สื่อการสอน หน่วยที่ 1

173
-1

Published on

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
173
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อการสอน หน่วยที่ 1

 1. 1.  ข้ อมูล (Data) ข้ อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ทัวไป ่ ตัวอย่ างที่ 1 ราคาสิ นค้า 1 แท่ ง ราคา 5 บาท 1 ใบ ราคา 59 บาท
 2. 2. ตัวอย่ างที่ 2 คะแนนของนักเรียนแต่ ละคน คะแนนเก็บรายวิชาคอมพิวเตอร์ 50 คะแนน เลขที่ 1 2 3 ชื่ อ - สกุล นายสมศักดิ์ ใจดี น.ส.สมหญิง รักเรียน นายมนัสชั ย บางหลวง ระดับชั้น/ห้ อง ม.5/2 ม.5/2 ม.5/3 คะแนนเก็บ 50 คะแนน 45 32 41
 3. 3.  ฐานข้ อมูล (Database) ฐานข้ อมูล (Database) หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่ม หนึ่งที่เกี่ย วข้ องกับจุดประสงค์ อย่ างใดอย่ างหนึ่ง มีการจัดการ อย่ างเป็ นระบบ ข้อมูลที่ บนทึ กเก็บไว้ สามารถปรั บปรุ งแก้ไข ั สื บค้น และนํามาใช้ในการจัดการสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ วและ มีประสิ ทธิภาพ
 4. 4. ฐานข้ อมูล (Database)  ฐานข้ อมูลที่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์  ใช้ จานแม่ เหล็กหรือฮาร์ ดดิสก์ ใน การจัดเก็บข้ อมูล
 5. 5. ฐานข้ อมูล บุคลากร ฐานข้ อมูล นักศึกษา เก็บข้ อมูลเกียวกับบุคลากรทั้งหมดในองค์ กร ่ เก็บข้ อมูลเกียวกับนักศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษา ่ เก็บข้ อมูลเกียวกับสิ นค้ าทั้งหมดทีมีในบริษัท ่ ่ ฐานข้ อมูล สิ นค้ า
 6. 6. ฐานข้ อมูล
 7. 7. ระบบการจัดการฐานข้ อมูล ระบบการจัดการฐานข้ อมูล (DBMS) หมายถึง ชุ ดโปรแกรมที่ใช้ ในการจัดการฐานข้ อมูล
 8. 8. 1. ค่ าของข้ อมูลต้ องเป็ นค่ าที่ไม่ สามารถแบ่ งแยกออกไปได้ อก เช่ น ชื่อ ี 2. ค่ าในแนวตั้ง (Column) หรือฟิ ลด์ ต้องเป็ นแบบเดียวกัน 3. ลําดับของฟิ ลด์ ไม่ จําเป็ นต้ องเรี ยงกัน 4. ชื่อฟิ ลด์ ในตารางเดียวกันจะต้ องไม่ ซํ้ากัน 5. ต้ องกําหนดฟิ ลด์ ใดฟิ ลด์ หนึ่งเป็ นดัชนี หรือเรียกว่า Primary Key 6. ข้ อมูลในแต่ ละแถวหรือระเบียนต้ องไม่ ซํ้ากันกับแถวอื่น 7. ไม่ จําเป็ นต้ องเรียงลําดับของข้ อมูลแต่ ละแถวหรือระเบียน
 9. 9.  เอนทิตี (Entity) เป็ นคําที่ อ้างอิงถึงบุคคล สถานที่ และสิ่ งของต่าง ๆ  แอททริบิวต์ (Attribute) เป็ นข้อมูลที่แสดงลักษณะ ของเอนทิตี  ความสั มพันธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิ ตีต่างๆ ในระบบ
 10. 10.  Primary Key (คีย์หลัก) => ค่ าต้ องไม่ ซํ้ากัน และไม่ เป็ นค่ าว่ าง  Candidate Key (คีย์ค่ ูแข่ ง) => มีคุณสมบัติเป็ นคีย์หลักแต่ ไม่ ได้ ถูกใช้  Composite Key => ใช้ หลายฟิ ลด์ รวมกันเป็ นคีย์หลัก  Foreign Key => เป็ นคีย์หลักของตารางหนึ่งเป็ นคีย์รองของอีกตาราง หนึ่ง
 11. 11. ศัพท์ ทวไป ั่ ศัพท์ เทคนิคในระบบ แฟมข้ อมูล ้ ศัพท์ เทคนิคในฐานข้ อมูลเชิง สัมพันธ์ ตาราง (Table) แฟมข้ อมูล (File) ้ รีเลชัน (Relation) แถว (Row) ระเบียน (Record) ทูเพิล (Tuple) คอลัมน์ (Column) เขตข้ อมูล (Field) แอตทริบิวต์ (Attibute) จํานวนแถว จํานวนระเบียน คาร์ ดนาลลิตี (Cardinality) ิ จํานวนคอลัมน์ จํานวนเขตข้ อมูล ดีกรี (Degree) ค่ าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) คีย์หลัก ขอบเขตของค่ าของข้ อมูล คีย์หลัก (Primary Key) ขอบเขตของค่ าของข้ อมูล โดเมน (Domain)
 12. 12. 1. สามารถใช้ ข้อมูลรวมกันได้ 2. สามารถกําหนดมาตรฐานของข้ อมูลได้ 3. ลดความซํ้าซ้ อนของข้ อมูลได้ 4. ลดความขัดแย้ งของข้ อมูลได้ 5. ป้ องกันและรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลได้ 6. ดูแลรักษาฐานข้ อมูลได้ ง่าย

×