การจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตในประเทศไทย และการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเขาชมเว็บไซตในหมวดที่ไดรับความนิยมสูงสุ...
หัวขอในการนําเสนอ1.  หลักการและเหตุผล2.  คําถามในการวิจัย3.  วัตถุประสงคของการวิจัย4.  สมมติฐานในการวิจัย5.  ทฤษฎี ...
หลักการและเหตุผล         การใชประโยชนจากเว็บไซตในปจจุบันได ข ยายวงกว า งออกไปมากขึ้ น ในทุ ก สาขาอาชี พไม ...
หลักการและเหตุผล    ทํ า ให อ งค ก รทั้ ง หลายมี ค วามพยายามนาเวบไซตมาใชเปนประโยชนในพยายามนําเว็บไซตมาใชเปนประโยช...
คําถามในการวิจัย          ปจจยใดสงผลตอการเขาชม          ปจจัยใดสงผลตอการเขาชม          เว็...
วัตถุประสงคของงานวิจย           ั เพื่อศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตร เพืื่อศึึกษาพฤติกรรมการใชงานอินเทอร...
สมมติฐานในการวิจัย     พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชไทย โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ...
สมมติฐานในการวิจัย    ระดับการศึกษา         ดวยความคิดที่วากิจกรรมของผูใชงาน               ...
ความสามารถและขอจํากัดของสื่ออินเทอรเน็ต     ซิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 2004: 308) ไดนิยามความสามารถและข...
แนวคิดการออกแบบเว็บไซต     ชัชพงศ ตั้งมณี, 2545 ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บไซต เพื่อการประยุกตการสื่อสารผานคอมพิวเตอ...
แนวคิดการออกแบบเว็บไซต                                  การ     ภาวุธ พงษวิทยาภานุ,...
ประชากร               ผูเขาชมเว็บไซตในหมวดตางๆ      พฤติกรรมการเขาชมเว็บไซตเปนประจําอยางตอเนื...
การกําหนดขนาดตัวอยาง                           ขนาดตัวอยาง 300 ตัวอยาง  จํานวนกลุมยอยที่จะ...
วิธีการสุมตัวอยางวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยการเก็บตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  1   Executive      Interview             ดร.ปยะ ตณฑวชยร          ...
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  2     Survey       Research    3,000 รายชื่อ  ผูตอบแบบสอบถามจานวนทงสน 6 8 คน คดเ...
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการใชแบบสอบถามประเภท  ใ      ป เปดเผยวัตถุประสงค       ุ แบบสอบถามมีโครงสรางที...
สรุปผลสัมภาษณผูบริหารระดับสูง
สรุปผลสัมภาษณผบริหารระดับสูง         ู                                     ...
สรุปผลสัมภาษณผบริหารระดับสูง        ู                                   Exec  ...
ขอมูลทั่วไป     ั ไปของผูตอบแบบสอบถาม
สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม         เพศหญิง (52.21%)         พนักงานบริษัทเอกชน / หางรานตางๆ (50...
เพศของกลุมตัวอยาง           เพศหญิง (52.21%)  เพศหญิง 52%
อาชีพของกลุมตัวอยาง            เพศหญิง (52.21%)            พนัักงานบริษัทฯ (50.74%)       ...
อายุของกลุมตัวอยาง                     เพศหญิง (52.21%)         60%            ...
ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง                เพศหญิง (52.21%)                พนัักงานบริษั...
รายไดโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง                          เพศหญิง (52.21%)            ...
พฤติกรรมในการใชงานอินเทอรเน็ต
พฤติกรรมการเขาใชงานอินเทอรเน็ต                ทุกวัน (59.88%)         ทุกวัน   60%     ...
จํานวนเว็บไซตทเ่ี ขาชมเปนประจํา                   ทุกวัน (59.88%)                  ...
