• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Seminář PARTSIP "Strategie a marketing pro knihovny" (Jan Nový)

on

 • 1,878 views

http://www.partsip.cz/akce/strategie-marketing-pro-knihovny

http://www.partsip.cz/akce/strategie-marketing-pro-knihovny

Statistics

Views

Total Views
1,878
Views on SlideShare
1,869
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 9

http://www.partsip.cz 9

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Seminář PARTSIP "Strategie a marketing pro knihovny" (Jan Nový) Seminář PARTSIP "Strategie a marketing pro knihovny" (Jan Nový) Document Transcript

  • Představa o dnešním semináři I. blok Hledá problé očeká Hledání problémů a definice očekávání STRATEGIE A MARKETING ¨ II. blok seminář PARTSIP 25.10.2010 výchozí Analýza výchozí situace III. blok Seznámení mož ení Seznámení s možnými cestami řešení © Ing. Jan Nový IV. blok Katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE Formulace strategií strategií Účel knihovny (Vaší ší) Jaký je účel (Vaší) knihovny? I. blok Napiš heslovitě Napište heslovitě na každý lístek jen jeden účel kaž lí Hledání problémů a definice očekávání Pomocná otázka: „PROČ MÁME KNIHOVNU?“ Pomocná otá PROČ KNIHOVNU?“ Od účelu k poslání knihovny Poslání knihovny Jaké poslá Vaší Jaké je poslání Vaší knihovny? nyní společ zně poslá naší ideální Naformulujme nyní společně znění poslání naší ideální knihovny Dobř formulované poslá Dobře formulované poslání by mělo odpovědět na otázky: mě odpově otá 1. Kdo jsou naši klienti? 2. Jaké jsou hlavní programy, služby a produkty naší knihovny? 3. V jakém regionu, v jakém oboru a v jaké oblasti činnosti naše knihovna působí? 4. Jaké jsou základní hodnoty, na kterých knihovna staví, jakou filosofii vyznává? 5. Jaké jsou významné dovednosti naší knihovny? 6. Jaké jsou přednosti naší knihovny ? Jaké jsou její konkurenční výhody? Poslá Poslání vymezuje smysl existence knihovny, její účel a její funkce.
  • Od poslání knihovny k její identitě Od poslání k vizi knihovny Poslá nevyjadř Poslání nevyjadřuje nejen účel a u funkce, ale deklaruje i vyjadř budoucí Vize vyjadřuje budoucí strategickou pozici organizace jedinečnost organizace – odlišuje nás od ostatních jedineč odliš ná ostatní – hledí do daleké budoucnosti – její definice je krátká Potř Potřebujeme se odlišovat? odliš – je srozumitelná pro každého ně Konkurujeme si s někým? – odpovídá na otázku: „Jakou organizací se chceme stát?“ – vyjadřuje (vysněný) ideál Jedineč Jedinečnost je základním znakem identity. základní potř K čemu organizace potřebuje identitu? Vize knihovny Od vize k cílům knihovny nyní společ zně naší ideální Naformulujme nyní společně znění vize naší ideální Cíle jsou očekávané budoucí výsledky představující žádoucí očekávané budoucí představují doucí knihovny které dosá stav, kterého chceme dosáhnout – S stimulating (stimulace k co nejlepším výsledkům za jasně definovaných podmínek) – M measurable (dosažení musí být měřitelné) Jaký je tedy rozdíl mezi posláním a vizí? rozdí poslá vizí – A acceptable (musí být přijatelné a přijaté) – R realistic (musí být reálné) – T timed (vymezené v čase –milníky) Cíle musí být hierarchické Cíle knihovny cíl objektu x cíl systému cí systé cíle ekonomické, technické, politick é, sociální,... ekonomické technické politické sociální obecné (otevřené) globální národní regionální lokální globální, národní, regionální, lok ální atd. specifické (uzavřené) rů zá pozor - vliv různých zájmových skupin nyní společ zně naší ideální Naformulujme nyní společně znění cílů naší ideální knihovny Napiš kaž lí heslovitě cí Napište každý na lístek heslovit ě jen jeden specifický cíl
  • Proces strategického řízení jako nepřetržitý Role manažera v procesu strategického proces řízení Strategická Strategická analýza manaž regulá zá manažer – role regulátora, který (v závislosti na Posl ání a cíle Poslá cí manažerském stylu) ovlivňuje chování subjektu řízení manaž erské ovlivň chová zení knihovny Generování Generová – napravuje entropii organizace možných řešení mož ení př padě strategické zení v případě strategického řízení – prosazuje změny uspořádanosti organizace vedoucí ke konkurenčníma Strategický komparativním výhodám management Optimalizace řešení a výběr ení výbě příklad vztahu: knihovna jako příspěvková organizace př spěvková strategie – řídící subjekt (zastupitelstvo) - manažer knihovny – knihovna a její personál Externí a interní Externí interní prostředí prostředí knihovny Hodnocení Hodnocení realizace strategie Implementace strategie Upraveno podle: Keřkovký, Vykypěl Základní paradigma strategického Proces strategického plánování managementu Strategické plánování Strategické plánová uspoř uspořádanost organizace je nositelem efektu Analýza vnějšího vně šího prostředí prostředí definič definičním znakem je – časová dimenze – prostorová dimenze Ověření ěřen Ověření Stanovení Stanovení Tvorba, Zpracování Zpracová Stanovení Stanovení platnosti kritických hodnocení hodnocení implemen- implemen- dlouho - dlouho- nebo faktorů faktorů a volba tačního tač reformulace dobých úspěchu spě cí l ů strategií strategií plánu pl á poslání poslá Situační analýza Situač Analýza vnitřního vnitř prostředí prostředí Upraveno podle: Bárta Problémy knihovny Analýza problému metodou problémového stromu S jakými problémy knihovna potýká? problé potýká důsledky heslovitě nejvýstiž kaž lí Pojmenujte heslovitě a co nejvýstižněji na každý lístek jen jeden problém problé problém příčiny
