هونه‌ری فێركردن

1,704 views

Published on

كۆكراوه‌ی چه‌ند ووته‌یه‌كی په‌روه‌رده‌ییه‌ تایبه‌ت به‌ وانه‌ووتنه‌وه‌ و مامۆستا

5 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
830
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
5
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

هونه‌ری فێركردن

 1. 1. ‫ًُْ ‌ری‌فێرمردى‬ َhttp://payamymamosta.blogspot.com/
 2. 2. ‫هي‌ئ ‌ّ‌هاهۆستای ‌م‌خۆضد ‌ّێ،‌م ‌‌بێجگ ‌‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫ل ‌ ‌ئ ‌رمی هاڵ ‌ّ ‌ ‌ضتێنی ترت ‌د ‌داتێ‌‬ ‫ٍ‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫ََ ٍ‬ ‫ل ‌گ ‌ڵ‌خۆتی‌بب ‌ی ‌ّ ‌‬ ‫َ َ‬ ‫‌لیڵی‌تۆهڵي‬
 3. 3. ‫خ ‌ًّ ‌ماى ‌ل ‌ ‌گ ‌ڵ ‌ئ ‌ّ ‌هاهۆستای ‌ ‌د ‌ست‌‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬‫پێد ‌م ‌ى ‌مَ ‌باّ ‌ڕی ‌پێت ‌ُ ‌ی ‌ ‌ّ ‌د ‌تِێٌێ‌‬ ‫ٍ‬ ‫ََ‬ ‫ٍ َ ‌ ٍ‬‫ّ ‌د ‌تبا ‌ّ ‌ڕێب ‌ریت ‌د ‌ما ‌بۆ ‌ُ ‌ًگاّی‌‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬‫داُاتّْ، ‌ُ ‌ًدێ ‌جاریص ‌ب ‌ ‌چ ‌ًگاڵێنی ‌تیژ‌‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫م ‌‌پێی‌د ‌ّترێت (ح ‌قیق ‌ت)‌ڕات‌د ‌هاڵێ.‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫‌داى‌ڕاذ ‌‬
 4. 4. ‫ل ‌ ‌فێرمردى ‌دا ‌ب ‌رُ ‌هی ‌ئیطی‌‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬‫ڕۆژێنت‌ًابیٌی،‌ضتێنی‌ًادیار ‌‌ّ‌ّاش‌‬ ‫ٍ‬‫د ‌هێٌێت ‌ٍّ، ‌ل ‌ّاً ‌ی ‌ ‌دّای ‌بیست ‌ساڵ‌‬ ‫َ ‌ َ ََ‬ ‫ٍ‬ ‫ئیٌجا‌بیبیٌی.‬ ‫جامس‌بارزۆى‬
 5. 5. ‫فێركردن پیشهیهكه ههموو‬ ‫پیشهكانی تر دهڵێتهوه‬
 6. 6. ‫مامۆستایهك كه ههوڵێ فێركردن دهدات‬‫بهبێ ئهوهی وا له فێرخوازهكان بكات‬‫حهز له فێربوون بكهن وهكو ئهوه وایه‬ ‫چهكوچ له ئاسنی سارد بدهیت‬ ‫هۆراس مان‬
 7. 7. ‫هاهۆستا ‌ماریگ ‌ری ‌ل ‌س ‌ر ‌ً ‌هریَ؛‌‬ ‫َ ‌‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬‫ُ ‌رگیس ‌ًاتْاًێ ‌پێت ‌بڵێ ‌ل ‌ ‌مْێ‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ماریگ ‌ری ‌ماًی‌د ‌ّ ‌ستي‬ ‫ٍ ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫ُێٌری برّك‌ئاد ‌هس‬ ‫ٍ‬
 8. 8. ‫هاهۆستای‌چاك‌ّ ‌مْ‌هۆهێل‌ّای ‌‌-‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬‫خۆی‌د ‌سْتێٌێ‌بۆ‌ڕًّّامنردً ‌ّ ‌ی‌‬ ‫َ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ڕێگای‌ئ ‌ّاًی‌تر‬ ‫َ‬
