Pm

359 views

Published on

read it

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pm

 1. 1. l) SMK RAWANG KM 25.6JALANIPOH 48OOO RAWANG SEI.ANGOR PEPERIKSAANPERCUBAAN SPM 2009 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN: DIBERITAHU JANGANBUKA KERTASSOALANSEHINGGA ARAHAN A. SEMUASOALANDI BAHAGIAN ,.IAWAB JAWAB2 SOALAN BAHAGIAN DI B, OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKANDISEDIAKAN EH: OL t-..-.- PN NORLIZAHSAID KETUA BIDANGKEMANUSIAAN Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 2. 2. B A H A G i A NA JAWABSEMUASOALAN 1 l a sa h I ) i r i p l i r ; la di Selolrlt -+ i l)()rltcllg j . sel,rlitlt -,r drarnalkan pelajar ciuanilaiyangsepalul.nyaa) Huraikan oleh sekolah r) ) (4 markah)b) Hu,roikandua kesanperlakuan terhadap ini i) Pelajar ( 2m a r k a h ) ii) s€kolah (2 markah) c ) N y a t a k a n a n g k a h - l a n g k ayh n g h a r u sc l i a m b io l e h p i h a ks e k o l a hu n t u k l a l m e n a n g a nm a s a l a hi n i i i) l) (2 markah) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 3. 3. 2. Baca Petikansyair di bawah. 5ron9molom menjogo oYohondo, Tiodosesoatonokondo leka, Ayohonda yonguzur dimondi disekl Itulah tondo hctimunulia. MokondisuoP minum disua, Sokit yongPorohmenjodi lego, Amolkon sentiosqonakondo semuo, Tcndomenyoyongi ibu don baPo. rtltittth !uhtuuntut )()0 ) (lldngA(4t J thttl Jr ( I )rt ri pal o !) uk tt I t:b t t*l i il i lun t t at a n i t ry !1,1t 11 terhadaP nilai tanggungjawab puisidi atas,terdapat a. Berdasarkan keluarga. Berikanmaksudnilaitersebul (2markah) h u r a i k a n u a n i l a iY a n g d b Selain nilaitanggungjawabterhadap k e l u a r g a , diamalkan anaktersebut cleh r) ii) (6markah) berikan andamenjaga dua carabagaimana c. Sekiranya bapaandasaKit. ibu mereka. 12na*ah) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 4. 4. t. a Berikan tiga kes:ln pene.okiii]r]hrrtan*secara tidak tcrkawal kepada manusiit. r) ___- tt) t.) (3markah) dua yangsepatutnya b. Jelaskan nilai diamalkan pihak oleh yang nrenjalankanaktivltitersebLlt r) ti)__ _ , l4markah) c . B e r i k a n i g a k e p e n t i n g a n u t a nk e p a d am a t l u s i a t h n I) iii) (3 m a r k a h ) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 5. 5. Sava rasa dellgan kagunl sangat dua kedua- anqkasawan ialonakhir kita, Sheikh Dr 4Lrszaphar danDrFaizKhaleed ShLrkor ilereka mengharumkan Negafa lelah nama q.tld .,f)l r" : -i I lll lC,itt L . r l ,- , , r l r t s , ; l l I .l 1( t L, Beiul, PUr begitu. saya rasa Tentu seronok dapal iika lepas keangkasa [ 4 e r F l - , r :ter n F n . f t i L n l e u o a v . ] a n :l b a rakyal negara dalanlpenlbangiinan klla n i!,12 n i l a is a n g g u pa ) K e d u a d u a c a l o na n g k a s a w a ne r s € b l t t e l a hm e n u n j u k k a tberkorlranuntuk Neqara Berikan n]aksud nilzi tersebut (2markan)b) Huraikan lain oleh di:acalonangkasawan dua rrilai yangciitunjukkan kedtra-tersebut r) ii) (6 markah) nama Negara c) Nvatakandua contoh individulain yang ielah mengharumkan r) ii) (2 markah) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 6. 6. 5. Buruh kanak- Kanak-kanak tahun 5 kanak dunia di dipuk4idan dideraol-eh ke liga Ramai kanak-kanak bapakandung. pelajaran. tercicir tajuk-taJUk a) Berdasarkan utamaakhbarseperti diatas. Fluraikan nilai dua yangperludiamalkan masyara oleh r) ) ( 6 markah ) b) Nyatakan dua kesanyangakandialami kanak kanakyangdidera. ) (2markah ) c ) N y a t a k a n u a b a n t u a n a n g b o l e hd i b e r i k a n e p a d ak a n a k , k a n a k y a n g d y k didera. r) rr) (2markah) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 7. 