Electrocardiografia

194 views
120 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Electrocardiografia

 1. 1. EELLEETTRROOCCAARRDDIIOOGGRRAAFFIIAA  OO eelleeccttrrooccaarrddiiooggrraammaa ((EECCGG)) éé uumm pprroocceeddiimmeennttoo ttééccnniiccoo nnããoo iinnvvaassiivvoo,, bbaassttaannttee iinnffoorrmmaattiivvoo,, rreepprroodduuzzíívveell ee ddee bbaaiixxoo ccuussttoo..  FFoorrnneeccee iinnffoorrmmaaççõõeess ddee oorrddeemm aannaattóómmiiccaa ee hheemmooddiinnââmmiiccaa ((hhiippeerrttrrooffiiaass));; ddee oorrddeemm mmeettaabbóólliiccaa ((ddiissttúúrrbbiiooss eelleettrroollííttiiccooss));; ddee oorrddeemm ffaarrmmaaccoollóóggiiccaa ((iinnttooxxiiccaaççããoo ppoorr ddrrooggaass)) ee ddee oorrddeemm hhiissttoollóóggiiccaa ((EEAAMM))..
 2. 2. ÉÉ iimmppoorrttaannttee ddiizzeerr qquuee::  UUmm EECCGG nnoorrmmaall nnããoo eexxcclluuii aa pprreesseennççaa ddee ccaarrddiiooppaattiiaa..  UUmmaa aalltteerraaççããoo eelleeccttrrooccaarrddiiooggrrááffiiccaa ppooddee sseerr ooccaassiioonnaaddaa ppoorr mmaaiiss ddee uummaa ccaauussaa..  PPaarraa aa ssuuaa iinntteerrpprreettaaççããoo éé nneecceessssáárriioo qquuee ssee ccoonnhheeççaamm ddaaddooss rreeffeerreenntteess aaoo ppaacciieennttee,, ccoommoo iiddaaddee,, sseexxoo,, ppeessoo,, aallttuurraa,, hhiippóótteessee ddiiaaggnnóóssttiiccaa,, ddrrooggaass eemm uussoo,, eettcc......
 3. 3. EEvvoolluuççããoo hhiissttóórriiccaa  AA eexxiissttêênncciiaa ddee aaccttiivviiddaaddee eellééccttrriiccaa nnooss tteecciiddooss ffooii ddeemmoonnssttrraaddaa ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz ppoorr GGaallvvaannii ((11773377-- 11779988))..  EEmm 11884422 HHeeiinnrriicchh MMuulllleerr pprroovvoouu aa eexxiissttêênncciiaa ddee aaccttiivviiddaaddee eellééccttrriiccaa nnoo ccoorraaççããoo..  EEmm 11990011 EEiinntthhoovveerr rreeggiissttoouu ee mmeeddiiuu ccoomm pprreecciissããoo,, aa ccoorrrreennttee eellééccttrriiccaa nnaa ssuuppeerrffíícciiee ccoorrppoorraall ee eessttaabbeelleecceeuu ooss ffuunnddaammeennttooss ddaa eelleettrrooccaarrddiiooggrraaffiiaa..
 4. 4. GGéénneessee ddaa aaccttiivviiddaaddee eellééccttrriiccaa nnaass ccéélluullaass mmiiooccáárrddiiccaass  CCeerrddaa ddee 6600%% ddoo ccoorrppoo éé ccoonnssttiittuuííddoo ppoorr HH22OO..  DDiissssoollvviiddooss nneessssaa áágguuaa eexxiisstteemm iiõõeess:: SSóóddiioo,, CClloorroo,, PPoottáássssiioo ee CCáállcciioo..  ÁÁgguuaa ee iiõõeess ppaassssaamm ddooss ccoommppaarrttiimmeennttooss iinnttrraacceelluullaarr ppaarraa oo eexxttrraacceelluullaarr ppoorr ddiiffeerreennççaass oossmmóóttiiccaass..
 5. 5. ECG ddee 1122 ddeerriivvaaççõõeess-- ccoollooccaaççããoo ddooss eellééccttrrooddooss
