Portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Portfolio

on

 • 187 views

 

Statistics

Views

Total Views
187
Views on SlideShare
186
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Portfolio Portfolio Presentation Transcript

 • PORTFOLIOPETER ENKELAAR / STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER
 • DUURZAME HERSTRUCTURERING • AFSTUDEERPROJECT • 09-2010 t/m 01-2011TOEGEPAST IN DE WIJKEN LIMMEL & NAZARETH MAASTRICHT • BURO 5 MAASTRICHTTOELICHTING DPL MODEL PLANKAARTProbleemstelling:De Nederlandse woningvoorraad bestaat op dit moment uit ruim7 miljoen woningen. Een groot deel hiervan is gebouwd in jaren’50 en ’60. In deze periode stond kwantiteit boven kwaliteit. Jaar-lijks worden +/- 20.000 woningen vervangen. Een simpel reken-sommetje leert ons dat een gemiddelde woning bij dit tempo vansloop en vervangende nieuwbouw dan een levensduur van 350jaar moet hebben. De praktijk wijst uit dat een gemiddelde wo-ning na 50 jaar aan ingrijpende verbetering of sloop toe is. Het isdus noodzakelijk dat op een andere manier gekeken met wordennaar wijken. De wijken zullen duurzamer moeten worden.DPL Model:DPL (duurzaamheidsprofiel op locatie) biedt aan de hand van de3 P’s (Planet, People en Profit) een methode om duurzaamheidbespreekbaar te maken. Pas wanneer deze 3P’s in balans zijn kanmen spreken van een duurzame wijk.Voor de in Maastricht gelegen wijken Limmel en Nazareth, metieder hun eigen identiteit, sterkte- en zwakte aspecten, heb ik eenherstructureringsplan ontwikkeld waarvoor de 3P’s als leidraaddienden. VOGELVLUCHT HERSTRUCTURERING NAZARETHNazareth:De wijk Nazareth is in 1950 nagenoeg in zijn geheel gebouwd.Het gebied dat in mijn voorstel geherstructureerd dient te wor-den kent een onduidelijke structuur, veel detonerende bebou-wing (leegstaande bedrijfshallen), een braakliggend terrein enverder is de verbinding met de ten zuidenvan Nazareth gelegenwijk Wijckerpoort ondermaats. Bij duurzame herstructurering ishet belangrijk om naar de huidige kwaliteiten te kijken en niet al-les klakkeloos te slopen. Zo wordt in dit voorstel kwalitatief goedebebouwing ingepast in de nieuwe planstructuur.Limmel:De wijken Limmel en Nazareth worden gescheiden door middelvan een spoorlijn. De verbinding tussen beide wijken is hierdoorniet optimaal. In mijn voorstel wordt de relatie tussen beide wij-ken verbeterd door de groenzone te versterken en hier functiesaan te plaatsen. Zo wordt op het, op dit moment braakliggendeterrein, een nieuw wijkwinkelcentrum gesitueerd.Bij beide ontwerpen zijn de 24 aspecten van het DPL model steedsin acht genomen.
 • VOGELVLUCHT NIEUWBOUW LIMMEL IMPRESSIEBEELD WINKELCENTRUM / PLEINIMPRESSIEBEELD LAAN IMPRESSIEBEELD AUTOVRIJE ‘SPEEL’ STRAAT IMPRESSIEBEELD STRAAT
 • BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING • ATELIER • JAAR IIZUID-WILLEMSVAART + GROOT ZIEKENGASTHUIS DEN BOSCH • NHTV BREDATOELICHTING PLANKAARTProbleemstelling:Ten noorden van de binnenstad van Den Bosch loopt de Zuid Willemsvaart. Dit kanaal zal in de toekomst niet meerdoor scheepsvaart gebruikt worden. Ook heeft de gemeente Den Bosch besloten het Grootziekengasthuis te slopenwaardoor dit gebied vrijkomt voor een nieuwe invulling. Het ‘stergebouw’ dat een onderdeel vormt van dit GZG-terrein moet vanwege de monumentale waarde behouden moeten blijven.Visie:Den Bosch mist aan de noordzijde van de binnenstad een duidelijke entree. De vrijgekomen locatie biedt een kans omdeze entree te verbeteren. Verder zal de Zuid Willemsvaart een functieverandering ondergaan en worden getransfor-meerd tot parkgebied. De huidige kanaalgoot biedt een kans om deze te gebruiken als ondergrondse parkeergaragewaardoor het autoverkeer wordt gestimuleerd om niet in de binnenstad te parkeren.VISIE
