Inhoud

364 views

Published on

Voorstel voor een betere samenleving

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inhoud

 1. 1. Belgie: Kan het beter?De oplossing ligt in het afschaffen van de laatstevorm van slavernij in de 21e eeuw.Piet De Pauw24 Feb 2012In dit paper wordt een analyse gemaakt van de kenmerken van het systeem vanrepresentatieve democratie. Er wordt aangetoont dat alle representatievedemocratieen instabiel zijn en afglijden naar een inefficiente particratie. Webenchmarken met de best presterende natie in de wereld. Door een analyse te makenvan de organizatiestructuur en principes van die best presterende natie komen we toteen verbeterd voorstel. Dit voorstel komt neer op een afschaffing van een vorm vanslavernij die voorkomt in de 21e eeuw, en dat een loophole vormt voor het ontnemenvan rechten van vrijheden en eigendommen van individuen. Door het wegnemen vandie vorm van slavernij worden besparingen gerealizeerd. De besparingen van hetvoorgestelde model tov de Belgische structuur worden geschat op ongeveer 25% vanhet BNP. Een nieuwe rol voor politici wordt voorgesteld, namelijk bestuurders vangemeentelijke bedrijven.Het paper is opgebouwd uit 8 delen:1. Representatieve Democratie ideaal versus werkelijkheid2. Waarom representatieve democratie ALTIJD afglijdt naar particratie3. Benchmarking the Best in Class4. Verklaring van de performantieverschillen5. Grondoorzaak de vergeten waarden6. Aanbevolen ordening van de samenleving7. Quantificering van de winst8. Een nieuwe en andere rol voor politici
 2. 2. Deel 1: Representatieve Democratie ideaalversus werkelijkheidHet ideaal van de representatieve democratie is gedegeneerd tot een inefficienteparticratie.Figuur 1: Ideaal model van een representatieve democratie (bron: Frank Van Dun)
 3. 3. Figuur 2: In werkelijkheid is elke representatieve democratie afgegleden naarparticratie (bron: frank Van Dun)Kenmerken van die afgleden representatieve democratie zijn als volgt:- hoog beslag van de overheid op het BNP per capita - hoge belasting op arbeid - hoge belasting op kapitaal - hoge mate van zwartwerk- oplossen van problemen in een conflict - opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar - stakingen - betogingen - bedenkelijke openbare dienstverlening- overreglementering -lage wetsgetrouwheid
 4. 4. Deel 2: Waarom representatieve democratieALTIJD afglijdt naar particratieDe informatie toont aan waarom elke representatieve democratie noodzakelijkerwijzeafglijdt naar een particratie.Het bewijs verloopt via de theorie van Peter Senge in “The fifth Principle”: “Whenplaced in the same system, people however different, produce the same results.”m.a.w. ook al plaatsen we politici van geode wil in het system van representatievedemocratie, toch zal het bijven evolueren naar een particratie.Deze stelling is volledig in overeenstemming met de zogenaamde ijzeren wet van deoligarchie. Deze Sociologische wet, geformuleerd in 1911 door de Duits-Italiaansesocioloog Robert Michels (*).De wet stelt dat elk representatief Systeem, onafhankelijk van het democratische ofautocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk evlueert naar een oligarchie..(*) Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie :Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Guppenlebens, Klinkhardt,Leipzig, 1911, 401 blz. en R. Michels & J. A. A. Van Doorn, Democratie enorganisatie. Een klassieke theorie, Universitaire Pers, Rotterdam, 1969, 196 blz.De IJzeren wet van de Oligarchie wordt beschouwd als de “Eerste Hoofdwet van dePoliticologie “
 5. 5. Deel 3: Benchmarking the Best in ClassHoe moet het dan wel? Dit doen we door naar de best presterende organizatie tekijken. De beste presteerende organizatie bloijkt Zwitserland te zijn. Hiervoor zijnvolgende argumenten:1) Zwitserland heeft een van de hoogste BNP per capita van alle landen in de wereld.2) Zwitserland heeft een zeer lage staatsschuld tov BNPDe Europese schuldenkrisis gaat aan Zwitserland voorbij.3) Zwitserland heeft een van de laagste belastingen in de wereld.4) Zwitserland behoort tot die landen met het hoogste subjectief welzijn ter wereld.5) Zwitserland is de meest competitieve natie ter wereld. In 2010 heeft het World Economic Forum Zwitzerland als de meest competitievenatie voorgesteld. http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1020536.shtmlNochtans heeft Zwitserland een hele reeks competitieve handicaps:Zeer weinig grondstoffen, hoge loonkost, sterke munt, chronisch tekort aanarbeidskrachten.6) Zwitserland werd door de Europese Unie uitgeroepen als veruit de meestinnovatieve natie.http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf7) Zwitserland heeft een van de laagste moord ratios per hoofd van de bevolkingterwijl de bevolking oorlogswapens in huis heeft.8) Zwitserland heeft een van de laagste cijfers verkrachtingen per hoofd van debevolking.
