Pclt brochure-maatopleidingen-2011-2012

 • 779 views
Uploaded on

pclt, praktijkcentrum, praktijkopleidingen, maatopleiding, Cursus, groendienst, groen, groenvoorziening, landbouw, mechanisatie, lassen, hydraulica, elektronica,

pclt, praktijkcentrum, praktijkopleidingen, maatopleiding, Cursus, groendienst, groen, groenvoorziening, landbouw, mechanisatie, lassen, hydraulica, elektronica,

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
779
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MEChAnISATIE LAndBouW GRoEn Praktijk oPleidingen oP maat een coMpleeT AAnboD voor STeDen en GeMeenTen, beDrIJven en Scholen
 • 2. voorWoorDGeachte,voor u ligt onze gloednieuwe brochure “praktijkopleidingen op maat”. In vergelijking metvoorgaande jaren, richt het praktijkcentrum zich niet louter meer naar de land- en tuinbouwof groendiensten. ook voor technische diensten, brandweer, sociale tewerkstelling, scholen,landelijke Gilde, Groene kring, klJ en zelfs voor bedrijven heeft het praktijkcentruminteressante opleidingen in het aanbod. voor kwalitatieve praktijkopleidingen met een hoogrendement moet u bij het pclT zijn!Sta mij toe onze vijf pijlers eens op een rij te zetten:Praktijk: In al onze opleidingen staat de praktijk centraal. na een korte theoretischeonderbouw steken we de handen uit de mouwen onder de deskundige begeleiding van onzeprofessionele lesgevers.kwaliteit: Al onze opleidingen worden continu geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Alsopleidingsverstrekker zijn wij erkend door het cedeo kwaliteitslabel.innovatie: Door onze goede contacten met de sector en beroepsverenigingen houden wij devinger nauw aan de pols bij de laatste trends en ontwikkelingen. Daarnaast investeren wijjaarlijks sterk in equipering en didactisch materiaal.Flexibiliteit: In onze opleidingen op maat worden inhoud, plaats en duur vastgelegd volgensde wensen en verwachtingen van de klant.Prijs: het pclT staat bekend om zijn zeer gunstige basisprijs voor professionelen.Groendiensten genieten nog steeds van een gunstprijs in het kader van onze gesubsidieerdeopleidingen.Wij zijn er van overtuigd dat deze brochure uw gids kan zijn bij het uitstippelen van een degelijkvormingsprogramma voor uw organisatie. Meer info over ons totale opleidingsaanbod vindtu op www.pclt.be.naast opleidingen kunt u bij het pclT ook terecht voor een bedrijfsaudit in functie vanproductie- en kwaliteitsverbetering. het pclT is onlangs als kenniscentrum door het IWTerkend voor advies rond technologieverkenning en via onze hydraulics Academy koppelen weonze gespecialiseerde opleidingen aan een interne rendementsmeting in uw bedrijf.voor meer inlichtingen en een opleidingsvoorstel op maat, kunt u steeds bij mij terecht.Tot binnenkort!dhR. nIEK MARIJSSEDirecteur PCLTniek.marijsse@pclt.be
 • 3. inhoudmechanisatiealgemene techniek P7 P7lASSen bASIS p7lASSen GevorDerD p7MeTSelen p8herSTellen vAn WeGen (nIeuW) p8logistiek P4GrAAfMAchIne Pp 9SchrAnklADer (bobcAT) (nIeuW) p9verreIker p 10hooGTeWerker p 10hefTruck p 11rolbruGbeDIener (nIeuW) p 11bullDoZer (nIeuW) p 12WIellADer (nIeuW) p 12G-rIJbeWJS p 13rIJbeWIJZen be - c/c1 - ce p 13veiligheid P 14vcA voor operATIonele MeDeWerkerS p 14vcA voor operATIonele leIDInGGevenDen p 14ehbo: hulpverlener (nIeuW) p 15hef- en TIlTechnIeken p 15veIlIG Werken op hooGTe (nIeuW) p 15vAkbekWAAMheID (nIeuW) p 16WeGSIGnAlISATIe p 17bA4: GeWAArSchuWDe (nIeuW) p 18bA5: bevoeGDe (nIeuW) p 18elektriciteit en elektronica P 19elekTrIcITeIT bASIS: lIchTInSTAllATIeS (nIeuW) p 19elekTrIcITeIT GevorDerD: SchAkelen vAn MoToren (nIeuW) p 19plc S7 SIeMenS p 20cAnbuS en ISobuS p 20proGrAMMeren vAn cAn conTrollerS p 20voerTuIGelekTronIcA (nIeuW) p 21AnAlYTISch STorInG Zoeken (nIeuW) p 21koelTechnIeken (nIeuW) p 21hYdraulica en Pneumatica P 23hYDrAulIcA prAkTIJk: houTSplITTer (nIeuW) p 23hYDrAulIcA prAkTIJk: TrekkerhYDrAulIcA (nIeuW) p 23hYDrAulIcA: onDerhouD en fouTAnAlYSe p 23hYDrAulIcA: pvG en loAD SenSInG p 24InDuSTrIËle pneuMATIcA (nIeuW) p 24hYAc MoDuleS p 24
 • 4. landbouwactua en innovatie P 27coMMon rAIl DIeSelMoTor (nIeuW) p 27TrAploZe TrAnSMISSIe (nIeuW) p 27GpS en precISIelAnDbouW p 28brAnDSTofbeSpArInG (nIeuW) p 28verkeerSWeTGevInG lAnDbouWvoerTuIGen p 28landbouwmachines en gebruikerstraining P 29TrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD Pp 29TrAcTor: onDerhouD en repArATIe p 29SpuITMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD p 30kunSTMeSTSTofSTrooIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 30AfSTellen vAn WenTelploeGen p 30hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 31MAAIDorSer: GebruIk en bASISonDerhouD p 31bAlenperS: GebruIk en bASISonDerhouD p 31elekTrIcITeIT op lAnDbouWvoerTuIGen p 34elekTronIcA op lAnDbouWvoerTuIGen p 34veehouderij P 35kI runDvee p 35klAuWverZorGInG bIJ runDvee p 35venTIlATIereGelInG In runDveeSTAllen (nIeuW) p 35prAkTIJkcurSuS vArkenShouDerIJ p 36SpecIAlISATIe: GeZonDheIDSInSpecTIe p 36venTIlATIereGelInG In vArkenSSTAllen (nIeuW) p 36diverse P 37bIJen p 37ZuIvel p 37rooMIJS p 37tuinbouw P 38SubSTrAATTeelT (nIeuW) p 38tiPs P 39groenvoorZieningtuinaanleg P 41GroenonDerhouD voor nIeuWe MeDeWerkerS Deel 1 p 41GroenonDerhouD voor nIeuWe MeDeWerkerS Deel 2 p 41verhArDInGen en TerrASSen p 42SpecIAlISATIe: nATuurSTeenTeGelS p 42SpecIAlISATIe: kASSeIen p 42GAZon en WATerDoorlATenDe verhArDInGen p 43SpecIAlISATIe: WATerDoorlATenDe verhArDInGen p 43
 • 5. bloeMenWeIDe p 44bloeMperken en ÉÉn-JArIGen p 44AfSluITInGen plAATSen p 45SpecIAlISATIe: DrAADAfSluITInG p 45SpecIAlISATIe: houTen AfSluITInGen p 45SpecIAlISATIe: hAGen AAnplAnTen p 45snoeien P 46SnoeIen: eSSenTIËle SnoeITechnIeken p 46beGeleIDInGSSnoeI vAn boMen p 46SnoeIen en verAnkerInG bIJ hoGe boMen p 47knoTTen vAn boMen en hAkhouTbeheer p 47Planten P 48plAnTenkennIS: ZoMerkenMerken Pp 48plAnTenkennIS: WInTerkenMerken p 48InheeMSe verSuS InvASIeve plAnTen (nIeuW) p 49onDerhouDSArM openbAAr Groen p 49GroeIplAATSInrIchTInG voor STADSboMen (nIeuW) p 50leI- en klIMplAnTen p 50herkennen vAn ZIekTen en plAGen p 51ecoloGISch Groenbeheer p 51SpecIAlISATIe: AlTernATIef onkruIDbeheer op verhArDInGen p 51GeoGrAfISch InforMATIeSYSTeeM (GIS) p 52opleIDInGen nATuur en boS p 52tuinmachines P 53TuInGereeDSchAp: GebruIk en bASISonDerhouD (nIeuW) Pp 53TuInMAchIneS: onDerhouD en repArATIe p 53GrASMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 54boSMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 54hAAGSchAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 54keTTInGZAAG: GebruIk en bASISonDerhouD p 55SpecIAlISATIe: ZAGen vAn houT onDer SpAnnInG p 55SpecIAlISATIe: reDDInGSTechnIeken (nIeuW) p 55GeMoTorISeerDe GronDWerkTuIGen: GebruIk en bASISonDerhouD p 56klepelMAAIer en hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 56TrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD p 57GrAAfMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD p 57algemene vaardighedencomPuter P 59Persoonlijke ontwikkeling (nieuw) P 60algemene voorwaarden & kortingsmogelijkheden P 62contact & routePlan P 63
 • 6. mechanisatie6
 • 7. algemene technieklASSen bASIS 4 dageninhoud didactische methode en materialenAangezien het pclT resultaatgericht werkt, mag u in deze ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’spraktijkopleiding uw eigen materiaal meebrengen om tijdens de ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseopleiding te herstellen. In deze praktijkopleiding komen volgende ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonderwerpen aan bod: ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Soorten lastoestellen en toepassingen˭ laselektroden en netaansluiting duur˭ veiligheidsmaatregelen en voorbewerking 4 dagen (28 uur)˭ lassen van evenwijdige lasnaden˭ liggende en staande hoeklas in lagen evaluatie van de cursisten˭ lassen van een I-naad permanente evaluatie˭ verbinding van buis op plat stuklASSen GevorDerD 4 dageninhoud didactische methode en materialenAangezien het pclT resultaatgericht werkt, mag u in deze ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’spraktijkopleiding uw eigen materiaal meebrengen om tijdens de ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseopleiding te herstellen. In deze praktijkopleiding komen volgende ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonderwerpen aan bod: ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Soorten lastoestellen en toepassingen˭ verschillende lastechnieken in functie van het materiaal: duur ˯ harde oplas (kraanbakken, ploegscharen, rotoregranden,…) 4 dagen (28 uur) ˯ Gietijzer lassen ˯ Aluminium-Ac lassen evaluatie van de cursisten ˯ Inox lassen permanente evaluatie ˯ plasma snijden of branden 7
 • 8. METSELEN 4 dagen INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Soorten metselgerief en toepassingen � Demo en praktijksessie ter plaatse � Plan lezen en uitzetten � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Basis bekisting en bewapening � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Samenstelling van goede mortel DUUR � Verschillende verbanden � Metselen van hoeken, strekken en topgevels 4 dagen (28 uur) � Metselen van een opening EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Voegen Permanente evaluatie HERSTELLEN VAN WEGEN 1 dag INHOUD DUUR � Het belang van goede wegherstelling 1 dag (7 uur) NIEUW!! � De juiste manier om koud asfalt te verwerken � Uitvoeren van reparaties met de kleine gietasfaltsmeltketel EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Het dichten van voegen en scheuren in het wegdek met Permanente evaluatie voegmassa DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Demo en praktijksessie ter plaatse � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen8
 • 9. logistiekGrAAfMAchIne 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnTijdens de winterperiode staat de pclT praktijkhal twee maanden ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sexclusief gereserveerd voor de opleidingen graafmachine. Maar ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseook bij u ter plaatse komen wij met plezier de bodem bewerken. ˭ elke cursist beschikt over een graafmachine, variërend in merkIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: en model˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Soorten graafmachines en toepassingen˭ Stabiliteit en evenwichtsverbetering 3 dagen (24 uur)˭ rij en manoeuvreertechnieken EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ uitzetten van plans˭ nivelleren in combinatie met een lasertoestel ˭ permanente evaluatie˭ Maken van sleuven, taluds en vijvers ˭ proef (theorie + praktijk)˭ basisonderhoud en checklist ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘bestuurder graafmachine’van deze opleiding bieden wij ook een korte opfrissing voor het hernieuwen van het attest aan.SchrAnklADer (bobcAT) 1 dagInhoud duuRIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (8 uur) nIEuW!!˭ veiligheid en verantwoordelijkheden˭ Startcontrole en gebruikersinspectie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Soorten schrankladers en toepassingen ˭ permanente evaluatie˭ Stabiliteit en evenwichtsverbetering ˭ proef (theorie + praktijk)˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘bestuurder˭ basisonderhoud en checklist schranklader’dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen 9