จํานวนเว็บไซตใหมที่เขาชมในการใชงานอินเทอรเน็ตแตละครั้ง                       ทุกวัน (59.88%) ...
วิธีการใชการเขาชมเว็บไซต           อันดับที่ 3            Bookmark                ...
การสํารวจความตองการและระดับความสําคัญของปจจัยการเขาชมเว็บไซต
วัตถุประสงคในการเขาชมเว็บไซต        0%        2%                    เพื่อคนหาขอมล ...
กลุมคนที่ไดรับประโยชนจากการจัดอันดับความนิยมในการเขาชมเว็บไซต        5%              ผูประกอบก...
ปจจัยทีมีผลตอการเขาชมเว็บไซตใหมๆ    ่                          3%           ...
สิ่งที่ตองการใหเว็บไซตตางๆ มีการพัฒนา / ปรับปรุง               1%                 3%  ...
นอยที่สุด  นอย    ปานกลาง  มาก    มากที่สุด   ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเขาชมเว็บไซต       ่     ...
นอยที่สุด    นอย    ปานกลาง  มาก  มากที่สุด    ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเขาชมเว็บไซต        ่5.00  ...
การจัดอันดับเว็บไซตท่ไดรับความนิยมสูงสุดและลักษณะโดดเดน           ี
ประเภทของเว็บไซตท่ใชในการวิจัยครั้งนี้          ี                      แบงออกเปน 14 หมวด...
สรุปผลการจัดลําดับหมวดของเว็บไซตที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยอันดับที่ 1 - 14                    ...
หมวดของเว็บไซตท่ไดรับความนิยมสูงสุดอันดับทีหนึ่ง         ี              ่             ...
ความหลายหลายของเว็บไซตที่เขาชมเปนประจําเปรียบเทียบกับอายุ
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมในประเทศไทย                ่ี     678 คน        ...
สรุปผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยอันดับที่ 1 - 10
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่หนึง                ่ี            ่  ...
ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่หนึง            ี่            ่           2...
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สอง                ่ี               ...
ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สอง            ี่  อันดับที่ 2ไดรับความนิยม 18% 1. การปรับแตง ...
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สาม                ่ี               ...
ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สาม            ี่        2. การออกแบบ (Design) = 2%   ...
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สี่                ่ี  อันดับที่ 4www.pantip.com ...
ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สี่            ี่                       2....
ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตและความโดดเดนของเว็บไซตอนดับที่ 5 - 10                          ...
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1  ผู ขาชมเว็บไซตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสาคญกบปจจยทางดาน  ผเขาชมเวบไซต...
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1        P-Value เทากับ 0.039 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ)   P-Value = 0.039 ...
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1               P-Value เทากับ 0.039 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ)     ...
ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 2     ผู ขาชมเว็บไซตที่มีความถี่ในการใชงานอินเทอรเน็ตทีแตกตางกัน ใหความสาคญ   ...
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 2        P-Value เทากับ 0.005 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ)   P-Value = 0.005 ...
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 2        P-Value เทากับ 0.005 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ)            ...
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ คําถามปลายเปด      จํานวน 678 คน     ผูตอบ 104 คน      ความคดเหนและขอเสนอแน...
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ    ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ      ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต    ชวยใหเกิดการพัฒนาเว็บไซตของ  ...
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ      ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต     ชวยผูเขาชมเว็บไซตสามารถเลือก...
ขอจํํากััดในการวิิจัย      ใ
ขอจํากัดในการทําวิจัย 1•  จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจย                  ั     2  • วิธีการสุม...
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ควรขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไมจํากัดอยูเฉพาะรายชื่อที่ อยูในฐานขอมูล...
บทสรุปของงานวิจัย
บทสรุปของงานวิจัย           ทราบถึงความแตกตางของ          ความตองการทางดานขอมล          ...
บทสรุปของงานวิจัย                   1. รู ักกล ผู ขาชมเวบไซต                   1 ร...
