Your SlideShare is downloading. ×
Way-of-bodhisattva
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Way-of-bodhisattva

575
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
575
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Bodhicharyavatara The Way of the Bodhisattva by Shantideva e DHANET UD B S BO Y O K LIB R A R E-mail: bdea@buddhanet.net Web site: www.buddhanet.net Buddha Dharma Education Association Inc.
 • 2. Bodhicharyavatara -1-
 • 3. BodhicharyavataraI have produced this text by combining both documents found on the ACIP websitehttp://www.asianclassics.org/ . Thanks to the folks there for making this and other texts available.I dedicate this compilation to my precious lama who with his patience and kindness, is a constantsource of inspiration to me.May all sentient beings benefit from this document.Christopher Richardson7th December 1999 -2-
 • 4. The ACIP Mission The mission of the Asian Classics Input Project is to save the disappearing books containing the great ideas of the Eastern half of humanity and then make these books and ideas accessible to the world at large. Our mission is carried out in several steps. First we search the globe for the remaining collections of books and record their location and contents in catalog form. Next we copy the books and send these copies to be input onto computer media at data entry centers that we have established around the world. Almost all of these data entry centers are staffed by people who come from the countries where these great books were written and printed. Many are refugees, or living in countries where economic or political problems endanger their great books, and even the right to read and study them. The Project thus helps not only to preserve these rich cultural traditions, but provides many people with an opportunity to learn new skills for support- ing themselves, while helping to save the great books of their heritage. ACIP then makes these books and the important ideas they contain freely available to the world, especially to those people in the West who have not yet been exposed to them. Over the past ten years ACIP has released tens of thousands of pages of great books, on tens of thousands of computer disks and through the World Wide Web, completely free or for only the cost of materials and postage, to thousands of users in more than 50 countries.2 • ACIP Release IV: A Thousand Books of Wisdom • User Manual
 • 5. Bodhicharyavatara {@01A}", ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-IÉN-]HÒC-R-T[ÖCc-cé,, @01A *, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA NYID JUG PA BZHUGS SO,, -3-
 • 6. Bodhicharyavatara z, ,”-C_- N-OØ, Té-}³-cº-[~TZRYA]-e-T-Ló-_, TéN- N-OØ, qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R, cEc-”c-{@01B}NE-qE-GÓT-cäUc-NR]-MUc-FN-`-pC-]W`-`é, ,TNä-CaäCc-Géc-lÉ- à-UE]-~c-TFc-NE-, ,pC-]éc-AØP-`]E-DØc-R_-pC-]W`-Kä, ,TNä-CaäCc-~c-lÉ-¥éU-`-]HÒC-R-PÉ, ,`ÒE-TZÉP-UNé_-T¥àc-Pc-PÉ-TŠéN-R_-q, ,¢éP-GN-U-qÙE-T-^E-]NÉ_-TŠéN-UäN, ,¥äT-®é_-UBc-R]E-TNC-`-^éN-UÉP-Kä, ,Nä-pÉ_-CZP-NéP-TcU-R-TNC-`-UäN, ,_E-CÉ-^ÉN-`-T¡éU-pÉ_-Ec-]NÉ-TþUc, ,NCä-T-T¡éU-pÉ_-TNC-CÉ-NN-R]Ì-bÖCc, ,]NÉ-NC-CÉc-lE-_ä-ZÉC-]Sä`-]nÙ_-`, ,TNC-NE- `-T-UIU-R-CZP-nÉc-lE-, ,FÉ-¤ä-]NÉ-NC-UMéE-P-NéP-^éN-]nÙ_, ,N`-]qé_-]NÉ-PÉ-‹äN-R_-aÉP-LÞ-N@], ,«äc-TÒ]Ì-NéP-±ãT-MéT-R_-nÙ_-R-`, ,C`-Kä-]NÉ-`-SP-R- -4-
 • 7. Bodhicharyavatara@01B #, ,RGYA GAR SKAD DU, BO DHI SATVA TZRYA AA BA TA RA, BODSKAD DU, BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA, SANGS RGYASDANG BYANG CHUB SEMS DPA THAMS CADLA PHYAG TSAL LO, ,BDE GSHEGS CHOS KYI SKU MNGA SRAS BCASDANG, ,PHYAG OS KUN LAANG GUS PAR PHYAG TSAL TE, ,BDE GSHEGSSRAS KYI SDOM LA JUG PA NI, ,LUNGBZHIN MDOR BSDUS NAS NI BRJOD PAR BYA, ,SNGON CHAD MA BYUNG BAYANG DIR BRJOD MED, ,SDEB SBYOR MKHAS PAANG BDAG LA YOD MINTE, ,DE PHYIR GZHAN DON BSAM PA BDAG LA MED, ,RANG GI YID LA BSGOM PHYIR NGAS DI BRTZAMS, ,DGE BA BSGOM PHYIRBDAG GI DAD PAI SHUGS, ,DI DAG GIS KYANG RE ZHIG PHEL GYURLA, ,BDAG DANG SKAL BA MNYAM PAGZHAN GYIS KYANG, ,CI STE DI DAG MTHONG NA DON YOD GYUR, ,DALBYOR DI NI RNYED PAR SHIN TU DKA, ,SKYES BUI DON SGRUB THOBPAR GYUR PA LA, ,GAL TE DI LA PHAN PA -5-
 • 8. Bodhicharyavatara{@02A}", ,U-T±ãTc-P, ,pÉc-]NÉ-^E-NC-]qé_-R_-C-`-]nÙ_, ,HÉ-›_-UWP-Ué-UÑP-PC-³ÉP-_ÒU-P, ,‚éC-]nÙ-N-FÉC-T_-¦E-¤éP-R-›_, ,N-TZÉP-cEc-”c-UMÑ-^Éc-T”-`U-P, ,]HÉC-ŒäP-TcéN-PUc-ƒé-uéc-ME-]C]-]qÙE-, ,Nä-›c-NCä-T-IU-GÓE-IÉN-`-ŒC, ,¥ÉC-R-¤éTc-GäP-aÉP-LÞ-UÉ-TN-R, ,Nä-PÉ-’éCc-R]Ì-qE-GÓT-cäUc-UÉP-R, , NCä-CZP-CE-CÉc-É`-nÉc-CPéP-R_-]nÙ_, ,T `-R-OØ-U_-_T-NCéEc-UXN-R-^É, ,MÑT-NTE-ŽUc-lÉc-]NÉ-IÉN-SP-T_-CÉCc, ,]NÉc-PÉ-WN-UäN-«ä-Té]Ì-WêCc-ŽUc-lÉc, ,TNä-UGéC-TNä-ƒC-IÉN-OØ-MéT-R_-qäN, ,~ÉN-R]Ì-¥àC-T¢`-T”-zC-CZéU-]NéN-FÉE-, ,cäUc-FP-UÉ-TNä-Tc`-T_-]NéN-R-NE-, ,TNä-UE-T”-zC-­éN-R_-]NéN-Rc-lE-, ,qE-GÓT-cäUc-IÉN-ŒC-LÞ-CKE-UÉ-q, ,qE-GÓT-cäUc-«äc-nÙ_-P- N-FÉC-CÉc, ,]Bé_-T]Ì-TVêP-__-T¥Uc-R]Ì-IU-MC-Žc, ,TNä-CaäCc-ŽUc-lÉ-~c-Zäc-TŠéN-q-ZÉE-, ,]HÉC-ŒäP-Ÿ-UÉ_- -6-
 • 9. Bodhicharyavatara@02A *, ,MA BSGRUBS NA, ,PHYIS DI YANG DAG BYOR PAR GA LAGYUR, ,JI LTAR MTSAN MO MUN NAG SPRIN RUM NA, ,GLOG GYU SKADCIG BAR SNANG STON PA LTAR, ,DA BZHIN SANGS RGYAS MTHU YISBRGYA LAM NA, ,JIG RTEN BSOD NAMS BLO GROS THANG GA BYUNG,,DE LTAS DGE BA NYAM CHUNG NYID LA RTAG, ,SDIG PA STOBS CHENSHIN TU MI BZAD PA, ,DE NI RDZOGS PAI BYANG CHUB SEMS MIN PA, ,DGE GZHAN GANG GIS ZIL GYIS GNON PAR GYUR, ,BSKAL PA DU MAR RABDGONGS MDZAD PA YI, ,THUB DBANG RNAMS KYIS DI NYID PHAN BARGZIGS, ,DIS NI TSAD MED SKYE BOI TSOGS RNAMS KYIS, ,BDEMCHOG BDE BLAG NYID DU THOB PAR BYED, ,SRID PAI SDUG BSNGALBRGYA PHRAG GZHOM DOD CING, ,SEMS CAN MI BDE BSAL BAR DOD PADANG, ,BDE MANG BRGYA PHRAG SPYOD PAR DOD PAS KYANG, ,BYANGCHUB SEMSNYID RTAG TU GTANG MI BYA, ,BYANG CHUB SEMS SKYES GYUR NA SKADCIG GIS, ,KHOR BAI BTZON RAR BSDAMS PAI NYAM THAG RNAMS, ,BDEGSHEGS RNAMS KYI SRAS ZHES BRJOD BYA ZHING, ,JIG RTEN LHA MIR -7-
 • 10. Bodhicharyavatara{@02B}TFc-Rc-pC-q_-]nÙ_, ,Ccä_-]nÙ_-þÉ-^É-ŽU-R-UGéC-›-TÒ, ,UÉ-CVE-`Òc-]NÉ-ƒEc-Pc-”`-T]Ì- à, ,_ÉP-GäP-_ÉE-ME-UäN-R_-T¬ã_-Tc-P, ,qE-GÓT-cäUc-Zäc-q-T-_T-TŒP-ÒE-, ,]ué-T]Ì-NäN-NRéP-CFÉC-RÒ-WN-UäN-ƒéc, ,`äCc-R_-^éEc-cÒ-TŒCc-P-_ÉP-Gä-Tc, ,]ué-T]Ì-CPc-NE-{`-T_-]NéN-R-ŽUc, ,_ÉP-GäP-qE-GÓT-cäUc-`äCc-TŒP-R_-ÒE-, ,NCä-T-CZP-AØP-GÓ-aÉE-TZÉP-OØ-PÉ, ,]{c-TÒ-T«äN-Pc-N-R_-]nÙ_-T-IÉN, ,qE-GÓT-cäUc-lÉ-šéP-aÉE-ŒC-R_-^E-, ,]{c-TÒ-]qÉP-Rc-UÉ-N-]Sä`-T_-]nÙ_, ,¥ÉC-R-aÉP-LÞ-UÉ-TN-qc-P-^E-, ,NR]-`-TŒäP-Pc-]HÉCc-R-GäP-Ré-›_, ,CE-`-TŒäP-Pc-^ÒN-lÉc-±é`-]nÙ_-T. ,Nä-`-TC-FP-ŽUc-lÉc-FÉc-UÉ-TŒäP, ,Näc-PÉ-OØc-UM]Ì-Uä-TZÉP-¥ÉC-GäP-ŽUc, , N-FÉC-CFÉC-CÉc-Eäc-R_-~äC-R_-qäN, ,Nä-^É-SP-^éP-NRC-LÞ-UäN-R-NC, ,qUc-UCéP-ƒé-NE-œP-Rc-Pé_-TEc-TaN, ,qE-GÓT-cäUc-Nä-UNé_-T¥àc-P, ,ŽU-R-CIÉc-cÒ-aäc-q-¤ä, ,qE-GÓT-©éP-R]Ì-cäUc-NE-PÉ, ,qE-GÓT-]HÒC-R-IÉN-^ÉP-Pé, ,]ué-T_-]NéN-NE-]ué-T-^É, ,qä-{C-HÉ-›_-aäc-R-›_, ,Nä-TZÉP-UBc-Rc-]NÉ-CIÉc-lÉ, ,qä-{C-_ÉU-TZÉP-aäc-R_-q, ,qE-GÓT-©éP-R]Ì-cäUc-`c-PÉ, ,]Bé_-Wê-]{c-TÒ-Gä-]qÙE-^E-, ,HÉ-›_-]HÒC-R]Ì-cäUc-TZÉP-OØ, ,TcéN-PUc-”àP-GCc-]qÙE-T-UÉP, ,CE-Pc-TÒE-¤ä-cäUc-FP-BUc, ,UM]-^c-_T-LÞ-Nué`-T]Ì-pÉ_, ,UÉ-œéC-R-^É-cäUc-lÉc-cÒ, ,cäUc-Nä-^E-NC-ƒEc-nÙ_-R, ,NäE-Pc-TÒE-¤ä-CIÉN-`éC-CU, ,TC-UäN-nÙ_-lE-TcéN-PUc-bÖCc, ,”àP-UÉ-]GN-R_-OØ-U-ZÉC ,PU-UB]-UIU-R_-_T-LÞ-]qÙE-, ,]NÉ-PÉ-]MN-R-NE-TFc- -8-
 • 11. Bodhicharyavatara@02B BCAS PAS PHYAG BYAR GYUR, ,GSER GYUR RTZI YI RNAM PAMCHOG LTA BU, ,MI GTZANG LUS DI BLANGS NAS RGYAL BAI SKU, ,RINCHEN RING THANG MED PAR BSGYUR BAS NA, ,BYANG CHUB SEMS ZHES BYABA RAB BRTAN ZUNG, ,GRO BAI DED DPON GCIG PUTSAD MED BLOS, ,LEGS PAR YONGS SU BRTAGS NA RIN CHE BAS, ,GROBAI GNAS DANG BRAL BAR DOD PA RNAMS, ,RIN CHEN BYANG CHUB SEMSLEGS BRTAN PAR ZUNG, ,DGE BA GZHAN KUN CHU SHING BZHIN DU NI,,BRAS BU BSKYED NAS ZAD PARGYUR BA NYID, ,BYANG CHUB SEMS KYI LJON SHING RTAG PAR YANG,,BRAS BU BYIN PAS MI ZAD PHEL BAR GYUR, ,SDIG PA SHIN TU MIBZAD BYAS NA YANG, ,DPA LA BRTEN NAS JIGS PA CHEN PO LTAR,,GANG LA BRTEN NAS YUD KYIS SGROL GYURBA; ,DE LA BAG CAN RNAMS KYIS CIS MI BRTEN, ,DES NI DUS MTHAIME BZHIN SDIG CHEN RNAMS, ,SKAD CIG GCIG GIS NGES PAR SREG PARBYED, ,DE YI PHAN YON DPAG TU MED PA DAG, ,BYAMS MGON BLO DANGLDAN PAS NOR BZANGS BSHAD, ,BYANG CHUB SEMSDE MDOR BSDUS NA, ,RNAM PA GNYIS SU SHES BYA STE, ,BYANG CHUBSMON PAI SEMS DANG NI, ,BYANG CHUB JUG PA NYID YIN NO, ,GROBAR DOD DANG GRO BA YI, ,BYE BRAG JI LTAR SHES PA LTAR, ,DEBZHIN MKHAS PAS DI GNYIS KYI, ,BYE BRAG RIM BZHIN SHESPAR BYA, ,BYANG CHUB SMON PAI SEMS LAS NI, ,KHOR TSO BRAS BUCHE BYUNG YANG, ,JI LTAR JUG PAI SEMS BZHIN DU, ,BSOD NAMSRGYUN CHAGS BYUNG BA MIN, ,GANG NAS BZUNG STE SEMS CAN KHAMS,,MTHA YAS RAB TU DGROL BAI PHYIR, ,MILDOG PA YI SEMS KYIS SU, ,SEMS DE YANG DAG BLANGS GYUR PA, ,DENGNAS BZUNG STE GNYID LOG GAM, ,BAG MED GYUR KYANG BSOD NAMSSHUGS, ,RGYUN MI CHAD PAR DU MA ZHIG ,NAM MKHA MNYAM PAR RABTU BYUNG, ,DI NI THAD PA DANG BCAS -9-
 • 12. Bodhicharyavatara{@03A} ", ,R_. ,`C-TE-CÉc-PÉ-[Öc-R-`c, ,NUP-Uéc-cäUc-FP-NéP-nÉ-pÉ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-IÉN-lÉc-CcÒEc, ,cäUc-FP-ŽUc-lÉ-N-PN-VU, ,Tc`-`é-£U-OØ-TcUc-P-^E-, ,SP-]NéCc-TcU-R-NE-œP-Nä, ,TcéN-PUc-NRC-UäN-œP-nÙ_-P, ,cäUc-FP-_ä-_ä]Ì-UÉ-TNä-T, ,NRC-LÞ-UäN-R-Tc`-]NéN-FÉE-, ,_ä-_ä]E-^éP-KP-NRC-UäN-OØ, ,T±ãT-R_-]NéN-R-©éc-FÉ-NCéc, ,S]U-^E-P-U-^E-_ÒE-, ,cÒ-`-]NÉ-]x]Ì-SP-cäUc-^éN. ,Ÿ-NE-xE-~éE-ŽUc-lE-_ÒE-, ,WEc-R-`-^E-]NÉ-^éN-NU, ,cäUc-FP-Nä-NC-IÉN-`-¢éP, ,_E-CÉ-NéP-OØ-]NÉ-]x]Ì-cäUc, ,É-`U-OØ-^E-U-Éc-P, ,CZP-nÉ-NéP-OØ-C-`-«ä, ,CZP-NC-_E-CÉ-NéP-OØ-^E-, ,UÉ-]qÙE-cäUc-FP-NéP-cäUc-CE-, ,cäUc-lÉ-_ÉP-GäP-mN-R_-]NÉ, ,¢-P-UäN-R]Ì-N-FÉC-]tÜEc, ,]ué-T-AØP-nÉ-NC]-T]Ì-”à, ,cäUc-FP-¥àC-T¢`-þÉ_-nÙ_-R, ,_ÉP-GäP-cäUc-lÉ-TcéN-PUc-CE-, ,Nä-`-HÉ-›_-CZ`-nÉc-`E-, , SP-R_-TcUc-R-VU-nÉc-lE-, ,cEc-”c-UGéN-`c-mN-]SCc-P, ,cäUc-FP-U-`Òc-MUc-FN-lÉ, ,TNä-NéP-TVêP-R-©éc-FÉ-NCéc, ,¥àC-T¢`-]Né_-]NéN-cäUc-^éN-lE-,,¥àC-T¢`-IÉN-`-UEéP-R_-”àC ,TNä-T-]NéN-lE-CKÉ-UÑC-Rc, ,_E-CÉ-TNä-T-Nu-›_-]HéUc, ,CE-ZÉC-TNä-Tc-SéEc-R-NE-, ,¥àC-T¢`-UE-œP-Nä-NC-`, ,TNä-T-AØP-nÉc-WËU-R-NE-, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-CFéN-qäN-FÉE-, ,CKÉ-UÑC-lE-PÉ-cä`-qäN-R, ,Nä-NE-NCä-UWÓP-C-`-^éN, ,Nä-]x]Ì-Taäc-lE-C-`-^éN, ,TcéN-PUc-Nä-]x]E-C-`-^éN, ,SP-TKCc-`P-`éP-CE-^ÉP-R, ,Nä-^E-_ä-ZÉC-T¢Cc-]éc-P, ,U-TFé`-`äCc-R_-qäN-R-^É, ,qE-GÓT-cäUc-NR]-©éc-FÉ-NCéc, ,]ué-T-JÞE-N-P_- - 10 -
 • 13. Bodhicharyavatara@03A *, ,PAR; ,LAG BZANG GIS NI ZHUS PA LAS, ,DMAN MOS SEMS CANDON GYI PHYIR, ,DE BZHIN GSHEGS PA NYID KYIS GSUNGS, ,SEMS CANRNAMS KYI KLAD NAD TZAM, ,BSAL LO SNYAM DU BSAMS NA YANG, ,PHANDOGS BSAM PADANG LDAN DE, ,BSOD NAMS DPAG MED LDAN GYUR NA, ,SEMS CAN REREI MI BDE BA, ,DPAG TU MED PA BSAL DOD CING, ,RE REANG YONTAN DPAG MED DU, ,BSGRUB PAR DOD PA SMOS CI DGOS, ,PHAAM YANGNA MA YANG RUNG, ,SU LA DI DRAI PHAN SEMSYOD; ,LHA DANG DRANG SRONG RNAMS KYANG RUNG, ,TSANGS PA LA YANGDI YOD DAM, ,SEMS CAN DE DAG NYID LA SNGON, ,RANG GI DON DU DIDRAI SEMS, ,RMI LAM DU YANG MA RMIS NA, ,GZHAN GYI DON DU GALA SKYE, ,GZHAN DAG RANG GI DON DU YANG, ,MI BYUNGSEMS CAN DON SEMS GANG, ,SEMS KYI RIN CHEN KHYAD PAR DI, ,SNGANA MED PAI RMAD CIG KHRUNGS, ,GRO BA KUN GYI DGA BAI RGYU,,SEMS CAN SDUG BSNGAL RTZIR GYUR PA, ,RIN CHEN SEMS KYI BSODNAMS GANG, ,DE LA JI LTAR GZHAL GYIS LANG, ,PHAN PAR BSAMS PA TZAM GYIS KYANG, ,SANGS RGYAS MCHOD LAS KHYADPHAGS NA, ,SEMS CAN MA LUS THAMS CAD KYI, ,BDE DON BTZON PASMOS CI DGOS, ,SDUG BSNGAL DOR DOD SEMS YOD KYANG, ,SDUGBSNGAL NYID LA MNGON PAR RGYUG ,BDE BA DODKYANG GTI MUG PAS, ,RANG GI BDE BA DGRA LTAR JOMS, ,GANG ZHIGBDE BAS PHONGS PA DANG, ,SDUG BSNGAL MANG LDAN DE DAG LA, ,BDEBA KUN GYIS TSIM PA DANG, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD GCOD BYED CING,,GTI MUG KYANG NI SEL BYED PA, ,DE DANG DGE MTSUNGA LA YOD, ,DE DRAI BSHES KYANG GA LA YOD, ,BSOD NAMS DEDRAANG GA LA YOD, ,PHAN BTAGS LAN LON GANG YIN PA, ,DE YANG REZHIG BSNGAGS OS NA, ,MA BCOL LEGS PAR BYED PA YI, ,BYANG CHUBSEMS DPA SMOS CI DGOS, ,GRO BA NYUNG ZAD NAR - 11 -
 • 14. Bodhicharyavatara{@03B}U]Ì-c-®é_-T, , N-FÉC-c-VU-®ÉP-R_-qäN-R-NE-, ,T‹c-TFc-IÉP-päN-]xEc-R_-qäN-R-^E-, ,NCä-T-qäN-R-^ÉP-Zäc-«ä-Téc-TAØ_, ,cäUc-FP-uEc-UM]-^c-`-OØc-_ÉE-TNä-T_-CaäCc-lÉ-TNä-T-ƒ-P-UäN, ,^ÉN-`-TcU-R-UM]-NC-’éCc-qäN-R, ,ŒC-_Ò-®ÉP-R-›-ZÉC-©éc-FÉ-NCéc, ,CE-ZÉC-Nä-]x]Ì-”`-~c-®ÉP-TNC-`, ,C`-Kä-EP-cäUc-«äN-R_-qäN-P-Nä, ,EP-cäUc-T«äN-R]Ì-uEc-TZÉP-T `-R_-PÉ, ,Nr`-T_-CPc-R_-]nÙ_-Zäc-MÑT-Rc-CcÒEc, ,]éP-Kä-CE-ZÉC-^ÉN-_T-NE-qäN-P, ,Nä-^É-]{c-TÒ-Nä-Tc-ŸC-R_-]Sä`, ,”`-~c-ŽUc-`-Né-C`-GäP-Réc-lE-, ,¥ÉC-R-UÉ-]qÙE-NCä-T-NE-CÉc-]Sä`, ,CE-`-cäUc-lÉ-NU-R-_ÉP-GäP-Nä, ,«äc-R-Nä-^É- à-`-pC-]W`-ZÉE-, ,CE-`-CPéN-R-qc-lE-TNä-]{ä`-T, ,TNä-T]Ì-]qÙE-CPc-Nä-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c-qE-GÓT-cäUc-lÉ-SP-^éP-TaN-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-NE-Ré]é,, ,,_ÉP-GäP-cäUc-Nä-CÒE-T_-q-T]Ì-pÉ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-ŽUc-NE-NU-R]Ì-Géc, ,N@éP-UGéC-xÉ-U-UäN-NE-cEc-”c-~c, ,^éP-KP-”-UWê-ŽUc-`-`äCc-R_-UGéN, ,Uä-KéC-]{c-TÒ-HÉ-£äN-^éN-R-NE-, ,©P-nÉ-ŽU-R-CE-ZÉC-^éN-R-NE-, ,]HÉC-ŒäP-_ÉP-GäP-HÉ-£äN-^éN-R-NE-, ,GÓ-CVE-^ÉN-OØ-]éE-T-FÉ-^éN-NE-, ,_ÉP-GäP-_É-Té-NE-PÉ-Nä-TZÉP-OØ, ,PCc-W`-c-péCc-NTäP-ZÉE-IUc-NC]-NE-, ,šéP-aÉE-Uä-KéC-”P-³c-§àE-R-NE-, ,aÉE-CE-]{c-TE-^`-C-OØN-R-NE-, ,Ÿ-céCc-]HÉC-ŒäP-P-^E-xÉ-NE-PÉ, ,§éc-NE-NRC-TcU-aÉE-NE-_ÉP-GäP-aÉE-, ,U-éc-]tÜEc-R]Ì-`é-KéC-ŽU-R-NE-, ,CZP-^E-UGéN-R_-]éc-R]Ì-”P-ŽUc-PÉ, ,UWê-NE-’ÉE-TÒ-Rzc-T”P-R-NC ,EE-R-aÉP-LÞ- - 12 -
 • 15. Bodhicharyavatara@03B MAI ZAS SBYOR BA, ,SKAD CIG ZAS TZAM SBYIN PAR BYED PADANG, ,BRNYAS BCAS NYIN PHYED DRANGS PAR BYED PA YANG, ,DGE BABYED PA YIN ZHES SKYE BOS BKUR, ,SEMS CAN GRANGS MTHA YAS LADUS RING DU, ,BDE BAR GSHEGS KYI BDE BA BLA NA MED, ,YID LABSAM PA MTHA DAG RDZOGS BYED PA, ,RTAG RU SBYIN PA LTA ZHIGSMOS CI DGOS, ,GANG ZHIG DE DRAI RGYAL SRAS SBYIN BDAG LA,,GAL TE NGAN SEMS SKYED PAR BYED NA DE, ,NGAN SEMS BSKYED PAIGRANGS BZHIN BSKAL PAR NI, ,DMYAL BAR GNAS PAR GYUR ZHESTHUB PAS GSUNGS, ,ON TE GANG ZHIG YID RAB DANG BYED NA, ,DE YIBRAS BU DE BAS LHAG PAR PHEL, ,RGYAL SRAS RNAMS LA DO GAL CHENPOS KYANG, ,SDIG PA MI BYUNG DGE BA DANG GIS PHEL, ,GANG LASEMS KYI DAM PA RIN CHEN DE, ,SKYES PA DE YISKU LA PHYAG TSAL ZHING, ,GANG LA GNOD PA BYAS KYANG BDE BRELBA, ,BDE BAI BYUNG GNAS DE LA SKYABS SU MCHI, ,BYANG CHUB SEMSDPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS BYANG CHUB SEMS KYI PHAN YON BSHADPA ZHES BYA BA STE LEU DANG POO,, ,,RIN CHENSEMS DE GZUNG BAR BYA BAI PHYIR, ,DE BZHIN GSHEGS PA RNAMS DANGDAM PAI CHOS, ,DKON MCHOG DRI MA MED DANG SANGS RGYAS SRAS,,YON TAN RGYA MTSO RNAMS LA LEGS PAR MCHOD, ,ME TOG BRAS BU JISNYED YOD PA DANG, ,SMAN GYI RNAM PA GANG ZHIG YODPA DANG, ,JIG RTEN RIN CHEN JI SNYED YOD PA DANG, ,CHU GTZANGYID DU ONG BA CI YOD DANG, ,RIN CHEN RI BO DANG NI DE BZHIN DU,,NAGS TSAL SA PHYOGS DBEN ZHING NYAMS DGA DANG, ,LJON SHING METOG RGYAN SPRAS SPUNG PA DANG, ,SHING GANG BRAS BZANG YAL GADUD PA DANG, ,LHA SOGS JIG RTEN NA YANG DRI DANG NI, ,SPOS DANGDPAG BSAM SHING DANG RIN CHEN SHING, ,MA RMOS KHRUNGS PAI LOTOG RNAM PA DANG, ,GZHAN YANG MCHOD PAR OS PAI RGYAN RNAMS NI,,MTSO DANG RDZING BU PADMAS BRGYAN PA DAG ,NGANG PA SHIN TU - 13 -
 • 16. Bodhicharyavatara{@04A}", , N-£P-^ÉN-]éE-œP, ,PU-UB]-_T-]qUc-BUc-lÉ-UMc-CLÞCc-P, ,^éEc-cÒ-CÒE-T-UäN-R-Nä-NC-AØP, ,ƒé-^Éc-ƒEc-Pc-MÑT-R-«äc-lÉ-UGéC, ,~c-NE-TFc-R-ŽUc-`-`äCc-]TÒ`-P, ,^éP-CPc-NU-R-MÑCc-Šä-Gä-ŽUc-lÉc, ,TNC-`-TVå_-NCéEc-TNC-CÉ-]NÉ-NC-TZäc, ,TNC-PÉ-TcéN-PUc-UÉ-œP-TsÉP-GäP-Kä, ,UGéN-R]Ì-Pé_-CZP-TNC-`-FE-U-UGÉc, ,Näc-P-CZP-NéP-NCéEc-R]Ì-UCéP-nÉc-]NÉ, ,TNC-CÉ-NéP-†N-IÉN-lÉ-UMÑc-TZäc-aÉC,”`-NE-N-~c-ŽUc-`-TNC-CÉc-PÉ, ,TNC-CÉ-`Òc-AØP-CKP-OØ-NTÒ`-T_-TnÉ, ,cäUc-NR]-UGéC-ŽUc-TNC-PÉ-^éEc-TZäc-aÉC ,DØc-Rc-mäN-lÉ-]TEc-cÒ-UGÉ-T_-TnÉ, ,TNC-PÉ-mäN-lÉc-^éEc-cÒ-TÒE-Tc-P, ,~ÉN-P-UÉ-]HÉCc-cäUc-FP-SP-R-TnÉN, ,¢éP-nÉ-¥ÉC-`c-^E-NC-]N]-TnÉN-FÉE-, ,¥ÉC-R-CZP-^E-†P-GN-UÉ-TnÉN-Né, ,tÜc-lÉ-BE-R-aÉP-LÞ-xÉ-ZÉU-R, ,aä`-nÉ-c-CZÉ-Cc`-ZÉE-]Wê_-T-›_, ,_ÉP-GäP-]T_-T]Ì-@-T-^ÉN-]éE-œP, ,UÑ-KÉC-]éN-GCc-ƒ-_ä-{äc-R-Nä_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-NE-Nä-^É-~c-ŽUc-`, ,_ÉP-GäP-TÒU-R-UE-Ré-§éc-lÉ-GÓ, ,^ÉN-]éE-`äCc-R_-T@E-T-‚à-NE-PÉ, ,_é`-Ué_-TFc-R-OØ-Uc- à-tÜc-Ccé`, ,Nä-NC- à-`-UWÓEc-R-UäN-R]Ì-Céc, ,CVE-`-xÉ-_T-T¡éc-Rc- à-pÉ]é, ,Nä-Pc-Nä-`-B-NéC-`äCc-T¬ã_-T]Ì, ,P-T]-aÉP-LÞ-xÉ-ZÉU-NU-R-]TÒ`, ,Céc-TE-~T-`-]HU-R-¦-WêCc-NE-, ,”P-UGéC-T”-zC-Nä-NE-Nä-NC-CÉc, ,]SCc-R-AØP-OØ-TE-NE-]HU-NqEc-NE-, ,]HÉC-ŒäP-NTE-pÙC-céCc-`]E-T”P-R_-TnÉ, ,¤éE-CcÒU-AØP-OØ-xÉ-EN-œE-T-^É, ,xÉ-UGéC-ŽUc-lÉc-MÑT-NTE-AØP-nÉ- à, ,Ccä_-®Ec-TVê-U-qÉ-Né_-qc-R-›_, ,]éN-GCc-]T_-TNä-NC-qÙC-R_-TnÉ, - 14 -
 • 17. Bodhicharyavatara@04A *, ,SKAD SNYAN YID ONG LDAN, ,NAM MKHA RAB BYAMS KHAMSKYI MTHAS GTUGS NA, ,YONGS SU GZUNG BA MED PA DE DAG KUN, ,BLOYIS BLANGS NAS THUB PA SKYES KYI MCHOG, ,SRAS DANG BCAS PA RNAMSLA LEGS BUL NA, ,YON GNASDAM PA THUGS RJE CHE RNAMS KYIS, ,BDAG LA BTZER DGONGS BDAG GIDI DAG BZHES, ,BDAG NI BSOD NAMS MI LDAN BKRIN CHEN TE, ,MCHODPAI NOR GZHAN BDAG LA CANG MA MCHIS, ,DES NA GZHAN DON DGONGSPAI MGON GYIS DI, ,BDAG GI DON SLADNYID KYI MTHUS BZHES SHIG ,RGYAL DANG DA SRAS RNAMS LA BDAG GISNI, ,BDAG GI LUS KUN GTAN DU DBUL BAR BGYI, ,SEMS DPA MCHOGRNAMS BDAG NI YONGS BZHES SHIG ,GUS PAS KHYED KYI BANGS SU MCHIBAR BGYI, ,BDAG NI KHYED KYIS YONGS SUBZUNG BAS NA, ,SRID NA MI JIGS SEMS CAN PHAN PA BGYID, ,SNGONGYI SDIG LAS YANG DAG DA BGYID CING, ,SDIG PA GZHAN YANG SLANCHAD MI BGYID DO, ,KHRUS KYI KHANG PA SHIN TU DRI ZHIM PA, ,SHELGYI SA GZHI GSAL ZHING TSOR BA LTAR, ,RIN CHEN BARBAI KA BA YID ONG LDAN, ,MU TIG OD CHAGS BLA RE BRES PA DER,,DE BZHIN GSHEGS DANG DE YI SRAS RNAMS LA, ,RIN CHEN BUM PA MANGPO SPOS KYI CHU, ,YID ONG LEGS PAR BKANG BA GLU DANG NI, ,ROLMOR BCAS PA DU MAS SKU KHRUS GSOL, ,DE DAG SKU LA MTSUNGSPA MED PAI GOS, ,GTZANG LA DRI RAB BSGOS PAS SKU PHYIO, ,DENAS DE LA KHA DOG LEGS BSGYUR BAI, ,NA BZA SHIN TU DRI ZHIMDAM PA BUL, ,GOS BZANG SRAB LA JAM PA SNA TSOGS DANG, ,RGYANMCHOG BRGYA PHRAG DE DANG DE DAG GIS, ,PHAGS PA KUN DUBZANG DANG JAM DBYANGS DANG, ,JIG RTEN DBANG PHYUG SOGS LAANGBRGYAN PAR BGYI, ,STONG GSUM KUN DU DRI NGAD LDANG BA YI, ,DRIMCHOG RNAMS KYIS THUB DBANG KUN GYI SKU, ,GSER SBYANGS BTZO MABYI DOR BYAS PA LTAR, ,OD CHAGS BAR BDE DAG BYUG PAR BGYI, - 15 -
 • 18. Bodhicharyavatara{@04B} MÑT-NTE-UGéN-CPc-UGéC-`-^ÉN-]éE-T]Ì, ,Uä-KéC-U“-_-NE-Rz-NE-, ,eÑW`-`-céCc-xÉ-ZÉU-MUc-FN-NE-, ,zäE-T-§ä`-`äCc-^ÉN-]éE-ŽUc-lÉc-UGéN, ,§éc-UGéC-^ÉN-zéC-xÉ-EN-mT-R-^É, ,TOØC-R]Ì-³ÉP-WêCc-ŽUc-lE-Nä-`-NTÒ`, ,Z`-c-T]-TLÞE-¦-WêCc-TFc-R-^É, ,Ÿ-Taéc-ŽUc-lE-Nä-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,Ccä_-nÉ-Rz-W_-OØ-NE_-T-^É, ,_ÉP-GäP-±éP-U-ŽUc-lE-NTÒ`-T_-TnÉ, ,c-CZÉ-T¤_-T-§éc-lÉc-qÙCc-R-Nä_, ,Uä-KéC-^ÉN-]éE-cÉ`-U-NuU-R_-q, ,CZ`-UäN-Sé-{E-T¤éN-NqEc-^ÉN-]éE-œP, ,UÑ-KÉC-_ÉP-GäP-”P-]pE-UXåc-]T_-T, ,NRC-^c-PU-UB]Ì-”P-nÙ_-Nä-NC-lE-, ,MÑCc-Šä]Ì-_E-TZÉP-FP-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,_ÉP-GäP-COØCc-UXc-Ccä_-nÉ-^Ò-T-FP, ,Bé_-^ÒC-”P-nÉ-ŽU-R-^ÉN-]éE-œP, ,NqÉTc-`äCc-T›-P-¥àC-R-T±äE-T-^E-, ,ŒC-LÞ-MÑT-NTE-ŽUc-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,Nä-`c-CZP-^E-UGéN-R]Ì-WêCc, ,_é`-Ué-NqEc-£P-^ÉN-]éE-œP, , cäUc-FP-¥àC-T¢`-WËU-qäN-R]Ì, ,³ÉP-ŽUc-cé-cé_-CPc-nÙ_-FÉC ,NU-Géc-N@éP-UGéC-MUc-FN-NE-, ,UGéN-ŒäP-ŽUc-NE- à-CÒCc-`, ,_ÉP-GäP-Uä-KéC-`-céCc-G_, ,”àP-UÉ-]GN-R_-]TT-R_-aéC, ,HÉ-›_-]HU-NqEc-`-céCc-Rc, ,”`-T-ŽUc-`-UGéN-UXN-R, ,Nä-TZÉP-TNC-CÉc-Nä-TZÉP-CaäCc, ,UCéP-Ré-~c-NE-TFc-ŽUc-UGéN, ,^éP-KP-”-UWê-ŽUc-`-TNC ,T¤éN-NqEc-^P-`C-”-UWêc-T¤éN, ,T¤éN-NqEc-£P-³ÉP-Nä-NC-`, ,Eäc-R_-AØP-OØ-]qÙE-nÙ_-FÉC ,OØc-CcÒU-CaäCc-R]Ì-cEc-”c-AØP, ,Géc-NE-WêCc-lÉ-UGéC-TFc-`, ,ZÉE-ß`-AØP-nÉ-uEc-£äN-lÉ, ,`Òc-TLÞN-R-^Éc-TNC-pC-]W`, ,qE-GÓT-cäUc-lÉ-CZÉ-ŽUc- - 16 -
 • 19. Bodhicharyavatara@04B THUB DBANG MCHOD GNAS MCHOG LA YID ONG BAI, ,ME TOG MANDARA DANG PADMA DANG, ,AUTPAL LA SOGS DRI ZHIM THAMS CAD DANG,,PHRENG BA SPEL LEGS YID ONG RNAMS KYIS MCHOD, ,SPOS MCHOG YIDPHROG DRI NGAD KHYAB PA YI, ,BDUG PAI SPRIN TSOGS RNAMSKYANG DE LA DBUL, ,ZHAL ZAS BZA BTUNG SNA TSOGS BCAS PA YI,,LHA BSHOS RNAMS KYANG DE LA DBUL BAR BGYI, ,GSER GYI PADMA TSARDU DNGAR BA YI, ,RIN CHEN SGRON MA RNAMS KYANG DBUL BAR BGYI,,SA GZHI BSTAR BA SPOS KYIS BYUGS PA DER, ,METOG YID ONG SIL MA DGRAM PAR BYA, ,GZHAL MED PHO BRANG BSTODDBYANGS YID ONG LDAN, ,MU TIG RIN CHEN RGYAN PHYANG MDZES BARBA, ,DPAG YAS NAM MKHAI RGYAN GYUR DE DAG KYANG, ,THUGS RJEIRANG BZHIN CAN LA DBUL BAR BGYI, ,RIN CHENGDUGS MDZAS GSER GYI YU BA CAN, ,KHOR YUG RGYAN GYI RNAM PA YIDONG LDAN, ,DBYIBS LEGS BLTA NA SDUG PA BSGRENG BA YANG, ,RTAGTU THUB DBANG RNAMS LA DBUL BAR BGYI, ,DE LAS GZHAN YANG MCHODPAI TSOGS, ,ROL MO DBYANGS SNYAN YID ONG LDAN, ,SEMS CAN SDUG BSNGAL TSIM BYED PAI, ,SPRIN RNAMS SO SOR GNASGYUR CIG ,DAM CHOS DKON MCHOG THAMS CAD DANG, ,MCHOD RTENRNAMSDANG SKU GZUGS LA, ,RIN CHEN ME TOG LA SOGS CHAR, ,RGYUN MICHAD PAR BAB PAR SHOG, ,JI LTARJAM DBYANGS LA SOGS PAS, ,RGYAL BA RNAMS LA MCHOD MDZAD PA, ,DEBZHIN BDAG GIS DE BZHIN GSHEGS, ,MGON PO SRAS DANG BCAS RNAMSMCHOD, ,YON TAN RGYA MTSO RNAMS LA BDAG ,BSTOD DBYANGS YAN LAGRGYA MTSOS BSTOD, ,BSTOD DBYANGSSNYAN SPRIN DE DAG LA, ,NGES PAR KUN DU BYUNG GYUR CIG ,DUSGSUM GSHEGS PAI SANGS RGYAS KUN, ,CHOS DANG TSOGS KYI MCHOGBCAS LA, ,ZHING RDUL KUN GYI GRANGS SNYED KYI, ,LUS BTUD PA YISBDAG PHYAG TSAL, ,BYANG CHUB SEMS KYI GZHI RNAMS - 17 -
 • 20. Bodhicharyavatara{@05A}", ,NE. ,UGéN-ŒäP-ŽUc-`-TNC-pC-]W`, ,UBP-Ré-Nä-TZÉP-†éT-NRéP-NE-, ,TŒá`-[ÖCc-UGéC-`-pC-]W`-`é, ,qE-GÓT-£ÉE-Ré_-UGÉc-lÉ-T_, ,cEc-”c-ŽUc-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,Géc-NE-qE-GÓT-cäUc-NR]-^É, ,WêCc-`]E-Nä-TZÉP-«Tc-cÒ-UGÉ, ,péCc-ŽUc-AØP-P-T[ÖCc-R-^É, ,’éCc-cEc-”c-NE-qE-GÓT-cäUc, ,MÑCc-Šä-GäP-Ré-UE]-ŽUc-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,MéC-U-UäN-œP-]Bé_-T-Pc, ,Wå-_Tc-]NÉ-]U-CZP-NC-LÞ, ,TNC-CÉc-U-]W`-¥ÉC-TnÉc-R]U, ,TnÉN-OØ-ª`-T-IÉN-NE-PÉ, ,CKÉ-UÑC-]tÜ`-Rc-TNC-PéP-Kä, ,Šäc-cÒ-^ÉN-_Ec-CE-TnÉc-R, ,PéEc-R-Nä-PÉ-UMéE-TnÉc-Pc, ,TcU-R-MC-Rc-UCéP-`-TaCc. ,TNC-CÉc-N@éP-UGéC-CcÒU-NE-PÉ, ,S-U]U-ƒ-U-CZP-NC-`, ,IéP-UéEc-¡é-Pc-`Òc-EC-NE-, ,^ÉN-lÉc-CPéN-TnÉc-CE-`Cc-NE-, ,Iäc-R-OØ-Uc-«éP-GCc-R]Ì, ,¥ÉC-FP-TNC-CÉc-¥ÉC-R-CE-, ,aÉP-LÞ-UÉ-TN-TnÉc-R-Nä, ,MUc-FN-]xäP-R-ŽUc-`-TaCc, ,TNC-PÉ-¥ÉC-R-U-qE-T_, ,¢éP-OØ-]DØU-R_-]nÙ_-OØ-UGÉ, ,HÉ-›_-]NÉ-`c-Eäc-M_-T_, ,rÙ_-T]Ì-WÓ`-nÉc-T«T-LÞ-Ccé`, ,^ÉN-TŒP-UÉ-_ÒE-]GÉ-TNC-]NÉ, , qc-NE-U-qc-UÉ-¥éN-Rc, ,P-NE-UÉ-P-AØP-nÉc-lE-, ,‚é-TÒ_-Wå-`-^ÉN-UÉ-TŒP, ,MUc-FN-Té_-Kä-Gc-NCéc-R_, ,TNC-CÉc-Nä-›_-U-aäc-Pc, ,UX]-NE-UÉ-UX]Ì-NéP-nÉ-pÉ_, ,¥ÉC-R-ŽU-R-¦-WêCc-qc, ,UÉ-UX]-ŽUc-lE-UäN-]nÙ_-ZÉE-, ,UX]-T-ŽUc-lE-UäN-R_-]nÙ_, ,TNC-lE-UäN-R_-]nÙ_-T-¤ä, ,Nä-TZÉP-MUc-FN-UäN-R_-]nÙ_, ,É-`U-IUc-cÒ-réE-T-TZÉP, ,NEéc-Ré-CE-NE-CE-­N-R, ,Nä-Nä-xP-R]Ì-^Ò`-OØ-]nÙ_, ,]Nc-R- - 18 -
 • 21. Bodhicharyavatara@05A *, ,DANG; ,MCHOD RTEN RNAMS LA BDAG PHYAG TSAL, ,MKHAN PODE BZHIN SLOB DPON DANG, ,BRTUL ZHUGS MCHOG LA PHYAG TSAL LO,,BYANG CHUB SNYING POR MCHIS KYI BAR, ,SANGS RGYAS RNAMS LASKYABS SU MCHI, ,CHOS DANG BYANG CHUBSEMS DPA YI, ,TSOGS LAANG DE BZHIN SKYABS SU MCHI, ,PHYOGSRNAMS KUN NA BZHUGS PA YI, ,RDZOGS SANGS RGYAS DANG BYANG CHUBSEMS, ,THUGS RJE CHEN PO MNGA RNAMS LA, ,THAL MO SBYAR TE GSOLBA NI, ,THOG MA MED LDAN KHOR BA NAS, ,TSERABS DI AM GZHAN DAG TU, ,BDAG GIS MA TSAL SDIG BGYIS PAAM,,BGYID DU STZAL BA NYID DANG NI, ,GTI MUG KHRUL PAS BDAG NONTE, ,RJES SU YID RANGS GANG BGYIS PA, ,NONGS PA DE NI MTHONGBGYIS NAS, ,BSAM PA THAG PAS MGON LABSHAGS; ,BDAG GIS DKON MCHOG GSUM DANG NI, ,PHA MAAM BLA MAGZHAN DAG LA, ,NYON MONGS SGO NAS LUS NGAG DANG, ,YID KYIS GNODBGYIS GANG LAGS DANG, ,NYES PA DU MAS SKYON CHAGS PAI, ,SDIGCAN BDAG GIS SDIG PA GANG, ,SHINTU MI BZAD BGYIS PA DE, ,THAMS CAD DREN PA RNAMS LA BSHAGS,,BDAG NI SDIG PA MA BYANG BAR, ,SNGON DU GUM PAR GYUR DU MCHI,,JI LTAR DI LAS NGES THAR BAR, ,MYUR BAI TSUL GYIS BSKYAB TUGSOL, ,YID BRTAN MI RUNG CHI BDAG DI, ,BYAS DANG MA BYAS MI SDOD PAS, ,NA DANG MI NA KUN GYIS KYANG,,GLO BUR TSE LA YID MI BRTAN, ,THAMS CAD BOR TE CHAS DGOS PAR,,BDAG GIS DE LTAR MA SHES NAS, ,MDZA DANG MI MDZAI DON GYIPHYIR, ,SDIG PA RNAM PA SNA TSOGS BYAS, ,MI MDZA RNAMSKYANG MED GYUR ZHING, ,MDZA BA RNAMS KYANG MED PAR GYUR,,BDAG KYANG MED PAR GYUR BA STE, ,DE BZHIN THAMS CAD MED PARGYUR, ,RMI LAM NYAMS SU MYONG BA BZHIN, ,DNGOS PO GANG DANGGANG SPYAD PA, ,DE DE DRAN PAI YUL DU GYUR, ,DAS PA - 19 -
 • 22. Bodhicharyavatara{@05B} MUc-FN-UMéE-UÉ-]nÙ_, ,_ä-ZÉC-CcéP-Wå-]NÉ-IÉN-`, ,UX]-NE-UÉ-UX]-OØ-U-]Nc, ,Nä-NC-NéP-OØ-qc-R]Ì-¥ÉC ,UÉ-TN-CE-^ÉP-UOØP-P-CPc, ,Nä-›_-TNC-PÉ-‚é-TÒ_-Zäc, ,TNC-CÉc-ŒéCc-R_-U-nÙ_-Rc, ,CKÉ-UÑC-GCc-NE-Zä-¥E-CÉc, ,¥ÉC-R-ŽU-R-OØ-U-qc, ,IÉP-UWP-¥éN-R-^éE-UäN-R_, ,Wå-]NÉ-ŒC-LÞ-CéN-]nÙ_-ZÉE-, ,¦éP-R-DØN-Pc-]éE-UäN-P, ,TNC-›-]GÉ-T_-FÉc-UÉ-]nÙ_, ,TNC-PÉ-U`-P-]OØC-TZÉP-OØ, ,CIäP-Taäc-AØP-nÉc-UM]-T é_-lE-, ,~éC-]GN-R-^É-Wê_-T-NC ,TNC-IÉN-CFÉC-RÒc-réE-T_-]nÙ_, ,CaÉP-Šä]Ì-Sé-Ic-ÉP-R-`, ,CIäP-nÉc-FÉ-SP-Taäc-FÉ-SP, ,Nä-Wå-TcéN-PUc-CFÉC-T«Tc-P, ,Nä-^E-TNC-CÉc-U-T¤äP-Ké, , UCéP-Ré-TC-UäN-TNC-CÉc-PÉ, ,]HÉCc-R-]NÉ-]x-U-]W`-Pc, ,UÉ-ŒC-Wå-]NÉ]Ì-GäN-NC-LÞ, ,¥ÉC-R-UE-Ré-Iä-T_-T±ãTc, ,«ä-Té-^P-`C-TFN-R]Ì-c_, ,NÉ-_ÉE-tÉN-R]E-{äN-]nÙ_-Kä, ,B- Uc-UÉC-þ-EP-`-céCc, ,¢-`c-CZP-OØ-]nÙ_-¦E-P, ,CaÉP-Šä]Ì-Sé-I-]HÉCc-]HÉCc-›]Ì, ,a-WÓCc-FP-nÉc-TÒE-nÙ_-FÉE-, ,]HÉCc-GäP-PN-lÉc-MäTc-nÙ_-R, ,_T-LÞ-IU-MC-©éc-FÉ-NCéc, ,cÒ-ZÉC-]HÉCc-GäP-]NÉ-`c-TNC ,`äCc-R_-«éT-R_-qäN-]nÙ_-Zäc, ,{äN-a-MéP-R]Ì-UÉC-TuN-Pc, ,péCc-TZÉ_-«Tc-NC-Wê`-T_-qäN, ,péCc-TZÉ_-«Tc-UäN-UMéE-Pc-PÉ, ,Nä-Pc-AØP-OØ-^É-UÑC-]nÙ_, ,CPc-Nä_-«Tc-^éN-U-^ÉP-P, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-HÉ-›_-q, ,Nä-Tc-”`-T-]ué-T]Ì-UCéP. ,]ué-T-«éT-R]Ì-NéP-TþéP-R, ,¤éTc-GäP-]HÉCc-R-AØP-cä`-`, ,NÉ-_ÉE-IÉN-Pc-«Tc-cÒ-UGÉ, ,Nä-^É-MÑCc-cÒ-GÓN-R]Ì-Géc, ,]Bé_-T]Ì-]HÉCc-R-cä`-T-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-WêCc-`-^E-, ,Nä-TZÉP-^E-NC-«Tc- - 20 -
 • 23. Bodhicharyavatara@05B THAMS CAD MTHONG MI GYUR, ,RE ZHIG GSON TSE DI NYID LA,,MDZA DANG MI MDZA DU MA DAS, ,DE DAG DON DU BYAS PAI SDIG,MI BZAD GANG YIN MDUN NA GNAS, ,DE LTAR BDAG NI GLO BUR ZHES,,BDAG GIS RTOGS PAR MA GYUR PAS, ,GTIMUG CHAGS DANG ZHE SDANG GIS, ,SDIG PA RNAM PA DU MA BYAS, ,NYINMTSAN SDOD PA YONG MED PAR, ,TSE DI RTAG TU GOD GYUR ZHING,,SNON PA GUD NAS ONG MED NA, ,BDAG LTA CHI BAR CIS MI GYUR,,BDAG NI MAL NA DUG BZHIN DU, ,GNYEN BSHESKUN GYIS MTHA BSKOR KYANG, ,SROG CHAD PA YI TSOR BA DAG ,BDAGNYID GCIG PUS MYONG BAR GYUR, ,GSHIN RJEI PHO NYAS ZIN PA LA,,GNYEN GYIS CI PHAN BSHES CI PHAN, ,DE TSE BSOD NAMS GCIGBSKYABS NA, ,DE YANG BDAG GIS MA BSTEN TO, ,MGON PO BAG MED BDAG GIS NI, ,JIGS PA DI DRA MA TSAL NAS,,MI RTAG TSE DII CHED DAG TU, ,SDIG PA MANG PO NYE BARBSGRUBS, ,SKYE BO YAN LAG BCAD PAI SAR, ,DI RING KHRID PAANGBRED GYUR TE, ,KHA SKAMS MIG RTZA NGAN LA SOGS, ,SNGA LASGZHAN DU GYUR SNANG NA, ,GSHIN RJEI PHO NYA JIGS JIGS LTAI,,SHA TSUGS CAN GYIS BZUNG GYUR CING, ,JIGS CHEN NAD KYIS THEBSGYUR PA, ,RAB TU NYAM THAG SMOS CI DGOS, ,SU ZHIG JIGS CHEN DILAS BDAG ,LEGS PAR SKYOB PAR BYEDGYUR ZHES, ,BRED SHA THON PAI MIG BGRAD NAS, ,PHYOGS BZHIRSKYABS DAG TSOL BAR BYED, ,PHYOGS BZHIR SKYABS MED MTHONG NASNI, ,DE NAS KUN DU YI MUG GYUR, ,GNAS DER SKYABS YOD MA YIN NA,,DE TSE BDAG GIS JI LTAR BYA, ,DE BAS RGYAL BA GRO BAIMGON; ,GRO BA SKYOB PAI DON BRTZON PA, ,STOBS CHEN JIGS PAKUN SEL LA, ,DI RING NYID NAS SKYABS SU MCHI, ,DE YI THUGS SUCHUD PAI CHOS, ,KHOR BAI JIGS PA SEL BA DANG, ,BYANG CHUBSEMS DPAI TSOGS LA YANG, ,DE BZHIN YANG DAG SKYABS - 21 -
 • 24. Bodhicharyavatara{@06A}", ,cÒ-UGÉ, ,TNC-PÉ-]HÉCc-Rc-ŽU-°C-Rc, ,AØP-OØ-TE-`-TNC-IÉN-]TÒ`, ,]HU-R]Ì-NqEc-`-TNC-IÉN-lÉc, ,TNC-CÉ-`Òc-PÉ-NTÒ`-T_-TnÉ, ,MÑCc-Šäc-­éN-R-U-]tÜ`-T, ,­P-_c-CÉCc-UCéP-Nä-`-^E-, , IU-MC-E-_éc-]é-NéN-]TéN, ,¥ÉC-œP-TNC-`-T«T-LÞ-Ccé`, ,]SCc-R-PU-UB]Ì-£ÉE-Ré-NE-, ,c-^É-£ÉE-Ré-NC-NE-PÉ, ,MÑCc-Šä-Gä-UCéP-MUc-FN-`, ,«Tc-Wê`-£ÉE-Pc-]é-NéN-]TéN, ,CE-ZÉC-UMéE-Pc-CaÉP-Šä-^É, ,Sé-I-`-céCc-¥E-T-ŽUc, ,°C-Pc-péCc-TZÉ_-]qä_-qäN-R, ,é-Šä-FP-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,¢éP-GN-mäN-lÉ-T@]-`c-]Nc, ,N-PÉ-]HÉCc-R-Gä-UMéE-Pc, ,mäN-`-«Tc-cÒ-UGÉ-`Cc-lÉc, ,]HÉCc-R-rÙ_-OØ-Tc`-OØ-Ccé`, ,M-U`-PN-lÉc-]HÉCc-P-^E-,,©P-R]Ì-EC-TZÉP-q-NCéc-P, ,]NéN-GCc-`-céCc-Iäc-R-T”]Ì, ,PN-lÉc-ŒC-TKT-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-CFÉC-CÉc-lE-]XU-‚ÉE-P, ,CPc-R]Ì-UÉ-AØP-T…C-qäN-`, ,Nä-NC-Ccé-T]Ì-©P-CZP-PÉ, ,péCc-ŽUc-AØP-Pc-UÉ-‹äN-P, ,Nä-`-©P-R-MUc-FN-UmäP, ,ÒC-‰Õ-MUc-FN-]qÉP-R-^É, ,T@]-›_-UÉ-qäN-cäUc-R-PÉ, ,aÉP-LÞ-CKÉ-UÑC-©N-R]Ì-CPc, ,N-^E-c-M-U`-GÓE-OØ-`]E-, ,TC-^éN-CPc-R_-q-NCéc-P, ,NRC-WN-¤éE-OØ-ŸâE-T-^É, ,^ÒP-_ÉE-C^E-c_-©éc-FÉ-NCéc, ,NÉ-_ÉE-Bé-P-UÉ-]GÉ-Zäc, ,TNä-T_-]OØC-R-_ÉCc-U-^ÉP, ,TNC-PÉ-UäN-R_-]nÙ_-T]Ì-OØc, ,Nä-PÉ-CNéP-UÉ--T_-]qÙE-, ,TNC-`-UÉ-]HÉCc-cÒ-^Éc-qÉP, ,]NÉ-`c-HÉ-›_-Eäc-M_-Zäc, , CNéP-UÉ--T_-UäN-]nÙ_-P, ,HÉ-›_-TNC-^ÉN-TNä-T_-]OØC ,¢éP-GN-réE-¤ä-ZÉC-R-`c, ,TNC-`-ŸC-R-FÉ-^éN-P, ,TNC-PÉ-Nä-`-UEéP-ZäP-Pc, ,ƒ-U]Ì-T@]-NE-]C`-T_-qc, ,CcéP-Wå-]NÉ-NE-Nä-TZÉP-OØ, ,CIäP-NE-Taäc-R- - 22 -
 • 25. Bodhicharyavatara@06A *, ,SU MCHI, ,BDAG NI JIGS PAS RNAM SKRAG PAS, ,KUN DUBZANG LA BDAG NYID BUL, ,JAM PAI DBYANGS LA BDAG NYID KYIS,,BDAG GI LUS NI DBUL BAR BGYI, ,THUGS RJES SPYOD PA MA KHRULBA, ,SPYAN RAS GZIGS MGON DE LA YANG, ,NYAM THAG NGA ROS O DOD BOD, ,SDIG LDAN BDAG LA BSKYAB TUGSOL, ,PHAGS PA NAM MKHAI SNYING PO DANG, ,SA YI SNYING PO DAGDANG NI, ,THUGS RJE CHE MGON THAMS CAD LA, ,SKYABS TSOL SNYINGNAS O DOD BOD, ,GANG ZHIG MTHONG NAS GSHIN RJE YI, ,PHO NYA LASOGS SDANG BA RNAMS, ,SKRAG NAS PHYOGS BZHIR BYER BYED PA, ,RDORJE CAN LA SKYABS SU MCHI, ,SNGON CHAD KHYED KYI BKA LAS DAS,,DA NI JIGS PA CHE MTHONG NAS, ,KHYED LA SKYABS SU MCHI LAGSKYIS, ,JIGS PA MYUR DU BSAL DU GSOL, ,THA MALNAD KYIS JIGS NA YANG, ,SMAN PAI NGAG BZHIN BYA DGOS NA, ,DODCHAGS LA SOGS NYES PA BRGYAI, ,NAD KYIS RTAG BTAB SMOS CI DGOS,,DE GCIG GIS KYANG DZAM GLING NA, ,GNAS PAI MI KUN BRLAG BYEDLA, ,DE DAG GSO BAI SMAN GZHAN NI, ,PHYOGSRNAMS KUN NAS MI RNYED NA, ,DE LA SMAN PA THAMS CAD MKHYEN, ,ZUGRNGU THAMS CAD BYIN PA YI, ,BKA LTAR MI BYED SEMS PA NI, ,SHINTU GTI MUG SMAD PAI GNAS, ,DA YANG SA THA MAL CHUNG DU LAANG,,BAG YOD GNAS PAR BYA DGOS NA, ,DPAG TSAD STONGDU LHUNG BA YI, ,YUN RING G-YANG SAR SMOS CI DGOS, ,DI RING KHONA MI CHI ZHES, ,BDE BAR DUG PA RIGS MA YIN, ,BDAG NI MED PARGYUR BAI DUS, ,DE NI GDON MI ZA BAR BYUNG, ,BDAG LA MI JIGSSU YIS BYIN, ,DI LAS JI LTAR NGES THAR ZHES, ,GDON MI ZA BAR MED GYUR NA, ,JI LTAR BDAG YID BDE BAR DUG,SNGON CHAD MYONG STE ZHIG PA LAS, ,BDAG LA LHAG PA CI YOD NA,,BDAG NI DE LA MNGON ZHEN NAS, ,BLA MAI BKA DANG GAL BARBYAS, ,GSON TSE DI DANG DE BZHIN DU, ,GNYEN DANG BSHES PA - 23 -
