ตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงาน

140,220 views
139,952 views

Published on

อันนี้ไว้สำรองเผื่อว่ารูปมันอาจจะเลื่อนได้จ้า แต่เหมือนกันนะ

14 Comments
69 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
140,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,464
Actions
Shares
0
Downloads
5,579
Comments
14
Likes
69
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงาน

 1. 1. ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ งานและพลังงาน 1. ข้อใดต่อไปนี้สรุ ปถูกต้องสาหรับการเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก 1. พลังงานจลน์มีค่าคงที่ 2. พลังงานศักย์มีค่าคงที่ 3. ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าคงที่ 4. ผลต่างของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าคงที่ 2. มวล 2 ก้อนไม่เท่ากัน, ถูกปล่อยจากความสูง H เหนือพื้นดิน โดยมวล M1 ไถลลงตามพื้นเอียงทามุม 30° กับแนวราบและไม่มีแรงเสียดทาน มวล M2 ไถลลงตามพื้นเอียงทามุม 45° กับแนวราบไม่มีแรง เสียดทานเช่นกัน ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. M1 จะถึงพื้นหลัง M2 และอัตราเร็วก่อนถึงพื้นของ M1 น้อยกว่าของ M2 2. M1 และ M2 จะถึงพืนพร้อมกันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน ้ 3. M1 จะถึงพื้นหลัง M2 แต่อตราเร็วของทั้งสองมวลก่อนถึงพื้นมีค่าเท่ากัน ั 4. ไม่มีขอที่ถูกต้อง ้ 3. ในการปล่อยวัตถุจากที่สูงลงมายังพื้นดิน ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วงเพิมขึ้นแต่พลังงานจลน์ลดลง ่ 2. พลังงานศักย์ ณ จุดต่าสุดมีคาเท่ากับพลังงานจลน์ ณ จุดสูงสุด ้ 3. พลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลงแต่พลังงานจลน์เพิมขึ้น่ 4. พลังงานศักย์โน้มถ่วงมากเป็ น 2 เท่าของพลังงานจลน์ ณ จุดสูงสุด 4. ถ้านาลูกปื นเหล็กใส่เข้าไปในกระบอกปื นเด็กเล่น ซึ่งวางในแนวดิ่ง ปรากฏว่าสปริ งภายในกระบอก ปื นหดสั้นไปจากเดิมครึ่ งหนึ่ง อยากทราบว่าพลังงานรวมของระบบซึ่งประกอบด้วยลูกปื นเหล็ก และสปริ งภายหลังจากสปริ งหดตัวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อแรงเสียดทานและมวลของ สปริ งน้อยมาก 1. ลดลงเนื่องจากลูกปื นเหล็กสูญเสียพลังงานศักย์ 2. ลดลงเนื่องจากพลังงานรวมของระบบไม่คงที่ 3. เท่าเดิมเนื่องจากสอดคล้องกับกฎอนุรักษ์พลังงาน 4. เพิมขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากสปริ งมีพลังงานศักย์เพิมขึ้น ่ ่ ่ ่ 5. ถ้า A เป็ นระดับพื้นห้อง B อยูสูงจากพื้นห้อง 4 เมตร C อยูสูงจากพื้นห้อง 6 เมตร ชนิดานาวัตถุมวล ่ 2 กิโลกรัม เดิมอยูที่ A ต่อมานาไปวางที่ B และ C ตามลาดับ (พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะคิดเทียบกับ ระดับอ้างอิง) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ที่ระดับ A วัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็ นศูนย์ ข. ที่ระดับ B วัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็ น 80 จูล ค. ที่ระดับ C วัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็ น 120 จูล
 2. 2. ่ ่ ง. เมื่ออยูที่ระดับ C วัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่าเมื่ออยูที่ระดับ B 40 จูล ข้อใดถูกต้อง 1. ข้อ ก เท่านั้น 2. ข้อ ข เท่านั้น 3. ข้อ ค และ ง 4. ถูกทุกข้อ6. การทางานในข้อใดไม่ สูญเสียพลังงาน 1. เครื่ องกลมีประสิทธิภาพ 100% 2. เครื่ องกลมีประสิทธิภาพ 80% 3. เครื่ องกลมีประสิทธิภาพ 60% 4. เครื่ องกลมีประสิทธิภาพน้อย ๆ7. เมื่อออกแรงยืดสปริ ง A และ B ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดเป็ นไปตามกราฟดัง รู ป สามารถวิเคราะห์ได้วา ่ 1. สปริ ง A มีค่านิจมากกว่าสปริ ง B 2. สปริ ง A ยืดหดมากกว่าสปริ ง B เมื่อแรงกระทาเท่ากัน 3. เมื่อออกแรงกระทาเท่ากัน สปริ ง A มีพลังงานศักย์นอยกว่าสปริ ง B ้ 4. เมื่อสปริ งยืดเท่ากัน สปริ ง A มีพลังงานศักย์มากกว่าสปริ ง B8. มาสเตอร์อนออกแรงเพือทากิจกรรมต่าง ๆ แรงของมาสเตอร์อนในข้อใดที่ทาให้เกิดงานตาม ้ ่ ้ ความหมายของงานในทางฟิ สิกส์ ก. ว่ายน้ าข้ามคลอง ข. เปลี่ยนอิริยาบถจากนังพับเพียบแล้วลุกขึ้นยืนร้องเพลงดอกไม้กบหัวใจ ่ ั ค. ไต่เชือกลงจากหน้าผาอย่างช้า ๆ ง. โหนตัวข้ามคลองด้วยเชือกเส้นเดียวที่วางตัวในแนวระดับ ข้อใดถูก 1. ก และ ค 2. ข และ ง 3. ก, ข และ ค 4. ถูกทั้ง ก, ข, ค และ ง9. ข้อใดไม่ ถูกต้อง 1. หน่วยของงานเป็ นนิวตัน เมตร 2. ยกของจากโต๊ะวางไว้บนพื้นไม่เกิดงาน 3. แจกันตกจากโต๊ะถือว่าเกิดงาน 4. หิ้วถังน้ ามวล 20 กิโลกรัม เดินไปบนพื้นราบ ถือว่าไม่เกิดงานในการหิ้วถัง10. กระโดดค้ าถ่อ มีการเปลี่ยนพลังงานใดบ้าง 1. พลังงานจลน์ ื ่ พลังงานศักย์ยดหยุน พลังงานศักย์โน้มถ่วง 2. พลังงานศักย์โน้มถ่วง ื ่ พลังงานศักย์ยดหยุน
 3. 3. 3. พลังงานจลน์ ื ่ พลังงานศักย์ยดหยุน ื ่ 4. พลังงานศักย์ยดหยุน พลังงานจลน์11. ข้อใดให้ความหมายของงานได้ถูกต้อง 1. เมื่อแรงลัพธ์ไม่เป็ นศูนย์ มีงานเกิดขึ้นเสมอ 2. แรงคูณด้วยระยะทางที่ต้งฉากกับแนวแรง ั 3. งานจะมีค่ามากที่สุด เมื่อแรงและการกระจัดมีทิศเดียวกัน 4. งานเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับแรง12. สปริ ง A และ B มีค่านิจของสปริ งไม่เท่ากัน ถ้าถูกกดด้วยแรงที่เท่ากันข้อความใดสรุ ปได้ถูกต้อง ที่สุด 1. สปริ งที่มีค่านิจมากจะถูกใช้งานมากกว่า 2. สปริ งที่มีค่านิจน้อยจะถูกใช้งานมากกว่า 3. สปริ งทั้งคู่จะถูกใช้งานเท่า ๆ กัน 4. ไม่มีคาตอบในข้อ 1 – 313. นาย ก ออกแรงเพือทากิจกรรมต่าง ๆ แรงของนาย ก ในข้อใดที่ทาให้เกิดงานตามความหมายของ ่ งานในทางฟิ สิกส์ ก. ว่ายน้ าข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ข. เปลี่ยนอิริยาบถจากนังพับเพียบเป็ นลุกขึ้นยืน ่ ค. ไต่เชือกลงจากหน้าผาอย่างช้า ๆ ง. โหนตัวข้ามคลองด้วยเชือกเส้นเดียวที่วางตัวในแนวระดับ ข้อที่ถูกคือ 1. ก, ค 2. ข, ง 3. ก, ข, ค 4. ก, ข, ค, ง14. วัตถุมวล 1 กิโลกรัมวางไว้ดงรู ป เมื่อปล่อยวัตถุตกลงมา จงหาอัตราเร็วของวัตถุขณะกระทบสปริ งมี ั ค่าเท่าใด กาหนดให้ g = 10 เมตร/วินาที2 1. 18.0 เมตรต่อวินาที 2. 9.0 เมตรต่อวินาที 3. 4.2 เมตรต่อวินาที 4. 3.5 เมตรต่อวินาที15. จากโจทย์ขอที่ 14 ถ้าสปริ งมีค่า k = 10,000 นิวตันต่อเมตร สปริ งจะถูกกดลงไปเท่าใด ้ 1. ถูกกดจนสุด 2. 9.0 เซนติเมตร 3. 4.2 เซนติเมตร 4. 3.5 เซนติเมตร16. ออกแรงในแนวระดับ F ขนาด 8 นิวตัน เพือทาให้วตถุมวล 2 กิโลกรัม ที่กาลังเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง ่ ั บนพื้นราบลื่นในแนวระดับ ทาให้วตถุมีอตราเร็วลดลงจากเดิม 4 เมตร/วินาที ในระยะกระจัด 5 ั ั เมตร จงคานวณหาอัตราเร็วของวัตถุก่อนที่มีแรง F มากระทา 1. 7 เมตร/วินาที 2. 6 เมตร/วินาที 3. 4 เมตร/วินาที 4. 3 เมตร/วินาที
 4. 4. 17. จากรู ปกาหนดให้วตถุ A มีมวล 25 kg สปริ งมีค่านิจเท่ากับ 1.2 X 103 N/m และสัมประสิทธิ์ของแรง ั เสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุ A เป็ น 0.3 ถ้าดึงวัตถุ W ให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่เป็ น ระยะทาง 50 cm จงหาขนาดของงานที่วตถุ W ทาได้ ั 1. 187.5J 2. 150.0J 3. 142.5J 4. 127.0J ้ ่ ่18. วัตถุกอนหนึ่งถูกคนค่อย ๆ วางบนสปริ งซึ่งตั้งอยูในแนวดิ่ง เมื่ออยูในสภาพนิ่ง สปริ งหดตัวไป 15 cm แต่ถาปล่อยให้วตถุตกลงมาเองจากปลายบนสุดของสปริ ง สปริ งจะถูกกดเป็ นระยะทางมากที่สุด ้ ั กี่เซนติเมตร 1. 18 cm 2. 22 cm 3. 25 cm 4. 30 cm19. ถ้าจะยิงลูกกระสุนมวล 30 กรัม ด้วยหนังสติ๊กให้ข้ ึนไปได้สูง 15 เมตรในแนวดิ่ง จะต้องใช้แรงดึง ก่อนปล่อยเท่าใด ถ้าการยืดของหนังสติ๊กเป็ นแบบสปริ ง และยืดออก 20 เซนติเมตร 1. 30 นิวตัน 2. 45 นิวตัน 3. 60 นิวตัน 4. 120 นิวตัน20. ในขณะที่ฝนตกนั้น พื้นถนนระดับราบแห่งหนึ่ง มีสมประสิทธิ์ค วามเสียดทานลดลงเป็ นหนึ่งในสี่ ั ของเมื่อถนนแห้ง จงหาว่าอัตราเร็วของรถขณะที่ขบฝ่ าสายฝนจะเป็ นเท่าใด ถ้าสามารถเบรกให้หยุด ั ได้ในระยะทางเดียวกันเมื่อขับรถบนถนนแห้งด้วยอัตราเร็ว 50 เมตรต่อวินาที 1. 25 m/s 2. 30 m/s 3. 35 m/s 4. 40 m/s21. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ลงจากพื้นเอียงด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที พื้นเอียงทามุม 37 องศา กับแนวราบสูง 3 เมตร มีสมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.2 วัตถุเคลื่อนที่ลงชนสปริ งจนหยุดนิ่ง ั เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 4 เมตร สปริ งหดเข้าไปกี่เมตร ถ้าสปริ งมีค่านิจสปริ ง 1,081.60 นิวตันต่อเมตร 1. 0.26 2. 0.50 3. 0.60 4. 1.0022. วัตถุมวล 2 กก. กดอัดสปริ งที่มีค่า k = 400 N/m ทาให้สปริ งยุบเป็ นระยะ 0.18 เมตร เมื่อมวลถูก ปล่อยจึงถูกสปริ งดันให้ข้ ึนไปตามพื้นเอียงลื่น ทามุม 37° กับแนวราบ จงหา ก. เมื่อมวลถูกผลักจากสปริ งจะมีความเร็วสูงสุดเท่าไร ข. มวล 2 กก. จะขึ้นไปได้สูงเท่าไรจากพื้นก่อนที่จะไถลกลับ
 5. 5. 23. เชือกยาว 1 เมตร ปลายหนึ่งผูกมวล 4 กิโลกรัม ดึงมวลออกมาทางขวามือ จนกระทัวเชือกทามุม 60 ่ ่ กับแนวดิ่งแล้วปล่อย วัตถุเคลื่อนที่ผานจุดต่าสุด แล้วขึ้นไปได้สูงสุดทางซ้ายมือเป็ นระยะ 0.25 เมตร พลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากต้านเป็ นกี่จูล 1. 10 2. 20 3. 30 4. 4024. ทิ้งมวล 10 กิโลกรัม ณ ที่สูง 10 เมตร จากพื้นดิน หลังจากกระทบดินแล้ว มวลจมลงไปในดิน 10 เซนติเมตร จงหาแรงต้านเฉลี่ยของดิน 1. 1,000N 2. 10,000N 3.10,100N 4.11,000N25. ลูกปื นมวล 40g ถูกยิงออกจากลา กล้องปื นด้วยความเร็ว 300 m/s ทะลุแผ่นไม้หนา 4 cm ทาให้ ความเร็วลูกปื นขณะหลุดออกจากแผ่นไม้อีกด้านหนึ่งเหลือเพียง 100 m/s ให้หาขนาดแรงเฉลี่ยที่ แผ่นไม้กระทาต่อลูกปื น 1. 4 X 102 2. 4 X 104 3. 4 X 105 4. 4 X 10626. สปริ งตัวหนึ่งยาว 20 เซนติเมตร มีค่านิจของสปริ ง 20,000 นิวตัน/เมตร วางอยูบนพื้นเอียง ดังรู ป ถ้า ่ เรากดกล่องมวล 100 กรัม อัดสปริ งจนหดเป็ นระยะ 5 เซนติเมตรแล้วปล่อย กล่องเคลื่อนที่ลงมาถึง ่ ปลายพื้นเอียง มีความเร็วเท่าใดขณะวัตถุอยูที่ปลายพื้นเอียง ถ้าพื้นเอียงยาว 40 เมตร 15 เซนติเมตร 1. 20 m/s 2. 30 m/s 3. 40 m/s 4. 50 m/s27. นายขาวทาการทดลองการตกอิสระของวัตถุมวล m บนดาวดวงหนึ่งซึ่งมีอตราเร่ งเนื่องจากแรงโน้ม ั ถ่วงคงที่ a โดยปล่อยให้วตถุลงมาจากที่สูงแล้ววัดพลังงานจลน์สุดท้าย (EK) กับเวลา (t) ในการตก ั ซึ่งสามารถเขียนกราฟระหว่าง EK กับ t2 ได้ดงรู ป ค่าความชันของกราฟเป็ นเท่าใด ั
 6. 6. ้28. วัตถุมวล 0.2 กิโลกรัมพลัดตกจากที่สูง 20 เมตร วัตถุกอนนั้นจะกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วเท่าใด ถ้า แรงต้านการเคลื่อนที่ของอากาศเป็ นไปตามกราฟที่กาหนดให้ โดย S คือระยะทางที่วตถุเคลื่อนที่ ั 1. 8 m/s 2. 10 m/s 3. 15 m/s 4. 20 m/s29. กดวัตถุมวล 0.2 กิโลกรัม เข้าสัมผัสกับสปริ งที่จดไว้บนพื้นเอียงเกลี้ยง มุม 30 องศา โดยยึดอีกปลาย ั ข้างหนึ่งของสปริ งไว้ ดังรู ปเมื่อสปริ งหดเข้าไป 0.1 เมตร แล้วปล่อย จงหาอัตราเร็วของวัตถุขณะที่ เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงได้ไกล 4 เมตร (กาหนดให้ค่านิจของสปริ งเท่ากับ 100 นิวตันต่อเมตร) 1. 3√5 เมตร/วินาที 2. 4√5 เมตร/วินาที 3. 5√3 เมตร/วินาที 4. √85 เมตร/วินาที30. จากรู ป เชือกและรอกเบามีแรง 50 นิวตัน ดึงปลายเชือกเพือให้มวล 10 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปตามพื้น ่ เอียง ซึ่งมีสมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์เป็ น 0.5 จงหาความเร็วของมวลนี้ เมื่อเคลื่อนที่ไปตาม ั พื้นเอียงได้ 2 เมตร 1. 4 เมตร/วินาที 2. 6 เมตร/วินาที 3. 8 เมตร/วินาที 4. 10 เมตร/วินาที31. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 10 เมตร /วินาที จากจุด A ไปตามรางเกลี้ยงเมื่อ ้ เคลื่อนที่มาถึงจุด B วัตถุมีความเร็วขนาดเท่าใดในหน่วยเมตร/วินาที 1. 11.4 2. 17.3
