Butlletí 'PCTnews' de desembre i gener 2013

203 views
178 views

Published on

El butlletí del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, amb seu a Vila-seca, amb les novetats corresponents a desembre de 2012 i gener de 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Butlletí 'PCTnews' de desembre i gener 2013

  1. 1. Nº 31-32 DESEMBRE 2012-GENER 2013 El Consorci MCTUR aporta la sevaíNDEX expertesa en sistemes de1 Participació en el projecte europeu TECH-TOUR recomanació intel·ligents al projecte europeu TECH-TOUR2 El Consorci posa en marxa el projecte Cluster d’innovació del El Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona (CMCTUR) participa en el projecte europeu ‘TECH-TOUR Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine Turisme del Vi itineraries’ (TECH TOUR Tecnologia i turisme: realitat augmentada per a la promoció dels itineraris Romà i Bizantí) aportant la seva experiència en sistemes de recomanació intel·ligents, en col·laboració amb un dels partners tecnològics del3 Les Terres de l’Ebre es projecte, la italiana Marco Polo System. consoliden un any L’objectiu del TECH-TOUR és promoure dues rutes culturals transnacionals més com a destinació europees a través de les possibilitats de les tecnologies de la comunicació i de la de turisme familiar informació. Es tracta de dos itineraris virtuals que enllacen indrets i equipaments amb temàtiques culturals i històriques comunes com són l’Itinerari Romà i l’Itinerari Bizantí, que transcorren per Itàlia, Eslovènia, Croàcia i Sèrbia.4 Màxima qualificació per al CEICS en el procés d’avaluació A banda de crear una xarxa professional en el sector del turisme cultural entre aquests quatre països i d’impulsar el potencial turístic dels diversos punts de les rutes, el projecte se centra en l’aplicació de la tecnologia per modernitzar la seva oferta i millorar la seva competitivitat alhora que s’aconsegueix la transferència de les TIC entre països europeus. És en aquest àmbit tecnològic que el Consorci aporta el seu coneixement tècnic i científic per a la creació d’una aplicació de recomanació intel·ligent per als visitants de les rutes esmentades que pugui ser utilitzada en telèfons d’última generació. Aquesta haurà de permetre als visitants crear plans de viatge interactius segons les característiques individuals de cadascú. El projecte, que s’implementarà fins al proper mes de juliol, està liderat per Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto i el consorci que el desenvolupa compta amb diversos partners d’Itàlia: el departament de turisme de la regió de Veneto, Marco Polo System, Fondazione Aquileia i l’AIC Forum; de Sèrbia: el Centre de Desenvolupament Urbà, Bookmarks etc/LiveViewStudio; d’Eslovènia: Civic Museum of Ljubljana i la Cambra de Comerç i Indústria de Ljubljana; i de Croàcia: el departament de Cultura de la ciutat de Rijeka, el Museu Arqueològic d’Istria i la ciutat de Rovinj.
  2. 2. PCT NE EWS DESEMBR 2012- GENE 2013 RE ER 2DESE ENVOLUPAM MENT DE PR RODUCTE / C CONSORCI M MCTUREl Cons sorci posa en m a marxa el C Clúst terd’i innov ó del T sme del Vi vació Turis d iAque program ha estat aprovat a la convocat est ma tòria per a Projectes In P nnovadors i Experimen ntals del SO OC.El Con nsorci per a l Millora de la la e (CENOTUR) cofinançats pel Fons sComp petitivitat del Turisme i l’O l Oci Europeu de Desenvolup pamentposa e marxa aquest any el en Regional (FE EDER) i la Diputació deprojec Clúster d cte d’innovació del Tarragona.Turism del Vi a le comarque de me