Thank Y t Ad iTh k You to AdvisorAssociate Proessor Guntalee   Ruenrom, Ph.D.
Presented by    Onion Head   Siriporn Pongvinyoo    mrkokung@hotmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Website Ranking and the Analysis of Consumer's Behavior in Accessing Websites in Thailand

1,385 views

Published on

การจัดอันดับการเข้าชมเว็บไซต์ และกาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าชมเว็บไซต์ในประเทศไทย

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Website Ranking and the Analysis of Consumer's Behavior in Accessing Websites in Thailand

 1. 1. การจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตในประเทศไทย และการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเขาชมเว็บไซตในหมวดที่ไดรับความนิยมสูงสุด  นางสาวศิริพร พงศวิญู
 2. 2. หัวขอในการนําเสนอ1. หลักการและเหตุผล2. คําถามในการวิจัย3. วัตถุประสงคของการวิจัย4. สมมติฐานในการวิจัย5. ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยที่เกี่ยวของ ั 6. 6 ระเบยบวธวจย ระเบียบวิธีวิจัย 7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 8. 8 ขอจากดในการวจย ขอจํากัดในการวิจัย 9. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยอนาคต 10. 10 บทสรุปของงานวจย บทสรปของงานวิจัย
 3. 3. หลักการและเหตุผล การใชประโยชนจากเว็บไซตในปจจุบันได ข ยายวงกว า งออกไปมากขึ้ น ในทุ ก สาขาอาชี พไม ไ ด จํ า กั ด อยู เ ฉพาะด า นการศึ ก ษาหรื อ การวิ จั ยเหมือนเมื่อเริ่มมีการใชงานใหมๆ คุณสมบัติ ุ การเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมากๆ ในเวลาอนรวดเรว ในเวลาอันรวดเร็ว ตนทุนในการลงทุนต่ํา
 4. 4. หลักการและเหตุผล ทํ า ให อ งค ก รทั้ ง หลายมี ค วามพยายามนาเวบไซตมาใชเปนประโยชนในพยายามนําเว็บไซตมาใชเปนประโยชนในรูปแบบตางๆ
 5. 5. คําถามในการวิจัย ปจจยใดสงผลตอการเขาชม ปจจัยใดสงผลตอการเขาชม เว็บไซตที่ไดรับความนิยม สูงสุดในประเทศไทย ปจจยดานลกษณะ ปจจัยดานลักษณะ ทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมการใช งานอินเทอรเน็ต
 6. 6. วัตถุประสงคของงานวิจย ั เพื่อศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตร เพืื่อศึึกษาพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเ น็็ตและการเขาชมเว็็บไ ในหมวดตางๆ ใ ไซต เพอศกษาความตองการและระดบความสาคญของปจจย เพื่อศึกษาความตองการและระดับความสําคัญของปจจัย ที่มีผลตอการเขาชมเว็บไซต เพื่อทราบการจัดอันดับเว็บไซตท่ีไดรับ ความนิยมสูงสุด และความโดดเดนของ เวบไซตทไดรบความนยมสูงสุด เว็บไซตที่ไดรับความนิยมสงสด
