Your SlideShare is downloading. ×
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ : ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์ ขอ

7,272

Published on

ผู้สืบค้น …

ผู้สืบค้น
นายปวริศร์ ปิงเมือง เลขที่ 23
นายภาคินัย แก้วอาร่าม เลขที่ 12

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.technosriracha.ac.th/BusinessCompuetr/ระบบการจัดการซื้อขายและแลเกเปลี่ยเครื่องเสี่ยงติดรถยนต์/เอกสารบทที่1-7.pdf

และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,272
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
650
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรือง ระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ จัดทําโดย 1. นายวินัย มีราศรี รหัสประจําตัว 0016756 ชันปวส. 2/2 2. นางสาวจิดาภา ต้นไทยสงฆ์ รหัสประจําตัว 0016712 ชันปวส. 2/2 3. นางสาวทรงสมร สุขสุข รหัสประจําตัว 0016711 ชันปวส. 2/2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ทีปรึกษาโครงงาน อาจารย์คมศักดิ เทียงตรง โครงงานนีเป็นส่วนหนึงของของการศึกษารายวิชา โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2013 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
 • 2. โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรือง ระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ จัดทําโดย 1. นายวินัย มีราศรี รหัสประจําตัว 0016756 ชันปวส. 2/2 2. นางสาวจิดาภา ต้นไทยสงฆ์ รหัสประจําตัว 0016712 ชันปวส. 2/2 3. นางสาวทรงสมร สุขสุข รหัสประจําตัว 0016711 ชันปวส. 2/2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ทีปรึกษาโครงงาน อาจารย์คมศักดิ เทียงตรง โครงงานนีเป็นส่วนหนึงของของการศึกษารายวิชา โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2013 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
 • 3. บทคัดย่อ ก โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรือง ระบบการจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติด รถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาโครงสร้างระบบการจัดการซือขายเครืองเสียงติดรถยนต์และ ประโยชน์จากการศึกษาเพือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ การออกแบบระบบ ของผู้ ทําการศึกษา และเป็นการส่งเสริมการศึกษาในรายวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นทีรู้จัก มากยิงขึน จากการศึกษาและค้นคว้าพบว่า มีข้อมูลทีน่าสนใจ คือ การออกแบบระบบและให้เป็นไป ตามทีเราออกแบบไว้ ว่าต้องการให้ระบบทําอะไรได้ตามทีเราออกแบบนัน เราต้องทําการศึกษา ระบบอย่างจริงจัง และทําการศึกษาในส่วนของคําสังของภาษาคอมพิวเตอร์ทีเรานํามาเขียนนันเป็น อย่างดี จึงจะทําให้ระบบทีเราออกแบบได้สมบูรณ์ ซึงการศึกษาอย่างจริงจังทีว่านีคือการศึกษา เพิมเติมนอกห้องเรียน โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากเป็นการศึกษาหาความรู้แล้วยังเป็นการส่งเสริมด้าน เจตคติทีดีในงานด้านคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคตได้อีกด้วย
 • 4. กิตติกรรมประกาศ ข ขอขอบพระคุณ อาจารย์คมศักดิ เทียงตรง อาจารย์ทีปรึกษา ซึงกรุณาสละเวลา ให้ ความรู้และคําแนะนําตลอดการทําโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา ทีเอือเฟือสถานที วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับการทําโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณ เพือนๆ ทีได้ให้ความช่วยเหลือในการทําโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ท้ายทีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นทีรัก ผู้ให้กําลังใจและให้โอกาส การศึกษาอันมีค่ายิง คณะผู้จัดทํา 6 ก.พ. 2554
 • 5. คํานํา ค ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาด้านต่างๆมากมาย ในองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างๆได้นําเทคโนโลยีต่างๆเหล่านันมาใช้ในองค์กรของตนเพือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ทันโลก เทคโนโลยี และเพือเป็นการพัฒนาระบบเพือแข่งขันในตลาดคู่แข่งได้โดยไม่เสียเปรียบคู่แข่ง ดังนันโครงงานด้านคอมพิวเตอร์เรือง ระบบการจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ เป็นการศึกษาหาความรู้ในรายวิชา โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 ตามจุดประสงค์ในเนือหาในรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศษนียบัตรวิชาชีพ ชันสูง ซึงผู้เรียนได้เรียบเรียงเนือหาและทําการศึกษาตามทีได้รับมอบหมาย โครงงานฉบับนี ได้ปรับปรุงในส่วนของเนือหาภาคทฤษฏีให้เป็นปัจจุบันและเพิมเติม เนือหาทีค้นคว้าได้ในอินเตอร์เน็ต เพือการศึกษาในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย เพืออ่านทํา ความเข้าใจ หรือใช้ฝึกปฎิบัติและสามารถนําไปประกอบอาชีพและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เนือหาในเล่มนีได้เริมจาก ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ โครงงาน ขันตอนการดําเนินงาน ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ทฤษฏีทีเกียวข้อง วิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ ออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม อธิบายการทํางานของโปรแกรม และ สรุปผลการดําเนินงานของโปรแกรม หวังเป็นอย่างยิงว่า โครงงานฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือผู้ทีสนใจ ได้ใช้เป็น แนวทางในการออกแบบระบบ หรือนําบางส่วนของโครงงานไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวัน หรือ เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําให้ความรู้ในการทําโครงงานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คณะผู้จัดทํา วินัย มีราศรี จิดาภา ต้นไทยสงฆ์ ทรงสมร สุขสุข
 • 6. สารบัญ ง หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข คํานํา ค สารบัญ ง สารบัญตาราง ฉ สารบัญภาพ ช แบบการนําเสนอโครงงาน จ บทที 1. บทนํา ความสําคัญและทีมาของโครงงาน 1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2 ขอบเขตของโครงงาน 2 ขันตอนการดําเนินงาน 2 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 3 Gantt Chart 4 บทที 2. ทฤษฎีทีเกียวข้อง การจัดการฐานข้อมูล 4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 5 การออกแบบฐานข้อมูล 6 My SQL 10 PHP 17 การเชือมต่อ PHP กับฐานข้อมูล My SQL 21 Apache 25 Web Server 29 วิธีการติดตัง AppServ 30
 • 7. สารบัญ(ต่อ) บทที 3. หน้า วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ระบบการตังรหัสพืนฐาน 38 ระบบบริหารสินค้า 38 ระบบการรายงาน 38 ระบบอรรถประโยชน์ 39 Function requirement 39 การวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า 40 การวิเคราะห์ข้อมูลนําออก 43 บทที 4. การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบระบบงาน 45 ส่วนประกอบของระบบ 45 List of Process 46 Process Herichy Chart 47 โครงสร้างของโปรแกรม 48 Data Flow Diagram Level 1 49 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 1 50 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 2 51 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 3 52 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 4 53 Database Design 54 Database Dictionary 55 บทที 5. การพัฒนาโปรแกรม Hardware และ Software 57 โครงสร้างระบบงาน 57 โครงสร้างเมนูของระบบ 59 หลักการทํางานของโปรแกรม 60
 • 8. สารบัญ(ต่อ) บทที 6. หน้า อธิบายการทํางานของโปรแกรม วิธีการทํางานของโปรแกรม 69 บทที 7. สรุปผลการดําเนินงานของโปรแกรม ปัญหาของระบบ 76 ข้อดีของการเขียนโปรแกรม 76 ข้อเสียของโปรแกรม 76 ข้อจํากัดของโปรแกรม 77 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 77 สิงทีได้รับจากการทําโครงงาน 77 บรรณานุกรม 78 ภาคผนวก 79 ประวัติผู้ทําโครงงาน 80
 • 9. สารบัญตาราง ฉ ตาราง หน้า ตารางGantt Chart 4 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า 42 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลนําออก 43 ตารางList of Process 46 ตารางProcess Herichy Chart 47 ตารางโครงสร้างของโปรแกรม 48 Data Flow Diagram Level 1 49 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 1 50 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 2 51 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 3 52 Data Flow Diagram Level 2 ของProcess 4 53 Database Design 54 Database Dictionary 55 โครงสร้างเมนูของระบบ 59
 • 10. สารบัญภาพ ช รูปภาพ หน้า ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Database.NET 13 ภาพตัวอย่างผลลับคําสังการแสดงข้อมูล 15 ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรมEdit Plus 18 ภาพตัวอย่างการแทรกภาษาPHP 19 ภาพตัวอย่างการเขียนCommentsในภาษาPHP 20 ภาพแสดงวิธีการติดตังAppServ 30 ภาพแสดงขันตอนการปฎิษัติงาน 45 ภาพแสดงโครงสร้างระบบงาน 52 ภาพแสดงหลักการทํางานของโปรแกรม 60 ภาพอธิบายการทํางานของโปรแกรม 69
 • 11. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ แบบการนําเสนอโครงงาน วันที 25 กรกฎาคม 2553 เรียน หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ 1. นายวินัย มีราศรี รหัสประจําตัว 0016756 2. นางสาวจิดาภา ต้นไทยสงฆ์ รหัสประจําตัว 0016712 3. นางสาวทรงสมร สุขสุข รหัสประจําตัว 0016711 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง คณะ บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2553 ชันปีที 2 พร้อมเอกสารแนบ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลทีคาดหวัง เนือหา กําหนดการ ชือหัวข้อ (ภาษาไทย) ระบบการจัดการซือขายแลกเปลียนเครืองเสียงติดรถยนต์ ชือหัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) Manage names and sales system was re redeem the Car. อาจารย์ทีปรึกษา อ.คมศักดิ เทียงตรง จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา ลงชือ นักศึกษา ลงชือ นักศึกษา (นายวินัย มีราศรี) (นางสาวจิดาภา ต้นไทยสงฆ์) (25 / กรกฎาคม / 2553) (25 / กรกฎาคม / 2553) ลงชือ นักศึกษา (นางสาวทรงสมร สุขสุข) (25 / กรกฎาคม / 2553) อาจารย์ทีปรึกษา อาจารย์หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชือ ........................................................................ ...................../............................../....................... อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชือ ...................................................................... ....................../............................/.................
