Seminář PARTSIP "Strategie a marketing pro knihovny" (Jan Nový)

1,851 views
1,745 views

Published on

http://www.partsip.cz/akce/strategie-marketing-pro-knihovny

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminář PARTSIP "Strategie a marketing pro knihovny" (Jan Nový)

 1. 1. STRATEGIE A MARKETING seminář PARTSIP 25.10.2010 © Ing. Jan Nový Katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE Představa o dnešním semináři I. blokI. blokI. blokI. blok HledHledHledHledáááánnnníííí problproblproblprobléééémmmmůůůů a definice oa definice oa definice oa definice oččččekekekekáááávvvváááánnnníííí ¨¨¨¨ II. blokII. blokII. blokII. blok Analýza výchozAnalýza výchozAnalýza výchozAnalýza výchozíííí situacesituacesituacesituace III. blokIII. blokIII. blokIII. blok SeznSeznSeznSeznáááámenmenmenmeníííí s mos mos mos možžžžnými cestaminými cestaminými cestaminými cestami řřřřeeeeššššeneneneníííí IV. blokIV. blokIV. blokIV. blok Formulace strategiFormulace strategiFormulace strategiFormulace strategiíííí I. blok Hledání problémů a definice očekávání Účel knihovny Jaký jeJaký jeJaký jeJaký je úúúúččččel (Vael (Vael (Vael (Vašíšíšíší) knihovny?) knihovny?) knihovny?) knihovny? NapiNapiNapiNapiššššte heslovitte heslovitte heslovitte heslovitěěěě na kana kana kana kažžžždý ldý ldý ldý líííístek jen jedenstek jen jedenstek jen jedenstek jen jeden úúúúččččelelelel PomocnPomocnPomocnPomocnáááá ototototáááázka:zka:zka:zka: „„„„PROPROPROPROČČČČ MMMMÁÁÁÁME KNIHOVNU?ME KNIHOVNU?ME KNIHOVNU?ME KNIHOVNU?““““ Od účelu k poslání knihovny JakJakJakJakéééé je poslje poslje poslje posláááánnnníííí VaVaVaVašíšíšíší knihovny?knihovny?knihovny?knihovny? DobDobDobDobřřřře formulovane formulovane formulovane formulovanéééé poslposlposlposláááánnnníííí by mby mby mby měěěělo odpovlo odpovlo odpovlo odpověěěědddděěěět na ott na ott na ott na otáááázky:zky:zky:zky: 1. Kdo jsou naši klienti? 2. Jaké jsou hlavní programy, služby a produkty naší knihovny? 3. V jakém regionu, v jakém oboru a v jaké oblasti činnosti naše knihovna působí? 4. Jaké jsou základní hodnoty, na kterých knihovna staví, jakou filosofii vyznává? 5. Jaké jsou významné dovednosti naší knihovny? 6. Jaké jsou přednosti naší knihovny ? Jaké jsou její konkurenční výhody? PoslPoslPoslPosláááánnnníííí vymezuje smysl existence knihovny, jejvymezuje smysl existence knihovny, jejvymezuje smysl existence knihovny, jejvymezuje smysl existence knihovny, jejíííí úúúúččččel ael ael ael a funkce.funkce.funkce.funkce. Poslání knihovny Naformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nyníííí spolespolespolespoleččččnnnněěěě znznznzněěěěnnnníííí poslposlposlposláááánnnníííí nanananašíšíšíší ideideideideáááálnlnlnlníííí knihovnyknihovnyknihovnyknihovny
 2. 2. Od poslání knihovny k její identitě PoslPoslPoslPosláááánnnníííí nevyjadnevyjadnevyjadnevyjadřřřřuje nejenuje nejenuje nejenuje nejen úúúúččččel a u funkce, ale deklaruje iel a u funkce, ale deklaruje iel a u funkce, ale deklaruje iel a u funkce, ale deklaruje i jedinejedinejedinejedineččččnost organizacenost organizacenost organizacenost organizace –––– odliodliodliodliššššuje nuje nuje nuje náááás od ostatns od ostatns od ostatns od ostatnííííchchchch PotPotPotPotřřřřebujeme se odliebujeme se odliebujeme se odliebujeme se odliššššovat?ovat?ovat?ovat? Konkurujeme si s nKonkurujeme si s nKonkurujeme si s nKonkurujeme si s něěěěkým?kým?kým?kým? JedineJedineJedineJedineččččnost je znost je znost je znost je záááákladnkladnkladnkladníííím znakem identity.m znakem identity.m znakem identity.m znakem identity. KKKK ččččemu organizace potemu organizace potemu organizace potemu organizace potřřřřebuje identitu?ebuje identitu?ebuje identitu?ebuje identitu? Od poslání k vizi knihovny Vize vyjadVize vyjadVize vyjadVize vyjadřřřřuje budoucuje budoucuje budoucuje budoucíííí strategickou pozici organizacestrategickou pozici organizacestrategickou pozici organizacestrategickou pozici organizace – hledí do daleké budoucnosti – její definice je krátká – je srozumitelná pro každého – odpovídá na otázku: „Jakou organizací se chceme stát?“ – vyjadřuje (vysněný) ideál Vize knihovny Naformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nyníííí spolespolespolespoleččččnnnněěěě znznznzněěěěnnnníííí vize navize navize navize našíšíšíší ideideideideáááálnlnlnlníííí knihovnyknihovnyknihovnyknihovny Jaký je tedy rozdJaký je tedy rozdJaký je tedy rozdJaký je tedy rozdííííl mezi posll mezi posll mezi posll mezi posláááánnnníííím a vizm a vizm a vizm a vizíííí???? Od vize k cílům knihovny CCCCííííle jsou ole jsou ole jsou ole jsou oččččekekekekáááávanvanvanvanéééé budoucbudoucbudoucbudoucíííí výsledky pvýsledky pvýsledky pvýsledky přřřředstavujedstavujedstavujedstavujííííccccíííí žžžžáááádoucdoucdoucdoucíííí stav, kterstav, kterstav, kterstav, kteréééého chceme dosho chceme dosho chceme dosho chceme dosááááhnouthnouthnouthnout – SSSS stimulatingstimulatingstimulatingstimulating (stimulace k co nejlepším výsledkům za jasně definovaných podmínek) – MMMM measurablemeasurablemeasurablemeasurable (dosažení musí být měřitelné) – AAAA acceptableacceptableacceptableacceptable (musí být přijatelné a přijaté) – RRRR realisticrealisticrealisticrealistic (musí být reálné) – TTTT timedtimedtimedtimed (vymezené v čase –milníky) Cíle musí být hierarchické specifické (uzavřené) obecné (otevřené) Cíle knihovny ccccííííl objektu x cl objektu x cl objektu x cl objektu x cííííl systl systl systl systéééémumumumu ccccííííle ekonomickle ekonomickle ekonomickle ekonomickéééé, technick, technick, technick, technickéééé, politick, politick, politick, politickéééé, soci, soci, soci, sociáááálnlnlnlníííí,...,...,...,... globglobglobglobáááálnlnlnlníííí, n, n, n, náááárodnrodnrodnrodníííí, region, region, region, regionáááálnlnlnlníííí, lok, lok, lok, lokáááálnlnlnlníííí atd.atd.atd.atd. pozorpozorpozorpozor ---- vliv rvliv rvliv rvliv růůůůzných zzných zzných zzných záááájmových skupinjmových skupinjmových skupinjmových skupin Naformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nynNaformulujme nyníííí spolespolespolespoleččččnnnněěěě znznznzněěěěnnnníííí ccccííííllllůůůů nanananašíšíšíší ideideideideáááálnlnlnlníííí knihovnyknihovnyknihovnyknihovny NapiNapiNapiNapiššššte kate kate kate kažžžždý na ldý na ldý na ldý na líííístek heslovitstek heslovitstek heslovitstek heslovitěěěě jen jeden specifický cjen jeden specifický cjen jeden specifický cjen jeden specifický cííííllll
 3. 3. Proces strategického řízení jako nepřetržitý proces StrategickStrategickStrategickStrategickáááá analýzaanalýzaanalýzaanalýza GenerovGenerovGenerovGenerováááánnnníííí momomomožžžžnýchnýchnýchných řřřřeeeeššššeneneneníííí OptimalizaceOptimalizaceOptimalizaceOptimalizace řřřřeeeeššššeneneneníííí a výba výba výba výběěěěrrrr strategiestrategiestrategiestrategie ImplementaceImplementaceImplementaceImplementace strategiestrategiestrategiestrategie HodnocenHodnocenHodnocenHodnoceníííí realizacerealizacerealizacerealizace strategiestrategiestrategiestrategie PoslPoslPoslPosláááánnnníííí a ca ca ca cíííílelelele knihovnyknihovnyknihovnyknihovny StrategickýStrategickýStrategickýStrategický managementmanagementmanagementmanagement ExternExternExternExterníííí a interna interna interna interníííí prostprostprostprostřřřřededededíííí knihovnyknihovnyknihovnyknihovny Upraveno podle: Keřkovký, Vykypěl Role manažera v procesu strategického řízení manamanamanamanažžžžerererer –––– role regulrole regulrole regulrole reguláááátora, který (v ztora, který (v ztora, který (v ztora, který (v záááávislosti navislosti navislosti navislosti na manamanamanamanažžžžerskerskerskerskéééém stylu) ovlivm stylu) ovlivm stylu) ovlivm stylu) ovlivňňňňuje chovuje chovuje chovuje chováááánnnníííí subjektusubjektusubjektusubjektu řřřříííízenzenzenzeníííí – napravuje entropii organizace v pv pv pv přřřříííípadpadpadpaděěěě strategickstrategickstrategickstrategickééééhohohoho řřřříííízenzenzenzeníííí – prosazuje změny uspořádanosti organizace vedoucí ke konkurenčníma komparativním výhodám ppppřřřřííííklad vztahu: knihovna jako pklad vztahu: knihovna jako pklad vztahu: knihovna jako pklad vztahu: knihovna jako přřřřííííspspspspěěěěvkovvkovvkovvkováááá organizaceorganizaceorganizaceorganizace – řídící subjekt (zastupitelstvo) - manažer knihovny – knihovna a její personál Základní paradigma strategického managementu uspouspouspouspořřřřáááádanost organizace je nositelem efektudanost organizace je nositelem efektudanost organizace je nositelem efektudanost organizace je nositelem efektu definidefinidefinidefiniččččnnnníííím znakem jem znakem jem znakem jem znakem je – časová dimenze – prostorová dimenze OvOvOvOvěřěřěřěřeneneneníííí platnostiplatnostiplatnostiplatnosti nebonebonebonebo reformulacereformulacereformulacereformulace poslposlposlposláááánnnníííí AnalýzaAnalýzaAnalýzaAnalýza vnvnvnvněěěějjjjšíšíšíšíhohohoho prostprostprostprostřřřřededededíííí AnalýzaAnalýzaAnalýzaAnalýza vnitvnitvnitvnitřřřřnnnnííííhohohoho prostprostprostprostřřřřededededíííí StanovenStanovenStanovenStanoveníííí kritickýchkritickýchkritickýchkritických faktorfaktorfaktorfaktorůůůů úúúúspspspspěěěěchuchuchuchu StanovenStanovenStanovenStanoveníííí dlouhodlouhodlouhodlouho---- dobýchdobýchdobýchdobých ccccííííllllůůůů Tvorba,Tvorba,Tvorba,Tvorba, hodnocenhodnocenhodnocenhodnoceníííí a volbaa volbaa volbaa volba strategistrategistrategistrategiíííí ZpracovZpracovZpracovZpracováááánnnníííí implemenimplemenimplemenimplemen---- tatatataččččnnnnííííhohohoho plplplpláááánunununu SituaSituaSituaSituaččččnnnnííííanalýzaanalýzaanalýzaanalýza StrategickStrategickStrategickStrategickééééplplplpláááánovnovnovnováááánnnníííí Proces strategického plánování Upraveno podle: Bárta Problémy knihovny S jakými problS jakými problS jakými problS jakými probléééémy knihovna potýkmy knihovna potýkmy knihovna potýkmy knihovna potýkáááá???? Pojmenujte heslovitPojmenujte heslovitPojmenujte heslovitPojmenujte heslovitěěěě a co nejvýstia co nejvýstia co nejvýstia co nejvýstižžžžnnnněěěěji na kaji na kaji na kaji na kažžžždý ldý ldý ldý líííístek jenstek jenstek jenstek jen jeden probljeden probljeden probljeden probléééémmmm Analýza problému metodou problémového stromu příčiny důsledky problém
 4. 4. Problém Příčina Příčina Příčina Příčina Příčina Příčina Příčina PříčinaPříčina Analýza příčin Problém Důsledek DůsledekDůsledekDůsledekDůsledek DůsledekDůsledek Důsledek Důsledek Analýza důsledků Strom aktivit a cílů aktivity cíle účel Problém statusu knihovny JakJakJakJakéééé ddddůůůůvody vedou k tomu,vody vedou k tomu,vody vedou k tomu,vody vedou k tomu, žžžže knihovna se permanentne knihovna se permanentne knihovna se permanentne knihovna se permanentněěěě potýkpotýkpotýkpotýkáááá s probls probls probls probléééémemmemmemmem nedostatek zdrojnedostatek zdrojnedostatek zdrojnedostatek zdrojůůůů vs. potvs. potvs. potvs. potřřřřebaebaebaeba uspokojenuspokojenuspokojenuspokojeníííí poptpoptpoptpoptáááávkyvkyvkyvky Nenapravilo by problNenapravilo by problNenapravilo by problNenapravilo by probléééém trm trm trm tržžžžnnnníííí pojetpojetpojetpojetíííí knihovny?knihovny?knihovny?knihovny? JakJakJakJakéééé zzzzáááájmy tomu brjmy tomu brjmy tomu brjmy tomu bráááánnnníííí???? II. blok Analýza výchozí situace OvOvOvOvěřěřěřěřeneneneníííí platnostiplatnostiplatnostiplatnosti nebonebonebonebo reformulacereformulacereformulacereformulace poslposlposlposláááánnnníííí AnalýzaAnalýzaAnalýzaAnalýza vnvnvnvněěěějjjjšíšíšíšíhohohoho prostprostprostprostřřřřededededíííí AnalýzaAnalýzaAnalýzaAnalýza vnitvnitvnitvnitřřřřnnnnííííhohohoho prostprostprostprostřřřřededededíííí StanovenStanovenStanovenStanoveníííí kritickýchkritickýchkritickýchkritických faktorfaktorfaktorfaktorůůůů úúúúspspspspěěěěchuchuchuchu StanovenStanovenStanovenStanoveníííí dlouhodlouhodlouhodlouho---- dobýchdobýchdobýchdobých ccccííííllllůůůů Tvorba,Tvorba,Tvorba,Tvorba, hodnocenhodnocenhodnocenhodnoceníííí a volbaa volbaa volbaa volba strategistrategistrategistrategiíííí ZpracovZpracovZpracovZpracováááánnnníííí implemenimplemenimplemenimplemen---- tatatataččččnnnnííííhohohoho plplplpláááánunununu SituaSituaSituaSituaččččnnnnííííanalýzaanalýzaanalýzaanalýza StrategickStrategickStrategickStrategickééééplplplpláááánovnovnovnováááánnnníííí Proces strategického plánování Upraveno podle: Bárta