  • Analýza příčin Analýza důsledků Důsledek Důsledek Důsledek Důsledek Důsledek Důsledek Problém Důsledek Důsledek Důsledek Příčina Příčina Příčina Problém Příčina Příčina Příčina Příčina Příčina Příčina Strom aktivit a cílů Problém statusu knihovny cíle Jaké Jaké důvody vedou k tomu, že knihovna se permanentně permanentně potýká problé zdrojů potř potýká s problémem nedostatek zdrojů vs. potřeba uspokojení poptá uspokojení poptávky problé trž pojetí Nenapravilo by problém tržní pojetí knihovny? účel Jaké Jaké zájmy tomu brání? brá aktivity Proces strategického plánování Strategické plánování Strategické plánová Analýza II. blok vnějšího vně šího prostředí prostředí Analýza výchozí situace Ověření ěřen Ověření Stanovení Stanovení Tvorba, Zpracování Zpracová Stanovení Stanovení platnosti kritických hodnocení hodnocení implemen- implemen- dlouho- dlouho- nebo faktorů faktorů a volba tačního tač reformulace dobých úspěchu spě cí l ů strategií strategií plánu pl á poslání poslá Situační analýza Situač Analýza vnitřního vnitř prostředí prostředí Upraveno podle: Bárta
  • Strategický plánovací cyklus Externí analýza – co musíme zjistit – aneb co jsme si již ukázali definice poslání a cílů náš operač Jaký je náš operač ní prostor? externí analýza analytická část územní dimenze: zemní – prostředí: lokální – regionální – národní – mezinárodní – globální interní analýza definice řešených problémů věcná dimenze: cná – odvětví a obor možnosti řešení strategická část časová dimenze? asová stanovení priorit a výběr strategie – vývojové trendy operační plán rozhodují rozhodující síly – demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální, realizace plánu kulturní kontrola plánu a hodnocení realizační část rozhodují rozhodující účastníci astní – zamýšlené a nezamýlené dopady, vliv a jeho míra, oni na nás, my na ně plán návazných činností Externí analýza – k čemu nám to je Pochopení povahy prostředí Pochopení povahy prostředí Jaké makroprostředí naší Jaké je makroprost ředí naší knihovny? Prověření vlivů na prostředí Hodnocení podmí Hodnocení dynamiky podmínek: Výchozí Je statické – tj. dokážeme odhadnout budoucí vývoj na statické strategická základě dosavadních trendů a historických dat? Identifikace klíčových konkurenčních sil pozice Je dynamické nebo turbulentní – tj. odhad budoucího dynamické turbulentní Pochopení konkurenční pozice organizace vývoje na základě dosavadních trendů je problematický? (knihovny) Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb Je- dynamické jaké Je-li dynamické, jaké jsou možné sc énáře vývoje? mož scé A B C ... Prověření vlivů na prostředí Analýza PEST Co tvaruje budoucnost a jak by mohla vypadat? Jaké faktory prostředí ovlivňují? Jaké prostř edí ovlivň ují Doplňte faktory: přiklá Jaký jim přikládáme význam? Politické/právní Politické/právní Ekonomické Ekonomické prostředí Faktor prostředí Významnost politika MŠMT rozpočet zřizovatele veřejné politiky legislativní technologický sociální Sociální Sociální Technologické Technologické míra vzdělanosti rychlost technologických změn (např. elektronická kniha) Jak se mění v čase?
  • Analýza PEST Metoda tvorby scénářů úč elem je popsat nejvýznamnější vývojové trendy nejvýznamně vývojové Hledá Hledáme odpov ědi na ot ázky: odpově otá postup metodou MAP – Jak se změní jednotlivé faktory během období platnosti našeho strategického plánu? faktorů M – monitoring (identifikace faktorů) – Co je příčinou těchto změn? Jaká je intenzita jejího působení? A – analýza (retrospektivní rozbor dosavadního působení) (retrospektivní dosavadní působení – Jaký bude pravděpodobný dopad těchto změn? budoucí P – predikce (odhad budoucího vývoje) – Jak můžeme trendy a změny zohlednit v našem plánu? Technologické Technologické faktory úč elem je formulovat hodnov ěrné varianty budoucího vývoje a stavu hodnověrné budoucí Faktor Dosavadní trend Předpokládaný Urgentnost Vliv vývoj, dopad prostředí prostředí předpově př nejsou předpov ědí, jejich účelem je být připraven komunikační exponenciální růst objemu pokles 5 - nejvyšší technologie přenášených dat, poptávky po hrozba potř potřebujeme: exponenciální růst tištěné knize? – informace (sběr dat) dostupnosti sítí a mobility – systematický a disciplinovaný přístup zařízení, – empatii pokles pořizovací ceny a provozních nákladů – týmový postup – odhalit „hnací síly“ a diskontinuity – oddělit předurčené a nevyhnutelné od kritických nejistot Metoda 4C Analýza odvětví užívá se při expanzi do nových území (nebudeme se jí zabývat) př zemí jí odvětví odvětví = skupina producentů, jejichž produkty maj í natolik producentů jejichž mají společ společ né znaky, že spolu sout ěží o zákazníka soutěž ěží zákazní Customers odvětví služ odvětví knihovnických služeb zákazníci Faktor Charakteristika Strategický dopad územní rozsah regionální globální rozsah konkurence Costs x Country klienti náklady multiregionální národní specifika bariéry vstupu do odvětví bariéry výstupu z odvětví stupeň diferenciace produktu Competition míra vertikální integrace konkurence ... Analýza odvětví Mapa strategických konkurenčních skupin Jaké je struktura odvětví? Jaké odvě tví musíme si definovat kritéria atomizovaná dominantní atomizovaná – dominantní subjekty – oligopol – monopol můžeme Jaká Jaká je úroveň vstupních pravidel, jak á je diferenciace roveň vstupní jaká nalézt volnou niku produktů/služ produktů/služeb, jak chov ání jednoho subjektu ovlivňuje chování chová ovlivň chov á nejbližší konkurenty ostatní ostatních? odhadnout konkurenční napětí – hledání tržních výklenků – produkce komplementů – diferenciace prostřednictvím kvality – pomůcka – mapa strategických konkurenčních skupin