 • 26. Bodhicharyavatara{@06B}ŽU-§Ec-Pc, ,CFÉC-TÒ-C-aäN-]ué-NCéc-P, ,UX]-NE-UÉ-UX]-AØP-FÉ-_ÒE-, ,UÉ-NCä-T-`c-¥àC-T¢`-]qÙE-,,Nä-`c-HÉ-›_-Eäc-M_-Zäc, ,IÉP-UWP-ŒC-LÞ-TNC-CÉc-PÉ, ,]NÉ-IÉN-]T]-ZÉC-TcU-R]Ì-_ÉCc, ,TNC-PÉ-UÉ-aäc-CKÉ-UÑC-Rc, ,_E-TZÉP-B-P-U-Mé]U, ,TFc-R]Ì-¥ÉC-R-CE-^ÉP-`c, ,CE-^E-_ÒE-T-TnÉc-R-ŽUc, ,UCéP-Ré]Ì-­P-¢_-UEéP-cÒU-OØ, ,M`-®_-¥àC-T¢`-]HÉCc-cäUc-lÉc, ,^E-NE-^E-OØ-pC-]W`-Kä, ,Nä-NC-MUc-FN-TaCc-R_-TnÉ, ,]xäP-R-ŽUc-lÉc-TNC-CÉ-¥ÉC ,PéEc-R-`Cc-R_-CÒE-OØ-Ccé`, ,]NÉ-PÉ-TE-Ré-U-`Cc-Rc, ,†P-GN-TNC-PÉ-^éE-UÉ-TnÉN, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, ¥ÉC-R-TaCc-R]Ì-`ä]Ò-¤ä-CIÉc-R]é,, ,,cäUc-FP-AØP-nÉ-EP-céE-CÉ-,¥àC-T¢`-E`-cé]Ì-NCä-T-NE-, ,¥àC-T¢`-FP-NC-TNä_-CPc-`, ,NC]-Tc-Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,qE-GÓT-”à_-nÙ_-NCä-TcCc-R, ,Nä-`-Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,`Òc-FP-]Bé_-T]Ì-¥àC-T¢`-`c, ,Eäc-R_-M_-`-^É-_E-Eé, ,«éT-R-ŽUc-lÉ-qE-GÓT-NE-, ,”`-~c-c-`]E-^É-_E-Eé, ,cäUc-FP-MUc-FN-TNä-UXN-R]Ì, ,MÑCc-T«äN-NCä-T-”-UWê-NE-, ,cäUc-FP-SP-R-UXN-R-`, ,NC]-Tc-? Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,péCc-ŽUc-AØP-nÉ-cEc-”c-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,cäUc-FP-¥àC-T¢`-UÑP-]MéUc-`, ,Géc-lÉ-±éP-U-§_-OØ-Ccé`, ,”`-T-r-EP-]N]-TZäN-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,]ué-]NÉ-œéEc-R_-UÉ-NCéN-FÉE-, ,T `-R-uEc-UäN-T[ÖCc-R_-Ccé`, ,Nä-›_-]NÉ-NC-AØP-qc-Kä, ,NCä-T-TNC-CÉc-TcCc-R-CE-, ,Näc-PÉ-cäUc-FP-MUc-FN-lÉ, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-Tc`-T_-aéC ,]ué-T-PN-R-HÉ-~ÉN-OØ, ,PN-céc-nÙ_-nÉ- - 24 -
 • 27. Bodhicharyavatara@06B RNAM SPANGS NAS, ,GCIG BU GA SHED GRO DGOS NA, ,MDZA DANGMI MDZA KUN CI RUNG, ,MI DGE BA LAS SDUG BSNGAL BYUNG, ,DE LASJI LTAR NGES THAR ZHES, ,NYIN MTSAN RTAG TU BDAG GIS NI, ,DINYID BA ZHIG BSAM PAI RIGS, ,BDAG NI MI SHESGTI MUG PAS, ,RANG BZHIN KHA NA MA THOAM, ,BCAS PAI SDIG PAGANG YIN LAS, ,GANG YANG RUNG BA BGYIS PA RNAMS, ,MGON POISPYAN SNGAR MNGON SUM DU, ,THAL SBYAR SDUG BSNGAL JIGS SEMSKYIS, ,YANG DANG YANG DU PHYAG TSAL TE, ,DE DAG THAMSCAD BSHAGS PAR BGYI, ,DREN PA RNAMS KYIS BDAG GI SDIG ,NONGS PALAGS PAR GZUNG DU GSOL, ,DI NI BZANG PO MA LAGS PAS, ,SLAN CHADBDAG NI YONG MI BGYID, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUGPA LAS, SDIG PA BSHAGS PAI LEUSTE GNYIS PAO,, ,,SEMS CAN KUN GYI NGAN SONG GI ,SDUG BSNGALNGAL SOI DGE BA DANG, ,SDUG BSNGAL CAN DAG BDER GNAS LA, ,DGABAS RJES SU YI RANG NGO, ,BYANG CHUB RGYUR GYUR DGE BSAGS PA,,DE LA RJES SU YI RANG NGO, ,LUSCAN KHOR BAI SDUG BSNGAL LAS, ,NGES PAR THAR LA YI RANG NGO,,SKYOB PA RNAMS KYI BYANG CHUB DANG, ,RGYAL SRAS SA LAANG YIRANG NGO, ,SEMS CAN THAMS CAD BDE MDZAD PAI, ,THUGS BSKYED DGEBA RGYA MTSO DANG, ,SEMS CAN PHAN PA MDZAD PA LA, ,DGA BAS ?RJES SU YI RANG NGO, ,PHYOGS RNAMS KUN GYI SANGS RGYAS LA, ,THALMO SBYAR TE GSOL BA NI, ,SEMS CAN SDUG BSNGAL MUN THOMS LA,,CHOS KYI SGRON MA SPAR DU GSOL, ,RGYAL BA MYA NGAN DA BZHEDLA, ,THAL MO SBYAR TE GSOL BA NI, ,GRO DI LDONGS PARMI DGOD CING, ,BSKAL PA GRANGS MED BZHUGS PAR GSOL, ,DE LTAR DIDAG KUN BYAS TE, ,DGE BA BDAG GIS BSAGS PA GANG, ,DES NI SEMSCAN THAMS CAD KYI, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD BSAL BAR SHOG ,GRO BANAD PA JI SRID DU, ,NAD SOS GYUR GYI - 25 -
 • 28. Bodhicharyavatara{@07A}", ,T_-OØ-PÉ, ,©P-NE-©P-R-IÉN-NC-NE-, ,Nä-^É-PN-C^éC-qäN-R_-aéC ,c-NE- éU-nÉ-G_-ST-¤ä, ,Tsäc-NE- éU-R]Ì-¥àC-T¢`-Tc`, ,UÑ-Cä]Ì-T `-R-T_-U]Ì-Wå, ,TNC-PÉ-c-NE- éU-OØ-nÙ_, ,cäUc-FP-SéEc-aÉE-NTÒ`-T-`, ,TNC-PÉ-UÉ-N-CKä_-nÙ_-Kä, ,^é-qN-UBé-NDØ-¦-WêCc-cÒ, ,UOØP-OØ-Iä-T_-CPc-nÙ_-FÉC ,`Òc-NE-Nä-TZÉP-`éEc-­éN-NE-, ,OØc-CcÒU-NCä-T-MUc-FN-lE-, ,cäUc-FP-AØP-nÉ-NéP-±ãT-pÉ_, ,SéEc-T-UäN-R_-CKE-T_-q, ,MUc-FN-TKE-Tc-r-EP-]N], ,TNC-ƒé-r-EP-]Nc-R-±ãT, ,MUc-FN-CKéE-T_-GTc-CFÉC-`, ,cäUc-FP-ŽUc-`-TKE-T-UGéC ,TNC-CÉc-`Òc-FP-MUc-FN-`, ,`Òc-]NÉ-FÉ-TNä_-qÉP-ÉP-nÉc, , ŒC-LÞ-CcéN-NE-©éN-R]U, ,TäC-céCc-FÉ-NC_-qäN-`-_C ,TNC-CÉ-`Òc-`-þä-qäN-NU, ,Fé-]xÉ-C-Z]Ì-”à-qäN-lE-, ,TNC-CÉ-`Òc-]NÉ-qÉP-ÉP-nÉc, ,]NÉ-^É-B-Kc-FÉ-ZÉC-q, ,Nä-`-CPéN-R_-UÉ-]nÙ_-T]Ì, ,`c-CE-^ÉP-R]E-qäN-OØ-GÓC ,TNC-`-NUÉCc-Pc-PU-OØ-^E-, ,]C]-^E-NéP-UäN-U-nÙ_-FÉC ,TNC-`-NUÉCc-Pc-CE-NC-CÉ-,té]U-NN-R]Ì-cäUc-qÙE-T, ,Nä-IÉN-ŒC-LÞ-Nä-NC-CÉ-,NéP-AØP-]uÚT-R]Ì-”à_-nÙ_-FÉC ,CE-NC-TNC-`-B-ä_-_U, , CZP-NC-CPéN-R-qäN-R]U, ,Nä-TZÉP-p_-@-CKéE-^E-_ÒE-, ,MUc-FN-qE-GÓT- `-œP-nÙ_, ,TNC-PÉ-UCéP-UäN-ŽUc-lÉ-UCéP, ,`U-[ÖCc-ŽUc-lÉ-NäN-NRéP-NE-, ,Tˆ`-]NéN-ŽUc-lÉ-uÚ-NE-PÉ, ,CÉEc-NE-U-R-IÉN-OØ-nÙ_, , xÉ-T-NéP-CIä_-`-‚ÉE-NE-PÉ, ,CPc-U`-]NéN-`-CPc-U`-NE-, ,TNC-PÉ-`Òc-FP-{P-]NéN-R, ,AØP-nÉ-{P-OØ-nÙ_-R_-aéC ,^ÉN-TZÉP-Pé_-NE-TÒU-R-TE-, ,_ÉC-¢Cc-uÚT-NE-©P-GäP-NE-, ,NRC-TcU-nÉ-PÉ-aÉE-NC-NE-, ,`Òc-FP - 26 -
 • 29. Bodhicharyavatara@07A *, ,BAR DU NI, ,SMAN DANG SMAN PA NYID DAG DANG, ,DE YI NADG-YOG BYED PAR SHOG ,ZAS DANG SKOM GYI CHAR PHAB STE, ,BKRESDANG SKOM PAI SDUG BSNGAL BSAL, ,MU GEI BSKAL PA BAR MAI TSE,,BDAG NI ZAS DANG SKOM DU GYUR, ,SEMSCAN PHONGS SHING DBUL BA LA, ,BDAG NI MI ZAD GTER GYUR TE, ,YOBYAD MKHO DGU SNA TSOGS SU, ,MDUN DU NYE BAR GNAS GYUR CIG ,LUSDANG DE BZHIN LONGS SPYOD DANG, ,DUS GSUM DGE BA THAMS CADKYANG, ,SEMS CAN KUN GYI DON SGRUB PHYIR, ,PHONGSBA MED PAR GTANG BAR BYA, ,THAMS CAD BTANG BAS MYA NGAN DA,,BDAG BLO MYA NGAN DAS PA SGRUB, ,THAMS CAD GTONG BAR CHABSGCIG LA, ,SEMS CAN RNAMS LA BTANG BA MCHOG ,BDAG GIS LUS CANTHAMS CAD LA, ,LUS DI CI BDER BYIN ZIN GYIS, ,RTAG TU GSOD DANG SMOD PAAM, ,BRDEG SOGS CI DGAR BYED LA RAG,BDAG GI LUS LA RTZE BYED DAM, ,CO DRI GA ZHAI RGYU BYEDKYANG, ,BDAG GI LUS DI BYIN ZIN GYIS, ,DI YI KHA TAS CI ZHIGBYA, ,DE LA GNOD PAR MI GYUR BAI, ,LAS GANG YIN PAANGBYED DU CHUG ,BDAG LA DMIGS NAS NAM DU YANG, ,GA YANG DON MEDMA GYUR CIG ,BDAG LA DMIGS NAS GANG DAG GI ,KHROAM DAD PAISEMS BYUNG BA, ,DE NYID RTAG TU DE DAG GI ,DON KUN GRUB PAIRGYUR GYUR CIG ,GANG DAG BDAG LA KHA ZER RAM, ,GZHAN DAG GNOD PA BYED PAAM, ,DE BZHIN PHYAR KA GTONG YANGRUNG, ,THAMS CAD BYANG CHUB SKAL LDAN GYUR, ,BDAG NI MGON MEDRNAMS KYI MGON, ,LAM ZHUGS RNAMS KYI DED DPON DANG, ,BRGAL DODRNAMS KYI GRU DANG NI, ,GZINGS DANG ZAM PA NYID DU GYUR, ,DRI BA DON GNYER LA GLING DANG NI, ,GNAS MAL DOD LA GNAS MALDANG, ,BDAG NI LUS CAN BRAN DOD PA, ,KUN GYI BRAN DU GYUR PARSHOG ,YID BZHIN NOR DANG BUM PA BZANG, ,RIG SNGAGS GRUB DANGSMAN CHEN DANG, ,DPAG BSAM GYI NI SHING DAG DANG, ,LUS CAN - 27 -
 • 30. Bodhicharyavatara{@07B}ŽUc-lÉ-]NéN-]Hé_-nÙ_, ,c-céCc-]qÙE-T-GäP-Ré-NE-, ,PU-UB]-TZÉP-OØ-ŒC-R_-^E-, ,cäUc-FP-NRC-LÞ-UäN-R-^É, ,ŽU-UE-Iä_-]Wê]Ì-CZÉ_-^E-aéC ,Nä-TZÉP-PU-UB]Ì-UMc-CLÞCc-R]Ì, ,cäUc-FP-BUc-`-ŽU-AØP-OØ. ,MUc-FN-r-EP-]Nc-T_-OØ, ,TNC-PÉ-Iä_-]Wê]Ì-”à_-^E-aéC ,HÉ-›_-¢éP-nÉ-TNä-CaäCc-lÉc, ,qE-GÓT-MÑCc-PÉ-T«äN-R-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-T†T-R-`, ,Nä-NC-_ÉU-TZÉP-CPc-R-›_, ,Nä-TZÉP-]ué-`-SP-NéP-OØ-qE-GÓT-cäUc-PÉ-T«äN-TnÉ-ZÉE-, ,Nä-TZÉP-OØ-PÉ-T†T-R-`]E-, ,_ÉU-R-TZÉP-OØ-T†T-R_-TnÉ, ,Nä-›_-ƒé-NE-œP-R-^Éc, ,_T-NE-qE-GÓT-cäUc-TÒE-Pc, ,UHÒC-lE-”c-R_-q-T]Ì-pÉ_, ,cäUc-PÉ-]NÉ-›_-CäEc-T¤éN-Né, ,NäE-OØ-TNC-Wå-]{c-TÒ-^éN, ,UÉ-^É-~ÉN-R-`äCc-R_-MéT, ,NÉ-_ÉE-cEc-”c-_ÉCc-cÒ-«äc, ,cEc-”c-~c-cÒ-TNC-NäE-nÙ_, ,N-PÉ-TNC-CÉc-FÉ-Pc-lE-, ,_ÉCc-NE-UMÑP-R]Ì-`c-TþUc-Kä, ,«éP-UäN-TVÒP-R]Ì-_ÉCc-]NÉ-`, ,‹éC R_-UÉ-]nÙ_-Nä-›_-q,,`éE-Tc-pC-NE-SÒE-Ré-`c, ,HÉ-›_-_ÉP-GäP-‹äN-R-›_, ,Nä-TZÉP-HÉ-ZÉC-›_-¤äc-Pc, ,qE-GÓT-cäUc-]NÉ-TNC-`-«äc, ,]ué-T]Ì-]GÉ-TNC-]HéUc-qäN-R]Ì, ,TOØN-þÉ-UGéC-lE-]NÉ-^ÉP-Pé, ,]ué-T]Ì-NTÒ`-T-cä`-T-^É, ,UÉ-N-CKä_-^E-]NÉ-^ÉP-Pé, ,]ué-T]Ì-PN-_T-ZÉ-qäN-R]Ì, ,©P-nÉ-UGéC-lE-]NÉ-^ÉP-Pé, ,~ÉN-`U-]mU-ZÉE-OØT-R-^É, ,]ué-T]Ì-E`-cé-šéP-aÉE-^ÉP, ,]ué-T-MUc-FN-EP-]ué-`c, ,±é`-T_-qäN-R]Ì-­É-¤äCc-^ÉP, ,]ué-T]Ì-IéP-UéEc-COØE-cä`-T]Ì, ,cäUc-lÉ-„-T-a_-T-^ÉP, ,]ué-T]Ì-Uä-aäc-_T-_ÉT-NC ,NoÉc-]qÉP-IÉ-U-GäP-Ré-^ÉP, ,NU-Géc-]é-U-T~ÚTc-R-`c, ,U_-nÉ-IÉE-BÔ-qÙE-T-^ÉP, ,]ué-T]Ì-UuéP-Ré-~ÉN-R]Ì-`U-”à-? - 28 -
 • 31. Bodhicharyavatara@07B RNAMS KYI DOD JOR GYUR, ,SA SOGS BYUNG BA CHEN PO DANG,,NAM MKHA BZHIN DU RTAG PAR YANG, ,SEMS CAN DPAG TU MED PA YI,,RNAM MANG NYER TSOI GZHIR YANG SHOG ,DE BZHIN NAM MKHAIMTHAS GTUGS PAI, ,SEMS CAN KHAMS LA RNAM KUNDU; ,THAMS CAD MYA NGAN DAS BAR DU, ,BDAG NI NYER TSOI RGYURYANG SHOG ,JI LTAR SNGON GYI BDE GSHEGS KYIS, ,BYANG CHUB THUGSNI BSKYED PA DANG, ,BYANG CHUB SEMS DPAI BSLAB PA LA, ,DE DAGRIM BZHIN GNAS PA LTAR, ,DE BZHIN GRO LA PHAN DON DUBYANG CHUB SEMS NI BSKYED BGYI ZHING, ,DE BZHIN DU NI BSLAB PALAANG, ,RIM PA BZHIN DU BSLAB PAR BGYI, ,DE LTAR BLO DANG LDANPA YIS, ,RAB DANG BYANG CHUB SEMS BZUNG NAS, ,MJUG KYANG RGYASPAR BYA BAI PHYIR, ,SEMS NI DI LTAR GZENGS BSTOD DO, ,DENG DUBDAG TSE BRAS BU YOD, ,MI YI SRID PA LEGS PAR THOB, ,DI RINGSANGS RGYAS RIGS SU SKYES, ,SANGS RGYAS SRAS SU BDAG DENG GYUR,,DA NI BDAG GIS CI NAS KYANG, ,RIGS DANG MTHUN PAI LAS BRTZAMSTE, ,SKYON MED BTZUN PAI RIGS DI LA, ,RNYOGPAR MI GYUR DE LTAR BYA, ,LONG BAS PHYAG DANG PHUNG PO LAS, ,JILTAR RIN CHEN RNYED PA LTAR, ,DE BZHIN JI ZHIG LTAR STES NAS,,BYANG CHUB SEMS DI BDAG LA SKYES, ,GRO BAI CHI BDAG JOMSBYED PAI, ,BDUD RTZI MCHOG KYANG DI YIN NO, ,GRO BAIDBUL BA SEL BA YI, ,MI ZAD GTER YANG DI YIN NO, ,GRO BAI NADRAB ZHI BYED PAI, ,SMAN GYI MCHOG KYANG DI YIN NO, ,SRID LAMKHYAM ZHING DUB PA YI, ,GRO BAI NGAL SO LJON SHING YIN, ,GROBA THAMS CAD NGAN GRO LAS, ,SGROL BAR BYED PAI SPYISTEGS YIN, ,GRO BAI NYON MONGS GDUNG SEL BAI, ,SEMS KYI ZLABA SHAR BA YIN, ,GRO BAI ME SHES RAB RIB DAG ,DPYIS BYIN NYIMA CHEN PO YIN, ,DAM CHOS O MA BSRUBS PA LAS, ,MAR GYI NYINGKHU BYUNG BA YIN, ,GRO BAI MGRON PO SRID PAI LAM RGYU - 29 -
 • 32. Bodhicharyavatara{@08A}", ,ZÉE. ,TNä-T]Ì-`éEc-­éN-­N-R_-]NéN-R-`, ,]NÉ-PÉ-TNä-T]Ì-UGéC-LÞ-Iä_-CPc-Kä, ,cäUc-FP-UuéP-GäP-WËU-R_-qäN-R-^ÉP, ,TNC-CÉc-NÉ-_ÉE-«éT-R-MUc-FN-lÉ, ,­P-¢_-]ué-T-TNä-CaäCc-IÉN-NE-PÉ, ,T_-OØ-TNä-`-UuéP-OØ-Téc-ÉP-nÉc, ,Ÿ-NE-Ÿ-UÉP-`-céCc-NC]-T_-nÉc, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, qE-GÓT-lÉ-cäUc-^éEc-cÒ-CÒE-T-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-CcÒU-R]é,, ,,”`-T]Ì-~c-lÉc-Nä-›-TÒ_, , qE-GÓT-cäUc-_T-TŒP-TÒE-Pc, ,C^ä`-T-UäN-R_-ŒC-LÞ-^E-, ,T†T-`c-UÉ-]N]-]TN-R_-q, ,TT-Fé`-TþUc-R-CE-^ÉP-R]U, ,CE-ZÉC-`äCc-R_-U-TŒCc-R, ,Nä-PÉ-NU-TFc-qc-nÙ_-lE-, ,q]U-TKE-Zäc-TŒCc-R]Ì-_ÉCc, ,cEc-”c-ŽUc-NE-Nä-^É-~c, ,aäc-_T-GäP-Réc-CE-TŒCc-aÉE-, ,TNC-IÉN-lÉc-lE-TŒC-TŒCc-R, ,Nä-`-Taé`-OØ-FÉ-ZÉC-^éN, ,C`-Kä-Nä-›_-NU-TFc-Pc, ,`c-lÉc-T±ãT-R-U-qc-P, ,cäUc-FP-Nä-NC AØP-T†àc-Rc, ,TNC-CÉ-]ué-T-FÉ-]x_-]nÙ_, ,NEéc-Ré-S`-R-FÒE-N-`]E-, ,^ÉN-lÉc-®ÉP-R_-TcU-qc-Pc, ,UÉ-CE-®ÉP-R_-UÉ-qäN-R, ,Nä-^E-^É-NCc-]nÙ_-CcÒEc-P, ,ƒ-P-UäN-R]Ì-TNä-T-`, ,TcU-R-MC-Rc-UuéP-CIä_-Pc, ,]ué-T-MUc-FN-T†à-qc-P, ,TNä-]ué_-HÉ-C-]ué-]nÙ_-_U, ,UÉ-CE-qE-GÓT-cäUc-TKE-^E-, ,Nä-NC-M_-T_-qäN-R-PÉ, ,`c-WÓ`-TcU-nÉc-UÉ-mT-¤ä, ,MUc-FN-UmäP-R-Bé-Pc-UmäP, ,Nä-PÉ-qE-GÓT-cäUc-NR]-`, ,›ßE-T]Ì-PE-P-™É-T-¤ä, ,]NÉ-›_-Nä-PÉ-qÙE-nÙ_-P, ,cäUc-FP-AØP-nÉ-NéP-`-NUP, ,CE-CZP- N-FÉC-VU-^E-]NÉ]Ì, ,TcéN-PUc-T_-GN-CäCc-qäN-R, ,cäUc-FP-NéP-`-NUP-nÙ_-Rc, ,Nä-^É-EP-]ué-UÑ-UM]-UäN, , - 30 -
 • 33. Bodhicharyavatara@08A *, ,ZHING; ,BDE BAI LONGS SPYOD SPYAD PAR DOD PA LA, ,DINI BDE BAI MCHOG TU NYER GNAS TE, ,SEMS CAN MGRON CHEN TSIM PARBYED PA YIN, ,BDAG GIS DI RING SKYOB PA THAMS CAD KYI, ,SPYANSNGAR GRO BA BDE GSHEGS NYID DANG NI, ,BARDU BDE LA MGRON DU BOS ZIN GYIS, ,LHA DANG LHA MIN LA SOGS DGABAR GYIS, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, BYANGCHUB KYI SEMS YONGS SU GZUNG BA ZHES BYA BA STE LEU GSUM PAO,,,,RGYAL BAI SRAS KYIS DE LTA BUR, ,BYANG CHUB SEMS RAB BRTAN BZUNG NAS, ,G-YEL BA MED PAR RTAG TUYANG, ,BSLAB LAS MI DA BAD PAR BYA, ,BAB COL BRTZAMS PA GANGYIN PAAM, ,GANG ZHIG LEGS PAR MA BRTAGS PA, ,DE NI DAM BCASBYAS GYUR KYANG, ,BYAAM BTANG ZHES BRTAGSPAI RIGS, ,SANGS RGYAS RNAMS DANG DE YI SRAS, ,SHES RAB CHENPOS GANG BRTAGS SHING, ,BDAG NYID KYIS KYANG BRTAG BRTAGS PA,,DE LA BSHOL DU CI ZHIG YOD, ,GAL TE DE LTAR DAM BCAS NAS, ,LASKYIS BSGRUB PA MA BYAS NA, ,SEMS CAN DE DAGKUN BSLUS PAS, ,BDAG GI GRO BA CI DRAR GYUR, ,DNGOS PO PHALPA CUNG ZAD LAANG, ,YID KYIS SBYIN PAR BSAM BYAS NAS, ,MI GANGSBYIN PAR MI BYED PA, ,DE YANG YI DAGS GYUR GSUNGS NA, ,BLA NAMED PAI BDE BA LA, ,BSAM PA THAG PAS MGRONGNYER NAS, ,GRO BA THAMS CAD BSLU BYAS NA, ,BDE GROR JI GAGRO GYUR RAM, ,MI GANG BYANG CHUB SEMS BTANG YANG, ,DE DAGTHAR BAR BYED PA NI, ,LAS TSUL BSAM GYIS MI KHYAB STE, ,THAMSCAD MKHYEN PA KHO NAS MKHYEN, ,DE NI BYANG CHUB SEMSDPA LA, ,LTUNG BAI NANG NA LCI BA STE, ,DI LTAR DE NI BYUNGGYUR NA, ,SEMS CAN KUN GYI DON LA DMAN, ,GANG GZHAN SKAD CIGTZAM YANG DII, ,BSOD NAMS BAR CHAD GEGS BYED PA, ,SEMS CAN DONLA DMAN GYUR PAS, ,DE YI NGAN GRO MU MTHA MED, , - 31 -
 • 34. Bodhicharyavatara{@08B}cäUc-FP-CFÉC-CÉ-TNä-T-^E-, ,TaÉC-P-TNC-IÉN-IUc-]nÙ_-P, ,PU-UB]-U-`Òc-UM]-c-R]Ì, ,`Òc-FP-TNä-TaÉC-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-›_-›ßE-T-¤éTc-œP-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-¤éTc-œP-R-NC ,]Bé_-T_-_äc-lÉc-]xä-qäN-P, ,c-MéT-R-`-^ÒP-_ÉE-MéCc, ,Nä-›c-HÉ-›_-NU-TFc-TZÉP, ,TNC-CÉc-DØc-R_-T±ãT-R_-q, ,NäE-Pc-TþéP-R_-U-qc-P, ,]éC-Pc-]éC-LÞ-]ué-T_-]nÙ_, ,cäUc-FP-MUc-FN-SP-UXN-R]Ì, ,cEc-”c-uEc-UäN-]Nc-nÙ_-lE-, ,TNC-PÉ-_E-CÉ-Iäc-Rc-Nä]Ì, ,Ccé-T]Ì-­éN-^Ò`-U-nÙ_-Ké, ,N-OØE-Nä-TZÉP-TNC-qäN-P, ,^E-NE-^E-OØ]E-Nä-TZÉP-Kä, ,EP-]ué_-PN-NE-]GÉE-T-NE-, ,TFN-NE-CaäC-céCc-réE-T_-]nÙ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-]qÙE-T-NE-, ,NN-NE-UÉ-`Òc-MéT-R-NE-, ,NCä-CéUc-_ÒE-T-Nä-›-TÒ, ,N@éP-R-PU-ZÉC-MéT-R_-]nÙ_, ,PN-UäN-IÉ-U-]NÉ-›-TÒ, ,c-TFc-]Wå-T-UäN-lE-PÉ, ,Wå-PÉ- N-FÉC-T†à-T-¤ä, ,`Òc-PÉ-MN-FÉC-T‹P-Ré-TZÉP. ,TNC-CÉ-­éN-R-]NÉ-]xc-PÉ, ,UÉ-^É-`Òc-lE-]MéT-UÉ-]nÙ_, ,UÉ-`Òc-MéT-R_-U-nÙ_-P, ,¥ÉC-R-]T]-ZÉC-NCä-T-UäN, ,CE-Wå-NCä-­N- `-œP-^E-, ,NCä-T-TNC-CÉc-U-qc-P, ,EP-céE-¥àC-T¢`-AØP-éEc-R, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-FÉ-q_-^éN, ,NCä-T-NC-lE-U-qc-`, ,¥ÉC-R-NC-lE-Iä_-TcCc-P, ,T `-R-qä-T-T”_-^E-PÉ, ,TNä-]ué]Ì-±-^E-Méc-UÉ-]nÙ_, ,Nä-IÉN-pÉ_-P-TFéU-œP-nÉc, ,”-UWê-Gä_-C^äEc-CI]-aÉE-CÉ, ,TÒ-C_-_Òc-¨`-UuÉP-GÓN-›_, ,UÉ-IÉN-aÉP-LÞ-MéT-N@_-CcÒEc, , N-FÉC-CFÉC-qc-¥ÉC-Rc-lE-, ,T `-R_-UP_-UäN-CPc-]nÙ_-P, ,MéC-UäN-]Bé_-T_-TcCc-¥ÉC-CÉc, ,TNä-]ué_-UÉ-]ué-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-VU-Bé-P-réE-nÙ_-Pc, , - 32 -
 • 35. Bodhicharyavatara@08B SEMS CAN GCIG GI BDE BA YANG, ,BSHIG NA BDAG NYID NYAMSGYUR NA, ,NAM MKHA MA LUS MTHA KLAS PAI, ,LUS CAN BDE BSHIGSMOS CI DGOS, ,DE LTAR LTUNG BA STOBS LDAN DANG, ,BYANG CHUBSEMS STOBS LDAN PA DAG ,KHOR BAR RES KYISDRE BYED NA, ,SA THOB PA LA YUN RING THOGS, ,DE LTAS JI LTARDAM BCAS BZHIN, ,BDAG GIS GUS PAR BSGRUB PAR BYA, ,DENG NASBRTZON PAR MA BYAS NA, ,OG NAS OG TU GRO BAR GYUR, ,SEMS CANTHAMS CAD PHAN MDZAD PAI, ,SANGS RGYASGRANGS MED DAS GYUR KYANG, ,BDAG NI RANG GI NYES PAS DEI, ,GSOBAI SPYOD YUL MA GYUR TO, ,DA DUNG DE BZHIN BDAG BYED NA, ,YANGDANG YANG DUANG DE BZHIN TE, ,NGAN GROR NAD DANG CHING BADANG, ,BCAD DANG GSHEG SOGS MYONG BAR GYUR, ,DEBZHIN GSHEGS PA BYUNG BA DANG, ,DAD DANG MI LUS THOB PA DANG,,DGE GOMS RUNG BA DE LTA BU, ,DKON PA NAM ZHIG THOB PAR GYUR,,NAD MED NYI MA DI LTA BU, ,ZAS BCAS TSE BA MED KYANG NI, ,TSENI SKAD CIG BSLU BA STE, ,LUS NI THAD CIG BRNYAN POBZHIN; ,BDAG GI SPYOD PA DI DRAS NI, ,MI YI LUS KYANG THOB MIGYUR, ,MI LUS THOB PAR MA GYUR NA, ,SDIG PA BA ZHIG DGE BAMED, ,GANG TSE DGE SPYAD SKAL LDAN YANG, ,DGE BA BDAG GIS MABYAS NA, ,NGAN SONG SDUG BSNGAL KUN RMONGS PA, ,DETSE BDAG GIS CI BYAR YOD, ,DGE BA DAG KYANG MA BYAS LA, ,SDIG PADAG KYANG NYER BSAGS NA, ,BSKAL PA BYE BA BRGYAR YANG NI, ,BDEGROI SGRA YANG THOS MI GYUR, ,DE NYID PHYIR NA BCOM LDANGYIS, ,RGYA MTSO CHER G-YENGS GNYA SHING GI, ,BU GAR RUSSBAL MGRIN CHUD LTAR, ,MI NYID SHIN TU THOB DKAR GSUNGS, ,SKADCIG GCIG BYAS SDIG PAS KYANG, ,BSKAL PAR MNAR MED GNAS GYUR NA,,THOG MED KHOR BAR BSAGS SDIG GIS, ,BDE GROR MI GRO SMOS CIDGOS, ,DE TZAM KHO NA MYONG GYUR NAS, , - 33 -
 • 36. Bodhicharyavatara{@09A} ", ,Nä-PÉ-ŽU-M_-UÉ-]nÙ_-Kä, ,]NÉ-›_-Nä-PÉ-réE-TZÉP-OØ, ,¥ÉC-R-CZP-NC-_T-LÞ-«ä, ,]NÉ-]x]Ì-N`-T-‹äN-nÙ_-Pc, ,TNC-CÉc-NCä-CéUc-U-qc-P, ,]NÉ-`c-T†àc-R-CZP-UäN-Nä, ,]NÉ-`c-éEc-R]E-CZP-UäN-Né, , C`-Kä-TNC-CÉc-Nä-ŒéCc-Pc, ,éEc-Rc-pÉc-lE-¬ÉN-`ÒC-P, ,]GÉ-T_-]nÙ_-T]Ì-OØc-lÉ-Wå, ,r-EP-GäP-Ré-œE-T_-]nÙ_, ,Nr`-Uä-TéN-N@c-OØc-_ÉE-OØ, ,TNC-CÉ-`Òc-`-T~äCc-nÙ_-P, ,]néN-R-UÉ-TN-Uä-]T_-Tc, ,cäUc-COØE-]nÙ_-T-CNéP-UÉ-, ,aÉP-LÞ-‹äN-N@]-SP-R]Ì-c, ,HÉ-ZÉC-›_-Kä-‹äN-nÙ_-Pc, ,TNC-IÉN-aäc-NE-œP-TZÉP-OØ, ,pÉ_-^E-Nr`-T-Nä_-tÉN-P, ,¢Cc-lÉc-éEc-R_-qc-R-TZÉP, ,TNC-`-]NÉ_-cäUc-UäN-OØ-N, ,FÉc-éEc-TNC-lE-U-aäc-Kä, ,TNC-CÉ-BéE-P-FÉ-ZÉC-^éN, ,Zä-¥E-~äN-céCc-Nu-ŽUc-PÉ, ,‡E-`C-`-céCc-^éN-UÉP-`, ,NR]-UXEc-UÉP-^E-HÉ-ZÉC-›_, ,Nä-NC-CÉc-TNC-{P-TZÉP-qc, ,TNC-CÉ-cäUc-`-CPc-TZÉP-OØ, ,NC]-UDØ_-TNC-`-CPéN-qäN-R, ,Nä-`]E-UÉ-té-TéN-R-PÉ, ,CPc-UÉP-TéN-R-©N-R]Ì-CPc, ,C`-Kä-Ÿ-NE-Ÿ-UÉP-ŽUc, ,MUc-FN-TNC-`-Nu_-`Ec-lE-, ,Nä-NC-CÉc-lE-UP_-UäN-R]Ì, ,Uä-PE-tÉN-FÉE-]HÒC-UÉ-QÖc, ,IéP-UéEc-¤éTc-FP-Nu-]NÉc-PÉ, ,CE-NE-zN-P-_É-_T-lE-, ,M`-T-^E-PÉ-UÉ-`Òc-R, ,Nä_-TNC- N-FÉC-CFÉC-`-]Né_, ,TNC-CÉ-IéP-UéEc-Nu-Té-CE-, ,OØc-_ÉE-MéC-UM]-UäN-R-›_, ,Nu-CZP-AØP-lE-Nä-›-TÒ_, ,^ÒP-_ÉE-MÑT-R-U-^ÉP-Pé, , UMÑP-R_-_ÉU-ué-T¤äP-qc-P, ,MUc-FN-SP-NE-TNä-qäN-`, ,IéP-UéEc-ŽUc-PÉ-T¤äP-qc-P, ,pÉ_-ZÉE-¥àC-T¢`-CPéN-R-qäN, ,Nä-›_-^ÒP-_ÉE-”àP-GCc-Nu_-nÙ_-R, ,CPéN-R]Ì-WêCc-_T-]Sä`-T]Ì-”à-CFÉC-RÒ, ,TNC-CÉ- - 34 -
 • 37. Bodhicharyavatara@09A *, ,DE NI RNAM THAR MI GYUR TE, ,DI LTAR DE NI MYONGBZHIN DU, ,SDIG PA GZHAN DAG RAB TU SKYE, ,DI DRAI DAL BARNYED GYUR NAS, ,BDAG GIS DGE GOMS MA BYAS NA, ,DI LAS BSLUS PAGZHAN MED DE, ,DI LAS RMONGS PAANG GZHAN MED DO, ,GAL TE BDAG GIS DE RTOGS NAS, ,RMONGS PAS PHYIS KYANG SGYID LUGNA, ,CHI BAR GYUR BAI DUS KYI TSE, ,MYA NGAN CHEN PO LDANGBAR GYUR, ,DMYAL ME BZOD DKAS DUS RING DU, ,BDAG GI LUS LABSREGS GYUR NA, ,GYOD PA MI BZAD ME BAR BAS, ,SEMSGDUNG GYUR BA GDON MI ZA, ,SHIN TU RNYED DKA PHAN PAI SA, ,JIZHIG LTAR TE RNYED GYUR NAS, ,BDAG NYID SHES DANG LDAN BZHIN DU,,PHYIR YANG DMYAL BA DER KHRID NA, ,SNGAGS KYIS RMONGS PAR BYASPA BZHIN, ,BDAG LA DIR SEMS MED DU ZAD, ,CISRMONGS BDAG KYANG MA SHES TE, ,BDAG GI KHONG NA CI ZHIG YOD,,ZHE SDANG SRED SOGS DGRA RNAMS NI, ,RKANG LAG LA SOGS YOD MINLA, ,DPA MDZANGS MIN YANG JI ZHIG LTAR, ,DE DAG GIS BDAG BRANBZHIN BYAS, ,BDAG GI SEMS LA GNAS BZHIN DU, ,DGAMGUR BDAG LA GNOD BYED PA, ,DE LAANG MI KHRO BZOD PA NI, ,GNASMIN BZOD PA SMAD PAI GNAS, ,GAL TE LHA DANG LHA MIN RNAMS,,THAMS CAD BDAG LA DGRAR LANGS KYANG, ,DE DAG GIS KYANG MNARMEDPAI, ,ME NANG KHRID CING JUG MI NUS, ,NYON MONGSSTOBS CAN DGRA DIS NI, ,GANG DANG PHRAD NA RI RAB KYANG, ,THALBA YANG NI MI LUS PA, ,DER BDAG SKAD CIG GCIG LA DOR, ,BDAG GINYON MONGS DGRA BO GANG, ,DUS RING THOG MTHA MED PA LTAR, ,DGRAGZHAN KUN KYANG DE LTA BUR, ,YUN RING THUB PA MA YIN NO, ,MTHUN PAR RIM GRO BSTEN BYAS NA, ,THAMS CAD PHAN DANG BDE BYEDLA, ,NYON MONGS RNAMS NI BSTEN BYAS NA, ,PHYIR ZHING SDUG BSNGALGNOD PA BYED, ,DE LTAR YUN RING RGYUN CHAGS DGRAR GYUR PA, ,GNODPAI TSOGS RAB PHEL BAI RGYU GCIG PU, ,BDAG GI - 35 -
 • 38. Bodhicharyavatara{@09B} £ÉE-`-Eäc-R_-CPc-]G]-P, ,]Bé_-T_-]HÉCc-UäN-NC]-T_-C-`-]nÙ_, ,]Bé_-T]Ì-TþéP-_]Ì-~ÚE-Uc-Nr`-céCc-cÒ, ,CcéN-qäN-CaäN-U_-nÙ_-R-]NÉ-NC-PÉ, ,C`-Kä-ƒé-CPc-GCc-R]Ì-x-T-P, ,CPc-P-TNC-`-TNä-T-C-`-^éN, ,Nä-›_-HÉ-~ÉN-TNC-CÉc-Nu-]NÉ-UEéP-cÒU-OØ, ,Eäc-R_-U-TFéU-Nä-~ÉN-TNC-]NÉ_-TþéP-UÉ-]Né_, ,_ä-ZÉC-CPéN-qäN-GÓE-EÒ-`-^E-téc-nÙ_-R, ,E-”`-TNé-ŽUc-Nä-U-TFéU-R_-CIÉN-UÉ-]éE-, ,_E-TZÉP-]GÉ-Tc-¥àC-T¢`-nÙ_-R]Ì-IéP-UéEc-NC ,C^Ò`-Eé_-UN_-Wå-PP-nÉc-CZéU-R_-]NéN-R-^E-, ,UN]-UOØE-UWêP-nÉc-SéC-R]Ì-¥àC-T¢`-mN-TcN-Pc, ,NéP-U-uÚT-R_-pÉ_-péCc-]qä_-T_-UÉ-qäN-P, ,ŒC-LÞ-¥àC-T¢`-AØP-nÉ-”à_-nÙ_-R, ,_E-TZÉP-Nu-Näc-CZéU-TþéP-TNC-`-NE-, ,¥àC-T¢`-T”-zC-”à_-nÙ_-CE-CÉc-lE-, ,^É-GN-¬ÉN-`ÒC-UÉ-]nÙ_-©éc-FÉ-NCéc, ,NéP-UäN-Nu-^Éc--~é`-TKéN-R-^E-, ,`Òc-`-”P-NE-]x-T_-~ä`-qäN-P, ,NéP-GäP-±ãT-pÉ_-^E-NC-TþéP-nÙ_-R, ,TNC `-¥àC-T¢`-FÉ-pÉ_-CPéN-qäN-^ÉP, ,I-R-CNé`-R-ZÉE-R-`-céCc-R, ,_E-CÉ-]Wê-T-VU-ZÉC-cäUc-R-^E-, ,uE-NE-W`-céCc-R]Ì-CPéN-TéN-P, ,]ué-T-TNä-pÉ_-TNC-›-FÉc-UÉ-TéN, ,péCc-TFÒ-PU-UB]Ì-UMc-CLÞCc-R]Ì, ,]ué-T-IéP-UéEc-`c-T±`-T_, ,NU-TFc-CE-Wå-TNC-IÉN-lE-, ,IéP-UéEc-ŽUc-`c-U-ué`-T, ,TNC-CÉ-WêN-lE-UÉ-aäc-R_, ,µ-T-HÉ-›_-¯éP-R-UÉP, ,Nä-›_-IéP-UéEc-CZéU-R-`, ,ŒC-LÞ-pÉ_-UÉ-œéC-R_-q, ,]NÉ-`-TNC-CÉc-ZäP-q-ZÉE-, ,BéP-OØ-TÒE-Pc-C^Ò`-³N-Nä, ,ŽU-R-Nä-]x]Ì-IéP-UéEc-R, ,IéP-UéEc-]HéUc-qäN-U-CKéCc-cé, ,TNC-PÉ-T~äCc-Kä-TcN-nÙ_-KU, ,TNC-CÉ-UCé-Té-TFN-lE-ƒ]Ì, ,ŽU-R-AØP-OØ-IéP-UéEc-R]Ì, ,Nu-`-UOØN-R_-UÉ- - 36 -
 • 39. Bodhicharyavatara@09B SNYING LA NGES PAR GNAS CHA NA, ,KHOR BAR JIGS MED DGABAR GA LA GYUR, ,KHOR BAI BRTZON RAI SRUNG MAS DMYAL SOGSSU, ,GSOD BYED GSHED MAR GYUR PA DI DAG NI, ,GAL TE BLO GNASCHAGS PAI DRA BA NA, ,GNAS NA BDAG LA BDE BA GALA YOD, ,DE LTAR JI SRID BDAG GIS DGRA DI MNGON SUM DU, ,NGESPAR MA BCOM DE SRID BDAG DIR BRTZON MI DOR, ,RE ZHIG GNOD BYEDCHUNG NGU LA YANG KHROS GYUR PA, ,NGA RGYAL BDO RNAMS DE MABCOM PAR GNYID MI ONG, ,RANG BZHIN CHI BAS SDUG BSNGAL GYURPAI NYON MONGS DAG ,G-YUL NGOR MDAR TSE NAN GYIS GZHOM PARDOD PA YANG, ,MDA MDUNG MTSON GYIS PHOG PAI SDUG BSNGAL KHYADBSAD NAS, ,DON MA GRUB PAR PHYIR PHYOGS BYER BAR MI BYED NA,,RTAG TU SDUG BSNGAL KUN GYI RGYUR GYUR PA, ,RANG BZHIN DGRA DESGZHOM BRTZON BDAG LA DANG, ,SDUG BSNGAL BRGYA PHRAG RGYUR GYURGANG GIS KYANG, ,YI CHAD SGYID LUG MI GYUR SMOS CI DGOS, ,DONMED DGRA YIS RMA SROL BTOD PA YANG, ,LUS LA RGYAN DANG DRA BARSREL BYED NA, ,DON CHEN SGRUB PHYIR YANG DAG BRTZON GYUR PA,,BDAGLA SDUG BSNGAL CI PHYIR GNOD BYED YIN, ,NYA PA GDOL PA ZHING PALA SOGS PA, ,RANG GI TSO BA TZAM ZHIG SEMS PA YANG, ,GRANG DANGTSAL SOGS PAI GNOD BZOD NA, ,GRO BA BDE PHYIR BDAG LTA CIS MIBZOD, ,PHYOGS BCU NAM MKHAI MTHAS GTUGS PAI, ,GROBA NYON MONGS LAS BSGRAL BAR, ,DAM BCAS GANG TSE BDAG NYIDKYANG, ,NYON MONGS RNAMS LAS MA GROL BA, ,BDAG GI TSOD KYANG MISHES PAR, ,SMRA BA JI LTAR SMYON PA MIN, ,DE LTAR NYON MONGSGZHOM PA LA, ,RTAG TU PHYIR MI LDOG PAR BYA, ,DI LA BDAG GISZHEN BYA ZHING, ,KHON DU BZUNG NAS G-YUL SPRAD DE, ,RNAM PA DEDRAI NYON MONGS PA, ,NYON MONGS JOMS BYED MA GTOGS SO, ,BDAGNI BSREGS TE BSAD GYUR TAM, ,BDAG GI MGO BO BCAD KYANG BLAI,,RNAM PA KUN DU NYON MONGS PAI, ,DGRA LA MDUD PAR MI - 37 -
 • 40. Bodhicharyavatara ", ,q]é, ,M-U`-Nu-Té-^Ò`-Pc-pÙE-^E-PÉ, ,^Ò`-CZP-NC-LÞ-CPc-aÉE-^éEc-TÒE-Pc, ,QÖc-R-TŒc-Pc-{@10A}Nä-Pc-pÉ_-œéC-CÉ-,IéP-UéEc-Nu-WÓ`-Nä-NE-]x-U-^ÉP, ,IéP-UéEc-IéP-UéEc-aäc-_T-UÉC-CÉc-§E-, ,TNC ^ÉN-`c-Tc`-CE-OØ-]ué-T_-]nÙ_, ,CE-OØ-CPc-Pc-TNC-CPéN-q-pÉ_-]éE-, ,ƒé-ZäP-TNC-`-TþéP-R-UäN-R_-N, ,IéP-UéEc-ŽUc-PÉ-^Ò`-P-UÉ-CPc-NTE-WêCc-`-UÉP-R_-P]E-UÉP, ,Nä-`c-CZP-P]E-UÉP-P-]NÉ-NC-C_-CPc-]ué-T-AØP-CPéN-qäN, ,]NÉ-PÉ-¬ã-]x-Nä-pÉ_-£ÉE-`-]HÉCc-§éEc-aäc-pÉ_-TþéP-R-T¤äP, ,NéP-UäN-IÉN-OØ-TNC-`-Nr`-céCc-ŽUc-cÒ-FÉ-¤ä-CPéN-R-qäN, ,Nä-›_-ŽU-TcUc-HÉ- N-TaN-R-^É, ,T†T-R-T±ãT-R]Ì-GäN-OØ-]TN-R_-q, ,©P-R]Ì-EC-U-UIP-P-©P-NC-CÉc, ,TFéc-NCéc-PN-R-céc-R-C-`-^éN, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, TC-^éN-T¤P-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-TZÉ-R]é,, ,,T†T-R-T~ÚE-T_-]NéN-R-^Éc, ,_T-LÞ-T±ÉUc-Pc-cäUc-T~ÚE-¤ä, ,cäUc-]NÉ-T~ÚE-T_-U-qc-P, ,T†T-R-T~ÚE-T_-^éE-UÉ-QÖc, ,cäUc-lÉ-‚E-Ré-^P-TKE-Tc, ,UP_-UäN-CPéN-R-qäN-R-›_, ,‚E-GäP-U-MÑ`-réc-R-^Éc, ,]NÉ-P-Nä-]x]Ì-CPéN-UÉ-qäN, ,AØP-Pc-xP-R]Ì-MC-R-^Éc. ,cäUc-lÉ-‚E-Ré-NU-TKCc-P, ,]HÉCc-R-MUc-FN-UäN-]nÙ_-ZÉE-, ,NCä-T-MUc-FN-`C-LÞ-]éE-, ,¤C-NE-cäE-Cä-‚E-GäP-xäN, ,´ã`-NE-Nu-ŽUc-MUc-FN-NE-, ,cäUc-FP-Nr`-T]Ì-~ÚE-U-NE-, ,qN-U-Nä-TZÉP-~ÉP-Ré-ŽUc, ,cäUc-]NÉ-CFÉC-RÒ-TKCc-R-^Éc, ,Nä-NC-MUc-FN-TKCc-R_-]nÙ_, ,cäUc-]NÉ-CFÉC-RÒ-TLÞ`-Tc-P, ,Nä-NC-MUc-FN-MÑ`-T_-]nÙ_, ,]NÉ-›_-]HÉCc-R-MUc-FN-NE-, ,¥àC-T¢`-NRC-LÞ-UäN-R-^E-, , - 38 -
 • 41. Bodhicharyavatara@10A *, ,BYAO, ,THA MAL DGRA BO YUL NAS PHYUNG YANG NI, ,YULGZHAN DAG TU GNAS SHING YONGS BZUNG NAS, ,NUS PA BRTAS NAS DENAS PHYIR LDOG GI ,NYON MONGS DGRA TSUL DE DANG DRA MA YIN,,NYON MONGS NYON MONGS SHES RAB MIG GIS SPANG, ,BDAGYID LAS BSAL GANG DU GRO BAR GYUR, ,GANG DU GNAS NAS BDAG GNODBYA PHYIR ONG, ,BLO ZHEN BDAG LA BRTZON PA MED PAR ZAD, ,NYONMONGS RNAMS NI YUL NA MI GNAS DBANG TSOGS LA MIN PAR NAANG MIN,,DE LAS GZHAN NAANG MIN NA DI DAG GAR GNAS GROBA KUN GNOD BYED, ,DI NI SGYU DRA DE PHYIR SNYING LA JIGSSPONGS SHES PHYIR BRTZON PA BSTEN, ,DON MED NYID DU BDAG LADMYAL SOGS RNAMS SU CI STE GNOD PA BYED, ,DE LTAR RNAM BSAMS JISKAD BSHAD PA YI, ,BSLAB PA BSGRUB PAI CHED DU BAD PAR BYA,,SMAN PAINGAG MA MNYAN NA SMAN DAG GIS, ,BCOS DGOS NAD PA SOS PA GA LAYOD, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, BAG YODBSTAN PA ZHES BYA BA STE LEU BZHI PAO,, ,,BSLAB PA BSRUNG BARDOD PA YIS, ,RAB TU BSGRIMS NASSEMS BSRUNG STE, ,SEMS DI BSRUNG BAR MA BYAS NA, ,BSLAB PABSRUNG BAR YONG MI NUS, ,SEMS KYI GLANG PO YAN BTANG BAS, ,MNARMED GNOD PA BYED PA LTAR, ,GLANG CHEN MA THUL MYOS PA YIS, ,DINA DE DRAI GNOD MI BYED, ,KUN NAS DRAN PAI THAG PAYIS; ,SEMS KYI GLANG PO DAM BTAGS NA, ,JIGS PA THAMS CAD MEDGYUR ZHING, ,DGE BA THAMS CAD LAG TU ONG, ,STAG DANG SENG GEGLANG CHEN DRED, ,SBRUL DANG DGRA RNAMS THAMS CAD DANG, ,SEMSCAN DMYAL BAI SRUNG MA DANG, ,BYAD MA DE BZHIN SRIN PORNAMS, ,SEMS DI GCIG PU BTAGS PA YIS, ,DE DAG THAMS CAD BTAGSPAR GYUR, ,SEMS DI GCIG PU BTUL BAS NA, ,DE DAG THAMS CAD THULBAR GYUR, ,DI LTAR JIGS PA THAMS CAD DANG, ,SDUG BSNGAL DPAGTU MED PA YANG, , - 39 -
 • 42. Bodhicharyavatara{@10B} cäUc-`c-qÙE-T-^ÉP-Pé-Zäc, ,^E-NC-CcÒE-R-IÉN-lÉc-T¤P, ,cäUc-FP-Nr`-T]Ì-UWêP-G-ŽUc, ,cÒ-ZÉC-CÉc-PÉ-GäN-OØ-qc, ,™Cc-~äC-c-CZÉ-cÒ-^Éc-qc, ,Uä-WêCc-Nä-NC-FÉ-`c-qÙE-, ,Nä-]x-Nä-NC-MUc-FN-lE-, , ¥ÉC-cäUc-^ÉP-R_-MÑT-Rc-CcÒEc, ,Nä-›_-]HÉC-ŒäP-CcÒU-Ré-P, ,cäUc-`c-]HÉCc-R-CZP-]C]-UäN, ,C`-Kä-]ué-T-NTÒ`-Té_-Pc, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-^ÉP-P, ,N-_ÒE-]ué-TsäP-^éN-P-¢éP, ,«éT-R-HÉ-›_-S-_é`-pÉP, , TNéC-R-MUc-FN-]{c-TFc-Kä, ,«ä-Té-AØP-`-TKE-cäUc-lÉc, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-CcÒEc-Kä, ,Nä-›c-Nä-PÉ-cäUc-IÉN-Né, ,I-`-céCc-R-CE-ZÉC-LÞ, ,Nä-NC-CcéN-UÉ-]nÙ_-T_-T°N, ,§éE-T]Ì-cäUc-PÉ-MéT-R-`c, ,WÓ`-tÉUc-S-_é`-pÉP-R_-TaN, ,cäUc-FP-UÉ-~ÚP-PU-UB]-TZÉP, ,Nä-NC-CZéU-nÉc-^éE-UÉ-`E-, ,té-T]Ì-cäUc-]NÉ-CFÉC-TFéU-P, ,Nu-Nä-MUc-FN-GéUc-NE-]x, ,c-¤äEc-]NÉ-NC-@éc-C^éCc-cÒ, ,Nä-£äN-@é-Tc-C-`-`E. ,ŸU-UMÉ`-VU-nÉ-@é-Tc-PÉ, ,c-¤äEc-MUc-FN-C^éCc-NE-]x, ,Nä-TZÉP-pÉ-_é`-NEéc-Ré-^E-, ,TNC-CÉc-pÉ_-T„éC-UÉ-`E-CÉ, ,TNC-CÉ-cäUc-]NÉ-pÉ_-T„éC-q]Ì, ,CZP-ŽUc-T„éC-Cé-FÉ-ZÉC-NCéc, ,cäUc-Cc`-CFÉC-T«äN-]{c-TÒ-CE-, ,WEc-`-céCc-R-^ÉP-R-›_, ,`Òc-EC-TFc-R]Ì-]{c-TÒ-UE-, ,­éN-R-ZP-Rc-Nä-›-UÉP, ,T„c-TŠéN-NE-PÉ-N@]-MÑT-AØP, ,^ÒP-_ÉE-OØc-cÒ-­N-qc-lE-, ,cäUc-CZP-C^äEc-Rc-qc-R-PÉ, ,Nä-IÉN-_ÉC-Rc-NéP-UäN-CcÒEc, ,CE-CÉc-Géc-lÉ-CVê-Té-UGéC ,cäUc-lÉ-CcE-]NÉ-U-aäc-P, ,TNä-MéT-¥àC-T¢`-CZéU-]NéN-lE-, ,Nä-NC-NéP-UäN-nÉ-P_-]mU, ,Nä-›c-TNC-CÉ-cäUc-]NÉ-PÉ, ,`äCc-CÒE-`äCc-R_-T~ÚE-T_-q,, - 40 -
 • 43. Bodhicharyavatara@10B SEMS LAS BYUNG BA YIN NO ZHES, ,YANG DAG GSUNG PA NYID KYISBSTAN, ,SEMS CAN DMYAL BAI MTSON CHA RNAMS, ,SU ZHIG GIS NICHED DU BYAS, ,LCAGS SREG SA GZHI SU YIS BYAS, ,ME TSOGS DE DAGCI LAS BYUNG, ,DE DRA DE DAG THAMS CAD KYANG, ,SDIG SEMS YIN PAR THUB PAS GSUNGS, ,DE LTAR JIG RTEN GSUM PONA, ,SEMS LAS JIGS PA GZHAN GA MED, ,GAL TE GRO BA DBUL BORNAS, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN YIN NA, ,DA RUNG GRO BKREN YODNA SNGON, ,SKYOB PA JI LTAR PHA ROL PHYIN, ,BDOG PA THAMS CAD BRAS BCAS TE, ,SKYE BO KUN LA BTANG SEMSKYIS, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN GSUNGS TE, ,DE LTAS DE NI SEMSNYID DO, ,NYA LA SOGS PA GANG ZHIG TU, ,DE DAG GSOD MI GYUR BARBSKRAD, ,SPONG BAI SEMS NI THOB PA LAS, ,TSULKHRIMS PHA ROL PHYIN PAR BSHAD, ,SEMS CAN MI SRUN NAM MKHABZHIN, ,DE DAG GZHOM GYIS YONG MI LANG, ,KHRO BAI SEMS DI GCIGBCOM NA, ,DGRA DE THAMS CAD CHOMS DANG DRA, ,SA STENGS DI DAGKOS G-YOGS SU, ,DE SNYED KO BAS GA LALANG; ,LHAM MTHIL TZAM GYI KO BAS NI, ,SA STENGS THAMS CADG-YOGS DANG DRA, ,DE BZHIN PHYI ROL DNGOS PO YANG, ,BDAG GISPHYIR BZLOG MI LANG GI, ,BDAG GI SEMS DI PHYIR BZLOG BYAI,,GZHAN RNAMS BZLOG GO CI ZHIG DGOS, ,SEMS GSALGCIG BSKYED BRAS BU GANG, ,TSANGS LA SOGS PA YIN PA LTAR, ,LUSNGAG BCAS PAI BRAS BU MANG, ,SPYOD PA ZHAN PAS DE LTA MIN,,BZLAS BRJOD DANG NI DKA THUB KUN, ,YUN RING DUS SU SPYAD BYASKYANG, ,SEMS GZHAN G-YENGS PAS BYAS PA NI, ,DENYID RIG PAS DON MED GSUNGS, ,GANG GIS CHOS KYI GTZO BO MCHOG,SEMS KYI GSANG DI MA SHES NA, ,BDE THOB SDUG BSNGAL GZHOM DODKYANG, ,DE DAG DON MED GYI NAR KHYAM, ,DE LTAS BDAG GI SEMS DINI, ,LEGS GZUNG LEGS PAR BSRUNG BAR BYA,, - 41 -
 • 44. Bodhicharyavatara{@11A} ", ,cäUc-T~ÚE-TŒá`-[ÖCc-U-CKéCc-R, ,TŒá`-[ÖCc-UE-Réc-FÉ-ZÉC-q, ,U-uEc-xé`-T]Ì-téN-CPc-P, ,±ÉUc-Kä--^É-TC-qäN-TZÉP, ,«ä-Té-EP-téN-CPc-Rc-lE-, ,cäUc-lÉ--]NÉ-ŒC-LÞ-T~ÚE-, ,-^É-¥àC T¢`-GÓE-OØ-^Éc, ,°C-R]E--^É-TC-qäN-P, ,T¥àc-]HéUc-_Éc-]HéUc-°C-R-NC, ,cäUc-lÉ--›-FÉc-UÉ-~ÚE-, ,­éN-R-]NÉ-]xc-CPc-qäN-P, ,«ä-Té-EP-R]Ì-téN-CPc-cU, ,TÒN-UäN-téN-P-CPc-lE-_ÒE-, ,¥éU-TþéP-TŒP-R-IUc-UÉ-]nÙ_, ,TNC-CÉ-‹äN-NE-TAØ_-¤É-NE-, ,`Òc-NE-]Wê-T-UäN-ƒ-ZÉE-, ,NCä-T-CZP-^E-IUc-ƒ-^É, ,cäUc-PÉ-PUc-lE-IUc-UÉ-q,,cäUc-T~ÚE-]NéN-R-ŽUc-`-PÉ, ,xP-R-NE-PÉ-aäc-TZÉP-NC ,MUc-FN-]TN-Rc-~ÚEc-aÉC-Fäc, ,TNC-PÉ-Nä-›_-M`-Ué-®é_, ,PN-lÉc-NsÚCc-R]Ì-UÉ-NC-PÉ, ,`c-ŽUc-AØP-`-UMÑ-UäN-R, ,Nä-TZÉP-éEc-Rc-cäUc-NsÚCc-R, ,`c-ŽUc-AØP-`-UMÑ-UäN-Né, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-cäUc-œP-R]Ì, ,Méc-NE-TcUc-NE-T¡éUc-R-^E-, ,‚é-é`-TÒU-R]Ì-GÓ-TZÉP-OØ, ,xP-R-`-PÉ-Nä-UÉ-CPc, ,Méc-œP-NN-R-FP-NE-PÉ, ,TþéP-R-Ÿâ_-`äP-OØ-U-^E-, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-«éP-GCc-Rc, ,›ßE-T]Ì-‹éC-NE-TFc-R_-]nÙ_, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-GéU-‡ßP-NC ,xP-R-IUc-R]Ì-Šäc-]{E-Tc, ,TcéN-PUc-NC-PÉ-Iä_-TcCc-lE-, ,‡ßP-Réc-zéCc-TZÉP-EP-]ué_-]ué, ,IéP-UéEc-GéU-‡ßP-WêCc-]NÉ-PÉ, ,‚Cc- Tc-Wê`-T_-qäN-R-¤ä, ,‚Cc-‹äN-nÙ_-Pc-NCä-]zéC-FÉE-, ,TNä-]ué]Ì-~éC-lE-]HéUc-R_-qäN, ,Nä-Tc-xP-R-^ÉN-¡é-Pc, ,DØN-OØ-PU-^E-UÉ-CKéE-Eé, ,céE-P]E-EP-]ué-CPéN-R-NC ,xP-R_-qc-Kä-Iä-T_-TZC ,ƒ-U-NE-PÉ-]uéCc-R-`c, ,UBP-Réc-Šäc-cÒ-TŒP-R-NE-, ,]HÉCc-Rc- `-œP-DØc- - 42 -
