รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
           ป 2551
                             สายนโย...
สารบัญ
สวนที่ 1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ
      บทสรุปผูบริหาร...............................................................
1.1.1             รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

สวนที่ 1: สรุปภาวะเศรษฐกิจ
บทสรุปผูบริหาร
ภาวะเศรษฐกิจไ...
1.1.2              รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

เชื่ อ มั่ น ของผู บ ริ โ ภคที่ ล ดลงต อ เนื่ อ งจากคว...
1.1.3              รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

ประกอบกับมีการชําระคืนเงินกูในประเทศ 20.1       ...
1.1.4           รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

แนวโนมเศรษฐกิจป 2552
      คณะกรรมการนโยบายการเงินประเ...
2.1.1          รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551
สวนที่ 2: ภาวะเศรษฐกิจ ป 2551
2.1 ภาคเกษตรกรรม
        ...
2.1.2             รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

                 ราคามันสําปะหลัง
    ...
2.1.3            รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551


                    ราคาสินคาเกษตรที่เ...
2.2.1            รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

2.2 ภาคอุตสาหกรรม
                    การ...
2.2.2            รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

กําลังการผลิตที่สําคัญ ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส      ...
2.2.3           รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

     หมวดกระดาษ การผลิ ต ลดลงเกื อ บ          ...
2.3.1             รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551

2.3 ภาคบริการ
2.3.1 ภาคการทองเที่ยวและโรงแรม
      ...
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551

3,479 views
3,406 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานเศรษฐกิจเเละการเงินปี2551

 1. 1. รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 สายนโยบายการเงิน มีนาคม 2552 หมายเหตุ: ผูสนใจสามารถเปดดูไดจาก http://www.bot.or.th/BOTWebSite/DataBank/Econcon/econreport/monthly/index_th_i.asp
 2. 2. สารบัญ สวนที่ 1 สรุปภาวะเศรษฐกิจ บทสรุปผูบริหาร.........................................................................................1.1.1  สวนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิ จ ป 2551 2.1 ภาคการเกษตร..................................................................................2.1.1 2.2 ภาคอุตสาหกรรม...............................................................................2.2.1 2.3 ภาคบริการ........................................................................................2.3.1 2.3.1 ภาคการทองเที่ยวและโรงแรม 2.3.2 ภาคอสังหาริมทรัพย 2.3.3 ภาคการคา 2.3.4 ภาคโทรคมนาคม 2.4 ภาวะแรงงาน.................................................................................... 2.4.1 2.5 ระดับราคา........................................................................................ 2.5.1 2.6 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน............................................................2.6.1 2.7 การลงทุนภาคเอกชน.........................................................................2.7.1 2.8 ภาคตางประเทศ................................................................................2.8.1 2.8.1 ภาวะเศรษฐกิจโลก 2.8.2 ภาคการคาตางประเทศและดุลการชําระเงิน 2.9 หนี้ตางประเทศ ..................................................................................2.9.1 2.10 การคลัง ..........................................................................................2.10.1 2.11 การเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ...........................................................2.11.1 2.12 ตลาดทุน .........................................................................................2.12.1 สวนที่ 3 มาตรการการเงินทีสําคัญ ่ มาตรการ ................................................................................................. 3.1.1