 7. 7. สมมติฐานในการวิจัย พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชไทย โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ป พ.ศ.2550 คนหา คนหา ขอมูล ขอมูล ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการ ในการบริโภคขอมูลของผูใชงานอินเทอรเน็ต วามีผลตอ ความนิยมในการเขาชมเว็บไซตหรือไม
 8. 8. สมมติฐานในการวิจัย ระดับการศึกษา ดวยความคิดที่วากิจกรรมของผูใชงาน  อิ น เทอร เ น็ ต มี ผ ลโดยตรงต อ การพั ฒ นาพฤติกรรรมความถีของในการใช ่ รู ป แบบของเว็ บ ไซต ต า งๆ เพื่ อ ให เ ป น ที่ งานอิินเทอรเน็ต ็ ยอมรับของผเขาชมเวบไซต ยอมรบของผู ขาชมเว็บไซต จนทําใหเว็บไซตน้นๆ เปนที่รูจักและมี ั จํานวนผูเู ขาชมเว็บไซตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหา
 9. 9. ความสามารถและขอจํากัดของสื่ออินเทอรเน็ต ซิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 2004: 308) ไดนิยามความสามารถและขอจํํากััดของสื่ออิินเทอรเน็็ตไววา ื ไ กลุ เปาหมายในเชงประชากรศาสตร กลมเปาหมายในเชิงประชากรศาสตร สามารถติดตามลูกคาเพื่อสรางฐานขอมูล ตองคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคล รูปแบบของขาวสารทางอิินเทอรเน็็ตทีมีความหลากหลาย ี่ กาวหนาทางเทคโนโลยทออกแบบมาใหดงดูดผู รโภค กาวหนาทางเทคโนโลยีที่ออกแบบมาใหดึงดดผบริโภค
 10. 10. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต ชัชพงศ ตั้งมณี, 2545 ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บไซต เพื่อการประยุกตการสื่อสารผานคอมพิวเตอรกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไว ดังนี้ ลกษณะทีี่ ั นามอง สมรรถนะ ของเว็บไซต โครงสรางของ โครงสรางของ เว็บไซต
 11. 11. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต การ ภาวุธ พงษวิทยาภานุ, 2548 ออกแบบในการทําเว็บไซตใหประสบความสําเร็จ มีในการทาเวบไซตใหประสบความสาเรจ ม ความ เนืื้อหา ปลอดภัยคนเขามาชมเว็บไซตอยางตอเนื่อง จะตองประกอบไปดวยองคประกอบ 7 สวน ที่จะทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ การ ชุมชเพื่อ ปรับแตง การสื่อสาร การ การ เชื่อมโยง ติดตอสื่อสาร
 12. 12. ประชากร ผูเขาชมเว็บไซตในหมวดตางๆ พฤติกรรมการเขาชมเว็บไซตเปนประจําอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือนที่ผานมา
 13. 13. การกําหนดขนาดตัวอยาง ขนาดตัวอยาง 300 ตัวอยาง จํานวนกลุมยอยที่จะ คนหรือครอบครัว สถาบัน วิิเคราะห ประเทศ ทองถิ่ิน ป ประเทศ ทองถิ่ิน ปไมมีเลยหรือมีนอยมาก 1,000 – 1,500 200 - 500 200 – 500 50 - 200มีบางแตไมมาก 1,500 – 2,500 500 – 1,000 500 – 1,000 200 - 500มีมาก 2,500 + 1,000 + 1,000 + 500 +ที่มา: Sysmour Sudman, Applied Sample (New York: Academic Press, 1976), p.87อางอิงในกุณฑลี เวชสาร, 2540; 169.