 7. 7. 3. 17.6 4. 20.032. ในกรณี ที่วตถุตกลงมาจากที่สูง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ของวัตถุ (Ek) และเวลา (t2) ั ควรจะเป็ นไปตามกราฟรู ปใด33. ปล่อยวัตถุจากจุด A ซึ่งสูงจากพื้นดิน 10 เมตร ระหว่าง A และ B มี Loop (วงกลม) 2 วง รัศมี = 2 เมตร = 1 เมตร ถ้ากาหนดให้มวลก้อนนี้มีขนาด 2 kg พื้น AB ลื่น พื้น BC มี สัมประสิทธิ์ความเสียด ทานจลน์เป็ น 0.5 จงหาระยะ BC ที่วตถุน้ ีจะไปหยุด ั 1. 20 เมตร 2. 15 เมตร 3. 10√2 เมตร 4. 5√3 เมตร ่34. ปล่อยมวลให้เคลื่อนที่จากเดิมอยูนิ่งและสปริ งยังไม่ยดหรื อหด จงหาว่ามวล 10 กิโลกรัม เข้าชนพื้น ื ระดับด้วยความเร็วเท่าไร (พื้นเอียงลื่น) 1. 4.5 เมตร/วินาที 2. 6.4 เมตร/วินาที 3. 7.8 เมตร/วินาที 4. 9.0 เมตร/วินาที35. ปล่อยตุมน้ าหนักขนาดมวล m กิโลกรัม ผูกด้วยเชือกยาว L เมตร จากตาแหน่งที่เชือกทามุม 53° กับ ้ แนวดิ่ง ให้หาว่าขณะที่เชือกทามุม 37° กับแนวดิ่ง ดังรู ป วัตถุจะมีความเร็วเท่าใด (m/s) กาหนดให้ g = 10 m/s2 1. √2L 2. 2√L 3. √2mL 4. 2√mL
 8. 8. ่36. เด็กคนหนึ่งออกแรงผลักกล่องของเล่นมวล 3 kg ซึ่งวางนิ่งอยูบนพื้นราบด้วยแรงขนาด 20 N ในทิศ กดลง ทามุม 37° กับแนวระดับ ให้เคลื่อนที่เป็ นระยะทาง 10 m ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างพื้นกับกล่องเท่ากับ 0.1 อยากทราบว่างานของแรงลัพธ์ที่เกิดบนวัตถุเป็ นกี่จูล 1. 202 2. 118 3. 106 4. 7437. จากรู ป สปริ งทั้งสองเส้นมีความปกติ จากนั้นดันมวล 1 กิโลกรัม จาก A ไป B แล้วปล่อยให้ เคลื่อนที่บนพื้นระดับราบลื่น มวลนี้จะมีความเร็วเท่าไรขณะผ่าน A 1. 0.5 เมตร/วินาที 2. 0.6 เมตร/วินาที 3. 0.7 เมตร/วินาที 4. 0.8 เมตร/วินาที38. จากรู ป วัตถุมวล 0.5 kg ถูกปล่อยให้ไถลลงมาตามรางโค้ง AB รัศมี 1 m ถ้าที่ตาแหน่งต่าสุด วัตถุมี ั อัตราเร็ว 3 m/s จงหางานเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างวัตถุกบรางโค้ง 1. 1.75 J 2. 2.75 J 3. 3.75 J 4. 4.75 J39. มวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวราบบนพื้นที่มีแรงเสียดทาน 8 นิวตัน เข้าชนสปริ งด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที ทาให้สปริ งหดตัว 10 เซนติเมตร ค่าคงตัวของสปริ งเป็ นเท่าใดในหน่วยนิวตัน/เมตร 1. 420 นิวตัน/เมตร 2. 540 นิวตัน/เมตร 3. 640 นิวตัน/เมตร 4. 840 นิวตัน/เมตร40. จากรู ป เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของลูกบอลที่ถูกเตะให้เคลื่อนที่ข้ ึนไป แนวดิ่งและเวลาที่ใช้ในการ เคลื่อนที่ โดย A เป็ นค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง (Ep) ณ ตาแหน่งสูงสุด ของลูกบอลและ ณ เวลา 1 วินาทีเดียวกันนี้ลูกบอลมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง (Ep) เท่ากับ B อยาก ทราบว่า ณ เวลา 1 วินาที ลูกบอลมีพลังงานจลน์ (Ek) เท่ากับ C ซึ่งมีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 1. 3(A + B)/4 2. (A + B)/4 3. 4(A – B)/3
 9. 9. 4. (A – B)41. เมื่อใช้แรงอัดสปริ งตัวหนึ่งให้หดสั้นลงต้องใช้แรงเปลี่ยนแปลงตามกราฟที่กาหนดให้ ขณะที่สปริ ง ั ถูกอัดเข้าไปเป็ นระยะ 0.2 เมตร นาวัตถุมวล 2.0 kg มาติดไว้กบปลายสปริ งนี้ แล้วปล่อยบนพืนลื่น ้ สปริ งจะดันวัตถุออกมา จงหาอัตราเร็วของมวลนี้เมื่อสปริ งเคลื่อนที่มาถึงตาแหน่ง 0.1 เมตร จาก ตาแหน่งถูกอัดสูงสุด 1. 2 m/s 2. √3 m/s 3. √2 m/s 4. 1.2 m/s42. ในการทดลองเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ได้ผลความสัมพันธ์ระหว่างงาน (F • s) กับความเร็วสุดท้ายของรถทดลองยกกาลังสอง (V2) ดังรู ป ถ้า ณ เวลาหนึ่งความเร็วของรถ ทดลองเป็ น 0.8 เมตรต่อวินาที รถทดลองจะมีพลังงานจลน์ ณ ขณะนั้นเป็ นกี่จูล 1. 1.55 X 10-1 J 2. 1.75 X 10-1 J 3. 1.95 X 10-1 J 4. 2.13 X 10-1 J43. เมื่อปล่อยให้วตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ดังรู ปตกลงมาได้ 80 เซนติเมตร วัตถุน้ ีมีความเร็ว 30 เซนติเมตร ั ต่อวินาที แรงเสียดทานที่พ้นราบกระทาต่อมวล 2.0 กิโลกรัม มีค่าเท่าใด ื 1. 1.2 N 2. 2.3 N 3. 3.4 N 4. 3.9 N44. วัตถุมวล 2 kg ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ลงมา ขณะที่เส้นเชือกทามุม 30 องศากับแนวระดับ ถ้าเส้นเชือก ยาว 2 m จงหาความเร็วของวัตถุที่จุดต่าสุด 1. 2.47 m/s 2. 3.47 m/s
