استراتژی ایجاد اعتماد در خدمات الکترونیکی

643 views
533 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

استراتژی ایجاد اعتماد در خدمات الکترونیکی

 1. 1. ‫درس‬ ‫نام‬:‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫درس‬ ‫استاد‬:‫گلپایگانی‬ ‫هاشمی‬ ‫دکتر‬ ‫جناب‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫حمیدخانی‬ ‫پگاه‬
 2. 2. ‫لغت‬ ‫فزٌّگ‬:‫هفیذ‬ ،‫صادق‬ ،‫اعویٌاى‬ ‫لاتل‬ ‫چیشی‬ ‫یا‬ ‫کسی‬ ِ‫ایٌک‬ ِ‫ت‬ ‫اػتماد‬ ‫است‬. ‫تَرتاى‬:‫دستیاتی‬ ‫تزای‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫ضزکت‬ ‫ّای‬ ‫عزف‬ ‫رٍاًطٌاختی‬ ‫حالت‬ ‫اًجام‬ ‫تیطتزی‬ ‫تؼاهالت‬ ‫ّستٌذ‬ ‫ػاللوٌذ‬ ،ُ‫ضذ‬ ‫ریشی‬ ِ‫تزًاه‬ ‫ّذف‬ ‫یک‬ ِ‫ت‬ ‫دٌّذ‬ ‫الکتزًٍیک‬ ‫تجارت‬:‫صالحیت‬ ِ‫ت‬ ‫افزاد‬ ‫ایواى‬(Competence)‫اػتواد‬ ‫لاتلیت‬ (Dependability)‫اهٌیت‬ ٍ(Security)‫ریسک‬ ‫تا‬ ِْ‫هَاج‬ ‫ٌّگام‬ ِ‫ت‬ ‫سیستن‬
 3. 3. ‫آًالیي‬ ‫تجارت‬ ‫گیز‬ ‫چطن‬ ‫گستزش‬ ‫اػتواد‬ ‫هیشاى‬ ‫گیزی‬ ُ‫اًذاس‬ ‫جْت‬ ِ‫صزف‬ ِ‫ت‬ ٍ ‫دلیك‬ ‫اتشارّای‬ ‫ٍجَد‬ ‫ػذم‬ ‫هذًظزش‬ ِ‫ک‬ ‫کاالیی‬ ‫یا‬ ٍ ‫خذهت‬ ‫ّواى‬ ‫دلیما‬ ‫هطتزی‬ ِ‫ایٌک‬ ِ‫ت‬ ‫اعویٌاى‬ ‫دضَاری‬ ‫کٌذ‬ ‫دریافت‬ ‫است‬. ‫است‬ ‫هطتزی‬ ‫تا‬ ِ‫عزف‬ ٍ‫د‬ ِ‫راتغ‬ ‫تزلزاری‬ ‫اػتواد‬ ‫ایجاد‬ ‫هلشٍهات‬ ‫اس‬ ‫یکی‬. ‫خیز‬ ‫یا‬ ‫ضَد‬ ‫تثذیل‬ ‫آًالیي‬ ‫تجارت‬ ِ‫ت‬ ‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫هطخص‬ ‫اػتواد‬ ‫اػتواد‬ ‫ایجاد‬ ‫تَدى‬ ٌِ‫ّشی‬ ‫پز‬ ‫ضکل‬ ‫هطتزی‬ ‫تا‬ ‫هستوز‬ ‫تؼاهل‬ ‫در‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫هذت‬ ‫عَالًی‬ ‫رٍالی‬ ‫اػتواد‬ ‫ایجاد‬ ‫هیگیزد‬
 4. 4. ‫اػتواد‬ ‫ایجاد‬ ‫فاکتَرّای‬ ‫تَاًایی‬(Ability) ‫را‬ ‫اّذاف‬ ‫تحمك‬ ‫جْت‬ ‫السم‬ ‫هٌاتغ‬ ٍ ‫ضایستگی‬ ، ‫هْارتْا‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ‫یک‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫تاضذ‬ ‫هی‬ ‫دارا‬ ‫صحت‬(Integrity) ‫؟‬ ‫است‬ ‫پایثٌذ‬ ‫کٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫اػتواد‬ ‫آًْا‬ ِ‫ت‬ ِ‫ک‬ ‫افزادی‬ ‫اصَل‬ ِ‫ت‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ‫آیا‬ ‫اًذیطی‬ ‫ًیک‬(Benevolence) ‫دارد؟‬ ‫هطتزیاى‬ ِ‫ت‬ ‫ًسثت‬ ‫خَتی‬ ‫ًیت‬ ‫چمذر‬ ‫هالی‬ ُ‫اًگیش‬ ‫تذٍى‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ُ‫فزٍضٌذ‬
 5. 5. ‫الکتزًٍیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اػتواد‬ ‫اًَاع‬ ًِ‫حساتگزایا‬ ‫اػتواد‬(calculative-based trust) ‫تصوین‬ ‫کاری‬ ‫فزیة‬ ‫یا‬ ‫هطارکت‬ ‫تزای‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ‫ػایذات‬ ٍ ‫ّا‬ ٌِ‫ّشی‬ ِ‫همایس‬ ‫هثٌای‬ ‫تز‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫گیزی‬. ‫ضٌاخت‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫اػتواد‬(cognitive-based trust) ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫اػتواد‬ ِ‫ت‬ ‫الذام‬ ‫سایت‬ ‫اس‬ ‫ضٌاخت‬ ‫کسة‬ ٍ ِ‫هزاجؼ‬ ‫تا‬. ‫تیٌی‬ ‫پیص‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫اػتواد‬(prediction trust) ‫تصوین‬ ‫اش‬ ‫لثلی‬ ‫ّای‬ ‫فؼالیت‬ ‫تا‬ ‫هتٌاسة‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ‫فؼالیت‬ ‫تیٌی‬ ‫پیص‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫هیگیزد‬.
 6. 6. ....‫الکتزًٍیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اػتواد‬ ‫اًَاع‬ ِ‫اداه‬ ُ‫ضذ‬ ‫ٍاگذار‬ ‫اػتواد‬(transference trust) ‫لزار‬ ‫اػتواد‬ ‫هَرد‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ‫اػتواد‬ ‫لاتل‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ارجاع‬ ٍ ‫هؼزفی‬ ‫تا‬ ‫هیگیزد‬. ‫ًْاد‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫اػتواد‬(institution-based trust) ‫تجارت‬ ‫در‬B2C‫ضکل‬ ‫ضخصی‬ ‫غیز‬ ‫ساختارّای‬ ‫سایز‬ ٍ ‫ّا‬ ‫گاراًتی‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫هیگیزد‬.
 7. 7. ِ‫ارائ‬ ٍ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫کیفیت‬ ‫تْثَد‬ ،‫افزاد‬ ‫اػتواد‬ ‫جلة‬ ‫ّای‬ ‫آرگَهاى‬ ‫تا‬ ُ‫ّوزا‬ ‫سزٍیس‬ ِ‫ارائ‬ ‫تَد‬ ‫خَاّذ‬ ‫هطتزی‬ ‫اػتواد‬ ‫جلة‬ ‫تاػث‬ ‫ػٌاصزثالث‬ ‫تَسظ‬ ‫اعالػات‬.
 8. 8. ‫افزاد‬ ‫اػتواد‬ ‫جلة‬(self trust assurance) ‫پزداخت‬ َُ‫ًح‬ ،‫کاال‬ ‫هَرد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫اعالػات‬ ِ‫ارائ‬ ‫هطکل‬ ‫ٍجَد‬ ‫صَرت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫تؼَیض‬ ‫تضویي‬ ِ‫ارائ‬ ‫دادى‬ ‫پس‬ ‫تاس‬ ‫اهکاى‬
 9. 9. ُ‫ضذ‬ ِ‫ارائ‬ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫کیفیت‬(website presentation) ‫سایت‬ ِ‫رتث‬ ‫تْثَد‬ ‫ّای‬ ‫تکٌیک‬(promotion) ‫سایت‬ ِ‫ت‬ ‫تیطتز‬ ‫تزافیک‬ ‫جذب‬ ‫هاًٌذ‬:ٍ ‫هحصَل‬ ‫پیطٌْاد‬ ،‫ّا‬ ُ‫تاس‬ ‫تخص‬ ،ِ‫ّذی‬ ‫کَپَى‬ ،‫،حزاج‬ ‫لیوت‬ ِ‫همایس‬... ‫خذهت‬(service) ٍ ‫پزداختی‬ ‫هثلغ‬ ‫تزگزداًذى‬ ،‫کاال‬ ‫تؼَیض‬ ٍ ‫ارجاع‬ ،‫ارسال‬... ‫یکذیگز‬ ‫تا‬ ‫هطتزیاى‬ ‫ارتثاط‬(interpersonal sources) ‫هطتزیاى‬ ‫ًظزات‬ ‫ًوایص‬ ٍ ‫ثثت‬ ‫ّا‬ ‫فزٍم‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ٍ ‫گطت‬ ٍ ُ‫استفاد‬ ‫در‬ ‫سادگی‬ ‫آًالیي‬ ‫خزیذ‬ ‫اهکاًات‬ ‫سایز‬