 3. 3. 1.1.1 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 สวนที่ 1: สรุปภาวะเศรษฐกิจ บทสรุปผูบริหาร ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2551 ชะลอตั ว ของกลุ ม ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ส ง ออกเป น หลั ก เศรษฐกิจไทยในป 2551 ขยายตัวรอยละ โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส และหมวดเครื่องหนัง 2.6 ชะลอลงจากรอยละ 4.9 ในปก อน จากการ ขณะที่ ก ลุ ม ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายในประเทศเร ง ตั ว ขึ้ น ส ง ออกสุ ท ธิ ที่ ล ดลงเป น สํ า คั ญ โดยเฉพาะ ในช ว งครึ่ ง แรกของป จ ากการผลิ ต รถยนต นั่ ง ในไตรมาสสุ ด ท า ยของป จ ากป จ จั ย ลบทั้ ง การ และรถจักรยานยนต เปนสําคัญ สําหรับอัตราการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไมสงบทาง ใช กํ า ลั ง การผลิ ต อยู ที่ ร อ ยละ 67.6 ลดลงจาก การเมื อ งภายในประเทศ ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ รอยละ 72.6 ในปกอน ซึ่งเปนการลดลงในเกือบ การส ง ออก การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและ ทุกหมวดสินคา ยกเวน หมวดอาหารและหมวด การทอ งเที ่ย ว ขณะที ่ด า นอุป สงคใ นประเทศ ยานยนต การบริ โ ภคและการลงทุ น ลดลงมากในช ว ง ภาคบริการ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ไตรมาสสุดทายสอดคลองกับการนําเขาที่ชะลอลง มีจํานวน 14.3 ลานคน ลดลงรอยละ 1.3 จากปกอน ( % Δ) อัตราการขยายตัว แหลงที่มาของการขยายตัว แม ว า ในชว งครึ่ ง แรกของป จํา นวนนั กท อ งเที่ ย ว การบริโภค 2550 2.7 2551 2.2 2550 1.7 2551 1.3 ขยายตัวดีที่รอยละ 13.3 แตเหตุการณความไมสงบ ภาคเอกชน 1.6 2.5 0.9 1.3 ทางการเมืองที่ยืดเยื้อจนนําไปสูการปดสนามบิน ภาครัฐ 9.2 0.4 0.8 0.0 การลงทุน 1.3 1.1 0.3 0.3 สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง สงผลกระทบ ภาคเอกชน 0.6 3.2 0.1 0.5 ภาครัฐ 3.4 -4.8 0.2 -0.3 ตอความเชื่อ มั่ น ของนัก ท อ งเที่ย ว ทํา ให ใ นชว ง อุปสงคในประเทศ สวนเปลียนแปลงสินคาคงเหลือ ่ 2.3 5.01/ 1.9 58.61/ 1.9 -0.2 1.6 1.3 ครึ ่ง หลั ง ของป จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วหดตั ว ถึ ง การสงออกสินคาและบริการสุทธิ 21.7 -1.1 3.0 -0.2 รอยละ 14.7 การสงออกสินคาและบริการ 7.1 5.5 4.9 3.9 การนําเขาสินคาและบริการ 3.4 7.5 1.9 4.0 สํ า หรั บ อุ ป สงค ภ าคเอกชน ดั ช นี ก าร ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 4.9 2.6 4.9 2.6 1/ พันลานบาท อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 3.5 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยในชวง 3 ไตรมาสแรกของป เครื่องชี้การบริโภค ในภาคเกษตร ผลผลิตและราคาพืชผล ภาคเอกชนเกื อ บทุ ก ตั ว ขยายตั ว สู ง โดยเฉพาะ สําคัญที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ณ ราคาคงที่ การนํ า เข า สิ น ค า ทํ า ให ร ายได เ กษตรกรจากพื ช ผลสํ า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น อุปโภคบริโภค และปริมาณการจําหนายรถยนต ทั้งนี้ ราคาพืชผลมีความผันผวนคอนขางมาก โดย นั่ ง ที่ ข ยายตั ว สู ง จากนโยบายภาษี ร ถยนต เร ง ตั ว ขึ้ น ตั้ ง แต ต น ป ต ามราคาน้ํ า มั น ดิ บ และ ที่ใ ช พ ลัง งานทางเลือ ก (E20) ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใช ภาวะการขาดแคลนสินคาในตลาดโลก แตราคาได ในชวงตนป 2551 ขณะที่ปริมาณการใชเชื้อเพลิง ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 ตามการชะลอลงของ ชะลอตัวเนื่องจากราคาขายปลีกน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น อุปสงคในตลาดโลก สําหรับภาคอุตสาหกรรม เปนประวัติการณ อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสที่ 4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอยละ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลง 5.3 ชะลอลงจากร อ ยละ 8.2 ในป ก อน ตามการ สอดคลองกับ ทิศทางรายไดเ กษตรกรและความ
 4. 4. 1.1.2 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 เชื่ อ มั่ น ของผู บ ริ โ ภคที่ ล ดลงต อ เนื่ อ งจากความ ต า งประเทศ ในขณะที่ เ งิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย กังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองและวิกฤต ของต า งชาติ แ ละของไทยยั ง คงไหลออกสุ ท ธิ การเงินโลก เมื่อรวมกับคาความคลาดเคลื่อนที่เปนเงินไหลเขา สํ า หรั บ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน ทํ า ให ดุ ล การชํ า ระเงิ น เกิ น ดุ ล 24.7 พั น ล า น ขยายตัวจากปกอนรอยละ 2.7 ตามการขยายตัว ดอลลาร สรอ. เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นป ของเครื่ อ งชี้ ใ นหมวดเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ 2551 อยูที่ 111.0 พันลานดอลลาร สรอ. ขณะที่มี โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ยอดคงคาง การซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งขยายตัวสูงในชวง 3 ไตรมาสแรกของป แตมี สุทธิอยูที่ 7.0 พันลานดอลลาร สรอ. แนวโน ม ชะลอลงมากในไตรมาสสุ ด ท า ยตาม สํา หรั บ ภาคการคลัง ในป ง บประมาณ อุปสงคในประเทศ ขณะที่ปริมาณจําหนายรถยนต 2551 รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล เชิงพาณิชยภายในประเทศและเครื่องชี้ในหมวด ต อ เนื่ อ งจากป ง บประมาณ 2550 โดยรั ฐ บาลมี กอสรางหดตัวตอเนื่องเกือบทั้งป สอดคลองกับ รายไดจัดเก็บ 1,839.