Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

1,003
-1

Published on

Chapter 0

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,003
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Report Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

 1. 1. (หน้ า ปก)
 2. 2. สรุปผลการสำารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทยประจำาปี 2554 และประมาณการปี 2555
 3. 3. สรุ ป ผลการสำ า รวจตลาดเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารของประเทศไทยTh ail an d ICT Market 2011 and Outlook 2012เอกสารเผยแพร่ISBN 978-616-12-0053-4พิ ม พ์ ค รั ้ ง ที ่ 1 (เมษายน 2555)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำาซำ้า และดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นCopyright©2011 by:National Science and Technology Development AgencySoftware Industry Promotion Agency (Public Organization)จัดทำาโดย:ฝ่ า ยวิ จ ั ย นโยบาย สำ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธินตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2353 โทรสาร 0-2564-6860http://www.nstda.or.th/prs/สำ า นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
 4. 4. มหาชน)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ บีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210โทรศัพท์ : 0-2141-7100 โทรสาร : 0-2143-8051เว็บไซต์ http://www.sipa.or.th สารบัญ ภาพรวม A1 ถึง A6 ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 1-1 ถึง 1-23 ตลาดสือสาร ่ 2-1 ถึง 2-35 ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และบริการ 3-1 ถึง 3-17 ซอฟต์แวร์ กรอบนิยาม และวิธีการสำารวจ 4-1 ถึง 4-13 คณะทำางาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ 5-1 ถึง 5-4
 5. 5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 ภาพรวม (ICT Market Overview) ศู น ย์ เ ท ค โน โ ล ยี อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ห่ ง ช าติ(NECTEC) สำา นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ(NSTDA) และสำา นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (SIPA) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ได้ แ ก่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมสมองกลฝังตัวไท ย (TESA) ส มาค ม เค เ บิ้ ล ลิ่ ง ไท ย (TCA) ส ม า คม อุ ต ส า ห ก ร ร มคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ อุ ต สาหกรรม และสำา นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC) จัดให้มีการสำา รวจตลาดเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information andCommunications Technology: ICT) ของประเทศไทยประจำา ปี 2554และประมาณการมูลค่าตลาดปี 2555 ขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนนโยบายต่ า งๆของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ กิ จ กรรมก ารสำา ร วจ ต ล าด ในปี 2554 นั้ น เป็ นกิ จ กร ร ม ต่ อเนื่องจากการสำารวจซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องทุกปีนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมาโดยตลาด ICT ที่ ทำา การสำา รวจ ประกอบด้ ว ย ตลาดคอมพิ ว เตอร์ฮาร์ ด แวร์ (Computer Hardware) ตลาดสื่ อ สาร (Communications)และตลาดซอฟต์แวร์ และบริ ก ารซอฟต์ แวร์ (Software and Software A-1
 6. 6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 1Services) การจัดเก็บข้อมูลมีขึ้นในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 –มีนาคม 2555 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ประกอบการรายหลักของตลาด (Key players) ผนวกกับการสำารวจด้วยแบบสอบถาม และการใช้ข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถื อ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ รายงานประจำา ปี และข่ า วสารต่างๆ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางการเติบโตที่ดีตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นผลดีต่อการใช้จ่ายสำาหรับสินค้าและบริ ก ารทางด้าน ICT ของประเทศ แต่ท ว่าการประสบภาวะอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นเขตภาคกลางของประเทศช่ ว งปลายปี ได้ ส่ ง ผลกระทบต่อการชะลอตัวของการผลิตสินค้าและบริการทางด้าน ICT รวมถึงกำาลังซื้อและการบริโภคของภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว จึงทำา ให้ อั ต ราการเติ บ โตของตลาด ICT ตำ่า กว่ าที่ ค าดการณ์ ไว้เดิม นอกจากนี้ เนื่ อ งจากคณะวิ จั ย ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษา1 ในปี 2554 ได้ทำำกำรปรับปรุงวิธีกำรศึกษำมูลค่ำตลำด ICT ใหม่ โดย ไม่นับรวมมูลค่ำตลำดบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ (Computer Services) ดังเช่นปีที่ผ่ำนมำ แต่ได้นำำบริกำรบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ไป รวมอยู่ในตลำดซอฟต์แวร์ แล้วเปลียนชื่อเรียกใหม่เป็น ตลำด ่ ซอฟต์แวร์ และบริกำรซอฟต์แวร์ (Software and Software Services) A-2
 7. 7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 2ขอบเขตการศึกษา และกรอบนิยามในตลาดซอฟต์แวร์ ทำาให้ภาพรวมตลาด ICT ในปีนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หากปรับฐานการประมาณการของซอฟต์แวร์ตามวิธีการของปีนี้พบว่ าประเทศไทยมี มู ล ค่ าตลาด ICT โดยรวมประมาณ 531,853 ล้า น 3บาท เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2553 ถึ ง ร้ อ ยละ 6.3 อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ าสั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ตลาดในกลุ่ ม ต่ า งๆ ยั ง คงในรู ป แบบเดิ ม กล่ า วคื อ มู ล ค่ าตลาดส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 76.9 (มูลค่าราว 4แสนล้านบาท) ขณะที่ลำาดับรองลงมา ได้แก่ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ ตลาดซอฟต์แวร์ และบริ ก ารซอฟต์ แวร์ โดยมี สัด ส่ว นร้ อยละ 17.6และ 5.5 ของมูลค่ าตลาด ICT ตามลำา ดับ และคาดว่าในปี 2555 ตลาดICT จะมีการเติบโตจากปี 2554 ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สายขยายตั ว มากขึ้ น ส่ ง ผ ล ให้ ค วาม ต้ อ ง ก าร อุ ป ก ร ณ์ ที่ ร อ ง รั บก า ร ใ ช้ ง า นอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การลงทุนทางด้าน IT ของภาครัฐและภาคเอกชนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ งาน IT เพื่อรองรั บการทำา งานเมื่ อ เกิ ด สภาวะพิ บั ติ ภั ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ต ลาดICT ของปี 2555 เติบ โตร้อ ยละ 11.2 หรือคิดเป็นมูล ค่ าตลาดประมาณ5.9 แสนล้านบาท2 สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้ในหัวข้อตลำดซอฟต์แวร์ และบริกำร ซอฟต์แวร์3 สำำหรับกำรเปรียบเทียบกับฐำนประมำณกำรเดิมนั้น ตลำด ICT ปี 2553 มีมูลค่ำตลำดเท่ำกับ 606,213 ล้ำนบำท ซึ่งจะทำำให้มูลค่ำ ตลำด ICT ปี 2554 เติบโตลดลงร้อยละ 12.3 A-3
 8. 8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 ตารางที ่ A-1: มู ล ค่ า ตลาด I CT * ของประเทศไทยปี 2554 และประมาณการปี 2555 มูลค่ ำ (ล้ำนบำท) สัดส่ วนตลำด ICT (%)โต (%) กำรเติบ ตลำด 2554 2555f 2554 2555f 53/54 54/55 1.Computer Hardware 93,589 112,705 17.6 19.0 2.9 20.4 3.Software & 2.Communications08,846 444,385 76.9 4 75.2 6.9 8.7 Software Services 29,418 34,481 5.5 5.8 10.1 17.2 รวมตลำด ICT 531,853 591,571 100 100 6.3 11.2หมายเหตุ: * นิยามของแต่ละตลาดกล่าวไว้ใน “กรอบ นิยามและวิธีการสำารวจ” และการสำารวจในปี 2554 นี้ไม่ รวมตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่บริการซอฟต์แวร์ เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะตลาด IT (Information Technology: IT) (ตารางที่ A-2) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตลาดคอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ ตลาดอุปกรณ์สื่อสารข้ อมู ล (Data Communication Equipment) และตลาด A-4