 9. 9. ‫‌پاراستٌی‌ح ‌یا‌ّ‌حْره ‌تی‌ُ ‌رز ‌ماراى‌ّ‌‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫خاً ‌ّاد ‌ماًواى ‌ل ‌ ‌هاهۆستایاى ‌چاّ ‌ڕێ‌‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ‬‫د ‌م ‌یي ‌ّ ‌پ ‌رّ ‌رد ‌مردًی ‌هٌاڵ ‌ماًیطواى‌‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ ٍ‬ ‫ٍ َ‬ ‫ُ ‌ر‌ل ‌ّاى‌چاّ ‌ڕێ‌د ‌م ‌یي.‬ ‫ٍ َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫جۆى‌سن ‌ڵی‬ ‫َ‬
 10. 10. ‫هاهۆستای‌چاك‌گراى‌ب ‌ُاى،‌‬ ‫َ‬‫ٍ‬‫هاهۆستای‌خراپ‌خ ‌رجیاى‌زۆر ‌‬ ‫َ‬ ‫بۆب‌تالبێرت‬
 11. 11. ‫هاهۆستای ‌ئاسایی ‌پێت ‌د ‌ڵێ. ‌هاهۆستای‌‬ ‫ٍ‬‫باش ‌بۆت ‌لێند ‌دات ‌ٍّ. ‌هاهۆستای ‌باضتر‌‬ ‫ٍ َ‬‫بۆت ‌د ‌س ‌لوێٌێ. ‌هاهۆستای ‌ًایاب‌‬ ‫ٍ َ‬ ‫ل ‌ًاخ ‌ّ ‌‌ب ‌‌ئاگات‌د ‌ُێٌێ.‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ ٍ َ‬ ‫ّیلی ‌م‌ئارث ‌ر‌ّارد‬ ‫َ‬ ‫َ‬
 12. 12. ‫ئاهاًجی‌هاهۆستا‌ئ ‌ّ ‌‌ًی ‌‌م ‌‌فێرخْاز‌‬ ‫َ ٍ َ َ‬‫ل ‌‌ضێْ ‌ی‌خۆی‌درّست‌بنات‌ب ‌ڵنْ‌‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬‫ئاهاًجی ‌ئ ‌ّ ‌ی ‌ ‌گ ‌ض ‌یاى ‌پێبدات‌‬ ‫َ ٍَ َ َ‬‫تاّ ‌مْ ‌ب ‌خۆیاى ‌ضێْ ‌ی ‌خۆیاى‌‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫درّست‌بن ‌ى.‬ ‫َ‬
 13. 13. ‫فێركردن دهبێ پر له بیرۆكه بێ‬ ‫لهجیات ئهوهی پڕ له حهقیقهت بێ‬
 14. 14. ‫فێركردن جێهێشتنی شوێنپێی كهسێكه له‬‫گهشهپێدانی كهسێكی تر، وه بێ گومان‬‫فێرخوازیش بانكێكه كه گرانبههاترین‬ ‫گهنجینهتی تێ دهنوێنی.‬ ‫ئوجین پ. بێرتن‬
 15. 15. ‫ئهو مامۆستایانهی كه لهناخهوه كار له‬‫فێرخواز دهكهن، دهزانن كه فێركردن وهكو‬‫چاندنی باخێكه. ئهوانهیش كه نازانن چی‬‫لهگهڵ دڕك بكهن نابێ ههرگیز ههوڵی گوڵ‬ ‫كۆكردنهوه بدهن.‬
 16. 16. ‫ماسیهك بده كهسێك و رؤژێك خواردنی‬ ‫بده، كهسێك فێركه چۆن ماسی ڕاوكات‬ ‫بۆ ههموو ژیانی خواردنی بده‬
 17. 17. ‫ئ ‌ّ ‌هاهۆستای ‌ی ‌م ‌ ‌ژیرٍ‌ ‌ًاڵێت‌‬ ‫،‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫ف ‌رهّْ ‌بۆ ‌ًێْ ‌هاڵی ‌ژیرین ‌ب ‌ڵنْ‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫ڕێب ‌ریت ‌د ‌مات ‌بۆ ‌د ‌رّاز ‌ی ‌بیری‌‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫خۆت.‬‫خ ‌لیل‌جبراى‬ ‫َ‬
 18. 18. ‫گ ‌ ‌ ‌مْری ‌خۆت ‌فێرمرد،‌‬ ‫َر‬ ‫مْڕی‌مْڕت‌فێرمردٍّّ.‬‫متێبی‌ت ‌لوْد‬ ‫َ‬
 19. 19. ‫باضتریي‌هاهۆستاماى‌ل ‌‌دڵ ‌ّ ‌‌‬ ‫َ َ ٍ‬ ‫فێرد ‌م ‌ى‌ً ‌ك‌ل ‌‌متێب ‌ّ ‌‬ ‫َ ٍ‬ ‫ٍ َ َ َ‬
 20. 20. ‫ئ ‌ّ ‌ی ‌بْێر (جْرئ ‌ت)ی ‌ ‌فێرمردًی‌‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ‬‫ُ ‌بّْ، ‌ًابێ ‌ُ ‌رگیس ‌ل ‌ ‌فێربّْى‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بْ ‌ستێ‬ ‫ٍ‬ ‫جۆّ‌مۆتي‌داًا‬