 5. 5. Strategický plánovací cyklus – aneb co jsme si již ukázali definice poslání a cílů externí analýza interní analýza definice řešených problémů možnosti řešení stanovení priorit a výběr strategie operační plán realizace plánu kontrola plánu a hodnocení plán návazných činností analytická část strategická část realizační část Externí analýza – co musíme zjistit Jaký je nJaký je nJaký je nJaký je nášášášáš operaoperaoperaoperaččččnnnníííí prostor?prostor?prostor?prostor? úúúúzemnzemnzemnzemníííí dimenze:dimenze:dimenze:dimenze: – prostředí: lokální – regionální – národní – mezinárodní – globální vvvvěěěěcncncncnáááá dimenze:dimenze:dimenze:dimenze: – odvětví a obor ččččasovasovasovasováááá dimenze?dimenze?dimenze?dimenze? – vývojové trendy rozhodujrozhodujrozhodujrozhodujííííccccíííí ssssíííílylylyly – demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální, kulturní rozhodujrozhodujrozhodujrozhodujííííccccíííí úúúúččččastnastnastnastníííícicicici – zamýšlené a nezamýlené dopady, vliv a jeho míra, oni na nás, my na ně Externí analýza – k čemu nám to je Pochopení povahy prostředí Prověření vlivů na prostředí Identifikace klíčových konkurenčních sil Pochopení konkurenční pozice Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb Výchozí strategická pozice organizace (knihovny) JakJakJakJakéééé je makroprostje makroprostje makroprostje makroprostřřřřededededíííí nanananašíšíšíší knihovny?knihovny?knihovny?knihovny? HodnocenHodnocenHodnocenHodnoceníííí dynamiky podmdynamiky podmdynamiky podmdynamiky podmíííínek:nek:nek:nek: Je statickJe statickJe statickJe statickéééé – tj. dokážeme odhadnout budoucí vývoj na základě dosavadních trendů a historických dat? Je dynamickJe dynamickJe dynamickJe dynamickéééé nebo turbulentnnebo turbulentnnebo turbulentnnebo turbulentníííí – tj. odhad budoucího vývoje na základě dosavadních trendů je problematický? JeJeJeJe----li dynamickli dynamickli dynamickli dynamickéééé, jak, jak, jak, jakéééé jsou mojsou mojsou mojsou možžžžnnnnéééé scscscscéééénnnnáááářřřře vývoje?e vývoje?e vývoje?e vývoje? AAAA BBBB CCCC ............ Pochopení povahy prostředí Prověření vlivů na prostředí JakJakJakJakéééé faktory prostfaktory prostfaktory prostfaktory prostřřřřededededíííí ovlivovlivovlivovlivňňňňujujujujíííí???? Jaký jim pJaký jim pJaký jim pJaký jim přřřřikliklikliklááááddddááááme význam?me význam?me význam?me význam? Faktor prostFaktor prostFaktor prostFaktor prostřřřřededededíííí VýznamnostVýznamnostVýznamnostVýznamnost veřejné politiky legislativní technologický sociální Analýza PEST PolitickPolitickPolitickPolitickéééé/pr/pr/pr/práááávnvnvnvníííí politika MŠMT SociSociSociSociáááálnlnlnlníííí míra vzdělanosti EkonomickEkonomickEkonomickEkonomickéééé rozpočet zřizovatele TechnologickTechnologickTechnologickTechnologickéééé rychlost technologických změn (např. elektronická kniha) Co tvaruje budoucnost a jak by mohla vypadat? Doplňte faktory: Jak se mění v čase?
 6. 6. Analýza PEST úúúúččččelem je popsat nejvýznamnelem je popsat nejvýznamnelem je popsat nejvýznamnelem je popsat nejvýznamněěěějjjjšíšíšíší vývojovvývojovvývojovvývojovéééé trendytrendytrendytrendy postup metodou MAPpostup metodou MAPpostup metodou MAPpostup metodou MAP MMMM –––– monitoring (identifikace faktormonitoring (identifikace faktormonitoring (identifikace faktormonitoring (identifikace faktorůůůů)))) AAAA –––– analýza (retrospektivnanalýza (retrospektivnanalýza (retrospektivnanalýza (retrospektivníííí rozbor dosavadnrozbor dosavadnrozbor dosavadnrozbor dosavadníííího pho pho pho půůůůsobensobensobensobeníííí)))) PPPP –––– predikce (odhad budoucpredikce (odhad budoucpredikce (odhad budoucpredikce (odhad budoucíííího vývoje)ho vývoje)ho vývoje)ho vývoje) TechnologickTechnologickTechnologickTechnologickéééé faktoryfaktoryfaktoryfaktory Faktor Dosavadní trend Předpokládaný vývoj, dopad Urgentnost Vliv komunikační technologie exponenciální růst objemu přenášených dat, exponenciální růst dostupnosti sítí a mobility zařízení, pokles pořizovací ceny a provozních nákladů pokles poptávky po tištěné knize? 5 - nejvyšší hrozba Metoda tvorby scénářů HledHledHledHledááááme odpovme odpovme odpovme odpověěěědi na otdi na otdi na otdi na otáááázky:zky:zky:zky: – Jak se změní jednotlivé faktory během období platnosti našeho strategického plánu? – Co je příčinou těchto změn? Jaká je intenzita jejího působení? – Jaký bude pravděpodobný dopad těchto změn? – Jak můžeme trendy a změny zohlednit v našem plánu? úúúúččččelem je formulovat hodnovelem je formulovat hodnovelem je formulovat hodnovelem je formulovat hodnověěěěrnrnrnrnéééé varianty budoucvarianty budoucvarianty budoucvarianty budoucíííího vývoje a stavuho vývoje a stavuho vývoje a stavuho vývoje a stavu prostprostprostprostřřřřededededíííí nejsou pnejsou pnejsou pnejsou přřřředpovedpovedpovedpověěěěddddíííí, jejich, jejich, jejich, jejich úúúúččččelem je být pelem je být pelem je být pelem je být přřřřipravenipravenipravenipraven potpotpotpotřřřřebujeme:ebujeme:ebujeme:ebujeme: – informace (sběr dat) – systematický a disciplinovaný přístup – empatii – týmový postup – odhalit „hnací síly“ a diskontinuity – oddělit předurčené a nevyhnutelné od kritických nejistot Metoda 4C uuuužžžžíííívvvváááá se pse pse pse přřřři expanzi do novýchi expanzi do novýchi expanzi do novýchi expanzi do nových úúúúzemzemzemzemíííí (nebudeme se j(nebudeme se j(nebudeme se j(nebudeme se jíííí zabývat)zabývat)zabývat)zabývat) Customers zákazníci Costs náklady Competition konkurence Country národní specifika globální x multiregionální Analýza odvětví odvodvodvodvěěěětvtvtvtvíííí = skupina producent= skupina producent= skupina producent= skupina producentůůůů, jejich, jejich, jejich, jejichžžžž produkty majprodukty majprodukty majprodukty majíííí natoliknatoliknatoliknatolik spolespolespolespoleččččnnnnéééé znaky,znaky,znaky,znaky, žžžže spolu soute spolu soute spolu soute spolu soutěžěžěžěžíííí o zo zo zo záááákaznkaznkaznkaznííííkakakaka odvodvodvodvěěěětvtvtvtvíííí knihovnických sluknihovnických sluknihovnických sluknihovnických služžžžebebebeb FaktorFaktorFaktorFaktor CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika Strategický dopadStrategický dopadStrategický dopadStrategický dopad územní rozsah regionální rozsah konkurence klienti bariéry vstupu do odvětví bariéry výstupu z odvětví stupeň diferenciace produktu míra vertikální integrace ... Analýza odvětví JakJakJakJakéééé je struktura odvje struktura odvje struktura odvje struktura odvěěěětvtvtvtvíííí???? atomizovanatomizovanatomizovanatomizovanáááá –––– dominantndominantndominantndominantníííí subjektysubjektysubjektysubjekty –––– oligopololigopololigopololigopol –––– monopolmonopolmonopolmonopol JakJakJakJakáááá jejejeje úúúúroveroveroveroveňňňň vstupnvstupnvstupnvstupníííích pravidel, jakch pravidel, jakch pravidel, jakch pravidel, jakáááá je diferenciaceje diferenciaceje diferenciaceje diferenciace produktproduktproduktproduktůůůů/slu/slu/slu/služžžžeb, jak choveb, jak choveb, jak choveb, jak chováááánnnníííí jednoho subjektu ovlivjednoho subjektu ovlivjednoho subjektu ovlivjednoho subjektu ovlivňňňňuje chovuje chovuje chovuje chováááánnnníííí ostatnostatnostatnostatníííích?ch?ch?ch? – hledání tržních výklenků – produkce komplementů – diferenciace prostřednictvím kvality – pomůcka – mapa strategických konkurenčních skupin Mapa strategických konkurenčních skupin musíme si definovat kritéria můžeme nalézt volnou niku nejbližší konkurenty odhadnout konkurenční napětí
 7. 7. Identifikace stadia životního cyklu odvětví Vznik Růst Stagnace Zrání Úpadek Čas Poptávka Definujme změnotvorné síly: např. - příchod nových zákazníků/klientů - změny životního stylu - nové formy marketingu Klíčové faktory úspěchu knihovny vyjadvyjadvyjadvyjadřřřřujujujujíííí vztah mezi zdroji a dovednostmi knihovny avztah mezi zdroji a dovednostmi knihovny avztah mezi zdroji a dovednostmi knihovny avztah mezi zdroji a dovednostmi knihovny a charakteristikami odvcharakteristikami odvcharakteristikami odvcharakteristikami odvěěěětvtvtvtvíííí knihovnických sluknihovnických sluknihovnických sluknihovnických služžžžebebebeb z pohledu toho, co je oz pohledu toho, co je oz pohledu toho, co je oz pohledu toho, co je oččččekekekekáááávvvvááááno, nikoli co my nabno, nikoli co my nabno, nikoli co my nabno, nikoli co my nabíííízzzzííííme!!!me!!!me!!!me!!! Organizace aOrganizace aOrganizace aOrganizace a řřřříííízenzenzenzeníííí flexibilita organizační struktury zkušenosti managementu projektové řízení kvalita informačního systému ... TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie uplatňování nejnovějších komunikačních technologií ... SluSluSluSlužžžžbybybyby rychlost mezivýpůjční knihovní služby velikost knižního fondu dostupnost nejnovějších vydání fond zahraniční literatury ... Klíčové faktory úspěchu knihovny MarketingMarketingMarketingMarketing schopnost identifikovat potřeby klientů ... JinJinJinJinéééé dostatek finančních zdrojů na nákup fondu ... Porterův 5F model model pmodel pmodel pmodel pěěěěti silti silti silti sil 1.1.1.1. sousousousouččččasnasnasnasníííí konkurentikonkurentikonkurentikonkurenti 2.2.2.2. potencipotencipotencipotenciáááálnlnlnlníííí novnovnovnovíííí konkurentikonkurentikonkurentikonkurenti 3.3.3.3. zzzzáááákaznkaznkaznkaznííííci / klientici / klientici / klientici / klienti 4.4.4.4. dodavateldodavateldodavateldodavateléééé 5.5.5.5. substitusubstitusubstitusubstituččččnnnníííí produktyproduktyproduktyprodukty ccccíííílem je najlem je najlem je najlem je najíííít takovou pozici, kdy se lze brt takovou pozici, kdy se lze brt takovou pozici, kdy se lze brt takovou pozici, kdy se lze bráááánitnitnitnit konkurenkonkurenkonkurenkonkurenččččnnnníííím silm silm silm siláááám nebo je ovlivnit ve svm nebo je ovlivnit ve svm nebo je ovlivnit ve svm nebo je ovlivnit ve svůůůůj prospj prospj prospj prospěěěěchchchch Porterův 5F model Nově vstupující Dodavatelé Substituty a komplementy Klienti / zákazníciKonkurenční prostředí Hrozba substitutů JakJakJakJakáááá je hrozba substitutje hrozba substitutje hrozba substitutje hrozba substitutůůůů sousousousouččččasných sluasných sluasných sluasných služžžžeb knihoven?eb knihoven?eb knihoven?eb knihoven? HlasovHlasovHlasovHlasováááánnnníííí elektronická kniha knihy zdarma na webu ...
