Sociální pedagogika a uplatnění sociálního pedagogikaSociální pedagogika je relativně mladou vědní disciplínou a možná prá...
Obecně sociální pedagog může nalézt své uplatnění v: (Socioklima, [on-line])-  předškolním zařízení , kde převládá práce ...
Sociální pedagog by měl kromě odborného vzdělání být vnímavý, celkověvyrovnaný, emocionálně stabilním jedincem, který je s...
ZdrojeBAKOŠOVÁ, Z. Sociální pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: FF UK, 2008. 249 s.ISBN 978-80-969944-0-3.HRONCOVÁ,...
Úkoly k závěrečnému úkolu1) Argumentace výběru tématuJsem studentkou prvního ročníku pedagogické fakulty Masarykovy univer...
-  na autora je uvedeno několik kontaktů (telefon, korespondenční i emailová  adresa),  → poukazuje na důvěryhodnost ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

298 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Sociální pedagogika a uplatnění sociálního pedagogikaSociální pedagogika je relativně mladou vědní disciplínou a možná právě tento faktje důvodem, proč mnoho lidí neví, co tento obor zahrnuje a obnáší, a jaká jsou možnáuplatnění odborníků daného zaměření.Tato práce by měla nejen objasnit podstatu tohoto oboru, ale také vymezit oblastiuplatnění sociálních pedagogů v praxi.Vymezení oboru „Sociální pedagogika“Obor sociální pedagogiky v sobě zahrnuje nejen specifické znalosti, ale i schopnostia dovednosti. Jedná se o obor zabývající se výchovným působením na rizikovéa sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Zaměřuje se také navýchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, na skupiny mládeže ohroženédrogami, na jedince propuštěné z vazby, aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, str. 203,204)Důležitou roli v sociální pedagogice hraje poskytování životní pomoci jedincůmv situacích, se kterými se oni sami nejsou schopni vypořádat a čelit jim. (Bakošová,2008)Sociální pedagogika se také zaměřuje na sociální aspekty výchovy a vývoje jedince,ať už se jedná o dítě, mládež či dospělého. Jejím obecným cílem, snahou, je zlepšovatsociální podmínky, ve kterých jedinci žijí. (Hroncová, Hudecová, 2001)Sociální pedagog a jeho uplatněníNa základě měnící se situace mezi lidmi a jejich vzájemných vztahů se zvyšujíi možnosti uplatnění sociálních pedagogů. Konkrétním příkladem změny vztahůnapříklad mezi rodiči a dětmi může být to, že rodiče v současné době v důsledkusvých pracovních povinností nemají dostatek času na výchovu svých potomků.Nemají dostatek času, aby s nimi trávili volný čas, atd. Tento přístup však vedek tomu, že se dítě vychovává samo, bez určitého dozoru a to následně spějek mnohým problémům dnešní doby jako například vyšší sklon k drzosti, k drogám,vandalismu.Právě v takových situacích je možné obrátit se na sociálního pedagoga, který jeschopen poradit, pomoci s problémy, které jsou spojeny s integrací jedince dospolečnosti. V mnoha ohledech může mít preventivní působení, tím pádem můžezabránit mnoha problémům. Sociální pedagog může zabezpečit i specifickou péčinapř. pro handicapované jedince.
 2. 2. Obecně sociální pedagog může nalézt své uplatnění v: (Socioklima, [on-line])- předškolním zařízení , kde převládá práce s rodiči a dětmi,- školních poradenských pracovištích, kde se jeho činnost zaměřuje na prevenci a řešení sociálně patologických jevů primární a sekundární prevence,- školských metodických a vzdělávacích zařízení, která zajišťují vzdělávání učitelů,- školských výchovných zařízení realizující sociálně edukační a aktivizační programy,- externích odborných službách (prevence, poradenství, intervence)- výzkumné a publikační činnosti.Sociální pedagog se může uplatnit také v oblast spravedlnosti (např. v pozicivychovatele nápravného zařízení), v resortu zdravotnictví (práce v rehabilitačníchinstitucích a léčebnách), v oblasti zabývající se problematikou sociálních věcí (např.funkce sociálního asistenta, sociálního kurátora pro mládež). (Kraus, 2008, str. 205)Profese sociálního pedagoga je velmi psychicky (mnohdy i fyzicky) náročná. Je todáno tím, že se setkává s různými životními osudy a s mnoha nesnázemi patřících dolidských životů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby každý jedinec vykonávající tutofunkci disponoval určitými vlastnosti a splňoval určité specifické požadavky.K specifickým požadavku může patřit vystudování oboru sociální pedagogiky navysoké škole. Obtížnější mezilidské vztahy, integrace jedinců do společnosti, atd.vede k vyšší poptávce po odbornících daného zaměření. To také vede k nárůstupočtu absolventů daného oboru. Tuto informaci potvrzuje graf číslo 1, který uvádípočty absolventů oboru sociální pedagogiky na třech různých vysokých školáchv roce 2006 a 2010.Graf č. 1: Počet absolventů oboru sociální pedagogikaZdroj: Pukyšová, [online]
