NECTEC E-magazine Vol.1

1,165 views
1,122 views

Published on

NetHAM (Network Health Analysis & Monitoring)

ถือกำเนิดโดย โครงการวิจัยระบบดูแลเครือข่ายอัจฉริยะของห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การพัฒนา : ถูกพัฒนาขึ้นโดยการต่อยอดจาก open-source ชื่อ Nagios ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานและทรัพยากรบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NECTEC E-magazine Vol.1

  1. 1. มกราคม 2554 เน็รฟตเวิาวน รูลอม ใช เซิ เวอรด รก ก นใคร NetHAM
  2. 2. Editor’s Talkถายทอดเทคโนโลยี สำหรับเนื้อหาประจำฉบับเปนเรื่องราว เป น เรื ่ อ งราวในยุ ค ป จ ุ บ ั น ที ่ เ ครื อ ข า ยผาน e-Magazine... อิ น เทอร เ น็ ต มี บ ทบาทในชี ว ิ ต ประจำวั นนั บ ตั ้ ง แต ก ารก อ ตั ้ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี มากขึ้น หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เอกชน บริษัทขนาดใหญ วิสาหกิจ ขนาดหรือเนคเทค เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 กลางและขนาดยอม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้เปนเวลาเกือบถึง 25 ปแลวที่ โรงเรี ย นและชุ ม ชนต า งมี เ ครื อ ข า ยเนคเทคไดมีสวนสำคัญในการดำเนินงาน คอมพิวเตอรเปนของตนเอง การจะเขาถึงวิจัยพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อิ น เทอร เ น็ ต ทำได ง  า ยขึ ้ น เพราะการใหใหกับประเทศไทยในหลายดาน อีกทั้งการ บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) มีพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแขงขันสูง ทำใหคาบริการถูก ความนี้กาวไปอยางรวดเร็วมาก จนถึงในทุกวันนี้ ทาทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศแทบจะแยกไมออก คอมพิวเตอรตามหนวยงานและชุมชนทั่วกั บ การดำเนิ น ชี ว ิ ต ของประชาชนทั ่ ว ไป ไป คือ ทำอยางไรจึงจะบริหารจัดการใหแลว สำหรับสมาชิกผูติดตามอานเนื้อหา เครือขายที่มีอยูใชงานไดเต็มประสิทธิภาพสาระจากสารเนคเทคก็เชนเดียวกัน ทาน ปญหาที่พบบอยคือหนวยงานขนาดกลางจะไดพบเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ และขนาดเล็ก เชน โรงเรียน แหลงชุมชนนำเสนอที ่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค ป จ จุ บ ั น และ มักขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถการใชงานเพิ่มมากขึ้น สารเนคเทค ฉบับ ในการดูแลและจัดการเครือขาย และเมื่อมีe-Magazine จึงเกิดขึ้นมา นับจากนี้เปน ป ญ หาเกิ ด ขึ ้ น มั ก ไม ท ราบสาเหตุ แ ละไมตนไป ทานสามารถติดตามขอมูลขาวสารที่ สามารถแกไขเองไดตองรอผูเชี่ยวชาญมาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ แกไขให ทำใหเครือขายที่มีอยูถูกใชงานไดคอมพิวเตอรไดในรูปแบบ e-Magazine ที่ ไมเต็มที่ ทานหรือองคกรของทานประสบจะมี เ นื ้ อ หาสาระให ต ิ ด ตามเป น ประจำ ปญหาเหลานี้บางหรือไม สารเนคเทคฉบับทุกเดือน e-Magazine มีคำตอบที่นาสนใจ โปรด ติดตาม มกราคม 2554 3
