สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีนาคม 2554
EndNoteEndNote คืออะไรคืออะไร ??
Bibliography SoftwareBibliography Software
Personal Bibliographic Managers (PBM)Personal ...
33
Reference Manager
RefWorks’ Direct Export Tool
ProCite
Papyrus
Endnote
ตัวอยาง
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง
เป...
ซื้อหรือทดลองใชโปรแกรมไดที่ซื้อหรือทดลองใชโปรแกรมไดที่ http://http://endnote.comendnote.com
ลักษณะของลักษณะของ EndNoteEndNote
จัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานขอมูลไดไมต่ํากวาจัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานขอมูลไดไมต่ํากว...
66
ImportImport จากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดและฐานขอมูลออนไลนตางหองสมุดและฐานขอม...
ลักษณะของลักษณะของ EndNoteEndNote
เลือกสรางบรรณานุกรมเลือกสรางบรรณานุกรม ((ReferenceReference TTypesypes)) ไดได
หลากหล...
88
ขั้นตอนการใชขั้นตอนการใช EndnoteEndnote
1.1. สรางฐานขอมูลสรางฐานขอมูล ((LibraryLibrary))
2. นําขอมูลบรรณานุกรม
เ...
99
ขั้นที่ขั้นที่ 11
การสรางฐานขอมูลการสรางฐานขอมูล (Library)(Library)
1010
เมนู File เลือก New…
เลือก New เมื่อตองการสราง Library ใหม
เลือก Open เมื่อตองการเปด Library
ที่มีอยูแลว
1. เลือกที่จัดเก็บ
2. ตั้งชื่อ Library
สกุลของ EndNote
3. บันทึก
หลังจากตั้งชื่อ Library
จะปรากฏหนาจอของ Library
ที่รอการสรางขอมูลบรรณานุกรม
1313
เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม
ที่ตองการใชที่ตองการใช
1414
กําหนดรูปแบบ
บรรณานุกรม
ที่ตองการ
1. เลือก
รูปแบบ
ที่ตองการ
หรือเลือก
รูปแบบอื่น
3.
2.เลือก
รูปแบบ
ที่ตองการ
1515
ตัวอยาง
Endnote Library
1616
แสดงหนาตาของบรรณานุกรมตาม
รูปแบบ SWU Thai ตามที่เลือกไว
คลิก 1 ครั้งที่รายการใด
ดานลางจะแสดงบรรณานุกรม
ของรายการน...
1717
เมื่อดับเบิ้ลคลิกรายการจาก
หนาที่แลว
หนาจอจะแสดงขอมูล
ทางบรรณานุกรมตางๆ
ของรายการนั้นๆ
ปรับเปลี่ยนแกไขได
ตามต...
1818
บทคัดยอ
1919
เชื่อมโยงไปยังขอมูลบนอินเทอรเน็ต
เชื่อมโยงไป file ตางๆ ที่ตองการแนบ
ไว เชน PDF รูปภาพ เอกสารอื่นๆ
2020
สรุปขั้นตอน การสราง EndNote Library
1. เปดโปรแกรม Endnote
2. เมนู File -- New
3. ตั้งชื่อ library (ควรตั้งเปนภาษาอ...
2121
ขั้นที่ขั้นที่ 22
การนําขอมูลบรรณานุกรมการนําขอมูลบรรณานุกรม
เขาฐานขอมูลเขาฐานขอมูล (Library)(Library)
2222
ทําไดทําได 33 วิธีวิธี
ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศหองส...
2323
วิธีที่ 1
ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจาก
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
Downloading from Library Catalog
2424
การเชื่อมตอไปยัง Library Catalog
2525
คลิกเลือกหองสมุดที่ตองการจาก Online Search
1
2
OPAC ของ มศว
SWUP คนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ยกเวนบทความ
SWU Libr...
2626
หรือ ใชเมนู Tool -- Online Search… แลวเลือกหองสมุดที่ตองการ
2727
หองสมุดที่สืบคน
จะปรากฏหนาจอสําหรับสืบคนที่ดานลาง
สืบคน โดยกําหนดคําคน และกดปุม Search
2828
จํานวนผลการสืบคนที่พบ
กําหนด
จํานวน
รายการ
ที่ตองการ
ใหแสดง
หนาจอแสดงจํานวนผลการสืบคน
2929
ขอมูลที่สืบคนได เขาสูฐานขอมูล
3030
ดับเบิ้ลคลิก
หากตองการแกไขขอมูล
แสดงรูปแบบบรรณานุกรม
ตามรายการที่เลือก
3131
สรุปขั้นตอน
การ Download ขอมูลบรรณานุกรมจาก Library Catalog
1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บขอ...