  • Identifikace stadia životního cyklu odvětví Klíčové faktory úspěchu knihovny vyjadřují vyjadřují vztah mezi zdroji a dovednostmi knihovny a Poptávka Vznik Růst Stagnace Zrání Úpadek charakteristikami odvětví knihovnických služeb odv ětví služ z pohledu toho, co je oč ekáváno, nikoli co my nabízíme!!! očeká nabí Organizace a Technologie Služ Služby zení řízení uplatňování rychlost mezivýpůjční flexibilita organizační nejnovějších knihovní služby struktury komunikačních velikost knižního technologií zkušenosti fondu managementu dostupnost projektové řízení nejnovějších vydání fond zahraniční Čas kvalita informačního literatury systému ... Definujme změnotvorné síly: ... ... např. - příchod nových zákazníků/klientů - změny životního stylu - nové formy marketingu Klíčové faktory úspěchu knihovny Porterův 5F model Marketing Jiné Jiné pě model pěti sil schopnost identifikovat dostatek finančních zdrojů současní 1. současní konkurenti potřeby klientů na nákup fondu potenciální noví 2. potenciální noví konkurenti kazní 3. zákazníci / klienti 4. dodavatelé dodavatelé substituč 5. substituční produkty ... ... nají brá cílem je najít takovou pozici, kdy se lze bránit konkurenč konkurenčním silám nebo je ovlivnit ve svůj prospěch silá svů prospě Porterův 5F model Hrozba substitutů Jaká Jaká je hrozba substitutů současných služeb knihoven? substitutů souč služ Nově vstupující Hlasová Hlasování elektronická kniha knihy zdarma na webu Konkurenční Klienti / zákazníci ... Dodavatelé prostředí Substituty a komplementy
  • Segmentace „knihovnického trhu“ Analýza zájmových skupin Jaké Jaké/á? relevantní jmové 1. Vytipovat relevantní zájmové skupiny – (např. Jaké služby zákazník očekává?) př zá skupiná 2. Stanovit a otestovat předpoklady o zájmových skupinách Kdo? – (např. Kdo je naším zákazníkem?, Kdo je zákazníkem konkurence?, Kdo Příklad: předpokladů Kategorie předpokladů: jsou naši dárci, sponzoři, ...) • studenti, Jak? dobrovolní • dobrovolníci, podporují A. předpoklady podporující navrhovanou – (např. Jak často si knihy půjčují?, Jak si knihy vybírají?) vedení • vedení školy, strategii Kde? zastupitelé • zastupitelé, (indikují příležitosti a využití silných – (např. Kde se rozhodou zapůjčit i knihu?) vlá • vláda, stránek) ministerš ední • ministerští úředníci, Kdy? podnikatelé • podnikatelé, – (např. Kdy přijdou zas?, Kdy nejvíce poptávají naše služby?) sdělovací prostř • sdělovací prost ředky, omezují B. předpoklady omezující navrhovanou Proč Proč? • atd. … strategii – (např. Proč si půjčují knihy ?) (indikují ohrožení a zesilují slabé Co? stránky) – (např. Co zákazníci očekávají?) Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb Analýza zájmových skupin Navržená Navržená příležitosti a hrozby můžeme definovat z výsledků lež můž ůžeme výsledků zá 0- stupnice : 0-9 9 Matice analýzy zájmových skupin předchozích analýz - zejména k klíčových faktorů úspěchu edchozí zejmé klí faktorů spě Význam: potř rozliš př lež potřebujeme rozlišit příležitosti o hrozeb 0 – nevýznamný jistá jistá zanedbatelný předpokladů Znalost předpokladů potř vá mí potřebujeme stanovit váhy dle míry jejich vlivu vliv OVLIVNIT PŘESVĚDČIT ESVĚ 9 – velmi potř pořadí potřebujeme stanovit pořadí priorit významný, silný vliv Jistota: použ používáme metodu SWOT 0 – nenastane, zká nízká pravdě pravděpodobnost nevýhody SWOT: IGNOROVAT VZDĚ VZDĚLÁVAT 9 – zcela určitě určitě – statičnost nejistá nejistá nastane, – subjektivnost pů bude působit – konzervatismus (nenabízí nová řešení) 0 9 zanedbatelný významný zá Vliv zájmových skupin na strategii Identifikace klíčových příležitostí a hrozeb Příklad hodnocení příležitostí a hrozeb úč elem je zjistit potenciál možných změn potenciá mož změ vysoká vysoká Pravdě Pravděpodobnost úspěchu spě nízká zká Vnitřní faktory Vnitř slabé stránky slabé strá silné stránky silné strá (Weaknesses) Weaknesses) (Strengths) Strengths) S 1. 1. 2. 2. W v xxx xxx y 3. 3. O s Vnější faktory Vně … … T o příležitosti lež k (Opportunities) Opportunities) WO strategie SO strategie a á „HLEDÁNÍ“ HLEDÁ „VYU ŽITÍ“ VYUŽITÍ“ Atraktivita 1. n 2. překonání slabé stránky ekoná slabé strá využití silné stránky využití silné strá 3. využitím příležitosti využití př lež ve prospěch příležitosti prospě př lež a … l xxx xxx hrozby ý (Threats) Threats) WT strategie ST strategie z n 1. „VYHÝBÁNÍ“ VYHÝBÁ „KONFRONTACE“ KONFRONTACE“ a í 2. minimalizace slabé stránky slabé strá využití silné stránky využití silné strá z 3. a vyhnutí se ohrožení vyhnutí ohrožení a odvrácení ohrožení odvrácení ohrožení k … á
  • Metoda párového hodnocení pro přiřazení Hodnocení klíčových faktorů úspěchu váhy klíčových faktorů úspěchu A B C D E F G G J Preference Váha A x 1 0 1 0 0 1 0 1 4 Faktor Váha Body Skó Skóre Body ve škále 1-5 B x A 5 největší potenciální P nebo H C x B 1 nejnižší potenciální P nebo H D x C skóre E x D = násobek váhy a bodového hodnocení F x E vyšší bodové hodnocení než hodnota G x F sumy skóre = příležitost H x G J x H nižší bodové hodnocení než hodnota sumy skóre = hrozba Ɖ ... 