 6. 6. Deel 4: Verklaring van deperformantieverschillenWeinigen blijken echt het Zwitserse model te kennen. Men kent het meestal van dedirecte democratie. De beste analyse van de principes waarop de Zwitsersesamenleving is gebaseerd werd gepubliceerd door prof Gasser, in zijn boek“Gemeindefreiheit als rettung Europas”, gepubliceerd voor het eerst in 1943.Een excellente samenvatting ervan in Het Nederlands werd gemaakt door Geert VanHout, en gepubliceerd op zijn website:http://berlijnsereflecties.blogspot.com/2010/01/gemeentevrijheid-als-redding-van-europa.htmlenhttp://berlijnsereflecties.blogspot.com/2010_03_01_archive.htmlIk geef hieronder de belangrijkste passages:“...postuleert Gasser dat er twee soorten democratieën bestaan: gezonde en brozedemocratieën. In tegenstelling tot gezonde democratieën slagen broze democratieëner niet in, vrijheid en recht langdurig en stabiel met elkaar te verzoenen. Brozedemocratieën eindigen onvermijdelijk in chaos. Eén enkel kenmerk volstaat omgezonde van broze democratieën te onderscheiden: de graad van daadwerkelijkgemeentelijk en regionaal zelfbestuur. Alle in voetnoot (2) genoemde gezondedemocratieën kennen een lange historische traditie van gemeentelijk zelfbestuur, vanware "gemeentevrijheid". Omgekeerd is (1947!, gvh) een doorgedrevenbureaucratisch centralisme het kenmerk van alle gefaalde, broze democratieën. Indeze tegenstelling ligt volgens Gasser het ultieme antwoord op de vraag waaromsommige democratieën de moeilijke eerste helft van de twintigste eeuw wel kondenoverleven, andere niet.Hoe is politieke gemeenschapsvorming überhaupt mogelijk? Vanuit een bestuurlijkstandpunt bestaan er twee archetypen van gemeenschapsvorming: de opheerschappij gebaseerde en de op vrijwillige associatie gebaseerdegemeenschapsvorming. Of nog: de hiërarchisch-bureaucratische en de associatief-federatieve gemeenschap. Beide zijn fundamenteel verschillend, op veel vlakken zelfsdiametraal aan elkaar tegengesteld.De hiërarchische gemeenschap is van bovenaf gegroeid en berust op de principesvan ondergeschiktheid en gehoorzaamheid aan de staatsmacht. De op vrijwilligeassociatie gebaseerde gemeenschap (ook gemenebest genoemd) daarentegen is vanonderaf organisch gegroeid, vanuit een vrije en collectieve wil tot samenleven ensamenwerken. Historische voorbeelden van hiërarchisch-bureaucratischegemeenschappen zijn het feodalisme, het absolutisme, de Duitse staat tot 1933 en deFranse IIIe Republiek. Sinds de tijd van het Absolutisme kennen de meeste staten op
 7. 7. het Europese vasteland een gecentraliseerde bureaucratie. Immers, zodra een opheerschappij gebaseerde staat een relatief groot geografisch gebied bestrijkt is eencentralistisch georganiseerd militair-bureaucratisch systeem onontbeerlijk.Daarentegen wortelt een van onderaf gegroeide gemeenschap altijd in de lokaleruimte, meer bepaald in de gemeente, omdat associatief zelfbestuur zich alleen lokaalkan ontwikkelen. De geschiedenis leert ons dat ook zulke vanouds vrijegemeenschappen zich tot een nationale staat kunnen aaneensluiten (bvb. Engeland,Zwitserland, Nederland, de VS).Weliswaar hadden de ideeën van het liberalisme tot gevolg dat ook hiërarchischestaten beperkte vormen van lokaal zelfbestuur invoerden en dat anderzijds vrijegefedereerde staten hun administratie ten dele centraliseerden. Maar toch bleven defundamentele verschillen onaangeroerd. Zo werd de centrale administratie in landenmet ware gemeentevrijheid nooit meer