 10. 10. 3. 4.47 m/s 4. 5.47 m/s45. เฮลิคอปเตอร์ลาหนึ่งขณะลอยนิ่งเหนือหมู่บานหนึ่งที่ถูกน้ าท่วมทางภาคเหนือ ได้ทิงถุงเสบียง ้ ้ อาหารลงไป พบว่าเมื่อพลังงานศักย์ ลดลง 3,000 จูล ถุงเสบียงจะมีความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที จงหา ว่าถุงเสบียงมีมวลเท่าใด 1. 5 กิโลกรัม 2. 10 กิโลกรัม 3. 15 กิโลกรัม 4. 20 กิโลกรัม46. อนุภาคเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง P ไปตามผิวเกลี้ยงของครึ่ งทรงกลมรัศมี R อยากทราบว่าอัตราเร็ว ของอนุภาคขณะหลุดจากผิวครึ่ งทรงกลมที่จุด Q (ดังรู ป) เป็ นดังข้อใด47. วัตถุมวล 1.0 kg ผูกติดกับสปริ งซึ่งมีค่านิจเท่ากับ 50 N/m เมื่อออกแรงดึงวัตถุไปทางขวาจนสปริ ง ยืดออกจากตาแหน่งสมดุลเดิมเป็ นระยะ 10 cm จึงปล่อยวัตถุและสปริ งเคลื่อนที่ ถ้าสัมประสิทธิ์แรง ่ เสียดทานเท่ากับ 0.1 จงหาความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ผานตาแหน่งสมดุลเดิม 1. 0.55 m/s 2. 0.65 m/s 3. 0.78 m/s 4. 0.89 m/s ่ ้48. สปริ งอันหนึ่งวางนิ่งอยูบนพืนราบ ปลายข้างหนึ่งยืดกับผนังห้อง ออกแรงดึงสปริ งให้ยดออกจาก ื เดิมเป็ นระยะ A เขียนกราฟระหว่างแรงที่ดึงและระยะที่สปริ งยืดได้ดงรู ป งานที่ทาให้ สปริ งยืดเป็ น ั ระยะ A จะเป็ นกี่เท่าของงานที่ทาให้สปริ งยืดเป็ นระยะ 1. 1.5 เท่า 2. 2 เท่า 3. 3 เท่า 4. 4 เท่า49. ขว้างวัตถุลงมาตรง ๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 20 m/s จากสะพานสูงจากพื้น 25 m เมื่อวัตถุตก กระทบพื้นแล้วจึงกระเด้งกลับขึ้นไปทันที จงหาว่าวัตถุจะกระเด้ง ขึ้นไปได้สูงจากพื้นเป็ นระยะ เท่าไร 1. 20 m 2. 25 m 3. 35 m 4. 45 m
 11. 11. 50. จากรู ป สปริ งมีค่าคงที่ 10 N/m ผูกติดกับวัตถุมวล 500 g วางอยูบนพื้นราบเกลี้ยง เมื่อดันวัตถุให้อด ่ ั สปริ งให้หดจากตาแหน่งสมดุล 15 cm อยากทราบความเร็วของวัตถุเป็ นกี่ m/s ขณะที่วตถุถูกสปริ ง ั ผลักให้อยู่ ณ ตาแหน่ง 10 cm ห่างจากตาแหน่งสมดุล 1. 0.5 2. 1.0 3. 1.5 4. 2.2 ่51. ปล่อยวัตถุมวล 5 kg ให้ตกลงมาจากเดิมอยูนิ่ง และสปริ งไม่ยดหรื อหดขณะเริ่ มปล่อย จงหาระยะ d ื ที่มวล 5 kg ตกลงมาได้ไกลที่สุด ใช้ g = 10 m/s 1. 30/k 2. 40/k 3. 50/k 4. 60/k52. ในการยกวัตถุมวล 72 กิโลกรัม โดยใช้รอกเดี่ยวที่เบามาก ดังรู ป ประสิทธิภาพของรอกเท่ากับ 90% จะต้องออกแรงดึงเชือกอย่างน้อยกี่นิวตัน 1. 80 2. 360 3. 400 4. 80053. ในการยิงลูกหินมวล 50 กรัม โดยการออกแรงดึงยางของหนังสติ๊กให้ยดกับระยะยืด เขียนเป็ นกรา ฟ ื ได้ดงรู ป เมื่อปล่อยลูกหินจากตาแหน่งที่ยดออกมา 10 เซนติเมตร ลูกหินจะมีพลังงานจลน์เท่าไร ั ื 1. 1.5 จูล 2. 1.7 จูล 3. 1.9 จูล 4. 2.1 จูล ่54. นายดาเข็นรถยนต์มวล 500 kg ให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยแรงคงที่ 50 N เขาสังเกตได้วา เมื่อ ผ่านตาแหน่ง A รถมีความเร็ว 4 m/s และเมื่อผ่านตาแหน่ง B เขาใช้กาลังเป็ น 1¼ เท่าของกาลังที่ใช้ เมื่อผ่านตาแหน่ง A อยากทราบว่างานในการเข็นรถจาก A ถึง B เป็ นเท่าไร
 12. 12. 1. 3,000 J 2. 2,750 J 3. 2,500 J 4. 2,250 J55. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเครื่ องหนึ่งมีประสิทธิภาพ 80% จะให้งานที่เป็ นประโยชน์ออก มาในอัตรากี่วตต์ ั เมื่อใส่กาลังให้แก่เครื่ อง 0.4 กาลังม้า (1 H.P.=750W) 1. 240 2. 300 3. 375 4. 60056. หินก้อนหนึ่งมวล 20 กิโลกรัม ไถลลงตามเนินเอียง ถ้าก้อนหินมีอตราเร็ว 1 เมตร/วินาที ที่จุด A ั และ 4 เมตร/วินาทีที่จุด B จงหางานของแรงเสียดทานที่กระทาต่อก้อนหินในช่วงการเคลื่อนที่จาก A ไป B 1. 320 จูล 2. 460 จูล 3. 650 จูล 4. 810 จูล57. ชายคนหนึ่งสาวน้ าเต็มถังมวล 2 กิโลกรัม ขึ้นจากบ่อซึ่งลึก 20 เมตร ด้วยความเร่ งสม่าเสมอ ถึงปาก บ่อภายในเวลา 20 วินาที จงคานวณค่างานที่ชายคนนั้นทา 1. 101 2. 202 3. 303 4. 40458. ปั๊ มน้ าสามารถสูบน้ าขึ้นไปเก็บไว้ในถังซึ่งสูงขึ้นไป 10 m ในอัตรา 10 m3/sec จงหางานที่ทาในเวลา 1 ชัวโมงของปั๊ มนี้ ถ้าความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 103 kg/m3 ่ 1. 3.6 X 106 J 2. 3.6 X 107 J 3. 3.6 X 108 J 4. 3.6 X 109 J59. วัตถุมวล m วางห่างจากสปริ งในแนวดิ่ง h เมื่อทิงวัตถุลงมากระทบสปริ ง ปรากฏว่าสปริ งหดเป็ น ้ ระยะ x แสดงว่าค่านิจของสปริ ง k มีค่าเท่ากับ