 8. 8. Segmentace „knihovnického trhu“ JakJakJakJakéééé////áááá???? – (např. Jaké služby zákazník očekává?) Kdo?Kdo?Kdo?Kdo? – (např. Kdo je naším zákazníkem?, Kdo je zákazníkem konkurence?, Kdo jsou naši dárci, sponzoři, ...) Jak?Jak?Jak?Jak? – (např. Jak často si knihy půjčují?, Jak si knihy vybírají?) Kde?Kde?Kde?Kde? – (např. Kde se rozhodou zapůjčit i knihu?) Kdy?Kdy?Kdy?Kdy? – (např. Kdy přijdou zas?, Kdy nejvíce poptávají naše služby?) ProProProPročččč???? – (např. Proč si půjčují knihy ?) Co?Co?Co?Co? – (např. Co zákazníci očekávají?) Analýza zájmových skupin 1. Vytipovat relevantn1. Vytipovat relevantn1. Vytipovat relevantn1. Vytipovat relevantníííí zzzzáááájmovjmovjmovjmovéééé skupinyskupinyskupinyskupiny 2. Stanovit a otestovat p2. Stanovit a otestovat p2. Stanovit a otestovat p2. Stanovit a otestovat přřřředpoklady o zedpoklady o zedpoklady o zedpoklady o záááájmových skupinjmových skupinjmových skupinjmových skupinááááchchchch PPPPřřřřííííklad:klad:klad:klad: • studenti,studenti,studenti,studenti, • dobrovolndobrovolndobrovolndobrovolnííííci,ci,ci,ci, • vedenvedenvedenvedeníííí šššškoly,koly,koly,koly, • zastupitelzastupitelzastupitelzastupiteléééé,,,, • vlvlvlvlááááda,da,da,da, • ministerministerministerministerššššttttíííí úúúúřřřřednednednednííííci,ci,ci,ci, • podnikatelpodnikatelpodnikatelpodnikateléééé,,,, • sdsdsdsděěěělovaclovaclovaclovacíííí prostprostprostprostřřřředky,edky,edky,edky, • atd.atd.atd.atd. ………… Kategorie pKategorie pKategorie pKategorie přřřředpokladedpokladedpokladedpokladůůůů:::: A.A.A.A. ppppřřřředpoklady podporujedpoklady podporujedpoklady podporujedpoklady podporujííííccccíííí navrhovanounavrhovanounavrhovanounavrhovanou strategiistrategiistrategiistrategii (indikují příležitosti a využití silných stránek) B.B.B.B. ppppřřřředpoklady omezujedpoklady omezujedpoklady omezujedpoklady omezujííííccccíííí navrhovanounavrhovanounavrhovanounavrhovanou strategiistrategiistrategiistrategii (indikují ohrožení a zesilují slabé stránky) Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb ppppřřřřííííleleleležžžžitosti a hrozby mitosti a hrozby mitosti a hrozby mitosti a hrozby můžůžůžůžeme definovat z výsledkeme definovat z výsledkeme definovat z výsledkeme definovat z výsledkůůůů ppppřřřředchozedchozedchozedchozíííích analýzch analýzch analýzch analýz ---- zejmzejmzejmzejmééééna k klna k klna k klna k klííííččččových faktorových faktorových faktorových faktorůůůů úúúúspspspspěěěěchuchuchuchu potpotpotpotřřřřebujeme rozliebujeme rozliebujeme rozliebujeme rozliššššit pit pit pit přřřřííííleleleležžžžitosti o hrozebitosti o hrozebitosti o hrozebitosti o hrozeb potpotpotpotřřřřebujeme stanovit vebujeme stanovit vebujeme stanovit vebujeme stanovit vááááhy dle mhy dle mhy dle mhy dle mííííry jejich vlivury jejich vlivury jejich vlivury jejich vlivu potpotpotpotřřřřebujeme stanovit poebujeme stanovit poebujeme stanovit poebujeme stanovit pořřřřadadadadíííí prioritprioritprioritpriorit poupoupoupoužžžžíííívvvvááááme metodu SWOTme metodu SWOTme metodu SWOTme metodu SWOT nevýhody SWOT:nevýhody SWOT:nevýhody SWOT:nevýhody SWOT: – statičnost – subjektivnost – konzervatismus (nenabízí nová řešení) Analýza zájmových skupin Matice analýzy zMatice analýzy zMatice analýzy zMatice analýzy záááájmových skupinjmových skupinjmových skupinjmových skupin ZnalostpZnalostpZnalostpZnalostpřřřředpokladedpokladedpokladedpokladůůůů jistjistjistjistáááá nejistnejistnejistnejistáááá zanedbatelnýzanedbatelnýzanedbatelnýzanedbatelný významnývýznamnývýznamnývýznamný OVLIVNITOVLIVNITOVLIVNITOVLIVNIT PPPPŘŘŘŘESVESVESVESVĚĚĚĚDDDDČČČČITITITIT VZDVZDVZDVZDĚĚĚĚLLLLÁÁÁÁVATVATVATVATIGNOROVATIGNOROVATIGNOROVATIGNOROVAT 0000 9999 9999 Vliv zVliv zVliv zVliv záááájmových skupin na strategiijmových skupin na strategiijmových skupin na strategiijmových skupin na strategii NavrNavrNavrNavržžžženenenenáááá stupnice : 0stupnice : 0stupnice : 0stupnice : 0----9999 Význam:Význam:Význam:Význam: 0000 –––– nevýznamnýnevýznamnýnevýznamnýnevýznamný zanedbatelnýzanedbatelnýzanedbatelnýzanedbatelný vlivvlivvlivvliv 9999 –––– velmivelmivelmivelmi významný,významný,významný,významný, silný vlivsilný vlivsilný vlivsilný vliv Jistota:Jistota:Jistota:Jistota: 0000 –––– nenastane,nenastane,nenastane,nenastane, nnnníííízkzkzkzkáááá pravdpravdpravdpravděěěěpodobnostpodobnostpodobnostpodobnost 9999 –––– zcelazcelazcelazcela ururururččččititititěěěě nastane,nastane,nastane,nastane, bude pbude pbude pbude půůůůsobitsobitsobitsobit Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb S W O T a n a l ý z a VnitVnitVnitVnitřřřřnnnníííí faktoryfaktoryfaktoryfaktory VnVnVnVněěěějjjjšíšíšíší faktoryfaktoryfaktoryfaktory slabslabslabslabéééé strstrstrstráááánkynkynkynky ((((WeaknessesWeaknessesWeaknessesWeaknesses)))) silnsilnsilnsilnéééé strstrstrstráááánkynkynkynky ((((StrengthsStrengthsStrengthsStrengths)))) ppppřřřřííííleleleležžžžitostiitostiitostiitosti ((((OpportunitiesOpportunitiesOpportunitiesOpportunities)))) hrozbyhrozbyhrozbyhrozby ((((ThreatsThreatsThreatsThreats)))) WO strategieWO strategieWO strategieWO strategie „„„„HLEDHLEDHLEDHLEDÁÁÁÁNNNNÍ“Í“Í“Í“ ppppřřřřekonekonekonekonáááánnnníííí slabslabslabslabéééé strstrstrstráááánkynkynkynky vyuvyuvyuvyužžžžititititíííím pm pm pm přřřřííííleleleležžžžitostiitostiitostiitosti SO strategieSO strategieSO strategieSO strategie „„„„VYUVYUVYUVYUŽŽŽŽITITITITÍ“Í“Í“Í“ vyuvyuvyuvyužžžžititititíííí silnsilnsilnsilnéééé strstrstrstráááánkynkynkynky ve prospve prospve prospve prospěěěěch pch pch pch přřřřííííleleleležžžžitostiitostiitostiitosti WT strategieWT strategieWT strategieWT strategie „„„„VYHÝBVYHÝBVYHÝBVYHÝBÁÁÁÁNNNNÍ“Í“Í“Í“ minimalizace slabminimalizace slabminimalizace slabminimalizace slabéééé strstrstrstráááánkynkynkynky a vyhnuta vyhnuta vyhnuta vyhnutíííí se ohrose ohrose ohrose ohrožžžženeneneníííí ST strategieST strategieST strategieST strategie „„„„KONFRONTACEKONFRONTACEKONFRONTACEKONFRONTACE““““ vyuvyuvyuvyužžžžititititíííí silnsilnsilnsilnéééé strstrstrstráááánkynkynkynky a odvra odvra odvra odvráááácencencenceníííí ohroohroohroohrožžžženeneneníííí 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. ………… 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. ………… 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. ………… 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. ………… úúúúččččelem je zjistit potencielem je zjistit potencielem je zjistit potencielem je zjistit potenciáááál mol mol mol možžžžných zmných zmných zmných změěěěnnnn Příklad hodnocení příležitostí a hrozeb AtraktivitaAtraktivitaAtraktivitaAtraktivita vysokvysokvysokvysokáááá xxxxxxxxxxxx PravdPravdPravdPravděěěěpodobnostpodobnostpodobnostpodobnost úúúúspspspspěěěěchuchuchuchu nnnníííízkzkzkzkáááá nnnn íííí zzzz kkkk áááá vvvv yyyy ssss oooo kkkk áááá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 9. 9. Metoda párového hodnocení pro přiřazení váhy klíčových faktorů úspěchu AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG GGGG JJJJ PreferencePreferencePreferencePreference VVVVááááhahahaha A x 1 0 1 0 0 1 0 1 4 B x C x D x E x F x G x H x J x ƉƉƉƉ ... 1,00 100/ƉƉƉƉ * preference = váha Hodnocení klíčových faktorů úspěchu FaktorFaktorFaktorFaktor VVVVááááhahahaha BodyBodyBodyBody SkSkSkSkóóóórererere A B C D E F G H J Body ve škále 1-5 5 největší potenciální P nebo H 1 nejnižší potenciální P nebo H skóre = násobek váhy a bodového hodnocení vyšší bodové hodnocení než hodnota sumy skóre = příležitost nižší bodové hodnocení než hodnota sumy skóre = hrozba Interní analýza organizace / knihovny Fyzické Lidské Finanční Nehmotné povahy Typy interních zdrojů organizace/knihovny Interní analýza organizace / knihovny Jak velký objem zdrojJak velký objem zdrojJak velký objem zdrojJak velký objem zdrojůůůů mmmmááááme k dispozici?me k dispozici?me k dispozici?me k dispozici? Jak s nimi pracujeme a mJak s nimi pracujeme a mJak s nimi pracujeme a mJak s nimi pracujeme a můžůžůžůžeme pracovat?eme pracovat?eme pracovat?eme pracovat? Jak jsou jedineJak jsou jedineJak jsou jedineJak jsou jedineččččnnnnéééé a nenapodobitelna nenapodobitelna nenapodobitelna nenapodobitelnéééé???? KterKterKterKteréééé mohou podpomohou podpomohou podpomohou podpořřřřit výsledky jednotlivých strategiit výsledky jednotlivých strategiit výsledky jednotlivých strategiit výsledky jednotlivých strategiíííí???? Jak jsou provJak jsou provJak jsou provJak jsou prováááázanzanzanzanéééé, jak se navz, jak se navz, jak se navz, jak se navzáááájem ovlivjem ovlivjem ovlivjem ovlivňňňňujujujujíííí???? JakJakJakJakéééé mmmmááááme klme klme klme klííííččččovovovovéééé kompetence?kompetence?kompetence?kompetence? = takové, které nelze jednoduchým způsobem napodobit, aby byla zajištěna dlouhodobost jejich existence klklklklííííččččovovovovéééé kompetence hledejme ve vkompetence hledejme ve vkompetence hledejme ve vkompetence hledejme ve vššššechechechech ččččáááástechstechstechstech „„„„hodnotovhodnotovhodnotovhodnotovééééhohohoho řřřřetetetetěěěězcezcezcezce““““ organizaceorganizaceorganizaceorganizace vnvnvnvníííímejme knihovnu jako soubor urmejme knihovnu jako soubor urmejme knihovnu jako soubor urmejme knihovnu jako soubor urččččitých specifických postupitých specifických postupitých specifických postupitých specifických postupůůůů aaaa procesprocesprocesprocesůůůů Hodnotový řetězec dle Portera (upraveno dle potřeb knihovny) infrastruktura knihovny technologický rozvoj řízení pracovních sil obstaravatelská činnost řízenívstupních operací produkceslužeb aprovoz MarketingaPR MarketingaPR podpůrnéaktivity primární aktivity hodnotaknihovníslužbyprozákazníka Analýza kritických faktorů úspěchu podmpodmpodmpodmíííínkou je:nkou je:nkou je:nkou je: – znalost potřeb čtenáře - zzzzáááákladnkladnkladnkladníííí kritkritkritkritéééériariariaria úúúúspspspspěěěěchu urchu urchu urchu urččččuje onuje onuje onuje on – schopnost ohodnotit stav, jež dosahujeme (zákazníkem požadovaná x reálná dosahovaná úroveň) schopnosti a zdroje, kterschopnosti a zdroje, kterschopnosti a zdroje, kterschopnosti a zdroje, kteréééé musmusmusmusííííme rozvinout abychomme rozvinout abychomme rozvinout abychomme rozvinout abychom uspuspuspuspěěěěli v soutli v soutli v soutli v soutěžěžěžěži, zi, zi, zi, zíííískali a udrskali a udrskali a udrskali a udržžžželi zeli zeli zeli záááákaznkaznkaznkaznííííkakakaka ---- ččččtentententenáááářřřřeeee atributy:atributy:atributy:atributy: – zvlzvlzvlzvlášášášáštnosttnosttnosttnost – jedinejedinejedinejedineččččnostnostnostnost – dostupnostdostupnostdostupnostdostupnost – uuuužžžžiteiteiteiteččččnostnostnostnost – udrudrudrudržžžžitelnostitelnostitelnostitelnost – ppppřřřříííínos pro knihovnunos pro knihovnunos pro knihovnunos pro knihovnu kvalitakvalitakvalitakvalita transaktransaktransaktransakččččnnnníííí nnnnáááákladykladykladyklady jistotajistotajistotajistota servisservisservisservis