3232
วิธีที่ 2
ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจาก
ฐานขอมูลออนไลน
Downloading from Online Databases
3333
มองหาคําวา
“Export”
3434
ตัวอยางที่ 1Download จากฐานขอมูล ScienceDirect
2. คลิก
Export
1. เลือกเรื่องที่
ตองการ
3535
1. คลิกเลือกรูปแบบขอมูล
ที่ตองการวา
ตองการบรรณานุกรมเทานั้น
หรือตองการบทคัดยอดวย
2. คลิกเลือกรูปแบบ
ที่ตองกา...
3636
ขอมูลที่เลือกไว
จะไดรับการถายโอนเขาสู
ฐานขอมูล
3737
ตัวอยางที่ 2 Download จากฐานขอมูล H.W. Wilson
2.คลิก
1. เลือกเรื่องที่
ตองการ
3838
2. คลิกเพื่อสงขอมูล
1. คลิกเลือก
ขอนี้
3939
กรณีมีการ block
ใหคลิกขวา
เลือก Download File…
4040
4141
เลือก save ไวที่ใดก็ได
4242
เลือกฐานขอมูลเอ็นดโนต
ที่ตองการเก็บขอมูล
แลวคลิก Open
4343
1.
เลือก Import Filter
ในที่นี้คือ
WilsonWeb
2.
คลิก Choose
4444
ขอมูลที่เลือกไว
จะไดรับการถายโอนเขาสู
ฐานขอมูล
4545
กรณีตองการเก็บ PDF ดวย
ในหนารายละเอียดของขอมูล
คลิกขวาในหัวขอ File Attachments
แลวเลือก File Attachments…
-- At...
4646
เลือก PDF
ที่ save ไว
4747
ปรากฏการเชื่อมโยงสู PDF
4848
สรุปขั้นตอน
การ Download ขอมูลบรรณานุกรมจาก Online Databases
1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บ
ข...
4949
วิธีที่ 3
สรางขอมูลบรรณานุกรมขึ้นเอง
ดวยการพิมพ
5050
เมนู References
เลือก New Reference
5151
หรือ คลิกที่นี่
5252
แสดงหนา
สําหรับกรอกขอมูล
เลือกประเภทวัสดุ
5353
กรอกรายละเอียด
ในแตละหัวขอ
คลิกปด
เมื่อกรอก
รายละเอียด
เรียบรอย
และ save
ขอมูลแลว
5454
ขอมูลที่พิมพ เขาสู Library
5555
การพิมพขอมูล1. ผูแตง
- ปภาดา, นอยคํายาง
- หากมีมากกวา 1 คน ใหพิมพบรรทัดละชื่อ
- หากมีมากกวา 3 คน ใหพิมพแค...
5656
ตัวอยาง โครงสรางขอมูลบรรณานุกรมหลักๆ ที่ควรมี
สําหรับวัสดุแตละประเภท
> Book (หนังสือทั่วไป):
Author = ชื่อผูแตง...
5757
> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง):
Author = ชื่อผูแตง เชน อรชร, คิดดี
Year = ปพิมพ เชน 2552
Title ...
5858
> Journal Article (บทความวารสาร):
Author = ชื่อผูแตง เชน ปรีชา, จารณ
Year = ป, วัน เดือน หรือ
ป, เดือน วัน(กรณีเ...
5959
> Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส):
Author = ชื่อผูแตง เชน ปรีชา, จารณ
Year = ป, วัน เดือน หรือ ป...
6060
> Thesis (ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ):
Author = ชื่อผูแตง เชน พรพรรณ, ลีลาวดี
Year = ปพิมพ เชน 2552
Title = ชื่อเ...
6161
> Web page หรือ ขอมูลออนไลนตางๆ
(หนังสือ/ปริญญานิพนธอิเล็กทรอนิกส):
นอกจากขอมูลรายการบรรณานุกรมตางๆ ตามวัสดุ
แ...
6262
สรุปขั้นตอน การสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมดวยการพิมพ
1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บขอมูล
2. คล...
6363
การจัดการการแสดงผลของขอมูล
6464
การการ จัดรูปแบบการแสดงผลจัดรูปแบบการแสดงผล
6565
Edit PreferencesEdit Preferences
จัดรูปแบบการแสดงผลจัดรูปแบบการแสดงผล เชนเชน
รูปแบบอักษรรูปแบบอักษร
ขอมูลที่ตองกา...