 • 10. VERREIKER 1 dag INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Veiligheid en verantwoordelijkheden � Demo en praktijksessie ter plaatse � Startcontrole en gebruikersinspectie � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Soorten verreikers en toepassingen � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Rij en manoeuvreertechnieken DUUR � Grondstapeling en stapelen in rekken 1 dag (8 uur) � Voorzetapparatuur � Gebruik van personenmand en voorzetstukken EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Basisonderhoud en checklist � Permanente evaluatie � Proef (theorie + praktijk) � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder verreiker’ HOOGTEWERKER 1 dag INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Veiligheid en verantwoordelijkheden � Demo en praktijksessie ter plaatse � Startcontrole en gebruikersinspectie � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Soorten hoogtewerkers en toepassingen � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Rij en manoeuvreertechnieken DUUR � Gebruik telescooparm 1 dag (8 uur) � Nooddaalsysteem � Basisonderhoud en checklist EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Permanente evaluatie � Proef (theorie + praktijk) � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder hoogtewerker’10
 • 11. HEFTRUCK 4 dagenINHOUD DUURIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 4 dagen (32 uur)� Veiligheid en verantwoordelijkheden� Startcontrole en gebruikersinspectie EVALUATIE VAN DE CURSISTEN� Soorten heftrucks en toepassingen � Permanente evaluatie� Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Proef (theorie + praktijk)� Rij en manoeuvreertechnieken � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder� Precisiestapeling heftruck’� Basisonderhoud en checklistDIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN� Theoretische inleiding met cursusnota’s Van deze opleiding bieden wij ook een korte opfrissing� Demo en praktijksessie ter plaatse voor het hernieuwen van het attest aan.� Elke cursist beschikt over een heftruck, variërend in merk en model� Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenROLBRUGBEDIENER 1 dagINHOUD DUURIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (8 uur) NIEUW!!� Veiligheid en verantwoordelijkheden� Startcontrole en gebruikersinspectie EVALUATIE VAN DE CURSISTEN� Rolbrug met peer- of radiobediening � Permanente evaluatie� Hoofdschakelaar, bedieningsmiddelen en signalisatiemiddelen � Proef (theorie + praktijk)� Dempen en vermijden van de slingerbeweging � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest� Gebarentekens en radiocommunicatie kunnen toepassen ‘Bediener rolbrug’� Een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken� Basisonderhoud en checklistDIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN� Theoretische inleiding met cursusnota’s� Demo en praktijksessie ter plaatse� Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking� Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen 11
 • 12. bullDoZer 2 dagen Inhoud duuR ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 2 dagen (16 uur) nIEuW!! ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie ˭ Soorten bulldozers en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ permanente evaluatie ˭ Werken en rijden langs de openbare weg ˭ proef (theorie + praktijk) ˭ laden en lossen van de machine op een dieplader ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ basisonderhoud en checklist ‘bestuurder bulldozer’ dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen WIellADer 1 dag Inhoud duuR ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 1 dag (8 uur) nIEuW!! ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie ˭ Soorten wielladers en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ permanente evaluatie ˭ Werken en rijden langs de openbare weg ˭ proef (theorie + praktijk) ˭ laden en lossen van de machine op een dieplader ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ basisonderhoud en checklist ‘bestuurder wiellader’ dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen12
 • 13. 40rIJbeWIJS G (TrAcTorrIJbeWIJS) km 8 uurInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet G-rijbewijs is geldig voor land- of bosbouwtractoren en ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsehun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als ˭ rijschooltractor en aanhangwagen van het pclT ter beschikkinglandbouwmateriaal, landbouwmotor of maaimachine. Iedereen duuRgeboren na 30/09/1982 is wettelijk verplicht een G-rijbewijs tebehalen om met een tractor op de openbare weg te rijden. 8 uur + praktijkexamenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: doELGRoEP˭ Groepsessie met maximum 3 kandidaten (2 uur) ˯ Theorie Minstens 16 jaar en geslaagd zijn voor het specifiek theoretisch ˯ Tractorkennis examen G en niet vervallen verklaard zijn tot het recht van het ˯ Inoefenen manoeuvres besturen van voertuigen van categorie c.˭ Individuele begeleiding (6 uur) EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ oefenen op de weg met lesgever ˯ examenbegeleiding ˭ permanente evaluatie˭ examen ˭ officieel erkend examen ˭ elke geslaagde cursist ontvangt zijn officieel rijbewijs GrIJbeWIJS be (AuTo MeT AAnhAnGWAGen) 8 uurInhoudom op de openbare weg een auto met aanhangwagen van meer dan 750 kg te besturen is het rijbewijs be wettelijk verplicht. het trek-kend voertuig kan zowel een personenwagen, bestelwagen of lichte vracht (tot 3,5 ton) zijn.rIJbeWIJS c/c1 (vrAchTWAGen) 14 uurInhoudom op de openbare weg een vrachtwagen besturen is het rijbewijs c/c1 wettelijk verplicht. Deze opleiding omvat 6 uur theorie met gratishandboek, een gratis proefexamen en 8 uur praktijk.rIJbeWIJS ce (vrAchTWAGen MeT 8 uuropleGGer)Inhoudom op de openbare weg een vrachtwagen met oplegger of aanhangwagen te besturen is het rijbewijs ce wettelijk verplicht. Dit rijbe-wijs omvat automatisch ook het rijbewijs be. 13
 • 14. veiligheid vcA voor operATIonele MeDeWerkerS 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het vcA-certificaat is een nationaal erkend instrument waarmee handboek bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor duuR veiligheid op de werkvloer. Deze opleiding geeft de operationele medewerker meer inzicht over veiligheid, gezondheid en welzijn 1 dag (8 uur) op het werk. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn bod: ˭ Wetgeving en certificatie ˭ officieel erkend examen ˭ pbM’s ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ Milieu ‘basisveiligheid’ ˭ risico’s en ongevallen ˭ Gevaarlijke producten ˭ Gereedschap en machines ˭ lasten tillen, dragen en hijsen ˭ Signalisatie ˭ voorbeeldvragen en examen vcA voor operATIonele leIDInGGevenDen 2 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het vcA-certificaat is een nationaal erkend instrument waarmee handboek bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor veiligheid op de werkvloer. Deze opleiding geeft de leidinggevende meer duuR inzicht over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. In deze 2 dagen (16 uur) opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Wetgeving en certificatie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ pbM’s ˭ officieel erkend examen ˭ Machines en gereedschappen ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘veiligheid ˭ Methodes om veilig werken te bevorderen voor operationeel leidinggevenden’ ˭ Werken op hoogte ˭ Signalisatie ˭ voorbeeldvragen en examen14
 • 15. ehbo: hulpverlener 2 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEneen opleiding eerste hulp in het bedrijf kan de gevolgen van een ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!ongeval beperken. Want door een goede eerste hulp te bieden, ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsewordt de genezing bevorderd en worden restletsels beperkt. ˭ oefen- en verbandmateriaal ter beschikkingDe cursus is in hoofdzaak praktisch opgevat, de theorie wordt tot duuRzijn essentie beperkt. In deze praktijkopleiding komen volgende 2 dagen (16 uur)onderwerpen aan bod:˭ bedrijfs ehbo EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ benadering ongevalssituatie ˭ officieel erkend examen˭ bloedingen en bloedstelping ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest:˭ Wondverzorging ‘hulpverlener’˭ verbandleer (kruisverband, doekverband, …)˭ Transport van slachtoffers Wij kunnen u eveneens de opleiding initiatie EhBo (7 uur) aan-˭ reanimatie bieden. Contacteer ons voor meer informatie.˭ examenhef- en TIlTechnIeken 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn een fysiek belastende sector krijgt men veelvuldig te maken ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’smet medische afwezigheden door vermoeidheid en rugklachten. ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseDoor een correcte werkmethode toe te passen, kun je echter veel ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonheil voorkomen! In deze opleiding komen volgende onderwer-pen aan bod:˭ Anatomie van de rug duuR˭ Meest voorkomende rugproblemen: wat? oorzaak? 1 dag (7 uur)˭ oorzaak van nekklachten˭ repetitive strain injuries (rSI): wat? omgaan met rSI˭ correcte heftechniek˭ ergonomie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Stress: oorzaken, voorkomen, omgaan, … ˭ permanente evaluatie˭ praktijkoefening via dagdagelijkse handelingen ˭ elke cursist ontvangt het officieel attest ‘hef en tiltechnieken’veIlIG Werken op hooGTe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnSinds 2005 is iedereen die op een stelling werkt wettelijk ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse nIEuW!!verplicht om een opleiding te volgen. Dit geldt zowel voor deverantwoordelijken als voor de personen die op een stellingwerken en de stellingen monteren. In deze opleiding komenvolgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) 1 dag (7 uur)˭ veilig werken op een ladder˭ Soorten stellingen en materiaalkennis˭ Montage en demontage van een modulaire stelling EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ controle van ladders en stellingen ˭ permanente evaluatie˭ Gebruik valbeveiliging ˭ elke cursist ontvangt het officieel attest ‘Werken op hoogte’ 15
 • 16. opleIDInGen vAkbekWAAMheID nIEuW!! volgende opleidingen richten zich in de eerste plaats tot alle beroepschauffeurs met een rijbewijs c en ce. om hun bestaande rijbewijs te verlengen zijn zij namelijk verplicht een nascholing van 35 uren cursus te volgen over een tijdspanne van 5 jaar. onderstaande modules duren elk 7 uur, waardoor u na 5 opleidingsdagen het totale aantal uur van 35 behaalt. Deze opleidingen staan ook open voor andere geïnteresseerden die de technieken van rationeel, economisch of defensief rijden onder de knie wensen te krijgen. hieronder krijgt u meer informatie betreffende de inhoud per module: rATIoneel rIJDen 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Directe en indirecte (spiegels) kijktechniek ˭ Spiegels correct afstellen en dodehoekmeting ˭ veiligheidsvoorzieningen ˭ Goede kijktechniek toepassen ˭ Moderne motor en aandrijflijn ˭ Traagheid van het voertuig laten voelen en optimaal leren benutten ˭ koppeling sparend rijden ˭ rationeel rijden in de praktijk lADInG Zekeren 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Wettelijke en natuurkundige basis ˭ controle van de lading (gewicht, aantal, zwaartepunt, vorm, …) ˭ Stabiliteit en ladingsplan ˭ lading- en zekeringplan ˭ Diverse opspanmiddelen ˭ controle van sjorringen en vastzetinrichtingen ˭ Inrichtingen en hulpmiddelen ˭ correct gebruik van laad- en losmachines ˭ klem- en vastzettechnieken econoMISch rIJDen 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Moderne motor en aandrijflijn ˭ Traagheid van het voertuig laten voelen en optimaal leren ˭ het vermogen, koppelkromme, specifiek verbruik benutten ˭ Techniek en correct gebruik van de koppeling, ˭ koppelingsparend rijden versnellingsbakken en achterbrug ˭ economisch rijden in de praktijk ˭ In welke omstandigheden rij je op ‘koppel’ en op ‘vermogen’? ˭ De toerenteller leren gebruiken om goede schakeldiagrammen te bekomen16