 10. 10. Příklad KFÚ neziskové organizace management a organizamanagement a organizamanagement a organizamanagement a organizaččččnnnníííí strukturastrukturastrukturastruktura zaměstnanci a dobrovolníci správní rada fundraisingové aktivity finance, účetnictví, finanční řízení marketingové a PR aktivity realizace programů a projektů a poskytování služeb materiální a nemovité zázemí informační podpora kultura organizace, vnitřní komunikace a týmová spolupráce Identifikace silných a slabých klíčových stránek klklklklííííččččovovovovéééé jsou ty, kterjsou ty, kterjsou ty, kterjsou ty, kteréééé ppppřřřříííímo podmimo podmimo podmimo podmiňňňňujujujujíííí plnplnplnplněěěěnnnníííí vytvytvytvytččččených cených cených cených cííííllllůůůů opopopopěěěět vyut vyut vyut využžžžijme poznatkijme poznatkijme poznatkijme poznatkůůůů ddddřřřříííívvvvěěěějjjjšíšíšíších analýzch analýzch analýzch analýz –––– KFKFKFKFÚÚÚÚ opopopopěěěět problt problt problt probléééém, jak rozlim, jak rozlim, jak rozlim, jak rozliššššit, kterit, kterit, kterit, kteréééé strstrstrstráááánky jsou silnnky jsou silnnky jsou silnnky jsou silnéééé a ktera ktera ktera kteréééé slabslabslabslabéééé obdobný postup jako u pobdobný postup jako u pobdobný postup jako u pobdobný postup jako u přřřřííííleleleležžžžitostitostitostitostíííí a hrozeba hrozeba hrozeba hrozeb – metoda pmetoda pmetoda pmetoda páááárovrovrovrovéééého hodnocenho hodnocenho hodnocenho hodnoceníííí a výpoa výpoa výpoa výpoččččet sket sket sket skóóóórererere ppppřřřři podrobni podrobni podrobni podrobnéééé analýze manalýze manalýze manalýze můžůžůžůžeme vyueme vyueme vyueme využžžžíííít kauzt kauzt kauzt kauzáááálnlnlnlníííí analýzy (vizanalýzy (vizanalýzy (vizanalýzy (viz „„„„problproblproblprobléééémový strommový strommový strommový strom““““.... Příklad matice KFÚ SouSouSouSouččččasnýasnýasnýasný významvýznamvýznamvýznam Jak si stojJak si stojJak si stojJak si stojíííí konkurencekonkurencekonkurencekonkurence Trend veTrend veTrend veTrend ve významnosvýznamnosvýznamnosvýznamnos titititi Priorita zPriorita zPriorita zPriorita z pohledupohledupohledupohledu zzzzáááákaznkaznkaznkaznííííkakakaka StrategickStrategickStrategickStrategickáááá prioritizaceprioritizaceprioritizaceprioritizace kvalita xx xxx xxxx čas dostupnost technika servis skutečnost čtenářem požadovaný stav Matice vlivu (efektu) a významnosti silných a slabých stránek CD BAVysoký význam Nízký význam Nízký vliv Vysoký vliv Strategický plánovací cyklus – aneb co jsme si již ukázali definice poslání a cílů externí analýza interní analýza definice řešených problémů možnosti řešení stanovení priorit a výběr strategie operační plán realizace plánu kontrola plánu a hodnocení plán návazných činností analytická část strategická část realizační část III. blok Seznámení s možnými cestami řešení
 11. 11. Strategie strategie = pstrategie = pstrategie = pstrategie = přřřřipravenost organizace na budoucnostipravenost organizace na budoucnostipravenost organizace na budoucnostipravenost organizace na budoucnost obsahuje cobsahuje cobsahuje cobsahuje cííííle, prle, prle, prle, průůůůbbbběěěěh operach operach operach operacíííí, alokaci zdroj, alokaci zdroj, alokaci zdroj, alokaci zdrojůůůů,,,, ččččasovýasovýasovýasový harmonogramharmonogramharmonogramharmonogram vychvychvychvycháááázzzzíííí z potz potz potz potřřřřeb organizace, peb organizace, peb organizace, peb organizace, přřřřihlihlihlihlíííížžžžíííí ke zmke zmke zmke změěěěnnnnáááám zdrojm zdrojm zdrojm zdrojůůůů,,,, schopnostschopnostschopnostschopnostíííí, podm, podm, podm, podmíííínek a zmnek a zmnek a zmnek a změěěěn okoln okoln okoln okolíííí.... Typy strategií reaktivnreaktivnreaktivnreaktivníííí x kreativnx kreativnx kreativnx kreativníííí efektivnostiefektivnostiefektivnostiefektivnosti – masy a mmasy a mmasy a mmasy a mííííry efektury efektury efektury efektu – úúúúččččinnosti ainnosti ainnosti ainnosti a úúúúččččelnostielnostielnostielnosti (účelnost = dělat správné věci) (účinnost = dělat věci správně) – zvlzvlzvlzvlášášášáštntntntníííího a mimoho a mimoho a mimoho a mimořřřřáááádndndndnéééého efektuho efektuho efektuho efektu zvláštní = nižší náklady) mimořádný = ovlivnění úrovně ceny) ofenzivnofenzivnofenzivnofenzivníííí, neutr, neutr, neutr, neutráááálnlnlnlníííí, defenzivn, defenzivn, defenzivn, defenzivníííí (kombinace v závislosti na strategiích ostatních, např. defenzivně ofenzivní) perspektivnperspektivnperspektivnperspektivníííí, retrospektivn, retrospektivn, retrospektivn, retrospektivníííí Vztah masy a míry efektu IVII IIII MÍRA MASA malá malá velká velká míra efektu - malá masa efektu - velká míra efektu - malá masa efektu - malá míra efektu - velká masa efektu - malá míra efektu - velká masa efektu - velká Generické strategie dle Portera strategie diferenciacestrategie hybridní strategie nízké ceny strategie nízké ceny a nízké přidané hodnoty strategie cílené diferenciace strategie neúspěšná strategie neúspěšná strategie neúspěšná CENA vysokánízká nízká vysoká VNÍMANÁ PŘIDANÁ HODNOTA pro neziskovou knihovnu bychom museli zařadit jiné kritérium než cena Postup dle jednotlivých KFÚ ProblProblProblProbléééémymymymy Aktivity k jejichAktivity k jejichAktivity k jejichAktivity k jejich řřřřeeeeššššeneneneníííí MilnMilnMilnMilnííííkykykyky OdpovOdpovOdpovOdpověěěědnostdnostdnostdnost A B C D Porovnávání alternativ možných strategií knihovny NapNapNapNapřřřřííííklad:klad:klad:klad: – z hlediska závislosti nákladu na užitku – z hlediska závislosti užitku na čase – z hlediska závislosti nákladu na čase celkové náklady užitek A1 A2 A3 rozpočtový limit
 12. 12. Příklady porovnávání alternativ celkové náklady užitek A1 A2 A3 rozpočtový limit čas čas kumulativní náklady porovnávací základna A2 A1 Náměty http://www.http://www.http://www.http://www.ptejteseknihovny.czptejteseknihovny.czptejteseknihovny.czptejteseknihovny.cz//// http://http://http://http://magazin.ceskenoviny.czmagazin.ceskenoviny.czmagazin.ceskenoviny.czmagazin.ceskenoviny.cz////zpravyzpravyzpravyzpravy/ve/ve/ve/ve----vidnividnividnividni----jejejeje----moznemoznemoznemozne----sisisisi----knizkyknizkyknizkyknizky---- zdarmazdarmazdarmazdarma----pujcitpujcitpujcitpujcit----vvvv----poulicnipoulicnipoulicnipoulicni----knihovneknihovneknihovneknihovne/521078&id_seznam=345/521078&id_seznam=345/521078&id_seznam=345/521078&id_seznam=345 http://www.http://www.http://www.http://www.offeneroffeneroffeneroffener----buecherschrank.atbuecherschrank.atbuecherschrank.atbuecherschrank.at//// http://de.http://de.http://de.http://de.wikipedia.orgwikipedia.orgwikipedia.orgwikipedia.org////wikiwikiwikiwiki/%C3%96ffentlicher_B%C3%/%C3%96ffentlicher_B%C3%/%C3%96ffentlicher_B%C3%/%C3%96ffentlicher_B%C3%BCcherschrankBCcherschrankBCcherschrankBCcherschrank http://www.http://www.http://www.http://www.werkstattwerkstattwerkstattwerkstatt----treff.detreff.detreff.detreff.de////htmlhtmlhtmlhtml////buecherschrank.htmlbuecherschrank.htmlbuecherschrank.htmlbuecherschrank.html http://www.http://www.http://www.http://www.youtube.comyoutube.comyoutube.comyoutube.com////watchwatchwatchwatch?v=ABSEk503ifY?v=ABSEk503ifY?v=ABSEk503ifY?v=ABSEk503ifY http://www.http://www.http://www.http://www.youtube.comyoutube.comyoutube.comyoutube.com////watchwatchwatchwatch?v=nTQyER8_KYU?v=nTQyER8_KYU?v=nTQyER8_KYU?v=nTQyER8_KYU Public relations x Marketing Marketing soupeření o pozornost ÚČEL stržení pozornosti (na úkor ostatních) „kdo z koho“ „předběhnout v řadě“ CÍL ovlivnit volbu v můj prospěch (nákup produktu => zisk) => KVANTITA? potřeba stupňovat razanci prostředků konkurence kompetice Public relations x Marketing Public Relations soupeření o pozornost (zdánlivé) ÚČEL navázat, harmonizovat a kultivovat vztahy „nechť ostatní též navazují vztahy“ CÍL dosáhnout „trvalý mír“ (podmínky pro existenci => rozvoj) => KVALITA? potřeba zjemňovat postupy tolerance symbióza MARKETING PUBLIC RELATIONS ZÁKAZNÍCI STAKEHOLDERS Public relations x Marketing Marketing „„„„SociSociSociSociáááálnlnlnlníííí proces, pproces, pproces, pproces, přřřři kteri kteri kteri kteréééém jednotlivci a skupiny zm jednotlivci a skupiny zm jednotlivci a skupiny zm jednotlivci a skupiny zíííískskskskáááávajvajvajvajíííí to, co sito, co sito, co sito, co si ppppřřřřejejejejíííí a co pota co pota co pota co potřřřřebujebujebujebujíííí, prost, prost, prost, prostřřřřednictvednictvednictvednictvíííím tvorby, nabm tvorby, nabm tvorby, nabm tvorby, nabíííídky a smdky a smdky a smdky a směěěěnynynyny hodnotových produkthodnotových produkthodnotových produkthodnotových produktůůůů a slua slua slua služžžžeb s ostatneb s ostatneb s ostatneb s ostatníííími.mi.mi.mi.““““ Kotler, 2003 „„„„Marketing je procesMarketing je procesMarketing je procesMarketing je proces řřřříííízenzenzenzeníííí, v n, v n, v n, v něěěěmmmmžžžž se zase zase zase za úúúúččččelem zisku urelem zisku urelem zisku urelem zisku urččččujujujujíííí,,,, odhadujodhadujodhadujodhadujíííí a uspokojuja uspokojuja uspokojuja uspokojujíííí popopopožžžžadavky zadavky zadavky zadavky záááákaznkaznkaznkaznííííkkkkůůůů....““““ Smith, 2005 Co je cCo je cCo je cCo je cíííílem marketingu?lem marketingu?lem marketingu?lem marketingu? Co jeCo jeCo jeCo je úúúúččččelem marketingu?elem marketingu?elem marketingu?elem marketingu?