6666
เลือก Preferences ในเมนู Edit
6767
หนาตางหนาตาง EndNoteEndNote PreferencesPreferences
เมนูสําหรับ
เลือกรายการ
6868
เมนูที่ใชบอยเมนูที่ใชบอย
กําหนดขอมูลที่ตองการ
ใหแสดง
กําหนดรูปแบบอักษร
6969
กําหนดชนิดและขนาดอักษร
ในสวนตางๆ
7070
เลือกรายการ
ที่ตองการ
ใหแสดง
7171
แสดงชื่อ Column ตามที่กําหนดไว
7272
การแสดงรายการทั้งหมดที่มีใน Library
7373
2.แสดงรายการขอมูลทั้งหมดที่มี
1. คลิกที่ All References
7474
การเรียงลําดับขอมูลตามอักษร
7575
คลิกที่หัว Column ที่ตองการเรียง
เรียงตามลําดับจาก
A-Z ก-ฮ
7676
การคนหาขอมูลที่ตองการ
7777
คลิกที่แถบเมนู Search หรือ
เมนู Tools
เลือก Search Library…
แลวสืบคนขอมูลที่ตองการ
7878
แสดงขอมูลที่สืบคน
7979
การตรวจสอบขอมูลที่ซ้ํากัน
8080
เมนู References
เลือก Find Duplicates
8181
แสดงรายการที่ซ้ํากัน
8282
กรณีไมพบรายการซ้ํา จะปรากฏหนาตางนี้
8383
การจัดกลุมรายการบรรณานุกรม
8484
วิธีที่ 1 สรางลิ้นชักกอนที่จะเลือกรายการบรรณานุกรมมาใส
คลิกขวาที่
My Groups
เลือก Create
Group
8585
ตั้งชื่อกลุมหรือ
ลิ้นชัก
8686
เลือกรายการที่ตองการจัดเก็บ
ในลิ้นชัก คลิกขวา เลือก
Add References to และ
ชื่อลิ้นชักที่ตองการ
8787
รายการที่เลือกไว ไดรับการ
จัดเก็บเขากลุมหรือลิ้นชัก
8888
วิธีที่ 2 เลือกรายการบรรณานุกรมกอนสรางลิ้นชักหรือจัดกลุม
1. เลือกรายการที่ตองการ
2. คลิกขวาเลือก
Add References t...
8989
ตั้งชื่อกลุมหรือ
ลิ้นชัก
รายการที่เลือกไว ไดรับการ
จัดเก็บเขากลุมหรือลิ้นชัก
9090
ขั้นที่ขั้นที่ 33
การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในการนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมใน
โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดโปรเซสโปรแกรมไมโครซ...
9191
มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 ทําบรรณานุกรม
วิธีที่ 2 การอางอิงในเนื้อหา
9292
วิธีที่ 1 ทําบรรณานุกรม
9393
2. คลิกขวาเลือก
Copy Formatted
1. เลือกขอมูลที่
ตองการพรอมเลือก
รูปแบบของ
บรรณานุกรม
ใหสอดคลองกัน
9494
ในหนาเอกสารของ Word
คลิกขวาใน
ตําแหนงที่ตองการ
เลือก Paste
9595
แสดงรายการบรรณานุกรมที่ Copy มา
*เพื่อใหไดรูปแบบที่ถูกตอง ควรแกไขจาก EndNote ใหเรียบรอยกอน
9696
วิธีที่ 2 การอางอิงในเนื้อหา
9797
2. คลิกขวา
เลือก
Copy
Formatted
1. เลือกขอมูลที่
ตองการพรอมเลือก
รูปแบบของ
บรรณานุกรม
ใหสอดคลองกัน
9898
ในหนาเอกสารของ Word วาง Cursor ในตําแหนงที่ตองการ
คลิกที่เครื่องหมาย ที่ Toolbar
9999
แทรกขอมูลในเนื้อหา (ตองเติมเลขหนาเอง)
พรอมบรรณานุกรมขางลาง
100100
สรุปขั้นตอน
การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดฯ
1. การทําบรรณานุกรม
1.1 เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต...
101101
สรุปขั้นตอน
การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดฯ
2. การอางอิงในเนื้อหา
2.1 เลือกรายการบรรณานุกรมที...