 • 45. Bodhicharyavatara@11A *, ,SEMS BSRUNG BRTUL ZHUGS MA GTOGS PA, ,BRTUL ZHUGS MANGPOS CI ZHIG BYA, ,MA GRANGS DROL BAI KHROD GNAS NA, ,SGRIMS TERMA YI BAG BYED BZHIN, ,SKYE BO NGAN KHROD GNAS PAS KYANG, ,SEMSKYI RMA DI RTAG TU BSRUNG, ,RMA YI SDUGBSNGAL CHUNG DU YIS, ,SKRAG PAANG RMA YI BAG BYED NA, ,BSDUSJOMS RIS JOMS SKRAG PA DAG, ,SEMS KYI RMA LTA CIS MI SRUNG,,SPYOD PA DI DRAS GNAS BYED NA, ,SKYE BO NGAN PAI KHROD GNASSAM, ,BUD MED KHROD NA GNAS KYANG RUNG, ,SDOM BRTZON BRTANPA NYAMS MI GYUR, ,BDAG GI RNYED DANG BKUR STI DANG, ,LUS DANGTSO BA MED BLA ZHING, ,DGE BA GZHAN YANG NYAMS BLA YI, ,SEMS NINAMS KYANG NYAMS MI BYA, ,SEMS BSRUNG DOD PA RNAMS LA NI, ,DRANPA DANG NI SHES BZHIN DAG ,THAMS CAD BAD PASSRUNGS SHIG CES, ,BDAG NI DE LTAR THAL MO SBYOR, ,NAD KYISDKRUGS PAI MI DAG NI, ,LAS RNAMS KUN LA MTHU MED PA, ,DE BZHINRMONGS PAS SEMS DKRUGS PA, ,LAS RNAMS KUN LA MTHU MED DO, ,SHESBZHIN MED PAI SEMS LDAN PAI, ,THOS DANG BSAMSDANG BSGOMS PA YANG, ,GLO RDOL BUM PAI CHU BZHIN DU, ,DRAN PALA NI DE MI GNAS, ,THOS LDAN DAD PA CAN DANG NI, ,BRTZON PA LHURLEN DU MA YANG, ,SHES BZHIN MED PAI SKYON CHAGS PAS, ,LTUNGBAI RNYOG DANG BCAS PAR GYUR, ,SHES BZHIN MED PAI CHOM RKUNDAG ,DRAN PA NYAMS PAI RJES BRANG BAS, ,BSOD NAMS DAG NI NYERBSAGS KYANG, ,RKUN POS PHROGS BZHIN NGAN GROR GRO, ,NYON MONGSCHOM RKUN TSOGS DI NI, ,GLAGS SKABS TSOL BAR BYED PA STE,,GLAGS RNYED GYUR NAS DGE PHROG CING, ,BDE GROISROG KYANG JOMS PAR BYED, ,DE BAS DRAN PA YID SGO NAS, ,GUD DUNAM YANG MI GTONG NGO, ,SONG NAANG NGAN GRO GNOD PA DAG ,DRANPAR BYAS TE NYE BAR BZHAG ,BLA MA DANG NI GROGS PA LAS, ,MKHANPOS RJES SU BRTAN PA DANG, ,JIGS PAS SKAL LDAN GUS - 43 -
 • 46. Bodhicharyavatara{@11B}qäN-`, ,xP-R-TNä-ƒC-IÉN-OØ-«ä, ,cEc-”c-qE-GÓT-cäUc-NR]-NC ,AØP-OØ-MéCc-UäN-CÉCc-R_-œP, ,Nä-NC-MUc-FN-­P-¢-P, ,ŒC-R_-TNC-PÉ-CPc-cé-Zäc, ,Nä-›_-TcUc-Pc-Eé-W-NE-, ,DØc-NE-]HÉCc-œP-Nä-TZÉP-CPéc, ,Näc-P-cEc-”c-Šäc-xP-R]E-, ,Nä-`-^E-NE-^E-OØ-]qÙE-, ,CE-Wå-xP-R-^ÉN-¡é-Pc, ,T~ÚE-R]Ì-NéP-OØ-CPc-nÙ_-R, ,Nä-Wå-aäc-TZÉP-]éE-]nÙ_-ZÉE-, ,céE-T-NC-lE-]éE-T_-]nÙ_, ,_ä-ZÉC-NE-Ré-]NÉ-]x]Ì-cäUc,, ]NÉ-PÉ-«éP-TFc-aäc-qc-Pc, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-aÉE-TZÉP-OØ, ,ÒEc-MÑT-R_-PÉ-CPc-R_-q, ,NéP-UäN-C^äE-T_-›-T-PÉ, ,PU-^E-TNC-CÉc-UÉ-q-¤ä, ,Eäc-R_-cäUc-Rc-ŒC-LÞ-PÉ, ,UÉC-PÉ-ST-¤ä-T›-T_-q, ,›-T-E`-Tcé]Ì-GäN-OØ-PÉ, ,_äc-]C]-péCc-cÒ-T›-T_-q, ,]C]-ZÉC-UÉC-`U-¦E-nÙ_-P, ,T›c-Pc-]éEc-R-`äCc-Zäc-TŠéN, ,`U-céCc-]HÉCc-R-TŒC-R]Ì-pÉ_, ,^E-NE-^E-OØ-péCc-TZÉ_-›, ,E`-Tcéc-B-PÉ-pÉ_-T›c-Pc, , ”T-lÉ-péCc-cÒ-T›-T_-q, ,UOØP-NE-”T-LÞ-TŒC-qc-Pc, ,]ué]U-^E-P-]éE-q-¤ä, ,Nä-›_-CPc- Tc-MUc-FN-OØ, ,NCéc-R-aäc-Pc-­N-R_-q, ,`Òc-lÉc-]NÉ-›_-CPc-q-Zäc, ,q-T-T¥éCc-Pc-Nä-Pc-PÉ, , Tc-cÒ-`Òc-]NÉ-HÉ-›-TÒ_, ,CPc-R-^ÉP-Zäc-T›-T_-q, ,cäUc-nÉ-‚E-GäP-réc-R-PÉ, ,Géc-`-cäUc-R]Ì-@-GäP-`, ,HÉ-›_-TKCc-R-UÉ-]Wê_-T_, ,Nä-›_-]TN-R-AØP-nÉc-TŒC ,FÉ-Pc-KÉE-]XËP-TþéP-R-PÉ, , N-FÉC-CFÉC-lE-UÉ-]GÉ_-^E. ,TNC-CÉ-^ÉN-]NÉ-C_-­éN-Fäc, ,Nä-›_-^ÉN-`-cé-cé_-TŒC ,]HÉCc-NE-NC]-¤éP-céCc-]{ä`-T_, ,C`-Kä-UÉ-QÖc-FÉ-TNä_-q, ,]NÉ-›_-®ÉP-R]Ì-OØc-NC-LÞ, ,WÓ`-tÉUc-TKE-£éUc-q-T_-CcÒEc, ,CE-ZÉC-TcUc-Kä- - 44 -
 • 47. Bodhicharyavatara@11B BYED LA, ,DRAN PA BDE BLAG NYID DU SKYE, ,SANGS RGYAS BYANGCHUB SEMS DPA DAG ,KUN DU THOGS MED GZIGS PAR LDAN, ,DE DAGTHAMS CAD SPYAN SNGA NA, ,RTAG PAR BDAG NI GNAS SO ZHES, ,DELTAR BSAMS NAS NGO TSA DANG, ,GUS DANG JIGS LDAN DEBZHIN GNOS, ,DES NA SANGS RGYAS RJES DRAN PAANG, ,DE LA YANGDANG YANG DU BYUNG, ,GANG TSE DRAN PA YID SGO NAS, ,BSRUNG PAIDON DU GNAS GYUR PA, ,DE TSE SHES BZHIN ONG GYUR ZHING, ,SONGBA DAG KYANG ONG BAR GYUR, ,RE ZHIG DANG PO DI DRAI SEMS,,DI NI SKYON BCAS SHES BYAS NAS, ,DE TSE BDAG GIS SHING BZHINDU, ,ZUNGS THUB PAR NI GNAS PAR BYA, ,DON MED G-YENG BAR LTA BANI, ,NAM YANG BDAG GIS MI BYA STE, ,NGES PAR SEMS PAS RTAG TUNI, ,MIG NI PHAB STE BLTA BAR BYA, ,LTA BA NGALBSOI CHED DU NI, ,RES GA PHYOGS SU BLTA BAR BYA, ,GA ZHIGMIG LAM SNANG GYUR NA, ,BLTAS NAS ONGS PA LEGS ZHES BRJOD, ,LAMSOGS JIGS PA BRTAG PAI PHYIR, ,YANG DANG YANG DU PHYOGS BZHIRLTA, ,NGAL BSOS KHA NI PHYIR BLTAS NAS, ,RGYAB KYI PHYOGS SU BLTA BAR BYA, ,MDUN DANG RGYAB TU BRTAG BYASNAS, ,GROAM YANG NA ONG BYA STE, ,DE LTAR GNAS SKABS THAMSCAD DU, ,DGOS PA SHES NAS SPYAD PAR BYA, ,LUS KYIS DI LTAR GNASBYA ZHES, ,BYA BA BSDOGS NAS DE NAS NI, ,SKABS SU LUSDI JI LTA BUR, ,GNAS PA YIN ZHES BLTA BAR BYA, ,SEMS GYI GLANGCHEN MYOS PA NI, ,CHOS LA SEMS PAI KA CHEN LA, ,JI LTAR BTAGSPA MI TSOR BAR, ,DE LTAR BAD PA KUN GYIS BRTAG ,CI NAS TINGDZIN BRTZON PA NI, ,SKAD CIG GCIG KYANG MI CHIRYANG; ,BDAG GI YID DI GAR SPYOD CES, ,DE LTAR YID LA SO SORBRTAG ,JIGS DANG DGA STON SOGS BREL BAR, ,GAL TE MI NUS CIBDER BYA, ,DI LTAR SBYIN PAI DUS DAG TU, ,TSUL KHRIMS BTANGSNYOMS BYA BAR GSUNGS, ,GANG ZHIG BSAMS TE - 45 -
 • 48. Bodhicharyavatara{@12A}", ,q_-TþUc-R, ,Nä-`c-CZP-OØ-UÉ-TcU-¤ä, ,Nä_-CKE-R-^É-TcU-R-^Éc, ,Nä-IÉN-_ä-ZÉC-T±ãT-R_-q, ,Nä-›-P-PÉ-AØP-`äCc-qc, ,CZP-OØ-CIÉ-C_-UÉ-]nÙ_-_é, ,aäc-TZÉP-U-^ÉP-Iä-IéP-UéEc, ,Nä-›-P-PÉ-]Sä`-UÉ-]nÙ_, ,{ä-Ué]Ì-CKU-PÉ-¦-WêCc-NE-, ,Eé-UW_-›N-Ué-ŽU-UE-Ré, ,AØP-`-]HÒC-R_-nÙ_-R-P, ,Nä-`-GCc-R-§E-T_-q, ,NéP-UäN-c-‡é-È-CFéN-NE-, ,c-_Éc-]xÉ-céCc-qäN-nÙ_-P, ,TNä-CaäCc-T†T-R-xP-qc-Pc, , °C-Rc-Nä-^É-UéN-`-Né_,,CE-Wå-T«éN-R_-]NéN-nÙ_-KU, ,µ-T_-]NéN-R_-nÙ_-P-^E-, ,NE-Ré_-_E-CÉ-cäUc-TŒCc-Pc, ,TŒP-Rc-_ÉC-R-œP-R_-q, ,CE-Wå-_E-^ÉN-GCc-R-NE-, ,té-T_-]NéN-R-Nä-^É-Wå, ,`c-cÒ-UÉ-q-µ-UÉ-q. ,aÉE-TZÉP-OØ-PÉ-CPc-R_-q, ,NCéN-NE-C-Z_-TFc-R]U, ,C`-Kä-E-”`-”Cc-œP-R]U, ,UWE-]{Ú-T-^É-TcU-R-NE-, ,C`-Kä-«é_-]qÉP-†à-cäUc-cU, ,CE-Wå-TNC-T¤éN-Ÿâ_-`äP-R]U, ,CZP-`-©éN-R-IÉN-NE-PÉ, ,Caä-TFc-]néN-NE-TFc-nÙ_-R, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,‹äN-NE-TAØ_-¤É-uCc-]NéN-R]U, ,C^éC-]Bé_-NéP-OØ-CIä_-]NéN-R]U, ,TNC-cäUc-_ÉU-ué-]NéN-nÙ_-P, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,CZP-NéP-^`-T_-]Né_-T-NE-, ,_E-NéP-CIä_-T_-]NéN-R-NE-, ,µ-T_-]NéN-R]Ì-cäUc-qÙE-P, ,Näc-PÉ-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,UÉ-TéN-`ä-`é-]HÉCc-R-NE-, ,Nä-TZÉP-­É-Œé`-UÑ-Vê_-NE-, ,_E-CÉ-péCc-ZäP-cäUc-qÙE-P, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,Nä-›_-AØP-Pc-IéP-UéEc-NE-, ,NéP-UäN-TþéP-R]Ì-^ÉN-TŒCc-Pc, ,Nä-Wå-NR]-Téc-CIäP-Ré-^Éc, ,Nä-PÉ-TŒP-Ré_-CÒE-T_-q, ,aÉP-LÞ-Eäc-NE-_T-NN-NE-, ,TŒP-NE-`Òc-NE-Zä-c_-TFc, ,Eé-W-aäc-NE- - 46 -
 • 49. Bodhicharyavatara@12A *, ,BYAR BRTZAMS PA, ,DE LAS GZHAN DU MI BSAM STE, ,DERGTANG PA YI BSAM PA YIS, ,DE NYID RE ZHIG BSGRUB PAR BYA, ,DELTA NA NI KUN LEGS BYAS, ,GZHAN DU GNYI GAR MI GYUR RO, ,SHESBZHIN MA YIN NYE NYON MONGS, ,DE LTA NA NI PHELMI GYUR, ,BRE MOI GTAM NI SNA TSOGS DANG, ,NGO MTSAR LTAD MORNAM MANG PO, ,KUN LA JUG PAR GYUR PA NA, ,DE LA CHAGS PA SPANGBAR BYA, ,DON MED SA RKO RTZVA GCOD DANG, ,SA RIS DRI SOGS BYEDGYUR NA, ,BDE GSHEGS BSLAB PA DRAN BYAS NAS, ,SKRAG PAS DE YI MOD LA DOR, ,GANG TSE BSKYOD PAR DOD GYUR TAM,,SMRA BAR DOD PAR GYUR NA YANG, ,DANG POR RANG GI SEMS BRTAGSNAS, ,BRTAN PAS RIG PA LDAN PAR BYA, ,GANG TSE RANG YID CHAGS PADANG, ,KHRO BAR DOD PA DE YI TSE, ,LAS SU MI BYA SMRAMI BYA; ,SHING BZHIN DU NI GNAS PAR BYA, ,DGOD DANG GA ZHAR BCASPAAM, ,GAL TE NGA RGYAL RGYAGS LDAN PAAM, ,MTSANG BRU BA YIBSAM PA DANG, ,GAL TE SKYOR BYIN SLU SEMS SAM, ,GANG TSE BDAGBSTOD LHUR LEN PAAM, ,GZHAN LA SMOD PA NYIDDANG NI, ,GSHE BCAS GYOD DANG BCAS GYUR PA, ,DE TSE SHING BZHINGNAS PAR BYA, ,RNYED DANG BKUR STI GRAGS DOD PAAM, ,G-YOGKHOR DON DU GNYER DOD PAAM, ,BDAG SEMS RIM GRO DOD GYUR NA,,DE TSE SHING BZHIN GNAS PAR BYA, ,GZHANDON YAL BAR DOR BA DANG, ,RANG DON GNYER BAR DOD PA DANG,,SMRA BAR DOD PAI SEMS BYUNG NA, ,DES NI SHING BZHIN GNAS PARBYA, ,MI BZOD LE LO JIGS PA DANG, ,DE BZHIN SPYI RTOL MU TZORDANG, ,RANG GI PHYOGS ZHEN SEMS BYUNG NA, ,DE TSE SHINGBZHIN GNAS PAR BYA, ,DE LTAR KUN NAS NYON MONGS DANG, ,DON MEDBRTZON PAI YID BRTAGS NAS, ,DE TSE DPA BOS GNYEN PO YIS, ,DENI BRTAN POR GZUNG BAR BYA, ,SHIN TU NGES DANG RAB DAD DANG,,BRTAN DANG LUS DANG ZHE SAR BCAS, ,NGO TSA SHES DANG - 47 -
 • 50. Bodhicharyavatara{@12B} ]HÉCc-TFc-NE-, ,ZÉ-ZÉE-CZP-NC]-qäN-`-TþéP, ,SP-WÓP-UÉ-UMÑP-qÉc-R-^É, ,]NéN-R-ŽUc-lÉc-UÉ-«é-ZÉE-, ,IéP-UéEc-«äc-R-]NÉ-NC-CÉ, ,cäUc-]NÉ-qÙE-£U-Tþä_-œP-NE-, ,B-P-U-Mé-UäN-NEéc-`, ,TNC-NE-cäUc-FP-NTE-qc-aÉE-, ,³ã`-R-TZÉP-OØ-E-UäN-R_, ,^ÉN-]NÉ-ŒC-LÞ-CÒE-T_-q, ,_ÉE-ZÉC-`éP-Pc-N`-T]Ì-UGéC ,MéT-R-^E-NE-^E-TcUc-Pc, ,cäUc-Nä-›-TÒ_-_É-_T-›_, ,_T-LÞ-UÉ-C^é-CÒE-T_-q, ,q-ˆéN-a-`-GCc-R-^Éc, ,SP-WÓP-AØP-OØ-Ta`-tÉN-lE-, ,^ÉN-méN-UÉ-NC_-UÉ-qäN-P, ,N-›-FÉ-pÉ_-B-K-qäN, ,`Òc-]NÉ-TNC-CÉ_-CÒE-qc-Pc, ,^ÉN-méN-FÉ-pÉ_-~ÚE-T_-qäN, ,méN-NE-]NÉ-CIÉc-cé-cé-P, ,Näc-@é-méN-`-FÉ-ZÉC-q, , éEc-R]Ì-^ÉN-méN-FÉ-^É-pÉ_, ,aÉE-CÒCc-CVE-U-CÒE-UÉ-qäN, ,UÉ-CVE-WêCc-lÉ-]tÜ`-]Bé_-]NÉ, ,_Ò`-T-T~ÚEc-Kä-FÉ-ZÉC-_ÒE-, ,MéC-U_-RCc-R]Ì-_ÉU-R-]NÉ, ,_E-CÉ-ƒé-^Éc-M-NN-pä, ,a-^E-_Òc-R]Ì-x-T-`c, ,aäc-_T-UWêP-nÉc-DØN-OØ-pä, ,_Òc-R-ŽUc-lE-Nqä-qc-Pc, ,‡E-CÉ-T_-OØ-T›-q-ZÉE-, ,]NÉ-`-£ÉE-Ré-FÉ-^éN-Fäc, ,TNC-IÉN-lÉc-PÉ-TŒC-R_-nÉc,,Nä-›_-]TN-Nä-TV`-lE-Né_, ,méN-lÉc-£ÉE-Ré-U-UMéE-P, ,N-OØE-FÉ-pÉ_-GCc-WÓ`-nÉc, , méN-PÉ-`Òc-]NÉ-~ÚE-T_-qäN, ,méN-lÉc-UÉ-CVE-T-_-UÉ-_ÒE-, ,tC-lE-TLÞE-OØ-UÉ-_ÒE-`, ,”à-›é]E-CZÉT-LÞ-UÉ-_ÒE-P, ,`Òc-lÉc-méN-`-FÉ-ZÉC-q, ,IÉc-P-Y-NE-q-ˆéN-lÉc, ,c-lÉ-NéP-OØ-]NÉ-T~ÚE-_ÉCc, ,UÉ-]é-FéC-CÉ-`Òc-]NÉ-PÉ, , T@é`-T_-q-T-IÉN-OØ-N, ,]NÉ-›_-méN-lÉc-T~ÚEc-lE-PÉ, ,]GÉ-TNC-Tþä-T-UäN-R-^Éc, ,zéCc-Kä-q-NE-mÉ_-qÉP-P, ,Nä-Wå-méN-lÉc-FÉ-q_-^éN, ,{P-C^éC-T@é`-OØ-UÉ-TLÞT-`]E-, ,Céc-`-céCc-R-UÉ-®ÉP-P, ,`Òc-]NÉ-T£éN-lE-CZP- - 48 -
 • 51. Bodhicharyavatara@12B JIGS BCAS DANG, ,ZHI ZHING GZHAN DGA BYED LA BRTZON,,PHAN TSUN MI MTHUN BYIS PA YI, ,DOD PA RNAMS KYIS MI SKYOZHING, ,NYON MONGS SKYES PA DI DAG GI, ,SEMS DI BYUNG SNYAMBRTZER LDAN DANG, ,KHA NA MA THO MED DNGOS LA, ,BDAG DANGSEMS CAN DBANG BYAS SHING, ,SPRUL PA BZHIN DU NGA MED PAR, ,YIDDI RTAG TU GZUNG BAR BYA, ,RING ZHIG LON NAS DAL BAI MCHOG,THOB PA YANG DANG YANG BSAMS NAS, ,SEMS DE LTA BUR RI RAB LTAR,,RAB TU MI G-YO GZUNG BAR BYA, ,BYA RGOD SHA LACHAGS PA YIS, ,PHAN TSUN KUN DU BSHAL KHRID KYANG, ,YID KHYOD MIDGAR MI BYED NA, ,DA LTA CI PHYIR KHA TA BYED, ,LUS DI BDAG GIRGZUNG BYAS NAS, ,YID KHYOD CI PHYIR SRUNG BAR BYED, ,KHYOD DANGDI GNYIS SO SO NA, ,DES KO KHYOD LA CI ZHIG BYA, ,RMONGS PAI YID KHYOD CI YI PHYIR, ,SHING GZUGS GTZANG MA GZUNGMI BYED, ,MI GTZANG TSOGS KYI KHRUL KHOR DI, ,RUL BA BSRUNGSTE CI ZHIG RUNG, ,THOG MAR PAGS PAI RIM PA DI, ,RANG GI BLOYIS THA DAD PHYE, ,SHA YANG RUS PAI DRA BA LAS, ,SHES RABMTSON GYIS GUD DU PHYE, ,RUS PA RNAMS KYANG DBYE BYAS NAS,,RKANG GI BAR DU BLTA BYA ZHING, ,DI LA SNYING PO CI YOD CES,,BDAG NYID KYIS NI BRTAG PAR GYIS, ,DE LTAR BAD DE BTZAL KYANGDOR, ,KHYOD KYIS SNYING PO MA MTHONG NA, ,DA DUNG CI PHYIR CHAGSTSUL GYIS, ,KHYOD NI LUS DI SRUNG BAR BYED, ,KHYOD KYIS MI GTZANG BA ZAR MIRUNG, ,KHRAG KYANG BTUNG DU MI RUNG LA, ,RGYU LTOANG GZHIB TUMI RUNG NA, ,LUS KYIS KHYOD LA CI ZHIG BYA, ,NYIS NA WA DANG BYARGOD KYIS, ,ZAS KYI DON DU DI BSRUNG RIGS, ,MI O COG GI LUSDI NI, , BKOL BAR BYA BA NYID DU ZAD, ,DI LTAR KHYOD KYIS BSRUNGS KYANGNI, ,CHI BDAG BRTZE BA MED PA YIS, ,PHROGS TE BYA DANG KHYIRBYIN NA, ,DE TSE KHYOD KYIS CI BYAR YOD, ,BRAN G-YOG BKOL DU MIBTUB LAANG, ,GOS LA SOGS PA MI SBYIN NA, ,LUS DI BSNYOD KYANGGZHAN - 49 -
 • 52. Bodhicharyavatara{@013A} ", ,]ué-P, ,méN-@é-FÉ-¤ä-a-ME-Ccé, ,]NÉ-`-‚-‰P-qÉP-Pc-PÉ, ,N-PÉ-_E-CÉ-NéP-qäN-GÓC ,SP-R-UäN-R_-]NÉ-`-PÉ, ,MUc-FN-®ÉP-R_-UÉ-q]é, ,]ué-NE-]éE-T]Ì-ŒäP-VU-OØ, ,`Òc-`-uÚ-^É-ƒé-TZC-¤ä, ,cäUc-FP-ŽUc-NéP-T±ãT-R]Ì-pÉ_, ,^ÉN-TZÉP-nÉ-PÉ-`Òc-cÒ-T¬ã_, ,Nä-›_-_E-NTE-^éN-lÉc-Nä, ,ŒC-LÞ-]XÒU-R]Ì-TZÉP-OØ-nÉc, ,té-CIä_-Eé-ÒU-^éEc-MéE-¤ä, ,]ué-T]Ì-Taäc-NE-CcéE-Ré_-nÉc, ,tÉ-`-céCc-R-TT-Fé`-OØ, ,±-NE-TFc-R_-UÉ-Né_-_é, ,¡é-^E-xC-LÞ-UÉ-Nqä-¤ä, ,ŒC-LÞ-CFéU-T«ãEc-NC]-T_-q, ,GÓ-«_-qÉ-`-GéU-‡ßP-NC ,±-UäN-]HT-FÉE-]ué-T-^Éc, ,UEéP-R_-]NéN-R]Ì-NéP-±ãT-R, ,MÑT-Rc-ŒC-LÞ-Nä-TZÉP-­N, ,CZP-`-TZäP-T à`-]NäTc-UBc-aÉE-, ,U-TFé`-SP-R-qäN-R]Ì-EC ,DØc-Rc-­É-Téc-ƒE-nÉc-Kä, ,ŒC-LÞ-AØP-nÉ-†éT-U_-nÙ_, ,`äCc-R_-©c-R-MUc-FN-`, ,NCä-T_-CcÒEc-Zäc-TŠéN-R_-q, ,TcéN-PUc-qäN-R-UMéE-nÙ_-P, ,T¤éN-Rc-`äCc-R_-NC]-T-T«äN, ,–éC-P-^éP-KP-TŠéN-q-ZÉE-, ,^éP-KP-TŠéN-P-Šäc-cÒ-TŠéN, ,_E-CÉ-^éP-KP-TŠéN-P-Nä, ,^éP-KP-aäc-R_-_ÉC-R_-q, ,þéU-R-MUc-FN-NC]-pÉ_-Kä, ,Nä-PÉ-_ÉP-nÉc-Ié-P]E-N@éP, ,Nä-›c-CZP-qc-^éP-KP-nÉc, ,NC]-T]Ì-TNä-T-­N-R_-q, ,TNC-`-]NÉ_-CéE-^éE-UäN-`, ,S-_é`-OØ-^E-TNä-T-Gä, ,Iäc-Rc-UÉ-NC]-¥àC-T¢`-ZÉE-, ,S-_é`-OØ-^E-¥àC-T¢`-Gä, ,µ-P-^ÉN-SäTc-]{ä`-R-NE-, ,NéP-Cc`-^ÉN-OØ-]éE-T-NE-, ,GCc-NE-Zä-¥E-§Ec-T-NE-, ,]HU-ZÉE-_P-R_-µ-T_-q, ,UÉC-CÉc-cäUc-FP-›-P-^E-, ,]NÉ-NC-IÉN-`-TŒäP-Pc-TNC ,cEc-”c-IÉN-OØ-]nÙ_-_é-Zäc, ,xE-ZÉE-qUc-R]Ì-WÓ`-nÉc-T›, ,ŒC-R_-UEéP-ZäP-nÉc-T†E-T]U, ,CIäP-Ré-^Éc-PÉ-T†E- - 50 -
 • 53. Bodhicharyavatara@013A *, ,GRO NA, ,KHYOD KO CI STE SHA THANG GSO, ,DI LA GLARNGAN BYIN NAS NI, ,DA NI RANG GI DON BYED CHUG ,PHAN PA MED PARDI LA NI, ,THAMS CAD SBYIN PAR MI BYAO, ,GRO DANG ONG BAIRTEN TZAM DU, ,LUS LA GRU YI BLO BZHAG STE, ,SEMS CANRNAMS DON BSGRUB PAI PHYIR, ,YID BZHIN GYI NI LUS SU BSGYUR,,DE LTAR RANG DBANG YOD KYIS DE, ,RTAG TU DZUM PAI BZHIN DUGYIS, ,KHRO GNYER NGO ZUM YONGS THONG STE, ,GRO BAI BSHES DANGGSONG POR GYIS, ,KHRI LA SOGS PA BAB COL DU, ,SGRA DANG BCASPAR MI DOR RO, ,SGO YANG DRAG TU MI DBYE STE, ,RTAG TU GCOMBSKYUNGS DGA BAR BYA, ,CHU SKYAR BYI LA CHOM RKUN DAG ,SGRA MEDJAB CING GRO BA YIS, ,MNGON PAR DOD PAI DON SGRUB PA, ,THUBPAS RTAG TU DE BZHIN SPYAD, ,GZHAN LA BZHEN BSKUL DEBSMKHAS SHING, ,MA BCOL PHAN PA BYED PAI NGAG ,GUS PAS SPYI BOSBLANG GYIS TE, ,RTAG TU KUN GYI SLOB MAR GYUR, ,LEGS PAR SMAS PATHAMS CAD LA, ,DGE BAR GSUNGS ZHES BRJOD PAR BYA, ,BSOD NAMSBYED PA MTHONG GYUR NA, ,BSTOD PAS LEGS PAR DGABA BSKYED, ,LKOG NA YON TAN BRJOD BYA ZHING, ,YON TAN BRJOD NARJES SU BRJOD, ,RANG GI YON TAN BRJOD NA DE, ,YON TAN SHES PARRIG PAR BYA, ,RTZOM PA THAMS CAD DGA PHYIR TE, ,DE NI RIN GYISNYO NAANG DKON, ,DE LTAS GZHAN BYAS YON TAN GYIS, ,DGABAI BDE BA SPYAD PAR BYA, ,BDAG LA DIR GONG YONG MED LA, ,PHAROL DU YANG BDE BA CHE, ,NYES PAS MI DGA SDUG BSNGAL ZHING,,PHA ROL DU YANG SDUG BSNGAL CHE, ,SMRA NA YID PHEBS BREL PADANG, ,DON GSAL YID DU ONG BA DANG, ,CHAGS DANG ZHE SDANGSPANGSBA DANG, ,JAM ZHING RAN PAR SMRA BAR BYA, ,MIG GIS SEMS CAN LTANA YANG, ,DI DAG NYID LA BRTEN NAS BDAG ,SANGS RGYAS NYID DUGYUR RO ZHES, ,DRANG ZHING BYAMS PAI TSUL GYIS BLTA, ,RTAG PARMNGON ZHEN GYIS BSLANG BAAM, ,GNYEN PO YIS NI BSLANG - 51 -
 • 54. Bodhicharyavatara{@013B}T-IÉN, ,^éP-KP-NE-PÉ-SP-]NéCc-ZÉE-, ,¥àC-T¢`-T-`-NCä-GäP-]nÙ_, ,UBc-aÉE-œE-NE-œP-qc-Pc, ,`c-ŽUc-TNC-CÉc-ŒC-LÞ-q, ,`c-ŽUc-AØP-`-cÒ-`-^E-, ,›éc-R_-q-T-U-^ÉP-Pé, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-`-céCc, ,CéE-Pc-CéE-OØ-mN-[ÖCc-­N, ,GÓE-EÒ]Ì-pÉ_-PÉ-Gä-UÉ-CKE-, ,CVê-Gä_-CZP-nÉ-NéP-TcU-Ué, ,Nä-›_-_ÉC-qc-CZP-NéP-`, ,ŒC-LÞ-TþéP-R_-CPc-R_-q, ,MÑCc-Šä-UE]-T-_ÉE-CÉCc-Rc, ,T@C-R-ŽUc-lE-Nä-`-CPE-, ,`éC R_-ŸâE-NE-UCéP-UäN-NE-, ,TŒá`-[ÖCc-CPc-`-TCé-q-ZÉE-, ,_P-R-VU-OØ-T]-q-¤ä, ,Géc-Céc-CcÒU-U-CKéCc-R-®ÉP, ,NU-R]Ì-Géc-PÉ-­éN-R]Ì-`Òc, ,zP-WåCc-GäN-OØ-CPéN-UÉ-q, ,Nä-›_-qc-P-cäUc-FP-nÉ, ,TcU-R-rÙ_-OØ-’éCc-R_-]nÙ_, ,£ÉE-Šä]Ì-TcU-R-U-NC-R_, ,`Òc-]NÉ-CKE-T_-UÉ-q-¤ä, ,FÉ-Pc-]NÉ-NE-CZP-OØ-^E-, ,NéP-GäP-±ãT-R]Ì-”à_-CKE-Eé, ,U-DØc-R-`-Géc-UÉ-TaN, ,UÉ-P-TZÉP-OØ-UCé-NsÉc-NE-, ,COØCc-NE-]B_-T-UWêP-MéCc-NE-, ,UCé-Té-C^éCc-R-NC-`-UÉP, ,NUP-`-T-NE-”-Gä-NE-, ,«äc-R-UäN-R_-TÒN-UäN-UÉP, ,NUP-NE-UGéC-CÉ-Géc-ŽUc-`, ,UWÓEc-R_-DØc-Rc-AØP-OØ-­N, ,”-GäP-Géc-lÉ-¦éN-nÙ_-R, ,NUP-R]Ì-Géc-`-®_-UÉ-q, , ­éN-R-^éEc-cÒ-Né_-UÉ-q, ,UNé-NE-¢Cc-lÉc-]xÉN-UÉ-q, ,cé-aÉE-NE-PÉ-UGÉ`-U-NC ,Né_-T-P-PÉ-NCT-R_-q, ,CFÉ-`-céCc-R]E-`éEc-­éN-R]Ì, ,GÓ-NE-ME-`-Né_-T-©N, ,B-T@E-T-NE-±-TFc-NE-, ,B-CNEc-Pc-PÉ-T]-UÉ-q, ,‡E-R-T“E-¤ä-UÉ-]OØC-FÉE-, ,`C-R-UIU-R_-UÉ-UIä]é, ,TZéP-R-U`-¤P-CPc-NC-LÞ, ,TÒN-UäN-CZP-NE-CFÉC-UÉ-q, ,]HÉC-ŒäP-U-NN-nÙ_-R-AØP, ,UMéE-NE-xÉc-Kä-§E-T_-q, ,cé_-Uéc-T-PÉ-UÉ-q-¤ä, ,DØc-NE-TFc-Rc-C^c-R- - 52 -
 • 55. Bodhicharyavatara@013B BA NYID, ,YON TAN DANG NI PHAN DOGS ZHING, ,SDUG BSNGALBA LA DGE CHEN GYUR, ,MKHAS SHING LDANG DANG LDAN BYAS NAS,,LAS RNAMS BDAG GIS RTAG TU BYA, ,LAS RNAMS KUN LA SU LA YANG,,LTOS PAR BYA BA MA YIN NO, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN LA SOGS, ,GONG NAS GONG DU KHYAD ZHUGS SPYAD, ,CHUNG NGUI PHYIR NI CHE MIGTANG, ,GTZO CHER GZHAN GYI DON BSAM MO, ,DE LTAR RIG BYAS GZHANDON LA, ,RTAG TU BRTZON PAR GNAS PAR BYA, ,THUGS RJE MNGA BARING GZIGS PAS, ,BKAG PA RNAMS KYANG DE LA GNANG, ,LOGPAR LHUNG DANG MGON MED DANG, ,BRTUL ZHUGS GNAS LA BGO BYAZHING, ,RAN PA TZAM DU BZA BYA STE, ,CHOS GOS GSUM MA GTOGS PASBYIN, ,DAM PAI CHOS NI SPYOD PAI LUS, ,PHRAN TSEGS CHED DUGNOD MI BYA, ,DE LTAR BYAS NA SEMS CAN GYI, ,BSAM PA MYURDU RDZOGS PAR GYUR, ,SNYING RJEI BSAM PA MA DAG PAR, ,LUS DIGTANG BAR MI BYA STE, ,CI NAS DI DANG GZHAN DU YANG, ,DON CHENSGRUB PAI RGYUR GTANG NGO, ,MA GUS PA LA CHOS MI BSHAD, ,MI NABZHIN DU MGO DKRIS DANG, ,GDUGS DANG KHAR BA MTSONTHOGS DANG, ,MGO BO G-YOGS PA DAG LA MIN, ,DMAN LA ZAB DANGRGYA CHE DANG, ,SKYES PA MED PAR BUD MED MIN, ,DMAN DANG MCHOGGI CHOS RNAMS LA, ,MTSUNGS PAR GUS PAS KUN DU SPYAD, ,RGYA CHENCHOS KYI SNOD GYUR PA, ,DMAN PAI CHOS LA SBYAR MI BYA, ,SPYOD PA YONGS SU DOR MI BYA, ,MDO DANG SNGAGS KYIS DRID MIBYA, ,SO SHING DANG NI MCHIL MA DAG ,DOR BA NA NI DGAB PAR BYA,,GCI LA SOGS PAANG LONGS SPYOD PAI, ,CHU DANG THANG LA DOR BASMAD, ,KHA BKANG BA DANG SGRA BCAS DANG, ,KHA GDANGS NAS NI BZAMI BYA, ,RKANGPA BRKYANG STE MI DUG CING, ,LAG PA MNYAM PAR MI MNYEO, ,BZHONPA MAL STAN GNAS DAG TU, ,BUD MED GZHAN DANG GCIG MI BYA, ,JIGRTEN MA DAD GYUR PA KUN, ,MTHONG DANG DRIS TE SPANG BAR BYA,,SOR MOS BRDA NI MI BYA STE, ,GUS DANG BCAS PAS G-YAS PA - 53 -
 • 56. Bodhicharyavatara{@014A}", ,^É. ,`C-R-NC-PÉ-AØP-nÉc-lE-, ,`U-^E-Nä-›_-T¤P-R_-q, ,`C-R-ac-Gä_-T«éN-UÉP-Kä, ,FÒE-N-T«éN-`-±-T±Cc-R, ,cä-Cé`-`-céCc-T-qc-Kä, ,CZP-OØ-U-T¥Uc-R_-]nÙ_-_é, ,UCéP-Ré-r-EP-]Nc-CÉUc-›_, ,]NéN-R]Ì-péCc-cÒ-I`-T_-q, ,aäc-TZÉP-rÙ_-OØ-œE-cäUc-`, ,MéC-U-IÉN-OØ-Eäc-R_-®_, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-NC ,WN-UäN-R_-PÉ-CcÒEc-R-`c, ,cäUc-®E-T-^É-­éN-R-PÉ, ,Eäc-R_-Nä-~ÉN-­N-R_-q. ,IÉP-NE-UWP-Ué-`P-CcÒU-OØ, ,SÒE-Ré-CcÒU-R-CNéP-q-ZÉE-, ,”`-NE-qE-GÓT-cäUc-TŒäP-Rc, ,›ßE-T]Ì-ŸC-U-Näc-ZÉ-q, ,_E-EU-CZP-nÉ-NTE-^E-_ÒE-, ,CPc- Tc-CE-OØ-FÉ-­éN-lE. ,T†T-R_-CcÒEc-R-CE-^ÉP-R]Ì, ,CPc- Tc-Nä-`-]TN-Nä-T†T, ,”`-~c-ŽUc-lÉc-UÉ-T†T-R, ,Nä-PÉ-CE-^E-^éN-UÉP-Kä, ,Nä-›_-CPc-R]Ì-UBc-R-`, ,TcéN-PUc-UÉ-]nÙ_-CE-^E-UäN, ,NEéc-cU-^E-P-T”àN-lE-_ÒE-, ,cäUc-FP-NéP-`c-CZP-UÉ-­N, ,cäUc-FP-Bé-P]Ì-NéP-nÉ-pÉ_, ,MUc-FN-qE-GÓT-pÉ_-T¢é]é, ,ŒC-R_-NCä-T]Ì-Taäc-CIäP-PÉ, ,MäC-GäP-NéP-`-UBc-R-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-TŒá`-[ÖCc-UGéC ,~éC-CÉ-pÉ_-^E-UÉ-TKE-Eé, ,NR`-]qÙE-T-^É-ŽU-M_-`c, ,ƒ-U-T¤äP-R]Ì-WÓ`-›_-T†T, ,]NÉ-NE-cEc-”c-T@]-ª`-CZP, ,UNé-¥ä-TCc-Pc-aäc-R_-q, ,UNé-¥ä-ŽUc-`c-T†T-R-¦E-, ,Nä-Tc-UNé-¥ä-TC-R_-q, ,PU-UB]Ì-£ÉE-Ré]Ì-UNé-¥ä-PÉ, ,MéT-U_-IÉN-OØ-T›-T_-q, ,CE-pÉ_-ŒC-LÞ-­N-R-PÉ, ,Nä-`c-”-Gä_-_T-¤éP-Rc, ,T†T-R-AØP-`c-TLÞc-R-^E-, ,Eäc-R_-^E-NE-^E-OØ-T›, ,^E-P-_ä-ZÉC-UNé_-T¥àc-R]Ì, ,UNé-ŽUc-AØP-`c-TLÞc-R-T›, ,]SCc-R-à-±ãT- - 54 -
 • 57. Bodhicharyavatara@014A *, ,YI; ,LAG PA DAG NI KUN GYIS KYANG, ,LAM YANG DE LTARBSTAN PAR BYA, ,LAG PA SHAS CHER BSKYOD MIN TE, ,CUNG ZAD BSKYODLA SGRA BSGRAGS PA, ,SE GOL LA SOGS BRDA BYAS TE, ,GZHAN DU MABSDAMS PAR GYUR RO, ,MGON PO MYA NGANDAS GZIMS LTAR, ,DOD PAI PHYOGS SU NYAL BAR BYA, ,SHES BZHINMYUR DU LDANG SEMS LA, ,THOG MA NYID DU NGES PAR SBYAR, ,BYANGCHUB SEMS DPAI SPYOD PA DAG ,TSAD MED PAR NI GSUNGS PA LAS,,SEMS SBYANG BA YI SPYOD PA NI, ,NGES PAR DE SRID SPYAD PARBYA; ,NYIN DANG MTSAN MO LAN GSUM DU, ,PHUNG PO GSUM PA GDON BYAZHING, ,RGYAL DANG BYANG CHUB SEMS BRTEN PAS, ,LTUNG BAI LHAGMA DES ZHI BYA, ,RANG NGAM GZHAN GYI DBANG YANG RUNG, ,GNASSKABS GANG DU CI SPYOD KYANG; ,BSLAB PAR GSUNGS PA GANGYIN PAI, ,GNAS SKABS DE LA BAD DE BSLAB, ,RGYAL SRAS RNAMSKYIS MI BSLAB PA, ,DE NI GANG YANG YOD MIN TE, ,DE LTAR GNASPAI MKHAS PA LA, ,BSOD NAMS MI GYUR GANG YANG MED, ,DNGOS SAMYANG NA BRGYUD KYANG RUNG, ,SEMS CAN DON LASGZHAN MI SPYAD, ,SEMS CAN KHO NAI DON GYI PHYIR, ,THAMS CADBYANG CHUB PHYIR BSNGOO, ,RTAG PAR DGE BAI BSHES GNYEN NI,,THEG CHEN DON LA MKHAS PA DANG, ,BYANG CHUB SEMS DPAI BRTULZHUGS MCHOG ,SROG GI PHYIR YANG MI BTANG NGO, ,DPAL BYUNG BAYI RNAM THAR LAS, ,BLA MA BSTEN PAI TSUL LTAR BSLAB, ,DI DANGSANGS RGYAS BKA STZAL GZHAN, ,MDO SDE BKLAGS NAS SHES PAR BYA,,MDO SDE RNAMS LAS BSLAB PA SNANG, ,DE BAS MDO SDE BKLAG PARBYA, ,NAM MKHAI SNYING POI MDO SDE NI, ,THOB MARNYID DU BLTA BAR BYA, ,GANG PHYIR RTAG TU SPYAD PA NI, ,DE LASRGYA CHER RAB STON PAS, ,BSLAB PA KUN LAS BTUS PA YANG, ,NGESPAR YANG DANG YANG DU BLTA, ,YANG NA RE ZHIG MDOR BSDUS PAI,,MDO RNAMS KUN LAS BTUS PA BLTA, ,PHAGS PA KLU SGRUB - 55 -
 • 58. Bodhicharyavatara{@014B} lÉc-UXN-R]Ì, ,CIÉc-Ré-]E-]TN-Rc-T›-T_-q, ,CE-`c-CE-PÉ-U-T@C-R, ,Nä-IÉN-­N-R_-q-T-¤ä, ,]HÉC-ŒäP-cäUc-PÉ-T~ÚE-T]Ì-pÉ_, ,T†T-R-UMéE-Pc-^E-NC-­N, ,`Òc-NE-cäUc-lÉ-CPc- Tc-`, ,^E-NE-^E-OØ-TŒC-q-T, ,Nä-IÉN-Bé-P-UNé_-P-PÉ, ,aäc-TZÉP-T~ÚE-T]Ì-UWP-IÉN-Né, ,`Òc-lÉc-]NÉ-NC-­N-R_-q, ,WËC-VU-TŠéN-Rc-FÉ-ZÉC-]uÚT, ,©P-NoN-TCc-R-VU-nÉc-PÉ, ,PN-R-NC-`-SP-]nÙ_-_U, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, aäc-TZÉP-T~ÚE-T_-q-T-¤ä-`ä]Ò-˜-R]é,, ,,T `-R-¤éE-OØ-TcCc-R-^É, ,®ÉP-NE-TNä-CaäCc-UGéN-`-céCc, ,`äCc-®E-CE-^ÉP-Nä-AØP-^E-, ,BéE-té-CFÉC-CÉc-]HéUc-R_-qäN, Zä-¥E-›-OØ]Ì-¥ÉC-R-UäN, ,TéN-R-›-TÒ]Ì-N@]-MÑT-UäN, ,Nä-Tc-TéN-`-PP-KP-OØ, ,¦-WêCc-WÓ`-OØ-T¡éU-R_-q, ,Zä-¥E-ÒC-‰Õ]Ì-cäUc-]GE-P, ,^ÉN-PÉ-ZÉ-T-IUc-UÉ-réE-, ,NC]-NE-TNä-T]E-UÉ-]MéT-`, ,CIÉN-Ué-]éE-ZÉE-TŒP-UäN-]nÙ_, ,CE-NC-Pé_-NE-TAØ_-¤É-^Éc, ,xÉP-qÉP-Nä-`-TŒäP-nÙ_-R, ,Nä-NC-lE-PÉ-¥E-œP-R]Ì, ,Šä-NRéP-Nä-`-CcéN-R_-ˆé`, ,Nä-^Éc-UX]-Taäc-«é-T_-]nÙ_, ,®ÉP-Rc-T¥àc-lE-T¤äP-UÉ-qäN, ,UNé_-P-té-T-]NÉ_-CPc-R, ,Nä-PÉ-]C]-^E-^éN-U-^ÉP, ,té-T]Ì-Nu-^Éc-Nä-`-céCc, ,¥àC-T¢`-NC-PÉ-qäN-R_-]nÙ_, ,CE-ZÉC-T±ÉUc-Kä-té-]HéUc-R, ,Nä-PÉ-]NÉ-NE-CZP-OØ-TNä, ,UÉ-]NéN-qc-NE-]NéN-R-^É, ,CäCc-qc-R-`-qÙE-nÙ_-R, , ^ÉN-UÉ-TNä-T]Ì-c-‹äN-Pc, ,Zä-¥E-TŒc-Kä-TNC-]HéUc-cé, ,Nä-›c-TNC-CÉc-NC-Té-Nä]Ì, ,c-PÉ-ŽU-R_-CZéU-R_-q, ,]NÉ-›_-TNC-`-CPéN-R-`c, ,Nu-]NÉ-`-PÉ-`c-CZP-UäN, ,FÉ-`-TT-lE-TNC-CÉc-PÉ, ,NC]- - 56 -
 • 59. Bodhicharyavatara@014B KYIS MDZAD PAI, ,GNYIS PO ANG BAD PAS BLTA BAR BYA,,GANG LAS GANG NI MA BKAG PA, ,DE NYID SPYAD PAR BYA BA STE,,JIG RTEN SEMS NI BSRUNG BAI PHYIR, ,BSLAB PA MTHONG NAS YANGDAG SPYAD, ,LUS DANG SEMS KYI GNAS SKABS LA, ,YANGDANG YANG DU BRTAG BYA BA, ,DE NYID KHO NA MDOR NA NI, ,SHESBZHIN BSRUNG BAI MTSAN NYID DO, ,LUS KYIS DI DAG SPYAD PARBYA, ,TSIG TZAM BRJOD PAS CI ZHIG GRUB, ,SMAN DPYAD BKLAGS PATZAM GYIS NI, ,NAD PA DAG LA PHAN GYUR RAM, ,BYANG CHUBSEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, SHES BZHIN BSRUNG BAR BYA BASTE LEU LNGA PAO,, ,,BSKAL PA STONG DU BSAGS PA YI, ,SBYINDANG BDE GSHEGS MCHOD LA SOGS, ,LEGS SBYANG GANG YIN DE KUNYANG, ,KHONG KHRO GCIG GIS JOMS PAR BYED,ZHE SDANG LTA DUI SDIG PA MED, ,BZOD PA LTA BUI DKA THUB MED,,DE BAS BZOD LA NAN TAN DU, ,SNA TSOGS TSUL DU BSGOM PAR BYA,,ZHE SDANG ZUG RNGUI SEMS CHANG NA, ,YID NI ZHI BA NYAMS MIMYONG, ,DGA DANG BDE BAANG MI THOB LA, ,GNYID MO ONG ZHINGBRTAN MED GYUR, ,GANG DAG NOR DANG BKUR STI YIS, ,DRIN BYIN DELA BRTEN GYUR PA, ,DE DAG KYANG NI SDANG LDAN PAI, ,RJE DPON DELA GSOD PAR RGOL, ,DE YIS MDZA BSHES SKYO BAR GYUR, ,SBYIN PASBSDUS KYANG BSTEN MI BYED, ,MDOR NA KHRO BA DIRGNAS PA, ,DE NI GA YANG YOD MA YIN, ,KHRO BAI DGRA YIS DE LASOGS, ,SDUG BSNGAL DAG NI BYED PAR GYUR, ,GANG ZHIG BSGRIMS TEKHRO JOMS PA, ,DE NI DI DANG GZHAN DU BDE, ,MI DOD BYAS DANGDOD PA YI, ,GEGS BYAS PA LA BYUNG GYUR PA, ,YID MI BDE BAI ZAS RNYED NAS, ,ZHE SDANG BRTAS TE BDAG JOMSSO, ,DE LTAS BDAG GIS DAG BO DEI, ,ZAS NI RNAM PAR GZHOM PARBYA, ,DI LTAR BDAG LA GNOD PA LAS, ,DGRA DI LA NI LAS GZHANMED, ,CI LA BAB KYANG BDAG GIS NI, ,DGA - 57 -
 • 60. Bodhicharyavatara{@015A}", ,T]Ì-^ÉN-PÉ-NsÚCc-UÉ-q, ,UÉ-NC]-qc-lE-]NéN-UÉ-]uÚT, ,NCä-T-NC-PÉ-IUc-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-TFéc-cÒ-^éN-P-PÉ, ,Nä-`-UÉ-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,C`-Kä-TFéc-cÒ-UäN-P-PÉ, ,Nä-`-UÉ-NC]-qc-FÉ-SP, ,TNC-CU-TNC-CÉ-Taäc-ŽUc-`, ,¥àC-T¢`-T‹c-NE-WËC-þÙT-NE-, ,UÉ-£P-Zäc-q-UÉ-]NéN-Nä, ,Nu-`-Nä-`c-T„éC-Rc-cé, ,TNä-T]Ì-”à-PÉ-_äc-]C]-]qÙE-, ,¥àC-T¢`-”à-PÉ-aÉP-LÞ-UE-, ,¥àC-T¢`-UäN-R_-Eäc-]qÙE-UäN, ,Nä-Tc-cäUc-méN-TŒP-R_-UPéc, ,N@]-„éC-NN-NE-@Ž-R, ,T~äC-NE-TFN-céCc-Wê_-T-PÉ, ,NéP-UäN-TéN-qäN-M_-R-^É, ,NéP-OØ-TNC-Cé-FÉ-pÉ_-¢_, ,CéUc-PÉ-†-T_-UÉ-]nÙ_-T]Ì, ,NEéc-Nä-CE-^E-^éN-U-^ÉP, ,Nä-Tc-CPéN-R-GÓE-CéUc-Rc, ,CPéN-R-GäP-Ré-TéN-R_-qéc, ,³ã`-NE-a-´E-NC-NE-PÉ, ,Tsäc- éU-`-céCc-Wê_-T-NE-, ,C^P-R-`-céCc-TFc-R-^É, ,NéP-UäN-¥àC-T¢`-FÉc-U-UMéE-, ,W-uE-G_-NE-…àE-céCc-NE-, ,PN-NE-]GÉE-NE-äC céCc-`, ,TNC-CÉc-Tä-_ä-UÉ-q-¤ä, ,Nä-›_-qc-P-CPéN-R-]Sä`, ,`-`-TNC-CÉc-tC-UMéE-P, ,NR]-TŒP-ŸC-R_-«ä-]nÙ_-^éN, ,`-`-CZP-nÉ-tC-UMéE-P, ,TéC-FÉE-T”`-T_-]nÙ_-T-^éN, ,Nä-PÉ-cäUc-lÉ-EE-TŒP-NE. ,¢_-U]Ì-WÓ`-`c-nÙ_-R-^ÉP, ,Nä-Tc-CPéN-R-mN-TcN-FÉE-, ,¥àC-T¢`-ŽUc-lÉc-UÉ-WÓCc-qéc, ,UBc-Rc-¥àC-T¢`-qÙE-^E-PÉ, ,cäUc-lÉ-_T-NE-‹éC-UÉ-q, ,IéP-UéEc-ŽUc-NE-C^Ò`-]näN-`, ,C^Ò`-]näN-Wå-P-CPéN-R-UE-, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-mN-TcN-Pc, ,Zä-¥E-`-céCc-Nu-]HéUc-R, ,Nä-NC-”`-qäN-NR]-Té-¤ä, ,ŸC-U-_é-`-CcN-R]é, ,CZP-^E-¥àC-T¢`-^éP-KP-PÉ, ,«é-Tc-xäCc-R-cä`-T_-qäN, ,]Bé_-T-R-`-£ÉE-Šä-¤ä, , - 58 -
 • 61. Bodhicharyavatara@015A *, ,BAI YID NI DKRUGS MI BYA, ,MI DGA BYAS KYANG DOD MIGRUB, ,DGE BA DAG NI NYAMS PAR GYUR, ,GAL TE BCOS SU YOD NANI, ,DE LA MI DGAR CI ZHIG YOD, ,GAL TE BCOS SU MED NA NI, ,DELA MI DGA BYAS CI PHAN, ,BDAG GAMBDAG GI BSHES RNAMS LA, ,SDUG BSNGAL BRNYAS DANG TSIG RTZUBDANG, ,MI SNYAN ZHES BYA MI DOD DE, ,DGRA LA DE LAS BZLOG PASSO, ,BDE BAI RGYU NI RES GA BYUNG, ,SDUG BSNGAL RGYU NI SHINTU MANG, ,SDUG BSNGAL MED PAR NGES BYUNG MED, ,DEBAS SEMS KHYOD BRTAN PAR MNOS, ,DKA ZLOG DAD DANG KARNA PA,,BSREG DANG BCAD SOGS TSOR BA NI, ,DON MED BZOD BYED THAR PA YI,,DON DU BDAG GO CI PHYIR SNGAR, ,GOMS NI SLA BAR MI GYUR BAI,,DNGOS DE GANG YANG YOD MA YIN, ,DE BAS GNOD PA CHUNGGOMS PAS, ,GNOD PA CHEN PO BZOD PAR BYOS, ,SPRUL DANG SHA SBRANGDAG DANG NI, ,BKRES SKOM LA SOGS TSOR BA DANG, ,G-YAN PA LASOGS BCAS PA YI, ,DON MED SDUG BSNGAL CIS MA MTHONG, ,TSA GRANGCHAR DANG RLUNG SOGS DANG, ,NAD DANG CHING DANG RDEGSOGS LA, ,BDAG GIS BZE RE MI BYA STE, ,DE LTAR BYAS NA GNOD PAPHEL, ,LA LA BDAG GIS KHRAG MTHONG NA, ,DPA BRTAN LHAG PARSKYE GYUR YOD, ,LA LA GZHAN GYI KHRAG MTHONG NA, ,BOG CINGBRGYAL BAR GYUR BA YOD, ,DE NI SEMS KYI NGANG BRTANDANG; ,SNGAR MAI TSUL LAS GYUR PA YIN, ,DE BAS GNOD PA KHYADBSAD CING, ,SDUG BSNGAL RNAMS KYIS MI TSUGS BYOS, ,MKHAS PASSDUG BSNGAL BYUNG YANG NI, ,SEMS KYI RAB DANG RNYOG MI BYA,,NYON MONGS RNAMS DANG G-YUL GYED LA, ,G-YUL GYED TSE NAGNOD PA MANG, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD KHYAD BSAD NAS, ,ZHE SDANGLA SOGS DGRA JOMS PA, ,DE DAG RGYAL BYED DPA BO STE, ,LHAG MARO LA GSAD PAO, ,GZHAN YANG SDUG BSNGAL YON TAN NI, ,SKYO BASDREGS PA SEL BAR BYED, ,KHOR BA PA LA SNYING RJE STE, , - 59 -
 • 62. Bodhicharyavatara ¥ÉC-`-]XåU-NE-NCä-`-NC], ,UtÉc-R-`-céCc-¥àC-T¢`-nÉ, ,]qÙE-CPc-Gä-`-UÉ-té-T_, ,cäUc-^éN-ŽU{@015B}c-`-FÉ-¤ä-té, ,Nä-NC-AØP-lE-“äP-nÉc-T à`, ,NRä_-P-UÉ-]NéN-TZÉP-OØ-^E-, ,PN-]NÉ-]qÙE-T_-]nÙ_-T-›_. ,Nä-TZÉP-UÉ-]NéN-TZÉP-OØ-^E-, ,PP-nÉc-IéP-UéEc-]qÙE-T_-]nÙ_, ,té-T_-q-Zäc-U-TcUc-lE-, ,«ä-Té-ŽUc-PÉ-nÉ-P_-té, ,T«äN-R_-q-Zäc-U-TcUc-lE-, ,té-T-Nä-TZÉP-«ä-T_-]nÙ_, ,Iäc-R-HÉ-£äN-MUc-FN-NE-, , ¥ÉC-R-ŽU-R-¦-WêCc-R, ,Nä-AØP-“äP-nÉ-¤éTc-`c-qÙE-, ,_E-NTE-^éN-R-U-^ÉP-Pé, ,“äP-ŽUc-WêCc-R-Nä-NC-lE-, ,T«äN-R_-q-Zäc-cäUc-R-UäN, ,Näc-T«äN-Nä-^E-TNC-T«äN-FÉc, ,cäUc-R-^éN-R-U-^ÉP-Pé, ,CVê-Té-Zäc-q_-CE-]NéN-NE-, ,TNC-Fäc-TŒCc-R-CE-^ÉP-R, ,Nä-IÉN-TNC-PÉ-]qÙE-q-Zäc, ,GäN-OØ-TcUc-aÉE-]qÙE-T-UäN, ,U-«äc-R_-PÉ-Nä-UäN-P, ,Nä-Wå-«ä-T_-]NéN-R-CE-, ,^Ò`-`-ŒC-LÞ-C^äE-]nÙ_-T, ,]CC-R_-]nÙ_-T]E-U-^ÉP-Pé, ,FÉ-¤ä-TNC-Nä-ŒC-P-PÉ, ,UB]-TZÉP-qäN-R-UäN-R_-UEéP, ,“äP-ŽUc-CZP-NE-zN-P-^E-, ,]nÙ_-T-UäN-`-FÉ-q_-^éN, ,qäN-R]Ì-Wå-^E-¢éP-TZÉP-P, ,qäN-Rc-Nä-`-FÉ-ZÉC-qc, ,Nä-^É-qäN-R-]NÉ-^ÉP-Zäc, , ]{ä`-R_-]nÙ_-T-CE-ZÉC-^éN, ,Nä-›_-MUc-FN-CZP-nÉ-NTE-, ,Nä-^É-NTE-CÉc-Nä-NTE-UäN, ,Nä-›_-aäc-P-³ã`-›-TÒ]Ì, ,NEéc-Ré-AØP-`-té-UÉ-]nÙ_, ,CE-CÉc-CE-ZÉC-T„éC-q-¤ä, ,T„éC-R]E-_ÉCc-R-UÉP-Zä-P, ,Nä-`-TŒäP-Pc-¥àC-T¢`-ŽUc, ,”àP-GN-]nÙ_-]NéN-UÉ-_ÉCc-UäN, ,Nä-Tc-Nu]U-UX]-^E-_ÒE-, ,UÉ-_ÉCc-qäN-R-UMéE-nÙ_-P, ,]NÉ-]x]Ì-“äP-`c-nÙ_-Ké-Zäc, ,Nä-›_-céUc-Kä-TNä-T_-UPéc, ,C`-Kä-_E-NCc-]uÚT-]nÙ_-P, ,]C]- - 60 -
 • 63. Bodhicharyavatara@015B SDIG LA DZEM DANG DGE LA DGA, ,MKHRIS PA LA SOGS SDUGBSNGAL GYI, ,BYUNG GNAS CHE LA MI KHRO BAR, ,SEMS YOD RNAMS LACI STE KHRO, ,DE DAG KUN KYANG RKYEN GYIS BSKUL, ,DPER NA MIDOD BZHIN DU YANG, ,NAD DI BYUNG BAR GYUR BALTAR; ,DE BZHIN MI DOD BZHIN DU YANG, ,NAN GYIS NYON MONGSBYUNG BAR GYUR, ,KHRO BAR BYA ZHES MA BSAMS KYANG, ,SKYE BORNAMS NI GYI NAR KHRO, ,BSKYED PAR BYA ZHES MA BSAMS KYANG,,KHRO BA DE BZHIN SKYE BAR GYUR, ,NYES PA JI SNYED THAMS CADDANG, ,SDIG PA RNAM PA SNA TSOGS PA, ,DE KUN RKYEN GYI STOBS LAS BYUNG,,RANG DBANG YOD PA MA YIN NO, ,RKYEN RNAMS TSOGS PA DE DAGKYANG, ,BSKYED PAR BYA ZHES SEMS PA MED, ,DES BSKYED DE YANGBDAG BSKYED CIS, ,SEMS PA YOD PA MA YIN NO, ,GTZO BOZHES BYAR GANG DOD DANG, ,BDAG CES BRTAGS PA GANG YIN PA, ,DENYID BDAG NI BYUNG BYA ZHES, ,CHED DU BSAMS SHING BYUNG BAMED, ,MA SKYES PAR NI DE MED NA, ,DE TSE SKYE BAR DOD PA GANG,,YUL LA RTAG TU G-YENG GYUR BA, ,GAG PAR GYURBAANG MA YIN NO, ,CI STE BDAG DE RTAG NA NI, ,MKHA BZHIN BYEDPA MED PAR MNGON, ,RKYEN RNAMS GZHAN DANG PHRAD NA YANG, ,GYURBA MED LA CI BYAR YOD, ,BYED PAI TSE YANG SNGON BZHIN NA, ,BYEDPAS DE LA CI ZHIG BYAS, ,DE YI BYED PA DI YIN ZHES, ,BREL PAR GYUR BA GANG ZHIG YOD, ,DE LTAR THAMS CAD GZHAN GYIDBANG, ,DE YI DBANG GIS DE DBANG MED, ,DE LTAR SHES NA SPRUL LTABUI, ,DNGOS PO KUN LA KHRO MI GYUR, ,GANG GIS GANG ZHIG BZLOGBYA STE, ,BZLOG PAANG RIGS PA MIN ZHE NA, ,DE LA BRTENNAS SDUG BSNGAL RNAMS, ,RGYUN CHAD GYUR DOD MI RIGS MED, ,DEBAS DGRAAM MDZA YANG RUNG, ,MI RIGS BYED PA MTHONG GYUR NA,,DI DRAI RKYEN LAS GYUR TO ZHES, ,DE LTAR SOMS TE BDE BARMNOS, ,GAL TE RANG DAGS GRUB GYUR NA, ,GA - 61 -