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่มีแนวโนมลดลง ทั้ง ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.0 โดยเพิ่มขึ้นตาม จากป จ จั ย ต น ทุ น โดยเฉพาะราคาน้ํ า มั น ที่ อ ยู ใ น รายไดจากภาษีเปนสําคัญ ขณะที่ดานรายจาย แม ระดับสูงในชวงครึ่งแรกของป ความกังวลเกี่ยวกับ ชวงครึ่งแรกจะมีการเรงเบิกจาย แตชวงครึ่งหลัง การชะลอตั วของเศรษฐกิ จและความไม สงบทาง ของปการเบิกจายคอนขางต่ําและลาชา เนื่องจาก การเมือง ความไมแนนอนทางการเมือง ประกอบกับมีการ ดานตางประเทศ ดุลการคาเกินดุล 0.2 ปรั บ แผนการลงทุ น จากความผัน ผวนของราคา พัน ล า นดอลลาร สรอ. โดยการส ง ออกขยายตั ว ต น ทุ น ก อ สร า ง ทํ า ให รั ฐ บาลมี อั ต ราเบิ ก จ า ย รอยละ 16.8 และการนําเขาขยายตัวรอยละ 26.4 รวมอยู ที่ ร อ ยละ 92.3 ของวงเงิ น งบประมาณ ทั้งนี้ การสงออกและการนําเขาขยายตัวดีตอเนื่อง ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 94 และต่ํากวา ในช ว ง 3 ไตรมาสแรก แต ใ นไตรมาสสุ ด ท า ย ปที่ แ ล ว ที่ มี อัต ราเบิ ก จ า ยร อยละ 93.9 โดยรวม การส ง ออกหดตั ว ลงตามภาวะการชะลอตัว ของ รัฐบาลขาดดุลเงินสด 24.0 พันลานบาท คิดเปน เศรษฐกิจโลก ในขณะที่ การนํ าเขาชะลอลงมาก รอยละ 0.3 ของ GDP ประกอบกับรัฐบาลกูเงิน ตามอุ ป สงค ใ นประเทศและภาวะการส ง ออก ในประเทศสุทธิ 173.0 พันลานบาท และชําระคืน ดุลบริการ รายไดและเงินโอน ขาดดุล 0.4 พันลาน เงินกูตางประเทศสุทธิ 61.8 พันลานบาท สงผลให ดอลลาร สรอ. เป นผลจากการลดลงของรายรับ เงิ น คงคลั ง ณ สิ้ น ป ง บประมาณ 2551 เพิ่ ม ขึ้ น ด า นการท อ งเที่ ย วและการส ง กลั บ กํ า ไรและ 87.1 พันลานบาทเปน 229.9 พันลานบาท เงินปนผลภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น สงผลใหดุลบัญชี ทั้ ง นี้ ในป ง บประมาณ 2552 รั ฐ บาล เดินสะพัดขาดดุล 0.2 พันลานดอลลาร สรอ. ดาน ดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลตอเนื่องและ เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย า ยเกิ น ดุ ล สุ ท ธิ 12.8 พั น ล า น ในขนาดที่มากขึ้น รวมทั้งมีการจัดทํางบเพิ่มเติม ดอลลาร สรอ. โดยเปนเงินไหลเขาสุทธิทั้งในภาค อีก 116.7 พัน ลา นบาท เนื่อ งจากการชะลอตัว ธนาคารจากธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศ ของเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ลวงหนาและภาคธุรกิจที่ไมใชธนาคารซึ่งสวนใหญ มากขึ้น โดยในชวงไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ เป น การไหลเข า ของเงิ น ลงทุ น โดยตรงจาก 2552 รั ฐบาลขาดดุ ลเงิ นสด 147.6 พั นล านบาท
 5. 5. 1.1.3 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 ประกอบกับมีการชําระคืนเงินกูในประเทศ 20.1 สํ า หรั บ ค า เงิ น บาทต อ ดอลลาร สรอ. พันลานบาท และชําระคืนเงินกูตางประเทศ 0.7 เฉลี่ ย ทั้ ง ป อ ยู ที่ 33.38 บาทต อ ดอลลาร สรอ. พั น ล า นบาท ทํา ให ใ ช เ งิ น คงคลั ง เพื่ อ ชดเชย แข็ ง ค า ขึ้ น จากป ก อ นร อ ยละ 3.5 โดยในช ว ง การขาดดุลทั้งสิ้น 168.5 พันลานบาท สง ผลให ครึ่ ง แรกของป ค า เงิ น บาทแข็ ง ค า ขึ้ น จากการ เงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสแรก เปน 61.4 พันลานบาท เกิ น ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เป น สํา คั ญ แต ใ นช ว ง ภาคการเงิน 1/ เงินฝากของสถาบันรับฝาก ครึ่ ง หลั ง ของป ค า เงิ น บาทเฉลี่ ย อ อ นค า ลงจาก เงิ นมี แ นวโน ม ชะลอตั ว ในช ว งครึ่ ง แรกของป ป จ จั ย การเมื อ งในประเทศเป น สํ า คั ญ โดย ณ เนื่องจากผูฝากเงินไดเปลี่ยนไปลงทุนในตราสาร สิ้นป 2551 คาเงินบาทอยูที่ระดับ 34.93 บาทตอ การเงินประเภทอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชน ดอลลาร สรอ. คิดเปนการออนคาลงรอยละ 3.4 พั น ธบั ต รออมทรั พ ย เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวม เทียบกับ ณ สิ้นป 2550 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ เปนตน อยางไรก็ดี เงินฝากมีแนวโนมปรับสูงขึ้น คาเงินสกุลอื่น ดัชนีคาเงินบาท (NEER) โดยเฉลี่ย เปนผลจากการเคลื่อนยายการลงทุนจากแหลงอื่น ทั้งปออนลงเล็กนอยที่รอยละ 0.4 ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กว า กลั บ เข า มาฝากในระบบ ดานเสถีย รภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ น ซึ่ ง รวมถึ ง เงิ น ลงทุ น ของคนไทยในหลั ก ทรั พ ย เกณฑ ดี เสถี ย รภาพด า นต า งประเทศเข ม แข็ ง ต า งประเทศบางส ว นที่ ค รบกํ า หนด ส ง ผลให จากเงิ น สํ า รองระหว า งประเทศที่ อ ยู ใ นระดั บ สู ง ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad Money) ขณะที่ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดใกลเคียง กลับโนมสูงขึ้นในชวงครึ่งหลังของปเชนกัน สวน สมดุล สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอ ทางดานสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินมีแนวโนม ทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเทากับรอยละ 5.5 เพิ่ ม ขึ้ น ในช ว ง 3 ไตรมาสแรก แต ก ลั บ ชะลอลง และ 2.4 ตามลําดับ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนจาก ในช ว งไตรมาสสุ ด ท า ยตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ราคาน้ํ า มั น และอาหารสดที่ เ ร ง ตั ว มากในช ว ง ออนตัวลง ครึ่งแรกของป และมีการสงผานตนทุนไปยังสินคา อัต ราดอกเบี้ ย ระยะสั้ น ในตลาดการเงิ น ในตะกราเงินเฟอพื้นฐาน อยางไรก็ตาม อัตรา ค อ นข า งทรงตั ว ในช ว งครึ่ ง แรกของป และปรั บ เงินเฟอไดปรับลดลงตอเนื่องในชวงครึ่งหลังของป ลดลงในช ว งครึ่ ง หลั ง ของป ต ามอั ต ราดอกเบี้ ย ตามราคาน้ํามันที่ลดลงเปนสําคัญ สําหรั บอัตรา นโยบายเป น สํ า คั ญ ส ง ผลให อั ต ราดอกเบี้ ย การว า งงานโดยรวมยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า แต เ ริ่ ม มี ระยะสั้นในตลาดเงินในป 2551 ปรับลดลงโดยอัตรา สัญญาณของการจางงานที่ลดลงในชวงไตรมาส ดอกเบี้ยซื้อ คื น พั น ธบัต รระยะ 1 วั น และอั ต รา สุดทายโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบ ดอกเบี้ย ระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยอยูที่ จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ รอยละ 3.38 และ 3.35 ตอป ลดลงจากคา เฉลี่ย ในป 2550 ที่รอยละ 3.77 และ 3.79 ตอปตามลําดับ 1/ ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริมาณเงิน ตามความหมายกว า ง เงิ น ฝากและสิ น เชื่ อ ภาคเอกชนให ครอบคลุมขอมูลจากสหกรณออมทรัพย และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณ เ งิ น ต า ม ความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เขาไวดวย
 6. 6. 1.1.4 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 แนวโนมเศรษฐกิจป 2552 คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา สวนชวยพยุงเศรษฐกิจไวไดบางสวน ขณะที่ดาน เศรษฐกิ จ ไทยในป 2552 มี แ นวโน ม หดตั ว อยู อัตราเงินเฟอ คาดวาจะอยูในระดับต่ําจากภาวะ ในชว งรอ ยละ 1.5 - 3.5 2/ ซึ่งเป นผลจากการที่ เศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว และมาตรการช ว ยเหลื อ ค า เศรษฐกิจประเทศคูค าชะลอตั ว อยางรุ นแรงเปน ครองชีพของรัฐ บาล อยางไรก็ดี ปจจัยเสี่ ยงตอ สํ า คั ญ ซึ่ง ส ง ผลต อ การส ง ออกและส ง ผา นไปยั ง เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก เศรษฐกิจโลกที่อาจอยูใน การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน แตนโยบาย ภาวะถดถอยนานและฟนตัวชากวาที่คาด รวมทั้ง การเงินและนโยบายการคลังที่ผอนคลายมากขึ้น ความเปนไปไดที่ภาครัฐอาจไมสามารถเบิกจาย รวมทั้งแรงกดดันดานตนทุนที่ลดลงอยางรวดเร็วมี งบประมาณเพื่อกระตุนไดตามเปาหมายที่วางไว สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย เมษายน 2552 2/ ประมาณการ ณ เมษายน 2552
 7. 7. 2.1.1 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 สวนที่ 2: ภาวะเศรษฐกิจ ป 2551 2.1 ภาคเกษตรกรรม 2551 ในป 2551 การผลิตของภาคเกษตร (ตาม รอยละ 2550 ทังป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ้ รายงานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ รายได รายไดเกษตรกร 17.1 34.7 21.0 44.8 61.2 22.2 ผลผลิตพืชผล 1.5 10.4 5.2 16.9 20.2 5.8 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ขยายตัวอยูในเกณฑดี ราคาพืชผล 15.3 22.0 15.0 23.9 34.2 15.5 โดยผลิตภัณฑมวลรวมของภาคเกษตร (เฉพาะหมวด พืชผล ปศุสัตว และปาไม) ขยายตัวรอยละ 6.4 เรงตัว ดัชนีรายไดเกษตรกร (อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน) ขึ้ น จากร อ ยละ 1.5 ในป ก อ น สอดคล อ งกั บ ดั ช นี รอยละ 80 ดัชนีรายไดเกษตรกร ผลผลิตพืชผล ซึ่งขยายตัวรอยละ 10.4 เรงขึ้นจาก 60 ดัชนีราคาพืชผล ปกอน โดยเปนผลจาก 1) ราคาสินคาที่อยูในเกณฑดี 40 ดัชนีผลผลิตพืชผล โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และ 3 จูงใจใหเกษตรกร 20 0 ขยายพื้นที่และเร งการเพาะปลูก 2) ความตองการ -20 ผลผลิตทางการเกษตรทั้งในสวนของพืชอาหารและ -40 พืชพลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้น และ 3) สภาพอากาศ ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. 