102102
การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล EndNoteEndNote
103103
ไปที่เมนู File
เลือก Compressed Library (.enlx)
104104
105105
นามสกุลจะกลายเปน .enlx
คลิกเพื่อ save
106106
ลักษณะของไอคอนที่ไดเมื่อ
บันทึกเปน .enlx
ลักษณะของไอคอนที่ไดเมื่อ
บันทึกเปน .enl
สวัสดี
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อางอิงจาก
อรทัย วารีสอาด. (2552). เอกสารประกอบการอบรมการใชโปรแกรม
End...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EndNote X4

321
-1

Published on

How to use EndNoteX4 by Central Library Srinakharinwirot University

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
321
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EndNote X4

 1. 1. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนาคม 2554
 2. 2. EndNoteEndNote คืออะไรคืออะไร ?? Bibliography SoftwareBibliography Software Personal Bibliographic Managers (PBM)Personal Bibliographic Managers (PBM) โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิงโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง
 3. 3. 33 Reference Manager RefWorks’ Direct Export Tool ProCite Papyrus Endnote ตัวอยาง โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง เปนที่นิยม
 4. 4. ซื้อหรือทดลองใชโปรแกรมไดที่ซื้อหรือทดลองใชโปรแกรมไดที่ http://http://endnote.comendnote.com
 5. 5. ลักษณะของลักษณะของ EndNoteEndNote จัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานขอมูลไดไมต่ํากวาจัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานขอมูลไดไมต่ํากวา 30,00030,000 รายการตอรายการตอ 11 LibraryLibrary ((แตละฐานขอมูลแตละฐานขอมูล เรียกวาเรียกวา LibraryLibrary มีนามสกุลเปนมีนามสกุลเปน ..enlenl)) สืบคนสืบคน แกไขแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลในรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายการ บรรณานุกรมไดบรรณานุกรมได
 6. 6. 66 ImportImport จากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดและฐานขอมูลออนไลนตางหองสมุดและฐานขอมูลออนไลนตาง ๆๆ ไดได เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม((StylesStyles)) ไดมากกวาไดมากกวา 1,0001,000 รูปแบบรูปแบบ เชนเชน APAAPA,, VancouverVancouver เปนตนเปนตน ลักษณะของลักษณะของ EndNoteEndNote
 7. 7. ลักษณะของลักษณะของ EndNoteEndNote เลือกสรางบรรณานุกรมเลือกสรางบรรณานุกรม ((ReferenceReference TTypesypes)) ไดได หลากหลายประเภทหลากหลายประเภท เชนเชน หนังสือหนังสือ บทความบทความ ปริญญานิพนธปริญญานิพนธ เว็บเว็บเพจเพจ เปนตนเปนตน สามารถแนบไฟลอื่นๆสามารถแนบไฟลอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ เชนเชน รูปภาพรูปภาพ เอกสารในโปรแกรมเวิรดฯเอกสารในโปรแกรมเวิรดฯ ไฟลไฟล PDFPDF ไวในไวใน รายการบรรณานุกรมรายการบรรณานุกรม
 8. 8. 88 ขั้นตอนการใชขั้นตอนการใช EndnoteEndnote 1.1. สรางฐานขอมูลสรางฐานขอมูล ((LibraryLibrary)) 2. นําขอมูลบรรณานุกรม เขาฐานขอมูล 3. นําเสนอขอมูลบรรณานุกรม ในโปรแกรม Word Download จาก Library Catalog Download จาก Online Databases พิมพขอมูลเขา
 9. 9. 99 ขั้นที่ขั้นที่ 11 การสรางฐานขอมูลการสรางฐานขอมูล (Library)(Library)
 10. 10. 1010 เมนู File เลือก New… เลือก New เมื่อตองการสราง Library ใหม เลือก Open เมื่อตองการเปด Library ที่มีอยูแลว