 13. 13. Typický marketingový mix (4P) ProductProductProductProduct PricePricePricePrice PlacePlacePlacePlace PresentationPresentationPresentationPresentation poznat potpoznat potpoznat potpoznat potřřřřebyebyebyeby zjistit ozjistit ozjistit ozjistit oččččekekekekáááávvvváááánnnníííí nabnabnabnabíííídnoutdnoutdnoutdnout uspokojit potuspokojit potuspokojit potuspokojit potřřřřebyebyebyeby naplnit onaplnit onaplnit onaplnit oččččekekekekáááávvvváááánnnníííí vyvolat potvyvolat potvyvolat potvyvolat potřřřřebyebyebyeby vzbudit ovzbudit ovzbudit ovzbudit oččččekekekekáááávvvváááánnnníííí Produkt Cena Prezentace Místo ovlivnit jednání změnit postoje přeskupit hodnotový řetězec změnit chování ovlivnit a usnadnit proces rozhodování Co kdybychom mix rozšířili? Produkt Cena Prezentace Místo Lidé ProstředíProcesy Partnerství Marketingový mix v pojetí 4C CustomerCustomerCustomerCustomer WantsWantsWantsWants ((((ValuesValuesValuesValues)))) – potřeby a hodnoty zákazníka CommunicationCommunicationCommunicationCommunication – akceptovaná a chtěná výměna informací ConvenienceConvenienceConvenienceConvenience – zákaznické pohodlí, a to ve všech fázích spotřeby CostsCostsCostsCosts – komplexní náklady zákazníka, tedy i náklady transakční Customer Wants Communication Convenience Costs IV. blok Formulace strategií Tak a teTak a teTak a teTak a teďďďď je to na vje to na vje to na vje to na váááássss Příklady táhnou - Den otevřených dveří KnihovnickKnihovnickKnihovnickKnihovnickéééé a informaa informaa informaa informaččččnnnníííí centrum Fakulty managementu vcentrum Fakulty managementu vcentrum Fakulty managementu vcentrum Fakulty managementu v JindJindJindJindřřřřichovichovichovichověěěě HradciHradciHradciHradci
 14. 14. Zítra bude veselo Závěrečná diskuze DDDDěěěěkujikujikujikuji – za pozornostza pozornostza pozornostza pozornost – za trpza trpza trpza trpěěěělivostlivostlivostlivost – za shovza shovza shovza shovíííívavostvavostvavostvavost – za zza zza zza záááájemjemjemjem Jan NovýJan NovýJan NovýJan Nový novyjanovyjanovyjanovyja@@@@fm.vse.czfm.vse.czfm.vse.czfm.vse.cz A něco navíc aneb bonus pro paneb bonus pro paneb bonus pro paneb bonus pro přřřříííípad potpad potpad potpad potřřřřebyebyebyeby Čím se liší současnost od dob dřívějších? aneb malé úsměvné přirovnání vlk před 5 tisíci lety pachová stopa konkurenta na hranici teritoria 40- 60 km vytrvalého běhu pachová stopa dalšího konkurenta pes včera při venčení pachová stopa konkurenta na hranici teritoria 6 m chůze pachová stopa dalšího konkurenta Čím se liší současnost od dob dřívějších? máme hyperkonkurenční trhy nové komunikační technologie a média problém „jak odlišit zrno od plev“ nekvalitní produkty „prostor se zahušťuje“důsledky potřeba neustále se rozhodovat přitom počet alternativ řešení exponenciálně roste čas na rozhodování nepřímo úměrně klesá dopady rozhodovací kapacita je omezená pojetí racionálního rozhodování spotřebitele má stále větší trhliny množství produktů téhož druhu množství dostupných informací balastní informace navzdory IT dochází k dezorientaci, přetížení a hrozí kolaps
 15. 15. Podle čeho se tedy rozhodujeme? instinktivninstinktivninstinktivninstinktivněěěě, podle dojmu (v, podle dojmu (v, podle dojmu (v, podle dojmu (vííííra)ra)ra)ra) podle tohopodle tohopodle tohopodle toho ččččemu/komu demu/komu demu/komu demu/komu důůůůvvvvěřěřěřěřujeme (dujeme (dujeme (dujeme (důůůůvvvvěěěěra)ra)ra)ra) podle toho jakpodle toho jakpodle toho jakpodle toho jakéééé mmmmáááá uuuužžžžitnitnitnitnéééé vlastnosti (znalost)vlastnosti (znalost)vlastnosti (znalost)vlastnosti (znalost) ................ proto je dproto je dproto je dproto je důůůůleleleležžžžitý dojemitý dojemitý dojemitý dojem proto je dproto je dproto je dproto je důůůůleleleležžžžititititáááá identitaidentitaidentitaidentita abychom mohli nabychom mohli nabychom mohli nabychom mohli něčěčěčěčemu/nemu/nemu/nemu/něěěěkomu dkomu dkomu dkomu důůůůvvvvěřěřěřěřovat musovat musovat musovat musííííme to/jejme to/jejme to/jejme to/jej znznznznáááátttt Teorie asymetrické informace vychází z předpokladu, že pokud je posouzení kvality produktu (zejména služby) pro spotřebitele obtížné nebo příliš nákladné, volí při svém rozhodování takový nabízející subjekt, který působí ddddůůůůvvvvěěěěryhodnryhodnryhodnryhodněěěějijijiji Aplikace teorie asymetrické informace organizace organizace nabízený produkt nabízený produkt využívá nástroje pro zvýšení důvěryhodnosti ? více důvěřuje nevyužívá nástroje pro zvýšení důvěryhodnosti protože se rozhoduje převážně iracionálně Identita = toto= toto= toto= totožžžžnostnostnostnost = absolutn= absolutn= absolutn= absolutníííí shoda, vztah mezi dvshoda, vztah mezi dvshoda, vztah mezi dvshoda, vztah mezi dvěěěěma nebo vma nebo vma nebo vma nebo vííííce pce pce pce přřřředmedmedmedměěěěty,ty,ty,ty, jevy, kterjevy, kterjevy, kterjevy, kteréééé se shodujse shodujse shodujse shodujíííí ve vve vve vve vššššech vlastnostechech vlastnostechech vlastnostechech vlastnostech = pocit sv= pocit sv= pocit sv= pocit svéééébytnosti, jedinebytnosti, jedinebytnosti, jedinebytnosti, jedineččččnosti a odlinosti a odlinosti a odlinosti a odliššššitelnosti jednohoitelnosti jednohoitelnosti jednohoitelnosti jednoho subjektu od ostatnsubjektu od ostatnsubjektu od ostatnsubjektu od ostatnííííchchchch = v= v= v= věěěědomdomdomdomíííí smysluplnsmysluplnsmysluplnsmysluplnéééé entity jeentity jeentity jeentity ježžžž je novje novje novje nověěěě vzniklou kvalitouvzniklou kvalitouvzniklou kvalitouvzniklou kvalitou vlastnostvlastnostvlastnostvlastnostíííí a postoja postoja postoja postojůůůů projevujprojevujprojevujprojevujííííccccíííích se vch se vch se vch se v sebeuvsebeuvsebeuvsebeuvěěěědomdomdomdoměěěěnnnníííí;;;; ppppřřřředpokladem je sebehodnocenedpokladem je sebehodnocenedpokladem je sebehodnocenedpokladem je sebehodnoceníííí subjektusubjektusubjektusubjektu K čemu organizace potřebuje identitu? CelistvCelistvCelistvCelistváááá, ni, ni, ni, niččččíííím nezamm nezamm nezamm nezaměěěěnitelnnitelnnitelnnitelnáááá podstata, kterou sepodstata, kterou sepodstata, kterou sepodstata, kterou se organizace jednoznaorganizace jednoznaorganizace jednoznaorganizace jednoznaččččnnnněěěě vymezuje a odlivymezuje a odlivymezuje a odlivymezuje a odliššššujeujeujeuje od organizacod organizacod organizacod organizacíííí ostatnostatnostatnostatníííích.ch.ch.ch. Tak tedy kTak tedy kTak tedy kTak tedy k ččččemu nemu nemu nemu náááám to je?m to je?m to je?m to je? OtOtOtOtáááázka do pranice:zka do pranice:zka do pranice:zka do pranice: ProProProPročččč žžžžááááci v mnoha zemci v mnoha zemci v mnoha zemci v mnoha zemíííích nosch nosch nosch nosíííí šššškolnkolnkolnkolníííí uniformy?uniformy?uniformy?uniformy? Kde jsou ty časy? původně identita subjektu (organizace) byla spojována se jménem osoby: bylo snadnější ji vybudovat dědila se bylo obtížnější ji zradit Baťa, Ford, Laurin a Klement, Česká Kolben Daněk, ... a co za socialismu? bylo záměrně zlikvidováno vznikaly neutrálně znějící názvy: Kovomat, Komunální služby, Techmat, Řempo, Ovoce zelenina ale jak je tomu dnes?