2548 2549 2550 2551 ที่เ อื้ออํานวยตอการเพาะปลูก ทั้งนี้ พืชผลสํ าคัญที่ ที่มา: คํานวณดวยขอมูลจากสํานักเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ไดแก ขาวนาปรัง ปาลมน้ํามัน ราคาขาว และขาวโพด (อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน) ่  รอยละ 240 ดัชนีราคาพืชผลเพิ่มขึ้นรอยละ 22.0 เรงตัว 200 ขาวสาร 5% FOB กรุงเทพ (ดอลลาร สรอ.) ขึ้นจากปกอน ตามการเพิ่มขึ้นของราคาขาวหอมมะลิ 160 ขาวเปลือก 5% ที่เกษตรกรขายได ขาวเปลือกเจา และยางพารา ทั้งนี้ ราคาพืชผลปรับ 120 80 เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องตั้งแตตนปจนถึงไตรมาสที่ 3 ตาม 40 ราคาสิ น ค า เกษตรในตลาดโลก โดยเป น ผลจาก 0 -40 1) อุปทานธัญพืชในตลาดโลกลดลงจากการที่หลาย ม.ค. 2548 ก.ค. ม.ค. 2549 ก.ค. ม.ค. 2550 ก.ค. ม.ค. 2551 ก.ค. ประเทศประสบป ญ หาสภาพอากาศ 2) ราคา ที่มา: กรมการคาตางประเทศ และสํานักเศรษฐกิจการเกษตร น้ํามันดิบเพิ่มสูงขึ้นมากสงผลใหหลายประเทศมีความ ราคายางพารา ตองการพืชพลังงานมากขึ้นเพื่อนํามาผลิตพลังงาน (อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน) ทดแทน และ 3) ความตองการใชยางธรรมชาติเพื่อ รอยละ 120 ราคายางตลาดโลก (ดอลลาร สรอ.) ราคายางแผนดิบชั้น 3 ไทย ทดแทนยางสั ง เคราะห เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งไรก็ ต าม 90 ในไตรมาสที่ 4 ราคาพืชผลปรับลดลงอยางตอเนื่อง 60 30 สวนหนึ่งเปนผลจากขอจํากัดดานอุปทานเริ่มคลี่คลาย 0 รวมทั้ง ผลจากวิ ก ฤตการเงินโลกที่สง ผลกระทบต อ -30 ภาคการผลิต ทั้งตางประเทศและในประเทศชัดเจน -60 ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. มากขึ้น สงผลใหความตองการวัตถุดิบสินคาเกษตร 2548 2549 2550 ที่มา: กองทุนการเงินระหวางประเทศ และสํานักเศรษฐกิจการเกษตร 2551 หลายชนิดหดตัว เช น ยางพารา ปาลม น้ํ ามัน และ มันสําปะหลัง อยางไรก็ตาม แมวาราคาพืชผลจะมี ความผั น ผวนมากในป 2551 แต โ ดยรวมรายได เกษตรกรยังเพิ่มขึ้นรอยละ 34.7 เรงตัวขึ้นจากปกอน
 8. 8. 2.1.2 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 ราคามันสําปะหลัง ดั ช นี ร าคาปศุ สั ต ว เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 16.0 รอยละ (อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน) ่  เร ง ตั ว ขึ้ น จากป ก อ นตามราคาสุ ก ร ไก และไข ไ ก 120 ราคาแปงมันสงออกไทย (ดอลลาร สรอ.) ราคาหัวมันสําปะหลังสดคละ ที่ เ ร ง ตั ว ขึ้ น ตามต น ทุ น การเลี้ ย งสั ต ว โดยเฉพาะ 80 วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว มี ร าคาสู ง ขึ้ น มากในช ว งสาม 40 ไตรมาสแรกตามราคาธัญพืช สวนดัชนีราคาประมง 0 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เรงตัว ขึ้นจากปก อนโดยเฉพาะ -40 ราคาสั ต ว น้ํ า เค็ ม ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ปลาทะเลและ ม.ค. 2548 ก.ค. ม.ค. 2549 ก.ค. ม.ค. 2550 ก.ค. ม.ค. 2551 ก.ค. ปลาหมึก โดยเปนผลจากตนทุนราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่มา: สมาคมการคามันสําปะหลังไทย และสํานักเศรษฐกิจการเกษตร ที่ สู ง ขึ้ น มากทํ า ให ผู ป ระกอบการประมงชะลอการ ออกเรือ รวมทั้งตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสูงขึ้น ราคาปาลมน้ํามัน (อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน) ่  ดัชนีราคาสินคาเกษตรโดยรวมของไทย รอยละ 120 ราคาปาลมน้ํามันในตลาดโลก (ดอลลาร สรอ.) ขยายตัวรอยละ 19.3 เรงตัว ขึ้นจากปก อนตามการ ราคาปาลมน้ํามันที่เกษตรกรขายได 90 เรงตัวของดัชนีราคาในทุกหมวด 60 30 สํ า หรั บ ในป 2552 การผลิ ต ภาคเกษตรมี 0 -30 แนวโนมชะลอตัวลง โดยเปนผลจากเศรษฐกิจโลกที่ -60 ถดถอย ทําใหความตองการสินคาเกษตรทั้งที่ใชเพื่อ ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. 2548 2549 2550 2551 บริโภคและเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตลดลง ขณะที่ ที่มา: กองทุนการเงินระหวางประเทศ และสํานักเศรษฐกิจการเกษตร ราคาพืชผลคาดวาจะหดตัวลงทั้งในกลุมพืชอาหาร และพืชพลังงาน โดยเปนผลจากอุปสงคของประเทศ คู ค า ที่ ล ดลงตามการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก รวมทั้งผลจากฐานที่สูงมากในปกอน อยางไรก็ตาม หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยก็อาจกดดันใหราคา เพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ จากทั้งปริมาณที่มีแนวโนมชะลอลงและ ราคาที่หดตัวลงทําใหรายไดเกษตรกรมีแนวโนมลดลง แต ร าคาน้ํ า มั น ที่ มี ทิ ศ ทางอ อ นตั ว ลงน า จะช ว ยให เกษตรกรมีตนทุนการเกษตรต่ําลง ซึ่งจะชดเชยผล จากราคาสินคาเกษตรที่ลดลงไดบางสวน ทีมนโยบายเศรษฐกิจดานอุปทาน โทร. 0–2283–5607
