คุณค่าของภาษาอั งกฤษกับการพัฒนาการสอนของอาจารย์ในโลกยุคใหม่             อรภัค สุวรรณภักดี      ที่ปรึกษ...
What does understanding anotherlanguage mean to you? ❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to hi...
การพัฒนา ( Development) Development = Becoming better การพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดกว่าเดิม          ...
ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไร การติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ การค้ าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็ นออฟไลน์ และ ออนไลน์ การศึกษาตารา นิ...
ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา ( ตัวอย่าง การขายหนังสือธรรมะใน amazon.com)
ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา ( ตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีกบการเผยแพร่การศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ)     ั
ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา( ตัวอย่าง การเผยแพร่ในรูปแบบของยูทูบ)Example : Dalailama’ s Teachinghttps://www.y...
คาถาม คือ ใครคือ พระไทยที่เทศน์เป็ นอังกฤษได้ และ ถ้ ามีท่ี อ่านคล่อง ฟังได้ ตอบโต้ ได้ ชัด และ เทศน์ได้ อาจจะมีช่ ือเสี...
ทาไมเราต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้ ว การพูด อ่าน เขียน ฟัง ได้ มผลกับการหาข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         ...
เราจะพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร เล่าเรือ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าเกิดขึ้นได้ อย่างไร   การพัฒนาเกิดจากการเปิ...
English Language Listening   Listen to music, watch English movie  Reading Comprehension  Reading news, articles, ...
เทคโนโลยีมความสาคัญอย่างไรกับการพัฒนา ภาษาอังกฤษ     ี การใช้ เว๊บไซค์ เช่น dictionary.com และ merriam webster การเ...
การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ (พระ และ โยม) อ่านข่าวเป็ นภาษาอังกฤษ เราสามารถอ่านจากเว๊บ เข้ าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความเห...
คุณค่าของภาษาอังกฤษกับอาจารย์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คุณค่าของภาษาอังกฤษกับอาจารย์

812 views
655 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณค่าของภาษาอังกฤษกับอาจารย์