 • 17. DefenSIef rIJDen 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie Praktijk˭ verkeerswetgeving en intern reglement of ˭ controle van het voertuig (extern en intern), de aanhangwagen chauffeurshandboek en de boorddocumenten.˭ voordelen van het preventief, defensief en ecologisch rijgedrag. ˭ Technische aspecten en de invloed op de veiligheid.˭ oorzaken van veel voorkomende ongevallen ˭ Manoeuvres: technische slalom, achteruit parkeren, achteruit˭ rijgedragfactoren en beïnvloeding op de prestaties in rechte lijn,… ˭ Anticiperen en noodstop ˭ kijktechniek en inschatten van afstand ˭ kostenbesparend rijdenrIJ- en ruSTTIJDen 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie Praktijk˭ vermoeidheid en rij- en rusttijden ˭ Analoge tachograaf (schijf correct invullen, gebruiken)˭ Aansprakelijkheid ˭ Digitale tachograaf oefenen met demotoestel. Met dit toestel kunnen alle (zowel goede als foute) situaties gesimuleerd worden om op een snelle en efficiënte manier inzicht te krijgen in het optimale gebruik van de digitale tachograaf.veIlIGheID 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie en praktijk˭ Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector˭ Gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak˭ risico’s in de transportsectorWeGSIGnAlISATIe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnDeze opleiding richt zich tot de verantwoordelijken voor het Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’saanbrengen van wegsignalisatie op de openbare weg. In deze duuRopleiding komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:˭ korte introductie rond het doel van de wegsignalisatie 1 dag (7 uur)˭ Soorten werfaankondiging en verkeersborden EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ veiligheid en plaatsen van signalisatie˭ bescherming van de arbeiders op de mobiele werkplaatsen ˭ permanente evaluatie˭ verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ˭ proef (theorie + praktijk) 17
 • 18. bA-4 ‘GeWAArSchuWDe’ 1 dag Inhoud duuR een bA4 attest ontvangt u na een opleiding en proef waarin u 1 dag (8 uur) nIEuW!! leert welke risico’s verbonden zijn aan het werken in elektrische EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn installaties. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische test ˭ basisbegrippen elektriciteit ˭ De werkgever kan op basis van deze resultaten beslissen om ˭ Schakel en beveiligingsapparatuur al dan niet een bekwaamheidsattest af te leveren aan de ˭ bedieningshandelingen en elektrotechnische werkzaamheden werknemer ˭ risico’s bij werken met elektriciteit ˭ vitale vijf: vrijschakelen, vergrendelen, meten, aarden en afbakenen dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’s ˭ Toegepaste cases bij voorkeur met bedrijfsspecifiek foto- materiaal (elektriciteitskasten, handgereedschap, e.d.) bA-5 ‘bevoeGDe’ 2 dagen Inhoud duuR een bA5 attest ontvangt u na een opleiding en proef waaruit blijkt 2 dagen (16 uur) nIEuW!! dat u ‘bevoegd’ bent voor het werken aan elektrische installaties. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ basisbegrippen elektriciteit ˭ Theoretische test ˭ Schakel en beveiligingsapparatuur ˭ De werkgever kan op basis van deze resultaten beslissen om ˭ Wettelijke aspecten al dan niet een bekwaamheidsattest af te leveren aan de ˭ elektrisch materieel werknemer ˭ beschermingstechnieken ˭ Werkzaamheden van de bA-5 ˭ ehbo dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’s ˭ Toegepaste cases bij voorkeur met bedrijfsspecifiek foto- materiaal (elektriciteitskasten, handgereedschap, e.d.)18
 • 19. elektriciteit enelektronicaelekTrIcITeIT bASIS: lIchTInSTAllATIeS 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen voor ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!de praktijkopleidingen elektriciteit. ˭ Demo en praktijksessie in het elektriciteits-In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: lokaal van het pclT˭ elektrische leidingen ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter˭ lichtschakelaars (types en plaats van opstelling) beschikking˭ lichtschakelingen uitvoeren duuR˭ Aarden van installaties˭ Situatieplan en elektrische keuring 3 dagen (21 uur)˭ oefeningen leidingschema’s EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ bescherming tegen overstroom, kortsluiting en overbelasting˭ Soorten driefasige stroomnetten permanente evaluatieelekTrIcITeIT GevorDerD: SchAkelen vAn 3 dagenMoTorenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen voor ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!de praktijkopleidingen elektriciteit. In deze praktijkopleiding ko- ˭ Demo en praktijksessie in het elektriciteits-men volgende onderwerpen aan bod: lokaal van het pclT˭ rechtstreeks schakelen van de motor ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter˭ Schakelen met contactoren beschikking˭ bediening van de motor van op meerdere plaatsen duuR˭ rechtstreeks aanzetten van de motor in 2 richtingen˭ links - rechts met controle lampen en eindschakelaar 3 dagen (21 uur)˭ Ster/driehoek krachtstroomkring EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Zoekoefeningen permanente evaluatie 19
 • 20. plc S7 SIeMenS 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s voor de praktijkopleidingen plc. In deze praktijkopleiding komen ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse volgende onderwerpen aan bod: ˭ plc’s, laptops en didactisch materiaal van het pclT ter ˭ Wat is een plc? beschikking ˭ Werken met functies en functiebouwstenen duuR ˭ Soorten schakelelementen ˭ Motorschakelingen programmeren 3 dagen (21 uur) ˭ Soorten teller en timerfuncties EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Digitale en analoge informatie ˭ Analoog signaal digitaliseren permanente evaluatie ˭ Decimale waarde van een analoog signaal interpreteren cAnbuS en ISobuS 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod : ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ cAnbus en ISobus netwerk ˭ praktijkoefeningen op een landbouwtractor van het pclT ˭ het oSI-model ˭ uitvoeren van metingen met digitale multimeter, scoop en ˭ De fysische, datalink, netwerk en applicatielaag cAnalyzer ˭ het transportprotocol duuR ˭ De virtual terminal (vT) ˭ De taskcontroller 1 dag (7 uur) EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatie proGrAMMeren vAn cAn conTrollerS 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ Aansturen van actuatoren (relais en transistor output) met een schakelaar of een potentiometer als digitaal of analoge EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn input permanente evaluatie ˭ pWM output, display en key’s ˭ programmeren van cAn communicaties Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. ˭ Aansturen van Dc motoren Contacteer ons voor meer informatie. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ praktijkoefeningen op programmeerbare cAn controllers in het computerlokaal ˭ uitvoeren van metingen met digitale multimeter, scoop en cAnalyzer20
 • 21. voerTuIGelekTronIcA 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod : ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!˭ Soorten stroom en gebruik digitale multimeter ˭ Demo en praktijkoefeningen in het˭ Analoge, digitale en periodieke signalen elektronica labo van het pclT˭ Digitale oscilloscoop ˭ uitvoeren van metingen met digitale˭ Multivibratoren multimeter, scoop en cAnalyzer˭ Geïntegreerde schakelingen – spanningsregelaar duuR˭ Dc en stappenmotoren˭ Sturen en regeling 1 dag (7 uur)˭ computer EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatieAnAlYTISch STorInG Zoeken 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnna deze opleiding weten de deelnemers hoe ze een storing kun- ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!nen herkennen en detecteren. In deze praktijkopleiding komen ˭ Demo en praktijkoefeningen in hetvolgende onderwerpen aan bod: elektronica labo van het pclT˭ Wat is een storing? duuR˭ Storingzoeken: een vak apart˭ het toetsen van de mogelijke oorzaken 1 dag (7 uur)˭ Speuren naar verschillen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ het toetsen van de mogelijke oorzaken˭ Tips voor het aanpakken van aanloopproblemen permanente evaluatie˭ Methodische aanpak van storingenkoelTechnIeken 5 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnna deze opleiding hebben de deelnemers een beter begrip van een ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!aantal beginselen en basisprincipes van koeltechnieken zodat er ˭ Demo en praktijksessie in het koeltechnischsneller kan gereageerd worden in bepaalde situaties. labo van het pclTIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ Algemeen werkingsprincipe van de koelinstallatie˭ natuurlijke begrippen 5 dagen (35 uur)˭ koelmiddel en smeermiddelen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ compressoren en condensors˭ expansieventielen permanente evaluatie˭ het h-logp diagram van Mollier˭ opstarten van een koelinstallatie˭ handelwijze bij reparatie en onderhoud˭ opsporen van fouten 21
 • 22. In samenwerking met:22
 • 23. hYdraulicahYDrAulIcA prAkTIJk: houTSplIJTer 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica door zelf ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!een houtsplitter samen te stellen. het pclT beschikt over een ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulica-technisch volledig uitgerust lokaal voor de praktijkopleidingen lokaal van het pclThydraulica. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwer- ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur vanpen aan bod: het pclT ter beschikking˭ Theoretische basis rond druk en debiet duuR˭ Werking van verschillende componenten˭ keuze en grootte van de componenten 3 dagen (21 uur)˭ Samenstelling van de houtsplitter EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatiehYDrAulIcA prAkTIJk: TrekkerhYDrAulIcA 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica aan de hand ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!van toegepaste trekkerhydraulica. het pclT beschikt over een ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulica-technisch volledig uitgerust lokaal voor de praktijkopleidingen lokaal van het pclThydraulica. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwer- ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur vanpen aan bod: het pclT ter beschikking˭ Theoretische basis rond pomptypes en stuurschuiven duuR˭ open en gesloten center, load sensing 3 dagen (21 uur)˭ hydraulische toepassingen op de tractor: ˯ buitendienst kleppen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ Snelheidsregelingen permanente evaluatie ˯ power beyond ˯ Stikstofaccumulator ˯ orbitrol besturinghYDrAulIcA: onDerhouD en fouTenAnAlYSe 6 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica door ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’smiddel van onderhoud en foutanalyse op machines. het pclT ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulicalokaal van het pclTbeschikt over een technisch volledig uitgerust lokaal voor de ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur van het pclT terpraktijkopleidingen hydraulica. In deze praktijkopleiding komen beschikkingvolgende onderwerpen aan bod: duuR˭ Grondbeginselen, hydraulische olie, druk en volumestroom 6 dagen (42 uur)˭ pompen en motoren˭ overdrukkleppen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Debietsregelingen permanente evaluatie˭ verbindingselementen en buizen plooien˭ filters en cilinders 23