 11. 11. 1. เลือกที่จัดเก็บ 2. ตั้งชื่อ Library สกุลของ EndNote 3. บันทึก
 12. 12. หลังจากตั้งชื่อ Library จะปรากฏหนาจอของ Library ที่รอการสรางขอมูลบรรณานุกรม
 13. 13. 1313 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม ที่ตองการใชที่ตองการใช
 14. 14. 1414 กําหนดรูปแบบ บรรณานุกรม ที่ตองการ 1. เลือก รูปแบบ ที่ตองการ หรือเลือก รูปแบบอื่น 3. 2.เลือก รูปแบบ ที่ตองการ
 15. 15. 1515 ตัวอยาง Endnote Library
 16. 16. 1616 แสดงหนาตาของบรรณานุกรมตาม รูปแบบ SWU Thai ตามที่เลือกไว คลิก 1 ครั้งที่รายการใด ดานลางจะแสดงบรรณานุกรม ของรายการนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่รายการใด จะแสดงขอมูลทางบรรณานุกรม ของรายการนั้นแกไขปรับปรุง ขอมูลตางๆได รูปแบบบรรณานุกรมที่ใช สืบคนฐานขอมูลหองสมุด กรณีตองการ จัดกลุม รายการ บรรณานุกรม
 17. 17. 1717 เมื่อดับเบิ้ลคลิกรายการจาก หนาที่แลว หนาจอจะแสดงขอมูล ทางบรรณานุกรมตางๆ ของรายการนั้นๆ ปรับเปลี่ยนแกไขได ตามตองการ ประเภทของวัสดุ
 18. 18. 1818 บทคัดยอ
 19. 19. 1919 เชื่อมโยงไปยังขอมูลบนอินเทอรเน็ต เชื่อมโยงไป file ตางๆ ที่ตองการแนบ ไว เชน PDF รูปภาพ เอกสารอื่นๆ
 20. 20. 2020 สรุปขั้นตอน การสราง EndNote Library 1. เปดโปรแกรม Endnote 2. เมนู File -- New 3. ตั้งชื่อ library (ควรตั้งเปนภาษาอังกฤษ) 4. เลือกรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมในชอง Annotated โดยเลือก จากรูปแบบที่มีอยู หรือ คลิก Select Another Style…เพื่อเลือก รูปแบบอื่นๆ
 21. 21. 2121 ขั้นที่ขั้นที่ 22 การนําขอมูลบรรณานุกรมการนําขอมูลบรรณานุกรม เขาฐานขอมูลเขาฐานขอมูล (Library)(Library)
 22. 22. 2222 ทําไดทําได 33 วิธีวิธี ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูล ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูล ออนไลนออนไลน สรางขอมูลบรรณานุกรมขึ้นเองดวยการพิมพสรางขอมูลบรรณานุกรมขึ้นเองดวยการพิมพ
 23. 23. 2323 วิธีที่ 1 ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจาก ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด Downloading from Library Catalog
 24. 24. 2424 การเชื่อมตอไปยัง Library Catalog
 25. 25. 2525 คลิกเลือกหองสมุดที่ตองการจาก Online Search 1 2 OPAC ของ มศว SWUP คนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ยกเวนบทความ SWU Libraries_Index คนบทความวารสารภาษาไทย 3
 26. 26. 2626 หรือ ใชเมนู Tool -- Online Search… แลวเลือกหองสมุดที่ตองการ
 27. 27. 2727 หองสมุดที่สืบคน จะปรากฏหนาจอสําหรับสืบคนที่ดานลาง สืบคน โดยกําหนดคําคน และกดปุม Search
 28. 28. 2828 จํานวนผลการสืบคนที่พบ กําหนด จํานวน รายการ ที่ตองการ ใหแสดง หนาจอแสดงจํานวนผลการสืบคน
 29. 29. 2929 ขอมูลที่สืบคนได เขาสูฐานขอมูล
 30. 30. 3030 ดับเบิ้ลคลิก หากตองการแกไขขอมูล แสดงรูปแบบบรรณานุกรม ตามรายการที่เลือก
 31. 31. 3131 สรุปขั้นตอน การ Download ขอมูลบรรณานุกรมจาก Library Catalog 1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บขอมูล 2. กําหนด Connection Files เพื่อเลือกหองสมุดที่ตองการสืบคน โดย คลิกหองสมุดที่ตองการหรือ More ที่ Online Search ซึ่งอยูที่ แถบเมนูดานขาง หรือ เมนู Tools -- Online Search … 3. สืบคนเรื่องที่ตองการ 4. จัดเก็บรายการที่ตองการ
 32. 32. 3232 วิธีที่ 2 ถายโอนขอมูลบรรณานุกรมจาก ฐานขอมูลออนไลน Downloading from Online Databases
