ U Plasti [ rizni vyxovnyky: • v UPN [ vporqdnyky ro]v (sestryçky j bratçyky) i hnizdovi, • v UPG [ vporqdnyky hurtkiv i zv’qzkovi. (}x gnactvo klyçe “druΩe” çy “podruho”.) ❒ Vyxovnyky moΩut buty çlenamy USP, UPS abo UPG (vyxovnyky novactva). 77
 • Sxema orhanizacijno] struktury stanyci 6 Zahalni Zbory Stanyci (berut uçast çleny USP, UPS i Plastpryqt) Stanyçna Stanyçna Stanyçnyj Rada Starßyna Sud Çesty Sta- Py- Skarb- Ose- Ose- Pred- nyç- sar nyk red- red- stav- nyj ko- ko- nyk (-a) vyj vyj Plast- STRUKTURA (-a) (-a) pry- USP UPS qtu Osoba Osoba vidpovidalna vidpovidalna za UPN-ok za UPG-iv Osoba Osoba vidpovidalna vidpovidalna za UPN-iv za UPG-ok Hnizda Hnizda Kureni Kureni UPN-ok UPN-iv UPG-ok UPG-iv Ro] Ro] Hurtky Hurtky ZauvaΩennq: ❒ Toçna struktura stanyci zaleΩyt vid krag. ❒ Osoby, wo vidpovidagt za novactvo çy gnactvo çasom nazyvagtsq referenty, çasom koßovi (dyv. st 32). ❒ U deqkyx stanycqx odna osoba vidpovida[ za novakiv i novaçok j odna za gnakiv i gnaçok. ❒ U malyx stanycqx çasom hnizdovi j zv’qzkovi [ çlenamy stanyçno] starßyny zamist referentiv çy koßovyx. ❒ U stanyçnij starßyni çasom [ dodatkovi dilovodstva, napr., holova vyxovnoho sektora abo referent domivky çy oseli. ❒ Ne koΩna stanycq ma[ sud çesty. 79
 • Batky (Plastpryqt) Batky plastovo] molodi zavΩdy dopomahagt na rizni lady: ❒ finansovo zabezpeçugt plastovu diqlnist; ❒ dopomahagt v administraci] Plastu; ❒ dopomahagt z transportom; ❒ dopomahagt z prohramog. Çasom batky tvorqt svog hrupu zi svo]m provodom — Plastpryqt abo Lanku Batkiv. Stanycq Usi plastuny j plastunky, vid novakiv do senioriv, qki meßkagt v odnij miscevosti razom tvorqt stanycg. ❒ Na zahalnyx zborax stanyci starßi plastuny j plastunky, seniory ta predstavnyky Plastpryqtu (qkwo takyj isnu[ v stanyci) vybyragt Stanyçnu Starßynu, qka provadyt praceg stanyci, ta Stanyçnu Radu dlq perevirky praci u stanyci. ❒ Do provodu stanyci vxodqt stanyçnyj, zastupnyk, pysar, skarbnyk i osoby, qki vidpovidagt za UPN, UPG, USP i STRUKTURA UPS. U riznyx stanycqx ci posty magt rizni nazvy. ❒ Provid stanyci: • dba[ pro prymiwennq dlq plastuniv, • orhanizu[ spilni plastovi svqta, • pidßuku[ lgdej na vyxovni ta administratyvni posty, • vidpovida[ za pracg po uladax. Krajova Plastova Orhanizaciq Vsi plastuny j plastunky v odnij kra]ni naleΩat do krajovo] orhanizaci] Plast. ❒ U deqkyx kra]nax, Plast zare[strovanyj u derΩavi qk grydyçne tilo. Ce zabezpeçu[ jomu vyklgçne pravo korystuvatys nazvog “Plast”. ❒ KoΩna krajova orhanizaciq ma[ svij statut, u qkomu opysani obov’qzky j prava çleniv. ❒ Wo dva roky vidbuva[tsq Krajovyj Plastovyj Z’]zd, na qkyj pry]zdΩagt dele©aty vsix stanyc. Z’]zd vyznaçu[ naprqmni praci j vybyra[ Krajovu Plastovu Starßynu (KPS) dlq provadΩennq praci j Krajovu Plastovu Radu (KPR) dlq perevirky praci. ❒ Do krajovoho provodu vxodqt holova, zastupnyk, pysar, skarbnyk i osoby, qki vidpovidagt za UPN, UPG, USP i UPS. Vony nazyvagtsq po-riznomu: referenty, komendanty çy bulavni. ❒ Krajovi provody: • koordynugt naprqmni plastovo] praci v krag, • orhanizugt spilni zanqttq (krajovi tabory, zustriçi towo), • orhanizugt vyßkoly j materiqly dlq vyxovnykiv. 78
 • Konferenciq Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO) Usi krajovi plastovi orhanizaci] [ çlenamy Konferenci] Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij. ❒ Dele©aty kra]n z’]zdΩagtsq wo try roky, wob rißaty pro spilni pravylnyky, spilnu dig i vybraty provid — Holovnu Plastovu Bulavu (HPB) i dlq perevirky praci — Holovnu Plastovu Radu (HPR). ❒ Do HPB vxodqt holova, zastupnyk holovy, heneralnyj sekretar, dilovod finansiv i hospodarky, holovni bulavni: UPN-iv, UPN-ok, UPG-iv, UPG-ok, USP, STRUKTURA UPS i dilovod vydan. Naçalnyj Plastun Naçalnyj Plastun abo Plastunka sto]t na çoli ukra]nskoho plastovoho ruxu, qk symvol [dnosty. Joho çy ]] prava j funkci] magt holovno poçesnyj i reprezentatyvnyj xarakter. Naçalnoho Plastuna vybyragt çleny USP i UPS wo sim rokiv. Tut podano vidznaku Naçalnoho Plastuna Lgbomyra Romankova. 80
 • HURTOK 7 v UPG SpivΩyttq Gnackyj hurtok Hurtok — ce osnovna klityna v gnactvi. U Plasti hurtok najkrawe nada[tsq na pro- ces samovyxovannq gnakiv i gnaçok, tobto Diq v hurtku vidbuva[tsq holovna plastova diqlnist dlq ]xnoho rozvytku j korysty. Pid ças zanqt u hurtku, gnactvo pizna[ HURTOK idealy j orhanizacig Plastu ta rozvy- DruΩba va[tsq fizyçno, umovo, suspilno j duxovo. V hurtku buvagt gnaky j gnaçky z riznymy zdibnostqmy j odne odnomu dopomaha[ u ]xnij praci j rozvytku. TakoΩ dopomahagt gnactvu vyxovnyky. Plastova prohrama v gnactvi dilytsq na try proby i [ opysana v okremij çastyni coho dovidnyka. Hurtok perevodyt plastovu prohramu v svij osoblyvyj sposib. U vybori zanqt çleny vyqvlqgt inici- qtyvu j tvorçist ta vykorystovugt svo] ta vyxovnykovi talanty j specyfiçni zacikavlennq. VaΩne, wob zanqttq plekaly plastovi idealy j ne pereçyly plastovym zasadam abo pravylam. Çomu hurtok? • Gnakam i gnaçkam pry[mno j korysno buty çlenamy hrupy. • V hurtku lehko spilkuvatysq i razom pracgvaty. • V hurtku koΩnyj ma[ aktyvnu i vidpovidalnu rolg. • V hurtku koΩnyj moΩe dopomohty inßomu. • Hurtok — ce mala klityna suspilstva. • V hurtku çleny vçatsq pro prava j obov’qzky. • V hurtku çleny digt razom i vidçuvagt sylu spilno] di]. • V hurtku çleny vçatsq, wo spilnu sylu slid uΩyvaty dlq dobra çleniv i dobra svoho hurta, svo[] orhanizaci] ta spilnoty. 81
 • Vyxovnyky: vporqdnyk, vporqdnycq, zv'qzkovyj, zv'qzkova Vyxovnyky — ce ti starßi vikom plastuny j plastunky, wo dopo- mahagt molodi plastuvaty. U Plasti buvagt rizni vyxovnyky. Vporqdnyk — ce starßyj druh u hurtku gnakiv, a vporqdnycq — starßa podruha u hurtku gnaçok. ❒ Ci vyxovnyky dopomahagt hurtkovi diqty, dohlqdagt, wo di[tsq, i vidpovidagt za te, wob vyxovnyj proces u hurtku buv plastovym i korysnym. Ce znaçyt, wo vony poqsnggt çlenam hurtka pro Plast, qk bratysq do praci, pomahagt plqnuvaty i pizniße analizuvaty pracg, i çasom dewo sami perevodqt. HURTOK ❒ Poradamy i zauvaΩennqmy vyxovnyky takoΩ dopomahagt poody- nokym gnakam i gnaçkam u ]xnomu samovyxovnomu procesi. ❒ Vyxovnyky dbagt, woby povedinka j pracq gnactva buly zhidni z plastovymy zasadamy j pravylamy. ❒ Vporqdnyky j vporqdnyci ne vykonugt usi[] praci hurtka. Vony zavΩdy dagt zmohu gnactvu vyqvyty svog iniciqtyvu i, koly potribno, staragtsq ]] sponukaty; vony pobudΩugt proces samovyxovannq. ❒ Vporqdnyky i vporqdnyci spivpracggt zi zv’qzkovymy, qki vidpovidagt za vyxovnu pracg kureniv i utrymugt zv’qzok z batkamy ta inßymy çlenamy plastovyx provodiv. ❒ DuΩe vaΩne, vyxovnyky vidpovidagt za bezpeku gnactva. 82
 • Nazva j symvolika hurtka Plastovyj hurtok vybyra[ sobi 7 svog nazvu j svij symvol. Zvyçajno ce nazva zvira, ptaxa abo roslyny; çasom cq nazva pov’qzana z patronom abo tradyci[g kurenq. Hurtok moΩe maty svog barvu, svo[ znameno. Znameno nosyt i zberiha[ hurtkovyj abo hurtkova. Znameno Znameno hurtka vykonane z biloho polotna u formi rivnoramennoho trykutnyka 7.5 (osnova 25 sm, vysota 30 sm). sm 3 " 25 sm 10" Oba dovhi boky troxy HURTOK zaokruhleni. (Dyv. rysunok.) Na pravij storoni, na zahostrenomu kinci, naßytyj menßyj trykutnyk z materiqlu koloru kurenq (vysota 7.5 sm). 30 sm " Po seredyni znamena, na pravij 12 storoni, naßyta sylvetka symvolu hurtka z materiqlu çornoho koloru. V horißnomu kuti podane çyslo kurenq (çornymy cyframy). Livyj bik hurtkovoho znamena pokrytyj materiqlom koloru hurtka. Znam’q hurtka nosymo na plastovij palyci, prykriplene abo pryv’qzane vzdovΩ pidstavy, abo pidtqha[mo na wohlu po kurinnyx znamenax. Hurtkovi tradyci] Hurtok moΩe tvoryty j vvodyty v Ωyttq svo] zvyça]. Napryklad: hurtok moΩe maty hurtkovu pisng abo hurtkovyj klyç; moe maty svij oryhi- nalnyj sposib vidkryttq abo zakryttq sxodyn; moΩe buty tradyciq hurtkovoho taboru qk dodatok do inßyx kurinnyx çy krajovyx taboriv. 83
 • Obov'qzky j prava çleniv hurtka KoΩnyj çlen gnackoho hurtka: ❒ bere aktyvnu uçast u vsix plastovyx zanqttqx hurtka, a qkwo ne moΩe buty prysutnij, zazdalehid opravdu[ svog vidsutnist; ❒ bere aktyvnu uçast u plqnuvanni, perevedenni j analizi praci ciloho hurtka; ❒ proqvlq[ iniciqtyvu, zholoßu[tsq do vykonannq konkretnyx zavdan, qki [ çastynog zahalnoho plqnu praci; ❒ spivdi[ z druhymy çlenamy hurtka: dopomaha[ svo]m vminnqm i korysta[ zi znannq i zdibnostej inßyx; ❒ ma[ pravo holosu u vybori dilovodiv u hurtku i v kureni; ❒ ma[ pravo kandyduvaty do provodu hurtka j kurenq; ❒ ma[ zmohu provadyty vidpovidalnu j korysnu pracg; ❒ ma[ pravo vidpovidalno korystuvatysq vyrqdom hurtka i kurenq. Hurtkovi dilovody • Hurtkovyj, hurtkova. • Zastupnyk hurtkovoho, zastupnycq hurtkovo]. HURTOK • Pysar. • Skarbnyk. • Hospodar. • Xronikar. • Dodatkovi dilovody za potrebog (napryklad, fotohraf, referent transportu). ❒ Çleny vybyragt provid hurtka holosuvannqm i bilßistg holosiv. Najçastiße vybir vidbuva[tsq wo ßist misqciv abo woroku. ❒ Hurtkovi dilovody vedut okremi knyhy dilovodiv abo vsi vpysugt vidpovidni informaci] v odnu “knyhu hurtka”. U comu dovidnyku podano informaci], wo moΩut vxodyty do poodynokyx knyh dilovodiv. Ti sami informaci] moΩut jty do “knyhy hurtka”. ❒ Pislq likvidaci] hurtka knyhy peredagtsq do kurinnoho arxivu. 84
 • Obov'qzky hurtkovyx dilovodiv Hurtkovyj çy hurtkova ❒ oçolg[ svij hurtok, reprezentu[ hurtok i vystupa[ vid imeny 7 hurtka; ❒ postijno spilku[tsq z çlenamy hurtka i sluxa[ ]x zauvaΩennq j porady; ❒ dba[, wob hurtok mav plqn praci, wob cej plqn vklgçav plastovu prohramu, wob cej plqn buv vykonanyj, wob hurtok zrobyv analizu perevedeno] praci, a opislq zvitu[ pro diqlnist hurtka na radi hurtkovyx ta pereda[ pysemnyj zvit kurinnomu abo kurinnij; ❒ dba[, wob usi braly uçast u praci hurtka, zdobuvaly plastovi stupeni j vyqvlqly qknajbilße svoho potenciqlu; ❒ steΩyt za praceg hurtkovyx dilovodiv i dba[, wob usi vykonuvaly svo] obov’qzky; ❒ pidpysu[ protokoly sxodyn hurtka j ce svidçyt, wo hurtok uvaΩa[ protokol pravylnym; ❒ vxodyt u sklad rady hurtkovyx kurenq j vklgça[tsq v pracg kurenq; HURTOK ❒ rozhlqda[ i polahodΩu[ vsi doruçennq j proxannq, qki pryxodqt na adresu hurtka, i proxannq çleniv hurtka; ❒ provadyt knyhu hurtkovoho. Knyha hurtkovoho i hurtkovo] vklgça[ ❒ informaci] pro koΩnoho çlena: im’q, prizvywe, adresu, çyslo telefonu, datu narodΩennq, imena batkiv abo opikuniv, datu vstupu do hurtka j daty zdobuttq stupeniv; ❒ plqn praci hurtka, datu vykonannq koΩno] çastyny abo pryçynu, çomu zaplqnovane ne vykonano; ❒ zaplqnovanu prohramu hurtkovyx sxodyn. (Pryklad storinok z knyhy hurtkovoho dyv. “Dodatky”.) 85
 • Zastupnyk hurtkovoho, zastupnycq hurtkovo] ❒ zastupa[ hurtkovoho çy hurtkovu, koly vin abo vona ne moΩe vykonuvaty svo]x obov’qzkiv; ❒ spivpracg[ z hurtkovym abo hurtkovog j dopomaha[ z ]xnimy obov’qzkamy; ❒ zapysu[ prysutnist çleniv na zanqttqx; ❒ u hurtku proponu[ vidznaçennq abo perestorohy çlenam hurtka; ❒ vede knyhu zastupnyka. Knyha zastupnyka vklgça[ ❒ informaci] pro koΩnoho çlena: im’q, prizvywe, adresu, çyslo telefonu, datu narodΩennq, datu vstupu do UPG, zdobuti plastovi stupeni, zdobuti plastovi vmilosti, oderΩani vidznaçennq abo perestorohy, vidbuti tabory; ❒ spysok prysutnosti: spysok usix zanqt hurtka, ]xnq data j xto z hurtka buv prysutnij, xto vidsutnij opravdano abo neopravdano. (Pryklad storinok z knyhy zastupnyka dyv. “Dodatky”.) Hurtkovyj pysar ❒ pyße protokoly zanqt hurtka; HURTOK ❒ vidpovida[ na lysty razom z hurtkovym çy hurtkovog; ❒ zberiha[ kopi] lystuvannq. Knyha protokoliv ❒ U protokoli treba zapysaty korotko, wo diqlosq na sxodynax, qki rißennq hurtok pryjnqv i xto vidpovida[ za vykonannq tyx rißen. ❒ Protokol potribnyj, woby ne bulo Ωadnyx neporozumin i woby nixto niçoho ne zabuv. (Ce vydno z nyΩçe-podanoho prykladu.) ❒ Qk pryjde ças pysaty zvit, usi potribni informaci] budut zapysani. ❒ Pislq sxodyn abo zanqt pysar ma[ vpysaty protokol do knyhy. ❒ Na nastupnyx sxodynax hurtka cej protokol treba proçytaty, çleny hurtka moΩut vyslovyty svo] zauvaΩennq, çy vse toçno zapysano; popravky treba zapysaty, a ostatoçnyj protokol pidpysugt pysar i hurtkovyj. Ce sta[ dokumentom hurtka j pislq pidpysannq protokolu, ne moΩna joho minqty. ❒ Protokoly — ce odna forma pysannq istori] hurtka. (Inßa forma — ce xronika.) (Pryklad protokolu dyv. “Dodatky”.) 86
 • Skarbnyk ❒ pryhotovlq[ finansovyj plqn dlq sxvalennq hurtkom; ❒ zbyra[ çlenski vnesky abo bud-qki oplaty, wo magt pryjty do hurtka, qk napryklad, oplata za xarçi na prohulqnku; 7 ❒ zberiha[ hroßi v bezpeçnomu misci zatverdΩenomu hurtkom, moΩlyvo v banku abo u finansovij ustanovi; ❒ vyplaçu[ za vytraty, wo buly sxvaleni hurtkom; ❒ vpysu[ prybutky i vytraty (pryxody j rozxody); ❒ zberiha[ vsi raxunky. Knyha skarbnyka ❒ U knyzi skarbnyk zapysu[ vsi prybutky j vytraty (data, suma j za wo) i obçyslg[ saldo, sebto kincevu sumu, qka pokazu[, skilky hroßej hurtok povynen we maty. ❒ Raz u misqc abo kvartalno pereçyslggtsq hroßi, çy suma, pokazana v knyzi, [ v kasi. Qkwo hurtok zberiha[ svo] hroßi v banku abo inßij finansovij ustanovi, treba zrivnqty saldo v HURTOK bankovij knyΩci z sumog, pokazanog v knyzi skarbnyka. ❒ V okremij çastyni knyhy, skarbnyk takoΩ zapysu[ hurtkovi çlenski vnesky. (Pryklad storinok z knyhy skarbnyka dyv. “Dodatky”) Hospodar ❒ pryhotovlq[ plqn majnovyx potreb dlq sxvalennq hurtkom; ❒ robyt zakupy majna j zberiha[ joho v porqdku; ❒ vpysu[ v knyhu vsi zakupy i stan majna. Xronikar ❒ vidpovida[ za xroniku; ❒ zaoxoçu[ vsix dopysuvaty abo v inßyj sposib dodavaty do xroniky. Xronika V xronolohiçnomu porqdku xronika opysu[ Ωyttq i pracg hurtka, podi], zv’qzani z Ωyttqm hurtka, xarakterystyku çleniv, vraΩennq z praci ta zauvaΩennq do ne]. Do xroniky moΩut dopysuvaty rizni çleny hurtka, a çasom i xtos z-poza hurtka. Zmist moΩe buty povaΩnyj abo veselyj. Do xroniky dobre vklgçaty znimky i rysunky. 87
 • Knyhy odnoho hurtka HURTOK Çomu potribni knyhy? • Knyhy — ce dokumenty hurtka. • U knyhax [ potribni informaci] pro çleniv. • U knyhax zapysani osqhnennq çleniv hurtka. • U knyhax [ potribni informaci] pro zanqttq hurtka. • Knyhy dopomahagt plqnuvaty, orhanizuvaty j zvituvaty. • Knyhy dopomahagt u vedenni dilovodstva — vse, wo potribno pam’qtaty, zapysano. • Knyhy vçat, qk vesty orhanizovanu pracg. • Knyhy dopomahagt plekaty vidpovidalnist. • U knyhax zapysana plastova diqlnist i spohady hurtka. 88
 • Qk buty dobrym providnykom u hurtku KoΩnyj çlen hurtka çasom vidpovida[ za provedennq qko]s çastyny prohramy, çy to bude hra, çy cila prohulqnka. Todi toj 7 çlen sta[ providnykom. Os kilka vkazivok, wo dobryj providnyk robyt: ❒ rozumi[ cil, qku hurtok xoçe osqhnuty; ❒ podba[, wob usi rozumily cil tak samo; ❒ rozumi[, wo potribno zrobyty j çomu; ❒ duma[, qk najkrawe moΩna vykonaty zavdannq; ❒ peredbaça[ moΩlyvi problemy j pereßkody; ❒ rado sluxa[ porady druhyx i bere ]x do uvahy; ❒ hotovyj pity na kompromis; ❒ razom z hurtkom toçno zaplqnu[ abo predstavyt plqn do zatverdΩennq; ❒ dilyt pracg spravedlyvo j tak, wob koΩnyj çlen mih dobre vykonaty; ❒ vklgça[ vsix çleniv u svij plqn i bere do uvahy ]xni baΩannq; ❒ zrobyt tak, qk hurtok rißyt, navit qkwo ce ne toçno tak, qk HURTOK vin çy vona xoçe; ❒ da[ doruçennq qsno j zrozumilo; ❒ pislq perevedennq plqnu, robyt pidsumky j sluxa[ zauvaΩennq inßyx; ❒ da[ vsim naleΩne pryznannq za uspix i çastynno bere na sebe vidpovidalnist za nevdali storony vykonannq prohramy. 89
 • Diqlnist hurtka Rody zanqt • taboruvannq, • sxodyny, • vatry, • prohulqnky, • inßi zanqttq. HURTOK Sxodyny Qk çasto? Hurtok potrebu[ sxodytysq rehulqrno j çasto (perevaΩno wotyΩnq) ta spilno wos robyty: ❒ woby osqhnuty metu plastuvannq; ❒ woby çleny hurtka zapiznalys i zdruΩylys iz sobog. De vidbuvagtsq sxodyny? Sxodyny vidbuvagtsq v prymiwenni, pryznaçenomu dlq Plastu, abo sered pryrody. Najkrawe perevodyty qknajbilße zanqt sered pryrody, zaleΩno vid obstavyn, pory roku, a çasom i pohody. 90
 • Wo gnaky i gnaçky roblqt na sxodynax? Vidkryttq i zakryttq 7 Toçno, u vyznaçenyj ças, hurtkovyj abo hurtkova vidkry- va[ sxodyny. Isnugt rizni moΩlyvi formy vidkryttq. Odna forma Hurtkovyj abo hurtkova kaΩe: “Uvaha!” (Vsi vstagt i povertagtsq do hurtkovoho.) “Strunko! Vidkryvag sohodnißni sxodyny plastovym klyçem SKOB!” Hurtok vidpovida[: “Sylno! Krasno! ObereΩno! Bystro!” Hurtkovyj abo hurtkova: “Spoçyn! Svobidno” (abo “Spoçyn! Rozxid!”). Inßa forma Same vidkryttq take same, ale hurtkovyj abo hurtkova vstavlq[ hurtok v odnu lavu po velyçyni j sperßu zvitu[ vporqdnykovi. Toçni podrobyci, qk ce robyty, opysani v çastyni pro vporqd. HURTOK Taku formu hurtok uΩyva[, qkwo bude qkas osoblyva podiq, napryklad, çlen hurtka dista[ pryznannq za harno vykonane zavdannq abo za qkes vynqtkove dobre dilo. Ce takoΩ dobra nahoda dlq gnakiv i gnaçok vpravlqty vporqd. Perevirka prysutnosty Zastupnyk zapysu[ vsix prysutnix ta perevirq[ çy vidsutni opravdani. (Çlen hurtka, wo ne moΩe vzqty uçast u sxodynax, opravdu[ svog vidsutnist pered sxodynamy.) Çytannq protokolu Pysar çyta[ protokol z poperednix sxodyn. U protokoli zapysano korotko, wo stalosq na sxodynax i, najvaΩ- lyviße, qki rißennq abo plqny hurtok namityv i vykonav. Çleny dodagt svo] zauvaΩennq, qkwo wos toçno ne zaprotokolovano abo propuweno. Todi pysar i hurtkovyj pidpysugt protokol i vin sta[ dokumentom hurtka, qkoho vΩe ne moΩna minqty. Spravy, wo vyplyvagt z protokolu Pislq proçytannq protokolu perevirq[tsq çy vsi zavdannq, qki zapysano v protokoli, vykonano. 91
 • Spiv Pid ças formalnoho vidkryttq, pid ças marßu, pry vatri abo na sxodynax, najkrawe tvoryt nastrij pisnq. Svog radist, badorist, svij smutok i plaç plastuny çasto vyslovlggt pisneg. Pry[mno sisty v hrupi, holovno pry vohni, i spivaty. Varto znaty bahato pisen, zokrema plastovyx pisen, woby pry zustriçax vidçuty tu [dnist z plastunamy riznyx çastyn svitu. Ale kolys treba ci pisni vyvçaty. }x najkrawe vyvçaty u hurti, na plastovyx sxodynax. Hurtok plqnu[, qki pisni vin xoçe vyvçaty, i koΩnoho tyΩnq cej plqn vykonu[. Plastovi pisni ta inßi cikavi pisni moΩna znajty u plastovomu pisennyku (spivanyku). Qk navçyty pisng Po zmozi, spivaty pid muzyku hitary, syntezatora, çy inßoho instrumenta. 1. Perespivaty cilu perßu striçku, wob usi poznajomylysq z melodi[g. 2. Vyqsnyty nezrozumili slova. 3. Providnyk spiva[ 1 abo 2 frazy/rqdky, hurtok povtorq[. 4. Tak perejty perßu striçku. HURTOK 5. Providnyk i hurtok razom spivagt perßu striçku. 6. Hurtok sam spiva[ perßu striçku. 7. Podibno navçyty druhu striçku. 8. Pisng moΩna povtoryty, qkwo [ ças i baΩannq. Vyvçennq pisni ne povynno tryvaty dovße, qk 15 xvylyn. Çasom treba rozdilyty vyvçennq na dvo[ sxodyn. Novu pisng treba povtorqty protqhom kilkox nastupnyx sxodyn. Xoç perevaΩno ne korysno maty slova pisni pered sobog, koly hurtok ]] vyvça[, korysno rozdaty kopi] sliv i not, woby çleny hurtka mohly dodaty do svoho osobystoho pisennyka (spivanyka) i vpravlqty pisng poza sxodynamy. Ihry ❒ Na koΩnyx sxodynax perevodqtsq ihry. Ihry roblqt plastovu prohramu cikavog. ❒ Plastova hra ma[ cil i pravyla. ❒ Hru provodymo dlq rozvahy j dlq korysty. Pid ças hry, plastuny vyroblqgt bystroumnist, zruçnist abo pam’qt, zakriplggt znannq abo vyroblqgt spivpracg v hurti. ❒ Elementom bahatox ihor [ zmahannq, ale buvagt takoΩ kooperatyvni ihry bez supernyctva. Pryklady deqkyx ihor moΩna znajty v inßij çastyni coho dovidnyka , ale [ bahato knyΩok pro rizni rody ihor, wo ]x moΩna pozyçyty v biblioteci. TakoΩ, hru moΩna prydumaty. 92
 • Majstruvannq ❒ Plastove Ωyttq potrebu[ tvorennq riznyx predmetiv, napryklad, prykras dlq kimnaty abo zvizdy na kolqdu. ❒ Xtos moΩe zrobyty predmety poza sxodynamy abo ]x moΩe 7 zrobyty hurtok pid ças sxodyn. ❒ Qkwo majstrugt pid ças sxodyn, vsi berut uçast. Napryklad, xtos moΩe vybyty lelijku cvqßkamy, inßyj moΩe lipyty stinnu hazetku, dvo[ moΩut robyty tablycg dlq zapysuvannq prysutnosty, xtos moΩe robyty kalendar kurinnyx zanqt, towo. ❒ Majstruvannq da[ nahodu gnakam i gnaçkam vyroblqty ruçnu zruçnist, tvoryty j vidçuvaty vdovolennq z vykonannq qkohos predmetu. ❒ Majstruvannq moΩe vyroblqty vminnq çytaty, zrozumity i vykonuvaty instrukci] (napr., roblennq modeliv, raket). ❒ MoΩna plekaty narodni tradyci] (napr., pysaty pysanky). Administratyvni spravy Na sxodynax polahodΩu[tsq rizni spravy. ❒ Hurtkovyj abo hurtkova zvitu[ z rady hurtkovyx, napr., pro kurinnu prohulqnku. HURTOK ❒ Skarbnyk zbyra[ vnesky. ❒ Xronikar informu[ abo pryhadu[ pro xroniku. ❒ Hospodar prosyt porad wodo zakupu pryladdq do majstruvannq. Çlenam hurtka pryhadugt, wo vony magt na nastupni sxodyny prynesty abo pryhotovyty. InstruktaΩ Plastova prohrama vklgça[ nabuttq riznoho znannq i vminnq. Gnakam i gnaçkam potribni instrukci] na rizni temy. ❒ Bahato potribnyx instruktaΩiv, zv’qzanyx z Ωyttqm u pryrodi, vidbuvagtsq na tabori, na prohulqnci abo na sxodynax sered pryrody. Napryklad, qk stavyty ßatro, qk buduvaty vatru towo. Pro vuzly krawe vçytysq na tabori, ale moΩna navçytysq j u kimnati. ❒ { temy, pro qki krawe vçytysq u kimnati na sxodynax, napr., pro knyhy abo movni ihry, çy pysanky. ❒ Ne obov’qzkovo maty instruktaΩ na koΩnyx sxodynax, ale joho çasto potribno. ❒ InstruktaΩ — ne hutirka. Rozpovid Pid ças rozpovidi odna osoba rozpovida[ pro qkus podig abo osobu. Ce moΩe buty istoryçnyj perekaz, le©enda, kazka dlq doroslyx towo. U gnackij prohrami, rozpovid krawe vyxodyt pry vohny- ku, niΩ na sxodynax. Na sxodynax prohrama vymaha[ qknajbilße aktyvno] uçasty vsix çleniv. Vse Ω taky, çasom korotka rozpovid — ce dobryj poçatok hutirky na sxodynax. 93
 • Hutirka Hutoryty — znaçyt rozmovlqty, dyskutuvaty v hrupi. ❒ U hutirci berut uçast usi: vsi çleny hurtka j vporqdnyk çy vporqdnycq. Takym çynom moΩna çohos navçytysq odyn vid odnoho. U Plasti my vsi vza[mno dopomaha[mo sobi çohos navçytysq, wos zrozumity. ❒ Gnaky i gnaçky magt bahato tem, wo ]x treba prodyskutuvaty. HURTOK Pro plastovyj zakon moΩna proçytaty v comu pidruçnyku, ale dobre pro vsi toçky zakonu pohutoryty miΩ sobog j z vyxovnykom, woby vsi v hurtku zrozumily, qk cej zakon vplyva[ na Ωyttq koΩnoho. ❒ Hutoryty moΩna na plastovi temy abo na taki temy, wo cikavlqt çleniv hurtka, napr., “Ne korysno zabahato dyvytysq na televizijni peredaçi” abo “Wo robyty, koly do mene neharno zvertagtsq”, abo “SpivΩyttq miΩ xlopcqmy j divçatamy”. ❒ Ne obov’qzkovo maty hutirku na koΩnyx sxodynax, ale hutoryty potribno çasto. ❒ Hutirka rozvyva[ movu j uminnq dyskutuvaty. ❒ Hutoryty cikavo. Qk provadyty hutirku? Providnyk (moΩe buty vporqdnyk, vporqdnycq, gnak abo gnaçka): 1. Poda[ temu v takij formi, woby zacikavyty vsix u hurtku. Ce moΩe buty korotka istoriq abo opys çohos, wo stalosq, abo tilky poqsnennq temy. 2. Stavyt pytannq, nad qkymy varto dyskutuvaty. 3. Usi çleny hurtka berut uçast. Qkwo [ çleny, wo sami ne zholoßugtsq do dyskusi], providnyk zverta[tsq do nyx z pytannqmy. 4. Na kinec providnyk robyt pidsumky. U pidbori tem i zaklgçenni hutirky, treba zavΩdy pam’qtaty, wo plastuny staragtsq stavaty woraz krawymy. 94
 • Vykonannq pro[ktiv Gnacka prohrama vymaha[ vykonannq pro[ktiv. Pro[kt — ce pracq na danu temu, wob 7 stvoryty qkyjs tvir. Zahalni temy na pro[kty podani u gnackij prohrami, (dyv. “Ramova prohrama UPG”). Kincevi tvory moΩut buty riznomanitni, napryklad: ❒ prohulqnka, terenova hra, ❒ svqto, tematyçna vatra, inscenizaciq, lqlkovyj teatr, vertep, film, video- plivka, tekst abo muzyka zapysana na mahnitnu plivku, debaty, instruktaΩ, hutirka, ❒ odnodnivka, stinna hazetka. HURTOK Pro[kt ma[ taki elementy: • cil, • pidhotuvannq, • plqn perevedennq, • vykonannq tvoru, • perevirku, obhovorennq j zauvaΩennq. Pro[kt moΩe buty indyvi- dualnyj abo hrupovyj i obov’qzkovo vklgça[ pracg z inßymy. Ce moΩut buty çleny hurtka abo hrupy, qka robyt pro[kt druΩno, abo ce moΩe buty inßyj hurtok çy hrupa, dlq qkoho danyj pro[kt zaplqnovanyj. Napryklad, pro[kt moΩe buty prohulqnka abo inscenizaciq dlq molodoho hurtka, kurenq, klqsy abo bud-qko] hrupy. Qkwo pro[kt hrupovyj, vyznaçu[tsq rolq dlq koΩnoho çlena pro[ktu. 95