 10. 10. ‫ػٌاصزثالث‬ ‫تَسظ‬ ‫اعالػات‬ ِ‫ارائ‬ ‫هطتزیاى‬ ‫تاسخَرد‬ ِ‫هزتَع‬ ٌِ‫سهی‬ ‫در‬ ‫هتخصصاى‬ ‫ًظزات‬ ‫ثالث‬ ‫ّای‬ ‫ضزکت‬ ِ‫تائیذی‬ ‫ّای‬ ‫هْز‬ ‫ضَد‬ ‫هی‬ ‫تمسین‬ ٍُ‫گز‬ ِ‫س‬ ِ‫ت‬ ِ‫ک‬: ‫اعالػات‬ ‫هحزهاًگی‬ ِ‫تائیذی‬:‫صَرت‬ ِ‫ت‬ ‫هطتزی‬ ‫اعالػات‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫ایي‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫تضویي‬ ‫ضَد‬ ‫هی‬ ‫ًگْذاری‬ ًِ‫هحزها‬ ‫کاهال‬. ‫فزآیٌذ‬ ِ‫تائیذی‬:‫الکتزًٍیک‬ ‫پزداخت‬ ‫هاًٌذ‬ ‫فزآیٌذ‬ ‫اًجام‬ ‫صحت‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫تضویي‬ ‫هیثاضذ‬. ‫تکٌَلَصی‬ ِ‫تائیذی‬:‫تکٌَلَصی‬ ‫اس‬ ‫کارگیزی‬ ِ‫ت‬ َُ‫ًح‬ ‫صحت‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫تضویي‬
 11. 11. ‫راّکارّای‬‫تز‬ ‫هثتٌی‬‫عزاحی‬(design-oriented) ُ‫استفاد‬ ‫سَْلت‬ ٍ ‫هطتزی‬ ‫جلة‬ ‫ّای‬ ‫تکٌیک‬ ،‫خذهات‬ ‫ػاهل‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫راّکارّای‬(agent-oriented) ٍ ‫پزداخت‬ ،ِ‫هثادل‬ ،‫سًی‬ ًِ‫چا‬ ‫هاًٌذ‬ ‫تزاکٌطْایی‬ ‫ساسی‬ ‫تَاًوٌذ‬ ٍ ُ‫هکاًیش‬ ‫تحَیل‬ ‫ّا‬ ‫تزاکٌص‬ ‫ایي‬ ‫رٍی‬ ‫تز‬ ‫صحت‬ ‫تزرسی‬ ٍ ‫ًظارتی‬ ‫ػولیات‬ ‫خَد‬ ‫ًظز‬ ‫هَرد‬ ‫کاالی‬ ‫یا‬ ‫خذهت‬ ‫یافتي‬ ‫جْت‬ ‫کارتزاى‬ ِ‫ت‬ ‫کوک‬ ‫اهٌیت‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫راّکارّای‬(security-based) ‫احتوالی‬ ‫ضزر‬ ‫جثزاى‬ ٍ ‫پزداخت‬ ‫در‬ ‫اهٌیت‬ ‫فمذاى‬ ‫رفغ‬
 12. 12. ‫تجارت‬ ِ‫ت‬ ‫اػتواد‬ ‫الکتزًٍیک‬ ‫ایٌتزًتی‬ ُ‫فزٍضٌذ‬ ِ‫ت‬ ‫اػتواد‬ ‫ضایستگی‬ ‫سخاٍتوٌذی‬ ‫درستی‬ ‫اهٌیتی‬ ‫کٌتزل‬ ‫خصَصی‬ ‫حزین‬ ‫کٌتزل‬ ‫فزٍش‬ ‫کاًال‬ ِ‫ت‬ ‫اػتواد‬ ‫اعویٌاى‬ ‫لاتلیت‬ ‫تَدى‬ ‫فْن‬ ‫لاتل‬ ‫خصَصی‬ ‫حزین‬ ٍ ‫اهٌیت‬ ‫لجستیک‬ ٍ ‫پزداخت‬ ٍ ‫کار‬ ٍ ‫کسة‬ ِ‫ت‬ ‫اػتواد‬ ‫ًظارتی‬ ‫هحیظ‬‫کار‬ ٍ ‫کسة‬ ‫فزٌّگ‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫هصزف‬ ‫اس‬ ‫هحافظت‬ ‫هَثز‬ ‫لَاًیي‬ ‫اػتواد‬ ‫تز‬ ‫فزٌّگی‬ ‫تفاٍتْای‬ ٍ ‫ضخصی‬ ‫خصَصیات‬ ،‫لثلی‬ ‫تجزتیات‬ ،‫جوؼیتی‬ ‫ّای‬ ‫ٍیضگی‬ ‫ّوچٌیي‬ ‫تَد‬ ‫خَاّذ‬ ‫گذار‬ ‫تاثیز‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ‫تجارت‬ ِ‫ت‬.