 33. 33. 3333 มองหาคําวา “Export”
 34. 34. 3434 ตัวอยางที่ 1Download จากฐานขอมูล ScienceDirect 2. คลิก Export 1. เลือกเรื่องที่ ตองการ
 35. 35. 3535 1. คลิกเลือกรูปแบบขอมูล ที่ตองการวา ตองการบรรณานุกรมเทานั้น หรือตองการบทคัดยอดวย 2. คลิกเลือกรูปแบบ ที่ตองการสงออก ที่ขอ RIS format 3. คลิก Export
 36. 36. 3636 ขอมูลที่เลือกไว จะไดรับการถายโอนเขาสู ฐานขอมูล
 37. 37. 3737 ตัวอยางที่ 2 Download จากฐานขอมูล H.W. Wilson 2.คลิก 1. เลือกเรื่องที่ ตองการ
 38. 38. 3838 2. คลิกเพื่อสงขอมูล 1. คลิกเลือก ขอนี้
 39. 39. 3939 กรณีมีการ block ใหคลิกขวา เลือก Download File…
 40. 40. 4040
 41. 41. 4141 เลือก save ไวที่ใดก็ได
 42. 42. 4242 เลือกฐานขอมูลเอ็นดโนต ที่ตองการเก็บขอมูล แลวคลิก Open
 43. 43. 4343 1. เลือก Import Filter ในที่นี้คือ WilsonWeb 2. คลิก Choose
 44. 44. 4444 ขอมูลที่เลือกไว จะไดรับการถายโอนเขาสู ฐานขอมูล
 45. 45. 4545 กรณีตองการเก็บ PDF ดวย ในหนารายละเอียดของขอมูล คลิกขวาในหัวขอ File Attachments แลวเลือก File Attachments… -- Attach File…
 46. 46. 4646 เลือก PDF ที่ save ไว
 47. 47. 4747 ปรากฏการเชื่อมโยงสู PDF
 48. 48. 4848 สรุปขั้นตอน การ Download ขอมูลบรรณานุกรมจาก Online Databases 1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บ ขอมูล 2. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนที่ตองการ 3. เลือกเรื่องที่ตองการ แลวคลิก Export เพื่อสงขอมูลเขาไปยัง Library ที่ตองการ
 49. 49. 4949 วิธีที่ 3 สรางขอมูลบรรณานุกรมขึ้นเอง ดวยการพิมพ
 50. 50. 5050 เมนู References เลือก New Reference
 51. 51. 5151 หรือ คลิกที่นี่
 52. 52. 5252 แสดงหนา สําหรับกรอกขอมูล เลือกประเภทวัสดุ
 53. 53. 5353 กรอกรายละเอียด ในแตละหัวขอ คลิกปด เมื่อกรอก รายละเอียด เรียบรอย และ save ขอมูลแลว
 54. 54. 5454 ขอมูลที่พิมพ เขาสู Library
 55. 55. 5555 การพิมพขอมูล1. ผูแตง - ปภาดา, นอยคํายาง - หากมีมากกวา 1 คน ใหพิมพบรรทัดละชื่อ - หากมีมากกวา 3 คน ใหพิมพแค 4 ชื่อเทานั้น - กรณีผูแตงเปนหนวยงานที่มีทั้งหนวยงานเล็กและ หนวยงานใหญ ใหพิมพหนวยงานเล็ก คั่นดวยเครื่องหมาย “,” แลวตามดวยหนวยงานใหญ 2. ทายขอมูลตองไมมีเครื่องหมายใดๆ หรือเวนวรรค
 56. 56. 5656 ตัวอยาง โครงสรางขอมูลบรรณานุกรมหลักๆ ที่ควรมี สําหรับวัสดุแตละประเภท > Book (หนังสือทั่วไป): Author = ชื่อผูแตง เชน อรชร, คิดดี Year = ปพิมพ เชน 2552 Title = ชื่อหนังสือ เชน การแตงสวน City = สถานที่พิมพ เชน กรุงเทพฯ Publisher = สํานักพิมพ เชน อัมรินทร Edition = ครั้งที่พิมพ เชน พิมพครั้งที่ 3
 57. 57. 5757 > Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง): Author = ชื่อผูแตง เชน อรชร, คิดดี Year = ปพิมพ เชน 2552 Title = ชื่อบทความ ชื่อเรื่อง เชน รามเกียรติ์ Book Title = ชื่อหนังสือ เชน สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน Editor = ชื่อบรรณาธิการ เชน สมชาย, ใจกลา Volume = เลมที่อาง เชน 7 Page = หนาที่อาง เชน 9-15 Edition = ครั้งที่พิมพ เชน พิมพครั้งที่ 3 City = สถานที่พิมพ เชน กรุงเทพฯ Publisher = สํานักพิมพ เชน อัมรินทร
 58. 58. 5858 > Journal Article (บทความวารสาร): Author = ชื่อผูแตง เชน ปรีชา, จารณ Year = ป, วัน เดือน หรือ ป, เดือน วัน(กรณีเปนภาษาอังกฤษ) เชน 2552, 29 มีนาคม Title = ชื่อบทความ เชน วัยรุนไทยกับการใชอินเทอรเน็ต Journal = ชื่อวารสาร เชน โดมทัศน Volume = ปที่ เชน 5 Issue = ฉบับที่ เชน 2 Pages = เลขหนา เชน 45-32