 14. 14. วิธีการสุมตัวอยางวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยการเก็บตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ
 15. 15. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 1 Executive  Interview ดร.ปยะ ตณฑวชยร ดร.ปยะ ตัณฑวิชียร
 16. 16. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 Survey  Research 3,000 รายชื่อ ผูตอบแบบสอบถามจานวนทงสน 6 8 คน คดเปน 33 90% ํ ั้ ิ้ 678 ิ ป 33.90%
 17. 17. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการใชแบบสอบถามประเภท ใ ป เปดเผยวัตถุประสงค ุ แบบสอบถามมีโครงสรางที่ชัดเจน แบบสอบถามประกอบดวย ป คําถามปลายปด คําถามปลายเปด
 18. 18. สรุปผลสัมภาษณผูบริหารระดับสูง
 19. 19. สรุปผลสัมภาษณผบริหารระดับสูง ู Exec ดร.ปยะ ตณฑวชยร ดร ปยะ ตัณฑวิชียร cutive Interv เรียนรูความ ปรบปรุง พฒนา ปรับปรง / พัฒนา ตองการเอกลักษณของเอกลกษณของ ทําใหผเขาชม ทาใหผู ขาชม เรียนรความ เรยนรู view ปรับปรุง / พัฒนา เว็บไซต เว็บไซตไดรับรู ตองการ เรียนรูความ ปรับปรุง / พัฒนา ตองการ
 20. 20. สรุปผลสัมภาษณผบริหารระดับสูง ู Exec ดร.ปยะ ตณฑวชยร ดร ปยะ ตัณฑวิชียร cutive Interv กลุ ของเว็บไซตป กลมของเวบไซตป 2007 – 2008 ที่มาแรงเปนเว็บไซตในกลุม Social Networking อาทิ Hi5, Web Blog, view Diary เปนตน
 21. 21. ขอมูลทั่วไป ั ไปของผูตอบแบบสอบถาม
 22. 22. สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง (52.21%) พนักงานบริษัทเอกชน / หางรานตางๆ (50.74%) อายุ 26 – 35 ป (59.29%) การศึกษาในระดับปริญญาตรี (58.26%) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท (31.71%) %)
 23. 23. เพศของกลุมตัวอยาง เพศหญิง (52.21%) เพศหญิง 52%
 24. 24. อาชีพของกลุมตัวอยาง เพศหญิง (52.21%) พนัักงานบริษัทฯ (50.74%) ิ พนักงานบริษัทฯ 51%
 25. 25. อายุของกลุมตัวอยาง เพศหญิง (52.21%) 60% พนัักงานบริษัทฯ (50.74%) ิ อายุ 26 – 35 ป อายุ 26 – 35 ป (59.29%) 21% 60% 13% 4% 2% 1%
 26. 26. ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง เพศหญิง (52.21%) พนัักงานบริษัทฯ (50.74%) ิ อายุ 26 – 35 ป (59.29%) ระดับปริญญาตรี (58.26%) ระดับปริญญ ญญาตรี 58%
 27. 27. รายไดโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง เพศหญิง (52.21%) พนัักงานบริษัทฯ (50.74%) ิ อายุ 26 – 35 ป (59.29%) อันดับที่ 3 40,001 บาทขึนไป ้ ระดับปริญญาตรี (58.26%) อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 10,001 – 20,000 บาท 10,001 – 20,000 บ. (31.71%) 20,001 – 30,000 บาท 20,001 – 30,000 บ. (24.78%) 40,001 บ. ขึ้นไป (18.73%)
 28. 28. พฤติกรรมในการใชงานอินเทอรเน็ต
 29. 29. พฤติกรรมการเขาใชงานอินเทอรเน็ต ทุกวัน (59.88%) ทุกวัน 60% 35% 60% 4%
 30. 30. จํานวนเว็บไซตทเ่ี ขาชมเปนประจํา ทุกวัน (59.88%) 3 – 4 เว็บไซต (51.33%) 3 – 4 เว็บไซต 51%
 31. 31. จํานวนเว็บไซตใหมที่เขาชมในการใชงานอินเทอรเน็ตแตละครั้ง ทุกวัน (59.88%) 50% 3 – 4 เว็บไซต (51.33%) 2 – 3 เว็บไซต 2 – 3 เว็บไซต (50.15%) เวบไซต 33% 50% 9% 8%
 32. 32. วิธีการใชการเขาชมเว็บไซต อันดับที่ 3 Bookmark อันดับที่ 1 Search Engine อันดับที่ 2 พิมพ พมพ URL
 33. 33. การสํารวจความตองการและระดับความสําคัญของปจจัยการเขาชมเว็บไซต