 • Plqnuvannq Wob osqhnuty metu Plastu, gnaky i gnaçky provadqt plastovu pracg i provodqt rizni zanqttq. Qki zanqttq koly provodyty — rißa[ hurtok abo kurin. Hurtkovi çasto treba wos plqnuvaty, a same: pracg hurtka, prohulqnku, zanqttq na kurinni sxodyny, zanqttq na tabir, towo. Qk bratysq do plqnuvannq? Uqvim sobi, wo hurtok ma[ zaplqnuvaty hru na kurinni sxodyny, de bude 25 çleniv kurenq. Wob uspißno plqnuvaty, treba vidpovisty toçno na kilka klgçevyx pytan. WO? Wo same plqnu[tsq — hra dlq 25 osib, a ne 6 çy 7. To znaçyt, wo deqki ihry, tak qk hra Kima z malenkymy predmetamy, ne nadagtsq na velyke çyslo hraçiv. ÇOMU? HURTOK Qka ma[ buty cil hry — pereviryty bystroumnist abo znannq çleniv, çy dopomohty çlenam krawe zapiznatysq? Vid vidpovidi zaleΩytyme, çy hra ma[ buty zmahannqm çy spivpraceg. QKI MEÛI? Qki obmeΩennq — skilky çasu pryznaçeno na hru i qkyj vyrqd moΩna distaty? Qkwo sxodyny sered pryrody, qkyj teren? QK? Treba rißyty, qk hru budut vykonuvaty, çy çleny kurenq budut hraty indyvidualno, çy hrupamy? Qkwo hrupamy, to qkymy — po hurtkax çy zmißano wodo hurtkiv abo viku? KOLY? Treba znaty datu kurinnyx sxodyn. Çomu? ❒ wob usi znaly, koly pryjty, ❒ wob zrobyty plqn abo vybraty proces plqnuvannq. Wo to znaçyt? Uqvim sobi, wo xtos z hurtka zholosyvsq vydumaty novu, oryhinalnu hru. Hurtok pohodyvsq, ale xoçe tu hru napered pereviryty. OtΩe, treba naznaçyty datu dlq perevirky. TakoΩ treba vyznaçyty datu, na koly vyrqd, potribnyj do perevedennq hry, bude hotovyj. Pro vsi daty treba napered podumaty, a ce znaçyt, wo treba zrobyty plqn tvorennq j pidhotovky hry. 96
 • DE? Dlq toho, wob zaplqnuvaty cikave j korysne zanqttq, tym, wo plqnugt, potribno znaty, de vono ma[ vidbuvatysq. Qkwo kurinni sxodyny vidbuvagtsq v parku, moΩna zaplqnuvaty cikavu, ruxlyvu 7 hru, qkwo v kimnati, hra musyt buty spokijna. Ne bulo b korysno plqnuvaty spokijnu hru v parku, koly vsim xoçetsq troxy poruxatysq sered pryrody. Ale, qkwo sxodyny zaplqnovani v parku, treba maty v zapasi dva rody ihor, bo moΩe buty dow i sxodyny moΩut buty pereneseni do kimnaty. XTO? Ti, wo plqnugt, vyrißugt xto wo robyt u plqnuvanni j perevedenni (oçevydno korysno vzqty do uvahy baΩannq çleniv hurtka, qki do çohos zholosylysq): ❒ xto tvoryt abo pidbyra[ vidpovidnu hru, ❒ xto bude poqsngvaty ]] pid ças sxodyn, ❒ xto bude dilyty na hrupy qkwo potribno, ❒ xto steΩyt za hrog, ❒ xto rißa[ pro vyslidy. ZauvaΩennq: Kinceve rißennq pro plqn moΩna robyty wojno pislq HURTOK toho, koly hurtok rozhlqnuv usi pytannq, bo todi sta[ qsno, çy plqn realnyj, tobto moΩlyvyj. Rody plqniv praci v hurtku Riçnyj plqn praci Hurtok rißa[, qki joho cili, tobto wo vin xoçe osqhnuty protqhom roku j koly holovni podi] maly b vidbutysq: ❒ qkyj stupin çleny xoçut i moΩut zdobuty, ❒ qki plastovi vmilosti moΩut zdobuty, ❒ qki çastyny prohramy perejty, ❒ qki dovßi prohulqnky vlaßtuvaty, ❒ koly robyty vybir provodu hurtka, ❒ qki stanyçni j kurinni zanqttq zobov’qzugt çleniv hurtka. Çomu plqnuvaty? • wob toçno okreslyty cili, • wob prohrama bula cikava, • wob zapevnyty, wo zanqttq dobre vdadutsq, • wob peredbaçyty, wo potribno napered polahodyty abo vzqty, • wob ne tratyty çasu çekagçy na kohos abo na wos, • wob peredbaçyty j omynuty pereßkody, • wob zanqttq jßlo plavno i uspißno. 97
 • Trymisqçnyj plqn praci Trymisqçnyj plqn vyznaçu[ detalno zminni çastyny sxodyn çy prohulqnok: ❒ qke zanqttq (tema hutirky, instruktaΩu abo rozpovidi, qka hra, qka pisnq, qkyj pro[kt); ❒ de sxodyny abo prohulqnka magt vidbutysq; ❒ koly dane zanqttq vidbuva[tsq; ❒ xto pidhotovlq[ i perevodyt. Wo braty do uvahy: ❒ cili, qki hurtok xoçe osqhnuty (vyznaçeni u riçnomu plqni praci); ❒ vymohy plastovo] prohramy; ❒ vymohy plastovyx umilostej, qki çleny xoçut zdobuty; ❒ poru roku, bo deqki zanqttq zaleΩni vid pohody; ❒ zacikavlennq çleniv hurtka; ❒ kurinni zanqttq; ❒ stanyçni zanqttq dlq UPG; ❒ ças potribnyj na plqnuvannq j analizu. Pryklad plqnu praci hurtka rozviduvaçok u formi v qkij joho HURTOK moΩna tvoryty na sxodynax, dyvys “Dodatky”. Prohulqnky Rody prohulqnok • mandrivka pißky, • na roverax (velosypedax), • plavba po vodi bajdarkamy, kanoe(kanojkamy) çy vitrylnykamy, • snihom mandrivnymy lewatamy (lyΩamy). Plastuny vidbuvagt bahato riznoho rodu prohulqnok. Dobre, wob hurtok vidbuv odnu prohulqnku womisqçno (moΩe buty kurinna abo stanyçna). ❒ Prohulqnka moΩe tryvaty kilka dniv abo kilka hodyn. ❒ Prohulqnka moΩe buty v misti abo sered pryrody. Prohulqnky moΩut maty rizni cili. Os kilka prykladiv: ❒ vyrobyty fizyçnu vytryvalist, sylu, piznaty pryrodu dano] okolyci, ❒ zdobuty verx hory, woby pobaçyty j vidçuty velyç hir i vzahali pryrody, ❒ perejty istoryçnu trasu abo vidvidaty istoryçni miscq, ❒ vidvidaty vartisni arxitekturni pam’qtky v misti abo poza nym. 98
 • Wo braty do uvahy pid ças plqnuvannq? 7 Prohulqnku treba toçno zaplqnuvaty j dobre pidhotuvaty. Os kilka prykladiv, wo potribno zrobyty: ❒ vyznaçyty cili; ❒ rozhlqnuty moΩlyvosti, qki meΩi? — çy [ obmeΩennq v çasi, moΩe vsi magt lyße dva vyxidni dni; çy isnu[ transport za misto; moΩe vsi magt dostup do roveriv (velosypediv) abo moΩe batky avtamy (maßynamy) moΩut zavezty do pryznaçenoho HURTOK miscq; ❒ pryznaçyty datu j vyzna- çyty ças poçatku j kincq; ❒ vyznaçyty trasu j pere- viryty ]] (vyxovnyk i çlen hurtka, qkyj orhanizu[); ❒ obov’qzkovo podumaty: • pro moΩlyvi nebezpeky, • qk zapobihty newaslyvym vypadkam, • wo robyty u nespodivanyx vypadkax; ❒ povidomyty batkiv ta kurin i, zaleΩno vid miscq ta moΩlyvyx nebezpek, potribno povidomyty stanycg, vidpovidni urqdovi çynnyky çy policig; ❒ zaplqnuvaty i pidhotuvaty vyrqd i xarç (dyv. “Ûyttq sered pryrody”); ❒ vyznaçyty, xto za wo vidpovida[; ❒ vyznaçyty daty, koly bude perevirka plqniv i vyrqdu. Çomu jty v pryrodu na prohulqnku? • ßukaty pryhod, navçytysq, qk daty radu bez vyhod miskoho Ωyttq, • zrozumity vaΩlyvist dopomohy i pidtrymky druhyx v hurtku, • navçytysq druΩno Ωyty, • vidijty vid budennoho Ωyttq i tym samym psyxiçno vidpoçyty, • buduvaty poçuttq samovartosty ßlqxom poborgvannq trudnowiv. 99
 • HURTOK Hurtkovyj tabir Najçastiße tabory [ kurinni, stanyçni abo krajovi, ale inodi varto maty j hurtkovyj tabir. (Dyv. “Ûyttq sered pryrody”, “Tabory”.) Takyj tabir moΩe buty vlitku qk dodatok do inßoho. Osoblyva koryst hurtkovoho taboru: ❒ ce çudova nahoda zΩytysq z çlenamy hurtka; ❒ ce dobra nahoda dlq çleniv zdobuty rizni vmilosti, osoblyvo qkwo nema tako] nahody na inßomu tabori; ❒ oskilky v hurtku vidnosno male çyslo uçasnykiv, tabir moΩe buty inakßym, napr., mandrivnyj tabir u horax abo lisax, de nema[ velykyx polqnok abo u zapovidny- kax, de ne dozvolqgt taboruvaty bilßymy hrupamy; ❒ mala hrupa zalyßa[ menßyj slid za sobog v pryrodi. (Xoç plastuny staragtsq zalyßyty plowu taboru v takomu stani, qk ]] zastaly, vse Ω taky v pryrodi zavΩdy piznaty, de lgdyna perejßla.) Qk orhanizuvaty hurtkovyj tabir, dyv. “Kurinnyj tabir”. Procesy (elementy) ti sami. 100
 • Hurtkovyj vohnyk abo vatra Pro vohnyky i vatry bilße napysano v çastyni “Ûyttq sered pryrody”. 7 Os kilka zauvaΩen, wodo hurtkovoho vohnyka: ❒ Vohnyk osoblyvo nada[tsq dlq hurtka, bo çyslo uçasnykiv male j lehko vyklykaty intymnu atmosferu. ❒ Vohnyk abo vatra — ce plastova prohrama pry vohni i ]] potribno zaplqnuvaty zazdalehid. ❒ Usi sydqt navkolo vohng i povynni dobre baçyty odyn odnoho, tobto vohon ne povynen buty zavelykyj. ❒ Vohnyk treba pereΩyty. Najkrawe vyklykaty pereΩyvannq çy emoci] pisnqmy. ❒ Na veselyj vohnyk çleny hurtka pryhotovlqgt veseli sketçi — Ωarty, inscenizaci] towo. Plastovyj humor predstavlq[ plastove Ωyttq na veselo. ❒ Na hurtkovyj vohnyk dobre nada[tsq rozpovid. Pry[mno mriqty pry vohni. HURTOK Buvagt osoblyvi nahody, na qki krawe pidxodyt formalna hurtkova vatra, napryklad vidkryttq hurtkovoho taboru. 101
 • Wo hurtok we robyt Gnaky i gnaçky — çleny hurtka; hurtok — çastyna kurenq; kurin — çastyna stanyci; stanycq — çastyna krajovo] plastovo] orhanizaci]; Plast — çastyna hromady. Ce znaçyt, wo krim hurtkovyx zanqt, çleny hurtka magt obov’qzok braty uçast u takyx zanqttqx: ❒ kurinni zanqttq: sxodyny, rada, prohulqnky, tabory; ❒ stanyçni zanqttq dlq gnakiv i gnaçok: svqta, zbirky, marßi, prohulqnky, tabory; ❒ krajovi zanqttq dlq gnakiv i gnaçok: tabory j zustriçi; ❒ hromadski svqta abo zaxody v suspilstvi, u qkyx plastuny berut uçast: vidsvqtkuvannq istoryçno] podi], sadΩennq derev, çywennq riçky towo. Koly hurtok robyt plqn praci, pro ci vsi zanqttq treba znaty i ]x vklgçyty v plqn. Tabory Vyxovnyky rißagt, qkyj tabir dlq çleniv hurtka plqnu- [tsq vlitku. Ce moΩe buty kurinnyj, stanyçnyj abo kra- jovyj tabir. Korysno çlenam hurtka braty uçast u comu HURTOK tabori, bo ce dobra nahoda krawe zΩytysq. Buvagt i dodatkovi tabory. KoΩnyj gnak i gnaçka moΩe j v nyx braty uçast. (Dyv. “Ûyttq sered pryrody”, “Tabory”.) Diqlnist poza hurtkom Okrim tyx zanqt, u qkyx usi çleny berut uçast zi svo]m hurtkom, buvagt dodatkovi zanqttq do vyboru indyvi- dualnym gnakam i gnaçkam. Cq diqlnist takoΩ naleΩyt do plastovo] prohramy — ce dodatkova nahoda gnakam i gnaçkam pracgvaty nad sobog i zdobuvaty svo] verßyny. Speciqlizovani hurtky Gnaky i gnaçky, wo cikavlqtsq qkogs dilqnkog, tvorqt speciqlizovanyj hurtok do qkoho moΩut nale- Ωaty gnaky abo gnaçky z riznyx hurtkiv. Speciqlizovani hurtky moΩut buty postijni abo tymçasovi, sprqmovani na odnu dig. PobaΩano, wob vyxovnyk abo opikun buv speciqlistom dano] dilqnky. 102
 • Dilqnky moΩut buty rizni. Os kilka prykladiv: ❒ hurtok zacikavlenyj morskym plastuvannqm; ❒ hurtok zacikavlenyj litunskym plastuvannqm; ❒ teatralnyj hurtok, wo pidhotovlq[ p’[su abo 7 prohramu na “Stanyçnu Sviçeçku”; ❒ Ωurnalistyçnyj hurtok, wo pidhotovlq[ odnodnivku abo hazetku; ❒ komp’gternyj hurtok, wo vvodyt plastovi knyhy u komp’gter; tryma[ zv’qzok z inßymy e-poßtog; ❒ sportyvnyj hurtok, wo rehulqrno vpravlq[ qkyjs vyd sportu, napryklad vidbyvanku (volejbol); ❒ hurtok skelelazinnq, wo orhanizu[ instruktaΩi j prohulqnky na skelelazinnq; ❒ hurtok spivakiv i spivaçok, wo vyvça[ pisni na dekilka holosiv i vystupa[ na plastovyx zanqttqx abo pid ças vidvidyn domiv z kolqdog; ❒ hurtok knyholgbiv, wo obhovorggt proçytani knyΩky. Hurtok samitnykiv HURTOK Plastuny-samitnyky Ωyvut v miscevostqx, de nema hurtka, kurenq çy stanyci. Dekudy KPStarßyny a dekudy stanyci prydilgt ]x do hurtka samitnykiv i pryznaçugt ]m vyxovnyka çy vyxovnycg. Diqlnist takoho hurtka prystosovana do skladu j obstavyn çleniv hurtka. Os kilka prykladiv moΩlyvostej: ❒ Qkwo hurtok [ pryv’qzanyj do kurenq v qkijs stanyci, to korysno plqnuvaty qknajbilße spilnyx zanqt, wo [ realno moΩlyvo. Napryklad, tabory, prohulqn- ky, svqto vesny, svqto Griq, plastova sviçeçka, pro[k- ty hromadskyx zaxodiv. U deqkyx cyx zanqttqx çleny samostijnoho hurtka moΩut braty uçast u plqnuvanni ta perevedenni, v inßyx vony lyße berut uçast. ❒ Qkwo hurtok spilku[tsq holovno zi svo]my çlenamy j vyxovnykom pryznaçenym Krajovog Plastovog Starßynog, potribno, v rakax moΩlyvostej, plqnuvaty prohulqnky, zustriçi çy tabory dlq samostijnoho hurtka okremo abo joho uçast u qkomus krajovomu tabori. ❒ Çlenam samostijnoho hurtka treba plqnuvaty deqki zanqttq, wo vymahagt zv’qzok i spivpracg z qkogs neplastovog hrupog, napryklad zibraty hrupu pryqte- liv na kolqdu, perevesty hry z ditmy u syrotynci. 103
 • Vyxovna pracq v UPN Starßi gnaky i gnaçky, wo zakinçyly 16 rokiv Ωyttq i vidbuly vidpovidnyj vyßkil, moΩut staty bratçykamy çy sestryçkamy dlq novackyx ro]v pid ças roku çy na tabori. Pracq v novactvi sta[ çastynog gnacko] prohramy v ramcqx pro[ktiv do treto] proby. Cq pracq da[ idealnu nahodu gnakam i gnaçkam rozvyvaty providnycki qkosti j zrozuminnq vidpovi- dalnosty za ditej. Ce dobra pidhotova do Ωyttq. HURTOK 104
 • KURIN| v UPG 8 Prohulqnky Gnackyj kurin Kurin sklada[tsq z dvox do p'qty hurtkiv. Kurin Uladu Plastuniv Gnakiv abo Uladu Plastunok Gnaçok ma[: Vatry • vyxovnyka — zv'qzkovoho abo zv'qzkovu, • kurinnoho patrona, • kurinnu barvu abo barvy, • kurinne znameno, KURIN| Solidarnist • çerhove çyslo, • kurinnyj prapor. Tvorennq pidhotovçoho kurenq Provid stanyçno] starßyny rißa[, çy potribno stvoryty novyj kurin, qkwo [ dosyt hurtkiv, i pidßuku[ vidpovidnoho vyxovnyka. Vyxovnyk sklyku[ na radu çleniv hurtkiv, qki budut tvoryty novyj kurin; rada formalno uxvalg[ zasnuvannq kurenq. Na perßij radi vybyragt patrona, barvu j provid kurenq. Qk ce robyty — opysano dalße v cij çastyni dovidnyka. Stanycq vysyla[ zvit z perßo] rady do Krajovo] Plastovo] Starßyny, qka zatverdΩu[ “pidhotovçyj kurin UPG imeny .... (im'q patrona)” i zv'qzkovoho abo zv'qzkovu. Zvit vklgça[: ❒ spysok çleniv kurenq z takymy informaciqmy pro koΩnoho çlena: im'q i prizvywe, adresa, çyslo telefonu, data narodΩennq, daty nadannq gnackyx stupeniv; ❒ spysok Rady Hurtkovyx; ❒ Ωytt[pys patrona kurenq; ❒ zrazok barvy abo barv kurenq. 105
 • Zv'qzkovyj, zv'qzkova Zv'qzkovi — ce vyxovnyky, qki vidpovidagt za kureni gnakiv i gnaçok. ❒ Vony vidpovidagt za bezpeku çleniv kurenq pid ças plastovyx zanqt i za te, wob pracq kurenq bula korysna j po suti plastova. ❒ Vony dopomahagt Radi Hurtkovyx provadyty kurenem. ❒ U porozuminni j spivpraci z vporqdnykamy v kureni zv'qzkovi vidpovidagt, wob usi çleny kurenq perexodyly prohramu UPG, i wob kurinna diqlnist bula skoordynovana z diqlnistg hurtkiv. ❒ Stanyçnyj provid pidßuku[ zv'qzkovyx, a Krajova Plastova Starßyna ]x zatverdΩu[. Zv'qzkovi magt vidpovidalnist pered dvoma provodamy — stanyçnym ta krajovym. Patron kurenq Patron kurenq — ce vydatna osoba z ukra]nskoho KURIN| mynuloho, qka vidpovida[ plastovomu idealovi. KoΩnyj çlen kurenq zmoΩe braty sobi svoho patrona za pryklad. Barvy kurenq Kurin vybyra[ sobi svo] barvy (kolory), qkyx we ne ma[ inßyj kurin. Krajovyj provid zatverdΩu[ kurinni barvy. Çerhove çyslo Kurin [ orhanizacijnog odynyceg Uladu Plastuniv Gnakiv abo Uladu Plastunok Gnaçok. ❒ Krajovyj provid zatverdΩu[ koΩnyj kurin, vpysu[ v re[str kureniv i nada[ jomu porqdkove çyslo. ❒ Kureni gnaçok distagt parysti (parni) çysla, kureni gnakiv neparysti (neparni), a kureni, de çlenamy [ gnaky j gnaçky (mißani kureni), poçynagt svo] çysla vid 100. Çysla kureniv [ arabski (tobto 1, 2, 3), bo rymski çysla (tobto I, II, III) [ dlq samostijnyx hurtkiv. 106
 • Vymohy do zatverdΩennq kurenq 1. Vypovnennq vymoh dlq tvorennq pidhotovçoho kurenq. 2. Dva hurtky. (V deqkyx kraqx ne menße 12-ty zaprysqΩenyx plastuniv abo plastunok.) 8 3. Vidpovidni vyxovnyky. 4. Uspißnyj probnyj period praci vyznaçenyj KPS (vid 12 do 24 misqciv). Riven praci povynen dokazaty, wo cej pidhotovçyj kurin provadyt pracg zhidno z idejnymy osnovamy Plastu ta gnackog prohramog. 5. Vykonannq vymoh vstanovlenyx KPS dano] kra]ny (napr., vidbuty vyznaçeni prohulqnky çy tabory, vyhotovyty vidpovidni zvity, towo). Prapor i znameno Prapor — ce symvol plastovo] ide]. Kurinnyj prapor i kurinne znameno — ce symvoly kurenq. ❒ Krajovyj provid zatverdΩu[ pro[kt kurinnoho prapora, ale prapor moΩe maty lyße zatverdΩenyj kurin, tobto kurin z porqdkovym çyslom. KURIN| ❒ Prapor zavΩdy estetyçno ta po-mysteckomu zroblenyj. ❒ Posvqçennq prapora — ce velyke kurinne svqto. ❒ Kurin vystupa[ z kurinnym praporom na uroçystyx svqtkuvannqx, a na zvyçajnyx zbirkax, na prohulqnkax abo taborax zi znamenom. (Opys prapora j znamena dyv. “Dodatky”.) 107
 • Kurinna Rada Kurinna Rada — ce zbir çleniv ciloho kurenq dlq vyrißennq takyx vaΩlyvyx sprav qk: ❒ vybir kurinnoho provodu (krim hurtkovyx) i xorunΩyx, ❒ obhovorennq, sxvalennq abo polahodΩennq konkretno] vaΩlyvo] spravy abo problemy, napr., propav kurinnyj prapor. Kurinnu radu sklyka[ zv’qzkovyj abo Rada Hurtkovyx, tobto provid kurenq. Qkwo rada sklykana z metog polahodΩennq qko]s specyfiçno] spravy, radog provadyt vidpovidnyj dilovod abo kurinnyj çy kurinna. Vybory Qkwo rada ma[ vybraty novyj provid, radog provadyt holovug- çyj (predsidnyk), tobto çlen kurenq, vybranyj vykonaty cej odyn obov'qzok. Holovugçyj povynen maty poßanu vsix çleniv, ne buty çlenom ustupagçoho provodu i, pobaΩano, ne buty kandydatom do novoho provodu. Holovugçyj vidpovida[ za perevedennq prohramy rady. TakoΩ vybyra[tsq pysarq, qkyj pyße protokol rady. Prohrama rady dlq vyboru çleniv provodu KURIN| 1. Vidkryttq (perevodyt kurinnyj abo kurinna). 2. Vybir holovugçoho j pysarq. 3. Proçytannq protokolu iz poperedno] kurinno] rady. 4. Zvity ustupagçoho provodu (kurinnoho abo kurinno], zastupnyka pysarq, skarbnyka, hospodarq i xronikarq, krim hurtkovyx). 5. Dyskusiq nad zvitamy. 6. Udilennq absolgtori].* 7. Vybir novoho provodu kurenq. 8. Vybir xorunΩyx (qkwo potribno). 9. PobaΩannq wodo plqnu praci kurenq. 10. Slovo novoho kurinnoho abo kurinno]. 11. Zakryttq. *Wo take absolgtoriq? Koly nada[tsq absolgtorig, zvilnq[tsq çleniv provodu z ]xnix obov'qzkiv. KoΩnyj çlen provodu ma[ dokinçyty vsi svo] obov'qzky j spravy pered radog. (Napryklad, knyha povynna buty vporqdkovana.) Na radi koΩnyj çlen provodu zvitu[ pro svog diqlnist. Çleny kurenq magt pravo stavyty pytannq j robyty zauvaΩennq. Qkwo [ nedokinçeni spravy, kurin moΩe doruçyty ustupagçomu çlenovi provodu dokinçyty wos do danoho reçencq. Qkwo vse zadovilne, xtos iz çleniv kurenq, wo ne buv u provodi, proponu[ nadaty absolgtorig ustupagçomu provodovi, abo lyße deqkym joho çlenam. Cq propozyciq ma[ buty pidtrymana we odnog osobog. Kurin ma[ abo pryjnqty, abo vidkynuty cej vnesok. 108
 • Procedura vyboru ❒ Holovugçyj (predsidnyk) prosyt çleniv zaproponuvaty kandydativ, poçynagçy vid postu kurinnoho abo kurinno], a todi na vsi inßi posty. KoΩna propozyciq povynna buty pidtrymana 8 druhog osobog. (Holovugçyj ne proponu[ kandydativ.) ❒ Kandydaty moΩut skazaty wos pro sebe abo pro svo] plqny dlq kurenq. Xtos inßyj takoΩ moΩe skazaty wos pro kandydata. ❒ Kandydaty moΩut vyjty z kimnaty abo moΩut zalyßytysq v kimnati; vidbuva[tsq holosuvannq. Kandydat, wo oderΩu[ najbilße holosiv, vybranyj. ❒ Holovugçyj ne holosu[. Qkwo [ dva kandydaty, qki oderΩaly rivne çyslo holosiv, holovugçyj rißa[ svo]m holosom. ❒ Navit, qkwo [ lyße odyn kandydat, kurin holosu[ — xto za, proty abo vtrymavsq, tobto xto ne xoçe holosuvaty. Qkwo vony vyjßly, kandydaty povertagtsq do kimnaty pislq holosuvannq, a holovugçyj povidomlq[ ]x pro vyslidy vyboriv. Cq procedura povtorg[tsq dlq koΩnoho dilovoda. Propozyci] çleniv KURIN| Çleny kurenq moΩut i povynni podavaty propozyci] abo naprqmni dlq provodu kurenq, qki zanqttq vony xoçut. Peredavannq kurinnyx knyh Usi knyhy dilovodiv [ vlasnistg kurenq. Pislq vyboru, koΩnu knyhu treba peredaty novomu dilovodovi. U knyhu treba vpysaty datu peredaçi j dva pidpysy — poperednij dilovod pidpysu[, wo peredav knyhu u porqdku, a novyj dilovod pidpysu[, wo perebyra[ vidpo- vidalnist za knyhu. Qkwo knyha povna, ]] treba peredaty do plastovoho arxivu, distaty za ne] posvidku j rozpoçaty novu knyhu. 109
 • Rada Hurtkovyx • Kurinnyj abo kurinna, • Kurinnyj hospodar, • Zastupnyk kurinnoho abo • Kurinnyj xronikar, zastupnyk kurinno], • Dodatkovi dilovody, qkwo KURIN| • Kurinnyj pysar, potribni dlq praci kurenq, • Kurinnyj skarbnyk, • Hurtkovi (vybrani hurtkamy). Obov'qzky Rady Hurtkovyx Rada Hurtkovyx provadyt diqlnist kurenq: ❒ pidhotovlq[ plqn praci kurenq j sposib joho vykonannq; ❒ rozdilg[ pracg pomiΩ hurtkamy, koly potribno; ❒ zatverdΩu[ symvol i barvu hurtka; ❒ proponu[ çleniv kurenq na plastovi vidznaçennq; ❒ nada[ zastereΩeni dlq ne] plastovi perestorohy; ❒ vykreslg[ çleniv kurenq zhidno z prypysamy. Vsi çleny Rady Hurtkovyx [ spivvidpovidalni za rißennq Rady. Sxodyny Rady Hurtkovyx vidbuvagtsq perevaΩno raz na misqc. Na sxodynax Rady Hurtkovyx zavΩdy [ zv'qzkovyj abo zv'qzkova. Çasom moΩut buty vporqdnyky. Do prohramy sxodyn Rady Hurtkovyx vxodqt ❒ zvity j propozyci] vsix çleniv kurinnoho provodu, ❒ obhovorennq vykonano] praci kurenq (wo bulo uspißne, a wo potribno popravyty v majbutnomu), ❒ zvity hurtkovyx pro pracg i stan hurtkiv, ❒ plqnuvannq zanqt, ❒ moΩe vklgçaty instruktaΩ pro vdoskonalennq praci kurenq, (napr., qk buty dobrym providnykom u kureni, qk efektyvno plqnuvaty). 110
 • Kurinnyj çy kurinna ❒ ❒ ❒ reprezentu[ kurin; provadyt sxodynamy Rady Hurtkovyx; provadyt sxodynamy kurenq; 8 ❒ postijno spilku[tsq z çlenamy Rady Hurtkovyx; sluxa[ ]x zauvaΩennq j porady; ❒ vidpovida[ za predstavlennq plqnu praci dlq obhovorennq j pryjnqttq Radog Hurtkovyx (deqki vaΩlyvi spravy, napr., de vidbudetsq kurinnyj tabir, moΩut buty obhovoreni j odobreni cilym kurenem;) ❒ vidpovida[ za vykonannq vsix rißen Rady Hurtkovyx, okrim tyx, wo naleΩat do obov'qzkiv inßyx dilovodiv; ❒ analizu[ z provodom projdeni zanqttq (obhovorg[, wo bulo dobre, a wo treba omynaty çy popravyty); ❒ pryjma[ i vysyla[ lysty kurenq (razom iz pysarem); ❒ provadyt knyhu kurinnoho. Do knyhy kurinnoho j kurinno] vxodqt ❒ spysok usix çleniv kurenq i ]x telefony; ❒ plqn praci kurenq; data vykonannq koΩno] çastyny abo pryçyna, çomu ne vykonano zaplqnovane; KURIN| ❒ prohramy Rad Hurtkovy; ❒ prohramy kurinnyx sxodyn. (Dyv. zrazok knyhy hurtkovoho/hurtkovo] v “Dodatkax”.) Zastupnyk kurinnoho/kurinno] ❒ zastupa[ kurinnoho abo kurinnu, qkwo vony vidsutni abo ne moΩut wos vykonaty; ❒ spivpracg[ z kurinnym çy kurinnog i dopomaha[ z ]xnimy obov'qzkamy; ❒ vede kartoteku j spysok prysutnosty çleniv kurenq; ❒ na Radi Hurkovyx zvitu[: xto vstupyv do kurenq, xto v kureni zdobuv novyj stupin; ❒ predstavlq[ dlq rozhlqdu Rady Hurtkovyx proxannq pro vidznaçennq abo perestorohy. Do knyhy zastupnyka vxodqt ❒ kartoteka çleniv kurenq, sebto taki informaci] pro koΩnoho çlena: im'q, prizvywe, adresa, çyslo telefonu, data narodΩennq, imena batkiv abo opikuniv, zdobuti plastovi stupeni, zdobuti plastovi vmilosti, zdobuti vidznaçennq i perestorohy, vidbuti tabory; ❒ spysok prysutnosty: spysok usix zanqt kurenq, ]xnq data j xto z kurenq buv prysutnij, xto vidsutnij opravdano çy bez opravdannq. (Dyv. zrazok knyhy zastupnyka hurtkovoho/hurtkovo] v “Dodatkax”) 111
 • Kurinnyj pysar ❒ vede knyhu protokoliv Rady Hurtkovyx i kurinnyx sxodyn; ❒ vidpovida[ na lysty razom z kurinnym çy kurinnog; ❒ tryma[ spysok i ory©inaly lystiv, wo nadijßly do kurenq j kopi] lystiv, wo vyjßly vid kurenq. Protokol iz poperednix sxodyn çyta[tsq na takyx sxodynax, qki vin opysu[, sebto protokol zi sxodyn Rady Hurtkovyx na çerhovyx sxodynax Rady Hurtkovyx, a protokol kurinnyx sxodyn na nastupnyx sxodynax kurenq. Pislq zauvaΩen, protokol pidpysanyj pysarem i kurinnym abo kurinnog sta[ pravovym dokumentom. (Pryklad protokolu dyv. zrazok hurtkovo] protokolno] knyhy v “Dodatkax”.) Kurinnyj skarbnyk ❒ pidhotovlq[ finansovyj plqn kurenq dlq sxvalennq Radog Hurtkovyx; ❒ zbyra[ çlenski vnesky abo inßi oplaty, potribni dlq vykonannq plqnu praci; ❒ vyda[ posvidku tomu, xto zaplatyv; ❒ vyplaçu[ za vytraty, wo buly sxvaleni Radog Hurtkovyx; ❒ oderΩu[ potverdΩennq vid toho, komu zaplatyv; KURIN| ❒ zberiha[ hroßi v bezpeçnomu misci, (napr., u banku abo u finansovij ustanovi); ❒ zberiha[ raxunky za vytraty; ❒ vede oblik prybutkiv i vytrat. Knyha skarbnyka V knyzi skarbnyk zapysu[ vsi prybutky j vytraty (data, suma j za wo), i obçyslg[ saldo, sebto kincevu sumu, qka pokazu[, skilky hroßej kurin we ma[. Womisqcq abo wokvartalu (wo try misqci) pereçyslggtsq hroßi, wob pereviryty, çy suma pokazana v knyzi, [ v kasi. Qkwo kurin zberiha[ svo] hroßi v banku abo inßij finansovij ustanovi, saldo v bankovij knyΩci rivnq[tsq z sumog, pokazanog v knyzi skarbnyka. (Dyv. zrazok knyhy hurtkovoho skarbnyka v “Dodatkax”.) 112
 • Kurinnyj hospodar ❒ pidhotovlq[ plqn majnovyx potreb kurenq dlq sxva- lennq Radog Hurtkovyx (pryklady majna: pryladdq do kurinno] kimnaty, vyrqd na kurinnyj tabir); 8 ❒ robyt zakupy majna j zberiha[ joho v porqdku; ❒ vede knyhu hospodarq; Do knyhy hospodarq vxodqt oblik zakupiv, spysok i stan majna. Kurinnyj xronikar ❒ vidpovida[ za kurinnu xroniku; ❒ zaoxoçu[ vsix dopysuvaty abo v inßyj sposib wos dodavaty do xroniky. Kurinna xronika V kurinnij xronici, podibno, qk i v hurtkovij xronici, opysu[tsq Ωyttq j pracg kurenq, podi], zv'qzani z Ωyttqm kurenq, xarak- terystyku çleniv i hurtkiv, vraΩennq z praci ta zauvaΩennq wodo ne]. Zmist moΩe buty povaΩnyj abo veselyj, ale zavΩdy kul- turnyj. Do xroniky dobre vklgçaty znimky, rysunky abo inßi pam'qtky qk, napr., poßtovi kartky. Hurtkovi KURIN| Hurtkovi, qkyx vybyragt hurtky, vxodqt u sklad Rady Hurtkovyx. Vony: ❒ reprezentugt svij hurtok ; ❒ zvitugt pro diqlnist hurtka i joho çleniv; ❒ predstavlqgt deqki postanovy hurtka do zatverdΩennq, (napryklad, nadannq vidznaçennq); ❒ zvitugt svo[mu hurtkovi pro vsi postanovy Rady Hurtkovyx. 113
 • XorunΩyj çy xorunΩa KURIN| ❒ opiku[tsq kurinnym znamenom ta kurinnym praporom (stqhom); ❒ dba[, wob znameno j prapor buly naleΩno j bezpeçno zbereΩeni; ❒ vystupa[ iz znamenom abo praporom pid ças vystupiv i svqt, u qkyx bere uçast kurin; ❒ zna[ vpravy vporqdu potribnoho dlq xorunΩoho (dyv."Vporqd”); ❒ pidxorunΩi, naznaçeni kurinnym abo kurinnog, jdut abo stoqt po obox bokax xorunΩoho çy xorunΩo]. XorunΩyx vybyra[ Kurinna Rada. 114