 6. 6. ECG ddee 1122 ddeerriivvaaççõõeess-- ccoollooccaaççããoo ddooss eellééccttrrooddooss VV11-- 44º eessppaaççoo iinntteerrccoossttaall ddiirreeiittoo.. VV22-- 44º eessppaaççoo iinntteerrccoossttaall eessqquueerrddoo.. VV33-- EEnnttrree VV22 ee VV44.. VV44-- 55º eessppaaççoo iinntteerrccoossttaall eessqquueerrddoo mmeeddiioo-- ccllaavvííccuullaarr.. VV55-- MMeessmmoo ppoonnttoo qquuee VV44 nnaa lliinnhhaa aaxxiillaarr aanntteerriioorr.. VV66-- MMeessmmoo ppoonnttoo qquuee VV44 nnaa lliinnhhaa aaxxiillaarr mmééddiiaa..
 7. 7. ECG ddee 1122 ddeerriivvaaççõõeess-- TTrriiâânngguulloo ddee EEiinntthhoovveenn
 8. 8. EECCGG ddee 1122 ddeerriivvaaççõõeess  UUmm EECCGG ssããoo 1122 eelleeccttrroo--iimmaaggeennss ddiiffeerreenntteess qquuee mmeeddeemm ddiiffeerreennççaass ddee ppootteenncciiaaiiss::  SSããoo cchhaammaaddaass bbiippoollaarreess qquuaannddoo mmeeddeemm ddiiffeerreennççaass ddee ppootteenncciiaaiiss eennttrree dduuaass rreeggiiõõeess oonnddee tteerrmmiinnaamm aass ““ccoorrrreenntteess”” eellééccttrriiccaass eemmaannaaddaass ppeelloo ccoorraaççããoo.. ((DD11,, DD22,, DD33))  SSããoo cchhaammaaddaass uunniippoollaarreess ((DDeerriivvaaççõõeess VV)) qquuaannddoo éé mmeeddiiddaa aa ddiiffeerreennççaa ddee ppootteenncciiaall eennttrree uummaa rreeggiiããoo ““eellééccttrriiccaa”” ee uumm ppoonnttoo nneeuuttrroo..
 9. 9. EECCGG ddee 1122 ddeerriivvaaççõõeess  AAss 1122 ddeerriivvaaççõõeess hhaabbiittuuaaiiss ssããoo,, ppoorrttaannttoo,, aass sseegguuiinntteess::  33 ddeerriivvaaççõõeess bbiippoollaarreess ((DD11,, DD22,, DD33))..  33 ddeerriivvaaççõõeess uunniippoollaarreess ddooss mmeemmbbrrooss ((aaVVRR,, aaVVLL ee aaVVFF))..  66 ddeerriivvaaççõõeess pprreeccoorrddiiaaiiss ((VV11,,VV22,, VV33,, VV44,, VV55 ee VV66))..
 10. 10. SSiisstteemmaa ddee ccoonndduuççããoo 11-- AA ddeessppoollaarriizzaaççããoo iinniicciiaa--ssee nnoo mmaarrccaa ppaassssoo nnoorrmmaall ddoo ccoorraaççããoo ((NNSS)).. 22-- PPrrooppaaggaa--ssee ddeeppooiiss ppeelloo mmiiooccaarrddiioo aauurriiccuullaarr ee aattiinnggee oo nnóódduulloo AAVV.. 33-- AA oonnddaa ddee ddeessppoollaarriizzaaççããoo pprrooppaaggaa--ssee ppeelloo ffeeiixxee ddee HHiiss ee sseeuuss rraammooss ((RRDD ee RREE)) ppaarraa aa rreeddee ddee PPuurrkkiinnjjee..
 11. 11. SSiisstteemmaa ddee ccoonndduuççããoo PP-- DDeesspp.. aauurriiccuullaarr.. QQRRSS-- DDeesspp.. VVeennttrriiccuullaarr.. ((ssiisstt..)) SSTT-- AAuussêênncciiaa ddee aacctt.. ((ddiiáássttoollee)) TT-- RReeppoollaarriizzaaççããoo vveennttrriiccuullaarr..
 12. 12. TTrriiâânngguulloo ddee EEiinntthhoovveenn ((ppllaannoo ffrroonnttaall))..
 13. 13. Derivações uunniippoollaarreess pprreeccoorrddiiaaiiss.. PPllaannoo hhoorriizzoonnttaall ddee WWiillssoonn..  DDeefflleexxõõeess nneeggaattiivvaass:: VV11 ee VV22.. DDeefflleexxõõeess bbiiffáássiiccaass:: VV33 ee VV44.. DDeefflleexxõõeess ppoossiittiivvaass:: VV55 ee VV66..

×