dan een soort dakorganisatie. Anders gezegd:ondanks een zekere bestuurlijke centralisatie in federatieve gemeenschappendoordrong de administratieve bevelstructuur er nooit de hele staat van het nationaletot het lokale niveau. Dit in tegenstelling tot centralistisch-bureaucratische staten,waar onmogelijk ware lokale autonomie kan bestaan, aangezien de administratie erzonder het ordenend principe van bevelen en gehoorzamen niet naar behoren kanfunctioneren (zie ook lager). Kortom, in de wereld van de gemeentevrijheid is hetordenend principe de "gemeenschapsgeest", de collectieve wil tot samenleven. Incentralistische landen is het ordenend principe de gehoorzaamheid aan de staat.Een gemeenschap van vrije en weerbare (dus bewapende) burgers kan historischgezien slechts op één manier ontstaan: door vrijwillige associatie van die burgers.Wanneer elke burger traditioneel het recht heeft om wapens te dragen, kan eengemeenschap alleen maar uit een collectieve wil ontstaan. Zo komt op organischewijze een synthese van vrijheid en orde tot stand. Een verzoening van deze tweetegengestelde begrippen wordt pas mogelijk wanneer de wil tot vrije collectievesamenwerking onafscheidelijk verbonden is met de wil tot vrije collectieve inpassing(Dt. Einordnung) in de gemeenschap. Anders uitgedrukt: voorwaarde voor hetfunctioneren van een vrije gemeente of een gemenebest van vrije gemeenten is de wilvan het individu om mee verantwoordelijkheid voor de gemeenschap op te nemen. Decentralistische machtsstaat daarentegen is gebaseerd op hiërarchische verhoudingen(Dt. Über- und Unterordnung), dus op onderwerping van het individu aan destaatsorde.Hoofdvoorwaarde voor zon "vrijwillige inpassing" is dat de leden van degemeenschap dezelfde fundamentele geestelijke en morele waarden bezitten. Metandere woorden, er moet een collectief geweten voorhanden zijn (Gasser noemt dit"ethisch collectivisme"), met als noodzakelijk kenmerk een in hoge mate uniforme"publieke opinie", althans voor wat fundamentele waarden en normen betreft.Volgens Gasser is dàt wat Tocqueville met "tyrannie van de meerderheid" bedoelde:de vrije wil van de betrokken individuen creëert een collectief gevoelde dwang totconformering aan de gemeenschappelijke wil. Daar een centralistisch bestuurswezen
 8. 8. ontbreekt is een vrije gemeente (of een gemenebest van vrije gemeenten) aangewezenop een machtige publieke opinie om de maatschappelijke cohesie te waarborgen. Alsvoorbeeld noemt Gasser de indrukwekkende eendracht waarmee de Britten zich bijhet begin van de Tweede Wereldoorlog achter hun leiders schaarden.Van alle collectieve bindingen die gezamenlijk de publieke opinie vormen zijn deethische bindingen het fundamenteelst. Volgens Gasser is dit van groot belang:"Terwijl in een hiërarchisch-bureaucratische staat politiek en moraal opfundamenteel verschillende niveaus liggen, zijn ze in de associatief-decentrale staatonafscheidelijk verbonden". Dat is het fundamentele wezenskenmerk van een opgemeentevrijheid gebaseerde gemeenschap. Gasser vat dit samen onder de noemer"communale gemeenschapsethiek".Vervolgens bespreekt Gasser de kenmerken van een communale gemeenschapsethiek:collectieve wetsgetrouwheid, collectief vertrouwen, collectieve verdraagzaamheid,humaniteitsidee.Collectieve wetsgetrouwheid. Een uit vrije associatie en communalisme gegroeidegemeenschap heeft zijn wortels noodzakelijk in het volksrecht (in tegenstelling tot het"herenrecht", het recht van de