 • Diqlnist kurenq Zanqttq kurenq dopovnggt plastovu prohramu, qka perevodytsq v hurtku. 8 Kurin normalno sxodytsq odyn raz u misqc; xoç raz u rik çleny ]dut na tabir. Buvagt rizni kurinni zanqttq: • Kurinna Rada, • kurinna prohulqnka, • kurinni sxodyny, • kurinnyj tabir, • kurinne svqto, • spilni zanqttq z inßymy • kurinna zbirka, kurenqmy. Kurinni sxodyny Kurinni sxodyny moΩut buty re©ulqrni abo svqtkovi. Vony moΩut vidbuvatysq v kimnati abo sered pryrody. Svqtkovi sxodyny Svqtkovi sxodyny vidbuvagtsq z nahody vaΩlyvo] podi]. Os KURIN| kilka prykladiv: ❒ pryjnqttq novyx çleniv, ❒ zaprysqΩennq pryxylnykiv (dekudy vidbuva[tsq na tabori), ❒ svqto patrona kurenq, ❒ posvqçennq kurinnoho prapora. Prohrama koΩnoho svqta povynna vidriznqtysq vid prohramy re©ulqrnyx sxodyn. Dlq plqnuvannq svqta treba braty do uvahy: Cil VaΩlyvo dobre rozumity cil svqta. Napryklad, koly kurin pryjma[ novyx çleniv, korysno maty çastynu prohramy, qka dopomoΩe vsim çlenam zapiznatysq; koly vidbuva[tsq zaprysq- Ωennq, dobre maty ory©inalnu prohramu ta vidpovidnyj serjoznyj nastrij, wob pidkreslyty, wo ce osoblyve svqto. Nastrij Dlq svqta potribnyj vidpovidnyj nastrij; ce znaçyt, wo treba podumaty pro te, qk cej nastrij stvoryty (elementy v prohrami). Napryklad, vidkryttq moΩe buty zi smoloskypamy (qkwo sered pryrody), abo zi sviçkamy (qkwo v kimnati); zaprysqΩennq moΩe vidbuvatysq pid ças spoloxu, sered noçi, pry vohnyku. Riven Prohrama musyt buty na takomu rivni, wo zacikavyt i molodßyx, i starßyx çleniv kurenq. 115
 • Zvyçajni sxodyny Kurinni sxodyny moΩut vidbuvatys u plastovomu domi abo sered pryrody. Sxodyny moΩut podobaty na hurtkovi sxodyny, ale z pevnog riznyceg v pidxodi. Zahalni elementy plastovyx sxodyn Vsi plastovi sxodyny magt: vidkryttq plastovym klyçem SKOB, perevirku prysutnix, proçytannq protokolu i, nakinec, zakryttq. Vidkryttq j zakryttq na kurinnyx sxodynax — ce dobra nahoda vsim vpravlqty vporqd, tomu wo [ bilße çyslo uçasnykiv i okremi hrupy, hurtky. Rozpovid Kurinni sxodyny — ce dobra nahoda zaprosyty hostq z cikavog rozpoviddg, wob vsi v kureni mohly z ne] skorystaty. KURIN| Koly hutirka ne efektyvna Vid dvadcqty do trydcqty uçasnykiv ne moΩut efektyvno hutoryty, tobto korysno j cikavo, tak, wob usi braly uçast. Ce znaçyt, wo Rada Hurtkovyx ne povynna plqnuvaty hutirky na kurinni sxodyny. Zate moΩut buty zapyty j zauvaΩennq na oznaçenu temu, holovno, qkwo potribno poçuty opini] çleniv kurenq wodo ci[] temy. Ale toj, xto provadyt sxodynamy, povynen pam'qtaty, wo potribno daty zmohu vsim vyslovytysq, i starßym, i molodßym, wob bulo vsim cikavo. InstruktaΩi InstruktaΩi, holovno çohos praktyçnoho, perevaΩno lehße perevodyty v malij hrupi, tobto, v hurtku, niΩ u kureni. Qkwo instruktaΩ potribnyj na rivni kurenq (napr., tomu wo instruktor moΩe pryjty lyße odyn raz), treba instruktaΩ zorhanizuvaty tak, wob usi maly zanqttq v toj Ωe samyj ças. 116
 • Koryst spivu Spiv çasto krawe vyxodyt v kureni niΩ u hurtku. U bilßij hrupi buvagt rizni holosy, rizni zacikavlennq. MoΩlyvo xtos hra[ na muzyçnomu instrumenti j çasto znaxodqtsq entuziqsty spivu, qki 8 zaoxotqt druhyx. Tomu korysno zvertaty osoblyvu uvahu na spiv pid ças kurinnyx zanqt. Vybir ihor vaΩlyvyj Na kurinni zanqttq treba pidbyraty taki ihry, qki pidxodqt bilßij hrupi. DuΩe vaΩlyvo postavyty sobi toçnu cil, sebto wo same xoçetsq osqhnuty hrog. (Dyvys “Plqnuvannq” v çastyni “Hurtok v UPG"). Pam'qtajte pro molodßyx i starßyx Pry ukladanni prohramy treba maty na uvazi osnovne: zacikavyty j starßyx, i molodßyx çleniv kurenq. Usi xoçut maty vidpovidalnist KURIN| Korysno çasom davaty vsim hurtkam vidpovidalnist za pereve- dennq çastyny prohramy, wob usi maly poçuttq prynaleΩnosty, poçuvaly sebe povnocinnymy j xotily buty çlenamy kurenq. 117
 • Kurinna zbirka Kurinna zbirka — ce zbir çleniv kurenq, wob polahodyty odnu konkretnu spravu, napryklad: • pereviryty vyrqd na tabir, • pryhotuvaty voroΩinnq pered Andri]vskym veçorom; • vidbuty probu spivu pered kolqdog. Na zbirci nema inßyx çastyn prohramy. Kurinna prohulqnka Kurinnu prohulqnku plqnu[tsq tak samo, qk hurtkovu prohulqnku (dyv. “Plqnuvannq” i “Prohulqnky” v çastyni “Diqlnist hurtka”), ale treba pam'qtaty, wo: ❒ V kureni [ hurtky zi svo]my provodamy. Çasom krawe hurtky trymaty razom, çasom krawe çleniv rozdilyty abo peremißaty. ❒ Oskilky v kureni [ bilße çleniv, qk u hurtku, treba podumaty pro formy spilkuvannq, tobto qk peredavaty informaci] (bezposeredno vsim çlenam çy perekazuvaty çerez hurtkovyx abo providnykiv hrup). KURIN| ❒ Koly plqnu[tsq zanqttq, wo vymaha[ fizyçno] zapravy çy riznoho vminnq, treba vzqty do uvahy, wo v kureni [ çleny riznoho viku, z riznym dosvidom. 118
 • 8 Kurinnyj tabir KURIN| Çomu kurinnyj tabir? Dlq çleniv kurenq, kurinnyj tabir — ce nahoda: • vybraty styl taboru ta ]m cikavi zanqttq; • sebe vza[mno krawe zapiznaty j pohlybyty druΩbu; • na spilni pereΩyvannq; • zdobuty plastovi vmilosti, rozvynuty providnycki zdibnosti ta vminnq spivΩyty; • sebe vyprobuvaty ta zahartuvatysq v borotbi zi styxiqmy pryrody. ❒ Rada Hurtkovyx, pry dopomozi zv'qzkovoho abo zv'qzkovo] i vporqdnykiv abo vporqdnyc kurenq plqnu[, pidhotovlq[ i perevodyt tabir, a opislq robyt analizu taboru, vkazu[ na uspixy j nedoliky ta pidhotovlq[ zvit. ❒ Cej proces sta[ çastynog riçno] diqlnosty kurenq i joho skladovyx hurtkiv. ❒ Qkwo kurin orhanizu[ kurinnyj tabir, to uçast u nomu [ obov'qzkova dlq vsix gnakiv çy gnaçok u kureni. Vidpovidalnist ❒ Provid stanyci j KPS zatverdΩugt plqn i provid taboru. ❒ Vyxovnyky taboru, provid stanyci j krajovyj provid spivvidpovidalni za tabir. ❒ U plqni taboru treba dotrymuvatysq pravyl i vymoh derΩavnyx ta urqdovyx çynnykiv i provodiv stanyci j krag. (Pryklad vymohy moΩe buty, wo na vodnomu tabori ma[ buty rqtivnyk.) 119
 • Qke nazovnyctvo i qka vidpovidalnist? Na kurinnomu tabori vΩyvagtsq ti sami nazvy, qki vΩyvalysq prodovΩ ciloho roku: “zv'qzkovyj”, “kurinna” towo. Vidpovidalnosti ❒ zv'qzkovyj abo zv'qzkova razom z vyxovnykamy kurenq vidpovidagt za cilist taboru: za bezpeku, za samodiqlnist, za plastovyj zmist; dopomahagt gnakam i gnaçkam tam, de potribno; ❒ kurinnyj abo kurinna oçolg[ kurinnyj provid taboru; dba[, woby vsi etapy vidbulysq, provadyt taborom; ❒ kurinnyj hospodar sta[ KURIN| intendantom; ❒ kurinnyj pysar sta[ taborovym pysarem; ❒ kurinnyj skarbnyk sta[ taborovym skarbnykom; ❒ vporqdnyky j vporqdnyci ta deqki starßi çleny kurenq stagt lankog instruktoriv. Struktura Kurinnyj tabir moΩe diqty qk odna cilist — odna kuxnq, odna prohrama — abo moΩe dilytysq na hurtkovi pidtabory, maty hurtkovi kuxni j rizni prohramy dlq hurtkiv. Kalendarec zavdan Kalendarec zavdan — ce spysok toho, wo treba zrobyty, do qkoho reçencq j xto za wo vidpovida[. Qkwo xtos vidpovida[ za danu dilqnku, ce ne oznaça[, wo vin ce obov'qzkovo robyt sam. Pracg moΩna rozdilyty na çastyny j rozdaty riznym çlenam kurenq. Kalendarec zavdan treba vyhotovlqty poetapno. Çotyry etapy plqnuvannq taboru 1. Plqnuvannq 2. Pidhotuvannq 3. Vykonannq 4. Zakinçennq 120
 • Kalendarec zavdan odnoho kurinnoho taboru Kurinnyj tabir ma[ vidbutysq vid 15 do 29 lypnq. Os, pryklad, qk moΩe vyhlqdaty kalendarec zavdan. Plqnuvannq 8 WO XTO KOLY 1. Vyznaçyty rid, cil i datu taboru Rada Hurtkovyx i 1.II vyxovnyky v kureni. Holosugt nad propozyciqmy. Vsi çleny kurenq 2. Pereviryty, çy vsi çleny Rada Hurtkovyx i 15.II kurinnoho provodu j usi vyxovnyky vyxovnyky v kureni vizmut uçast u tabori j vyzna- çyty, xto vidpovida[ za koΩne zavdannq u pidhotovci. 3. Vybraty misce taboru; distaty Rada Hurtkovyx i 15.II dozvil uΩyvaty misce j palyty vyxovnyky v kureni vohon. 4. Vyhotovyty prohramu taboru: Rada Hurtkovyx i 1.III KURIN| kalendarec zanqt koΩnoho dnq ta vyxovnyky v kureni rozpodil hodyn za temamy. 5. Vyhotovyty stravospys (meng) i Kuxar ta intendant 1.IV spysok potribnyx xarçiv. 6. Vyhotovyty spysok potribnoho Intendant 1.IV spilnoho vyrqdu, zaplqnuvaty vidznaçky, zapoçatkuvaty knyhu intendanta. 7. Zrobyty koßtorys (bgdΩet), Skarbnyk 15.IV vyznaçyty oplatu za tabir, zaprovadyty finansovu knyhu. 8. Zholosyty tabir plastovym Zastupnyk kurinnoho 1.IV provodam (stanyci j krag) i, qkwo j skarbnyk treba, urqdovym vlastqm. 9. Povidomyty batkiv i çleniv Pysar 15.IV kurenq pro tabir. Podaty: datu, misce, cil, provid, oplatu, potribnyj vyrqd, informaci] pro transport, pro vidvidyny batkiv i hostej. Dodaty kartu zholoßennq j formu medyçno] posvidky. 121
 • Pidhotuvannq WO XTO KOLY 1. Vidvidaty misce; pereviryty Zv'qzkovyj/-a, 1.V vodu do pyttq. Rozvidaty, de kurinnyj/-a, ßpytal abo likarska pomiç ta intendant, sanitar domovytysq z nymy na vypadok potreby. 2. Podbaty pro transport Zastupnyk 1.V uçasnykiv, vyrqdu j xarçiv do kurinnoho/-o] taboru j povernennq nazad. 3. Zibraty zholoßennq Skarbnyk i pysar 1.V uçasnykiv, vklgçno z dozvolom batkiv, i oplatu za tabir (moΩe buty zavdatok). 4. Zrobyty kopi] prohramy dlq Pysar 15.VI koΩnoho çlena kurinnoho pro- vodu, instruktora ta vyxovnyka. KURIN| Vyhotovyty taborovi posvidky. 5. Prydbaty ta pryhotovyty Intendant 1.VII spilnyj vyrqd. 6. Vidbuty sxodyny provodu ta- Zv'qzkovyj/-a 1.VII boru, vsix instruktoriv ta vyxov- nykiv, perehlqnuty prohramu, zapevnytysq, wo vsi hotovi pere- vesty svog çastynu. Pereviryty, çy pravyla bezpeky vzqto do uvahy. 7. Pereviryty vyrqd usix uçasny- Vyxovnyky 7.VII kiv. (Cq perevirka [ osoblyvo vaΩlyvog pered mandrivnym abo inßym speciqlizacijnym taborom.) 8. Zakupyty xarçi. Kuxar j intendant 10.VII 9. Spakuvaty spilnyj vyrqd i xarçi. Kuxar j intendant 12.VII 10. Pered vy]zdom zibraty vid Pysar 15.VII usix medyçni posvidky. 11. Pereviryty, çy vse hotove. Zv'qzkovyj/-a 15.VII 122
 • Vykonannq 1. Tabir perevodytsq na pidstavi wodenno] prohramy, vyhotovleno] pered taborom. 8 2. Prohrama taboru — ce çastyna gnacko] prohramy. Holovno, uçasnyky povynni maty nahodu projty perevirku çastyn praktyçnoho plastuvannq. Prohrama povynna vklgçaty maksymum fizyçnyx zanqt, ale perevaΩno veçoramy treba vklgçaty dyskusi], holovno na plastovi temy, napr., samovyxovannq, zasady j vartosti towo. 3. Vohnyk abo vatra potribni, qkwo ne wodnq, to duΩe çasto, oçevydno z riznomanitnog prohramog çy stylem. (Dyv. “Vohnyky i vatra”, “Ûyttq sered pryrody”.) Protqhom taboru çasto buvagt dvi abo try bilßi tematyçni abo “svqtoçni” vatry. Cil tako] vatry moΩe buty pov'qzana z nazvog taboru, riçnym klyçem, zaprysqΩennqm deqkyx uçasnykiv towo. 4. Prohrama musyt braty do uvahy moΩlyvist pohano] pohody. KURIN| 5. Na poçatku taboru zv'qzkovyj abo zv'qzkova obhovorggt z çlenamy taboru pravyla, prypysy j dyscyplinu. Spysok vyznaçenyx pravyl vyvißu[tsq na tablyci oholoßen. 6. Ni çleny bulavy, ni instruktory ne magt osoblyvyx pryvile]v, inakßyx vid uçasnykiv (napr., inße xarçuvannq). 7. MajΩe koΩnoho dnq, perevaΩno vveçori pislq molytvy, vidbuva[tsq korotka narada vsoho provodu taboru dlq obhovorennq dnq, problem ta plqnu na nastupnyj den. Korysno takoΩ vidbuvaty re©ulqrnyj “vidhuk”, tobto dyskusi] z çlenamy taboru pro ]xni zauvaΩennq do prohramy ta perevedennq taboru. 8. KoΩnyj çlen bulavy ta vsi instruktory magt zrazok prohramy, z toçnym vyznaçennqm svo]x zavdan na koΩnu hodynu. 9. Pry kinci taboru rozda[tsq posvidky. (Na posvidkax [ zauvaΩennq ta informaci] pro dosqhnennq: vidznaçennq, zdobuti plastovi vmilosti ta uspißno vykonani zavdannq “Proby UPG”.) Qkwo na tabori prysutnyj xtos z-poza kurenq, kopig posvidky posyla[tsq provodovi stanyci (krag), zvidkilq pry]xav gnak çy gnaçka. 123
 • Zakinçennq WO XTO KOLY 1. Pereviryty, vysußyty, Intendant 14.VIII napravyty j sxovaty spilnyj vyrqd. 2. Vidbuty sxodyny provodu Rada 1.IX taboru, obhovoryty uspixy j Hurtkovyx nevdaçi, pereviryty likvidacig i vyxovnyky taboru, finansy. 3. Vyslaty stattg-spohad z taboru Pysar 15.IX (iz fotohrafiqmy) do gnacko] presy. 4. Vyhotovyty zvit i pislaty do Zvqzkovyj/-a 1.IX KPS ta stanyci. Ce vkluça[ i kurinnyj/-a zamknennq kasy j finansovyj zvit. KURIN| (Zrazok posvidky taboru dyv. “Dodatky”.) 124
 • PROVIDNYCTVO 9 Dewo pro providnykiv Odne iz vaΩlyvyx zavdan Plastu — ce rozvyvaty providnycki qkosti ta vminnq Dovir⁄q çleniv. Pozytyvnyj plastovyj providnyk ❒ ce toj, wo dopomaha[ hrupi osqhnuty Iniciqtyva svog metu; PROVIDNYCTVO ❒ ce toj, wo dopomaha[ hrupi staty efektyvnog, tobto sylnog; ❒ ce toj, wo z hrupog orhanizu[ zaxid çy Komunikaciq zanqttq, abo keru[ qkogs hrupog; ❒ ce toj, wo propa©u[ plastovi ide] j pohlqdy, tobto perekonu[ druhyx, wo ci dumky pravylni abo korysni; ❒ ce toj, wo vkazu[ novu dorohu, kudy jty abo novyj sposib, qk wos robyty. Qk postagt providnyky? ❒ Providnyk moΩe buty naznaçenyj, napr., sestryçka roq novaçok [ naznaçena stanyçnog starßynog, tomu wo vona ma[ znannq (vyßkil), zdibnist i oxotu provadyty ro[m. ❒ Providnyk moΩe buty vybranyj çlenamy hrupy holosuvannqm, napryklad hurtko- vyj u hurtku. ❒ Çasom providnyk pryrodno vyryna[, tomu wo: • ma[ ide], qki zaxoplggt hrupu v danij xvylyni (napr., pid ças dozvillq na ta- bori xtos proponu[ hru i ]] orhanizu[); • ma[ znannq potribne dlq dano] sytuaci] (napr., stalasq avariq — toj xto zna[ perßu pomiç keru[ dopomohog dlq ranenyx). 125
 • Dewo pro qkosti ta vminnq providnyka Providnyk bude maty vplyv na hrupu ta dokaΩe, wo zasluhovu[ na dovir'q hrupy, qkwo vin: çesnyj, spostereΩlyvyj, çutlyvyj, vyrozumilyj, hnuçkyj, hotovyj dopomohty ta vzahali dbajlyvyj pro druhyx. Providnyk potrebu[ postijno pracgvaty nad sobog. (Napryklad, vidbuva[ vyßkoly, nabuva[ Ωytt[vo] praktyky). Jomu potribni rizni vminnq. Os kilka prykladiv: ❒ vminnq spilkuvatysq ideqmy, ❒ vminnq zadiqty inßyx (tobto vklgçaty inßyx u dig), ❒ vminnq lahodyty konflikty (tobto dovesty do zhody), ❒ vminnq tvorço dumaty, ❒ vminnq orhanizuvaty: vyznaçyty problemu, znajty rozv'qzku, pryjnqty rißennq (u riznyx, çasto PROVIDNYCTVO neznajomyx, obstavynax). Providnyk bude efektyvnyj, qkwo vin: ❒ rozumi[ zavdannq hrupy, ❒ zna[ svo] ta inßyx zdibnosti j obmeΩennq, ❒ ma[ pozytyvne nastavlennq do lgdej, do zanqt, do Ωyttq, ❒ rozumi[, koly potribno vΩyvaty qkyj styl providnyctva, ❒ hotovyj dele©uvaty vidpovidalnist, ❒ bere spivvidpovidalnist za uspixy j pomylky. Qki providnyky v Plasti? • v UPN — ro[vi j vyxovnyky: bratçyky j sestryçky, hnizdovi; • v UPG — hurtkovi, kurinni j vyxovnyky: zv'qzkovi, vporqdnyky j vporqdnyci; • v USP — kurinni j oseredkovi; • na taborax — komendanty j çleny provodu; • providnyky riznyx zanqt, tak qk prohulqnok; • u Stanyçnij Starßyni; • u Krajovij Plastovij Starßyni; • u Holovnij Plastovij Bulavi. 126
 • Styli providnyctva ❒ Avtokratyçnyj — providnyk nakazu[. Çleny 9 ne berut uçasty ni v procesi plqnuvannq, ni v procesi vyrißuvannq spravy. Vony tilky vykonugt dani ]m doruçennq. ❒ Konsultatyvnyj — providnyk radytsq z inßymy pered vyrißuvannqm spravy, ale sam vyrißu[. ❒ Demokratyçnyj — providnyk proponu[ j radytsq z çlenamy, qki berut aktyvnu uçast u plqnuvanni, rißennqx ta vykonanni. Proces plqnuvannq ta vyrißennq takyj samyj vaΩnyj, qk vyslidy. Rißennq robytsq dvoma sposobamy — holosuvannqm abo pohodΩennqm. Demokratyçnyj providnyk hotovyj pryjnqty PROVIDNYCTVO rißennq, z qkym vin ne pohodΩu[tsq. ❒ Vilnyj — providnyk doruça[ hrupi provesty plqnuvannq j vynesty rißennq, a sam sto]t z boku. Dobryj providnyk Dobryj providnyk vΩyva[ rizni styli, zaleΩno vid obstavyn. Vin rozumi[, koly qkyj styl korysnyj U tvarynnomu sviti rizni zvirqta magt pryrodno (instynktovno) svo] styli providnyctva. Napryklad, bujvoly bez zadumy jdut za svo]m odnym, najsylnißym providnykom, natomist u klgçi husej, wo letyt u vyrij, providnyky postijno minqgtsq j koΩna huska ma[ sama sebe vstavyty u vidpovidne misce pry koΩnij zmini. Lgdyna zdatna vybyraty svij styl providnyctva — zaleΩno vid svoho perekonannq ta sytuaci]. 127
 • Avtokratyçnyj styl Avtokratyçnyj styl treba vΩyvaty todi, koly treba wos ßvyd- ko polahodyty j nema çasu abo ne vaΩno, wo inßi dumagt. Napr., qkwo treba zastosuvaty pravyla bezpeky, abo qkwo hrozyt nebez- peka, napr., vohon, providnyk musyt cij nebezpeci zapobihty. Konsultatyvnyj styl Konsultatyvnyj styl çasom vΩyva[ avtokrat, çasom demokrat. ❒ Avtokrat ma[ nastavlennq, wo vin sam ma[ vyrißuvaty. Vin moΩe spyta[tsq opini] druhyx, ale ne vaΩno çy vin ]x vklgçyt u rißenni. ❒ Demokrat ma[ nastavlennq, wo vin sam usoho ne zna[, otΩe varto posluxaty opini] druhyx, wob krawe rißyty. TakoΩ korysno, wob usi buly vklgçeni j maly poçuttq spivvid- povidalnosty za rißennq, otΩe korysno vklgçyty v rißennq qknajbilße porad, navit qkwo ne vsi ci elementy koneçni samomu providnykovi. PROVIDNYCTVO Koly korysnyj konsultatyvnyj styl: ❒ Qkwo potribno polahodyty spravu j u danyj ças ne vaΩno, wob cila hrupa çy provid buly vklgçeni v proces rißennq. ❒ Ne realno j ne pobaΩano, wob usi çleny provodu zavΩdy vyrißuvaly spilno. Bulo b vytratog çasu vsim çasto striça- tysq. PomiΩ sxodynamy ciloho provodu, providnyk potrebu[ robyty cilu nyzku rißen. Çasto ci rißennq magt do dila zi spravamy, wo buly vyrißeni v pryncypi na sxodynax çy zborax, ale tomu, wo [ moΩlyvi rizni variqnty vykonannq, abo vyrynagt dodatkovi uskladnennq, providnykovi korysno z kyms poradytysq. ❒ Çasom vyrynagt spravy, wo ne moΩut çekaty sxodyn. Qkwo ce ne supereçlyvi spravy, providnyk rißa[ z poradog peredusim tyx, qkyx ti rißennq torkagt. (Napryklad, pro spravu, wo torka[ odyn hurtok, kurinnyj radytsq z hurtkovym danoho hurtka.) Qkwo sprava vaΩna j supereçlyva, çasom treba radytysq indyvidualno zi vsima abo prynajmenße z bilßistg çleniv provodu. U takij sytuaci] korysno zasqhnuty porady tyx, wo pravdopodibno magt protyleΩni dumky. Wob maty vidçuttq, kotra sprava [ vaΩna çy supereçlyva j çyg opinig treba zasqhnuty, providnyk potrebu[: ❒ rozumity cil çy cili hrupy, ❒ znaty çleniv provodu j rozumity ]x sposib dumannq. Pro svo] rißennq providnyk zvitu[ na nastupnyx sxodynax ciloho provodu. Çasom potribno abo korysno, woby cilyj provid potverdyv rißennq providnyka. 128
 • Demokratyçnyj styl Osnovna meta demokratyçnoho providnyka — prynesty koryst hrupi ta ]] çlenam. PerevaΩno providnyk ma[ dopomohty hrupi wos zorhanizuvaty svo[çasno j qknajkrawe. Ale duΩe vaΩlyvo, 9 woby vsi maly entuziqzm do vykonannq rißennq, tomu potribno doklasty zusyl, woby vsi vidçuvaly, wo ]xnij vklad u rißennq vzqtyj do uvahy, abo [ qkas povaΩna pryçyna, çomu wos vidkyneno. Idealno, varto ßukaty uzhodΩennq vsix, radße niΩ rißaty holosuvannqm. Dobre, woby vsi zalyßylysq iz vraΩennqm, wo vony zadovoleni, wo vony “vyhraly”. Usi potrebugt “samovdoskonalgvatys” — ]m treba braty aktyvnu uçast: maty nahodu vnosyty propozyci] i maty rolg u vykonanni zanqt. Korysno, woby çleny vyroblqly druΩni vza[movidnosyny miΩ sobog i dovir'q odyn do odnoho. V naslidku hrupa sta[ sylnißog. Pryklady zavdan hrupy PROVIDNYCTVO Hrupa moΩe maty na meti: ❒ wos polahodyty: zrobyty, zorhanizuvaty, rißyty, ❒ vyrobyty korysni dlq vsix çleniv vza[movidnosyny, ❒ vplynuty na sposib dumannq pro ponqttq, vartosti abo postupovannq çleniv. Najçastiße, plastovyj providnyk ma[ podvijnu rolg Orhanizuvaty z hrupog zaxid abo zanqttq: ❒ podbaty, woby buly vyznaçeni cili, ❒ podbaty, woby buly zibrani fakty, ❒ podbaty, woby dyskusiq bula sprqmovana v baΩanomu naprqmku, ❒ dopomahaty dijty do rißennq. Stvoryty pozytyvnu atmosferu j vza[movidnosyny v hrupi: ❒ daty nahodu vsim vyslovytysq, ❒ vysluxaty vsix terpelyvo, ❒ ne nakydaty svo[] dumky. Demokratyçnyj styl vymaha[ ❒ woby vsi znaly, rozumily j pohodΩuvalysq iz cilqmy zanqt; ❒ woby vsi maly poçuttq vidpovidalnosty za osqhnennq cilej; ❒ woby vsi maly vplyv na plqn, woby ide] koΩnoho abo koΩno] buly vzqti do uvahy; ❒ woby vsi maly vplyv na rozpodil praci, holovno woby poba- Ωannq koΩnoho (wodo joho çy ]] roli) buly vzqti do uvahy; ❒ woby vsi spilno rißaly; ❒ woby vsi maly rolg u vykonanni zanqttq abo plqnu. 129
 • Vilnyj styl PerevaΩno korysno, woby providnyk brav uçast prynajmni u vyznaçenni cilej danoho zanqttq çy rißennq, ale buvagt sytuaci], de korysno vΩyvaty vilnyj styl. Napryklad, kurinnyj moΩe poprosyty hurtok pryhotuvaty j perevesty hru na kurinnu prohulqnku j zalyßyty hurtkovi pravo robyty vsi potribni rißennq. Ce da[ nahodu çlenam hurtka orhanizuvaty zanqttq dlq bilßo] hrupy, niΩ hurtok. Sposoby pryjnqttq rißennq v hrupi sposib pryjnqttq rißennq koryst odyn rißa[ ❒ owadΩennq çasu holosuvannqm ❒ çleny vçatsq z dyskusi]; ❒ dyskusiq ne musyt PROVIDNYCTVO zatqhatysq; ❒ qkist rißennq perevaΩno dobra, bo vklad usix çleniv uzqto do uvahy; ❒ çastyna çleniv ma[ poçuttq zobov'qzannq do rißennq, ale ne vsi çleny. pohodΩennqm ❒ çleny vçatsq z dyskusi]; ❒ qkist rißennq çasto duΩe dobra, bo dyskusiq povynna b vidkynuty hirßi storony propozycij, a pryjnqty krawi; ❒ vsi magt poçuttq zobov'qzannq do rißennq, vsi “vyhragt”, ale moΩe zabraty bahato çasu. Nehatyvnyj providnyk Dlq koΩnoho providnyka buty providnykom — ce nahoda rozvyvaty svo] providnycki vminnq. Nehatyvnyj providnyk xoçe sebe vyqvyty, navit qkwo ce ne na koryst hrupy: ❒ zverta[ uvahu vyklgçno na sebe; ❒ ne bere do uvahy dobro hrupy; ❒ hotovyj rozbyty hrupu, qkwo çleny ne hotovi pity za nym. 130
 • Tvorennq druΩyny U modernomu sviti, v upravlinni orhanizacij, osoblyvu uvahu zverta[tsq na tvorennq druΩyny (v anhlijskij movi “team”) z hrupy abo provodu, wo vidpovida[ za vykonannq qkohos dila. 9 ❒ DruΩyna — ce hrupa abo dobrovilne ob'[dnannq lgdej stvorene z qkogs metog, ale z pohlqdu providnyctva, vaΩno, woby druΩyna diqla qk cilist. ❒ Stvoryty efektyvnu druΩynu vymaha[ praci, ale dokazano, wo v bahatox vypadkax druΩyny osoblyvo operatyvno (efektyvno) vykonugt pracg ta osqhagt cili hrupy. ❒ { dvi peredumovy, woby hrupa mohla diqty, qk druΩyna: • vsi magt povahu j dovir'q do dumok vsix çleniv druΩyny; • vsi berut uçast v upravlinni hrupy, çasto magt toçno vyznaçeni funkci]. [ Cikavo, wo ukra]nske slovo druΩyna v starodavnij Rusi oznaçalo PROVIDNYCTVO “zbrojnyj zahin, wo stanovyv postijnu vijskovu sylu knqzq i brav uçast v upravlinni knqzivstvom”. ] 131
 • PohodΩennq konfliktiv u hrupi Ce normalne, wo çleny hrupy magt rizni dumky, rizni pohlqdy, rizni pidxody do dano] spravy j na tomu tli çasom vyrynagt konflikty. Bez konfliktiv nema[ novyx dumok, nema[ zminy, ale woby hrupa diqla korysno, bez svarky, potribno polahodΩuvaty konflikty. Holovne, wob emoci] ne perebraly proces polahodΩennq. Os kilka sposobiv: ❒ Konflikt moΩna omynaty: deqki temy ne porußuvaty, bo xtos PROVIDNYCTVO zaberetsq z hrupy, (çasto toj “xtos” çu[tsq druhorqdnym u hrupi). Ale ne korysno omynaty vaΩlyvi temy. ❒ Kotras storona konfliktu moΩe piddatysq vsupereç svo]m perekonannqm, potrebam abo baΩannqm. Ale todi odna storona nezadovolena j todi hrupa slabßa[. ❒ MoΩe vyrynuty supereçka – obydvi storony probugt perekonaty odna odnu. Çasom doxodyt do toho, wo xtos kohos perekona[ abo xtos tilky “vyhra[”. Ale todi odna storona moΩe poçuvatysq peremoΩenog i duΩe nezadovolenog. ❒ Obydvi storony moΩut pity na kompromis – odna troxy podastsq j druha. Ale obydvi storony troxy nezadovoleni – tobto, v hrupi moΩe brakuvaty entuziqzmu. ❒ Usi moΩut dijty do porozuminnq tak, woby vsi buly zadovoleni. Ale do toho potribna dobra volq z obydvox storin i hotovist ©runtovno perehovoryty spravu, a ce vymaha[ bahato çasu. Konflikt bude spravdi pohodΩenyj, qkwo: ❒ usi storony vidijdut zadovoleni; ❒ Ωodna storona ne poçuva[ sebe obraΩenog; ❒ usi moΩut pohodytysq z rißennqm i dalße spivpracgvaty; ❒ vyhrala spilna sprava. 132
 • 9 Providnyctvo v Plasti Roblennq rißennq U Plasti rißennq wodo pravyl çy plqniv hrupy çy orhanizacijno] çastyny robyt provid, qkyj kolektyvno vidpovida[ za vykonannq zavdan çy osqhnennq cilej hrupy. (Qkwo hrupa mala, napryklad hurtok, okolo 6 do 8 çleniv, cila hrupa moΩe spilno bahato rißaty.) Tut najçastiße treba vΩyvaty demokratyçnyj styl i, qkwo moΩlyvo, ßukaty pohodΩennq vsix. PROVIDNYCTVO Vykonannq rißennq U vykonanni rißen plastovyj providnyk uΩyva[ rizni styli, zaleΩno vid sytuaci]. 133
 • Pryklad providnyctva u vidnoßenni do kurinnoho taboru Pid ças pidhotuvannq ta perevedennq kurinnoho taboru digt riznoho rodu providnyky: vyxovnyky j çleny kurinnoho provodu. (Vyxovnyky vidpovidagt za bezpeku ta koryst vyxovnoho procesu j dopomahagt gnakam çy gnaçkam tam, de potribno). Pidhotuvannq: ❒ U ramkax naprqmnyx stanyci j vyxovnykiv kurenq, kurinnyj provid razom vyhotovlq[ prohramu taboru. Najçastiße kurinnyj provid predstavlq[ zahalnyj plqn cilomu kurenevi do zatverdΩennq. ❒ Çastyny plqnu taboru [napr., meng (stravospys) çy spysok spilnoho vyrqdu] zatverdΩu[ sam provid taboru. ❒ Bahato detaliv (napr., pidhotova apteçky) polahodΩugt sami çleny provodu, wo vidpovidagt za rizni dilqnky ta magt PROVIDNYCTVO dostup do vidpovidnoho znannq. Pid ças perevedennq taboru: ❒ deqki rißennq kurinnyj çy kurinna robyt sam çy sama (moΩlyvyj pryklad, de wo vidbuva[tsq, xto kudy jde); ❒ u deqkyx rißennqx kurinna konsultu[tsq z druhymy çlenamy provodu (moΩlyvyj pryklad, kotryj hurtok mav by vidpovidaty za vatru); ❒ pro deqki rißennq kurinnyj radytsq z vyxovnykamy abo pereda[ vyxovnykam do polahodΩennq (napr. problemy z dyscyplinog); ❒ deqki rißennq cilyj provid robyt razom (napr., zminy prohramy); ❒ deqki spravy peredagtsq inßym do vyrißennq (napr., taborovyj hurtok moΩe vidpovidaty za xarçuvannq na prohulqnci j sam rißa[ wodo meng, rozpodilu towo). Poçuttq vidpovidalnosty ❒ VaΩne, woby vsi çleny provodu maly poçuttq vidpovi- dalnosty za perevedennq prohramy, a ce najkrawe osqhnuty tym, wo vsi vtqhneni v proces rißennq. ❒ U vidnoßenni do uçasnykiv kurinnoho taboru, pidstavova zasada [ taka sama. Uçasnyky taboru budut zadovoleni z taboru (otΩe najbilße skorystagt i bude menße problem z dyscyplinog), qkwo vony perekonani, wo ce ]xnij tabir (vony prohramu zatverdΩuvaly) i ]xni pobaΩannq buly vzqti do uvahy. 134
