ภาษาไทย

412 views
363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษาไทย

 1. 1. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจํานวน ๑๐๐ ขอ : ขอละ ๑ คะแนนใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๑ - ๕ก. โบราณวาเปนขาจอมกษัตริยข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษาค. ทานกําหนดจดไวในตําราง. มีมาแตโบราณชานานครัน๑. ขอใดมีเสียงสระประสม๑. ขอ ก ๒. ขอ ข๓. ขอ ค ๔. ขอ ง๒. ขอใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ๑. ขอ ก ๒. ขอ ข๓. ขอ ค ๔. ขอ ง๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง๑. ขอ ก ๒. ขอ ข๓. ขอ ค ๔. ขอ ง
 2. 2. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔. ขอใดมีอักษรต่ํานอยที่สุด (ไมนับอักษรที่ซ้ํากัน)๑. ขอ ก ๒. ขอ ข๓. ขอ ค ๔. ขอ ง๕. ขอใดมีอักษรนํา๑. ขอ ก และ ข ๒. ขอ ข และ ค๓. ขอ ค และ ง ๔. ขอ ง และ ก๖. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ๔. สวดมนต จุดออน ทรัพยสิน๗. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ๑. คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได๒. นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตก เลือดไหลซิบๆ๓. งานนี้ถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน๔. ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการนี้ก็คงสําเร็จไปแลว
 3. 3. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา๑. ซ้ําซอน ซอนรูป ซักฟอก๒. ถองแท ถี่ถวน ถากถาง๓. บีบคั้น เบียดเบียน เบาความ๔. แปรผัน เปาหู โปรยปราย๙. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมทั้ง ๒ สวน๑) บริเวณสวนกวางขวาง / ๒) มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง /๓) มีประติมากรรมเปนรูปเทพธิดาแสนงาม / ๔) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา๑. สวนที่ ๑ และ ๔๒. สวนที่ ๒ และ ๓๓. สวนที่ ๑ และ ๓๔. สวนที่ ๒ และ ๔๑๐. ขอใดมีคําประสมทุกคํา๑. คําขาด คําคม คําราม๒. เดินแตม เดินรถ เดินสะพัด๓. น้ําปา น้ําไหล น้ํามือ๔. ติดลม ติดใจ ติดขัด
 4. 4. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๕วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส๑. วิสุทธโยธามาตยเจา กรมขวา๒. หนึ่งชื่อราชโยธา เทพซาย๓. ตําแหนงศักดิ์ยศถา เสถียรที่๔. คุมพยุหยาตรายาย ยางเขาตามสถาน๑๒. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออื่น๑. ขับคเชนทรสาวกาว สายเสื้องเทาทาง๒. สถานที่พุทธบาทสราง สืบไวแสวงบุญ๓. สุธารสรับพระเตา เครื่องตนไปตาม๔. โดยเสด็จดําเนินแคลว คลาดคลอยบทจร๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา๑. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปแลว๒. ที่ปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา๓. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย๔. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามวาเขาฌาณถึงชั้นไหนแลว
 5. 5. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๖วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๔. ขอใดมีคําสะกดผิด๑. ดาวพระศุกรที่เห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย๓. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุนและจีนเรียกวาเครื่องกํามะลอ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวตองกระเบียดกระเสียนใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๑๕ - ๑๖
 6. 6. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๗วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๕. มีคําที่เปนคําตั้งหรือแมคํากี่คํา๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา๑๖. มีคําที่ระบุวาใชเฉพาะแหงกี่คํา๑. ๑ คํา ๒. ๒ คํา๓. ๓ คํา ๔. ๔ คํา๑๗. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได๑. จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด๒. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อที่มีชื่อเสียง๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา๔. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้๑๘. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา๑. จุลทรรศน จุลินทรีย จุลกฐิน๒. สังคม สังเคราะห สังโยค๓. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช๔. วิกฤตการณ วิจัย วิสัยทัศน
 7. 7. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๘วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๙. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ําข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทาค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลาง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย๑. ขอ ก และ ข๒. ขอ ก และ ค๓. ขอ ข และ ง๔. ขอ ค และ ง๒๐. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง๑. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ๒. นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ๓. รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง๔. คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด ๕๐ บท