 9. 9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ พบว่า ตลาด IT ในปี 2554 โดยรวมมีมูลค่า 155,942 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2555 ตลาด IT จะเติบโต อยู่ที่ร้อยละ 16.9 โดยมีมูลค่าเป็น 182,327 ล้านบาท * ตารางที ่ A-2: มู ล ค่ า ตลาด IT ของประเทศไทยปี 2554 และ ประมาณการปี 2555 มูล (ล้ ค่ำ ำนบำท) สั วนตล IT (% กำรเติบโ (% ดส่ ำด ) ต ) ตลำด 2554 2555f 2554 2555f 54/55 54/551.Com puter H are ardw 93,589 112,705 60.0 61.8 2.9 20.42.D Com unication ata m Equipm (w w ent ired+ ireless) 32,935 35,141 21.1 19.3 6.3 6.73.Softw & Softw are are Services 29,418 34,481 18.9 18.9 10.1 17.2 รวมตล IT ำด 155,942 182,327 100 100 4.9 16.9หมายเหตุ : * ตลาด IT = ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ + ตลาดอุปกรณ์สือสารข้อมูล + ตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ่ เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มตลาด IT พบว่า ในปี2554 ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนการถือครองตลาดสูงสุด ด้วยสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 60 รองลงมา ได้ แ ก่ ตลาดอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และ ตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ โดยมี สั ด ส่ ว นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.1 A-5
 10. 10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555และ 18.9 ตามลำาดับ สังเกตได้ว่า คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนมูลค่าตลาดสูงมากในตลาด IT อันเนื่องมาจากตัวเลขของตลาดสื่อสารที่นำามาคำานวณในตลาด IT มีเพียงอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลประเภท Wireline และWireless ซึ่งมีมูลค่าตลาดไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสื่อสารโดยรวม (สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อตลาดสื่อสาร) ตารางที ่ A-3: มู ล ค่ า การใช้ จ ่ า ย ICT ปี 2554 จำ า แนกตาม ภาคผู ้ ใ ช้ ห ลั ก มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (%) ภาคผู้ใช้หลัก ภาคผู้ใช้หลัก Gover Corp SOHO Tota Gover Corp SOH Tota * nmen orate and l nment orate O* l ตลาด t and House and and State hold State House Enter Enterp hold prise rise1.Compute 12,71 24,61 56,26 93,5 13.6 26.3 60.1 100r 4 2 3 89Hardware2.Commun 162,720 246,1 408, 39.8 60.2 100 **ication 26 846 A-6
 11. 11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 25553.Software& 20,26 Software 9,149 NA - 31.1 68.9 NA 100 9Services*** *หมายเหตุ: SOHO = Small Office and Home Office ** ต ล า ด สื่ อ ส า ร (Communication) จ ะ มี ก า ร จั ด แ บ่ ง ก ลุ่ มเศรษฐกิจที่แตกต่างจากตลาด ICT อื่นๆ โดยตลาดดังกล่าวจำา แนกภาคเศรษฐกิ จ ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม Corporate, Small Office andHome Office (SOHO) and Household และ Operator ผู้ ซื้ อ ในกลุ่ มสุดท้ายมี การใช้ อุป กรณ์ สื่อสารประกอบกิ จการทางด้านโครงข่ ายของตนเอง ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารขายอุ ป กรณ์ ต่ อ ไปยั ง ภาครั ฐ ด้ ว ย จึ งทำา ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ย ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ก ลุ่ ม ภ า ค รั ฐ อ อ ก จ า ก ภ า คCorporate ดังเช่นตลาดอื่น การนำา เสนอในครั้งนี้จึงรวมภาคเศรษฐกิจดังกล่าวไว้ด้วยกัน *** มู ล ค่ า ซอฟต์ แวร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ในตารางเป็ น มู ล ค่ าการผลิต และมูลค่าซอฟต์แวร์ในที่นี้ไม่รวมมูลค่า Embedded SystemSoftware เมื่ อ พิ จ ารณาการใช้ จ่ า ยด้ า น ICT ในปี 2554 จำา แนกตามภาคเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ (Government and StateEnterprise) ภาคเอกชน (Corporate) และภาคครัวเรือนและธุรกิจครัว A-7