 16. 16. Co se spolupodílí na identitě organizace? lidé produkty služby název pracovní prostředí organizační kultura jednání se zaměstnanci vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké benefity poctivost vůči zákazníkům diskrétní jednání pravdivé informování sponzoring společensky odpovědné chování atd. .... Jaký je vztah identity a image? organizační design organizační kultura komunikace organizace identita organizace image organizace Jaký je rozdíl mezi identitou a image? x A ještě identita x image 1.1.1.1. ppppřřřředstava, obrazedstava, obrazedstava, obrazedstava, obraz osoby, vosoby, vosoby, vosoby, věěěěccccíííí nebo jevunebo jevunebo jevunebo jevu ččččasto zasto zasto zasto záááámmmměěěěrnrnrnrněěěě ppppěěěěstovaný sstovaný sstovaný sstovaný s ccccíííílem zlem zlem zlem zíííískatskatskatskat úúúúspspspspěěěěch.ch.ch.ch. 2222.(dobr.(dobr.(dobr.(dobréééé) jm) jm) jm) jméééénononono ururururčččč. výrobku, skupiny výrobk. výrobku, skupiny výrobk. výrobku, skupiny výrobk. výrobku, skupiny výrobkůůůů, podniku,, podniku,, podniku,, podniku, obchodnobchodnobchodnobchodníííí znaznaznaznaččččky, dodavatelskky, dodavatelskky, dodavatelskky, dodavatelskéééé zemzemzemzeměěěě, reputace., reputace., reputace., reputace. 3.3.3.3. psychický otisk reality subjektivnpsychický otisk reality subjektivnpsychický otisk reality subjektivnpsychický otisk reality subjektivněěěě ppppřřřřepracovaný do formyepracovaný do formyepracovaný do formyepracovaný do formy dojmudojmudojmudojmu, obrazu skute, obrazu skute, obrazu skute, obrazu skuteččččnosti.nosti.nosti.nosti. (Akademický slovn(Akademický slovn(Akademický slovn(Akademický slovníííík cizk cizk cizk cizíííích slov)ch slov)ch slov)ch slov) „„„„souhrn psouhrn psouhrn psouhrn přřřředstav, postojedstav, postojedstav, postojedstav, postojůůůů, n, n, n, náááázorzorzorzorůůůů a zkua zkua zkua zkuššššenostenostenostenostíííí lidlidlidlidíííí ve vztahuve vztahuve vztahuve vztahu kkkk ururururččččititititéééému objektumu objektumu objektumu objektu““““ ((((PPPPřřřřibovibovibovibováááá a kol., 1996, s. 167).a kol., 1996, s. 167).a kol., 1996, s. 167).a kol., 1996, s. 167). aneb jak se identita subjektu zobrazaneb jak se identita subjektu zobrazaneb jak se identita subjektu zobrazaneb jak se identita subjektu zobrazíííí ve vve vve vve věěěědomdomdomdomíííí jednotlivcejednotlivcejednotlivcejednotlivce Význam image pro organizaci V rozhodovacím procesu, kdy determinuje očekávání spotřebitele, při formování vztahu mezi organizací a spotřebitelem, kdy podmiňuje délku a kvalitu tohoto vztahu (věrnost spotřebitele), při determinaci obrazu organizace spotřebitelem na veřejnosti. Image jako obraz ve vědomí jednotlivce subjektivnsubjektivnsubjektivnsubjektivníííí percepcpercepcpercepcpercepcíííí (vn(vn(vn(vníííímmmmáááánnnníííím)m)m)m) subjektivnsubjektivnsubjektivnsubjektivníííí transformactransformactransformactransformacíííí ppppřřřřijatýchijatýchijatýchijatých informacinformacinformacinformacíííí subjektivnsubjektivnsubjektivnsubjektivníííí zkuzkuzkuzkuššššenostenostenostenostíííí ssss danýmdanýmdanýmdaným objektemobjektemobjektemobjektem hloubkou poznhloubkou poznhloubkou poznhloubkou poznáááánnnníííí posuzovanposuzovanposuzovanposuzovanééééhohohoho objektuobjektuobjektuobjektu emocionemocionemocionemocionáááálnlnlnlníííím naladm naladm naladm naladěěěěnnnníííímmmm vnvnvnvníííímajmajmajmajííííccccíííího jedinceho jedinceho jedinceho jedince hmotnými, viditelnými aspektyhmotnými, viditelnými aspektyhmotnými, viditelnými aspektyhmotnými, viditelnými aspekty posuzovanposuzovanposuzovanposuzovanéééého objektuho objektuho objektuho objektu prakticky nelze ovlivnit prakticky nelze ovlivnit prakticky nelze ovlivnit lze částečně ovlivnit lze částečně ovlivnit lze nejsnáze ovlivnit Co si musíme uvědomit ... odhaduje se,odhaduje se,odhaduje se,odhaduje se, žžžže jen 10% informace jen 10% informace jen 10% informace jen 10% informacíííí ppppřřřřijijijijíííímmmmááááme vme vme vme věěěědomdomdomdoměěěě, zbytek, zbytek, zbytek, zbytek obstarobstarobstarobstaráááá podvpodvpodvpodvěěěědomdomdomdomíííí!!!! co pco pco pco přřřředpokledpokledpokledpoklááááddddááááme,me,me,me, žžžže je oe je oe je oe je oččččekekekekáááávvvváááánononono co je ve skuteco je ve skuteco je ve skuteco je ve skuteččččnosti onosti onosti onosti oččččekekekekáááávvvváááánononono kakakakažžžždý odý odý odý oččččekekekekáááávvvváááá nnnněěěěco jinco jinco jinco jinééééhohohoho „„„„Co je dole, to je i nahoCo je dole, to je i nahoCo je dole, to je i nahoCo je dole, to je i nahořřřře, co je venku, to je i uvnite, co je venku, to je i uvnite, co je venku, to je i uvnite, co je venku, to je i uvnitřřřř““““ detail x komplexnost =detail x komplexnost =detail x komplexnost =detail x komplexnost = >>>> harmonieharmonieharmonieharmonie aaaaččččkoli 99% pod kontrolou, 1% mkoli 99% pod kontrolou, 1% mkoli 99% pod kontrolou, 1% mkoli 99% pod kontrolou, 1% můžůžůžůže zcela pokazit dojem =e zcela pokazit dojem =e zcela pokazit dojem =e zcela pokazit dojem = >>>> ppppřřřřííííjemce si vytvojemce si vytvojemce si vytvojemce si vytvořřřříííí obraz =obraz =obraz =obraz = >>>> aaaa zaujme postojzaujme postojzaujme postojzaujme postoj
 17. 17. MĚŘENÍ IMAGE POMOCÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU Sestavení řady protikladných pojmových dvojic (bipolárních adjektiv), jejichž výběr je determinován cílem šetření. ProtikladnProtikladnProtikladnProtikladnéééé dvojice jsou uspodvojice jsou uspodvojice jsou uspodvojice jsou uspořřřřááááddddáááány ve vny ve vny ve vny ve víííícestupcestupcestupcestupňňňňovovovovéééé šššškkkkáááále.le.le.le. Analýza zahrnuje tAnalýza zahrnuje tAnalýza zahrnuje tAnalýza zahrnuje třřřři skupiny faktori skupiny faktori skupiny faktori skupiny faktorůůůů:::: faktory potenční, faktory hodnotící,,,, faktory aktivity .... MĚŘENÍ IMAGE POMOCÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU záporná dimenze A záporná dimenze B záporná dimenze C záporná dimenze D ... (např. dealeři působí velmi nepřesvědčivě a jsou dotěrní) kladná dimenze A dimenze B dimenze C dimenze D ... (např. dealeři působí přesvědčivým dojmem aniž by se vtírali) kladná kladná kladná -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 skupina zainteresovaných osob skupina zainteresovaných osob skupina zainteresovaných osob DEFINICE POJMU SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE „Corporate Social Responsibility je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“ „Společenská odpovědnost firem je koncept, kterým se podniky otevřeně přiznávají ke své spoluzodpovědnosti za stav a chod společnosti. …Společensky odpovědné chování podniku je v podstatě dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje. Koncept stojí na principech dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství….“ DEFINICE POJMU SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE „„„„SpoleSpoleSpoleSpoleččččensky odpovensky odpovensky odpovensky odpověěěědndndndnéééé chovchovchovchováááánnnníííí organizacorganizacorganizacorganizacíííí je souborje souborje souborje soubor takových manatakových manatakových manatakových manažžžžerských postuperských postuperských postuperských postupůůůů, kter, kter, kter, kteréééé zabezpezabezpezabezpezabezpeččččíííí,,,, žžžžeeee organizace:organizace:organizace:organizace: dobrovolndobrovolndobrovolndobrovolněěěě nad rnad rnad rnad ráááámec zmec zmec zmec záááákonných povinnostkonných povinnostkonných povinnostkonných povinnostíííí a poa poa poa požžžžadavkadavkadavkadavkůůůů veveveveřřřřejnejnejnejnéééé sprsprsprspráááávy,vy,vy,vy, dobrovolndobrovolndobrovolndobrovolněěěě v souladu s etickými, komerv souladu s etickými, komerv souladu s etickými, komerv souladu s etickými, komerččččnnnníííími ami ami ami a spolespolespolespoleččččenskými oenskými oenskými oenskými oččččekekekekáááávvvváááánnnníííími, pmi, pmi, pmi, přřřříííípadnpadnpadnpadněěěě i nad jejich ri nad jejich ri nad jejich ri nad jejich ráááámec,mec,mec,mec, zzzzáááámmmměěěěrnrnrnrněěěě a dlouhodoba dlouhodoba dlouhodoba dlouhodoběěěě minimalizuje negativnminimalizuje negativnminimalizuje negativnminimalizuje negativníííí dopady,dopady,dopady,dopady, zzzzáááámmmměěěěrnrnrnrněěěě a dlouhodoba dlouhodoba dlouhodoba dlouhodoběěěě maximalizuje pozitivnmaximalizuje pozitivnmaximalizuje pozitivnmaximalizuje pozitivníííí ppppřřřříííínosy svnosy svnosy svnosy svéééé ččččinnosti nejeninnosti nejeninnosti nejeninnosti nejen ve prospve prospve prospve prospěěěěchchchch svsvsvsvůůůůj vlastnj vlastnj vlastnj vlastníííí, ale i v, ale i v, ale i v, ale i vššššechechechech zainteresovaných osob (kvalityzainteresovaných osob (kvalityzainteresovaných osob (kvalityzainteresovaných osob (kvality žžžživota mivota mivota mivota míííístnstnstnstnííííhohohoho spolespolespolespoleččččenstvenstvenstvenstvíííí a spolea spolea spolea společčččnosti jako celku)nosti jako celku)nosti jako celku)nosti jako celku)““““ PŘÍČINY VZNIKU KONCEPTU SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ GLOBALIZACE TRHŮ GLOBÁLNÍ EKONOMIKA x NÁRODNÍ POLITIKA KŘEHKOST GLOBÁLNÍ EKONOMIKY ZMĚNY CHARAKTERU TRHŮ ROSTOUCÍ NÁROKY INVESTORŮ ROSTOUCÍ NÁROKY SPOTŘEBITELŮ VLIVY GLOBALIZACE firmy mohou pfirmy mohou pfirmy mohou pfirmy mohou půůůůsobit po celsobit po celsobit po celsobit po celéééém svm svm svm svěěěěttttěěěě výroba spotřeba dodavatelé firmy mohou utíkat, ale nemohou se schovat informační společnost zisk odpovědnost a transparentnost shoda s mezinárodními standardy a národní legislativou - v rámci vlastní činnosti - v rámci dodavatelského řetězce respekt vůči lidským právům respekt vůči životnímu prostředí a přírodě