 8. 8. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๙วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๑. ขอความตอไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คําคนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวางเพราะสามารถแสวงหาความรูไดจากแหลงตางๆ ทั้งหนังสือ วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอร๑. บุพบท ๑ คํา สันธาน ๓ คํา๒. บุพบท ๒ คํา สันธาน ๓ คํา๓. บุพบท ๑ คํา สันธาน ๔ คํา๔. บุพบท ๒ คํา สันธาน ๔ คํา๒๒. ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา)การกูยืมจะมีประโยชนตอเมื่อเงินที่กูมานั้นใชอยางมีคุณภาพและสรางรายไดเพื่อเพิ่มตนทุนของเงินจํานวนนั้น๑. นาม ๔ คํา กริยา ๓ คํา๒. นาม ๕ คํา กริยา ๔ คํา๓. นาม ๖ คํา กริยา ๕ คํา๔. นาม ๗ คํา กริยา ๖ คํา
 9. 9. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๐วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๓. ขอใดเปนประโยคความเดียว๑. เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปนดินเผาที่บานเชียง๒. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลายลายกนหอย๓. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๔. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕๒๔. ขอใดไมใชประโยคความซอน๑. คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ๒. ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด๓. เย็นนี้แมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม๔. เชื่อกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได
 10. 10. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๑วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๕. ขอใดไมใชประโยค๑. การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง๒. เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเทานั้น๓. เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน๒๖. ขอใดมีน้ําเสียงเชิงตําหนิ๑. ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกนิ้วให๒. ชาวบานรูตื้นลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขาร่ํารวยเพราะอะไร๓. ไมวาแมจะถามความเห็นกี่ครั้ง ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม๔. เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัด คุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา๒๗. คําทุกคําในขอใดใชไดทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา๑. ปนเกลียว ปดฉาก ถูกขา๒. ปดตา เฝาไข เปลี่ยนมือ๓. วางใจ เปาป แกเคล็ด๔. ปนหัว กินตะเกียบ ลงคอ
 11. 11. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๒วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๘. ขอใดใชคําถูกตอง๑. เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆ ยกมือให๒. การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม๓. ผูมีรายไดต่ําไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได๔. ผูตองขังที่มีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง๒๙. ขอใดใชคําฟุมเฟอย๑. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึ่ง๒. คุณยายขอใหฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแลวตอกัน๓. ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย๔. พอแมชื่นชมปติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก๓๐. ขอใดใชภาษากํากวม๑. เด็กขางบานวิ่งชนฉันหกลมปากแตก๒. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาที่๓. กวยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน๔. พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ ๑๐ บาท
 12. 12. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๓วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๑. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปนี้พวกเราทํารายงานกันแทบตาย สวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูลพอเสร็จแลวจะมา........................ขอลงชื่อวาทํากลุมเดียวกับเราไดอยางไร๑. เก็บดอกไมรวมตน ๒. เก็บเบี้ยใตถุนราน๓. ตกกระไดพลอยโจน ๔. ชุบมือเปบ๓๒. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวกับการพูด๑. พอกาวขาก็ลาโรง๒. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก๓. ไปไหนมาสามวาสองศอก๔. น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย๓๓. ขอความตอไปนี้สวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอื่น๑) สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได /๒) ฝูงมดที่กรูเกรียวกันขึ้นมาจากพื้นดินบอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชานี้ /๓) ถาฝูงแมลงสาบพากันไตออกมาจากที่ซอนวิ่งพลานไปทุกทิศทุกทาง / ๔) เปนสัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนองตามมาแนๆ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔
 13. 13. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๔วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๔. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น๑. โรคผื่นภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ๒. ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกลาวถึงเรื่องของผิวหนังแหงกอนครับ๓. ลูกนอยควรจะใชครีมที่มีความเขมขน ไมใชโลชั่นซึ่งผสมน้ํามาก๔. นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา ไมเชนนั้นผิวนองหนูจะแหงยิ่งขึ้น๓๕. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ๑. ในสภาวะปจจุบันพบวาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุมคนอายุ ๓๕ - ๔๕ ปมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป๒. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงไมไดเปนโรคที่เกิดแกผูสูงอายุอีกตอไป๓. ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไมมาก เราอาจไมรูสึกอาการใดๆ เลย๔. บอยครั้งที่อาการตางๆ จะเกิดขึ้นตอเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกวา ๗๐% ขึ้น๓๖. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แลว (ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ๑. ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย๒. ทรงทอดพระเนตร ทรงมีพระราชปฏิสันถาร๓. ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏิสันถาร๔. ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร
 14. 14. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๕วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๓๗. ขอใดเมื่อเติม “พระ” ขางหนาแลวใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา๑. บรมราชานุสาวรีย บรมฉายาลักษณ บรมหฤทัย๒. บรมชนกนาถ บรมโกศ บรมวงศ๓. บรมหัตถเลขา บรมรูป บรมบพิตร๔. บรมมนเทียร บรมอัฐิ บรมเกศา๓๘. พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขียน๑. สว.ไมผานพรก. ขึ้นภาษีน้ํามัน๒. รมช. ศธ. เรงหาคนทําผิดรับนองใหม๓. ปด ๓ วัน ๓ ร.ร.ในเขต กทม. หวัดลาม๔. หวั่นโรคไขหวัดสุนัขครา “แพนดานอย”๓๙. รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษาไมเหมาะสม๑) การเขาพักอาศัยอยูกับคนในหมูบานทําใหไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเหลานั้น / ๒) นักวิจัยพบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงาย คลุกคลีตีโมงกับชาวบานเพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย / ๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมูบาน เคารพสิทธิของเจาของพื้นที่ / ๔) ไมทําสิ่งที่ขัดแยงกับขอปฏิบัติของชุมชน และไมลบหลูความเชื่อของคนในทองถิ่น๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๒๓. สวนที่ ๓ ๔. สวนที่ ๔
 15. 15. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๖วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๐. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน๑. เวลาไมสบายกะทันหันขึ้นมา ผูปวยตองไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด๒. ผูที่เจ็บไขตอนกลางคืนมักพบเจอปญหาเพราะไมมีแพทยเฉพาะทางคอยตรวจรักษา๓. หากผูปวยไปโรงพยาบาลหลังสองทุมไปแลว จะไดพบแตแพทยเวรซึ่งสวนใหญเปนแพทยทั่วๆ ไป๔. โรงพยาบาลเปด “ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผูปวยนอกจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.๔๑. ขอความสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ๑) พรอมกันนี้ผมขออนุญาตสงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามาใหดูเผื่อจะเปนประโยชนกับสมาชิก / ๒) ทั้งนี้ไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตามหลักการใหมนี้จึงจะสงสินคามาขายได / ๓) รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสินคามีอยูอีกมากที่ศูนยฯ ถาทานจะแวะไปก็ยินดีตอนรับ / ๔) หากทานมีขอของใจสามารถติดตอไดในเวลาทําการ ตามหมายเลขโทรศัพททายจดหมายนี้๑. สวนที่ ๑๒. สวนที่ ๒๓. สวนที่ ๓๔. สวนที่ ๔
 16. 16. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๗วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๒. ประกาศตอไปนี้ขาดความชัดเจนในเรื่องใดโรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลาสําหรับสตรีที่มีอาการวัยทองและมีอาการประจําเดือนผิดปกติตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ป นัดหมายลวงหนาโทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑๑. กลุมเปาหมาย ๒. สถานที่ติดตอ๓. เวลาดําเนินการ ๔. ผูดําเนินการ๔๓. เมื่อพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้แลวขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจากขอ ๔๑. ปนทอดมันเปนแผนกลม นําไปทอดจนสุก๒. ใสไขไก ถั่วฝกยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดตอไป๓. ผสมเนื้อปลากรายกับน้ําพริกแกงเผ็ด นวดใหเขากัน๔. พรมน้ําเกลือทีละนอยขณะนวด แลวนวดจนเหนียวไดที่๕. ตักทอดมันขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน เสิรฟพรอมอาจาด๑. ขอ ๑ ๒. ขอ ๒๓. ขอ ๓ ๔. ขอ ๕
 17. 17. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๘วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๔. ขอความตอไปนี้ไมเหมาะที่จะเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเรื่อง“อาหารไทย”วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยดังกลาวเกิดจากการประสานภูมิปญญาดานอาหารจากหลายๆ ชาติมาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย๑. สวนนําเรื่อง ๒. สวนขยายความ๓. สวนสรุปเรื่อง ๔. การยกตัวอยางใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๔๕ - ๔๖๑พระอาจารยถวายพระอักษรพระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๒และเปนกวีในราชสํานักที่พระองคโปรดมาก๒กวีผูเปนเลิศในการแตงกลอนแปด มีผลงานทั้งประเภทนิราศ นิทาน บทละครบทเสภาและสุภาษิต๓เกิดในรัชกาลที่ ๑บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยในปจจุบัน ถวายตัวเปนขาในกรมพระราชวังหลังตั้งแตยังเด็ก
