แบบสอบถาม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แบบสอบถาม

on

 • 1,705 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,705
Views on SlideShare
1,705
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แบบสอบถาม แบบสอบถาม Document Transcript

 • แบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่อง “ทัศนคติของนิสิตนักศึกษามุสลิมที่มีต่อการถือศีลอดใน เดือนรอมาฎอน” ______________________________ คำาชี้แจงสำาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม١.) แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน รายวิชา ٣٥٢ ٢٢٠٤ ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมโลก มุสลิม ประจำาภาคต้น ปีการศึกษา ٢٥٥٤ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษามุสลิมที่มีต่อการถือศีลอด ในเดือน รอมาฎอน٢.) แบบสอบถามมีทั้งหมด ٢ หน้า แบ่งออกเป็น ٢ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ١ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ٤ ข้อ ส่วนที่ ٢ ทัศนคติที่มีต่อการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน จำานวน ٥ ข้อ٣.) คำาตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตประจำา วันของท่านแต่ประการใดทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติตน รวมทั้งทัศนคติของนิสิต นักศึกษามุสลิมที่มีต่อการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน คณะผู้จัดทำาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยส่วนที่ ١ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 1
 • คำาชี้แจง ทำาเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับ สภาพความเป็นจริงของท่าน หรือเติมข้อความลงในช่อง ว่างที่กำาหนด1. อายุ ……….. ปี2. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง3. ท่านมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรในเดือนรอมาฎอน .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ............................٤. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือศีลอดอย่างไร .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ............................ส่วนที่ ٢ ทัศนคติที่มีต่อการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอนคำาชี้แจง ทำาเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับ สภาพความเป็นจริงของท่าน หรือเติมข้อความลงในช่อง ว่างที่กำาหนด١. ตามทัศนคติของท่าน ท่านคิดว่าเป้าหมายของการถือศีลอดคืออะไร ( ) เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า ( ) เพื่อฝึกฝนให้ท่านมีความพร้อมสำาหรับการญิฮาด (เสียสละ) ตลอดชีวิต ( ) เพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามหลักการของ ศาสนาอิสลาม٢. ท่านมีความรู้สึกต่อเดือนรอมาฎอนและการถือศีลอดอย่างไร ( ) เป็นการทำาตามหน้าที่ ( ) เป็นการทำาด้วยความสมัครใจ٣. ท่านคิดว่าเดือนรอมาฎอนและการถือศีลอดเป็นการจูงใจให้ผู้ศรัทธาทำาความดีมากยิ่งขึ้น กว่าเดือนอื่นๆ หรือไม่ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่ ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………….٤. ในฐานะของชาวมุสลิม ท่านคิดว่าการเข้ารอมาฎอนและออกอีฎ พร้อมกันเป็นการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมมากขึ้น 2
 • จริงหรือไม่ ( ) จริง ( ) ไม่จริง ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………….5. ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีผ่านสังคม ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือสมาร์ท โฟนในปัจจุบันมีบทบาทต่อการถือศีลอดหรือไม่ อย่างไร ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………... 3