ภารกิจการเรียนรู้ กลุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ภารกิจที่ 1 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร   และสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดังกล่าว
ตอบภารกิจที่ 1 เป็นวิธีการคิดอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อหาวิธีการในการออกแบบรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมและดีขึ้นกว่าวิธีการ...
ตอบภารกิจที่ 1 <ul><li>การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทำให้กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนต้องเปลี่ยนไปให้ทันกับยุคที่เปลี่ย...
ภารกิจที่ 2 พื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้ที่สำคัญในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสำคัญอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไร ?
ตอบภารกิจที่ 2  การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่...
ตอบภารกิจที่ 2 เป็นกระบวนการการออกแบบการสอนเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยการนำทฤษฎี การเรียนรู้และการสอนม...
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญสามารถแบ่งได้ เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม
การออกแบบการสอนตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า ( Stimulus) ...
กฎเกณฑ์ของผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม การตอบสนองของการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน สิ่งเหล่านี้คือ...
วิธีการเรียนการสอนที่ใช้กับกลุ่มพฤติกรมนิยม   ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 1. การสอนตรง ๆ   หรือการแสดงให้ดู 2. การให้ทำแบบฝ...
เมื่อไรจะใช้แนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 1)   ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์หรือมีแต่น้อยมาก หรือไม่มีองค์ความรู้แ...
4)   ผู้เรียนจะได้ความรอบรู้มาโดยการเสริมแรงอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรมที่ต้องการ  5)   ต้องการความถูกต้องและความรวดเร็วซึ่...
ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทักษะที่ควรได้รับการเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม 1)    ชนิดของข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน หรือข้อมูลที่จะน...
ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภา...
ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กับแนวคิดกระบวนการประมวลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา ( CIP)  มีดังนี้ 1...
ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทักษะต่าง ๆ ที่ควรได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการประมวลผลทางปัญญา ( CIP) 1)    ความสามารถพื้นฐานค...
ทฤษฏีกลุ่มการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา ความรู้เกิดจากประสบการณ์   และกระบวนการในการสร้างความรู้ หรือเกิดจากการกระทำ โ...
ทฤษฏีกลุ่มการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา วิธีการจัดการเรียนการสอนเมื่อใช้แนวคิดของ Consturctivism 1)   กรณีศึกษา ( c...
ความแตกต่างของทฤษฏีการเรียนรู้ <ul><li>ทฤษฏีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม จะเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจ...
ภารกิจที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุท...
ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ช่วยในการคิดหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้ </li></ul><ul><li>วางเงื่อนไขเกี่ยวก...
ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด การใช้เหตุผล </li></ul><ul><li>สา...
ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ผู้เรียนรู้บูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือความรู้เดิมของผู้เรียน </li...
ภารกิจที่ 4 จากสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ให้ท่านจำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกด้วย ชุดการสอ...
ตอบภารกิจที่ 4 จำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแ...
ตอบภารกิจที่ 4 เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 เป็นกระบวนการจัดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีร...
ตอบภารกิจที่ 4 ประเภทที่ 3 - เครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำให้นักเรียนคนหนึ่งรับรู้ประสบการณ์ที่จัดไว้เป็น...
ตอบภารกิจที่ 4 ชุดการสอน หมายถึง กระบวนการจัดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีระบบประกอบด้วยเนื้อหา ซึ่งอยู่ในรูปของสื่อกา...
ตอบภารกิจที่ 4 ชุดสร้างความรู้ หมายถึง การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อผสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดรูปแบบ...
ตอบภารกิจที่ 4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน...
มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ คือ สื่อประสมที่พัฒนาให้สอดคล้องตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไ...
ตอบภารกิจที่ 4 บทเรียนโปรแกรม คือ เครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำให้นักเรียนคนหนึ่งรับรู้ประสบการณ์ที่จัดไว้เ...
ตอบภารกิจที่ 4 เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการ...
ตอบภารกิจที่ 4 การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ...