1,00 J 100/Ɖ * preference = váha Interní analýza organizace / knihovny Interní analýza organizace / knihovny zdrojů Jak velký objem zdroj ů máme k dispozici? Typy interních zdrojů organizace/knihovny můž ůžeme Jak s nimi pracujeme a můžeme pracovat? jedineč nenapodobitelné Jak jsou jedinečné a nenapodobitelné? Které podpoř strategií Které mohou podpořit výsledky jednotlivých strategií? Fyzické Lidské Jak jsou prov ázané, jak se navzájem ovlivňují? provázané navzá ovlivňují Jaké Jaké máme klíč ové kompetence? klí ové = takové, které nelze jednoduchým způsobem napodobit, aby byla zajištěna dlouhodobost jejich existence Finanční Nehmotné povahy klí ové klíčov é kompetence hledejme ve v šech č ástech „hodnotov ého vš hodnotové řetězce“ organizace etězce“ vní urč postupů vnímejme knihovnu jako soubor určitých specifických postupů a procesů procesů Hodnotový řetězec dle Portera Analýza kritických faktorů úspěchu (upraveno dle potřeb knihovny) hodnota knihovní služby pro zákazníka podpůrné aktivity infrastruktura knihovny podmí podmínkou je: – znalost potřeb čtenáře - základní kritéria úspěchu určuje on kladní krité spě urč technologický rozvoj – schopnost ohodnotit stav, jež dosahujeme (zákazníkem požadovaná x reálná dosahovaná úroveň) řízení pracovních sil které musí schopnosti a zdroje, které musíme rozvinout abychom obstaravatelská činnost uspě uspěli v soutěži, získali a udrželi zákazníka - čtenáře soutěži, zí ěž udrž zákazní tená atributy: produkce služeb – zvláš áštnost zvl áštnost kvalita řízení vstupních Marketing a PR Marketing a PR – jedineč jedinečnost transakč transakční náklady – jistota dostupnost servis a provoz – iteč užitečnost operací – udrž udržitelnost – přínos pro knihovnu primární aktivity
  • Identifikace silných a slabých klíčových Příklad KFÚ neziskové organizace stránek klí ov é klíčové jsou ty, které přímo podmiňují plnění vytčených cílů které podmiňují plně vytč cí organizač management a organizační struktura opě využ opět využijme poznatků dřívějších analýz – KF Ú poznatků ších KFÚ zaměstnanci a dobrovolníci opě problé opět problém, jak rozlišit, které stránky jsou silné a které slabé rozliš které strá silné které slabé správní rada fundraisingové aktivity finance, účetnictví, finanční řízení př ležitostí obdobný postup jako u příležitostí a hrozeb marketingové a PR aktivity – metoda párového hodnocení a výpočet skóre párové hodnocení výpoč skó realizace programů a projektů a poskytování služeb materiální a nemovité zázemí podrobné můž ůžeme využ kauzální při podrobné analýze můžeme využít kauzální analýzy (viz informační podpora „ problémový strom“ . problé strom“ kultura organizace, vnitřní komunikace a týmová spolupráce skutečnost Matice vlivu (efektu) a významnosti silných a Příklad matice KFÚ čtenářem požadovaný stav slabých stránek Vysoký Souč Současný stojí Jak si stojí Trend ve Priorita z Strategická Strategická význam A B význam konkurence významnos pohledu prioritizace ti kazní zákazníka kvalita xx xxx xxxx čas D C dostupnost Nízký technika význam Nízký Vysoký servis vliv vliv Strategický plánovací cyklus – aneb co jsme si již ukázali definice poslání a cílů externí analýza analytická část III. blok Seznámení s možnými cestami řešení interní analýza definice řešených problémů možnosti řešení strategická část stanovení priorit a výběr strategie operační plán realizace plánu kontrola plánu a hodnocení realizační část plán návazných činností
  • Strategie Typy strategií př strategie = připravenost organizace na budoucnost reaktivní kreativní reaktivní x kreativní obsahuje cíle, průběh operací, alokaci zdrojů, časový cí prů operací zdrojů efektivnosti harmonogram – masy a míry efektu mí vychá potř přihlí změ zdrojů vychází z potřeb organizace, přihlíží ke změnám zdrojů, – úč innosti a účelnosti (účelnost = dělat správné věci) schopností podmí schopností, podmínek a změn okolí. změ okolí (účinnost = dělat věci správně) – zvláštního a mimořádného efektu zvláštní áštn mimoř dné zvláštní = nižší náklady) mimořádný = ovlivnění úrovně ceny) ofenzivní neutrální defenzivní ofenzivní, neutrální, defenzivní (kombinace v závislosti na strategiích ostatních, např. defenzivně ofenzivní) perspektivní retrospektivní perspektivní, retrospektivní Vztah masy a míry efektu Generické strategie dle Portera pro neziskovou knihovnu bychom museli zařadit jiné kritérium než cena vysoká malá strategie II IV strategie diferenciace strategie hybridní cílené míra efektu - malá míra efektu - malá diferenciace masa efektu - velká masa efektu - malá MÍRA strategie strategie VNÍMANÁ neúspěšná PŘIDANÁ nízké ceny I III HODNOTA míra efektu - velká míra efektu - velká masa efektu - velká masa efektu - malá strategie strategie velká neúspěšná nízké ceny velká malá a nízké přidané strategie MASA nízká hodnoty neúspěšná nízká CENA vysoká Porovnávání alternativ možných strategií Postup dle jednotlivých KFÚ knihovny Například: Např Problé Problémy Aktivity k jejich Milní Milníky Odpově Odpovědnost ení řešení – z hlediska závislosti nákladu na užitku – z hlediska závislosti užitku na čase A – z hlediska závislosti nákladu na čase B C A1 D A2 celkové A3 náklady rozpočtový limit užitek