 • 12. บทที 1 บทนํา ระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครีองเสียงติดรถยนต์ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เนืองจากปัจจุปันเครืองเสียงติดรถยนต์ ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับผู้ใช้ รถยนต์หลายท่าน ในบางครังจะเห็นว่าเครืองเสียงติดรถยนต์มิได้มีเฉพาะในรถยนต์เท่านัน ยังมี การติดตังเครืองเสียงเข้าไปในรถจักรยานยนต์บางคันด้วย จะเห็นว่าปัจจุปันมิได้มีการติดตังเครือง เสียงเฉพาะในรถยนต์เท่านันยังมีการดัตแปลงในทีต่างๆทีจะสามารถติดตังได้ ซึงในอดีตจะเห็นว่าเครืองเสียงติดรถยนต์ยังไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนในปัจจุบัน ดัง จะสังเกตจากกระแสความนิยม การจัดงานแสดงเครืองเสียงติดรถยนต์ รูปแบบการดําเนินกิจกรรม ในชีวิตประจําวันซึงเสียงเพลงจะมีส่วนช่วยให้เกิดความสะบายใจและความผ่อนคลายดังนันจึงมี การติดตังเครืองเสียงติดรถยนต์ขึนเพิมเติมจากทีมีในรถทีติดมาจากโรงงาน เพราะจะให้มิติเสียงที ดีกว่า สมจริงกว่า บรรดาผู้ใช้รถยนต์จึงให้ความสนใจและนิยมติดตังเครืองเสียงติดรถยนต์ ซึง ร้านค้าในปัจจุบันจะเน้นไปทางการติดตังให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียวขาดการส่งเสริมการขาย มีข้อมูล สินค้าให้ลูกค้าน้อย และเมือมีการซือขายอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ดังนันผู้จัดทําจึงมีความ ต้องการทีจะทําการวิเคราะห์ระบบการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ เพือเรียนรู้การ จัดการระบบและวิเคราะห์ระบบให้เข้าใจจากระบบเดิม ซึงการจัดเก็บเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการ เขียนบิล ใบเสร็จ ข้อมูลสินค้ายังเป็นแฟ้มข้อมูล บางครังอาจเกิดการสูญหายของข้อมูลหรือขาด รายละเอียดข้อมูล ทําให้ข้อมูลทีได้ผิดเพียนหรือข้อมูลไม่ครบตามต้องการ ทําให้เสียเวลาในการ ค้นหาข้อมูล เกิดความยุ่งยากการทํางานซําซ้อน และเพือเป็นการเอือประโยชน์แก่ลูกค้าและการ จัดการสินค้าภานในร้านเป็นไปด้วยความราบรืนจึงจัดทําระบบนีขึนมาเพือลดขันตอนการทํางานที ยุ่งยากซับซ้อนให้รวดเร็วขึน อาจสรุปได้ว่าโปรแกรมนีจะช่วยให้เจ้าของร้านทํางานง่ายขึน ลูกค้ามี ความพึงพอใจในสินค้าและการบริการทีรวดเร็ว และอาจทําให้การขยายกิจการในอนาคตของ เจ้าของร้านทําได้ง่ายและสะดวกยิงขึน ปัจจุบันการนําเอาSoftware มาพัฒนาและปรับปรุง เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการ จัดการ การทํางานกระทําได้ง่ายขึน ดังนันผู้จัดทําจึงนําบทความด้านทฤษฏีทีเกียวข้องมาเป็น ข้อมูลการจัดทําไว้ด้วยเพือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพือให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์ สูงสุดและหวังเป็นอย่างยิงว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ทีสนใจไม่มากก็น้อย
 • 13. วัตถุประสงค์ 1. เพือให้ทราบระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ 2. เพือให้สะดวกแก่เจ้าของกิจการร้านค้าในการค้นหาข้อมูลสินค้าให้ลูกค้า 3. เพือให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าในการค้นหาสินค้าทีต้องการ 4. เพือให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการซือขายเครืองเสียงติดรถยนต์ ขอบเขตของโครงการ 1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของสินค้าได้ 2. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการสังซือสินค้าเพือมาจําหน่ายได้ 3. ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลการสังซือและการยกเลิกการสังซือของลูกค้าได้ 4. ระบบสามารถจัดเก็บประวัติลูกค้าเพือติดต่อได้ 5. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการรับคืนสินค้าทีมีปัญหาได้ 6. ระบบสามารถรายงานสรุปยอดของสินค้าประจําเดือนได้ 7. ระบบสามารถคํานวนราคาและออกใบเสร็จได้ 8. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลบริษัทตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ ขันตอนการดําเนินงาน 1. หาหัวข้อโครงงานทีสนใจ 2. ศึกษางานวิจัยหรือบทความทีเกียวข้อง 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ปัญหา 5. ออกแบบระบบ 6. เขียนโปรแกรมและทดสอบ 7. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 8. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
 • 14. ประโยชน์ทีได้รับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบ 2. เข้าใจระบบการซือขายและแลกเปลืยนเครีองเสียงติดรถยนต์ 3. สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคต 4. เข้าใจปัญหาทีเกิดกับระบบทีอาจจะเกิดขึนได้ 5. เป็นพืนฐานการศึกษาการทําระบบทีใหญ่ขึน
 • 15. บทที 2 ทฤษฏีทีเกียวข้อง ระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ เป็นระบบธุรกิจการค้ารูปแบบหนึง ซึง ต้องมีการบริหารงานธุรกิจ มีฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสังซือ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ รับคืนสินค้า รายงานสรุปยอดของสินค้าประจําเดือน การคํานวนราคาและออกใบเสร็จ หรือแม้แต่ข้อมูลบริษัท ตัวแทนจําหน่าย ล้วนมีความสําคัญและต้องมีการจัดการกับข้อมูลต่างๆเหล่านีให้มีการใช้งานอย่างเป็นระบบ การจัดการฐานข้อมูล Database (ฐานข้อมูล) คือระบบทีรวบรวมข้อมูลไว้ในทีเดียวกัน ซึงประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน (Record) และ เขต ข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลทีต้องการได้ อย่าง รวดเร็ว ซึงอาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system  บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 หรือ 1 การเก็บ ข้อมูลต่างๆได้จะต้องนํา บิต หลายๆ บิต มาเรียงต่อกัน เช่นนํา 8 บิต มาเรียงเป็น 1 ชุด เรียกว่า 1ไบต์ เช่น 10100001 หมายถึง ก 10100010 หมายถึง ข
 • 16.  เมือเรานํา ไบต์ (byte) หลายๆ ไบต์ มาเรียงต่อกัน เรียกว่า เขตข้อมูล (field) เช่น Name ใช้เก็บชือ LastName ใช้เก็บนามสกุล เป็นต้น  เมือนําเขตข้อมูล หลายๆ เขตข้อมูล มาเรียงต่อกัน เรียกว่า ระเบียน (record) เช่น ระเบียน ที 1 เก็บ ชือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของ นักเรียนคนที1 เป็นต้น  การเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) เช่น แฟ้มข้อมูล นักเรียน จะเก็บ ชือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน จํานวน 500 คน เป็นต้น  การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล หลายๆ แฟ้มข้อมูล ไว้ภายใต้ระบบเดียวกัน เรียกว่า ฐานข้อมูล หรือ Database เช่น เก็บ แฟ้มข้อมูล นักเรียน อาจารย์วิชาทีเปิดสอน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจึงจําเป็นต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูลมาช่วยเรียกว่า database management system (DBMS) ซึงจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูล ตามความต้องการได้ ในหน่วยงานใหญ่ๆอาจมีฐานข้อมูลมากกว่า 1 ฐานข้อมูลเช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูล สินค้า เป็นต้น สาระสําคัญ ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลทีเกียวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกัน ได้ โดยทีจะไม่เกิดความซําซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลียงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทังข้อมูลใน ระบบก็จะถูกต้องเชือถือได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึน นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นทียอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลทีผ่านการกลันกรองอย่าง เหมาะสม สามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนํามาใช้งานด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการ อืน ๆ องค์กรทีมีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลําบากในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลที ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนันคอมพิวเตอร์จึงถูกนํามาใช้เป็นเครืองมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การ ประมวลผลข้อมูล ซึงทําให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทังนีโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้าง วิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึนเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที ใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้อง ตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย ระบบจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์สําหรับจัดการฐานข้อมูลนัน โดยทัวไปเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส (DBMS - Database Management System) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของดีบีเอ็มเอสอาจมีได้หลายแบบ เช่น สําหรับ ฐานข้อมูลขนาดเล็กทีมีผู้ใช้คนเดียว บ่อยครังทีหน้าทีทังหมดจะจัดการด้วยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ส่วน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทีมีผู้ใช้จํานวนมากนัน ปกติจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมด้วยกัน และ โดยทัวไปส่วนใหญ่จะใช้สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (client-server)
 • 17. โปรแกรมส่วนหน้า (front-end) ของดีบีเอ็มเอส (ได้แก่ โปรแกรมรับบริการ) จะเกียวข้องเฉพาะการนําเข้าข้อมูล, การตรวจสอบ, และการรายงานผลเป็นสําคัญ ในขณะทีโปรแกรมส่วนหลัง (back-end) ซึงได้แก่ โปรแกรม ให้บริการ จะเป็นชุดของโปรแกรมทีดําเนินการเกียวกับการควบคุม, การเก็บข้อมูล, และการตอบสนองการร้อง ขอจากโปรแกรมส่วนหน้า โดยปกติแล้วการค้นหา และการเรียงลําดับ จะดําเนินการโดยโปรแกรมให้บริการ รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นับตังแต่การใช้ตารางอย่างง่าย ทีเก็บในแฟ้มข้อมูล แฟ้มเดียว ไปจนกระทังฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก ทีมีระเบียนหลายล้านระเบียน ซึงเก็บในห้องทีเต็มไปด้วยดิสก์ ไดรฟ์ หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบข้าง (peripheral) อืน ๆ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสําคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) ทังนี เนืองจากข้อมูลทีอยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลและกระบวนการทีโปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล ดังนัน เราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้างฐานข้อมูล ได้3 ประเภท 1. รูปแบบข้อมูลแบบลําดับขัน หรือโครงสร้างแบบลําดับขัน (Hierarchical data model) วิธีการสร้างฐาน ข้อมูล แบบลําดับขันถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในปี 1980 ได้รับความนิยมมาก ในการพัฒนาฐานข้อมูลบน เครืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยทีโครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือนต้นไม้ โดย ความสัมพันธ์เป็นแบบหนึงต่อหลาย (One- to -Many) 2. รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกับฐาน ข้อมูล แบบลําดับชัน ต่างกันทีโครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อหนึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อ หลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึง สําหรับตัวอย่างฐานข้อมูลแบบ เครือข่ายให้ลองพิจารณาการจัดการข้อมูลของห้องสมุด ซึงรายการจะประกอบด้วย ชือเรือง ผู้แต่ง สํานักพิมพ์ ที อยู่ ประเภท 3. รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ใน รูปของตารางทีมีระบบคล้ายแฟ้ม โดยทีข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ข้อมูลน แนวดิงจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึงเป็นขอบเขตของข้อมูล (Field) โดยทีตารางแต่ละตารางทีสร้างขึนจะเป็น อิสระ ดังนันผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลทีจําเป็นต้องใช้ เช่นระบบฐานข้อมูลบริษัท แห่งหนึง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงาน ตารางแผนก และตารางข้อมูลโครงการ
 • 18. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลในองค์กรขนาดเล็กเพือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอาจเป็นเรืองทีไม่ยุ่งยากนัก เนืองจากระบบและขันตอนการทํางานภายในองค์กรไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลทีมีก็ไม่มาก และจํานวนผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่กีคน หากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ ซึงมีระบบและขันตอนการทํางานทีซับซ้อน รวมทังมี ปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานจํานวนมาก การออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นเรืองทีมีความละเอียดซับซ้อน และต้องใช้ เวลาในการดําเนินการนานพอควรทีเดียว ทังนี ฐานข้อมูลทีได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซึงจะทําให้การดําเนินงานของ องค์กรมีประสิทธิภาพดียิงขึน เป็นผลตอบแทนทีคุ้มค่าต่อการลงทุนเพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร ทังนี การออกแบบฐานข้อมูลทีนําซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการดําเนินการ สามารถจําแนกหลัก ในการดําเนินการได้6 ขันตอน คือ 1.การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล 2.การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 3.การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด 4.การนําฐานข้อมูลทีออกแบบในระดับแนวคิดเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล 5.การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 6.การนําฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล โปรแกรมฐานข้อมูลทีนิยมใช้ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ทีช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ทีอยู่ใน ฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึงโปรแกรมฐานข้อมมูลทีนิยมใช้มีอยู่ ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมี ความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจํากัดขอบเขตการใช้งาน บ่งโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมี ความสามารถในการทํางานมากกว่า โปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมทีนิยมใช้กันมากในขณะนี โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูลขนาด ใหญ่ สามารถสร้างแบบฟอร์มทีต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลังจากบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเรียบร้อย แล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้ นอกจากนี Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล โดยการกําหนดรหัสผ่านเพือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย
 • 19. โปรแกรม FoxPro เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลทีมีผู้ใช้งานมากทีสุด เนืองจากใช้ง่ายทังวิธีการเรียกจากเมนู ของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึนใช้งาน โปรแกรมทีเขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กลับ dBase คําสังและ ฟังก์ชันต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้ นอกจากนีใน FoxPro ยังมีเครืองมือช่วยในการเขียน โปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลชนิดหนึง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro ข้อมูล รายงานทีอยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได้ และแม้แต่ Excel ก็ สามารถอ่านไฟล์.DBF ทีสร้างขึนโดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลทีมีโครงสร้างของภาษาทีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ การทํางานสูง สามารถทํางานทีซับซ้อนได้โดยใช้คําสังเพียงไม่กีคําสังโปรแกรม SQL จึงเหมาะทีจะใช้กับระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึงทีมีผู้นิยมใช้กันมาก โดยทัวไปโปรแกรมฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ทีมี ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็มักจะมีคําสัง SQL ทีต่างจากมาตรฐานไปบ้างเพือให้เป็นจุดเด่นของแต่ละ โปรแกรมไป ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล จากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี 1. สามารถลดความซําซ้อนของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที ทําให้เกิดความซําซ้อน (Redundancy) ดังนันการนําข้อมูลมารวมเก็บไว้ ในฐานข้อมูล จะชาวยลดปัญหาการเกิดความซําซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซําซ้อนได้ เนืองจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซําซ้อนกันอยู่ทีใดบ้าง 2. หลีกเลียงความขัดแย้งของข้อมูลได้ หากมีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ทีและมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกทีทีมี ข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทําให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกันในแต่ละทีทีเก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อใให้ เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึน (Inconsistency) 3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนันหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลทีมาจาก แฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทําได้โดยง่าย
 • 20. 4. สามารถรักษาความถูกต้องเชือถือได้ของข้อมูล บางครังพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึน เช่น จากการทีผู้ป้อนข้อมูลป้อนข้อมูล ผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึงไปเป็นอีกตัวเลขหนึง โดยเฉพาะกรณีมีผู้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทําให้ผู้อืนได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพือควบคุมความผิดพลาดทีเกดขึน 5. สามารถกําหนดความป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทําให้สามารถกําหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทังมาตรฐานต่าง ๆ ใน การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่นการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทังนีจะมีผู้ทีคอยบริหารฐานข้อมูลทีเราเรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เป็นผู้กําหนดมาตรฐานต่างๆ 6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ ระบบความปลอดภัยในทีนี เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทีไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกําหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ตามความเหมาะสม 7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลทีทําหน้าทีเป็นตัวเชือมโยงกับฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่ จําเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครัง ดังนันการแก้ไขข้อมูลบางครัง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมทีเรียกใช้ ข้อมูลทีเปลียนแปลงเท่านัน ส่วนโปรแกรมทีไม่ได้เรียกใช้ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลียนแปลง
 • 21. โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล(MySQL) MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทัวไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ใน ประเทศสวีเดน โดยจัดการMySQL ทังในแบบทีให้ใช้ฟรี และแบบทีใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชือ David Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius. ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซือกิจการของ MySQL AB เรียบร้อย แล้ว ฉะนันผลิตภัณฑ์ภายใต้MySQL AB ทังหมดจะตกเป็นของซัน ชือ "MySQL" อ่านออกเสียงว่า "มายเอสคิวเอล" (maɪˌɛskjuːˈɛl) หรือ "มายเอสคิวแอล" (ในการอ่าน อักษร L ในภาษาไทย) ซึงทางซอฟต์แวร์ไม่ได้อ่าน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูลตัวอืน รุ่นของผลิตภัณฑ์ รุ่นของผลิตภัณฑ์นันแบ่งออกมาได้สามสายการผลิต ได้แก่ เวอร์ชันใช้ฟรี เวอร์ชันการค้า และเวอร์ชันที สนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ SAP (MAX DB) ความแตกต่างคือเวอร์ชันคอมมิวนิตีนันสามารถนําไปใช้งานได้ฟรีแต่ ขาดการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือเมือมีปัญหาเกิดขึน, เวอร์ชันทีเป็นคอมเมอร์เชียลนันให้บริการด้านความ สนับสนุนเมือมีปัญหา (ซือบริการ) สรุปคร่าวๆ ประเภทดาต้าเบสให้เลือกใช้ดังนี  MySQL เอนเทอร์ไพรส์ Enterprise  MySQL คลัสเตอร์ Cluster  MySQL Embedded  MySQL Community (opensource เวอร์ชัน)
 • 22. ประเภทการจัดเก็บข้อมูล(Database Storage Engine) ทีสนับสนุน  MyISAM ค่าปกติ (default)  InnoDB สนับสนุนการทํา ทรานแซคชัน (transaction) แบบ ACID  Memory การจัดเก็บในหน่วยความจํา ใช้เป็นตารางชัวคราวเพือความรวดเร็ว เนืองจากเก็บไว้ใน หน่วยความจํา ทําให้มีความเร็วในการทํางานสูงมาก  Merge เป็นการรวม Table หลาย ๆ ตัวให้แสดงผล หรือแก้ไข เสมือนเป็นข้อมูลจาก Table เดียว  Archive เหมาะสําหรับการจัดเก็บข้อมูลพวก log file,ข้อมูลทีไม่ต้องมีการ คิวรี (query) หรือใช้บ่อยๆ เช่น log file เพือประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลัง (Security Audit Information)  Federated สําหรับการจัดเก็บแบบปลายทาง (remote server) แทนทีจะเป็นการจัดเก็บแบบ local เหมือน การจัดเก็บ (Storage) แบบอืนๆ  NDB สําหรับการจัดเก็บแบบ คลัสเตอร์(cluster)  CSV เก็บข้อมูลจาก Text ไฟล์โดยอาศัยเครืองหมาย คอมมา (comma) เป็นตัวแบ่งฟิลด์  Blackhole  Example ชนิดของข้อมูลทีสนับสนุน ชนิดข้อมูลที MySQL สนับสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลักใหญ่ๆ  ชนิดข้อมูลทีเป็นตัวเลข o BIT (มีใช้ได้กับ MyISAM, InnoDB, Memory) o TINYINT o SMALLINT o MEDIUMINT o INT o BIGINT o Float  ชนิดข้อมูลทีเกียวกับวันทีและเวลา o DATETIME o DATE o TIMESTAMP o TIME o YEAR
 • 23.  ชนิดข้อมูลทีเกียวกับตัวอักษร o CHAR o VARCHAR o BINARY o VARBINARY o BLOB o TEXT o ENUM o SET การใช้งาน MySQL เป็นทีนิยมใช้กันมากสําหรับฐานข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้ งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึงมักจะได้ชือว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจะสอนการใช้ งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป นอกจากนี หลายภาษาโปรแกรมทีสามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึงรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอืน ใช้งาน ผ่าน API สําหรับโปรแกรมทีติดต่อผ่าน ODBC หรือ ส่วนเชือมต่อกับภาษาอืน (database connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้MySQL ผ่านทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น โปรแกรมช่วยในการจัดการฐานข้อมูล และ ทํางานกับฐานข้อมูล ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL คุณสามารถใช้โปรแกรมแบบ command-line เพือจัดการฐานข้อมูล (โดยใช้คําสัง: mysql และ mysqladmin เป็นต้น). หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ GUI จาก เว็บไซต์ของ MySQL ซึงคือโปรแกรม: MySQL Administrator และ MySQL Query Browser. Database.NET และในระบบการจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ จะใช้โปรแกรม Database.Net ในการจัดการ ข้อมูล MySQL ภาษาทีใช้ในระบบ ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สามารถใช้งานได้กับเครืองคอมพิวเตอร์หลายระดับ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ทีสนับสนุนการใช้คําสังSQL เช่น ORACLE, DB2, MS- SQL, MS-Access นอกจากนีภาษา SQL ถูกนํามาใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C/C++, VisualBasic และ Java โปรแกรมทีใช้เขียนภาษา SQL ทีใช้ในระบบ
 • 24. ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Database.NET คําสังภาษาSQL การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL นัน จะต้องใช้คําสังต่างๆทีมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานที แตกต่างกัน เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การเลือกดูข้อมูล ฯลฯ ซึงคําสังต่างๆนีจะมีรูปแบบคําสังที จะต้องลงท้ายด้วย “ ; ” แต่หากการเขียนภาษา SQL ด้วยโปรแกรม Database.NET จะต้องไม่มี “ ; ”ลงท้ายโดย เด็ดขาด มิฉะนันจะเกิดความผิดพลาดโดยคําสังภาษาSQL มีการใช้งานเบืองต้น ดังนี การสร้างฐานข้อมูล รูปแบบคําสัง create database ชือฐานข้อมูล; เช่น create database db0016756; การใช้ฐานข้อมูล รูปแบบคําสัง use ชือฐานข้อมูล; เช่น use db0016756; จะปรากฏคําว่า “Database changed” สําหรับ MySQL และจะปรากฏคําว่า “Command(s) completed successfully” สําหรับ Database.NET การแสดงฐานข้อมูล รูปแบบคําสัง show databases;
 • 25. ตัวอย่างผลลัพธ์ การสร้างตาราง รูปแบบคําสัง create table ชือTable (ชือField1 ชนิดข้อมูล(ขนาด), ชือField2 ชนิดข้อมูล(ขนาด),…….. , primary key(ชือ Field)); เช่น create table Figure_Product (ID_Fig int, Name_Fig varchar(50), Supplier_Fig varchar(50), Price_Fig double(25,2), Import_Fig datetime, primary key (ID_Fig)); จะเป็นการสร้างตารางชือว่า Figure_Product โดยมีฟิลด์และชนิดของฟิลด์ดังนี ฟิลด์ ID_Fig ใช้เก็บรหัสสินค้า เป็นชนิดเลขจํานวนเต็ม ฟิลด์ Name_Fig ใช้เก็บชือสินค้า เป็นชนิดอักขระขนาด 50 อักษร ฟิลด์ Supplier_Fig ใช้เก็บตัวแทนจําหน่าย เป็นชนิดอักขระขนาด 50 อักษร ฟิลด์ Price_Fig ใช้เก็บราคาสินค้า เป็นชนิดทศนิยม 2ตําแหน่งขนาด25ตัว ฟิลด์ Import_Fig ใช้เก็บวันนําเข้าสินค้า เป็นชนิดวันทีและเวลา และกําหนดให้ฟิลด์ ID_Fig เป็น Primary Key **ชนิดของข้อมูลทีใช้ในการสร้างตารางเบืองต้น** char(length) กําหนดขนาดแน่นอนเก็บข้อมูลตามขนาดทีระบุ(1-255) varchar(length) เก็บเฉพาะข้อความตามทีเป็นจริง(1-255) text เก็บข้อมูลได้ 1-65535
 • 26. enum(“option1,option2”,…) เก็บค่าทีมีอยู่ในรายการทีกําหนดเท่านัน set สามารถเลือกข้อความทีระบุตอนสร้าง table ได้มากกว่า 1 รายการ int(length) เก็บตัวเลขในช่วง -2147483648 ถึง 2147483647 double(length,dec) เก็บตัวเลขทีมีจุดทศนิยม date เก็บข้อมูลวันที yyyy-mm-dd time เก็บข้อมูลเวลา datetime เก็บข้อมูลวันทีและเวลา **พารามิเตอร์อืนๆ** Null/not null ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ Unique มีค่าได้เพียงค่าเดียว Primary key เป็นคีย์หลักของตารางทีซําไม่ได้และเป็นค่าว่างไม่ได้ Auto increment เพิมค่าขึนอัตโนมัติทีละ1 เมือมีการเพิมเรคอร์ด การแสดงตาราง รูปแบบคําสัง show tables; ตัวอย่างผลลัพธ์ การเพิมข้อมูลในตารางทีสร้าง รูปแบบคําสัง Insert into ชือ table values (‘ข้อมูล1’,’ข้อมูล2’,’……..’); (ถ้าชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษรต้องใส่เครืองหมาย ‘’ (Single Quote) ล้อมรอบข้อความด้วย) เช่น insert into figure_product values(1, 'Akiyama Mio Natsu-fuku', 'Revoltech', '6575', '2010-01-15 08'); จากตัวอย่างจะเป็นการเพิมข้อมูลในตารางfigure_product ดังนี รหัสสินค้า 1 , ชือสินค้าAkiyama Mio Natsu-fuku , ตัวแทนจําหน่ายโดย Revoltech , ราคา 6575 บาท , นําเข้า สินค้าวันที 15-01-2010 เวลา 08.00 น.