 34. 34. วัตถุประสงคในการเขาชมเว็บไซต 0% 2% เพื่อคนหาขอมล (43 68%) เพอคนหาขอมูล (43.68%) 3% เพื่อใชในการเช็คเมล (16.84%) 8% 10% เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 16% (16.20%) ( ) 17% 44%
 35. 35. กลุมคนที่ไดรับประโยชนจากการจัดอันดับความนิยมในการเขาชมเว็บไซต 5% ผูประกอบการทีมีเว็บไซตอยูแลว ู ่ ู 16% (22.96%) 17% 19% แวดวงคนทาโฆษณา (19.67%) แวดวงคนทําโฆษณา (19 67%) 20% ผูเขาชมเว็บไซต (18.78%) 23%
 36. 36. ปจจัยทีมีผลตอการเขาชมเว็บไซตใหมๆ ่ 3% 14% 18% 20% 22% 22% เพื่อน / คนรูจก แนะนํา (22.12%) ั การกด Link จากเว็บไซตที่เขาเปนประจํา (21.78%) Search Engine (20.35%)
 37. 37. สิ่งที่ตองการใหเว็บไซตตางๆ มีการพัฒนา / ปรับปรุง 1% 3% 14% 14% 17% 22% 27% มีความรวดเร็วในการแสดงผล (27.48%) มีการอัพเดทขอมูลตางๆ อยูเสมอ (22.17%) คนหาขอมูลตางๆ ไดงาย (17.33%)
 38. 38. นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเขาชมเว็บไซต ่ ความ5.00 การ ปลอดภย ปลอดภัย ปรับแตง ชุมชนเพื่อ4.21 การสอสาร การสื่อสาร การ ออกแบบ3.413 41 การ การ ติดตอสื่อสาร2.61 เชื่อมโยง เชอมโยง เนืื้อหา1.811.00
 39. 39. นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเขาชมเว็บไซต ่5.00 1.เนื้อหา (4.68) ( ) 2.ความปลอดภัย (4.32)4.21 3.การเชอมโยง (3.95) 3 การเชือมโยง (3 95) ่ 4.การออกแบบบ (3.85) 5.ชุมชนเพื่อการสือสาร (3.66) ่ 6.ชองทางการสือสาร (3.60) ่3.413 41 7.การปรับแตง (3.36)2.611.811.00
 40. 40. การจัดอันดับเว็บไซตท่ไดรับความนิยมสูงสุดและลักษณะโดดเดน ี
 41. 41. ประเภทของเว็บไซตท่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ี แบงออกเปน 14 หมวด ม
 42. 42. สรุปผลการจัดลําดับหมวดของเว็บไซตที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยอันดับที่ 1 - 14 แบงออกเปน 14 หมวด ม
 43. 43. หมวดของเว็บไซตท่ไดรับความนิยมสูงสุดอันดับทีหนึ่ง ี ่ 17.35% 16.46% อายุ: 26 – 35 ป การศึกษา: ป.ตรี = ป.โทหมวดขาว – สื่อ / รายการ อาชีพ: พนักงานบริษัท 1โทรทัศน สถานีวิทยุุ รายได: 10 001 – 20 000 บ. และ 20 001 - 30 000 บ. ไ  10,001 20,000 20,001 30,000 พฤติกรรม: ทุกวัน วิธการ: Favorite / Bookmark ี วธการ:ไดรับความนิยมคิดเปน 17%
 44. 44. ความหลายหลายของเว็บไซตที่เขาชมเปนประจําเปรียบเทียบกับอายุ
 45. 45. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมในประเทศไทย ่ี 678 คน 159 เว็็บไซต ไ
 46. 46. สรุปผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยอันดับที่ 1 - 10
 47. 47. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่หนึง ่ี ่ อัันดัับทีี่ 1 ไดรับความนิยม 33%www.google.com l
 48. 48. ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่หนึง ี่ ่ 2. เนอหา (Content) 2 เนื้อหา (C t t) = 22% อัันดัับทีี่ 1 ไดรับความนิยม 33% 1. การเชื่อมโยง (Connection) = 67%www.google.com l
 49. 49. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สอง ่ี อัันดัับทีี่ 2 ไดรับความนิยม 18%www.hotmail.com h t il
 50. 50. ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สอง ี่ อันดับที่ 2ไดรับความนิยม 18% 1. การปรับแตง (Customization) = 46% 2. ชุมชนเพอการสอสาร 2 ชมชนเพื่อการสื่อสาร (Community) = 28%www.hotmail.com h t il
 51. 51. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สาม ่ี อัันดัับทีี่ 3www.manager.co.th th ได ไ รับความนิยม 12% ิ