 • 24. hYDrAulIcA: pvG en loAD SenSInG 6 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn Door de snelle evolutie op hydraulisch gebied is het niet meer ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s voldoende om de basishydraulica alleen onder de knie te hebben. ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulicalokaal van het pclT voor mensen die reeds goed op de hoogte zijn van hydraulica ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur van het pclT ter gaan we daarom wat dieper in op load Sensing, pvG ventielen en beschikking hydrostatische tractie. In deze praktijkopleiding komen volgende duuR onderwerpen aan bod: 6 dagen (42 uur) ˭ Stuurschuiven, terugslagventielen en overdrukkleppen ˭ Trekkerhydraulica EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ pvG ventielen permanente evaluatie ˭ load Sensing ˭ hydrostatica InDuSTrIËle pneuMATIcA 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze opleiding bestuderen de deelnemers de werking ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! van pneumatische componenten (perslucht) en de meest ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse voorkomende schakelingen. Je leert ook storingen analyseren en duuR ‘troubleshooten’. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (21 uur) ˭ Algemene beginselen van de pneumatica EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Samenstellende delen van een pneumatische installatie ˭ Structuur en schema’s permanente evaluatie ˭ ontwerp, werking en gebruik van cilinders met enkelvoudige en dubbelvoudige werking ˭ preventief onderhoud en storingsanalyse ˭ electropneumatica ˭ Gebruik en werking van elektroventielen 3/2 en 5/2 hYAc MoDuleS begin 2010 werd binnen het pclT een nieuwe afdeling hYAc opgericht. hYAc voluit hydraulics Academy staat in voor de opleidingen hydraulica binnen het pclT. via hYAc richt het pclT zich specifiek tot bedrijven, organisaties en geïnteresseerden die veelvuldig met hydraulica in contact komen. hieronder vindt u een overzicht van korte specialisatie modules waarvan de onderwerpen, naar wens kunnen gecombineerd worden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot een interne audit waarin wij met gespecialiseerde meetapparatuur uw hydraulisch systeem analyseren en verder optimaliseren. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie. SpecIAlISATIe: hYDrAulISche olIehuIShouDInG 1 dag Inhoud hydraulische olie, filtratie en onderhoud wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld in de praktijk. nochtans komen 80 % van de machinestilstanden voort door vuil in het hydraulisch systeem. In deze opleiding leren we de juiste hydraulische oliesoort bepalen in functie van de machine en werktijdstippen, het juiste filtersysteem kiezen en deskundig onderhoud op het juiste tijdstip uitvoeren.24
 • 25. SpecIAlISATIe: hooGrenDeMenT hYDrAulISche SYSTeMen 1 dagInhoudDoor het ontbreken van de nodige kennis worden hydraulische systemen ontworpen die wel functioneel werken maar een laag nuttigrendement hebben, waardoor de eindverbruiker uiteindelijk het slachtoffer wordt en een deel van zijn geldbeugel in warmte ziet opgaan.Door de juiste componenten te kiezen kan men zelf kostenreducties toepassen in het hele systeem.SpecIAlISATIe: pvG venTIelen 1 dagInhoudvandaag zijn de pvG’s van Sauer-Danfoss één van de meest volledige modulaire hydraulische ventielen met een gunstige prijs/kwali-teitsverhouding op de markt. hun complexiteit vraagt echter een zekere kennis om de juiste en goedkoopste modulaire samenstellingte kiezen binnen een hydraulisch systeem, om niet alleen functioneel, maar ook optimaal te kunnen werken.SpecIAlISATIe: poMpreGelSYSTeMen 1 dagInhoudIn de hydraulica werken we met verschillende pompregelsystemen zoals open center, Gesloten center of Gesloten center load Sens-ing. Maar wanneer gebruik je juist welk systeem en wat zijn nu de voor- en nadelen van elk systeem? leer zelf eenvoudige hydraulischecircuits bouwen van de verschillende pompregelsystemen om het zelf te ervaren.SpecIAlISATIe: GeSloTen cenTer loAD SenSInG 1 dagInhoudhet Gesloten center load Sensing pompregelsysteem wordt veelvuldig gebruikt op tractoren. Maar wat zijn nu de voor- en nadelenvan dit systeem? leer meer over de concrete toepassing van dit systeem op tractoren. van power beyond aansluitingen tot druk- endebietmetingen.SpecIAlISATIe: SnelheIDSreGelInGen 1 dagInhoudIn deze specialisatie nemen we de verschillende debietsregelingen en hun symbolen onder de loep. We bouwen opnieuw enkelehydraulische circuits in de verschillende pompregelsystemen om de grootteorde van het energieverlies zelf te ervaren. Daarnaastbespreken we nog het onderscheid tussen belastings afhankelijke of belastings onafhankelijke snelheidsregelingen.SpecIAlISATIe: nG6 – ceTop 3 kleppen 1 dagInhoudDe nG6 klep ook wel cetop-3 genoemd is de meest toegepaste industriële klep. De mogelijkheden die deze kleppen bieden wat betreftcompacte opbouw, bedieningsmogelijkheden (o.a. 12 v) maken dat deze kleppen ook op mobiele machines toegepast worden. In dezeopleiding leren we zowel schema’s bouwen met 1 stuurschuif oc of Gc als met een blok met meerdere Gc kleppen.SpecIAlISATIe: oc, Gc en GclS 1 dagInhoudIn deze specialisatie bekijken we de opbouw en werking van de verschillende pompregelsystemen: oc (open center), Gc (geslotencenter), GclS (gesloten center load sensing). leren we machines efficiënt aansluiten en bestuderen we het Gesloten center loadSensing pompregelsysteem in detail.SpecIAlISATIe: hYDroSTATISche TrAcTIe 1 dagInhoudDe hydrostatische uitrusting verschilt sterk ten opzichte van de hydraulische. het is een gesloten systeem waardoor bijkomendecomponenten in detail moeten bekeken worden. In deze specialisatie bekijken we de toepassingen op stationaire en mobiele machines,de keuze van de componenten en afstelling en onderzoeken we grondig de opstart procedure. 25
 • 26. landbouw26
 • 27. actua en innovatiecoMMon rAIl DIeSelMoTor 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnDe meeste landbouwmachines gebruiken een dieselmotor als ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!krachtbron. De techniek van deze dieselmotor is over de jaren ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaalheen sterk geëvolueerd: van traditionele mechanische systemen dieselmotoren van het pclTtot de elektronisch geregelde common rail motor. In deze prakti- ˭ Machines en didactisch materiaal van hetjkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: pclT ter beschikking˭ product concept en technische documentatie duuR˭ verschillende inspuitsystemen 1 dag (7 uur)˭ opbouw van het brandstofcircuit˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatieTrAploZe TrAnSMISSIe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnelk jaar worden er meer en meer trekkers verkocht uitgerust met ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!een traploze transmissie of variabele versnellingsbak. De techniek ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaalis betrouwbaar en er zijn heel wat voordelen, maar welk systeem transmissies van het pclTis geschikt voor uw toepassing? In deze praktijkopleiding komen ˭ Machines en didactisch materiaal van hetvolgende onderwerpen aan bod: pclT ter beschikking˭ product concept en technische documentatie duuR˭ powershift of cvT (continu variabele Transmissie) 1 dag (7 uur)˭ full powershift en Semi powershift transmissie˭ cvT techniek EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ kalibratie van transmissies permanente evaluatie˭ Systemen van de toekomst 27
 • 28. GpS en precISIelAnDbouW 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn GpS en precisielandbouw zijn niet langer toekomstmuziek. Maak ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s kennis hoe deze innovatieve technologieën ook in uw bedrijf ˭ Demo en praktijksessie met pclT stuurhulp en rTk van toepassing kunnen zijn. In deze praktijkopleiding komen stuurautomaat volgende onderwerpen aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Werking GpS en toepassingen in de landbouw duuR ˭ correctiesignalen 1 dag (7 uur) ˭ Stuurautomaat of stuurhulp ˭ Technische en kostprijsvergelijking van merken en systemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ opbouw en gebruik permanente evaluatie ˭ programmeren: kalibratie en afstelling ˭ rendement van GpS in vlaanderen ˭ precisielandbouw: registratie, mapping en sturing brAnDSTofbeSpArInG 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn brandstofbesparing kan op verschillende manieren in de land- en ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s tuinbouw. Door extra investeringen, maar ook door het toepassen ˭ Demo en praktijksessie met pclT demonstratiekit nIEuW!! van enkele eenvoudige en praktische tips. brandstofbesparing In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter ˭ resultaten ADlo brandstofproject pclT beschikking ˭ Investeren in functie van besparing duuR ˭ Tips voor brandstofbesparing in de akkerbouw 1 dag (7 uur) ˭ Tips voor brandstofbesparing in de voedermenging ˭ Tips voor brandstofbesparing op de weg EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatie verkeerSWeTGevInG lAnDbouWvoerTuIGen 3 uur Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn blijf op de hoogte van de nieuwe en verstrengde wetgeving Theoretische inleiding met cursusnota’s en foto’s betreffende het landbouwverkeer. duuR In deze infosessie komen volgende onderwerpen aan bod: 3 uur ˭ Wettelijke criteria ˭ voertuigen voor landbouwexploitatie of andere activiteiten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Signalisatie, boorddocumenten, afmetingen, … permanente evaluatie ˭ hoe breng ik mijn vergunningen in orde?28
 • 29. landbouwmachinesTrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnAls gebruiker van één of meerdere tractoren, bent u zonder ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’stwijfel tevreden over de hoogtechnologische capaciteiten van ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsedeze machines. Maar bent u wel volledig op de hoogte van alle ˭ Tractoren en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingspecifieke aspecten van uw trekkers? In deze praktijkopleiding ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenkomen volgende duuRonderwerpen aan bod:˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 1 dag (7 uur)˭ Soorten tractoren en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Actua en innovaties˭ Startcontrole en gebruikersinspectie permanente evaluatie˭ opbouw en werking van de tractor: ˯ Motor en versnellingsbak ˯ hydraulische en elektrische circuits ˯ olie en luchtfilters˭ cabine inrichting en dashboard˭ Aan- en afkoppelen van machines˭ basisonderhoud en checklistTrAcTor: onDerhouD en repArATIe 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnveel tractorgebruikers komen niet verder dan het smeren of ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sverversen van olie en filters. nochtans vraagt elke trekker jaarlijks ˭ Demo en praktijksessie in het pclTeen uitgebreide onderhoudsbeurt. In deze opleiding leert u het ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingbroodnodige om uw tractor in topconditie te houden. In deze ˭ eigen machines worden tijdens de opleiding op punt gezetpraktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ olie en vetten˭ Smeerpunten van de tractor 3 dagen (21 uur)˭ bandenspanning en toeloop voorbanden EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ batterij en zekeringkast˭ Algemeen onderhoud (lucht- en oliefilter) permanente evaluatie˭ vervangen van een wiel˭ onderhoud van remmen (schijven en trommels) 29