 • GNAC|KA PROHRAMA 10 Proby Zmist ta koryst prohramy Vmilosti Plastovi Proby UPG — ce osnovna prohrama zanqt dlq PROHRAMA gnactva, rozdilena na try çastyny. Vona oxoplg[ gnacki Zacikavlennq zanqttq protqhom ciloho gnackoho plastuvannq. ❒ Prohrama pereda[ gnakam i gnaçkam plastove znannq. Plastuny nabuvagt znannq di[g i vpravog, napr., hrog, hutirkog, majstruvannqm. Plastovi zanqttq vymahagt aktyvno] uçasty, a ne tilky pasyvnoho sluxannq ßkilnoho vykladu. ❒ Prohrama tvoryt nahodu ta sta[ tlom dlq procesu samo- vyxovannq. Pid ças perevedennq prohramy gnaky j gnaçky pracggt nad sobog i v toj sposib rozvyvagtsq fizyçno, intelektualno, suspilno j duxovo. ❒ Prohrama sluΩyt pidstavog dlq plekannq xarakteru ta plastovoho svitohlqdu. Gnaky j gnaçky dovidugtsq pro plastovi vartosti ta ]x zasvoggt. 135
 • Qk prohulqnka moΩe buty tlom dlq samovyxovannq Hurtok gnakiv rißa[ vidbuty try-dennu prohulqnku. Ce vymoha proby, ale gnaky xoçut vidbuty prohulqnku, bo ]x manyt taboruvannq, novi miscq, novi zanqttq ta holovne — vesele tovarystvo, tobto ]xni cili [: vykonaty odnu vymohu proby, perebuty v tovarystvi pryqteliv z hurtka, perebuty sered pryrody, sprobuvaty wos novoho, ßukaty pryhod. Wob prohulqnka bula uspißna, gnakam potribno: ❒ rizne znannq: • qk plqnuvaty, orhanizuvaty, perevodyty, zvituvaty; • znannq, wo same potribno zaplqnuvaty (trasu, transport, xarçuvannq, vyrqd towo); • znannq vidpovidnyx dilqnok (kartohrafi], taboruvannq, PROHRAMA perßo] dopomohy, pisen towo); • zrozuminnq pravyl pryrody, (wob realistyçno plqnuvaty); • znannq moΩlyvyx nebezpek u danomu tereni; ❒ rizni vminnq: • vminnq tvorço dumaty (prydumaty, wos cikavoho); • vminnq dijty do spilnoho rißennq; • vminnq krytyçno podyvytysq na plqn, woby peredbaçyty nebezpeky; • vminnq spokijno, kulturno vyslovlgvaty rizni dumky (çasom taki, wo pereçat druhym); • vminnq pohodyty konflikty, qkwo b taki vyrynuly; • vminnq provadyty rizni zanqttq (çy to cilu prohulqnku, çy hru çy vatru); ❒ fizyçnu zapravu: • çy jty pißky, çy ]xaty na velosypedax (roverax), çy hraty hry çy kopaty qmu, zanqttq vymahagt vytryvalosty; 136
 • 10 ❒ korysni qkosti: • plqnuvannq pide spravno, — qkwo vsi vizmutsq serjozno do spravy j ne haqtymut çasu (owadni); — qkwo vsi pozytyvno nastavleni (dobro] hadky); — qkwo vsi tvorço dumagt i magt vidvahu vyslovyty ory©inalnu, nebudennu dumku; • lehko orhanizuvaty, PROHRAMA — qkwo vsi holosqtsq do praci (korysni); — qkwo vsi vykonugt te, wo obicqly (slovni) do reçencq (toçni); • pid ças prohulqnky bude malo problem, — qkwo vsi pylno pracggt i sumlinno vykonugt zavdannq (çy to v kuxni çy pid ças hry); — qkwo vsi dotrymugtsq pravyl; • vsim pry[mno na prohulqnci, — qkwo vsi veseli, vviçlyvi j tovaryski; — qkwo providnyky zrivnovaΩeni j spravedlyvi; — qkwo vsi vmigt ocingvaty krasu pryrody. Qsno, wo v procesi tvorennq j perevedennq prohulqnky, gnaky nabuvagt znannq, vpravlqgt vminnq, magt nahodu nabuvaty korysni qkosti, plekaty svij xarakter. OtΩe prohulqnka da[ nahodu dlq samorozvytku ta samovdoskonalennq. Vyxovnyk spryq[ comu korysnomu procesovi j dopomaha[ koΩnomu gnakovi do ti[] miry, wo potribno. 137
 • Stupeni v UPG U svo]j plastovij mandrivci plastuny zdobuvagt çymraz vywyj stupin. KoΩna proba zakinçu[tsq imenuvannqm stupenq. Dlq imenuvannq kurin abo stanycq orhanizugt uroçyste svqto. Plastun pryxylnyk, plastunka pryxylnycq Pislq vstupu do gnactva, gnak çy gnaçka perexodyt korotku prohramu i, qkwo vykona[ vymohy, sta[ pryxylnykom abo pryxylnyceg i dista[ vidpovidnu vidznaku. Plastun uçasnyk, plastunka uçasnycq Pry kinci Perßo] Proby gnak çy gnaçka sklada[ Plastovu Prysqhu j sta[ plastunom uçasnykom, plastunkog uçasnyceg. Vid todi vony magt pravo nosyty plastovu vidznaku (lileg) i vidznaku svoho stupenq (dyv. “Plastovi vidznaky”). Plastun rozviduvaç, plastunka rozviduvaçka Cej stupin gnactvo zdobuva[ pry kinci Druho] Proby j dista[ pravo nosyty vidznaçku stupenq. PROHRAMA Plastun skob, plastunka virlycq Pry kinci Treto] Proby gnak sta[ plastunom-skobom, a gnaçka plastunkog-virlyceg. Ce imenuvannq perevodyt Krajovyj Komendant çy Komendantka UPG abo Referent çy Referentka UPG. Plastun skob-hrebec, plastunka virlycq-hrebec, plastun skob- observator, plastunka virlycq- observator: ci stupeni moΩna zdobuty qkwo gnak çy gnaçkavykona[ vymohy Treto] Proby i dodatkovi vymohy morskoho çy litunskoho plastuvannq. Do zakinçennq Treto] Proby wob osqh- nuty stupin sam gnak çy gnaçka keru[ svo]m postupom u ramkax hurtkovo] praci. V dodatku isnu[ we poçesnyj stupin. Hetmanskyj plastun-skob, hetmanska plastunka-virlycq Iniciqtyva nadaty cej poçesnyj stupin poxodyt vid vyxovnykiv. Stupin nada[tsq za vynqtkovo vzircevu pracg i postavu. Imenuvannq perevodyt Naçalnyj Plastun. 138
 • Ramova prohrama UPG U comu dovidnyku pomiwena ramova prohrama vsix prob. Provid koΩnoho krag prystosovu[ cg prohramu do potreb svoho gnactva j vyhotovlq[ vidpovidni “indeksy”. 10 TakoΩ, ças vid çasu vymohy prob dewo minqgtsq. Zobov'qzugt vymohy podani v danyj ças u pravylnyku. Vidznaka pryxylnyka-pryxylnyci Gnaky-gnaçky zdobuvagt pravo nosyty vidznaku plastuna pryxylnyka – plastunky pryxylnyci pislq toho, koly uspißno vidpovily na taki vymohy: • Zakinçyv/-la 11 rokiv Ωyttq. PROHRAMA • Rozumi[ po-ukra]nskomu. • Vmi[ çytaty j pysaty po-ukra]nskomu. • Xodyt do ukra]nsko] ßkoly abo ßkoly ukra]noznavstva çy na kursy ukra]noznavstva (tam, de taki digt). • Ma[ plastovyj odnostrij. • Ma[ plastovyj posibnyk UPG. • Zna[, qkyj [ Ωurnal UPG. • Zna[ Try Holovni Obov'qzky Plastuna. • Vidbuva[ relihijnu praktyku svo[] viry. • Zna[, wo [ Plast. • Vmi[ po-plastovomu pryvitatysq. • Zna[, qk vyhlqda[ plastova vidznaka. • Zna[ xto [ patronom kurenq, xto v provodi joho/]] kurenq, ta svo]x vyxovnykiv. • Platyt çlenskyj vnesok. Vporqdnyk hurtka [ vidpovidalnyj za pidhotovu j perevirku vymoh. Ce povynno vidbuvatysq pid ças poçatkovyx sxodyn i tryvaty ne dovße, qk pryblyzno odyn misqc. Pislq uspißnoho zakinçennq coho periodu, vporqdnyk hurtka uroçysto vruça[ vidznaku. Vid coho çasu gnak-gnaçka formalno sta[ plastunom pryxylnykom – plastunkog pryxylnyceg. 139
 • Perßa Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt stupin plastuna uçasnyka çy plastunky uçasnyci pislq toho, koly zakinçyly Perßu Probu j vykazaly dobru plastovu postavu. Ramova prohrama Perßo] Proby Try Holovni Obov'qzky hry; poqsnyty i perevesty 3 ihry. Plastuna • Plastova presa: çytaty. • Try Holovni Obov’qzky Plastuna: • Spilni zanqttq z inßym hurtkom: znaty, poqsnyty. prohulqnky j zustriçi. • Vira v Boha: poqsnyt svog viru. • Prohulqnky: rizni rody, v misti. • Plastovyj Zakon: znaty, poqsnyty. Ûyttq v pryrodi • Ukra]nskyj nacionalnyj himn, • Ekolohiq: dbaty pro otoçennq. herb i prapor: znaty, ßanuvaty, • Roslyny j tvaryny v svo]j oko- zaspivaty. lyci: znaty, nebezpeky, slidy. • Ukra]nska mova-pysmo: uΩyvaty • Vohnyk, “hnizdo” vohnyka: vmity j poqsnyty — çomu. buduvaty, zapalyty, zahasyty, PROHRAMA • Plastovyj himn i himn zakarpats- prybraty misce. kyx plastuniv: znaty, zaspivaty. • Napleçnyk na mandrivku: znaty, • Osobyste dobre dilo: poqsnyty, wo potribno, vmity spakuvaty. praktykuvaty. • Vuzly (try), v'qzannq (odne): • Suçasna Ukra]na j diqspora: vmity, znaty koly vΩyvaty. vykonaty pro[kt. • Plastovyj niΩ: znaty, qk bez • Íkola ukra]noznavstva. peçno vΩyvaty. Plastova ideq • Íatra: rozstavyty, spakuvaty. • Zasnuvannq Plastu: xto, koly. • Mandrivka: odna v pryrodi, z • Plastova prysqha: znaty, poqsnyty. niçlihom. • Plastovyj obit: znaty, poqsnyty. • Tabory: odyn kurinnyj, okruΩ- • Plastove haslo SKOB: znaty, nyj abo krajovyj. poqsnyty. • Storony svitu (kompas, sonce, • Plastova vidznaka: narysuvaty, zori): znaty, vmity znajty. znaty pravyla noßennq. • Kartohrafiq — topohrafiçna • Patron Plastu: prykmety j karta: znaty, ori[ntaciq. xarakter. Ûytt[va zaradnist • Patron kurenq: prykmety j • Vyklykannq dopomohy (likarq, xarakter. polici], poΩeΩnykiv): vmity. Plastova orhanizaciq • Vypadky (poranennq, udar soncq, • Orhanizaciq hurtka i joho dilovody: poparennq, zapalennq odqhu): znaty, poqsnyty, vidznaky. znaty, wo zrobyty. • Orhanizaciq kurenq i joho dilo- • Karta svoho mista: ori[ntaciq. vody: znaty, poqsnyty, vidznaky. • Poßta (vyslannq lystiv, • Stanyçnyj-na, zv'qzkovyj/-va: pakunkiv): vmity. znaty, poqsnyty, vidznaky. • Zasady dobro] povedinky: znaty. • Vidznaçennq j perestorohy: znaty, Tilovyxovannq poqsnyty, vidznaky. • Osobyste tilovyxovannq: Plastovi zanqttq praktykuvaty. • Ukra]nski pisni (narodni j • Plavannq: vmity. plastovi): znaty minimum p’qt • Vidznaka fizyçno] vpravnosty pisen. (VFV): zdobuty. • Vporqd: u hurtku. Gnacki vmilosti • Plastovi ihry — pravyla çesno] • Try plastovi vmilosti: zdobuty. 140
 • Druha Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt stupin plastuna rozviduvaça çy plastunky rozviduvaçky 10 pislq toho, koly zakinçyly Druhu Probu j vykazaly dobru plastovu postavu. Ramova prohrama Druho] Proby Try Holovni Obov'qzky • Vatra: rody, vmity buduvaty, zapa- Plastuna lyty, zahasyty, sprqtaty. • Try Holovni Obov’qzky Plastuna: • Kuxovarstvo: zvaryty obid iz dvox peredyskutuvaty. strav. • Relihiq svoho virovyznannq: znaty • Vuzly (ßist) i v'qzannq (dva): svqta. vmity, znaty koly vΩyvaty. • Plastovyj Zakon: peredyskutuvaty. • Pionerka: zasady vidpovidalno] • Nacionalna symvolika: znaty pionerky, sokyra. istorig. • Tabirnyctvo: orhanizaciq polovo] • Ukra]nska mova-pysmo: dopys kuxni, budova, vidpadky. do plastovo] presy, çytannq. • Mandrivky (do ci[] proby): odna v PROHRAMA • Ukra]nske narodne mystectvo: pryrodi z niçlihom. stvoryty-vykonaty odyn pro[kt. • Tabory (do ci[] proby): odyn • Spilne dobre dilo: vykonaty. kurinnyj, okruΩnyj abo krajovyj. • Suçasna Ukra]na j diqspora: • Kartohrafiq: uçast u lysqçomu stvoryty-vykonaty odyn pro[kt. bihu. • Íkola ukra]noznavstva. Ûytt[va zaradnist Plastova ideq i orhanizaciq • Perßa dopomoha: na rivni • Plast: poqsnyty svog pryna- derΩavnoho kursu. leΩnist. • Ori[ntaciq v svo]j oblasti- • Istoriq Plastu: holovni podi]. provinci]-ßtati: miscq, dorohy, • Providnyctvo: vesty dilovodstvo. ßlqxy. • Orhanizaciq stanyci, krag i ciloho • Zasady dobro] povedinky: Plastu: znaty, poqsnyty, vidznaky. poqsnyty, praktykuvaty. Plastovi zanqttq Tilovyxovannq • Ukra]nski pisni (strilecki, • Osobyste tilovyxovannq: povstanski, obrqdovi): znaty praktykuvaty. minimum desqt pisen. • Vidznaka fizyçno] vpravnosty: • Vporqd: u kureni. zdobuty VFV vidpovidno do svoho • Terenovi ihry: uçast. viku. • Hutirka: sposib pidhotovy j Gnacki vmilosti perevedennq. • Try plastovi vmilosti (do ci[] • Sxodyny z hutirkog: pryhotovyty proby): zdobuty. j perevesty. • Spilni zanqttq z inßym hurtkom: prohulqnky j zustriçi. • Prohulqnky: rizni rody, v misti. Ûyttq v pryrodi • Ekolohiq: suçasni obstavyny kra]ny proΩyvannq. • Roslyny, tvaryny v kra]ni proΩy- vannq: znaty, nebezpeka, slidy. 141
 • Tretq Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt stupin plastuna skoba çy plastunky virlyci pislq toho, koly zakinçyly Tretg Probu j vykazaly dobru plastovu postavu. Ramova prohrama Treto] Proby Try Holovni Obov'qzky sportovi zmahy towo). Plastuna: • DruΩnist. Vykonaty minimum try pro[kty • Plastova presa. z takyx tem: • Plastovyj Zakon. Ûyttq v pryrodi • Relihiq svoho virovyznannq. Vykonaty minimum odyn pro[kt • Ukra]nska mova-pysmo. z takyx tem: • Ukra]nska hromada, studentski • Ekolohiq. j molodeçi orhanizaci]. • Plastova vatra. PROHRAMA • Ukra]nski zvyça] i tradyci]. • Prohulqnka abo mandrivka. • Ukra]nske mystectvo. Tabory j umilosti • Spilne dobre dilo. • Vzqty uçast v odnomu • Suçasna Ukra]na j diqspora. plastovomu tabori v çasi Plastova ideq i orhanizaciq zdobuttq ci[] proby. Vykonaty minimum try pro[kty • Zdobuty try plastovi vmilosti z takyx tem: do ci[] proby. • Istoriq Plastu. Dodatkovi temy na stupeni • Providnyctvo. skoba-hrebcq, virlyci- • Vyxovna pracq. hrebcq, skoba-observatora • Plastova orhanizaciq i provid. ta virlyci-observatora • Svitovyj skavtin©. • Istoriq moreplavstva abo Hromadska diqlnist litunstva; istoriq ukra]nskoho Vykonaty minimum odyn pro[kt moreplavstva abo litunstva ta z takyx tem: rozvytok ukra]nsko] floty • Ambasadorstvo (poslanyctvo). abo ukra]nskyx povitrqnyx syl. • Poßyrennq vidomostej • Suçasni zasoby navi©aci] i pro Ukra]nu j diqsporu. komunikaci] na morg abo v • Suspilna sluΩba. povitrg. • Pravyla bezpeky pid ças zanqt Plastovi zanqttq na vodi abo v povitrg. Vykonaty odyn pro[kt minimum • Rozvytok ta zvyça] morskyx z takyx tem: abo litunskyx plastuniv ta • Ukra]nski pisni j muzyka. morskyx abo litunskyx • Plastovi ihry (terenovi, skavtiv u svojomu krag. 142
 • Poçesnyj stupin hetmanskoho skoba ta hetmansko] virlyci 10 Poçesnyj stupin hetmanskoho plastuna skoba — virlyci ne [ we odni[g probog v UPG. Cej stupin nada[tsq, u perßu çerhu, za vynqtkovo vzircevu pracg j postavu, a ne za vypov- nennq vyznaçenyx zavdan. Propozyci] imenuvannq musqt buty inicijovani vyxovnykamy kandydata/-ky. Peredumovy Plastun skob çy plastunka virlycq moΩe otrymaty poçesnyj stupin hetmanskoho plastuna skoba çy hetmansko] plastunky virlyci, qkwo: • ma[ najmenße ßist misqciv bezdohannoho plastuvannq pislq osqhnennq stupenq skoba çy virlyci, PROHRAMA • zajmav/la providni stanovywa v Plasti, • vykazav/-la providnyckyj xyst, • vykazav/-la vzircevu plastovu postavu, • zdobuv/-la razom 20 vidznaçok plastovyx umilostej protqhom svoho çlenstva v UPG, • svo]m osobystym i hromadskym Ωyttqm, plastovog postavog ta xarakterom dast pidstavu plastovomu provodovi dlq pereko- nannq, wo, qk hetmanskyj plastun skob çy hetmanska plastunka virlycq, prynese çest i dobru slavu ukra]nskomu Plastovi, Ωytyme stroho za plastovym zakonom i pracgvatyme dlq dobra Plastu j ukra]nskoho narodu. Ceremoniql nadannq stupenq hetmanskoho skoba abo hetmansko] virlyci Hetmanskoho skoba abo hetmansku virlycg imenu[ Naçalnyj Plas- tun osobysto abo xtos iz holovnoho provodu çy okremyj upovnovaΩe- nyj na joho doruçennq. U ceremoni] berut uçast prysutni hetmanski skoby i hetmanski virlyci, batky j zv'qzkovyj/-va çy referent UPG. XorunΩi vnosqt kurinnyj prapor. Zv'qzkovyj abo zv'qzkova pred- stavlq[ kandydata na imenuvannq j poqsng[ çomu vin çy vona zasluhovu[ na poçesnyj stupin. Naçalnyj Plastun vidçytu[ Hramotu, todi pryçiplq[ vidznaku, vruça[ Hramotu, ©ratulg[ ta baΩa[ uspixiv. Novo- imenovanoho hetmanskoho skoba çy hetmansku virlycg vitagt teΩ batky, zv'qzkovyj çy zv'qzkova ta inßi çleny plastovoho provodu podannqm ruky, a zahal prysutnix plastovym pryvitom — “tryçi SKOB". Imenuvannq zakinçu[tsq vidspivannqm plastovoho himnu. 143
 • Vidznaka fizyçno] vpravnosty KoΩnyj kraj ma[ troxy vidminni vymohy dlq zdobuttq VFV, ale v zahalnomu vymohy [ podileni na p'qt hrup: rody proruxu, skoky, bihy, met dyskom, ratywem towo, ta rizni sportyvni zanqttq qk lewetarskyj bih (bih na lyΩax) çy mandrivky pißky abo veslu- vannqm. Vymohy [ rizni dlq gnakiv i gnaçok ta rizni dlq trox vikovyx hrup: 12 do 14 rokiv, 15-16 rokiv ta 17 do 18 rokiv. Plastovi vmilosti Umilosti [ çastynog plastovo] prohramy. Plastova vmilist — ce hrupa zavdan qki magt pohlybyty znannq j uminnq v danij PROHRAMA dilqnci. Vmilosti zaoxoçugt plastuniv rozßyryty svo] zacikav- lennq j rozvynuty novi zdibnosti. Vony pohlyblggt vsebiçne samovyxovannq plastuniv. Za dopomohog vmilostej Plast qk orhanizaciq nabuva[ instruktoriv dlq riznyx dilqnok zanqt. V okremyx kraqx moΩut buty rizni vmilosti. Gnak çy gnaçka zdobuva[ pevne çyslo vmilostej, woby zaverßyty koΩnu probu j zdobuty plastovyj stupin. Ale plastuny j plastunky zdobuvagt dodatkovi vmilosti, wob zdobuty dlq nyx novi abo ]m cikavi vminnq. Wob zdobuty poçesnyj stupin het- mansko] plastunky virlyci abo hetmanskoho plastuna skoba, treba vidpovisty na vymohy 20 vmilostej. 144
 • Try pryklady vymoh umilostej Pysankarstvo 1. Rozpovisty pro zvyça] pov'qzani z pysankamy. 10 2. Rozpovisty dvi velykodni le©endy, pov'qzani z pysannqm pysanok. 3. Rozpovisty pro poxodΩennq pysanok ta symvoliku, zv'qzanu z qjcem i ornamentom. 4. Poqsnyty znaçennq bodaj vismox symvoliv. Poqsnyty rizni texniky pysannq pysanok. 5. Poqsnyty p'qt sposobiv rozdilgvannq qjcq. 6. Vykonaty vlasnoruçno xoça ßist pysanok i poqsnyty sposib, qkym vony buly vykonani. 7. Vykazatysq kolekci[g pysankovyx uzoriv ta znaty, z qkyx ukra]nskyx oblastej vony poxodqt. Odne Pero 1. Poqsnyty pravyla pobutu sered pryrody. 2. Poqsnyty, qk slid povodytysq u vypadku zahublennq sered pryrody, ta prodemonstruvaty qk: • rozpiznaty storony svitu pry dopomozi soncq i zir, PROHRAMA • spilkuvatysq z moΩlyvymy ßukaçamy, • vybyraty dorohu, qkwo treba perejty na inße misce. 3. Poqsnyty, qk rozpiznavaty j oxoronqtysq vid otrujlyvyx roslyn, hadgk ta nebezpeçnyx zviriv. 4. Poqsnyty, çomu voda potribna lgdskomu orhanizmovi, ta qk: • rozpiznaty ta oxoronqtysq vid hipotermi] ta sonqßnoho udaru, • znaxodyty vodu sered pryrody, oçywuvaty vodu dlq pyttq. 5. Rozpalyty vohon tertqm suxyx patykiv, sonqßnym prominnqm pry dopomozi skla abo inßym prymityvnym sposobom. Ni v qkomu razi ne vilno vΩyvaty sirnykiv, zapalnyçky abo inßyx modernyx zasobiv dobuvannq vohng. }zda velosypedom (roverom) 1. Vmity vtrymuvaty velosyped u dobromu stani. Znaty çastyny velo- sypeda j vmity ]x utrymuvaty u dobromu stani. Prodemonstruvaty: • qk napravyty poßkodΩenu dußu (kameru) velosypeda, • qk namastyty velosyped. 2. Prodemonstruvaty dobru ]zdu velosypedom i qk vsidaty j zsidaty z obydvox bokiv, omynaty pereßkody, ta qk ]xaty trymagçy kermu odni[g rukog. 3. Prodemonstruvaty vminnq prykripyty do velosypeda zapakovanyj napleçnyk i vtrymaty rivnovahu na obtqΩenomu velosypedi. 4. Znaty j zastosovuvaty v praktyci osnovy hihi[ny j bezpeky ]zdy velosypedom. 5. Znaty prypysy vulyçnoho ruxu j doroΩni znaky. 6. Korystugçys kartog, opracgvaty plqn odnodenno] mandrivky velosypedom. Vidbuty za cym plqnom mandrivku velosypedom. Zamitka: velosyped slid pokazaty pry perevirci. 145
 • Spysok gnackyx plastovyx umilostej Umilosti praktyçnoho plastuvannq Kartohrafiq Kuxovarennq Mandrivnyctvo Mandrivnyctvo Pionerstvo Sy©nalizaciq Tabirnyctvo Odne pero Kuxovarennq Dva pera Try pera Umilosti perßo] dopomohy j rqtivnyctva Odne pero Perßa dopomoha I Perßa dopomoha II Vodne rqtivnyctvo PROHRAMA Umilosti domaßno] zaradnosty Domaßnq zaradnist Vodne rqtivnyctvo Pikluvannq ditmy (Dohlqd ditej) Pikluvannq xvorymy (Dohlqd xvoryx) Pletennq Ívalstvo (Íytvo) Dohlqd xvoryx Pryrodnyçi vmilosti Horodnyctvo Ekolohiq Pohodoznavstvo Pryrodoznavstvo Ívalstvo Pryqtel tvaryn Rybalstvo Sportyvni vmilosti Alpinistyka Pryrodoznavstvo Vodne lewetarstvo (Vodnyj lyΩnyj sport) }zda verxy (Verßnyctvo) }zda velosypedom (roverom) Lehkoatletyka Lewetarstvo I (LyΩnyj sport I) Lewetarstvo II (LyΩnyj sport II) }zda velosypedom Plavannq SkelelaΩennq Sportovi ihry Strilqnnq z luka Strilqnnq z rußnyci Plavannq 146
 • Mystecki vmilosti Aktorstvo Vyßyvannq Hrafika 10 Keramika Muzyka Lgbytel mystectva Muzyka Narodni tanci Obrazotvorçe mystectvo Pysankarstvo Obrazotvorçe mystectvo Rizbarstvo Skulptura Spiv Ha]vky Umilosti speciqlnoho Pysankarstvo zacikavlennq Avtoznavstvo Astronomiq Bibliotekaroznavstvo PROHRAMA Vijskovyk Ûurnalistyka Astronomiq Modelqrstvo Providnyctvo turystiv Skavtske pobratymstvo Ukra]nskyj ambasador (posol) Filateliq Pohodoznavstvo Filmuvannq Fotohrafuvannq Umilosti litunskoho plastuvannq Skavtske pobratymstvo Budivnyctvo litakiv Litunstvo Litunska navi©aciq (Aeronavi©aciq) Umilosti morskoho plastuvannq Litunska navi©aciq Bortova mexanika Budivnyctvo suden Vitrylnyctvo VodolaΩennq Kanojkarstvo Skiperstvo Morska navi©aciq PilotaΩ Skiperstvo Sudnoznavstvo Qkirnyctvo Vitrylnyctvo 147
 • Vidznaçennq v UPG { çotyry gnacki vidznaçennq, Bronzovyj Xrest za Herojskyj Çyn ta Zaliznyj Plastovyj Xrest za xorobrist u borotbi za svog derΩavu. Vidznaçennq nada[tsq pry uroçystyx nahodax u prysutnosti inßyx plastuniv. KoΩne vidznaçennq mag svog vidznaku na qkij zobraΩeno: plastovyj vuzol, çyslo vidznaçennq i odyn symvol plastovoho klyça SKOB. Çetverte vidznaçennq Vporqdnyk abo vporqdnycq hurtka, abo zv'qzkovyj çy zv'qzkova kurenq, nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta vyz- naçnu diqlnist u hurtku, kureni, stanyci çy na tabori abo vyßkoli. PROHRAMA Tret[ vidznaçennq Zv'qkovyj abo zv'qzkova nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta vyznaçnu diqlnist u kureni, stanyci çy na tabori abo vyßkoli. Druhe vidznaçennq Stanyçna Starßyna nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta neperesiçnu diqlnist na tereni stanyci çy na krajovomu abo miΩkrajovomu tabori çy vyßkoli. Perße vidznaçennq Krajova Plastova Starßyna udilq[ ce vidznaçennq za osoblyvo zrazkovu plastovu postavu ta nadzvyçajnu diqlnist na tereni krag. Propozyciq na vidznaçennq potrebu[ pidtrymky zv'qz- kovoho çy zv'qzkovo], Stanyçno] Starßyny j krajovoho komen- danta çy referenta UPG. Bronzovyj Xrest za Herojskyj Çyn Vidznaçennq za vrqtuvannq Ωyttq abo inßyj herojskyj vçynok u formi Bronzovoho Xresta za Herojskyj Çyn nada[ Naçalnyj Plastun na propozycig Holovno] Plastovo] Bulavy na pidstavi dokumentovanoho vnesku dotyçno] KPS. Zaliznyj Plastovyj Xrest Ce vidznaçennq za herojski vçynky u borotbi za Batkivwynu nada[ Naçalnyj Plastun na propozycig Holovno] Plastovo] Bulavy na pidstavi dokumentovanoho vnesku KPS. 148
 • Çomu vidznaçennq? • Vidznaçennq v UPG [ dlq vyriznennq odynyc, qkyx povedinka ta diqlnist buly zrazkovymy. 10 • KoΩna osoba potrebu[ pryznannq vid svoho dovkillq. • Vidznaçennq dopomahagt plastunam u ]xnomu samopiznanni, bo dagt pozytyvnyj vidhuk za osoblyvu diqlnist plastuna çy plastunky. • Vidznaçennq zaoxoçu[ vsix do zmahannq do krawoho. Nadannq vidznaçennq KoΩne gnacke vidznaçennq moΩna oderΩaty: • bez uvahy na plastovyj stupin; • bez uvahy na çerhovist (nema oznaçenoho porqdku, napryklad, druhe moΩna oderΩaty pered çetvertym abo vidvorotno); • bilße qk odyn raz, qkwo vidminna diqlnist abo diqlnist uprodovΩ inßoho çasu; • na propozycig hurtka, Rady Hurtkovyx, vporqdnyka çy vporqdnyci, zvqzkovoho çy zv'qzkovo] abo, za zhodog zv'qzkovoho, PROHRAMA vid osoby çy ustanovy, qka mala bezposeredn[ vidnoßennq do zrazkovo] diqlnosty gnaka çy gnaçky. Detali pro nadavannq vidznaçen opysani v “Pravylnyku UPG”. Perestorohy ❒ Plastuny dobrovilno naleΩat do Plastu, woby sebe vdoskona- lgvaty, otΩe, kary v Plasti ne potribno. Vse Ω taky, buvagt vypadky, koly gnak çy gnaçka postupa[ ne po-plastovomu. Na ce potribno jomu abo ]j zvernuty uvahu z cillg vypravyty povedinku. Dlq coho çasom (holovno na tabori) vidbyra[mo danyj pryvilej abo zastosovu[mo perestorohy. ❒ Ni v qkomu vypadku v Plasti ne zastosovu[mo fizyçnyx kar abo kar, wo ponyΩugt hidnist gnaka çy gnaçky. ❒ { try formalni perestorohy, tobto perestorohy, wo re[stru- gtsq v hurtkovij i kurinnij knyzi zastupnyka. }x nada[tsq zaleΩno vid çerhy oderΩannq abo vaΩlyvosti provyny: Perßa perestoroha najlehßa, Tretq perestoroha najsuvorißa. Qk ]x nada[tsq, opysano v “Pravylnyku UPG" ❒ Qkwo gnak çy gnaçka ne rea©u[ na perestorohy krawog postavog, to ce dokaz toho, wo vin çy vona ne zacikavleni plastuvannqm i povynni buty vyklgçena z Plastu. 149
