GR Drop Outs kartläggning

770 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • GR Drop Outs kartläggning

  1. 1. GR.DROP Kartläggning och kompetensutveckling
  2. 2. GR.DROP • GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013 • Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap • GR Drop outs drivs av GR utbildning, finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund
  3. 3. GR.DROP • Projektet har fyra övergripande mål: • Att kartlägga vad som görs i regionen kring drop outs • Att ta tillvara på de individuella erfarenheterna bland medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med frågan • Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare under 24 månader • Att skapa lärande miljöer som ska leda till strategisk påverkan
  4. 4. GR.DROP • Under hösten 2011 genomfördes en kartläggning i Göteborgsregionens samtliga kommuner • 116 skolledare har svarat på kartläggningens webbenkät med frågor om hur de arbetar med skolkproblematik • Intervjuer har genomförts med 53 nyckelpersoner i regionen som valts ut via referenser p.g.a. sin kompetens i frågan • 300 elever på grund- och gymnasieskolor i Göteborgsregionens samtliga kommuner har deltagit i kartläggningen genom gruppintervjuer • Elever som hoppat av skolan och nu deltar i en särskild skolform har deltagit i kartläggningen via en webbenkät
  5. 5. GR.DROP • Utifrån kartläggningen har vi kunnat dra ett antal slutsatser kring områden där GR Drop outs kan stötta via kompetensutveckling • Dessa områden är: • Organisation och struktur • Samverkan och ansvar • Orsaker och åtgärder • Drop outs, skolkare och skolvägrare • Främja närvaro • Engagemang och bemötande
  6. 6. GR.DROP • Organisation och struktur • Ett gott exempel: Framtidsgymnasiet i Göteborg arbetar medvetet med schemaläggning för att skapa en relationsbyggande struktur som utgår från elevens behov
  7. 7. GR.DROP • Organisation och struktur • Att förebygga och motverka skolk kräver ett strukturerat och systematiskt arbete, där t.ex. frånvarostatistik kan användas som underlag för analys • Begrepp som skolk och sen ankomst behöver vara tydligt definierade så att personal, elever och föräldrar kan förhålla sig till dessa • Alla elever vill bli sedda av skolans personal. På större skolor ställer detta krav på skolans schemaläggning och organisation
  8. 8. GR.DROP • Orsaker och åtgärder • Ett gott exempel: På Hulebäcksgymnasiet i Härryda arbetar man systematiskt med information till alla elever för att synliggöra frågan om skolk som ett led i det förebyggande arbetet
  9. 9. GR.DROP • Orsaker och åtgärder • Skolor behöver bli bättre på att finna orsaker till att elever skolkar och koppla relevanta åtgärder till dessa i ett tidigt skede • Flera elever i kartläggningen upplever att skolpersonal ibland nöjer sig med ytliga ursäkter istället för att ta reda på verkliga orsaker • Det behövs grundliga utredningar kring elevens sociala och pedagogiska miljö, men ofta även kring elevens medicinska situation
  10. 10. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Ett gott exempel: I Ale kommun finns ett samverkansarbete mellan skola, elevhälsa och socialtjänst där samverkansrepresentanterna finns på beslutsfattande nivå och därmed har starkt mandat för att åstadkomma förändring
  11. 11. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Elever som skolkar befinner sig ofta i en komplex situation vars lösning kräver samverkan mellan olika instanser • I de situationer där skola och kommun har ett gemensamt ansvar krävs en tydlig rollfördelning mellan aktörerna • För att undvika stuprörsproblematik där olika aktörer har svårt att få insyn i varandras verksamheter krävs ett helhetstänkande kring varje elev
  12. 12. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om samverkan med andra aktörer • Exempel på samverkansaktörer: ”Socialtjänsten i viss mån”, ”Fritidsförvaltningen och kyrka”, ”Föräldrar och närstående personer till eleverna”, ”Samverkansteamet”, ”Viktiga personer runt skolkande elever”, ”I undantagsfall idrottsföreningar”, ”Familjeomsorgen”, ”Fritidsgårdsverksamheten”, ”IFO”, ”Skolcoacher”, ”BUP”, ”BNK”, ”Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet”, Barn- och utbildningsförvaltningen”, ”Västbus”
  13. 13. GR.DROP • Drop outs, skolkare och skolvägrare • Ett gott exempel: Onlineskolan som drivs från Angeredsgymnasiet är ett exempel på en framgångsrik verksamheter där man arbetar med nyskapande digitala metoder för att nå unga med hög frånvaro
  14. 14. GR.DROP • Drop outs, skolkare och skolvägrare • De elever som har en hög ogiltig frånvaro och som skolvägrat eller isolerat sig är svårast att nå i skolors ordinarie insatser • Det finns en mängd individuella och strukturella orsaker till att elever är frånvarande från skolan under en lång tid. Skolor behöver vara medvetna om dessa
  15. 15. GR.DROP närvaro • Främja • Ett gott exempel: Almåsskolan i Mölndal arbetar med att validera kunskap utifrån elevens intresse som ett sätt att skapa meningsfullhet. Man lägger stor vikt vid digital kompetens som är en av EU:s åtta nyckelkompetenser
  16. 16. GR.DROP • Främja närvaro • En vanlig anledning till skolk är att eleven inte upplever att skolan är meningsfull. Detta är något skolor behöver arbeta med • Lärande sker inte bara i klassrummet. För att främja elevers närvaro måste skolo arbeta med att validera även den kunskap eleven skaffat sig utanför skolan. Formativ bedömning kan vara ett framgångsrikt sätt att göra detta • Det är viktigt att arbeta flexibelt och att se till varje individs lärande, som i många fall kan utgå från elevens intressen
  17. 17. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Ett gott exempel: I Västra Hisingen i Göteborg satsar man på skolteam och skolvärdar i vissa skolor. Syftet är att överbrygga glappet mellan unga och vuxna i skolan. Skolvärdar ska ha en relationell kompetens och en tydlig förankring i stadsdelen. Satsningen har gjort att man hittat nya sätt att nå de elever som är korridorsvandrare
  18. 18. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Vikten av vuxnas engagemang och bemötande är en av de mest återkommande punkterna i kartläggningen och flera personer lyfter fram att relationen mellan vuxna och elever är viktig för att främja närvaro • Vuxnas förhållningssätt handlar om allt från attityd och inställning till eleverna, till att hjälpa elever minska upplevelsen av stress • Det är viktigt att göra arbetet mot skolk till en del av skolans systematiska likabehandlingsarbete
  19. 19. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om personalens engagemang
  20. 20. GR.DROP • Genom kartläggningen har GR Drop outs uppnått de två första målen • Att kartlägga vad som görs i regionen kring drop outs • Att ta tillvara på de individuella erfarenheterna bland medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med frågan • Med avstamp i kartläggningen kommer vi nu att arbeta för att uppnå de återstående två målen • Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare under 24 månader • Att skapa lärande miljöer som ska leda till strategisk påverkan
  21. 21. GR.DROP • Med utgångspunkt i kartläggningen kommer GR Drop outs att arbeta med kompetensutveckling för personal som arbetar med unga i åldern 13-20 år. Detta genom: • Utvecklingsdagar med hela personalgrupper på skolor (3h under två tillfällen) • Skräddarsydda insatser för enskilda arbetslag, personalgrupper eller enheter på skolor eller kommuner • En heldagskonferens under våren 2012 • Seminarium under Mötesplats Skola 2012 • Digital plattform för erfarenhetsutbyte mellan skolor
  22. 22. GR.DROP www.grdropouts.se

  ×