 • 30. SpuITMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dag Inhoud ˭ opsporen en oplossen van problemen het pclT beschikt sinds kort over een gloednieuwe didactische ˭ basisonderhoud en checklist spuitmachine waarop wij de volledige werking in detail kunnen dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn simuleren. Daarnaast demonstreren we ook met een gedragen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s model. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen ˭ Demo en praktijksessie in het pclT aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Soorten spuitmachines en toepassingen ˭ Actua en innovaties duuR ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie 1 dag (7 uur) ˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor ˭ Spuitboom, pomp, filters en kranen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ keuze van de spuitdoppen permanente evaluatie ˭ Spuitbeeldanalyse kunSTMeSTSTofSTrooIer: GebruIk en 1 dag bASISonDerhouD Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Soorten kunstmeststrooiers en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR ˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor ˭ Strooibeeldanalyse 1 dag (7 uur) ˭ Afdraaiproef en strooiproef met computeranalyse EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Dosering en kant strooien ˭ opsporen en oplossen van problemen permanente evaluatie ˭ basisonderhoud en checklist AfSTellen vAn WenTelploeGen 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Soorten wentelploegen en toepassingen ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Actua en innovaties ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ benaming van de verschillende ploegdelen ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Statische afstelling van de trekker-ploegcombinatie duuR ˭ beperken van wielslip ˭ Instellen van de ploeg te velde 1 dag (7 uur) ˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatie30
 • 31. hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT˭ Soorten hakselaars en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor˭ elektronica en hydraulica op hakselaars 1 dag (7 uur)˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatieMAAIDorSer: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnAls gebruiker van één of meerdere maaidorsers, bent u zonder ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’stwijfel tevreden over de hoogtechnologische capaciteiten van ˭ Demo en praktijksessie in het pclTdeze machines. Maar bent u wel volledig op de hoogte van alle ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingspecifieke aspecten van uw maaidorser? In deze praktijkopleiding ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenkomen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en verantwoordelijkheden˭ Soorten maaidorsers en toepassingen 1 dag (7 uur)˭ Actua en innovaties EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Startcontrole en gebruikersinspectie˭ opbouw en werking van de maaidorser: permanente evaluatie ˯ Motor en versnellingsbak ˯ hydraulische en elektrische circuits ˯ olie en luchtfilters˭ cabine inrichting en dashboard˭ basisonderhoud en checklistbAlenperS: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT˭ Soorten balenpersen en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor˭ elektronica en hydraulica op balenpersen 1 dag (7 uur)˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatie 31
 • 32. elekTrIcITeIT op lAnDbouWvoerTuIGen 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ basisbegrippen ˭ Startmotor, alternator, dynamo, batterij EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ elektrische aansluitingen op trekkers en aanhangwagens permanente evaluatie ˭ opbouw en laadcircuit ˭ opsporen van storingen Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. Contact- ˭ Wettelijke regelingen voor land- en tuinbouw eer ons voor meer informatie. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking elekTronIcA op lAnDbouWvoerTuIGen 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ elektronische componenten en sensoren ˭ Schakelingen maken EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Metingen uitvoeren met multimeter en digitale scoop permanente evaluatie ˭ opsporen van storingen en uitvoeren van foutenanalyse ˭ Studie en diagnose van cAnnetwerk met cAnalyzer Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn Contacteer ons voor meer informatie. ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking34
 • 33. veehouderijkI runDvee 4 dageninhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Anatomie en fysiologie ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio˭ hormonenwerking, dracht en werken met cervix duuR˭ bedrijfsbegeleiding˭ kI in de fokkerij, reglementering en stierenkeuze 4 dagen (24 uur)˭ kI techniek: EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ praktische inseminatieoefeningen ˯ Werken met container permanente evaluatie ˯ rietjes Indien u over de nodige theoretische voorkennis beschikt, kunnen wij u eveneens een verkorte praktijkopleiding aanbieden. Contacteer ons voor meer informatie.klAuWverZorGInG 3 dageninhoud duuRIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (24 uur)˭ bouw en ziekten van de ondervoet˭ bestrijding van kreupelheid EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ persoonlijke veiligheid permanente evaluatie˭ klauwverzorging op levend veedIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ praktijksessies op bedrijven in de regiovenTIlATIereGelInG In runDveeSTAllen 1 daginhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ begrippen rond stalklimaat en ventilatieregeling ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio nIEuW!!˭ belang klimatisatie en klimaatfactoren duur˭ hoe ventilatie van de stal aanpakken? 1 dag (7 uur)˭ huisvesting van vee (jongvee, melkvee of vleesvee)˭ verschillende stal- en ventilatiesystemen evaluatie van de cursisten˭ Dierenwelzijn permanente evaluatie 35
 • 34. prAkTIJkcurSuS vArkenShouDerIJ 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In de opleiding varkenshouderij ligt de klemtoon op het ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s praktische werkschema van een varkensbedrijf. In deze ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR ˭ bedrijfshygiëne ˭ ventilatie 3 dagen (24 uur) ˭ voeding en ziektes EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ vruchtbaarheid, bronstcontrole en kI ˭ Gezondheidsinspectie en exterieurbeoordeling varkens permanente evaluatie ˭ Drachtigheidscontrole ˭ praktijkverzorging biggen SpecIAlISATIe: GeZonDheIDSInSpecTIe 1 dag inhoud didactische methode en materialen In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Immuniteit en vaccinatie ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio ˭ Gezondheidsinspectie varkens ˭ exterieurbeoordeling varkens duur ˭ praktijkverzorging biggen 1 dag (7 uur) ˭ Ziekteleer: ˯ varkensziekteleer evaluatie van de cursisten ˯ Infectie- en huidaandoeningen permanente evaluatie ˯ Darm- en ademhalingstoestanden venTIlATIereGelInG In vArkenSSTAllen 1 dag inhoud didactische methode en materialen In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ begrippen rond stalklimaat en ventilatieregeling ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio nIEuW!! ˭ belang klimatisatie en klimaatfactoren duur ˭ Samenstelling van de lucht 1 dag (7 uur) ˭ Microklimaat ˭ berekening en instelling evaluatie van de cursisten ˭ klimaatregeling en ventilatiesystemen permanente evaluatie ˭ Dierenwelzijn en emissiearme stalsystemen36
 • 35. diversebIJen 3 dageninhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ bespreking bijenlichaam ˭ Demo en praktijksessie in de bijenhal van het pclT˭ ontwikkeling en taak van de werkbij, koning en dar˭ bijenstand duur˭ Gereedschap van de imker en zelf bijenkasten maken 3 dagen (21 uur)˭ omgang met bijen, bijensteken,…˭ Werkzaamheden in het bijenjaar: evaluatie van de cursisten ˯ Zwermen permanente evaluatie en test ˯ verenigen van volkeren ˯ vijanden van de bij en voorkomen van ziekten Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. Contact- ˯ reizen met bijen eer ons voor meer informatie. ˯ producten van bijenZuIvel 3 dageninhoud duurIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (21 uur)˭ Microbiologie, hygiëne en culturen˭ pasteuriseren en afromen evaluatie van de cursisten˭ Melksamenstelling en maken van jonge kazen permanente evaluatie˭ Maken van verse kaas, yoghurt, boter, afgeleide producten Er kan na het volgen van deze opleiding ook gekozen worden voordidactische methode en materialen een specialisatie naar zachte kazen (Mozzarella, Feta,˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s Camembert, Brie, Emmentaler,…).˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaal zuivel van het pclTrooMIJS 3 dageninhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Technieken van ijsbereiding ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaal zuivel van het pclT˭ pasteuriseren en turbineren van roomijs˭ berekenen van evenwichtige samenstelling, bewaarbaarheid, duur vetgehalte 3 dagen (21 uur)˭ Samenstellen van sorbets˭ kostprijsberekening evaluatie van de cursisten˭ Afwerken van roomijs tot verkoopbaar product permanente evaluatie 37
 • 36. tuinbouw SubSTrAATTeelT 3 dagen inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! ˭ bemesting: ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˯ Substraatteelt: overzicht, historiek en begrippen duuR ˯ voor- en nadelen oTS-GTS – Teeltsystemen vruchtgroent- en/ aardbei 3 dagen (21 uur) ˯ voedingselementen en meststof EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ vloeibare meststoffen voor hydro ˯ Goede zoutconcentratie (ec) en zuurtegraad (ph) permanente evaluatie ˯ Waterkwaliteit ˯ Aanleg van teeltsysteem op steenwol voor vruchtgroenten ˭ Substraatsturing ˭ hergebruik van drainwater ˭ Toegepaste case openluchtgroenten ˭ Toegepaste case aardbeien38
 • 37. tiPsopleIDInG Duur pAGInAlassen 4 dagen 7Specialisatie: lastechnieken 4 dagen 7Metselen 4 dagen 8verreiker 1 dag 10Graafmachine 3 dagen 9ehbo hulpverlener 2 dagen 15rijbewijs G 1 dag 13elektriciteit: lichtinstallaties 3 dagen 19elektriciteit: schakelen van motoren 3 dagen 19plc S7 Siemens 3 dagen 20cAnbus en ISobus 1 dag 20programmeren van cAn controllers 1 dag 20hydraulica praktijk: houtsplijter 3 dagen 23hydraulica praktijk: trekkerhydraulica 3 dagen 23hydraulica: onderhoud en foutenanalyse 6 dagen 23hydraulica: pvG en load Sensing 6 dagen 24 39
 • 38. groenvoorZiening40