 • Vporqd Koly plastuny vystupagt hurtom v odnostrog, woby stvoryty solidarnu, “zihranu” spilnotu, vony ce roblqt zorhanizovano j v porqdku, qkyj nazyvagt “vporqdom". Wob ce bulo moΩlyvo, potribno providnyka, qkyj da[ vidpovidni nakazy-komandy. Buvagt rizni komandy vporqdu, qki potribni v riznyx obstavynax. Vsi ci komandy poqsneni v “Pravylnyku Vporqdu". U cij knyΩci poda[mo kilka prykladiv. Podanyj vporqd rannoho j veçirnoho zvitu vidpovidnyj dlq kurinnoho taboru, koly stqhnennq praporiv vidbuva[tsq vveçir pered molytvog. (Na inßyx taborax [ komendant i bunçuΩnyj. TakoΩ u deqkyx kra]nax pravo vymaha[, woby nacionalnyj prapor stqhaty pered zaxodom soncq.) Z podanoho prykladu qsno, qk moΩ- na robyty zbirku hurtka çy kurenq na poçatok sxodyn çy svqta. Komandy dlq lavy Koly plastuny jdut lavog, ]m potribno znaty rizni komandy. ❒ “xodom ruß” — poçynaty livog nohog; ❒ “na pravo zaxod” — zavertaty na livij nozi, ❒ “vlivo zaxod” — na pravij; PROHRAMA ❒ “hurtok (kurin), stij” — slovo stij podaty todi, koly noha sta[ na zemlg, todi treba zrobyty we odyn krok, dotqhnuty druhu nohu j staty na “strunko". Komandy dlq xorunΩyx XorunΩi trymagt prapory na derΩaku. ❒ “prapor do stopy” — dolißnij kinec derΩaka stavyty bilq palciv pravo] nohy, prava ruka tryma[ derΩak prapora, liva pryrodno spuwena vnyz; ❒ “prapor na pleçe” — derΩak prapora skisno na live pleçe (seredyna troxy vywe nad pleçem), likot ruky prytqhnenyj do boku tila, a sama ruka zihnuta pid prqmym kutom; ❒ “prapor uhoru” — kinec derΩaka spyra[tsq do poqsa, prava ruka xapa[ dolißnyj kinec derΩaka, a liva ruka na vysoti oçej tryma[ derΩak pered livym bokom vhoru, troxy poxyleno vpered; ❒ “prapor, poçest daj” — prapor daty, tak qk “uhoru”, todi vysunuty livu ruku, tak woby derΩak buv pryblyzno 45 ° vid dozemnoho poloΩennq. 150
 • 10 PROHRAMA Poqsnennq komand Toçno qk vykonuvaty koΩnu komandu, podano u “Pravylnyku Vporqdu", ale v zahalnomu, os kilka poqsnen: ❒ “uvaha” — ce pidhotovça komanda, wo bude zbirka abo “strunko"; ❒ na “strunko” treba povernutysq do providnyka, stoqty rivnomirno na dvox stopax, zakabluky razom, ruky spuweni, spokijno; ❒ na “spoçyn” livu nohu vysunuty na livo na piv stopy, moΩna ruxatysq, ale ne vidxodyty z miscq j ne hovoryty; ❒ do molytvy” — na “do” sta[tsq na strunko, a na “molytvy” sta[tsq znov na spoçyn; ❒ “po molytvi” — na “po” sta[tsq na strunko, a na “molytvi” sta[tsq znov na spoçyn; ❒ na “svobidno” moΩna hovoryty, ruxatysq z miscq, ale ne vidxodyty vid hrupy; ❒ na “rozxid” vsi obertagtsq na 180 ° v livu storonu j rozxodqtsq; ❒ na komandu “do pravoho rivnqjs” usi v lavi, za vynqtkom krylo- voho, odnoçasno zvertagt holovy vpravo j vyrivnggt lavy; ❒ “na stan vidçysly” — na perßu çastynu komandy “na stan” vsi v lavi stagt na strunko, na “vidçysly” zvertagt holovu vpravo, krim krylovoho, qkyj zverta[ holovu vlivo, kaΩe “odyn” i sta[ znovu na spoçyn. Tak usi çyslqt za porqdkom, aΩ ostannij holosno poda[ çyslo v lavi j ne poverta[ holovy vlivo. 151
 • Rannij zvit Veçirnyj zvit “Uvaha! (Pozir!) Uvaha! (Pozir!) Strunko! Strunko! V odno/dvo/ ... lavi zbirka! V odno/dvo/ ... lavi Do pravoho rivnqjs! zbirka! Prqmo hlqn! Do pravoho rivnqjs! Spoçyn! Prqmo hlqn! Na stan vidçysly! Spoçyn! (Vsi v lavi çyslqt.) Na stan vidçysly! Strunko! Strunko! Do zvitu hlqn! (Zvitu[.) Do zvitu hlqn! Prqmo hlqn! (Zvitu[.) Spoçyn! Prqmo hlqn! Do molytvy! Spoçyn! (Perevodyt molytvu.) XorunΩi, znqty prapory! Po molytvi! (XorunΩi pidxodqt do Strunko! wohly; kurinnyj çeka[ XorunΩi pidnqty prapory! poky xorunΩi ne hotovi spuskaty prapory.) PROHRAMA Na prapory hlqn! (XorunΩi nesut prapory pid Strunko! wohlu, kurinnyj i zv'qzkovyj Himn zakarpatskyx viddagt poçest.) plastuniv! Prqmo hlqn! (Oberta[tsq v Spoçyn! storonu praporiv i vidda[ (XorunΩi pryv'qzugt prapory.) poçest razom zi Strunko! zv'qzkovym. Pislq Plastovyj himn! vidspivannq hymnu, (Oberta[tsq v storonu praporiv i oberta[tsq do lav.) vidda[ poçest. Pislq vidspivannq Spoçyn! himnu, oberta[tsq do lav.) (XorunΩi vidv'qzugt Spoçyn! prapory.) (XorunΩi vstupagt.) Pysar, vidçytaty nakaz! Strunko! (Pysar vystupa[.) Na prapory hlqn! Strunko! (XorunΩi vstupagt; (Pysar çyta[ vstup.) kurinnyj i zv'qzkovyj Spoçyn! viddagt poçest.) (Pysar çyta[ nakaz.) Prqmo hlqn! Strunko! Spoçyn! (Pysar çyta[ zakinçennq.) Do molytvy! Spoçyn! (Perevodyt molytvu.) (Pysar vstupa[.) Po molytvi! Strunko! Strunko! Do zvitu hlqn! Do zvitu hlqn! (Zvitu[.) (Zvitu[.) Prqmo hlqn! Prqmo hlqn! Rozxid! Rozxid!” 152
 • PLASTOVI 11 IHRY Zmah Ihry IHRY Ihry — ce vaΩlyva çastyna plastovo] prohramy, çastyna, wo manyt molod do Rux Plastu. Hratysq — znaçyt provodyty ças rozvaΩagçysq. Ale xoça pidstavova prykmeta hry rozvaha, plastova hra ma[ metu, Pravyla pravyla j sposoby. OtΩe hra odnoçasno sluΩyt qk korysnyj zasib: ❒ vyroblennq vpravnostej (napr., ßvydkoho dumannq, alternatyvnoho dumannq, spostereΩlyvosty, ßvydko] ori[ntaci], metkosty, sprytnosty towo), ❒ vprav iz umilostej (napr., kartohrafi], sy©nalizaci], pionerstva, perßo] dopomohy, spivu towo), ❒ zasvo[nnq znannq (napr., toçky plastovoho zakonu, obov'qzky dilovodiv, vyrqd na prohulqnku, pryroda, kultura towo), ❒ skriplennq poçuttq [dnosty v hrupi (kooperatyvni ihry), ❒ vyroblennq hromadqnskyx prykmet (napr., hotovist dotrymuvatysq pravyl, spivpracq, zlahoda), ❒ vyroblennq xarakteru (napr., çesnist, poßana do protyvnyka, vidpovidalnist, rozvytok samosvidomosty, samopiznannq). 153
 • Çesna Hra V bahatox ihrax buva[ element zmahannq, supernyctva z druhymy. Ale staragçys hru vyhraty, vaΩniße dotrymuvatysq pravyl, hraty çesno — ßanuvaty supernyka, pryznaty vmilo vykonanyj rux, vmity prohraty, ne ßaxruvaty. Rozpodil ihor Isnugt rizni rody j rozpodily ihor. Napryklad: ❒ ihry z elementom zmahannq ta kooperatyvni ihry, ❒ ruxlyvi ta spokijni. Rozpodil moΩe buty na katehori] ihor: ❒ rozumovi — dlq rozvytku uma, ❒ sensorni — dlq rozvytku zmysliv (napr., sluxu, ngxu), IHRY ❒ tovaryski, ❒ spryjmalno-piznavalni (napr., hra Kima), ❒ konstruktyvni (napr., skladannq karty Ukra]ny), ❒ sgΩetno-istoryçni, wo spoluçugt rizni elementy kultury (napr., ha]vky). Ihry moΩna teΩ dilyty: ❒ za temamy (specyfiçna vpravnist abo vmilist), ❒ za miscem (u domivci, na majdani, u zaroslomu tereni, u vodi towo), ❒ za poramy roku. V okremij katehori] [ sportyvni ihry. Plastuny hragt riznomanitni ihry u vsilqkyx terenax, u koΩnij pori roku. 154
 • Perevedennq ihor Os kilka porad wodo peredennq ihor: ❒ Hru treba toçno zaplqnuvaty (dyv. “Hurtok”, “Plqnuvannq”). ❒ Napered proviryty, çy misce hry [ bezpeçne j vidpovidne dlq 11 dano] hry. ❒ Podbaty, wob koΩnyj uçasnyk brav aktyvnu uçast u hri. ❒ Toçno poqsnyty hru, woby zmist, pravyla j vymohy hry buly zrozumili vsim uçasnykam. Pereviryty, çy xtos ma[ pytannq. Pryklady ihor IHRY Pryklady riznoho rodu ihor moΩna znajty v materiqlax podanyx u “Dodatkax”. TakoΩ, hru moΩna vydumaty. Tut poda[mo dekilka ihor, wo ]x moΩna prystosuvaty do zakriplennq abo perevedennq prohramy UPG. U bilßosti, ci ihry nadagtsq dlq molodßoho gnactva, xoça çymalo z nyx moΩna uskladnyty dlq starßyx. VaΩlyvo pam'qtaty, wo ihry dlq zasvo[nnq znannq korysni tilky, qkwo uçasnyky magt pidstavove znannq dilqnky. OtΩe uçasnykam potribno nahody navçytysq materiql poky joho moΩna zasvogvaty çy perevirqty. (Vidpovidi do deqkyx hor moΩna znajty pry kinci knyΩky.) Skavtin© i Plast çasom nazyvagt “velykog hrog”. Ci[g “velykog hrog”, cym plastovym procesom molod pryhotovlq[tsq do Ωyttq. U plastovij “velykij hri” znaxodymo: vyklyk, pereßkody, obdumuvannq di], pravyla j zakony. Cq hra vymaha[ znannq, fantazi], iniciqtyvy, sprav- nosty, spivpraci, providnyctva. 155
 • Hra: Çy rozumi[ß Try Holovni Obov'qzky Plastuna? ❒ KoΩnyj uçasnyk hry ma[ papir z troma kolonkamy. Nad koΩnog kolonkog [ napysanyj odyn z Trox Holovnyx Obov'qzkiv Plastuna. ❒ KoΩnyj uçasnyk ma[ kartoçku z prykladamy vykonannq cyx obov'qzkiv. ❒ Napryklad: • molytsq pry kinci dnq na tabori, • wodenno robyt dobre dilo, • çyta[ ukra]nski knyΩky, • toçno pryxodyt na sxodyny, • platyt plastovi vnesky, • hovoryt po-ukra]nskomu, • vyvça[ istorig Ukra]ny, • pomaha[ pryqtelevi iz zadaçeg, • robyt wodenni vpravy, • pereda[ doruçennq kurinnoho provodu hurtkovi, • vykonu[ svo] obov'qzky v hurtku. ❒ Cil: pravylno posortuvaty pryklady, wo vidnosqtsq do danoho obov'qzku. IHRY Ruxlyva versiq (po-odynci) Cg hru moΩna zrobyty ruxlyvog. ❒ Pryklady obov'qzkiv napysaty na okremyx kuskax paperu. Komplekty (stilky skilky hraçiv) cyx prykladiv poklasty rqdom z odni[] storony kimnaty ❒ Papery z troma kolonkamy dlq koΩnoho hraça poloΩyty z druho] storony kimnaty. ❒ Na poçatku hry uçasnyky stoqt bilq cyx paperiv. ❒ Na znak, koΩnyj uçasnyk ma[ postrybaty na pravij nozi do miscq, de znaxodqtsq pryklady obov'qzkiv, vzqty odnu kartoçku iz svoho komplektu, postrybaty na livij nozi nazad do kolonok j pryçepyty danyj pryklad u vidpovidnu kolonku. ❒ Potim povtorqty tu samu proceduru, poky koΩnyj hraç ne posortu[ vsi pryklady. ❒ Vyhra[ toj, xto ce najskoriße pravylno zrobyt. Hrupova versiq Cg hru moΩna takoΩ hraty druΩynamy. Podilyty vsix hraçiv na druΩyny. Çleny druΩyny strybagt za porqdkom. Vyhra[ druΩyna, wo najskoriße vpyße vsi pryklady v pravylni kolonky. ZauvaΩennq: moΩna obhovoryty de, xto, wo postavyv i çomu. 156
 • Ihry dlq zasvo[nnq Plastovoho Zakonu (ZauvaΩennq: ci ihry korysni tilky, qkwo molod rozumi[, wo toçky Plastovoho Zakonu oznaçagt; ce najkrawe osqhnuty hutorennqm. Podani ihry korysni 11 lyße dlq zasvo[nnq ta pryhadky.) 1. Poskladaj toçky z bukv ❒ Vybraty dvi toçky Plastovoho Zakonu. Napysaty na kartci paperu. ❒ Porizaty na poodynoki bukvy. Daty takyj komplekt koΩnomu uçasnykovi. ❒ Cil: poskladaty dvi toçky zakonu. ❒ Vyhra[ toj, xto najßvydße ce zrobyt. 2. Vypyßy za porqdkom ❒ Vsi uçasnyky sydqt za stolom i koΩnyj ma[ olivec. KoΩnyj uçasnyk dista[ kusok paperu z vypysanymy toçkamy Plastovoho Zakonu, ale toçky peremißani, ne za porqdkom. ❒ Cil: vypysaty toçky za porqdkom. ❒ Vyhra[ toj, xto najßvydße ta najtoçniße ce zrobyt. 3. Hrupova versiq ❒ Podilyty hurtok na dvi druΩyny. DruΩyny stoqt z IHRY odni[] storony kimnaty (abo majdanu v parku). ❒ Z druho] storony, lycem vnyz, leΩat dva komplekty kuskiv paperu z çyslamy odyn do çotyrnadcqt. ❒ Na znak perßyj çlen druΩyny biΩyt do paperiv, bere odyn kusok i pyße toçku Plastovoho Zakonu vidpovidnu do çysla. Papir zalyßa[ lycem vnyz zboku vid nevypovnenyx paperiv. ❒ Hra kinça[tsq todi, koly vsi papery vypovneni. ❒ DruΩyna dista[ dva punkty za koΩnu pravylno vypov- nenu toçku, i odyn punkt za te, wo perßa zakinçyla. 157
 • Ihry dlq zasvo[nnq pisen 1. Dopovnennq sliv ❒ KoΩnyj uçasnyk hry dista[ tekst pisni z propuwenymy slovamy napryklad: Nacionalnoho himnu, Plastovoho himnu towo. ❒ Cil: dopysaty propuweni slova. ❒ Vyhra[ toj, xto najskoriße ce zrobyt. Pryklad [ z druho] striçky Plastovoho himnu: « Sonce po nebi ..................; Znagt i ............ svij ......., ............. nevpynno ...............; Po Ukra]ny ..................... .» 2. Murmurando Providnyk hry “murmurando” spiva[ melodig pisni. Uçasnyky pyßut nazvu pisni. Vyhra[ toj xto najbilße vidhada[. 3. ProdovΩuj spivaty ❒ Usi uçasnyky hry sydqt u koli. ❒ Xtos ma[ m'qç i poçyna[ spivaty pisng. Pislq odno] abo dvox fraz peresta[ spivaty j kyda[ m'qç komus u koli. ❒ Cej hraç ma[ prodovΩuvaty pisng — znova odnu abo dvi frazy. (Zamist spivannq frazy moΩna prynymaty sami slova, qkwo IHRY hraçi ne xoçut sami spivaty.) ❒ Qkwo hraç moΩe prodovΩuvaty pisng, dista[ toçku. ❒ Hra kinçytsq pry kinci pisni, abo koly pisng perespivagt dviçi. (Wob uçasnyky maly nahodu krawe ]] zasvo]ty.) 4. Znajdy ob'[kt pisneg ❒ Hurtok sydyt u koli posered kimnaty. ❒ Odyn çlen vyxodyt z kimnaty, a reßta çleniv vybyra[ qkyjs ob'[kt v kimnati. ❒ Koly toj çlen poverta[tsq do kimnaty, hurtok poçyna[ spivaty. Qkwo vin pidxodyt do vybranoho ob'[ktu, vsi spivagt holos- niße. Qkwo toj çlen vidxodyt vid ob'[ktu, vsi spivagt tyxße. ❒ Vin ma[ try nahody vidhadaty, wo hurtok vybrav. Todi xtos in- ßyj vyxodyt, hurtok vybyra[ novyj ob'[kt i hra prodovΩu[tsq. Skladanka herba, vidznaky Qk zrobyty: ❒ z odni[] storony kartky paperu zrobyty kopig tryzuba abo plas- tovo] vidznaky; z druho] storony to] samo] kartky podilyty papir liniqqmy, tak qk skladanku; usi okremi plowyny ponumeruvaty; ❒ porizaty kartku po liniqx, wob vyjßly kusky skladanky; zrobyty stilky komplektiv skilky uçasnykiv hry; ❒ daty koΩnyj komplekt do okremo] konverty. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ svog skladanku. Vyhra[ toj, xto najskoriße posklada[. 158
 • Zmahannq "do vysot" ❒ Uçasnyky dilqtsq na druΩyny. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ dzvinoçok abo inßyj “instrument”, wo vyda[ zvuk. 11 ❒ Providnyk hry stavyt pytannq. ❒ Toj, xto zna[ vidpovid, robyt zvuk. ❒ Xto perßyj zrobyt zvuk, ma[ pravo vidpovisty. Qkwo vidpovid pravylna, druΩyna uçasnyka dista[ dvi toçky; qkwo vidpovid nepravylna, vidtqha[tsq odnu toçku. ❒ Vyhra[ ta druΩyna, kotra nazbyra[ najbilße toçok. Pytannq moΩut buty na rizni temy abo na odnu temu. Os pryklady pytan na temu perßo] dopomohy: ❒ Qkwo [ lehka, zaneçywena rana, wo treba najperße zrobyty? [Zdezynfektuvaty ranu.] ❒ Wo robyty, qkwo tvo[mu druhovi zahorivsq odqh i vin biΩyt i klyçe na pomiç? [Strymaty, perevernuty na zemlg i pokotyty po zemli. Qkwo [ pokryvalo abo kusok bud-qkoho materiqlu, nakryty j pokotyty v nomu.] ❒ Wo najperße robyty, koly kuxar vylqv kyp'qtok na nohu? [Zapxaty nohu v xolodnu vodu — v riçku, v ozero abo vidro z vodog.] ❒ Gnaçka bihla j upala. Vona ne moΩe vstaty, bo sylno bolyt IHRY noha. Vyhlqda[, wo ußkodΩenyj m'qz bilq kistoçky. Wo najperße zrobyty? [Pidnesty nohu j dovßyj ças tak trymaty, woby zapobihty abo zmenßyty opux.] (ZauvaΩennq: cq hra [ uloΩena na vzir televizijnyx prohram “Reach for the Top” i “College Bowl”.) 159
 • Movna hra ❒ KoΩnyj hraç ma[ lystok paperu, na qkomu zapysano z livoho boku zaholovky, napryklad, horodyna, dereva, kvity, pisni, sporty, mista, zviri, ptaxy. ❒ Providnyk hry vidkryva[ knyΩku na bud-qkij storinci j prosyt hraçiv nazvaty çyslo. Vidraxovu[ stilky linijok vid poçatku storinky j oholoßu[ perßu bukvu. ❒ Hraçi magt napysaty qknajbilße sliv, qki vidpovidaly b cym zaholovkam, wo vony magt pered sobog. ❒ Vyhra[ toj, xto napyße najbilße vidpovidnyx sliv. Istoryçna hra ❒ Na stoli leΩat predmety z pevno] plastovo] epoxy. Napryklad, odnostrij (staryj), ßorty, qki zawipagtsq na ©udzyky (metalevi), a ne na blyskavku, remin — ßyrokyj z velykog metalevog prqΩkog, çerevyk pidbytyj cvqxamy, niΩ z ne- plastykovog ruçkog, protokol ostannix sxodyn pered perexodom hurtka v pidpillq, revolver i t. d. MoΩna vybraty wos odne z pereliçenoho j dodaty inßi predmety, qki ne [ z naßo] epoxy (naßyx çasiv). ❒ Zavdannq hurtka — proanalizuvaty reçi j poqsnyty do qko] epoxy vony naleΩat. IHRY Hra Kima Cq hra zahalno vidoma iz knyΩky Kiplin©a “Kim”. Rozklavßy pevnu kilkist predmetiv (abo rysunkiv çy fotohrafij predmetiv), pokazaty ]x na korotkyj ças (vid 15 sekund do odni[] xvylyny) uçasnykam hry ta doruçyty ]m ]x spysaty z pam'qty. ❒ V odnomu variqnti vyhra[ toj, xto najskoriße vsi predmety spyße u vyznaçnomu çasi. ❒ V druhomu variqnti treba vyznaçyty ças, i vyhra[ toj, xto najbilße predmetiv spyße. Pryminennq Cg hru moΩna pryminyty do zakriplennq v pam'qti bud-qkoho spyska predmetiv. Napryklad, vyrqd na tabir, predmety potribni do hurtkovo] abo taborovo] apteçky, çastyny narodnoho strog. Qkwo [ predmety, qkyx nazvy uçasnyky ne znagt abo znagt sla- bo (napr. çastyny huculskoho strog), moΩna predmety pidpysa- ty. V cej sposib moΩna zasvogvaty terminolohig (i movu). Vidminnyj pryklad hry Na stoli leΩat: xustynka, ßnur, ßkarpetky, hodynnyk, kaseta do mahnitofona, niΩ, knyΩka z ukra]nsko] istori], soroçka, ßtany, holka, bandaΩi, soncezaxysni okulqry, korobka cukerok, rußnyk, mapa. Hraçi magt podyvytysq na ci predmety protqhom trox xvylyn i pizniße, ne dyvlqçys na nyx, napysaty ti qki tut ne maly b buty. U podanomu vypadku tut leΩyt osobystyj vyrqd, a zajvymy [ kaseta, knyΩka, cukerky j mapa. 160
 • Hra Kima: 11 Çastyny huculskoho K R Y S A N Q strog Ì E R D A N Ç E R E S S E R D A K IHRY P O S T O L Y K Y P T A R K A P Ç U R I K R A J K A K E L E P T O P I R E C | 161
 • Hra domino na temu istori] Plastu Z hruboho dyktu vytqty dva komplekty prqmokutnykiv — domino. KoΩnyj prqmokutnyk podilyty na dvi çastyny. V koΩnomu komplekti na odnij polovyni odnoho domino napysaty “poçatok". Na druhij polovyni napysaty pytannq z istori] Plastu. Na druhomu domino napysaty vidpovid i druhe pytannq. Tak vypovnyty vsi prqmokutnyky vidpovidqmy j pytannqmy, a na ostannomu napysaty “kinec”. ❒ Uçasnykiv hry podilyty na dvi druΩyny. ❒ KoΩnij druΩyni daty odyn komplekt porozkydanyx domino. (Domino moΩut buty perevernuti j moΩna vidkryvaty po odnomu.) ❒ Cil hry: poskladaty domino tak, woby vidpovid stykalasq z pytannqm. ❒ DruΩyna, wo ce zrobyt skoriße, vyhra[. Os pryklady pytan i vidpovidej nazyvavsq zasnovano Misto, v d-r Poçatok Plast? qkomu Drot? IHRY Lviv Qk Oleksander Tysovskyj Data perßo] plastovo] prysqhy? Orhanizator Qku knyΩku instruktor- "Ûyttq v taboriv? 12 kvitnq napysav Plasti" skyx 1912 r. Drot? Ivan Çmola Qk nazyvavsq tabir u Karpatax? Konferenciq rozv'qzano 26 veresnq Ukra]nskyx Orhanizacij Halyçyni? Plastovyx Plast u oznaça[ KUPO? Kinec Koly Sokil 1930 Wo 162
 • Ihry z kartohrafi] (z kompasom) 1. Znajdy dolqr Pryladdq: Dlq koΩnoho hraça potribno: kompas, 11 “sribnyj dolqr” (10-santymetrovyj vyrizanyj kruΩok), kartka, na qkij podani taki instrukci] pro viddali i naprqmy: 50 krokiv X° (de X° [ menße qk 120°), 50 krokiv (X+120)°, 50 krokiv (X+240)°. Na koΩnij kartci X° ma[ inßu vartist. Hra: ❒ Rozmistyty hraçiv po polqni iz vysokog travog. ❒ Poklasty “sribnyj dolqr” u nohax koΩnoho zmahuna. ❒ Na sy©nal, koΩnyj hraç nastavlq[ svij kompas tak, qk napysano na joho kartci i jde 50 krokiv. Todi nastavlq[ na druhyj naprqm (azymut) i jde 50 krokiv; na tretij naprqm i jde 50 krokiv. ❒ Na kinec zavdannq, koΩnyj hraç povynen opynytysq bilq svoho “sribnoho dolqra” abo duΩe blyzko noho. Vyslid: Hraç qkyj opynytsq najblyΩçe (najmenße krokiv) do svoho “dolqra”, vyhra[. IHRY 2. Znajdit kilky Prylladdq: Zabyty ponumerovani kilky v zemlg na vidstani 1.5 metriv tak, wob vony tvoryly dvi lini], qki jdut z pivnoçi na pivden. KoΩnyj hraç ma[ kompas i paperovu torbu (ne z plastmasy, bo v takij torbi moΩna zadußytysq). Hra ❒ Hrupu podilyty na dvi druΩyny. ❒ Pry koΩnomu kilku sta[ odyn hraç. Hraçi, wo stoqt v odnij lini], tvorqt odnu druΩynu. ❒ Hraçi z odno] hrupy nastavlqgt svo] kompasy miΩ 45° i 135°; hraçi iz druho] hrupy nastavlqgt svo] kompasy miΩ 225° i 315°. ❒ KoΩnyj hraç odqha[ na holovu paperovu torbu (ne plastykovu) tak, wob vin mih baçyty tilky zemlg i svij kompas u ruci. ❒ KoΩnyj hraç oberta[tsq tryçi, jde za svo]m kompasom 100 krokiv, todi oberta[tsq i jde nazad 95 krokiv, ori[ntugçy kompas na sebe zamist vid sebe. ❒ Hraçi, qki dijdut blyΩçe qk 10 krokiv vid svo]x kilkiv zakinçugt hru. Vyslid: Hrupa, kotra ma[ najbilße çyslo hraçiv, qki zakinçugt hru — blyzko dijßly do kilka — vyhra[. 163
 • Paruvannq ❒ KoΩnyj uçasnyk hry dista[ kusok paperu z dvoma kolonkamy. V odnij vertykalnij kolonci podani rysunky slidiv tvaryn, paralelno podani obrazky tvaryn. ❒ Cil hry: sparuvaty slidy iz vidpovidnymy tvarynamy. ❒ Cq hra pidxodyt do riznyx tem. Napryklad, kartohrafiçni znaky j rysunky ob'[ktiv, wo ]x vony reprezentugt. Pryklady ihor paruvannq Zvir⁄qta, ptaxy ta slidy Z’[dnaj lini[g rysunok tvaryny ta vidpovidnyj slid. Tvaryny Slidy 1 IHRY kaçka IHRY 2 bilka 3 lys 4 horobec 5 zaqc 6 çaplq 7 vorona 164
 • Pryminennq NyΩçe podanu hru moΩna peretvoryty na kooperatyvnu. ❒ Na okremij kartoçci napysaty symvol, a na druhij znaçennq. Potribno stilky kartoçok, skilky hraçiv. 11 ❒ Providnyk pryçiplg[ odnu kartoçku koΩnomu uçasnykovi hry do odqhu na spyni. ❒ Uçasnyky, wo magt paru, sebe znaxodqt. ❒ Na kinec koΩna para sebe predstavlq[. Symvoly na pysankax Z’[dnaj lini[g rysunok symvolu ta joho znaçennq. Symvoly Znaçennq symvoliv sonce — kolo, 1. syla j zirka abo vytryvalist; svastyka 2. gnist i viçne bezkoneçnyk Ωyttq; i spiralq 3. syla, vlada, IHRY xrest avtorytet; 4. davno — zdorov’q, trykutnyk abo pizniße — Xrysta; troqçok 5. vidnovlennq Ωyttq i pryrody; trykvetr 6. dovhe Ωyttq j zamoΩnist; barvinok 7. Ωyttq i wastq; 8. viçnist, dovhe haluzka Ωyttq; smereky 9. kolys — oxorona dubovyj pered zlom, pizniße lystok — symvol Xrysta; 10. trijcq: misqc, ryba sonce, zemlq; nebo, zemlq, peklo; Boh Otec, Boh Syn, Boh olen Dux Svqtyj; 11. peruny, ptaxy blyskavyci; 12. zdorov’q, koxannq, kin rqsnist. 165
 • Plastun potrebu[ na tabir .... ❒ Uçasnyky hry sydqt kruhom. ❒ Providnyk hry poçyna[ — “plastun potrebu[ na tabir: (napr., napleçnyk)”. ❒ Uçasnyk z livoho boku povtorg[ — “plastun potrebu[ na tabir: napleçnyk” i doda[ (napr. “ßatro”). ❒ Todi po çerzi vsi povtorqgt te, wo bulo poperedno skazano j dodagt we odyn pryklad potribnoho vyrqdu. ❒ Toj, xto pomißa[, vidpada[. ❒ Vyhra[ toj, xto lyßa[tsq, abo ti, wo lyßagtsq koly vsi moΩlyvi reçi vyçerpani. Pryminennq Cg hru moΩna pryminyty do bud-qkoho spyska. V cej sposib moΩna zakriplgvaty v pam'qti rizni spysky, wo ]x korysno znaty, napr., wo jde do apteçky, kuxonni prybory, sportyvni prybory, çastyny narodnoho strog, imena knqziv, imena mist, towo. Vuzly j v⁄qzannq KoΩnyj uçasnyk hry ma[ ßnur i patyçky. IHRY IHRY 1. Providnyk hry poda[ nazvu vuzla, napryklad, plastovyj vuzol, tkackyj vuzol, r’qtivnyça petlq towo. KoΩnyj uçasnyk v'qΩe vidpovidnyj vuzol. Vyhra[ toj, xto perße zakinçyt. 2.Providnyk hry opysu[, wo treba zbuduvaty, napryklad rih taborovoho stola (potribno popereçne v’qzannq) abo trynohu dlq varennq ]Ωi (potribno paralelne v’qzannq). KoΩnyj uçasnyk zv’qzu[ dva patyçky, poçatok budovy stola çy trynohu. Vyhra[ toj, wo perße zakinçyt. Ihry dlq zasvo[nnq vidznak abo terminolohi] 1. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ rysunok plastunky v odnostrog. Tam, de magt buty rizni vidznaky, narysovani lini] i çysla. Uçasnyky hry pyßut çyslo j nazvu vidznaky, wo jde v dane misce na odnostrog. 2. Rysunok vitrylnyka (kanoe, velosypeda towo). Cil: nazvaty çastyny vitrylnyka towo. Do cyx ihor moΩna daty spysok nazv, (qkwo uçasnyky slabo znagt temu), abo ne davaty spyska, (qkwo tema vidnosno dobre znana). 166
 • 12 Çastyny vitrylnyka 11 13 11 14 192 15 10 16 17 21 18 22 19 23 20 9 IHRY 25 8 26 1 2 24 3 5 4 7 6 Çastyny vitrylnyka (Vpyßy çysla u kvadratyky) ❒ wyt ❒ perednij pidnos ❒ wohla ❒ holovnyj pidnos (takel) ❒ ßruba do stqhnennq ❒ rebra ❒ koliscqtka ❒ holovne vitrylo ❒ nok ❒ holovnyj ßnur ❒ holovnyj vytqh ❒ perednij ßnur ❒ ßyjka ❒ sterno ❒ ßvy ❒ kerma ❒ pryçipky ❒ pixva na meç ❒ peredn[ vitrylo ❒ meç ❒ wohlovi ßtaby ❒ providne kilce ❒ re[stracijnyj nomer ❒ kadovb ❒ vidznaka klqsy ❒ pomist, paluba 167
 • Íyfry U ßyfrax potribna bukva [ zastuplena abo inßog, abo çyslom. Ihry, cillg qkyx [ rozßyfruvannq tekstu, dobre nadagtsq na zasvo[nnq vsilqkyx pravyl çy porad. Os pryklad tekstu z riznymy ßyframy. (Na nastupnij storinci podano vykorystani ßyfry.) Qk povodytysq sered pryrody 1. 18,7 10,1,16,11,29,1,14. 22,16,12,6,24. 10,1 22,19,2,19,32. Smittq, vidpadky, qki rozkladagtsq — zakopaj. Smittq, qke ne rozklada[tsq (bud wo z metalg, skla towo) ne zakopuj, a zabery z sobog. 2. Na pam'qtku, znimaj fotohrafi], vedy zapysnyk. En jarybz vitivk, nylsor, xamok. Suxi patyky, ziv'qle lystq, moΩeß zbyraty, ale bery tilky te, wo tobi potribne. 3. Itivs umonnylsor at umonnyravt v ukdqrop jußurop en. Ne turbuj malqt, ne zbyraj q[c. Ne topçy roslyn, ne peresuvaj kolod, kameniv. Ce nywyt Ωyvi istoty! 4. Ne lgjpo, ne vajvby bud-qkyx zviriv, ptaxiv, komax bez po- treby. Polgvannq opravdane lyße qkwo spoΩyva[ß zdobyç. IHRY 5. Pid ças prohulqnky, ao lcmq nay]tlt — vybery misce prynajmenße 35 metriv vid vody. Vykopaj çy vyriΩ kruΩok travy (23 sm/9 inçiv zavßyrßky, a ne bilße, qk 20 sm/8 inçiv zavhlybßky.) Opislq zakryj cg qmu vykopanym dernom, prytopçy j polyj vodog. 6. Buduj vatry ta vohni, kiq raavysçgtt an vo]t rotepyb, a ne taki, wo spalggt bahato drov, dymlqt çy nadto iskrqtsq. 7. Fnpnmz ©dpdbq. Ne zrubuj i ne kaliç Ωyvyx derev. Derevo ne proΩyve bez kory. Ne buduj velykyx ßalaßiv, stoliv towo, do qkyx potribno bahato dereva. 8. En wazenujçy duvo. Nikoly ne myj naçynnq — posudu v rici çy ozeri. UΩyvaj mydnycg abo velykyj kazan. Potim vylyj daleko vid riky çy ozera tak, wob pomy] ne zmohly splysty do vody. Ne vΩyvaj zvyçajnoho myla çy ßampung v rici çy ozeri. Ce zabrudng[ vodu ta berehy. 9. Ne dyxo na kyhulqnpro kylymyve pahrumy. Hrupa ponad 10 – 12 osib zalyßa[ zavelyki slidy v pryrodi. ZavΩdy xody steΩkamy. Qkwo musyß zrobyty novu steΩku, roby vuzenku ta nyw qknajmenße pryrody. 10 17,1,18,6,21,24,14 24,17,12,21,15,19,3,1,18,11,17 15,21,19,15,19,17. Zupynys, rozhlqnsq, navçys sposterihaty ta myluvatysq çudovog pryrodog dovkruhy sebe. 168