 13. 13. 60. รถมวล 1,000 kg เคลื่อนที่จากจุด A ในรู ป ไปยังจุด B และจุด C จงหาพลังงานศักย์ที่จุด B และที่จุด C เมื่อเทียบกับจุด A 1. +1 X 105 J และ -1.5 X 105 J 2. +2 X 105 J และ -2.5 X 105 J 3. -1 X 103 J และ +1.5 X 103 J 4. -2 X 103 J และ +2.5 X 103 J61. จงหาความเร็วอย่างน้อยที่นกกระโดดสูงจะต้องมีในการกระโดดค้ าถ่อ ให้พนระดับ 5 m ถ้านัก ั ้ กระโดดสูงมีมวล 70 kg และมีจุดศูนย์ถ่วงจากพื้น 90 cm 1. 6.06 m/s 2. 7.06 m/s 3. 8.06 m/s 4. 9.06 m/s62. มวล 1 กิโลกรัม วางบนพื้นลื่น เมื่อใช้แรง P1, P2, P3 ขนาด 10 นิวตัน กระทาต่อมวลในทิศทามุม 90°, 37°, 0 องศา ตามลาดับ มีผลทาให้มวลเคลื่อนที่ได้ทาง 10 เมตร ผลของงานที่เกิดจากแรงทั้ง สามควรเป็ นดังข้อใด 1. งานของ P2 = ½ ของงาน P1 < งานของ P3 2. งานของ P1 > ของงาน P2 > งานของ P3 3. งานของ P1 = ของงาน P3 > งานของ P2 4. งานของ P1 < ของงาน P2 < งานของ P363. ออกแรง 10 N ในแนวระดับกระทาต่อวัตถุมวล 5 kg ที่วางบนพื้นเอียงซึ่งทามุม 53° กับแนวระดับ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงเป็ นระยะทาง 4 m ดังรู ป ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นเอียงมีค่า 0.5 อยากทราบว่างานของแรง 10 N เป็ นกี่จูล 1. 32 2. 24 3. -24
 14. 14. 4. -32 64. วัตถุหนัก 10 นิวตัน วางสัมผัสกับสปริ งพอดีเมื่อปล่อยวัตถุลงมาจะกดสปริ งให้หดลง ถ้าค่านิจของ สปริ งมีค่า 100 นิวตัน/เมตร จงหาแรงที่สปริ งกระทาต่อวัตถุมากที่สุด 1. 10 นิวตัน 2. 20 นิวตัน 3. 50 นิวตัน 3. 100 นิวตัน ่ 65. จากรู ป พื้นมีแรงเสียดทาน 2 นิวตัน วัตถุมีมวล 5 กิโลกรัม วางอยูบนพื้น ถูกดึงด้วยแรง F ผ่านรอก เกลี้ยง เอียงทามุม 37° กับแนวราบ ดังรู ป ถ้าเดิมวัตถุหยุดนิ่ง ออกแรง F ขนาด 20 N นาน 2 วินาที จงหางานที่แรง F นี้กระทา 1. 144.0 J 2. 115.2 J 3. 112.0 J 4. 89.6 J ่ 66. สมมติวาเมื่อผูขบห้ามล้อรถยนต์แล้วมี แรงเสี ยดทาน คงตัวไปกระทากับล้อรถข้อความใดต่ อไปนี้ ้ั ถูกต้อง 1. รถยนต์สูญเสียพลังงานจลน์ดวยอัตราคงตัว ้ 2. ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดจะเป็ นสัดส่วนกับอัตราเร็วของรถยนต์ก่อนการห้ามล้อ 3. ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดจะเป็ นสัดส่วนกับ (อัตราเร็ว )2 ของรถยนต์ก่อนการห้ามล้อ 4. ค่าความชันของกราฟมีขนาดเท่ากับขนาดของมวลรถทดลอง 67. จากการทดลองการเคลื่อนที่ของมวลรถทดลอง เมื่อเขียนกราฟระหว่างงาน (W) กับอัตราเร็วสุดท้าย กาลังสอง (V2) จะได้ดงรู ป พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้ อใดผิด ั 1. งานที่ทาเพิมขึ้นทาให้พลังงานจลน์เพิมขึ้น ่ ่ ่ 2. แรงเสียดทานทาให้เส้นกราฟไม่ผานจุดกาเนิด 3. ค่าความชันของกราฟมีหน่วยเดียวกับหน่วยของมวล 4. ค่าความชันของกราฟมีขนาดเท่ากับขนาดของมวลรถทดลอง
 15. 15. ้ ่68. ปล่อยวัตถุกอนหนึ่งมวล m กิโลกรัม ซึ่งอยูสูง h เมตร ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ไม่มีแรงต้าน อากาศอยากทราบว่าหลังจากปล่อยวัตถุตกลงมาเป็ นเวลานานกี่วนาที จึงจะทาให้วตถุมีพลังงาน ิ ั 2 จลน์เป็ น 3/7 เท่าของพลังงานศักย์เดิมตอนแรก (กาหนดให้ g = 10 m/s )69. จากรู ป รอกทุกตัวเบาและเกลี้ยง เมื่อออกแรง F ดึงเชือกทาให้งานของแรง F เป็ น 200 จูล จงหางาน ของน้ าหนัก 200 N 1. 200 จูล 2. 100 จูล 3. 50 จูล 4. หาไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ70. สปริ งอันหนึ่งเมื่อได้รับแรง 10 N จะยืดออก 5 cm ถ้าออกแรงกดสปริ งนี้ 20 N จากตาแหน่งสมดุล สปริ งจะหดกี่เซนติเมตร และขณะนั้นสปริ งมีพลังงานศักย์เท่าไร 1. 0.5 cm และ 0.5 J 2. 0.5 cm และ 1.0 J 3. 1.0 cm และ 0.5 J 4. 1.0 cm และ 1.0 J71. วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบ ซึ่งมีแรงเสียดทาน 6 นิวตัน เข้าชนสปริ งด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาที สปริ งจะหดเข้าไปมากที่สุดเท่าไร ถ้าสปริ งมีค่านิจ 40 นิวตัน/เมตร 1. 0.1 เมตร 2. 0.3 เมตร 3. 0.5 เมตร 4. 0.7 เมตร72. มอเตอร์ไฟฟ้ าของปั๊ มจันเครื่ องหนึ่งสามารถดึงมวล 200 กิโลกรัม ขึ้นไปในแนวดิ่งได้สูง 50 เมตร ่ ในเวลา 2 นาที ถ้ามอเตอร์ไฟฟ้ ามีกาลัง 1 กิโลวัตต์ พลังงานที่สูญเสียไปเป็ นความร้อนในการ ทางานเป็ นกี่จูล 1. 2.5 X 103 2. 5.0 X 103 3. 2.0 X 104 4. 12.5 X 10373. จงหางานที่ทาในการสูบน้ าจากคลองไปไว้ในถั งน้ ารู ปลูกบาศก์ ยาวด้านละ 1 เมตร วางบนฐานสูง 10 เมตร จากระดับน้ าจนเต็มถังพอดี มีค่ากี่กิโลจูล 1. 110 2. 105 3. 100 4. 9074. แขวนวัตถุมวล 100 g กับสปริ งในแนวดิ่งซึ่งมีค่าคงที่ของสปริ งเท่ากับ 10 N/m เมื่อปล่อยให้วตถุลง ั ในแนวดิ่ง อยากทราบความเร็วของวัตถุเป็ นกี่ m/s ขณะวัตถุอยูต่ากว่าตาแหน่งสมดุลของสปริ ง 10 ่ cm 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4