 • 64. Bodhicharyavatara{@016A}", ,^E-¥àC-T¢`-UÉ-]NéN-Rc, ,`Òc-FP-NC-PÉ-MUc-FN-lE-, ,cÒ-`]E-¥àC-T¢`-]qÙE-UÉ-]nÙ_, ,TC-UäN-Rc-PÉ-TNC-`]E-TNC ,Wå_-U-`-céCc-CPéN-R-qäN, ,TÒN-UäN-`-céCc-MéT-q]Ì-pÉ_, ,‰U-ZÉE-c-CFéN-`-céCc-qäN, ,B-FÉC-]CC-FÉE-C^E-c_-UGéE-, ,OØC-NE-UÉ-]zéN--T-NE-, ,TcéN-PUc-U-^ÉP-­éN-R-^Éc, ,_E-`-CPéN-R-qäN-R-^éN, ,CE-Wå-IéP-UéEc-NTE-nÙ_-Rc, ,TNC-¥àC-IÉN-lE-CcéN-qäN-R, ,Nä-Wå-Nä-NC-CZP-`Òc-`, ,CPéN-UÉ-qäN-R_-HÉ-›_-]nÙ_, ,IéP-UéEc-«äc-Rc-Nä-›-TÒ_, ,TNC-CcéN-`-céCc-[ÖCc-R-`, ,£ÉE-Šä-”-`-U-«äc-P, ,té-T_-]nÙ_-T-FÉ-M-WËC ,C`-Kä-CZP-`-]Wå-qäN-R, ,qÉc-R-ŽUc-lÉ-_E-TZÉP-PÉ, ,Nä-`-té-T-UÉ-_ÉCc-Kä, ,~äC-R]Ì-_E-TZÉP-Uä-T@éP-]x, ,]éP-Kä-«éP-Nä-‚é-TÒ_-`, ,cäUc-FP-_E-TZÉP-Näc-R-P]E-, ,]é-P]E-té-T-UÉ-_ÉCc-Kä, ,UB]-`-OØN-]MÑ`-N@éP-R-TZÉP, ,NqÙC-R-`-céCc-NEéc-T@é`-Kä, ,C`-Kä-]SäP-R-`-té-P, ,Nä-^E-Zä-¥E-CÉc-¨N-Rc, ,Iäc-P-Zä-¥E-`-té-_ÉCc, ,TNC-CÉc-¢éP-GN-cäUc-FP-`, ,]NÉ-]x-T-^É-CPéN-R-qc, ,Nä-Tc-cäUc-FP-]Wå-qäN-R,,TNC-`-CPéN-R-]NÉ-]qÙE-_ÉCc, ,Nä-^É-UWêP-NE-TNC-CÉ-`Òc, ,CIÉ-C-¥àC-T¢`-”à-^ÉP-Kä, ,Näc-UWêP-TNC-CÉ-`Òc-pÙE-P, ,CE-ZÉC-`-PÉ-té-T_-q, ,bÖ-T-UÉ-^É-CÒCc-]x-T, ,_äC-LÞ-UÉ-TéN-¥àC-T¢`-FP, ,~äN-UNéEc-TNC-CÉc-TÒE-nÙ_-P, ,Nä-`-CPéN-R-cÒ-`-té, ,qÉc-R-¥àC-T¢`-UÉ-]NéN-FÉE-, ,¥àC-T¢`-”à-`-T‡U-Rc-P, ,_E-CÉ-Iäc-Rc-CPéN-nÙ_-R, ,CZP-`-T@éP-OØ-FÉ-ZÉC-^éN, ,NRä_-P-Nr`-T]Ì-~ÚE-U-NE-, ,_`-uÉ-`é-U]Ì-PCc-W`-›_, ,_E-CÉ-`c-lÉc-]NÉ-T«äN-T, , - 62 -
 • 65. Bodhicharyavatara@016A *, ,YANG SDUG BSNGAL MI DOD PAS, ,LUS CAN DAG NI THAMSCAD KYANG, ,SU LAANG SDUG BSNGAL BYUNG MI GYUR, ,BAG MED PASNI BDAG LAANG BDAG ,TSER MA LA SOGS GNOD PA BYED, ,BUD MED LASOGS THOB BYAI PHYIR, ,RNGAM ZHINGZAS GCOD LA SOGS BYED, ,KHA CIG GAG CING G-YANG SAR MCHONG,,DUG DANG MI PHROD ZA BA DANG, ,BSOD NAMS MA YIN SPYOD PA YIS,,RANG LA GNOD PA BYED PA YOD, ,GANG TSE NYON MONGS DBANG GYURPAS, ,BDAG SDUG NYID KYANG GSOD BYED PA, ,DE TSEDE DAG GZHAN LUS LA, ,GNOD MI BYED PAR JI LTAR GYUR, ,NYONMONGS SKYES PAS DE LTA BUR, ,BDAG GSOD LA SOGS ZHUGS PA LA,,SNYING RJE RGYA LA MA SKYES NA, ,KHRO BAR GYUR BA CI THA TSIG,GAL TE GZHAN LA TSE BYED PA, ,BYIS PA RNAMS KYI RANGBZHIN NI, ,DE LA KHRO BA MI RIGS TE, ,SREG PAI RANG BZHIN MEBKON DRA, ,ON TE SKYON DE GLO BUR LA, ,SEMS CAN RANG BZHIN DESPA NAANG, ,O NAANG KHRO BA MI RIGS TE, ,MKHA LA DUD THULDKON PA BZHIN, ,DBYUG PA LA SOGS DNGOSBKOL TE, ,GAL TE PHEN PA LA KHRO NA, ,DE YANG ZHE SDANG GISSBAD PAS, ,NYES NA ZHE SDANG LA KHRO RIGS, ,BDAG GIS SNGON CHADSEMS CAN LA, ,DI DRA BA YI GNOD PA BYAS, ,DE BAS SEMS CAN TSEBYED PA, ,BDAG LA GNOD PA DI BYUNG RIGS, ,DE YIMTSON DANG BDAG GI LUS, ,GNYI GA SDUG BSNGAL RGYU YIN TE, ,DESMTSON BDAG GI LUS PHYUNG NA, ,GANG ZHIG LA NI KHRO BAR BYA, ,SHUBA MI YI GZUGS DRA BA, ,REG TU MI BZOD SDUG BSNGAL CAN, ,SREDMDONGS BDAG GIS BZUNG GYUR NA, ,DE LA GNOD PA SULA KHRO, ,BYIS PA SDUG BSNGAL MI DOD CING, ,SDUG BSNGAL RGYU LABRKAM PAS NA, ,RANG GI NYES PAS GNOD GYUR PA, ,GZHAN LA BKON DUCI ZHIG YOD, ,DPER NA DMYAL BAI SRUNG MA DANG, ,RAL GRI LO MAINAGS TSAL LTAR, ,RANG GI LAS KYIS DI BSKYED BA, , - 63 -
 • 66. Bodhicharyavatara CE-ZÉC-`-PÉ-té-T_-q, ,TNC-CÉ-`c-lÉc-T à`-qc-Pc, ,TNC-`-CPéN-qäN-ŽUc-]qÙE-¤ä, ,Näc-PÉ-cäUc-F{@016B}P-Nr`-NéE-P, ,TNC-CÉc-Nä-NC-U-T…C-CU, ,]NÉ-NC-`-PÉ-ŒäP-TFc-Pc, ,TéN-Rc-TNC-¥ÉC-UE-OØ-]qÙE-, , TNC-`-TŒäP-Pc-Nä-NC-PÉ, ,^ÒP-_ÉE-¥àC-T¢`-Nr`-T_-]NéE-, ,TNC-PÉ-Nä-`-CPéN-qäN-`, ,Nä-NC-TNC-`-SP-]NéCc-P, ,pÉP-FÉ-`éC-LÞ-FÉ-^É-pÉ_, ,U-_ÒEc-cäUc-méN-té-T_-qäN, ,C`-Kä-TNC-`-TcU-R-^É, ,^éP-KP-^éN-P-Nr`-UÉ-]ué, ,C`-Kä-TNC-CÉc-TNC-T~ÚEc-P, ,Nä-NC-`-]NÉ_-FÉ-ZÉC-qÙE-, ,]éP-Kä-`P-OØ-CPéN-qc-P, ,Nä-NC-T~ÚEc-R_-U-nÙ_-`, ,TNC-CÉ-­éN-R]E-IUc-R_-]nÙ_, ,Näc-P-N@]-MÑT-ZÉC-R_-]nÙ_, ,^ÉN-PÉ-`Òc-FP-U-^ÉP-Rc, ,cÒc-lE-CE-OØ]E-CZéU-UÉ-QÖc, ,`Òc-`-UEéP-R_-ZäP-Rc-P, ,`Òc-PÉ-¥àC-T¢`-NC-CÉc-CPéN, ,T‹c-NE-WËC-þÙT-µ-T-NE-, ,UÉ-£P-R-^É-WËC-Nä-^Éc, ,`Òc-`-CPéN-R_-UÉ-]nÙ_-P, ,cäUc-méN-FÉ-pÉ_-_T-LÞ-té, ,CZP-NC-TNC-`-UÉ-NC]-T, ,Näc-PÉ-Wå-]NÉ]U-Wå-CZP-`, ,TNC-`--T_-UÉ-qäN-P, ,TNC-PÉ-FÉ-pÉ_-Nä-UÉ-]NéN, ,‹äN-R]Ì-T_-GN-qäN-R]Ì-pÉ_, ,C`-Kä-]NÉ-TNC-UÉ-]NéN-P, ,TNC-CÉ-‹äN-R-]NÉ_-]Né_-nÉ, , ¥ÉC-R-NC-PÉ-TŒP-R_-CPc, ,TNC-PÉ-NäE-IÉN-aÉ-^E-ƒ]Ì, ,`éC-]Wêc-^ÒP-_ÉE-CcéP-UÉ-_ÒE-, ,TNC-›-^ÒP-_ÉE-CPc-nÙ_-lE-, ,]GÉ-T]Ì-¥àC-T¢`-Nä-IÉN-^ÉP, ,É-`U-`é-T”_-TNä-réE-Pc, ,cN-R_-nÙ_-R-CE-^ÉP-NE-, , CZP-ZÉC-^ÒN-VU-TNä-réE-Pc, ,cN-R_-nÙ_-R-CE-^ÉP-R, ,cN-R-Nä-NC-CIÉ-C-`]E-, ,TNä-T-Nä-PÉ-pÉ_-]éE-UäN, ,Wå-_ÉE-Wå-MÑE-CIÉ-C-^E-, ,]GÉ-T]Ì-OØc-cÒ-Nä-]x_-N, ,‹äN-R-UE-Ré-MéT-nÙ_-Kä, ,^ÒP-_ÉE-OØc-cÒ-TNä-­N- - 64 -
 • 67. Bodhicharyavatara@016B GANG ZHIG LA NI KHRO BAR BYA, ,BDAG GI LAS KYIS BSKUL BYASNAS, ,BDAG LA GNOD BYED RNAMS BYUNG STE, ,DES NI SEMS CAN DMYALDONG NA, ,BDAG GIS DE DAG MA BRLAG GAM, ,DI DAG LA NI RTEN BCASNAS, ,BZOD PAS BDAG SDIG MANG DU BYUNG, ,BDAG LA BRTEN NAS DE DAG NI, ,YUN RING SDUG BSNGAL DMYAL BARDONG, ,BDAG NI DE LA GNOD BYED LA, ,DE DAG BDAG LA PHAN DOGSNA, ,PHYIN CI LOG TU CI YI PHYIR, ,MA RUNGS SEMS KHYOD KHRO BARBYED, ,GAL TE BDAG LA BSAM PA YI, ,YON TANYOD NA DMYAL MI GRO, ,GAL TE BDAG GIS BDAG BSRUNGS NA, ,DE DAGLA DIR CI ZHIG BYUNG, ,ON TE LAN DU GNOD BYAS NA, ,DE DAGBSRUNGS PAR MA GYUR LA, ,BDAG GI SPYOD PAANG NYAMS PAR GYUR,,DES NA DKA THUB ZHIG PAR GYUR, ,YID NI LUSCAN MA YIN PAS, ,SUS KYANG GANG DUANG GZHOM MI NUS, ,LUS LAMNGON PAR ZHEN PAS NA, ,LUS NI SDUG BSNGAL DAG GIS GNOD, ,BRNYASDANG TSIG RTZUB SMRA BA DANG, ,MI SNYAN PA YI TSIG DE YIS, ,LUSLA GNOD PAR MI GYUR NA, ,SEMS KHYOD CIPHYIR RAB TU KHRO, ,GZHAN DAG BDAG LA MI DGA BA, ,DES NI TSEDIAM TSE GZHAN LA, ,BDAG LA ZA BAR MI BYED NA, ,BDAG NI CIPHYIR DE MI DOD, ,RNYED PAI BAR CHAD BYED PAI PHYIR, ,GAL TEDI BDAG MI DOD NA, ,BDAG GI RNYED PA DIR DOR GYI, ,SDIG PA DAG NI BRTAN PAR GNAS, ,BDAG NI DENG NYID SHI YANGBLAI, ,LOG TSOS YUN RING GSON MI RUNG, ,BDAG LTA YUN RING GNASGYUR KYANG, ,CHI BAI SDUG BSNGAL DE NYID YIN, ,RMI LAM LOBRGYAR BDE MYONG NAS, ,SAD PAR GYUR PA GANG YIN DANG, ,GZHAN ZHIG YUD TZAM BDE MYONG NAS, ,SAD PAR GYUR PA GANG YIN PA,,SAD PA DE DAG GNYI GA LAANG, ,BDE BA DE NI PHYIR ONG MED,,TSE RING TSE THUNG GNYI GA YANG, ,CHI BAI DUS SU DE DRARZAD, ,RNYED PA MANG PO THOB GYUR TE, ,YUN RING DUS SU BDE SPYAD - 65 -
 • 68. Bodhicharyavatara{@17A} ", ,lE. ,GéU-Réc-zéCc-R-HÉ-TZÉP-OØ, ,±äP-Ué-`C-R-¤éE-R_-]ué, ,C`-Kä-‹äN-Rc-CcéP-nÙ_-P, ,¥ÉC-N-TcéN-PUc-q-Zä-P, ,‹äN-R]Ì-NéP-OØ-téc-nÙ_-P, ,TcéN-PUc-N-¥ÉC-UÉ-]nÙ_-_U, ,CE-CÉ-NéP-OØ-TNC-CcéP-R, ,Nä-IÉN-C`-Kä-IUc-nÙ_-P, ,¥ÉC-R-]T]-ZÉC-qäN-R-^É, ,CcéP-R-Näc-@é-FÉ-ZÉC-q, ,C`-Kä-cäUc-FP-IUc-qäN-Rc, ,UÉ-£P-µ-`-té-Zä-P, ,CZP-`-UÉ-£P-TŠéN-`]E-méN, ,Nä-TZÉP-FÉ-¤ä-té-UÉ-qäN, , U-NN-CZP-`-_C-`c-Rc, ,NN-R-UäN-`-méN-TéN-P, ,IéP-UéEc-«ä-`-_C-`c-Rc, ,UÉ-£P-µ-`-FÉc-UÉ-TéN, , à-CÒCc-UGéN-ŒäP-NU-Géc-`, ,]m`-ZÉE-]HÉC-R_-qäN-R-`]E-, ,TNC-CÉc-Zä-¥E-UÉ-_ÉCc-Kä, , cEc-”c-céCc-`-CPéN-UÉ-UE], ,ƒ-U-CIäP-`-céCc-R-NE-, ,Taäc-`-CPéN-R-qäN-ŽUc-`]E-, ,¢-U]Ì-WÓ`-nÉc-“äP-NC-`c, ,]nÙ_-T_-UMéE-Pc-té-T-T„éC ,`Òc-FP-ŽUc-`-cäUc-^éN-NE-, ,cäUc-UäN-CIÉ-Cc-CPéN-qc-P, ,cäUc-^éN-FÉ-¤ä-T@_-Kä-T@éP, ,Nä-Tc-CPéN-R-TéN-R_-nÉc, ,`-`-éEc-Rc-Iäc-R-qäN, ,`-`-éEc-Kä-téc-nÙ_-P, ,Nä-`-«éP-UäN-CE-CÉc-q, ,«éP-NE-TFc-Kä-CE-ZÉC-^ÉP, ,CE-CÉc-CZP-NC-CPéN-qäN-R]Ì,, `c-Nä-¢éP-GN-FÉ-pÉ_-qc, ,MUc-FN-`c-`-_C-`c-P, ,TNC-CÉc-]NÉ-`-FÉ-¤ä-T@éP, ,Nä-›_-UMéE-Pc-Fä-Pc-lE-, ,MUc-FN-SP-WÓP-qUc-cäUc-cÒ, ,]nÙ_-T-Nä-›_-TNC-CÉc-PÉ, ,TcéN-PUc-NC-`-T±ÉUc-Kä-q, ,NRä_-P-mÉU-WËC-nÙ_-R]Ì-Uä, ,mÉU-CZP-ZÉC-LÞ-céE-Pc-PÉ, ,È-céCc-CE-`-UGäN-qäN-R, ,Nä-PÉ-pÙE-¤ä-Né_-T-^ÉP, ,Nä-TZÉP-CE-`-cäUc-GCc-P, ,Zä-¥E-Uä-PÉ-UGäN-nÙ_-R, ,TcéN-PUc-WËC-R_-NéCc-R-^Éc, ,Nä-PÉ-Nä-^É-UéN-`- - 66 -
 • 69. Bodhicharyavatara@17A *, ,KYANG; ,CHOM POS PHROGS PA JI BZHIN DU, ,SGREN MO LAGPA STONG PAR GRO, ,GAL TE RNYED PAS GSON GYUR NA, ,SDIG ZADBSOD NAMS BYA ZHE NA, ,RNYED PAI DON DU KHROS GYUR NA, ,BSODNAMS ZAD SDIG MI GYUR RAM, ,GANG GI DON DUBDAG GSON PA, ,DE NYID GAL TE NYAMS GYUR NA, ,SDIG PA BAZHIG BYED PA YI, ,GSON PA DES KO CI ZHIG BYA, ,GAL TE SEMS CANNYAMS BYED PAS, ,MI SNYAN SMRA LA KHRO ZHE NA, ,GZHAN LA MISNYAN BRJOD LAANG KHYOD, ,DE BZHIN CI STE KHRO MI BYED, ,MA DAD GZHAN LA RAG LAS PAS, ,DAD PA MED LA KHYOD BZOD NA,,NYON MONGS SKYE LA RAG LAS PAS, ,MI SNYAN SMRA LA CIS MIBZOD, ,SKU GZUGS MCHOD RTEN DAM CHOS LA, ,KHYAL ZHING JIGPAR BYED PA LAANG, ,BDAG GIS ZHE SDANG MI RIGS TE, ,SANGS RGYAS SOGS LA GNOD MI MNGA, ,BLA MA GNYEN LA SOGS PADANG, ,BSHES LA GNOD PA BYED RNAMS LAANG, ,SNGA MAI TSULGYIS RKYEN DAG LAS, ,GYUR BAR MTHONG NAS KHRO BA BZLOG ,LUSCAN RNAMS LA SEMS YOD DANG, ,SEMS MED GNYI GASGNOD BYAS NA, ,SEMS YOD CI STE BKAR TE BKON, ,DE BAS GNOD PABZOD PAR GYIS, ,LA LA RMONGS PAS NYES PA BYED, ,LA LA RMONGSTE KHROS GYUR NA, ,DE LA SKYON MED GANG GIS BYA, ,SKYON DANGBCAS TE GANG ZHIG YIN, ,GANG GIS GZHAN DAG GNOD BYED PAI,,LAS DE SNGON CHAD CI PHYIR BYAS, ,THAMS CAD LAS LA RAG LAS NA,,BDAG GIS DI LA CI STE BKON, ,DE LTAR MTHONG NAS CE NASKYANG, ,THAMS CAD PHAN TSUN BYAMS SEMS SU, ,GYUR BA DE LTARBDAG GIS NI, ,BSOD NAMS DAG LA BSGRIMS TE BYA, ,DPERNA KHYIM TSIG GYUR PAI ME, ,KHYIM GZHAN ZHIG TU SONG NAS NI,,RTZVA SOGS GANG LA MCHED BYED PA, ,DE NI PHYUNG STE DOR BAYIN, ,DE BZHIN GANG LA SEMS CHAGS NA, ,ZHE SDANG ME NI MCHEDGYUR PA, ,BSOD NAMS TSIG PAR DOGS PA YIS, ,DE NI DE YI MOD LA - 67 -
 • 70. Bodhicharyavatara{@17B} Né_. ,CcN-q]Ì-UÉ-ZÉC-`C-TFN-Nä, ,C`-Kä-M_-P-FÉc-U-`äCc, ,C`-Kä-UÉ-^É-¥àC-T¢`-nÉc, ,Nr`-T-{`-P-FÉc-U-`äCc, ,N-›]Ì-¥àC-T¢`-]NÉ-VU-`]E-, ,TNC-CÉc-TéN-R_-UÉ-QÖc-P, ,Näc-P-Nr`-T]Ì-¥àC T¢`-”à, ,té-T-FÉ-¤ä-T„éC-UÉ-qäN, ,]NéN-R]Ì-NéP-OØ-~äC-`-céCc, ,Nr`-T_-¤éE-zC-réE-nÙ_-^E-, ,TNC-CÉc-_E-CÉ-NéP-NE-PÉ, ,CZP-nÉ-NéP-^E-U-qc-cé, ,]NÉ-PÉ-Nä-VU-CPéN-UÉP-`, ,NéP-GäP-NC-lE-]uÚT-]nÙ_-Tc, ,]ué-T]Ì-CPéN-cä`-¥àC-T¢`-`, ,NC]-T-]T]-ZÉC-]NÉ_-q-_ÉCc, ,CZP-nÉc-^éP-KP-œP-T¤éN-Pc, ,C`-Kä-NC]-T]Ì-TNä-MéT-P, ,^ÉN-méN-lE-PÉ-Nä-T¤éN-Pc, ,FÉ-pÉ_-Nä-›_-NC]-UÉ-qäN, ,méN-lÉ-NC]-T]Ì-TNä-T-]NÉ, ,TNä-]qÙE-B-P-U-Mé-UäN, ,^éP-KP-œP-R-ŽUc-lÉc-CPE-, ,CZP-¥àN-R-^É-UGéC-lE-^ÉP, ,CZP-^E-Nä-›_-TNä-]nÙ_-Zäc, ,C`-Kä-méN-TNä-]NÉ-UÉ-]NéN, ,‚-‰P-®ÉP-céCc-§Ec-R]Ì-pÉ_, ,UMéE-NE-U-UMéE-IUc-R_-]nÙ_, ,_E-CÉ-^éP-KP-TŠéN-R]Ì-Wå, ,CZP-`-TNä-T]E-]NéN-R_-qäN, ,CZP-nÉ-^éP-KP-TŠéN-R]Ì-Wå, ,_E-`]E-TNä-T-UÉ-]NéN-qäN, ,cäUc-FP-MUc-FN-TNä-]NéN-Rc, ,qE-GÓT-LÞ-PÉ-cäUc-T«äN-Pc, ,cäUc-FP-_E-CÉc-TNä-‹äN-P, , Näc-@é-FÉ-¤ä-té-T_-qäN, ,]HÉC-ŒäP-CcÒU-UGéN-]WE-”-T_, ,cäUc-FP-ŽUc-PÉ-]NéN-Fä-P, ,T£äP-TAØ_-EP-EéP-VU-UMéE-Pc, ,FÉ-pÉ_-Nä-`-COØE-T_-qäN, ,Ccé-q-CE-ZÉC-méN-Ccé-T, ,méN-IÉN-lÉc-PÉ-®ÉP-q-Nä, ,CIäP-nÉc-]Wê-T-‹äN-nÙ_-P, ,NC_-UÉ-]nÙ_-T_-†_-té]U, ,Nä-FÉ-]ué-`-UÉ-]NéN-P, ,Nä-`-qE-GÓT-]NéN-CE-^ÉP, ,CE-ZÉC-CZP-]qé_-té-Nä-`, ,qE-GÓT-cäUc-PÉ-C-`-^éN, ,C`-Kä-Näc-Nä-`c-‹äN-NU, ,®ÉP-TNC-mÉU-P-CPc-nÙ_-R, , - 68 -
 • 71. Bodhicharyavatara@17B DOR; ,GSAD BYAI MI ZHIG LAG BCAD DE, ,GAL TE THAR NA CISMA LEGS, ,GAL TE MI YI SDUG BSNGAL GYIS, ,DMYAL BA BRAL NA CISMA LEGS, ,DA LTAI SDUG BSNGAL DI TZAM LAANG, ,BDAG GIS BZODPAR MI NUS NA, ,DES NA DMYAL BAI SDUGBSNGAL RGYU, ,KHRO BA CI STE BZLOG MI BYED, ,DOD PAI DON DUSREG LA SOGS, ,DMYAL BAR STONG PHRAG MYONG GYUR YANG, ,BDAGGIS RANG GI DON DANG NI, ,GZHAN GYI DON YANG MA BYAS SO, ,DINI DE TZAM GNOD MIN LA, ,DON CHEN DAG KYANG GRUB GYUR BAS,,GROBAI GNOD SEL SDUG BSNGAL LA, ,DGA BA BA ZHIG DIR BYARIGS, ,GZHAN GYIS YON TAN LDAN BSTOD NAS, ,GAL TE DGA BAIBDE THOB NA, ,YID KHYOD KYANG NI DE BSTOD NAS, ,CI PHYIR DELTAR DGA MI BYED, ,KHYOD KYI DGA BAI BDE BA DI, ,BDEBYUNGKHA NA MA THO MED, ,YON TAN LDAN PA RNAMS KYIS GNANG, ,GZHANSDUD PA YI MCHOG KYANG YIN, ,GZHAN YANG DE LTAR BDE GYURZHES, ,GAL TE KHYOD BDE DI MI DOD, ,GLA RNGAN SBYIN SOGSSPANGS PAI PHYIR, ,MTHONG DANG MA MTHONG NYAMS PAR GYUR,,RANGGI YON TAN BRJOD PAI TSE, ,GZHAN LA BDE BAANG DOD PAR BYED,,GZHAN GYI YON TAN BRJOD PAI TSE, ,RANG LAANG BDE BA MI DODBYED, ,SEMS CAN THAMS CAD BDE DOD PAS, ,BYANG CHUB TU NI SEMSBSKYED NAS, ,SEMS CAN RANG GIS BDE RNYED NA, ,DES KO CI STE KHRO BAR BYED, ,JIG RTEN GSUM MCHOD TSANG RGYABAR, ,SEMS CAN RNAMS NI DOD CE NA, ,BSNYEN BKUR NGAN NGONTZAM MTHONG NAS, ,CI PHYIR DE LA GDUNG BAR BYED, ,GSO BYA GANGZHIG KHYOD GSO BA, ,KHYOD NYID KYIS NI SBYIN BYA DE, ,GNYENGYISTSO BA RNYED GYUR NA, ,DGAR MI GYUR BAR SLAR KHROAM, ,DE CIGRO LA MI DOD NA, ,DE LA BYANG CHUB DOD GANG YIN, ,GANGZHIG GZHAN BYOR KHRO DE LA, ,BYANG CHUB SEMS NI GA LA YOD,,GAL TE DES DE LAS RNYED DAM, ,SBYIN BDAG KHYIM NA GNAS GYURPA, , - 69 -
 • 72. Bodhicharyavatara{@18A}", ,AØP-OØ-Nä-méN-`-UäN-P, ,qÉP-U-qÉP-OØT-Näc-FÉ-q, ,TcéN-PUc-NE-PÉ-NN-R]U, ,_E-CÉ-^éP-KP-FÉ-pÉ_-]Né_, ,‹äN-R-nÙ_-R-UÉ-]XËP-R, ,CE-CÉc-té-T-UÉ-qäN-µéc, ,méN-PÉ-_E-CÉc-¥ÉC-qc-`, ,r-EP-UäN-R_-U-N-lÉ. ,TcéN-PUc-qc-R-CZP-NC-NE-, ,ŸP-FÉC-]uP-R_-qäN-]NéN-NU,, ,,TU-Ré-CIÉc-R]é, ,C`-Kä-Nu-ZÉC-UÉ-NC]-P]E-, ,Nä-`-méN-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,méN-lÉ-^ÉN-©éP-VU-nÉc-PÉ, ,Nä-`-CPéN-R]Ì-”à_-UÉ-]nÙ_, ,méN-lÉ-]NéN-Rc-¥àC-T¢`-Nä, ,uÚT-P]E-méN-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,C`-Kä-]WåEc-R_-]nÙ_-Zä-P, ,Nä-`c-SÒE-T]E-CZP-FÉ-^éN, ,IéP-UéEc-I-Rc-TKT-R-^É, ,UGÉ`-R-]NÉ-PÉ-UÉ-TN-Cä, ,Näc-TÒE-cäUc-Nr`-TÒU-R_-^E-, ,Nr`-T]Ì-~ÚE-Uc-TNC-]WåN-Näc, ,T¤éN-NE-uCc-R]Ì-_ÉU-uéc-PÉ, ,TcéN-PUc-UÉ-]nÙ_-Gä_-UÉ-]nÙ_, ,TNC-¤éTc-UÉ-]nÙ_-PN-UäN-UÉP, ,`Òc-TNä-T_-^E-UÉ-]nÙ_-_é, ,TNC-PÉ-_E-NéP-aäc-nÙ_-P, ,Nä-`-_E-NéP-FÉ-ZÉC-^éN, ,^ÉN-TNä-]T]-ZÉC-]NéN-P-PÉ,,”P-céCc-GN-^E-T¤äP-NCéc-cé, ,uCc-R]Ì-NéP-OØ-Pé_-aé_-FÉE-, ,TNC-IÉN-lE-PÉ-CcéN-qäN-P, ,WËC-]{Ú-ŽUc-lÉc-FÉ-ZÉC-q, ,a-PÉ-Näc-@é-cÒ-`-TNä,, qÉ-? U]Ì-BE-RÒ-ÉT-nÙ_-P, ,qÉc-R-ŽUc-PÉ-C-GN-OØ, ,Nä-TZÉP-T¤éN-NE-uCc-IUc-P, ,_E-CÉ-cäUc-PÉ-qÉc-R-TZÉP, ,_ä-ZÉC-±-`-cäUc-UäN-pÉ_, ,TNC-`-T¤éN-cäUc-^éN-UÉ-~ÉN, ,TNC-`-CZP-NC]-Zäc-uCc-R, , Nä-PÉ-NC]-T]Ì-”à-^ÉP-uE-, ,CZP-PU-^E-P-TNC-`]E-_ÒE-, ,CZP-NC]-TNC-`-FÉ-ZÉC-SP, ,NC]-TNä-Nä-PÉ-Nä-IÉN-lÉ, ,TNC-CÉc-Nä-`c-ac-UÉ-]MéT, ,Nä-TNä-T-^É-TNC-TNä-P, ,AØP-`]E-Nä-TZÉP-q-NCéc-P, ,HÉ-›_- - 70 -
 • 73. Bodhicharyavatara@18A *, ,KUN DU DE KHYOD LA MED NA, ,BYIN MA BYIN DUB DES CIBYA, ,BSOD NAMS DANG NI DAD PAAM, ,RANG GI YON TAN CI PHYIRDOR, ,RNYED PA GYUR PA MI DZIN PA, ,GANG GIS KHRO BA MI BYEDSMROS, ,KHYOD NI RANG GIS SDIG BYAS LA, ,MYA NGAN MED PAR MAZADKYI; ,BSOD NAMS BYAS PA GZHAN DAG DANG, ,LHAN CIG GRAN PARBYED DOD DAM,, ,,BAM PO GNYIS PAO, ,GAL TE DGRA ZHIG MI DGANAANG, ,DE LA KHYOD DGAR CI ZHIG YOD, ,KHYOD KYI YID SMONTZAM GYIS NI, ,DE LA GNOD PAIRGYUR MI GYUR, ,KHYOD KYI DOD PAS SDUG BSNGAL DE, ,GRUBNAANG KHYOD DGAR CI ZHIG YOD, ,GAL TE TSENGS PAR GYUR ZHENA, ,DE LAS PHUNG BAANG GZHAN CI YOD, ,NYON MONGS NYA PASBTAB PA YI, ,MCHIL PA DI NI MI BZAD GZE, ,DES BZUNGSEMS DMYAL BUM PAR YANG, ,DMYAL BAI SRUNG MAS BDAG TSED DES,,BSTOD DANG GRAGS PAI RIM GROS NI, ,BSOD NAMS MI GYUR CHERMI GYUR, ,BDAG STOBS MI GYUR NAD MED MIN, ,LUS BDE BAR YANGMI GYUR RO, ,BDAG NI RANG DONSHES GYUR NA, ,DE LA RANG DON CI ZHIG YOD, ,YID BDE BA ZHIGDOD NA NI, ,RGYAN SOGS CHAD YANG BSTEN DGOS SO, ,GRAGS PAIDON DU NOR SHOR CING, ,BDAG NYID KYANG NI GSOD BYED NA, ,TSIGBRU RNAMS KYIS CI ZHIG BYA, ,SHA NI DES KO SU LA BDE,,BYI ? MAI KHANG PU RDIB GYUR NA, ,BYIS PA RNAMS NI GA CHADDU, ,DE BZHIN BSTOD DANG GRAGS NYAMS NA, ,RANG GI SEMS NI BYISPA BZHIN, ,RE ZHIG SGRA LA SEMS MED PHYIR, ,BDAG LA BSTOD SEMSYOD MI SRID, ,BDAG LA GZHAN DGA ZHES GRAGS PA, ,DE NI DGA BAI RGYU YIN GRANG, ,GZHAN NAM YANG NA BDAG LAANGRUNG, ,GZHAN DGA BDAG LA CI ZHIG PHAN, ,DGA BDE DE NI DENYID KYI, ,BDAG GIS DE LAS SHAS MI THOB, ,DE BDE BA YI BDAGBDE NA, ,KUN LAANG DE BZHIN BYA DGOS NA, ,JI LTAR - 71 -
 • 74. Bodhicharyavatara{@18B}CZP-`-NC]-T-^Éc, ,TNä-T_-nÙ_-P-TNC-UÉ-TNä, ,Nä-Tc-TNC-PÉ-T¤éN-Né-Zäc, ,_E-CÉ-NC]-T-«ä-]nÙ_-T, ,Nä-^E-Nä-›_-UÉ-]MN-Rc, ,qÉc-R]Ì-­éN-R-Bé-P_-N, ,T¤éN-céCc-TNC-PÉ-C^äE-T_-qäN, ,Näc-PÉ-«é-T]E-]HÉC-R_-qäN, ,^éP-KP-œP-`-zC-NéC-NE-, ,SÒP-cÒU-WêCc-R]E-]HÉC-R_-qäN, ,Nä-pÉ_-TNC-CÉ-T¤éN-céCc-PÉ, ,CZÉC-pÉ_-CE-NC-Iä_-CPc-R, ,Nä-NC-TNC-PÉ-EP-céE-OØ, ,›ßE-T-T~ÚE-pÉ_-[ÖCc-UÉP-PU, ,TNC-PÉ-ué`-T-NéP-CIä_-`, ,‹äN-NE-TAØ_-¤É-]GÉE-UÉ-NCéc, ,CE-NC-TNC-TFÉEc-ué`-qäN-R, ,Nä-`-TNC-PÉ-HÉ-›_-té, ,TNC-PÉ-¥àC-T¢`-]HÒC-]NéN-`, ,cEc-”c-lÉc-PÉ-qÉP-T…Tc-TZÉP, ,UÉ-CKéE-¡é-]S_-IÉN-nÙ_-R, , Nä-`-TNC-PÉ-HÉ-›_-té, ,]NÉ-PÉ-TcéN-PUc-CäCc-qäN-Fäc, ,Nä-`]E-té-T_-_ÉCc-UÉP-Kä, ,TéN-UWÓEc-N@]-MÑT-^éN-UÉP-P, ,Nä-`-TNC-PÉ-UÉ-CPc-cU, ,C`-Kä-TNC-PÉ-_E-«éP-nÉc, ,]NÉ-`-TéN-R-UÉ-qäN-P, ,TcéN-PUc-”à-PÉ-Iä_-CPc-R, ,]NÉ-`-TNC-CäCc-qäN-R_-N, ,CE-ZÉC-CE-UäN-UÉ-]qÙE-`, ,CE-ZÉC-^éN-P-^éN-nÙ_-R, ,Nä-IÉN-Nä-^É-”à-^ÉP-P, ,HÉ-›_-Nä-`-CäCc-Zäc-q, ,OØc-cÒ-pÉP-R]Ì-†éE-Ué-Tc, ,®ÉP-R]Ì-CäCc-qc-^éN-U-^ÉP,, _T-LÞ-]qÉP-R_-qäN-nÙ_-R, ,_T-qÙE-CäCc-Zäc-q_-UÉ-_ÒE-, ,]HÉC-ŒäP-P-PÉ-†éE-T-UéN, ,CPéN-R-qäN-R-N@éP-R-¤ä, ,]NÉ-›_-S_-CPéN-U-qc-P, ,]C]-^E-CPéN-R-UÉ-qäN-Né,,Nä-Tc-E`-Tc-U-T±ãTc-R]Ì, ,mÉU-OØ-CKä_-PÉ-qÙE-T-›_, ,qE-GÓT-­éN-R]Ì-uéCc-nÙ_-Rc, ,TNC-CÉc-Nu-`-NC]-T_-q, ,]NÉ-NE-TNC-CÉc-T±ãTc-Rc-P, ,Nä-pÉ_-TéN-R]Ì-]{c-TÒ-PÉ, ,]NÉ-`-MéC-U_-TN_-]éc-Kä, ,]NÉ-›_-Nä-PÉ-TéN-R]Ì-”à, ,C`-Kä-TéN-T±ãT- - 72 -
 • 75. Bodhicharyavatara@18B GZHAN LA DGA BA YIS, ,BDE BAR GYUR NA BDAG MI BDE, ,DEBAS BDAG NI BSTOD DO ZHES, ,RANG GI DGA BA SKYE GYUR BA, ,DEYANG DE LTAR MI THAD PAS, ,BYIS PAI SPYOD PA KHO NAR ZAD,,BSTOD SOGS BDAG NI G-YENG BAR BYED, ,DES NI SKYO BAANGJIG PAR BYED, ,YON TAN LDAN LA PHRAG DOG DANG, ,PHUN SUMTSOGS PAANG JIG PAR BYED, ,DE PHYIR BDAG GI BSTOD SOGS NI,,GZHIG PHYIR GANG DAG NYER GNAS PA, ,DE DAG BDAG NI NGAN SONGDU, ,LTUNG BA BSRUNG PHYIR ZHUGS MIN NAM, ,BDAG NIGROL BA DON GNYER LA, ,RNYED DANG BKUR STI CHING MI DGOS,,GANG DAG BDAG BCINGS GROL BYED PA, ,DE LA BDAG NI JI LTARKHRO, ,BDAG NI SDUG BSNGAL JUG DOD LA, ,SANGS RGYAS KYIS NIBYIN BRLABS BZHIN, ,MI GTONG SGO PHAR NYID GYUR PA, ,DE LA BDAG NI JI LTAR KHRO, ,DI NI BSOD NAMS GEGS BYED CES,,DE LAANG KHRO BAR RIGS MIN TE, ,BZOD MTSUNGS DKA THUB YODMIN NA, ,DE LA BDAG NI MI GNAS SAM, ,GAL TE BDAG NI RANG SKYONGYIS, ,DI LA BZOD PA MI BYED NA, ,BSOD NAMS RGYU NINYER GNAS PA, ,DI LA BDAG GEGS BYED PAR ZAD, ,GANG ZHIG GANGMED MI BYUNG LA, ,GANG ZHIG YOD NA YOD GYUR PA, ,DE NYID DEYI RGYU YIN NA, ,JI LTAR DE LA GEGS ZHES BYA, ,DUS SU PHYINPAI SLONG MO BAS, ,SBYIN PAI GEGS BYAS YOD MA YIN,,RAB TU BYIN PAR BYED GYUR PA, ,RAB BYUNG GEGS ZHES BYAR MIRUNG, ,JIG RTEN NA NI SLONG BA MOD, ,GNOD PA BYED PA DKON PASTE, ,DI LTAR PHAR GNOD MA BYAS NA, ,GA YANG GNOD PA MIBYED DO, ,DE BAS NGAL BAS MA BSGRUBS PAI, ,KHYIM DU GTER NIBYUNG BA LTAR, ,BYANG CHUB SPYOD PAI GROGS GYUR PAS, ,BDAGGIS DGRA LA DGA BAR BYA, ,DI DANG BDAG GIS BSGRUBS PAS NA,,DE PHYIR BZOD PAI BRAS BU NI, ,DI LA THOG MAR BDAR OS TE,,DI LTAR DE NI BZOD PAI RGYU, ,GAL TE BZOD BSGRUB - 73 -
 • 76. Bodhicharyavatara{@19A}", ,TcU-UäN-Rc, ,Nu-]NÉ-UGéN-q-UÉP-Zä-P, ,uÚT-R-^É-PÉ-”à_-_ÒE-T, ,NU-R]Ì-Géc-lE-FÉ-¤ä-UGéN, ,C`-Kä-Nu-]NÉ-CPéN-q-T]Ì, ,TcU-^éN-UGéN-q-UÉP-Zä-P, ,©P-R-TZÉP-OØ-SP-TþéP-P, ,TNC-CÉ-TéN-R-HÉ-›_-]uÚT, ,Nä-Tc-_T-LÞ-¥E-cäUc-`, ,TŒäP-Pc-TéN-R-«ä-Tc-P, ,Nä-IÉN-TéN-R]Ì-”à-^ÉP-Rc, ,NU-R]Ì-Géc-TZÉP-UGéN-R_-]éc, ,Nä-pÉ_-cäUc-FP-ZÉE-NE-PÉ, ,”`-T]Ì-ZÉE-Zäc-MÑT-Rc-CcÒEc, ,]NÉ-NC-UDØ-qc-UE-Ré-ZÉC ,]NÉ-›_-SÒP-cÒU-S-_é`-pÉP, ,cäUc-FP-ŽUc-NE-”`-T-`c, ,cEc-”c-Géc-]uÚT-]x-T-`, ,”`-`-DØc-q-Nä-TZÉP-OØ, ,cäUc-FP-`-UÉP-FÉ-^É-WÓ`, ,TcU-R]Ì-^éP-KP-_E-CÉc-UÉP, ,]{c-TÒ-`c-^ÉP-Näc-UWÓEc-R_, ,cäUc-FP-ŽUc-`]E-^éP-KP-^éN, ,Nä-pÉ_-Nä-NC-UIU-R-^ÉP, ,qUc-cäUc-œP-`-UGéN-R-CE-, ,Nä-PÉ-cäUc-FP-Gä-T-IÉN, ,cEc-”c-NN-R]Ì-TcéN-PUc-CE-, ,Nä-^E-cEc-”c-Gä-T-IÉN, ,cEc-”c-Géc-]uÚT-G-^éN-R, ,Näc-P-Nä-NC-UIU-R_-]NéN, ,^éP-KP-”-UWê-UM]-^c-R]Ì, ,cEc-”c-ŽUc-NE-]C]-UÉ-UIU, ,^éP-KP-UGéC-WêCc-CFÉC-RÒ-^É, ,^éP-KP-aäc-VU-]C]-ZÉC-`, ,¦E-P]E-Nä-`-UGéN-NéP-OØ, ,BUc-CcÒU-SÒ`-^E-GÓE-T_-]nÙ_, ,cEc-”c-Géc-UGéC-«ä-T]Ì-aäc,,cäUc-FP-ŽUc-`-^éN-Rc-P, ,]NÉ-VU-EC-CÉc-G-T¤ßP-Pc, ,cäUc-FP-UGéN-q_-_ÉCc-R_-]nÙ_, ,CZP-^E-C^é-UäN-CIäP-nÙ_-FÉE-, ,SP-R-NRC-UäN-UXN-ŽUc-`, ,cäUc-FP-UDØ-q-U-CKéCc-R_, ,CZP-CE-ZÉC-CÉc-`P-`éP-]nÙ_, ,CE-pÉ_- à-CKéE-UP_-UäN-]HÒC-R-`, ,Nä-`-SP-TKCc-`P-`éP-]nÙ_-Tc-P, ,Nä- - 74 -
 • 77. Bodhicharyavatara@19A *, ,BSAM MED PAS, ,DGRA DI MCHOD BYA MIN ZHE NA, ,GRUBPA YI NI RGYUR RUNG BA, ,DAM PAI CHOS KYANG CI STE MCHOD,,GAL TE DGRA DI GNOD BYA BAI, ,BSAM YOD MCHOD BYA MIN ZHENA, ,SMAN PA BZHIN DU PHAN BRTZON NA, ,BDAG GIBZOD PA JI LTAR GRUB, ,DE BAS RAB TU SDANG SEMS LA, ,BRTENNAS BZOD PA SKYE BAS NA, ,DE NYID BZOD PAI RGYU YIN PAS, ,DAMPAI CHOS BZHIN MCHOD PAR OS, ,DE PHYIR SEMS CAN ZHING DANGNI, ,RGYAL BAI ZHING ZHES THUB PAS GSUNGS, ,DIDAG MGU BYAS MANG PO ZHIG ,DI LTAR PHUN SUM PHA ROL PHYIN,,SEMS CAN RNAMS DANG RGYAL BA LAS, ,SANGS RGYAS CHOS GRUBDRA BA LA, ,RGYAL LA GUS BYA DE BZHIN DU, ,SEMS CAN LA MIN CIYI TSUL, ,BSAM PAI YON TAN RANG GIS MIN, ,BRASBU LAS YIN DES MTSUNGS PAR, ,SEMS CAN RNAMS LAANG YON TANYOD, ,DE PHYIR DE DAG MNYAM PA YIN, ,BYAMS SEMS LDAN LA MCHODPA GANG, ,DE NI SEMS CAN CHE BA NYID, ,SANGS RGYAS DAD PAIBSOD NAMS GANG, ,DE YANG SANGS RGYAS CHEBA NYID, ,SANGS RGYAS CHOS GRUB CHA YOD PA, ,DES NA DE DAGMNYAM PAR DOD, ,YON TAN RGYA MTSO MTHA YAS PAI, ,SANGSRGYAS RNAMS DANG GA MI MNYAM, ,YON TAN MCHOG TSOGS GCIG PUYI, ,YON TAN SHES TZAM GA ZHIG LA, ,SNANGNAANG DE LA MCHOD DON DU, ,KHAMS GSUM PHUL YANG CHUNG BARGYUR, ,SANGS RGYAS CHOS MCHOG SKYE BAI SHES, ,SEMS CAN RNAMSLA YOD PAS NA, ,DI TZAM NGAG GIS CHA BSTUN NAS, ,SEMS CANMCHOD BYAR RIGS PAR GYUR, ,GZHAN YANGG-YO MED GNYEN GYUR CING, ,PHAN PA DPAG MED MDZAD RNAMS LA,,SEMS CAN MGU BYA MA GTOGS PAR, ,GZHAN GANG ZHIG GIS LAN LONGYUR, ,GANG PHYIR SKU GTONG MNAR MED JUG PA LA, ,DE LA PHANBTAGS LAN LON GYUR BAS NA, ,DE - 75 -
 • 78. Bodhicharyavatara{@19B} Tc-]NÉ-NC-CPéN-GäP-qäN-P-^E-, ,MUc-FN-TE-NDØ-ZÉC-LÞ-­N-R_-q, ,_ä-ZÉC-TNC-CÉ-Šä_-nÙ_-IÉN-lE-PÉ, ,CE-pÉ_-_E-CÉ- à-`]E-UÉ-CÉCc-R, ,Nä-`-éEc-R-TNC-CÉc-HÉ-›_-P, ,E-”`-q-ZÉE-{P-nÉ-NEéc-UÉ-q. ,CE-NC-TNä-Tc-MÑT-ŽUc-Nnäc-]nÙ_-ZÉE-, ,CE-`-CPéN-P-UÉ-Nnäc-]qÙE-]nÙ_-T, ,Nä-NC-NC]-Tc-MÑT-R-AØP-Nnäc-aÉE-, ,Nä-`-CPéN-qc-MÑT-`-CPéN-R-qc, ,HÉ-›_-`Òc-`-AØP-Pc-Uä-]T_-T, ,]NéN-R-AØP-nÉc-^ÉN-TNä_-UÉ-]nÙ_-T, ,Nä-TZÉP-cäUc-FP-CPéN-R-qc-P-^E-, ,MÑCc-Šä-Gä-ŽUc-Nnäc-R]Ì-MTc-UäN-Né, ,Nä-Tc-TNC-CÉc-]ué-`-CPéN-qc-Rc, ,MÑCc-Šä-Gä-AØP-UÉ-Nnäc-nÙ_-R-CE-, ,¥ÉC-Nä-Nä-_ÉE-cé-cé_-TaCc-TnÉ-^Éc. ,UÉ-Nnäc-CE-`Cc-Nä-MÑT-TéN-R_-Ccé`, ,Nä-TZÉP-CaäCc-ŽUc-Nnäc-R_-TnÉ-†N-OØ, ,NäE-Pc-TÒE-Pc-]HÉC-ŒäP-{P-OØ-UGÉ, ,]ué-UE-éC-Rc-TNC-CÉ-­É_-]WêC-CU, ,]DØUc-lE-UÉ-T¢é-]HÉC-ŒäP-UCéP-Nnäc-UXêN, ,]ué-T-]NÉ-AØP-MÑCc-Šä]Ì-TNC-FP-Näc,,TNC-LÞ-UXN-R-]NÉ-`-Mä-WêU-UäN, ,cäUc-FP-Eé-Té_-UMéE-T-]NÉ-NC-IÉN, ,UCéP-Nä-TNC-IÉN-FÉ-pÉ_-DØc-UÉ-qäN, ,]NÉ-IÉN-Nä-TZÉP-CaCc-R-U-Iäc-qäN-^ÉP, ,_E-NéP-^E-NC-±ãT-R]E-]NÉ-IÉN-Né, ,]HÉC-ŒäP-¥àC-T¢`-cä`-T]E-]NÉ-IÉN-Nä, ,Nä-›c-TNC-CÉc-ŒC-LÞ-Nä-IÉN-q, ,NRä_-P-”`-Ré]Ì-UÉ-]C]-ZÉC ,«ä-Té-UE-`-CPéN-qäN-lE-, ,«ä-Té-UÉC-”E-_ÉE-Ré-NC ,QÖc-lE-pÉ_-CPéN-UÉ-qäN-Nä. ,]NÉ-›_-Nä-CFÉC-U-^ÉP-nÉ, ,”`-Ré]Ì-UMÑ-¤éTc-Nä-^É-UMÑ, ,Nä-TZÉP-CPéN-qäN-IU-GÓE-T, ,]C]-^E-mN-OØ-CcN-UÉ-q, ,]NÉ-›_-Nr`-T]Ì-~ÚE-U-NE-, ,MÑCc-Šä-œP-ŽUc-Nä-^É-NRÒE-, ,Nä-›_-NUEc-lÉc-”`- - 76 -
 • 79. Bodhicharyavatara@19B BAS DI DAG GNOD CHEN BYED NA YANG, ,THAMS CAD BZANG DGUZHIG TU SPYAD PAR BYA, ,RE ZHIG BDAG GI RJER GYUR NYID KYANGNI, ,GANG PHYIR RANG GI SKU LAANG MI GZIGS PA, ,DE LA RMONGSPA BDAG GIS JI LTAR NA, ,NGA RGYAL BYA ZHING BRAN GYI DNGOS MIBYA; ,GANG DAG BDE BAS THUB RNAMS DGYES GYUR ZHING, ,GANG LAGNOD NA MI DGYES BYUNG GYUR BA, ,DE DAG DGA BAS THUB PA KUNDGYES SHING, ,DE LA GNOD BYAS THUB LA GNOD PA BYAS, ,JI LTARLUS LA KUN NAS ME BAR BA, ,DOD PAKUN GYIS YID BDER MI GYUR BA, ,DE BZHIN SEMS CAN GNOD PA BYASNA YANG, ,THUGS RJE CHE RNAMS DGYES PAI THABS MED DO, ,DE BASBDAG GIS GRO LA GNOD BYAS PAS, ,THUGS RJE CHE KUN MI DGYESGYUR PA GANG, ,SDIG DE DE RING SO SOR BSHAGS BGYIYIS; ,MI DGYES GANG LAGS DE THUB BZOD PAR GSOL, ,DE BZHINGSHEGS RNAMS DGYES PAR BGYI SLAD DU, ,DENG NAS BZUNG NAS JIGRTEN BRAN DU MCHI, ,GRO MANG RDOG PAS BDAG GI SPYIR TSOGGAM, ,GUMS KYANG MI BSNGO JIG RTENMGON DGYES MDZOD, ,GRO BA DI KUN THUGS RJEI BDAG CAN DES,,BDAG TU MDZAD PA DI LA THE TSOM MED, ,SEMS CAN NGO BORMTHONG BA DI DAG NYID, ,MGON DE BDAG NYID CI PHYIR GUS MIBYED, ,DI NYID DE BZHIN GSHAGS PA MA NYES BYED YIN, ,RANGDON YANG DAG SGRUB PAANG DI NYID DO, ,JIG RTEN SDUG BSNGALSEL BAANG DI NYID DE, ,DE LTAS BDAG GIS RTAG TU DE NYID BYA,,DPER NA RGYAL POI MI GA ZHIG ,SKYE BO MANG LA GNOD BYEDKYANG, ,SKYE BO MIG RGYANG RING PO DAG ,NUS KYANG PHYIR GNODMI BYEDDE; ,DI LTAR DE GCIG MA YIN GYI, ,RGYAL POI MTHU STOBS DE YIMTHU, ,DE BZHIN GNOD BYED NYAM CHUNG BA, ,GA YANG KHYAD DUGSAD MI BYA, ,DI LTAR DMYAL BAI SRUNG MA DANG, ,THUGS RJELDAN RNAMS DE YI DPUNG, ,DE LTAR DMANGS KYIS RGYAL - 77 -
 • 80. Bodhicharyavatara{@20A} ", ,CLÞU-TZÉP, ,cäUc-FP-ŽUc-PÉ-UDØ-T_-q, ,”`-Ré-›-ZÉC-téc-P-^E-, ,cäUc-FP-UÉ-UDØ-qc-R-^Éc, ,réE-T_-]nÙ_-T-CE-^ÉP-R, ,Nr`-T]Ì-CPéN-R-Näc-qäN-NU, ,”`-Ré-›-ZÉC-UDØ-P-^E-, , cäUc-FP-UDØ-T_-qc-R-^Éc, ,]MéT-R_-]nÙ_-T-CE-^ÉP-R, ,cEc-”c-IÉN-®ÉP-UÉ-~ÉN-Né, ,cäUc-FP-UDØ-`c-qÙE-T-^É, ,U-]éEc-cEc-”c-]uÚT-›-ZéC ,Wå-]NÉ-IÉN-`-NR`-GäP-NE-, ,uCc-NE-«äN-]nÙ_-FÉc-U-UMéE-, ]BéE-Wå-TéN-Rc-UXåc-céCc-NE-, ,PN-UäN-R-NE-uCc-R-^Éc, ,aÉP-LÞ-^ÒP-_ÉE-]Wê-T-NE-, ,]Bé_-`éc-¬ã_-T]Ì-TNä-”c-MéT, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, TéN-R-T¤P-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-xÚC-R]é,, ,, Nä-›_-TéN-Rc-TþéP-]uÚc-TþU, ,]NÉ-›_-TþéP-`-qE-GÓT-CPc, ,…àE-UäN-C^é-T-UäN-R-TZÉP, ,TcéN-PUc-TþéP-]uÚc-UäN-UÉ-]qÙE-, ,TþéP-CE-NCä-`-³é-T]é, ,Nä-^É-UÉ-UMÑP-péCc-TaN-q, ,`ä-`é-EP-`-ZäP-R-NE-, , «ÉN-`ÒC-TNC-IÉN-T‹c-R]é, ,£éU-`c-TNä-T]Ì-_é-rE-NE-, ,CIÉN-`-TŒäP-R]Ì-~äN-R-^Éc, ,]Bé_-T]Ì-¥àC-T¢`-UÉ-«é-`c, ,`ä-`é-Iä-T_-«ä-T_-]nÙ_, ,IéP-UéEc-”-Tc-Taé_-Pc-PÉ, ,«ä-T]Ì-”_-PÉ-GÓN-nÙ_-Pc, ,]GÉ-TNC-B_-PÉ-céE-nÙ_-R, ,FÉ-¤ä-N-OØE-UÉ-aäc-cU, ,_E-¥ä-_ÉU-nÉc-CcéN-R-^E-, ,méN-lÉc-UMéE-T_-U-nÙ_-KU, ,]éP-lE-CIÉN-`-TŒäP-R-CE-, ,CNé`-R-NE-PÉ-U-dä-TZÉP, ,`U-PÉ-AØP-Pc-T@C-Pc-cÒ, ,]GÉ-TNC-CÉc-PÉ-T›c-TZÉP-OØ, ,HÉ-›_-méN-PÉ--NC]-ZÉE-, ,]NÉ-›_-CIÉN-`éC-HÉ-›_-NC], ,rÙ_-T-IÉN-OØ-]GÉ-]nÙ_-Tc, ,HÉ-~ÉN-OØ-PÉ-WêCc-TcC-q, ,Nä-Wå-`ä-`é-§Ec-lE-PÉ, ,OØc-U-^ÉP-R_-FÉ-ZÉC-q, ,]NÉ-PÉ-U-qc-TþUc-R-NE-, ,]NÉ- - 78 -
 • 81. Bodhicharyavatara@20A *, ,GTUM BZHIN, ,SEMS CAN RNAMS NI MGU BAR BYA, ,RGYAL POLTA ZHIG KHROS NA YANG, ,SEMS CAN MI MGU BYAS PA YIS, ,MYONGBAR GYUR BA GANG YIN PA, ,DMYAL BAI GNOD PA DES BYED DAM,,RGYAL PO LTA ZHIG MGU NA YANG, ,SEMS CAN MGU BAR BYAS PA YIS, ,THOB PAR GYUR BA GANG YIN PA,,SANGS RGYAS NYID SBYIN MI SRID DO, ,SEMS CAN MGU LAS BYUNG BAYI, ,MA ONGS SANGS RGYAS GRUB LTA ZHOG ,TSE DI NYID LA DPALCHEN DANG, ,GRAGS DANG SKYED GYUR CIS MA MTHONG,KHONG TSE BZOD PAS MDZES SOGS DANG, ,NAD MED PA DANG GRAGS PAYIS, ,SHIN TU YUN RING TSO BA DANG, ,KHOR LOS SGYUR BAI BDERGYAS THOB, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS,BZOD PA BSTAN PA ZHES BYA BA STE LEU DRUG PAO,, ,,DE LTAR BZOD PAS BRTZON GRUS BRTZAM, ,DI LTAR BRTZON LABYANG CHUB GNAS, ,RLUNG MED G-YO BA MED PA BZHIN, ,BSOD NAMSBRTZON GRUS MED MI BYUNG, ,BRTZON GANG DGE LA SPRO BAO, ,DEYI MI MTHUN PHYOGS BSHAD BYA, ,LE LO NGAN LA ZHEN PA DANG, ,SKYID LUG BDAG NYID BRNYAS PAO, ,SNYOM LAS BDE BAI RO MYANGDANG, ,GNYID LA BRTEN PAI SRED PA YIS, ,KHOR BAI SDUGBSNGAL MI SKYO LAS, ,LE LO NYE BAR SKYE BAR GYUR, ,NYON MONGSRGYA BAS BSHOR NAS NI, ,SKYE BAI RGYAR NI CHUD GYUR NAS,,CHIBDAG KHAR NI SONG GYUR PA, ,CI STE DA DUNG MI SHES SAM, ,RANGSDE RIM GYIS GSOD PA YANG, ,KHYOD KYIS MTHONG BAR MA GYUR TAM,,ON KYANG GNYID LA BRTEN PA GANG, ,GDOL PA DANG NI MA HEBZHIN, ,LAM NI KUN NAS BKAG NAS SU, ,CHI BDAG GIS NIBLTAS BZHIN DU, ,JI LTAR KHYOD NI ZA DGA ZHING, ,DI LTARGNYID LOG JI LTAR DGA, ,MYUR BA NYID DU CHI GYUR BAS, ,JISRID DU NI TSOGS BSAG BYA, ,DE TSE LE LO SPANGS KYANG NI, ,DUSMA YIN PAR CI ZHIG BYA, ,DI NI MA BYAS BRTZAMS PA DANG, ,DI - 79 -
 • 82. Bodhicharyavatara{@20B}päN-qc-R_-CPc-R-`, ,‚é-TÒ_-]GÉ-TNC-]éEc-Pc-PÉ, ,lÉ-d×N-TFéU-Zäc-cäUc-R_-]nÙ_, ,r-EP-bÖCc-lÉc-°Ec-R-^É, ,UÉC-NU_-CNéE-`-UGÉ-U-]XC ,Iä-OØ-_ä-MC-GN-R-NE-, ,CaÉP-Šä]Ì-Sé-I]Ì-TZÉP-`-T›, , _E-¥ÉC-xP-Rc-COØE-R-NE-, ,Nr`-T]Ì-±-PÉ-Méc-R-^Éc, ,°C-Rc-UÉ-CVE-`Òc-Céc-aÉE-, ,réc-R_-]nÙ_-Wå-FÉ-ZÉC-q, ,méN-PÉ-I-CcéP-]uä-T-›]Ì, ,Wå-]NÉ_-]HÉCc-NE-œP-nÙ_-P, ,¥ÉC-qc-Nr`-T-UÉ-TN-R]Ì, , ¥àC-T¢`-ŽUc-PÉ-©éc-FÉ-NCéc, ,GÓ-WP-nÉc-PÉ-_äC-R-P, ,CZéP-a-FP-`-_T-W-T]Ì, ,Nr`-T-^É-PÉ-`c-qc-Pc, ,FÉ-pÉ_-]NÉ-›_-TNä-T_-CPc, ,TþéP-UäN-]{c-TÒ-]NéN-R-NE-, ,Tä-_ä-FP-`-CPéN-UE-ZÉE-, ,]GÉ-Tc-TÒE-TZÉP-Ÿ-]x-T, ,lÉ-d×N-¥àC-T¢`-NC-CÉc-TFéU, ,UÉ-^É-uÚ-`-TŒäP-Pc-cÒ, ,¥àC-T¢`-GÓ-Té-Gä-`c-±é`, ,uÚ-]NÉ-pÉ-Pc-‹äN-N@]-Tc, ,éEc-R-OØc-cÒ-CIÉN-U-`éC ,NC]-T]Ì-”à-PÉ-UM]-^c-R]Ì, ,NU-Géc-NC]-T]Ì-UGéC-§Ec-Pc, ,¥àC-T¢`-”à-^Éc-C^äE-T-NE-, ,ˆéN-céCc-`-méN-FÉ-pÉ_-NC], ,«ÉN-`ÒC-UäN-NE-NRÒE-WêCc-NE-, ,Ÿâ_-ƒE-TNC-IÉN-NTE-q-NE-, ,TNC-NE-CZP-OØ-UIU-R-NE-, ,TNC-NE-CZP-OØ-TŠä-T_-nÉc,, TNC-CÉc-qE-GÓT-C-`-Zäc, ,«ÉN-`ÒC-R_-PÉ-UÉ-q-¤ä, ,]NÉ-›_-Nä-TZÉP-CaäCc-R-PÉ, ,TNäP-R-CcÒE-Tc-TNäP-]NÉ-CcÒEc, ,´E-TÒ-a-´E-TÒE-T-NE-, ,Nä-TZÉP-~ÉP-TÒ_-CE-nÙ_-R, ,Näc-lE-TþéP-R]Ì-¤éTc-T«äN-P, ,qE-GÓT-MéT-N@]-ƒ-UäN-]MéT, ,TNC-›-_ÉCc-lÉc-UÉ_-«äc-`, ,SP-NE-CPéP-R]Ì-Eé-aäc-Rc, ,qE-GÓT-­éN-R-U-TKE-P, ,TNC-CÉc-qE-GÓT-FÉc-UÉ-]MéT, ,]éP-Kä-‡E-`C-`-céCc-R, ,TKE-NCéc-TNC-PÉ-]HÉCc-aÉ-P, - 80 -
 • 83. Bodhicharyavatara@20B PHYED BYAS PAR GNAS PA LA, ,GLO BUR CHI BDAG ONGS NASNI, ,KYI HUD BCOM ZHES SEMS PAR GYUR, ,MYA NGAN SHUGS KYISSKRANGS PA YI, ,MIG DMAR GDONG LA MCHI MA DZAG ,NYE DU RETHAG CHAD PA DANG, ,GSHIN RJEI PHO NYAI BZHIN LA BLTA, ,RANG SDIG DRAN PAS GDUNG PA DANG, ,DMYAL BAI SGRA NI THOS PAYIS, ,SKRAG PAS MI GTZANG LUS GOS SHING, ,MYOS PAR GYUR TSECI ZHIG BYA, ,KHYOD NI NYA GSON GRE BA LTAI, ,TSE DIR JIGSDANG LDAN GYUR NA, ,SDIG BYAS DMYAL BA MI BZAD PAI, ,SDUG BSNGAL RNAMS NI SMOS CI DGOS, ,CHU TSAN GYIS NI REG PANA, ,GZHON SHA CAN LA RAB TSA BAI, ,DMYAL BA YI NI LAS BYASNAS, ,CI PHYIR DI LTAR BDE BAR GNAS, ,BRTZON MED BRAS BUDOD PA DANG, ,BZE RE CAN LA GNOD MANG ZHING, ,CHI BAS BZUNGBZHIN LHA DRA BA, ,KYI HUD SDUG BSNGAL DAG GIS BCOM, ,MI YIGRU LA BRTEN NAS SU, ,SDUG BSNGAL CHU BO CHE LAS SGROL, ,GRUDI PHYI NAS RNYED DKA BAS, ,RMONGS PA DUS SU GNYID MA LOG,DGA BAI RGYU NI MTHA YAS PAI, ,DAM CHOS DGABAI MCHOG SPANGS NAS, ,SDUG BSNGAL RGYU YIS G-YENG BA DANG,,RGOD SOGS LA KHYOD CI PHYIR DGA, ,SKYID LUG MED DANG DPUNGTSOGS DANG, ,LHUR BLANG BDAG NYID DBANG BYA DANG, ,BDAG DANGGZHAN DU MNYAM PA DANG, ,BDAG DANG GZHAN DU BRJE BAR GYIS,,BDAG GIS BYANG CHUB GA LA ZHES, ,SKYID LUG PAR NI MI BYA STE,,DI LTAR DE BZHIN GSHEGS PA NI, ,BDEN PA GSUNG BAS BDEN DIGSUNGS, ,SBRANG BU SHA SBRANG BUNG BA DANG, ,DE BZHIN SRIN BURGANG GYUR PA, ,DES KYANG BRTZON PAI STOBS BSKYED NA, ,BYANGCHUB THOB DKA BLA MED THOB, ,BDAG LTA RIGS KYIS MIR SKYESLA, ,PHAN DANG GNON PAI NGO SHES PAS, ,BYANG CHUB SPYOD PA MABTANG NA, ,BDAG GIS BYANG CHUB CIS MI THOB, ,ON TE RKANG LAGLA SOGS PA, ,BTANG DGOS BDAG NI JIGS SHI NA, - 81 -