 18. 18. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๑๙วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๕. ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลที่เหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภูกวีเอกของโลก”๑. ๓ - ๕ - ๒ - ๑ - ๔๒. ๒ - ๓ - ๑ - ๔ - ๕๓. ๒ - ๕ - ๓ - ๑ - ๔๔. ๓ - ๑ - ๔ - ๒ - ๕๔๖. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยที่สุดสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก”๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๓๓. สวนที่ ๔ ๔. สวนที่ ๕๔ในรัชกาลตอมาไมไดรับราชการจึงออกบวช ไดรับพระอุปการะจากสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคชวงนี้แตงวรรณคดีไวหลายเรื่อง๕องคการยูเนสโกประกาศยกยองใหเปนบุคคลสําคัญที่มีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลก
 19. 19. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๐วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๔๗. ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปนี้ตามลําดับแลวไดความเหมาะสม....................ขอใหเลขานุการอานรายชื่อ.........................และรายงานการประชุมครั้งที่แลว หลังจากนั้นก็ดําเนินการประชุมไปตาม......................ตอไป๑. ที่ปรึกษา ผูมีสิทธิ์เขาประชุม ญัตติตางๆ๒. ประธาน ผูเขาประชุม ระเบียบวาระ๓. ประธาน ผูจัดประชุม ประเด็นตางๆ๔. ที่ปรึกษา องคประชุม เรื่องสําหรับประชุม๔๘. ขอใดใชพรรณนาโวหาร๑. ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลืมตาไมขึ้น เสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว๒. ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม ๑๐ ตน๓. กิ่งไมหักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง๔. รถยนตจอดนิ่งอยูหลายคัน แลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน๔๙. ขอใดใชบรรยายโวหาร๑. นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝนมาอยางดี๒. เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกองหอประชุม สะกดคนฟงใหเคลิบเคลิ้ม๓. เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใสชวนใหนึกถึงละอองน้ําที่โปรยปรายลงมา๔. ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกลั้นหายใจตามไปดวย
 20. 20. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๑วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๐. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใดคําวาสึนามิในภาษาญี่ปุนหมายถึงคลื่นอาวจอดเรือ (harbor wave) เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีภูมิประเทศเปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว ตามชายฝงมีอาวใหญนอยอยูมาก หากเปนอาวแคบๆ ซึ่งเปนที่จอดเรือความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเทา๑. นิยาม และใหตัวอยาง๒. นิยาม และใหเหตุผล๓. ใหตัวอยาง และเปรียบเทียบ๔. ใหเหตุผล และเปรียบเทียบ๕๑. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปนเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย๑. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป๒. ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน๓. ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน๔. ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
 21. 21. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๒วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๒. ขอใดมีการใชเหตุผล๑. การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวิตทั้งดานการกินอาหารและการขับถาย๒. ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทยแผนไทย๓. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรค แตถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยง ไมควรกินพร่ําเพรื่อ๔. คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษคนเฒาคนแกจํานวนมากมีสุขภาพดีและอายุยืน๕๓. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออื่น๑. บุญยืนไมอยากไปโรงเรียน เขาไมสบายและไมมีการบานไปสงครู๒. บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมาก คุณครูสงเธอเขาแขงขันกับโรงเรียนอื่น๓. บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวัน เขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได๔. บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ คุณพอคุณแมทํากิจการรานอาหารอยูที่นั่น
 22. 22. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๓วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๔. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ ๓ อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ ฝางแมอาย ไชยปราการ ตั้งเปน “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหมมีเกณฑที่ตองพิจารณาหลายอยาง อาทิ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา๖๐๐,๐๐๐ คน อําเภอทั้ง ๓ ขางตนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๕ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวม ๒๔๙,๐๙๖ คน๑. จังหวัดใหมควรชื่อ “จังหวัดฝาง” หรือไม๒. เกณฑการตั้งจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม๓. พื้นที่ ๓ อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรือไม๔. รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไมใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๕๕ - ๕๖ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดเปนประจําทุกป ทั้งๆ ที่กอนปการศึกษาใหมจะเริ่มขึ้นผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีคําแนะนําไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทางการรับนองที่จะไมสรางปญหา ตอจากนี้ผูเกี่ยวของคงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะยาว เพราะไมวาจะเปนรุนพี่รุนนองตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ
 23. 23. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๔วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๕. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะตามลําดับ๑. ที่มา ขอสรุป ขอสนับสนุน๒. ที่มา ขอสนับสนุน ขอสรุป๓. ขอสนับสนุน ขอสรุป ที่มา๔. ขอสนับสนุน ที่มา ขอสรุป๕๖. การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด๑. ความรู๒. ความเชื่อ๓. คานิยม๔. ประสบการณ๕๗. ขอใดไมมีการโนมนาวใจ๑. สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน๒. ศูนยหัวใจใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด๓. ตลาดน้ํากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษภาพชีวิตแบบโบราณ๔. กระจกสองหนาที่เพิ่มลูกเลนเอาใจสุภาพสตรีผูรักสวยรักงาม
 24. 24. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๕วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๘. ขอความตอไปนี้ไมใชกลวิธีโนมนาวใจตามขอใดหมูบานทามกลางธรรมชาติรมรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแกการสรางเสริมสุขภาพสภาพแวดลอมดีเดนจนมีรางวัล ๔ ปซอนเปนประกัน๑. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล๒. ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร๓. นําเสนอจุดเดนของสินคา๔. ใชคําเราอารมณใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๕๙ - ๖๐๑) “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ”๒) “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ”๓) “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยธิราชใชหรือครับ”๔) “ครูครับ ครูชวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ”
 25. 25. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๖วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๕๙. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี้ครู : “นักเรียนรูไหม สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเรื่อง แตที่เปนบทละครมีเพียงเรื่องเดียวคือ อภัยธิราช”นักเรียน : “............................................................”ครู : “เออ ใชจะ จริงของเธอ ขอบใจนะจะ”๑. ขอ ๑) ๒. ขอ ๒)๓. ขอ ๓) ๔. ขอ ๔)๖๐. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง๑. ขอ ๑) ๒. ขอ ๒)๓. ขอ ๓) ๔. ขอ ๔)๖๑. นองพูดวา “เชานี้ขอกาแฟแกวเดียว ขนมปงแผนหนึ่งเหมือนทุกวันก็พอแลว กินมากเดี๋ยวอวน ตองรีบไปทํางานดวย จะสายแลว”คําพูดของพี่ตามขอใดไมสัมพันธกับคํากลาวของนองขางตน๑. กวาจะถึงมื้อกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง จะไมมีสมาธิทํางานนะ๒. พี่เตรียมน้ําเตาหูใสลูกเดือยใหแลว ไมกี่แคลอรีหรอก มีประโยชนกวากาแฟ๓. กินอาหารใหครบ ๕ หมู แลวออกกําลัง ก็ทําใหสุขภาพดีได๔. ตื่นใหเร็วกวาเคยหนอย ก็จะมีเวลากินขาวเชาได
 26. 26. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๗วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๒. คุณสุชาติอธิบายแกผูที่มาขอคําปรึกษาวา“ถาวันไหนคุณเกิดกลัวผีอยางจับจิตจับใจอีก ก็ใหตั้งสติดีๆ ระลึกถึงคําที่ผมพูดในวันนี้วา ความกลัวนั้นเกิดจากใจของเราเอง เราคิดเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆที่เรนลับ โดยเฉพาะเวลาอยูคนเดียวหรืออยูลําพังในที่มืด ทั้งหมดนั้นเกิดจากจินตนาการของเราโดยแท”คําพูดของผูฟงตามขอใดตอไปนี้แสดงวาคําพูดของคุณสุชาติบรรลุวัตถุประสงค๑. ดิฉันจะลองทําดูกอน เผื่อจะไดผลบาง ทั้งๆ ที่ก็ยังกลัวอยูนะคะ๒. คุณคะ คุณมีคาถากันผีบางไหม ดิฉันอยากไดคาถาที่ผีกลัว๓. ที่คุณพูดก็อาจจะจริง แตดิฉันก็ยังไมกลาเสี่ยงอยูดี๔. คุณไมเคยเจอผีคุณก็พูดไดซีคะ เวลาเจอแลวจะตั้งสติไดอยางไรละคะ๖๓. ขอใดไมจําเปนตองอางถึงในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง ๒ รายการรศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา. ๒๕๔๙. คลังคํา. พิมพครั้งที่ ๓.กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).๑๑๓๔ หนา.๑. คํานําหนาชื่อผูแตง และ ครั้งที่พิมพ๒. คํานําหนาชื่อผูแตง และ จํานวนหนา๓. สํานักพิมพ และ จํานวนหนา๔. ครั้งที่พิมพ และ สํานักพิมพ
 27. 27. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๘วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๔. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปนี้สาวนอยหุนดี ยิ้มแยมแจมใสคิดดี ทําดี คนนี้ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา๑. มีรสชาติดี ๒. เหมาะแกคนรุนใหม๓. มีประโยชนตอสุขภาพ ๔. เหมาะแกสตรี๖๕. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา“กินของรอน ใชชอนกลาง ลางมือใหสะอาด”- สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง- สุภาพชอบดื่มแตกาแฟรอนใสนม- สุพิศใชสบูฟอกมือทุกครั้งเมื่อกลับถึงบาน- สุพงศกินตมยําที่เพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา๑. สุภาและสุภาพ๒. สุภาพและสุพิศ๓. สุพิศและสุพงศ๔. สุพงศและสุภา