 52. 52. ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สาม ี่ 2. การออกแบบ (Design) = 2% อันดับที่ 3 ไดรับความนิยม 12% 1. เนื้อหา (Content) = 93%www.manager.co.th th
 53. 53. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สี่ ่ี อันดับที่ 4www.pantip.com ti ได ไ รับความนิยม 11% ิ
 54. 54. ความโดดเดนของเว็บไซตทไดรับความนิยมอันดับที่สี่ ี่ 2. เนอหา (Content) 2 เนื้อหา (C t t) = 47% อันดับที่ 4ไดรับความนิยม 11%1. ชุมชนเพื่อการสื่อสาร (Community) = 51%www.pantip.com ti
 55. 55. ผลการจัดอันดับการเขาชมเว็บไซตและความโดดเดนของเว็บไซตอนดับที่ 5 - 10 ั อันดับที่ 5 - 10
 56. 56. ผลการทดสอบสมมติฐาน
 57. 57. ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1 ผู ขาชมเว็บไซตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสาคญกบปจจยทางดาน ผเขาชมเวบไซตทมระดบการศกษาทแตกตางกน ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความตองการ ถูกตอง ครบถวน และการปรับปรุงเนือหาใหมี ้ความทันสมัยและนาสนใจอยูเู สมอที่ไมแตกตางกัน ต่ํากวา สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 58. 58. ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1 P-Value เทากับ 0.039 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ) P-Value = 0.039 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 19.951 6 0.039 Likelihood Ratio 16.482 6 0.006 Linear-by-Linear Association y 1.301 1 0.283 N of Valid Cases 678 Reject Ho:ขาชมเวบไซตทมระดบการศกษาทแตกตางกน ใหความสําคัญกับปจจัย ผู ผเขาชมเว็บไซตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสาคญกบปจจย ทางดานการนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
 59. 59. ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1 P-Value เทากับ 0.039 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ) ผูเขาชมเว็บไซตมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จะให ความสําคัญกับปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหาที่ สูงขึ้นตามไปดวย (ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05) สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี ตากวา ต่ํากวา 4.70 ป.ตรี 4.67 4.56 เนื้อหา
 60. 60. ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 2 ผู ขาชมเว็บไซตที่มีความถี่ในการใชงานอินเทอรเน็ตทีแตกตางกัน ใหความสาคญ ผเขาชมเวบไซตทมความถในการใชงานอนเทอรเนตทแตกตางกน ใหความสําคัญ ่กับปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความตองการ ถูกตอง ครบถวน และการปรับปรุุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยและนาสนใจอยูเู สมอ ที่ไมแตกตางกัน 1 – 3 วัน ตอสัปดาห ทุกวัน
 61. 61. ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 2 P-Value เทากับ 0.005 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ) P-Value = 0.005 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig (2-sided) Pearson Chi S P Chi-Square 37.719 37 719 9 0.005 0 005 Likelihood Ratio 17.918 9 0.014 Linear-by-Linear Association 8.705 1 0.004 N of Valid Cases 678 Reject Ho: ผเขาชมเวบไซตทมพฤตกรรมความถของการใชงานอนเทอรเนต ผู ขาชมเว็บไซตที่มีพฤติกรรมความถี่ของการใชงานอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