machthebbers). Immers, vrije en bewapende burgerskunnen slechts vrijwillig een gemeenschap vormen zolang ze gelijklopenderechtsopvattingen hebben. De voor communale gemeenschappen typischewetsgetrouwheid van de burgers vloeit voort uit een collectieve trots op hetbestaande. Dit verklaart ook waarom deze gemeenschappen zo sterk aan hetbestaande recht vasthouden: ze zijn niet bereid de bestaande rechtsorde door eenandere te vervangen. Hoogstens willen ze het geldende recht aanvullen met nieuwerechtsregels. Gemenebesten zijn dus in wezen conservatief, niet in de betekenis van"reactionair" of "niet progressief", wel van "niet revolutionair". Vrijheid is paslevenskrachtig wanneer ze een voedingsbodem vindt in zulk een volksrechtelijk-conservatieve gemeenschapszin. Deze gemeenschappen kennen dan ook geen hogerepolitieke autoriteit dan de overgeleverde en collectief gedragen rechtsorde. Ditverklaart waarom ze voor altijd beschut lijken voor de tendens om zich van binnenuittot een totalitaire staat te ontwikkelen.Collectief vertrouwen. De aldus ontstane verbinding van vrijheid en recht is de basisvan een sterk collectief vertrouwen onder de burgers. Hoezeer de persoonlijkebelangen en overtuigingen onderling ook mogen verschillen, er blijft altijd eenvertrouwen bestaan dat alle partijtegenstellingen overstijgt: het vertrouwen in dewetsgetrouwheid van de meerderheid der medeburgers. Dit collectieve vertrouwenverbindt tegengestelde groepen met elkaar: regerenden en geregeerden, armen enrijken, arbeiders en academici. Het verklaart waarom men in een gemenebest weinigangst heeft voor de "gewone man". Doch zon vertrouwen kan alleen in een kleinegemeenschap bestaan. Daarom moet elk gemenebest opgebouwd zijn uit vrije enautonome lokale gemeenschappen die zich vrijwillig associëren tot een groter geheel
 9. 9. ("collectiviteitenstaat"). Zulke gemeenschappen zijn zelfs in staat, de moderne partij-en klassentegenstellingen grotendeels op te vangen en te milderen. De verhoudingentussen politieke partijen in een gemenebest zijn veel minder gekenmerkt door eenonderlinge strijd om de macht: het algemeen landsbelang staat altijd voorop.Collectieve verdraagzaamheid. Uit dit collectieve vertrouwen op lokaal niveau groeiteen collectieve verdraagzaamheid op regionaal en nationaal niveau. Wie in degemeente geleerd heeft om met zijn tegenstanders naar compromissen te zoeken, zaldit ook op een hoger niveau nastreven. Als de passies of de strijd in een gemeente tehoog oplopen, zullen naburige gemeenten daar weinig begrip voor opbrengen entrachten te bemiddelen, terwijl in centralistische landen lokale rivaliteiten vaak nogversterkt worden door de bestaande partijtegenstellingen. Ook dit is een historischfeit: in de wereld van de gemeentevrijheid waren de klassentegenstellingen nooit zoscherp als in centralistische staten. Ook zijn "conservatief", "liberaal" en"socialistisch" er geen onverzoenlijke tegenstellingen, ze horen integendeelonafscheidelijk bij elkaar. In een gemenebest is de conservatief deels liberaal ensocialist, de liberaal deels conservatief en socialist, de socialist deels liberaal enconservatief.Humaniteitsidee. Het uitgangspunt van een op "ethisch collectivisme" gestuttegemeenschap is, aldus Gasser, "niet de individuele vrijheid, maar degemeentevrijheid". Echter, in de gemeentevrijheid zit immanent "een kiem vanindividuele vrijheid, in de vorm van een levenwekkend en orde scheppend element".De gemeenschap moet er