 28. 28. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๒๙วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๖. จากขอความตอไปนี้ ก. คืออะไร- ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ก. จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา- ก. สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน- ผูวิจัยพบวา ก. สายพันธุไทยทําเปนแปงที่มีคุณภาพมากกวา- ก. เปนสวนประกอบที่ใชทําขนมไทยหลายชนิด- เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก.๑. เมล็ดถั่วเหลือง๒. เมล็ดขาวสาลี๓. เมล็ดทานตะวัน๔. เมล็ดบัว๖๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปนี้“จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา ๔๐๐ คน มีผูอยูในเกณฑดีเพียง๓๐ คน ไมมีผูที่ไดคะแนนในเกณฑดีมากเลย อยางนี้ไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร”๑. ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ๒. ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง๓. ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย๔. ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนที่จะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
 29. 29. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๐วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๖๘. ขอใดไมนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหมีการพูดประโยคตอไปนี้“นาจะดีนะ เราจะไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย”๑. การประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตปลอดมลพิษ๒. การรณรงคใหใชเตาเผาขยะแบบไรควันพิษในโรงงาน๓. การอนุญาตใหคาขายบนทางเทาไดโดยไมมีวันหยุด๔. การเปลี่ยนสถานีขนสงเปนสวนสาธารณะกลางเมือง๖๙. ในขอความตอไปนี้ “หัวใจของธุรกิจนี้” มีความหมายตามขอใดหัวใจของธุรกิจนี้แตกตางจากที่อื่นซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีเลิศบางขยายเครือขายอยางกวางขวางบาง สวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม๑. ความมั่นคงขององคกร๒. คุณภาพของสินคา๓. ความมีสัมพันธภาพที่ดี๔. การเติบโตของธุรกิจ
 30. 30. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๑วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๐. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้การทําพูกันจีนจากขนสัตวเริ่มดวยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาดสาง แลวประกอบเขากับดาม โดยตองระวังใหขนของปลายพูกันเรียงเทากันอยางเปนระเบียบ เพื่อใหน้ําหมึกเดินสม่ําเสมอ๑. คุณคา ๒. วิธีทํา๓. ชนิดของวัสดุ ๔. ความประณีตในการทําใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๗๑ – ๗๒เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรีย เราไมไดลงทุนมากตั้งแตตนปมาใชไปไมกี่พันบาท ชาวบานไมเหม็นยาเคมี ไมมีมลภาวะ สภาพรางกายเราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดวาทํายาก เดี๋ยวนี้รูแลว อยากใหคนปลูกสมแบบใชสารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น๗๑. ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน๑. ผูพูดเพิ่งเริ่มอาชีพเกษตรกรรมเปนครั้งแรก๒. ไรสมอินทรียทําไดงายและไดผลดีหลายดาน๓. การปลูกสมแบบใชสารเคมีมีตนทุนสูงกวาแบบอินทรียมาก๔. ผูพูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไมตองสูดดมสารเคมี
 31. 31. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๒วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๒. ขอใดเปนเจตนาของผูพูด๑. บอกกลาวใหคนรูจักผลงานเกษตรอินทรียที่ตนทําอยู๒. ตักเตือนใหคนระวังในการกินสมที่ปลูกแบบใชสารเคมี๓. ชักชวนเพื่อนเกษตรกรใหเปลี่ยนมาทําไรแบบเกษตรอินทรีย๔. แนะนําคุณคาของสมที่ไดจากไรแบบเกษตรอินทรียอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ ๗๓ – ๗๔คนเราถึงจะเปนใหญปานใดก็ดี ยังคงมีผูอื่นหรือสิ่งอื่นที่ใหญกวา ซึ่งถาเปนผูมีความคิดชอบก็จะตองเคารพนับถือ แมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนุษยทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะตอพระธรรม๗๓. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูเขียน๑. มีคุณธรรม๒. ออนนอมถอมตน๓. มีความคิดเฉียบคม๔. มีความรูทางวิชาการสูง
 32. 32. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๓วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๔. ผูเขียนใชวิธีการนําเสนอตามขอใด๑. ยกตัวอยางประกอบใหเห็นจริง๒. เปรียบเทียบใหเห็นภาพ๓. อธิบายโดยการนิยาม๔. บรรยายใหรูกระจางชัด๗๕. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้การไมกินอาหารเชาจะทําใหรางกายขาดพลังงาน และจะมีผลตอการเรียนรูและความจํา เพราะสารอาหารหลักที่ใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหาร ดังนั้นการกินอาหารเชาจึงทําใหสมองทํางานไดดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน๑. นักเรียนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยใหเรียนหนังสือไดดีขึ้น๒. ผูใหญอาจงดอาหารเชาไดเพราะไมไดอยูในวัยเรียน๓. ทุกคนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยการทํางานของสมอง๔. อาหารเชามีประโยชนเพราะทําใหรางกายไดรับพลังงาน