 1. 1. คุณค่าของภาษาอั งกฤษกับการพัฒนาการสอนของอาจารย์ในโลกยุคใหม่ อรภัค สุวรรณภักดี ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย Facebook.com/orapaksuwanapakdee Facebook.com/MITOCWClubThailand Twitter.com/orapak
 2. 2. What does understanding anotherlanguage mean to you? ❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.❞‒Nelson Mandela ❝One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.❞‒Frank Smith ❝The limits of my language are the limits of my world.❞‒Ludwig Wittgenstein
 3. 3. การพัฒนา ( Development) Development = Becoming better การพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดกว่าเดิม ี การพัฒนา ส่วนนึงเกิดจาก ภาษา เพราะ ภาษาทาให้ เกิดการเรียนรู้ และ จัดระดับ ความคิดใหม่ การพัฒนาการเกิดจากการเรียนรู้ เข้ าใจ และ เปลี่ยนแปลง ภาษาทา ให้ เกิดการสื่อสาร เข้ าใจ เรียนรู้ และ เปลี่ยนแปลง หากไม่เข้ าใจ ภาษาอื่นเลย แม้ จะเก่งแค่ไหน ก็คล้ ายกบอยู่ในกะลา แต่ไม่ได้ แปลว่า โง่ และ แปลว่า การสร้ างขีดจากัดการเรียนรู้กบตนเอง ด้ วยข้ อจากัดทางภาษา ั
 4. 4. ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไร การติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ การค้ าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็ นออฟไลน์ และ ออนไลน์ การศึกษาตารา นิตยสาร ของต่างประเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองจากช่องข่าวสารต่างๆ เช่น CNN, BBC,Youtube, Financial Times, New York Times การเรียนรู้ประวัตศาสตร์ในต่างประเทศ ิ เราปฏิเสธไม่ได้ ว่า ภาษาอังกฤษ ทาให้ เราเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ หากเราแปลไม่ออก อ่านไม่ได้ ความรู้เราก็หายไปแล้ ว กว่าครึ่งชีวต ไม่ว่าเราจะสอนหนังสือ ทาการค้ า ิ เผยแพร่ศาสนา ทุกอย่างก็คอ ต้ องใช้ ภาษาอังกฤษ แทบทั้งสิ้น ื
 5. 5. ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา ( ตัวอย่าง การขายหนังสือธรรมะใน amazon.com)
 6. 6. ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา ( ตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีกบการเผยแพร่การศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ) ั
 7. 7. ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับการเผยแพร่ศาสนา( ตัวอย่าง การเผยแพร่ในรูปแบบของยูทูบ)Example : Dalailama’ s Teachinghttps://www.youtube.com/watch?v=rWDiyGAOKk4
 8. 8. คาถาม คือ ใครคือ พระไทยที่เทศน์เป็ นอังกฤษได้ และ ถ้ ามีท่ี อ่านคล่อง ฟังได้ ตอบโต้ ได้ ชัด และ เทศน์ได้ อาจจะมีช่ ือเสียงกว่า ดะ ไลลามะ ปัญหาคือ เรายังมีพระที่พูดอังกฤษได้ น้อยเกินไป
 9. 9. ทาไมเราต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้ ว การพูด อ่าน เขียน ฟัง ได้ มผลกับการหาข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ี อาชีพครู อาจารย์ เพราะว่า อาชีพของครูอาจารย์ คืออาชีพที่ได้ จากการพูด อ่าน เขียน และ ฟัง หากครูอ่าน ฟัง ไม่ร้ เรื่อง โอกาสที่จะได้ เรียนรู้จากแหล่งความรู้ ู ระดับโลกก็จะมีขดจากัด นอกจากนั้น หากเขียนไม่ได้ พูดไม่ได้ กส่อสารไม่ได้ อก ี ็ื ี ปัจจุบน แหล่งความรู้ท่สาคัญระดับโลก อยู่ในรูปแบบ เป็ นภาษาอังกฤษ ั ี การเรียนรู้จากภาษาต้ นฉบับของนักคิด นักเขียน มีความสาคัญ แม้ อ่านจากหนังสือ แปล ก็ได้ รับความรู้ท่ต่างกัน ี
 10. 10. เราจะพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร เล่าเรือ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าเกิดขึ้นได้ อย่างไร  การพัฒนาเกิดจากการเปิ ด พจนานุกรม ฝึ กพูด ฝึ กเขียนจดหมาย และ เกิดจากการ พยายามจะโต้ เถียงเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยเหตุผลแบบคนในประเทศเขา  เพื่อนสาคัญอย่างไรกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษด้ วยตนเองทาได้ อย่างไร  อ่านหนังสือที่ชอบ เริ่มจากอ่านสั้นๆ ก่อน  เขียนเรื่องถึงสิ่งที่ชอบ  พูดในสิ่งที่ชอบ กับคนที่อยากพูด  และ จะจาได้ เอง ###### อ่านให้ ได้ จาให้ ได้ เขียนให้ ได้ พูดให้ ได้ ##### และ ห้ ามกลัวเสียหน้ าที่พูด ผิด ต้ องคิดว่า พูดผิด ดีกว่า ไม่ได้ พูด
 11. 11. English Language Listening  Listen to music, watch English movie Reading Comprehension  Reading news, articles, newspaper, blogs, ebooks, books, etc Grammar  Remembering “ key concepts” Speaking  Speak to foreigners Thinking  Practice thinking in English Writing  Use penpals, Write letters to friends overseas, practice writing by using grammar## Discuss examples by youtube VDO and past experiences”
 12. 12. เทคโนโลยีมความสาคัญอย่างไรกับการพัฒนา ภาษาอังกฤษ ี การใช้ เว๊บไซค์ เช่น dictionary.com และ merriam webster การเรียนรู้ด้วยไอโฟน ไอแพด แอพต่างๆ เราเรียกว่า เป็ น Mobile Learning Methods ซึ่งมีความสาคัญกับโลกอนาคต
 13. 13. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ (พระ และ โยม) อ่านข่าวเป็ นภาษาอังกฤษ เราสามารถอ่านจากเว๊บ เข้ าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นใน เว๊บบอร์ดของต่างประเทศเป็ นภาษาอังกฤษ การฝึ กเขียนบล๊อก อีเมล หรือ เฟ๊ ซบุก เป็ นภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องราวต่างๆของ ๊ ตนเอง หรือ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อแชร์ข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ ประโยชน์คือ เราได้ แสดง ความคิดเห็นเป็ นภาษาอังกฤษกับเครือข่าย จึงทาให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในห้ วข้ อนั้นๆ พร้ อมกับ เรียน ภาษาไปในตัว การฝึ กใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษา เช่น เฟ๊ ซบุก ทวิตเตอร์ google alert ยูทูบ ๊ การใช้ แหล่งความรู้เรียนฟรีต่างๆ ในการฝึ กการเรียนรู้ในแขนงอื่นๆ Open Courseware เช่น MIT Open Courseware กับการเรียนรู้ของพระ ( แนะนา ocw.mit.edu)

×