สมาชิก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. นายปลาย งามจิตร 503050357-5  2. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง 503050350-9 3. นางสาวจิราภรณ์...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kku5

1,025 views

Published on

work

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kku5

 1. 1. ภารกิจการเรียนรู้ กลุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 2. 2. ภารกิจที่ 1 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร   และสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดังกล่าว
 3. 3. ตอบภารกิจที่ 1 เป็นวิธีการคิดอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อหาวิธีการในการออกแบบรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสมและดีขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบเดิมๆซึ่งการออกแบบการสอนนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
 4. 4. ตอบภารกิจที่ 1 <ul><li>การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทำให้กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนต้องเปลี่ยนไปให้ทันกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไป </li></ul><ul><li>ระบบการศึกษาที่ต้องการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า </li></ul><ul><li>ผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบการสอนต่างๆ </li></ul>
 5. 5. ภารกิจที่ 2 พื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้ที่สำคัญในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสำคัญอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไร ?
 6. 6. ตอบภารกิจที่ 2 การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
 7. 7. ตอบภารกิจที่ 2 เป็นกระบวนการการออกแบบการสอนเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยการนำทฤษฎี การเรียนรู้และการสอนมาใช้เพื่อประกันเกี่ยวกับคุณภาพด้านการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ ทั้งหมดของการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียน เป้าหมายของการเรียนรู้ และการพัฒนา
 8. 8. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญสามารถแบ่งได้ เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม
 9. 9. การออกแบบการสอนตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า ( Stimulus) กับการตอบสนอง ( Response) หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตจากภายนอกได้และเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรม
 10. 10. กฎเกณฑ์ของผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม การตอบสนองของการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน สิ่งเหล่านี้คือ สภาพแวดล้อมที่ผู้สอนจัดขึ้น   ผู้สอนเป็นคนกำหนดจัดทำและควบคุมสภาพแวดล้อมต่อผู้เรียน   การเรียนรู้จึงเป็นการคิดขึ้นมา โดยผู้สอนที่เน้นไปที่พฤติกรรมการเสริมแรง   เมื่อใช้เทคนิควิธีการในสภาพเช่นนี้ จุดประสงค์การเรียนรู้จึงเป็นพฤติกรรมของผู้เรียน   ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ , การให้รางวัล , และการให้ความสำคัญในวิธีเช่นนี้ ก็คือ   การเสริมแรงพฤติกรรม
 11. 11. วิธีการเรียนการสอนที่ใช้กับกลุ่มพฤติกรมนิยม   ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 1. การสอนตรง ๆ   หรือการแสดงให้ดู 2. การให้ทำแบบฝึกหัดและปฏิบัติ หรือการทำซ้ำ ๆ 3. การสอนเกมต่างๆ  
 12. 12. เมื่อไรจะใช้แนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 1)   ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์หรือมีแต่น้อยมาก หรือไม่มีองค์ความรู้แรก ๆของวิชานั้น 2)   การระลึกถึงจดจำข้อเท็จจริงพื้นฐาน หรือการตอบสนองอย่างอัตโนมัติที่ต้องการให้เกิด 3)   ภาระงานที่ต้องการเสร็จสมบูรณ์เพียงเล็กน้อย ( ภาระงานเล็กๆ )   ซึ่งไม่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานการ ปฏิบัติการ   (Performance  standard)
 13. 13. 4)   ผู้เรียนจะได้ความรอบรู้มาโดยการเสริมแรงอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรมที่ต้องการ 5)   ต้องการความถูกต้องและความรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก   6)   การเรียนการสอนต้องการให้เกิดผลสำเร็จภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม เมื่อไรจะใช้แนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม
 14. 14. ทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทักษะที่ควรได้รับการเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม 1)   ชนิดของข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน หรือข้อมูลที่จะนำเข้า 2)   การทดสอบการทดลองพื้นฐาน หรือวิธีการเบื้องต้น 3)   การเปลี่ยนน้ำมันในเครื่องยนต์ ( ทักษะพื้นฐานง่ายๆ ) 4)   การสะกดคำหรือการเรียนรู้ตารางสูตรคูณ   ( ทักษะพื้นฐาน ) 5) การพูดด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือ จากถ้อยคำที่จัดเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ ( ทักษะพื้นฐาน )
 15. 15. ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ คือนอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว   ยังสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ   และสามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม   หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทและปัญหาใหม่
 16. 16. ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กับแนวคิดกระบวนการประมวลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา ( CIP)  มีดังนี้ 1)   การจัดให้โต้เถียงอภิปรายและการให้เหตุผล 2)   การให้แก้ปัญหาและจัดทำโครงงานที่ยุ่งยากลำบาก 3) การเปรียบเทียบ ( อุปมา ) หรือ ถ้อยคำ สำนวนอุปมา อุปมัย 4) การจำแยกแยะหรือการให้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันของข้อมูลสารสนเทศภายใต้การให้เหตุผลของกลุ่มผู้เรียน 5)   การให้เขียนสำนวนหรือคำประพันธ์สั้น ๆ ( การย่อหรือข้อความที่ช่วยให้ผู้เรียนจำได้ )
 17. 17. ทฤษฏีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทักษะต่าง ๆ ที่ควรได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการประมวลผลทางปัญญา ( CIP) 1)    ความสามารถพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่มีความยุ่งยาก หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องจักร 2)   การจัดจำแนกแยกแยะความเสียหาย    อันตรายที่จะเกิดขึ้นที่มีจำนวนมากมาย 3)   อธิบายและจำแนกวัตถุต่างๆ   ที่มีความเสี่ยงภัย อันตรายและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและการเคลื่อนย้าย 4)   การกะประมาณเวลาของการออกคำสั่งการเดินเรือ
 18. 18. ทฤษฏีกลุ่มการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา ความรู้เกิดจากประสบการณ์   และกระบวนการในการสร้างความรู้ หรือเกิดจากการกระทำ โดยที่ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ครูผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา โดยการจัดสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะ เสียสมดุล หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้น ซึ่งก็คือสภาวะที่โครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องประสบการณ์มากขึ้นหรือเกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
 19. 19. ทฤษฏีกลุ่มการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา วิธีการจัดการเรียนการสอนเมื่อใช้แนวคิดของ Consturctivism 1)   กรณีศึกษา ( case studies) หรือการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้ 2)   การนำเสนอผลงาน / ชิ้นงานให้ปรากฏแก่สายตาหลายด้าน หลาย มิติหรือการจัดทำสื่อแนะแนวทาง                                 3)   การกำกับดูแลหรือการฝึกงาน 4)   การเรียนรู้ร่วมกัน ( collaborative learning)        5)   การเรียนรู้โดยการสืบค้น ( Discovery learning) 6)   การเรียนรู้โดยการกำหนดสถานการณ์
 20. 20. ความแตกต่างของทฤษฏีการเรียนรู้ <ul><li>ทฤษฏีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม จะเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรม </li></ul><ul><li>ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม เน้นความสนใจในกระบวนการภายในที่เรียกว่า   ความรู้ความเข้าใจ หรือการรู้คิดของมนุษย์ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี เน้นการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง </li></ul>
 21. 21. ภารกิจที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและคอนสตรัคติวิสต์
 22. 22. ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ช่วยในการคิดหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้ </li></ul><ul><li>วางเงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ์ และเจตคติ </li></ul><ul><li>ใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา </li></ul><ul><li>เน้นเรื่องการสังเกตพฤติกรรมมากเกินไป </li></ul><ul><li>ถ้าผู้เรียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>พฤติกรรมทางสังคมหลาย ๆ ชนิด เช่น ความก้าวร้าวอาจจะเรียนรู้ได้โยการเลียนแบบจากตัวแบบ </li></ul>