 59. 59. 5959 > Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส): Author = ชื่อผูแตง เชน ปรีชา, จารณ Year = ป, วัน เดือน หรือ ป, เดือน วัน(กรณีเปนภาษาอังกฤษ) เชน 2552, 29 มีนาคม Title = ชื่อบทความ เชน วัยรุนไทยกับการใชอินเทอรเน็ต Journal = ชื่อวารสาร เชน โดมทัศน Volume = ปที่ เชน 5 Issue = ฉบับที่ เชน 2 Pages = เลขหนา เชน 45-32 Date Accessed = วันเดือนป ที่สืบคน (หากเปนภาษาอังกฤษ ใชเดือน วัน, ป) เชน 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009 URL = ที่อยูของขอมูลบนเว็บไซต
 60. 60. 6060 > Thesis (ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ): Author = ชื่อผูแตง เชน พรพรรณ, ลีลาวดี Year = ปพิมพ เชน 2552 Title = ชื่อเรื่อง เชน พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุน City = สถานที่พิมพ เชน กรุงเทพฯ University = มหาวิทยาลัย เชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ Thesis Type = ชื่อปริญญาบัตร (วิชาเอก) เชน ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) Research Notes= ถายเอกสาร หรือ อัดสําเนา
 61. 61. 6161 > Web page หรือ ขอมูลออนไลนตางๆ (หนังสือ/ปริญญานิพนธอิเล็กทรอนิกส): นอกจากขอมูลรายการบรรณานุกรมตางๆ ตามวัสดุ แตละประเภทแลว จะตองเพิ่ม Access Date = วันเดือนป ที่สืบคน (หากเปนภาษาอังกฤษ ใชเดือน วัน, ป) เชน 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009 URL = ที่อยูของวัสดุบนเว็บไซต เชน http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf
 62. 62. 6262 สรุปขั้นตอน การสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมดวยการพิมพ 1. เปดโปรแกรม Endnote และเปด Library ที่ตองการเก็บขอมูล 2. คลิกเมนู References -- New Reference 3. เลือกประเภทของวัสดุที่ Reference type 4. พิมพขอมูลตามหัวขอตางๆ 5. Save ขอมูลที่เมนู File แลวคลิกปดหนาตางนี้ ที่เครื่องหมาย 6. ขอมูลที่พิมพจะเขาสู Library 7. ทําตามขั้นตอนตั้งแตตนใหม หากตองการสรางรายการตอไป
 63. 63. 6363 การจัดการการแสดงผลของขอมูล
 64. 64. 6464 การการ จัดรูปแบบการแสดงผลจัดรูปแบบการแสดงผล
 65. 65. 6565 Edit PreferencesEdit Preferences จัดรูปแบบการแสดงผลจัดรูปแบบการแสดงผล เชนเชน รูปแบบอักษรรูปแบบอักษร ขอมูลที่ตองการใหปรากฏขอมูลที่ตองการใหปรากฏ ฯลฯฯลฯ
 66. 66. 6666 เลือก Preferences ในเมนู Edit
 67. 67. 6767 หนาตางหนาตาง EndNoteEndNote PreferencesPreferences เมนูสําหรับ เลือกรายการ
 68. 68. 6868 เมนูที่ใชบอยเมนูที่ใชบอย กําหนดขอมูลที่ตองการ ใหแสดง กําหนดรูปแบบอักษร
 69. 69. 6969 กําหนดชนิดและขนาดอักษร ในสวนตางๆ
 70. 70. 7070 เลือกรายการ ที่ตองการ ใหแสดง
 71. 71. 7171 แสดงชื่อ Column ตามที่กําหนดไว
 72. 72. 7272 การแสดงรายการทั้งหมดที่มีใน Library
 73. 73. 7373 2.แสดงรายการขอมูลทั้งหมดที่มี 1. คลิกที่ All References
 74. 74. 7474 การเรียงลําดับขอมูลตามอักษร
 75. 75. 7575 คลิกที่หัว Column ที่ตองการเรียง เรียงตามลําดับจาก A-Z ก-ฮ
 76. 76. 7676 การคนหาขอมูลที่ตองการ
 77. 77. 7777 คลิกที่แถบเมนู Search หรือ เมนู Tools เลือก Search Library… แลวสืบคนขอมูลที่ตองการ
 78. 78. 7878 แสดงขอมูลที่สืบคน
 79. 79. 7979 การตรวจสอบขอมูลที่ซ้ํากัน