 9. 9. 2.1.3 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได (หนวย: บาท/ตัน) 2551 2550 ทั้งป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ดัชนีราคารวม (2538 =100) 225.4 268.9 247.2 285.9 278.4 264.0 Δ% 10.4 19.3 13.5 21.2 28.3 14.2 1. ดัชนีราคาพืชผล* 275.2 335.8 304.6 362.3 348.7 327.7 (2538 =100) Δ% 15.3 22.0 15.0 23.9 34.2 15.5 ขาวหอมมะลิ 8,772 13,700 11,684 16,661 13,708 12,747 Δ% 7.2 56.2 41.7 92.6 52.8 38.2 ขาวเปลือกเจาชั้น 1 (5%) 6,529 10,676 7,949 12,821 11,884 10,051 Δ% 0.5 63.5 20.7 97.3 84.4 52.5 ยางพารา 68,971 76,549 79,216 87,350 93,158 46,471 Δ% 1.2 11.0 16.8 21.7 46.3 -36.0 ขาวโพด 6,804 7,850 7,852 8,342 8,701 6,503 Δ% 31.7 15.4 14.1 22.2 38.8 -10.2 มันสําปะหลัง 1,460 1,808 2,096 2,121 1,741 1,273 Δ% 34.2 23.8 78.8 66.8 3.8 -26.0 2. ดัชนีราคาปศุสัตว 130.4 151.2 147.1 156.2 152.3 149.4 (2538 =100) Δ% -4.8 16.0 21.3 21.6 11.1 10.9 3. ดัชนีราคาประมง** 162.8 174.4 165.7 173.7 181.6 176.7 (2538 =100) Δ% 0.1 7.2 0.3 5.8 12.8 9.9 4. ดัชนีราคาไม 122.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 (2538 =100) Δ% 0.5 3.3 5.0 3.9 3.3 1.1 หมายเหตุ: Δ% คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน * มีการอิงดัชนีราคาผักและผลไมกับดัชนีสศก.ในป 2551 ** มีการปรับน้ําหนักกุงขาวและกุงกุลาดําตั้งแตมกราคม 2551 ที่มา: ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได คํานวณจากขอมูลราคาสินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย และองคการสะพานปลา
 10. 10. 2.2.1 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 2.2 ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม ในป 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (แกนขวา) (ตามรายงานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ รอยละ 100 การผลิตภาคอุตสาหกรรม (แกนขวา) 12.3 12.6 Δ% 20 พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ) 8.9 10.1 80 6.0 5.2 5.5 4.8 6.1 8.5 9.5 7.7 7.6 6.1 10 0 ขยายตั ว ร อ ยละ 3.9 ลดลงจากป 2550 ที่ 72.9 72.3 71.7 73.2 73.6 -8.0 ขยายตั ว ร อ ยละ 6.2 ขณะที่ ดั ช นี ผ ลผลิ ต 69.3 67.9 60 -6.8 -10 60.2 -20 40 -30 อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: 20 * MPI)* ชะลอตั ว ต อ เนื่ อ งจากตั้ ง แต ต น ป และ -40 0 -50 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 2550 ทีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย และ สศช. ่ 2551 หดตั ว ในช วงไตรมาสที่ 4 ทําใหทั้งป ข ยายตัว ร อ ยละ 5.3 ชะลอลงจากร อ ยละ 8.2 ในป ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม* ก อ น ตามการชะลอตั ว ของการผลิ ต ในกลุ ม (อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน)  อุตสาหกรรม น้ําหนัก 2549 2550 2551p สินคาที่ผลิต เพื่อสงออกเปนสําคัญ ซึ่งเปนผล 2543 ครึงปแรก ครึงปหลัง ่ ่ ทั้งป สิ่งทอ 12.23 2.2 -2.5 -2.4 -1.9 -2.1 จากเศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัว ขณะที่ก ลุ ม อิเล็กทรอนิกส 10.31 23.8 25.3 28.9 4.2 14.9 ปโตรเลียม ยานยนต อาหาร 9.48 6.85 6.82 2.4 4.8 7.6 1.2 4.0 4.5 7.1 24.8 5.4 -1.6 6.0 0.3 2.7 14.8 3.2 ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ขายในประเทศเรงตัวขึ้น เนื่องจาก เครื่องดื่ม เครื่องใชไฟฟา เครื่องหนัง 5.11 5.05 2.79 14.1 -8.1 -26.9 3.3 6.0 22.7 3.8 16.0 -75.7 2.1 -6.0 -52.9 3.0 4.9 -68.9 ในช ว งครึ่ ง แรกของป อุ ป สงค ใ นประเทศยั ง ผลิตภัณฑเคมี ผลิตภัณฑเหล็ก วัสดุกอสราง 2.36 2.21 1.84 0.4 -3.4 5.6 7.6 -2.3 -3.6 5.9 5.3 -4.8 -16.4 -25.2 -12.4 -5.9 -9.7 -8.6 ขยายตัวดี เพราะยังไมไดรับผลกระทบรุนแรง อืนๆ ่ รวม * 10.62 75.68 0.3 7.3 1.8 8.2 -3.1 11.4 -6.6 -0.4 -4.9 5.3 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หมายเหตุ: * ครอบคลุมสินคา 76 รายการ คิดเปนรอยละ 75.7 ของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม P เปนขอมูลเบื้องตน ทีมา: การสอบถามผูประกอบการ ่ หมวดการผลิ ต ที่ ช ะลอตั ว จากป ก อ น ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดอาหาร หมวด อัตราการใชกําลังการผลิต * เครื่องใชไฟฟา และหมวดเครื่องดื่ม หมวดการ (หนวย : รอยละ) อุตสาหกรรม เฉลี่ยป 2549 2550 2551 p ผลิตที่หดตัวลง ไดแก หมวดเครื่องหนัง หมวด 2538-2539 ครึงปแรก ครึงปหลัง ่ ่ ทั้งป อิเล็กทรอนิกส 77.1 76.1 76.5 70.8 64.7 67.5 เครื่ อ งเรื อ น หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ เ คมี หมวด ปโตรเลียม 88.6 84.1 83.5 84.5 78.9 81.7 ยานยนต เครื่องดื่ม 