 33. 33. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๔วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ตําราอาหารจีนยกใหสาลี่เปน “สุดยอดแหงผลไม” เนื่องจากมีรสชาติหวานเย็นและมีคุณคาทางอาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร เชน เบตาแคโรทีนและวิตามินซีสาลี่มีหลายพันธุ แตที่แพรหลายก็คือสาลี่หอมและสาลี่หิมะ๑. ขอมูลพันธุสาลี่๒. ประโยชนของสาลี่๓. วิธีการเลือกซื้อสาลี่๔. ความนิยมในการรับประทานสาลี่๗๗. ขอใดไมสอดคลองกับขอความตอไปนี้เนื่องจากนักดําน้ําตองทํางานอยูภายใตความกดดัน ตอสูกับกระแสน้ํา คลื่นลมความหนาวเย็น ความโดดเดี่ยว อันตรายจากสัตวทะเล และโรคที่เกิดขึ้นจากการดําน้ําดังนั้นผูที่จะทํางานใตน้ําจะตองเปนผูที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ มีสติมีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี๑. ผูทํางานใตน้ําทุกคนตองมีรางกายสมบูรณ๒. ความโดดเดี่ยวทําใหนักดําน้ําเปนโรคที่เกิดจากการดําน้ํา๓. กระแสน้ํา คลื่นลม และอุณหภูมิเปนปญหาในการทํางานใตน้ํา๔. อุปสรรคในการทํางานใตน้ําอาจผานพนไปไดเพราะความมีสติ
 34. 34. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๕วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๗๘. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ถนนพหลโยธินเปนชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางเหนือของไทยตั้งชื่อเปนอนุสรณแกพันเอก พระยาพหลพลหยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) หัวหนาคณะราษฎร ผูนําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย รัฐบาลใหตั้งชื่อวาถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคมพ.ศ. ๒๔๙๓๑. ที่มาของชื่อถนน๒. ผูตั้งชื่อถนน๓. ปที่สรางถนน๔. ประโยชนใชสอยของถนน๗๙. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปนี้ไมสําคัญหรอกวาชีวิตนี้เคยลมหรือไมเคยลม แตอยูที่วาสามารถลุกขึ้นไดทุกครั้งที่ลมหรือไม บางคนเพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด แลวนําจุดที่เคยพลาดพลั้งนั้นมาทํากําไรใหชีวิตในอนาคต จนลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง๑. ทุกคนลวนแตเคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแลว๒. การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกิดประโยชนอะไร๓. การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได๔. การฟนฟูกิจการที่ลมเหลวใหไดกําไรไมใชเรื่องเหลือวิสัยที่จะกระทํา
 35. 35. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๖วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๐. ผูเขียนเจตนาจะใหแนวคิดตามขอใดธรรมดาภาษาของชาติที่กําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอ แตถาเดินเขาปาเขารกหนักเขาก็ถวงความเจริญลงไป๑. ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง๒. ความเจริญของชาติบานเมืองอยูที่ภาษา๓. ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต๔. ชาติที่กําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย๘๑. ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ ๒ บทนี้ของคาวพลันเสพแลว ยามสุริยเคลื่อน............ลับไมหมดศรีของหวาน..........ลูกไม หลายสิ่งเสาะหาไดแตลวนอยางดี นักนอ๑. (ก) คลอย (ข) นี่๒. (ก) ที่ (ข) พาน๓. (ก) คลาด (ข) เปน๔. (ก) แคลว (ข) มี(ก)(ข)
 36. 36. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๗วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๒. ขอความตอไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใดเสด็จพนทวาเรศขามคูเวียงหวั่นฤทัยทานเพียงจักวาพระองคก็ออนเอียงเอนอาสนอกระรัวมัวหนาสั่นสานเสียวแสยง๑. โคลง๒. กลอน๓. ฉันท๔. ราย๘๓. คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา๑. นี่ลูกเตาของใครไดไหนมา ดูหนาตายิ้มยองผองแผว๒. ยังเล็กนักไดสักกี่เดือนแลว ลูกแกวจงแถลงแจงกิจจา๓. ใครแกงฟกขึ้นมาเวลานี้ ไปหาตัวมานี่อยาไดชา๔. ถาหนุมแนนแมนเหมือนแตกอนไซร จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
 37. 37. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๘วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๔. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว๑. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง๒. งามประหลาดเลิศล้ําเลขา๓. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย๔. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย๘๕. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด๑. ชมพนมพนาเวศหวย เหวหิน๒. ทุกเซาะซอกศีขริน รองน้ํา๓. จักชวนแมสรงสินธุ แสนสนุก๔. สนานอุทกทาถ้ํา เถื่อนทองแถวธาร
 38. 38. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๓๙วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๘๖. ขอใดไมใชภาพพจน๑. หนึ่งสมเทพรส หวานปรากฏรสแนบเนียนสมเหม็นหลนอาเกียรณ เปลือกบางออนหนอนชอบใจ๒. อยางหนึ่งสมสันดาน หมอใชการยาสําคัญเรียกชื่อสมเหมือนกัน กินบไดใชทํายา๓. สมหนึ่งสีผิวเหลือง มาแตเมืองตรังกานูรสชาติก็พอดู รสสนิทหวานปานตาลชิม๔. พรรณหนึ่งเรียกสมจุก ผลหามสุกดูสลอนเปลือกบางคิดบังอร โฉมแบบบางรางอยางเขียน๘๗. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนกี่แหงพระนักสิทธิ์พิศดูเปนครูพัก หัวรอหนักรูปรางมันชางขันเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษมารกินคนผูปูปลาหญาใบไม มันทําไดหลายเลหอายเดรฉานเขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลลิ้นเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน๑. ๑ แหง๒. ๒ แหง๓. ๓ แหง๔. ๔ แหง
