Gestió de projectes - Resum mod 1

931
-1

Published on

Resum del mòdul 1 de l'assignatura de Gestió de Projectes, del Grau Multimèdia de la UOC. Pots veure el projecte complet a www.racovermell.com. Gràcies pel "like" ;-)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
931
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gestió de projectes - Resum mod 1

  1. 1. GESTIÓ DE PROJECTES MÒDUL 1 – CONCEPTES BÀSICS La gestió de projectes és la disciplina de coneixement i experiència que permet planificar, organitzar i gestionar projectes. Això vol dir sobretot dues coses: - Assegurar que els projectes es completen satisfactòriament i que s’aconsegueixen els seus productes i resultats últims - Fer-ho de manera que se’m pugui predir i controlar l’evolució, respondre als canvis i explicar- ho satisfactòriament al client i a l’equip de treball. Un projecte és un conjunt d’activitats que desenvolupa durant un temps un equip de persones per a obtenir un resultat únic. - Té un objectiu. És un encàrrec específic. - Té una durada, un inici i un final - Cada projecte és únic i diferent - És multidisciplinari: involucra recursos i habilitats de diferents parts de l’organització. - Té recursos limitats: costos directes i indirectes - Resumint: Un projecte és un afany temporal dut a terme per a crear un producte, servei o resultat únic. - Es distingeixen de les operacions perquè aquestes són repetitives i contínues, mentre que els projectes són temporals i únics. ELS PROJECTES TIC Tenen algunes peculiaritats o especialitats peculiars: - Moltes metodologies són estàndard per a resoldre una determinada classe de problemes - Els especialistes són informàtics, enginyers de telecomunicacions i professionals multimèdia. - Qualsevol projecte TIC és un projecte de negoci - Els objectius són compostos i complexos i la interacció amb l’organització és contínua i canviant. PROJECTES TIC I PRODUCTES TIC La gestió de projectes és un conjunt de processos comú, més ampli i complementari del lliurament (fabricació, instal·lació o servei) d’un producte TIC. En un projecte TIC, els cicles de gestió del projecte i els de creació del producte són dues cares de la mateixa moneda.
  2. 2. 2 – DIMENSIONS D’UN PROJECTE DEFINICIONS En paraules del PMBOK, la gestió de projectes (project management) és l’aplicació de coneixement, habilitats, eines i tècniques a les activitats d’un projecte per a assolir-ne els requisits. - Un projecte ha de tenir objectius (resultats que es volen obtenir) ben definits. - En unprojecte TIC els resultats s’han d’expressar en termes de lliurables, que han de complir uns estàndards de qualitat i rendiment. - La qualitat és la conformitat dels resultats amb els objectius i estàndards establerts al principi. Té una dimensió objectiva (conformitat amb les normes) i una dimensió subjectiva (satisfacció del client o qualitat percebuda). - L’abast és la declaració explícita del que es farà i no es farà. És el component més crític de la gestió d’un projecte TIC. - El cost son el valor econòmic dels recursos humans i materials que es necessiten per a dur a terme el projecte. - El projecte té una durada determinada i temporal. - El risc del projecte és la incertesa d’assolir els resultats en el temps amb el cost i els nivells de qualitat acordats. - L’equip és el grup de persones que dur a terme el projecte. Hi ha quatre elements: abast, qualitat, temps i cost interrelacionats entre sí. Això vol dir que si es maneja un d’aquest elements afectarà els altres. Àrees de coneixement que ha de tenir un equip expert: - Processos i eines de gestió de projectes. - Estàndards i regulacions pròpies de l’àrea tècnica en què es desenvolupa el projecte. - Coneixement de l’entorn organitzatiu, físic, cultural, polític i social. - Coneixement de gestió d’empreses. - Habilitats interpersonals.
  3. 3. 3 – CICLE DE VIDA DE UN PROJECTE El cicle de gestió d’un projecte es compon de cinc etapes o grups de processos - Iniciació o El director de la companyia identifica un problema o necessitat, l’interpreta en forma de projecte, analitza la viabilitat tècnica, econòmica i els riscos i l’aprova. o S’identifiquen els participants o El resultat és un project charter o acta de constitució del projecte - Planificació o És l’etapa o grup de processos en la qual s’estableix el full de ruta que haurà de seguir el projecte per assolir els seus objectius i produir els resultats o esperats. o El resultat és un scopedefinition o document d’abast (el que es farà i el que no es farà) - Execució o La fase d’execució conté una preparació permanent de plans més detallats, revisió dels plans elaborats i comprovació del seu estat, replanificació de treballs, etc. o Un aspecte central d’aquesta fase és la gestió i documentació rigorosa. - Seguiment i control o Aquesta etapa es pot considerar permanent i paral·lela a tot el projecte. És fa molt present en la fase d’execució. o Tots els aspectes continguts en els diferents plans s’han de perseguir, avaluar i reajustar. - Tancament o Inclou les activitats necessàries per a finalitzar la gestió del projecte i completar les obligacions que conté el contracte. o Normalment inclou totes l’acceptació dels productes per part del client i tancar els contractes amb el proveïdors.