74.7 69.0 79.9 77.1 73.3 73.2 78.0 75.9 71.9 72.7 74.9 74.3 กระดาษ หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก และวั ส ดุ เครื่องใชไฟฟา 87.1 68.1 70.2 66.5 56.7 61.6 อาหาร เครื่องหนัง ผลิตภัณฑเคมี 40.4 - 91.4 59.5 40.2 93.8 58.2 53.4 95.9 72.1 24.5 94.2 49.0 27.7 83.4 60.6 25.8 88.8 กอสราง และหมวดยาสูบ สวนอุตสาหกรรมที่ยัง ผลิตภัณฑเหล็ก วัสดุกอสราง กระดาษ 58.1 87.9 77.6 58.8 81.6 91.0 55.5 78.4 90.8 59.3 76.4 89.7 41.8 70.2 72.6 50.6 73.3 81.0 ขยายตั ว ดี ได แ ก หมวดยานยนต และหมวด ผลิตภัณฑยาง อื่นๆ 73.1 81.8 64.6 64.3 61.0 61.3 63.0 56.9 58.6 54.0 60.8 55.4 ปโตรเลียม รวม * 76.7 73.5 72.6 71.4 64.0 67.6 หมายเหตุ: * ครอบคลุมสินคา 69 รายการ คิดเปนรอยละ 59.1 ของมูลคาเพิ่มภาคอุตสาหกรรม P เปนขอมูลเบื้องตน อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity ทีมา: การสอบถามผูประกอบการ ่ Utilization Rate) ของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ในป 2551 อยูที่รอยละ 67.6 ลดลงจากรอยละ 72.6 ในปกอน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีการขยาย **ที่เปนเครื่องชี้สําคัญคิดเปนรอยละ 75.7 ของมูลคาเพิ่ม ภาคอุ ต สาหกรรมของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 11. 11. 2.2.2 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 กําลังการผลิตที่สําคัญ ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมนี้ลดลงจากรอยละ 70.2 ในปกอน เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ยานยนต ป โ ตรเลี ย ม อาหาร เหลือรอยละ 61.6 ผลิตภัณฑเคมี ผลิตภัณฑเหล็ก และผลิตภัณฑ หมวดเครื่ อ งดื่ ม การผลิ ต ชะลอลง กระดาษ และผลิตภัณฑทําความสะอาด เล็กนอยจากปกอน สวนใหญเปนการลดลงจาก รายละเอี ย ดการผลิ ต และการใช กํ า ลั ง การผลิตผลิตภัณฑเบียร เนื่องจากกําลังซื้อของ การผลิตของอุตสาหกรรมที่สําคัญ มีดังนี้ ประชาชนลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตั ว หมวดอิเล็กทรอนิกส การผลิตชะลอลง สํ า ห รั บ อั ต ร า ก า ร ใ ช กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง จากปกอน โดยในครึ่งปแรกยังขยายตัวในเกณฑ อุ ต สาหกรรมนี้ อ ยู ที่ ร อยละ 74.3 ใกล เคี ยงกั บ สูงตอเนื่องตามการผลิต Hard Disk Drive ที่ รอยละ 73.2 ในปกอน อุปสงคจากตางประเทศยังขยายตัวในเกณฑดี หมวดเครื่องหนัง การผลิตลดลงมาก อยางไรก็ตาม การผลิตชะลอลงมากในชวงครึ่งป โดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรก เนื่องจากฐานสูงใน หลั ง ตามอุ ปสงค จ ากต า งประเทศ เนื่ อ งจาก ปกอนที่มีการผลิตจํานวนมากผิดปกติตามคําสั่ง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โดยอัตราการใช ซื้อพิเศษจากตางประเทศ ประกอบกับประเทศ กํ า ลั ง การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมนี้ อ ยู ที่ ร อ ยละ คูคาสําคัญประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให 67.5 ลดลงจากรอยละ 76.5 ในปกอน อุปสงคตางประเทศลดลงมาก นอกจากนี้ การ ห ม ว ด อ า ห า ร ก า ร ผ ลิ ต ช ะ ล อ ล ง แขงขันที่สูงโดยเฉพาะการแขงขันดานราคากับ เล็ก น อ ยจากป ก อ น โดยการผลิต อาหารทะเล สินคาจากประเทศจีน สงผลใหอัตราการใชกําลัง แช แ ข็ ง ลดลงมากเพราะเป น สิ น ค า ที่ มี ร าคา การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมนี้ ล ดลงมากจาก คอนขางสูง ขณะที่การผลิตอาหารทะเลกระปอง รอยละ 53.4 ในปกอนเหลือรอยละ 25.8 เรงตัว เนื่องจากเปนสินคาที่ทดแทนกันไดและมี หมวดเครื่ อ งเรื อ น การผลิ ต ยั ง คง ราคาถูก จึงมี อุป สงค จากต า งประเทศมากขึ้ น ลดลงตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากผูผลิตประสบ ในช ว งที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า โดยผู นํ า เข า ปญหาการแขงขันสูงทางดานราคากับสินคาจาก รายใหญ คือ สหรัฐอเมริกา สําหรับอัตราการใช ประเทศจี น และเวี ย ดนาม ประกอบกั บ กํ า ลั ง การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมนี้ อ ยู ที่ ร อ ยละ เศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญชะลอตัวมากจาก 60.6 ใกลเคียงกับปกอนที่รอยละ 58.2 ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา หมวดเครื่องใชไฟฟา การผลิตชะลอลง ทํ า ใ ห อั ต ร า ก า ร ใ ช กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง เล็ ก น อ ยจากป ก อ น โดยการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มาก อุตสาหกรรมนี้ลดลงจากรอยละ 52.5 ในปกอน ในชวงครึ่งปแรก จากการผลิตเครื่องรับโทรทัศน เหลือรอยละ 30.1 ตู เ ย็ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ และเครื่ อ งซั ก ผ า ที่ หมวดผลิ ตภั ณฑ เคมี การผลิ ตลดลง อุ ป สงค ทั้ ง ในประเทศ และต า งประเทศยั ง ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยเฉพาะในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง ขยายตัวดี อยางไรก็ตาม การผลิตลดลงในชวง เนื่ อ งจากมี ก ารหยุ ด ซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร ครึ่ ง ป ห ลั ง ในหลายผลิ ต ภั ณ ฑ โดยเฉพาะ ประกอบกับอุปสงคในประเทศลดลง ทําใหอัตรา เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น ที่ อุ ป สงค จ ากต า งประเทศ การใช กํ า ลั ง การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมนี้ อ ยู ที่ ลดลงมาก ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตของ รอยละ 88.8 ลดลงจากรอยละ 95.9 ในปกอน