 39. 39. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๐วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๘๘ - ๘๙ไปถามปราชญบพรอง พาทีเปรียบดั่งเภรีตี จึ่งครื้นคนพาลพวกอวดดี จักกลาวถามบถามมันฟน เฟองถอยเกินถาม๘๘. ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด๑. ซ้ําคํา๒. เลนคํา๓. ภาพพจน๔. สัมผัสพยัญชนะ๘๙. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง๑. สอนไมใหเปนคนพูดโออวด๒. แนะใหคบนักปราชญที่สงวนคําพูด๓. สอนมิใหเอาอยางคนอวดดี๔. แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด
 40. 40. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๑วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๐. ขอความตอไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหัวลานไดหวี ตาบอดไดแวน๑. การไดรับของที่พนสมัย๒. การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ๓. การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได๔. การไดรับของที่ปราศจากคุณคา๙๑. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปนี้อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝกสงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย๑. สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา๒. สอนเรื่องการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ๓. แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา๔. แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกริบเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ
 41. 41. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๒วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๙๒ - ๙๓๑. อันผัวพี่ดีเหลือเปนเนื้อหนอ เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญรูปรางนอยจอยอรอยใจ จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง๒. เออคะกระนั้นและจริงอยู รูปรางผัวกูไมสูเหมาะที่ไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม๓. ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอางดีแตจะมาพานรานทาง ไมอดสูใจบางหรืออยางไร๔. จึงออกมาวากับลูกสาว ชางทําความงามฉาวอีคนชั่วเสียยศเสียศักดิ์ไมรักตัว เลือกผัวไดเงาะเห็นเหมาะใจ๙๒. ขอใดไมมีน้ําเสียงประชด๑. ขอ ๑๒. ขอ ๒๓. ขอ ๓๔. ขอ ๔๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่ ๓๑. ขอ ๑๒. ขอ ๒๓. ขอ ๓๔. ขอ ๔
 42. 42. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๓วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๔. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร๑. ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์ ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย๒. บุษบาจะงามสักเพียงไร จึงตองใจระตูทุกบุรี๓. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี๔. แมนงามเหมือนจินตะหราวาตี ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก๙๕. ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปนี้ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสามสมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม สุดทายหามแตรางเนาเทานั้นเอง๑. บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได๒. คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไมไหว๓. สมบัติทั้งหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ๔. คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได
 43. 43. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๔วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปนี้ชนใดมีชาติเชื้อ เลวทรามเพียรอุตสาหพยายาม หมั่นหมั้นอยูบดอยูฝนความ รูแก เกินแฮกลับยศใหญยิ่งชั้น เชนเชื้อผูดี๑. คนเราควรตั้งอยูในความขยันหมั่นเพียร๒. การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ๓. คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได๔. คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได๙๗. คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย๑. ยาตรยาตรบาทหอนกระชั้น ชวงเทาเทาเสมอ๒. แกวกองทองสลับลวน รวงรุงเรืองแสง๓. แหอยูสองขางเขา คูคลอยเคียงไคล๔. บังแทรกสองคูสลาย สลับริ้วฉัตรเรียง
 44. 44. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย หนา ๔๕วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.๙๘. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย๑. ชาตินี้มึงมีแตสองหัตถ จงไปอุบัติเอาชาติใหม๒. ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเปนภักษผลสืบไป๓. กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน๔. จะไดรองเบื้องบาทา ไปกวาจะสิ้นชีวี๙๙. ขอใดมีชื่อดอกไมมากที่สุด๑. ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ๒. พิกุลบุนนาคนมสวรรค๓. กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย๔. เกดแกวจําปามหาหงส๑๐๐. ขอใดไมไดกลาวถึง “ชาง”๑. งามเรงงามโททาว ทานสูศึกสาร๒. สารทรงราชรามัญ ลงลาง แลนา๓. ไพเราะราชสุภา ษิตสื่อ สารนา๔. ตรึกอกพกตกขว้ํา อยูเบื้องบนสาร

×