 • 39. tuinaanlegGroenonDerhouD voor nIeuWe 3 dagenMeDeWerkerS Deel 1inhoud ˭ biologie en naamgeving in functie vannieuwe groenmedewerkers ontbreekt het vaak aan de nodige herkenning ˭ herkennen van houtachtigen nIEuW!!basiskennis om meteen volop mee te draaien in de ploeg.Aangezien het ook voor de geroutineerde werkkracht niet evident ˭ Aanplanten van een boomis om naast zijn eigen taak ook een nieuweling op te leiden, ˭ praktische bemesting- en bodemkundestellen wij u graag deze praktijkopleiding groenonderhoud voor.opgesplitst in twee delen met een ideale variatie tussen plant en elementaire plantenkennismachine. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen ˭ De belangrijkste bomen en heesters in het openbaar groenaan bod: ˭ Inheems en/of autochtoon groen ˭ Wat is waar onkruid? Selectief kruidbehoudcorrect gebruik van tuingereedschap ˭ Terreinbezoek˭ Diverse gereedschappen: type en toepassing˭ De spade: spitwerk, rooien en steelbelasting didactische methode en materialen˭ De schop: goede scheptechniek en nivelleren ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ De hark: nivelleren en plantklaar leggen ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Manuele onkruidbestrijding met de schoffel ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Tips voor efficiëntie, ergonomie en rugontlasting bij heffen en tillen duur˭ onderhoud en slijpwerk 3 dagen (24 uur)tuinbouwvaardigheden en inleiding plantenkennis evaluatie van de cursisten˭ De juiste plant op de juiste plaats permanente evaluatie˭ kwaliteitseisen bij plantenGroenonDerhouD voor nIeuWe 3 dagenMeDeWerkerS Deel 2inhoud werken met bosmaaier en haagschaarnieuwe groenmedewerkers ontbreekt het vaak aan de nodige ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Soorten machines en toepassingen nIEuW!!basiskennis om meteen volop mee te draaien in de ploeg.Aangezien het ook voor de geroutineerde werkkracht niet evident ˭ ergonomisch gebruik van de machine enis om naast zijn eigen taak ook een nieuweling op te leiden, afstellen van het harnasstellen wij u graag deze praktijkopleiding groenonderhoud voor. ˭ Snijgarnituren in functie van het maaiwerkopgesplitst in twee delen met een ideale variatie tussen plant en ˭ Diverse werktechnieken en kwaliteitsvereistenmachine. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen ˭ Scheren op hoogteaan bod: didactische methode en materialenbasisonderhoud van tuinmachines ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Diverse gereedschappen: type en toepassing ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Grasmaaier, bosmaaier, haagschaar, kantensnijder, bladblazer ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking en kettingzaag˭ bouw en werking van 2 en 4–takt motoren duur˭ basis- en winteronderhoud met de belangrijkste slijtpunten 3 dagen (24 uur)˭ Demontage en montage˭ uitvoeren van kleine herstellingen evaluatie van de cursisten permanente evaluatieecologisch groenbeheer˭ nut van ecologisch beheer˭ plantensoorten en hun eigenschappen˭ beheersmethoden: verarming van de bodem, mulching, bodembedekkers, hooien˭ reductie groenafval en bestrijdingsmiddelen˭ Alternatieve mogelijkheden in de praktijk 41
 • 40. verhArDInGen en TerrASSen 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ uitzetten van plannen ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ ondergrond voor bestrating, waterafvoer en draagkracht ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Soorten bestrating: duuR ˯ betonstraatsteen 3 dagen (21 uur) ˯ Gebakken klinkers ˯ natuursteen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ kassei permanente evaluatie ˭ Soorten legverbanden : halfsteens, visgraat, … ˭ voegsubstraten ˭ Soorten machines en toepassingen ˭ onderhoud : verzakkingen, losliggende tegels, … SpecIAlISATIe: nATuurSTeenTeGelS 1 dag Inhoud duuR ˭ overzicht van materialen, kwaliteit en formaten 1 dag (7 uur) ˭ Aanlegtechnieken en profielopbouw ˭ voegsubstraten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ legverbanden permanente evaluatie ˭ hoekoplossingen dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking SpecIAlISATIe: kASSeIen 1 dag inhoud duur ˭ overzicht van materialen, kwaliteit en formaten 1 dag (7 uur) ˭ Aanlegtechnieken en profielopbouw ˭ voegsubstraten evaluatie van de cursisten ˭ verschillende verbanden: pauwstaart, wildverband permanente evaluatie ˭ hoekoplossingen ˭ kassei versus platines versus mozaïek didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking42
 • 41. GAZon en WATerDoorlATenDe verhArDInGen 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsewaterdoorlatende verhardingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het˭ karakteristieken en eigenschappen van een geschikte bodem pclT ter beschikking˭ Grondvoorbereiding en drainage duuR˭ Materialen en mogelijkheden˭ profielopbouw: onderfundering, fundering en opbouw van de 3 dagen (21 uur) straatlaag EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Waterdoorlaatbare beton˭ Wateropvang bij bestaande verhardingen permanente evaluatiegazon en sportvelden˭ Gazonverhardingen˭ Grassoorten : kenmerken, toepassingen, combinaties˭ Zaaien of grasmatten˭ nabewerkingen: waterhoeveelheid, bemesting,…˭ onderhoudswerkzaamheden: maaien, bemesten, water- behoefte (beregening), verluchten, uitkammen, bezanden˭ restauratie van bestaande gazons: doorzaai techniekenSpecIAlISATIe: WATerDoorlATenDe 1 dagverhArDInGenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Materialen en mogelijkheden ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Aanlegtechnieken en voorschriften ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ profielopbouw: onderfundering, fundering en opbouw van de ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking straatlaag duuR˭ Waterdoorlaatbare beton 1 dag (7 uur)˭ Gazonverhardingen˭ Wateropvang bij bestaande verhardingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ problematiek inzake water in vlaanderen permanente evaluatie 43
 • 42. bloeMenWeIDe 1 dag inhoud duur ˭ Wat is een bloemenweide 1 dag (7 uur) ˭ Soorten bebloemingsmengsels ˭ van gazon tot bloemenweide evaluatie van de cursisten ˭ Aanleg van een bloemenweide permanente evaluatie ˭ beheer en onderhoud van een bloemenweide didactische methode en materialen ˭ Theoretische sessie met cursusnota’s bloeMperken en ÉÉn-JArIGen 1 dag Inhoud duuR ˭ beplantingsconcepten met vaste planten 1 dag (7 uur) ˭ eénjarige soorten ˭ opbouw en constructie van bloementorens EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Substraten in functie van waterhuishouding permanente evaluatie ˭ Drainerende lagen ˭ Watergift dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische sessie met cursusnota’s44
 • 43. AfSluITInGen plAATSen 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!˭ Soorten afsluitingen en materiaalkeuze ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ plaatsen & opspannen van draadafsluitingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het˭ plaatsen van houten afsluitingen pclT ter beschikking˭ Aanplanten van hagen duuR˭ Afsluitingen onder helling 3 dagen (21 uur)˭ Integratie van poorten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatieSpecIAlISATIe: DrAADAfSluITInG 1 dagInhoud duuR˭ Soorten draadafsluitingen en toepassingen 1 dag (7 uur)˭ plaatsen en opspannen van draadafsluitingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEndIdACTISChE METhodE En MATERIALEn permanente evaluatie˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingSpecIAlISATIe: houTen AfSluITInGen 1 dagInhoud duuR˭ verschillende houtsoorten en toepassingen 1 dag (7 uur)˭ lezen en interpreteren van technische details EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ houtverduurzaming˭ plaatsen van houten afsluitingen permanente evaluatiedIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingSpecIAlISATIe: hAGen AAnplAnTen 1 dagInhoud duuR˭ Soorten hagen en toepassingen 1 dag (7 uur)˭ Informele en formele hagen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Snoeitijdstippen˭ Aanplant afstanden permanente evaluatie˭ Grondvoorbereiding˭ Aanplanten van een haagdIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking 45
 • 44. snoeien SnoeIen: eSSenTIËle SnoeITechnIeken 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ondoordacht snoeien kan onherstelbare schade berokkenen. ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s vakkundig te werk gaan is een must! In deze praktijkopleiding ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse (u snoeit zelf) komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Doel van het snoeien duuR ˭ Snoeiregels en methoden 3 dagen (21 uur) ˭ Snoeigereedschap: soorten, gebruik en onderhoud ˭ veiligheid bij het snoeiwerk EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Snoei van heesters en struiken permanente evaluatie ˭ vroege voorjaarssnoei, late najaar of wintersnoei ˭ Snoeien van coniferen en hagen, rozen, klimplanten, bodembedekkers, … ˭ elementaire snoeiregels voor bomen ˭ Introductie begeleidingssnoei beGeleIDInGSSnoeI vAn boMen 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ondoordacht snoeien kan onherstelbare schade berokkenen aan ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s de architectuur van een boom. vakkundig te werk gaan is een ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse must! In deze praktijkopleiding (u snoeit zelf) komen volgende ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking onderwerpen aan bod: duuR ˭ Inzicht in het groeiproces van een boom ˭ Gepaste snoeimethode in functie van habitus en een 3 dagen (21 uur) duurzaam eindbeeld EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Snoeigereedschap: soorten, gebruik en onderhoud ˭ veiligheid bij het snoeiwerk permanente evaluatie ˭ Snoei van park- en laanbomen ˭ begeleidingssnoei, vormsnoei en onderhoudssnoei, …46
 • 45. SnoeIen en verAnkerInG bIJ hoGe boMen 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnook hoge bomen dienen op regelmatige basis gesnoeid te wor- ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sden. voor een aantal probleemtakken biedt snoeien geen oploss- ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseing maar dient men takken te verankeren. ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) 3 dagen (21 uur)˭ Algemeen overzicht van de snoeitechnieken˭ Waarom en wanneer snoeien? EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Waarom en wanneer is verankering nodig? permanente evaluatieknoTTen vAn boMen en hAkhouTbeheer 1 dagInhoud duuR˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) 1 dag (7 uur)˭ historiek van knotbomen˭ verschillende knottechnieken EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Soorten materialen en toepassingen: handzaag, kettingzaag, … permanente evaluatie˭ ecologische processen bij hakhoutbeheer˭ Afzet van hakhoutproductendIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking 47
 • 46. Planten plAnTenkennIS: ZoMerkenMerken 3 dagen inhoud didactische methode en materialen In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Determinatie en levenscyclus van planten ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk) ˭ Standplaatskenmerken en plantdichtheid ˭ Aanleg van een herbarium ˭ De belangrijkste straat- en parkbomen ˭ De courante sierheesters en struiken duur ˭ vaste planten en siergrassen voor openbaar groen 3 dagen (21 uur) ˭ herkennen van wilde planten: tolerantie – bruikbaarheid ˭ Introductie in het beheer evaluatie van de cursisten permanente evaluatie plAnTenkennIS: WInTerkenMerken 2 dagen inhoud duur In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 2 dagen (14 uur) ˭ Winterdeterminatie van bomen en heesters ˭ Winterbloeiende heesters evaluatie van de cursisten ˭ Determinatie van inheemse bomen en coniferen permanente evaluatie didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk) ˭ Aanleg van een herbarium48