alles aan doen om de geldende collectieve waarden(wetsgetrouwheid, vertrouwen en verdraagzaamheid) te behouden en te versterken.De burgers moeten gemotiveerd blijven om zich in de gemeenschap in te passen en deregels te volgen. Dat kan alleen door een permanente zelfopvoeding van de mensentot vrije, bewuste, verantwoordelijke, verdraagzame burgers. Elke van onderafopgebouwde gemeenschap is erop aangewezen, "zijn burgers aan te manen totrespect van bepaalde levenswaarden". De belangrijkste van deze waarden zijn:respect voor vrijheid en recht, bereidheid tot vertrouwen en trouw aan het gegevenwoord, verdraagzaamheid en gematigdheid, respect voor de rechten van dezwakkeren, het geloof in het goede van de mens en zijn capaciteit om zichzelf teverbeteren. Zo bekeken is de gemeentevrijheid ook de bron van de humanitaire ideezelf. Elk systeem van zelfbestuur is tegelijk een burgerschool, een instelling voorhumanitaire vorming. Alleen op deze geestelijke en morele basis konden stabiele eninwendig gezonde democratieën ontstaan.”
 10. 10. Deel 5: Grondoorzaak de vergeten waardenHet Zwitserse systeem is gebazeerd op de fundamentele mensenrechten, zoals diewerden onwikkeld in de eeuw van de verlichting, en welke kernachtig kunnenworden geformuleerd als volgt “Ieder mens heeft zlefbeschikking over zijn eigenleven, vrijheid en de producten van zijn vrijheid: zijn eigendommen”.
 11. 11. Deel 6: Aanbevolen ordening van desamenlevingWe kunnen nu op natie niveau een grondwet maken waarin deze fundamentelemensenrechten worden gegarandeerd. Een excellente formulering heirvan werdgemaakt door Eric Verhulst in zijn paper: “Imagine all the people, living in peace.United Human Society on Fundamental Principles” welke zal gepubliceerd wordenop de WEA online conference “Economics in Society: The Ethical Dimension” op 5maart 2012. Fundamentele Vrijheden (Rechten) Fundamentele Vrijheden (Rechten) van de Mens 1) Respect (Zelfbeschikking) voor Leven 2) Respect (Zelfbeschikking) voor Vrijheid 3) Respect (Zelfbeschikking) voor EigendomFiguur 3: Door de grondwet krijgt het individu echte rechten, fundamentele rechtengenoemdDie mensen zijn nu vrij overeenkomsten te sluiten met anderen, zelf een organziatievan mensen op te starten, of aan te sluiten bij bestaande organziaties van mensen.Deze overeenkomsten zijn win-win overeenkomsten, zoniet zouden deze niet wordenafgesloten. Mogelijke overeenkomsten zijn: aankoop of verkopsovereenkomst,arbeidsovereenkomst, mede-eigenaar worden van een bedrijf door aankoop aandelenen zo toetreden tot de gemeenschap van de eigenaars van een bedrijf, eigenaarworden van een huis (bijvoorbeeld in een condominium) of eigenaar worden van eenappartementsgebouw en zo toetreden tot de eigenaarsverenig. Een dergelijkesamenleving wordt een contractuele samenleving genoemd. Door dieovereenkomsten krijgt het individue nieuwe rechten bovenop de bestaandefindamentele mensenrechten, maar tegelijk krijgt hij ook nieuwe plichten. Dezenieuwe plichten zijn eigenlijk een beperkte inlevering van de fundamentele