 • 27. การแสดงข้อมูล รูปแบบคําสัง select ชือ Field1, ชือ Field2, ….. from ชือ table; เช่น select * from figure_product; (“ * ” ใช้แทนความหมายว่าทุกฟิลด์ในตาราง) ตัวอย่างผลลัพธ์ การแสดงข้อมูลแบบมีเงือนไข รูปแบบคําสัง select ชือ Field1, ชือ Field2, ….. from ชือ table whereเงือนไข ; เช่น select id_fig, name_fig, supplier_fig from figure_product where supplier_fig = 'goodsmile' จากตัวอย่างจะแสดงข้อมูล รหัสสินค้า , ชือสินค้า , ตัวแทนจําหน่าย จากตาราง figure_product ทีมีตัวแทน จําหน่าย คือgoodsmile ตัวอย่างผลลัพธ์
 • 28. การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล รูปแบบคําสัง Update ชือ table set ชือ Field = ข้อมูล ; เช่น Update figure_product set price_fig = 5000; จากคําสังจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลในตารางfigure_product ให้มีราคาสินค้าเท่ากับ 5000 ทังหมด การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลแบบมีเงือนไข รูปแบบคําสัง Update ชือ table set ชือ Field = ข้อมูล where เงือนไข; เช่น Update figure_product set price_fig = 5000 where id_fig =2; จากคําสังจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลในตารางfigure_product ของสินค้าทีมีรหัสสินค้าเท่ากับ 2 ให้มีราคาสินค้า เท่ากับ 5000 การลบฐานข้อมูล รูปแบบคําสัง drop database ชือ Database; เช่น drop database db0016756; การลบตาราง รูปแบบคําสัง drop table ชือ table; เช่น drop table figure_product; การลบข้อมูล รูปแบบคําสัง delete from ชือ table where ชือ Field = ค่าทีต้องการลบ ; เช่น delete from figure_product where id_fig = 2; จากคําสังจะเป็นการลบข้อมูลจากตารางfigure_product ทีมีรหัสสินค้า คือ 2
 • 29. PHP (PHP Hypertext Preprocessor) ความเป็นมา PHP เกิดในปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอร์ชาวสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นสร้างเครืองมือทีใช้ ในการพัฒนาเว็บส่วนตัวของเขา โดยใช้ข้อดีของภาษา C และ Perl เรียกว่า Personal Home Page และได้สร้างส่วน ติดต่อกับฐานข้อมูลชือว่า Form Interpreter ( FI ) รวมทังสองส่วน เรียกว่า PHP/FI ซึงก็เป็นจุดเริมต้นของ PHP มี คนทีเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ของเขาแล้วเกิดชอบจึงติดต่อขอเอาโค้ดไปใช้บ้าง และนําไปพัฒนาต่อ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมขึนเป็นอย่างมากภายใน 3 ปีมีเว็บไซต์ทีใช้ PHP/FI ในติดต่อฐานข้อมูลและ แสดงผลแบบ ไดนามิกและอืนๆ มากกว่า 50000 ไซต์ PHP เป็นภาษาสคริปต์ทีประมวลผลทีฝังเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลทีฝังไคลเอ็นต์ผ่าน บราวเซอร์เช่นเดียวกับ CGI และ ASP ต่อมาเมือมีผู้ใช้มากขึนจึงมีการร้องขอให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ PHP/FI ให้สูงขึน Rasmus Lerdorf ก็ได้ผู้ทีมาช่วยพัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans ชาว อิสราเอล ซึงปรับปรุงโค้ดของ Lerdorf ใหม่โดยใช้ C++ ต่อมาก็มีเพิมเข้ามาอีก3 คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบ ความสามารถในการติดต่อ Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแล PHP บน Window 9x/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบการตรวจ ความบกพร่องต่างๆ และได้เปลียนชือเป็น Professional Home Page PHP3 ได้ออกสู่สายตาของนักโปรแกรมเมอร์เมือ มิถุนายน 1998 ทีผ่านมาในเวอร์ชันนีมีคุณสมบัติเด่น คือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทัง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซร์ฟเวอร์ อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น SQL Server, MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิอยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําสังมา จากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึง ภาษาพีเอชพี นันง่ายต่อการเรียนรู้ ซึงเป้าหมายหลักของภาษานี คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ทีมีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติ การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึงจะไม่แสดงคําสังทีผู้ใช้เขียน ซึงเป็นลักษณะเด่นทีพีเอชพี แตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ทีผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและ คัดลอกคําสังไปใช้เองได้ นอกจากนีพีเอชพียังเป็นภาษาทีเรียนรู้และเริมต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครืองมือช่วยเหลือ และคู่มือทีสามารถหาอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้าง เนือหาอัตโนมัติจัดการคําสัง การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถ จัดการกับคุกกี ซึงทํางานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอืนเช่น การประมวลผลตามบรรทัด คําสัง (command line scripting) ทําให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ทํางานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึงมีลักษณะเหมือนกับ Cron
 • 30. โปรแกรมทีใช้เขียนภาษา PHP ทีใช้ในระบบ ภาษา PHP สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความต่างๆทัวไปในการเขียน เช่น MS Word , Notepad หรือ โปรแกรมอืนๆทีมีลักษณะการใช้งานทีสามารถแก้ไขข้อความได้ในระบบจัดการการซือขายผลิตภัณฑ์ K-ON! จะ ใช้โปรแกรม EditPlus ในการเขียนคําสังภาษาPHP เนืองจากโปรแกรมนีมีการใช้งานแบบ GUI (Graphic User Interface)ทีช่วยให้การเขียนคําสังภาษาPHP มีความสะดวกมากขึน เช่น การสร้างฟอร์มแบบกึงอัตโนมัติ หรือการ แทรกคําสังภาษาHTML ต่างๆโดยทีเราไม่ต้องทําการเขียนคําสังเอง เพียงแค่คลิกปุ่มคําสังทีต้องการในแถบ ToolBar โปรแกรมก็จะทําการเขียนให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม EditPlus
 • 31. ลักษณะภาษา PHP รูปแบบการใช้ภาษา PHP จะแตกต่างภาษาอืนๆ เช่น Perl หรือ C เพราะว่าPHP ยอมให้คุณสอดแทรก คําสังต่างๆ ลงในFile html ได้เลย โดยสามารถแทรกเป็นระยะๆได้และแปลงนามสกุล File htmlจาก *.html เป็น *.php รูปแบบการแทรกคําสังดังกล่าวจะคล้ายคลึงกับjava script หรือ ASP และเนืองจาก PHP เป็นภาษาทีพัฒนา ภายหลังภาษาอืนๆ จึงพยายามเอาจุดเด่นของแต่ละภาษามาพัฒนาปรับปรุงใช้ใน PHP ดังนัน PHP จึงมีความ ยืดหยุ่นสูงสามารถใช้รูปแบบการแทรกคําสัง ได้หลายแบบเช่น SGML Style <? echo "This is test script PHP"; ?> XML Style <?php echo "This is test script PHP"; ?> Java Script Style <script language="php"> echo "This is test script PHP"; </script> ASP Style <% echo "This is test script PHP"; %> ตัวอย่างการแทรกภาษา PHP ผลลัพธ์ทีได้
 • 32. การเขียนComments ในภาษาPHP การเขียนโปรแกรมทีมีความยาวมาก มีข้อมูลคําสังเป็นพันๆบรรทัดProgrammer ไม่สามารถจําคําสัง การทํางานของ Programe ได้ทุกบรรทัด ดังนันจําเป็นต้องมีการ Comments เตือนความจําในบรรทัดทีต้องการ และยังเป็นประโยชน์สําหรับ Programmer คนอืนทีจะเข้ามาแก้ไขด้วย PHP มีได้รูปแบบการ Comments ไว้ให้เรา เลือกใช้ตามความถนัดหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกเอาแบบทีตนเองถนัดได้ดังต่อไปนี ตัวอย่างการแทรก Comments การรองรับ PHP คําสังของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทัวไป เช่นNotePad , MS Word , EditPlus ฯลฯ ซึงทําให้การทํางานพีเอชพี สามารถทํางานได้ในระบบปฏิบัติการหลักเกือบทังหมด โดยเมือเขียน คําสังแล้วนํามาประมวลผลโดย Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, และอืนๆ อีก มากมาย สําหรับส่วนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึง PHP สามารถทํางานเป็นตัว ประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP, คุณมีอิสรภาพในการเลือก ระบบปฏิบัติการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี คุณยังสามารถใช้สร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมทีรวมทังสอง อย่างเข้าด้วยกัน แม้ว่าความสามารถของคําสังOOP มาตรฐานในเวอร์ชันนียังไม่สมบูรณ์ แต่ตัวไลบรารีทังหลาย
 • 33. ของโปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ได้ถูกเขียนขึนโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ OOP เท่านัน พีเอชพีสามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ซึงฐานข้อมูลส่วนหนึงทีรองรับได้แก่ ออราเคิล dBase, PostgreSQL, IBM ,DB2 ,MySQL ,Informix ,ODBCโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ DBX ซึงทําให้พีเอช พีใช้กับฐานข้อมูลอะไรก็ได้ทีรองรับรูปแบบนี และ PHP ยังรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซึงเป็น มาตรฐานการเชือมต่อฐานข้อมูลทีใช้กันแพร่หลายอีกด้วย คุณสามารถเชือมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ทีรองรับ มาตรฐานโลกนีได้ การเชือมต่อ PHP กับฐานข้อมูล MySQL สําหรับการเขียน PHP กับ MySQL นันถือเป็นปัจจัยหลักและได้รับความนิยมมากทีสุดในบรรดา Database ทังหลาย เพราะนอกจากไม่เสียค่าใช้จ่ายทัง2 ตัวแล้ว function ต่าง ๆ PHP ได้ออกแบบมาให้ใช้กับ MySQL Database โดยเฉพาะ จุดเด่นของ PHP และ MySQL คือ MySQL สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว และเก็บ ข้อมูลได้หลาย Record การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพือติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มาทํางานร่วมกันนัน จะ ประกอบด้วยขันตอนหลักๆ 4 ขันตอน ดังนี ขันที 1 เปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ฟังชัน mysql_connect() โดยต้องกําหนดค่าให้กับฟังชัน 3 ตัว คือ ชือโฮส ,ชือผู้ใช้และ รหัสผ่าน ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนติดต่อฐานข้อมูล) โค๊ด: $host = "localhost"; $user = "root"; $pass = "12345678"; $condb= mysql_connect($host,$user,$pass); /*สร้างการเชือมต่อฐานข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร $condb*/ if(!$condb) { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; }
 • 34. ขันที 2 เลือกฐานข้อมูลขึนมาใช้งาน หลังจากทีทําการเชือมต่อฐานข้อมูล MYSQL แล้ว จะต้องเลือกฐานข้อมูล ขึนมาทํางานด้วย โดยใช้ฟังชัน mysql_select_db() จะต้องกําหนดค่า 3 ตัว คือ ชือฐานข้อมูลและการเชือมต่อ ฐานข้อมูลทีได้สร้างไว้ซึงก่อนหน้านีได้เก็บค่าไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนการเลือกฐานข้อมูล) โค๊ด: $dbname = "testdb"; mysql_select_db($dbname,$condb) or die("ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูล $dbname ได้"); ขันที 3 การส่งคําสังภาษาSQL จัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ฟังชัน mysql_query() ในการส่งคําสังเพือ จัดการฐานข้อมูล โดยต้องกําหนดค่าให้กับฟังชัน 2 ตัว คือ คําสังภาษาSQL ทีต้องการจัดการฐานข้อมูล และ ค่า การเชือมต่อฐานข้อมูล ตัวอย่าง (เฉพาะการส่งคําสังจัดการฐานข้อมูล) โค๊ด: $sql = "DROP DATABASE testdb"; /*เป็นเก็บคําสังไว้กับตัวแปร$sql ให้ลบฐานข้อมูลชือ testdb โดยรูปแบบคําสัง DROP DATABASE testdb*/ mysql_query($sql,$condb); /*ส่งคําสังภาษาSQL ทีอยู่ในตัวแปร $sql ให้กับฟังชัน mysql_query() ทําการประมวลผลต่อไป*/ ขันที 4 การปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL การปิดการเชือมต่อหรือการยกเลิกการเชือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นัน จะใช้ฟังชัน mysql_close() โดยต้องกําหนดค่า 1 ตัว คือ ค่าการเชือมต่อฐานข้อมูลทีต้องการปิด ซึง ก่อนหน้านีได้เก็บไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะการปิดการเชือมต่อฐานข้อมูล) โค๊ด: mysql_close($condb); การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนีสามารถทํางานร่วมกับคําสังเสริมต่างๆ ซึงสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการทํางานเป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทัวไป เพือแปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรา รองรับมาตราฐาน SAX และ DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพือแปลงเอกสาร XML เมือใช้พีเอชพีในการทําอีคอมเมิร์ซ สามารถทํางานร่วมกับโปรแกรมอืน เช่น Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพือใช้ในการสร้างโปรแกรมทําธุรกรรมทางการเงิน