 16. 16. ั75. งานของแรง F ซึ่งกระทาบนวัตถุหนึ่งมีความสัมพันธ์กบระยะทาง s ดังกราฟ โดยใช้เวลาทางาน 5 วินาที ตัวเลือกใดถูกต้อง 1. งานของแรง F เท่ากับ 40 J 2. กาลังของแรง F เท่ากับ 8 J 3. ความเร่ งของวัตถุคงตัวตลอดเวลา 4. ข้อ 1, 2 ถูก แต่ขอ 3 ผิด ้ ่76. วัตถุมวล 2 kg เดิมหยุดนิ่ง วางอยูบนพื้นราบ เมื่อออกแรงดันวัตถุไปตามพื้นราบ เขียนกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะทางได้ดงรู ป จงหาอัตราเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง ั 8m 1. 4.36 m/s 2. 6.36 m/s 3. 8.36 m/s 4. 10.36 m/s77. ออกแรง F ดึงกล่อง 20 kg ในแนวระดับซึ่งหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบด้วยความเร่ ง 1 m/s2 เป็ นเวลา 10 s ถ้าพื้นมีสมประสิทธิ์ความเสียดทาน = 0.5 อยากทราบว่างานที่กระทาด้วยแรง F เป็ นกี่ ั จูล 1. 1,000 2. 2,000 3. 4,000 4. 6,00078. นักเรี ยนคนหนึ่งแบกของหนัก 50 kg ขึ้นไปบนตึกของโรงเรี ยน โดยเริ่ มต้นที่จุด O แล้วเดินขึ้นไป ตามทาง OABC ถึงจุดหมายที่ C จงหางานที่นกเรี ยนกระทาเป็ นกี่จูล (กาหนดค่า g = 10 m/s2) ั 1. 1.0 X 103 2. 1.5 X 103 3. 1.0 X 104 4. 2.5 X 10479. บันไดเลื่อนสามารถยกคนได้ 36 คนต่อนาที ขึ้นสูง 10 m ถ้ามวลของแต่ละคนเฉลี่ยเท่ากับ 60 kg ประสิทธิภาพของบันไดเลื่อนจะมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องให้กาลังไฟฟ้ าแก่มอเตอร์ของบันได 4.5 kW 1. 60% 2. 70% 3. 80% 4. 90%80. จากรู ป สปริ งมีค่าคงที่ 10 N/m ขณะที่มวล m อยูที่ตาแหน่งดังรู ป สปริ งยืดอยูก่อนแล้ว 0.5 m ถ้าดึง ่ ่ มวล m เคลื่อนที่มาทาให้สปริ งยืดเป็ น 3 m จงหางานจากแรงดึงกลับของสปริ ง 1. +38.75 J
 17. 17. 2. -38.75 J 3. +43.75 J 4. -43.75 J ่81. สมมติวานักกีฬากระโดดค้ าถ่อ สามารถเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็ นพลังงานศักย์ได้หมด ถ้าอัตราเร็ว ของนักกีฬาก่อนที่จะปั กไม้ค้ าลงพื้นเท่ากับ v นักกีฬาคนนี้กระโดดได้สูงเท่าใด 1. v/2g 2. 2g/v2 3. v2/2g 4. 2 vg82. หางานที่มีค่าน้อยที่สุดเป็ นกี่จูลในการนากล่องเหมือนกัน 2 ใบ (ดังรู ป) มาวางซ้อนกันบนพื้น โดย กล่องทั้งสองตั้งซ้อนกันในลักษณะเดียวกัน 1. 120 2. 150 3. 180 4. 240 ้83. วัตถุกอนหนึ่งมีอตราเร็ว 5 เมตร/วินาที เคลื่อนที่ลงในสนามโน้มถ่วงอย่างอิสระ ขณะที่อตราเร็ว 15 ั ั เมตร/วินาที พลังงานศักย์ลดลง 500 จูล มวลของวัตถุน้ นเท่ากับ ั 1. 5 กิโลกรัม 2. 10 กิโลกรัม 3. 15 กิโลกรัม 4. 50 กิโลกรัม84. เครื่ องจักรเครื่ องหนึ่งมีประสิทธิภาพของเครื่ องกล 75% เมื่อใช้เครื่ องจักรนี้ยกวัตถุมวล 100 กิโลกรัม ขึ้นไปได้ระยะทางสูง 15 เมตรจากพื้น จงหางานที่ให้แก่เครื่ องจักรกลนี้ 1. 2.0 X 104 จูล 2. 1.50 X 104 จูล 3. 1.125 X 104 จูล 4. 1.0 X 104 จูล ่ ั85. จากรู ป วัตถุหนัก W ผูกติดอยูกบเชือกยาว l เมื่อออกแรง F ค่อย ๆ ดึงวัตถุไปตามแนวระดับช้า ๆ จง หางานของแรง F ขณะเส้นเชือกเอียงทามุม θ กันแนวดิ่ง 1. Wl cos θ 2. Wl sin θ 3. W(l – l cos θ) 4. W(l – l sin θ) ้86. ปาวัตถุกอนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่ง ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ กราฟพลังงานจลน์ (EK) และ ระยะทางที่วตถุเคลื่อนที่ข้ ึน (Y) ของวัตถุ จะเป็ นกราฟในข้อใด ั