7. l i n d a k a n c k c r i ay a n gd i b e r h e n r i k a n p terhadaphekasnta]ikanIi ila llrporknnkcpadil K i t r iu . l , r k r n i k c t f Kerncrltrian Sttttti-tct Nlrinusilta) Salah satu nilaiyang diarnalkanoleh ahli jawatankuasakesatuandi atas ialah sikap keterbLrkaan.Berikandefinisinilai sikap keterbukaan (2 markah) daripada sikapb) Selain nilai huraikan nilai keterbukaan, dua oleh yangdiamalkan ahli jawalankuasakesaluarlrJlatas.r) ll) ( 6 m a r k a h) (j) Berikan sekiranya dua akibat tidakdibuatsecarabaik penyeiesaian i) (2 rnarkah ) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 8. 8. setiap i/alaysiamemperuntukan7. Perlembagaan warganegaraMalaysia bebasmenyuarakan pendapat masing-masingdengan tertentu syarat-syarat denrikeselenralan awarndan hubungan negara keienlelalnan negafa. lLiaf(a) Huraikan nilaa dua lanEharllsdiami:lkan men1arnin Cemi oleh.akyai kcselahleraa, kedJn)JiJn"egara. da" (6 markah)(b) Nyatakan dap.jtmenyuarakan dua cararakyat pendapat seKlranya mereKa tidakberpuas tentang hatt sesilatuperkara atauisu i) (2 markah)(c) Sebagai seorang kebebasan pelajar,berik;ndua caraandamen9amalkanbersuara alas. dii) (2 markah) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 9. 9. ^ T - - Ra1a I rratlt8 Rdtr arru.. .l , pril 100.1, sltu kcnralangau maut telah bcrlaku di L cltulr | lllcrta Hasil s . l , t t l , l l S o l r l r i ( r r r r r r r !l ) c l l u l l l p i t n g i s i t h k a t t r t t c t l i n t ! : a lu n i a s c r t a d d iltri Inll1!lnrllnlclebilri t J . i n , r r 1 i t nrt c t t t l t t p l t ilii e l . . i l n g , t r r i r t i b c i l r L : r l : r l - t t t l r n i i l)t a n g t l i - L t l ,r it i . l dua nilaiy?ngpatutcliamalkan pemandua) Jelaskan oleh tersebLrti)ii) (4narkah) keraiaan b) Nyatakan carabagainlana dua kadar mengurangkan dapat ialanraya). kemalar]gan ) (2 markah) dua contrjh c) Berrkan bagaimana n]ematlrhtperaturan pernandu andasebagai ) alan raya i). ii) (2 markah) d ) Nyatakansatu kesan kemalangankepada Keluarga angsa m Negara (2 markalr) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 10. 10. BAHAGIAN B JAWAB DUA SOALANSAHAJAI n Lt1 9ELIA BElrGl DADA{Baru-baru pihak ini, kerajaantelahmelancarkan kempen untukmengurangkan kadarpenyalahgunaan dadah kalangan di belia negara Huraikan di ini. nilai-nilai patut yangdi amalkanolehbeliakitabagimenyokongkempentersebut. t l{)frlirrkrh) Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 11. 11. l lari Rava Korbln l { a r i I l a y aA i i l i l i l t r i l t h r r n l l a r r( i t t a r Kuiir Bu !an []sruyaart Ierayaan l ltitiPusattt Kaunr Inclia I)eraraattI hliPonggalBerdasarkanraiahcliatas,huraikannilai-nilaiyangperludiamalkanolehmasyaraKat yangpelbagai negaiakita amalankeagamaan terhadapMalaysia di ( l 0 r n r u a h) k t{i Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 12. 12. 3 i sl l , l k n r c r r q * t i a r k r n k : r 1 ] - l l l l l k c s i r l L c l r a d aJu : , rn Sla s:lrl .jiln rran tticniatli lidlk c,eria situasidalam carta tli atas, hLiraikanBerdasarkan yang perlu diamalkan nilai-nilaiolehayahdan kakakuntukrn€ngelakkan suasana jamuan yangtidakceria. Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com
 13. 13. I { 1 0m a r k a h ) SOALANTAMA] l2 Dapatkan skema Jawapan di Laman www.banksoalanspm.com

×