 12. 12. mensenrechten van het individu. Doordat de voordelen (nieuwe rechten) groeter z ijn dan de nadelen (nieuwe plichten) kiest het individu toch voor het aangaan van deze overeenkomsten. Essentieel is dat er keuze is tussen een veelheid aan mogelijkheden (democratie met kleine d). Fundamentele Vrijheden en Vrije Overeenkomsten (Andere Rechten en Plichten) Fundamentele Vrijheden (Rechten) van de Mens Merk op dat de oppervlakte Plichten (= beperking Nieuwe Rechten als van een of meerdere “Nieuwe Rechten” groter is gevolg van Vrije fundamentele vrijheden) dan de beperking van de Overeenkomsten als gevolg van Vrije Fundamentele Vrijheden tussen Vrije Overeenkomsten Individueen, die deze Reflecteert de winst voor het tussen Vrije overeenkomst zien als Individueen, die deze individu. een win-win voor beide overeenkomst zien als OPM: = subjectief partijen een win-win voor beide Voor sommigen kan het net partijen omgekeerd zijn! Figuur 4: De contractuele samenleving. Het afsluiten van een overeenkomst door een individu levert nieuwe rechten op maar brengt ook nieuwe plichten met zich mee. Door toe te treden tot otrganziaties van mensen dienen beslissen te worden genomen over die organziatie en de gemeenschappelijke eigenbdommen die onder het beheer van die organziatie vallen. Op zijn minst wordt elk jaar een vergadering van de stakeholders gehouden. Dit houdt in dat volgende beslissingen dienen te owrden genomen: • Goedkeuring/afkeuring van de rekeningen van het voorbije jaar • Verlenen/niet verlenen van decharge aan de bestuurders • Goedkeuring van het operationeel plan voor het nieuwe jaar • Goedkeuring van de budgetten voor het nieuwe jaar • Aanstelling van de bestuurders • Goedkeuring van wijzigingen van het gemeentelijke reglementDe beslissingen over deze materies worden genomen meerderhed tegen minderheid.Dit is het domein van directe democratie (= democratie met grote D).
 13. 13. Echter de materies waarover die stakeholders in een democratische stemming kunnenbeslissen zijn beperkt. Deze materies worden precies omschreven in hettoetredingscontract tot die otrganisatie. Fundamentele Vrijheden en VrijeOvereenkomsten (Andere Rechten en Plichten) en echte Democratie (of andere vormen van bestuur) Speelveld Fundamentele Vrijheden Echte Democratie (Rechten) van de Mens (1) Kosten onderhoud (1) Gebruik gemeen- Gemeenschappe- schappelijke delen Lijke delen Wegen Wegen Natuur Natuur Sportinfrastructuur Sportinfrastructuur Merk op dat de oppervlakte Plichten (= beperking Nieuwe Rechten als van een of meerdere “Nieuwe Rechten” groter is gevolg van Vrije fundamentele vrijheden) dan de beperking van de Overeenkomsten als gevolg van Vrije Fundamentele Vrijheden tussen Vrije Overeenkomsten Individueen, die deze Reflecteert de winst voor het tussen Vrije overeenkomst zien als Individueen, die deze individu. een win-win voor beide overeenkomst zien als OPM: = subjectief partijen een win-win voor beide Voor sommigen kan het net partijen omgekeerd zijn!Figuur 5: Is er sprake van gemeenschappelijke materies in de organisatie waarin istoegetreden, dan ontstaat er een gebied waarin mogelijkerwijze op democratische wijze(dwz meerderheid tegen minderheid) kan worden beslist. Het toetredingscontract tot deorganisatie bakend ook het gebied van die democratische beslissingen af.Doordat organziaties bepaalde zaken subcontractueren aan andere organziaties ontsaat desamenleving. Zo wordt de samenleving opgebouwd van onder uit.Individu  familie -> appartmentensgebouw of condominium-> gemeente -> kanton ->natie