 • HERSTRUCTURERING WIJKWINKELCENTRUM • STAGE I • 04-2009 t/m 07-2009IN DE WIJK BRUKSKE TE VENRAY • GEMEENTE VENRAYTOELICHTING UITGANGSPUNTEN PLEIN PLANKAARTProbleemstelling:Brukske is een wijk die vanuit de ontwerpprincipes van de jaren-70 is ontworpen. De wijk heeft een slecht imago. Decentrumzone heeft een gedateerde uitstraling. Ook de rest van de wijk kent problemen, waaronder de sociaal onveiligegroenzone die door de wijk loopt.Visie:-De nieuwe centrumzone beter laten aansluiten met de ten noordelijk gelegen wijk Sint-Antoniusveld waardoor eengroter draagvlak ontstaat.-De groenzone die door de wijk loopt versterken. In de huidige situatie wordt deze groenzone onderbroken door hetwinkelcentrum. Verder staan de woningen met hun achterzijde richting de groenzone. Hierdoor ontstaat een sociaalonveilig gevoel en wordt de groenzone niet optimaal gebruikt. Uit architectonisch onderzoek is naar voren gekomendat het mogelijk is om zonder veel kosten de achtertuinen te transformeren in voortuinen.-Op de plek waar alle langzame verkeerstromen samen komen een ontmoetingsplaats creëren met daaraan voorzie-ningen geplaatst. Het ontwerp van deze openbare ruimte dient te voldoen aan een combinatie tussen een park , om degroenzone te blijven ervaren, en een plein.HUIDIGE SITUATIE VISIE
 • VOGELVLUCHT VOGELVLUCHT OVERGANG PARK - PLEINIMPRESSIEBEELD PARK IMPRESSIEBEELD PLEIN IMPRESSIEBEELD LAAN
 • WOONVISIE WESTELIJKE MIJNSTREEK • STAGE II • 04-2011 t/m 2011VOOR DE GEMEENTES STEIN, SCHINNEN, BEEK & SITTARD-GELEEN • BURO 5 MAASTRICHTTOELICHTING WORKSHOP HUISWERKKAART GEMEENTE STEINInleiding:De Westelijke Mijnstreek is concreet aan de slag om via sturing en regie te wer-ken aan een gezonde woningmarktsituatie Zij wil effectief inspelen op de gewenstekwantiteiten en kwaliteiten in de regio, mede in het licht van de krimp. Ik ben zelfactief betrokken geweest in de fase van het visualiseren van de huiswerkkaarten,voorzetkaarten en het deelnemen aan de workshop.Huiswerkkaarten:Om ruimtelijk goed in beeld te brengen wat speelt bij een gemeente heeft Buro 5Maastricht zogenaamde huiswerkkaarten ontwikkeld. Op deze 5 kaarten dienen degemeentes Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen ieder voor zich de gewensteruimtelijke- functionele ontwikkelingsrichtingen in beeld brengen.Enkele weken later zijn de huiswerkkaarten opgehaald bij de verschillende gemeen-tes. De gemeente lichtte haar kaarten toe tijdens een bespreking. De huiswerkkaar-ten die bestaan uit een aantal categorieën zijn vervolgens gevisualiseerd tot éénhuiswerkkaart.Voorzetkaarten / Workshop:Aan de hand van een dertiental ontwikkelingskaders zijn vervolgens voor elke ge-meente speelveldkaarten (voorzetkaarten) opgesteld. Deze voorzetkaarten werdenvervolgens getoond in een workshop. Tijdens de workshop discussieerde Buro 5Maastricht en Companen, het bureau waar B5M mee samen werkt, met de verschil-lende gemeentes, corporaties etc. om de voorzetkaarten aan te scherpen.ONTWIKKELINGSKADERS1. Nieuwbouw naar 2. Herstructurering 3. Herstructurering 4. Nieuwbouw met 5. Toevoegen zorg- 6. Bundeling commer- 7. Transformatie stedelijkwoonvraag: nultreden kwetsbare woning- verouderde woningen toekomstwaarde geschikt wonen nabij ciële voorzieningen / woonmilieu / Vergrotenhuur- en koopwon. + marktsegmenten (energetisch en toe- zorginfrastructuur versterken centrumste- leefbaarheid kwetsbarevrijstaande won. gankelijk) delijke woonmilieus kernen / wijken8. Versterken his- 9. Bijzondere woon- 10. Inbreiding gaat 11. Versterken stads- 12. Groenverbin- 13. Beekdalen verster-torische structuren, ontwikkelingen voor uitbreiding randen / dorpsranden dingen versterken / ken / herstellenaanpak ‘rotte kiezen’ en entrees herstellen