  3. 3. Showcase Network ลม Server ดาวน เขาเว็บไมได … โปรดสงใครมาชวยฉันที ? แสดงสถานะอุปกรณ Network Monitoring System (NMS) จะเปนเครื่องมือคอยชวยเฝามองการทำงานของเครือขายคอยเก็บบันทึกสถานะการทำงานและแจงเตือนใหผูดูแลระบบเครือขายทราบ หากพบวาสวนหนึ่งสวนใดของเครือขายมีการทำงานที่ผิดปกติ หากองคกรไมมี NMS หรือผูดูแลระบบ ก็จะไมสามารถระบุปญหาที่เกิดขึ้น การแกปญหาจะทำไดชาลงหรือถาหากแกไดก็ไมทราบสาเหตุของปญหาและที่สำคัญ NMS ที่มีอยูในทองตลาดสวนใหญเปนซอฟตแวรที่นำเขามาจากตางประเทศ จะมีลักษณะเปนซอฟตแวรในเชิงพาณิชย (Commercial software) ที่มีราคาแพงและเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญที่มีกำลังทรัพย4 มกราคม 2554
  4. 4. NetHAMชวยใหการดูแลเครือขายเปนเรื่องหมูๆ ภาพ A, B: แสดงแผนผังสถานะ การทำงานของระบบเครือขาย (Topology) ชวยใหเห็นภาพรวม ของระบบชัดเจน และชวยใหวเิ คราะห หาตนเหตุของปญหาไดงายขึน  ้ NMS แบบ Commercial Software มีคาลิขสิทธิ์แพงมาก ไมเหมาะกับ SME หางราน และองคกรขนาดเล็ก หากปรับมาใชโอเพนซอรส ขอดีคือ ไมมีคาใชจาย แตอาจจะมีการใช งานที่คอนขางยุงยาก ซึ่งไมเหมาะ สำหรับผูใชที่ไมเชี่ยวชาญที่ตองมี ในเรื่องของระบบปฏิบัติการและ ระบบเครือขาย NMS แบบโอเพนซอรส ไมมีคาลิขสิทธิ์ ใชงานยาก Config ยาก ซับซอน เหมาะสำหรับผูดูแลระบบ ที่เชี่ยวชาญ NetHAM จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ของทุกองคกร และผูดูแลระบบที่ ตองการมี NMS ที่ใชงานงายแสดง A ภาพรวมของระบบได ช ั ด เจน และเรียกดูขอมูลหรือสถิติยอนหลัง เพื่อนำไปใชในการวิเคราะหปญหา แสดงปริมาณ เหมาะกับองคกรขนาดเล็กจนถึง องคกรขนาดกลางซึ่งมีเครือขาย แบนดวดท ิ คอมพิวเตอรที่ไมใหญมาก รวมทั้ง อาจไม ม ี ท ุ น ทรั พ ย ใ นการลงทุ น จัดหาซอฟตแวรมาใชงาน B มกราคม 2554 5
  5. 5. Showcase ภาพ D: แสดงตัวอยางหนาจอการควบคุมระบบ NetHAM เวอรชัน 2 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือขาย และลดภาระการดูแลเครือขาย NetHAMสามารถตรวจสอบอุปกรณเครือขายตางๆ ผานโพรโทคอล SNMP สามารถหา interface ตางๆ ของอุปกรณและเก็บขอมูลไดอยางอัตโนมัติ สามารถใชงานไดกับอุปกรณยี่หอตางๆ ที่ไดรับความนิยมในทองตลาด นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงใหมีการใชงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ชวยในเรื่องของความรวดเร็วในการเก็บขอมูลและแสดงผลโดยเฉพาะในเครือขายขนาดใหญ และเพิ่มเทคนิคอันชาญฉลาดสำหรับการวิเคราะหความผิดปกติจากผลของการตรวจสอบอยางอัตโนมัติ ซึ่งแตกตางจากซอฟตแวรอื่นที่ผูใชจำเปนตองระบุคาเกณฑของระดับความผิดปกติเองซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากมาก มีอะไรใน NetHAM Feature สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณประเภทสวิตชและเราเตอรหลากหลายยี่หอและรุน สามารถตรวจสอบปริมาณการใชแบนดวิดทของแตละลิงกในเครือขาย สามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของอุปกรณที่รองรับโพรโทคอล SNMP เชนขอมูล interface id จำนวนพอรต link capacity ฯลฯ มี user interface ที่เขาใจงายมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธกับผูใชมากขึ้น ทำใหเลือกดูขอมูลที่ตองการไดอยาง รวดเร็วขึ้น สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณแบบอัตโนมัติโดยไมตองอางอิง user-input threshold มกราคม 2554 7

×