 13. 13. ‫دّیذ‬ ‫تْثَد‬ ‫را‬ ‫خَد‬ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫کیفیت‬. ‫خذهات‬ ٍ ‫کاال‬ ‫اعالػات‬ ‫تَدى‬ ‫کاهل‬ ٍ ‫تزٍس‬ ‫خصَصی‬ ‫حزین‬ ‫حفظ‬ ٍ ‫اهٌیت‬ ‫هیکٌٌذ‬ ‫اػتواد‬ ‫تیطتز‬ ‫آضٌا‬ ‫ّای‬ ‫ًام‬ ِ‫ت‬ ‫هطتزیاى‬ ،‫ضَیذ‬ ‫تثذیل‬ ‫تزًذ‬ ‫یک‬ ِ‫ت‬. َُ‫اًث‬ ‫تثلیغات‬(mass marketing) ‫ّای‬ ‫تکٌیک‬ ‫اس‬(search engine optimization) SEO‫سایت‬ ِ‫رتث‬ ‫تْثَد‬ ‫تزای‬ ‫کٌیذ‬ ُ‫استفاد‬ ‫تیطتز‬ ‫تزافیک‬ ٍ َ‫جستج‬ ‫هَتَرّای‬ ‫در‬ ‫خَد‬. ‫الکتزًٍیکی‬ ‫ًواد‬‫خَد‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ُ‫فزٍضگا‬ ‫در‬ ‫اػتثار‬ ‫کسة‬ ‫تزای‬ ‫اعویٌاى‬ ‫کٌیذ‬ ‫دریافت‬.
 14. 14. ‫دّیذ‬ ‫پیطٌْاد‬ (recommender systems) ‫فزد‬ ‫ػالیك‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫ّا‬ ‫تزیي‬ ‫فزٍش‬ ‫پز‬ ‫اًتخاب‬ ‫حك‬ ٍ ‫ػول‬ ‫آسادی‬ ‫تگذاریذ‬ ‫هطتزی‬ ‫اختیار‬ ‫در‬. ‫پزداخت‬ ‫رٍضْای‬ ‫ارسال‬ ‫رٍضْای‬
 15. 15. ‫پزٍفایل‬ ‫یک‬ ‫کارتز‬ ‫ّز‬ ‫ّا‬ ‫ػاللوٌذی‬ ِ‫ت‬ ‫کاال‬ ‫افشٍدى‬ ‫اهکاى‬ ‫جذیذ‬ ‫کاالّای‬ ٍ ‫ّا‬ ‫تخفیف‬ ‫اس‬ ‫هٌذی‬ ُ‫تْز‬ ‫ًظزات‬ ‫تثادل‬ ‫اهکاى‬ُ‫درتار‬‫کٌیذ‬ ‫فزاّن‬ ‫را‬ ‫ّا‬ ‫کاال‬ ‫ثثت‬ ٍ ُ‫فزٍضگا‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ٍ ‫گطت‬ ‫سادگی‬ ٍ ‫چیذهاى‬ ‫در‬ ‫ًظن‬ ‫است‬ ‫تزخَردار‬ ‫ای‬ ُ‫ٍیض‬ ‫اّویت‬ ‫اس‬ ‫سفارش‬. ‫هطتزیاى‬ ‫رضایت‬ ‫جلة‬ ٍ ‫تطَیك‬ ‫تزای‬: ‫کٌیذ‬ ‫تزپا‬ ‫ایٌتزًتی‬ ‫ّای‬ ‫حزاج‬ ‫گاّی‬ ‫چٌذ‬ ‫اس‬ ‫ّز‬. ‫کٌیذ‬ ‫صادر‬ ‫تخفیف‬ ‫تي‬
 16. 16.  [1] Liefa Liao and Kanliang Wang , “Strategy for building initial trust in B2C electronic commerce”, Networking and Digital Society (ICNDS), 2010 2nd International Conference ,2010.  [2] Pan Jing and Chen Ying, “Theoretical and Empirical Study on Success Factorsto Enhance Customer Trust in E-commerce”, Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII), 2010.  [3] A. Kini and J. Choobineh, “Trust in electronic commerce: definition and theoretical considerations”, Thirty-First Hawaii International Conference on System Sciences ,1998.  [4] Efraim Turban, “Electronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives”,2012

×