es esTarraggona que el 13 de desem mbre es L’objectiu principal del projecte ésva aprrovar en la cconvocatòria del a generar opoortunitats emmpresarials iprograama d’ajuts a Projectes laborals am l’estructuració i mbInnovaadors i Experimentals 20 012- dinamitzaci de l’activit del ió tat2013 del Servei d’Ocupació de e turisme del vi a les comarques deCataluunya (SOC) i els Fons Soc cials Tarragona, per al queEuroppeus (FSE). s’implementaran divers ses Aquest pprojecte està sub ubvencionat pel S SOC i actuacions en col·laboració amb els s el Fons S Social Europeu, d’acord amb el lAixí, a amb les actuacions d’aqu uest agents del s sector. Program d’ajuts a Proj ma jectes Innovado i orsprogra ama es dona continuït a la arà tat Experime entals, regulat per l’Ordre precerc desenvolu ca upada en l’àm mbit EMO/312 2/2012. Entre aques stes hi ha accionsde l’ennoturisme, eespecialment en el formatives, activació d’eeinesmarc del Pla per a la Millora de la tecnològiqu i de gestió creades en ues nComp petitivitat del Turisme i l’O a l Oci el PCT de Tu urisme i Oci i la generació óles coomarques de Tarragona e de noves opportunitats empresarials s(MCTU i del Pla de Reforçam UR) ment en el turism del vi gràc me cies a lade la CCompetitivitat de l’Enotu urisme coordinació i vertebració del conjun ó nta les c comarques d Tarragona de a d’accions prrevistes.DESE ENVOLUPAM MENT DE PR RODUCTE / C CONSORCI M MCTUREl C Consorc col·la ci abora a amb la MMIDIT per dur a terme el pro p ojecte‘Competitivitat i diversi ificació econò ó òmica a territo al ori’La ma ancomunitat que aplega els municip de t a pis En tercer lloc h ha la trans hi sformació ca al product ap teVandellòs i l’Hosppitalet de l’In nfant, Tivissa i Pratdip a loc de qualita i, finalmen l’execució d’accions cal at nt, ó(MIDIT) compta amb la col·lab boració del C Consorci per for rmatives per augmentar l’ocupació. ra la M Millora de la C Competitivit del Turism i l’Oci a tat me A principis de f p febrer, el ple de la MIDIT ha aprovat p e perles co omarques de Tarragona per dur a ter e rme el pro- unanimitat els contractes per a l’execu ució de lesjecte ‘Competitivi itat i diversif ficació econò òmica al tuacions pre act evistes en el projecte, que té un pres-territori’. supost total d’uns 236.000 euros. El 75 d’aquest 0 5%Inclou quatre actuacions concretes que in u ncideixen en n essupost ser finançat p Servei d’O pre rà pel Ocupació deels se ectors estrattègics del ter rritori, el turisme, Catalunya (SOC i el Fons S C) Social Europe (FSE). eul’ener rgia i la prod ducció alimentària i que, alhora, El projecte com mpta amb el suport de l’A Associaciótenen un caràcter transversal i sostenido de la n or Empresaris d Vandellòs i l’Hospitale de l’Infant la d’E de s et t,divers sificació ecoonòmica. Cambra de Com merç de Reus, el Patrona de Turisme atLa primera de les actuacions consisteix e la creació s en de la Diputació de Tarragon el Consell Comarcal d ó na, ded’eine de suport per als nous emprenedo i es t s ors la Ribera d’Ebr la DO Mon re, ntsant, el Co onsorci de laempr reses consolidades relaccionades amb els sectors s Serra de Llaberia, i les cooperatives aggrícoles deestratègics. La se egona és la c constitució d’un fòrum Vandellòs, Tivis i la Serra d’Almos. ssa ad’opin turístic d territori M nió del MIDIT, que ar rticularà lesrelacions del sect públic i p tor privat i que co omptarà Per dur-lo a terme la MIDIT col·laborarà amb el Tamb la participac de la univ ció versitat. MCTUR i IDET CM TSA, a més d’altres entita ats.
