Your SlideShare is downloading. ×
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
үндсэн функцууд
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

үндсэн функцууд

1,280

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Үндсэн функцууд Мөр функцууд ба илэрхийлэл1. Asc функц нь тэмдэгтийн тоон кодыг буцаана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: Asc(мөр илэрхийлэл) AscB(мөр илэрхийлэл) AscW(мөр илэрхийлэл) Мөр илэрхийллийн эхний тэмдэгтийн тоон кодыг буцаана. Жишээ нь1: Dim intAnsi As Integer Int Ansi=Asc(“Hello!”)2. Filter функц нь өгөгдсөн мөр массивын шүүлт юм. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: Filter(inputStr, findValue [, Include[, Compare]]) InputStr – оруулах мөр илэрхийлэл FindValue – тухайн мөрнөөс хайх тэмдэгт Include – Boolean аргумент Compare – харьцуулах утга. Жишээ нь2: Dim vIdx As Variant Dim vArray(3) Dim I As Integer vArray(0)=”Forty” vArray(1)=”Forty-two” vArray(2)=”Four hundred” vArray(0)=”Fantastic Four” vIdx=Filter(vArray, “For”) For I To Ubound(vIdx, 1) Debug.Print vIdx(i) Next1 Тайлбар: intAnsi хувьсагч И үсгийн тоон код 72 гэсэн утга авна.2 Тайлбар: Filter функц нь “For” дэд мөрийг массивт өгсөн утгуудаас шүүж харуулна.
 • 2. 3. Format функц нь мөр, тоо, огноо гэх мэтийн утгыг өөрчлөхгүйгээр янз бүрийн хэлбэрээрүзүүлнэ: Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Format(expression, “format1;format2”, firstdayofweek, firstweekofyear) expression – хэлбэршүүлэхэд сонгогдсон огноо format1,2,... – хэлбэршүүлэх сонголт firstdayofweek – огноонд хэрэглэсэн хэлбэршүүлэлт firstweekofyear- огноонд хэрэглэсэн хэлбэршүүлэлт Хэлбэршүүлэлтийн төрөл Утга Функц (0) дэлгэцэнд тэг эсвэл тоо (#) дэлгэцэнд тоо эсвэл өөр (.) дэлгэцэнд аравтын цэг (%) дэлгэцэнд хувиар үзүүлнэ (,) мянгатын орноор тусгаарлана ( хугацаа тусгаарлана (/) огноо тусгаарланаЖишээ нь: Sformat=’######.00’ Picture1.Print Sformat & “:”; Tab(30); Format(Val(Text1), Sformat)4. Joint функц нь массивт өгөгдсөн бүх утгуудыг нэгтгэн мөр үүсгэнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Join(ListArray, [Delimiter]) ListArray – нэг хэмжээст массивт агуулж буй дэд мөрүүдийн утга Delimiter – ListArray-д байгаа дэд мөрүүдийг тусгаарлах мөр утга. Энэ аргумент сонгогдсон байна. Жишээ нь: Dim sString Dim vArray(2) vArray(0)=”Mts” vArray(1)=”Mich” vArray(2)=”Jordan” sString=Joint(vArray, “+”)
 • 3. 5. Lcase функц нь мөр тэдмэгтийн томоор бичигдсэн үсгийг жижиг хэлбэрт шилжүүлнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Lсase(strExpression) strExpression – өгөгдөл, мөр илэрхийлэл Жишээ нь: Dim strCommandLine As String, strLowerCommand As String strCommandLine=command strLowerCommand=Lcase(strCommandLine)6. Len функц нь хувьсагчид агуулагдаж байгаа мөрийн уртыг буцаана. Мөрийн уртыг олоходихэвчлэн хэрэглэнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Len(strExpression) Жишээ нь: Dim strHello As String Dim IngStrLen As Long StrHello=”Good” IngStrLen=Len(strHello)7. Lset – нэг мөрөөс эсвэл хэрэглэгчийн тодорхойлсон төрлөөс нөгөө төрөл рүү өгөгдлийгзөөдөг. Хувьсагчийн хувьд ч гэсэн ижилхэн ашиглана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Lset s1=s2 s1 – мөр эсвэл хэрэглэгчийн тодорхойлсон хүлээж авах шинэ өгөгдөл; s2 – мөр эсвэл хэрэглэгчийн тодорхойлсон илгээх өгөгдөл. Жишээ нь: Private Type OneType a as string*10 b as integer c as long End Type Private Type TwoType a as string*10