 3. 3. Sociální pedagog by měl kromě odborného vzdělání být vnímavý, celkověvyrovnaný, emocionálně stabilním jedincem, který je schopen sebekontroly. Přivztahu s osobou, která vyhledá jeho pomoc, je důležité, aby byl schopen vcítit se dopozice postižené či sociálně znevýhodněné osoby. Sociální pedagog by měl být takétrpělivý a vlídný. (Mikulková, [online]) Důležité také je, aby disponoval určitoumírou kreativity, originality a aktivity. Měl by být schopen podívat se na danýproblém i z jiného pohledu a mohl by se pokusit jej řešit i jiným než již „tradičním“způsobem. (Kraus, 2008, str. 200)Pokud jedinec nemá zmíněné vlastnosti a schopnosti, ztrácí obecné předpoklady provýkon této profese.Sociální pedagog by měl být optimistický a měl by tak působit i na své okolí.Optimismus může jedincům, kteří jednají se sociálním pedagogem, představit novémožnosti pro lepší život, přinášet naději na změnu.Sociální pedagog je schopen pracovat s lidmi všech věkových i sociálních skupin.K cílové skupině mohou patřit, jak děti z „normální“ populace, tak především klientize sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníci etnických minorit, lidé sociálněhandicapovaní (týrané, zanedbávané děti) apod. (MUNI, 2012, [online])ZávěrZ uvedených příkladů uplatnění sociálního pedagoga je zřejmé, že není možnéjednoznačně určit pouze jednu cílovou skupinu klientů, kterým by se daný pedagogvěnoval. Cílovou skupinou mohou být jak děti, tak dospělí, jak jedinci zcela zdraví čis určitých zdravotním postižením. Nejen cílové skupiny vedou k různorodosti prácesociálního pedagoga, ale také odlišné životní situace a okamžiky, ve kterých pedagogmůže pomoci.Sociální pedagogika je disciplína, která musí umět reagovat na současnou situaci vespolečnosti a na vztahy, které v ní panují. Tyto stavy se však mění a vyvíjí, proto jevelice nezbytné, aby se měnila a vyvíjela i tato disciplína a uměla tak reagovat a čelitvzniklým změnám.
 4. 4. ZdrojeBAKOŠOVÁ, Z. Sociální pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: FF UK, 2008. 249 s.ISBN 978-80-969944-0-3.HRONCOVÁ, J.; HUDECOVÁ, A.; MATULAYOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálnapráca. Banská Bystrica: UMB, 2001. 298 s.KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd Praha: Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3.PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál,1995. 292 s. ISBN 80-7178-029-4.„Sociální pedagogika“ MUNI [on-line]. 2012 [citováno 2012–10–18]. Dostupnéna: http://www.muni.cz/study/fields/273/graduates_employment?lang=cs.MIKULKOVÁ, M. „Sociální pedagogika a její místo ve školství“ Socioklima [on-line],[citováno 2012–10–12]. Dostupné na:http://www.socioklima.eu/program/files/prispevek_do_sborniku.pdf.PUKYŠOVÁ, A. Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce. Bakalářskádiplomová práce [on-line].. Brno: Filozofická fakulta MU, 2012, 97 s. Vedoucí práce:Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. [citováno 2012-12-27]. Dostupnéna: http://is.muni.cz/th/362584/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf.
 5. 5. Úkoly k závěrečnému úkolu1) Argumentace výběru tématuJsem studentkou prvního ročníku pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.Zvoleným oborem studia je „Sociální pedagogika“. V současné době tento studijníobor svým absolventům nabízí širokou škálu uplatnění, ale i přes široké možnostiuplatnění se často setkávám s otázkami: „Co to vlastně sociální pedagogika je? Kdebude možné tento obor v praxi využít?“Zvolila jsem takové téma textu, které přímo souvisí se studovaným oborem. Text byměl přispět k vytvoření lepší představy o obsahu této disciplíny, ale i o prácisociálního pedagoga.6) AnotaceSociální pedagogika je relativně mladou vědní disciplínou, jejíž obsah a podstatanení mnohým čtenářům zcela známá.Daný text podává základní informace o samotném oboru sociální pedagogiky, aletaké přibližuje osobu sociálního pedagoga, jeho vlastnosti, kompetence a možnostijeho uplatnění v praxi.Text by měl poskytnout potřebné informace všem, kteří se o dané téma zajímají.Klíčová slovaSociální pedagogika, sociální pedagog.7) Hodnocení zdrojů:KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3.- Autor je odborníkem daného oboru,- informace v knize jsou přesné,- jedná se o spolehlivý zdroj,- informace je možné považovat za objektivní,- šířka i hloubka dané problematiky je vyhovující pro text daného typu a rozsahu.MIKULKOVÁ, M. „Sociální pedagogika a její místo ve školství“ Socioklima [on-line],[citováno 2012–10–12]. Dostupné na:http://www.socioklima.eu/program/files/prispevek_do_sborniku.pdf.- Zdroj má informační charakter,- autor příspěvku je známý,- autor působí v oblasti sociálně pedagogického poradenství a služeb, je sociálním pedagogem,
 6. 6. - na autora je uvedeno několik kontaktů (telefon, korespondenční i emailová adresa), → poukazuje na důvěryhodnost zdroje- stránka po obsahové stránce je srovnatelná s jinými články zabývající se touto tématikou.„Sociální pedagogika“ MUNI [on-line]. 2012 [citováno 2012–10–18]. Dostupnéna: http://www.muni.cz/study/fields/273/graduates_employment?lang=cs.- Informace pochází z webových stránek Masarykovy univerzity, které informují o jednom z mnoha oborů, které jsou na univerzitě v současné době realizovány. Webové stránky univerzit by měly poskytovat pravdivé, přesné a objektivní informace.8) ObrázekObr. č. 1: Počet absolventů oboru sociální pedagogikaZdroj: Pukyšová [online]

×