 • 84. Bodhicharyavatara{@21A}", ,™É-NE-^E-T-U-NoN-R_, ,éEc-Rc-TNC-PÉ-]HÉCc-R_-N, ,T `-R-qä-T-uEc-UäN-OØ, ,`P-uEc-OØ-U_-TFN-R-NE-, ,NTÒC-NE-T~äC-NE-CaäCc-]nÙ_-nÉ, ,qE-GÓT-MéT-R_-UÉ-]nÙ_-_é, ,TNC CÉc-qE-GÓT-±ãT-R-^É, ,¥àC-T¢`-]NÉ-PÉ-WêN-^éN-Nä, ,ÒC-‰Õ-? BéE-T…C-CPéN-Tc`-pÉ_, ,`Òc--TKéN-R]Ì-¥àC-T¢`-TZÉP, ,©P-R-AØP-lE-Ccé-NoN-lÉ, ,UÉ-TNä-T-^Éc-PN-UäN-qäN, ,Nä-Tc-¥àC-T¢`-UE-Ré-NC ,CZéU-pÉ_-UÉ-TNä-GÓE-TéN-q, ,Ccé-NoN-S`-R-]NÉ-]x-T, ,©P-R-UGéC-CÉc-U-UXN-Nä, ,Gé-C-aÉP-LÞ-]HU-Ré-^Éc, ,PN-GäP-NRC-UäN-Ccé-T_-UXN,,WêN-U-`-céCc-®ÉP-R-`]E-, ,]xäP-Rc-MéC-U_-®é_-T_-UXN, ,Nä-`-CéUc-Pc-pÉ-Pc-PÉ, ,_ÉU-nÉc-_E-CÉ-a-^E-CKéE-, ,CE-Wå-_E-CÉ-`Òc-`-PÉ, ,WêN-céCc-›-TÒ]Ì-ƒé-«äc-R, ,Nä-Wå-a-`-céCc-CKéE-T, ,Nä-`-N@]-T-FÉ-ZÉC-^éN, ,¥ÉC-R-§E-pÉ_-¥àC-T¢`-UäN, ,UBc-R]Ì-pÉ_-P-UÉ-NC]-UäN, ]NÉ-›_-`éC-R_-ŒéC-R-NE-, ,¥ÉC-Rc-cäUc-NE-`Òc-`-CPéN, ,TcéN-PUc-lÉc-PÉ-`Òc-TNä-`, ,UBc-R-^Éc-PÉ-cäUc-TNä-P, ,CZP-NéP-]Bé_-T_-CPc-lE-PÉ, ,£ÉE-Šä-FP-NC-FÉ-¤ä-«é, ,]NÉ-PÉ-qE-GÓT-cäUc-¤éTc-lÉc, , ¢éP-nÉ-¥ÉC-R-N-qäN-FÉE-, ,TcéN-PUc-”-UWê-¥àN-qäN-pÉ_, ,IP-Méc-ŽUc-Rc-UGéC-LÞ-TaN, ,Nä-Tc-«é-E`-AØP-cä`-T]Ì, ,qE-GÓT-cäUc-lÉ-Œ-ZéP-Pc, ,TNä-Pc-TNä-T_-]ué-T-`, ,cäUc-aäc-cÒ-ZÉC-¬ÉN-`ÒC-]nÙ_, ,cäUc-FP-NéP-uÚT-q-pÉ_-NRÒE-, ,Uéc-TŒP-NC]-NE-Né_-T-^ÉP, ,Uéc-R-¥àC-T¢`-]HÉCc-R-NE-, ,Nä-^É-SP-^éP-TcU-Rc-T«äN, ,Nä-›_-UÉ-UMÑP-péCc-§Ec-Kä, ,Uéc-NE-E-”`-NC]-NE-Né_, ,Ÿâ_-`äP-NTE-T¬ã_-¤éTc- - 82 -
 • 85. Bodhicharyavatara@21A *, ,LCI DANG YANG BA MA DPYAD PAR, ,RMONGS PAS BDAG NIJIGS PAR ZAD, ,BSKAL PA BYE BA GRANGS MED DU, ,LAN GRANGS DUMAR BCAD PA DANG, ,DBUG DANG BSREG DANG GSHEGS GYUR GYI,,BYANG CHUB THOB PAR MI GYUR RO, ,BDAGGIS BYANG CHUB SGRUB PA YI, ,SDUG BSNGAL DI NI TSOD YOD DE,,ZUG RNGU ? KHONG BRLAG GNOD BSAL PHYIR, ,LUS RMA BTOD PAISDUG BSNGAL BZHIN, ,SMAN PA KUN KYANG GSO DPYAD KYI, ,MI BDEBA YIS NAD MED BYED, ,DE BAS SDUG BSNGAL MANG PO DAG ,GZHOMPHYIRMI BDE CHUNG BZOD BYA, ,GSO DPYAD PHAL PA DI DRA BA, ,SMANPA MCHOG GIS MA MDZAD DE, ,CHO GA SHIN TU JAM PO YIS, ,NADCHEN DPAG MED GSO BAR MDZAD, ,TSOD MA LA SOGS SBYIN PA LAANG,,DREN PAS THOG MAR SBYOR BAR MDZAD, ,DE LA GOMSNAS PHYI NAS NI, ,RIM GYIS RANG GI SHA YANG GTONG, ,GANG TSERANG GI LUS LA NI, ,TSOD SOGS LTA BUI BLO SKYES PA, ,DE TSESHA LA SOGS GTONG BA, ,DE LA DKA BA CI ZHIG YOD, ,SDIG PASPANG PHYIR SDUG BSNGAL MED, ,MKHAS PAI PHYIR NA MI DGA MED,DI LTAR LOG PAR RTOG PA DANG, ,SDIG PAS SEMS DANG LUS LAGNOD, ,BSOD NAMS KYIS NI LUS BDE LA, ,MKHAS PA YIS NI SEMS BDENA, ,GZHAN DON KHOR BAR GNAS KYANG NI, ,SNYING RJE CAN DAG CISTE SKYO, ,DI NI BYANG CHUB SEMS STOBS KYIS, ,SNGON GYI SDIG PA ZAD BYED CING, ,BSOD NAMS RGYA MTSO SDUDBYED PHYIR, ,NYAN THOS RNAMS PAS MCHOG TU BSHAD, ,DE BAS SKYONGAL KUN SEL BAI, ,BYANG CHUB SEMS KYI RTA ZHON NAS, ,BDE NASBDE BAR GRO BA LA, ,SEMS SHES SU ZHIG SGYID LUG GYUR, ,SEMSCAN DON GRUB BYA PHYIR DPUNG, ,MOS BRTAN DGA DANG DOR BA YIN,,MOS PA SDUG BSNGAL JIGS PA DANG, ,DE YI PHAN YON BSAM PASBSKYED, ,DE LTAR MI MTHUN PHYOGS SPANGS TE, ,MOS DANG NGARGYAL DGA DANG DOR, ,LHUR LEN DBANG BSGYUR STOBS - 83 -
 • 86. Bodhicharyavatara{@21B}lÉc-PÉ, ,TþéP-]uÚc-§ä`-pÉ_-]TN-R_-q, ,TNC-NE-CZP-nÉ-Iäc-R-PÉ, ,NRC-UäN-TNC-CÉc-CZéU-q-¤ä, ,CE-OØ-Iäc-R-_ä-_ä-`]E-, ,T `-R-”-UWê-N-]nÙ_-T, ,Iäc-N-þéU-R-Nä-^É-PÉ, ,G-^E-TNC-`-U-UMéE-P, , ¥àC-T¢`-NRC-LÞ-UäN-R]Ì-CPc, ,TNC-Cé-FÉ-pÉ_-£ÉE-U-Cc, ,TNC-NE-CZP-nÉ-^éP-KP-PÉ, ,UE-Ré-TNC-CÉc-T±ãT-q-¤ä,,Nä-`-^éP-KP-_ä-_ä-^E-, ,T `-R-”-UWêc-CéUc-]nÙ_-P, ,TNC-PÉ-^éP-KP-G-`-^E-, ,CéUc-R-PU-^E-U-«äc-Kä,,HÉ-ZÉC-›_-‹äN-«ä-T-PÉ, ,TNC-CÉc-NéP-UäN-qc-R-UW_, ,TNC-CÉc-TFéU-œP-U-UGéN-FÉE-, ,NC]-¤éP-GäP-Ré]Ì-TNä-U-qÉP, ,T¤P-`-q-T-U-qc-NE-, ,NTÒ`-Ré]Ì-TcU-R-’éCc-U-qc, ,]HÉCc-`-UÉ-]HÉCc-U-qÉP-NE-, ,IU-MC-TNä-U-qÉP-P-TNC ,U-^É-UE`-nÉ-ÒC-‰Õ-NE-, ,¥àC-T¢`-]T]-ZÉC-T«äN-R_-N, ,TNC-PÉ-¢éP-NE-N-›_-^E-, ,Géc-`-Uéc-NE-{`-T-^Éc, ,SéEc-R-]NÉ-]x-qÙE-T_-nÙ_, ,cÒ-ZÉC-Géc-`-Uéc-R-CKéE-, ,NCä-T]Ì-péCc-PÉ-MUc-FN-lÉ,,þ-T-Uéc-R_-MÑT-Rc-CcÒEc, ,Nä-^É-þ-T-ŒC-LÞ-PÉ, ,ŽU-©ÉP-]{c-TÒ-T¡éUc-Rc-cé, ,¥àC-T¢`-^ÉN-UÉ-TNä-T-NE-, ,]HÉCc-R-ŽU-R-¦-WêCc-NE-, ,]NéN-R-ŽUc-NE-{`-T-PÉ, ,¥ÉC-R-­éN-`c-]qÙE-T_-]nÙ_, ,^ÉN-`-TcUc-R]Ì-NCä-qc-Rc, ,CE-NE-CE-OØ-]ué-]nÙ_-T, ,Nä-NE-Nä_-PÉ-TcéN-PUc-Näc, ,]{c-TÒ]Ì-^éP-nÉc-UEéP-UGéN-]nÙ_, ,¥ÉC-R-qäN-R-TNä-]NéN-lE-, ,CE-NE-CE-OØ-]ué-]nÙ_-T, ,Nä-NE-Nä_-PÉ-¥ÉC-R-Näc, ,¥àC-T¢`-UWêP-nÉc-ŽU-R_-]HéUc, ,”-Gä-xÉ-TE-Tcä`-T]Ì-Rz]Ì-£ÉE-Ré_-CPc, ,”`-T]Ì-CcÒE-£P-c-lÉc-CÉ-TŠÉN-T«äN-qc-R, MÑT-]éN-lÉc-”c-Rz-`c-qÙE-`Òc-UGéC-FP,, - 84 -
 • 87. Bodhicharyavatara@21B KYIS NI, ,BRTZON GRUS SPEL PHYIR BAD PAR BYA, ,BDAGDANG GZHAN GYI NYES PA NI, ,DPAG MED BDAG GIS GZHOM BYA STE,,GANG DU NYES PA RE RE LAANG, ,BSKAL PA RGYA MTSO ZAD GYURBA, ,NYES ZAD RTZOM PA DE YI NI, ,CHA YANG BDAG LA MA MTHONGNA, ,SDUG BSNGAL DPAG TU MED PAI GNAS, ,BDAG GO CI PHYIR SNYING MAGAS, ,BDAG DANG GZHAN GYI YON TAN NI, ,MANG PO BDAG GIS BSGRUBBYA STE, ,DE LA YON TAN RE RE YANG, ,BSKAL PA RGYA MTSOS GOMSGYUR NA, ,BDAG NI YON TAN CHA LA YANG, ,GOMSPA NAM YANG MA SKYES TE, ,JI ZHIG LTAR RNYED SKYE BA NI, ,BDAGGIS DON MED BYAS PA MTSAR, ,BDAG GIS BCOM LDAN MA MCHOD CING,,DGA STON CHEN POI BDE MA BYIN, ,BSTAN LA BYA BA MA BYASDANG, ,DBUL POI BSAM PA RDZOGS MA BYAS, ,JIGSLA MI JIGS MA BYIN DANG, ,NYAM THAG BDE MA BYIN NA BDAG ,MAYI MNGAL GYI ZUG RNGU DANG, ,SDUG BSNGAL BA ZHIG BSKYED PARZAD, ,BDAG NI SNGON DANG DA LTAR YANG, ,CHOS LA MOS DANG BRALBA YIS, ,PHONGS PA DI DRA BYUNG BAR GYUR, ,SU ZHIG CHOS LAMOS PA GTONG, ,DGE BAI PHYOGS NI THAMS CAD KYI, ,RTZA BA MOSPAR THUB PAS GSUNGS, ,DE YI RTZA BA RTAG TU NI, ,RNAM SMINBRAS BU BSGOMS PAS SO, ,SDUG BSNGAL YID MI BDE BA DANG,,JIGS PA RNAM PA SNA TSOGS DANG, ,DOD PA RNAMS DANG BRALBA NI, ,SDIG PA SPYOD LAS BYUNG BAR GYUR, ,YID LA BSAMS PAIDGE BYAS PAS, ,GANG DANG GANG DU GRO GYUR BA, ,DE DANG DERNI BSOD NAMS DES, ,BRAS BUI YON GYIS MNGON MCHOD GYUR,,SDIG PA BYED PA BDE DOD KYANG, ,GANG DANG GANG DU GROGYUR BA, ,DE DANG DER NI SDIG PA DES, ,SDUG BSNGAL MTSON GYISRNAM PAR JOMS, ,RGYA CHE DRI BZANG BSEL BAI PADMAI SNYINGPOR GNAS, ,RGYAL BAI GSUNG SNYAN ZAS KYIS GZI BRJID BSKYEDBYAS PA, THUB OD KYIS RGYAS PADMA LAS BYUNG LUS MCHOG CAN,, - 85 -
 • 88. Bodhicharyavatara{@22A} ", ,”`-T]Ì-UOØP-CPc-TNä-CaäCc-~c-cÒ-NCä-Tc-]nÙ_, ,CaÉP-Šä]Ì-«äc-TÒc-RCc-R-U-`Òc-TbÖc-Rc-aÉP-LÞ-IU-MC-FÉE-, ,_T-LÞ-W-T]Ì-Uä-^Éc-T[Öc-T]Ì-Ec-[ÖP-`Òc-`-ƒàCc-nÙ_-`, ,]T_-T]Ì-_`-uÉ-UOØE-MÑE-CÉc-T¦àP-a-^É-OØU-TÒ-T”_-ŸCc-aÉE-, ,aÉP-LÞ-]T_-T]Ì-™Cc-lÉ-c-CZÉ_-ŸâE-T-UÉ-NCä-UE-Réc-]nÙ_, ,Nä-Tc-NCä-`-Uéc-q-ZÉE-, ,DØc-R-IÉN-OØ-T¡éU-R_-q, ,é-Šä-”`-UWP-Gé-C-^Éc, ,TþUc-Pc-E-”`-T¡éU-R_-q, ,NE-Ré_-]qé_-R-TŒCc-Pc-PÉ, ,TþU-UU-^E-P-UÉ-TþU-q, ,U-TþUc-R-PÉ-UGéC-^ÉP-nÉ, ,TþUc-Pc-œéC-R_-UÉ-q]é, ,«ä-T-CZP-OØ-Nä-CéUc-aÉE-, ,¥ÉC-NE-¥àC-T¢`-]Sä`-T_-]nÙ_, ,CZP-NE-]{c-TÒ]Ì-OØc-lE-PÉ, ,NUP-]nÙ_-Nä-^E-±ãT-UÉ-]nÙ_, ,`c-NE-IéP-UéEc-QÖc-Rc-Kä, ,CcÒU-Ré-NC-`-E-”`-q, ,TNC-IÉN-CFÉC-TÒc-q]é-Zäc, ,]NÉ-PÉ-`c-lÉ-E-”`-IÉN, ,IéP-UéEc-NTE-UäN-]HÉC-ŒäP-]NÉc, ,_E-NéP-±ãT-R_-UÉ-QÖc-Rc, ,]ué-Tc-TNC-›_-UÉ-QÖc-Kä, ,Nä-Tc-TNC-CÉc-]NÉ-q]é, ,CZP-NC-NUP-R]Ì-`c-qäN-P, ,TNC-IÉN-lE-PÉ-HÉ-›_-]OØC ,E-”`-nÉc-PÉ-UÉ-qc-Kä, ,TNC-`-E-”`-UäN-R-UGéC ,aÉ-T]Ì-´ã`-NE-zN-nÙ_-P, , Bî-^E-UB]-œÉE-›-TÒ_-­éN, ,C`-Kä-TNC-IÉN-IU-GÓE-P, ,›ßE-T-GÓE-OØ]E-CPéN-R_-qäN, ,[ÖU-TFc-þé`-T-Né_-T-`, ,SéEc-`c-M_-T-^éN-NU-FÉ, ,E-”`-þé`-T-T«äN-Rc-PÉ, ,GäP-Ré-^Éc-lE-MÑT-R_-N@], ,Nä-Tc-cäUc-PÉ-TŒP-R-^Éc, ,›ßE-T-ŽUc-PÉ-CZéU-q-¤ä, ,TNC-PÉ-›ßE-Tc-SU-qc-P, ,BUc-CcÒU-”`-]NéN-TZN-CN-]nÙ_, ,TNC-CÉc-AØP-`c-”`-q-¤ä, ,TNC-`c-cÒ-^E-”`-UÉ-q, ,”`-T-cäE-Cä]Ì-~c-TNC-CÉc, ,E-”`- - 86 -
 • 89. Bodhicharyavatara@22A *, ,RGYAL BAI MDUN GNAS BDE GSHEGS SRAS SU DGE BASGYUR, ,GSHIN RJEI SKYES BUS PAGS PA MA LUS BSHUS PAS SHIN TUNYAM THAG CING, ,RAB TU TSA BAI ME YIS BZHUS BAI ZANGS ZHUNLUS LA BLUGS GYUR LA, ,BAR BAI RALGRI MDUNG THUNG GIS BSNUN SHA YI DUM BU BRGYAR LHAGS SHING,,SHIN TU BAR BAI LCAGS KYI SA GZHIR LHUNG BA MI DGE MANG POSGYUR, ,DE BAS DGE LA MOS BYA ZHING, ,GUS PA NYID DU BSGOM PARBYA, ,RDO RJE RGYAL MTSAN CHO GA YIS, ,BRTZAMS NAS NGA RGYALBSGOMPAR BYA, ,DANG POR BYOR PA BRTAGS NAS NI, ,BRTZAM MAM YANG NAMI BRTZAM BYA, ,MA BRTZAMS PA NI MCHOG YIN GYI, ,BRTZAMS NASLDOG PAR MI BYAO, ,SKYE BA GZHAN DU DE GOMS SHING, ,SDIG DANGSDUG BSNGAL PHEL BAR GYUR, ,GZHAN DANG BRASBUI DUS KYANG NI, ,DMAN GYUR DE YANG SGRUB MI GYUR, ,LASDANG NYON MONGS NUS PAS TE, ,GSUM PO DAG LA NGA RGYAL BYA,,BDAG NYID GCIG BUS BYAO ZHES, ,DI NI LAS KYI NGA RGYALNYID, ,NYON MONGS DBANG MED JIG RTEN DIS, ,RANG DON SGRUBPAR MI NUS PAS, ,GRO BAS BDAG LTAR MI NUS TE, ,DE BAS BDAGGIS DI BYAO, ,GZHAN DAG DMAN PAI LAS BYED NA, ,BDAG NYIDKYANG NI JI LTAR DUG ,NGA RGYAL GYIS NI MI BYAS TE, ,BDAG LANGA RGYAL MED PA MCHOG ,SHI BAI SBRUL DANG PHRAD GYUR NA, ,KHA YANG MKHA LDING LTA BUR SPYOD, ,GAL TE BDAG NYID NYAMCHUNG NA, ,LTUNG BA CHUNG DUANG GNOD PAR BYED, ,ZHUM BCASRTZOL BA DOR BA LA, ,PHONGS LAS THAR BA YOD DAM CI, ,NGA RGYALRTZOL BA BSKYED PAS NI, ,CHEN PO YIS KYANG THUB PAR DKA, ,DEBASSEMS NI BRTAN PA YIS, ,LTUNG BA RNAMS NI GZHOM BYA STE, ,BDAGNI LTUNG BAS PHAM BYAS NA, ,KHAMS GSUM RGYAL DOD BZHAD GADGYUR, ,BDAG GIS KUN LAS RGYAL BYA STE, ,BDAG LAS SU YANGRGYAL MI BYA, ,RGYAL BA SENG GEI SRAS BDAG GIS, ,NGA RGYAL - 87 -
 • 90. Bodhicharyavatara{@22B} ]NÉ-`-CPc-R_-q, ,]ué-CE-E-”`-nÉc-TFéU-Nä, ,IéP-UéEc-E-”`-FP-U-^ÉP, ,E-”`-FP-Nu]Ì-NTE-UÉ-]ué, ,Nä-NC-E-”`-Nu-NTE-]nÙ_, ,IéP-UéEc-E-”`-nÉc-BäEc-PÉ, ,EP-]ué_-E-”`-nÉc-tÉN-FÉE-, ,UÉ-^É-NC]-¤éP-TFéU-R-NE-, ,CZP-nÉ-c-]Ì-{P-NE-PÉ, ,‚äP-R-UÉ-¥àC-IU-GÓE-NE-, ,MUc-FN-OØ-PÉ-T‹c-R_-]nÙ_, ,E-”`-nÉc-BäEc-N@]-MÑT-FP, ,Nä-^E-E-”`-FP-CKéCc-P, ,NUP-R-FÉ-]x-^ÉP-R-µéc, ,CE-ZÉC-E-”`-Nu-`c-”`-pÉ_-E-”`-]GE-, ,Nä-PÉ-E-”`-FP-NE-ŽU-”`-NR]-Nä-IÉN, ,CE-ZÉC-E-”`-Nu-TNé-T-^E-Eäc-TFéU-¤ä, ,]ué-`-]NéN-TZÉP-”`-T]Ì-]{c-TÒ-’éCc-R_-qäN, ,IéP-UéEc-péCc-lÉ-téN-CPc-P, ,ŽU-R-¤éE-OØ-~P-CÒCc-Kä, ,Y-`-céCc-Rc-cäE-Cä-TZÉP, ,IéP-UéEc-WêCc-lÉc-UÉ-WÓCc-q, ,IU-E-Gä-ME-qÙE-nÙ_-lE-, ,UÉ-^Éc-UÉC-PÉ-? T~ÚE-T-›_, ,Nä-TZÉP-IU-E-qÙE-nÙ_-lE-, ,IéP-UéEc-NTE-OØ-UÉ-]nÙ_-q, ,TNC-PÉ-T~äCc-Kä-TcN-nÙ_-KU, ,TNC-CÉ-UCé-Té-TFN-lE-ƒ, ,ŽU-R-AØP-OØ-IéP-UéEc-R]Ì, ,Nu-`-]OØN-R_-UÉ-q]é, ,Nä-TZÉP-CPc- Tc-MUc-FN-OØ, ,_ÉCc-R-`c-PÉ-CZP-UÉ-­N, ,þäN-Ué]Ì-TNä-]{c-]NéN-R-›_, ,]NÉ-^Éc-q-T]Ì-`c-CE-^ÉP, ,`c-Nä-`-PÉ-Zä-P-q-¤ä, ,`c-Näc-UÉ-EéUc-NC]-T_-q, ,TNä-T]Ì-NéP-OØ-`c-qc-lE-, ,TN-]nÙ_-UÉ-]nÙ_-CKé`-UäN-lÉ, ,CE-CÉ-`c-IÉN-TNä-]nÙ_-T, ,Nä-`c-UÉ-qäN-HÉ-›_-TNä, ,§à-uÉ]Ì-? cé_-GCc-´E-þÉ-›]Ì. ,]NéN-R-ŽUc-lÉc-UÉ-EéUc-P, ,ŽU-©ÉP-TNä-`-ZÉ-T-^É, ,TcéN-PUc-lÉc-›-FÉ-¤ä-EéUc, ,Nä-›c-`c-W_-pÉP-q]Ì-pÉ_, ,IÉ-U-päN-OØc-COØEc-R-^É, ,‚E-GäP-UWê-zN-UWê_-]HÒC-›_,,`c-Nä-`-^E-]HÒC-R_-q,, - 88 -
 • 91. Bodhicharyavatara@22B DI LA GNAS PAR BYA, ,GRO GANG NGA RGYAL GYIS BCOM DE,,NYON MONGS NGA RGYAL CAN MA YIN, ,NGA RGYAL CAN DGRAI DBANGMI GRO, ,DE DAG NGA RGYAL DGRA DBANG GYUR, ,NYON MONGS NGARGYAL GYIS KHENGS NI, ,NGAN GROR NGA RGYAL GYIS KHRID CING,,MI YIDGA STON BCOM PA DANG, ,GZHAN GYI ZAS ZAI BRAN DANG NI,,GLEN PA MI SDUG NYAM CHUNG DANG, ,THAMS CAD DU NI BRNYAS PARGYUR, ,NGA RGYAL GYIS KHENGS DKA THUB CAN, ,DE YANG NGARGYAL CAN GTOGS NA, ,DMAN PA CI DRA YIN PA SMROS, ,GANG ZHIGNGARGYAL DGRA LAS RGYAL PHYIR NGA RGYAL CHANG, ,DE NI NGA RGYALCAN DANG RNAM RGYAL DPA DE NYID, ,GANG ZHIG NGA RGYAL DGRABDO BA YANG NGES BCOM STE, ,GRO LA DOD BZHIN RGYAL BAIBRAS BU RDZOGS PAR BYED, ,NYON MONGS PHYOGS KYI KHROD GNASNA, ,RNAM PASTONG DU SRAN GZUGS TE, ,WA LA SOGS PAS SENG GE BZHIN, ,NYONMONGS TSOGS KYIS MI TSUGS BYA, ,NYAM NGA CHE THANG BYUNG GYURKYANG, ,MI YIS MIG NI ? BSRUNG BA LTAR, ,DE BZHIN NYAM NGABYUNG GYUR KYANG, ,NYON MONGS DBANG DU MI GYUR BYA, ,BDAG NIBSREGS TE BSAD GYUR TAM, ,BDAG GI MGO BO BCAD KYANG BLA, ,RNAMPA KUN DU NYON MONGS PAI, ,DGRA LA DUD PAR MI BYAO, ,DEBZHIN GNAS SKABS THAMS CAD DU, ,RIGS PA LAS NI GZHAN MI SPYAD,,RTZED MOI BDE BRAS DOD PA LTAR, ,DI YIS BYABAI LAS GANG YIN, ,LAS DE LA NI ZHE NA BYA STE, ,LAS DES MINGOMS DGA BAR BYA, ,BDE BAI DON DU LAS BYAS KYANG, ,BADGYUR MI GYUR GTOL MED KYI, ,GANG GI LAS NYID BDE GYUR BA,,DE LAS MI BYED JI LTAR BDE, ,SPU GRII ? SOR CHAGS SBRANGRTZILTAI; ,DOD PA RNAMS KYIS MI NGOMS NA, ,RNAM SMIN BDE LA ZHIBA YI, ,BSOD NAMS KYIS LTA CI STE NGOMS, ,DE LTAS LAS TSARPHYIN BYAI PHYIR, ,NYI MA PHYED DUS GDUNGS PA YI, ,GLANG CHENMTSO PHRAD MTSOR JUG LTAR, ,LAS DE LA YANG JUG PAR BYA,, - 89 -
 • 92. Bodhicharyavatara{@23A} ", ,¤éTc-IUc-R-NE-Šäc-]{ä`-P, ,†_-q]Ì-NéP-OØ-Né_-T_-q, ,`äCc-R_-ÉP-P-pÉ-U-NE-, ,pÉ-U-]NéN-Rc-Nä-§E-q, ,]MT-‹ÉE-Nu-NE-ŸP-FÉC-LÞ, ,C^Ò`-Eé_-_`-B-ŸCc-R-TZÉP, ,IéP-UéEc-UWêP-`c-CÒ_-q-ZÉE-, ,IéP-UéEc-Nu-ŽUc-CZéU-R_-TKäC ,C^Ò`-OØ-_`-uÉ-ŸâE-nÙ_-P, ,]HÉCc-Rc-rÙ_-OØ-`äP-R-›_, ,Nä-TZÉP-xP-R]Ì-UWêP-aé_-P, ,Nr`-T]Ì-]HÉCc-xP-rÙ_-OØ-ƒE-, ,HÉ-›_-tC-`-TŒäP-TFc-Pc. ,OØC-PÉ-`Òc-`-mT-]nÙ_-T, ,Nä-TZÉP-‚Cc-PÉ-‹äN-R-P, ,Iäc-Rc-cäUc-`-mT-R_-]nÙ_, ,^ÒEc-U_-T@E-T]Ì-¦éN-TAØ_-`, ,_`-uÉ-MéCc-Rc-xÚE-T¥N-Nä, ,Té-P-CcéN-T¥ÉCc-]HÉCc-R-›_, ,TŒá`-[ÖCc-FP-nÉc-Nä-TZÉP-±ÉU, ,Nä-Tc-RE-OØ-³ã`-]éEc-P, ,HÉ-›_-_ÉEc-R_-œE-T-›_, ,Nä-TZÉP-CIÉN-NE-£éU-]éEc-P, ,rÙ_-OØ-Nä-NC-T„éC-R_-q, ,Iäc-R-qÙE-T-_ä-_ä-ZÉE-, ,TNC-`-©N-Pc-FÉ-Pc-lE-, ,TNC-`-pÉc-]NÉ-UÉ-]qÙE-E, , Nä-›_-q-Zäc-^ÒP-_ÉE-TcU, ,HÉ-›_-CPc- Tc-]NÉ-NC-`, ,xP-R-CéUc-R-IÉN-]nÙ_-Zäc, ,”à-]NÉ-^Éc-PÉ-zN-R]U, ,_ÉCc-R]Ì-`c-PÉ-]NéN-R_-q, ,FÉ-Pc-`c-qäN-¢éP-_é`-Pc, ,MUc-FN-`-PÉ-UMÑ-^éN-R, ,Nä-›_-TC ^éN-CKU-xP-Kä, ,TNC-IÉN-œE-T-^E-T_-q, ,HÉ-›_-…àE-PÉ-]ué-T-NE-, ,]éE-Tc-aÉE-T`-NTE-T¬ã_-T, ,Nä-TZÉP-³é-Tc-NTE-T¬ã_-Kä, ,Nä-›_-P-PÉ-]uÚT-R_-]nÙ_, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, TþéP-]uÚc-T¤P-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-TOØP-R]é,, ,,Nä-›_-TþéP-]uÚc-T«äN-Pc-PÉ, ,^ÉN-PÉ-KÉE-Eä-]XËP-`-TZC ,cäUc-PÉ-ŽU-R_-C^äEc-R]Ì-UÉ, ,IéP-UéEc-UGÉ-T]Ì-zC-P-CPc, ,`Òc-NE-cäUc-PÉ-NTäP-R-^Éc, ,ŽU-R_- - 90 -
 • 93. Bodhicharyavatara@23A *, ,STOBS NYAMS PA DANG RJES BREL NA, ,SLAR BYAI DON DUDOR BAR BYA, ,LEGS PAR ZIN NA PHYI MA DANG, ,PHYI MA DOD PASDE SPANG BYA, ,THAB RNYING DGRA DANG LHAN CIG TU, ,G-YULNGOR RAL KHA LHAGS PA BZHIN, ,NYON MONGS MTSONLAS GZUR BYA ZHING, ,NYON MONGS DGRA RNAMS GZHOM PAR BTEG,G-YUL DU RAL GRI LHUNG GYUR NA, ,JIGS PAS MYUR DU LEN PALTAR, ,DE BZHIN DRAN PAI MTSON SHOR NA, ,DMYAL BAI JIGSDRAN MYUR DU BLANG, ,JI LTAR KHRAG LA BRTEN BCASNAS; ,DUG NI LUS LA KHYAB GYUR BA, ,DE BZHIN GLAGS NI RNYEDPA NA, ,NYES PAS SEMS LA KHYAB PAR GYUR, ,YUNGS MAR BKANGBAI SNOD BKUR LA, ,RAL GRI THOGS PAS DRUNG BSDAD DE, ,BO NAGSOD BSDIGS JIGS PA LTAR, ,BRTUL ZHUGSCAN GYIS DE BZHIN SGRIM, ,DE BAS PANG DU SPRUL ONGS NA, ,JILTAR RINGS PAR LDANG BA LTAR, ,DE BZHIN GNYID DANG SNYOM ONGSNA, ,MYUR DU DE DAG BZLOG PAR BYA, ,NYES PA BYUNG BA RE REZHING, ,BDAG LA SMAD NAS CI NAS KYANG, ,BDAG LA PHYIS DI MIBYUNG NGA, ,DE LTAR BYA ZHES YUN RING BSAM, ,JI LTAR GNAS SKABS DI DAGLA, ,DRAN PA GOMS PA NYID GYUR ZHES, ,RGYU DI YIS NI PHRADPAAM, ,RIGS PAI LAS NI DOD PAR BYA, ,CI NAS LAS BYED SNGONROL NAS, ,THAMS CAD LA NI MTHU YOD PA, ,DE LTAR BAGYOD GTAM DRAN TE, ,BDAG NYID LDANG BA YANG BAR BYA, ,JI LTARRLUNG NI GRO BA DANG, ,ONG BAS SHING BAL DBANG BSGYUR BA,,DE BZHIN SPRO BAS DBANG BSGYUR TE, ,DE LTAR NA NI GRUB PARGYUR, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, BRTZONGRUSBSTAN PA ZHES BYA BA STE LEU BDUN PAO,, ,,DE LTAR BRTZONGRUS BSKYED NAS NI, ,YID NI TING NGE DZIN LA BZHAG ,SEMS NIRNAM PAR G-YENGS PAI MI, ,NYON MONGS MCHI BAI PHRAG NAGNAS, ,LUS DANG SEMS NI DBEN PA YIS, ,RNAM PAR - 91 -
 • 94. Bodhicharyavatara{@23B} C^äE-T-UÉ-]qÙE-Eé, ,Nä-Tc-]HÉC-ŒäP-§E-q-ZÉE-, ,ŽU-R_-ŒéC-R-^éEc-cÒ-Né_, ,GCc-R]Ì-pÉ_-NE-‹äN-céCc-`, ,~äN-Rc-]HÉC-ŒäP-UÉ-§éE-¤ä, ,Nä-Tc-]NÉ-NC-^éEc-§éEc-`, ,UBc-Rc-]NÉ-›_-NoN-R_-q, ,ZÉ-CPc-_T-LÞ-œP-R]Ì-ŸC-UMéE-CÉc, ,IéP-UéEc-ŽU-R_-]HéUc-R_-aäc-qc-Pc, ,MéC-U_-ZÉ-CPc-TV`-q-Nä-^E-PÉ, ,]HÉC-ŒäP-GCc-R-UäN-`-UEéP-NCc-]uÚT, ,UÉ-ŒC-cÒ-ZÉC-UÉ-ŒC-`, ,^E-NC-GCc-R_-qäN-R-^éN, ,Näc-PÉ-Wå-_Tc-¤éE-zC-LÞ, ,¥àC-R-UMéE-T_-^éE-UÉ-]nÙ_, ,U-UMéE-P-PÉ-NC_-UÉ-]nÙ_, ,^ÉN-lE-UIU-]HéC-UÉ-]nÙ_-`, ,UMéE-^E-EéUc-R_-UÉ-]nÙ_-Tc, ,¢_-TZÉP-~äN-Rc-COØE-T_-]nÙ_, ,cäUc-FP--ŽUc-`-GCc-qc-P, ,^E-NC-IÉN-`-AØP-Pc-±ÉT, ,«é-T]Ì-cäUc-lE-]HÉC-R_-qäN, ,M-U_-r-EP-COØE-T_-]nÙ_, ,Nä-`-cäUc-R-]T]-ZÉC-CÉc, ,Wå-]NÉ-NéP-UäN-]N]-T_-]nÙ_, ,ŒC-R-UäN-R]Ì-UX]-Taäc-lÉc, ,C^ÒE-xÚE-Géc-lE-]HÉC-R_-]nÙ_, ,qÉc-NE- `-T-UIU-­éN-P, ,Eäc-R_-EP-]ué_-]ué-]nÙ_-Kä, , `-UÉ-UIU-R_-tÉN-qäN-P, ,qÉc-R-T¤äP-Rc-FÉ-ZÉC-q, , N-FÉC-CFÉC-CÉc-UX]-]nÙ_-`, ,^ÒN-VU-nÉc-PÉ-Nu_-^E-]nÙ_, ,NC]-T]Ì-CPc-`-té-qäN-Rc, ,cé-cé]Ì-«ä-Té-UDØ-T_-N@], ,SP-R_-µc-P-té-T_-qäN, ,TNC-lE-SP-`c-T„éC-R_-qäN, ,Nä-NC-EC-PÉ-U-UIP-P, ,té-Tc-EP-]ué_-]ué-T_-]nÙ_, ,UMé-`-zC-NéC-UIU-NE-]uP, ,NU]-`-E-”`-T¤éN-P-xäCc, ,UÉ-£P-TŠéN-P-BéE-té-«ä, ,PU-ZÉC-qÉc-`c-SP-R-MéT, qÉc-NE-]uéCc-P-qÉc-R-`, ,TNC-T¤éN-CZP-`-©éN-R-NE-, ,]Bé_-T_-NC]-T]Ì-CKU-`-céCc, ,UÉ-NCä-FÉc-lE-Eäc-R_-]qÙE-, ,Nä-›_-TNC-NE- - 92 -
 • 95. Bodhicharyavatara@23B G-YENG BA MI BYUNG NGO, ,DE BAS JIG RTEN SPANG BYAZHING, ,RNAM PAR RTOG PA YONGS SU DOR, ,CHAGS PAI PHYIR DANGRNYED SOGS LA, ,SRED PAS JIG RTEN MI SPONG STE, ,DE BAS DIDAG YONGS SPONGS LA, ,MKHAS PAS DI LTAR DPYAD PAR BYA, ,ZHIGNAS RAB TU LDAN PAI LHAG MTHONG GIS, ,NYON MONGS RNAM PARJOMS PAR SHES BYAS NAS, ,THOG MAR ZHI GNAS BTZAL BYA DE YANGNI, ,JIG RTEN CHAGS PA MED LA MNGON DGAS GRUB, ,MI RTAG SUZHIG MI RTAG LA, ,YANG DAG CHAGS PAR BYEDPA YOD, ,DES NI TSE RABS STONG PHRAG TU, ,SDUG PA MTHONG BARYONG MI GYUR, ,MA MTHONG NA NI DGAR MI GYUR, ,YID KYANGMNYAM JOG MI GYUR LA, ,MTHONG YANG NGOMS PAR MI GYUR BAS,,SNGAR BZHIN SRED PAS GDUNG BAR GYUR, ,SEMS CANRNAMS LA CHAGS BYAS NA, ,YANG DAG NYID LA KUN NAS SGRIB, ,SKYOBAI SEMS KYANG JIG PAR BYED, ,THA MAR MYA NGAN GDUNG BARGYUR, ,DE LA SEMS PA BA ZHIG GIS, ,TSE DI DON MED DA BARGYUR, ,RTAG PA MED PAI MDZA BSHES KYIS, ,G-YUNGDRUNG CHOS KYANG JIG PAR GYUR, ,BYIS DANG SKAL BA MNYAMSPYOD NA, ,NGES PAR NGAN GROR GRO GYUR TE, ,SKAL MI MNYAMPAR KHRID BYED NA, ,BYIS PA BSTEN PAS CI ZHIG BYA, ,SKAD CIGGCIG GIS MDZA GYUR LA, ,YUD TZAM GYIS NI DGRAR YANG GYUR,,DGABAI GNAS LA KHRO BYED PAS, ,SO SOI SKYE BO MGU BAR DKA,,PHAN PAR SMRAS NA KHRO BAR BYED, ,BDAG KYANG PHAN LAS BZLOGPAR BYED, ,DE DAG NGAG NI MA MNYAN NA, ,KHRO BAS NGAN GRORGRO BAR GYUR, ,MTHO LA PHRAG DOG MNYAM DANG GRAN, ,DMA LANGA RGYALBSTOD NA DREGS, ,MI SNYAN BRJOD NA KHONG KHRO SKYE, ,NAM ZHIGBYIS LAS PHAN PA THOB, BYIS DANG GROGS NA BYIS PA LA, ,BDAGBSTOD GZHAN LA SMOD PA DANG, ,KHOR BAR DGA BAI GTAM LASOGS, ,MI DGE CIS KYANG NGES PAR BYUNG, ,DE LTAR BDAG DANG - 93 -
 • 96. Bodhicharyavatara{@24A}", ,CZP-T¤äP-R, ,Näc-PÉ-SÒE-R_-]nÙ_-T_-N, ,Näc-lE-TNC-NéP-U-qc-`, ,TNC-lE-Nä-NéP-UÉ-]nÙ_-Tc, ,qÉc-`c-MC-_ÉE-qä`-T_-q, ,zN-P-NC]-Tc-UDØ-qc-Kä, ,]xÉc-GäP-IÉN-OØ-UÉ-]nÙ_-T_, ,M-U]Ì-R-VU-`äCc-R_-q, ,TÒE-Tc-Uä-KéC-´E-þÉ-TZÉP, ,Géc-lÉ-NéP-VU-ƒEc-Pc-PÉ, ,AØP-`c-¢éP-GN-U-UMéE-TZÉP, ,]xÉc-R-UäN-R_-CPc-R_-q, ,TNC-PÉ-‹äN-UE-TAØ_-¤É-TFc, ,TNC-`-UE-Ré-NC]-]é-Zäc, ,Nä-]x]Ì-£äUc-R-]GE-nÙ_-P, ,aÉ-T]Ì-]éC-LÞ-]HÉCc-R-«ä, ,Nä-Tc-ŽU-R_-éEc-R]Ì-^ÉN, ,CE-NE-CE-`-GCc-nÙ_-R, ,Nä-NE-Nä-T¥éEc-¤éE-]nÙ_-OØ, ,¥àC-T¢`-IÉN-OØ-nÙ_-FÉE-œE-, ,Nä-Tc-UBc-Rc-GCc-UÉ-q, ,GCc-R-`c-PÉ-]HÉCc-R-«ä, ,]NÉ-NC-_E-TZÉP-]Né_-]nÙ_-Tc, ,TŒP-R_-nÉc-Kä-_T-LÞ-ŒéCc, ,‹äN-R-NC-PÉ-UE-qÙE-ZÉE-, ,uCc-NE-£P-R-qÙE-nÙ_-lE-, ,‹äN-NE-uCc-T]Ì-WêCc-TFc-Kä, ,CE-OØ-]NéE-T]Ì-CKé`-UäN-Né, ,TNC-`-©éN-R-CZP-^éN-P, ,T¤éN-Rc-TNC-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,TNC-`-T¤éN-R-CZP-^éN-P, ,©N-Rc-UÉ-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,cäUc-FP-Uéc-R-¦-WêCc-R, ,”`-Tc-lE-PÉ-UÉ-UDØ-P, ,TNC-]x-EP-Rc-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-Tc-]HÉC ŒäP-TcU-T-TKE-, ,cäUc-FP-‹äN-R-UäN-`-©éN, ,‹äN-R-FP-`-UÉ-£P-TŠéN, ,_E-TZÉP-]uéCc-N@]-Nä-NC-CÉc, ,NC]-T-HÉ-›_-«ä-T_-]nÙ_, ,CE-pÉ_-qÉc-R-_E-NéP-PÉ, ,UäN-R_-NC]-T-UÉ-]qÙE-Tc, ,qÉc-R-]C]-^E-Taäc-UÉP-Zäc, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-ŽUc-lÉc-CcÒEc, ,PCc-P-_É-NCc-q-ŽUc-NE-, ,aÉE-ŽUc-UÉ-£P-ŠéN-UÉ-qäN, ,]uéCc-P-TNä-T-Nä-NC-NE-, ,PU-ZÉC-ŸP-FÉC-TNC-CPc-]nÙ_, ,SÒC-CU-Ÿ-BE-¤äE-R]U, ,šéP- - 94 -
 • 97. Bodhicharyavatara@24A *, ,GZHAN BSTEN PA, ,DES NI PHUNG PAR GYUR BAR ZAD, ,DESKYANG BDAG DON MA BYAS LA, ,BDAG KYANG DE DON MI GYUR BAS,,BYIS LAS THAG RING BYEL BAR BYA, ,PHRAD NA DGA BAS MGU BYASTE, ,DRIS CHEN NYID DU MI GYUR BAR, ,THA MAIPA TZAM LEGS PAR BYA, ,BUNG BAS ME TOG SBRANG RTZI BZHIN,,CHOS KYI DON TZAM BLANGS NAS NI, ,KUN LAS SNGON CHAD MAMTHONG BZHIN, ,DRIS PA MED PAR GNAS PAR BYA, ,BDAG NI RNYEDMANG BKUR STI BCAS, ,BDAG LA MANG PO DGA O ZHES, ,DE DRAISNYEMSPA CHANG GYUR NA, ,SHI BAI OG TU JIGS PA SKYE, ,DE BASRNAM PAR RMONGS PAI YID, ,GANG DANG GANG LA CHAGS GYUR PA,,DE DANG DE BSDONGS STONG GYUR DU, ,SDUG BSNGAL NYID DU GYURCING LDANG, ,DE BAS MKHAS PAS CHAGS MI BYA, ,CHAGS PA LAS NIJIGS PA SKYE, ,DI DAG RANG BZHIN DOR GYUR BAS, ,BRTAN PARGYIS TE RAB TU RTOGS, ,RNYED PA DAG NI MANG BYUNG ZHING,,GRAGS DANG SNYAN PA BYUNG GYUR KYANG, ,RNYED DANG GRAGS BAITSOGS BCAS TE, ,GANG DU DONG BAI GTOL MED DO, ,BDAG LASMOD PA GZHAN YOD NA, ,BSTOD PAS BDAG DGAR CI ZHIG YOD, ,BDAGLA BSTOD PA GZHAN YOD NA, ,SMAD PAS MI DGAR CI ZHIG YOD, ,SEMSCAN MOS PA SNA TSOGS PA, ,RGYAL BAS KYANG NI MI MGU NA, ,BDAGDRA NGAN PAS SMOS CI DGOS, ,DE BAS JIGRTEN BSAM BA BTANG, ,SEMS CAN RNYED PA MED LA SMOD, ,RNYED PACAN LA MI SNYAN BRJOD, ,RANG BZHIN GROGS DKA DE DAG GIS,,DGA BA JI LTAR SKYE BAR GYUR, ,GANG PHYIR BYIS PA RANG DONNI, ,MED PAR DGA BA MI BYUNG BAS, ,BYIS PA GA YANGBSHES MIN ZHES, ,DE BZHIN GSHEGS PA RNAMS KYIS GSUNGS, ,NAGSNA RI DAGS BYA RNAMS DANG, ,SHING RNAMS MI SNYAN RJOD MI BYED,,GROGS NA BDE BA DE DAG DANG, ,NAM ZHIG LHAN CIG BDAG GNASGYUR, ,PHUG GAM LHA KHANG STENG PAAM, ,LJON - 95 -
 • 98. Bodhicharyavatara{@24B} aÉE-xÚE-OØ-CPc-TFc-Kä, ,PU-ZÉC-”T-LÞ-UÉ-›-ZÉE-, ,GCc-R-UäN-R_-]nÙ_-ZÉC-DØ, ,c-péCc-TNC-CÉ_-TÒE-UäN-R, ,_E-TZÉP-nÉc-PÉ-^Ec-ŽUc-cÒ, ,_E-NTE-­éN-FÉE-GCc-UäN-R_, ,PU-ZÉC-TNC-PÉ-CPc-R_-]nÙ_. ,ŸâE-TäN-`-céCc-IÉ-Wå-NE-, ,AØP-`-UÉ-UBé]Ì-Céc-]GE-ZÉE-, ,`Òc-]NÉ-¨-T-U-qc-lE-, ,]HÉCc-UäN-CPc-R-PU-ZÉC-]nÙ_, ,OØ_-téN-céE-Pc-CZP-NC-CÉ, ,_Òc-CéE-NC-NE-TNC-CÉ-`Òc, ,]HÉC-T]Ì-Géc-FP-NC-LÞ-PÉ, ,PU-ZÉC-UCé-£éUc-qäN-R_-]nÙ_, ,TNC-CÉ-`Òc-PÉ-]NÉ-IÉN-lE-, ,CE-CÉ-xÉ-^Éc-Y-NC-lE-, ,xÚE-OØ-Iä_-]ué-UÉ-]nÙ_-T, ,Nä-›-TÒ_-PÉ-]nÙ_-T_-]éE-, ,`Òc-]NÉ-CFÉC-RÒ-qÙE-T-^E-, ,ŸP-FÉC-«äc-R]Ì-a-_Òc-NC ,ZÉC-¤ä-cé-cé_-]näc-]nÙ_-P, ,UX]-T-CZP-NC-FÉ-ZÉC-©éc, ,«ä-P-CFÉC-TÒ-«ä-]nÙ_-ZÉE-, ,]GÉ-P]E-Nä-IÉN-CFÉC-]GÉ-¤ä, ,¥àC-T¢`- `-CZP-UÉ-`äP-P, ,CäCc-qäN-UX]-Tc-FÉ-ZÉC-q, ,`U-NC-LÞ-PÉ-[ÖCc-R-ŽUc. ,HÉ-›_-CPc-PÉ-]XËP-qäN-›_, ,Nä-TZÉP-~ÉN-R]Ì-`U-[ÖCc-R]E-, ,«ä-T]Ì-CPc-PÉ-^éEc-cÒ-]XËP, ,]HÉC-ŒäP-AØP-Pc-COØE-TZÉP-OØ, ,HÉ-~ÉN-«äc-TÒ-TZÉ-^Éc-PÉ, ,Nä-`c-Nä-PÉ-U-TKäC-R, ,Nä-~ÉN-OØ-PÉ-PCc-cÒ-céE-, , Tac-UäN-]BéP-R]E-UäN-qc-Pc, ,`Òc-]NÉ-CFÉC-RÒ-NTäP-CPc-Kä, ,¢-Pc-aÉ-NE-]x_-TþÉc-Pc, ,aÉ-P]E-r-EP-qäN-R-UäN, ,xÚE-P-]BéN-R-cÒ-NC-lE-, ,r-EP-CPéN-R-qäN-UäN-Rc, ,]NÉ-^Éc-cEc-”c-Šäc-xP-céCc, , £ÉE-R]E--?? C^äEc-R_-]nÙ_-T-UäN, ,Nä-Tc-aÉP-LÞ-UNEc-NC]-T]Ì, ,PCc-W`-WåCc-GÓE-TNä-«ÉN-FÉE-, ,C^äE-T-MUc-FN-ZÉ-qäN-R_, ,TNC-IÉN-CFÉC-RÒ-CPc-R_-q, ,TcU-R-CZP-PÉ-AØP-TKE-¤ä, ,TNC-`-cäUc- - 96 -
 • 99. Bodhicharyavatara@24B SHING DRUNG DU GNAS BCAS TE, ,NAM ZHIG RGYAB TU MI LTAZHING, ,CHAGS PA MED PAR GYUR ZHIG GU, ,SA PHYOGS BDAG GIRBZUNG MED PA, ,RANG BZHIN GYIS NI YANGS RNAMS SU, ,RANG DBANGSPYOD CING CHAGS MED PAR, ,NAM ZHIG BDAG NI GNAS PARGYUR; ,LHUNG BZED LA SOGS NYI TSE DANG, ,KUN LA MI MKHOI GOSCHANG ZHING, ,LUS DI SBA BA MA BYAS KYANG, ,JIGS MED GNASPA NAM ZHIG GYUR, ,DUR KHROD SONG NAS GZHAN DAG GI, ,RUS GONGDAG DANG BDAG GI LUS, ,JIG BAICHOS CAN DAG TU NI, ,NAM ZHIG MGO SNYOMS BYED PAR GYUR, ,BDAGGI LUS NI DI NYID KYANG, ,GANG GI DRI YIS WA DAG KYANG,,DRUNG DU NYER GRO MI GYUR BA, ,DE LTA BUR NI GYUR BARONG, ,LUS DI GCIG PU BYUNG BA YANG, ,LHAN CIG SKYES PAI SHARUS DAG ,ZHIG STE SO SOR GYES GYUR NA, ,MDZA BA GZHAN DAGCI ZHIG SMOS, ,SKYE NA GCIG BU SKYE GYUR ZHING, ,CHI NAANGDE NYID GCIG CHI STE, ,SDUG BSNGAL SKAL GZHAN MI LEN NA,,GEGS BYED MDZA BAS CI ZHIG BYA, ,LAM DAG TU NI ZHUGS PARNAMS; ,JI LTAR GNAS NI DZIN BYED LTAR, ,DE BZHIN SRID PAILAM ZHUGS PAANG, ,SKYE BAI GNAS NI YONGS SU DZIN, ,JIGRTEN KUN NAS GDUNG BZHIN DU, ,JI SRID SKYES BU BZHI YIS NI,,DE LAS DE NI MA BTEG PA, ,DE SRID DU NI NAGS SU SONG, ,BSHAS MED KHON PAANG MED BYAS NAS, ,LUS DI GCIG PU DBENGNAS TE, ,SNGA NAS SHI DANG DRAR BRTZIS NAS, ,SHI NAANG MYANGAN BYED PA MED, ,DRUNG NA KHOD PA SU DAG KYANG, ,MYA NGANGNOD PA BYED MED PAS, ,DI YIS SANGS RGYAS RJES DRAN SOGS, ,SNYING PAANG ?? G-YENGS PAR GYUR BA MED, ,DE BAS SHIN TUMDANGS DGA BAI, ,NAGS TSAL TSEGS CHUNG BDE SKYID CING,,G-YENG BA THAMS CAD ZHI BYED PAR, ,BDAG NYID GCIG PU GNASPAR BYA, ,BSAM PA GZHAN NI KUN BTANG STE, ,BDAG LA SEMS - 97 -
 • 100. Bodhicharyavatara{@025A} ", ,R-CFÉC-RÒ-^Éc, ,cäUc-PÉ-UIU-R_-CZC-pÉ_-NE. ,OØ`-T_-q-pÉ_-TþéP-Kä-q, ,]HÉC-ŒäP-]NÉ-NE-S-_é`-OØ]E-, ,]NéN-R-ŽUc-PÉ-SÒE-té`-T«äN, ,]NÉ_-PÉ-TcN-NE-TFÉE-NE-CFéN, ,S-_é`-OØ-PÉ-Nr`-céCc-±ãT. ,Sé-I-Sé-I-Ué-^Éc-¢éP, ,CE-pÉ_-OØ-U_-Ccé`-TKT-FÉE-, ,¥ÉC-R-ŽUc-cU-uCc-UÉP-`]E-, ,CE-CÉ-NéP-OØ-U-]HäUc-R_, ,]HÉCc-R-`-^E-TNC-[ÖCc-aÉE-, ,’c-lE-N-R_-qc-nÙ_-Kä, ,CE-`-^éEc-cÒ-]mÜN-Rc-P, ,UGéC-LÞ-NC]-]nÙ_-Nä-NC-IÉN, ,@äE-_Òc-IÉN-^ÉP-CZP-UÉP-P, ,_E-NTE-NE-PÉ-TNC-UÉP-`, ,_T-LÞ-]NéN-FÉE-^éEc-ZäP-Pc, ,FÉ-pÉ_-r-EP-]Nc-UÉ-]ué, ,CE-ZÉC-NE-Ré-]TN-Nä-TKäC ,xEc-lE-Eé-Wc-]éC LÞ-›, ,¢éP-PÉ-UMéE-EU-U-UMéE-^E-, ,Céc-lÉc-CNéE-PÉ-C^éCc-R_-nÙ_, ,méN-IéP-UéEc-R]Ì-CNéE-Nä-PÉ, ,N-›-UEéP-cÒU-nÙ_-R-TZÉP, ,q-ˆéN-lÉc-Tc`-qc-UMéE-Pc, ,N-›-FÉ-pÉ_-]qä_-T_-qäN, ,CZP-ŽUc-UÉC-CÉc-T›-P-^E-, ,CE-ZÉC-^éEc-cÒ-T~ÚE-nÙ_-R, ,HÉ-~ÉN-Nä-PÉ-Näc--P, ,cä_-¦-FP-méN-FÉc-UÉ-T~ÚE-, ,a-^É-SÒE-Ré-]NÉ-UMéE-Pc, ,q-ˆéN-NE-CZP--qäN-P, ,CZP-nÉ-c-`-Uä-KéC-CÉ-,zäE-T-V“P-”P-nÉc-UGéN, ,_Òc-CéE-IÉN-OØ-UMéE-Pc-PÉ, ,UÉ-]DØ`-^E-PÉ-méN-°C-P, ,_é-`Ec-TZÉP-OØ-]C]-^Éc-lE-, ,T«éN-R_-nÙ_-P-FÉc-UÉ-]HÉCc, ,CE-`-C^éCc-lE-]NÉ-GCc-R, ,Nä-U-C^éCc-P-FÉc-UÉ-]NéN, ,Nä-`-NCéc-R-UäN-P-PÉ, ,C^éCc-R-`-PÉ-FÉ-pÉ_-]qÙE-, ? ,c-PÉ-CFÉC-RÒ-? IÉN-`c-PÉ, ,TaN-NE-B-GÓ-qÙE-nÙ_-P, ,Nä-`c-TaN-`-UÉ-NC]-ZÉE-, ,B-GÓ-`-méN-FÉ-pÉ_-NC], ,aÉE-T-`-_äC-P-]HU-R-^É, ,¥c-`-NC]-T_-UÉ-qäN-R_, ,xÉ-E-]XC-R-U-^ÉP-Zäc, ,]NéN-œP-UÉC-CVE--? - 98 -
 • 101. Bodhicharyavatara@025A *, ,PA GCIG PU YIS, ,SEMS NI MNYAM PAR GZHAG PHYIR DANG;,DUL BAR BYA PHYIR BRTZON TE BYA, ,JIG RTEN DI DANG PHA ROLDUANG, ,DOD PA RNAMS NI PHUNG KHROL BSKYED, ,DIR NI BSADDANG BCING DANG GCOD, ,PHA ROL DU NI DMYAL SOGSSGRUB; ,PHO NYA PHO NYA MO YIS SNGON, ,GANG PHYIR DU MAR GSOLBTAB CING, ,SDIG PA RNAMS SAM GRAGS MIN LAANG, ,GANG GI DONDU MA JEMS PAR, ,JIGS PA LA YANG BDAG ZHUGS SHING, ,RDZASKYANG ZAD PAR BYAS GYUR TE, ,GANG LA YONGS SUKHYUD PAS NA, ,MCHOG TU DGA GYUR DE DAG NYID, ,KENG RUSNYID YIN GZHAN MIN NA, ,RANG DBANG DANG NI BDAG MIN LA, ,RABTU DOD CING YONGS ZHEN NAS, ,CI PHYIR MYA NGAN DAS MI GRO,,GANG ZHIG DANG PO BAD DE BTEG ,DRANGS KYANG NGO TSAS OGTU LTA, ,SNGON NI MTHONG NGAM MA MTHONG YANG, ,GOS KYIS GDONGNI G-YOGS PAR GYUR, ,KHYOD NYON MONGS PAI GDONG DE NI, ,DALTA MNGON SUM GYUR PA BZHIN, ,BYA RGOD KYIS BSAL BYAS MTHONGNAS, ,DA LTA CI PHYIR BYER BAR BYED, ,GZHAN RNAMS MIG GISBLTA NA YANG, ,GANG ZHIG YONGS SU BSRUNG GYUR PA, ,JI SRID DENI DES ZA NA, ,SER SNA CAN KHYOD CIS MI BSRUNG, ,SHA YI PHUNGPO DI MTHONG NAS, ,BYA RGOD DANG GZHAN ZA BYED NA, ,GZHAN GYIZAS LA ME TOG GI ,PHRENG BA TZANDAN RGYAN GYIS MCHOD, ,RUSGONG NYID DUMTHONG NAS NI, ,MI GUL YANG NI KHYOD SKRAG NA, ,RO LANGSBZHIN DU GA YIS KYANG, ,BSKYOD PAR GYUR NA CIS MI JIGS,,GANG LA G-YOGS KYANG DI CHAGS PA, ,DE MA G-YOGS NA CIS MIDOD, ,DE LA DGOS PA MED NA NI, ,G-YOGS PA LA NI CI PHYIRBYUNG, ? ,ZAS NI GCIG PU ? NYID LAS NI, ,BSHAD DANG KHA CHUBYUNG GYUR NA, ,DE LAS BSHAD LA MI DGA ZHING, ,KHA CHU LAKHYOD CI PHYIR DGA, ,SHING BA LA REG NA JAM PA YI, ,SDAS LADGA BAR MI BYED PAR, ,DRI NGA DZAG PA MA YIN ZHES, ,DODLDAN MIG GTZANG ? - 99 -
 • 102. Bodhicharyavatara{@025B} T-`-éEc, ,]NéN-œP-EP-R-éEc-R-ŽUc, ,aÉE-T`-_äC-P-]HU-R-`]E-, ,I`-Ré-q-T_-UÉ-QÖc-Zäc, ,Nä-`-té-T-NC-LÞ-qäN, ,C`-Kä-UÉ-CVE-GCc-UäN-P, ,_Òc-CäT-”àc-Rc-´ä`-T-`, ,a-^É-]NU-nÉc-Z`-Z`-qc, , CZP-méN-FÉ-pÉ_-R_-? OØ-]mÜN, ,méN-IÉN-UÉ-CVE-UE-^éN-R, ,Nä-IÉN-`-méN-CKP-­éN-FÉE-, ,UÉ-CVE-“`-R-CZP-NC-`]E-, ,UÉ-CVE-T‡U-Rc-]NéN-R_-qäN, ,TNC-PÉ-a-]NÉ-`-NC]-Zäc, ,_äC-NE-T›-T_-]NéN-P-@é, ,cäUc-UäN-R-^É-_E-TZÉP-nÉ, ,a-PÉ-méN-@é-HÉ-›_-]NéN, ,]NéN-R]Ì-cäUc-CE-^ÉP-R-Nä, ,_äC-NE-T›-T_-UÉ-QÖc-`, ,CE-ZÉC-QÖc-Nä-aäc-R-UÉP, ,NéP-UäN-]mÜN-Näc-FÉ-ZÉC-q, ,UÉ-CVE-_E-TZÉP-CZP-nÉ-`Òc, ,UÉ-ŒéCc-Eé-UW_-UÉ-Gä-^É, ,_E-IÉN-UÉ-CVE-IÉN-^ÉP-R_, ,ŒéCc-R_-UÉ-]nÙ_-Eé-UW_-Gä, ,³ÉP-{`-IÉ-ä_-nÉc-pä-T]Ì, ,Rz-CZéP-QÖ-§Ec-Pc-PÉ, ,UÉ-CVE-ZäP-R]Ì-cäUc-lÉc-PÉ, ,UÉ-CVE-CäT-`-FÉ-pÉ_-NC], ,c-péCc-UÉ-CVE-nÉc-Céc-R, , C`-Kä-_äC-R_-UÉ-]NéN-P, ,CE-`c-Nä-PÉ-qÙE-T-^É, ,`Òc-`-HÉ-›_-méN-_äC-]NéN, ,C`-Kä-UÉ-CVE-GCc-UäN-P, ,UÉ-CVE-ZÉE-`c-qÙE-nÙ_-FÉE-, ,Nä-^É-c-TéP-Näc-T«äN-R, ,CZP-méN-FÉ-pÉ_-RE--? OØ-]mÜN, ,UÉ-CVE-`c-qÙE-UÉ-CVE-~ÉP. ,GÓE-OØ]E-méN-]NéN-UÉ-qäN-`, ,UÉ-CVE-UE-CÉ-_E-TZÉP-`Òc, ,UÉ-CVE-«äc-R]E-]NéN-R_-qäN, ,méN-PÉ-_E-IÉN-UÉ-CVE-`, ,©éN-UÉ-qäN-R_-U-N-lÉ, ,UÉ-CVE-“`-R-UÉ-CVE-`, ,T‡U-Rc-CZP-^E-]NéN-R_-qäN, , C-RÒ_-`-céCc-^ÉN-]éE-NE-, ,]{c-GP-NC-CU-WêN-U]E-_ÒE-, ,B_-TFÒC-pÉ_-pÙE-Té_-T-^Éc, ,c-^E-UÉ-CVE-TVêC-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-UÉ-CVE-]NÉ-]x-T, ,UEéP-cÒU-nÙ_-lE-Mä-WêU-P, ,OØ_-téN-NC-LÞ-Té_-T]Ì-`Òc, ,UÉ- - 100 -
 • 103. Bodhicharyavatara@025B BA LA RMONGS, ,DOD LDAN NGAN PA RMONGS PA RNAMS, ,SHINGBAL REG NA JAM PA LAANG, ,NYAL PO BYA BAR MI NUS ZHES, ,DELA KHRO BA DAG TU BYED, ,GAL TE MI GTZANG CHAGS MED NA, ,RUSGZEB RGYUS PAS SBREL BA LA, ,SHA YI DAM GYIS ZHAL ZHAL BYAS,,GZHAN KHYOD CI PHYIR PAR ? DU KHYUD, ,KHYOD NYID MI GTZANGMANG YOD PA, ,DE NYID LA KHYOD GTAN SPYOD CING, ,MI GTZANGRKYAL PA GZHAN DAG LAANG, ,MI GTZANG BRKAM PAS DOD PAR BYED,,BDAG NI SHA DI LA DGA ZHES, ,REG DANG BLTA BAR DOD NA KO,,SEMSMED PA YI RANG BZHIN GYI, ,SHA NI KHYOD KO JI LTAR DOD, ,DODPAI SEMS GANG YIN PA DE, ,REG DANG BLTA BAR MI NUS LA, ,GANGZHIG NUS DE SHES PA MIN, ,DON MED KHYUD DES CI ZHIG BYA, ,MIGTZANG RANG BZHIN GZHAN GYI LUS, ,MI RTOGS NGO MTSAR MICHE YI, ,RANG NYID MI GTZANG NYID YIN PAR, ,RTOGS PAR MI GYURNGO MTSAR CHE, ,SPRIN BRAL NYI ZER GYIS PHYE BAI, ,PADMAGZHON NU SPANGS NAS NI, ,MI GTZANG ZHEN PAI SEMS KYIS NI, ,MIGTZANG GZEB LA CI PHYIR DGA, ,SA PHYOGS MI GTZANG GYIS GOSPA, ,GAL TE REG PAR MI DOD NA, ,GANG LAS DE NI BYUNG BA YI, ,LUSLA JI LTAR KHYOD REG DOD, ,GAL TE MI GTZANG CHAGS MED NA, ,MIGTZANG ZHING LAS BYUNG GYUR CING, ,DE YI SA BON DES BSKYED PA,,GZHAN KHYOD CI PHYIR PANG ? DU KHYUD, ,MI GTZANG LAS BYUNGMI GTZANGSRIN; ,CHUNG DUANG KHYOD DOD MI BYED LA, ,MI GTZANG MANG GIRANG BZHIN LUS, ,MI GTZANG SKYES PAANG DOD PAR BYED, ,KHYODNI RANG NYID MI GTZANG LA, ,SMOD MI BYED PAR MA ZAD KYI, ,MIGTZANG RKYAL PA MI GTZANG LA, ,BRKAM PAS GZHAN YANG DOD PARBYED, ,GA PUR LA SOGS YID ONG DANG, ,BRAS CHAN DAG GAM TSOD MAANGRUNG, ,KHAR BCUG PHYIR PHYUNG BOR BA YIS, ,SA YANG MI GTZANGBTZOG PAR GYUR, ,GAL TE MI GTZANG DI DRA BA, ,MNGON SUMGYUR KYANG THE TSOM NA, ,DUR KHROD DAG TU BOR BAI LUS, ,MI - 101 -