 • 35. เวอร์ชันล่าสุดในปัจจุบันคือ PHP4 ซึงได้เพิม Functions การทํางานในด้านต่างๆให้มากและง่ายขึนโดย Zend ซึงมี Zeev และ Andi Gutmans ได้ร่วมก่อตังขึน ( http://www.zend.com ) ในเวอร์ชันนีจะเป็น compile script ซึงในเวอร์ชันหน้านีจะเป็น embed script interpreter ในปัจจุบันมีคนใช้ PHP สูงกว่า 5,100,000 sites แล้ว ทัวโลก ผู้พัฒนาได้ตังชือของง PHP ใหม่ว่า PHP: Hypertext Preprocessor ซึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโป รเฟสเซอร์สําหรับไฮเปอร์เท็กซ์ ความสามารถของ PHP นันในความสามารถพืนฐานทีภาษาสคริปต์ทัวๆไปมีนัน PHP ก็มี ความสามารถทําได้ทัดเทียมเช่นเดียวกันเช่น การรับข้อมูลจากฟอร์ม, การสร้าง Content ในลักษณะ Dynamic, รับส่ง Cookies, สร้าง, เปิด, อ่าน และปิดไฟล์ในระบบ, การรองรับระบบจัดการฐานข้อมูลมากมายดังนี Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) Dbase InterBase Ovrimos Empress FrontBase PostgreSQL FilePro (read-only) mSQL Solid Hyperwave Direct MS-SQL Sybase IBM DB2 MySQL Velocis Informix ODBC Unix dbm แต่ตัวจัดการฐานข้อมูลทีทาง NINETO E-MAGAZINE ONLINE เลือกมาใช้ในบทความนีคือ MySQL เหตุทีเลือกตัวนีคือ เป็นทีนิยมกว้างขว้างและประเด็นหนึงทีจะต้องพิจารณาคือ Free เพราะ MySQL จัดเป็น Software ประเภท Freeware รองรับ OS ได้หลายระบบด้วยกัน ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทีหน้า Download ซึง เราได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว Protocol Support ความสามารถในการรองรับโปรโตคอลหลายแบบทัง IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP และยังมีไลบารีสําหรับติดต่อ กับแอพพลิเคชันได้มากมาย มีความยืดหยุ่นสูงสามารถนําไปสร้าง แอพพลิเคชันได้หลากหลาย และอีกข้อดีหนึงทีโดเด่นคือของ PHP ก็คือสามารถแทรกลงในแท็ก HTML ใน ตําแหน่งใดก็ได้
 • 36. จะใช้ PHP ต้องมีอะไรบ้าง เนืองจากว่า PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึงของตัว Web Server ดังนันถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้องดูก่อนว่า Web server นันสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ Apache WebServer และ Personal Web Server (PWP) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ได้สองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ Apache Module ความแตกต่างอยู่ตรงทีว่า ถ้าใช้ PHP เป็นแบบ โมดูล PHP จะเป็นส่วนหนึงของ Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทํางานนันเอง ซึงจะทํางานได้เร็วกว่าแบบที เป็น CGI เพราะว่า ถ้าเป็น CGI แล้ว ตัวแปลชุดคําสังของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซึง Apache จะต้องเรียกขึนมาทํางานทุกครัง ทีต้องการใช้ PHP ดังนัน ถ้ามองในเรืองของประสิทธิภาพในการทํางาน การใช้ PHP แบบทีเป็นโมดูลหนึงของ Apache จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ลักษณะเด่นของ PHP 1. ใช้ได้ฟรี 2. php เป็นโปรแกรมวิงฝังServer ดังนันขีดความสามารภไม่จํากัด 3. conlatfun นันคือphp วิงบนเครืองUNIX,linux,Windows ได้ 4. เรียนรู้ง่าย เนืองจาก php ฝังเข้าไปในHTML และได้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่าย 5. เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก 6. ใช้ร่วมกับ XMLได้ทันที 7. ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้ 8. ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar, Array, Associative array 10. ใช้กับการประมวลผลภาพได้ เว็บทีเกียวข้องกับ PHP http://www.appserv-network.net http://www.mysql.com http://tomcat.apache.org http://www.php.net http://www.smashingmagazine.com/ http://net.tutsplus.com/ www.w3.org www.w3schools.com
 • 37. อะแพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์ (อังกฤษ: Apache HTTP Server) คือซอฟต์แวร์สําหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ บนโพรโทคอล HTTP โดยสามารถทํางานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ ทีมาของชือ Apache มาจากกลุ่มคนทีช่วยสร้างแพตช์ไฟล์สําหรับโครงการ NCSA httpd 1.3 ซึงกลายมาเป็นทีมา ของชือ A PAtCHy server และในอีกความหมายหนึงยังกล่าวถึงเผ่าอะแพชีหรืออาปาเช่ ซึงเป็นเผ่าอินเดียนแดงที มีความสามารถในการรบสูง ความสามารถ การทีอาปาเช่เป็นซอฟต์แวร์ทีอยู่ในลักษณะของ โอเพ่นซอร์ส ทีเปิดให้บุคคลทัวไปสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาส่วน ต่างๆ ของอาปาเช่ได้ซึงทําให้เกิดเป็น โมดูล ทีเกิดประโยชน์มากมาย เช่น mod_perl, mod_python หรือ mod_php ซึงเป็นโมดูลทีทําให้อาปาเช่สามารถใช้ประโยชน์ และทํางานร่วมกับภาษาอืนได้แทนทีจะเป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์ที ให้บริการเพียงแค่ เอชทีเอ็มแอล อย่างเดียว นอกจากนีอาปาเช่เองยังมีความสามารถอืนๆ ด้วย เช่น การยืนยันตัว บุคคล (mod_auth, mod_access, mod_digest) หรือเพิมความปลอดภัยในการสือสารผ่าน โพรโทคอล https (mod_ssl) นอกจากนี ก็ยังมีโมดูลอืนๆ ทีได้รับความนิยมใช้เช่น mod_vhost ทําให้สามารถสร้างโฮสท์เสมือน www.sample.com, wiki.sample.com, mail.sample.com หรือ www.ilovewiki.org ภายในเครืองเดียวกันได้หรือ mod_rewrite เป็นเครืองมือทีจะช่วยให้ url ของเว็บนันอ่านง่ายขึน ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมต้องอ้างถึงเว็บไซต์แห่ง หนึงด้วยการพิมพ์ http://www.yourdomain.com/board/quiestion.php?action=viewtopic&qid=2xDffw แต่ หลังจากใช้mod_rewrite จะทําให้สันลง กลายเป็น http://www.yourdomain.com/board/question/2xDffw ซึงทีอยู่ หลังนีจะขึนอยู่กับว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการให้อยู่ในลักษณะใด อาปาเช่ เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงหนึงเดียวทีอยู่คู่กับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทุกดิสทริบิวชันมาเป็นเวลา หลายปีแล้ว เช่นเดียวกับลีนุกซ์เรดแฮททีได้รวมเอาโปรแกรมอาปาเช่ไว้ในชุดติดตังพร้อมให้เราใช้งานได้ทันที ไม่ต่างอะไรกับบะหมีสําเร็จรูป แค่เทนําร้อนลงไปก็รับประทานได้ทันที จึงไม่ใช่เรืองยากเลยทีเราจะตังเครืองพีซี ซักตัวหนึงขึนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้บริการเว็บได้ทัง ระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร ไปจนถึงจัดตังเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลไปทัวโลก และนีคืออีกหนึงการนําเอาลีนุกซ์มาใช้งานทีคุ้มค่าทีสุด สําหรับวันนี
 • 38. เว็บเซิร์ฟเวอร์ทีนิยมใช้มากทีสุดในโลก ข้อมูลการสํารวจจากเว็บไซต์ทัวโลกโดย Netcraft เป็นสิงทียืนยันถึงจํานวนของอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที มีสัดส่วนการใช้งานสูงกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์อืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด และยังมีแนวโน้มทีจะเพิมสูงมากยิงขึนอีกด้วย จากจุดเริมต้นทีอาศัยโค๊ดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน NCSA ( องค์กรกลางผู้กําหนดมาตรฐานโปรโตคอล HTTP ,มาตรฐานภาษา HTML และมาตรฐานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานบริการบนเว็บทังหมด ) พัฒนาอย่างต่อเนืองด้วย กําลังของชุมชนนักพัฒนาจากทุกมุมโลกผ่านโมเดลการพัฒนาแบบฟรีซอฟต์แวร์ ภายใต้การกํากับดูแลของ Apache Foundation ( http://www.apache.org ) ทําให้เกิดซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ทีมีเสถียรภาพการทํางานที เชือถือได้มีประสิทธิภาพสูง และแข็งแกร่ง จากซอฟต์แวร์ทีเริมต้นจากส่วนประกอบเล็ก ๆ หรือ "patches" จํานวนมากมาย จนทําให้ถูกเรียกขานว่า " a patchy " ผ่านช่วงระยะเวลาของการพัฒนามาถึงสิบปี จนกลายมาเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทีได้มาตรฐาน และได้รับความ นิยมสูงสุดในวันนี อาปาเช่ยังคงความเป็นฟรีซอฟต์แวร์ไว้อย่างมันคง กล่าวได้ว่าถึงวันนีอาปาเช่เป็นแม่แบบของ ฟรีซอฟต์แวร์ทีประสบความสําเร็จแล้วในโลกของความเป็นจริง และเป็นอีกหนึงโปรเจคทีก้าวข้ามพ้นอุปสรรค ของโมเดลการพัฒนาแบบฟรีซอฟต์แวร์ได้สําเร็จแล้ว สารพัดประโยชน์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ชนิดใดก็ตาม คุณประโยชน์ทีจะได้รับย่อมเป็นสิงแรกทีเราต้องคํานึงถึง ความหมายสัน ๆ ของบริการบนเว็บก็คือ มันเป็นวิธีทีง่ายทีสุดทีจะเผยแพร่เอกสารข้อมูลไปในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพราะเพียงแค่ผู้ใช้บริการเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ( ซึงมีติดตังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือเครืองมือ สือสารสมัยใหม่อยู่แล้ว ) ก็จะสามารถเข้าถึงเอกสารเว็บได้โดยอ้างชือของเว็บไซต์ ต่อจากนันก็จะพบกับเอกสาร ข้อความ สือมัลติมีเดีย บริการดาวน์โหลด และกิจกรรมทีเป็นอินเตอร์แอคทีฟสารพัดได้อย่างง่ายดาย เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเป็นศูนย์กลาง หรือจุดเริมต้นของการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่าง หลากหลาย เริมต้นจากการเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารในองค์กร เปิดให้บริการอีเมล์ผ่านเว็บ ( Web based Mail Services ) รวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านเว็บหรือ Web based Application ทีพัฒนาขึนโดยเฉพาะ ซึงมี องค์กรเป็นจํานวนมากทีเริมหันมาสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะขององค์กรในลักษณะเช่นนี ทังนีเหตุผลหลักก็ คือความต้องการทีจะพัฒนาแอปพลิเคชันขึนโดยตังอยู่บนระบบโครงสร้างทีเป็นมาตรฐาน ซึงจะช่วยลดปัญหาที จะต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีทีถูกกําหนดขึนโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รายใหญ่ สําหรับองค์กรทีมีขนาดเล็ก และยังขาดความพร้อมในเรืองทีจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึนใช้งานเอง ก็ยังมีทางเลือก ออกอีกมากทีจะนําแอปพลิเคชันสําเร็จรูปมาใช้งานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกัน ซึงมีโปรเจคในแบบฟรี ซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้ได้เช่นกัน และส่วนใหญ่จะสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีกับอาปาเช่ เนืองจากความแพร่หลาย ของอาปาเช่ในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นันเอง