 • HUISWERKKAART GEMEENTE SITTARD-GELEEN HUISWERKKAART GEMEENTE SCHINNEN BASISKAART VOORZIENINGEN WAARDERING WOONMILIEUS GROENSTRUCTUUR WAARDEVOLLE GEBIEDEN bebouwing winkels- goed of wordt versterkt scholen- goed of wordt versterkt meest gewilde woonbuurten (versterking van) grotere beschermd stads- of groengebieden dorpsgezicht bedrijventerrein winkels- staat onder druk&verdwijnt scholen- staat onder druk & een ingrijpende herstructurering is groene plekken in of verdwijnt de komende 10 jaar zeker aan de orde rondom wijken historische kern bos winkels- nieuwe voorzieningen gepland scholen- nieuwe voorzieningen een ingrijpende herstructurering is gepland na de komende 10 jaar aan de orde sportvoorzieningen historisch lint landbouw, natuur gemeenschapshuizen- goed of wordt zorgvoorzieningen- goed of het is wellicht noodzakelijk om in gewenste groene en recratie versterkt wordt versterkt te grijpen ander waardevol ensemble verbindingen maaslandschap gemeenschapshuizen- staat onder zorgvoorzieningen- staat onder druk&verdwijnt druk&verdwijnt waterlopen snelweg, hoofdontsluiting gemeenschapshuizen- nieuwe voorzie- zorgvoorzieningen- nieuwe spoorwegen ningen gepland voorzieningen gepland
 • EXPERIENTIAL LANDSCAPE • STAGE II • 04-2011 t/m 07-2011TOEGEPAST OP DE WIJK CATHÉDRALE-NORD TE LIÈGE • BURO 5 MAASTRICHTTOELICHTINGInleiding: Experiential landscape toegepast op de wijk Cathédrale Nord: Visie:Buro 5 Maastricht heeft de wijk Cathédrale-Nord wijk geana- Op de analysekaart zijn de verschillende categorieën van de Om de wijk beter aan te laten sluiten met de binnenstad van Luik is het es-lyseerd en daaruit voort vloeiend is een visie opgesteld voor theorie afgebeeld. Naast de wijk Cathédrale Nord is ook de sentieel om de oost-westelijke route te verbeteren. Hier worden enkele cen-het gebied. Mijn werkzaamheden betreffende dit project wa- oude binnenstad van Luik meegenomen in deze analyse zodat tra gesitueerd. Hierdoor worden de mensen getrokken richting dit gebied.ren er op gericht om een alternatieve analyse toe te passen op een duidelijk verschil te zien is in de beleving van de openbare Het is daarom belangrijk om bepaalde herkenningspunten aan te brengenhet gebied. Aan de hand van een nieuwe analysemethode (ex- ruimte. in deze centra. Zodat de mensen van afstand zicht hebben op deze plekken.periential landscape) zal de bestaande visie van Buro 5 Maas- Verder worden slecht onderhouden panden gerenoveerd. Wanneer dit eentricht worden versterkt of mogelijk worden gewijzigd. Centrum: duidelijk lopende route is zullen ondernemers zich vestigen in de wijk. Ook -De roodgekleurde lijnen geven de plekken met een sociale wordt de noord-zuid as aangepakt. Mensen moeten een reden hebben omCathédrale Nord: verbeeldingskracht weer. De oude binnenstad van Luik kent deze route kiezen. Daarom wordt aan de Maas een aantrekkelijk plein aan-Cathédrale Nord ligt in het centrum van Luik. Wat betreft de veel plekken met een sociale verbeeldingskracht. Hoe verder gelegd, vrij van autoverkeer. Aan de route zijn ook nog enkele kleinere plein-openbare ruimte kent het gebied problemen. Het gaat hierbij men in de wijk Cathédrale-Nord komt. hoe meer dit afneemt. tjes gesitueerd. Vanuit belangrijke punten is zicht op deze plekken belangrijkin de eerste plaats om de alomtegenwoordigheid van het ge- -De oranjegekleurde rondjes geven weer waar de plekken om mensen te trekken naar het gebied. Verder worden enkele nieuwe ge-motoriseerde verkeer. De auto heeft de overhand en daardoor met sociale interactie zich bevinden. In het centrum van Luik bouwen geplaatst om de te grote openbare ruimte te omgrenzen.is voor de voetganger weinig ruimte. De 3 grotere pleinen die zijn, in tegenstelling tot, Cathédrale Nord, verschillende cen-de wijk kent worden alle gedomineerd door busverkeer. Aan tra aanwezig. Deze zijn allen verbonden met elkaar. Zo