 • 104. Bodhicharyavatara{@026A} ", ,CVE-CZP-^E-T›-T_-nÉc, ,CE-`c-RCc-R]Ì-B-pä-P, ,]HÉCc-R-GäP-Ré-«ä-]nÙ_-T_, ,aäc-lE-HÉ-›_-Nä-IÉN-`, ,pÉ_-ZÉE-NC]-T-«ä-T_-]nÙ_, ,`Òc-`-T àc-R]Ì-xÉ-Nä-^E-, ,V“P-céCc-^ÉP-CZP-U-^ÉP, ,CZP-nÉ-xÉ-Näc-CZP-NC-`, ,FÉ-^É-pÉ_-P-GCc-R_-qäN, ,C`-Kä-_E-TZÉP-xÉ-E-Tc, ,]NÉ-`-U-GCc-`äCc-UÉP-PU, ,]HÉC-ŒäP-NéP-UäN-~äC-R-NC ,HÉ-¤ä-Nä-`-xÉ-ZÉU- àN, ,]éP-Kä-xÉ-ZÉU-V“P-PÉ, ,`Òc-`-]NÉ_-PÉ-FÉ-ZÉC-qÙE-, ,CZP-nÉ-xÉ-^Éc-CZP-NC-`, ,FÉ-^É-pÉ_-P-GCc-R_-qäN, ,C`-Kä-°-cäP-_ÉE-T-NE-, ,cé-«-xÉ_-TFc-]NU-nÉ-xÉc, ,T¡éc-Rc-`Òc-lÉ-_E-TZÉP-PÉ, ,CFä_-TÒ-]HÉCc-R-IÉN-^ÉP-P, ,_E-`-CPéN-R]Ì-UWêP-TZÉP-OØ, , Nä-]TN-FÉ-pÉ_-qÉ-Né_-qäN, ,TNC-`-éEc-R]Ì-]TN-R-^Éc, ,¯éc-Rc-c-]NÉ-AØP-LÞ-]tÜCc, ,_Òc-CéE-]T]-ZÉC-UMéE-Pc-PÉ, ,OØ_-téN-OØ-PÉ-^ÉN-]qÙE-P, ,C^é-T]Ì-_Òc-CéE-CÉc-mT-R]Ì, ,uéE-CÉ-OØ_-téN-`-NC]-]U, ,Nä-›_-UÉ-CVE-nÙ_-R-Nä, ,_ÉP-UäN-R_-PÉ-UÉ-‹äN-Né, ,Nä-NéP-T±ãTc-Rc-a-ME-NE-, ,Nr`-`-céCc-R]Ì-CPéN-R_-]nÙ_, ,qÉc-R-Pé_-§ä`-UÉ-QÖc-Rc, ,N_-`-TT-P-]NÉ-FÉ-TNä, ,Pé_-céCc-R-^Éc-WåC-LÞCc-P, ,ˆc-Pc-]NéN-Rc-FÉ-ZÉC q. ,]NéN-œP-EP-R-B-FÉC-PÉ, ,IÉP-_Ec-`c-lÉc-^éEc-OØT-¤ä, ,mÉU-OØ-]éEc-Pc-GN-R]Ì-`Òc, ,_é-NE-]x-T_-I`-T_-qäN, ,B-FÉC-qäc-TuéN-IéP-UéEc-NE-, ,_ÉE-OØ-céE-T]Ì-¥àC-T¢`-FP, ,TÒ-©N-]NéN-TZÉP-TÒ-©N-ŽUc, , mÜN-Bé_-`éc-lE-UMéE-UÉ-]nÙ_, ,TNC-`-SP-]NéN-ŽU-éEc-Rc, ,CE-NéP-IÉN-OØ-TVêE-T-^E-, ,Nä-U-MéT-R_-NéP-UäN-R]Ì, ,CZP-nÉ-`c-lÉ-…àE-CÉc-TNc, ,`-`-_E-CÉ-`Òc-TVêE-ZÉE-, ,NTE-UäN-CZP-nÉc-T@é`-nÙ_-Kä, ,GÓE- ? - 102 -
 • 105. Bodhicharyavatara@026A *, ,GTZANG GZHAN YANG BLTA BAR GYIS, ,GANG LAS PAGS PAIKHA PHYE NA, ,JIGS PA CHEN PO SKYE GYUR BAR, ,SHES KYANG JILTAR DE NYID LA, ,PHYIR ZHING DGA BA SKYE BAR GYUR, ,LUS LABSKUS PAI DRI DE YANG, ,TZANDAN SOGS YIN GZHANMA YIN, ,GZHAN GYI DRI DES GZHAN DAG LA, ,CI YI PHYIR NA CHAGSPAR BYED, ,GAL TE RANG BZHIN DRI NGA BAS, ,DI LA MA CHAGSLEGS MIN NAM, ,JIG RTEN DON MED SREG PA DAG ,JI STE DE LA DRIZHIM SKUD, ,ON TE DRI ZHIM TZANDAN NI, ,LUS LA DIR NICI ZHIG BYUNG, ,GZHAN GYI DRI YIS GZHAN DAG LA, ,CI YI PHYIRNA CHAGS PAR BYED, ,GAL TE SKRA SEN RING BA DANG, ,SO SKYADRIR BCAS DAM GYI DRIS, ,BSGOS PAS LUS KYI RANG BZHIN NI,,GCER BU JIGS PA NYID YIN NA, ,RANG LA GNOD PAI MTSON BZHINDU, ,DE BAD CI PHYIR BYI DOR BYED, ,BDAG LA RMONGS PAI BAD PAYIS, ,SMYOS PAS SA DI KUN TU KHRUGS, ,RUS GONG BA ZHIGMTHONG NAS NI, ,DUR KHROD DU NI YID BYUNG NA, ,G-YO BAI RUSGONG GIS KHYAB PAI, ,GRONG GI DUR KHROD LA DGA AM, ,DE LTARMI GTZANG GYUR PA DE, ,RIN MED PAR NI MI RNYED DO, ,DE DONBSGRUBS PAS SHA THANG DANG, ,DMYAL LA SOGS PAI GNOD PARGYUR, ,BYIS PA NOR SPEL MI NUS PAS, ,DAR LA BAB NA DI CIBDE, ,NOR SOGS PA YIS TSEG TUGS NA, ,RGAS NAS DOD PAS CI ZHIGBYA; ,DOD LDAN NGAN PA KHA CIG NI, ,NYIN RANGS LAS KYIS YONGSDUB STE, ,KHYIM DU ONGS NAS CHAD PAI LUS, ,RO DANG DRA BARNYAL BAR BYED, ,KHA CIG BYES BGROD NYON MONGS DANG, ,RING DUSONG BAI SDUG BSNGAL CAN, ,BU SMAD DOD BZHIN BU SMAD RNAMS,,KHYUD KHOR LOS KYANG MTHONG MI GYUR, ,BDAG LA PHAN DOD RNAMRMONGS PAS, ,GANG DON NYID DU BTZONG BA YANG, ,DE MA THOB PARDON MED PAI, ,GZHAN GYI LAS KYI RLUNG GIS BDAS, ,LA LA RANGGI LUS BTZONG ZHING, ,DBANG MED GZHAN GYIS BKOL GYUR TE,,CHUNG ? - 103 -
 • 106. Bodhicharyavatara{@026B}U-NC-lE-TÒ-qÙE-P, ,aÉE-xÚE-NCéP-R_-TT-TT-]qÙE-, ,]NéN-Rc-T†àc-R]Ì-‚äP-R-NC ,]Wê-]NéN-]Wê-T_-q]é-Zäc, ,~éC-¤é_-NéCc-TZÉP-C^Ò`-OØ-]HÒC ,Bä-pÉ_-{P-OØ-]ué-T_-qäN, ,]NéN-œP-`-`-`Òc-lE-TFN, ,B-FÉC Cc`-aÉE-þä-`-TVÒCc, ,B-FÉC-UOØE-MÑE-NC-CÉc-T¦àP, ,B-FÉC-T~äCc-R-NC-lE-¦E-, ,TcCc-NE-T~ÚE-NE-T…C-R]Ì-COØE-T-^Éc, ,Pé_-PÉ-SÒE-té`-UM]-^c-aäc-R_-q, ,Pé_-`-GCc-Rc-C^äEc-R_-nÙ_-R-ŽUc, , ~ÉN-R]Ì-¥àC-T¢`-`c-ué`- Tc-UäN-Né, ,]NéN-œP-ŽUc-`-Nä-`-céCc, ,Iäc-NUÉCc-UE-`-UPéC-GÓE-¤ä, ,aÉE-Œ-]xäP-R]Ì-pÙCc-NC-CÉc, ,È-PÉ-BU-]C]-éc-R-TZÉP, ,pÙCc-lÉc-T±ãTc-P]E-UÉ-N@éP-R]Ì, , UPéC-GÓE-CE-^ÉP-Nä-NéP-OØ, ,N`-]qé_-SÒP-cÒU-‹äN-N@]-]NÉ, ,`c-lÉc-UP_-T-ŽUc-lÉc-TFéU, ,]NéN-R-Eäc-R_-]HÉC-]nÙ_-ZÉE-, ,Nr`-`-céCc-R_-›ßE-qäN-R, ,GäP-Ré-UÉP-pÉ_-OØc-AØP-OØ, ,OØT-R]Ì-GäCc-qÙE-CE-^ÉP-R, , Nä-^É-qä-T]Ì-G-VU-nÉ, ,WåCc-lÉc-cEc-”c-IÉN-]uÚT-P, ,]NéN-œP-qE-GÓT-­éN-R-Tc, ,¥àC-T¢`-Gä-`-qE-GÓT-UäN, ,Nr`-céCc-¥àC-T¢`-TcU-qc-P, ,]NéN-R-ŽUc-`-UWêP-NE-PÉ, ,OØC-NE-Uä-NE-C^E-c-NE-, ,Nu-ŽUc-lÉc-lE-NRä_-UÉ-SéN, ,Nä-›_-]NéN-`-«é-qc-Kä, ,NTäP-R-`-PÉ-NC]-T-T«äN, ,þéN-NE-IéP-UéEc-lÉc-¤éE-R, ,ZÉ-T]Ì-PCc-lÉ-PE-NC-LÞ, , `-œP-„-]éN-V“P-nÉc-TcÉ`-T]Ì, ,^Ec-R]Ì-é-`äT-BE-TEc-IUc-NC]-T_, , ±-UäN-ZÉ-T]Ì-PCc-…àE-C^é-T-^Éc, ,CZP-`-SP-NéP-cäUc-aÉE-]GC-R_-qäN, ,BE-¤éE-aÉE-xÚE-SÒC-NC-LÞ, ,CE-OØ-HÉ-~ÉN-]NéN-CPc-aÉE-, ,^éEc-]XËP-T~ÚE-T]Ì-¥àC-T¢`-§Ec, ,›éc-R-UäN-R_-TC-^Ec-­éN, ,_E-NTE- - 104 -
 • 107. Bodhicharyavatara@026B MA DAG KYANG BU BYUNG NA, ,SHING DRUNG DGON PAR BAB BABBYUNG, ,DOD PAS BSLUS PAI GLEN PA DAG ,TSO DOD TSO BARBYAO ZHES, ,SROG STOR DOGS BZHIN G-YUL DU JUG ,KHE PHYIRBRAN DU GRO BAR BYED, ,DOD LDAN LA LA LUS KYANG BCAD, ,KHACIGGSAL SHING RTZE LA BTZUGS, ,KHA CIG MDUNG THUNG DAG GIS BSNUN,,KHA CIG BSREGS PA DAG KYANG SNANG, ,BSAGS DANG BSRUNG DANGBRLAG PAI GDUNG BA YIS, ,NOR NI PHUNG KHROL MTHA YAS SHESPAR BYA, ,NOR LA CHAGS PAS G-YENGS PAR GYUR PA RNAMS, ,SRID PAI SDUG BSNGAL LAS GROL SKABS MED DO, ,DOD LDAN RNAMSLA DE LA SOGS, ,NYES DMIGS MANG LA MNOG CHUNG STE, ,SHING RTADREN PAI PHYUGS DAG GIS, ,RTZVA NI KHAM GA ZOS PA BZHIN,,PHYUGS KYIS BSGRUBS NAANG MI DKON PAI, ,MNOG CHUNG GANG YIN DE DON DU, ,DAL BYOR PHUN SUM RNYED DKADI, ,LAS KYIS MNAR BA RNAMS KYIS BCOM, ,DOD PA NGES PAR JIGGYUR ZHING, ,DMYAL LA SOGS PAR LTUNG BYED PA, ,CHEN PO MINPHYIR DUS KUN DU, ,DUB PAI CHEGS BYUNG GANG YIN PA, ,DE YI BYE BAI CHA TZAM GYI, ,TSEGS KYIS SANGS RGYAS NYIDGRUB NA, ,DOD LDAN BYANG CHUB SPYOD PA BAS, ,SDUG BSNGAL CHELA BYANG CHUB MED, ,DMYAL SOGS SDUG BSNGAL BSAM BYAS NA, ,DODPA RNAMS LA MTSON DANG NI, ,DUG DANG ME DANG G-YANG SA DANG,,DGRARNAMS KYIS KYANG DPER MI PHOD, ,DE LTAR DOD LA SKYO BYAS TE,,DBEN PA LA NI DGA BA BSKYED, ,RTZOD DANG NYON MONGS KYISSTONG PA, ,ZHI BAI NAGS KYI NANG DAG TU, ,SKAL LDAN ZLA ODTZANDAN GYIS BSIL BAI, ,YANGS PAI RDO LEB KHANG BZANGS NYAMSDGA BAR, ,SGRA MED ZHI BAI NAGS RLUNG G-YO BA YIS, ,GZHAN LA PHAN DONSEMS SHING CHAG PAR BYED, ,KHANG STONG SHING DRUNG PHUG DAGTU, ,GANG DU JI SRID DOD GNAS SHING, ,YONGS DZIN BSRUNG BAISDUG BSNGAL SPANGS, ,LTOS PA MED PAR BAG YANGS SPYOD, ,RANGDBANG - 105 -
 • 108. Bodhicharyavatara{@027A}", ,­éN-FÉE-GCc-UäN-`, ,CE-NE-^E-PÉ-]{ä`-UäN-R, ,GéC-aäc-TNä-­éN-CE-^ÉP-R, ,NTE-Réc-lE-PÉ-Nä-‹äN-N@], ,Nä-`-céCc-R]Ì-ŽU-R-^Éc, ,NTäP-R]Ì-^éP-KP-TcU-qc-Pc, ,ŽU-ŒéC-Iä-T_-ZÉ-T-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-PÉ-T¡éU-R_-q, ,TNC-NE-CZP-OØ-UIU-R-PÉ, ,NE-Ré-IÉN-OØ-]TN-Nä-T¡éU, ,TNä-NE-¥àC-T¢`-UIU-Rc-P, ,MUc-FN-TNC-TZÉP-T~ÚE-T_-q, ,`C-R-`-céCc-Nqä-T-ŽU-UE-^E-, ,^éEc-cÒ-T~ÚE-q]Ì-`Òc-cÒ-CFÉC-R-›_, , Nä-TZÉP-]ué-T-M-NN-TNä-¥àC-NC ,MUc-FN-TNC-TZÉP-TNä-T-]NéN-UIU-CFÉC ,C`-Kä-TNC-CÉ-¥àC-T¢`-nÉc, ,CZP-nÉ-`Òc-`-UÉ-CPéN-R, ,Nä-›]E-Nä-TNC-¥àC-T¢`-Nä, ,TNC-LÞ-ZäP-Rc-UÉ-TéN-IÉN, ,Nä-TZÉP-CZP-nÉ-¥àC-T¢`-NC ,TNC-`-]TT-R_-UÉ-]nÙ_-^E-, ,Nä-›]E-Nä-TNC-¥àC-T¢`-Nä, ,TNC-LÞ-ZäP-Rc-TéN-R_-N@], ,TNC-CÉc-CZP-nÉ-¥àC-T¢`-Tc`, ,¥àC-T¢`-^ÉP-pÉ_-TNC-¥àC-TZÉP, ,TNC-CÉc-CZP-`-SP-R_-q, ,cäUc-FP-^ÉP-pÉ_-TNC-`Òc-TZÉP, ,CE-Wå-TNC-NE-CZP-CIÉ-C-,TNä-T-]NéN-OØ-UWÓEc-R-`, ,TNC-NE-mN-R_-FÉ-^éN-P, ,CE-pÉ_-TNC-CFÉC-TNä-T_-TþéP, ,CE-Wå-TNC-NE-CZP-CIÉ-C-,¥àC-T¢`-UÉ-]NéN-UWÓEc-R-`, ,TNC-NE-mN-R_-FÉ-^éN-P, ,CE-pÉ_-CZP-UÉP-TNC-~ÚE-qäN, ,C`-Kä-Nä-`-¥àC-T¢`-Tc, ,TNC-`-UÉ-CPéN-pÉ_-UÉ-T~ÚE-, ,U-]éEc-R-^É-¥àC-T¢`-^E-, ,CPéN-UÉ-qäN-P-Nä-FÉ-T~ÚE-, ,TNC-CÉc-Nä-PÉ-réE-£U-R]Ì, ,ŽU-R_-ŒéC-Nä-`éC-R-¤ä, ,]NÉ-›_-aÉ-T]E-CZP-IÉN-`, ,«ä-T-^E-PÉ-CZP-IÉN-^ÉP, ,CE-Wå-CE-CÉ-¥àC-T¢`-CE-, ,Nä-PÉ-Nä-IÉN-lÉc-T~ÚEc-P, ,“E-R]Ì-¥àC-T¢`-`C-Rc-UÉP, ,FÉ-pÉ_-Näc-PÉ-Nä-T†àE-q, ,C`- - 106 -
 • 109. Bodhicharyavatara@027A *, ,SPYOD CING CHAGS MED LA, ,GANG DANG YANG NI BRELMED PA, ,CHOG SHES BDE SPYOD GANG YIN PA, ,DBANG POS KYANG NIDE RNYED DKA, ,DE LA SOGS PAI RNAM PA YIS, ,DBEN PAI YONTAN BSAM BYAS NAS, ,RNAM RTOG NYE BAR ZHI BA DANG, ,BYANG CHUBSEMS NI BSGOM PAR BYA, ,BDAG DANG GZHAN DU MNYAM PA NI, ,DANGPO NYID DU BAD DE BSGOM, ,BDE DANG SDUG BSNGAL MNYAM PAS NA,,THAMS CAD BDAG BZHIN BSRUNG BAR BYA, ,LAG PA LA SOGS DBYE BARNAM MANG YANG, ,YONGS SU BSRUNG BYAI LUS SU GCIG PA LTAR, ,DE BZHIN GRO BA THA DAD BDE SDUG DAG ,THAMS CAD BDAG BZHINBDE BA DOD MNYAM GCIG ,GAL TE BDAG GI SDUG BSNGAL GYIS,,GZHAN GYI LUS LA MI GNOD PA, ,DE LTAANG DE BDAG SDUG BSNGALDE, ,BDAG TU ZHEN PAS MI BZOD NYID, ,DE BZHIN GZHANGYI SDUG BSNGAL DAG ,BDAG LA BAB PAR MI GYUR YANG, ,DELTAANG DE BDAG SDUG BSNGAL DE, ,BDAG TU ZHEN PAS BZOD PARDKA, ,BDAG GIS GZHAN GYI SDUG BSNGAL BSAL, ,SDUG BSNGAL YINPHYIR BDAG SDUG BZHIN, ,BDAG GIS GZHAN LAPHAN PAR BYA, ,SEMS CAN YIN PHYIR BDAG LUS BZHIN, ,GANG TSEBDAG DANG GZHAN GNYI GA ,BDE BA DOD DU MTSUNGS PA LA, ,BDAGDANG KHYAD PAR CI YOD NA, ,GANG PHYIR BDAG GCIG BDE BARBRTZON, ,GANG TSE BDAG DANG GZHAN GNYI GA ,SDUG BSNGAL MIDOD MTSUNGS PA LA, ,BDAG DANG KHYAD PAR CI YOD NA, ,GANGPHYIR GZHAN MIN BDAG SRUNG BYED, ,GAL TE DE LA SDUG BSNGALBAS, ,BDAG LA MI GNOD PHYIR MI BSRUNG, ,MA ONGS PA YI SDUGBSNGAL YANG, ,GNOD MI BYED NA DE CI BSRUNG, ,BDAG GIS DE NIMYONGSNYAM PAI, ,RNAM PAR RTOG DE LOG PA STE, ,DI LTAR SHI BAANGGZHAN NYID LA, ,SKYE BA YANG NI GZHAN NYID YIN, ,GANG TSE GANGGI SDUG BSNGAL GANG, ,DE NI DE NYID KYIS BSRUNGS NA, ,RKYANGPAI SDUG BSNGAL LAG PAS MIN, ,CI PHYIR DES NI DE BSLUNG BYA,,GAL - 107 -
 • 110. Bodhicharyavatara{@027B}Kä-_ÉCc-R-UÉP-^E-]NÉ_, ,TNC-LÞ-]XËP-Rc-]HÒC-Fä-P, ,TNC-CZP-UÉ-_ÉCc-CE-^ÉP-Kä, ,FÉ-QÖc-R_-PÉ-§E-q-IÉN, ,”àN-NE-WêCc-Zäc-q-T-PÉ, ,zäE-T-NUC-`-céCc-TZÉP-T’ÕP, ,¥àC-T¢`-FP-CE-Nä-UäN-R, ,Näc-]NÉ-cÒ-?ZÉC-§E-T_-]nÙ_, ,¥àC-T¢`-TNC-Ré-UäN-R_-PÉ, ,MUc-FN-qä-{C-UäN-R-IÉN, ,¥àC-T¢`-^ÉP-pÉ_-Nä-Tc`-q, ,Eäc-Rc-Nä_-PÉ-FÉ-ZÉC-q, ,FÉ-pÉ_-AØP-nÉ-¥àC-T¢`-PÉ, ,T„éC-R_-q-Zäc-TþN-OØ-UäN, ,C`-Kä-T„éC-P]E-MUc-FN-T„éC ,Nä-UÉP-TNC-lE-cäUc-FP-TZÉP, ,£ÉE-Šä-¥àC-T¢`-UE-nÙ_-R, ,FÉ-pÉ_-PP-nÉc-«äN-Fä-P, ,]ué-T]Ì-¥àC-T¢`-TcU-qc-P, ,HÉ-›_-£ÉE-Šä-¥àC-T¢`-UE-, ,C`-Kä-¥àC-T¢`-CFÉC-CÉc-PÉ, ,¥àC-T¢`-UE-Ré-UäN-]nÙ_-P, ,Tþä-NE-œP-Rc-¥àC-T¢`-Nä, ,_E-NE-CZP-`-T«äN-q-IÉN, ,Näc-P-Uä-KéC-„-UXåc-lÉc, ,”`-Ré]Ì-CPéN-R-aäc-lE-PÉ, ,TNC-CÉ-¥àC-T¢`-U-Tc`-Kä, ,UE-Ré]Ì-¥àC-T¢`-N-]nÙ_-pÉ_, ,Nä-›_-”àN-PÉ-CéUc-nÙ_-R, ,CZP-nÉ-¥àC-T¢`-ZÉ-NC]-Tc, ,Rz]Ì-UWê-_Ò-EE-R-›_, ,UP_-UäN-R-^E-]HÒC-R_-]nÙ_, ,cäUc-FP-ŽU-R_-ué`-T-P, ,NC]-T]Ì-”-UWê-CE-^ÉP-R, ,Nä-IÉN-lÉc-PÉ-GéC-UÉP-PU, ,M_-R-]NéN-Rc-FÉ-ZÉC-q, ,Nä-›c-CZP-nÉ-NéP-qc-lE-, ,…éU-cäUc-NE-PÉ-Eé-UW_-UäN, ,CFÉC-LÞ-CZP-NéP-`-NC]-Tc, ,ŽU-©ÉP-]{c-TÒ]Ì-_ä-T-UäN, ,Nä-Tc-HÉ-›_-GÓE-OØ-P, ,UÉ-£P-`c-lE-TNC-T~ÚE-T, ,Nä-TZÉP-CZP-`-T~ÚE-cäUc-NE-, ,£ÉE-Šä]Ì-cäUc-PÉ-Nä-? ›_-q, ,CéUc-R-^Éc-PÉ-CZP-NC-CÉ, ,BÔ-T-tC-CÉ-MÉCc-R-`, ,NEéc-Ré-UäN-R_-nÙ_-lE-PÉ, ,TNC-Cé-Zäc-PÉ-aäc-R-›_, ,Nä-TZÉP-CZP-nÉ-`Òc-`-^E-, ,TNC-Fäc-FÉ-^É-pÉ_-UÉ-CÒE-, ,TNC-CÉ-`Òc-PÉ-CZP-NC-LÞ]E-, , - 108 -
 • 111. Bodhicharyavatara@027B TE RIGS PA MIN YANG DIR, ,BDAG TU DZIN PAS JUG CE NA,,BDAG GZHAN MI RIGS GANG YIN TE, ,CI NUS PAR NI SPANG BYANYID, ,RGYUD DANG TSOGS ZHES BYA BA NI, ,PHRENG BA DMAG LASOGS BZHIN BRDZUN, ,SDUG BSNGAL CAN GANG DE MED PA, ,DES DISU ?ZHIG SPANG BAR GYUR, ,SDUG BSNGAL BDAG PO MED PAR NI, ,THAMSCAD BYE BRAG MED PA NYID, ,SDUG BSNGAL YIN PHYIR DE BSAL BYA,,NGES PAS DER NI CI ZHIG BYA, ,CI PHYIR KUN GYI SDUG BSNGALNI, ,BZLOG PAR BYA ZHES BRTZAD DU MED, ,GAL TE BZLOG NAANGTHAMS CAD BZLOG ,DE MIN BDAG KYANG SEMS CAN BZHIN, ,SNYING RJESDUG BSNGAL MANG GYUR PA, ,CI PHYIR NAN GYIS SKYED CE NA,,GRO BAI SDUG BSNGAL BSAM BYAS NA, ,JI LTAR SNYING RJE SDUGBSNGAL MANG, ,GAL TE SDUG BSNGAL GCIG GIS NI, ,SDUG BSNGALMANG POMED GYUR NA, ,BRTZE DANG LDAN PAS SDUG BSNGAL DE, ,RANG DANGGZHAN LA BSKYED BYA NYID, ,DES NA ME TOG ZLA MDZES KYIS,,RGYAL POI GNOD PA SHES KYANG NI, ,BDAG GI SDUG BSNGAL MABSAL TE, ,MANG POI SDUG BSNGAL ZAD GYUR PHYIR, ,DE LTARRGYUD NI GOMSGYUR PA, ,GZHAN GYI SDUG BSNGAL ZHI DGA BAS, ,PADMAI MTSO RUNGANG PA LTAR, ,MNAR MED PA YANG JUG PAR GYUR, ,SEMS CANRNAM PAR GROL BA NA, ,DGA BAI RGYA MTSO GANG YIN PA, ,DENYID KYIS NI CHOG MIN NAM, ,THAR PA DOD PAS CI ZHIG BYA, ,DELTASGZHAN GYI DON BYAS KYANG, ,RLOM SEMS DANG NI NGO MTSAR MED,,GCIG TU GZHAN DON LA DGA BAS, ,RNAM SMIN BRAS BUI RE BAMED, ,DE BAS JI LTAR CHUNG DU NA, ,MI SNYAN LAS KYANG BDAGBSRUNG BA, ,DE BZHIN GZHAN LA BSRUNG SEMS DANG, ,SNYING RJEISEMS NI DE ?LTAR BYA, ,GOMS PA YIS NI GZHAN DAG GI, ,KHU BA KHRAG GI THIGSPA LA, ,DNGOS PO MED PAR GYUR KYANG NI, ,BDAG GO ZHES NI SHESPA LTAR, ,DE BZHIN GZHAN GYI LUS LA YANG, ,BDAG CES CI YIPHYIR MI GZUNG, ,BDAG GI LUS NI GZHAN DAG TUANG, , - 109 -
 • 112. Bodhicharyavatara{@028A}", ,TZC-R-Nä-›_-N@]-T-UäN, ,TNC-IÉN-«éP-TFc-CZP-`-^E-, ,^éP-KP-”-UWê_-aäc-qc-Pc, ,TNC-]XËP-^éEc-cÒ-Né_-T-NE-, ,CZP-ƒE-T-PÉ-T¡éU-R_-q, ,HÉ-›_-`C-R-`-céCc-R, ,`Òc-lÉ-^P-`C ^ÉP-]NéN-›_, ,Nä-TZÉP-]ué-T]Ì-^P-`C-LÞ, ,FÉ-pÉ_-`Òc-FP-ŽUc-UÉ-]NéN, ,HÉ-›_-TNC-UäN-`Òc-]NÉ-`, ,CéUc-Rc-TNC-CÉ-ƒé-qÙE-T, ,Nä-TZÉP-cäUc-FP-CZP-`-^E-, ,CéUc-Rc-TNC-ƒé-FÉc-UÉ-«ä, ,Nä-›-P-PÉ-CZP-nÉ-NéP, , qc-lE-Eé-UW_-…éU-UÉ-]qÙE-, ,TNC-IÉN-lÉc-PÉ-c-éc-Pc, ,`P-`-_ä-T-UÉ-]qÙE-TZÉP, ,Nä-Tc-HÉ-›_-GÓE-OØ-P, ,UÉ-£P-`c-lE-TNC-T~ÚE-T, ,Nä-TZÉP-]uä-`-T~ÚE-cäUc-NE-, ,£ÉE-Šä]Ì-cäUc-PÉ-CéUc-R_-q, ,Nä-Tc-UCéP-Ré-­P-_c-CÉCc, ,MÑCc-Šä-GäP-Réc-]ué-T-^É, ,]Bé_-nÉ-]HÉCc-R-Tc`-T]Ì-pÉ_, ,_E-CÉ-UWP-^E-qÉP-nÉc-T…Tc, ,N@]-`c-pÉ_-œéC-UÉ-q-¤ä, ,]NÉ-›_-CéUc-R]Ì-UMÑ-^Éc-PÉ, ,CE-CÉ-UÉE-Méc-]HÉCc-R-^E-, ,Nä-IÉN-UäN-P-UÉ-NC_-]nÙ_, ,CE-ZÉC-TNC-NE-CZP-ŽUc-PÉ, ,rÙ_-OØ-T«T-R_-]NéN-R-Näc, ,TNC-NE-CZP-OØ-TŠä-q-T, ,CcE-T]Ì-NU-R-­N-R_-q, ,TNC-`Òc-CE-`-GCc-R-^Éc, ,]HÉCc-CPc-GÓE-`-]HÉCc-«ä-T, ,]HÉCc-R-«ä-T]Ì-`Òc-Nä-`, ,cÒ-ZÉC-Nu-TZÉP-¥E-UÉ-päN, ,`Òc-CE-Tsäc-NE- éU-céCc-PN, ,Ccé-T]Ì-Gé-C-qäN-]NéN-Rc, ,q-NE-I-NE-_É-NCc-NC ,CcéN-R_-qäN-FÉE-`U-¡àCc-qäN, ,CE-ZÉC-Bä-NE-_ÉU-ué]Ì-pÉ_, ,S-NE-U-^E-CcéN-qäN-FÉE-, , T@éP-UGéC-CcÒU-nÉ-N@é_-T‡ßc-Pc, ,Näc-PÉ-UP_-UäN-T~äC-]nÙ_-P, ,UBc-R-cÒ-ZÉC-`Òc-Nä-`, ,]NéN-FÉE-T~ÚE-NE-UGéN-qäN-lÉ, ,]NÉ-`-cÒ-ZÉC-Nu-TZÉP-OØ, ,T›-T_-UÉ-qäN-T‹c-UÉ-qäN, ,C`-Kä-qÉP-P-FÉ-­N-Fäc, ,TNC - 110 -
 • 113. Bodhicharyavatara@028A *, ,BZHAG PA DE LTAR DKA BA MED, ,BDAG NYID SKYON BCASGZHAN LA YANG, ,YON TAN RGYA MTSOR SHES BYAS NAS, ,BDAG DZINYONGS SU DOR BA DANG, ,GZHAN BLANG BA NI BSGOM PAR BYA, ,JILTAR LAG PA LA SOGS PA, ,LUS KYI YAN LAGYIN DOD LTAR, ,DE BZHIN GRO BAI YAN LAG TU, ,CI PHYIR LUSCAN RNAMS MI DOD, ,JI LTAR BDAG MED LUS DI LA, ,GOMS PASBDAG GI BLO BYUNG BA, ,DE BZHIN SEMS CAN GZHAN LA YANG, ,GOMSPAS BDAG BLO CIS MI SKYE, ,DE LTA NA NI GZHAN GYI DON, ,BYAS KYANG NGO MTSAR RLOM MI BYUNG, ,BDAG NYID KYIS NI ZASZOS NAS, ,LAN LA RE BA MI BYUNG BZHIN, ,DE BAS JI LTAR CHUNGDU NA, ,MI SNYAN LAS KYANG BDAG BSRUNG BA, ,DE BZHIN GRE LABSRUNG SEMS DANG, ,SNYING RJEI SEMS NI GOMS PAR BYA, ,DE BASMGON POSPYAN RAS GZIGS, ,THUGS RJE CHEN POS GRO BA YI, ,KHOR GYIJIGS PA BSAL BAI PHYIR, ,RANG GI MTSAN YANG BYIN GYISBRLABS, ,DKA LAS PHYIR LDOG MI BYA STE, ,DI LTAR GOMS PAIMTHU YIS NI, ,GANG GI MING THOS JIGS PA YANG, ,DE NYID MED NAMI DGAR GYUR, ,GANG ZHIG BDAG DANG GZHAN RNAMS NI, ,MYUR DUBSKYAB PAR DOD PA DES, ,BDAG DANG GZHAN DU BRJE BYA BA,,GSANG BAI DAM PA SPYAD PAR BYA, ,BDAG LUS GANG LA CHAGS PAYIS, ,JIGS GNAS CHUNG LA JIGS SKYE BA, ,JIGS PA SKYEBAI LUS DE LA, ,SU ZHIG DGRA BZHIN SDANG MI PHYED, ,LUS GANGBKRES DANG SKOM SOGS NAD, ,GSO BAI CHO GA BYED DOD PAS, ,BYADANG NYA DANG RI DAGS DAG ,GSOD PAR BYED CING LAM SGUGS BYED,,GANG ZHIG KHE DANG RIM GROI PHYIR, ,PHA DANG MA YANG GSODBYED CING, ,BKON MCHOG GSUM GYI DKOR BRKUS NAS, ,DES NI MNAR MED BSREGGYUR NA, ,MKHAS PA SU ZHIG LUS DE LA, ,DOD CING BSRUNG DANGMCHOD BYED KYI, ,DI LA SU ZHIG DGRA BZHIN DU, ,BLTA BAR MIBYED BRNYAS MI BYED, ,GAL TE BYIN NA CI SPYAD CES, ,BDAG - 111 -
 • 114. Bodhicharyavatara{@028B} NéP-cäUc-R-]xä-^É-WÓ`, ,C`-Kä-­N-P-FÉ-®ÉP-Fäc, ,CZP-NéP-cäUc-R-Ÿ-^É-Géc, ,TNC-pÉ_-CZP-`-CPéN-qc-P, ,Nr`-`-céCc-R_-COØEc-R_-]nÙ_, ,CZP-pÉ_-TNC-`-CPéN-qc-P, ,SÒP-cÒU-WêCc-R-MUc-FN-]MéT,, TNC-IÉN-UMé-T_-]NéN-R-Näc, ,EP-]ué-EP-NE-‚äP-R_-]nÙ_, ,Nä-IÉN-CZP-`-§é-qc-P, ,TNä-]ué-_ÉU-ué-]MéT-R_-]nÙ_, ,TNC-CÉ-NéP-OØ-CZP-T@é`-P, ,{P-`-céCc-R-réE-T_-]nÙ_, ,CZP-nÉ-NéP-OØ-TNC-­N-P, ,Šä-NRéP-IÉN-céCc-réE-T_-]nÙ_, ,]HÉC-ŒäP-TNä-T-HÉ-£äN-R, ,Nä-AØP-CZP-TNä-]NéN-`c-qÙE-, ,]HÉC-ŒäP-¥àC-T¢`-HÉ-£äN-R, ,Nä-AØP-_E-TNä-]NéN-`c-qÙE-, ,UE-OØ-TaN-›-FÉ-ZÉC-NCéc, ,qÉc-R-_E-CÉ-NéP-qäN-NE-, ,MÑT-R-CZP-nÉ-NéP-UXN-R, ,]NÉ-CIÉc-lÉ-PÉ-mN-R_-›éc, ,TNC-TNä-CZP-nÉ-¥àC-T¢`-NC ,^E-NC-TŠä-T-U-qc-P, ,cEc-”c-IÉN-OØ-UÉ-]uÚT-FÉE-, ,]Bé_-T-P-^E-TNä-T-UäN, ,]HÉC-ŒäP-S-_é`-S_-ZéC-CÉ-,{P-C^éC-`c-UÉ-qäN-R-NE-, ,Šä- NRéP-P-? R-UÉ-¤ä_-T]Ì, ,Wå-]NÉ]Ì-NéP-^E-]uÚT-UÉ-]nÙ_, ,UMéE-NE-U-UMéE-TNä-]uÚT-R]Ì, ,SÒP-cÒU-TNä-«ÉN-^éEc-Té_-ZÉE-, ,CZP-`-¥àC-T¢`-qc-R]Ì-”àc, ,éEc-Rc-¥àC-T¢`-UÉ-TN-`äP, ,]HÉC-ŒäP-NC ? P-]Wå-T-CE-^éN-NE. ,]HÉCc-NE-¥àC-T¢`-HÉ-£äN-^éN-nÙ_-R, ,Nä-AØP-TNC-LÞ-]XËP-R-`c-qÙE-P, ,]xä-GäP-Näc-@é-TNC-`-FÉ-ZÉC-q, ,TNC-IÉN-^éEc-cÒ-U-TKE-P, ,¥àC-T¢`-§E-T_-UÉ-QÖc-Kä, ,HÉ-›_-Uä-PÉ-U-TKE-P, ,~äC-R-§éE-T_-UÉ-QÖc-TZP. ,Nä-›_-TNC-CPéN-ZÉ-T-NE-, ,CZP-nÉ-¥àC-T¢`-ZÉ-q]Ì-pÉ_, ,TNC-IÉN-CZP-`-CKE-q-NE-, ,CZP-ŽUc-TNC-TZÉP-CÒE-T_-q, ,TNC-PÉ-CZP-nÉ-NTE-nÙ_-Fäc, ,^ÉN-méN-Eäc-R_-aäc-nÉc-`, ,cäUc-FP-AØP- - 112 -
 • 115. Bodhicharyavatara@028B DON SEMS PA DRE YI TSUL, ,GAL TE SPYAD NA CI SBYIN CES,,GZHAN DON SEMS PA LHA YI CHOS, ,BDAG PHYIR GZHAN LA GNOD BYASNA, ,DMYAL LA SOGS PAR GDUNGS PAR GYUR, ,GZHAN PHYIR BDAG LAGNOD BYAS NA, ,PHUN SUM TSOGS PA THAMS CAD THOB, ,BDAG NYID MTHO BAR DOD PA DES, ,NGAN GRO NGAN DANG GLEN PARGYUR, ,DE NYID GZHAN LA SPO BYAS NA, ,BDE GRO RIM GRO THOBPAR GYUR, ,BDAG GI DON DU GZHAN BKOL NA, ,BRAN LA SOGS PAMYONG BAR GYUR, ,GZHAN GYI DON DU BDAG SPYAD NA, ,RJE DPONNYID SOGS MYONG BAR GYUR, ,JIG RTEN BDE BA JI SNYED PA, ,DEKUN GZHAN BDE DOD LAS BYUNG, ,JIG RTEN SDUG BSNGAL JI SNYEDPA, ,DE KUN RANG BDE DOD LAS BYUNG, ,MANG DU BSHAD LTA CIZHIG DGOS, ,BYIS PA RANG GI DON BYED DANG, ,THUB PA GZHAN GYIDONMDZAD PA, ,DI GNYIS KYI NI KHYAD PAR LTOS, ,BDAG BDE GZHANGYI SDUG BSNGAL DAG ,YANG DAG BRJE BA MA BYAS NA, ,SANGS RGYASNYID DU MI GRUB CING, ,KHOR BA NA YANG BDE BA MED, ,JIGRTEN PHA ROL PHAR ZHOG GI ,BRAN G-YOG LAS MI BYED PA DANG,,RJEDPON RBAN ? PA MI STER BAI, ,TSE DII DON YANG GRUB MIGYUR, ,MTHONG DANG MA MTHONG BDE GRUB PAI, ,PHUN SUM BDESKYID YONGS BOR ZHING, ,GZHAN LA SDUG BSNGAL BYAS PAI RGYUS,,RMONGS PAS SDUG BSNGAL MI BZAD LEN, ,JIG RTEN DAG ? NA TSEBA GANG YODDANG; ,JIGS DANG SDUG BSNGAL JI SNYED YOD GYUR PA, ,DE KUNBDAG TU DZIN PA LAS BYUNG NA, ,DRE CHEN DES KO BDAG LA CIZHIG BYA, ,BDAG NYID YONGS SU MA BTANG NA, ,SDUG BSNGAL SPANGBAR MI NUS TE, ,JI LTAR ME NI MA BTANG NA, ,SREG PA SPONG BARMI NUSBZHAN; ,DE LTAR BDAG GNOD ZHI BA DANG, ,GZHAN GYI SDUG BSNGALZHI BYAI PHYIR, ,BDAG NYID GZHAN LA GTANG BYA DANG, ,GZHANRNAMS BDAG BZHIN GZUNG BAR BYA, ,BDAG NI GZHAN GYI DBANG GYURCES, ,YID KHYOD NGES PAR SHES GYIS LA, ,SEMS CAN KUN - 113 -
 • 116. Bodhicharyavatara{@29A}", ,NéP-U-CKéCc-R_, ,N-PÉ-méN-lÉc-CZP-UÉ-TcU, ,CZP-NTE-UÉC-`-céCc-R-^Éc, ,_E-NéP-±ãT-R_-_ÉCc-U-^ÉP, ,Nä-NéP-UÉC-`-céCc-R-^Éc, ,Nä-`-`éC-R_-q-UÉ-_ÉCc, ,Näc-P-cäUc-FP-CVê_-q-¤ä, , TNC-CÉ-`Òc-`-FÉ-UMéE-T, ,Nä-NE-Nä-PÉ-zéCc-Pc-lE-, ,CZP-NC-`-PÉ-SP-R_-­éN, ,NUP-céCc-TNC-LÞ-qc-R-NE-, ,CZP-IÉN-OØ-PÉ-TNC-qc-Pc, ,ŽU-ŒéC-UäN-R]Ì-cäUc-lÉc-cÒ, ,zC-NéC-]uP-NE-E-”`-T¡éU, ,]NÉ-PÉ-TAØ_-qc-TNC-PÉ-UÉP, ,]NÉ-TZÉP-TNC-CÉc-U-‹äN-FÉE-, ,]NÉ-PÉ-T¤éN-qc-TNC-`-©éN, ,]NÉ-TNä-T-NC-PÉ-¥àC-T¢`-`, ,TNC-PÉ-`c-ŽUc-qäN-R-NE-, ,]NÉ-PÉ-TNä-T-IÉN-OØ-CPc, ,]NÉ-PÉ-]HÉC-ŒäP-`-Gä-NE-, ,TNC-NUP-^éP-KP-UäN-R_-uC ,^éP-KP-UäN-Rc-FÉ-ZÉC-q, ,TNC-AØP-^éP-KP-œP-R-IÉN, ,CE-Tc-]NÉ-NUP-Nä-^éN-FÉE-, ,CE-Tc-TNC-UGéC-Nä-^E-^éN, ,WÓ`-tÉUc-›-T-DØN-céCc-PÉ, ,IéP-UéEc-¤éTc-lÉc-TNC-NTE-UÉP, ,FÉ-QÖc-TNC-PÉ-Ccé-NCéc-Kä, ,CPéN-R]E-TNC-CÉc-NE-OØ-ƒE-, ,]éP-Kä-TNC-]NÉ]Ì-Ccé-q-UÉP, ,FÉ-pÉ_-TNC-`-T‹c-R-qäN, ,TNC-`-Nä-^É-^éP-KP-nÉc, ,FÉ-q-]NÉ-TNC-^éP-KP-FP, ,EP-]ué-COØC-R]Ì-B_-CPc-R, ,]ué-`-£ÉE-Šä-UäN-R_-]NÉ, ,pÉ_-`-^éP-KP-…éU-R-^Éc, ,UBc-R-NC-`-TNé-T_-]NéN, ,TNC-NE-UIU-`-T›c-Pc-PÉ, ,CE-CÉc-_E-IÉN-ŸC-q]Ì-pÉ_, ,TNC-CÉ-‹äN-NE-TAØ_-¤É-PÉ, ,þéN-R-^Éc-lE-Eäc-R_-T±ãT, ,FÉ-Pc-TNC-CÉ-^éP-KP-PÉ, ,]HÉC ŒäP-AØP-`-Tc`-T-NE-, ,CZP-^E-]NÉ-^É-^éP-KP-CE-, ,cÒc-lE-Méc-R_-UÉ-]nÙ_-q, ,TNC-CÉ-«éP-^E-¨-q-ZÉE-, ,TNC-PÉ-UGéN-]nÙ_-]NÉ-`-UÉP, ,TNC-NäE- ? ‹äN-R-`äCc-‹äN-FÉE-, ,TNC-PÉ-TAØ_-]nÙ_-]NÉ-`-UÉP, ,]NÉ-PÉ-U-_ÒEc- - 114 -
 • 117. Bodhicharyavatara@29A *, ,DON MA GTOGS PAR, ,DA NI KHYOD KYIS GZHAN MI BSAM,,GZHAN DBANG MIG LA SOGS PA YIS, ,RANG DON SGRUB PAR RIGS MAYIN, ,DE DON MIG LA SOGS PA YIS, ,DE LA LOG PAR BYA MI RIGS,,DES NA SEMS CAN GTZOR BYA STE, ,BDAG GI LUS LA CI MTHONG BA, ,DE DANG DE NI PHROGS NAS KYANG,,GZHAN DAG LA NI PHAN PAR SPYOD, ,DMAN SOGS BDAG TU BYAS PADANG, ,GZHAN NYID DU NI BDAG BYAS NAS, ,RNAM RTOG MED PAI SEMSKYIS SU, ,PHRAG DOG GRAN DANG NGA RGYAL BSGOM, ,DINI BKUR BYAS BDAG NI MIN, ,DI BZHIN BDAG GIS MA RNYED CING,,DI NI BSTOD BYAS BDAG LA SMOD, ,DI BDE BA DAG NI SDUG BSNGALLA, ,BDAG NI LAS RNAMS BYED PA DANG, ,DI NI BDE BA NYID DUGNAS, ,DI NI JIG RTEN LA CHE DANG, ,BDAG DMAN YONTAN MED PAR GRAG ,YON TAN MED PAS CI ZHIG BYA, ,BDAG KUN YON TANLDAN PA NYID, ,GANG BAS DI DMAN DE YOD CING, ,GANG BAS BDAGMCHOG DE YANG YOD, ,TSUL KHRIMS LTA BA GUD SOGS NI, ,NYON MONGSSTOBS KYIS BDAG DBANG MIN, ,CI NUSBDAG NI GSO DGOS TE, ,GNOD PAANG BDAG GIS DANG DU BLANG, ,ONTE BDAG DII GSO BYA MIN, ,CI PHYIR BDAG LA BRNYAS PA BYED,,BDAG LA DE YI YON TAN GYIS, ,CI BYA DI BDAG YON TAN CAN, ,NGANGRO GDUG PAI KHAR GNAS PA, ,GRO LA SNYING RJE MEDPAR DI, ,PHYIR LA YON TAN RLOM PA YIS, ,MKHAS PA DAG LA BDO BARDOD, ,BDAG DANG MNYAM LA BLTAS NAS NI, ,GANG GIS RANG NYID LHAGBYAI PHYIR, ,BDAG GI RNYED DANG BKUR STI NI, ,RTZOD PA YISKYANG NGES PAR BSGRUB, ,CI NAS BDAG GI YON TAN NI, ,JIGRTEN KUN LA BSAL BA DANG, ,GZHAN YANG DI YI YON TAN GANG, ,SUSKYANG THOS PAR MI GYUR BYA, ,BDAG GI SKYON YANG SBA BYA ZHING,,BDAG NI MCHOD GYUR DI LA MIN, ,BDAG DENG ? RNYED PA LEGSRNYED CING, ,BDAG NI BKUR GYUR DI LA MIN, ,DI NI MA RUNGS - 115 -
 • 118. Bodhicharyavatara{@29B} qc-R-`, ,^ÒP-_ÉE-TNC-PÉ-NC]-Tc-›, ,]ué-T-AØP-nÉ-TZN-CN-NE-, ,SP-WÓP-©éN-R-NC-LÞ-q, ,IéP-UéEc-]NÉ-^E-TNC-NE-PÉ, ,ŸP-FÉC-LÞ-PÉ-]uP-Fäc-uC ,]NÉ-NC-Méc-NE-aäc-_T-TU, ,CÒCc-_ÉCc-Pé_-nÉc-UIU-UU-FÉ, ,Nä-›_-AØP-`-T±Cc-R-^É, ,TNC-CÉ-^éP-KP-Méc-Pc-PÉ, ,§à-œE-NC]-T-«ä-nÙ_-R]Ì, ,TNä-«ÉN-`-PÉ-^éEc-cÒ-­éN, ,FÉ-¤ä-]NÉ-`-‹äN-^éN-lE-, ,C`-Kä-E-^É-`c-qäN-P, ,]NÉ-`-]Wê-T-VU-qÉP-Pc, ,TNC-CÉ-¤éTc-lÉc-Nä-ƒE-q, ,]NÉ-PÉ-TNä-`c-IUc-q-ZÉE-, ,TNC-CÉ-CPéN-NE-ŒC-®_-q, ,]NÉ-^Éc-T”-zC-MUc-FN-OØ, ,]Bé_-T_-TNC-`-CPéN-R-qc, ,^ÉN-méN-_E-NéP-qäN-]NéN-Rc, ,T `-R-uEc-UäN-]Nc-nÙ_-lE-, ,E`-T-GäP-Ré-Nä-›-TÒ_. ,méN-lÉc-¥àC-T¢`-]T]-ZÉC-T±ãTc, ,Nä-›_-Eäc-R_-CZP-NC-CÉ-,NéP-`-_T-LÞ-]HÒC-nÉc-NE-, ,MÑT-R]Ì-T@]-PÉ-UÉ-†à-Tc, ,Nä-^É-^éP-KP-pÉc-UMéE-]nÙ_, ,C`-Kä-méN-lÉc-¢-OØc-cÒ, ,`c-]NÉ-qc-R_-nÙ_-P-PÉ, , cEc-”c-SÒP-cÒU-TNä-UÉP-R, ,CPc- Tc-]NÉ-]x_-]nÙ_-UÉ-~ÉN, ,Nä-Tc-]NÉ-›_-CZP-NC-CÉ-,BÔ-T-tC-CÉ-MÉCc-R-`, ,méN-lÉc-E_-]XËP-qc-R-›_, ,Nä-TZÉP-CZP-`]E-CéUc-R_-nÉc, ,CZP-nÉ-ŒéC-GäP-qc-Pc-PÉ, ,TNC CÉ-`Òc-`-FÉ-¦E-T, ,Nä-NE-Nä-IÉN-zéCc-qc-Pc, ,méN-lÉc-CZP-`-SP-R-­éN, ,TNC-«ÉN-CZP-PÉ-UÉ-«ÉN-`, ,TNC-UMé-CZP-PÉ-NU]-T-NE-, ,TNC-PÉ-SP-qäN-CZP-UÉP-Zäc, ,TNC-`-zC-NéC-FÉc-UÉ-qäN, ,TNC-PÉ-TNä-NE-{`-nÉc-Kä, , CZP-nÉ-¥àC-T¢`-TNC-`-®é_, ,CE-Wå-]NÉ-PÉ-FÉ-qäN-Fäc, ,TNC-CÉ-«éP-`-TŒC-R_-nÉc, ,CZP-nÉc-Iäc-R-qc-R-^E-, ,_E-CÉ-«éP-OØ-T¬ã_-qéc-`, ,TNC-CÉ-Iäc-R-GÓE-qc-lE-, ,«ä-Té-UE-`-_T-LÞ-aéCc, ,CZP-nÉ-uCc-R-`ÒC ? - 116 -
 • 119. Bodhicharyavatara@29B BYAS PA LA, ,YUN RING BDAG NI DGA BAS LTA, ,GRO BA KUNGYI BZHAD GAD DANG, ,PHAN TSUN SMOD PA DAG TU BYA, ,NYON MONGSDI YANG BDAG DANG NI, ,LHAN CIG TU NI GRAN CES GRAG ,DI DAGTHOS DANG SHES RAB BAM, ,GZUGS RIGS NOR GYISMNYAM MAM CI, ,DE LTAR KUN LA BSGRAGS PA YI, ,BDAG GI YON TANTHOS NAS NI, ,SPU LDANG DGA BA SKYE GYUR PAI, ,BDE SKYID LA NIYONGS SU SPYOD, ,CI STE DI LA RNYED YOD KYANG, ,GAL TE NGA YILAS BYED NA, ,DI LA TSO BA TZAM BYIN NAS, ,BDAG GI STOBSKYIS DE BLANG BYA, ,DI NI BDE LAS NYAMS BYA ZHING, ,BDAG GIGNOD DANG RTAG SBYAR BYA, ,DI YIS BRGYA PHRAG THAMS CAD DU,,KHOR BAR BDAG LA GNOD PA BYAS, ,YID KHYOD RANG DON BYED DODPAS, ,BSKAL PA GRANGS MED DAS GYUR KYANG, ,NGAL BA CHEN PO DELTABUR; ,KHYOD KYIS SDUG BSNGAL BA ZHIG BSGRUBS, ,DE LTAR NGESPAR GZHAN DAG GI ,DON LA RAB TU JUG GYIS DANG, ,THUB PAI BKANI MI SLU BAS, ,DE YI YON TAN PHYIS MTHONG GYUR, ,GAL TE KHYODKYIS SNGA DUS SU, ,LAS DI BYAS PAR GYUR NA NI, ,SANGS RGYAS PHUN SUM BDE MIN PA, ,GNAS SKABS DI DRAR GYUR MISRID, ,DE BAS DI LTAR GZHAN DAG GI ,KHU BA KHRAG GI THIGS PALA, ,KHYOD KYIS NGAR DZIN BYAS PA LTAR, ,DE BZHIN GZHAN LAANGGOMS PAR GYIS, ,GZHAN GYI RTOG CHEN BYAS NAS NI, ,BDAGGI LUS LA CI SNANG BA, ,DE DANG DE NYID PHROGS BYAS NAS, ,KHYODKYIS GZHAN LA PHAN PA SPYOD, ,BDAG SKYID GZHAN NI MI SKYID LA,,BDAG MTHO GZHAN NI DMA BA DANG, ,BDAG NI PHAN BYED GZHAN MINZHES, ,BDAG LA PHRAG DOG CIS MI BYED, ,BDAG NI BDE DANG BRALGYIS TE, ,GZHAN GYI SDUG BSNGAL BDAG LA SBYOR, ,GANG TSE DI NI CI BYEDCES, ,BDAG GI SKYON LA BRTAG PAR GYIS, ,GZHAN GYIS NYES PA BYASPA YANG, ,RANG GI SKYON DU BSGYUR BYOS LA, ,BDAG GI NYES PACHUNG BYAS KYANG, ,SKYE BO MANG LA RAB TU SHOGS, ,GZHAN GYIGRAGS PA LUG ? - 117 -
 • 120. Bodhicharyavatara{@30A} ", ,TŠéN-Rc, ,_E-CÉ-uCc-R-É`-nÉc-PéP, ,TNC-PÉ-{P-nÉ-M-U-›_, ,NéP-ŽUc-AØP-`-T@é`-T_-nÉc, ,]NÉ-PÉ-«éP-FP-_E-TZÉP-Kä, ,‚é-TÒ_-^éP-KP-Gc-UÉ-T¤éN, ,]NÉ-^É-^éP-KP-FÉ-Pc-lE-, ,]Cc-lE-UÉ-aäc-Nä-›_-nÉc, ,UNé_-P-TNC-CÉ-NéP-nÉ-pÉ_, ,méN-lÉc-CZP-`-CPéN-qc-CE-, ,CPéN-Nä-cäUc-FP-NéP-nÉ-pÉ_, ,TNC-IÉN-`-PÉ-]TT-R_-nÉc, ,]NÉ-PÉ-CI]-xC-]nÙ_-WÓ`-OØ, ,aäN-T«äN-R_-PÉ-UÉ-q-¤ä, ,TC-U-Cc_-T]Ì-WÓ`-TZÉP-OØ, , Eé-W-]HÉCc-NE-T¥Uc-Kä-TZC ,Nä-q-Nä-›_-CPc-q-ZÉE-, ,Nä-›_-méN-lÉc-UÉ-q-T, ,Nä-›_-]NÉ-PÉ-NTE-q-¤ä, ,Nä-`c-]Nc-P-W_-CFN-q, ,]éP-Kä-Nä-›_-CNUc-lE-PÉ, ,cäUc-méN-Nä-›_-UÉ-qäN-P, ,méN-`-Iäc-R-AØP-T¤äP-Rc, ,méN-IÉN-W_-CFN-q-T_-N, ,méN-lÉc-Bé-Té-C_-T…C-R]Ì, ,¢éP-nÉ-OØc-Nä-CZP-^ÉP-Kä, ,Ec-UMéE-E-méN-CE-OØ-]ué, ,méN-lÉ-xäCc-R-AØP-CZéU-q, ,N-OØE-TNC-`-_E-CÉ-NéP, ,^éN-£U-cäUc-R-Nä-Né_-FÉC ,TNC-CÉc-CZP-`-méN-TVêE-CÉc, ,«é-T_-U-cäUc-Zé-a-SÒ`, ,C`-Kä-TC-UäN-nÙ_-Pc-méN, ,cäUc-FP-ŽUc-`-U-qÉP-P, ,méN-lÉc-Bé-Té-Nr`-T-^É, ,~ÚE-U-ŽUc-`-qÉP-OØ-Eäc, ,Nä-›_-méN-lÉc-_ä-›-ZÉC ,Bé-Té-qÉP-Rc-^ÒP-_ÉEc-¥àC ,E-PÉ-BéP-ŽUc-xP-qc-Kä, ,méN-lÉc-_E-NéP-cäUc-R-CZéU, ,Nä-¤ä-TNC-PÉ-NC]-]NéN-P, ,_E-`-TNC-CÉc-NC_-UÉ-q, ,Nä-¤ä-TNC-PÉ-T~ÚE-]NéN-P, ,CZP-NC-ŒC-LÞ-T~ÚE-T_-q, ,HÉ-›-HÉ-›_-`Òc-]NÉ-PÉ, ,^éEc-cÒ-«éE-T_-qäN-nÙ_-R, ,Nä-›-Nä-›_-aÉP-LÞ-PÉ, ,Tä-_ä-FP-nÙ_-IÉN-OØ-›ßE-, ,Nä-›_-ŸâE-T-Nä-^É-^E-, ,]NéN-R-c-]NÉ-MUc-FN-lÉc, ,’éCc-R_-QÖc-R-^éN-UÉP-P, ,Nä-^É-]NéN-R-cÒc-qäN-QÖc, ,QÖc-UäN-]NéN-R-IéP-UéEc-NE-, ,TcU-R-IUc-R]E-«ä-T_-]nÙ_, ,CE-ZÉC - 118 -
 • 121. Bodhicharyavatara@30A *, ,BRJOD PAS, ,RANG GI GRAGS PA ZIL GYIS NON, ,BDAG NIBRAN GYI THA MA LTAR, ,DON RNAMS KUN LA BKOL BAR GYIS, ,DI NISKYON CAN RANG BZHIN TE, ,GLO BUR YON TAN CHAS MI BSTOD, ,DI YIYON TAN CI NAS KYANG, ,GAS KYANG MI SHES DELTAR GYIS, ,MDOR NA BDAG GI DON GYI PHYIR, ,KHYOD KYIS GZHAN LAGNOD BYAS GANG, ,GNOD DE SEMS CAN DON GYI PHYIR, ,BDAG NYID LANI BAB PAR GYIS, ,DI NI GNYA DRAG GYUR TSUL DU, ,SHED BSKYEDPAR NI MI BYA STE, ,BAG MA GSAR BAI TSUL BZHIN DU, ,NGO TSA JIGS DANG BSDAMS TE BZHAG ,DE BYA DE LTAR GNAS BYAZHING, ,DE LTAR KHYOD KYIS MI BYA BA, ,DE LTAR DI NI DBANG BYASTE, ,DE LAS DAS NA TSAR GCAD BYA, ,ON TE DE LTAR GDAMS KYANGNI, ,SEMS KHYOD DE LTAR MI BYED NA, ,KHYOD LA NYES PA KUN BSTENPAS, ,KHYODNYID TSAR GCAD BYA BAR ZAD, ,KHYOD KYIS KHO BO GAR BRLAG PAI,,SNGON GYI DUS DE GZHAN YIN TE, ,NGAS MTHONG NGA KHYOD GANG DUGRO, ,KHYOD KYI DREGS PA KUN GZHOM BYA, ,DA DUNG BDAG LA RANGGI DON, ,YOD SNYAM SEMS PA DE DOR CIG ,BDAG GIS GZHAN LA KHYODBTZONG GIS, ,SKYO BAR MA SEMS ZHO SHA PHUL, ,GAL TE BAG MED GYURNAS KHYOD, ,SEMS CAN RNAMS LA MA BYIN NA, ,KHYOD KYIS KHO BODMYAL BA YI, ,SRUNG MA RNAMS LA BYIN DU NGES, ,DE LTAR KHYODKYIS RE LTA ZHIG ,KHO BO BYIN PAS YUN RINGS SDUG ,NGA NI KHONRNAMSDRAN BYAS TE, ,KHYOD KYIS RANG DON SEMS PA GZHOM, ,DE STE BDAGNI DGA DOD NA, ,RANG LA BDAG GIS DGAR MI BYA, ,DE STE BDAG NIBSRUNG DOD NA, ,GZHAN DAG RTAG TU BSRUNG BAR BYA, ,JI LTA JILTAR LUS DI NI, ,YONGS SU SKYONG BAR BYED GYUR PA, ,DE LTA DELTARSHIN TU NI, ,BZE RE CAN GYUR NYID DU LTUNG, ,DE LTAR LHUNG BA DEYI YANG, ,DOD PA SA DI THAMS CAD KYIS, ,RDZOGS PAR NUS PA YODMIN NA, ,DE YI DOD PA SUS BYED NUS, ,NUS MED DOD PA NYON MONGSDANG, ,BSAM PA NYAMS PAANG SKYE BAR GYUR, ,GANG ZHIG - 119 -
 • 122. Bodhicharyavatara{@30B} AØP-`-›éc-UäN-R, ,Nä-^É-SÒP-WêCc-N-UÉ-aäc, ,Nä-Tc-`Òc-lÉ-]NéN-R-PÉ, ,]Sä`-pÉ_- Tc-Nqä-UÉ-q-¤ä, ,CE-ZÉC-^ÉN-]éE-UÉ-]XËP-R, ,Nä-PÉ-NEéc-Ré-TE-Ré-^ÉP, ,M-U_-M`-T]Ì-UM_-CLÞCc-aÉE-, ,UÉ-C^é-CZP-nÉc-T«éN-q-T, ,UÉ-CVE-CÒCc-PÉ-UÉ-TN-R, ,]NÉ-`-FÉ-pÉ_-TNC-LÞ-]XËP, ,CcéP-PU-^E-P-aÉ-^E-ƒ]Ì, ,TNC-`-]tÜ`-]Bé_-]NÉc-FÉ-q, ,TéE-céCc-]NÉ-mN-FÉ-^éN-P, ,lÉ-d×N-E-”`-cä`-UÉ-qäN, ,`Òc-lÉ-B-K-qc-R-^Éc, ,NéP-UäN-¥àC-T¢`-Iä_-TcCc-Pc, ,Šäc-cÒ-GCc-NE-BéE-té-T, ,aÉE-UWÓEc-]NÉ-`-FÉ-ZÉC-q, ,TNC-CÉc-]NÉ-›_-T«Ec-R]U, ,q-ˆéN-céCc-lÉc-éc-lE-_ÒE-, ,GCc-UäN-Zä-¥E-^éN-UÉP-P, ,FÉ-¤ä-Nä-`-GCc-R_-qäN, ,CE-ZÉC ©éN-Rc-té-T-NE-, ,CE-ZÉC-T¤éN-Rc-UDØ-]nÙ_-T, ,C`-Kä-Nä-IÉN-aäc-UäN-P, ,TNC-CÉc-CE-CÉ-E`-T-qc, ,CE-ZÉC-`Òc-]NÉ-]NéN-]nÙ_-T, ,Nä-NE-TNC-Taäc-^ÉP-Zä-P, ,MUc-FN-_E-CÉ-`Òc-]NéN-Rc, ,Nä-`-TNC-Cé-FÉc-? UÉ-NC]. ,Nä-Tc-TNC-CÉc-GCc-UäN-R_, ,]ué-`-SP-pÉ_-`Òc-CKE-q, ,Näc-P-]NÉ-`-Iäc-UE-^E-, ,`c-lÉ-­N-TZÉP-CÒE-T_-q, ,Nä-Tc-pÉc-R]Ì-­éN-Rc-GéC ,TNC-CÉc-UBc-R]Ì-Šäc-T£Cc-Kä, ,TC-^éN-CKU-PÉ-xP-qc-Pc, , CIÉN-NE-ÕCc-R-T„éC-R_-q, ,”`-~c-MÑCc-Šä-Gä-ŽUc-›_, ,_ÉCc-R]Ì-~P-PÉ-CÒCc-q-¤ä, ,IÉP-UWP-pN-R_-U-]TN-P, ,TNC-CÉ-¥àC-T¢`-PU-UM_-pÉP, ,Nä-Tc-±ÉT-R-Tc`-T]Ì-pÉ_, ,`éC-R]Ì-`U-`c-cäUc-ƒP-Kä, ,^E-NC-NUÉCc-`-ŒC-R_-^E-, ,TNC-CÉc-UIU-R_-CZC-R_-q, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, ,TcU-CKP-T¤P-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-T”N-R]é,, ,,^P-`C-]NÉ-NC-MUc-FN-PÉ, ,MÑT-Rc-aäc-_T-NéP-OØ-CcÒEc, - 120 -