  4. 4. 3 - PROCESSOS DEL CICLE DE VIDA D’UN PROJECTE PROCESSOS Denominació en anglès 1 – INICIACIÓ - Estudi de viabilitat - Aprovació (acta de constitució) - Identificació d’interessats - Definició inicial - Organigrama del projecte Business case Developproject charter Identifystakeholders Preliminaryprojectscopestatement Organisation Chart 2 – PLANIFICACIÓ - Enfocament i pla de gestió del projecte - Abast detallat - Activitats, recursos i temps - Costos i pressupost - Pla de qualitat - Pla de recursos humans - Pla de comunicació - Pla de gestió de riscos - Pla d’administració i compres Project management plan Project socope Planning anddefinition Activityandtime Planning Project cost Planning Project quality Planning Humanresource Planning Project Communications Planning Risk management Planning Acquisitionsandcontracting 3 – EXECUCIÓ - Gestió de l’execució - Llançament del projecte - Gestió d’incidències - Gestió de canvis - Assegurament d ela qualitat - Gestió dels recursos humans - Distribució de la informació - Gestió d’expectatives - Gestió de compres i contractació Manageprojectexecution Kick-off Issue management Change management Qualityassurance Humanresource management Distributeinformation Managestakeholdersexpectations Acquisitions management 4 – SEGUIMENT I CONTROL - Seguiment i control del treball - Control de canvis - Control d’abast - Control del calendari - Control de costos - Control de qualitat - Informació del progrés - Seguiment i control de riscos - Administració i gestió de compres Monitor and control work Integratechange control Scope control Schedule control Cost control Qualitiy control Performance reporting Riskmonitoringand control Contractadministration 5 – TANCAMENT - Tancament del projecte - Tancament del contracte Closeproject Contractclosing
  5. 5. 4 – CICLES DE VIDA D’UN PROJECTE TIC Els projectes TIC tenen el seu propi cicle de vida i representa les fases seqüencials per les quals passa un sistema d’informació al llarg de la seva vida. - Planificació o S’identifiquen els objectius del producte i s’estableixen els processos, activitats, eines mètodes de treball, recursos, temps i pressupost. - Anàlisi o S’analitza els sistema de manera manual o automatitzada. - Disseny o S’estableix l’arquitectura de maquinari, bases de dades, comunicacions, interfícies d’usuari, integració amb altres aplicacions i l’arquitectura del programari. - Construcció o Desenvolupament tècnic o construcció del sistema, proves i instal·lació, suport d’usuaris, suport tècnic i documentació del sistema. - Manteniment o No sempre forma part del projecte Quina és la diferència entre fabricar un producte i fer un projecte? - La gestió de projectes s’aplica a qualsevol projecte TIC - La gestió de projectes no és seqüencial o per fases sinó que és iterativa i permanent. - L’esforç més important de la gestió de projectes no es produeix en els processos d’execució, sinó en la resta dels processos involucrats, especialment en la planificació i el control. - La gestió de projectes està orientada a la satisfacció del client, mentre que la fabricació d’un producte està orientada al compliment d’uns estàndards de qualitat. 5 - FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT D’UN PROJECTE En termes generals, un projecte es considera un fracàs si: - No s’han assolit els objectius o resultats previstos - S’han sobrepassat els temps assignats - S’han sobrepassat els recursos i costos previstos - No s’han assolit els estàndards de qualitat desitjats - El client i els usuaris principals no estan satisfets
  6. 6. Causes freqüents de fracàs en els projectes TIC - Falta de compromís de la direcció - Els usuaris no s’involucren - Falta de coneixement tècnic per part de l’equip - Falta de maduresa o estabilitat de la tecnologia - Males relacions amb altres parts o departaments interessats en el projecte - Mala gestió administrativa i econòmica del treball - Falta de supervisió sobre l’equip de projecte - Falta de dedicació del gerent i supervisors - Poques reunions de seguiment i control - Documentació insuficient de progrés i seguiment - Planificació pèssima - Venda i contractació per sota de les necessitats de temps i recursos - Terminis d’execució no realistes - Mala definició d’autoritat i rols dins de l’equip de projecte - Mal ambient de treball i falta de comunicació en l’equip - Assignació inadequada de personal en quantitat o en els perfils - No es van identificar els riscos. Les més importants són: - Gestió de projecte deficient o inadequada (32% de projectes fallits) - Falta de comunicació amb el client i/o equip de treball (20%) - Valoració incorrecta de l’abast i complexitat del projecte (17%) 6 – LA GESTIÓ DE PROJECTES COM A MODEL ORGANITZATIU De les empreses orientades per projectes es poden aprendre algunes lliçons: - Estan més orientades al client que al producte - Estan més orientades als resultats que a les activitats i els recursos - Estan orientades per processos i no per departaments o funcions dins de l’organització - Fomenten el treball en equip. El valor d’un membre de l’equip és independent de la seva categoria o el seu grau jeràrquic. Un gerent d’un projecte por ser membre d’equip en un projecte diferent. - Els directius també són productors i membres d’equips de projecte. - Es treballa per dates límit de lliurament. Això produeix una tensió més gran que en altres organitzacions - Cada projecte és una empresa de la qual s’espera benefici. Aquesta situació genera en l’equip un sentit de propietat i compromís.
  7. 7. RESUM DE CONCEPTES BÀSICS - La gestió de projectes proporciona al professional de les TIC un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte. - El projecte se distingeix de les operacions ordinàries de l’empresa perquè té un límit de temps, una elaboració progressiva i un resultat únic. - Tot projecte té un client o patrocinador, uns objectius a assolir, amb un abast determinat, en un temps i pressupost acordat i amb uns estàndards de qualitat establerts i mesurables. - El director del projecte és el responsable de l’èxit o fracàs dle projecte, des del punt de vista tècnic i econòmic. Per això, té els recursos del projecte i la capacitat de decisió. - S’ha d’assegurar que el projecte es completi satisfactòriament de manera que se’n pugui controlar l’evolució i que finalment s’aconsegueixi el producte resultant. - El PMBOK és l’estàndard de gestió de projectes reconegut internacionalment. - La gestió de projectes es compon dels següents processos: o Iniciació o Planificació o Execució o Seguiment i control o Tancament. - Les causes més freqüents d’error en la gestió de projectes són: o Gestió inadequada del projecte o Falta de comunicació o Valoració incorrecta de l’abast i complexitat del projecte

×