 62. 62. ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 2 P-Value เทากับ 0.005 นอยกวา 0.05 (ระดับนัยสําคัญ) ผูเขาชมเว็บไซตที่มีพฤติกรรมความถี่ของการ ใชงานอนเทอรเนตทบอยครงมากขน จะใหความสาคญ ใชงานอินเทอรเน็ตที่บอยครั้งมากขึ้น จะใหความสําคัญ กับปจจัยทางดานการนําเสนอเนื้อหาสูงขึ้นตามไปดวย (ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05) ( ) อื่นๆ ทุกวัน 1 – 3 วัน ตอสัปดาห 4.71 4.50
 63. 63. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ คําถามปลายเปด จํานวน 678 คน ผูตอบ 104 คน ความคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ ทมตอการจด ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่มีตอการจัด อันดับการเขาชมเว็บไซตตางๆ ในประเทศไทย
 64. 64. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต
 65. 65. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต ชวยใหเกิดการพัฒนาเว็บไซตของ ผูดูแลเว็บไซต ประเทศไทย ทําใหเกิดการแขงขันระหวาง เว็บไซต เวบไซต ชวยในการมองเห็นภาพรวมของความตองการ บริิโภคขอมูลขาวสารตางๆ 
 66. 66. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ประโยชนที่ไดรับจากการจัดอันดับเว็บไซต ชวยผูเขาชมเว็บไซตสามารถเลือก ผูเขาชมเว็บไซต บริโภคขอมูลไดตรงตามความตองการ มากยิ่ง ลดเวลาในการคนหาเวบไซต ลดเวลาในการคนหาเว็บไซต ชวยในการตัดสินใจในการเลือกเขาชมเว็บไซต ได ไ รวดเร็วมากขึน ้
 67. 67. ขอจํํากััดในการวิิจัย ใ
 68. 68. ขอจํากัดในการทําวิจัย 1• จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจย ั 2 • วิธีการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมทราบ ความนาจะเปน (Non probability Sampling) ป 3 • การออกแบบงานวิจัยนี้เปนลักษณะงานวิจยแบบ การออกแบบงานวจยนเปนลกษณะงานวจยแบบ สืบเสาะ (Exploratory Research) ั 4 • ขอมูลทีไดเปนกลุมตัวอยางทีมรายชืออีเมลอยูในฐานขอมูล ่ ่ ี ่ ของ “Truehits.net” จํานวน 3,000 รายชื่อเทานั้น
 69. 69. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต
 70. 70. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ควรขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไมจํากัดอยูเฉพาะรายชื่อที่ อยูในฐานขอมูลของ “Truehits.net” เทานั้น การศึกษาถึงเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดตัว ใดที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มจํานวนผูเขาชม เว็บไซตมากที่สุด การศึกษาปจจัยอะไรที่สงผลตอความ จงรักภักดีที่มีตอเว็บไซต
 71. 71. บทสรุปของงานวิจัย
 72. 72. บทสรุปของงานวิจัย ทราบถึงความแตกตางของ ความตองการทางดานขอมล ู กําหนดกรอบและทิศทางของเว็บไซต การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขอมูลผาน เว็็บไซต ไ การใชงานของเว็็บไ เ ปนไป ัตถุประสงคท่ไดตั้งไ  ใ  ไซต ไปตามวั ี ไว
 73. 73. บทสรุปของงานวิจัย 1. รู ักกล ผู ขาชมเวบไซต 1 รจกกลุมผเขาชมเว็บไซต 2. เนื้อหา Content is the King 6. สรางอันดับที่ดีใน Search Engine3. สรางเอกลักษณ (Theme)4 ตองเร็ว และงาย4. ตองเรว และงาย 5. ปลอดภัย (เชื่อถือได)
 74. 74. Thank Y t Ad iTh k You to AdvisorAssociate Proessor Guntalee Ruenrom, Ph.D.
 75. 75. Presented by Onion Head Siriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com

×