  • Příklady porovnávání alternativ Náměty A1 http://www.ptejteseknihovny.cz/ http://www.ptejteseknihovny.cz/ ptejteseknihovny.cz A2 http://magazin.ceskenoviny.cz zpravy/ve vidni-je-mozne-si-knizky- http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-vidni-je-mozne-si-knizky- magazin.ceskenoviny.cz/ /ve- A3 zdarma-pujcit- poulicni-knihovne/521078&id_seznam=345 zdarma-pujcit-v-poulicni-knihovne/521078&id_seznam=345 http://www.offener buecherschrank.at/ offener- http://www.offener-buecherschrank.at / celkové rozpočtový http://de.wikipedia.org wiki/%C3%96ffentlicher_B%C3% wikipedia.org/ /%C3%96ffentlicher_B%C3%BCcherschrank http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_B%C3%BCcherschrank náklady limit http://www.werkstatt treff.de/html/ werkstatt- http://www.werkstatt-treff.de/html/buecherschrank.html http://www.youtube.com watch?v=ABSEk503ifY youtube.com/ http://www.youtube.com/watch?v=ABSEk503ifY http://www.youtube.com watch?v=nTQyER8_KYU youtube.com/ http://www.youtube.com/watch?v=nTQyER8_KYU A1 porovnávací kumulativní základna užitek náklady A2 čas čas Public relations x Marketing Public relations x Marketing potřeba stupňovat razanci prostředků potřeba zjemňovat postupy Marketing Public Relations soupeření o pozornost soupeření o pozornost (zdánlivé) ÚČEL ÚČEL stržení pozornosti (na úkor ostatních) navázat, harmonizovat a kultivovat vztahy „kdo z koho“ „předběhnout v řadě“ „nechť ostatní též navazují vztahy“ konkurence CÍL tolerance CÍL ovlivnit volbu v můj dosáhnout „trvalý mír“ kompetice prospěch symbióza (podmínky (nákup produktu pro existenci => rozvoj) => zisk) => KVALITA? => KVANTITA? Public relations x Marketing Marketing „Sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si Sociá lní př které zí ská vají ejí potřebují prostřednictví nabí smě přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny produktů služ ostatními.“ hodnotových produkt ů a služeb s ostatními.“ Kotler, 2003 MARKETING zení ně určují „Marketing je proces řízení, v němž se za účelem zisku urč ují, odhadují uspokojují pož zákazní odhadují a uspokojují požadavky zákazník ů.“ Smith, 2005 ZÁKAZNÍCI STAKEHOLDERS cí Co je c ílem marketingu? PUBLIC Co je účelem marketingu? RELATIONS
  • Typický marketingový mix (4P) Co kdybychom mix rozšířili? Product Price Produkt Cena Lidé Place Presentation Produkt Cena Prezentace Místo potř poznat potřeby Prezentace Místo očeká zjistit oček ávání ovlivnit jednání nabí nabídnout změnit postoje potř uspokojit potřeby přeskupit hodnotový řetězec očeká naplnit oček ávání Procesy Prostředí změnit chování potř vyvolat potřeby očeká vzbudit oč ekávání ovlivnit a usnadnit proces rozhodování Partnerství Marketingový mix v pojetí 4C Values) Customer Wants (Values) – potřeby a hodnoty zákazníka Communication – akceptovaná a chtěná výměna informací IV. blok Convenience Formulace strategií – zákaznické pohodlí, a to ve všech fázích spotřeby Costs – komplexní náklady zákazníka, tedy i náklady transakční Customer Wants Communication Convenience Costs Příklady táhnou - Den otevřených dveří Knihovnické a informační centrum Fakulty managementu v Knihovnické informač teď vá Tak a teď je to na vás Jindřichově Jindřichově Hradci
  • Zítra bude veselo Závěrečná diskuze A něco navíc aneb bonus pro případ potřeby př potř Děkuji – za pozornost – za trpělivost trpě – za shovívavost shoví – za zájem zá Jan Nový novyja@ novyja@fm.vse.cz Čím se liší současnost od dob dřívějších? Čím se liší současnost od dob dřívějších? aneb malé úsměvné přirovnání pachová stopa konkurenta na hranici teritoria vlk máme hyperkonkurenční trhy množství produktů téhož druhu před 5 tisíci lety nové komunikační technologie množství dostupných informací 40- 60 km vytrvalého běhu a média problém nekvalitní produkty „jak odlišit zrno od plev“ pachová stopa balastní informace dalšího konkurenta důsledky „prostor se zahušťuje“ potřeba neustále se rozhodovat pes pachová stopa konkurenta přitom počet alternativ řešení exponenciálně roste včera při venčení na hranici teritoria čas na rozhodování nepřímo úměrně klesá 6 m chůze dopady pojetí racionálního rozhodování spotřebitele má stále větší trhliny rozhodovací kapacita je omezená pachová stopa navzdory IT dochází k dezorientaci, dalšího konkurenta přetížení a hrozí kolaps
  • Podle čeho se tedy rozhodujeme? Teorie asymetrické informace instinktivně instinktivně, podle dojmu (víra) (ví vychází z předpokladu, že pokud je posouzení kvality podle toho čemu/komu důvěřujeme (důvěra) dů ěřujeme (dů produktu (zejména služby) pro spotřebitele obtížné nebo podle toho jaké má užitné vlastnosti (znalost) jaké itné příliš nákladné, volí při svém rozhodování takový nabízející subjekt, který působí důvěryhodněji ryhodně .... důlež proto je důležitý dojem důležitá proto je důležitá identita abychom mohli něčemu/někomu důvěřovat musíme to/jej něčemu/ně ěčemu/n dů ěřovat musí zná znát Aplikace teorie asymetrické informace Identita nabízený produkt nabízený produkt totož = totožnost organizace využívá nástroje ? organizace nevyužívá nástroje = absolutní shoda, vztah mezi dvěma nebo více předměty, absolutní které shodují vš dvě ví předmě jevy, které se shodují ve všech vlastnostech pro zvýšení důvěryhodnosti pro zvýšení důvěryhodnosti své jedineč odliš = pocit svébytnosti, jedinečnosti a odlišitelnosti jednoho ostatní subjektu od ostatních více důvěřuje = vědomí smysluplné entity jež je nově vzniklou kvalitou vědomí smysluplné jež nově vlastností postojů projevují vlastností a postojů projevujících se v sebeuvědomění; sebeuvědomě sebehodnocení předpokladem je sebehodnocení subjektu protože se rozhoduje převážně iracionálně K čemu organizace potřebuje identitu? Kde jsou ty časy? Celistvá nič nezaměnitelná Celistvá, ničím nezaměnitelná podstata, kterou se původně identita subjektu (organizace) byla spojována se jménem osoby: organizace jednoznačně vymezuje a odlišuje od organizací jednoznač odliš organizací bylo snadnější ji vybudovat ostatní ostatních. dědila se bylo obtížnější ji zradit ná Tak tedy k čemu nám to je? Baťa, Ford, Laurin a Klement, Česká Kolben Daněk, ... Otá Otázka do pranice: a co za socialismu? Proč Proč žáci v mnoha zemích nosí školní uniformy? zemí nosí kolní bylo záměrně zlikvidováno vznikaly neutrálně znějící názvy: Kovomat, Komunální služby, Techmat, Řempo, Ovoce zelenina ale jak je tomu dnes?