 • 39. ลักษณะทางกายภาพของอาปาเช่ อาปาเช่ถูกสร้างขึนจากการนําเอาโปรแกรมขนาดเล็กทีทําหน้าทีแตกต่างกันหลายโมดูลมาทํางาน ร่วมกันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ จึงทําให้มีส่วนประกอบเป็นโมดูล ( ทีพัฒนาด้วยภาษาซี ) ส่วนหนึงจะเป็นส่วน แกนกลางทีทําหน้าทีบริหารจัดการทังหมด เรียกว่า Core.c โมดูลต่อมาคือ โมดูลทีทําหน้าทีบริหารหน่วยความจํา ( Memory Management ) และบริหารโปรเซสงานย่อย ( Child Process ) ทีรองรับการให้บริการทีเรียกเข้ามา พร้อม ๆ กันจํานวนมากจากภายนอก ( Multi-Processing Models หรือ MPM ) ซึงอาปาเช่มีโมเดลการทํางานด้าน นีรองรับไว้ 3 โมเดลด้วยกัน คือ Workers สําหรับรองรับงานจํานวนมากๆ ในขณะทีต้องการหน่วยความจําไมา มากนัก Prefork สําหรับงานทีต้องการประสิทธิภาพและความเร็วแต่จะต้องใช้ทรัพยากรระบบมากกว่า และ Per Child ออกแบบมาเพือรองรับงานได้แตกต่างกันโดยแยกตามยูสเซอร์ทีร้องขอบริการเข้ามา ( ขณะนีอยู่ระหว่าง การพัฒนา ) Apache ไม่ใช่เพียงแค่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในความเป็นจริงแล้ว สถานะของอาปาเช่ในปัจจุบันถูกแบ่งออกในเชิงการประยุกต์ใช้งานได้ 2 ทาง คือ การใช้งานทางตรง หรือการใช้งานโดยเน้นหนักไปในฐานะของ HTTP Server ซึงถูกนําไปใช้งานเป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์โดยตรง ในส่วนนียังสามารถแยกลักษณะการใช้งานออกไปได้อีกหลายทิศทางขึนอยู่กับลักษณะของ งานและคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ ทีเสริมเข้าไปอีกด้วย ได้แก่ 1. ใช้งานเป็น Mirror Site ด้วยความสามารถจากโมดูลในกลุ่ม mod_proxy.c ทําให้เราสามารถ ประยุกต์ใช้อาปาเช่เป็นเว็บไซต์ Mirror ได้ โดยสามารถสําเนาเนือหาจากเว็บไซต์ทีได้รับการอนุญาติแล้วมา ให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ 2. หน้าทีเป็น Web Redirector หรือทําหน้าทีเป็นตัวช่วยเปลียนทิศทางของผู้ชมทีมาจากแหล่งต้นทางที แตกต่างกันให้ไปสู่ URL หรือเซิร์ฟเวอร์ทีกําหนดขึนใหม่ได้ซึงมาจากความสามารถของโมดูล mod_rewrite.c 3.การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล หรือ Personal Home Page การใช้งานแบบนีเป็นทีนิยมมากใน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการทํางานของโมดูล mod_userdir.c จะช่วยให้ยูสเซอร์ทุกคนในเว็บ เซิร์ฟเวอร์มีเว็บไซต์ส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติ โดยมี URL เป็นชือเว็บไซต์นันตามด้วยเครืองหมาย ~ และชือของยูส เซอร์นัน ๆ เช่น ยูสเซอร์ gump ในเซิร์ฟเวอร์ www.tepleela.ac.th ก็จะมี URL เป็น http://www.tepleela.ac.th/~gump/ เป็นต้น ซึงทําให้สมาชิก นักเรียน นักศึกษา มีเว็บไซต์เป็นของตนเองทีจะใช้ ฝึกหัดสร้างเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะได้ตามต้องการ 4.การเป็น Virtual Host ลักษณะนีเป็นทีนิยมกันมากทีเดียว คือ การสร้างเว็บไซต์มากกว่า 1 เว็บไซต์โดย ใช้เครืองเซิร์ฟเวอร์เพียงเครืองเดียว และใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสเพียงหมายเลขเดียวในการอ้างถึงเว็บไซต์หลาย ชือ หรือทีเรียกว่า Name Based Virtual Host ซึงช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก สําหรับ Red Hat Linux 9.0 แล้ว ในทางเทคนิคสามารถคอนฟิกได้ทันทีในส่วนของอาปาเช่ แต่ยังขาดในส่วนของ FTP Server ซึงไม่สนับสนุนการ ทํา Virtual Host ในแบบ Name Based ดังนันจึงจําเป็นต้องนําโปรแกรม FTP Server ทีดีกว่า vsFTPd และมี คุณสมบัติด้าน Virtual Host มาใช้แทน เช่น ProFTPd หรือ PureFTPd เป็นต้น ( vsFTPd สนับสนุน Virtual Host เฉพาะแบบ IP Based และ Port Based เท่านัน )
 • 40. 5. การเป็นเว็บเซิรฟเวอร์ทีสนับสนุนเทคโนโลยีเว็บอืน ๆ Apache 1.3 และ 2.0 เป็นเพียงหนึงในโปรเจค ของ The Apache Software Foundation เท่านัน ยังมีโปรเจคอืน ๆ ทีเป็นโปรเจคต่อเนืองจากอาปาเช่อีกมากมาย เช่น Jakarta เป็นโปรเจคเสริมเพือทําให้อาปาเช่สนับสนุน Java Platform โดยหนึงในจํานวนโปรแกรมทีเป็นที รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ Tomcat 5 ซึงเสริมการสนับสนุน Java Servlet 2.4 และ Java Server Pages 2.0 ในทางอ้อม การประยุกต์ใช้อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ยังถูกนํามาใช้เพือเป็นส่วนประกอบในงานด้านอืน ๆ อีก โดยอยู่ ในฐานะช่องทางติดต่อระหว่างผู้ใช้กับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในลักษณะของ Web based User Interface ซึงผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตทัวไปมีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว อีกทังยังลดการบํารุงรักษาและคอนฟิกในฝังเครืองไคลเอ้นไปได้มากอีก ด้วย การใช้งานในทางอ้อมทีว่านี ได้แก่ 6. เป็นยูสเซอร์อินเทอร์เฟสเข้าสู่ยูทิลิตี อาปาเช่ถูกนําไปพัฒนาร่วมกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมายทัง ซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ และฟรีซอฟต์แวร์ เพือใช้เป็นอินเทอร์เฟสทีสะดวกต่อการใช้งานยิงขึน เช่น ซอฟต์แวร์ บริหารจัดการโปรแกรมตรวจสอบและกําจัดไวรัส ( ได้แก่ Trend Micro ) ซอฟต์แวร์ช่วยการคอนฟิกและใช้งานลี นุกซ์เซิร์ฟเวอร์ ( ได้แก่ Webmin ,Usermin ) 7. เป็นช่องทางแสดงผลข้อมูลระบบและเครือข่าย เนืองจากอาปาเช่ถูกผนวกเอาไว้กับลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ ทุกดิสทริบิวชัน หรือ ถ้าเป็นโอเอสอืน ( Windows ,Mac OS X ) ก็สามารถติดตังใช้งานได้ฟรี และสามารถแสดง ผลได้ทังตัวอักษร รูปภาพ รูปกราฟ ได้โดยตรง จึงมีการนําอาปาเช่มาใช้งานด้านการแสดงผลข้อมูลระบบ และ กราฟสถิติต่าง ๆ มากมาย เช่น MRTG ใช้แสดงข้อมูลกราฟทีได้ข้อมูลจาก Router หรือ SNMP Server โปรแกรม SARG ใช้แสดงตารางสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน Squid Proxy Server โปรแกรมประเภท Log Analyzer เป็นต้น 8. ใช้เป็น Web Mail ข้อดีของการใช้งานอีเมล์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์เป็นสิงทีเราต่างทราบกันเป็นอย่าง ดี อาปาเช่ในฐานะทีเป็น Front-End ของระบบอีเมล์จึงเป็นงานอีกลักษณะหนึงทีเรานิยมนํามาใช้งานร่วมกับ ระบบ Mail Server 9. เป็นอินเทอร์เฟสของแอปพลิเคชันเฉพาะทาง มีซอฟต์แวร์เป็นจํานวนมากทีพัฒนาโดยทํางานภายใต้ สภาพแวดล้อมทีเรียกว่า Web based Applications ทังทีเป็นการพัฒนาขึนเพือใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ และทัง ทีเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เช่น โปรแกรมประเภท Groupware หรือ Web based collaboration ต่าง ๆ ระบบ สนับสนุนสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น
 • 41. Web Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ เครืองคอมพิวเตอร์ทีทําหน้าทีเป็นเครืองบริการเว็บเพจแก่ผู้ร้องขอด้วยโปรแกรม ประเภทเว็บบราวเซอร์ ทีร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี เครืองบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของ ข้อความ ภาพ เสียง หรือสือผสม เครืองบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้ เชือมต่อและนําข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอกโพเลอร์ หรือ ไฟร์ฟ็อก การเชือมต่อเริมต้นด้วยการ ระบุทีอยู่เว็บเพจทีร้องขอ เช่น http://www.goolgle.com หรือ http://www.thaiall.com เป็นต้น โปรแกรมทีนิยม ใช้เป็นเครืองบริการเว็บคือ อาปาเช่ หรือ ไมโครซอฟท์ไอไอเอส ส่วนบริการทีนิยมติดตังเพิม เพือเสริม ความสามารถของเครืองบริการ เช่น ตัวแปลภาษาคริปต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการผู้ใช้ และระบบจัดการ เนือหา เป็นต้น ดังนัน ในการเตรียมพร้อมทีจะใช้งานโปรแกรม อาปาเช่ สามารถค้นหาหรือหาดาวโหลดได้ที www.google.com และเมือหาดาวโหลดได้แล้วสามารถทําการติดตังตามขันตอนดังนี
 • 42. วิธีการติดตัง AppServ การจําลองPC เป็น Server เพือทดลองใช้งาน นันมีวิธีหลากหลายวิธี และหลากหลาย โปรแกรม โปรแกรมทีแนะนําคือAppServรุ่น 2.5.10 (ณ วันทีเขียน) ซึง มีรายละเอียดดังนี Apache 2.2.8 PHP 5.2.6 MySQL 5.0.51b phpMyAdmin 2.10.3 เหตุทีเลือกเป็นรุ่นนีเพราะ ใช้php เวอร์ชัน5 ซึงจะรองรับการใช้งานในอนาคต ซึงโอสติง ส่วนใหญ่ก็น่าจะเริมมีให้ใช้กันแล้ว เริมติดตัง 1. ดับเบิลคลิกappserv-win32-x.x.x.exe เพือติดตังAppServ บนเครืองPC รูปที1 เมือดับเบิลคลิกแล้วจะพบกับหน้าจอต้อนรับ 2. คลิก Next จะพบกับหน้าจอ ประกาศเรืองลิขสิทธิ ซึงเป็น ลิขสิทธิแบบ GNU/GPL License คือ ใช้ฟรีนันเอง
 • 43. รูปที2 หน้าประกาศลิขสิทธิ GNU/GPL License 3. เมือคลิกI Agree เพือยอมรับลิขสิทธิแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าเลือกโฟลเดอร์ และไดร์ฟ ทีจะติดตัง ใน ทีนีเป็น C:AppServ รูปที3 เลือกโฟลเดอร์
 • 44. 4. เมือคลิกNextจะเข้าสู่หน้าเลือก คอมโพเน้นทีจะติดตัง ในทีนีคลิกให้หมดทุกตัว รูปที4 เลือกคอมโพเน้นทีจะติดตัง
 • 45. 5. หน้าServer Information รูปที5 Server Information ช่อง Server Name ให้ใส่localhost ช่อง Admin Email ให้ใส่emailของเราไป ช่อง HTTP Port ให้ใส่หมายเลข Portทีต้องการเผยแพร่เข้าไป ในทีนีแนะนําเป็น80 จากนัน คลิก Next
 • 46. 6. ตังค่าMySQL รูปที 6 ตังค่าMySQL ช่องEnter Root Passwordใส่รหัสผ่านสําหรับ AccountUser: root หมายเหตุ กรุณาใส่รหัสทีคุณจําได้ง่ายๆ (ณ ทีนีแนะนําให้ใส่คําว่า admin ลงไป) Re-Enter Root Passwordใส่รหัสผ่านสําหรับ root อีกครังให้เหมือนเดิม ช่อง Character Sets เลือกเป็น TIS620Thaiเพือใช้งานกับภาษาไทย หรือUTF-8ก็ได้แต่ เวลาใช้ งานจริงบนโอสติงต้องตรวจสอบก่อนว่าโฮสเราสนับสนุนUTF-8หรือไม่ จากนันคลิกInstall
 • 47. 7. จากนันโปรแกรมจะถูกติดตังรอจนครบ100% ในระหว่างนี หาก Windowsมีการสอบถามเรือง การ Block โปรแกรม ให้คลิก Unblockโปรแกรมจะถูกติดตังอย่างสมบูรณ์ รูปที 7 ติดตังโปรแกรม
 • 48. 8. เมือระบบติดตังจนครบ100 %ก็จะเข้าสู่หน้าสุดท้าย ระบบจะถามว่า จะเริมให้Apache และ MySQLทํางานหรือไม่ จากนัน คลิกFinish รูปที 8 หน้าสุดท้ายของการติดตัง
 • 49. 9. เมือติดตังเสร็จ ให้เปิด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefoxขึนมา ช่องAddress พิมพ์http://localhost เพือทดสอบ หากสําเร็จ จะมีหน้าจอดังภาพ เสร็จเรียบร้อยสําหรับการเตรียมเครือง PCของเราเป็น Server จําลอง หากใครติดตังไม่ผ่าน ต้อง ตรวจสอบให้ดีว่าไม่มี โปรแกรมจําลองServer อืนๆ อยู่บนเครืองเรา และหากใครใช้Skype ต้องตัง ค่าให้Skype ไม่ Autorun เมือเปิดเครือง หรือทําการปิดโปรแกรมก่อน โครงสร้างของAppServ เมือติดตังแล้ว ตัวโปรแกรมจะสร้าง ไดแรกเทอรีต่างๆ ดัง รูป ซึง ไดเรกเทอรีทีใช้ในการCopy ไฟล์แมมโบ้ลงไป คือ www หมายเหตุ การจําลองPC เป็น Server ด้วยAppServนัน เป็นการทําเพือทดลองสคริปเท่านันไม่แนะนําให้ใช้เป็น Server จริง เนืองจากความปลอดภัย