ont- INFRASTRUCTUUR / OPENBARE RUIMTEde hand van historische kaarten valt het op dat het autover- staat er een duidelijke route. De wijk kent een aantal oost- O.R. 1950keer een grote invloed heeft op de wijze waarop de openbare westelijke voetgangersverbindingen. Deze lopen als het wareruimte in de loop der jaren is veranderd. Hoofdinfrastructuur- dood bij het begin van de wijk Cathédrale Nord. De mensenwegen zijn dwars door de bouwblokken aangelegd. Hierdoor worden op dit punt meer geprikkeld om gebruik te maken vanis de vorm en beleving van de openbare ruimte drastisch ver- een andere route. In de wijk Cathédrale Nord is weinig te be-anderd. leven en voelt men zich niet prettig. -Er zijn geen herstellende plekken aanwezig in de wijk. HetExperiential landscape: gebied langs de Maas zou als kans gezien worden om als her-Experiential Landscape is een theorie die dient als basis voor stellende plek ingericht te worden.het analyseren van gebieden. De analyse is geen vervangingvan de bestaande analyses maar vormt een aanvulling daarop. Richting:Het is belangrijk om in ontwerpen goed na te denken over de -Om zich te kunnen oriënteren in de omgeving hebben men- O.R. huidigwijze waarop de gebruiker van de openbare ruimte deze plek sen een gevoel van herkenning nodig. Bij beweging is onder-zal beleven. Een stedenbouwkundig plan dat op een derge- scheid gemaakt in goed en slecht lopende routes. Zelf heb iklijke manier is ontworpen leidt tot een omgeving die invloed het gebied een aantal keren bezocht om zelf te mogen erva-heeft op het gedrag van mensen. Dit aspect is van groot be- ren welke routes goed en minder goed lopen.lang omdat de manier waarop mensen zich in de bebouwde -De blauwe sterretjes geven de pauzemomenten weer. Opomgeving gedragen, bepalend is voor de identiteit die een deze plekken hebben de gebruikers van de openbare ruimteplek aanneemt. de mogelijkheid om een route te kiezen. Ze willen als het wareDe theorie baseert zich op de classificatie van openbare ruimte geprikkeld worden om voor een bepaalde route te kiezen.vanuit een holistisch benadering. Dit betekent dat mensen de Het is niet altijd zo dat de gebruiker van de openbare ruimteverschillende facetten van de openbare ruimte als één geheel kiest voor de kortste route, maar voor de route waar men zichervaren. Mensen kunnen zich aan bepaalde ruimten hechten, het prettigst bij voelt.zich in de ruimte oriënteren, bepaalde gebieden als één ge- -Bij de categorie zicht is onderscheid gemaakt tussen land- Kaart 1862heel herkennen. En verder kan men de overgang tussen ver- marks die van grote afstand zichtbaar zijn (bijv, een kerktoren) Historische infrastructuurschillende categorieën ruimte herkennen. Deze categorieën of tussen kleinere beeldbepalende elementen in de openbare (nog aanwezig)vormen de basis voor de theorie in de vorm van de eenheden ruimte (bijv. een fontein). Deze landmarks zijn belangrijk om Huidige hoofd- infrastructuurCentrum, richting, overgang en gebied/domein. zich te kunnen oriënteren.
 • EXPERIENTIAL LANDSCAPE ANALYSE EXPERIENTIAL LANDSCAPE VISIECENTRUM RICHTING TRANSITIE TOEKOMST: CENTRUM RICHTING HUIDIG: CENTRUM Sociale verbeeldingskracht, Beweging (goed Hoofdinfrastructuur Drempel Sociale verbeeldingskracht, Beweging (verbeteren Sociale verbeeldingskracht, herdenkingswaardige lopende routes) (auto) herdenkingswaardige slecht lopende routes herdenkingswaardige plekken plekken plekken Sociale interactie, Beweging (slecht Zicht (opvallende Overgang Sociale interactie, Zicht (landmarks, opval- Sociale interactie, ontmoeting lopende routes) bebouwing,landmarks) ontmoeting lende elementen in de O.R. ontmoeting HUIDIG: RICHTING Herstellende plekken Beweging (pauze) Zicht (opvallende Herstellende plekken Beweging (goed lopende elementen in O.R.) routes)