  • Co se spolupodílí na identitě organizace? Jaký je vztah identity a image? lidé produkty organizační design služby x komunikace organizace název organizační kultura pracovní prostředí organizační kultura jednání se zaměstnanci identita organizace vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké benefity poctivost vůči zákazníkům diskrétní jednání image organizace pravdivé informování sponzoring společensky odpovědné chování atd. .... Jaký je rozdíl mezi identitou a image? A ještě identita x image Význam image pro organizaci vě zá rně 1. představa, obraz osoby, věc í nebo jevu č asto záměrně V rozhodovacím procesu, kdy determinuje očekávání spotřebitele, zí spě pěstovaný s cílem získat úspěch. při formování vztahu mezi organizací a spotřebitelem, kdy .(dobré jmé urč výrobků 2.(dobré) jméno urč. výrobku, skupiny výrobků, podniku, podmiňuje délku a kvalitu tohoto vztahu (věrnost spotřebitele), obchodní znač dodavatelské země obchodní značky, dodavatelské země, reputace. subjektivně 3. psychický otisk reality subjektivně přepracovaný do formy při determinaci obrazu organizace spotřebitelem na veřejnosti. dojmu, skuteč dojmu, obrazu skutečnosti. slovní cizí (Akademický slovník cizích slov) př postojů názorů zkušeností lidí „souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu určité objektu“ k určitému objektu“ (Přibová a kol., 1996, s. 167). ibová zobrazí vědomí aneb jak se identita subjektu zobrazí ve vědomí jednotlivce Image jako obraz ve vědomí jednotlivce Co si musíme uvědomit ... subjektivní percepcí (vní subjektivní percepcí (vnímáním) prakticky nelze ovlivnit informací ijí vědomě odhaduje se, že jen 10% informací přijímáme vědomě, zbytek obstará podvědomí! obstará podvě domí subjektivní transformací přijatých subjektivní transformací informací prakticky nelze ovlivnit předpoklá očeká co předpokládáme, že je oček áváno informací skuteč očeká co je ve skuteč nosti oč ekáváno kaž očeká jiné každý oček ává něco jiného subjektivní zkušeností subjektivní zkušeností s daným prakticky nelze ovlivnit objektem „Co je dole, to je i nahoře, co je venku, to je i uvnitř“ nahoř uvnitř detail x komplexnost = > harmonie pozná posuzované hloubkou poznání posuzovaného lze částečně ovlivnit můž ůže ačkoli 99% pod kontrolou, 1% může zcela pokazit dojem = > objektu příjemce si vytvoří obraz = > a zaujme postoj vytvoř emocionální naladě emocionálním naladěním lze částečně ovlivnit vnímají vnímajícího jedince hmotnými, viditelnými aspekty lze nejsnáze ovlivnit posuzované posuzovaného objektu
  • MĚŘENÍ IMAGE POMOCÍ SÉMANTICKÉHO MĚŘENÍ IMAGE POMOCÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU DIFERENCIÁLU skupina zainteresovaných osob skupina zainteresovaných osob skupina zainteresovaných osob Sestavení řady protikladných pojmových dvojic (bipolárních adjektiv), jejichž výběr je determinován cílem šetření. Protikladné Protikladné dvojice jsou uspořádány ve vícestupňové škále. uspoř vícestupňové záporná dimenze A -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 kladná dimenze A tř faktorů Analýza zahrnuje tři skupiny faktorů: (např. dealeři působí (např. dealeři působí faktory potenční, velmi nepřesvědčivě přesvědčivým dojmem a jsou dotěrní) aniž by se vtírali) faktory hodnotící, , faktory aktivity . záporná dimenze B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 kladnádimenze B záporná dimenze C -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 kladnádimenze C záporná dimenze D -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 kladnádimenze D ... ... DEFINICE POJMU DEFINICE POJMU SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE „Corporate Social Responsibility je dobrovolné integrování „Společensky odpovědné chování organizací je soubor Společ odpovědné chová organizací sociálních a ekologických hledisek do každodenních takových manažerských postupů, které zabezpečí, že manaž postupů které zabezpeč firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“ organizace: „Společenská odpovědnost firem je koncept, kterým se dobrovolně nad rámec zákonných povinností a požadavků dobrovolně rá zá povinností požadavků podniky otevřeně přiznávají ke své spoluzodpovědnosti veřejné správy, veřejné sprá za stav a chod společnosti. …Společensky odpovědné dobrovolně v souladu s etickými, komerčními a dobrovolně komerč chování podniku je v podstatě dlouhodobou investicí do společenskými očekáváními, případně i nad jejich rámec, společ očeká př padně rá jeho celkového rozvoje. Koncept stojí na principech dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství….“ záměrně a dlouhodobě minimalizuje negativní dopady, rně dlouhodobě negativní záměrně a dlouhodobě maximalizuje pozitivní přínosy své rně dlouhodobě pozitivní své činnosti nejen ve prospěch svůj vlastní, ale i všech prospě svů vlastní vš zainteresovaných osob (kvality života místního místní společenství a společnosti jako celku)“ společenství společ celku)“ PŘÍČINY VZNIKU KONCEPTU SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIVY GLOBALIZACE pů celé svě firmy mohou působit po celém světě GLOBALIZACE TRHŮ výroba GLOBÁLNÍ EKONOMIKA x NÁRODNÍ POLITIKA spotřeba KŘEHKOST GLOBÁLNÍ EKONOMIKY ZMĚNY CHARAKTERU TRHŮ odpovědnost a transparentnost shoda s mezinárodními standardy a ROSTOUCÍ NÁROKY INVESTORŮ národní legislativou - v rámci vlastní činnosti - v rámci dodavatelského řetězce zisk ROSTOUCÍ NÁROKY SPOTŘEBITELŮ respekt vůči lidským právům respekt vůči životnímu prostředí a přírodě dodavatelé informační firmy mohou utíkat, společnost ale nemohou se schovat
  • SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ A MANAGEMENT PR Kritici: „PR aktivity, jimiž se organizace ve skutečnosti snaží „Prosazováním principů CSR se vytváří nová kvalita vztahů zakrýt své špatné chování.“ mezi podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi, nevládními organizacemi jako zástupci občanů (spotřebitelů) Příznivci: i samotnými občany.“ „Společenská odpovědnost a její principy jsou určeny zejména pro organizace, které chtějí ve své komunitě žít Rada kvality ČR, Sdružení Korektní podnikání, Sdružení pro Cenu ČR za jakost trvale a které chtějí být dobrými partnery a sousedy.