 • 4. b as integer c as long End Type Private Sub cmdLset_Click() Dim ot As OneType Dim tt As TwoType Ot.a=”Hi” Ot.b=2 Ot.c=3 Lset tt=ot Debug.Print tt.a, tt.b, tt.c End Sub8. Mid функц нь мөр илэрхийллээс таслах үүрэгтэй. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Mid(strExpression, IngStart [ , IngLength]) strExpression – өгөгдөл, мөр илэрхийлэл IngStart – эхлэх тэмдэгтийн дугаар IngLength – таслах мөрийн урт Жишээ нь: Private Sub Command1_Click() Dim strGood As String Dim strBye As String, strDolly As String strGood=”good bye, Dolly” strBye=Mid(strGood, 6, 3) strBye=Mid(strGood, 11) Text1.Text=strBye Text2.Text=strDolly End Sub9. Str функц нь тоон өгөгдлийг хэлбэршээгүй мөр рүү хөрвүүлнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: s=Str(txtNumber.Text) txtNumber.Text – тоон өгөгдөл
 • 5. 10. StrComp функц нь хоѐр мөрийг хооронд нь харьцуулна. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: StrComp(strString1, strString2 [, compareType%]) strString1 – харьцуулах эхний мөр strString2 – харьцуулах хоѐр дахь мөр compareType% - 0 бол нарийн харьцуулах, 1 бол ерөнхий харьцуулна strString функцийн буцаах утга strString1 < strString2 -1 strString1 = strString2 0 strString1 > strString2 1 мөрнүүд 0 бол Null11. Ucase функц нь тухайн мөрний бүх жижиг үсгийг том болгон хөрвүүлнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Ucase(strExpression) Жишээ нь: Dim strCommand As String Dim strUpperCommand As String strCommand=Command strUpperCommand=Ucase(strCommand) Математикийн функц ба илэрхийлэл1. Тригнометрийн функцууд: Визуал бейсик нь синус, косинус, тангенс, арктангенс гэсэнтригнометрийн функцтэй. Өнцгийн хэмжээс нь радианаар хэмжигдэнэ. Өнцгийг радиан руухөрвүүлэхдээ дараах функцийг тодорхойлно: Private Const pi=3.14159265 Function Deg2Rad(dblDegrees As Double) As Double Deg2Rad = dblDegrees*(pi/180) End Function2. Логарифм функц нь тухайн тооны натурал логарифмыг буцаадаг. Логарифмыг дурынсуурьтай байхаар хэрэглэнэ: Public Function anyLog(dblLogBas As Double, dblNumber As Double) As Double anyLog=Log(dblNumber)/ Log(dblBase) End Function
 • 6. 3. Random функц: Компьютерийн санамсаргүй тоонууд яг санамсаргүй тоо байдаггүй.Санамсаргүй тооны цуваан үндсэн ерөнхий тооноос удамшсан санамсаргүй тоогоор эхэлдэг.