 • 47. InheeMSe verSuS InvASIeve plAnTen 2 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Wat zijn inheemse/autochtone planten? ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!˭ Inheemse hout- en kruidachtigen ˭ rondgang op verschillende locaties (indien˭ Wat zijn invasieve planten? mogelijk)˭ Welke planten worden als invasief aanschouwd? duuR ˯ Waterplanten ˯ houtachtigen 2 dagen (14 uur) ˯ vaste planten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ onkruiden˭ probleemstelling permanente evaluatie˭ bestrijdingsmethodesonDerhouDSArM openbAAr Groen 1 dagInhoud duuR˭ Soorten planten in functie van pesticide vrij gebruik 1 dag (7 uur)˭ verschillende plantencombinaties˭ plantdichtheid in functie van sluiting EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ vaste plant in combinatie met houtachtige permanente evaluatie˭ vandalismeproblematiek˭ Aangewezen plantsoortendIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Toegepaste cases bij voorkeur vanuit de organisatie˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk) 49
 • 48. GroeIplAATSInrIchTInG voor STADSboMen 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ bouwstenen van een goede groeiplaats ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! ˭ Detectie van problemen veroorzaakt door de groeiplaats ˭ rondgang op verschillende locaties (indien ˭ Groeiplaatshoeveelheid berekenen mogelijk) ˭ vochthuishouding duuR ˭ Infrastructurele inrichting: wat bestaat er op de markt 1 dag (7 uur) ˭ Groeiplaatsverbetering: ˯ fysisch EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ (bio)chemisch permanente evaluatie leI- en klIMplAnTen 1 dag inhoud duur ˭ overzicht van lei- en klimplanten (habitus, kenmerken, …) 1 dag (7 uur) ˭ Welke plant op welke plaats ˭ Aanplanting van klimplanten in plantbakken evaluatie van de cursisten ˭ constructiebouw voor klimplanten permanente evaluatie ˭ bevestigingsmateriaal: soorten, technieken, … ˭ Snoei van klimplanten: onderhoudssnoei, verjonging, … didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk)50
 • 49. herkennen vAn ZIekTen en plAGen 3 dageninhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Indeling van de belagers op de verschillende plantengroepen ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk)˭ verschillende ontwikkelingsstadia van ziekten en plagen˭ voorkomen van ziekten en plagen duur˭ bestrijden van ziekten en plagen: 3 dagen (21 uur) ˯ natuurlijke bestrijding ˯ chemische bestrijding (producten, dosissen, toepassingen evaluatie van de cursisten en persoonlijke bescherming) permanente evaluatie˭ Waarschuwingsberichten˭ Determinatie te veldeecoloGISch Groenbeheer 4 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ nut van ecologisch beheer ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk)˭ vegetatieprocessen en hun toepassing op groenbeheer duuR˭ plantensoorten en hun eigenschappen˭ beheersmethoden: 4 dagen (28 uur) ˯ verarming van de bodem EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ Mulching ˯ bodembedekkers permanente evaluatie ˯ hooien˭ fasering onderhoud˭ reductie groenafval en bestrijdingsmiddelen˭ Alternatieve praktijkmogelijkhedenSpecIAlISATIe: AlTernATIef onkruIDbeheer 1 dagop verhArDInGenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Wat is alternatieve onkruidbestrijding? ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ verschillende machines om alternatief onkruid te verwijderen: ˭ rondgang op verschillende locaties (indien mogelijk) ˯ correct gebruik duuR ˯ frequentie˭ combinatie alternatieve en/of chemische bestrijding 1 dag (7 uur)˭ bestrijdingsschema’s op jaarbasis EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Introductie in het ecologisch groenbeheer permanente evaluatie 51
 • 50. GeoGrAfISch InforMATIeSYSTeeM (GIS) 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn een gedegen groenbeheer vraagt een zorgvuldige planning. GIS ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s of geografische informatiesysteem kan hierbij de basis vormen ˭ Toegepaste cases bij voorkeur vanuit de organisatie om het beheer zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren. Door ˭ praktijksessie met eSrI ArcGis 9.0 databanken en inventarissen te linken aan kaartmateriaal, duuR kunnen van op afstand werkzaamheden gepland worden. In deze 3 dagen (21 uur) praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Doel van GIS: functie binnen het groenbeheer EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ ArcGis: rasters, vectoriseren, lagen bewerken, … . permanente evaluatie ˭ basishandelingen: editeren van punten, lijnen en vlakken. ˭ koppelen, exporteren en importeren van gegevens ˭ opmaken van kaartmateriaal opleIDInGen nATuur en boS opleIDInG Duur Aanplantingen in bossen 1 dag Aanplantingen in tuinen en parken 1 dag Afrasteringen in bos en natuur 1 dag beheer van houtige landschapselementen 1 dag Gazons en graslanden – aanleg en onderhoud 1 dag herbebossing 2 dagen vogelkersbestrijding 1 dag52
 • 51. tuinmachinesTuInGereeDSchAp: GebruIk en 1 dagbASISonDerhouDinhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Soorten gereedschappen en toepassingen ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse nIEuW!!˭ Spade: spitwerk, rooien en steelbelasting ˭ Machines en didactisch materiaal van het˭ Schop: goede scheptechniek en nivelleren pclT ter beschikking˭ hark: nivelleren en plantklaar leggen˭ Schoffel: manuele onkruidbestrijding duur˭ onderhoud en slijpwerk 1 dag (7 uur)˭ efficiëntie, ergonomie en rugontlasting bij heffen en tillen evaluatie van de cursisten permanente evaluatieTuInMAchIneS: onDerhouD en repArATIe 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet dagelijks onderhoud van tuinmachines kun je onmogelijk ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’suitbesteden, met alle gevolgen van dien. na deze opleiding ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsekunnen de deelnemers zelf het basisonderhoud van de eigen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingmachines uitvoeren, defecten analyseren en verhelpen. In deze ˭ eigen machines worden tijdens de opleiding op punt gezetpraktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM)˭ bouw en werking van 2 en 4–takt motoren 3 dagen (21 uur)˭ belangrijke slijtpunten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Afstelling˭ basis en winteronderhoud permanente evaluatie˭ Gebruik van milieuvriendelijke oliën˭ Demontage en montage˭ uitvoeren van kleine herstellingen 53
 • 52. GrASMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dag inhoud duur In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Soorten machines en toepassingen evaluatie van de cursisten ˭ Algemeen onderhoud van machines permanente evaluatie ˭ opslag tijdens de winter ˭ Instellen en gebruiksklaar maken van de machines didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking boSMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dag inhoud didactische methode en materialen In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Soorten machines en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Algemeen onderhoud van machines ˭ Instellen en gebruiksklaar maken van de machines duur ˭ Afstellen van het harnas 1 dag (7 uur) ˭ verschillende maaibladen en maaidraden ˭ Werken op een talud evaluatie van de cursisten permanente evaluatie hAAGSchAAr: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dag inhoud duur In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Soorten machines en toepassingen evaluatie van de cursisten ˭ Algemeen onderhoud van machines permanente evaluatie ˭ Instellen en gebruiksklaar maken van de machines ˭ ergonomisch gebruik van de machine ˭ Diverse werktechnieken en kwaliteitsvereisten didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking54
 • 53. keTTInGZAAG: GebruIk en bASISonDerhouD 2 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sgebruik ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Soorten machines en toepassingen duuR˭ Instellen en gebruiksklaar maken van de kettingzaag 2 dagen (14 uur)˭ ergonomisch gebruik van de machine˭ Gebruik van hulpmiddelen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ verzagen van snoeihout permanente evaluatiebasisonderhoud˭ Algemeen onderhoud van machines˭ Specifieke werking van de kettingzaag˭ Gebruik van olie en brandstof˭ Slijpen van de ketting˭ oplossen van kleine storingenSpecIAlISATIe: ZAGen vAn houT onDer 1 dagSpAnnInGinhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Inzicht in trek- en drukspanning in het hout ˭ Machines, didactisch materiaal en mobiele spanningstafel van˭ Inschatten van de risico’s bij verschillende situaties het pclT ter beschikking˭ correct uitvoeren van de zaagsnedes duur˭ Simulaties van spanningen op een spanningstafel 1 dag (7 uur)˭ leren zaagsnedes maken op hout onder spanning˭ veilig bomen vellen evaluatie van de cursisten permanente evaluatieSpecIAlISATIe: reDDInGSTechnIeken 1 daginhoud didactische methode en materialen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod:˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Soorten machines en toepassingen ˭ Machines (inclusief reddingzaag MS 460-r)˭ extra rembeveiligingsystemen: Quickstop Super en Triobrake en didactisch materiaal van het pclter beschikking˭ Stihl MS 460-r reddingzaag in detail˭ Instellen en gebruiksklaar maken van de kettingzaag duur˭ verwijderen van gevaarlijke takken 1 dag (7 uur)˭ openzagen van vloeren, daken of deuren evaluatie van de cursisten permanente evaluatie 55
 • 54. GeMoTorISeerDe GronDWerkTuIGen: 2 dagen GebruIk en bASISonDerhouD Inhoud duuR ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) 2 dagen (14 uur) ˭ Soorten machines en toepassingen: trekker, motoculteur, cultivator, frees, spitmachine EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Specifieke aandachtspunten bij deze machines: permanente evaluatie ˯ Aftakas aandrijving ˯ Afstelling van de machines ˭ Algemeen onderhoud van machines ˭ herstellen van kleine defecten dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking klepelMAAIer en hAkSelAAr: GebruIk en 1 dag bASISonDerhouD Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Soorten machines en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Werkingsprincipe en benodigd vermogen duuR ˭ correcte aanbouw van de machines 1 dag (7 uur) ˭ Specifieke aandachtspunten bij deze machines: ˯ Aftakas aandrijving EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ Afstelling van de machines permanente evaluatie ˭ Algemeen onderhoud van machines ˭ herstellen van kleine defecten56