 14. 14. Contractuele Samenleving = Confederalisme op alle niveaus Staat/ Nieuwe plichten uit een contractuele Organisaties overeenkomst Z1,Z2 ,Z3 ,… Merk op dat niet alle diensten op territoriale basis Nieuwe rechten uit Kanton zijn een contractuele overeenkomst /Organisaties georganizeerd Y1,Y2 ,Y3 ,… Gemeente /Organisaties X1, X2 , X3 ,… Individu met fundamentele mensenrechten (natuurlijke rechten) = absolute rechtenFiguur 6: de kontractuele samenleving. Opbouw van de samenleving van onder uit.Dit is het systeem van gemeentevrijheid. Gemeenten worden bestuurd zoals condomia enappartementsgebouwen worden bestuurd. Met andere woorden gemeenten wordenbestuurd zoals bedrijven.
 15. 15. Besturen van gemeente Gemeente 1 Diensten Dienst 1 Eigendom B Eigendom Kost Eigendom A van B Controle op kost van C Controle op wie dienst levert van A Gemeenschappelijke eigendom van A, B, C, D, E, F,… Dienst 2 Eigendom Eigendom Eigendom van E van F van D Dienst 3 Inwoners A, B, C, D, E, beslissen gezamenlijk over diensten: -welke diensten - welk budget - wie die dienst mag leveren Mandatering is mogelijk en is vrij.Figuur 7: Gemeenschappelijke materies in een appartementsgebouw, condominium eneen gemeente.
 16. 16. Figuur 8: Mogelijke indeling van Vlaanderen in een systeem van gemeentevrijheid.Een gelijkaardige indeling zou men kunnen maken voor de andere gebieden in Belgie.
 17. 17. Deel 7: Quantificering van de winstDe Quantificering van wat hiermee wordt gewonnen voor Belgie verloopt in tweestappen.Stap 1: Vergelijking overheidsefficientie van belgie met de gemiddeldeoverheidsefficientie van Zwitserland • The ECB working paper number 242, July 2003 "Public Sector Efficiency_An International Comparison“ by Afonso, Schuknecht and Tanzi, on Public sectors Performance Indictors (Table II, in attachment) shows an overall governmental efficiency for all tasks executed by the Belgian government a rating of 0.83, while for Switzerland 1.33. (*) • This means that when Belgium takes over for its government the AVERAGE Swiss model, the cost of the Belgian government would be reduced, for the same service, to 0.83/1.33 = 62.5%. Since the Belgian government takes about 50% of the GNP, this study suggests a potential savings of (100% - 62.5%) X 50% = 19.2 % of the GNP compared to the average Swiss model.(*) ECB working paper number 242, July 2003 "Public Sector Efficiency_AnInternational Comparison“ by Afonso, Schuknecht and Tanzi http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ki/ezb/03/w-paper/ecbwp242.pdfStap 2: Vergelijking tussen de meest en de minder efficiente kantons in ZwitserlandBijkomende efficiecientieverhoging door automatische Financiele Referenda: • There are large differences in Switzerland from canton to canton. • When financial referendums are made obligatory, Lars P. Feld, John G. Matsusaka (**) found in their economic correlation studies an efficiency improvement of 14% (very large financial treshold) to 20% (small financial treshold) compared to the case where financial referenda are not obligatory. I.e. additional efficiency improvements occur compared to the Swiss canton.(**)Lars P. Feld, John G. Matsusaka, "Budget referendums and governmentspending: evidence from Swiss cantons“ Journal of Public Economics 87 (2003)2703– 2724 http://www.iandrinstitute.org/New%20IRI%20Website%20Info/I&R%20Research%20and%20History/I&R%20Studies/Feld%20and%20Matsusaka%20-%20Fiscal%20Evidence%20from%20Swiss%20Cantons%20IRI.pdfOr http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/konference/06/03_feld.pdfZo komen we tot de totale besparing: • Introducing automatic financial referenda with low thresholds in Belgium in addition to the system of Gemeindefreiheit results is savings of governmetal costs of 0.083/1.33 x (1-20%) = 50%.