“ firemní definovaný systém filantropie, sponzoring x integrovaný do managementu organizace Systematická integrace CSR Úvahy při zvažování zavedení CSR - přínosy pro organizaci větší transparentnost jednání organizace: jedná Obecné přínosy CSR zda přináší komparativní výhodu, posílení => posílení důvěryhodnosti, => nižší riziko konfliktů, stávek, bojkotů, niž konfliktů stá bojkotů rozvoj občanské společnosti kde je mez, kdy již další prohlubování společensky => loajalita a vyšší produktivita zaměstnanců, vyšší zaměstnanců trvale udržitelný rozvoj odpovědného konání nebude pro organizaci ekonomicky kvalitně zamě => kvalitnější zaměstnanci, zvyšování kvality života výhodné, vedení vedení dialogu a budování vztahů důvěry s okolím: budová vztahů okolí jaký je postoj vlastníků a managementu organizací vzájemná => vzájemná akceptace, (altruizmus, čistě ekonomická kalkulace, ...) => zázemí k bezproblémovému a úspěšnému fungování, zázemí bezproblémové spě fungová pozitivní => pozitivní reputace zda investice do společensky odpovědného chování => menší náklady na management rizik a eliminaci dopadů nenadálých menší dopadů nenadá nemohou organizaci znevýhodnit, událostí událostí, jak se projeví dynamika přínosů společensky => konkurenční výhoda, konkurenč odpovědného chování (není přímo úměrná vynaloženým dlouhodobá udrž => dlouhodobá udržitelnost rozvoje organizace, nákladům, ale postupně s dalšími náklady se zpomaluje) př lež => příležitost pro inovace, lepší současná budoucí jedná => lepší pozice pro současná a budoucí jednání se zainteresovanými osobami, př finanč => přímé finanční úspory. TŘI PILÍŘE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ Ekonomický pilíř vzorů chová které vidí soutěž soubor vzorů chování, které vidí volný trh a soutěž jako vhodné prostředí vhodné prostředí pro zdravý vývoj a růst organizace i rů společenská odpovědnost společ enská odpově společ společnosti akté aktéři: Principy dobrovolného závazku – vlastníci, investoři, vlastní investoř dobrovolné zá Environmentální pilíř triple–bottom-line Environmentální pilí – obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci, obchodní partneř dodavatelé zákazní Ekonomický pilíř pilí triple–bottom- Sociální pilíř Sociální pilí – zaměstnanci, zaměstnanecké organizace zamě zaměstnanecké legislativní a další správní požadavky legislativní další správní pož
  • Ekonomický pilíř Sociální pilíř uplatňová principů dobré uplatňování principů dobrého řízení, zení soubor vzorů chování vycházející ze zkušeností, vzorů chová vycházejí zkušeností omítnutí praní peně omítnutí korupce a praní špinavých peněz společenského klimatu, a požadavků společnosti společenské pož adavků společ odmí odmítání kartelových dohod nezneuž dominantní postavení nezneužívání dominantního postavení akté aktéři: jedná transparentnost jednání – obchodní partneři, dodavatelé obchodní partneř dodavatelé respektová prá respektování práv a ochrana duševního vlastnictví duševní vlastnictví – zaměstnanci, zaměstnanecké organizace zamě zaměstnanecké respektová prá respektování práv a ochrana spotřebitelů spotřebitelů – místní obyvatelé stní obyvatelé nezneuž dů informací osobní nezneužívání a ochrana důvěrných informací a osobních – znevýhodněné skupiny obyvatel znevýhodně dajů údajů – oběti externalit obě odmí potí průmyslové pioná odmítání a potírání průmyslové špionáže plně plnění závazků v dodavatelsko-odběratelských vztazích, vazků dodavatelsko-odbě vztazí dobrá platební morá dobrá platební morálka ochrana dat zavedení dodržová etické zavedení a dodržování etického kodexu Sociální pilíř Environmentální pilíř nahlí ení nahlížení na zaměstnance jako na partnery organizace zamě soubor vzorů chování vedoucích k trvalému snižování zaměstnanecká (např podmí starší => zaměstnanecká politika (např. podmínky pro starší dopadů ekonomických činností organizace a jejích pracovní mateřské handicapované pracovníky, ženy po mateřské, handicapované, ...) produktů na životní prostředí a ke zlepšování jeho stavu pé zdraví bezpeč zaměstnanců => péče zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdě => podpora vzdělání, rekvalifikace aktéři: zaměstnanecké => existence zaměstnanecké reprezentace – zaměstnanci zaměstná minoritní ohrož => zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva – zákazníci => odmítnutí dětské práce odmítnutí tské prá – místní obyvatelé respektová mužů => respektování rovnosti žen a mužů – oběti externalit => ochrana zaměstnanců při reorganizací zaměstnanců reorganizací anti-diskriminač opatření anti-diskriminační opatření filantropické filantropické aktivity firemní dobrovolnictví podpora firemního dobrovolnictví respektová prá respektování lidských práv STANDARDIZACE Environmentální pilíř KONTRA DOBROVOLNOST zavedení systé zavedení systému managementu životního ivotní povinný standard prostředí prostředí (EMAS II a ISO 14001) – ztráta motivace stanovení naplňová ekologické stanovení a naplňování ekologické politiky organizace – vynucené náklady uplatňová uplatňování principu prevence př rodní zdrojů ochrana přírodních zdrojů nepovinný standard technologií investice do ekologických technologií – odlišení na trhu ekologická firemní ekologická firemní kultura (recyklace, úspory energie, – posilování pozitivní image atd.) potřeba standardů – posuzovat přínosy (musí být efektivní) – vzájemně porovnávat (musí vést k odlišení) – veřejně prezentovat (musí být vidět)
  • VYHODNOCOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACE ORGANIZACE OECD Guidelines for Multinational Enterprises – (Organization for Economic Co-operation and Development) AccountAbility/Assurance AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard měření výkonu v oblasti společenské odpovědnosti, – (Account Ability - nezisková org.– Anglie); SAN Ltd. – (Social Audit Network, nezisková org. – Anglie); měření přínosů společensky odpovědného chování pro Label“ „Ethibel Quality Label“ organizaci, – (ETHIBEL - Belgie) Model excelence měření přínosů společensky odpovědného chování pro – (EFQM –Evropská nadace pro management kvality) společnost. SA 8000 – (Social Accountability International – nezisková org. – USA) ISO 26000 - aktuální znění návrhu: http://csr-online.cz/Page.aspx?normy aktuální zně http://csr online.cz Page.aspx?normy csr- cz/ Zprávy organizací o společenské odpovědnosti je důležité – nově vznikající norma – bez certifikace; hodnotit nejen interně, ale i externě, třetí nezávislou stranou. Sustainability Reporting Guideliness – (Global Reporting Initiative) důvěryhodnost STANDARDY STANDARDY SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ 49 sociálních, 12 ekonomických a 35 environmentálních indikátorů Kategorie Cílová skupina/oblast Indikátor čistý zisk Spotřebitelé podíly na trhu produktů a služeb ka podíl kontraktů, které byly áz včas splacené podle předem uk Dodavatelé dohodnutých podmínek, očištěné od nákladů a splácení pokut celkové výdaje vynaložené na Zaměstnanci pracovní sílu (mzdy, důchody, ostatní benefity) Přímé ekonomické vlivy finanční toky mezi organizací a poskytovateli kapitálu obsahující údaje o