 21. 21. ‫هاهۆستا‌دّّ‌جار‌فێر‌د ‌بێ‬ ‫ٍ‬‫جۆزێف‌جۆبێرت‬
 22. 22. ‫ئاهاًجی ‌فێرمردًی ‌هٌاڵێل ‌ئ ‌ّ ‌ی ‌ ‌ّای‌‬ ‫َ ٍَ‬‫لێبن ‌یت ‌ب ‌ ‌بێ ‌هاهۆستام ‌ی ‌ب ‌رد ‌ّام‌‬ ‫َ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بێ‬ ‫ئ ‌لبێرت‌ُیْب ‌رد‬ ‫َ‬ ‫َ‬
 23. 23. ‫هۆستایاى ‌ّایاى ‌لێ ‌د ‌بیٌرێ ‌ب ‌ ‌ُۆی ‌م ‌م‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬‫ّ ‌ًات ‌ّاّ ‌ّ ‌ ‌بگ ‌ى ‌ب ‌ ‌ئاهاًجی ‌ه ‌حاڵ.‌‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ ٍ َ َ‬‫پ ‌رجْ ‌م ‌ (هْعجیسٍ) ‌ئ ‌ّمات ‌ی ‌ ‌م ‌ ‌ئ ‌ّ‌‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫ئ ‌رم ‌‌ه ‌حاڵ ‌یاى‌ب ‌جێِێٌاٍّ.‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ُ ‌ین‌جیٌۆت‬ ‫َ‬
 24. 24. ‫ُ ‌هّْ‌فێربًْێل‌ب ‌‌(ًازاًن) د ‌ست‌‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫پێد ‌مات‬ ‫ٍ‬
 25. 25. ‫ب ‌‌فێربّْى‌فێرد ‌م ‌ی. ب ‌‌فێرمردى‌‬ ‫ٍ َ َ‬ ‫َ‬ ‫فێرد ‌بی‬ ‫ٍ‬ ‫پ ‌ًدێنی‌التیٌی‬ ‫َ‬
 26. 26. ‫هٌاڵێل‌فێرم ‌‌چۆى‌بیرمات ‌ّ ‌‌‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ً ‌ك‌بیر‌ل ‌‌چی‌بنات ‌ّ ‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُای‌هاى‌بێرستۆى‬
 27. 27. ‫هاهۆستا‌سێی ‌م‌باّاًی‌هٌاڵَ‬‫‌‬ ‫َ‬‫ُای‌هاى‌بێرستۆى‬
 28. 28. ‫ئ ‌ّ ‌ی‌گرًگ ‌‌ئ ‌ّ ‌‌ًی ‌‌م ‌‌د ‌بێ‌ُ ‌هّْ‌‬ ‫َ‬ ‫َ َ ٍ َ َ ٍ‬ ‫َ ٍ‬‫هٌاڵێل ‌فێربنرێ، ‌ب ‌ڵنْ ‌ئ ‌ّ ‌ی ‌ ‌م ‌‌‬ ‫َ ٍَ َ‬ ‫َ‬‫د ‌بێ ‌ُ ‌هّْ ‌هٌاڵێ ‌ح ‌زی ‌فێربًّْی‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫بدرێتێ‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جۆى‌لْبۆك‬
 29. 29. ‫بۆ‌ژیاى‌ق ‌رداری‌باّمون‌ب ‌اڵم‌ق ‌رداری‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاهۆستام ‌هن‌بۆ‌باضتر‌ژیاى‬ ‫َ‬‫‪Alexander of Macedon‬‬
 30. 30. ‫س ‌رۆم ‌م ‌ت ‌ئ ‌ّ ‌ت ‌پێد ‌ڵێ ‌م ‌ ‌خۆی‌‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ َ َ ٍ‬‫ل ‌ ‌تۆی ‌ت ‌ّ ‌قْع ‌د ‌مات ‌ب ‌اڵم‌‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ‬‫هاهۆستام ‌ت ‌ت ‌ّ ‌قْعات ‌ماًت ‌دێٌێت ‌‌‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫بّْى.‬ ‫پاتریطیا‌ًیڵ‬
 31. 31. ‫ئاماد‌كردن‌و‌و‌رگێڕانی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫پ ‌یامی‌مامۆستا‬ ‫ه‬payamymamosta.blogspot.com/facebook.com/The-Message-Of-Teachertwitter.com/payamimamosta

×