 • 50. บทที 3 วิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ระบบการจัดการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ เป็นระบบธุรกิจการค้ารูปแบบหนึง ซึง ต้องมีการบริหารงานธุรกิจ มีฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสังซือ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ รับคืนสินค้า รายงานสรุปยอดของสินค้าประจําเดือน การคํานวนราคาและออกใบเสร็จ หรือแม้แต่ข้อมูลบริษัท ตัวแทนจําหน่าย ล้วนมีความสําคัญและต้องมีการจัดการกับข้อมูลต่างๆเหล่านีให้มีการใช้งานอย่างเป็นระบบ อีก ทังยังมีความสามารถในการรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน ยอดขายสินค้าประจําเดือน ยอด การนําเข้าสินค้าประจําเดือน ผลประกอบการประจําเดือน ฯลฯ ซึงตัวโปรแกรมได้ออกแบบให้มีความสามารถใน การคํานวณราคาสินค้า และยังรองรับการบันทึกและแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ผลิต ฯลฯ สําหรับรายละเอียดของระบบจัดการการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ สามารถแบ่งได้ดังนี การวิเคราะห์ขันตอนการดําเนินงานของระบบ ระบบการตังรหัสพืนฐาน ใช้สําหรับตังรหัสพืนฐานเพือใช้งานในระบบ การบันทึก แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีความ สะดวกรวดเร็ว โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี - รหัสผู้ใช้ระบบ - รหัสสินค้า - รหัสประเภทสินค้า - รหัสบริษัทตัวแทนจําหน่ายสินค้า - รหัสลูกค้า ระบบบริหารสินค้า เป็นระบบการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆของสินค้า เช่น การนําเข้าสินค้า การขายสินค้า ยอดคงเหลือของสินค้า โดยมี รายละเอียดการบันทึกดังนี - บันทึกการนําเข้าสินค้าประจําเดือน - บันทึกการจําหน่ายสินค้าประจําเดือน - บันทึกยอดคงเหลือสินค้าประจําเดือน ระบบการรายงาน เป็นระบบการายงานด้านต่างๆของโปรแกรมระบบจัดการการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ อาธิ เช่น รายงานข้อมูลการนําเข้าสินค้า รายงานการจําหน่ายสินค้า รายงานผลประกอบการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี - รายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน - รายงานการจําหน่ายสินค้าประจําเดือน - รายงานผลประกอบการประจําเดือน
 • 51. ระบบอรรถประโยชน์ - ใช้โปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม EditPlus ในการสร้างระบบโดยใช้ภาษา HTML และ PHP - กําหนดคุณสมบัติ User Login สําหรับผู้ใช้งานทีสามารถเพิม ลบ แก้ไข หรือสังพิมพ์ข้อมูลต่างๆได้ คุณสมบัติพิเศษของระบบการจัดการการซือขายและแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ - สามารถเก็บประวัติลูกค้าได้ - สามารถเก็บข้อมูลสินค้า - สามารถเก็บข้อมูลตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ - สามารถคํานวณราคาสินค้าได้ - สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าได้ - สามารถค้นหาสินค้าทีลูกค้าต้องการได้ - สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ - สามารถรายงานการนําเข้าสินค้า - สามารถรายงานการขายสินค้าประจําเดือนได้ - สามารถรายงานผลประกอบการประจําเดือนได้ - ออกแบบให้ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows Vista และ Linux Function requirement 1. ฟังก์ชันเก็บประวัติลูกค้า 2. ฟังก์ชันเก็บข้อมูลสินค้า 3. ฟังก์ชันเก็บข้อมูลตัวแทนจําหน่าย 4. ฟังก์ชันคํานวณราคาสินค้า 5. ฟังก์ชันตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้า 6. ฟังก์ชันค้นหาสินค้า 7. ฟังก์ชันออกใบเสร็จรับเงิน 8. ฟังก์ชันรายงานการนําเข้าสินค้า 9. ฟังก์ชันรายงานการขายสินค้าประจําเดือน 10. ฟังก์ชันรายงานผลประกอบการประจําเดือน 11. ออกแบบให้ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows Vista และ Linux
 • 52. การวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า (Input data) 1. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ - รหัสผู้ใช้งาน - ชือผู้ใช้งาน - นามสกุลผู้ใช้งาน - User name ของผู้ใช้งาน - Password ของผู้ใช้งาน 2. ข้อมูลสินค้า - รหัสสินค้า -รหัสประเภทสินค้า -รหัสตัวแทนจําหน่าย - ชือสินค้า - ราคาสินค้า 3. ข้อมูลประเภทสินค้า - รหัสประเภทสินค้า - ชือประเภทสินค้า 4. ข้อมูลบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย - รหัสบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย - ชือบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย - ทีอยู่บริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย - เบอร์โทรติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย 5. ข้อมูลลูกค้า - รหัสลูกค้า - ชือลูกค้า - นามสกุลลูกค้า - วันเกิดลูกค้า - ทีอยู่ลูกค้า - เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
 • 53. 6. ข้อมูลการนําเข้าสินค้า - เลขทีการนําเข้าสินค้า - ราคาและจํานวนสินค้าทีนําเข้า - วันทีนําเข้าสินค้า 7. ข้อมูลการขายสินค้า - วันทีขายสินค้า - เลขทีการขาย - ชือบริษัทผู้ผลิตสินค้าทีขาย - ราคาและจํานวนสินค้าทีขาย
 • 54. การวิเคราะห์ข้อมูลการนําออก (Output Data) 1. ใบเสร็จรับเงิน 2. รายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน 3. รายงานการขายสินค้าประจําเดือน 4. รายงานผลประกอบการประจําเดือน ตัวอย่างข้อมูลนําออก 1. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี วันที 22/10/2552 ชือผู้ซือ kitty Veble เลขทีการขาย รายการ ผลิตโดย ราคาต่อ หน่วย จํานวน ราคาสุทธิ 1 Am4ch Victor 15000 2 30000 รวม 30000 ลงชือ ________________ ผู้รับสินค ้า 2. รายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน รายงานการนําเข้าสินค้า ประจําเดือน ตุลาาคม 2552 เลขที ชือสินค ้า ผู้ผลิต ราคาต่อ หน่วย จํานวน รวมสุทธิ K004 Am4ch Victor 15000 5 75000 รวม 75000 ลงชือ _______________ ผู้จัดซือ
 • 55. 3. รายงานการขายสินค้าประจําเดือน รายงานการขายสินค้า ประจําเดือน ตุลาคม2552 รหัสสินค ้า ชือสินค ้า ผู้ผลิต ราคาต่อ หน่วย จํานวนที ขาย รวมสุทธิ P101 Am4ch victor 15000 2 30000 P104 F2300 Rocket 8000 3 24000 รวม 54000 4. รายงานผลประกอบการประจําเดือน รายงานผลประกอบการประจําเดือน ประจําเดือน ตุลาคม 2552 รายการ จํานวนเงิน รวมยอดการนําเข ้าทังสิน 75000 รวมยอดการขายทังสิน 54000 ผลประกอบการเท่ากับ -21000
 • 56. บทที 4 การออกแบบระบบ 1.แนวคิดการออกแบบระบบงาน เพือให้โปรแกรมระบบ “การจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์” สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการต้องการใช้งานทีสะดวก รวดเร็ว และมีขันตอนการใช้งานทีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้ถูกออกแบบมา ให้ใช้งานได้ง่ายและมีฟังก์ชันทีรองรับการทํางานทีครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทํางาน เพือให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน ได้ไม่ยากและมีประโยชน์สูงสุดสําหรับการใช้งานระบบ สําหรับโปรแกรมการทํางาน การบันทึกข้อมูลต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การติดตามผล ดังนันการออกแบบระบบงานนีจะเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม หรือธุรกิจเจ้าของคนเดียว 2. ส่วนประกอบของระบบมีดังนี แบบจําลองขันตอนการปฏิบัติงาน - ประวัติลูกค้า - ข้อมูลการขาย - ติดต่อผู้ผลิต - ตรวจสอบดูแลคลังสินค้า - รายละเอียดสินค้า - อัตราค่าสินค้า - ข้อมูลการเพิมสินค้าในคลัง - รายงานต่างๆ พนักงาน ผู้จัดการ
 • 57. List of Process แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที 1 List รายการทีเกียวข้องประกอบด้วย List of Boundaries , List of Data และ List of Process List of Boundaries 1. พนักงาน 2. ลูกค้า 3. ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ List of Data 1. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 2. ข้อมูลสินค้า 3. ข้อมูลประเภทสินค้า 4. ข้อมูลบริษัทผู้ผลิต/ ตัวแทนจําหน่าย 5. ข้อมูลลูกค้า 6. ข้อมูลการนําเข้าสินค้า 7. ข้อมูลการขายสินค้า List of Process 1. การบันทึกข้อมูลเบืองต้น 1.1 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ 1.2 บันทึกข้อมูลสินค้า 1.3 บันทึกข้อมูลประเภทสินค้า 1.4 บันทึกข้อมูลผู้ผลิตสินค้า 1.5 บันทึกข้อมูลลูกค้า 2. การบันทึกการนําเข้าสินค้า 2.1 การตรวจสอบยอดคงเหลือ 2.2 บันทึกรายการนําเข้าสินค้า 3. การขายสินค้า 3.1 ค้นหาสินค้า 3.2 ตรวจสอบยอดคงเหลือ 3.3 คํานวณราคาสินค้า 3.4 บันทึกการขายสินค้า 3.5 ออกใบเสร็จรับเงิน 4. การออกรายงานต่างๆ 4.1 รายงานการขายสินค้าประจําเดือน 4.2 รายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน 4.3 รายงานผลประกอบการประจําเดือน
 • 58. โครงสร้างของโปรแกรมและกระบวนการมีดังต่อไปนี Data Flow Diagram Level 0 - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลประเภทสินค้า - ข้อมูลการนําเข้าสินค้า - ข้อมูลการขายสินค้า - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลประเภทสินค้า - ข้อมูลการนําเข้าสินค้า - ข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทน จําหน่ายสินค้า - รายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน - รายงานการขายสินค้าประจําเดือน - รายงานผลประกอบการประจําเดือน - ข้อมูลผู้ใช้ระบบ - รายละเอียดสินค้า - อัตราค่าสินค้า - ข้อมูลการนําเข้าสินค้าเพิมเติม - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลประเภทสินค้า - ใบเสร็จรับเงิน - ข้อมูลลูกค้า - ค่าสินค้า ระบบการจัดการซือ ขายและแลกเปลืยน เครืองเสียงติด รถยนต์ พนักงาน ผู้จัดการหรือ เจ้าของกิจการ ลูกค้า
 • 59. Data Flow Diagram Level 1
 • 60. Data Flow Diagram Level 2ของ Process 1 1.1 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ ระบบ 1.2 บันทึกข้อมูลสิ นค้า 1.3 บันทึกข้อมูล ประเภทสินค้า 1.4 บันทึกข้อมูลผู้ ผลิต สินค้า 1.5 บันทึกข้อมูลลู กค้า ผู้จัดการหรือเจ้า ของ กิจการ ผู้ใช้ระบบ D1 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ D2 ข้อมูลสินค้า D3 ข้อมูลประเภทสินค้ า D4 ข้อมูลผู้ผลิตสินค้า D5 ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ใช้ระบบ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลผู้ผลิตสินค้า ข้อมูลลูกค้า
 • 61. Data Flow Diagram Level 2ของ Process 2
 • 62. Data Flow Diagram Level 2ของ Process 3
 • 63. Data Flow Diagram Level 2ของ Process 4 4.2 รายงานการนํา เข้า สินค้าประจําเดื อน 4.1 รายงานการขา ยสินค้าประจําเ ดือน 4.3 รายงานผลประ กอบการประ จําเดือน D6 ข้อมูลการนําเข้าสินค้ า D7 ข้อมูลการขายสินค้ า ผู้จัดการหรือเจ้ าของกิจการ รายงานการนําเข้าสินค้าประ จําเดือน รายงานการขายสินค้าประ จําเดือน รายงานผลประกอบการประ จําเดือน D2 ข้อมูลสินค้า D4 ข้อมูลผู้ผลิตสินค้า
 • 64. Database Design ER Diagram 1 1 1 1 1 M M M M M
 • 65. Data Dictionary ตาราง : user FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER use_id varchar 10 PK รหัสพนักงาน name varchar 50 ชือพนักงาน surname varchar 50 นามสกุลพนักงาน username varchar 25 ชือเข ้าใช ้ระบบ pass varchar 25 รหัสผ่าน ตาราง : product FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER pro_id varchar 10 PK รหัสสินค ้า name varchar 50 ชือสินค ้า sup_id varchar 10 FK รหัสผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย Supplier typ_id varchar 10 FK รหัสประเภทสินค ้า Type price double 25,2 ราคาสินค ้า ตาราง:type FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER typ_id varchar 10 PK รหัสประเภทสินค ้า name varchar 50 ชือประเภทสินค ้า ตาราง : supplier FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER sup_id varchar 10 PK รหัสผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย name varchar 50 ชือผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย address text 150 ทีอยู่ผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย tel varchar 12 เบอร์โทรศัพท์ผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย ตาราง : customer FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER cus_id varchar 10 PK รหัสลูกค ้า name varchar 50 ชือลูกค ้า surname varchar 50 นามสกุลลูกค ้า address text 150 ทีอยู่ลูกค ้า tel varchar 12 เบอร์โทรศัพท์ลูกค ้า birth date วันเกิดลูกค ้า