 12. 12. 2.2.3 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 หมวดกระดาษ การผลิ ต ลดลงเกื อ บ วิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกาที่สงผล ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ยกเว น กระดาษแข็ ง ตามการ กระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกในชวงปลายป ทําให ลดลงของอุปสงคทั้งในประเทศและตางประเทศ อุ ป สงค ทั้ งในและต า งประเทศลดลงมาก นอกจากนี้ สต็อกสินคาที่อยูในระดับสูง ทําให โดยเฉพาะรถยนต เ ชิ ง พาณิ ช ย ที่ ป ริ ม าณ อัต ราการใชกํ าลังการผลิ ตของอุตสาหกรรมนี้ การจําหนายในประเทศหดตัวตั้งแตไตรมาสที่ 2 ลดลงจากร อยละ 90.8 ในป ก อ นเหลื อ ร อ ยละ ของป และปริ มาณการส งออกรถยนต รวมเริ่ ม 81.0 หดตัวในไตรมาสสุดทายของป อยางไรก็ดี โดย หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก และหมวด เฉลี่ ย ทั้ ง ป อั ต ราการใช กํ า ลั ง การผลิ ต ของ วัสดุกอสราง การผลิตลดลงตอเนื่องจากปกอน อุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.3 ในปกอน เปนรอยละ 74.9 เนื่ อ งจากอุ ป สงค ล ดลง ตามการชะลอตั ว ของ ภาคการกอสราง และไมมีการลงทุนในโครงการ หมวดป โ ตรเลี ย ม การผลิ ต ขยายตั ว ขนาดใหญ สํ าหรั บอัต ราการใชกํ าลังการผลิต จากป ก อ น โดยเฉพาะในช ว งครึ่ ง ป แ รก ของอุตสาหกรรมนี้ลดลงจากรอยละ 55.5 และ 78.4 เนื่องจากฐานต่ําจากการปดซอมบํารุงโรงงาน ในปกอนเหลือรอยละ 50.6 และ 73.3 ตามลําดับ ในชวงเดียวกันปกอนเพื่อขยายกําลังการผลิต หมวดยาสู บ การผลิ ต ลดลงเล็ ก น อ ย ซึ่งมีสว นทํา ใหอัต ราการใชกํ าลังการผลิ ตของ อุ ต สาหกรรมหมวดนี้ ล ดลงจากร อ ยละ 83.5 ตามปริมาณจําหนายที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ ในปกอนเหลือรอยละ 81.7 ที่ ช ะลอตั ว ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคปรั บ ลดรายจ า ยลง โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง ประกอบกับมีการ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ เชน ตลาด ทีมวิเคราะหสาขาเศรษฐกิจ ทุ ก ประเภท สถานบั น เทิ ง ร า นอาหารทั้ ง ติ ด โทร. 0-2283-5650 เครื่องปรับอากาศและไมติดเครื่องปรับอากาศ สํ า ห รั บ อั ต ร า ก า ร ใ ช กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง อุตสาหกรรมนี้ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 53.7 ในปกอนเหลือรอยละ 53.2 หมวดยานยนต แ ละอุ ป กรณ ข นส ง การผลิ ต ขยายตั ว สู ง จากป ก อ น โดยเฉพาะ ในชว งครึ่ งป แรก ตามการผลิ ตรถยนตนั่ งและ รถยนต เ ชิ ง พาณิ ช ย เ พื่ อ จํ า หน า ยทั้ ง ในและ ต า งประเทศ ตามอุ ป สงค ที่ ยั ง ขยายตั ว ดี โดยเฉพาะรถยนตนั่งเรงขึ้นมากจากการลดภาษี สรรพสามิต รอยละ 5 สําหรับรถยนตรุนใหมที่ สามารถใชแกสโซฮอล E20 อยางไรก็ตาม ราคา น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงตนป และสู ง สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม ประกอบกั บ
 13. 13. 2.3.1 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ป 2551 2.3 ภาคบริการ 2.3.1 ภาคการทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม ในครึ่งแรก จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พันคน 5,000 Δ% 100 ของป 255 1 ยังขยายตัวไดดีตอเนื่องจากไตรมาส จํานวนนักทองเที่ยวชาวต างประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลง ( แกนขวา ) 4,500 4,000 75 ที่ 4 ของป ก อ นหน า ส ว นในครึ่ ง หลั ง ของป ก าร 3,500 3,000 50 ทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยลบ 2,500 2,000 25 หลายประการอย า งต อ เนื่ อ ง ได แ ก เหตุ ก ารณ ลอบวางระเบิดที่สงขลา 7 แหง ในชวงต นเดือน 0 1,500 1,000 -25 500 0 -50 สิ ง หาคม และจากเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบทาง ไตรมาส 1 2546 ไตรมาส 1 2547 ไตรมาส 1 2548 ไตรมาส 1 2549 ไตรมาส 1 2550 ไตรมาส 1 2551 การเมื อ งที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ตั้ ง แต ป ลายเดื อ น ทีมา: การทองเทียวแหงประเทศไทยและธนาคารแà

×