 12. 12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555เรือนขนาดเล็ก (SOHO and Household) ดังตารางที่ A-3 พบว่า ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT ที่ค่อนข้างสูงทั้งในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และตลาดสื่อสาร (ประมาณร้อยละ60) แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาในเชิ งมู ล ค่ า แล้ ว พบว่ า การใช้ จ่ ายของภาคครั วเรือนในตลาดสื่อสารสูงถึง 246,126 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการใช้จ่ายในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่มีเพียงมูลค่า 56,263 ล้านบาท นอกจากนี้จากการศึ ก ษาพบว่ า มู ล ค่ า ตลาดที่ เ กิ ด จากภาคเอกชนในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนสูงกว่ามูลค่าที่เกิดจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตารางที ่ A-4 : มู ล ค่ า การใช้ จ ่ า ย IT ปี 2554 จำ า แนกตามภาค ผู ้ ใ ช้ ห ลั ก มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (%) ภาคผู้ใช้หลัก ภาคผู้ใช้หลัก Gover Corp SOH Tota Gover Corp SOH Tota nment orat O l nment orate O and l ตลาด and e and and House State Hous State hold Enter ehold Enterp prise rise1.Computer 12,71 24,6 56,26 93,5 13.6 26.3 60.1 100 A-8
 13. 13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555Hardware 4 12 3 892.DataCommunica 32,9tion 28,819 4,116 87.5 12.5 100 35 Equipment*3.Software 20,2& Software 9,149 NA - 31.1 68.9 NA 100 69 Services**หมายเหตุ : *ตลาดอุ ป กรณ์ สื่ อ สารข้ อ มู ล (Data CommunicationsEquipment) จะมี ก ารจั ด แบ่ ง กลุ่ ม เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งจากตลาด ICTอื่นๆ โดยตลาดดังกล่าวจำา แนกภาคเศรษฐกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มCorporate, Small office and Home Office (SOHO) andHousehold และ Operator ผู้ ซื้ อ ในกลุ่ ม สุ ด ท้ า ยมี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ดั งกล่าวประกอบกิจการทางด้านโครงข่ายของตนเองในขณะเดียวกันก็มีการขายอุปกรณ์ต่อไปยังภาครัฐด้วย จึงทำาให้ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายของกลุ่ ม ภาครั ฐ ออกจากกลุ่ ม ของ Corporate ดังเช่ น ตลาดอื่ น การนำาเสนอในครั้งนี้ จึงรวมภาคเศรษฐกิจดังกล่าวไว้ด้วยกัน ** มูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในตารางเป็นมูลค่าการผลิ ต และมู ล ค่ า ซอฟต์ แ วร์ ใ นที่ นี้ ไ ม่ ร วมมู ล ค่ า Embedded SystemSoftware A-9
 14. 14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 2554 และประมำณกำรปี 2555 เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายตามภาคผู้ใช้หลักของตลาด IT (ตารางที่A-4) พบว่า ในปี 2554 ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสาร สูงถึงร้อยละ 87.5 หรือ 28,819 ล้านบาท ในขณะที่ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายทางด้านอุป กรณ์ สื่อสารข้อ มูลอยู่ที่ร้อยละ12.5 หรือเพียง 4,116 ล้านบาท สาเหตุที่ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายในส่วนของตลาดอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลน้อยมาก เป็นผลมาจากสินค้ าส่วนใหญ่ของตลาดดังกล่าวมีมูลค่าสูง เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มครัวเรือนจะเป็นผู้ใช้จ่ายหลักของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ร้อยละ 60.1 ของการใช้จ่ายทั้งหมด) เนื่องจากสิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ เ หมาะสำา หรั บ การใช้ ง านทั้ ง ในระดั บ ครั วเรือนและระดับองค์กร ผนวกกับปัจจุบันผู้บริโภคระดับครัวเรือนค่อนข้างมีบทบาทในการชี้นำาผู้ผลิตและผู้พัฒนาเทคโนโลยีตามที่ตนต้องการ ดังนั้นสินค้าที่ตอบสนองการใช้งานสำาหรับผู้ใช้ระดับครัวเรือนจึงมีให้เลือกอย่างมากมาย และผู้ผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เริ่มผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้ ง านของผู้ บ ริ โภคระดั บ ครั ว เรื อ นก่ อ นการใช้ งานในระดั บ องค์ ก ร ดั ง เช่ น แท็ บ เล็ ต พี ซี เป็ น ต้ น สำา หรั บ รายละเอี ย ดผลการศึกษาจากการสำารวจรายตลาดนั้น จะได้กล่าวในส่วนต่อไป A-10

×