 18. 18. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ A MANAGEMENT PR Kritici:Kritici:Kritici:Kritici: „PR aktivity, jimiž se organizace ve skutečnosti snaží zakrýt své špatné chování.“ PPPPřřřřííííznivci:znivci:znivci:znivci: „Společenská odpovědnost a její principy jsou určeny zejména pro organizace, které chtějí ve své komunitě žít trvale a které chtějí být dobrými partnery a sousedy.“ definovaný systém integrovaný do managementu organizace firemní filantropie, sponzoring x „Prosazováním principů CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi, nevládními organizacemi jako zástupci občanů (spotřebitelů) i samotnými občany.“ Rada kvality ČR, Sdružení Korektní podnikání, Sdružení pro Cenu ČR za jakost Systematická integrace CSR - přínosy pro organizaci vvvvěěěěttttšíšíšíší transparentnost jedntransparentnost jedntransparentnost jedntransparentnost jednáááánnnníííí organizace:organizace:organizace:organizace: => pos=> pos=> pos=> posíííílenlenlenleníííí ddddůůůůvvvvěěěěryhodnosti,ryhodnosti,ryhodnosti,ryhodnosti, => ni=> ni=> ni=> nižžžžšíšíšíší riziko konfliktriziko konfliktriziko konfliktriziko konfliktůůůů, st, st, st, stáááávek, bojkotvek, bojkotvek, bojkotvek, bojkotůůůů,,,, => loajalita a vy=> loajalita a vy=> loajalita a vy=> loajalita a vyššíššíššíšší produktivita zamproduktivita zamproduktivita zamproduktivita zaměěěěstnancstnancstnancstnancůůůů,,,, => kvalitn=> kvalitn=> kvalitn=> kvalitněěěějjjjšíšíšíší zamzamzamzaměěěěstnanci,stnanci,stnanci,stnanci, vedenvedenvedenvedeníííí dialogu a budovdialogu a budovdialogu a budovdialogu a budováááánnnníííí vztahvztahvztahvztahůůůů ddddůůůůvvvvěěěěry s okolry s okolry s okolry s okolíííím:m:m:m: => vz=> vz=> vz=> vzáááájemnjemnjemnjemnáááá akceptace,akceptace,akceptace,akceptace, => z=> z=> z=> záááázemzemzemzemíííí k bezproblk bezproblk bezproblk bezprobléééémovmovmovmovéééému amu amu amu a úúúúspspspspěěěěššššnnnnéééému fungovmu fungovmu fungovmu fungováááánnnníííí,,,, => pozitivn=> pozitivn=> pozitivn=> pozitivníííí reputacereputacereputacereputace => men=> men=> men=> menšíšíšíší nnnnááááklady na management rizik a eliminaci dopadklady na management rizik a eliminaci dopadklady na management rizik a eliminaci dopadklady na management rizik a eliminaci dopadůůůů nenadnenadnenadnenadáááálýchlýchlýchlých ududududáááálostlostlostlostíííí,,,, =>=>=>=> konkurenkonkurenkonkurenkonkurenččččnnnníííí výhoda,výhoda,výhoda,výhoda, => dlouhodob=> dlouhodob=> dlouhodob=> dlouhodobáááá udrudrudrudržžžžitelnost rozvoje organizace,itelnost rozvoje organizace,itelnost rozvoje organizace,itelnost rozvoje organizace, => p=> p=> p=> přřřřííííleleleležžžžitost pro inovace,itost pro inovace,itost pro inovace,itost pro inovace, => lep=> lep=> lep=> lepšíšíšíší pozice pro soupozice pro soupozice pro soupozice pro souččččasnasnasnasnáááá a budouca budouca budouca budoucíííí jednjednjednjednáááánnnníííí se zainteresovanými osobami,se zainteresovanými osobami,se zainteresovanými osobami,se zainteresovanými osobami, => p=> p=> p=> přřřříííímmmméééé finanfinanfinanfinanččččnnnníííí úúúúspory.spory.spory.spory. rozvoj občanské společnosti trvale udržitelný rozvoj zvyšování kvality života Obecné přínosy CSR Úvahy při zvažování zavedení CSR zda přináší komparativní výhodu, kde je mez, kdy již další prohlubování společensky odpovědného konání nebude pro organizaci ekonomicky výhodné, jaký je postoj vlastníků a managementu organizací (altruizmus, čistě ekonomická kalkulace, ...) zda investice do společensky odpovědného chování nemohou organizaci znevýhodnit, jak se projeví dynamika přínosů společensky odpovědného chování (není přímo úměrná vynaloženým nákladům, ale postupně s dalšími náklady se zpomaluje) TŘI PILÍŘE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironmentáááálnlnlnlníííípilpilpilpilíííířřřř SociSociSociSociáááálnlnlnlníííípilpilpilpilíííířřřř PrincipydobrovolnPrincipydobrovolnPrincipydobrovolnPrincipydobrovolnééééhozhozhozhozáááávazkuvazkuvazkuvazku EkonomickýpilEkonomickýpilEkonomickýpilEkonomickýpilíííířřřř legislativnlegislativnlegislativnlegislativníííí a dala dala dala dalšíšíšíší sprsprsprspráááávnvnvnvníííí popopopožžžžadavkyadavkyadavkyadavky spolespolespolespoleččččenskenskenskenskáááá odpovodpovodpovodpověěěědnostdnostdnostdnost tripletripletripletriple––––bottombottombottombottom----linelinelineline Ekonomický pilíř soubor vzorsoubor vzorsoubor vzorsoubor vzorůůůů chovchovchovchováááánnnníííí, kter, kter, kter, kteréééé vidvidvidvidíííí volný trh a soutvolný trh a soutvolný trh a soutvolný trh a soutěžěžěžěž jakojakojakojako vhodnvhodnvhodnvhodnéééé prostprostprostprostřřřřededededíííí pro zdravý vývoj a rpro zdravý vývoj a rpro zdravý vývoj a rpro zdravý vývoj a růůůůst organizace ist organizace ist organizace ist organizace i spolespolespolespoleččččnostinostinostinosti aktaktaktaktééééřřřři:i:i:i: – vlastnvlastnvlastnvlastnííííci, investoci, investoci, investoci, investořřřři,i,i,i, – obchodnobchodnobchodnobchodníííí partnepartnepartnepartneřřřři, dodavateli, dodavateli, dodavateli, dodavateléééé, z, z, z, záááákaznkaznkaznkaznííííci,ci,ci,ci, – zamzamzamzaměěěěstnanci, zamstnanci, zamstnanci, zamstnanci, zaměěěěstnaneckstnaneckstnaneckstnaneckéééé organizaceorganizaceorganizaceorganizace
 19. 19. Ekonomický pilíř uplatuplatuplatuplatňňňňovovovováááánnnníííí principprincipprincipprincipůůůů dobrdobrdobrdobrééééhohohoho řřřříííízenzenzenzeníííí,,,, omomomomíííítnuttnuttnuttnutíííí korupce a prankorupce a prankorupce a prankorupce a praníííí ššššpinavých penpinavých penpinavých penpinavých peněěěězzzz odmodmodmodmííííttttáááánnnníííí kartelových dohodkartelových dohodkartelových dohodkartelových dohod nezneunezneunezneunezneužžžžíííívvvváááánnnníííí dominantndominantndominantndominantníííího postavenho postavenho postavenho postaveníííí transparentnost jedntransparentnost jedntransparentnost jedntransparentnost jednáááánnnníííí respektovrespektovrespektovrespektováááánnnníííí prprprprááááv a ochrana duv a ochrana duv a ochrana duv a ochrana dušššševnevnevnevníííího vlastnictvho vlastnictvho vlastnictvho vlastnictvíííí respektovrespektovrespektovrespektováááánnnníííí prprprprááááv a ochrana spotv a ochrana spotv a ochrana spotv a ochrana spotřřřřebitelebitelebitelebitelůůůů nezneunezneunezneunezneužžžžíííívvvváááánnnníííí a ochrana da ochrana da ochrana da ochrana důůůůvvvvěěěěrných informacrných informacrných informacrných informacíííí a osobna osobna osobna osobnííííchchchch úúúúdajdajdajdajůůůů odmodmodmodmííííttttáááánnnníííí a pota pota pota potíííírrrráááánnnníííí prprprprůůůůmyslovmyslovmyslovmyslovéééé ššššpionpionpionpionáááážžžžeeee plnplnplnplněěěěnnnníííí zzzzáááávazkvazkvazkvazkůůůů v dodavatelskov dodavatelskov dodavatelskov dodavatelsko----odbodbodbodběěěěratelských vztazratelských vztazratelských vztazratelských vztazíííích,ch,ch,ch, dobrdobrdobrdobráááá platebnplatebnplatebnplatebníííí mormormormoráááálkalkalkalka ochrana datochrana datochrana datochrana dat zavedenzavedenzavedenzavedeníííí a dodra dodra dodra dodržžžžovovovováááánnnníííí eticketicketicketickéééého kodexuho kodexuho kodexuho kodexu Sociální pilíř soubor vzorsoubor vzorsoubor vzorsoubor vzorůůůů chovchovchovchováááánnnníííí vychvychvychvycháááázejzejzejzejííííccccíííí ze zkuze zkuze zkuze zkuššššenostenostenostenostíííí,,,, spolespolespolespoleččččenskenskenskenskéééého klimatu, a poho klimatu, a poho klimatu, a poho klimatu, a požžžžadavkadavkadavkadavkůůůů spolespolespolespoleččččnostinostinostinosti aktaktaktaktééééřřřři:i:i:i: – obchodnobchodnobchodnobchodníííí partnepartnepartnepartneřřřři, dodavateli, dodavateli, dodavateli, dodavateléééé – zamzamzamzaměěěěstnanci, zamstnanci, zamstnanci, zamstnanci, zaměěěěstnaneckstnaneckstnaneckstnaneckéééé organizaceorganizaceorganizaceorganizace – mmmmíííístnstnstnstníííí obyvatelobyvatelobyvatelobyvateléééé – znevýhodnznevýhodnznevýhodnznevýhodněěěěnnnnéééé skupiny obyvatelskupiny obyvatelskupiny obyvatelskupiny obyvatel – oboboboběěěěti externalitti externalitti externalitti externalit Sociální pilíř nahlnahlnahlnahlíííížžžženeneneníííí na zamna zamna zamna zaměěěěstnance jako na partnery organizacestnance jako na partnery organizacestnance jako na partnery organizacestnance jako na partnery organizace => zam=> zam=> zam=> zaměěěěstnaneckstnaneckstnaneckstnaneckáááá politika (nappolitika (nappolitika (nappolitika (napřřřř. podm. podm. podm. podmíííínky pro starnky pro starnky pro starnky pro staršíšíšíší pracovnpracovnpracovnpracovnííííky,ky,ky,ky, žžžženy po mateeny po mateeny po mateeny po mateřřřřskskskskéééé, handicapovan, handicapovan, handicapovan, handicapovanéééé, ...), ...), ...), ...) => p=> p=> p=> pééééčččče zdrave zdrave zdrave zdravíííí a bezpea bezpea bezpea bezpeččččnost zamnost zamnost zamnost zaměěěěstnancstnancstnancstnancůůůů,,,, => podpora vzd=> podpora vzd=> podpora vzd=> podpora vzděěěělllláááánnnníííí, rekvalifikace, rekvalifikace, rekvalifikace, rekvalifikace => existence zam=> existence zam=> existence zam=> existence zaměěěěstnaneckstnaneckstnaneckstnaneckéééé reprezentacereprezentacereprezentacereprezentace => zam=> zam=> zam=> zaměěěěstnstnstnstnáááávvvváááánnnníííí minoritnminoritnminoritnminoritníííích a ohroch a ohroch a ohroch a ohrožžžžených skupin obyvatelstvaených skupin obyvatelstvaených skupin obyvatelstvaených skupin obyvatelstva => odm=> odm=> odm=> odmíííítnuttnuttnuttnutíííí dddděěěětsktsktsktskéééé prprprpráááácececece => respektov=> respektov=> respektov=> respektováááánnnníííí rovnostirovnostirovnostirovnosti žžžžen a muen a muen a muen a mužůžůžůžů => ochrana zam=> ochrana zam=> ochrana zam=> ochrana zaměěěěstnancstnancstnancstnancůůůů ppppřřřři reorganizaci reorganizaci reorganizaci reorganizacíííí antiantiantianti----diskriminadiskriminadiskriminadiskriminaččččnnnníííí opatopatopatopatřřřřeneneneníííí filantropickfilantropickfilantropickfilantropickéééé aktivityaktivityaktivityaktivity podpora firemnpodpora firemnpodpora firemnpodpora firemníííího dobrovolnictvho dobrovolnictvho dobrovolnictvho dobrovolnictvíííí respektovrespektovrespektovrespektováááánnnníííí lidských prlidských prlidských prlidských práááávvvv Environmentální pilíř soubor vzorů chování vedoucích k trvalému snižování dopadů ekonomických činností organizace a jejích produktů na životní prostředí a ke zlepšování jeho stavu aktéři: – zaměstnanci – zákazníci – místní obyvatelé – oběti externalit Environmentální pilíř zavedenzavedenzavedenzavedeníííí systsystsystsystéééému managementumu managementumu managementumu managementu žžžživotnivotnivotnivotnííííhohohoho prostprostprostprostřřřřededededíííí (EMAS II a ISO 14001)(EMAS II a ISO 14001)(EMAS II a ISO 14001)(EMAS II a ISO 14001) stanovenstanovenstanovenstanoveníííí a napla napla napla naplňňňňovovovováááánnnníííí ekologickekologickekologickekologickéééé politiky organizacepolitiky organizacepolitiky organizacepolitiky organizace uplatuplatuplatuplatňňňňovovovováááánnnníííí principu prevenceprincipu prevenceprincipu prevenceprincipu prevence ochrana pochrana pochrana pochrana přřřříííírodnrodnrodnrodníííích zdrojch zdrojch zdrojch zdrojůůůů investice do ekologických technologiinvestice do ekologických technologiinvestice do ekologických technologiinvestice do ekologických technologiíííí ekologickekologickekologickekologickáááá firemnfiremnfiremnfiremníííí kultura (recyklace,kultura (recyklace,kultura (recyklace,kultura (recyklace, úúúúspory energie,spory energie,spory energie,spory energie, atd.)atd.)atd.)atd.) STANDARDIZACE KONTRA DOBROVOLNOST povinný standard – ztráta motivace – vynucené náklady nepovinný standard – odlišení na trhu – posilování pozitivní image potřeba standardů – posuzovat přínosy (musí být efektivní) – vzájemně porovnávat (musí vést k odlišení) – veřejně prezentovat (musí být vidět)