Энэ удамшил нь Randomize statement-ээр хийгдэнэ. Randomize нь гол модул дотор эсвэлпрограмын гол формын ачаалах үзэгдэл дээр байрлах хэрэгтэй. Rnd функц нь (0; 1) хоорондбайх хуурамч санамсаргүй тоог буцаадаг. Түүнчлэн өөр сонгогдсон интервалаас санамсаргүйутга буцаалгаж болно. Жишээ нь: Public Function Random(sngLoVal As Single, sngHiVal As Single) As Single Dim sngRange As Single sngRange = 1 + (sngHiVal – sngLoVal) Random = (Rnd*sngRange) + sngLoVal End Function Энд санамсаргүй тооны интервалыг sngLoVal болон sngHiVal аргументээр тодорхойлжөгнө. Хэрвээ санамсаргүй бүхэл тоог авья гэвэл: Public Function RandomInt(intLoVal As Integer, intHiVal As Integer) As Integer Dim intRange As Integer intRange = 1 + (intHiVal – intLoVal) RandomInt = Int(Rnd * intRange) + intLoVal End Function Жишээ нь: Randomize statement Function RndInt(intLoNum As Integer, intHiNum As Integer) As Integer Static blnSeeded As Boolean Dim intRange As Integer If blnDSeeded=False Then Randomize blnSeeded=True End If intRange = intHiNum – intLoNum + 1 RndInt = Int(intRange * Rng + intLoNum) End Function4. Abs функц нь тооны абсолют утгыг буцаана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Abs(numExpression) numExpression – тоон илэрхийлэл
 • 7. 5. Sqr функц нь тооны квадрат язгуур гаргана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Sqr(dblExpression) dblExpression – бодит тоон илэрхийлэл Жишээ нь: Private Sub Form_Load() Dim dblResult As Double dblResult=Sqr(169) Text1.Text=dblResult End Sub6. Val функц нь тухайн мөр тэмдэгтийг тоон төрөлд хувиргана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Val(strExpression) Цаг хугацааны функцууд ба илэрхийлэл1. Cdate функц нь мөр юм уу тоон илэрхийллийг огноо төрлийн өгөгдөлд хөрвүүлдэг. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Cdate(expression) expression – илэрхийлэл2. Date, Date$ функц: Date нь date төрөлтэй системийн он, сар, өдрийн утгыг буцаах ба date$нь мөр төрөлтэй системийн он, сар, өдрийн утгыг буцаана. Month(mm) : 01-ээс 12 хооронд утга авна. Day(dd): 01-ээс 31 хооронд утга авна. Year(yyyy): 0100-ээс 9999 хүртэлх утга авна.3. Date ба Date$ statement: Системийн цагийг өөрчлөнө. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Date=expression$, Date$=datestring$ expression$: ерөнхий огноог дүрслэн үзүүлнэ; Date$=datestring$: mm-dd-yy. Mm-dd-yyyy форм дахь огноог дүрслэн үзүүлэх мөр. Mm: 1-ээс 12 хоорондох тоо; dd: 1-ээс 31 хоорондох тоо; yy: 00-оос 99 хоорондох тоо; yyyy: 1980 ба 2047 хооронд тоо.
 • 8. 4. Now функц нь системийн огноо, цагийг date төрөлтэйгээр илэрхийлнэ.5. Hour, Minute, Second функцууд: Hour функц нь 0 (12:00 a.m) ба 23 (12:00 p.m) хооронд утга авна. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Hour(expression), Minute(expression), Second(expression)6. Time ба Time$ функцууд: Time функц нь одоогийн болж байгаа огноо төрөлтэй системийн цагийг огноо шигбуцаана. Time$ функц нь системийн одоогийн цагийг мөр шиг буцаана. Энэ хоѐр функцийнбуцаах утга: Hour(hh) нь 00-23 хооронд утга авна. Minute(mm) нь 00-59 хооронд утга авна. Second(ss) нь 00-59 хооронд утга авна.7. Time ба Time$ statement: Цагийг хэрэглэгч өөрчлөх боломжтой болгоно. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: Time=expression$, Time$=timestring$ expression$: hh:mm:ss хэлбэртэй мөр цаг timestring$: цагийг хүлээж авах бусад хэлбэр.8. sdTimer үзэгдэл нь шөнө дундаас хойш өнгөрсөн болон тодорхой хугацаанаас хойш хэдэнсекундын хугацаа өнгөрснийг илэрхийлдэг.9. TimeValue функц нь форм дээрх мөр хэлбэрийн хугацааг визуал бейсикийн огноо төрөлрүү хөрвүүлнэ. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр: TimeValue(timestring$) timestring$ - хөрвүүлэх текст мөр. MsgBox, InputBox функцууд Таны програм хэрэглэгчид асуулт тавьж эргээд хариулт авах үйлдлийг гүйцэтгэхдээMsgBox, InputBox гэсэн хоѐр функцийг хэрэглэдэг. Энэ функц нь тэг, нэг эсвэл хэд хэдэн
 • 9. аргументтэй боловч үндсэндээ ганцхан утга буцаана. Функцийн аргумент нь функц рүү утгадамжуулах үүрэгтэй хувьсагч юм. Функц нь тухайн аргументуудаар дамжигдсан өгөгдөлтэйажиллаж тодорхой нэг утгыг буцаана. MsgBox нь хэрэглэгчид мэдээлэл өгдөг харилцах цонх. MsgBox()функц үргэлж бүхэл утга авдаг. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: Variable= MsgBox(strMsg [, [intType] [, strTitle]]) MsgBox нь 7 утгаас 1-ийг буцаана. MsgBox дээр байрлах товчны тоог тодорхойлохдооихэвчлэн Оk эсвэл Cancel байдаг. Үсэгт нэр Утга ТайлбарOK button only VbOKOnly 0 OK товчийг харуулна.OK/Cancel buttons VbOKCancel 1 OK/Cancel товчийг харуулна.Abort/Retry/Ignore VbAbortRetry Ignore 2 Abort/Retry/Ignore товчийг харуулна.buttonsYes/No/Cancel VbYesNoCancel 3 Yes/No/Cancel товчийг харуулна.buttonsYes/No buttons VbYesNo 4 Yes/No товчийг харуулна.Retry/Cancel VbRetryCancel 5 Retry/Cancel товчийг харуулна.buttons MsgBox-ийн харилцах цонхон дээрх жижиг мэдээллийн зургийг дараах байдлаартодорхойлно. Үсэгт нэр Утга ТайлбарNo icon 0 ТодорхойлоогүйCritical icon VbCritical 16 Аюултай мэдээллийн зураг гаргана.Question mark VbQuestion 32 Асуух илэрхийллийн зураг гаргана.Exclamation point VbExclamation 48 Анхааруулсан мэдээлэл бүхий зураг гаргана.Information icon VbInformation 64 Мэдээллийн илэрхийллийн зураг гаргана. Түүнчлэн аль товч дээр удирдлагатай байхыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үсэгт нэр Утга ТайлбарFirst button default VbDefaultButton1 0 Эхний товч идэвхтэй.Second button default VbDefaultButton2 256 Хоѐр дахь товч идэвхтэй.Third button default VbDefaultButton3 512 Гурав дахь товч идэвхтэй.
 • 10. InputBox нь хэрэглэгчид асуулт тавьж утга хүлээн авдаг функц. TextBox ньхэрэглэгчээс утга авдаг удирдах элемент бол бусад удирдах элементүүд гар эсвэл хулганаархэрэглэгчтэй холбогддог. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: strVariable=InputBox(strpromp [, [strTitle] [strDefault] [, intXpos, intYpos]]]) InputBox() хэрэглэгчийн хариултыг хүлээн авч мөр төрлөөр буцаадаг функц. Strpromp – дэлгэц дээрх оруулах цонхонд бичигдэх асуулт буюу текст; strTitle – оруулах цонхны гарчиг; strDefault – оруулах цонхны утга оруулах талбарт бичигдэх текст (өөрчилж болно); intXpos – оруулах цонхны зүүн ирмэгээс формын цонхны зүүн ирмэг хүртэлх зай; intYpos – оруулах цонхны дээд ирмэгээс формын дээд ирмэг хүртэлх зай.

×