 18. 18. 87. จากรู ป วัตถุมวล 20 กิโลกรัม ติดสปริ ง 2 ตัว มีค่านิจ 100, 300 นิวตัน/เมตร จงหาว่าสปริ งทั้งสองยืด ออกกี่เมตร, ถ้าสปริ งยืดเท่ากัน 1. 0.25 2. 0.50 3. 0.75 4. 1.00 88. วัตถุมวล 20 กิโลกรัม ถูกขว้างขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ถ้าไม่คิดแรงต้านของ อากาศ วัตถุเคลื่อนขึ้นไปได้สูงกี่เมตร วัตถุจึงมีพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์เทียบกับจุดโยน 1. 12.5 2. 25.0 3. 22.5 4. 45.0 ่ 89. เครื่ องสูบน้ าเครื่ องหนึ่งสามารถสูบน้ ามวล 240 kg/min ขึ้นไปได้สูง 10 m ถ้าน้ าพุงออกไปจากปลาย ท่อสูบด้วยความเร็ว 20 m/s กาลังของเครื่ องสูบน้ าเป็ นกี่ kW 1. 72 2. 24 3. 1.2 4. 1.0เฉลยตะลุยโจทย์ ข้อสอบ งานและพลังงาน 1. เฉลยข้ อ 3 2. แนวคิด ่ *มวล M2 อยูบนพื้นเอียงซึ่งชันมากกว่ า, จึงลงมาถึงพื้นก่อน M1 *ทั้งสองก้อนถึงพื้นด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
 19. 19. เฉลยข้ อ 33. เฉลยข้ อ 3 4. เฉลยข้ อ 35. แนวคิด เฉลยข้ อ 46. เฉลยข้ อ 1 7. เฉลยข้ อ 2 8. เฉลยข้ อ 3 9. เฉลยข้ อ210. เฉลยข้ อ 1 11. เฉลยข้ อ 3 12. เฉลยข้ อ 213. แนวคิด ก. ต้องออกแรงสูแรงต้านน้ า ้ ข. ต้องออกแรงสูแรงโน้มถ่วง ้ ค. ต้องออกแรงสูแรงโน้มถ่วง ง. ต้องออกแรงสูแรงเสียดทานของเส้นเชือก ้ ้ เฉลยข้ อ 414. แนวคิด เฉลยข้ อ 315. แนวคิด
 20. 20. เฉลยข้ อ 316. แนวคิด เฉลยข้ อ 117. แนวคิด18. แนวคิด เฉลยข้ อ 419. แนวคิด เฉลยข้ อ 220. แนวคิด เฉลยข้ อ 1
 21. 21. 21. แนวคิด เฉลยข้ อ 122. แนวคิด เฉลยข้ อ 423. แนวคิด เฉลยข้ อ 124. แนวคิด งานที่ดินต้ าน = mgh FS = mg(h + S) F X 0.1 = 10 X 10(10 + 0.1) F = 10,000N เฉลยข้ อ 325. แนวคิด เฉลยข้ อ 226. แนวคิด
 22. 22. เฉลยข้ อ 227. แนวคิด เฉลยข้ อ 428. แนวคิด เฉลยข้ อ 229. แนวคิด เฉลยข้ อ 130. แนวคิด เฉลยข้ อ 2
 23. 23. 31. แนวคิด เฉลยข้ อ 432. แนวคิด เฉลยข้ อ 133. แนวคิด เฉลยข้ อ 134. แนวคิด
 24. 24. เฉลยข้ อ 135. แนวคิด เฉลยข้ อ 236. แนวคิด เฉลยข้ อ 237. แนวคิด เฉลยข้ อ 338. แนวคิด
 25. 25. เฉลยข้ อ 239. แนวคิด เฉลยข้ อ 340. แนวคิด เฉลยข้ อ 441. แนวคิด
 26. 26. เฉลยข้ อ 442. แนวคิด เฉลยข้ อ 443. แนวคิด เฉลยข้ อ 2
 27. 27. 44. แนวคิด เฉลยข้ อ 345. แนวคิด เฉลยข้ อ 346. แนวคิด เฉลยข้ อ 247. แนวคิด เฉลยข้ อ 148. แนวคิด
 28. 28. เฉลยข้ อ 449. แนวคิด เฉลยข้ อ 450. แนวคิด เฉลยข้ อ 151. แนวคิด เฉลยข้ อ 452. แนวคิด
 29. 29. เฉลยข้ อ 353. แนวคิด เฉลยข้ อ 254. แนวคิด เฉลยข้ อ 455. แนวคิด เฉลยข้ อ 156. แนวคิด เฉลยข้ อ 357. แนวคิด
 30. 30. เฉลยข้ อ 458. แนวคิด W = mgh = p(Rt)gh = 103(10 X 3,600)10 X 10 จูล = 3.6 X 109 จูล เฉลยข้ อ 459. แนวคิด เฉลยข้ อ 460. แนวคิด จุด B, EB = mghB = 1,000 X 10 X 10 = 1 X 105 C, EC = mghC = 1,000 X 10 X (-15) = -1.5 X 105 เฉลยข้ อ 161. แนวคิด v2 = u2 + 2gh 0 = u2 – 2 X 10(5 – 0.9) u = 9.06 m/s เฉลยข้ อ 4
 31. 31. 62. แนวคิด งาน W = FS cos θ …..มุมเล็ก ๆ ค่า cos θ จะมาก, cos 0° > cos θ2 > cos 90° เฉลยข้ อ 463. แนวคิด *แรงดันขึ้น แต่วตถุไหลลงมา (เพราะหนักมาก) ั W = FS cos θ = 10 X 4 cos(180° - 53°) จูล = -24 จูล เฉลยข้ อ 364. แนวคิด เฉลยข้ อ 265. แนวคิด
 32. 32. เฉลยข้ อ 166. แนวคิด เฉลยข้ อ 367. แนวคิด เฉลยข้ อ 468. แนวคิด เฉลยข้ อ 369. แนวคิด พลังงานไม่สูญหาย ∴ งานของน้ าหนัก 200 N = งานของแรง F = 200 จูล เฉลยข้ อ 170. แนวคิด
 33. 33. เฉลยข้ อ 471. แนวคิด เฉลยข้ อ 372. แนวคิด Q = Pt – mgh = 103(2 X 60) – (200)(10)(50) จูล = 2 X 104 จูล เฉลยข้ อ 373. แนวคิด W = mgh = 103 X 10 X 10.5 จูล = 105 กิโลจูล เฉลยข้ อ 274. แนวคิด เฉลยข้ อ 175. แนวคิด
 34. 34. เฉลยข้ อ 476. แนวคิด เฉลยข้ อ 377. แนวคิด เฉลยข้ อ 478. แนวคิด W = mgh = 500 X 20 = 10,000 จูล เฉลยข้ อ 379. แนวคิด เฉลยข้ อ 380. แนวคิด
 35. 35. เฉลยข้ อ 481. แนวคิด เฉลยข้ อ 382. แนวคิด W = mgh = 3 X 10 X 5 = 150 จูล เฉลยข้ อ 283. แนวคิด เฉลยข้ อ 184. แนวคิด เฉลยข้ อ 185. แนวคิด W = mht = mg(l – l cos θ) เฉลยข้ อ 386. แนวคิด EK + EP = ค่าคงที่ EK = -mgh + C
 36. 36. EK = -ky + C กราฟเส้นตรง, เฉียงลง เฉลยข้ อ 287. แนวคิด k1x + k2x = mg (100 + 300)x = 20 X 10 x = 0.5 m เฉลยข้ อ 288. แนวคิด เฉลยข้ อ 389. แนวคิด เฉลยข้ อ 3

×