 • 123. Bodhicharyavatara@30B KUN LA LTOS MED PA, ,DE YI PHUN TSOGS ZAD MI SHES, ,DE BASLUS KYI DOD PA NI, ,PHEL PHYIR SKABS DBYE MI BYA STE, ,GANGZHIG YID ONG MI DZIN PA, ,DE NI DNGOS PO BZANG PO YIN, ,THAMAR THAL BAI MTHAR GTUGS SHING, ,MI G-YO GZHAN GYISBSKYOD BYA BA, ,MI GTZANG GZUGS NI MI BZAD PA, ,DI LA CI PHYIRBDAG TU DZIN, ,GSON NAM YANG NA SHI YANG BLAI, ,BDAG LA KHRULKHOR DIS CI BYA, ,BONG SOGS DI KHYAD CI YOD NA, ,KYI HUD NGARGYAL SEL MI BYED, ,LUS KYI KHA TA BYAS PA YIS, ,DONMED SDUG BSNGAL NYER BSAGS NAS, ,RJES SU CHAGS DANG KHONG KHROBA, ,SHING MTSUNGS DI LA CI ZHIG BYA, ,BDAG GIS DI LTARBSKYANGS PAAM, ,BYA RGOD SOGS KYIS ZOS KYANG RUNG, ,CHAGS MEDZHE SDANG YOD MIN NA, ,CI STE DE LA CHAGS PAR BYED, ,GANG ZHIGSMOD PAS KHRO BA DANG, ,GANG ZHIG BSTOD PAS MGU GYUR BA, ,GALTE DE NYID SHES MED NA, ,BDAG GIS GANG GI NGAL BA BYAS, ,GANGZHIG LUS DI DOD GYUR BA, ,DE DANG BDAG BSHES YIN ZHE NA,,THAMS CAD RANG GI LUS DOD PAS, ,DE LA BDAG GO CIS ? MIDGA; ,DE BAS BDAG GIS CHAGS MED PAR, ,GRO LA PHAN PHYIR LUSGTANG BYA, ,DES NA DI LA NYES MANG YANG, ,LAS KYI SPYAD BZHINGZUNG BAR BYA, ,DE BAS PHYIS PAI SPYOD PAS CHOG ,BDAG GIS MKHASPAI RJES BSNYAGS TE, ,BAG YOD GTAM NI DRAN BYAS NAS, ,GNYID DANG RMUGS PA BZLOG PAR BYA, ,RGYAL SRAS THUGS RJE CHERNAMS LTAR, ,RIGS PAI SRAN NI GZUGS BYA STE, ,NYIN MTSAN PHYADPAR MA BAD NA, ,BDAG GI SDUG BSNGAL NAM MTHAR PHYIN, ,DE BASSGRIB PA BSAL BAI PHYIR, ,LOG PAI LAM LAS SEMS BLAN TE, ,YANGDAG DMIGS LA RTAG PAR YANG, ,BDAG GIS MNYAM PAR GZHAG PAR BYA,,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, ,BSAM GTAN BSTANPA ZHES BYA BA STE LEU BRGYAD PAO,, ,,YAN LAG DI DAG THAMSCAD NI, ,THUB PAS SHES RAB DON DU GSUNGS, - 121 -
 • 124. Bodhicharyavatara{@31A}", ,Nä-^É-pÉ_-P-¥àC-T¢`-NC ,ZÉ-T_-]NéN-Rc-aäc-_T-T«äN, ,AØP-’éT-NE-PÉ-NéP-NU-¤ä, ,]NÉ-PÉ-TNäP-R-CIÉc-cÒ-]NéN, ,NéP-NU-ƒé-^É-­éN-^Ò`-UÉP, ,ƒé-PÉ-AØP-’éT-^ÉP-R_-TŠéN, ,Nä-`-]HÉC-ŒäP-ŽU-CIÉc-UMéE. ,Ž`-]qé_-R-NE-S`-R]é, ,Nä-`-]HÉC-ŒäP-S`-R-PÉ, ,Ž`-]qé_-]HÉC-ŒäP-nÉc-CPéN-FÉE-, ,Ž`-]qé_-R-^E-ƒé-mN-lÉc, ,CéE-U-CéE-U-ŽUc-lÉc-CPéN, ,CIÉ-C-^E-PÉ-]NéN-R]Ì-NRäc, ,]{c-TÒ]Ì-NéP-OØ-U-NoN-pÉ_, ]HÉC-ŒäP-R-^Éc-NEéc-UMéE-ZÉE-, ,^E-NC-IÉN-OØ]E-ŒéC-qäN-lÉ, ,¬ã-U-›-TÒ_-UÉP-Rc-]NÉ_, ,Ž`-]qé_-R-NE-]HÉC-ŒäP-þéN, ,CÒCc-céCc-UEéP-cÒU-IÉN-lE-PÉ, ,uCc-Rc-^ÉP-nÉ-WN-Uc-UÉP, ,Nä-PÉ-UÉ-CVE-`-céCc-`, ,CVE-céCc-uCc-R-TZÉP-OØ-T’ÕP, ,]HÉC-ŒäP-C[ÖC-R]Ì-NéP-OØ-PÉ, ,UCéP-Réc-NEéc-T¤P-Nä-IÉN-OØ, ,Nä-NC- N-FÉC-U-IÉN-UÉP, ,AØP-’éT-LÞ-^E-]C`-Zä-P, ,Ž`-]qé_-AØP-’éT-Iäc-UäN-Nä, ,]HÉC-ŒäP-`-›éc-Nä-IÉN-UMéE-, ,CZP-OØ-TÒN-UäN-UÉ-CVE-T_, ,Näc-ŒéC-]HÉC-ŒäP-nÉc-CPéN-]nÙ_, ,¬ã-]x]Ì-”`-`c-TcéN-PUc-PÉ, ,HÉ-›_-NEéc-^éN-`-HÉ-TZÉP, ,C`-Kä-cäUc-FP-¬ã-]x-P,,aÉ-Pc-HÉ-›_-«ä-Zä-P, ,HÉ-~ÉN-“äP-ŽUc-]WêCc-nÙ_-R, ,Nä-~ÉN-¬ã-U]E-]qÙE-T_-]nÙ_, , ”àP-_ÉE-VU-nÉc-HÉ-›_-P, ,cäUc-FP-TNäP-R_-^éN-R-^ÉP, ,¬ã-U]Ì-«äc-TÒ-TcN-céCc-`, ,cäUc-UäN-pÉ_-P-¥ÉC-UäN-Nä, ,¬ã-U]Ì-cäUc-NE-œP-R-`, ,TcéN-PUc-NE-PÉ-¥ÉC-R-]qÙE-, ,¢Cc-céCc-ŽUc-`-QÖc-UäN-pÉ_, ,¬ã-U]Ì-cäUc-PÉ-]qÙE-T-UäN, ,¦-WêCc-“äP-`c-qÙE-T-^É, ,¬ã-U-Nä-^E-¦-WêCc-IÉN, ,“äP-CFÉC-CÉc-PÉ-AØP-QÖc-R, ,CE-P-^E-PÉ-^éN-U-^ÉP, ,C`-Kä-NéP-NU-r-EP-]Nc, ,]Bé_-T-AØP-’éT-Nä-›-P, ,cEc-”c-lE-PÉ-]Bé_-]nÙ_-Tc, ,qE-GÓT- - 122 -
 • 125. Bodhicharyavatara@31A *, ,DE YI PHYIR NA SDUG BSNGAL DAG ,ZHI BAR DOD PAS SHESRAB BSKYED, ,KUN RDZOB DANG NI DON DAM STE, ,DI NI BDEN PAGNYIS SU DOD, ,DON DAM BLO YI SPYOD YUL MIN, ,BLO NI KUN RDZOBYIN PAR BRJOD, ,DE LA JIG RTEN RNAM GNYISMTHONG; ,RNAL BYOR PA DANG PHAL PAO, ,DE LA JIG RTEN PHAL PANI, ,RNAL BYOR JIG RTEN GYIS GNOD CING, ,RNAL BYOR PA YANGBLO KHYAD KYIS, ,GONG MA GONG MA RNAMS KYIS GNOD, ,GNYI GA YANGNI DOD PAI DPES, ,BRAS BUI DON DU MA DPYAD PHYIR,JIG RTEN PA YIS DNGOS MTHONG ZHING, ,YANG DAG NYID DUANG RTOGBYED KYI, ,SGYU MA LTA BUR MIN PAS DIR, ,RNAL BYOR PA DANGJIG RTEN RTZOD, ,GZUGS SOGS MNGON SUM NYID KYANG NI, ,GRAGS PASYIN GYI TSAD MAS MIN, ,DE NI MI GTZANG LA SOGS LA, ,GTZANGSOGS GRAGS PA BZHIN DU BRDZUN, ,JIG RTEN GZHUG PAI DON DU NI,,MGON POS DNGOS BSTAN DE NYID DU, ,DE DAG SKAD CIG MA NYID MIN,,KUN RDZOB TU YANG GAL ZHE NA, ,RNAL BYOR KUN RDZOB NYES MEDDE, ,JIG RTEN LA LTOS DE NYID MTHONG, ,GZHAN DU BUD MED MIGTZANG BAR, ,DES RTOG JIG RTEN GYIS GNOD GYUR, ,SGYU DRAIRGYAL LAS BSOD NAMS NI, ,JI LTAR DNGOS YOD LA JI BZHIN, ,GAL TESEMS CAN SGYU DRA NA, ,SHI NAS JI LTAR SKYE ZHE NA, ,JI SRIDRKYEN RNAMS TSOGS GYUR PA, ,DE SRID SGYU MAANG BYUNG BARGYUR, ,RGYUN RING TZAM GYIS JI LTAR NA, ,SEMS CAN BDEN PAR YOD PA YIN,,SGYU MAI SKYES BU BSAD SOGS LA, ,SEMS MED PHYIR NA SDIG MEDDE, ,SGYU MAI SEMS DANG LDAN PA LA, ,BSOD NAMS DANG NI SDIG PABYUNG, ,SNGAGS SOGS RNAMS LA NUS MED PHYIR, ,SGYU MAISEMS NI BYUNG BA MED, ,SNA TSOGS RKYEN LAS BYUNG BA YI, ,SGYUMA DE YANG SNA TSOGS NYID, ,RKYEN GCIG GIS NI KUN NUS PA, ,GANGNA YANG NI YOD MA YIN, ,GAL TE DON DAM MYA NGAN DAS, ,KHOR BAKUN RDZOB DE LTA NA, ,SANGS RGYAS KYANG NI KHOR GYUR BAS,,BYANG CHUB - 123 -
 • 126. Bodhicharyavatara{@31B} ­éN-Rc-FÉ-ZÉC-q, ,“äP-ŽUc-”àP-PÉ-U-GN-P, ,¬ã-U]E-œéC-R_-UÉ-]nÙ_-nÉ, ,“äP-ŽUc-”àP-PÉ-GN-Rc-P, ,AØP-’éT-LÞ-^E-UÉ-]qÙE-Eé, ,CE-Wå-]tÜ`-R]E-^éN-UÉP-P, ,¬ã-U-CE-CÉc-NUÉCc-R_-]nÙ_, ,CE-Wå-méN-`-¬ã-U-IÉN,,UäN-P]E-Nä-Wå-FÉ-ZÉC-NUÉCc, ,C`-Kä-Nä-IÉN-OØ-CZP-^éN, ,ŽU-R-Nä-PÉ-cäUc-IÉN-^ÉP, ,CE-Wå-cäUc-IÉN-¬ã-U-P, ,Nä-Wå-CE-ZÉC-CE-CÉc-UMéE-, ,]HÉC-ŒäP-nÉ-PÉ-UCéP-Réc-lE-, ,cäUc-lÉc-cäUc-UÉ-UMéE-Zäc-CcÒEc, ,_`-uÉ-cé-PÉ-_E-`-_E-, , HÉ-›_-UÉ-CFéN-Nä-TZÉP-^ÉN, ,HÉ-›_-U_-Uä-_E-CÉ-NEéc, ,^E-NC-Cc`-T_-qäN-TZÉP-P, ,U_-Uä-Cc`-T_-q-UÉP-Kä, ,CE-pÉ_-UÑP-nÉc-T±ÉTc-R-UäN, ,aä`-TZÉP-¢éP-Ré-¢é-IÉN-`, ,CZP-`-›éc-R-^éN-U-^ÉP, ,Nä-TZÉP-]C]-ZÉC CZP-`-PÉ, ,›éc-NE-›éc-UäN-R-^E-UMéE-, ,¢é-IÉN-UÉP-`-¢éP-Ré_-Nä, ,TNC-CÉc-TNC-IÉN-qc-R-UäN, ,U_-Uä-Cc`-T_-qäN-Né-Zäc, ,aäc-Rc-aäc-Kä-ŠéN-qäN-P, ,ƒé-PÉ-Cc`-T-IÉN-^ÉP-Zäc, ,CE-CÉc-aäc-Pc-Nä- N-TŠéN, ,CE-Wå-]Cc-lE-UMéE-UÉP-P, ,Cc`-T]U-PÉ-UÉ-Cc`-T, ,Ué-CaU-TÒ-Ué]Ì-]nÉE-TC-TZÉP, ,Nä-P-TŠéN-lE-NéP-UäN-Né, ,C`-Kä-_E-_ÉC-^éN-UÉP-P, ,ŽU-aäc-xP-R_-HÉ-›_-]nÙ_, ,CZP-réE-T-P-]{ä`-R-`c, ,xP-]nÙ_-qÉ-T]Ì-OØC-TZÉP-Pé,, “äP-CZP-NC-NE-œP-R-PÉ, ,UMéE-pÉ_-_E-IÉN-_T-Cc`-P, ,uÚT-R]Ì-UÉC-©P-®é_-T-`c, ,TÒU-UMéE-UÉC-©P-IÉN-]nÙ_-UÉP, ,HÉ-›_-UMéE-Méc-aäc-R-NC ,]NÉ_-PÉ-NCC-R_-q-UÉP-Kä, ,]NÉ_-PÉ-¥àC-T¢`-”à_-nÙ_-R, ,TNäP-R_-ŒéC-R-T„éC-q-^ÉP, ,cäUc-`c-¬ã-U-CZP-UÉP-ZÉE-, ,CZP-UÉP-R_-^E-UÉ-ŒC-P, ,NEéc-P-HÉ-›_-Nä-CZP-UÉP, ,CZP-UÉP-Zä-P-NEéc-Ré_-UäN, ,HÉ-›_-¬ã-U-TNäP-UÉP-^E-, ,T›-q-Nä-TZÉP-›-qäN-^ÉN, ,C`-Kä-]Bé_-T-NEéc-ŒäP-FP, ,Nä-PÉ- - 124 -
 • 127. Bodhicharyavatara@31B SPYOD PAS CI ZHIG BYA, ,RKYEN RNAMS RGYUN NI MA CHAD NA,,SGYU MAANG LDOG PAR MI GYUR GYI, ,RKYEN RNAMS RGYUN NI CHADPAS NA, ,KUN RDZOB TU YANG MI BYUNG NGO, ,GANG TSE KHRULPAANG YOD MIN NA, ,SGYU MA GANG GIS DMIGS PAR GYUR, ,GANG TSEKHYOD LA SGYU MA NYID, ,MEDNAANG DE TSE CI ZHIG DMIGS, ,GAL TE DE NYID DU GZHAN YOD, ,RNAMPA DE NI SEMS NYID YIN, ,GANG TSE SEMS NYID SGYU MA NA, ,DE TSEGANG ZHIG GANG GIS MTHONG, ,JIG RTEN GYI NI MGON POS KYANG,,SEMS KYIS SEMS MI MTHONG ZHES GSUNGS, ,RAL GRI SO NI RANG LARANG, ,JI LTAR MI GCOD DE BZHIN YID, ,JI LTAR MAR ME RANG GI DNGOS,,YANG DAG GSAL BAR BYED BZHIN NA, ,MAR ME GSAL BAR BYA MIN TE,,GANG PHYIR MUN GYIS BSGRIBS PA MED, ,SHEL BZHIN SNGON PO SNGONYID LA, ,GZHAN LA LTOS PA YOD MA YIN, ,DE BZHIN GA ZHIGGZHAN LA NI, ,LTOS DANG LTOS MED PA YANG MTHONG, ,SNGO NYID MINLA SNGON POR DE, ,BDAG GIS BDAG NYID BYAS PA MED, ,MAR ME GSALBAR BYED DO ZHES, ,SHES PAS SHES TE RJOD BYED NA, ,BLO NI GSALBA NYID YIN ZHES, ,GANG GIS SHES NAS DE SKAD BRJOD, ,GANGTSE GAS KYANG MTHONG MIN NA, ,GSAL BAAM NI MI GSAL BA, ,MOGSHAM BU MOI GYING BAG BZHIN, ,DE NA BRJOD KYANG DON MED DO,,GAL TE RANG RIG YOD MIN NA, ,RNAM SHES DRAN PAR JI LTAR GYUR,,GZHAN MYONG BA NA BREL PA LAS, ,DRAN GYUR BYI BAI DUG BZHINNO,,RKYEN GZHAN DAG DANG LDAN PA NI, ,MTHONG PHYIR RANG NYID RABGSAL NA, ,GRUB PAI MIG SMAN SBYOR BA LAS, ,BUM MTHONG MIG SMANNYID GYUR MIN, ,JI LTAR MTHONG THOS SHES PA DAG ,DIR NI DGAGPAR BYA MIN TE, ,DIR NI SDUG BSNGAL RGYUR GYUR PA, ,BDEN PARRTOG PABZLOG BYA YIN, ,SEMS LAS SGYU MA GZHAN MIN ZHING, ,GZHAN MIN PARYANG MI RTAG NA, ,DNGOS NA JI LTAR DE GZHAN MIN, ,GZHAN MIN ZHENA DNGOS POR MED, ,JI LTAR SGYU MA BDEN MIN YANG, ,BLTA BYA DEBZHIN LTA BYED YID, ,GAL TE KHOR BA DNGOS RTEN CAN, ,DE NI - 125 -
 • 128. Bodhicharyavatara{@32A} ", ,CZP-OØ-UB]-]x_-]nÙ_, ,NEéc-UäN-NEéc-`-TŒäP-Rc-P, ,qäN-NE-œP-R_-HÉ-›_-]nÙ_, ,méN-lÉ-cäUc-PÉ-uéCc-UäN-R, ,CFÉC-RÒ-IÉN-OØ-]nÙ_-T-^ÉP, ,CE-Wå-cäUc-PÉ-CÒE-{`-T, ,Nä-Wå-MUc-FN-Nä-TZÉP-CaäCc, ,Nä-›-P-^E-cäUc-VU-OØ, ,TŒCc-`-^éP-KP-FÉ-ZÉC-^éN, ,¬ã-U-›-TÒ_-aäc-P-^E-, ,HÉ-›_-IéP-UéEc-œéC-]nÙ_-Kä, ,CE-Wå-¬ã-U]Ì-TÒN-UäN-`, ,Nä-qäN-IÉN-lE-GCc-«ä-]nÙ_, ,Nä-qäN-R-PÉ-aäc-q-`, ,IéP-UéEc-TC-GCc-U-§Ec-R, ,Näc-P-Nä-UMéE-T-P-Nä,, ¤éE-IÉN-TC-GCc-IU-GÓE-IÉN, ,¤éE-IÉN-TC-GCc-CéUc-Rc-PÉ, ,NEéc-Ré]Ì-TC-GCc-§éE-]nÙ_-ZÉE-, ,FÉ-^E-UäN-FÉc-CéUc-Rc-PÉ, ,Nä-^E-pÉ-Pc-§éE-T_-]nÙ_, ,CE-Wå-CE-ZÉC-UäN-Né-Zäc, ,TŒC-q]Ì-NEéc-Ré-UÉ-NUÉCc-R, ,Nä-Wå-NEéc-UäN-ŒäP-{`-T, ,ƒé-^É-UOØP-P-HÉ-›_-CPc, ,CE-Wå-NEéc-NE-NEéc-UäN-NC ,ƒé-^É-UOØP-P-UÉ-CPc-R, ,Nä-Wå-ŽU-R-CZP-UäN-Rc, ,NUÉCc-R-UäN-R_-_T-LÞ-ZÉ, ,^ÉN-TZÉP-Pé_-TÒ-NRC-TcU-aÉE-, ,HÉ-›_-_ä-T-^éEc- éE-T, ,Nä-TZÉP-COØ`-q-©éP-`U-nÉ, ,NTE-CÉc-”`-T]Ì- à_-¦E-Eé, ,NRä_-P-PU-UB]-œÉE-CÉ-PÉ, ,UGéN-¥éE-T±ãTc-Pc-]Nc-nÙ_-R, ,Nä-]Nc-^ÒP-_ÉE-`éP-^E-Nä, ,OØC-`-céCc-R-ZÉ-qäN-TZÉP, ,qE-GÓT-­éN-R]Ì-Šäc-UMÑP-Rc, ,”`-T]Ì-UGéN-¥éE-±ãT-R-^E. ,qE-GÓT-cäUc-NR]-r-EP-`c, ,]Nc-lE-NéP-ŽUc-MUc-FN-UXN, ,cäUc-UäN-R-`-UGéN-qc-Rc, ,HÉ-›_-]{c-TÒ_-œP-R_-]nÙ_, ,CE-pÉ_-T[ÖCc-R]U-r-EP-]Nc, ,UWÓEc-R-IÉN-OØ-TaN-pÉ_-_é, ,AØP-’éT-TU-PÉ-Nä-IÉN-OØ]E-, ,_ÒE-¤ä-Näc-? ]{c-`ÒE-`c-^ÉP, ,NRä_-P-TNäP-R]Ì-cEc-”c-`, ,HÉ-›_-]{c-TÒ_-TFc-R-TZÉP, ,TNäP-R-UMéE-Tc-ué`-]nÙ_-nÉ, ,¤éE-IÉN-UMéE-Tc-FÉ-ZÉC-q, ,CE-pÉ_-`ÒE-`c-`U-]NÉ-PÉ, ,UäN-R_-qE-GÓT-UäN-R_-CcÒEc, ,C`-Kä- - 126 -
 • 129. Bodhicharyavatara@32A *, ,GZHAN DU MKHA DRAR GYUR, ,DNGOS MED DNGOS LA BRTENPAS NA, ,BYED DANG LDAN PAR JI LTAR GYUR, ,KHYOD KYI SEMS NIGROGS MED PA, ,GCIG PU NYID DU GYUR BA YIN, ,GANG TSE SEMS NIGZUNG BRAL BA, ,DE TSE THAMS CAD DE BZHIN GSHEGS, ,DE LTA NAYANGSEMS TZAM DU, ,BRTAGS LA YON TAN CI ZHIG YOD, ,SGYU MA LTA BURSHES NA YANG, ,JI LTAR NYON MONGS LDOG GYUR TE, ,GANG TSE SGYUMAI BUD MED LA, ,DE BYED NYID KYANG CHAGS SKYE GYUR, ,DE BYEDPA NI SHES BYA LA, ,NYON MONGS BAG CHAGS MA SPANGS PA, ,DES NADE MTHONG BA NA DE,,STONG NYID BAG CHAGS NYAM CHUNG NYID, ,STONG NYID BAG CHAGSGOMSPAS NI, ,DNGOS POI BAG CHAGS SPONG GYUR ZHING, ,CI YANG MEDCIS GOMS PAS NI, ,DE YANG PHYI NAS SPONG BAR GYUR, ,GANG TSEGANG ZHIG MED DO ZHES, ,BRTAG BYAI DNGOS PO MI DMIGS PA, ,DETSE DNGOSMED RTEN BRAL BA, ,BLO YI MDUN NA JI LTAR GNAS, ,GANG TSE DNGOSDANG DNGOS MED DAG ,BLO YI MDUN NA MI GNAS PA, ,DE TSE RNAM PAGZHAN MED PAS, ,DMIGS PA MED PAR RAB TU ZHI, ,YID BZHIN NOR BUDPAG BSAM SHING, ,JI LTAR RE BA YONGS SKONG BA, ,DE BZHIN GDULBYASMON LAM GYI, ,DBANG GIS RGYAL BAI SKUR SNANG NGO, ,DPER NA NAMMKHA LDING GI NI, ,MCHOD SDONG BSGRUBS NAS DAS GYUR PA, ,DEDAS YUN RING LON YANG DE, ,DUG LA SOGS PA ZHI BYED BZHIN,,BYANG CHUB SPYOD PAI RJES MTHUN PAS, ,RGYAL BAI MCHOD SDONGSGRUB PAYANG; ,BYANG CHUB SEMS DPA MYA NGAN LAS, ,DAS KYANG DON RNAMSTHAMS CAD MDZAD, ,SEMS MED PA LA MCHOD BYAS PAS, ,JI LTAR BRASBUR LDAN PAR GYUR, ,GANG PHYIR BZHUGS PAAM MYA NGAN DAS,,MTSUNGS PA NYID DU BSHAD PHYIR RO, ,KUN RDZOB BAM NI DE NYIDDUANG, ,RUNG STE DES ? BRAS LUNG LAS YIN, ,DPER NA BDEN PAISANGS RGYAS LA, ,JI LTAR BRAS BUR BCAS PA BZHIN, ,BDEN PAMTHONG BAS GROL GYUR GYI, ,STONG NYID MTHONG BAS CI ZHIG BYA,,GANG PHYIR LUNG LAS LAM DI NI, ,MED PAR BYANG CHUB MED PARGSUNGS, ,GAL TE - 127 -
 • 130. Bodhicharyavatara{@32B}MäC-GäP-U-uÚT-P, ,méN-lÉ-`ÒE-PÉ-HÉ-›_-uÚT, ,CE-pÉ_-CIÉc-@-`-]NÉ-uÚT, ,NE-Ré-méN-`-]NÉ-U-uÚT, ,“äP-CE-CÉc-PÉ-Nä_-^ÉN-Gäc, ,Nä-PÉ-MäC-GäP-`-^E-UWÓEc, ,CZP-CIÉc-]NéN-Rc-TNäP-P-PÉ, ,_ÉC-qäN-céCc-lE-TNäP-R_-]nÙ_, , MäC-GäP-þéN-TFc-pÉ_-Zä-P, ,`ÒE-`-UÑ-¤äCc-R-ŽUc-NE-, ,`ÒE-CZP-`-^E-_E-CZP-NC ,þéN-TFc-^ÉP-pÉ_-Né_-q_-]nÙ_, ,T¤P-þ-NCä-†éE-IÉN-^ÉP-P, ,NCä-†éE-IÉN-lE-N@]-T_-CPc, ,cäUc-PÉ-NUÉCc-NE-TFc-ŽUc-lÉ, ,r-EP-]Nc-R]E-N@]-T_-CPc, ,IéP-UéEc-§Ec-Rc-ué`-P-Nä]Ì, ,Nä-U-MC-LÞ-Nä_-]nÙ_-_é, ,IéP-UéEc-UäN-lE-Nä-NC-`, ,`c-lÉ-QÖc-R-UMéE-T-^ÉP, ,_ä-ZÉC-Iä_-`äP-~äN-R-PÉ, ,UäN-Fäc-Eäc-R-IÉN-Fä-P, ,~äN-Nä-IéP-UéEc-FP-UÉP-^E-, , AØP-éEc-TZÉP-OØ-FÉ-¤ä-UäN, ,Wê_-T]Ì-“äP-nÉc-~äN-R-^ÉP, ,Wê_-T-Nä-NC-`-^E-^éN, ,NUÉCc-R-NE-PÉ-TFc-R]Ì-cäUc, ,]C]-ZÉC-`-PÉ-CPc-R_-]nÙ_, ,¤éE-IÉN-NE-PÉ-{`-T]Ì-cäUc, ,]CCc-R-†_-^E-«ä-]nÙ_-Kä, ,]OØ-aäc-UäN-R]Ì-£éUc-]HÒC-TZÉP, ,Näc-P-¤éE-IÉN-T¡éU-R_-q, ,EC-CE-UNé-¥ä-`-]HÒC-Nä, ,C`-Kä-cEc-”c-CcÒEc-]NéN-P, ,MäC-GäP-S`-Gä_-mäN-FC-CÉ-,UNé-NE-UWÓEc-]NéN-UÉP-PU-FÉ, ,C`-Kä-U-CKéCc-CFÉC-CÉc-PÉ, ,MUc-FN-«éP-NE-TFc-]nÙ_-P, ,UNé-UWÓEc-CFÉC-CÉc-MUc-FN-PÉ, ,”`-Tc-CcÒEc-R-FÉc-U-^ÉP, ,EC-CE-]éN-~ÚEc-GäP-Ré-`, ,céCc-Rc-CKÉE-NRéCc-U-nÙ_-R, ,Nä-PÉ-méN-lÉc-U-ŒéCc-Rc, ,CÒE-q-UÉP-R_-cÒ-ZÉC-qäN, ,éEc-Rc-¥àC-T¢`-FP-NéP-OØ, ,GCc-NE-]HÉCc-UM]-`c-ué`-T, ,]Bé_-T_-CPc-R-uÚT-]nÙ_-T, ,]NÉ-PÉ-¤éE-IÉN-]{c-TÒ-^ÉP, ,Nä-›_-¤éE-R-IÉN-péCc-`, ,cÒP-]qÉP-R-PÉ-]MN-U-^ÉP, ,Näc-P-Mä-WêU-UÉ--T_, ,¤éE-R-IÉN-PÉ-T¡éU-R_-q- - 128 -
 • 131. Bodhicharyavatara@32B THEG CHEN MA GRUB NA, ,KHYOD KYI LUNG NI JI LTAR GRUB,,GANG PHYIR GNYIS KA LA DI GRUB, ,DANG PO KHYOD LA DI MA GRUB,,RKYEN GANG GIS NI DER YID CHES, ,DE NI THEG CHEN LA YANGMTSUNGS, ,GZHAN GNYIS DOD PAS BDEN NA NI, ,RIG BYED SOGS KYANGBDEN PAR GYUR, ,THEG CHEN RTZOD BCAS PHYIR ZHE NA, ,LUNG LA MU STEGS PA RNAMSDANG, ,LUNG GZHAN LA YANG RANG GZHAN DAG ,RTZOD BCAS YIN PHYIRDOR BYAR GYUR, ,BSTAN RTZA DGE SLONG NYID YIN NA, ,DGE SLONGNYID KYANG DKA BAR GNAS, ,SEMS NI DMIGS DANG BCAS RNAMS KYI,,MYANGAN DAS PAANG DKA BAR GNAS, ,NYON MONGS SPANGS PAS GROL NADEI, ,DE MA THAG TU DER GYUR RO, ,NYON MONGS MED KYANG DE DAGLA, ,LAS KYI NUS PA MTHONG BA YIN, ,RE ZHIG NYER LEN SRED PA NI,,MED CES NGES PA NYID CE NA, ,SRED DE NYON MONGS CAN MIN YANG, ,KUN RMONGS BZHIN DU CI STE MED, ,TSOR BAI RKYEN GYIS SRED PAYIN, ,TSOR BA DE DAG LA YANG YOD, ,DMIGS PA DANG NI BCAS PAISEMS, ,GA ZHIG LA NI GNAS PAR GYUR, ,STONG NYID DANG NI BRALBAI SEMS, ,GAGS PA SLAR YANG SKYE GYUR TE, ,DU SHESMED PAI SNYOMS JUG BZHIN, ,DES NA STONG NYID BSGOM PAR BYA,,NGAG GANG MDO SDE LA JUG DE, ,GAL TE SANGS RGYAS GSUNGS DODNA, ,THEG CHEN PHAL CHER KHYED CAG GI ,MDO DANG MTSUNGS DOD MINNAM CI, ,GAL TE MA GTOGS GCIG GIS NI, ,THAMSCAD SKYON DANG BCAS GYUR NA, ,MDO MTSUNGS GCIG GIS THAMS CADNI, ,RGYAL BAS GSUNGS PA CIS MA YIN, ,NGAG GANG OD SRUNGS CHENPO LA, ,SOGS PAS GTING DPOGS MA GYUR PA, ,DE NI KHYOD KYIS MARTOGS PAS, ,GZUNG BYA MIN PAR SU ZHIG BYED, ,RMONGSPAS SDUG BSNGAL CAN DON DU, ,CHAGS DANG JIGS MTHA LAS GROL BA,,KHOR BAR GNAS PA GRUB GYUR BA, ,DI NI STONG NYID BRAS BUYIN, ,DE LTAR STONG PA NYID PHYOGS LA, ,SUN BYIN PA NI THAD MAYIN, ,DES NA THE TSOM MI ZA BAR, ,STONG PA NYID NI BSGOM PAR BYA - 129 -
 • 132. Bodhicharyavatara{@033A} ", ,IéP-UéEc-aäc-q]Ì-±ÉT-R-^É, ,UÑP-R]Ì-CIäP-Ré-¤éE-R-IÉN, ,rÙ_-OØ-MUc-FN-UmäP-]NéN-Rc, ,Nä-PÉ-HÉ-›_-¡éU-UÉ-qäN, ,NEéc-CE-¥àC-T¢`-«äN-qäN-R, ,Nä-`c-°C-R-«ä-]nÙ_-P, ,¤éE-IÉN-¥àC-T¢`-ZÉ-qäN-R, , Nä-`-]HÉCc-R-HÉ-›_-«ä, ,C`-Kä-TNC-]C]-^éN-P-PÉ, ,FÉ-^E-_ÒE-`c-]HÉCc-]nÙ_-P, ,TNC-IÉN-]C]-^E-^éN-UÉP-Rc,,]HÉCc-R_-]nÙ_-T-cÒ-ZÉC-^ÉP, ,cé-NE-°-cäP-TNC-U-^ÉP, ,TNC-PÉ-_Òc-R-tC-U-^ÉP, ,¦Tc-UÉP-R-N@P-U-^ÉP-Kä, ,GÓ-cä_-NE-PÉ-ŽC-lE-UÉP, ,TNC-PÉ-ZC-NE-ß`-UÉP-Kä, ,‚é-UGÉP-NC-lE-TNC-U-^ÉP, ,PE-té`-CZP-^E-TNC-UÉP-Kä, ,TNC-PÉ-pÉ-c-CFÉP-U-^ÉP, ,a-NE-RCc-R-TNC-UÉP-Kä, ,xéN-NE-…àE-^E-TNC-U-^ÉP, ,TÒ-C-TNC-UÉP-ŽU-AØP-OØ, ,ŽU-aäc-xÚC-lE-TNC-U-^ÉP, ,C`-Kä-±-^É-aäc-ŒC-P, ,MUc-FN-Wå-P-±-]XËP-]nÙ_, ,aäc-q-UäN-P-FÉ-ZÉC-_ÉC ,CE-CÉc-aäc-R-Zäc-ŠéN-qäN, ,C`-Kä-aäc-UäN-aäc-^ÉP-P, ,aÉE-^E-aäc-R_-M`-T_-]nÙ_. ,Näc-P-aäc-q-Iä_-CPc-R, ,UäN-R_-aäc-R-UäN-Fäc-Eäc, ,Nä-IÉN-lÉc-PÉ-CÒCc-aäc-P, ,Nä-Wå-Méc-R]E-FÉ-¤ä-UÉP, ,C`-Kä-±-UÉ-Iä-pÉ_-P, ,Näc-P-Nä-^É-aäc-R]E-UäN, ,±-]XËP-_E-TZÉP-CE-^ÉP-R, ,Nä-CÒCc-]XËP-R_-HÉ-›-]nÙ_. ,CFÉC-PÉ-S-NE-TÒ-IÉN-OØ, ,TŒCc-^ÉP-^E-NC-IÉN-UÉP-Kä, ,]NÉ-›_-£ÉE-¤éTc-ß`-NE-PÉ, ,UÑP-R-TÒ-UÉP-S-^E-UÉP, ,Nä-PÉ-±-]XËP-NE-œP-R]Ì, ,_E-TZÉP-OØ-PÉ-UMéE-U-^ÉP, ,C_-UBP-›-TÒ_-WÓ`-CZP-nÉc, ,Nä-IÉN-UMéE-P-Nä-ŒC-UÉP, ,C`-Kä-WÓ`-CZP-Nä-IÉN-P, ,CFÉC-IÉN-Nä-PÉ-¢éP-UäN-CFÉC ,C`-Kä-WÓ`-CZP-TNäP-UÉP-P, ,Nä-^É-_E-CÉ-_E-TZÉP-µéc, ,aäc-IÉN-Fä-P-Nä-›-P, ,«äc-AØP-CFÉC-LÞ-M`-T_-]nÙ_, ,cäUc-R-cäUc-UäN-Nä-NC - 130 -
 • 133. Bodhicharyavatara@033A *, ,NYON MONGS SHES BYAI SGRIB PA YI, ,MUN PAI GNYEN POSTONG PA NYID, ,MYUR DU THAMS CAD MKHYEN DOD PAS, ,DE NI JILTAR SGOM MI BYED, ,DNGOS GANG SDUG BSNGAL SKYED BYED PA, ,DELAS SKRAG PA SKYE GYUR NA, ,STONG NYID SDUG BSNGAL ZHI BYED PA,,DE LA JIGS PA JI LTAR SKYE, ,GAL TE BDAG GA YOD NA NI, ,CIYANG RUNG LAS JIGS GYUR NA, ,BDAG NYID GA YANG YOD MIN PAS,,JIGS PAR GYUR BA SU ZHIG YIN, ,SO DANG SKRA SEN BDAG MA YIN,,BDAG NI RUS PA KHRAG MA YIN, ,SNABS MINPA DKAN MA YIN TE, ,CHU SER DANG NI RNAG KYANG MIN, ,BDAG NIZHAG DANG RDUL MIN TE, ,GLO MCHIN DAG KYANG BDAG MA YIN, ,NANGKHROL GZHAN YANG BDAG MIN TE, ,BDAG NI PHYI SA GCIN MA YIN, ,SHADANG PAGS PA BDAG MIN TE, ,DROD DANG RLUNG YANG BDAG MA YIN, ,BUGA BDAG MIN RNAM KUN DU, ,RNAM SHES DRUG KYANG BDAG MA YIN, ,GALTE SGRA YI SHES RTAG NA, ,THAMS CAD TSE NA SGRA DZIN GYUR,,SHES BYA MED NA CI ZHIG RIG ,GANG GIS SHES PA ZHES RJOD BYED,,GAL TE SHES MED SHES YIN NA, ,SHING YANG SHES PAR THAL BARGYUR; ,DES NA SHES BYA NYER GNAS PA, ,MED PAR SHES PA MED CESNGES, ,DE NYID KYIS NI GZUGS SHES NA, ,DE TSE THOS PAANG CI STEMIN, ,GAL TE SGRA MI NYE PHYIR NA, ,DES NA DE YI SHES PAANGMED, ,SGRA DZIN RANG BZHIN GANG YIN PA, ,DE GZUGS DZIN PAR JILTAGYUR; ,GCIG NI PHA DANG BU NYID DU, ,BRTAGS YIN YANG DAG NYIDMIN TE, ,DI LTAR SNYING STOBS RDUL DANG NI, ,MUN PA BU MIN PHAYANG MIN, ,DE NI SGRA DZIN DANG LDAN PAI, ,RANG BZHIN DU NIMTHONG MA YIN, ,GAR MKHAN LTA BUR TSUL GZHAN GYIS, ,DE NYIDMTHONG NA DE RTAG MIN, ,GAL TE TSUL GZHAN DE NYID NA, ,GCIG NYIDDE NI SNGON MED GCIG ,GAL TE TSUL GZHAN BDEN MIN NA, ,DE YI RANGGI RANG BZHIN SMROS, ,SHES NYID CE NA DE LTA NA, ,SKYES KUN GCIGTU THAL BAR GYUR, ,SEMS PA SEMS MED DE DAG - 131 -
 • 134. Bodhicharyavatara{@033B}lE. ,CFÉC-]nÙ_-CE-pÉ_-^éN-IÉN-UWÓEc, ,CE-Wå-qä-{C-pÉP-FÉ-`éC ,Nä-Wå-]{-T]Ì-ŒäP-CE-^ÉP, ,cäUc-UäN-R-^E-TNC-UÉP-Kä, ,cäUc-UäN-IÉN-pÉ_-TÒU-céCc-TZÉP, ,]éP-Kä-cäUc-NE-œP-R]Ì-pÉ_, ,aäc-P-UÉ-aäc-]HÉC-R_-M`, ,HÉ-¤ä-TNC-`-]nÙ_-UäN-P, ,cäUc-Rc-Nä-`-FÉ-ZÉC-qc, ,Nä-›_-aäc-UäN-q-{`-T, ,PU-UB]-TNC-LÞ-qc-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-TNC-PÉ-^éN-UÉP-P, ,`c-]{c-]{ä`-R-_ÉCc-UÉP-Kä, ,`c-qc-Pc-PÉ-ZÉC Rc-P, ,cÒ-^É-`c-cÒ-]nÙ_-Zä-P, ,q-T-]{c-TZÉ-M-NN-NE-, ,Nä-TNC-qäN-R-UäN-R_-^E-, ,^Ò-TÒ-CIÉ-C-`-uÚT-Rc, ,]NÉ_-TþN-NéP-UäN-U-^ÉP-PU, ,”à-œP-]{c-TÒ-NE-TFc-Zäc, ,UMéE-T-]NÉ-PÉ-~ÉN-U-^ÉP, ,”àN-CFÉC-`-PÉ-TŒäP-Pc-cÒ, ,qäN-Ré-­éN-Ré-Zäc-q_-T¤P, ,]Nc-NE-U-]éEc-R-^É-cäUc, ,TNC-UÉP-Nä-PÉ-UäN-R]Ì-pÉ_, ,]éP-Kä-«äc-cäUc-TNC-^ÉP-P, ,Nä-ZÉC-P-^E-TNC-UäN-Né, ,NRä_-P-GÓ-aÉE-¥éE-Ré-NC ,G-ac-pä-P-]C]-UäN-R, ,Nä-TZÉP-ŽU-R_-NoN-R-^Éc, ,TV`-P-TNC-lE-^E-NC-UÉP, ,C`-Kä-cäUc-FP-^éN-UÉP-P, ,cÒ-`-£ÉE-Šä-q-Zä-P, ,]{c-TÒ]Ì-NéP-OØ-Bc-ƒEc-R]Ì, ,éEc-Rc-TŒCc-R-CE-^ÉP-R]é, ,cäUc-FP-UäN-]{c-cÒ-^É-^ÉP, ,TNäP-Kä-]éP-lE-éEc-`c-]NéN, ,¥àC-T¢`-Iä-T_-ZÉ-NéP-OØ, ,]{c-TÒ]Ì-éEc-R-T„éC-UÉ-q, ,¥àC-T¢`-”à-^É-E-”`-PÉ, ,TNC-LÞ-éEc-Rc-]Sä`-T_-]nÙ_, ,Nä-`c-lE-T„éC-UäN-Fä-P, ,TNC-UäN-T¡éU-R-UGéC-^ÉP-Pé, ,`Òc-PÉ-‡E-R-qÉP-R-UÉP, ,T…-NE-‡äN-R]E-`Òc-U-^ÉP, ,›é-NE-”T-lE-`Òc-UÉP-Kä, ,{E-NE-NRÒE-R]E-`Òc-U-^ÉP, ,þÉT-`éCc-`C-R]E-`Òc-UÉP-Kä, ,UWP-BÔE-zC-R]E-`Òc-U-^ÉP, ,PE-té`-ŽUc- - 132 -
 • 135. Bodhicharyavatara@033B KYANG; ,GCIG GYUR GANG PHYIR YOD NYID MTSUNGS, ,GANG TSEBYE BRAG PHYIN CI LOG ,DE TSE BRA BAI RTEN GANG YIN, ,SEMS MEDPA YANG BDAG MIN TE, ,SEMS MED NYID PHYIR BUM SOGS BZHIN, ,ONTE SEMS DANG LDAN PAI PHYIR, ,SHES NA MI SHESJIG PAR THAL, ,JI STE BDAG LA GYUR MED NA, ,SEMS PAS DE LA CIZHIG BYAS, ,DE LTAR SHES MED BYA BRAL BA, ,NAM MKHA BDAG TUBYAS PAR GYUR, ,GAL TE BDAG NI YOD MIN NA, ,LAS BRAS BREL PARIGS MIN TE, ,LAS BYAS NAS NI ZHIGPAS NA, ,SU YI LAS SU GYUR ZHE NA, ,BYA BA BRAS BZHI THA DADDANG, ,DE BDAG BYED PA MED PAR YANG, ,YU BU GNYI GA LA GRUB PAS,,DIR BRTZAD DON MED MA YIN NAM, ,RGYU LDAN BRAS BU DANG BCASZHES, ,MTHONG BA DI NI SRID MA YIN, ,RGYUDGCIG LA NI BRTEN NAS SU, ,BYED PO SPYOD PO ZHES BYAR BSTAN,,DAS DANG MA ONGS PA YI SEMS, ,BDAG MIN DE NI MED PAI PHYIR,,ON TE SKYES SEMS BDAG YIN NA, ,DE ZHIG NA YANG BDAG MED DO,,DPER NA CHU SHING SDONG PO DAG ,CHA SHAS PHYE NAGA MED PA, ,DE BZHIN RNAM PAR DPYAD PA YIS, ,BTZAL NA BDAGKYANG YANG DAG MIN, ,GAL TE SEMS CAN YOD MIN NA, ,SU LA SNYINGRJE BYA ZHE NA, ,BRAS BUI DON DU KHAS BLANGS PAI, ,RMONGS PASBRTAGS PA GANG YIN PAO, ,SEMS CAN MEDBRAS SU YI YIN, ,BDEN TE ON KYANG RMONGS LAS DOD, ,SDUGBSNGAL NYE BAR ZHI DON DU, ,BRAS BUI RMONGS PA BZLOG MI BYA,,SDUG BSNGAL RGYU YI NGA RGYAL NI, ,BDAG TU RMONGS PAS PHEL BARGYUR, ,DE LAS KYANG BZLOG MED CE NA, ,BDAG MED BSGOMPA MCHOG YIN NO, ,LUS NI RKANG PA BYIN PA MIN, ,BRLA DANG RKEDPAANG LUS MA YIN, ,LTO DANG RGYAB KYANG LUS MIN TE, ,BRANG DANGDPUNG PAANG LUS MA YIN, ,RTZIB LOGS LAG PAANG LUS MIN TE,,MTSAN KHUNG PHRAG PAANG LUS MA YIN, ,NANG KHROL RNAMS - 133 -
 • 136. Bodhicharyavatara{@034A} ", ,lE-Nä-UÉP-`, ,UCé-NE-UuÉP-R]E-`Òc-UÉP-P, ,]NÉ-`-`Òc-PÉ-CE-ZÉC-^ÉP, ,C`-Kä-`Òc-]NÉ-MUc-FN-`, ,péCc-_ä-^Éc-PÉ-CPc-nÙ_-P, ,G-ŽUc-G-`-CPc-nÙ_-UéN, ,Nä-_E-IÉN-PÉ-CE-`-CPc-C`-Kä-TNC-IÉN-AØP-nÉ-`Òc, ,`C-céCc-ŽUc-`-CPc-P-PÉ, ,`C-céCc-Nä-NC-HÉ-£äN-R, ,Nä-£äN-lÉ-PÉ-`Òc-cÒ-]nÙ_, ,pÉ-NE-PE-P-`Òc-UäN-P, ,HÉ-›_-`C-céCc-`-`Òc-^éN, ,`C-céCc-ŽUc-`c-CZP-UäN-P, , Nä-PÉ-HÉ-›_-^éN-R-^ÉP, ,Näc-P-`Òc-UäN-`-céCc-`, ,éEc-R-^Éc-PÉ-`Òc-ƒé_-]nÙ_, ,NqÉTc-cÒ-T@éN-R]Ì-mN-R_-nÉc, ,Mé-^é_-`-PÉ-UÉ-ƒé-TZÉP, ,HÉ-~ÉN-“äP-WêCc-Nä-~ÉN-OØ, ,`Òc-PÉ-«äc-TÒ-›_-¦E-T, ,Nä-TZÉP-HÉ-~ÉN-`C-céCc-`, ,Nä-^éN-Nä-~ÉN-Nä-`Òc-¦E-, ,Nä-TZÉP-cé_-Ué]Ì-WêCc-^ÉP-pÉ_, ,`C-R]E-CE-ZÉC-^ÉP-R_-]nÙ_, ,Nä-^E-WËCc-lÉ-WêCc-^ÉP-pÉ_, ,WËCc-lE-_E-CÉ-G-pä-Tc, ,G-^E-ß`-OØ-pä-Tc-Kä, ,ß`-Nä]E-péCc-G]Ì-Nqä-T-^Éc, ,péCc-Nqä]E-G-ac-NE-{`-pÉ_, ,UB]-TZÉP-Näc-P-ß`-^E-UäN, ,Nä-›_-É-`U-›-TÒ-^É, ,CÒCc-`-NoéN-œP-cÒ-ZÉC-GCc, ,CE-Wå-Nä-›_-`Òc-UäN-R, ,Nä-Wå-«äc-CE-TÒN-UäN-CE-, ,¥àC T¢`-Nä-IÉN-OØ-^éN-P, ,FÉ-¤ä-_T-NC]-`-UÉ-CPéN, ,TNäP-r-EP-COØE-céCc-`, ,ZÉU-céCc-FÉ-¤ä-NC]-UÉ-qäN, ,¤éTc-NE-œP-Rc-É`-UPP-pÉ_, ,C`-Kä-Nä-réE-U-^ÉP-P, ,CE-ZÉC-IUc-réE-TNC-IÉN-UÉP, ,Nä-P-Wê_-T-H-›_-^ÉP, ,¥àC-T¢`-z-Ué-IÉN-OØ-^éN, ,]NÉ-^É-_Cc-R-Tc`-UÉP-PU, ,Nä-PÉ-Nä-`c-CZP-NC]-VU, ,Zä-P-z-IÉN-Nä-^E-Nä]Ì, ,C`-Kä-]C`-“äP-«äc-Rc-P, ,¥àC-T¢`-«äc-R-UÉP-P-PÉ, ,Wê_-T_-ŒéC-R-UEéP-ZäP-IÉN, ,^ÉP- - 134 -
 • 137. Bodhicharyavatara@034A *, ,KYANG DE MIN LA, ,MGO DANG MGRIN PAANG LUS MIN NA,,DI LA LUS NI GANG ZHIG YIN, ,GAL TE LUS DI THAMS CAD LA,,PHYOGS RE YIS NI GNAS GYUR NA, ,CHA RNAMS CHA LA GNAS GYUR MOD,,DE RANG NYID NI GANG LA GNASGAL TE BDAG NYID KUN GYI LUS, ,LAG SOGS RNAMS LA GNAS NA NI,,LAG SOGS DE DAG JI SNYED PA, ,DE SNYED KYI NI LUS SU GYUR,,PHYI DANG NANG NA LUS MED NA, ,JI LTAR LAG SOGS LA LUS YOD,,LAG SOGS RNAMS LAS GZHAN MED NA, ,DE NI JI LTAR YOD PA YIN, ,DES NA LUS MED LA SOGS LA, ,RMONGS PAYIS NI LUS BLOR GYUR, ,DBYIBS SU BKOD PAI KHYAD PAR GYIS, ,THOYOR LA NI MI BLO BZHIN, ,JI SRID RKYEN TSOGS DE SRID DU, ,LUS NISKYES BU LTAR SNANG BA, ,DE BZHIN JI SRIDLAG SOGS LA, ,DE YOD DE SRID DE LUS SNANG, ,DE BZHIN SOR MOITSOGS YIN PHYIR, ,LAG PAANG GANG ZHIG YIN PAR GYUR, ,DE YANGTSIGS KYI TSOGS YIN PHYIR, ,TSIGS KYANG RANG GI CHA PHYE BAS,,CHA YANG RDUL DU PHYE BAS TE, ,RDUL DEANGPHYOGS CHAI DBYE BA YIS, ,PHYOGS DBYEANG CHA SHAS DANG BRALPHYIR, ,MKHA BZHIN DES NA RDUL YANG MED, ,DE LTAR RMI LAM LTABU YI, ,GZUGS LA DPYOD LDAN SU ZHIG CHAGS, ,GANG TSE DE LTAR LUSMED PA, ,DE TSE SKYES GANG BUD MED GANG, ,SDUGBSNGAL DE NYID DU YOD NA, ,CI STE RAB DGA LA MI GNOD, ,BDEN MYANGAN GDUNG SOGS LA, ,ZHIM SOGS CI STE DGA MI BYED, ,STOBS DANGLDAN PAS ZIL MNAN PHYIR, ,GAL TE DE MYONG MA YIN NA, ,GANG ZHIGNYAMS MYONG BDAG NYID MIN, ,DE NA TSOR BA JLTAR YIN, ,SDUG BSNGAL PHRA MO NYID DU YOD, ,DI YI RAGS PA BSALMIN NAM, ,DE NI DE LAS GZHAN DGA TZAM, ,ZHE NA PHRA NYID DEYANG DEI, ,GAL TE GAL RKYEN SKYES PAS NA, ,SDUG BSNGAL SKYESPA MIN NA NI, ,TSOR BAR RTOG PA MNGON ZHEN NYID, ,YIN - 135 -
 • 138. Bodhicharyavatara{@034B} Zäc-q-T_-uÚT-UÉP-PU, ,Nä-IÉN-pÉ_-P-]NÉ-^É-PÉ, ,CIäP-Ré-ŽU-NoéN-]NÉ-T¡éU-¤ä, ,ŽU-TŒCc-ZÉE-`c-qÙE-T-^É, ,TcU-CKP-Ž`-]qé_-R-^É-c, ,C`-Kä-NTE-NéP-R_-TFc-P, ,Nä-NC-CE-OØ-zN-R_-]nÙ_, , T_-UäN-P-^E-CFÉC-IÉN-Nä, ,CE-ZÉC-CE-NE-zN-R_-]nÙ_, ,ß`-zP-ß`-zP-`-]HÒC-UäN, ,Nä-PÉ- Tc-UäN-UIU-R-^ÉP, ,U-[ÖCc-R-`-]xä-UäN-FÉE-, ,U-]xäc-R-`-zN-R-UäN, ,G-UäN-R-`]E-zN-R-Zäc, ,q-T-HÉ-›_-]MN-R_-]nÙ_, ,zN-R-NE-PÉ-G-UäN-R_, ,C`-Kä-UMéE-P-T¤P-R_-nÉc, ,ŽU-aäc-`Òc-UäN-R-`-PÉ, ,zN-R-]MN-R-U-^ÉP-IÉN, ,WêCc-R]E-NEéc-Ré-UäN-pÉ_-Kä, ,¢_-PÉ-HÉ-›_-ŽU-NoN-TZÉP, ,Nä-›_-_äC-R-^éN-UÉP-P, ,Wê_-T-CE-`c-]qÙE-T_-]nÙ_, ,E`-]NÉ-FÉ-^É-NéP-OØ-^ÉP, ,CE-CÉc-CE-`-CPéN-R_-]nÙ_, ,CE-Wå-Wê_-Ré-]C]-UäN-FÉE-, ,Wê_-T]E-^éN-R-U-^ÉP-R, ,Nä-Wå-CPc- Tc-]NÉ-UMéE-Pc, ,~äN-R-FÉ-pÉ_-œéC-UÉ-]nÙ_, ,UMéE-T]U-PÉ-_äC-R-^E-, ,É-`U-¬ã-]x]Ì-TNC-IÉN-lÉc, ,cäUc-NE-ŸP-FÉC-«äc-R]Ì-pÉ_, ,Wê_-T-Nä-^Éc-UMéE-U-^ÉP, ,¢_-NE-pÉ-U_-«äc-Rc-lE-, ,xP-R_-]nÙ_-nÉ-réE-U-^ÉP, ,_E-CÉc-TNC IÉN-réE-UÉP-`, ,CZP-NC-CÉc-lE-réE-U-^ÉP, ,Wê_-T-]C]-^E-^éN-UÉP-Kä, ,Näc-P-Wê_-T-Nä-IÉN-UÉP, ,Nä-›_-TNC-UäN-WêCc-]NÉ-`, ,]NÉ-^Éc-FÉ-¤ä-CPéN-R_-q, ,^ÉN-PÉ-NTE-ŽUc-`-UÉ-CPc, ,CÒCc-céCc-`-UÉP-T_-P]E-UÉP, ,PE-^E-cäUc-UÉP-pÉ-UÉP-ZÉE-, ,CZP-OØ-^E-PÉ-‹äN-U-^ÉP, ,CE-ZÉC-`Òc-UÉP-CZP-OØ-UÉP, ,]xäc-UÉP-`éCc-cÒ]E-]C_-UäN-R, ,Nä-PÉ-FÒE-N-UÉP-Nä]Ì-pÉ_, ,cäUc-FP-_E-TZÉP-r-EP-]Nc, ,aäc-q- - 136 -
 • 139. Bodhicharyavatara@034B ZHES BYA BAR GRUB MIN NAM, ,DE NYID PHYIR NA DI YI NI,,GNYEN PO RNAM DPYOD DI BSGOM STE, ,RNAM BRTAGS ZHING LAS BYUNGBA YI, ,BSAM GTAN RNAL BYOR PA YI ZAS, ,GAL TE DBANG DON PARBCAS NA, ,DE DAG GANG DU PHRAD PAR GYUR, ,BAR MED NA YANG GCIG NYID DE, ,GANG ZHIG GANG DANG PHRAD PARGYUR, ,RDUL PHRAN RDUL PHRAN LA JUG MED, ,DE NI SKABS MEDMNYAM PA YIN, ,MA ZHUGS PA LA DRE MED CING, ,MA DRES PA LAPHRAD PA MED, ,CHA MED PA LAANG PHRAD PA ZHES, ,BYABA JI LTAR THAD PAR GYUR, ,PHRAD PA DANG NI CHA MED PAR, ,GALTE MTHONG NA BSTAN PAR GYIS, ,RNAM SHES LUS MED PA LA NI, ,PHRADPA THAD PA MA YIN NYID, ,TSOGS PAANG DNGOS PO MED PHYIR TE,,SNGAR NI JI LTAR RNAM DPYAD BZHIN, ,DE LTARREG PA YOD MIN NA, ,TSOR BA GANG LAS BYUNG BAR GYUR, ,NGAL DICI YI DON DU YIN, ,GANG GIS GANG LA GNOD PAR GYUR, ,GANG TSETSOR PO GA MED CING, ,TSOR BAANG YOD PA MA YIN PA, ,DE TSEGNAS SKABS DI MTHONG NAS, ,SRED PA CIPHYIR LDOG MI GYUR, ,MTHONG BAAM NI REG PA YANG, ,RMI LAM SGYUDRAI BDAG NYID KYIS, ,SEMS DANG LHAN CIG SKYES PAI PHYIR,,TSOR BA DE YIS MTHONG MA YIN, ,SNGAR DANG PHYI MAR SKYES PASKYANG, ,DRAN PAR GYUR GYI MYONG MA YIN, ,RANG GIS BDAGNYID MYONG MIN LA, ,GZHAN DAG GIS KYANG MYONG MA YIN, ,TSOR BAGA YANG YOD MIN TE, ,DES NA TSOR BA DE NYID MIN, ,DE LTAR BDAGMED TSOGS DI LA, ,DI YIS CI STE GNOD PAR BYA, ,YID NI DBANGRNAMS LA MI GNAS, ,GZUGS SOGS LAMIN BAR NAANG MIN, ,NANG YANG SEMS MIN PHYI MIN ZHING, ,GZHANDU YANG NI RNYED MA YIN, ,GANG ZHIG LUS MIN GZHAN DU MIN, ,DRESMIN LOGS SUANG GAR MED PA, ,DE NI CUNG ZAD MIN DEI PHYIR,,SEMS CAN RANG BZHIN MYA NGAN DAS, ,SHES BYA - 137 -
 • 140. Bodhicharyavatara{@035A}", ,`c-¢_-aäc-^éN-P, ,Nä-PÉ-FÉ-`-NUÉCc-Pc-«ä, ,aäc-NE-aäc-q-ŸP-FÉC-P, ,Nä-PÉ-FÉ-`-NUÉCc-Pc-«ä, ,]éP-Kä-aäc-q]Ì-pÉc-^éN-P, ,Nä-Wå-aäc-R-CE-`c-«ä, ,Nä-›_-Géc-ŽUc-MUc-FN-lÉ, ,«ä-T-ŒéCc-R_-]nÙ_-U-^ÉP, ,C`-Kä-Nä-›_-AØP-’éT-UäN, ,Nä-`-TNäP-CIÉc-C-`-^éN, ,Nä-^E-AØP-’éT-CZP-nÉc-P, ,cäUc-FP-r-EP-C-`-]N], ,]NÉ-PÉ-CZP-cäUc-ŽU-ŒéC-¤ä, ,Nä-PÉ-_E-CÉ-AØP-’éT-UÉP, ,pÉc-Nä-Eäc-P-Nä-^éN-Nä, , UÉP-P-AØP-’éT-UäN-R-IÉN, ,ŒéC-NE-TŒC-R_-q-T-NC ,CIÉc-Ré-SP-WÓP-TŒäP-R-^ÉP, ,HÉ-›_-uCc-R-`-TŒäP-Pc, ,ŽU-R_-NoN-R-MUc-FN-TŠéN, ,CE-Wå-ŽU-R_-NoN-R-^É, ,ŽU-NoéN-lÉc-PÉ-NoéN-qäN-P, , Nä-Wå-ŽU-NoéN-Nä-^E-PÉ, ,ŽU-NoéN-pÉ_-P-MÑC-R-UäN, ,NoN-q-ŽU-R_-NoN-qc-P, ,ŽU-NoéN-`-PÉ-ŒäP-^éN-UÉP, ,ŒäP-UäN-pÉ_-P-UÉ-«ä-¤ä, ,Nä-^E-r-EP-]Nc-R_-TŠéN, ,CE-CÉ-›_-P-]NÉ-CIÉc-TNäP, ,Nä-IÉN-aÉP-LÞ-N@]-T_-CPc, ,C`-Kä-aäc-NTE-`c-NéP-uÚT, ,aäc-^éN-IÉN-`-ŒäP-FÉ-^éN, ,]éP-Kä-aäc-q-`c-aäc-uÚT, ,aäc-q-^éN-`-ŒäP-FÉ-^éN, ,Nä-¤ä-SP-WÓP-NTE-CÉc-^éN, ,CIÉ-C-^E-PÉ-UäN-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-TÒ-UäN-S-UÉP-P, ,TÒ-IÉN-CE-`c-qÙE-T-^ÉP, ,TÒ-UäN-R_-PÉ-S-UäN-R, ,Nä-TZÉP-Nä-CIÉc-UäN-R-IÉN, ,rÙ-DØ-c-TéP-`c-«ä-ZÉE-, ,c-TéP-Nä-IÉN-lÉc-ŒéCc-TZÉP, ,aäc-q-`c-«äc-aäc-R-^Éc, ,Nä-^éN-R-PÉ-FÉc-UÉ-ŒéCc, ,rÙ-DØ-`c-CZP-aäc-R-^Éc, ,c-TéP-^éN-Fäc-ŒéCc-]nÙ_-P, ,CE-pÉ_-aäc-q-Nä-ŒéCc-R, ,aäc-R-^éN-IÉN-CE-`c-ŒéCc, ,_ä-ZÉC-]HÉC-ŒäP-UEéP-cÒU-nÉc, ,”à-ŽUc-MUc-FN-UMéE-T-^ÉP, ,Rz]Ì-¥éE-TÒ-céCc-Nqä-PÉ, ,”à- - 138 -
 • 141. Bodhicharyavatara@035A *, ,LAS SNGAR SHES YOD NA, ,DE NI CI LA DMIGS NAS SKYE,,SHES DANG SHES BYA LHAN CIG NA, ,DE NI CI LA DMIGS NAS SKYE,,ON TE SHES BYAI PHYIS YOD NA, ,DE TSE SHES PA GANG LAS SKYE,,DE LTAR CHOS RNAMS THAMS CAD KYI, ,SKYE BA RTOGS PARGYUR MA YIN, ,GAL TE DE LTAR KUN RDZOB MED, ,DE LA BDEN GNYISGA LA YOD, ,DE YANG KUN RDZOB GZHAN GYIS NA, ,SEMS CAN MYA NGANGA LA DA, ,DI NI GZHAN SEMS RNAM RTOG STE, ,DE NI RANG GI KUNRDZOB MIN, ,PHYIS DE NGES NA DE YOD DE, ,MIN NA KUN RDZOB MED PA NYID, ,RTOG DANG BRTAG PAR BYA BA DAG,GNYIS PO PHAN TSUN BRTEN PA YIN, ,JI LTAR GRAGS PA LA BRTENNAS, ,RNAM PAR DPYAD PA THAMS CAD BRJOD, ,GANG TSE RNAM PARDPYAD PA YI, ,RNAM DPYOD KYIS NI DPYOD BYED NA, ,DE TSE RNAM DPYOD DE YANG NI, ,RNAM DPYOD PHYIR NA THUG PA MED,,DPYAD BYA RNAM PAR DPYAD BYAS NA, ,RNAM DPYOD LA NI RTEN YODMIN, ,RTEN MED PHYIR NA MI SKYE STE, ,DE YANG MYA NGAN DAS PARBRJOD, ,GANG GI LTAR NA DI GNYIS BDEN, ,DE NYID SHIN TUDKA BAR GNAS, ,GAL TE SHES DBANG LAS DON GRUB, ,SHES YOD NYIDLA RTEN CI YOD, ,ON TE SHES BYA LAS SHES GRUB, ,SHES BYA YOD LARTEN CI YOD, ,DE STE PHAN TSUN DBANG GIS YOD, ,GNYI GA YANG NIMED PAR GYUR, ,GAL TE BU MED PHAMIN NA, ,BU NYID GANG LAS BYUNG BA YIN, ,BU MED PAR NI PHA MEDPA, ,DE BZHIN DE GNYIS MED PA NYID, ,MYU GU SA BON LAS SKYEZHING, ,SA BON DE NYID KYIS RTOGS BZHIN, ,SHES BYA LAS SKYESSHES PA YIS, ,DE YOD PA NI CIS MI RTOGS, ,MYU GULAS GZHAN SHES PA YIS, ,SA BON YOD CES RTOGS GYUR NA, ,GANGPHYIR SHES BYA DE RTOGS PA, ,SHES PA YOD NYID GANG LAS RTOGS,,RE ZHIG JIG RTEN MNGON SUM GYIS, ,RGYU RNAMS THAMS CAD MTHONGBA YIN, ,PADMAI SDONG BU SOGS DBYE NI, ,RGYU - 139 -