 23. 23. ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด การใช้เหตุผล </li></ul><ul><li>สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือมีแผนรองรับเมื่อเกิดปัญหา </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าผ่านโดยสื่อต่าง ๆ </li></ul><ul><li>กระบวนความคิดของเด็กแตกต่างกันกับผู้ใหญ่ ครูจะต้องมีความเข้าใจว่าเด็กแต่ละวัยมีความรู้เพียงไหน </li></ul><ul><li>ควรจัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาสที่แสดงพฤติกรรมถ้านักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องอาจจะต้องแก้ไขวิธีสอน </li></ul><ul><li>ต้องใช้สื่อที่หลากหลายในการใช้เป็นสิ่งเร้าถึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ </li></ul>
 24. 24. ตอบภารกิจที่ 3 ข้อดี ข้อด้อย <ul><li>ผู้เรียนรู้บูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือความรู้เดิมของผู้เรียน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม </li></ul><ul><li>ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริงส่งผลให้สามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริงได้ </li></ul><ul><li>ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่แยกออกจากบริบท การเรียนรู้  </li></ul><ul><li>ผู้เรียนบางทีไม่เข้าใจความหมายของคำถาม ควรชี้แจงหรือสร้างข้อตกลงให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>ผู้เรียนต้องมีความรู้เดิมอยู่ก่อนแล้วถึงจะสามารถเรียนรู้ตามกิจกรรมได้อย่างเข้าใจ </li></ul>
 25. 25. ภารกิจที่ 4 จากสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ให้ท่านจำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้
 26. 26. ตอบภารกิจที่ 4 จำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ประเภทที่ 1 ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้ ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
 27. 27. ตอบภารกิจที่ 4 เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 เป็นกระบวนการจัดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีระบบ เช่น รูปภาพ สไลด์เทป ภาพยนตร์ แผ่นคำบรรยาย วัสดุอุปกรณ์ เป็นโปรแกรมช่วยสอน คอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้
 28. 28. ตอบภารกิจที่ 4 ประเภทที่ 3 - เครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำให้นักเรียนคนหนึ่งรับรู้ประสบการณ์ที่จัดไว้เป็นอนุกรมตามลำดับขั้น - เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน - เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก
 29. 29. ตอบภารกิจที่ 4 ชุดการสอน หมายถึง กระบวนการจัดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีระบบประกอบด้วยเนื้อหา ซึ่งอยู่ในรูปของสื่อการสอนประเภทต่างๆ ส่วนมากบรรจุไว้ในกล่อง และนำเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ ได้ ( พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล , 2518)
 30. 30. ตอบภารกิจที่ 4 ชุดสร้างความรู้ หมายถึง การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อผสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดรูปแบบของความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 31. 31. ตอบภารกิจที่ 4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคำถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคำถาม ( นัยนา เอกบูรณวัฒน์ , 2539)
 32. 32. มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ คือ สื่อประสมที่พัฒนาให้สอดคล้องตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
 33. 33. ตอบภารกิจที่ 4 บทเรียนโปรแกรม คือ เครื่องมือทางการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทำให้นักเรียนคนหนึ่งรับรู้ประสบการณ์ที่จัดไว้เป็นอนุกรมตามลำดับขั้น ตามที่ผู้จัดทำบทเรียนเชื่อว่าจะนำนักเรียนไปสู่ขีดความสามารถที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ การเขียนตำราวิธีหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากตำราที่ใช้กันอยู่ทั่วไปข้อแตกต่างอยู่ที่การจัดเรียงลำดับเนื้อเรื่อง โดยแบ่งหน่วยและลำดับขั้นย่อย ๆ ที่เรียกว่า เฟรม ( Frame) แต่ละหน่วยมีคำตอบที่ถูกต้องไว้ให้ตรวจสอบได้
 34. 34. ตอบภารกิจที่ 4 เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติ และทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้
 35. 35. ตอบภารกิจที่ 4 การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขันและการเรียนตามลำพัง
 36. 36. สมาชิก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. นายปลาย งามจิตร 503050357-5  2. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง 503050350-9 3. นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชร 503050576-3 4. นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว 503050577-1 5. นางสาวพรทิพย์ เกตุเวียง 503050583-6

×