 20. 20. VYHODNOCOVÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACE měření výkonu v oblasti společenské odpovědnosti, měření přínosů společensky odpovědného chování pro organizaci, měření přínosů společensky odpovědného chování pro společnost. Zprávy organizací o společenské odpovědnosti je důležité hodnotit nejen interně, ale i externě, třetí nezávislou stranou. důvěryhodnost OECD Guidelines for Multinational EnterprisesOECD Guidelines for Multinational EnterprisesOECD Guidelines for Multinational EnterprisesOECD Guidelines for Multinational Enterprises – (Organization for Economic Co-operation and Development) AA 1000AA 1000AA 1000AA 1000 AccountAbilityAccountAbilityAccountAbilityAccountAbility/Assurance Standard/Assurance Standard/Assurance Standard/Assurance Standard – (Account Ability - nezisková org.– Anglie); SAN Ltd.SAN Ltd.SAN Ltd.SAN Ltd. – (Social Audit Network, nezisková org. – Anglie); „„„„EthibelEthibelEthibelEthibel QualityQualityQualityQuality LabelLabelLabelLabel““““ – (ETHIBEL - Belgie) Model excelenceModel excelenceModel excelenceModel excelence – (EFQM –Evropská nadace pro management kvality) SA 8000SA 8000SA 8000SA 8000 – ((((Social Accountability International – nezisková org. – USA) ISO 26000ISO 26000ISO 26000ISO 26000 ---- aktuaktuaktuaktuáááálnlnlnlníííí znznznzněěěěnnnníííí nnnnáááávrhu:vrhu:vrhu:vrhu: http://http://http://http://csrcsrcsrcsr----online.online.online.online.czczczcz////Page.aspxPage.aspxPage.aspxPage.aspx?normy?normy?normy?normy – nově vznikající norma – bez certifikace; SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability ReportingReportingReportingReporting GuidelinessGuidelinessGuidelinessGuideliness – (Global Reporting Initiative) VYHODNOCOVÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACE STANDARDY SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ •http://www.donorsforum.cz STANDARDY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ http://www.http://www.http://www.http://www.globalreporting.orgglobalreporting.orgglobalreporting.orgglobalreporting.org////HomeHomeHomeHome Kategorie Cílová skupina/oblast Indikátor čistý zisk Spotřebitelé podíly na trhu produktů a služeb Dodavatelé podíl kontraktů, které byly včas splacené podle předem dohodnutých podmínek, očištěné od nákladů a splácení pokut Zaměstnanci celkové výdaje vynaložené na pracovní sílu (mzdy, důchody, ostatní benefity) finanční toky mezi organizací a poskytovateli kapitálu obsahující údaje o dluzích, půjčkách a dividendách Poskytovatelé finančních zdrojů růst/pokles nerozděleného zisku na konci reportovaného období celkové zaplacené daně Přímé ekonomické vlivy Veřejný sektor získané dotace (granty, daňové úlevy, a ostatní benefity) 49 sociálních, 12 ekonomických a 35 environmentálních indikátorů ukázka STANDARDY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ Kategorie Cílová skupina/oblast Indikátor Materiály seznam a množství všech materiálů kromě vody využitých na výrobu produktů nebo poskytování služeb Energie spotřeba energie rozdělená podle druhů primárních zdrojů Voda celková spotřeba vody umístění a velikost vlastněné, pronajaté nebo spravované půdy v prostředích s vysokou biodiverzitou podíl zastavěné plochy na celkovém množství vlastněné nebo pronajaté půdy Biodiverzita obnova využitého území na přirozené biotopy emise plynů způsobujících skleníkový efekt, zhoršujících stav ozónové vrstvy a ostatních látek znečišťujících ovzduší Emise a odpad celkové množství odpadu podle druhu a nakládání s ním vliv produktů a služeb na životní prostředí životní prostředí Produkty a služby podíl recyklovatelných produktů ne celkovém prodeji produktů ukázka Autor systému: Sdružení Korektní podnikání ve spolupráci se Sdružením pro Cenu ČR za jakost Metodika vychází ze: soustavy ukazatelů GRI (Sustainability Reporting Guideliness); modelu excelence EFQM – metodika sebehodnocení; metodiky sebehodnoceni modelu CAF 2006 Zdroj obr.: Statut „Cena za CSR“ 2010 ČESKÝ SYSTÉM HODNOCENÍ CSR (metoda KORP)
 21. 21. metoda KORP zdroj: Společenská odpovědnost organizací (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ Rada kvality ČR, Sdružení Korektní podnikání, Sdružení pro Cenu ČR za jakost 2008 EM - EKONOMIKA EM1EM1EM1EM1 ---- MANAGEMENT A ORGANIZAMANAGEMENT A ORGANIZAMANAGEMENT A ORGANIZAMANAGEMENT A ORGANIZAČČČČNNNNÍÍÍÍ ZABEZPEZABEZPEZABEZPEZABEZPEČČČČENENENENÍÍÍÍ CSRCSRCSRCSR – EM1P1EM1P1EM1P1EM1P1 ---- EM1P13EM1P13EM1P13EM1P13 EM2EM2EM2EM2 ---- EKONOMICKEKONOMICKEKONOMICKEKONOMICKÁÁÁÁ VÝKONNOSTVÝKONNOSTVÝKONNOSTVÝKONNOST – EM2P1EM2P1EM2P1EM2P1 ---- EM2P8EM2P8EM2P8EM2P8 – EM2V1EM2V1EM2V1EM2V1 ---- EM2V4EM2V4EM2V4EM2V4 EM3EM3EM3EM3 ---- PPPPŘŘŘŘÍÍÍÍTOMNOST NA TRHUTOMNOST NA TRHUTOMNOST NA TRHUTOMNOST NA TRHU – EM3P1EM3P1EM3P1EM3P1 ---- EM3P3EM3P3EM3P3EM3P3 – EM3V1EM3V1EM3V1EM3V1 ---- EM3V3EM3V3EM3V3EM3V3 EM4EM4EM4EM4 ---- NEPNEPNEPNEPŘŘŘŘÍÍÍÍMMMMÉÉÉÉ EKONOMICKEKONOMICKEKONOMICKEKONOMICKÉÉÉÉ VLIVYVLIVYVLIVYVLIVY – EM4P1EM4P1EM4P1EM4P1 ---- EM4P5EM4P5EM4P5EM4P5 – EM4V1EM4V1EM4V1EM4V1 ---- EM4V2EM4V2EM4V2EM4V2 EM2V2 - Finanční dopady a další rizika a příležitosti pro aktivity organizace, které vyplývají z klimatických změn A.A.A.A. Uveďte, zda vrcholový management organizace bere v úvahu klimatické změny, příležitosti a rizika, které to přináší pro organizaci. B.B.B.B. Uveďte příležitosti a rizika způsobené klimatickými změnami, které mají finanční dopady na organizaci, včetně: – rizika způsobená fyzickými vlivy souvisejícími s klimatickými změnami (např. vlivy změněného počasí a nemocí souvisejících s teplem); – regulativní rizika (např. náklady na činnosti a systémy, aby bylo možno vyhovět předpisům); – příležitosti k poskytnutí nových technologií, produktů nebo služeb týkajících se změn spojených se změnami klimatu; – potenciální konkurenční výhody vytvořené pro organizaci předpisy nebo jinými technologickými změnami ve vazbě na změny klimatu. C. Uveďte, zda management kvantitativně vyhodnotil potenciální finanční dopady (např. cenu pojištění nebo uhlíkové kredity) klimatických změn na organizaci. Pokud je to možné, kvantifikace by měla být prospěšná. Pokud byla kvantifikace provedena, uveďte finanční dopady a použité nástroje. Příklad EG - ENVIRONMENT (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) EG1EG1EG1EG1 ---- PERSONPERSONPERSONPERSONÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ ZAJIZAJIZAJIZAJIŠŠŠŠTTTTĚĚĚĚNNNNÍÍÍÍ OCHRANYOCHRANYOCHRANYOCHRANY ŽŽŽŽIVOTNIVOTNIVOTNIVOTNÍÍÍÍHO PROSTHO PROSTHO PROSTHO PROSTŘŘŘŘEDEDEDEDÍÍÍÍ, DOBROVOLN, DOBROVOLN, DOBROVOLN, DOBROVOLNÉÉÉÉ NNNNÁÁÁÁSTROJESTROJESTROJESTROJE – EG1P1EG1P1EG1P1EG1P1 ---- EG1P2EG1P2EG1P2EG1P2 – EG1V1EG1V1EG1V1EG1V1 ---- EG1V2EG1V2EG1V2EG1V2 EG2EG2EG2EG2 ---- SHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOU – EG2P1EG2P1EG2P1EG2P1 ---- EG2P3EG2P3EG2P3EG2P3 – EG1V1EG1V1EG1V1EG1V1 ---- EG2V3EG2V3EG2V3EG2V3 EG3EG3EG3EG3 ---- ENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ DOPADY SPOTDOPADY SPOTDOPADY SPOTDOPADY SPOTŘŘŘŘEB ENERGIEB ENERGIEB ENERGIEB ENERGIÍÍÍÍ, ZDROJ, ZDROJ, ZDROJ, ZDROJŮŮŮŮ, L, L, L, LÁÁÁÁTEKTEKTEKTEK – EG3P1EG3P1EG3P1EG3P1 ---- EG3P2EG3P2EG3P2EG3P2 – EG3V1EG3V1EG3V1EG3V1 ---- EG3V2EG3V2EG3V2EG3V2 EG4EG4EG4EG4 ---- ENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ DOPADY VÝROBY A SLUDOPADY VÝROBY A SLUDOPADY VÝROBY A SLUDOPADY VÝROBY A SLUŽŽŽŽEBEBEBEB – EG4P1EG4P1EG4P1EG4P1 ---- EG4P2EG4P2EG4P2EG4P2 – EG4V1EG4V1EG4V1EG4V1 ---- EG4V2EG4V2EG4V2EG4V2 EG5EG5EG5EG5 ---- ENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTENVIRONMENTÁÁÁÁLNLNLNLNÍÍÍÍ DOPADY VÝSTUPDOPADY VÝSTUPDOPADY VÝSTUPDOPADY VÝSTUPŮŮŮŮ – EG5P1EG5P1EG5P1EG5P1 ---- EG5P4EG5P4EG5P4EG5P4 – EG5V1EG5V1EG5V1EG5V1 ---- EG5V3EG5V3EG5V3EG5V3 EG1V1 - Odpovědnosti pro zajištění ochrany životního prostředí 1. Kdo je odpovědná osoba pro oblast nakládání s odpady, případně odborně způsobilá osoba (odpadový hospodář)? Jaká je její pravomoc? 2. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s chemickými látkami, případně odborně způsobilá osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické? Jaká je jej pravomoc? 3. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s vodami, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny? Jaká je její pravomoc? 4. Je případně jmenován zástupce vedení pro řízení vztahu organizace k životnímu prostředí? Jaká je jeho pravomoc? 5. Je zřejmé, kdo odpovídá za řízení dopadů externích činností na životní prostředí? Jaká je jeho pravomoc? Příklad SO - SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST SO1SO1SO1SO1 ---- LIDSKLIDSKLIDSKLIDSKÁÁÁÁ PRPRPRPRÁÁÁÁVAVAVAVA – SO1P1SO1P1SO1P1SO1P1 ---- SO1P5SO1P5SO1P5SO1P5 – SO1V1SO1V1SO1V1SO1V1 ---- SO1V7SO1V7SO1V7SO1V7 SO2SO2SO2SO2 ---- KOMUNITA, KORUPCE, VEKOMUNITA, KORUPCE, VEKOMUNITA, KORUPCE, VEKOMUNITA, KORUPCE, VEŘŘŘŘEJNEJNEJNEJNÁÁÁÁ POLITIKA, KONKURENPOLITIKA, KONKURENPOLITIKA, KONKURENPOLITIKA, KONKURENČČČČNNNNÍÍÍÍ CHOVCHOVCHOVCHOVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ,,,, SHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOUSHODA S LEGISLATIVOU – SO2P1SO2P1SO2P1SO2P1 ---- SO2P4SO2P4SO2P4SO2P4 – SO2V1SO2V1SO2V1SO2V1 ---- SO2V8SO2V8SO2V8SO2V8 SO3SO3SO3SO3 ---- ZAMZAMZAMZAMĚĚĚĚSTNSTNSTNSTNÁÁÁÁVVVVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ A PA PA PA PŘŘŘŘIMIMIMIMĚŘĚŘĚŘĚŘENENENENÁÁÁÁ PRPRPRPRÁÁÁÁCECECECE – SO3P1SO3P1SO3P1SO3P1 ---- SO3P6SO3P6SO3P6SO3P6 – SO3V1SO3V1SO3V1SO3V1 ---- SO3V9SO3V9SO3V9SO3V9 SO4SO4SO4SO4 ---- OCHRANA SPOTOCHRANA SPOTOCHRANA SPOTOCHRANA SPOTŘŘŘŘEBITELEEBITELEEBITELEEBITELE – SO4P1SO4P1SO4P1SO4P1 ---- SO4P5SO4P5SO4P5SO4P5 – SO4V1SO4V1SO4V1SO4V1 ---- SO4V8SO4V8SO4V8SO4V8
 22. 22. SO1V4 - Celkový počet případů diskriminace a přijatá opatření A. Identifikujte případy diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického přesvědčení, národnosti nebo sociálního původu nebo jiné relevantní formy diskriminace včetně interních nebo externích zainteresovaných stran ve všech činnostech organizace. B. Uveďte celkový počet případů diskriminace. C. Uveďte stav případů a přijatá opatření s odkazem na následující: – organizace případ přezkoumala; – právě je implementováno nápravné opatření; – nápravné opatření bylo implementováno a jeho výsledky přezkoumány např. interním auditem; – případ již není aktuální (např. vyřešeno, případ uzavřen, není potřeba dalších činností …). Příklad zdroj: Společenská odpovědnost organizací (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ zdroj: Společenská odpovědnost organizací (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost (CSR) Podnikatelský sektor – zadání 2010 http://www.czechmade.cz/data/Cena_2010/dokumenty/podnikatele/statut_2010_model_csr_ps.pdf Veřejný sektor – zadání 2010 http://www.npj.cz/soubory/dokumenty/statut%202010_CSR_VS.pdf Cílem programu hodnocení Společenské odpovědnosti organizací je: přispět k prosazení a zviditelnění principů CSR v ČR veřejně ocenit ty organizace, které se hlásí k plnění principů CSR a splňují podmínky pro udělení Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

×