 80. 80. 8080 เมนู References เลือก Find Duplicates
 81. 81. 8181 แสดงรายการที่ซ้ํากัน
 82. 82. 8282 กรณีไมพบรายการซ้ํา จะปรากฏหนาตางนี้
 83. 83. 8383 การจัดกลุมรายการบรรณานุกรม
 84. 84. 8484 วิธีที่ 1 สรางลิ้นชักกอนที่จะเลือกรายการบรรณานุกรมมาใส คลิกขวาที่ My Groups เลือก Create Group
 85. 85. 8585 ตั้งชื่อกลุมหรือ ลิ้นชัก
 86. 86. 8686 เลือกรายการที่ตองการจัดเก็บ ในลิ้นชัก คลิกขวา เลือก Add References to และ ชื่อลิ้นชักที่ตองการ
 87. 87. 8787 รายการที่เลือกไว ไดรับการ จัดเก็บเขากลุมหรือลิ้นชัก
 88. 88. 8888 วิธีที่ 2 เลือกรายการบรรณานุกรมกอนสรางลิ้นชักหรือจัดกลุม 1. เลือกรายการที่ตองการ 2. คลิกขวาเลือก Add References to และ Create Custom Group…
 89. 89. 8989 ตั้งชื่อกลุมหรือ ลิ้นชัก รายการที่เลือกไว ไดรับการ จัดเก็บเขากลุมหรือลิ้นชัก
 90. 90. 9090 ขั้นที่ขั้นที่ 33 การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในการนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมใน โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดโปรเซสโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดโปรเซสซิ่งซิ่ง
 91. 91. 9191 มี 2 วิธี วิธีที่ 1 ทําบรรณานุกรม วิธีที่ 2 การอางอิงในเนื้อหา
 92. 92. 9292 วิธีที่ 1 ทําบรรณานุกรม
 93. 93. 9393 2. คลิกขวาเลือก Copy Formatted 1. เลือกขอมูลที่ ตองการพรอมเลือก รูปแบบของ บรรณานุกรม ใหสอดคลองกัน
 94. 94. 9494 ในหนาเอกสารของ Word คลิกขวาใน ตําแหนงที่ตองการ เลือก Paste
 95. 95. 9595 แสดงรายการบรรณานุกรมที่ Copy มา *เพื่อใหไดรูปแบบที่ถูกตอง ควรแกไขจาก EndNote ใหเรียบรอยกอน
 96. 96. 9696 วิธีที่ 2 การอางอิงในเนื้อหา
 97. 97. 9797 2. คลิกขวา เลือก Copy Formatted 1. เลือกขอมูลที่ ตองการพรอมเลือก รูปแบบของ บรรณานุกรม ใหสอดคลองกัน
 98. 98. 9898 ในหนาเอกสารของ Word วาง Cursor ในตําแหนงที่ตองการ คลิกที่เครื่องหมาย ที่ Toolbar
 99. 99. 9999 แทรกขอมูลในเนื้อหา (ตองเติมเลขหนาเอง) พรอมบรรณานุกรมขางลาง
 100. 100. 100100 สรุปขั้นตอน การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดฯ 1. การทําบรรณานุกรม 1.1 เลือกรายการบรรณานุกรมที่ตองการจาก Library 1.2 คลิกขวา เลือก Copy Formatted 1.3 มาที่หนาเอกสารของ Word วาง cursor ในตําแหนงที่ตองการ 1.4 คลิกขวา เลือก Paste หรือไปที่เมนู Edit แลวเลือก Paste
 101. 101. 101101 สรุปขั้นตอน การนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดฯ 2. การอางอิงในเนื้อหา 2.1 เลือกรายการบรรณานุกรมที่ตองการจาก Library 2.2 คลิกขวา เลือก Copy Formatted 2.3 มาที่หนาเอกสารของ Word วาง cursor ในตําแหนงที่ตองการ 2.4 คลิกเครื่องหมาย บน Toolbar
 102. 102. 102102 การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล EndNoteEndNote
 103. 103. 103103 ไปที่เมนู File เลือก Compressed Library (.enlx)
 104. 104. 104104
 105. 105. 105105 นามสกุลจะกลายเปน .enlx คลิกเพื่อ save
 106. 106. 106106 ลักษณะของไอคอนที่ไดเมื่อ บันทึกเปน .enlx ลักษณะของไอคอนที่ไดเมื่อ บันทึกเปน .enl
 107. 107. สวัสดี สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อางอิงจาก อรทัย วารีสอาด. (2552). เอกสารประกอบการอบรมการใชโปรแกรม EndNote สําหรับบรรณารักษวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษ- ศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×