  3. 3. PCT NEWS DESEMBRE 2012 – GENER 2013 3SISTEMES D’INFORMACIÓ / OBSERVATORI DE LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS TURÍSTICS COSTA DAURADALes Terres de l’Ebre es consoliden un any méscom a destinació de turisme familiarL’anàlisi de caracterització de la demanda ha estat dirigit per l’Observatori de Turisme de Costa Daurada.Els resultats de l’anàlisi de la Les dades del 2012 revelen eldemanda turística del 2012 manteniment del grau de satis-denoten que Terres de l’Ebre es facció general dels turistes, que esconsolida un any més com una de situa en el 4,4 sobre 5. D’entre elsles destinacions preferents de elements que s’han valorat ambturisme familiar centrat en una qualificació més alta,atractius com la natura i el litoral. destaquen l’amabilitat de la gent i l’ambient natural.Per setè any consecutiu, laDiputació de Tarragona ha Considerar les Terres de l’Ebrepresentat les xifres de caracte- com una destinació querització de la demanda turística a proporciona “tranquil·litat” ésTerres de l’Ebre, una anàlisi habitual entre els turistes de ladirigida per l’Observatori de la destinació, amb una freqüència deFundació d’Estudis Turístics Costa resposta d’un 20,0%; seguit delDaurada que destaca com la franja significat “platja” (6,3%), el fet dede visitants tipus de la destinació ser una destinació de “natura”se situa en adults d’entre 35 i 44 (5,6%) i el significat “Delta de L’estudi es pot consultar en el següentanys (45,1% del total de turistes) l’Ebre” (4,7%). enllaç: issuu.com/terresdelebretravel/docsque viatgen en família amb la El volum de turistes catalans seintenció de gaudir de la platja, las situa en el 52% del total –igualgastronomia i la natura. que l’any 2011-. Els barceloninsLa majoria viatgen acompanyats han augmentat 12,8 puntsdels seus fills, ja que les famílies percentuals en detriment del Finalment, entre els mercatsamb nens sumen el 67,2% dels mercat tarragoní, que ha davallat estrangers que han visitat lesturistes de 2012, seguit del grup més de 8 punts. Terres de l’Ebre, el francès haformat per famílies amb adults. El estat el més present tant l’estiu de Els visitants de la resta de l’Estat 2011 com el de 2012, seguit delgrup predominant de visites han suposat el 27,7% del total, on mercat belga, de l’anglès,segueix sent de classe mitjana, destaquen els mercats aragonés, l’alemany i l’andorrà.que suposa el 47,8% dels turistes. valencià i basc.TRANSFERÈNCIA / CONSORCI MCTURAlumnes del màster de Tècniques d’Anàlisi i InnovacióTurística coneixen la recerca del PCTEls alumnes de l’assignatura ‘Sistemes d’informacióturística’ del Màster de Tècniques d’Anàlisi i InnovacióTurística de la Facultat de Turisme i Geografia de laUniversitat Rovira i Virgili han assistit els dies 7 i 14 defebrer a la sala de formació del Parc Científic i Tecnològicde Turisme i Oci on el tècnic de desenvolupamenttecnològic, Joan Borràs, els ha explicat les einestecnològiques Eno SigTur Mòbil i Tracking implementadespel Consorci per a la Millora de la Competitivitat delTurisme i l’Oci a les comarques de Tarragona, amb elcofinançament del fons FEDER.
  4. 4. PCT NE EWS DESEMBR 2012 – GEN RE NER 2013 4AGEN NDA RE ECERCAFins e 15 de ma el arç El E CEICS rep la màxim qual S a ma lificació en el óLa CEP PTA convoca els segons a procés d p d’avaluació re ealitzat per un t naguardo a l’Excel·lència onsEnoturrística que es lliuraran en Comissi inter C ió rnacionnalel marc de la Nit E c Empresarial dela CEPTTA.El term màxim p presenta mini per arla canddidatura als guardons és el s15 de mmarç a les 14 hores i es p 4 potfer a tr ravés del webwww.c cepta.es/guaardons o perr Tota la inform mació sobre el Campus Ccorreu postal o perrsonal a d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud ia l dCEPTA, Rambla No ova, 95, 4300 01, es pot trobar al seu web www.ceics.eu. r wwTarrago ona. El Campus d’E l Excel·lència Internaciona Catalunya Sud (CEICS) del que al ), formen part el PCT de