dluzích, Poskytovatelé finančních půjčkách a dividendách zdrojů růst/pokles nerozděleného zisku na konci reportovaného období celkové zaplacené daně Veřejný sektor získané dotace (granty, daňové úlevy, a ostatní benefity) •http://www.donorsforum.cz http://www.globalreporting.org/ http://www.globalreporting.org/Home globalreporting.org STANDARDY ČESKÝ SYSTÉM HODNOCENÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ CSR (metoda KORP) Kategorie Cílová skupina/oblast Indikátor seznam a množství všech Autor systému: Materiály materiálů kromě vody Sdružení Korektní podnikání ve spolupráci se Sdružením pro Cenu ČR za využitých na výrobu produktů nebo poskytování služeb jakost spotřeba energie rozdělená a Energie podle druhů primárních zk Metodika vychází ze: zdrojů á Voda celková spotřeba vody uk umístění a velikost vlastněné, soustavy ukazatelů GRI (Sustainability Reporting Guideliness); pronajaté nebo spravované půdy v prostředích s vysokou modelu excelence EFQM – metodika sebehodnocení; biodiverzitou Biodiverzita podíl zastavěné plochy na metodiky sebehodnoceni modelu CAF 2006 celkovém množství vlastněné životní prostředí nebo pronajaté půdy obnova využitého území na přirozené biotopy emise plynů způsobujících skleníkový efekt, zhoršujících stav ozónové vrstvy a Emise a odpad ostatních látek znečišťujících ovzduší celkové množství odpadu podle druhu a nakládání s ním vliv produktů a služeb na Zdroj obr.: životní prostředí Produkty a služby podíl recyklovatelných Statut „Cena za CSR“ 2010 produktů ne celkovém prodeji produktů
  • metoda EM - EKONOMIKA KORP EM1 - MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CSR ORGANIZAČ ZABEZPEČ ENÍ – EM1P1 - EM1P13 EM2 - EKONOMICKÁ VÝKONNOST EKONOMICKÁ – EM2P1 - EM2P8 – EM2V1 - EM2V4 EM3 - PŘÍTOMNOST NA TRHU – EM3P1 - EM3P3 – EM3V1 - EM3V3 EM4 - NEPŘÍMÉ EKONOMICKÉ VLIVY NEPŘ EKONOMICKÉ zdroj: – EM4P1 - EM4P5 Společenská odpovědnost – EM4V1 - EM4V2 organizací (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ Rada kvality ČR, Sdružení Korektní podnikání, Sdružení pro Cenu ČR za jakost 2008 EM2V2 - Finanční dopady a další rizika a příležitosti pro aktivity organizace, které vyplývají z klimatických EG - ENVIRONMENT (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) změn A. Uveďte, zda vrcholový management organizace bere v úvahu klimatické změny, příležitosti a rizika, které to přináší pro organizaci. PERSONÁLNÍ ZAJIŠ IVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOBROVOLNÉ EG1 - PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, DOBROVOLNÉ NÁSTROJE – EG1P1 - EG1P2 B. Uveďte příležitosti a rizika způsobené klimatickými změnami, které mají – EG1V1 - EG1V2 finanční dopady na organizaci, včetně: EG2 - SHODA S LEGISLATIVOU – rizika způsobená fyzickými vlivy souvisejícími s klimatickými změnami (např. vlivy – EG2P1 - EG2P3 změněného počasí a nemocí souvisejících s teplem); – EG1V1 - EG2V3 Příklad – regulativní rizika (např. náklady na činnosti a systémy, aby bylo možno vyhovět ENVIRONMENTÁLNÍ SPOTŘ ENERGIÍ ZDROJŮ LÁ EG3 - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY SPOTŘEB ENERGIÍ, ZDROJŮ, LÁTEK předpisům); – EG3P1 - EG3P2 – příležitosti k poskytnutí nových technologií, produktů nebo služeb týkajících se změn – EG3V1 - EG3V2 spojených se změnami klimatu; ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽ EG4 - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY VÝROBY A SLUŽEB – potenciální konkurenční výhody vytvořené pro organizaci předpisy nebo jinými technologickými změnami ve vazbě na změny klimatu. – EG4P1 - EG4P2 – EG4V1 - EG4V2 EG5 - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY VÝSTUPŮ ENVIRONMENTÁ LNÍ VÝSTUPŮ C. Uveďte, zda management kvantitativně vyhodnotil potenciální finanční – EG5P1 - EG5P4 dopady (např. cenu pojištění nebo uhlíkové kredity) klimatických změn na – EG5V1 - EG5V3 organizaci. Pokud je to možné, kvantifikace by měla být prospěšná. Pokud byla kvantifikace provedena, uveďte finanční dopady a použité nástroje. EG1V1 - Odpovědnosti pro zajištění ochrany SO - SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST životního prostředí 1. Kdo je odpovědná osoba pro oblast nakládání s odpady, případně odborně způsobilá osoba (odpadový hospodář)? Jaká je její pravomoc? SO1 - LIDSKÁ PRÁVA LIDSKÁ PRÁ – SO1P1 - SO1P5 2. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s chemickými látkami, – SO1V1 - SO1V7 případně odborně způsobilá osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické? Jaká je jej SO2 - KOMUNITA, KORUPCE, VEŘEJNÁ POLITIKA, KONKURENČ NÍ CHOVÁNÍ, VEŘEJNÁ KONKURENČ CHOVÁ pravomoc? SHODA S LEGISLATIVOU Příklad – SO2P1 - SO2P4 – SO2V1 - SO2V8 3. Kdo je osoba odpovědná pro oblast nakládání s vodami, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny? Jaká je její pravomoc? SO3 - ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PŘIMĚŘENÁ PRÁCE ZAMĚSTNÁ PŘIMĚŘENÁ PRÁ ĚŘEN – SO3P1 - SO3P6 4. Je případně jmenován zástupce vedení pro řízení vztahu organizace k – SO3V1 - SO3V9 životnímu prostředí? Jaká je jeho pravomoc? SO4 - OCHRANA SPOTŘEBITELE SPOTŘ – SO4P1 - SO4P5 5. Je zřejmé, kdo odpovídá za řízení dopadů externích činností na životní – SO4V1 - SO4V8 prostředí? Jaká je jeho pravomoc?
  • zdroj: Společenská SO1V4 - Celkový počet případů diskriminace a odpovědnost organizací přijatá opatření (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ A. Identifikujte případy diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického přesvědčení, národnosti nebo sociálního původu nebo jiné relevantní formy diskriminace včetně interních nebo externích zainteresovaných stran ve všech činnostech organizace. Příklad B. Uveďte celkový počet případů diskriminace. C. Uveďte stav případů a přijatá opatření s odkazem na následující: – organizace případ přezkoumala; – právě je implementováno nápravné opatření; – nápravné opatření bylo implementováno a jeho výsledky přezkoumány např. interním auditem; – případ již není aktuální (např. vyřešeno, případ uzavřen, není potřeba dalších činností …). zdroj: Společenská odpovědnost organizací Národní cena České republiky (CSR) - APLIKACE A HODNOCENÍ za společenskou odpovědnost (CSR) Cílem programu hodnocení Společenské odpovědnosti organizací je: přispět k prosazení a zviditelnění principů CSR v ČR veřejně ocenit ty organizace, které se hlásí k plnění principů CSR a splňují podmínky pro udělení Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost Podnikatelský sektor – zadání 2010 http://www.czechmade.cz/data/Cena_2010/dokumenty/podnikatele/statut_2010_model_csr_ps.pdf Veřejný sektor – zadání 2010 http://www.npj.cz/soubory/dokumenty/statut%202010_CSR_VS.pdf