 • Vykorystani ßyfry ❒ Çysla zamist bukv. (UΩyvaj kolonky A i B.) ❒ Bukvy napysani zadom napered. ❒ Bukvy j slova napysani zadom napered. 11 ❒ Peremißani sklady. ❒ Cila abetka vypysana zadom napered. (VΩyvaj kolonky B i H.) ❒ Peremißani bukvy u slovax. ❒ Perestavlena azbuka na odnu bukvu vzad abo v vpered a-q abo a-b. (VΩyvaj kolonky B-V abo V-B.) A B V H A B V H A B V H A B V H 1 a q q 11 y z t 21 r p ] 31 w v 2 b a g 12 i y s 22 s r i 32 g b 3 v b 13 ] i r 23 t s y 33 q g a 4 h v w 14 j ] p 24 u t z 5 © h w 15 k j o 25 f u Ω 6 d © ç 16 l k n 26 x f [ 7 e d c 17 m l m 27 c x e 8 [ e x 18 n m l 28 ç c d 9 Ω [ f 19 o n k 29 ß ç © 10 z Ω u 20 p o j 30 w ß h Vidpovid v “Dodatkax”. IHRY Znajdy slova Podana diqhrama mistyt u sobi imena 20 ukra]nskyx knqziv. KoΩnyj çlen hurtka dista[ odnu kopig diqhramy. Cil: znajty qknajbilße imen knqziv za 10 (abo 15) xvylyn. (ZauvaΩennq: deqki imena [ z prava do liva, z dolyny vhoru j po diqhonali). B V S E V O L O D Ì P TGQ H O L | E XG A X Z U FÍV O L O D YMY R K O Ç S T Q C SWK Z UGH | BGU AM P H P F Ì O O NY K A Q R H { A R U R Q R O S L A V X S L A Ç O T E V Ç I X N I Y O L } E N I S | ÛN J K L YWJ S P H ÛL M S Z F D L B M S D X O R | K Y } O Ì Y F E Y U N R Ç K O A R { O Z E D N R YN K L U S D J I { L M H I X {WB A I L A OMY X A M O N O MY | J L U QM Ì P D J I Ç E Ì X S P L N S S L I RÍOÛL U H Y { B O L O K Q X O L L O ZGR { E | Q F K R S V Q T O S L A V K L K U P V Z Y J L { QGB } X V P S T A X Spysok knqziv podanyj v “Dodatkax”. 169
 • Xrestykivka (krosvord) IHRY Çleny rodyny Po vertykali (zhory — vnyz): Po horyzontali (upoperek): 1. Sestra mo[] mamy. 1. Doçka mo[] sestry. 2. Neridnyj batko. 2. Doçka mo]x batkiv ce moq ... 3. Syn mo]x batkiv dlq mene 3. Mo[] mamy mama. mij ... 4. Najridnißa meni osoba. 4. Syn mo[] titky ce mo[] 5. Batko mo[] mamy ce mij ... mamy p..... 6. Syn brata mo[] mamy ce 5. Inßa nazva dlq moho batka. dlq ne] ... 6. Brat moho batka. 7. Mo[] titky syn ce mij ... 7. Mama mo[] mamy ce dlq 8. Mij brat, ce moho dida ... moho batka t.... (ZauvaΩennq: “stryjko” = (Vidpovidi v “Dodatkax”.) “dqdko”) 170
 • ÛYTTQ 12 SERED PRYRODY Krasa Mandrivky PRYRODA Tabory Çomu jty v pryrodu? Ûyttq sered pryrody — ce pidstavovyj element plastuvannq. Dlq bahatox — ce najpry[mnißa joho çastyna. Xoça pryroda riznomanitna v riznyx çastynax svitu, vona vsgdy prymang[. Na pytannq, çym prymang[ pryroda plastuniv i plastunok, koΩnyj ma[ svog osobystu vidpovid: • çy to “toj ßum lisiv, ti paxowi vesnog”, • çy to spokij veçirnoho plesa na ozeri, • çy to krasa na lewetarskyx (lyΩnyx) z]zdax snihom pokrytyx hir, • a moΩe mohutnist vysokyx hir. Pryroda manyt svo[g krasog, romantykog ta mohutnistg. Lgdyna potrebu[ zv’qzku z dovkillqm, u perßu çerhu z pryrodog. Dlq bahatox, a osoblyvo plastuniv, pryroda zadovilnq[ cg psyxolohiçnu potrebu. 171
 • Ûyttq sered pryrody — ❒ ce vyklyk, poklyk do pryhod u nebuvalyx obstavynax; ❒ ce Ωyttq v hurti druziv. Pryroda vymaha[ vid plastuniv: PRYRODA ❒ fizyçno] vytryvalosty (na dovhij mandrivci abo strimkij hori); ❒ sprytnosty (v keruvanni vitrylnykom po ozeri çy lewatamy (lyΩamy) po snihu; 172
 • 12 ❒ zaradnosty j uminnq zabezpeçyty sebe vid xolodu, dowu j vitru, nahoduvaty sebe, obijty nebezpeku; ❒ poborennq straxu pered nespodivanym. PRYRODA Ûyttq sered pryrody — ce nahoda: ❒ zblyzytysq z druzqmy, krawe ]x piznaty, ❒ navçytysq spivΩyty, ❒ na humor ta spilni vraΩennq. 173
 • Pidhotuvannq PRYRODA Woby jty v pryrodu treba: • znannq, • plqnuvannq, • Ωytt[vo] praktyky (vyxovnyka, eksperta abo j samo] molodi), • zapravy. Z pryrodnymy styxiqmy zavΩdy treba raxuvatys. Ûyttq sered pryrody zavΩdy pov’qzane z ryskom. Woby cej rysk zmenßyty — treba pryhotovytysq. Tut podano deqki zauvaΩennq j porady wodo pidhotovy do Ωyttq v pryrodi v zahalnomu, ale ne moΩna obmeΩuvatysq tilky cym. Plastuny j plastunky çerpagt znannq z riznyx dΩerel, qki ßyroko j detalno obhovorggt ce pytannq. U bibliotekax i knyharnqx bahato knyΩok pro rizni storony perebuvannq sered pryrody; na rynku çymalo zvukozapysiv na cg temu. Kramnyci zapovneni riznoho rodu vyrqdom. Prote j pidxid i vyrqd minqgtsq, xoça pidxid ridße a vyrqd postijno. 174
 • Potribne znannq • zakoniv Ωyttq u pryrodi, • pravyl bezpeky, 12 • praktyçnyx umilostej potribnyx dlq Ωyttq v pryrodi (vyxovnyka, eksperta abo j samo] molodi), • ekolohi], • koneçnoho j pobaΩanoho vyrqdu. Znannq pryrody Woby sebe zabezpeçyty sered pryrody, treba znaty zakony Ωyttq v pryrodi. Os kilka prykladiv: ❒ woby vybraty vyhidne misce pid ßatro, treba vstanovyty kudy voda splyva[ j zvidkillq vitry najsylnißi; ❒ woby zabezpeçyty sebe vid vohng, treba znaty, qk joho hasyty, napryklad: horgçyj Ωyr (tovw) u skovorodi moΩna pohasyty styrkog, a ne vodog, horgçyj odqh na osobi moΩna pohasyty kovdrog abo pokotyvßy osobu; ❒ woby ne naraΩuvaty sebe na nebezpeku, slid znaty pro trijlyvi PRYRODA roslyny j nebezpeçni tvaryny v okolyci; ❒ woby zabezpeçyty sebe pid ças hromovyci, treba rozumity, wo take blyskavka j znaty de bezpeçno perebuvaty v toj ças, a de nebezpeçno. Z cyx prykladiv qsno, wo perebuvannq sered pryrody vymaha[ pidhotovy, nabuttq znannq z knyΩok i vid lgdej z dosvidom. Bezpeçni j nebezpeçni miscq pid ças hromovyny verßyna abo hrebin hory nehlyboka peçera lodovyk plytka wilyna hlyboka peçera samotn[ u kolybi derevo pidniΩΩq polonyna hory ulohovyna hustyj lis v seredyni ozero avta (maßyny) duΩe nebezpeçno duΩe bezpeçno nebezpeçno bezpeçno 175
 • PRYRODA Bezpeka KoΩne zanqttq pov’qzane z pevnymy nebezpekamy. Nema[ zaporuky, wo bud-qke zanqttq bude vpovni bezpeçne. Ale dosvid pidkazu[ praktyky çy sposoby, woby unykaty abo zmenßuvaty nebezpeky. Rizni lgdy, qki prodovΩ rokiv zajmalysq specyfiçnymy dilqnkamy, vyrobyly spilnyj dosvid i spysaly pravyla, pryderΩugçys qkyx my oxoronymos vid newaslyvyx vypadkiv abo vid ]x najvaΩçyx naslidkiv. Poky bratysq do danoho zanqttq, plastuny perevirqgt “pravyla bezpeky” wo stosugtsq zaplqnovano] prohulqnky çy taboru. V dodatku do znannq pravyl bezpeky, woby zapobihty abo zmenßyty nebezpeku, potribno dosvidu (çy to vyxovnyka, eksperta çy molodi), zapravy ta toçnoho plqnuvannq. 176
 • Pryklady potribnyx pravyl bezpeky: ❒ pravyla u vidnoßenni do plavannq: • ne plavaty vid bereha; bez dohlqdu z bereha j ne vidplyvaty daleko 12 • koly velyka hrupa plava[ odnoçasno: poparuvaty uçasnykiv i zobov’qzaty ]x berehty odyn odnoho; potribno dohlqd kvalifikovano] osoby i vyrqd, wo zmoΩe dopomohty v razi potreby; • na bud-qkomu çovni plavaty v rqtivnyçomu poqsi; ❒ pravyla, qk perexodyty riçku hrupog; ❒ wo robyty, koly zhubyßsq v lisi: napr., u neznajomomu lisi znajty vyhidne, qknajvywe misce j ne vidxodyty vid noho, a staratysq zvernuty na sebe uvahu (qknajvywe vyvisyty wos take, qk xustku, vidbyvaty blysk soncq dzerkalom, svystaty svystkom towo). Praktyçni vmilosti potribni dlq Ωyttq v pryrodi PRYRODA U cyvilizovanomu sviti majstry budugt Ωytla, qki nas zaxywagt vid dowu çy speky. Po xatax my ma[mo elektryku i haz ta vsilqke znarqddq dlq pidhotovy xarçu. Za vodu, dorohy, transportacig vidpovidagt znavci. U pryrodi nema[ vyhod cyvilizovanoho Ωyttq, otΩe poky jty u pryrodu, treba pryhotuvatysq, woby mohty vyΩyty j daty sobi radu. 177
 • Os kilka prykladiv potribnoho znannq ta vminnq dlq Ωyttq v pryrodi: ❒ Woby stvoryty postijnyj tabir, treba vmity: stavyty ßatra, zbuduvaty kuxng, lqtrynu (vidxoΩe misce), vatru, sporudy. OtΩe treba znaty pionerstvo — vmity oruduvaty znarqddqm (sokyrog, pylog), v’qzaty vuzly, zapalyty vohon (navit PRYRODA qkwo derevo mokre). ❒ Qkwo ne moΩna ni zbyraty ni zrubuvaty dereva na misci taboru (napr. u zapovidnykax), treba znaty qkyj vyrqd potribnyj i qk davaty radu v inßyj sposib, napryklad vΩyvaty hazovi kuxni zamist tradycijnyx u qkyx palytsq derevo. ❒ Woby mandruvaty, treba znaty kartohrafig — vmity çytaty kartu, oruduvaty kompasom, znajty storony svitu j bez kompasa. ❒ Woby Ωyty sered pryrody, treba znaty, qk proçywuvaty vodu do pyttq, ta dobre znaty pohodoznavstvo, rybalstvo towo. ❒ Woby vybyratysq na speciqlizovani tabory, treba maty znannq z dano] dilqnky — çy to ]zda kanoe çy velosypedom (roverom). 178
 • Ekolohiq Donedavna zahalno panuvalo nastavlennq, wo pryrodu moΩna lyße vykorystovuvaty. Lgdy bezpowadno rubaly lisy, zatrogvaly zemlg, zabrudngvaly vody j povitrq. 12 Sohodni my zna[mo, wo tak prodovΩuvaty hodi (xoça v bahatox miscqx nesovisne vykorystovuvannq pryrody prodovΩu[tsq). Pryrodu treba ne tilky ßanuvaty, a j plekaty j pikluvatysq neg. Plastuny rozumigt, wo vsi çastyny pryrody vza[mozaleΩni odna vid odno]. Tomu, koly poßkodyß odnu çastynu pryrody (roslynu çy tvarynu), ce vidib’[tsq j na inßyx çastynax. Perebuvagçy sered pryrody, plastuny uvaΩagt, wob qknajmenße ]] porußuvaty. Os kilka prykladiv vidpovidalnoho taboruvannq: ❒ plastuny ne mygtsq mylom u riçkax abo ozerax, bo PRYRODA mylo zaneçywu[ vodu ta ßkodyt roslynnosti j rybam. ❒ na sporudy v tabori plastuny ridko koly zrubugt Ωyve derevo, bo dereva koneçni dlq rivnovahy v Ωytt[vomu cykli pryrody j utrymuvannq çystoho povitrq ta prytulku dlq zviriv i ptaxiv; ❒ plastuny ne zalyßagt za sobog smittq, holovno metalevoho çy plastykovoho, qke ne rozklada[tsq protqhom dovhoho çasu. Ci pryklady vidnosqtsq zahalno do vsix prohulqnok çy taboruvannq. Oskilky koΩna okolycq ma[ svo[ridnu pryrodu, treba rozumity ekolohig dano] miscevosty, tobto znaty miscevu roslynnist i tvarynnist ta vza[mo- zv’qzok miΩ nymy. Napryklad, pevni kvitky ne moΩna zryvaty, bo vony ne vidrostagt i komaxy, qki nymy Ωyvlqtsq, hynut. Woby znaty dovkillq, treba pryhotovytysq. Na prohu- lqnkax çy taborax dobre, wob usi uçasnyky maly spysky tvaryn i roslyn, wo ]x moΩna znajty v okolyci taboru çy mandrivky (spysky v movi taboru, tobto v ukra]nskij movi). TakoΩ korysno svidomo slidyty za roslynamy ta tvarynamy, a ne lyße perebihaty popry nyx. 179
 • Ûyttovyj lancgh v Skelqstyx Horax PRYRODA Roslyny: rozkladagçi bakteri], trava, zbiΩΩq, dereva. Roslyno]dy: myßi, zajci, oleni. M’qso]dy abo vse]dy: polivky, sovy, vuΩi, pumy. *polivky ce polevi myßky, a pumy ce rid velykyx dykyx kotiv. 180
 • Vyrqd Vid vyrqdu çasto zaleΩyt uspix prohulqnky abo taboru. Tut podano pidstavovyj 12 vyrqd na prohulqnku z niçlihom abo na tabir. Osobystyj vyrqd • ßatro (perevaΩno na spilku z inßymy), • napleçnyk, • spalnyj mißok (spymißok), • kylymok abo matrac do spannq, • odqh, • zaxyst vid soncq (nakryttq PRYRODA holovy, sonqçni okulqry, krem abo plyn proty sonqçnyx promeniv), • pryladdq dlq osobysto] hihi[ny, • pryladdq do xarçuvannq, • pryladdq do pionerstva abo zanqt u zaplqnovanij Hrupovyj vyrqd prohrami, • kompas, • pryladdq do kuxovarennq (kazany • sirnyky u nepromokalnij towo), korobci abo zapalnyçka, • zaxyst vid dowu dlq hrupy (velyki • lixtaryk, ßatra, plaxty (tenty) towo), • svystok, • znarqddq potribne dlq zaplqnovano] • olivec i papir, prohramy, • indyvidualna apteçka, • karta okolyci, • hodynnyk. • apteçka. Zahalni porady: ❒ Braty tilky toj vyrqd, wo koneçnyj, bo vse treba nesty. ❒ Taki reçi qk odqh korysno maty u nepromokalnomu opakuvanng. ❒ Vyrqd ne musyt buty koßtovnym, ale musyt buty vidpovidnym dlq obstavyn. 181
 • Deqki zauvaΩennq ta poqsnennq, wo znaçyt “vidpovidnyj” vyrqd : Dewo pro ßatro Qke ßatro potribne, zaleΩyt vid toho, xto j de ce ßatro bude vΩyvaty. ❒ Sutt[vym [, wob ßatro oxoronqlo vid vody (holovno dowu) j vitru. (Ne sutt[vym [ çy [ odyn çy dva daßky, çy nepromokalna pidloha [ çastynog ßatra çy okremo.) ❒ Velyçyna zaleΩyt vid çysla osib, wo ma[ v nomu spaty j z qkym vyrqdom. ❒ Vahu j velyçynu ßatra treba braty do uvahy, qkwo vono vΩyva- tymetsq na mandrivkax. Dewo pro spalnyj mißok (spymißok) Qkyj spalnyj mißok potribnyj, zaleΩyt vid obstavyn i pohody. ❒ Qkwo mißok potribnyj na mandrivku, treba braty do uvahy vahu j velyçynu. ❒ Treba zvernuty uvahu, qk mißok zroblenyj, i z qkoho materiqlu. Pry nyzkij temperaturi (napr., u horax) potribno mißok, wo dobre tryma[ teplo. (Ce zaleΩyt vid zovnißnoho materiqlu, çym napovnenyj i qk ßytyj — qkwo pereßytyj naskriz, teplo vtika[ çerez ßvy.) Dewo pro napleçnyk PRYRODA ❒ Velyçyna zaleΩyt vid velyçyny osoby j skilkosty vyrqdu. ❒ Forma zaleΩyt vid budovy osoby — vaha ma[ spyratysq na spyni j bedrax (80%), a ne tilky na pleçax (20%). Woby vaha leΩala na bedrax, treba maty dobryj m’qkyj poqs. ❒ Qkwo v napleçnyku rizni çastyny j kyßenky, lehße zberehty porqdok i lehße wos znajty. Qkyj odqh ❒ Vidpovidnyj na vsilqku pohodu: teplu, xolodnu, dowovu (Najkrawe braty “verstvy” lehkoho teploho odqhu, woby moΩna prystosuvatysq do rizno] pohody skydagçy abo nadqhagçy odeΩu.) ❒ Praktyçnyj (napr., temnißi krasky, woby odqh skoro ne zabrud- ngvavsq; materiqly, wo skoro soxnut; na xolod vovna lipßa niΩ bavovna, bo tryma[ teplo, navit koly mokra, a bavovna dovho soxne.) ❒ Odqhu potribno na zminu, ale ne bahato, bo joho treba nesty, a v ßatri malo miscq. Pryladdq dlq osobysto] hihi[ny ❒ Pryladdq dlq çystoty koneçne, ale paxuçi kremy çy pasty prymanggt nebaΩanyx komax i zvirqt. ❒ Sered pryrody dobre vyhlqdaty pryrodno, otΩe ne potribno kosmetyky. Pryladdq dlq xarçuvannq ❒ Lehke dlq mandrivky. ❒ Praktyçne, (woby lehko ne perevertalosq na nerivnij plowyni j woby ne peklo ruky, koly napovnene harqçog stravog). Skilky hrupovoho pryladdq potribno zaleΩyt vid obstavyn kuxovarennq — malo na mandrivku v horax, bilße na postijnyj tabir. 182
 • Plqnuvannq j perevirka Porady pro plqnuvannq zahalno, pro plqnuvannq prohulqnky abo taboru moΩna znajty v inßij çastyni coho dovidnyka. Plastuny 12 zdagt sobi spravu, wo çym bilße ryskovne (ryzykovne) zanqttq, tym toçniße treba perehlqnuty vsi podrobyci j dobre ]x proana- lizuvaty, woby niçoho ne propustyty. Koneçno takoΩ zazdalehid pryhotovyty alternatyvni plqny na rizni moΩlyvosti. PRYRODA Napryklad: wo robyty — ❒ qk [ zlyva, moroz abo mrqka v horax çy na vodi, ❒ qk xtos zhubytsq, zaxvori[ abo zlomyt nohu na mandrivci, ❒ qk medvid nespodivano vyjde na steΩku, ❒ qk vkusyt hadgka . VaΩlyva çastyna plqnuvannq — ce rißennq qkyx lgdej, z qkym dosvidom potribno na danu prohulqnku çy tabir. (Treba pam’qtaty j pro prohulqnky pid ças taboru.) Ûytt[vyj dosvid Okrim znannq, nabutoho z knyΩok, korysno maty svij Ωytt[vyj dosvid. Plastuny rozvyvagt svij dosvid postupovo — poçynagt prohulqnkog v parku, opislq jdut za misto, potim taborugt odnu niç, a vkinci taborugt dovße. Podibno j z rodamy taboriv — treba vmity taboruvaty v lehßyx obstavynax, zaky moΩna vybyra- tysq v strimki (kruti), dyki hory. Koly vyxovnyky orhanizugt tabir dlq molodi abo z moloddg (napr., kurinnyj tabir), vony vΩe sami nabuly Ωytt[voho dosvidu v danyx obstavynax, abo zapro- ßugt do bulavy taboru kohos, wo ma[ praktyçnyj dosvid i vmi[ joho peredaty gnactvu. 183
 • Zdobuttq zapravy Ûyttq sered pryrody vymaha[ fizyçnoho zusyllq. Qka b ce ne bula mandrivka — çy pißky, çy na velosypedax çy na lewatax — uçasnykam potribno enerhi] i vyroblenyx mqziv. Ce vidnosytsq osoblyvo do takyx zanqt, qk skelelaΩennq çy mandruvannq v strimkyx horax. Ale navit dlq pobutovoho taboruvannq potribno syly j vytryvalosty — stavyty ßatra (osoblyvo, qkwo vony velyki j vaΩki), rubaty drova dlq kuxni çy vatry, buduvaty sporudy, varyty u velykyx kazanax dlq taboru, zmahatysq v ruxlyvyx ihrax towo. Moloda lgdyna, qka pid ças roku ne zajma[tsq tilovyxovannqm, vyklgçno sydyt pry knyΩkax abo pry televizori, ma[ trudnowi na tabori. Dlq toho, woby mohty ocinyty krasu pryrody, woby mohty pry[mno provesty ças z druzqmy, woby mohty zustrity rizni nespodivanky, wo ]x prynosyt Ωyttq sered pryrody, j zadlq svoho zdorov’q, plastuny povynni postijno fizyçno hartuvatysq. KoΩnyj PRYRODA plastun çy plastunka indyvidualno vidpovida[ za svog pryhotov- lenist, ale hurtok u svo]j prohrami takoΩ dba[ pro fizyçnu vpravnist svo]x çleniv, osoblyvo pered taborom, qkyj vymaha[ specyfiçno] pidhotovy, qk napr., ]zda na velosypedax (roverax). 184
 • Pidhotuvannq xarçiv Cili pidhotovy v hurti plastuniv 12 ❒ xarç — pidstavova potreba lgdyny; ❒ spilne pidhotuvannq — ce nahoda: • navçytysq varyty, • navçytysq orhanizuvaty pracg, lgdej, • zΩytysq z druzqmy. Wo treba braty do uvahy ❒ qka cil: tilky proxar- çuvatysq qknajskoriße, çy zvernuty uvahu na osoblyvu podig z vyßukanym PRYRODA stravospysom (meng)? ❒ skilky çasu bude na varennq? ❒ u qkyx obstavynax bude varennq çy pidhotuvannq: v postijnij kuxni, çy na perexodovomu misci na prohulqnci? çy bude dosyt vody, woby pidhotovyty stravu j opislq pomyty posud? çy bude voda, wob zrobyty taborovyj “xolodylnyk”? ❒ qkyj bude vyrqd — minimalnyj na prohulqnci, çy riznomanitnyj u taborovij kuxni? ❒ çy xarçi treba nesty (tobto beretsq do uvahy vaha)? ❒ çy ce osoblyvi obstavyny, wo vymahagt bahato enerhi] vid uçasnykiv (napr., na prohulqnci v strimkyx horax)? ❒ çy bude odna kuxnq na hurtok, kurin abo tabir, çy bilße (zaleΩyt vid toho çy cil [ tilky vsix proxarçuvaty, çy ]x takoΩ navçyty varyty na polovij kuxni)? ❒ çy bude dostava xarçiv pid ças taboru? ❒ qki potreby lgdskoho tila? ❒ xarç ne must buty necikavym, qkwo dobre zaplqnovanyj. Wo treba zrobyty ❒ sklasty stravospys (meng); ❒ obraxuvaty skilky xarçu potribno j koßty; ❒ zrobyty zakupy; ❒ zapakuvaty xarçi abo rozdaty vsim potroxy, qkwo potribno nesty. 185
 • Potreby lgdskoho tila Tilo potrebu[ odnu do çotyry litry vody denno j xarçiv z çotyrox hrup. Os hrupy j pobaΩani denni porci] z koΩno] hrupy: • moloçni xarçi 3-4 porci], • m’qso 2 porci], (abo horodyna z bilkovynog [prote]nog] • horodyna, sadovyna 4-5 porcij, • xlib, kaßa 3-5 porcij. Velyçyna porci] zaleΩyt vid osoby, ale dlq zdorov’q vaΩne, wob buly vidpovidni proporci]. Denno divçatam gnackoho viku treba 2 200 kalorij, a xlopcqm coho viku treba 2 800 kalorij. Qkwo prohrama osoblyvo vys- naΩugça (napr., mandrivka v strimkyx horax) potribno bilße vody j treba zbilßyty normalne çyslo kalorij. Taborovi “xolodylnyky” ❒ Poklasty ]Ωu v tekuçu vodu: riçku çy potiçok, v PRYRODA wilno zakrytij perexovci. Zabezpeçyty, wob voda ne ponesla, zviri ne z’]ly j xrobaky ne zalizly. ❒ Nakryty vidro çy korobku z ]Ωeg velykym kuskom nesyntetyçnoho materiqlu, qkyj zvysa[ u vidro napovnene vodog. Povoli materiql cilyj zmoçytsq j bude mokrym, poky bude voda u vidri, a vyparovuvannq vody z materiqlu oxolodyt ]Ωu. Vyparovuvannq vody pid polotnom tvoryt svoho rodu xolodΩennq i tym sposobom bude oxolo- dΩuvaty ]Ωu v korobci. 186
 • Vohnyky j vatry Vohnyk i vatra — ce plastova prohrama pry bahatti. 12 Vohnyk — ce misce, de koΩ- nyj plastun çy plastunka, pislq neraz vysnaΩlyvyx dennyx zanqt, moΩe vidpru- Ωytys, vidçuty blyzkist svo]x tovaryßiv, vidçuty, wo vin çy vona [ çlenom plastovo] rodyny. Vohnyk: ❒ ma[ vidnosno intymnu druΩng atmosferu, ❒ ma[ vidnosno male çyslo uçasnykiv, ❒ normalno prohrama sklada[tsq z rozpovidi abo dyskusi] j pisen (çastyna PRYRODA prohramy moΩe buty spontanna). Vatra: ❒ moΩe maty male abo bilße çyslo uçasnykiv, ❒ ma[ vidnosno svqtoçnu atmosferu, ❒ prohrama detalno pidhotovlena z riznymy toçkamy, ❒ moΩe buty povaΩna abo vesela abo skladatysq z dvox çastyn. Cil Cil moΩe buty rizna. Os kilka prykladiv: ❒ stvoryty atmosferu dlq pevnyx pereΩyvan, ❒ stvoryty emocijnyj zv’qzok (napr., z plastunamy v sviti), ❒ stvoryty pozytyvne nastavlennq do danyx idej çy idealiv, ❒ peredaty pevni dumky çy nastavlennq, ❒ vyslovyty slovom abo pisneg lgdski poçuttq çy mri], ❒ vyqvyty humor, rozvaΩyty inßyx i sebe. Pidhotuvannq Xoça ças vid çasu spontannyj vohnyk [ uspißnyj i korysnyj, pere- vaΩno korysno prohramu vohnyka pidhotovyty napered, a vatra, wob bula uspißnog, obov’qzkovo vymaha[ orhanizaci], providnyctva j uqvy. Wo pidhotovyty: ❒ zbuduvaty vohnyk çy vatru (bahattq), ❒ dopilnuvaty, wob poblyzu buv materiql do haßennq vohng, ❒ zaplqnuvaty prohramu, ❒ pidibraty xto perevodyt. 187
 • Budova vohnyka çy vatry ❒ velyçyna prystosovana do çysla uçasnykiv i çasu pryznaçenoho na prohramu (ni za velykyj, ni za harqçyj), ❒ dobre, wob treba bulo qknajmenße dokladaty drov (ne perebyvaty postijno prohramy), ❒ vaΩne, wob moΩna bulo skoro zapalyty (otΩe potribno zbuduvaty vidpovidne hnizdo iz suxyx patyçkiv çy sina). Prohrama ❒ Vohnyk çy vatru treba pereΩyty. (Pry[mno mriqty pry vohni.) Najkrawe vyklykaty pereΩyvannq, poçuttq — pisnqmy. (Dobre maty takoΩ instrument, napr. ©itaru.) VaΩko uqvyty sobi vatru bez pisen. ❒ Vidkryttq nada[ nastrij, (tomu veselu vatru poçyna[mo badorog pisneg, a povaΩna vatra ma[ vidkryttq prohramy, wo viddzerkalg[ danu povaΩnu temu). ❒ Toçky prohramy vatry treba zaplqnuvaty detalno zazdalehid (ce vklgça[ vybir pisen). Toçky viddzerkalggt temu abo PRYRODA nastrij (znaçyt cil). Pisni çerhugtsq z inßymy toçkamy. ❒ Napered treba vyznaçyty xto perevodyt toçku çy poçyna[ pisng. ❒ Prohrama vohnyka moΩe buty menße detalno zaplqnovana. (Napryklad, na hurtkovyj vohnyk osoblyvo nada[tsq rozpovid i moΩlyvo deqki spontanno vybrani pisni vidpovidni do atmosfery.) ❒ Pid kinec vatry çy vohnyka vybraty spokijni, nastro[vi pisni. Vohnyk çy vatru kinçaty todi, koly vatra we vsix bavyt çy cikavyt. ❒ Riven prohramy vatry çy vohnyka zavΩdy plastovyj- kulturnyj. 188
 • Pryklady prohram na vatru ❒ moΩlyvi temy: • ukra]nska pisnq, 12 • “mova — dußa narodu”, • svqto Ivana Kupala, • Olimpiqda — osobystyj vyzov zmahuniv, • ekolohiq, • plastovyj humor. ❒ debaty: • “Çy plastove taboruvannq ßkidlyve dlq pryrody?” • “Asymilqciq pryrodnyj proces, ale proty noho moΩna borotysq.” ❒ inscenizaci]: • z Ωyttq patrona, • z Ωyttq perßyx poselenciv u novomu krag, • z istoryçnyx podij, • pisen. ❒ uqvnyj sud: PRYRODA • nad kymos, wo diqv na kryvdu ukra]nskoho narodu (napr., Antoni Iden za te, wo vydav miljony lgdej Radqnskomu Sogzovi na pevnu smert.) • nad kymos, wo vynywu[ pryrodu . ❒ uqvleni interv’g: • iz postattg z istori] (napr., z Bohdanom Xmelnyckym), • iz suçasnym vaΩnym providnykom u sviti na temu potreb Ukra]ny, • iz znanym suçasnym tvorcem ukra]nsko] kultury (muzyky, teatru), • iz providnykom skavtskoho ruxu. ❒ su©esti] na veseli toçky: • inscenizaciq veselo] pisni, • Ωartivlyva interpretaciq Plastovoho Zakonu çy inßyx pravyl, • Ωartivlyva interpretaciq pravyl taboru, • radioperedaça dodomu: novyny j pobaΩannq z taboru “na veselo”, • kolomyjky, • predstavyty vyxovnykiv “na veselo”. 189
 • Perevedennq prohramy vatry Perevodyt toj xto: • ma[ vidpovidnyj holos, • ma[ avtorytet (vmi[ vtrymaty porqdok), • ma[ poçuttq humoru, • [ rißuçyj i skoro rea©u[, • [ çutlyvyj na baΩannq ta potreby uçasnykiv vatry, • ma[ poçuttq estetyky. Deqki su©esti] wodo perevedennq: ❒ pereviryty naprqm vitru i vidpovidno rozmistyty uçasnykiv, ❒ vsix ustavyty çy posadyty dovkruh, wob vsim lehko braty uçast, ❒ ne lyßaty vilnoho çasu miΩ toçkamy, inakße uvaha j nastrij znykagt, ❒ ne poçynaty hovoryty, poky nema[ uvahy vsix, ❒ staratysq vsix vklgçyty, ❒ zberihaty porqdok i vidpovidnu atmosferu po-druΩnomu, ❒ ne blaznuvaty, ❒ zatyraty pomylky, ❒ maty v zapasi 2 abo 3 pisni çy inßu toçku. PRYRODA Tradycijno plastuny kinçagt vatru pisneg “Pry vatri”. Opislq vsi vstagt. Inkoly v toj ças vidbuva[tsq niçna molytva abo vidrazu vsi berutsq za ruky navxrest i spivagt “Niç vΩe jde”. Spivagt dviçi slova, a tretij raz lyße murmurando. Pid ças murmurando çasom pereda[tsq “iskra” (za porqdkom stysk ruky susidovi po çerzi poky ne obijde kolo), pislq çoho spiva[tsq “Dobraniç, dobraniç”. 190
 • 12 Pry vatri PRYRODA Sirily u sumerku pivnoçi ßatra, Zasluxalys kedry horhansko] noçi Zastyh mov u çornomu bezrusi lis, I homin ißov po dolynax, verxax, Lyß qsnym prominnqm iskrylasq vatra Horily zavzqttqm gnacki] oçi I sypala zorqm pryvit. I syla rodylas v sercqx. Nad vatrog postati gni, xlop’qçi, Pohaslo bahattq, horily we mri], Zasluxani v zoloto sliv, wo lylys, Kinçyla svij let zavoroΩena niç, Pro slavu mynulu, pro mri] harqçi, Daleko na sxodi horily obri], Pro volg, wo pryjde kolys. Voskresnij zirnyci ustriç. 191
 • Tabory Tabir — najkrawyj vyxovnyj zasib i mabut najcikavißa çastyna plastovo] prohramy. Z malym vynqtkom, plastovi tabory vidbuvagtsq sered pryrody. Wob orhanizuvaty tabir, potribno znannq ta zrozuminnq: • cili taboruvannq, • elementiv plastovo] systemy, • elementiv Ωyttq sered pryrody, • dilqnok, wo cikavlqt molod. PRYRODA Cil KoΩnyj plastovyj tabir ma[ daty molodi nahodu na samovyxovannq ta rozvytok svo]x fizyçnyx, intelektualnyx, suspilnyx ta duxovnyx qkostej. KoΩnyj plastovyj tabir po suti vyßkilnyj; u Plasti nema[ vidpoçynkovyx taboriv. Tomu pobaΩano, wob koΩnyj gnak i gnaçka vidbuly xoç dvotyΩnevyj tabir riçno. 192