 • 55. TrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD 1 daginhoud didactische methode en materialenAls gebruiker van één of meerdere tractoren, bent u zonder ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’stwijfel tevreden over de hoogtechnologische capaciteiten van ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseuw machines. Maar bent u wel volledig op de hoogte van alle ˭ Tractoren en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingspecifieke aspecten van deze trekkers? In deze praktijkopleidingkomen volgende onderwerpen aan bod: duur˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 1 dag (7 uur)˭ Soorten tractoren en toepassingen˭ Actua en innovaties evaluatie van de cursisten˭ Startcontrole en gebruikersinspectie permanente evaluatie˭ opbouw en werking van de tractor: ˯ Motor en versnellingsbak ˯ hydraulische en elektrische circuits ˯ olie en luchtfilters˭ cabine inrichting en dashboard˭ Aan- en afkoppelen van machines˭ basisonderhoud en checklistGrAAfMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD 3 dageninhoud ˭ elke cursist beschikt over een graafmachine, variërend in merkTijdens de winterperiode staat de pclT praktijkhal twee maanden en modelexclusief gereserveerd voor de opleidingen graafmachine. Maar ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenook bij u ter plaatse komen wij met plezier de bodem bewerken.In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duur˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 3 dagen (21 uur)˭ Startcontrole en gebruikersinspectie˭ Soorten graafmachines en toepassingen evaluatie van de cursisten˭ Stabiliteit en evenwichtsverbetering ˭ permanente evaluatie˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ proef (theorie + praktijk)˭ uitzetten van plans ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘bestuurder˭ nivelleren in combinatie met een lasertoestel graafmachine’˭ Maken van sleuven, taluds en vijvers˭ basisonderhoud en checklist Van deze opleiding bieden wij ook een korte opfrissing voor hetdidactische methode en materialen hernieuwen van het attest aan.˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse 57
 • 56. algemene vaardigheden58
 • 57. comPuterook voor onze computertrainingen kiest het pclT resoluut voor kort en krachtige praktijkopleidingen! Dit kan zowel in ons volledigvernieuwd computerlokaal te roeselare of bij u ter plaatse met de mobiele lesbus. elke deelnemer beschikt over een eigen computer,uitgebreide cursusnota’s en aangepast oefenboek.prAkTISch coMpuTerGebruIk 3 dagenInhoudu wilt met uw computer vlot en aangenaam het internet gebruiken, teksten opmaken, emails versturen en ontvangen? of u wenst uwfoto’s wat bij te werken en ordentelijk te bewaren op de pc? na deze opleiding heeft u de belangrijkste computerbasisvaardighedenonder de knie. voorkennis is niet vereistTekSTverWerkInG In WorD 1 dagInhoudMicrosoft Word, het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma biedt heel wat mogelijkheden tot tekstopmaak, figuren, tabellenof het opmaken van gepersonaliseerde documenten. Aansluitend is een uitbreiding mogelijk rond het aanmaken van inhoudstafels,opmaakprofielen, sjablonen, spellingscontroles of autocorrecties.boekhouDInG en fAcTurATIe In eXcel 1 dagInhoudMicrosoft excel is het programma om cijfermateriaal te verwerken. In deze opleiding leer je met excel heel wat berekeningen zelf uitvoe-ren en grafisch weergeven, zonder dure boekhoudprogramma’s. Denken we bv. aan de bTW-listing of facturen opmaken. Aansluitend iseen uitbreiding mogelijk rond teeltregistratie, budgetplanning, mestproductie of kostprijsberekeningen.effIcIenT MAIlen 1 dagInhoudemailen is meer dan gewoon een bericht versturen. na verloop van tijd moet één en ander bijgeschaafd worden. Wat met de overvollemailbox? hoe berichten terugvinden, opruimen of back-uppen, …? Aan de hand van praktische oefeningen, duidelijk en eenvoudigverwoord in een bijgaande cursustekst, is deze uiteenzetting een noodzaak voor elke email gebruiker.ehbo voor Je coMpuTer 1 dagInhoudna verloop van tijd pruttelt de computer wel eens tegen. hij begint trager te werken, te pas en te onpas komen vreemde dingen ophet scherm, ongewild starten vreemde programma’s op, je mailbox wordt volgeladen met allerlei vreemde ongewenste e-mails, destartpagina van het Internet verandert voortdurend,… het wordt soms één brok ellende. veelal is het internet de grote boosdoener.virusscanners, spamfilters, antispyware-programma’s zijn echt noodzakelijk. We leren al deze programma’s gratis en eenvoudig zelfinstalleren.vrAAG ernAArvolgende opleidingen kunnen wij u eveneens aanbieden. contacteer ons voor meer informatie.˭ Maak je eigen website (3 dagen)˭ fotoverwerking (1 dag)˭ powerpoint (1 dag)˭ Access (2 dagen) 59
 • 58. Persoonlijke ontwikkeling klAnTGerIchT WIJk- en buurTbeheer 4 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn Waar voorheen de taak van de groenwerker alleen uitvoerend ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! werk zoals het aanleggen en onderhouden van plantsoenen ˭ Toegepaste cases (beleidsplan) bij voorkeur omvatte, zijn bewoners tegenwoordig ‘klanten’ en wordt van vanuit de organisatie de medewerkers verwacht dat ze ook klant- of bewonersgericht duuR gaan denken en werken. In deze opleiding leren we omgaan met zaken als omgaan met buurtbewoners, klachtenbehandeling, 4 dagen (28 uur) eenvoudige voorlichting en regelgeving. Dit alles in functie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn van een optimale communicatie met de ‘klant’. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: permanente evaluatie ˭ communicatie intern en extern ˭ klantgericht werken: omgang met buurtbewoners ˭ klachtenrapportage en behandeling ˭ eigen initiatief en verantwoordelijkheid dragen ˭ oplossen van knelpunten in de wijk ˭ Motiveren van collega’s en buurtbewoners ˭ vergaderen, werkoverleg60
 • 59. coAchenD leIDerSchAp 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!˭ basis van coachend leidinggeven ˭ Toegepaste cases bij voorkeur vanuit de˭ verschillende rollen voor een leidinggevende organisatie˭ verschil tussen coachen en managen duuR˭ coaching als proces: verschillende stappen˭ oorzaak van slagen of mislukken 3 dagen (21 uur)˭ vergroten van de zelfkennis EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Gerichter aansturen van medewerkers˭ Interactie tussen coach en medewerker permanente evaluatie˭ lastige situatiesSelfcoAchInG 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met volledige nIEuW!!˭ Stressdetectie en stressreductie toolbox (boek, werkboek, cd’s)˭ Doelen zetten, er gericht voor gaan en ze realiseren ˭ Toegepaste cases bij voorkeur vanuit de˭ probleemoplossend vermogen vergroten organisatie˭ creativiteit stimuleren duuR˭ Mentale recuperatie en technieken om die te bewerkstelligen˭ verhogen van je concentratie 3 dagen (21 uur)˭ verhogen van je energie en motivatie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatievrAAG ernAArbij alle opleidingen is er een mogelijkheid tot individuele coaching als aanvulling bij het implementeren van de nieuwe kennis en tech-nieken op de werkvloer.Volgende opleidingen kunnen wij u eveneens aanbieden. Contacteer ons voor meer informatie. opleIDInG Instructies geven evaluatiegesprekken peterschapsopleiding verloven en afwezigheden Assertiviteit feedback geven probleemoplossend denken Samenwerking in team omgaan met verschillen nederlands op de werkvloer 61
 • 60. algemene voorwaarden Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen beide partijen. Door in te schrijven verbindt men zich ertoe de algemene voorwaarden gelezen te hebben en na te leven. betaling De cursist verbindt zich ertoe de factuur te betalen ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Alle prijzen zijn vrij van bTW, tenzij anders vermeld. Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur via het bedrijf, dan zal deze persoonlijk op naam van de cursist opgemaakt worden, die daartoe solidair is gebonden. Indien een factuur ondanks verwittigingen onbetaald blijft, behoudt het pclT zich het recht de cursist de toegang tot de verdere opleiding te weigeren. Alsook zal de openstaande schuld via rechtswege worden geïnd. annulatie Annuleren is slechts mogelijk voor de aanvang van de cursus. Zo niet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. opleiding op maat of huur bij een opleiding op maat of huurovereenkomst is een kosteloze annulatie of herplanning mogelijk tot 14 dagen voor de aanvangsdatum. bij een annulatie minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum blijft het volledige bedrag, zoals vermeld op de offerte, verschuldigd. De opdrachtgever kan enkel mits toestemming van het pclT een deelnemer tijdens de opleiding vervangen. bijkomende sessies worden steeds gepland in samenspraak met het pclT. De opdrachtgever verbindt zich er toe tijdens en tot 1 jaar na de opleiding, de docent niet rechtstreeks te contacteren voor nieuwe opdrachten. deelnemers het pclT behoudt steeds het recht bij de inschrijvingen voorrang te geven aan professionelen. het pclT kan zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden een opleiding annuleren of verplaatsen wanneer het vooropgestelde minimumaantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het al betaalde cursusgeld integraal terugbetaald. het pclT kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor al bestelde opleidingscheques of kMo-portefeuille, bij annulatie van de cursus. organisatie De prijzen vermeld op folders of website zijn indicatief en niet bindend. pclT behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen. De cursist neemt kennis van het feit dat het pclT, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de lessen. het pclT behoudt zich het recht personen te weigeren of te verwijderen uit een opleiding ingeval van veiligheidsoverwegingen of overlast. op de overeenkomsten tussen partijen is het belgisch recht van toepassing. De rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement kortrijk. kortingsmogelijkheden Als cursist in het praktijkcentrum voor land- en Tuinbouw komt u in aanmerking voor tal van mogelijke kortingen. hebt u problemen met de aanvraag of vragen rond voorwaarden; neem gerust contact op met onze medewerkers. opleidingscheques voor werknemers bespaar tot 50% op uw inschrijvingsgeld. kmo portefeuille voor werkgevers bespaar tot 50% op uw inschrijvingsgeld. erkenningsnummer pclT voor kMo-portefeuille: Dv.o105429 sociale promotie: premie naschoolse vorming verdien tot 6 euro per gevolgd lesuur dankzij de sociale promotie. Specifiek voor werknemers en werkgevers uit de groensector en land- en tuinbouwsector. educatief verlof betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. het kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers die bepaalde opleidingen volgen om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvorder- ing. sectorfondsen Dankzij de sectorfondsen kunnen werknemers uit verschillende sectoren gratis of met een grote korting opleidingen volgen bij het pclT.62
 • 61. contactvoor Meer Info of een opleIDInGSvoorSTel op MAAT :Dhr. niek MarijsseDirecteur pclTTel 051/24 58 84niek.marijsse@pclt.beroutePlan BRUGGE A1 7( E4 03 ) Afrit 6 Roeselare haven A1 7( l E4 naa 03 MA ND Ka ) ELL AA N KORTRIJK AN LA LE EL aal EZ Kan CAMPUS G DO KLEIN SEMINARIE UI G richting p P.C.L.T. eko Boro Tielt Han Zuidstraat 25 N36 VELDST g. K. stw AL KORTRIJK BE kse RT ROESELARE R. STATION ee I LA ROESELARE mb AN Ru CENTRUM Afrit 7richting RoeselareBrugge Grote De Spil Stedelijk Rumbeke Markt Zwembad Izegem † ZUIDSTRAAT MENEN MEENSESTEENWEG WESTLAAN richting richting richting Hooglede Diksmuide Moorslede Oostnieuwkerke Ieper 63
 • 62. In SAMEnWERKInG MET VoLGEndE oPLEIdInGSPARTnERS: backcover opleidingen erkend door en gefinancierd met de steun van de vlaamse GemeenschappclTZuidstraat 25b-8800 roeselareTel 051 24 58 84fax 051 24 23 68Mail info@pclt.beWeb www.pclt.be