 • 142. Bodhicharyavatara{@035B}^É-Nqä-Tc-T«äN-R-^ÉP, ,”à-Nqä-CE-CÉc-qc-Zä-P, ,¢_-nÉ-”à-Nqä-IÉN-`c-cé, ,FÉ-pÉ_-”à-^Éc-]{c-«äN-QÖc,,¢_-nÉ-”à-^É-UMÑ-IÉN-`c, ,NTE-pÙC-]ué-T]Ì-”à-^ÉP-P, ,_ä-ZÉC-NTE-pÙC-CE-^ÉP-µéc, ,]qÙE-ŽUc-Zä-P-Nä-›-UéN. ,UÉE-VU-`-^E-FÉ-ZÉC-E`, ,]éP-lE-c-céCc-OØ-U-NE-, ,UÉ-ŒC-C^é-UäN-Ÿ-UÉP-ZÉE-, ,]CéU-q-IÉN-NE-UÉ-CVE-Tc, ,Nä-PÉ-NTE-pÙC-IÉN-U-^ÉP, ,NTE-pÙC-UB]-UÉP-C^é-UäN-pÉ_, ,TNC-UÉP-¢_-PÉ-T@C-ÉP-pÉ_. ,TcU-UÉP-R-^É-qäN-Ré-^E-, ,TcU-UÉP-TŠéN-Rc-FÉ-ZÉC-q, ,Näc-T«äN-]NéN-R]E-CE-ZÉC-^ÉP, ,TNC-PÉ-Nä-NE-c-céCc-NE-, ,NTE-pÙC-Eé-Té]E-ŒC-UÉP-PU, ,aäc-R-aäc-q-`c-«ä-NE-, ,MéC-UäN-TNä-¥àC-`c-`c-^ÉP, , Nä-^Éc-CE-ZÉC-T«äN-R-µéc, ,”à-`-MéC-U-^éN-UÉP-P, ,]{c-TÒ]Ì-MéC-U-C-`-^éN, ,ŒC-LÞ-FÉ-pÉ_-qäN-UÉP-Kä, ,Nä-PÉ-CZP-`-›éc-R-UÉP, ,Näc-qc-UÉP-CZP-^éN-UÉP-P, ,Näc-]NÉ-CE-`-›éc-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-›éc-P-WêCc-R-IÉN, , ”à-^ÉP-]nÙ_-nÉ-NTE-pÙC-UÉP, ,WêCc-P-UÉ-«ä-NTE-UäN-FÉE-, ,Nä-UäN-R_-PÉ-«ä-NTE-UäN, ,C`-Kä-NTE-pÙC-UÉ-]NéN-TZÉP, ,qäN-P-CZP-nÉ-NTE-OØ-M`, ,]NéN-P]E-]NéN-`-_C-`c-]nÙ_, ,qäN-P]E-NTE-pÙC-C-`-^ÉP, ,CE-NC-ß`-zP-ŒC-µ-T, ,Nä-NC-lE-PÉ-¢_-T„éC-ÉP, ,CVê-Té-ŒC-R-]ué-T-^É, ,”à-^ÉP-R_-PÉ-uEc-FP-]NéN, ,£ÉE-¤éTc-ß`-NE-UÑP-R-Zäc, ,q-T]Ì-^éP-KP-UIU-CPc-PÉ, ,CVê-Té-Zäc-q_-_T-TŠéN-Nä, ,UÉ-UIU-]ué-T-^ÉP-R_-TŠéN, ,CFÉC-`-_E-TZÉP-CcÒU-IÉN-PÉ,,_ÉCc-UÉP-Näc-P-Nä-^éN-UÉP, ,Nä-TZÉP-^éP-KP-^éN-UÉP-Kä, ,Nä-^E-cé-cé_-ŽU-CcÒU-pÉ_, ,^éP-KP-UäN-P-±-céCc-lE-, ,^éN-IÉN-aÉP-LÞ-”E-_ÉE-]nÙ_, ,cäUc-UäN-Céc-`-céCc- - 140 -
 • 143. Bodhicharyavatara@035B YI DBYE BAS BSKYED PA YIN, ,RGYU DBYE GANG GIS BYAS ZHENA, ,SNGAR GYI RGYU DBYE NYID LAS SO, ,CI PHYIR RGYU YIS BRASSKYED NUS, ,SNGAR GYI RGYU YI MTHU NYID LAS, ,DBANG PHYUG GROBAI RGYU YIN NA, ,RE ZHIG DBANG PHYUG GANG YIN SMROS, ,BYUNGRNAMS ZHE NA DE LTAMOD; ,MING TZAM LA YANG CI ZHIG NGAL, ,ON KYANG SA SOGS DU MADANG, ,MI RTAG G-YO MED LHA MIN ZHING, ,GOM BYA NYID DANG MIGTZANG BAS, ,DE NI DBANG PHYUG NYID MA YIN, ,DBANG PHYUG MKHAMIN G-YO MED PHYIR, ,BDAG MIN SNGAR NI BKAG ZINPHYIR; ,BSAM MIN PA YI BYED PO YANG, ,BSAM MIN BRJOD PAS CI ZHIGBYA, ,DES BSKYED DOD PAANG GANG ZHIG YIN, ,BDAG NI DE DANG SASOGS DANG, ,DBANG PHYUG NGO BOANG RTAG MIN NAM, ,SHES PA SHESBYA LAS SKYE DANG, ,THOG MED BDE SDUG LAS LAS YIN, ,DE YIS GANG ZHIG BSKYED PA SMROS, ,RGYU LA THOG MA YOD MIN NA,,BRAS BUI THOG MA GA LA YOD, ,RTAG TU CI PHYIR BYED MIN TE,,DE NI GZHAN LA LTOS PA MIN, ,DES BYAS MIN GZHAN YOD MIN NA,,DES DI GANG LA LTOS PAR GYUR, ,GAL TE LTOS NA TSOGS PA NYID,,RGYU YIN GYUR GYI DBANG PHYUG MIN, ,TSOGS NA MI SKYE DBANG MEDCING, ,DE MED PAR NI SKYE DBANG MED, ,GAL TE DBANG PHYUG MI DODBZHIN, ,BYED NA GZHAN GYI DBANG DU THAL, ,DOD NAANG DOD LARAG LAS GYUR, ,BYED NAANG DBANG PHYUG GA LA YIN, ,GANGDAG RDUL PHRAN RTAG SMRA BA, ,DE DAG KYANG NI SNGAR BZLOG ZIN,,GTZO BO RTAG PA GRO BA YI, ,RGYU YIN PAR NI GRANGS CAN DOD,,SNYING STOBS RDUL DANG MUN PA ZHES, ,BYA BAI YON TAN MNYAMGNAS NI, ,GTZO BO ZHES BYAR RAB BRJOD DE, ,MI MNYAM GRO BA YINPAR BRJOD, ,GCIG LA RANG BZHIN GSUM NYID NI, ,RIGS MIN DES NA DEYOD MIN, ,DE BZHIN YON TAN YOD MIN TE, ,DE YANG SO SOR RNAM GSUMPHYIR, ,YON TAN MED NA SGRA SOGS KYANG, ,YOD NYID SHIN TU RGYANGRING GYUR, ,SEMS MED GOS LA SOGS - 141 -
 • 144. Bodhicharyavatara{@036A} ", ,R-`, ,TNä-céCc-^éN-R-~ÉN-R]E-UÉP, ,NEéc-ŽUc-Nä-”à]Ì-_E-TZÉP-P, ,NEéc-Ré-ŽU-NoN-U-ÉP-PU, ,méN-lÉ-”à-^E-TNä-céCc-IÉN, ,Nä-`c-¦U-céCc-]qÙE-T]E-UäN, ,¦U-céCc-`c-PÉ-TNä-céCc-^ÉP, , Nä-UäN-pÉ_-P-TNä-céCc-UäN, ,TNä-céCc-ŒC-R-IÉN-OØ-^E-, ,PU-^E-NUÉCc-R-^éN-U-^ÉP, ,TNä-céCc-Cc`-T-^éN-IÉN-P, ,réE-T-FÉ-pÉ_-]XËP-U-^ÉP, ,Nä-IÉN-z-Ué_-nÙ_-P-Nä, ,_Cc-NE-z-T]E-HÉ-›_-^ÉP, ,_Cc-R-Né_-Pc-z-nÙ_-Rc, ,z-_Cc-Nä-NC-UÉ-ŒC-IÉN, ,Nä-TZÉP-NEéc-Ré-MUc-FN-PÉ, ,UÉ-ŒC-IÉN-OØ-FÉc-UÉ-]NéN, ,_Cc-R-TNä-`c-CZP-UÉP-P, ,TNä-T-Cc`-T-UÉ-ŒC-IÉN, ,C`-Kä-UäN-R-]C]-^E-PÉ, ,«ä-UÉP-UäN-pÉ_-Zäc-]NéN-P, , Cc`-T-UäN-R-«ä-T_-PÉ, ,méN-UÉ-]NéN-lE-CPc-R-IÉN, ,C`-Kä-”à-`-]{c-CPc-P, ,P--UÉ-CVE--T_-]nÙ_, ,_c-lÉ-_ÉP-nÉc-_c-T`-nÉ, ,c-TéP-Iéc-`-TCé-T_-nÉc, ,]HÉC-ŒäP-éEc-Rc-U-UMéE-P, ,Nä-IÉN-aäc-lÉc-TZC-Nä-IÉN, ,aäc-Nä-]HÉC-ŒäP-`-^E-PÉ, ,^éN-Rc-FÉ-¤ä-UMéE-U-^ÉP, ,]HÉC-ŒäP-WN-U-IÉN-UÉP-P, ,Cc`-T-UMéE-T]E-TNäP-U-^ÉP, ,C`-Kä-WN-U-WN-UÉP-P, ,Näc-CZ`-T’ÕP-R_-UÉ-]nÙ_-_U, ,Nä-IÉN-OØ-P-¤éE-R-IÉN, ,¡éU-R-Nä-pÉ_-UÉ-]MN-]nÙ_, ,TŒCc-R]Ì-NEéc-`-U-_äC-R_, ,Nä-^É-NEéc-UäN-]XËP-U-^ÉP, ,Nä-pÉ_-T’ÕP-R]Ì-NEéc-CE-^ÉP, ,Nä-^É-NEéc-UäN-Cc`-T_-T’ÕP, ,Näc-P-É-`U-TÒ-aÉ-`, ,Nä-UäN-£U-R]Ì-ŽU-ŒéC-PÉ, ,Nä-^éN-ŽU-R_-ŒéC-R-^É, ,CäCc-^ÉP-Nä-^E-T’ÕP-R-^ÉP, ,Nä-Tc-Nä-›_-ŽU-NoN-Rc, ,]C]-^E-”à-UäN-^éN-U-^ÉP, ,cé-cé-T]U-]OØc-R-^É, ,“äP-ŽUc-`-^E-CPc-U-^ÉP, ,CZP-Pc-]éEc- - 142 -
 • 145. Bodhicharyavatara@036A *, ,PA LA, ,BDE SOGS YOD PA SRID PAANG MIN, ,DNGOS RNAMSDE RGYUI RANG BZHIN NA, ,DNGOS PO RNAM DPYAD MA ZIN NAM, ,KHYODKYI RGYU YANG BDE SOGS NYID, ,DE LAS SNAM SOGS BYUNG BAANGMED, ,SNAM SOGS LAS NI BDE SOGS YIN, ,DE MED PHYIR NA BDE SOGS MED, ,BDE SOGS RTAG PA NYID DU YANG,,NAM YANG DMIGS PA YOD MA YIN, ,BDE SOGS GSAL BA YOD NYID NA,,MYONG BA CI PHYIR DZIN MA YIN, ,DE NYID PHRA MOR GYUR NA DE,,RAGS DANG PHRA BAANG JI LTAR YIN, ,RAGS PA DOR NAS PHRAGYUR PAS, ,PHRA RAGS DE DAG MI RTAG NYID, ,DE BZHIN DNGOS POTHAMS CAD NI, ,MI RTAG NYID DU CIS MI DOD, ,RAGS PA BDE LASGZHAN MIN NA, ,BDE BA GSAL BA MI RTAG NYID, ,GAL TE MED PA GAYANG NI, ,SKYE MIN MED PHYIR ZHES DOD NA, ,GSAL BA MED PA SKYE BAR NI, ,KHYOD MI DOD KYANG GNAS PA NYID,,GAL TE RGYU LA BRAS GNAS NA, ,ZAN ZA MI GTZANG ZA BAR GYUR,,RAS KYI RIN GYIS RAS BAL GYI, ,SA BON NYOS LA BGO BAR GYIS,,JIG RTEN RMONGS PAS MA MTHONG NA, ,DE NYID SHESKYIS BZHAG DE NYID, ,SHES DE JIG RTEN LA YANG NI, ,YOD PAS CISTE MTHONG MA YIN, ,JIG RTEN TSAD MA NYID MIN NA, ,GSAL BAMTHONG BAANG BDEN MA YIN, ,GAL TE TSAD MA TSAD MIN NA, ,DESGZHAL BRDZUN PAR MI GYUR RAM, ,DE NYID DUNA STONG PA NYID, ,SGOM PA DE PHYIR MI THAD GYUR, ,BRTAGS PAIDNGOS LA MA REG PAR, ,DE YI DNGOS MED DZIN MA YIN, ,DE PHYIRBRDZUN PAI DNGOS GANG YIN, ,DE YI DNGOS MED GSAL BAR BRDZUN,,DES NA RMI LAM BU SHI LA, ,DE MED SNYAMPAI RNAM RTOG NI, ,DE YOD RNAM PAR RTOG PA YI, ,GEGS YIN DEYANG BRDZUN PA YIN, ,DE BAS DE LTAR RNAM DPYAD PAS, ,GA YANGRGYU MED YOD MA YIN, ,SO SO BAAM DUS PA YI, ,RKYEN RNAMS LAYANG GNAS MA YIN, ,GZHAN NAS ONGS - 143 -
 • 146. Bodhicharyavatara{@036B}R]E-U-^ÉP-`, ,CPc-R-U-^ÉP-]ué-U-^ÉP, ,éEc-Rc-TNäP-R_-CE-qc-]NÉ, ,¬ã-U-`c-PÉ-mN-FÉ-^éN, ,¬ã-Uc-³ã`-R-CE-^ÉP-NE-, ,”à-ŽUc-lÉc-PÉ-CE-³ã`-R, ,Nä-PÉ-CE-Pc-]éEc-nÙ_-FÉE-, ,CE-OØ-]ué-T]E-TŒC R_-nÉc, ,CE-ZÉC-CE-PÉ-Iä-T-^Éc, ,UMéE-nÙ_-Nä-UäN-P-UÉP-R, ,TFéc-cÒ-CÒCc-T‹P-NE-UWÓEc-R, ,Nä-`-TNäP-IÉN-HÉ-›_-^éN, ,NEéc-Ré-^éN-R_-nÙ_-R-`, ,”à-^Éc-NCéc-R-FÉ-ZÉC-^éN, ,]éP-Kä-Nä-PÉ-UäN-P-^E-, , ”à-^Éc-NCéc-R-FÉ-ZÉC-^éN, ,qä-T-T”-zC-”à-^Éc-lE-, ,NEéc-Ré-UäN-R-T¬ã_-OØ-UäN, ,CPc- Tc-Nä-NEéc-HÉ-›_-^ÉP, ,NEéc-]nÙ_-CZP-^E-CE-ZÉC-^ÉP, ,UäN-Wå-NEéc-^éN-~ÉN-UÉP-P, ,NEéc-Ré-^éN-R_-PU-ZÉC-]nÙ_, , NEéc-Ré-«äc-R_-U-nÙ_-R_, ,NEéc-UäN-Nä-PÉ-]{`-UÉ-]nÙ_, ,NEéc-UäN-NE-PÉ-U-{`-P, ,NEéc-Ré-^éN-R]Ì- Tc-UÉ-~ÉN, ,NEéc-Ré]E-UäN-R_-]nÙ_-UÉP-Kä, ,_E-TZÉP-CIÉc-cÒ-M`-]nÙ_-pÉ_, ,Nä-›_-]CC-R-^éN-UÉP-ZÉE. ,NEéc-Ré]E-^éN-UÉP-Nä-^É-pÉ_, ,]ué-T-]NÉ-NC-MUc-FN-PÉ, ,ŒC-LÞ-U-«äc-U-]CCc-IÉN, ,]ué-T-É-`U-›-TÒ-¤ä, ,ŽU-R_-NoN-P-GÓ-aÉE-]x, ,r-EP-]Nc-NE-U-]Nc-R]E-, ,Nä-IÉN-OØ-P-mN-R_-UäN, ,Nä-›_-¤éE-R]Ì-NEéc-ŽUc-`, ,MéT-R-FÉ-^éN-aé_-FÉ-^éN, ,CE-CÉc-_ÉU-ué-qc-R]U, ,^éEc-cÒ-T‹c-R]E-FÉ-ZÉC-^éN, ,TNä-T]E-¥àC-T¢`-CE-`c-^ÉP, ,UÉ-NC_-FÉ-^éN-NC_-FÉ-^éN, ,Nä-IÉN-OØ-PÉ-TV`-qc-P, ,CE-ZÉC ~äN-FÉE-CE-`-~äN, ,NoN-P-CcéP-Ré]Ì-]HÉC-ŒäP-]NÉ, ,CE-ZÉC-]NÉ_-PÉ-]GÉ-]nÙ_-Kä, ,]qÙE-]nÙ_-CE-^ÉP-qÙE-nÙ_-CE-, ,CIäP-NE-Taäc-lE-CE-ZÉC-^ÉP, ,MUc-FN-PU-UB]-]x-T_-PÉ, ,TNC-]{c-^éEc-cÒ-CÒE- - 144 -
 • 147. Bodhicharyavatara@036B PAANG MA YIN LA, ,GNAS PA MA YIN GRO MA YIN, ,RMONGS PASBDEN PAR GANG BYAS DI, ,SGYU MA LAS NI KHYAD CI YOD, ,SGYU MASSPRUL PA GANG YIN DANG, ,RGYU RNAMS KYIS NI GANG SPRUL PA, ,DENI GANG NAS ONGS GYUR CING, ,GANG DU GRO BAANG BRTAGPAR GYIS, ,GANG ZHIG GANG NI NYE BA YIS, ,MTHONG GYUR DE MED NAMIN PA, ,BCOS SU GZUGS BRNYAN DANG MTSUNGS PA, ,DE LA BDEN NYIDJI LTAR YOD, ,DNGOS PO YOD PAR GYUR PA LA, ,RGYU YIS DGOS PA CIZHIG YOD, ,ON TE DE NI MED NA YANG, ,RGYU YIS DGOS PA CI ZHIG YOD, ,BYE BA BRGYA PHRAG RGYU YISKYANG, ,DNGOS PO MED PA BSGYUR DU MED, ,GNAS SKABS DE DNGOS JILTAR YIN, ,DNGOS GYUR GZHAN YANG GANG ZHIG YIN, ,MED TSE DNGOSYOD SRID MIN NA, ,DNGOS PO YOD PAR NAM ZHIG GYUR, ,DNGOS PO SKYES PAR MA GYUR PAR, ,DNGOS MED DE NI BRAL MI GYUR,,DNGOS MED DANG NI MA BRAL NA, ,DNGOS PO YOD PAI SKABS MI SRID,,DNGOS POANG MED PAR GYUR MIN TE, ,RANG BZHIN GNYIS SU THALGYUR PHYIR, ,DE LTAR GAG PA YOD MINZHING; ,DNGOS POANG YOD MIN DE YI PHYIR, ,GRO BA DI DAG THAMSCAD NI, ,RTAG TU MA SKYES MA GAGS NYID, ,GRO BA RMI LAM LTA BUSTE, ,RNAM PAR DPYAD NA CHU SHING DRA, ,MYA NGAN DAS DANG MADAS PAANG, ,DE NYID DU NA KHYAD PAR MED, ,DE LTARSTONG PAI DNGOS RNAMS LA, ,THOB PA CI YOD SHOR CI YOD, ,GANGGIS RIM GRO BYAS PAAM, ,YONGS SU BRNYAS PAANG CI ZHIG YOD,,BDE BAANG SDUG BSNGAL GANG LAS YIN, ,MI DGAR CI YOD DGAR CIYOD, ,DE NYID DU NI BTZAL BYAS NA, ,GANG ZHIGSRED CING GANG LA SRED, ,DPYAD NA GSON POI JIG RTEN DI, ,GANGZHIG DIR NI CHI GYUR TE, ,BYUNG GYUR GANG YIN BYUNG GYURGANG, ,GNYEN DANG BSHES KYANG GANG ZHIG YIN, ,THAMS CAD NAMMKHA DRA BAR NI, ,BDAG BRAS YONGS SU GZUNG - 145 -
 • 148. Bodhicharyavatara{@037A} ", ,T_-nÉc, ,TNC-IÉN-TNä-T_-]NéN-ŽUc-PÉ, ,]MT-NE-³é-T]Ì-”à-NC-CÉc, ,_T-LÞ-]tÜC-NE-NC]-T_-qäN, ,r-EP-]TN-þé`-þéN-R-NE-, ,SP-WÓP-CFéN-NE-]TÉCc-R-NE-, ,¥ÉC-NC-CÉc-PÉ-WËCc-GäP-]Wê,, TNä-]ué_-^E-NE-^E-]éEc-Kä, ,TNä-T-UE-Ré-­N-­éN-Pc, ,aÉ-Pc-EP-céE-¥àC-T¢`-PÉ, ,^ÒP-_ÉE-UÉ-TN-ŽUc-cÒ-›ßE-, ,~ÉN-R-P-PÉ-C^E-c-UE-, ,Nä_-PÉ-Nä-IÉN-UÉP-]NÉ-]x, ,Nä_-^E-SP-WÓP-]C`-Tc-P, ,~ÉN-P-Nä-IÉN-]NÉ-]x-UäN, ,Nä-^E-NRä-UäN-UÉ-TN-R]Ì, ,¥àC-T¢`-”-UWê-UM]-`c-]Nc, ,Nä_-PÉ-Nä-›_-¤éTc-GÓE-ZÉE-, ,Nä_-PÉ-Wå-^E-MÑE-T-IÉN, ,Nä_-^E-CcéP-NE-PN-UäN-lÉ, ,qäN-NE-Tsäc-P]Ì-E`-T-NE-, ,CIÉN-NE-]Wå-NE-Nä-TZÉP-OØ. ,qÉc-NE-]uéCc-R-NéP-UäN-lÉc, ,Wå-PÉ-NéP-UäN-rÙ_-]N]-^É, ,ŽU-NoéN-aÉP-LÞ-‹äN-R_-N@], ,Nä_-^E-ŽU-C^äE-CéUc-R-PÉ, ,T„éC-R]Ì-MTc-PÉ-C-`-^éN, ,Nä_-^E-EP-céE-GäP-Ré_-PÉ, ,›ßE-pÉ_-TOØN-PÉ-TþéP-R_-qäN, ,Nä_-PÉ-`éC-R]Ì-`U-UE-ZÉE-, ,Mä-WêU-`c-lE-Tˆ`-N@]-¤ä, ,†_-^E-Nä-`-T‹äN-N@]-ZÉE-, ,cEc-”c-]qÙE-‹äN-aÉP-LÞ-N@], ,IéP-UéEc-GÓ-Té-§E-N@]-¤ä, ,eä-U-¥àC-T¢`-T”àN-R_-nÙ_, ,Nä-›_-aÉP-LÞ-¥àC-T¢`-^E-, ,_E-¥àC-UÉ-UMéE-CE-^ÉP-R, ,¥àC-T¢`-GÓ-Té_-CPc-]NÉ-NC ,lÉ-d×N-r-EP-q-T_-]éc, ,NRä_-P-]C]-ZÉC-^E-^E-tÜc, ,qc-Kä-^E-^E-Uä_-]HÒC-R, ,Nä-›_-aÉP-LÞ-¥àC-T¢`-T_, ,CPc-lE-TNC-IÉN-TNä_-…éU-TZÉP, ,Nä-›_-ˆ-NE-]GÉ-UäN-R, ,TZÉP-OØ-­éN-Rc-CPc-ŽUc-`, ,NE-Ré-IÉN-OØ-TcN-qc-Pc, ,EP-céE-›ßE-T-UÉ-TN-]éE-, ,Nä-›_-¥àC-T¢`-Uäc-COØEc-`, ,TcéN-PUc-³ÉP-`c-`äCc-]tÜEc-R]Ì, ,_E-CÉ-TNä-T]Ì-WêCc-G_-nÉc, ,ZÉ-qäN-R_- - 146 -
 • 149. Bodhicharyavatara@037A *, ,BAR GYIS, ,BDAG NYID BDE BAR DOD RNAMS NI, ,THABDANG SPRO BAI RGYU DAG GIS, ,RAB TU KHRUG DANG DGA BAR BYED,,MYA NGAN BAD RTZOL RTZOD PA DANG, ,PHAN TSUN GCOD DANG BIGSPA DANG, ,SDIG DAG GIS NI TSIGS CHEN TSO,,BDE GROR YANG DANG YANG ONGS TE, ,BDE BA MANG PO SPYAD SPYODNAS, ,SHI NAS NGAN SONG SDUG BSNGAL NI, ,YUN RING MI BZAD RNAMSSU LTUNG, ,SRID PA NA NI G-YANG SA MANG, ,DER NI DE NYID MINDI DRA, ,DER YANG PHAN TSUN GAL BAS NA, ,SRID NA DE NYIDDI DRA MED, ,DE YANG DPE MED MI BZAD PAI, ,SDUG BSNGAL RGYAMTSO MTHA LAS DAS, ,DER NI DE LTAR STOBS CHUNG ZHING, ,DER NITSE YANG THUNG BA NYID, ,DER YANG GSON DANG NAD MED KYI, ,BYEDDANG BKRES NAI NGAL BA DANG, ,GNYID DANG TSE DANG DE BZHINDU; ,BYIS DANG GROGS PA DON MED KYIS, ,TSE NI DON MED MYUR DAYI, ,RNAM DPYOD SHIN TU RNYED PAR DKA, ,DER YANG RNAM G-YENGGOMS PA NI, ,BZLOG PAI THABS NI GA LA YOD, ,DER YANG NGAN SONGCHEN POR NI, ,LTUNG PHYIR BDUD NI BRTZON PAR BYED, ,DERNI LOG PAI LAM MANG ZHING, ,THE TSOM LAS KYANG BRGAL DKA STE,,SLAR YANG DE LA BRNYED DKA ZHING, ,SANGS RGYAS BYUNG RNYEDSHIN TU DKA, ,NYON MONGS CHU BO SPANG DKA STE, ,AE MA SDUGBSNGAL BRGYUD PAR GYUR, ,DE LTAR SHIN TU SDUG BSNGAL YANG, ,RANGSDUG MI MTHONG GANG YIN PA, ,SDUG BSNGAL CHU BOR GNAS DI DAG,KYI HUD MYA NGAN BYA BAR OS, ,DPER NA GA ZHIG YANG YANGKHRUS, ,BYAS TE YANG YANG MER JUG PA, ,DE LTAR SHIN TU SDUGBSNGAL BAR, ,GNAS KYANG BDAG NYID BDER RLOM BZHIN, ,DE LTAR RGADANGCHI MED PA, ,BZHIN DU SPYOD PAS GNAS RNAMS LA, ,DANG PO NYID DUBSAD BYAS NAS, ,NGAN SONG LTUNG BA MI BZAD ONG, ,DE LTAR SDUGBSNGAL MES GDUNGS LA, ,BSOD NAMS SPRIN LAS LEGS KHRUNGS PAI,,RANG GI BDE BAI TSOGS CHAR GYIS, ,ZHI BYED PAR - 147 -
 • 150. Bodhicharyavatara{@037B} TNC-PU-ZÉC-]nÙ_, ,PU-ZÉC-NUÉCc-R-UäN-WÓ`-OØ, ,DØc-Rc-TcéN-PUc-WêCc-TcCc-Kä, ,NUÉCc-Rc-SÒE-T_-]nÙ_-ŽUc-`, ,¤éE-R-IÉN-PÉ-¤éP-R_-]nÙ_, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, aäc-_T-lÉ-S-_é`-LÞ-pÉP-R]Ì-`ä]Ò-¤ä-NDØ-R]é,, ,,TNC-CÉc-qE-GÓT-­éN-R-`, ,]HÒC-R-ŽU-R_-TþUc-R-^É, ,NCä-T-CE-Näc-]ué-T-AØP,,qE-GÓT-­éN-`-]HÒC-R_-aéC ,péCc-ŽUc-AØP-P-`Òc-NE-cäUc, ,¥àC-T¢`-PN-R-HÉ-£äN-R, ,Nä-NC-TNC-CÉ-TcéN-PUc-lÉc, ,TNä-NC]-”-UWê-MéT-R_-aéC ,Nä-NC-]Bé_-T-HÉ-~ÉN-OØ, ,PU-^E-TNä-`c-IUc-U-nÙ_, ,]ué-Tc-qE-GÓT-cäUc-NR]-^É, ,TNä-T-”àP-UÉ-]GN-MéT-aéC ,]HÉC-ŒäP-BUc-P-Nr`-T-NC ,CE-NC-HÉ-£äN-^éN-R-ŽUc, ,Nä-NC-LÞ-PÉ-`Òc-FP-ŽUc, ,TNä-FP-TNä-Tc-NC]-T_-aéC ,uE-Tc-IU-MC-xé-MéT-aéC ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-³ÉP-GäP-`c, ,qÙE-T]Ì-GÓ-Té-UM]-^c-lÉc, ,W-Tc-IU-MC TcÉ`-T_-aéC ,_`-uÉ-`é-U]Ì-PCc-W`-^E-, ,Nä-`-V“P-PCc-¤ßC-aéC ,a`-U-_É-^É-¥éE-Ré-^E-, ,NRC-TcU-aÉE-OØ-]tÜEc-R_-aéC ,]MÉE-_É`-EÒ_-R-NC-NE-EE-R-NE-, ,TZN-céCc- N-£P-]qÉP-Rc-UXåc-nÙ_-FÉC , Rz-xÉ-TcÒE-Gä-œP-UWê-NC-CÉc, ,Nr`-T]Ì-c-péCc-NC-PÉ-IUc-NC_-aéC ,cé`-SÒE-Nä-NC-_ÉP-GäP-SÒE-Ré_-nÙ_, ,c-T~ÉCc-aä`-nÉ-c-CZÉ-T¤_-T_-aéC ,T¥àc-]HéUc-_É-Té-ŽUc-lE-UWêE-R-^É, ,CZ`-UäN-BE-nÙ_-TNä-CaäCc-CE-T_-aéC ,UNC-U-é-T~äCc-UWêP-nÉ-G_-R-NC ,NäE-Pc-TÒE-¤ä-Uä-KéC-G_-R_-nÙ_, ,SP-WÓP-UWêP-nÉc-]NäTc-R-Nä-^E-PÉ, ,NäE-Pc-þä-pÉ_-Uä-KéC-]SäP-R_-aéC ,GÓ-Té-_T-UäN-Uä- - 148 -
 • 151. Bodhicharyavatara@037B BDAG NAM ZHIG GYUR, ,NAM ZHIG DMIGS PA MED TSUL DU, ,GUSPAS BSOD NAMS TSOGS BSAGS TE, ,DMIGS PAS PHUNG BAR GYUR RNAMSLA, ,STONG PA NYID NI STON PAR GYUR, ,BYANG CHUB SEMS DPAISPYOD PA LA JUG PA LAS, SHES RAB KYI PHAROL TU PHYIN PAI LEU STE DGU PAO,, ,,BDAG GIS BYANG CHUBSPYOD PA LA, ,JUG PA RNAM PAR BRTZAMS PA YI, ,DGE BA GANG DESGRO BA KUN, ,BYANG CHUB SPYOD LA JUG PAR SHOG ,PHYOGS RNAMSKUN NA LUS DANG SEMS, ,SDUG BSNGALNAD PA JI SNYED PA, ,DE DAG BDAG GI BSOD NAMS KYIS, ,BDE DGARGYA MTSO THOB PAR SHOG ,DE DAG KHOR BA JI SRID DU, ,NAM YANGBDE LAS NYAMS MA GYUR, ,GRO BAS BYANG CHUB SEMS DPA YI, ,BDEBA RGYUN MI CHAD THOB SHOG ,JIG RTEN KHAMS NADMYAL BA DAG ,GANG DAG JI SNYED YOD PA RNAMS, ,DE DAG TU NI LUSCAN RNAMS, ,BDE CAN BDE BAS DGA BAR SHOG ,GRANG BAS NYAM THAGDRO THOB SHOG ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPRIN CHEN LAS, ,BYUNG BAICHU BO MTHA YAS KYIS, ,TSA BAS NYAM THAGBSIL BAR SHOG ,RAL GRI LO MAI NAGS TSAL YANG, ,DE LA TZANDANNAGS STUG SHOG ,SHAL MA RI YI SDONG PO YANG, ,DPAG BSAM SHING DUKHRUNGS PAR SHOG ,THING RIL NGUR PA DAG DANG NGANG PA DANG,,BZHAD SOGS SKAD SNYAN BYIN PAS MDZES GYUR CIG ,PADMA DRI BSUNG CHE LDAN MTSO DAG GIS, ,DMYAL BAI SA PHYOGS DAGNI NYAMS DGAR SHOG ,SOL PHUNG DE DAG RIN CHEN PHUNG POR GYUR,,SA BSRIGS SHEL GYI SA GZHI BSTAR BAR SHOG ,BSDUS JOMS RI BORNAMS KYANG MTSONG PA YI, ,GZHALMED KHANG GYUR BDE GSHEGS GANG BAR SHOG ,MDAG MA RDO BSREGSMTSON GYI CHAR PA DAG ,DENG NAS BZUNG STE ME TOG CHAR PAR GYUR,,PHAN TSUN MTSON GYIS DEBS PA DE YANG NI, ,DENG NAS RTZE PHYIRME TOG PHEN PAR SHOG ,CHU BO RAB MED ME - 149 -
 • 152. Bodhicharyavatara{@038A}", ,NéE-]x-PE-qÉE-T-NC ,a-AØP-ZÉC-nÙ_-_Òc-CéE-Uä-KéC-AØ“]Ì-UNéC ,TNC-CÉ-NCä-T]Ì-¤éTc-lÉc-Ÿ-^É-`Òc-MéT-Pc, ,Ÿ-Ué-ŽUc-NE-ŸP-FÉC-N`-nÉc-]TT-CPc-aéC ,FÉ-pÉ_-]NÉ_-PÉ-CaÉP-Šä]Ì-UÉ-NE-t-NE-q-ˆéN-UÉ-TN-ŽUc-°C-qäN, ,AØP-Pc-UÑP-Tc`-TNä-NC]-T«äN-R]Ì-UMÑ-TE-]NÉ-@é-cÒ-^É-UMÑ-£U-¤ä, ,näP-OØ-T›c-P-PU-UB]Ì-NlÉ`-P-pC-P-é-Šä-]T_-T-T[ÖCc-UMéE-Pc, ,_T-LÞ-NC]-T]Ì-bÖCc-lÉc-¥ÉC-NE-{`-Pc-Nä-NE-ŸP-FÉC-]ué-T_-aéC ,Uä-KéC-G_-R-§éc-GÓ-NE-]xäc-TTc-R-^Éc, ,Nr`-T]Ì-Uä-UNC-GÉ`-GÉ`-CcéN-R_-UMéE-nÙ_-Pc, ,‚é-TÒ_-TNä-Tc-WËU-R-]NÉ-FÉ-TcU-R-NE-, ,cäUc-Nr`-ŽUc-lÉc-pC-P-Rz-UMéE-T_-aéC ,uéCc-NC-]HÉCc-R-Té_-`-_ÉEc-R_-WÓ_-aéC-]Ò-TÒ]Ì-MN-OØ-PÉ, ,CE-CÉ-UMÑ-^Éc-¥àC-T¢`-AØP-{`-NC]-T]Ì-bÖCc-pÉP-`, ,]ué-T-AØP-Pc-^éEc-«éT-qE-GÓT-cäUc-NE-Tþä-T-«äc-nÙ_-R, , CZéP-QÖ-Ò_-SÒN-FP-]T_-]HÉCc-R-UäN-R_-qäN-R-FÉ-ZÉC-pÉP, ,méN-lÉ-Ÿ-T”]Ì-FéN-RP-NC-CÉc-ZTc-lÉ-Rz-`-UGéN-FÉE-, ,MÑCc-Šä]Ì-…P-­P-NTÒ-`-Uä-KéC-OØ-U]Ì-WêCc-lÉc-G_-]TT-R, ,BE-TþäCc-^ÉN-]éE-Ÿ-Ué-¤éE-zC-T¤éN-NqEc-±éCc-œP-]NÉ-›éc-Zäc, ,]HU-NqEc-Nä-]x-UMéE-Pc-N-PÉ-cäUc-Nr`-F-Fé-]NéP-R_-aéC ,Nä-›_-TNC-CÉ-NCä-þc-AØP-OØ-TE-`-céCc, ,qE-GÓT-cäUc-NR]-±ÉT-R-UäN-³ÉP-TNä-T-NE-, ,TcÉ`-ZÉE-xÉ-ZÉU-NE-œP-G_-R-]TäTc-UMéE-Pc, ,cäUc-FP-Nr`-T-Nä-NC-UEéP-R_-NC]-nÙ_-FÉC ,OØN-]ué-ŽUc-PÉ-CFÉC-`-CFÉC ,-T]Ì-]HÉCc-NE-{`-T_-aéC ,±-UÉ-£P-R]Ì-UÉ-TZÉP-OØ, ,^É-NCc-ŽUc-PÉ-TNä- - 150 -
 • 153. Bodhicharyavatara@038A *, ,DONG DRA NANG BYING BA DAG ,SHA KUN ZHIG GYUR RUSGONG ME TOG KUNDAI MDOG ,BDAG GI DGE BAI STOBS KYIS LHA YI LUSTHOB NAS, ,LHA MO RNAMS DANG LHAN CIG DAL GYIS BAB GNAS SHOG,CI PHYIR DIR NI GSHIN RJEI MI DANGKHRA DANG BYA RGOD MI BZAD RNAMS SKRAG BYED, ,KUN NAS MUN BSALBDE DGA BSKYED PAI MTHU BZANG DI KO SU YI MTHU SNYAM STE,,GYEN DU BLTAS NA NAM MKHAI DKYIL NA PHYAG NA RDO RJE BAR BABZHUGS MTHONG NAS, ,RAB TU DGA BAI SHUGS KYIS SDIG DANG BRALNAS DE DANG LHAN CIG GRO BAR SHOG ,ME TOG CHAR PA SPOS CHU DANGDRES BABS PA YIS, ,DMYAL BAI ME MDAG CHIL CHIL GSOD PAR MTHONGGYUR NAS, ,GLO BUR BDE BAS TSIM PA DI CI BSAM PA DANG, ,SEMSDMYAL RNAMS KYIS PHYAG NAPADMA MTHONG BAR SHOG ,GROGS DAG JIGS PA BOR LA RINGS PAR TSURSHOG U BUI THAD DU NI, ,GANG GI MTHU YIS SDUG BSNGAL KUN BRALDGA BAI SHUGS PHYIN LA, ,GRO BA KUN NAS YONGS SKYOB BYANGCHUB SEMS DANG BRTZE BA SKYES GYUR PA, ,GZHON NU ZUR PHUD CAN BAR JIGS PA MED PAR BYED PA CI ZHIGPHYIN, ,KHYOD KYI LHA BRGYAI COD PAN DAG GIS ZHABS KYI PADMA LAMCHOD CING, ,THUGS RJEI RLAN SPYAN DBU LA ME TOG DU MAI TSOGSKYIS CHAR BAB PA, ,KHANG BRTZEGS YID ONG LHA MOSTONG PHRAG BSTOD DBYANGS SGROGS LDAN DI LTOS ZHES, ,JAMDBYANGS DE DRA MTHONG NAS DA NI SEMS DMYAL CA CO DON PAR SHOG,DE LTAR BDAG GI DGE RTZAS KUN DU BZANG LA SOGS, ,BYANG CHUBSEMS DPA SGRIB PA MED SPRIN BDE BA DANG, ,BSILZHING DRI ZHIM DANG LDAN CHAR PA BEBS MTHONG NAS, ,SEMS CANDMYAL BA DE DAG MNGON PAR DGA GYUR CIG ,DUD GRO RNAMS NI GCIGLA GCIG ,ZA BAI JIGS DANG BRAL BAR SHOG ,SGRA MI SNYAN PAI MIBZHIN DU, ,YI DAGS RNAMS NI BDE - 151 -
 • 154. Bodhicharyavatara{@038B}T_-nÙ_, ,]SCc-R-­P-_c-CÉCc-NTE-CÉ-,pC-Pc-]TT-R]Ì-]é-”àP-nÉc, ,^É-NCc-ŽUc-PÉ-WËU-qc-aÉE-, ,tÜc-qc-ŒC-LÞ-TcÉ`-T_-aéC ,`éE-T-ŽUc-lÉc-UÉC-UMéE-ZÉE-, ,]éP-Rc-ŒC-LÞ-±-Méc-aéC ,Ÿ-Ué-¬ã-]zÚ`-HÉ-TZÉP-OØ, ,´ãU-U]E-CPéN-UäN-TV]-T_-aéC ,CFä_-TÒ-ŽUc-lÉc-Céc-NC-NE-, ,Tsäc-R-ŽUc-lÉc-c-NE-PÉ, , éU-R-ŽUc-lÉc-GÓ-NC-NE-, ,TLÞE-T-ZÉU-Ré-MéT-R_-aéC ,TsäP-R-ŽUc-lÉc-Pé_-MéT-aéC , r-EP-IU-MC-NC]-MéT-aéC,^É-GN-ŽUc-lE-^ÉN-céc-aÉE-, ,TŒP-R-SÒP-cÒU-WêCc-R_-aéC ,cäUc-FP-PN-R-HÉ-£äN-R, ,rÙ_-OØ-PN-`c-M_-nÙ_-FÉC ,]ué-T]Ì-PN-PÉ-U-`Òc-R, ,ŒC-LÞ-]qÙE-T-UäN-R_-aéC, °C-R-ŽUc-PÉ-]HÉCc-UäN-aéC ,TFÉEc-R-ŽUc-PÉ-ué`-T_-]nÙ_, ,UMÑ-UäN-ŽUc-PÉ-UMÑ-œP-ZÉE-, ,cäUc-PÉ-SP-WÓP-UIäP-nÙ_-FÉC ,]xéP-R-NC-PÉ-MUc-FN-`, ,péCc-ŽUc-MUc-FN-TNä-T_-aéC ,CE-CÉ-NéP-OØ-]ué-qäN-R, ,Nä-]TN-UÉ-NCéc-uÚT-nÙ_-FÉC ,uÚ-NE-uÚ-GäP-[ÖCc-R-ŽUc, ,^ÉN-`-TcU-R-uÚT-nÙ_-Kä, ,GÓ-^É-EéCc-cÒ-TNä_-pÉP-Pc, ,CIäP-NE-ŸP-FÉC-NC]-T_-aéC ,r-EP-`U-Cé`-]mUc-R-ŽUc,, ]xéP-R-NC-NE-zN-nÙ_-Pc, ,GéU-‡ßP-¤C-céCc-]HÉCc-UäN-R_, ,UÉ-E`-TNä-ƒC-]NéE-T_-aéC ,NCéP-céCc-`U-UäN-IU-E-T_, ,qÉc-R-ˆP-Ré-UCéP-UäN-R, ,CIÉN-`éC-réc-aÉc-_T-réc-ŽUc, ,Ÿ-NC-~ÚE-T_-qäN-R_-aéC ,UÉ-E`-AØP-`c-M_-T-NE-, ,NN-NE-aäc-_T-Tþä-œP-ZÉE-, ,c-NE-­éN-R-SÒP-WêCc-Pc, ,ŒC-LÞ-Wå-_Tc-xP-nÙ_-FÉC ,MUc-FN-PU-UB]Ì-UXêN-TZÉP-OØ, ,`éEc-­éN-GN-R-UäN-R_-aéC ,þéN- - 152 -
 • 155. Bodhicharyavatara@038B BAR GYUR, ,PHAGS PA SPYAN RAS GZIGS DBANG GI ,PHYAG NASBAB PAI O RGYUN GYIS, ,YI DAGS RNAMS NI TSIM BYAS SHING,,KHRUS BYAS RTAG TU BSIL BAR SHOG ,LONG BA RNAMS KYIS MIG MTHONGZHING, ,ON PAS RTAG TU SGRA THOS SHOG ,LHA MOSGYU PHRUL JI BZHIN DU, ,SBRUM MAANG GNOD MED BTZA BAR SHOG,GCER BU RNAMS KYIS GOS DAG DANG, ,BKRES PA RNAMS KYIS ZAS DANGNI, ,SKOM PA RNAMS KYIS CHU DAG DANG, ,BTUNG BA ZHIM PO THOB PARSHOG ,BKREN PA RNAMS KYIS NOR THOB SHOG ,MYA NGAN NYAM THAG DGA THOB SHOG ,YI CHAD RNAMS KYANG YID SOSSHING, ,BRTAN PA PHUN SUM TSOGS PAR SHOG ,SEMS CAN NAD PA JISNYED PA, ,MYUR DU NAD LAS THAR GYUR CIG ,GRO BAI NAD NI MALUS PA, ,RTAG TU BYUNG BA MED PAR SHOG,SKRAG PA RNAMS NI JIGS MED SHOG ,BCINGS PA RNAMS NI GROL BARGYUR, ,MTHU MED RNAMS NI MTHU LDAN ZHING, ,SEMS NI PHAN TSUNMNYEN GYUR CIG ,DRON PA DAG NI THAMS CAD LA, ,PHYOGS RNAMSTHAMS CAD BDE BAR SHOG ,GANGGI DON DU GRO BYED PA, ,DE BAD MI DGOS GRUB GYUR CIG ,GRU DANGGRU CHEN ZHUGS PA RNAMS, ,YID LA BSAM PA GRUB GYUR TE, ,CHU YINGOGS SU BDER PHYIN NAS, ,GNYEN DANG LHAN CIG DGA BAR SHOG ,MYANGAN LAM GOL KHYAMS PA RNAMS,,DRON PA DAG DANG PHRAD GYUR NAS, ,CHOM RKUN STAG SOGS JIGS MEDPAR, ,MI NGAL BDE BLAG DONG BAR SHOG ,DGON SOGS LAM MED NYAMNGA BAR, ,BYIS PA RGAN PO MGON MED PA, ,GNYID LOG MYOS SHIS RABMYOS RNAMS, ,LHA DAG SRUNGBAR BYED PAR SHOG ,MI NGAL KUN LAS THAR BA DANG, ,DAD DANG SHESRAB BRTZE LDAN ZHING, ,ZAS DANG SPYOD PA PHUN TSOGS NAS, ,RTAGTU TSE RABS DRAN GYUR CIG ,THAMS CAD NAM MKHAI MDZOD BZHIN DU,,LONGS SPYOD CHAD PA MED PAR SHOG ,RTZOD - 153 -
 • 156. Bodhicharyavatara{@039A}", ,R-UäN-FÉE-]Wå-UäN-R_, ,_E-NTE-OØ-PÉ-­éN-R_-aéC ,cäUc-FP-CÉ-TŠÉN-GÓE-EÒ-CE-, ,Nä-NC-CÉ-TŠÉN-GäP-Ré_-aéC ,N@]-MÑT-FP-CE-CÒCc-EP-R, ,CÒCc-TE-SÒP-cÒU-WêCc-nÙ_-FÉC ,]HÉC-ŒäP-TÒN-UäN-HÉ-£äN-R, ,Nä-NC-«äc-R-IÉN-nÙ_-FÉC ,U-_Tc-ŽUc-PÉ-UMé-MéT-FÉE-, ,E-”`-NC-lE-TFéU-R_-aéC ,TNC-CÉ-TcéN-PUc-]NÉ-^Éc-PÉ, ,cäUc-FP-MUc-FN-U-`Òc-R, ,¥ÉC-R-MUc-FN-§Ec-Pc-PÉ, , ŒC-LÞ-NCä-T-qäN-R_-aéC ,qE-GÓT-cäUc-NE-UÉ-]{`-ZÉE-, ,qE-GÓT-­éN-`-CZé`-T-NE-, ,cEc-”c-ŽUc-lÉc-^éEc-CÒE-ZÉE-, ,TOØN-lÉ-`c-ŽUc-§E-T_-aéC ,cäUc-FP-Nä-NC-MUc-FN-PÉ, ,Wå-^E-NRC-UäN-_ÉE-T_-aéC ,ŒC-LÞ-TNä-T_-]Wê-]nÙ_-ZÉE-, ,]GÉ-T]Ì-±-^E-uC-U-nÙ_, ,NRC-TcU-aÉE-CÉ-«äN-Uéc-W`, ,cEc-”c-NE-PÉ-cEc-”c-~c, ,Géc-£P-±éCc-Rc-CE-T-^Éc, ,péCc-ŽUc-MUc-FN-CE-T_-aéC ,MUc-FN-OØ-^E-c-CZÉ-NC ,CcäC-U-`-céCc-UäN-R-NE-, ,`C-UMÉ`-UIU-R-Tè-hðG]Ì, ,_E-TZÉP-]HU-Ré_-CPc-R_-nÙ_, ,]Bé_-nÉ-NlÉ`-]Bé_-^éN-NDØ_-^E-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]-UE-Ré-NC ,_E-CÉ-`äCc-Rc-c-¤äEc-NC ,T”P-R_-UXN-Rc-T[ÖCc-nÙ_-FÉC ,`Òc-FP-AØP-nÉc-qä-NE-PÉ, ,aÉE-NE-]éN-ä_-MUc-FN-NE-, ,PU-UB]-`c-lE-Géc-lÉ-±, ,”àP-UÉ-]GN-R_-Méc-R_-aéC ,Nä-NC ŒC-LÞ-cEc-”c-NE-, ,cEc-”c-~c-NE-zN-nÙ_-FÉC ,UGéN-R]Ì-³ÉP-PÉ-UM]-^c-Rc, ,]ué-T]Ì-ƒ-U-UGéN-R_-aéC ,Ÿ-^E-OØc-cÒ-G_-]TäTc-aÉE-, ,`é-KéC-SÒP-cÒU-WêCc-R_-aéC ,”`-Ré-Géc-TZÉP-qäN-nÙ_-FÉC - 154 -
 • 157. Bodhicharyavatara@039A *, ,PA MED CING TSE MED PAR, ,RANG DBANG DU NI SPYOD PARSHOG ,SEMS CAN GZI BRJID CHUNG NGU GANG, ,DE DAG GZI BRJID CHENPOR SHOG ,DKA THUB CAN GANG GZUGS NGAN PA, ,GZUGS BZANG PHUNSUM TSOGS GYUR CIG ,JIG RTENBUD MED JI SNYED PA, ,DE DAG SKYES PA NYID GYUR CIG ,MA RABSRNAMS NI MTHO THOB CING, ,NGA RGYAL DAG KYANG BCOM PAR SHOG,BDAG GI BSOD NAMS DI YIS NI, ,SEMS CAN THAMS CAD MA LUS PA,,SDIG PA THAMS CAD SPANGS NAS NI, ,RTAG TU DGE BA BYED PAR SHOG ,BYANG CHUB SEMS DANG MI BRALZHING, ,BYANG CHUB SPYOD LA GZHOL BA DANG, ,SANGS RGYAS RNAMSKYIS YONGS GZUNG ZHING, ,BDUD KYI LAS RNAMS SPANG BAR SHOG ,SEMSCAN DE DAG THAMS CAD NI, ,TSEYANG DPAG MED RING BAR SHOG ,RTAG TU BDE BAR TSO GYUR ZHING,,CHI BAI SGRA YANG GRAG MA GYUR, ,DPAG BSAM SHING GI SKYED MOSTSAL, ,SANGS RGYAS DANG NI SANGS RGYAS SRAS, ,CHOS SNYAN SGROGSPAS GANG BA YIS, ,PHYOGS RNAMS THAMSCAD GANG BAR SHOG ,THAMS CAD DU YANG SA GZHI DAG ,GSEG MA LASOGS MED PA DANG, ,LAG MTHIL MNYAM PA BEE dURYAI, ,RANG BZHINJAM POR GNAS PAR GYUR, ,KHOR GYI DKYIL KHOR YOD DGUR YANG,,BYANG CHUB SEMS DPA MANGPO DAG ,RANG GI LEGS PAS SA STENGS DAG ,BRGYAN PAR MDZAD PASBZHUGS GYUR CIG ,LUS CAN KUN GYIS BYE DANG NI, ,SHING DANG ODZER THAMS CAD DANG, ,NAM MKHA LAS KYANG CHOS KYI SGRA, ,RGYUNMI CHAD PAR THOS PAR SHOG ,DE DAGRTAG TU SANGS RGYAS DANG, ,SANGS RGYAS SRAS DANG PHRAD GYUR CIG,MCHOD PAI SPRIN NI MTHA YAS PAS, ,GRO BAI BLA MA MCHOD PARSHOG ,LHA YANG DUS SU CHAR BEBS SHING, ,LO TOG PHUN SUM TSOGSPAR SHOG ,RGYAL PO CHOS BZHIN BYED GYUR CIG - 155 -
 • 158. Bodhicharyavatara ]HÉC-ŒäP-NC-lE-N_-T_-aéC ,©P-ŽUc-UMÑ-NE-œP-R-NE-, ,CcE-¢Cc-T„c-TŠéN-uÚT-R_-aéC ,UB]-{@039B}]ué-~ÉP-Ré-`-céCc-R, ,£ÉE-Šä]Ì-cäUc-NE-œP-nÙ_-FÉC ,cäUc-FP-]C]-^E-¥àC-U-nÙ_, ,]HÉCc-NE-T‹c-R_-UÉ-]nÙ_-ZÉE-, ,]C]-^E-^ÉN-UÉ-TNä-U-nÙ_, ,CVÒC-`C-BE-ŽUc-éC-R-NE-, ,B-MéP-nÉc-T”P-`äCc-CPc-aéC ,ŒC-LÞ-NCä-]OØP-UMÑP-R-NE-, ,NCä-]OØP-NéP-^E-uÚT-R_-aéC ,T†T-R-]NéN-R]Ì-NCä-†éE-NC ,NTäP-R-NC-lE-MéT-R_-aéC ,C^äE-T-MUc-FN-§Ec-Pc-PÉ, ,cäUc-PÉ-`c-_ÒE-¡éU-nÙ_-FÉC ,NCä-†éE-U-ŽUc-‹äN-œP-ZÉE-, ,]MT-NE-CPéN-R-§E-T_-aéC ,Nä-TZÉP-_T-LÞ-qÙE-T-AØP, , WÓ`-tÉUc-IUc-R-UäN-nÙ_-FÉC ,WÓ`-tÉUc-]G`-Rc-^ÉN-qÙE-Pc, ,ŒC-LÞ-¥ÉC-R-N-qäN-aéC ,TNä-]ué-NC-lE-MéT-nÙ_-Pc, ,Nä_-^E-TŒá`-[ÖCc-UÉ-IUc-aéC ,UBc-R-ŽUc-PÉ-TAØ_-T-NE-, ,TcéN-£éUc-NC-lE-‹äN-R_-aéC ,”àN-PÉ-^éEc-cÒ-NC-R-NE-, ,péCc-ŽUc-AØP-LÞ-uCc-R_-aéC ,EP-céE-¥àC-T¢`-U-réE-ZÉE-, ,N@]-T-­N-R-UäN-R_-^E-, ,Ÿ-Tc-ŸC-R]Ì-`Òc-lÉc-PÉ, ,Nä-NC-cEc-”c-rÙ_-]uÚT-aéC ,cäUc-FP-AØP-nÉc-`P-UE-OØ, ,cEc-”c-MUc-FN-UGéN-qäN-FÉE-, ,cEc-”c-TNä-T-TcU-^c-lÉc, ,ŒC-LÞ-TNä-NE-œP-nÙ_-FÉC ,qE-GÓT-cäUc-NR]-ŽUc-lÉc-PÉ, ,]ué-NéP-MÑCc-`-NCéEc-]uÚT-aéC ,UCéP-Ré-^Éc-PÉ-CE-NCéEc-R, ,cäUc-FP-ŽUc-`-Nä-]qé_-aéC ,Nä-TZÉP-_E-cEc-”c-ŽUc-NE-, ,IP-Méc-ŽUc-lE-TNä-nÙ_-FÉC ,TNC-lE-]HU-NqEc-T@]-xÉP-nÉc, ,c-_T-NC]-T-MéT-R_-OØ, ,ŒC-LÞ-Wå-_Tc-xP-R-NE-, ,_T-LÞ-qÙE-T- - 156 -
 • 159. Bodhicharyavatara@039B JIG RTEN DAG KYANG DAR BAR SHOG ,SMAN RNAMS MTHU DANGLDAN PA DANG, ,GSANG SNGAGS BZLAS BRJOD GRUB PAR SHOG ,MKHAGRO SRIN PO LA SOGS PA, ,SNYING RJEI SEMS DANG LDAN GYUR CIG,SEMS CAN GA YANG SDUG MA GYUR, ,JIGS DANGBRNYAS PAR MI GYUR ZHING, ,GA YANG YID MI BDE MA GYUR, ,GTZUGLAG KHANG RNAMS KLOG PA DANG, ,KHA THON GYIS BRGYAN LEGS GNASSHOG ,RTAG TU DGE DUN MTHUN PA DANG, ,DGE DUN DON YANG GRUBPAR SHOG ,BSLAB PA DOD PAIDGE SLONG DAG ,DBEN PA DAG KYANG THOB PAR SHOG ,G-YENG BA THAMSCAD SPANGS NAS NI, ,SEMS NI LAS RUNG SGOM GYUR CIG ,DGE SLONG MARNAMS RNYED LDAN ZHING, ,THAB DANG GNOD PA SPANG BAR SHOG ,DEBZHIN RAB TU BYUNG BA KUN, ,TSUL KHRIMS NYAMS PA MED GYUR CIG ,TSUL KHRIMS CHAL PAS YIDBYUNG NAS, ,RTAG TU SDIG PA ZAD BYED SHOG ,BDE GRO DAG KYANGTHOB GYUR NAS, ,DER YANG BRTUL ZHUGS MI NYAMS SHOG ,MKHAS PARNAMS NI BKUR BA DANG, ,BSOD SNYOMSDAG KYANG RNYED PAR SHOG ,RGYUD NI YONGS SU DAG PA DANG, ,PHYOGSRNAMS KUN TU GRAGS PAR SHOG ,NGAN SONG SDUG BSNGAL MA MYONGZHING, ,DKA BA SPYAD PA MED PAR YANG, ,LHA BAS LHAG PAI LUSKYIS NI, ,DE DAG SANGS RGYAS MYUR GRUB SHOG ,SEMSCAN KUN GYIS LAN MANG DU, ,SANGS RGYAS THAMS CAD MCHOD BYEDCING, ,SANGS RGYAS BDE BA BSAM YAS KYIS, ,RTAG TU BDE DANG LDANGYUR CIG ,BYANG CHUB SEMS DPA RNAMS KYIS NI, ,GRO DON THUGS LADGONGS GRUB SHOG ,MGON PO YIS NIGANG DGONGS PA, ,SEMS CAN RNAMS LA DE BYOR SHOG ,DE BZHIN RANGSANGS RGYAS RNAMS DANG, ,NYAN THOS RNAMS KYANG BDE GYUR CIG,BDAG KYANG JAM DBYANGS BKA DRIN GYIS, ,SA RAB DGA BA THOBPAR DU, ,RTAG TU TSE RABS DRAN PA DANG, ,RAB TU BYUNG BA - 157 -
 • 160. Bodhicharyavatara{@040A} ", ,MéT-R_-aéC ,TNC-PÉ-B-c-nÉ-Pc-lE-, ,IUc-NE-œP-ZÉE-]Wê-T_-aéC ,Wå-_Tc-AØP-OØ-NTäP-CPc-R_, ,SÒP-cÒU-œP-R-MéT-R_-aéC ,CE-Wå-T›-T_-]NéN-R]U, ,FÒE-N-xÉ-T_-]NéN-P-^E-, ,UCéP-Ré-]HU-NqEc-Nä-IÉN-PÉ, ,CäCc-UäN-R_-^E-UMéE-T_-aéC ,péCc-TFÒ]Ì-PU-UB]Ì-UMc-CLÞCc-R]Ì, ,cäUc-FP-AØP-NéP-T±ãT-R]Ì-pÉ_, ,HÉ-›_-]HU-NqEc-­éN-UXN-R, ,TNC-CÉ-­éN-R]E-Nä-]x_-aéC ,HÉ-~ÉN-PU-UB]-CPc-R-NE-, ,]ué-T-HÉ-~ÉN-CPc-nÙ_-R, ,Nä-~ÉN-TNC-PÉ-CPc-nÙ_-Pc, ,]ué-T]Ì-¥àC-T¢`-cä`-T_-aéC ,]ué-T]Ì-¥àC-T¢`-CE-FÉ]E-_ÒE-, ,Nä-AØP-TNC-`-©ÉP-nÙ_-FÉC ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-NCä-]OØP-nÉc, ,]ué-T-TNä-`-­éN-R_-aéC ,]ué-T]Ì-¥àC-T¢`-©P-CFÉC-RÒ, ,TNä-T-MUc-FN-]qÙE-T]Ì-CPc, ,T¤P-R-‹äN-NE-TAØ_-¤É-NE-, ,TFc-Kä-^ÒP-_ÉE-CPc-nÙ_-FÉC ,CE-CÉ-xÉP-nÉc-NCä-ƒé-]qÙE-, ,]HU-R]Ì-NqEc-`-pC-]W`-`é, ,CE-CÉ-xÉP-nÉc-TNC-N_-T, ,NCä-T]Ì-Taäc-`]E-TNC-pC-]W`, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c-T¢é-T-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-TFÒ-R]é,, ,,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-†éT-NRéP-a-Nä-Tc-UXN-R-’éCc-cé,, ,,”-C_-nÉ-UBP-Ré-c-*á-Nä-T-NE-, [Ö-GäP-nÉ-`é-Vî-T-T“Ð-NR`-TþäCc-lÉc-B-Gä]Ì-NRä-`c-[Öc-Kä-CKP-`-ST-R-`c, †N-lÉc-”-C_-nÉ-UBP-Ré-}-}ñÉ-®-x-NE-, [Ö-GäP-nÉ-`é-Vî-T-T“Ð-_ÉP-GäP-TE-Ré-NE-, bðl-ƒé-uéc-lÉc-^Ò`-NTÒc-lÉ-NRä-NE-]uä`-R-NE-UMÑP-R_-TFéc-aÉE-T¬ã_-Kä-CKP-`-ST-R]é, ,^E-OØc-pÉc-”-C_-nÉ-UBP-Ré-cÒ-U-KÉ-AðÉŒÉ-NE-, [Ö-GäP-nÉ-`é-Vî-T-NCä-†éE-ƒé-œP-aäc-_T-lÉc-NC-R_-TFéc-aÉE-T¬ã_-Kä-`äCc-R_-CKP-`-ST-R]é,, , - 158 -
 • 161. Bodhicharyavatara@040A *, ,THOB PAR SHOG ,BDAG NI KHA ZAS GYI NAS KYANG, ,NYAMSDANG LDAN ZHING TSO BAR SHOG ,TSE RABS KUN DU DBEN GNAS PAR,,PHUN SUM LDAN PA THOB PAR SHOG ,GANG TSE BLTA BAR DOD PAAM,,CUNG ZAD DRI BAR DOD NA YANG, ,MGON PO JAM DBYANGSDE NYID NI, ,GEGS MED PAR YANG MTHONG BAR SHOG ,PHYOGS BCUI NAMMKHAI MTHAS GTUGS PAI, ,SEMS CAN KUN DON BSGRUB PAI PHYIR,,JI LTAR JAM DBYANGS SPYOD MDZAD PA, ,BDAG GI SPYOD PAANG DEDRAR SHOG ,JI SRID NAM MKHA GNAS PA DANG, ,GRO BA JISRID GNAS GYUR PA, ,DE SRID BDAG NI GNAS GYUR NAS, ,GRO BAISDUG BSNGAL SEL BAR SHOG ,GRO BAI SDUG BSNGAL GANG CIANGRUNG, ,DE KUN BDAG LA SMIN GYUR CIG ,BYANG CHUB SEMS DPAI DGEDUN GYIS, ,GRO BA BDE LA SPYOD PAR SHOG ,GRO BAISDUG BSNGAL SMAN GCIG PU, ,BDE BA THAMS CAD BYUNG BAI GNAS,,BSTAN PA RNYED DANG BKUR STI DANG, ,BCAS TE YUN RING GNAS GYURCIG ,GANG GI DRIN GYIS DGE BLO BYUNG, ,JAM PAI DBYANGS LAPHYAG TSAL LO, ,GANG GI DRIN GYIS BDAG DAR BA, ,DGE BAIBSHES LAANG BDAG PHYAG TSAL, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PALA JUG PA LAS BSNGO BA ZHES BYA BA STE LEU BCU PAO,, ,,BYANGCHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA SLOB DPON SHANTA DE BASMDZAD PA RDZOGS SO,, ,,RGYA GAR GYI MKHAN PO SARBA DZNYA DE BADANG, ZHUCHEN GYI LO TZA BA BANDE DPAL BRTZEGS KYIS KHA CHEI DPE LASZHUS TE GTAN LA PHAB PA LAS, SLAD KYIS RGYA GAR GYI MKHAN PODHARMA SHRI BHA DRA DANG, ZHU CHEN GYI LO TZA BA BANDE RINCHEN BZANG PO DANG, SHAKYA BLO GROS KYIS YUL DBUS KYI DPE DANGGREL PA DANG MTHUN PAR BCOS SHINGBSGYUR TE GTAN LA PHAB PAO, ,YANG DUS PHYIS RGYA GAR GYI MKHANPO SU MA TI KIRTI DANG, ZHU CHEN GYI LO TZA BA DGE SLONG BLOLDAN SHES RAB KYIS DAG PAR BCOS SHING BSGYUR TE LEGS PAR GTAN LAPHAB PAO,, , - 159 -