 • Rody taboriv U Plasti buvagt riznoho rodu tabory: ❒ Tabir buva[ malyj (napr. hurtkovyj), abo velykyj (napr. 12 krajovyj). ❒ Tabir moΩe buty postijnyj (stacionarnyj), abo mandrivnyj. ❒ Buvagt tabory hurtkovi, kurinni, stanyçni j krajovi. Provody tyx çastyn ]x orhanizugt i za nyx vidpovidagt. ❒ Buvagt tabory z bahatohrannog prohramog, speciqlizovani abo vyßkilni. Qkyj by ce tabir ne buv, velyka çastyna prohramy sklada[tsq z praktyçnoho plastuvannq. Zvyçajnyj plastovyj tabir Re©ulqrnyj plastovyj tabir vklgça[ v prohrami: ❒ vmilosti potribni dlq proΩyttq sered pryrody, napr., tabirnyctvo, kuxovarstvo, pryrodoznavstvo; ❒ pidstavovi elementy plastovyx zanqt — ihry, pisni, instruktaΩi, hutirky, vatry ta prohulqnky; ❒ riznomanitni vmilosti çy inßi zanqttq, qki viddzerkalggt zacikavlennq molodi danoho viku v danyj ças. PRYRODA ZaleΩno vid viku, Ωytt[vo] praktyky molodi j vyxovnykiv ta vid obstavyn, [ rizni vidxylennq vid coho zrazka: na odnomu tabori bahato çasu prysvqçu[tsq na praktyçni vminnq perebuvannq sered pryrody; na inßomu, perevaΩagt prohulqnky u kanoe abo prohu- lqnky na verxy hir. U zapovidnyku abo na mandrivnomu tabori ne roblqt sporud i, moΩlyvo, zamist polovyx kuxon potribno hazovi kuxonky. 193
 • Speciqlizovani tabory Speciqlizovani tabory buvagt v dodatku do taboru, kudy ]dut vsi çleny hurtka. Ci tabory magt daty nahodu uçasnykam zdobuty znannq j vpravlqty odnu vmilist abo dilqnku. Os kilka prykladiv: • tabir kano]stiv [mandrivka na kanoe (kanojkax)], • morskyj tabir na vitrylnykax, • lewetarskyj tabir (na lyΩax), • sportyvnyj tabir moΩe buty trenuvannq do specyfiçnyx zmahan, • kinnyj tabir, • tabir alpinistiv, PRYRODA • muzyçnyj tabir, napr., hra na sopilkax abo tvorennq plastovo] orkestry, • tabir “SteΩky kultury”. 194
 • Vyßkilni tabory KoΩnyj plastovyj tabir do pevno] miry vyßkilnyj. Ale [ tabory, na qkyx 12 vidbuva[tsq specyfiçnyj vyßkil. Os pryklady: ❒ Vyßkilnyj tabir “Zolota Bulava” ma[ prohramu, sprqmovanu na pohlyblennq rozuminnq samovyxovannq ta vyroblennq providnyc- kyx qkostej. ❒ Vyßkilni tabory “Lisova Íkola” j “Íkola Bulavnyx” dlq vyßkolennq çleniv bulav gnackyx taboriv. Ci tabory magt osoblyvi vymohy. PRYRODA Vyßkoly vyxovnykiv ❒ Vyßkil novackyx vporqdnykiv (bratçykiv i sestryçok) “Rada Orlynoho Vohng”. ❒ Vyßkil gnackyx vporqdnykiv. 195
 • Zustriçi j dΩembori Woby daty nahodu plastunam ta skavtam zapiznaty sebe, podruΩyty ta pobaçyty svit, orhanizugtsq miΩkrajovi zustriçi dlq plastuniv u sviti, ta dΩembori dlq skavtiv riznyx kra]n. ❒ Xoç çasom buvagt zustriçi dlq plastuniv dvox kra]n, u Plasti normalno vidbuvagtsq gvilejni, miΩkrajovi zustriçi wo p’qt rokiv. Do teper vidbulosq ]x visim. (Dyv. “Istoriq Plastu”.) ❒ Poodynoki krajovi skavtski provody orhanizugt svo] dΩembori j zaproßugt skavtiv inßyx kra]n, a wo çotyry roky vidbuvagtsq svitovi dΩembori. (Na fotohrafi]: ukra]nska PRYRODA hrupa na XUIII-mu dΩembori v Niderlqndax, 1995 r.) 196
 • DODATKY Dodatok do çastyny 3: Symvolika Os pryklad odnoho ceremoniqlu, wo joho moΩna pryminyty do riznyx okazij. Ceremoniql napysav pl. sen. Taras Durbak. Plastova prysqha › dorohovkaz Ωyttq [Na stoli nakrytomu suknom abo skatertynog, sto]t model plastovo] vidznaky, na ramenax qko] vmiweno try sviçky: serednq — bila, prava — zelena, liva — çervona. Kimnata temna, na modeli lile] skoncentrovane svitlo trox elektryçnyx lixtariv. KoΩnyj lixtar naleΩyt do odno] sviçky, joho svitytsq j hasytsq razom zi sviçkog. Na poçatku ceremoni] lixtari zasviçeni DODATKY j skoncentrovani na modeli vidznaky, sviçky zahaßeni.] “Dorohi podruhy j druzi! Pered vamy plastova vidznaka, try lystky lile], perepleteni tryzubom. Ce symvol Ukra]nskoho Plastu, symvol Ωyvuço] plastovo] ide]. Try lystky lile] symvo- lizugt Try Holovni Obov’qzky Plastuna: obov’qzok pered Bohom i Ukra]nog, obov’qzok pered inßymy, obov’qzok pered sobog. (Pry vyçyslgvanni obov’qzkiv vkazuvaty na lystky lile] v takomu porqdku: serednij, pravyj, livyj.) Ci obov’qzky stanovlqt osnovu naßoho wodennoho Ωyttq. Vony po[dnani v Plastovij Prysqzi. Q pryhadag vam ]x. Pry koΩnomu obov’qzku xaj dußa vaßa strepenetsq, xaj koΩen z vas xvylynu pryzaduma[tsq nad znaçennqm skladenyx vamy pryreçen. Prysqhags svo[g çestg, wo budu virnyj Bohovi j Ukra]ni. (Zasvityty seredng sviçku.) Cq sviçka symvolizu[ cg virnist. Ce naß osnovnyj obov’qzok pered Tvorcem svitu j pered naßog Batkivwynog. Prysqhags svo[g çestg, wo budu pomahaty inßym. (Zasvityty pravu sviçku, zelenu.) Cq sviçka symvolizu[ naß obov’qzok pomahaty inßym. UvaΩlyvist do inßyx [ osnovog spivΩyttq u naßomu dovkilli. Pomiç inßym — ce nariΩnyj kamin plastuvannq. Prysqhags svo[g çestg, wo budu Ωyty za plastovym zakonom. (Zasvityty livu sviçku, çervonu.) 197
 • Cq sviçka symvolizu[ obov’qzok pered namy samymy. Ce obov’qzok plekannq naßoho xarakteru zhidno z Plastovym Zakonom. Koly zberihatymemo joho, budemo tilom sylni, duxom rozvyneni i moralno zdorovi. Ci sviçky, vsi razom, qsno osvitlggt nam naß plastovyj ßlqx. My baçymo vyrazno naßu Ωytt[vu dorohu pered sobog, my baçymo vyrazno vsi pereßkody na ßlqxu j omyna[mo ]x. Try Ho-lovni Obov’qzky Plastuna — ce naßi dorohovkazy na cile Ωyttq. Ta my ne zavΩdy zberiha[mo virnist cym ideqm. My perestaly Ωyty za plastovym zakonom. (Hasytsq livu, çervonu sviçku j odyn lixtar.) My zabuly naß obov’zok pered sobog. Bez ci[] sviçky naß ßlqx vΩe ne takyj vyraznyj. My zabuly pro naß obov’qzok pered inßymy. (Hasytsq pravu, zelenu sviçku i druhyj lixtar.) Bez ci[] sviçky naß ßlqx uΩe majΩe temnyj. My zabuly pro naß obov’qzok pered Bohom i Ukra]nog. (Hasytsq seredng sviçku j ostannij lixtar.) Teper my zahubyly zovsim naß ßlqx. My ne ma[mo naprqmu. My ne DODATKY ma[mo dorohovkaziv. My skriz natraplq[mo na pereßkody. Dovkruhy nas temrqva. My popaly v zneviru. My povni Ωaxu. My ßuka[mo dorohy... U bezprohlqdnij temrqvi stara[mos ]] vidnajty... My pryhadu[mo sobi Boha, my molymos. My pryhadu[mo sobi naßu Batkivwynu. (Zasviçu[tsq seredng sviçku ta odyn lixtar.) My vidnajßly naß naprqm. Ta naß ßlqx we temnyj i duΩe nevyraznyj. My pryhadu[mo sobi naß obov’qzok pomahaty inßym. (Zasviçu[tsq pravu, zelenu sviçku j druhyj lixtar.) Naß ßlqx sta[ qsnißym, xoç vin we ne duΩe vyraznyj. My poçyna[mo Ωyty za Plastovym Zakonom. (Zasviçu[tsq livu, çervonu sviçku j tretij lixtar.) My vidnaxodymo sebe vpovni j naß plastovyj ßlqx qsno rozhornuvsq pered namy. Naß ßlqx: naßi obov’qzky pered Bohom i Ukra]nog (vkazaty na seredng, bilu sviçku), naßi obov’qzky pered inßymy (vkazaty na pravu, zelenu sviçku), naßi obov’qzky pered sobog (vkazaty na livu, çervonu sviçku). Plekajte, druzi, ci plastovi idealy v koΩnu xvylynu svoho Ωyttq, budte virnymy ]m zavΩdy j usgdy. Svo]m prykladom, znannqm i virog pereweplgjte ]x u dußi ukra]nsko] plastovo] molodi, wo ]] vy zobov’qzalysq vyxovuvaty, ta stvorit z ne] vartisne pokolinnq ukra]nskoho narodu.” (Na zali uçasnyky poçynagt spivaty “Plastovyj obit”.) ZauvaΩennq: Suçasnyj tekst Tretoho Holovnoho Obov’qzku [ “Ûyty za Plastovym Zakonom i sluxatys plastovoho provodu.” (Dyv. st. 10) 198
 • Dodatok do çastyny 4: Duxovist Pryklad orhanizuvannq kolqdy v stanyci ❒ KoΩna plastova hrupa kolqdnykiv ma[ svog okolycg, woby do odni[] xaty ne z’qvlqlysq rizni plastovi hrupy. ❒ KoΩna hrupa tryma[ oblik (zapys) Ωertvodavciv (im’q i prizvywe, povna adresa) i sumu, qku koΩnyj Ωertvodavec podaruvav. Zvyçajno Ωertvodavec pidpysu[tsq na lysti, woby pidtverdyty, wo vin dav i qku sumu. ❒ Za zibrani hroßi treba rozraxuvatysq iz providnykom kolqdy, tobto treba pereviryty çy zibrana suma hroßej vidpovida[ sumi zhidno zi zapysom poΩertv. ❒ Korysno vystavyty posvidku na sumu, qku Ωertvodavec podaruvav. Uryvok z prohramy tradycijno] Plastovo] Sviçeçky Zapovidaç ç. 1: Dorohi plastuny j plastunky, druzi j podruhy! We u 1950-omu roci pryjnqvsq u plastuniv harnyj zvyçaj: pered Svqtveçorom spilno zapa- lgvaty Svqtveçirng Sviçeçku i v cej sposib [dnatysq duxovo z usima ukra]ncqmy rozkynenymy po cilomu sviti ta dumkamy [dnatysq z usima DODATKY druzqmy-plastunamy v odnu velyku rodynu. Sohodni my zijßlysq tut, woby prodovΩuvaty cej harnyj zvyçaj. Zapovidaç ç. 2: Zaraz predstavnyky trox naßyx uladiv, UPN, UPG i USP vnesut ikonu, diduxa j kalaç z troma sviçkamy. Ce tradycijni, symvoliçni reçi, qki moΩna pobaçyty v koΩnij ukra]nskij xati na Svqtveçir. Ikona — ce symvol naßo] viry v Boha; pßenycq zastupa[ diduxa, wo v davnynu pred- stavlqv naßyx predkiv; kalaç — symvol radosty j bahatstva. Çlen USP (pidxodyt do kalaça zi sviçkamy): Zapalgg cg sviçku za vsix tyx, qki vidijßly vid nas, za vsix tyx, qki zhynuly v borotbi za krawu dolg Ukra]ny. Çlen UPG (pidxodyt do kalaça iz sviçkamy): Zapalgg ocg sviçku za vsix ukra]nciv v Ukra]ni j rozkynenyx po cilomu sviti. Çlen UPN (pidxodyt do sviçok): Zapalgg ocg sviçku za vsix plastuniv i plastunok, za naßu plastovu rodynu v cilomu sviti. Stanyçnyj (zapalg[ svog sviçeçku zi zapaleno] v kalaçi): Ce polum’q z zapalenyx sviçok q peredam vam, dorohi plastuny, çerez vaßyx vyxovnykiv i providnykiv razom z pobaΩannqmy, wob u vaßyx sercqx qsnila radist, woby vy staralysq buty dobrymy plastunamy j plastunkamy i woby waslyvo j druΩno vidsvqtkuvaly Rizdvo Xrystove. Proßu providnykiv uladiv vystupyty j peredaty ce polum’q vsim svo]m çlenam. (Pid ças zapalennq sviçok vsi spivagt kolqdku: “Na nebi zirka...” Zapovidaç ç. 2: Tilky raz u rik uves svit vita[ Rizdvo Hospoda Isusa Xrysta. Tilky raz u rik po vsix zakutynax zemli, my razom svitymo sviçky ta [dna[mosq dumkamy. Nexaj naßa molytva-kolqda polyne z usix zemel i kra]n. Zaspivajmo “Boh Predviçnyj”. 199
 • Dodatok do çastyny 5: Istoriq VAÛLYVI DATY PLASTU Plast na ukra]nskyx zemlqx 1911 (osin) D-r Oleksander Tysovskyj (“Drot”), Petro Franko j Ivan Çmola zasnovugt perßi plastovi hurtky. 1912 (12.4) Oficijnyj poçatok Plastu — perßa prysqha plastovoho hurtka, zasnovanoho dr-om Oleksandrom Tysovskym pry Akademiçnij Himnazi] u Lvovi. 1913 (6.4) Z']zd predstavnykiv Plastu u Lvovi, stvorennq Orhanizacijnoho Plastovoho Komitetu. Vyjßly pidruçnyky: dr-a O. Tysovskoho “Plast” i P. Franka “Plastovi hry i zabavy”. (lito) Perßyj mandrivnyj tabir (Çmola). 1914 (vesna) Druhyj z']zd predstavnykiv Plastu, stvorennq Oseredkovo] Plastovo] Upravy. (lito) Perßyj postijnyj (stacionarnyj) tabir (Franko). DODATKY 1917 {vhen Slabçenko stvoryv plastovi hurtky v Bilij Cerkvi na Ky]vwyni. 1918 (vesna) Vidnova diqlnosty Plastu pislq vijny pid opikog Ukra]nskoho Krajovoho Tovarystva Oxorony Ditej i Opiky nad Moloddg. NezaleΩnyj komitet coho tovarystva sta[ Verxovnog Plastovog Radog pid provodom Drota. 1921 Perßi plastovi hurtky: u riznyx miscevostqx na Volyni, na Zakarpatti u Berehovi. Vstanovlennq Verxovno] Plastovo] Komandy qk vykonavçoho viddilu Verxovno] Plastovo] Rady. Perße vydannq pidruçnyka “Ûyttq v Plasti” dr-a O. Tysovskoho. Poçav vyxodyty Ωurnal “Molode Ûyttq”. 1922 Perßyj plastovyj tabir na Zakarpatti. 1923 Perßi divoçi plastovi tabory. Stvorennq Uladu Starßyx Plastuniv. 1924 Zasnuvannq Uladu Plastovyx Novakiv. (12.4) Tretij Verxovnyj Plastovyj Z']zd. Nova orhanizacijna sxema: kilka hurtkiv tvoryt kurin (zamist polku). 1925 Naladnannq orhanizacijnoho zv'qzku z çastynamy na Volyni. 1926 Rozbudova taborovoho oseredku “Sokil” u Ìor©anax (u Karpatax). 1928 Perßi hurtky na Prqßivwyni. (23.7) Polska administraciq rozv'qzu[ Plast na Volyni. 200
 • 1930 (12.4) Zasnuvannq Uladu Plastovoho Senioratu. Vyjßly perßi 3 çysla Ωurnalu “Plastovyj Ílqx”. (26.9) Polskyj urqd zaboronq[ plastovu diqlnist na vsix ukra]nskyx zemlqx pid joho volodinnqm. Plast perexodyt u pidpillq. Verxovna Plastova Komanda le©alno di[ pid Likvidacijnog Komisi[g Plastu. 1933 Stvorennq Komisi] Vyxovnyx Osel i Mandrivok Molodi u Lvovi. Ce bula zovnißnq nazva dlq ta[mnoho Plastu. 1934 Stvorennq Plastovoho Centru na misce Likvidacijno] Komisi]. 1939 Plast na Zakarpatti zaboronenyj pislq okupaci] madqramy. Plast poza meΩamy ukra]nskyx zemel 1921 Perßi hurtky na emi©raci] v Prazi. 1930 (28.10) Vidbuvsq ustanovçyj Z']zd Sogzu Ukra]nskyx Plastuniv-Emi©rantiv (SUPE) u Prazi. DODATKY 1938 SUPE pereryva[ svog diqlnist. 1945 (6-7.10) Vidnovlennq SUPE, vybir tymçasovo] komandy. Masove poßyrennq plastovyx hurtkiv u taborax biΩenciv u Nimeççyni j Avstri]. 1946 (27-28.4) Plastovyj Z']zd u Karlsfeldi (peredmistq Mgnxenu, v Nimeççyni). Orhanizuvannq plastovyx taboriv ta plastovyx vydan. Vidnovleno Ωurnaly “Molode Ûyttq” i “Plastovyj Ílqx”. (20.10) Z']zd i oformlennq Uladu Plastovyx Senioriv. 1947 SUPE zmineno na SUP — Sogz Ukra]nskyx Plastuniv. Vstanovlena Holovna Plastova Starßyna (HPS). Severyn Levyckyj, “Siryj Lev”, proholoßenyj Verxovnym Plastunom. (4-8.7) Gvilejne Svqto Vesny v Mittenvaldi (Nimeççyna), perßyj masovyj z']zd plastuniv pislq Druho] Svitovo] Vijny. 201
 • (8-26. 8)Uçast v Íostomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Muason (Franciq), qk “Skavty v Ekzylg”. 1948 (26-29.3) Perßyj Plastovyj Kon©res v Aßafenburzi (Nimeççyna). V Mgnxeni vyjßla knyΩka “Velyka Hra” dr-a Griq Starosolskoho. 1948-1950 Masove pereselennq j orhanizuvannq Plastu v Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], Kanadi j SÍA*. Poqva stanyc u tyx kra]nax. Mala plastova hrupa postala v Tunisi. 1951 Krajovi z']zdy j vybir Krajovyx Plastovyx Starßyn v Avstrali], Kanadi j SÍA*. 1953 Poqvlq[tsq womisqçnyk dlq plastovoho novactva — “Hotujs”. 1954 Krajovyj z']zd i vybir Krajovo] Plastovo] Starßyny v Ar©entini. (1-3.1) Vidbuvsq Z']zd Sogzu Ukra]nskyx Plastuniv u Niq©ara Fols, (Ont., Kanada). Stvoreno Konferencig Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO). ZatverdΩeno “Hramotu pro Naçalnoho Plastuna”. Pryjnqto naprqmni di] v novyx umovax. DODATKY Perßym Naçalnym Plastunom stav Severyn Levyckyj, “Siryj Lev”. 1957 (1-3.8) Perßa MiΩkrajova Plastova Zustriç u 45-riççq Plastu na plastovij oseli Stanyci Toronto “Plastova Siç” u Ìreftoni, (Ont., Kanada). 1958 (30.5-1.6) Druhi Zbory KUPO u Niq©ara Fols, (Ont., Kanada). 1959 Uçast plastuniv u Desqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Manilli, (Filippiny). 1961 Perevydano pidruçnyk “Ûyttq v Plasti”. 1962 (30.1) Pomer Naçalnyj Plastun, Severyn Levyckyj, "Siryj Lev”. (28.8-3.9) Druha Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 50-riççq Plastu na plastovij oseli “Vovça Tropa” v Ist-Çetemi (N.J.), SÍA*. (17-18.11) Treti Zbory KUPO na oseli “Sogzivka” u Kerhonksoni, (N.J., SÍA*). Perßa Orlykiqda dlq gnactva SÍA*. 202
 • 1963 Poqvlq[tsq misqçnyk dlq plastovoho gnactva “Gnak”. 1963 Uçast plastuniv v Odynadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Maratoni, (Hreciq). 1964 Vperße vidbuva[tsq miΩkrajovyj vyßkil “Lisova Íkola”. 1965 Perßyj tabir “SteΩky Kultury” v Ist-Çetemi, SÍA*. 1966 Vidnova Ωurnalu “Plastovyj Ílqx”. 1967 (1-2.1) Çetverti Zbory KUPO v Olbani, (N.J., SÍA*). Poçatok Druhoho Plastovoho Kon©resu. (22-31.7) Tretq Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 55-riççq Plastu na oseli Stanyci Montreal “Baturyn” v Savt-Boltoni, (Kvebek, Kanada). (23-30.12) Gvilejna Plastova Zustriç v Avstrali] na oseli “Xolodnyj Qr”, v In©leborn, (N.Pd. Valiq). 1968 (29.3) Smert Osnovnyka Plastu d-r O.Tysovskoho. Perßyj vyßkil “Íkola Bulavnyx”. 1970 (6-7.9) P'qti Zbory KUPO v Toronti v Kanadi. DODATKY 1971 Zakinçennq Druhoho Plastovoho Kon©resu. Perßyj gnackyj vyßkil “Zolota Bulava”. 1972 Çetverta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 60-riççq Plastu na “Vovçij Tropi” v Ist-Çetemi, (N.J., SÍA*). Prysqha Naçalnoho Plastuna d-ra Griq Starosolskoho. 1973 (1-3.9) Íosti Zbory KUPO u Ditrojti, (Mißi©an, SÍA*). 1975 Perßa Konferenciq Holiv usix ßesty Krajovyx Plastovyx Starßyn iz çlenamy Holovno] Plastovo] Bulavy v Ng-Jorku, SÍA*. Proholoßeno 12-ho siçnq qk Den Solidarnosty iz ukra]nskymy polityçnymy v'qznqmy v SRSR. 1976 (4-5.12) Somi Zbory KUPO na oseli “Sogzivka”, v Kerhonksoni, (N.J., SÍA*) 1978 (3-18.8) P’qta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 65-riççq Plastu v Skelqstyx Horax (Alberta, Kanada). 1980 (19-20.4) Vosmi Zbory KUPO na oseli “Sogzivka” v Kerhonksoni, (N.J., SÍA*). 203
 • 1981 (24-31.12) Gvilejna Plastova Zustriç v Avstrali] u 70-riççq Plastu na oseli “Sokil”, bilq Melbornu u Viktori]. 1982 (14-22.8) Íosta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 70-riççq Plastu na oseli “Vovça Tropa” v Ist-Çetemi, (N.J., SÍA*). DODATKY 1983 (14-21.8) Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u Keni©sdorf, Nimeççyni u 70-riççq Plastu. 1984 (5-7.9) Perßa sesiq Tretoho Plastovoho Kon©resu. Dev'qti Zbory KUPO na “Sogzivci” v Kerhonksoni (N.J., SÍA*). 1986/87 Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç v Adelajdi, Avstrali] u 75-riççq Plastu. 1987 (8-23.8) Soma Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 75-riççq Plastu na oseli “Plastova Siç” u Ìreftoni, (Ontario, Kanada). 1988 Masova uçast plastuniv u sv'qtkuvannqx Tysqçolittq Xrewennq Ukra]ny. (18-20.9) Desqti Zbory KUPO v Toronti, (Ont., Kanada). 1989 Druha Konferenciq Holiv KP Starßyn iz HP Bulavog. Druha sesiq Tretoho Plastovoho Kon©resu. 204
 • Vidnovlenyj Plast v Ukra]ni 1989 Orhanizacijni sxodyny çleniv Naukovoho Tovarystva im. Íevçenka z metog vidnovy Plastu. Zapoçatkovano “Íkolu vyxovnykiv” dlq Plastu u Lvovi. 1990 Zorhanizovano perßi plastovi hurtky. Perßi vyxovnyky z Ukra]ny vidbuvagt vyßkoly v Kanadi j SÍA. (15.7.-5.8) Perßyj plastovyj tabir v Ukra]ni vidbuvsq v seli RoΩanka v Karpatax. (12.8) V Íevçenkivskomu Hag u Lvovi 28 plastuniv i plastunok sklaly plastovu prysqhu. (16-18.11) Perßyj vyßkil novackyx vyxovnykiv u Lvovi. (19-21.11) Ustanovçyj Krajovyj Z']zd Plastu Ukra]ny v Morßyni. 1991 (9-15.2) Vidbulasq 100-ta Rada Orlynoho Vohng (perßyj oficijnyj vyßkil UPN) u Slavsku. (30.3) Perßyj vyßkil vporqdnykiv UPG v Slavsku. (2.4) DODATKY Krajovyj Z']zd v Ivano-Frankivsku zatverdyv statut i nazvu Plast — Ukra]nska Skautska Orhanizaciq. (kviten) Perße vydannq “Cvit Ukra]ny” v stanyci Ternopil. Plastuny Ukra]ny, qk zaproßeni hosti, berut uçast u Simnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Pivdennij Kore]. (lito) Perßyj spilnyj tabir Ukra]ny j SÍA* — “SteΩky kultury”. (12.10) Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Ukra]ny pryjnqto do KUPO. 1993 Perßi miΩkrajovi vyßkoly v Ukra]ni: “Lisova Íkola”, “Íkola Bulavnyx” i “Zolota Bulava”. (10.8.) U Lvovi vidbulasq Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç z nahody 80-littq Plastu. 1995 Plast bere uçast u Visimnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv u Niderlqndax. 1996 (15-25.8) Perße Vseukra]nske DΩembori v Nevycku (Zakarpattq). 1997 (10.8) Prysqha Naçalnoho Plastuna d-ra Lgbomyra Romankova na “Sokoli” v Ukra]ni. 1998/99 Plast bere uçast u Dev’qtnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv u Çile. 205
 • Plast u Polwi 1990 Poçatky vidnovlennq Plastu. (2-18.7) Perßyj tabir “VidrodΩennq”. (18.7) Vybrano Tymçasovu Krajovu Radu. (osin) Orhanizaciq perßyx gnackyx hurtkiv. (30.12) Perßyj Krajovyj Plastovyj Z']zd. 1991 (hruden) Poçatkovyj vyßkil vyxovnykiv UPN. (12.10) Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Polwi pryjnqto do KUPO. 1993 (hruden) Perßyj Vyßkil Vporqdnykiv UPG. 1994 (kviten) Perßa Rada Orlynoho Vohng vporqdnykiv UPN. Plast u Slovaççyni 1990 Poçatky orhanizuvannq plastovyx hurtkiv. 1991 (28.11) Perßyj Krajovyj Plastovyj Z']zd. (12.10) Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Slovaççyny pryjnqto do KUPO. 1992 (serpen) Perßyj tabir. DODATKY Plast na Zaxodi vid 1990 r. 1991 (2.10) Odynadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). Pryjnqto novyx çleniv: plastovi orhanizaci] Ukra]ny, Polwi j Slovaççyny. (21.10) Pomer Naçalnyj Plastun d-r Grij Starosolskyj. 1992 (16-23.8) Vosma Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç na “Vovçij Tropi” (SÍA*) u 80-littq Plastu. 1994 (8-10.10) Dvanadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). 1997 (11-13.10) Trynadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). (11.10) Perßa sesiq Çetvertoho Plastovoho Kon©resu. 1998 (29.7-9.8) Dev’qta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 50-littq Plastu v Kanadi v Manitobi, (Kanada). *Spoluçeni Ítaty Ameryky (SÍA) = Z'[dnani Stejty Ameryky (ZSA). 206
 • Dodatok do çastyny 7: Hurtok Pryklad storinok z knyhy hurtkovoho Podanyj format ne [ obov’qzkovyj, ale informaci] [ potribni. [A] ÇLENY HURTKA Im’q i prizvywe: data nar:. Adresa: tel: e-poßta: Data stupeniv Pryx. I II III Batky (opikun) Im’q i prizvywe: data nar:. Adresa: tel: e-poßta: DODATKY Data stupeniv Pryx. I II III Batky (opikun) Im’q i prizvywe: data nar:. Adresa: tel: e-poßta: Data stupeniv Pryx. I II III Batky (opikun) [B] PROVID HURTKA dilovody data im’q i prizvywe tel. Hurtkovyj Zastupnyk Pysar Skarbnyk Hospodar Domivkar Dilovod mandrivok 207
 • [V] PLQNUVANNQ I VYKONANNQ data wo xto koly qk plqnu vykonano Pryklad prohramy sxodyn 1. Vidkryttq. (Hurtkova.) 2. Perevirka prysutnosty. DODATKY (Zastupnycq hurtkovo].) 3. Proçytannq j pryjnqttq protokolu. (Pysar.) 4. Hutirka: “Qk podbaty, woby koΩnyj çlen hurtka dobre poçuvav sebe v hurtku.” — 10 xvylyn. (Provadyt podruha.) 5. Kooperatyvna, ruxlyva hra: “Vsi sydqt na kolinax.” — 5 xvylyn. (Perevodyt Halq.) 6. Vyvçennq novo] plastovo] pisni: “Hej Ωyttq ty naße...” — 15 xvylyn. (Vçyt Lesq.) 7. Hra Kima: predmety potribni do majstruvannq — 10 xvylyn. (Perevodyt Olq.) 8. Majstruvannq prykras do kimnaty: lelijka z vovny, kalendar praci kurenq, “kolqΩ” usix çleniv kurenq — 40 xvylyn. (Olq prynosyt materiqly i rozdilg[ pracg. Fotohrafi] vsix çleniv znqla Lida.) 9. Administratyvni spravy. Trymisqçnyj plqn praci Pryklad plqnu praci hurtka u formi v qkij joho moΩna tvoryty na sxodynax. Hurtkova perepysu[ cej plqn u svog knyhu v çastynu “Plqnuvannq j vykonannq”. U riçnomu plqni praci vklgçeno zdobuttq vmilosti “Providnyctvo turystiv”. ❒] Oznaça[ okreme zanqttq v tyΩni, napr. sxodyny, prohulqnka towo. 208
 • Ωovten lystopad hruden ❒ Nova pisnq “Marß ❒ Stanyçna zbirka ❒ Nova kolqdka: “Ne pl. mandrivnykiv”.(H.I.) 1.11 plaç Raxyle”.(M.H.) Hut. “Wo sestryçka ❒ Nova pisnq z Ukr. Majstruvannq zvizdy. korysta[ z praci v (Hist.) (A.Û.) UPN”. (Podruha.) Hut. “Pl. rodyna v Hra do temy kolqdok. Pidhotova ihor na stanyci, krag, sviti.” Perevirka prohulqnku UPN. (T.I.) (Podruha). pidhotuvannq do Hra: wo pam’qta[mo Hra do temy. (pod.) Andr. veçora. pro UPN (O.H.). Plqnuvannq: qki ihry- ❒ 11.10 Dobre dilo: voroΩby hurtkovi dopomohty perevodyty perevodyty na An- ihry na prohulqnci UPN. dri]vskomu veçori. ❒ Do vmilosti: Pere- ❒ Korotka ❒ Zbirka na pidhotu- hlqnuty broßury ta prohulqnka na vannq Andri]vskoho inßi informaci] pro vystavku veçora. naße misto. (M.D.) najnovißoho ❒ Andri]vskyj veçir. Hra: Wo my zna[mo sportyvnoho pro naße misto. pryladdq. DODATKY ❒ Kurinna prohulqnka na roverax 18.10. ❒ Do vmilosti: U.P. ❒ Hurtok pokazu[ ❒ Zbirka na pidhotovu zaprosyt hostq — misto hrupi molodyx do kur. “mykolajka”. “Ukr. Ωyttq naßoho zmahuniv z Ukra]ny. ❒ Kurinnyj mista”. Pidhotuvannq “mykolajko”. karty: “ukr. misto”(U.P.) Hra do temy (U.P.). ❒ Do vmilosti: Vyhotu- ❒ Obhovorennq ❒ Obhovorennq: Andr. vaty svog broßuru — ohlqdyn mista ta veçora, “mykolajka”. “Wo ukr. hostqm var- zaverßennq vmilosti. ZauvaΩennq pro pra- to baçyty v naßomu Hra do temy vmilosti. cg hurtka v misqcqx misti i qk distatysq Hut. “Tradyci] verte- 10, 11, 12. (Do zvitu.) tudy miskym pu.” (Podruha.) ProdovΩennq transportom.” (U.P.) Plqnuvannq pidhotovy vertepu j pidhotovy vertepu perevirka plqniv hurtka. kolqdy. ❒ Istoriq Plastu — vstup do pro[ktu do 3- o] Proby. (Zv’qzkova.) Hra: na temu istori] Plastu. (I.L.) Dyskusiq pro Ωurnal GNAK. (Vsi proçytagt.) 209
 • Pryklad storinok z knyhy zastupnyka [A] ÇLENY HURTKA Im’q i prizvywe data nar. Adresa: tel. data vstupu do UPG Batky (opikun) data vstupu do hurtka Daty zdobuttq stupeniv pryxylnyka uçasnyka rozviduvaça skoba Dilovodstva v hurtku data qke data qke data qke data qke data qke data qke Dilovodstva v kureni data qke data qke DODATKY data qke data qke Vyxovna pracq v UPN data qka data qka data qka data qka Vidznaçennq j perestorohy data qke/qka za wo data qke/qka za wo data qke/qka za wo Tabory data nazva j misce data nazva j misce Vyßkoly j dodatkovi zanqttq data im’q j misce data im’q j misce Plastovi vmilosti data vmil. data vmil. data vmil. data vmil. data vmil. data vmil. data vmil. data vmil. Vybuttq z hurtka data pryçyna 210
 • Klgç do vypovnennq storinky: p — prysutnyj; no — neprysutnyj opravdanyj; nn — neprysutnyj neopravdanyj; s — spiznenyj. [B] PRYSUTNIST| NA ZANQTTQX data zanqttq Imena çleniv hurtka 1 2 3 4 5 6 7 8 gnak gnak gnak gnak gnak gnak gnak gnak DODATKY 211