 • 66. ตาราง : import FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER imp_id varchar 10 PK เลขทีการนําเข ้าสินค ้า pro_id varchar 10 FK รหัสสินค ้า product quantity interger 10 จํานวนสินค ้าทีนําเข ้า date datetime วันทีนําเข ้าสินค ้า ตาราง : sales FIELD TYPE SIZE KEY ความหมาย REFER sal_id varchar 10 PK เลขทีการขายสินค ้า cus_id varchar 10 FK รหัสลูกค ้า customer pro_id varchar 10 FK รหัสสินค ้า product quantity interger 10 จํานวนสินค ้าทีนําเข ้า date datetime วันทีขายสินค ้า
 • 67. บทที 5 การพัฒนาโปรแกรม 1. Hardwareและ Software ทีใช้ในการพัฒนา 1.1 Hardware ทีใช้พัฒนา  CPU AMD Turion(tm)X2 Dral-Core 2.00 GHz  RAM 1 GB  Hard Disk 160 GB 1.2 Software ทีใช้พัฒนา  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional  Dreamweaver 8.0 ใช้ในการออกแบบ Web Interface  ภาษา PHP ใช้ในการออกแบบ Web Interface และเขียนโปรแกรมคําสังในระบบ  EditPlus ใช้เขียนโปรแกรมและคําสังต่างๆเป็นภาษาPHP  MySQL ใช้เก็บฐานข้อมูลต่างๆในระบบ  Database.NET ใช้จัดการกับฐานข้อมูลต่างๆด้วยภาษา SQL  Apache Web Server ใช้ในการเชือมต่อข้อมูลระหว่างภาษา PHP และ SQL 2. โครงสร้างของระบบงาน 2.1 แผนภาพโดยรวมของระบบจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ 1. ระบบการ บันทึกข้อมูล 2. ระบบการ บันทึกข้อมูล การนําเข้า 3. ระบบการ บันทึกข้อมูล การขายสินค้า 4. ระบบการออก รายงานต่างๆ
 • 68. ระบบจัดการการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย คือ ระบบการ บันทึกข้อมูลเบืองต้น , ระบบการบันทึกข้อมูลการนําเข้าสินค้า , ระบบการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า และระบบ การออกรายงานต่างๆ ซึงทัง 4 ระบบเชือมโยงข้อมูลกันโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นหลัก ซึงถ้าบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนจะทําให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
 • 69. 2.2 โครงสร้างเมนูของระบบจัดการการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ แผนภาพแสดงโครงสร้างเมนูของระบบจัดการการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์
 • 70. 3. หลักการทํางานของโปรแกรม Process 1 เข้าสู่เมนูหลัก - เมนูทีเกียวข้อง 1. เมนูบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ 2. เมนูบันทึกข้อมูลประเภทสินค้า 3. เมนูบันทึกข้อมูลผู้ผลิตสินค้า 4. เมนูบันทึกข้อมูลสินค้า 5. เมนูบันทึกข้อมูลลูกค้า 6. เมนูบันทึกข้อมูลการนําเข้าสินค้า 7. เมนูการขายสินค้าและบันทึกข้อมูลการขาย 8. เมนูการออกรายงานต่างๆ - ขันตอนการใช้งาน 1. เลือกเมนูทีต้องการใช้งาน
 • 71. Process 2 บันทึกข้อมูลพนักงานหรือผู้ใช้ระบบ - ขันตอนการใช้งาน 1. คลิกที “เพิมข้อมูลพนักงาน” เพือทําการเพิมข้อมูล 2. บันทึกชือผู้ใช้ระบบ 3. บันทึกนามสกุลผู้ใช้ระบบ 4. บันทึกชือสําหรับเข้าใช้งานระบบ (username) 5. บันทึกรหัสผ่านเข้าระบบ(password) 6. คลิกที เพิมเพือยืนยันการเพิมข้อมูล
 • 72. Process 3 บันทึกข้อมูลประเภทสินค้า - ขันตอนการใช้งาน 1. คลิกที “เพิมประเภทสินค้า” เพือทําการเพิมข้อมูล 2. บันทึกรหัสประเภทสินค้า 3. บันทึกชือประเภทสินค้า 4. คลิกที เพิม ยืนยันการเพิมข้อมูล
 • 73. Process 4 บันทึกข้อมูลผู้ผลิตสินค้า - ขันตอนการใช้งาน 1. คลิกที “เพิมชือผู้ผลิต” เพือทําการเพิมข้อมูล 2. บันทึกรหัสผู้ผลิต 3. บันทึกชือผู้ผลิต 4. บันทึกทีอยู่ผู้ผลิต 5. บันทึกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ผลิต 6. คลิกที เพิม เพือยืนยันการเพิมข้อมูล
 • 74. Process 5 บันทึกข้อมูลสินค้า - ขันตอนการใช้งาน 1. คลิกที “เพิมสินค้า” เพือทําการเพิมข้อมูล 2. บันทึกรหัสสินค้า 3. บันทึกชือสินค้า 4. บันทึกผู้ผลิตสินค้า 5. บันทึกประเภทสินค้า 6. บันทึกราคานําเข้าสินค้า/ชิน 7. บันทึกรูปสินค้า 8. คลิกที เพิม เพือยืนยันการเพิมข้อมูล
 • 75. Process 6 บันทึกข้อมูลการนําเข้าสินค้า - ขันตอนการใช้งาน 1. คลิกที “นําเข้าสินค้าเพิมเติม” เพือทําการเพิมข้อมูล 2. บันทึกเลขทีนําเข้าสินค้า 3. บันทึกชือสินค้าทีนําเข้า 4. บันทึกจํานวนนําเข้า 5. บันทึกวันเดือนปีทีนําเข้า 8. คลิกที เพิม เพือยืนยันการเพิมข้อมูล
 • 76. Process 7 การขายสินค้าและบันทึกข้อมูลการขาย - ขันตอนการใช้งาน 1. ค้นหาสินค้า 2. คลิกทีสินค้าเพือเลือกซือ 3. บันทึกจํานวนสินค้าทีต้องการซือและคลิกที “สังซือ” 4. เลือกซือสินค้าชินอืนอีกหรือคลิกเพือดูสินค้าทีเลือกซือทังหมด 5. คลิกที “ตกลงซือสินค้า” 6. บันทึกเลขทีการขาย 7. บันทึกรหัสลูกค้าทีซือสินค้า 8. บันทึกวันเดือนปีทีซือสินค้า 9. คลิกที เพิม เพือยืนยันการเพิมข้อมูล 10. คลิกที “print เพือออกใบเสร็จ
 • 77. Process 8 การออกรายงานต่างๆ - ขันตอนการใช้งาน 1. การออกรายงานการนําเข้าสินค้าประจําเดือน 1.1 เลือกเดือนและปี พ.ศ. จากกล่องรายการ 1.2 คลิกที “ตกลง”เพือยืนยันการออกรายงาน
 • 78. 2. การออกรายงานการขายสินค้าประจําเดือน 2.1 เลือกเดือนและปี พ.ศ. จากกล่องรายการ 2.2 คลิกที “ตกลง”เพือยืนยันการออกรายงาน 4. การออกรายงานผลประกอบการประจําเดือน
 • 79. บทที 6 อธิบายการทํางานของโปรแกรม วิธีการทํางานของระบบการจัดการซือขายแลกเปลืยนเครืองเสียงติดรถยนต์ ใช้วิธีการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySQL, โปรแกรม Database.net จัดการฐานข้อมูล และ โปรแกรม Edit Plus ในการเขียนคําสัง เชือมต่อผ่านหน้า Browser รูปภาพแสดงหน้า login เข้าสู่ระบบ รูปภาพแสดงหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 • 80. รูปภาพแสดงหน้าเมนูต่างๆหลังจากเข้าสู่ระบบ รูปภาพแสดงแบบฟอร์มการเพิมข้อมูลพนักงาน
 • 81. รูปภาพแสดงแบบฟอร์มการเพิมข้อมูลสินค้า รูปภาพแสดงแบบฟอร์มรายงานนําเข้าสินค้า
 • 82. รูปภาพแสดงแบบฟอร์มค้นหาสินค้า รูปภาพแสดงแบบฟร์อมเพิมข้อมูลลูกค้า
 • 83. รูปภาพแสดงแบบฟอร์มขายสินค้า รูปภาพแสดงแบบฟอร์มรายงานใบเสร็จรับเงิน
 • 84. รูปภาพแสดงแบบฟอร์มเพิมข้อมูลประเภทสินค้า รูปภาพแสดงแบบฟอร์มเพิมข้อมูลผู้ผลิต
 • 85. รูปภาพแสดงแบบฟอร์มรายงานขายสินค้าประจําเดือน
 • 86. บทที 7 สรุปผลการดําเนินงานของโปรแกรม โดยในระบบทีจัดทําขึนมานีประกอบไปด้วย โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สําหรับเก็บข้อมูล, โปรแกรม Dreamweaver 8 เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปใช้ออกแบบหน้าจอ Web Page ในการ ทํา ระบบการเช่าโดยวิเคราะห์และออกแบบการทํางานของแต่ละ Process ของระบบการทํางานสมบูรณ์มากยิงขึน 1. ปัญหาของระบบ 1. ปัญหาเรืองความรู้การใช้โปรแกรม เนืองจากยังมีความรู้โปรแกรมไม่มากนัก จึงทําให้การทํางานมี ความล่าช้า 2. ปัญหาเรืองการเลือกใช้โปรแกรม เนืองจากในการสร้างฐานข้อมูลในครังแรกเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 แต่ปัจจุบันนิยมใช้My SQL ในการทํางานจึงต้องเปลียนโปรแกรมในการสร้าง ฐานข้อมูลจาก Microsoft Access 2003 เป็น My SQL 3. ปัญหาเรืองการเขียนโปรแกรม การทําความเข้าใจก่อนการเขียนโปรแกรม 4. ปัญหาเรืองการเก็บข้อมูลเมือก่อนเป็นการเขียนลงสมุดบันทึกอาจทําให้ข้อมูลสูญหาย หรือ ชํารุด 2. ข้อดีของการเขียนโปรแกรม 1. เพือให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลเบืองของลูกค้า 2. เพือสะดวกในการค้นหาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลสินค้า 3. เพือประหยัดเวลาในการทําเอกสารต่างๆ 4. เพือง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า 5. เพือลดจํานวนพนักงานในการทําเอกสารต่างๆ 3. ข้อเสียของโปรแกรม 1. ภาษาทีใช้เขียนต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก 2. ไม่สามารถออกรายงานผลประกอบการได้ 4. ข้อจํากัดของการเขียนโปรแกรม 1. โปรแกรมไม่สามารถค้นหาสินค้าได้ 2. โปรแกรมไม่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าได้ 3. โปรแกรมไม่สามารถคํานวณราคาสินค้าได้ 4. โปรแกรมไม่สามารถรายงานผลประกอบการได้
 • 87. 5. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 1. สามารถพัฒนาเพิมเติมในส่วนของการคํานวณราคาสินค้าได้ 2. สามารถพัฒนาเพิมเติมในส่วนของการค้นหาข้อมูลสินค้าให้สะดวกมากขึน 3. สามารถพัฒนาเพิมเติมการตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าได้ 4. สามารถพัฒนาเพิมเติมการรายงานผลประกอบการได้ 6. สิงทีได้รับจากการทําโครงงาน 1. ทําให้มีความสามารถในการใช้ระบบฐานข้อมูลได้มากขึน 2. ทําให้มีความรู้ในการเขียนภาษาของโปรแกรม PHP Myadmin มากขึน 3. ทําให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Deramweaver 8 ได้ดีขึน 4. ทําให้มีความรู้ในการเขียน Data Flow ได้ดีขึน 5. ทําให้สามารถตรวจสอบค่าเช่าหนังสือและค่าเช่าได้ 6. ทําให้สามารถตรวจสอบการคืนหนังสือและค่าปรับได้
 • 88. ภาคผนวก ได้แนบแผ่น CD-Rมา 1 แผ่น มีข้อมูลดังนี 1. Folder Documents เอกสารบทที 1-7 2. Folder Project Sourcecode 3. Folder Video การบรรยายการอธิบายโปรแกรม
 • 89. บรรณานุกรม ชาญชัย ศุภอรรถกร. การพัฒนาเว็บเพจชันสูง. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2551. โอภาศ เอียมสิริวงค์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2545. เอกพันธุ์คําปัญโญ, ธีรวัฒน์ ประกอบผล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2550. hptt://www.google.co.th สืบค้น 25 กรกฎาคม2553.
 • 90. ประวัติผู้จัดทําโครงงาน นายวินัย มีราศรี รหัสประจําตัวนักศึกษา 0016756 ทีอยู่ปัจจุบันเลขที 101/302 หมูที 10 ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 เบอร์โทรศัพท์ 083-2258942 E-mail Winaikup99@gmail.com ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2543 ระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ คณะสัตวศาสตร์ เอกสัตว์ปีก พ.ศ. 2553 ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา คณะบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวทรงสมร สุขสุข รหัสประจําตัวนักศึกษา 0016711 ทีอยู่ปัจจุบันเลขที 182/27 หมูที 11 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 เบอร์โทรศัพท์ 080-0763697 E-mail Songsamorn_12@hotmail.com ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา คณะบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว จิดาภา ต้นไทยสงฆ์ รหัสประจําตัวนักศึกษา0016712 ทีอยู่ปัจจุบันเลขที 240 หมูที 4 ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140 เบอร์โทรศัพท์ 086-8282328 E-mail Tontaisong99@gmail.com ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา คณะบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

×