Turi isme i Oci, el Consorci pe a la Millora de la l er aHi ha d diverses cateegories dels Coompetitivitat del Turisme i lOci i lOb t e bservatori de Turisme de Costa eguardo a l’Excel·lència ons Daaurada, ha reebut la qualiificació d’ "A - Good prog A gress" en recconeixement tEnoturrística destinnades a al progrés d’aqquest projec coordina per la Univ cte, at versitat Rovir i Virgili. racellers s-cooperativ va, L’oobjectiu de l’avaluació, que porta a t q terme una Co omissió Inter rnacional, és sintermediaris de l’oci o re ealitzar un seeguiment de les accions i les fites aconseguides des de l’inicirestauració i allotjament. de projecte, a finals de 20 el 010, fins a 20012. Aquest és un pas im mprescindible pe poder obte el segell de Campus d’Excel·lènc Internacional, el 2015 er enir l s cia 5.Entre e jurat, form per 15 el mat Aqquest any es tornarà a av s valuar el projecte.membr res, hi ha un representant n L’iinforme de l’ ’equip d’avalluadors conc clou que el pprojecte està “ben àde la Facultat de TTurisme i dissenyat” i qu té una vis “clara i am ue sió mbiciosa” de la manera com les eGeogra de la UR i un altre d afia RV de institucions que en formen part, fan que el CEICS t transformi l’’entornla Facuultat d’Enolo ogia. egional. Destaquen els av re venços en formació de po ostgrau de recerca i tra ansferència de tecnologia en les sev àrees d’especialitzac Turisme, ves ció: Quuímica i Energia, Nutrició i Salut, Eno ó ologia, i Patr rimoni i Cultu ura. PCT B BREUS L’AEE amb seu al PCT, assi EN, u isteix al l’Ametlla de Mar i Sant Carles de la C Dos cààmpings de l’ ’ACCDTE, saló nàutic Boot Düsseldorf Ràpita. instal·lada al PCT, premiats a UUtrech L’Ass sociació Espanyola d’Est tacions Dos me embres de l’AAssociació dde Nàuttiques, que té seu al PCT, ha Jornada ‘Gestió Medi Am mbiental i Càmpings de la Costa Daurada i les a preseentat la seva oferta, amb un a b Optimització de Recurso Energètics ó os Terres de l’Ebre, instal·lada al PCT, espai de 41 m2, en el saló nàu més utic en Establiments Turístic de l’AT cs’ han rebut guardons internacionals en impoortant d’Euroopa, el Boot, celebrat L’Associació d’Apartame ó ents Turístics el marc de la fira Vakantiebeur c rs, a Düssseldorf del 19 al 27 de g gener. Costa Daura ha celebrat el 16 de ada celebra a Utrech al gener. ada h gener, a l’Esspai Jaume Ferrer del F D’altra banda, en el marc de la fira n Parc Científi i Tecnològ de Turism ic gic me emiats són el Playa Mont Els pre t-roig FITUR, celebrada a Madrid, E a Estacions i Oci a Vila-s seca, la jorna ‘Gestió ada Camping Resort, amb el premi Nàut tiques va conncedir els guardons Medi Ambiental i Optimització de ANWB-KCK 2013 en qualitat e Banddera Estacions Nàutique a les es Recursos En nergètics en Establiment ts bliment d’ac d’estab collidora bellesa; i destiinacions membres del Cl de lub Turístics’. el Càm mping Torre del Sol, que v ser d va Producte de Turi isme Nàutic de reconeegut per l’ass sociació cammpista Turesspaña. Així 6 ajuntaments van 67 La jornada, q ha estat impartida que t Alan Rogers com un establiment rebre el guardó q els certif e que fica com per la ponen Christine Le Beauvant nt L altame recomanable per a fa ent amílies. a desstinació turís stica excel·le per a ent Asorin, conssultor en Med Ambient, di Qualitat i Se eguretat, ha estat e D’altra banda, el cà a àmping Sang gulí va la prà àctica d’espo i activita orts ats organitzada per l’associació en a rebre e premi al cà el àmping més esti- nàutiques, entre ells Salou, C Cambrils, col·laboració amb l’empresa Mar ó mat pe lectors de la revista ‘A els e ADAC Mont t-roig del Camp i Miami P Platja, Integral Soluutions. Campingfhürer’ a la fira d’Stutt tgart. Vanddellòs i l’Hosp pitalet de l’In nfant, Cont tacta amb e PCT de Tu el urisme i Oci a Twitter, a LinkedIn i a Slidesha re Pa Científic i T arc Tecnològic de Turisme i Oci – Universitat Rovira i Virgil - Campus Vila-seca 977 394 871 info li o@pct-turism me.cat

×