 • Pryklad protokolu Protokol iz sxodyn, wo vidbulysq 10 veresnq 1997 r. o hod. 7 uveçori v plastovomu domi. 1. Vidkryttq — hurtkova, pl. roz. Olq Kliw, provela vidkryttq zi zbirkog. Podruha vruçyla pryznannq pl. roz. Hali Bodnar i pl. roz. Tani Horix za pomiç z uporqdkuvannqm plastovo] biblioteky. 2. Zastupnycq hurtkovo], pl. roz. Ulqna Ìeryç, povidomyla, wo pl. roz. Lida Hanç vidsutnq opravdana, bo dohlqda[ xvoru babusg. 3. Pysar vidçytala protokol z poperednix sxodyn. Protokol buv pryjnqtyj bez zauvaΩen. 4. Pl. roz. Roma Zelenko perevela hru. My pereviryly naße znannq pryrodoznavstva nabute na tabori v horax. 5. Rizne. •Hurtkova zvituvala pro povidomlennq z Rady Hurtkovyx: 1. Kurinna prohulqnka na velosypedax (roverax) vidbudetsq 12 Ωovtnq. Zbirka o hod. 7:45 rano bilq cerkvy sv. Illi. Trasa DODATKY bude zdovΩ riky Dnipra. Vsi magt prynesty svij suxyj xarç. Bude zupa (gßka) j çaj. Odqh sportovyj vidpovidnyj do velosypediv (roveriv). Ne zabuty ßolom i dowovyk. Prohulqnka skinçytsq o hod. 6 uveçori bilq plastovo] domivky. 2. Stanyçna zbirka bude 1 lystopada o hod. 2 dnq u zali ßkoly sv. Sofi]. Zbirka v odnostroqx. • Xronikar, pl. roz. Darka Senyk, podqkuvala tym, wo zdaly dopys pro tabir, ale braku[ we fotohrafij i rysunkiv. Pl. roz. Tanq Horix zholosyla, wo prynese fotohrafij, a pl. roz. Halq Bodnar wos narysu[. 6. Pl. roz. Anq Balan navçyla hurtok novu pisng “Sto]t hora vysokaq” z pomiççg syntezatora. 7. Hurtkova perevela hutirku “Çy naß hurtok dobre plqnu[?” My pryhadaly sobi, çomu plqnuvaty j perejßly pryklady efektyvnyx i menß efektyvnyx plqniv z Ωyttq naßoho hurtka. Ce buv dobryj vstup do tvorennq plqnu praci. 8. Hurtok pidhotovyv velyku çastynu plqnu praci hurtka na misqci Ωovten, lystopad i hruden. Brakugt we deqki podrobyci. My vsi ma[mo podumaty, wo koΩna z nas xoçe perevodyty j kudy hurtok ma[ jty na malu prohulqnku v lystopadi. 9. Hurtkova pryhadala, wo nastupnoho tyΩnq pl. roz. Lida Hanç pidhotovlq[ instruktaΩ do vmilosty “Providnyctvo turystiv”, a pl. roz. Anq Balan znova perevodyt spiv. 10. Podruha Oksana Fedyk spytala nas, çy nas torknula smert pryncesy Diqny z Anhli] j materi Teresy z Indi]? KoΩna z nas vyslovylasq, qkyj pryklad my moΩemo braty z ]xnoho Ωyttq. 11. Zakryttq provela hurtkova o hod. 8:50 veçora. 212
 • Ce [ zrazok formy dlq protokoluvannq. Taku formu moΩna vyrobyty j vΩyvaty v komp’gteri. SXODYNY ç. ____ Misce: Data: 1. Vidkryttq xto: ças: Zaznaçyty: zbirka ❒ SKOB! ❒ 2. Prysutnist i perevirka knyh Prys. Perev. im’q 1 im’q 2 im’q 3 im’q 4 im’q 5 im’q 6 im’q 7 DODATKY 3. Çytannq protokolu, zauvaΩennq j spravy, wo vyrynagt z protokolu 4. Hutirka Tema: Perevodyt: Zmist: 5. InstruktaΩ Tema: Perevodyt: Zmist: 6. Hra Tema: Perevodyt: 7. Majstruvannq Perevodyt: Wo: 8. Rizne 9. Spiv Perevodyt: Pisni: 10. Zakryttq ças: Zaznaçyty zbirka ❒ SKOB! ❒ pidpys hurtkovoho pidpys pysarq 213
 • Pryklady storinok z knyhy skarbnyka [A] KASOVA KNYHA çyslo data poqsnennq prybut- vytraty saldo pos- (xto, komu, za wo) ky vidky 30.9.97 Saldo z misqcq veresnq 2.00 41. 2.10.97 Hurtkovi çlenski vnesky (8x.50) 4.00 6.00 42. 15.10.97 Zakup knyhy (Halq Struk) 3.00 3.00 43. 30.10.97 Za prohulqnky. (AS, OX, MM, TO, 10.00 13.00 RD) (5x2) 31.10.97 Pidsumky za misqc Ωovten 14.00 3.00 13.00 DODATKY 44. 3.11.97 Zakup m’qça (Olq Xruw) 4.50 8.50 45. 6.11.97 Oplata za prohulqnku (HF, LD, UP) 6.00 14.50 (3x2) 46. 6.11.97 Hurtkovi çlenski vnesky (vsi okrim 3.50 18.00 UP) (7x.50) 47. 10.11.97 Zakup xarçiv na prohulqnku (Roma 14.75 3.25 Duda) 48. 13.11.97 Hurtkovi çlenski vnesky (UP) .50 3.75 49. 29.11.97 Pozyçka skarbnyka do kasy 1.25 5.00 50. 29.11.97 Zakup tablyci (Lida Didur) 5.00 0.00 30.11.97 Pidsumky za misqc lystopad 11.25 24.25 0.00 51. 1.12.97 Hurtkovi çlenski vnesky (8x.50) 4.00 4.00 52. 1.12.97 Zvorot pozyçky skarbnykovi 1.25 2.75 ZauvaΩennq: Pidsumky perevirq[mo tak: (saldo z poperedoho misqcq) + (suma prybutkiv za misqc) – (suma vytrat za misqc) = (saldo v kinci misqcq). 214
 • [B] ÇLENS|KI VNESKY Rik: _________ misqci Im’q i prizvywe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DODATKY 215
 • Dodatok do çastyny 8: Kurin Kurinne znameno Znameno — ce polotnqnyj abo atlasovyj (satynovyj) kvadrat 75 x 75 sm barvy kurenq. Qkwo kurin ma[ dva kolory, todi meΩa miΩ nymy jde po diqhonali znamena, vid livoho dolißnoho do pravoho horißnoho rohu. Poseredyni bila lileq zi zolotym/Ωovtym tryzubom, vysota 15 sm; po livomu boci lile] çyslo kurenq, po pravomu bukva “G”. Çyslo i bukva vysoty 10 sm biloho koloru. Kurinnyj Prapor Plastovyj prapor sklada[tsq z plaxty, derΩaka j striçok. 1. Plaxta prapora — z ßovku abo lehkoho vovnqnoho materiqlu, lehkoho oksamytu towo; ma[ rozmiry 90 x 70 sm. 2. Prava storona plaxty ma[ barvu kurenq. Qkwo kurin ma[ dvi barvy, todi pravyj bik plaxty sklada[tsq z dvox barv tak, wo vony sxodqtsq po diqhonali, qka proxodyt vid livoho doliß- noho rohu do pravoho horißnoho. Livyj horißnij trykutnyk [ perßo], osnovno] barvy kurenq, a pravyj dolißnij — druho]. DODATKY 3. Na pravij storoni plaxty mistqtsq: • poseredyni plastova lileq — bila, zi zolotym/Ωovtym tryzubom, 25 sm vysoçyny; • pid lile[g synq striçka zi zolotym/Ωovtym napysom SKOB velyçynog proporcijna do lile]; • çyslo, nazva i patron kurenq (napr., 12 yj Kurin UPG-ok. im. Oleny Telihy); • plastovi symvoly: dub, kalyna, muxomor i blyskavka; moΩut buty perepleteni bukvamy SKOB. 216
 • DODATKY 4. Qkwo try barvy v kureni, liva storona plaxty ma[ tretg barvu; qkwo v kureni odna obo dvi barvy, liva storona ma[ barvu, qka estetyçno dibrana do barvy pravo] storony. Liva storona mistyt na sobi: • symvoliçnyj znak: sv. Grij, sv. Arxanhel Myxa]l, patron kurenq, Prometej towo; • vidznaky hurtkiv kurenq. 5. Navkruhy plaxty naßyti toroky barvy, vidpovidno] do cilosty. 6. Derev'qnyj derΩak (pryrodno] barvy) sklada[tsq z dvox çastyn, qki skruçugtsq v odnu: dolißnq çastyna zakuta v metal, horißnq zakinçena vistrqm. DovΩyna derΩaka 180 sm, vistrq dovΩyny 25 sm (vse razom 205 sm); hrubist 3 sm. V derΩak vkruçugtsq 6 do 8 neruxomyx kilec po 15 mm u diqmetri. 7. Do plaxty prapora prykriplggtsq zamky (haplyky), qkymy prykriplg[tsq stqh do kilec. Krajn[ horißn[ kilce prykriplg[tsq na viddali 5 sm vid dolißnoho kincq vistrq. 8. Try striçky, zav'qzani vhori klgçkog, prykriplggtsq do derΩaka bezposeredno pid vistrqm tak, wo vony zvysagt uzdovΩ derΩaka vnyz. Íyryna striçok 10 sm; dovΩyna (bez klgçky) 1 m. Barva stqΩok: synq, Ωovta i kurinna barva. Qkwo kurin ma[ dvi barvy, todi na tretij stqΩci barvy zluçeni zhory vnyz. ZauvaΩennq: bilß detalnyj opys prapora moΩna znajty v “Postanovi pro plastovyj prapor i znamena.” 217
 • PLAST ORHANIZACIQ UKRA}NS|KO} MOLODI PLASTOVA STANYCQ V HALIFAKSI 51 KUR. UPG-IV IM. GRIQ P'QSEC|KOHO POSVIDKA Provid kurinnoho taboru v zapovidnyku “Kod Bej” stverdΩu[, wo pl. ___________________________ ____________________________________________ buv uçasnykom taboru vid 2 do 16 serpnq 1997 r., uspißno joho perebuv i ma[ pravo nosyty taborovu vidznaku. DODATKY V çasi taboru perejßov perevirku takyx vymoh do Proby UPG: ________________________________ ____________________________________________ i zdobuv taki plastovi vmilosti: _________________ ____________________________________________ ZauvaΩennq _________________________________ ____________________________________________ S. K. O. B. ! dnq 16 serpnq 1997 roku _________________ _________________ zv'qzkovyj kurinnyj 218
 • Plast Orhanizaciq Ukra]nsko] Molodi POSVIDKA Cym stverdΩu[mo, wo____________________________________ çlen _________________________________ , vykazavßy dobru plastovu postavu, DODATKY uspißno zakinçyla Druhu Probu ta oderΩu[ stupin rozviduvaçky Zv'qzkova kurenq: ____________________________ Data: ____________________ Vporqdnycq hurtka: ____________________________ Data: _____________________ 219
 • Dodatok do çastyny 10: Prohrama Pryklady pro[ktiv Vymohy prob vklgçagt vymohu vykonuvaty rizni pro[kty. Pro[kt moΩe vykonuvaty odyn gnak çy odna gnaçka, hrupa gnactva abo hurtok. Tut podano kilka prykladiv do riznyx tem. Ukra]nska mova/pysmo 1. Vyvisyt slovnyk ukra]nskyx sliv/vysloviv u domivci j zaoxotyt inßyx, wob joho dopovngvaly. Slovnyk moΩna dostosuvaty do taborovo] temy, napr., sokyra, kilok, .... abo do temy svoho zacikavlennq: komp'gtery, muzyka. 2. Napyße tvir dlq molodßoho gnactva çy dlq novactva j rozkaΩe ]m. Tvir moΩe buty: kazka, virßi, pryhodnycke opovidannq towo. Ekolohiq — sadΩennq derev ❒ Zorhanizu[ hrupu, qka po]de na plastovu oselg j posadyt derevcq, porozumivßys iz provodom oseli. DODATKY ❒ Zrobyt analiz oseli, woby znaty, de korysno sadyty derevcq; distane dozvil vid provodu stanyci; znajde de moΩna kupyty abo distaty derevcq na rozsadu; znajde vidpovidnyj vyrqd; dovida[tsq, qk sadyty, wob derevcq rosly. ❒ Vybere vidpovidnyj ças na sadΩennq — vesnog zaplqnu[ prohulqnku na plastovu oselg; podba[, woby korinnq zakuplenyx derevec ne vysoxlo poky do]de na oselg. Posadyt derevcq j podba[, woby xtos ]x dohlqdav, qkwo nemoΩlyvo samomu dohlqdaty. Providnyctvo 1. Pryhotu[ dovidnyk obov'qzkiv, napr: • taborovoho provodu, • stanyçnoho provodu, • kurinnoho provodu, razom iz naleΩnymy vidznakamy. 2. Dovida[tsq, qki [ prykmety dobroho providnyka. Stvoryt zapysnyk “Çy q buv dobryj providnyk?” prystosovugçy joho do danoho dilovodstva: • providnyk kurinnoho taboru, • providnyk kurinno] prohulqnky, • dilovodstvo kurinnoho. 3. Vizme aktyvnu uçast u plqnuvanni j perevedenni kurinnoho taboru. 220
 • Mystectvo — festyval filmiv ❒ Cil: zorhanizuvaty miΩkurinnyj (abo miΩhurtkovyj) zmah video- filmiv. ❒ Pidhotuvannq: • vybere temu j proholosyt try misqci napered; • rozdast kurenqm informaci] pro filmy: temu, qki zadovhi, systemu toçkuvannq zmahu; • poprosyt zv'qzkovyx, woby pereviryly, çy hotovi filmy vidpovidni dlq vysvitlennq gnactvu; • poprosyt lgdej, wob buly u Ωgri (3) j dast ]m systemu toçkuvannq; • pryhotovyt nahorody; • proholosyt den zmahu; • zamovyt televizor i videomahnitofon (VCR); • pryhotovyt afißi j vyvisyt v domivci. ❒ Plqn perevedennq: • pryhotovyt kimnatu na vysvitlennq filmiv; • zbere vse gnactvo na festyval; • predstavyt temu filmiv; • vysvitlyt filmy na televizori; DODATKY • perevede rozdaçu nahorod (moΩe buty u formi Oskariv). Qk pysaty svij plastovyj Ωytt[pys Ûytt[pys, qkyj zda[tsq z posvidkog Treto] Proby, lyßa[tsq na vse v arxivax KPS. Vin povynen buty napysanyj na çystij kartci paperu, abo perom abo vydrukuvanyj, bez hramatyçnyx pomylok. Vin moΩe viddzerkalgvaty tvorçi zdibnosti kandydata, ale povynen vklgçaty taki informaci] pro joho/]] osobyste i plastove Ωyttq: ❒ data j misce narodΩennq, ❒ koly vstupyv/vstupyla do Plastu; ❒ novacke plastuvannq: qk nazyvavsq rij, hnizdo; wo pamqta[ pro novacki tabory, ❒ data perexodu do gnactva (qknajtoçniße), ❒ data plastovo] prysqhy (qknajtoçniße), ❒ data imenuvannq na stupin rozviduvaça/rozviduvaçky, ❒ nazva hurtka, çyslo j patron kurenq, ❒ qki dilovodstva provadyv/provadyla v hurtku j kureni, ❒ qki vidznaçennq j pryznannq distav/distala, ❒ na qkyx gnackyx taborax i zustriçax buv/bula, ❒ çy buv/bula bratçykom çy sestryçkog? qk dovho? na qkyx taborax? Krim vywe zhadanyx informacij, kandydat povynen vidpovisty na pytannq: wo oznaça[ Plast u mo[mu Ωytti? j skazaty, wo plqnu[ vin/vona v Plasti dali robyty. Treba pam'qtaty, wo Ωytt[pys zalyßa[tsq na vse, qk obraz kandydata Ωyttq v Plasti. 221
 • Dodatok do çastyny 11 Ihry: Vidpovidi do hor paruvannq (zi st. 164) Slidy j tvaryny 1 — slidy bilky 2 — slidy çapli vidpovidi 3 — slidy horobcq 4 — slidy kaçky 5 — slidy lysa 6 — slidy vorony 7 — slidy zajcq Symvoly na pysankax ta znaçennq 1 — kin 2 — haluzka smereky Çastyny vitrylnyka 3 — dubovyj lystok (zi st. 167) 4 — ryba 1 pomist, paluba 5 — ptaxy 2 kadovb 6 — olen 3 providne kilce 7 — sonce (kolo, zirka svastyka) DODATKY 4 meç 8 — bezkoneçnyk i spiralq 5 pixva na meç 9 — xrest 6 kerma 10 — trykutnyk abo troqçok 7 sterno 11 — trykvetr 8 perednij ßnur 12 — barvinok 9 holovnyj ßnur 10 holovne vitrylo 11 rebra Íyfry (zi st. 168) 12 holovnyj pidnos 1. Çysla zamist bukv. (takel) 2. Slova napysani zadom 13 perednij pidnos napered. 14 vidznaka klqsy 3. Slova j reçennq napysani 15 re[straciynyj nomer zadom napered. 16 wohlovi ßtaby 4. Peremißani sklady. 17 peredn[ vitrylo 5. Cila abetka zadom napered. 18 pryçipky (Kolonky B i H v teksti.) 19 ßvy (Qk nema lqtryny) 20 ßyjka 6. Peremißani bukvy u slovax. 21 holovnyj vytqh 7. Perestavlena azbuka. 22 nok (Xorony dereva) 23 koliscqtka 8. Peremißani bukvy u slovax. 24 ßruba do stqhnennq (Ne zaneçywuj vodu.) 25 wohla 9. Peremißani sklady. 26 wyt 10. Çysla zamist bukv. 222
 • Spysok knqziv (zi st. 169) Çleny rodyny (zi st. 170) 1. Vsevolod Po vertykali: 2. Askold 1. titka 3. Olha 2. vitçym 4. Volodymyr 3. brat 5. Volodymyr 4. pleminnyk 6. Xoryv 5. tato 7. Oleh 6. stryjko 8. Grij 7. tewa 9. Lev 10. Danylo Po horyzontali: 11. Svqtoslav 1. sestrinka 12. Qroslav 2. sestra 13. Monomax 3. baba 14. Osmomysl 4. mama 15. Roman 5. did 16. Wek 6. bratanok 17. Kyj 7. kuzyn 18. Ihor 8. vnuk DODATKY 19. Dyr 20. Andrij De ßukaty dodatkovi materiqly do gnacko] prohramy Gnacka prohrama duΩe riznomanitna j materiqly dlq ne] moΩna znajty v riznyx dΩerelax. ❒ Korysno podyvytysq do plastovyx “klqsykiv”, qki vyjßly davniße: “Ûyttq v Plasti” d-ra Oleksandra Tysovskoho, “Velyka Hra” d-ra Griq Starosolskoho, “Skavtin© dlq xlopciv” v perekladi anhlomovno] knyΩky Roberta Bejdena- Pavela. ❒ U çuΩomovnyx skavtskyx knyΩkax [ bahato informaci] pro Ωyttq sered pryrody, majstruvannq, ihry towo. MiΩ takymy knyΩkamy [: Fieldbook for Canadian Scouting i Boy Scouts of America: Fieldbook. ❒ Cikavi suçasni materiqly postijno poqvlqgtsq v plastovyx Ωurnalax Gnak (Vydavnyctvo Plast Kanada-SÍA) i Gnactvo (Plast Ukra]ny). ❒ ÇuΩomovni skavtski Ωurnaly takoΩ podagt informaci], qki moΩna vykorystaty na plastovyx zanqttqx. Pryklady takyx Ωurnaliv [ The Leader (Scouts Canada); Canadian Guider (Girl Guides of Canada) i Boy’s Life (Boy Scouts of America). 223
 • BIBLIOHRAFIQ Ukra]nomovni vydannq Barylqk, d-r Oleksander. Qhilky. 1969 (fotoperedruk vydannq qke vyjßlo u Lvovi v 1932 r.) Buha[nko, I. N. Ukra]nski pysanky. Ky]v: Mystectvo, 1968. V dorohu — plastovyj spivanyk. (Druhe vydannq.) Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1987. Voropaj, Oleksa. Zvyça] naßoho narodu. Mgnxen: Ukra]nske Vydavnyctvo, 1958. Danyliv, Teodor. OsnovopoloΩnyk Plastu. Mgnxen, 1966. Encyklopediq ukra]noznavstva. Çastyna 6. ParyΩ — Ng-Jork: Naukove Tovarystvo im. Íevçenka, 1970. Encyklopediq ukra]noznavstva. Çastyna 9. ParyΩ — Ng-Jork: Naukove Tovarystvo im. Íevçenka, 1980. Levyckyj, Severyn. Ukra]nskyj Plastovyj Ulad v rokax 1911- 1945 u spohadax avtora. Mgnxen: Molode Ûyttq, 1967. Lisovi Çorty. Ng-Jork: Plem’q Lisovyx Çortiv, 1983. Naße Ωyttq. Ng-Jork: Sogz Ukra]nok Ameryky, lgtyj 1978. BIBLIOHRAFIQ Pali]v, Copa. Ta, wo prorvala hreblg. Ng-Jork: Kurin USP i UPS “Ti, wo hrebli rvut”, 1982. Pidruçna knyΩeçka plastuna i plastunky. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1990. Posibnyk Zv’qzkovoho. Toronto: Holovna Plastova Bulava, 1990. Starosolskyj, Grij. Velyka Hra. Roçester, N.J.: Holovna Plastova Bulava, 1979. Subtelnyj, Orest. Ukra]na istoriq. Ky]v: Lybid, 1991. Tysovskyj, Oleksander. Ûyttq v Plasti. Toronto: Holovna Plastova Bulava, 1969. Ukra]nska mynuvßyna. Ky]v: Lybid, 1994. Ukra]nski symvoly. Ky]v: Biblioteka çasopysu Narodoznavstvo, 1994. Werbakivskyj, Vadym. “Osnovni elementy ornamentaci] ukra]nskyx pysanok i ]xn[ poxodΩennq,” Praci Istoryçno Filolohiçnoho Tovarystva v Prazi. Tom I. Praha, 1926, stor. 117–148. Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç 1987. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1988. Qvornyckyj, D. I. Istoriq zaporizkyx kozakiv. Lviv: Svit, 1990. Anhlomovni vydannq Big Book of Games II. New York: Games Magazine, 1988 Boy Scout Handbook. (tenth edition) Irving, Texas: Boy Scouts of America, 1990. 224
 • Canadian Scout Handbook. Scouts Canada, 1998, Games ... from A to Z. Ottawa: Scouts Canada, 1989. Fieldbook for Canadian Scouting. Scouts Canada, 1990. First Aid—the Vital Link. (adaptation from book published by The American Red Cross Society.) St Louis, U.S.A.: The Canadian Red Cross Society, 1994. Gadd, Ben. Handbook of the Canadian Rockies. Jasper, Alberta, 1988. Leadership in the Patrol. Scouts Canada. Merit Badge Series. Irving, Texas: Boy Scouts of America. Scouting ‘Round the World. Geneva: World Organization of the Scout Movement, 1990. Orlick, Terry. The Second Cooperative Sport & Games Book. New York, 1982. The Instructor’s Survival Kit. Vancouver: PFR Training Associates Ltd., 1989. Venturer Advisor’s Handbook. Scouts Canada, 1985. Plastovi materiqly Materiqly dlq vyxovnykiv, providnykiv u Plasti. Toronto: Krajova BIBLIOHRAFIQ Plastova Starßyna v Kanadi, 1996. Materiqly dlq vyßkolu vporqdnykiv-(c) UPG. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1997. Materiqly dlq vyßkolu vporqdnykiv-(c) UPG. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1976. Materiqly dlq vyßkolu zv’qzkovyx UPG. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1977. KnyΩka bratçyka j sestryçky. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1995. ObiΩnyk dlq vyxovnykiv vyßkolu “Zolota Bulava”. Ottava: Komisiq Vyßkolu “Zolota Bulava”, 1996. Plastovyj odnostrij i vidznaky. Çastyna I i II. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1984. “Plastovi vmilosti”. V dorohu z gnactvom. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1979. “Postanova pro prapory”. Plastovi Visti. Ç. 2/92. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava. Pravylnyk Uladu Plastuniv Gnakiv i Uladu Plastunok Gnaçok. Çastyna I. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1998. Pravylnyk Uladu Plastuniv Gnakiv i Uladu Plastunok Gnaçok. Çastyna II. Ng-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1994. 225
 • INDEKS A Virnist Bohovi, 10 Avtokratyçnyj styl Virnist Ukra]ni, 12, 5 providnyctva, 128 Vitrylnyk, çastyny, 167 Administratyvni spravy, 93 Vmilosti — dyv. Umilosti Andri]vskyj veçir, 48–49 Vohnyk, 101, 187–191 Volyn, 56, 59, 200 B Vporqd, 150–152 Batky, 78–79 Vporqdnyk, Bezpeka, 176, 174–183 hurtka, 82 Bejden-Pavel, 54 roq, 75 Bila Cerkva, 200 VFV, 144 Bulava, 33, 80 H V Ha]vky, 47 Vatra, 101, 187–191 Haslo, plastove, 28 Velyka Hra, 202 Hej plastuny! Hej gnaky!, 25 Velykden, 46–47 Herb, nacionalnyj, 13 Verxovna Plastova Komanda, Hetmanska plastunka 201 virlycq, 38, 143 Verxovna Plastova Rada, 200 Hetmanskyj plastun skob, INDEKS Veçirnyj zvit, 152 38, 143 Vybory kurinnoho provodu, 108 Hymn — dyv. himn Vyklgçennq z UPG, 149 Hihi[na, 19 Vykreslennq z UPG, 149 Hidnist lgdyny, 11 Vymohy do plastovyx prob, Himn zakarpatskyx plastuniv, 139–143 25 Vyrqd na prohulqnku çy tabir, Himn, nacionalnyj, 14 181–182 Himn, plastovyj, 24 Vyxovnyk, 77, 82, 106 Hnizdo, 76 Vyßkilni tabory, 195, 203–205 Holovna Plastova Bulava, 4, Vyßkoly, 39, 63 40, 80 Vidznaka Fizyçno] Holovna Plastova Rada, 80 Vpravnosty, 144 Holovna Plastova Starßyna, Vidznaky, 36 201 dilovodstv, 39–40 Hospodar, umilostej, 146–147 hurtkovyj, 87 prynaleΩnosty do Plastu, 37 kurinnyj, 113 stupeniv UPG, 38 Hospodarka kra]v, 63 Vidznaçennq v UPG, 148–149 HPB, 4, 40, 80 Vidkryttq sxodyn, 91 Hrebec, VidrodΩennq Plastu v Ukra]ni, plastun skob, 138, 142 67 plastunka virlycq, 138, 142 Vilnyj styl providnyctva, Hry — dyv Ihry 130 Hurtkovyj, 85, 207–209 226
 • Hurtkovi dilovody, 84–88 I Hurtok, gnackyj, 75, 76, Ihry, 154–170 81–102, 105, 135 vidpovidi, 222–223 Hutirka, 94 pryklady, Huculskyj strij, çastyny, 161 vuzly, 166 do vysot, 159 D zasvo[nnq pisen, 158 Demokratyçnyj styl zasvo[nnq terminolohi], 166 providnyctva, 129 istoriq Plastu, 162 DΩembori, 196, 200–206 kartohrafiq, 163 Dilovody, kima, 160 hurtkovi, 36, 84–87 movni, 160 kurinni, 110–113 na tabir..., 166 Diqlnist, paruvannq, 164 hurtka, 90–102 Plastovyj Zakon, 157 kurenq, 115–124 Try Holovni Obov’qzky, 156 poza hurtkom, 102 xrestykivka, 170 Dobre dilo, 15 ßyfry, 168 Dozrivannq, 20 rozpodil, 154 Drot — dyv. Tysovskyj, Imenuvannq, 143 Oleksander InstruktaΩ, 93 INDEKS Druha proba, 141 Istoriq Plastu, 5, 53–74, DruΩyna, 131 200–206 Duxovist, 41–52, 199 skavtin©u, 54 E K Ekolohiq, 179, 220 Kadra vyxovnykiv, 77 Kalendarec zavdan, 120 Û Kiß, 32 Ûytt[vyj dosvid, 183 Knyhy, Ûytt[pys, 221 hurtkovi, 85–88, 207–215 Ûyttq v Plasti, 59, 73, 200 kurinni, 110–113 Ûyttq sered pryrody, 171–196 Kolqda, 44, 199 Ûyttovyj lancgh, 180 Konsultatyvnyj styl providnyctva, 128 Z Konferenciq Ukra]nskyx Zakarpattq, 60, 200 Plastovyx Orhanizacij, Zakon, Plastovyj, 16–19 62–63, 80 Zakryttq sxodyn, 91 KPR, 78 Zaprava, fizyçna, 184, 144 KPS, 40, 78 Zastupnyk, Krajova Plastova Orhanizaciq, hurtkovoho, 86, 210–211 78 kurinnoho, 111 Krajova Plastova Starßyna, Zvizda, rizdvqna, 45 40, 78 Zv’qzkovyj, 77, 82, 106 Krajovi Plastovi Orhanizaci], Znameno, 4, 5, 61–62, 69 hurtkove, 83 nazvy, 5 kurinne, 107, 216 227
 • Kryvyj tanec, 47 O Kupala, Ivana, 49–50 Obit, plastovyj, 22 KUPO, 80 Obov’qzky, Kurinna Rada, 108 plastuniv, 10–19 Kurinnyj, 111 çleniv hurtka, 84 Kurinnyj provid, 110–113 Odnostrij, 34–36 Kurinni sxodyny, 115–117 Orhanizaciq Plastu, 5 Kurin, 32, 76, 105–124 OsnovopoloΩnyky Plastu, 72-73 Osobystyj vyrqd, 181–182 L Otçe naß!, 43 Lanka batkiv, 78 Levyckyj, Severyn, 59, 74, 201 P Likvidacijna Komisiq Plastu, Pali]v, Copa, 66 201 Patron, Lgbov, vyqvy, 11, 20 kurenq, 106 Plastu, 30 M Perestorohy, 149 Majstruvannq, 93 Perßa proba, 140 Malanka, 48 Pysanky, 46, 165 Mandrivky — dyv. Prohulqnky Pysar, Meta Plastu, 6 hurtkovyj, 86, 212–213 Mykolajko, plastovyj, 48 INDEKS kurinnyj, 112 Mystectvo, pro[kt, 221 Pidhotuvannq xarçiv, 185 Mova, ukra]nska, 13 Pisni, 14, 22–25, 43, 47, 50 Molytva, 42 Pisnq zakarpatskyx plastuniv, Molode Ωyttq, 59, 200 25 Morske plastuvannq, 138, 142, Plast, 5 147 Plastova vidznaka, 21 N vidznaka fizyçno] vpravnosty, Nazva hurtka, 83 144 Nazva kurenq, 106 orhanizaciq, 5, 75 Nazovnyctvo, 32 postava, 17 Napleçnyk, 181 prysqha, 9 Narodni zvyça], 13, 48 Sviçeçka, 44, 199 Nacionalnyj, struktura, 75–80 herb, 13 Plastove haslo, 28 himn, 14 Plastovyj prapor, 13, 26 himn, 24 Naçalnyj Plastun, 80, 143 Zakon, 16–19 NezaleΩnist Ukra]ny, 52 obit, 22 Novactvo, 37, 75–76 odnostrij, 34 Ílqx (Ωurnal), 201, 203 228
 • Plastovi Rozvytok Plastu, 56–59 vidznaky, 36–40 Rozpovid, 93 zanqttq, 1 kon©resy, 62, 202–204 S stupeni v UPG, 138 Samitnyky, 103 ulady, 75 Samovyxovannq, 6 umilosti, 144 Sv. Andriq, 48 ceremoniqly, 31 Sv. Grij, 30 Plastpryqt, 78 Seniorat, 77–79, 201 Plastun, 32 Sylno, Krasno, ObereΩno, Plqnuvannq, 96–97, 183, Bystro, 29 208–209 Symvolika, taboru, 119–124 hurtka, 83 PohodΩennq konfliktiv, 132 kurenq, 105 Pomahaty inßym, 15 plastova, 21–40 Poçatky Plastu, 55–59 Siryj Lev, 59, 74 Prapor, kurinnyj, 107, 216–207 Skavtin©, 54 Prapory, 26–27 Skavtskyj rux, 53–54 nacionalni, 13, 26 Skavtski orhanizaci], plastovi, 9, 27, 216 ukra]nski, 53, 56, 61, 69 Pryvitannq, plastove, 28 Skarbnyk, Pryroda, 171–173 hurtka, 87, 214–215 INDEKS Prysqha, plastova, 9 kurenq, 112 Pryxylnyk/-cq, 139 SKOB, 28–29 Proby v UPG, 139–143, 219 Slidy, hra, 164 Provid Skob, plastun, 138, 142–144 hurtka, 84 Sluxatys plastovoho provodu, kurenq, 110 16 Providnyctvo, 89, 125–134, 220 Sokil, 58, 200 Prohrama UPG, 135–147 Sogz Ukra]nskyx Plastuniv Prohulqnky, 98–99, 118, 136–137 Emi©rantiv, 60 Protokol, 91 Speciqlizovani hurtky, 102–103 Pro[kty, 95, 220–221 Spiv, 92, 117 Stanycq, 78–79 R Starßyna, 33, 78 Rada, Styli providnyctva, 127 Hurtkovyx, 110–113 Struktura, 75–80 Kurinna, 108–109 Stupeni v UPG, 138 Ramova prohrama UPG, 139–143 Stqh — dyv. prapor Rannij zvit, 152 SUPE, 60 Rizdvo, 44 Sxodyny, Rij, 76 hurtkovi, 90–93 Rozviduvaç/-çka, 138, 141 kurinni, 115–117, 108, 110 229
 • T F Tabir, Franko, Petro, 55, 72 hurtkovyj, 100 kurinnyj, 119–124, 218 X Tabory, 100, 119–124, 192–195 Xarçi, 185–186 Ta[mnyj Plast, 60 XorunΩyj -(a) kurenq, 114 Tysovskyj, Oleksander, 55, vporqd, 150 59, 72 Xronikar, Tradyci], 31, 41–51 hurtkovyj, 87 hurtkovi, 83 kurinnyj, 113 Tretq proba, 38, 142 Try Holovni Obov’qzky, 9–19 C Tryzub, 13 Cvit Ukra]ny, 24 Ceremoniqly, 31, 197–198 U Cil Plastu, 6 Ukra]na, 12 Ukra]nska mova, 13 Ç Ukra]nska Narodna Çar plastuvannq, 1–4 Respublika, 55 Çym Plast manyt, 1 Ukra]nske T-vo Oxorony Ditej Çyslo kurenq, 106 i Opiky nad Moloddg, 200 Çmola, Ivan, 55 72 INDEKS Ukra]nski Siçovi Strilci, 7, 55 Ukra]nski tradyci], 48 Í Ulady, 75 Íatro, 182 Plastuniv Novakiv, 37–39, Íyfry, 168 75–76, 78–79, 104, 200 Plastunok Novaçok, 37–39, W 75–76, 78–79, 104, 200 We ne vmerla, 14 Plastuniv Gnakiv, 37–39, Wo take Plast?, 5 75–76, 78–79 Plastunok Gnaçok, 37–39, G 75–76, 78–79 Gvilejni MiΩkrajovi Plastovi Plastovyx Senioriv, Zustriçi, 200–206 77–79, 201 Gnackyj hurtok, 81–102 Starßyx Plastuniv, Grij, svqtyj, 30 77–79, 200 Umilosti, 144–147 Q UPN, 37–39, 75–76, 78–79, 104 Qk staty plastunom, 3 UPS, 77–79 UPG, 75–76, 78–79, 37–39 USP, 77–79 Uçasnyk, 138, 140 230