 18. 18. • Since the Belgian government takes about 50% of the GNP, the combination of the ECB study of Afonso, Schuknecht and Tanzi, and the study of Feld and Matsusaka study suggests a potential savings of (100% - 50%) X 50% = 25% % of the GNP.m.a.w een besparing van 25% van het BNP kan worden gerealizeerd door invoering vanhet system van gemeentevrijheid met automatsiche finaciele referenda met lage drempel.Wanneer slechts een derde van die besparing zou gebruikt worden voor productieveinvesteringen, en die investeringen brengen elk jaar 50% op van het geinvesteerde bedrag(dwz een payback periode van twee jaar) op, dan leidt dit over een tijdsperdiode van 15jaar tot een BIJKOMENDE verhoging van het BNP per hoofd van de bevolking met50%.
 19. 19. Deel 8: Een nieuwe rol voor politici.Uit de analyse blijkt duidelijk dat de inefficientie van het Belgische systeem voortkomthet systeem van representatie.Er is een fundamenteel probleem: Politici menen beslissingsrecht te hebben over hetleven , de vrijheid en de eigendommen van burgers.Vermits burgers hun dit niet hebben gegeven op vrijwillige basis, is het recht wat politicimenen te hebben (namelijk beslissen over over het leven , de vrijheid en deeigendommen van burgers) een flagrante schending van de fundamentele mensenrechten.Politici die dit gestolen recht gebruiken zijn in deze visie misdadigers. Politieke partijendie deze gestolen rechten gebruiken zijn dan in deze visie logischerwijze misdaadorganisaties die die gestolen beslissingsrechten over het leven , de vrijheid en deeigendommen van burgers op een minder optimale wijze aanwenden dan dat de burgershet zouden doen mocht die beslissingsrechten hen niet ontnomen zijn.Deit wil zeggen dat de situatie waarin de burgers in een representatieve democratie zichbevinden kan worden beschouwd als een vorm van slavernij.In het voorgestelde systeem is dan ook geen plaats voor gestolen beslissingsrechten,allen voor beslisingsrechten die op vrijwillige basis zijn gegeven.Voor politici is wel een rol weggelegd. De nieuwe rollen voor politici is als volgt:1) Verdedigen belangen van aandeelhouders: Liquid Democracy2) Bestuurders van gemeentelijke bedrijven.Rechtstreekse verkiezing van de uitvoerders door de stakeholders.Door gemeenten te besturen wordt als een bedrijf, dwz aan de hand van diezelfdeprocedures, wordt deze moderne vorm van slavernij, dat het systeem van “representatievedemocratie” in feite is, afgeschaft.“Soldiers! Dont give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you; whoregiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel! Who drill you,diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder! Dont give yourselves to theseunnatural men---machine men with machine minds and machine hearts! You are notmachines! You are not cattle! You are men! You have a love of humanity in your hearts!“Final Speech of "The Great Dictator" by Charlie Chaplin, 1940
 20. 20. “Soldiers!Dont fight for slavery!Fight for liberty! “Final Speech of "The Great Dictator" by Charlie Chaplin, 1940

×