Understanding Strategies

1,143 views

Published on

Understanding Strategies

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Understanding Strategies

 1. 1. Chapter 2Understanding Strategies
 2. 2. ความเขาใจในกลยุทธ
 3. 3. ตัวอยาง เปาหมายที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ ProfitabilityRevenue - Expenses x Revenue = Return on Investment Revenue InvestmentReturn on Investment (ROI) หรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จะแสดงถึงความสามารถในการหากําไรของฝายจัดการจากการใชสินทรัพยลงทุนรวม
 4. 4. ตัวอยาง เปาหมายที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ (ตอ) Maximizing Shareholder Value เป า หมายที่ ต อ งการสร า งมู ล ค า สูงสุดใหผูถือหุน ซึ่งบางครั้งการสราง กําไรอยางเหมาะสมและอยูในระดับที่นา พอใจ (Satisfactory profit) เปนทางเลือก ที่ดีกวา
 5. 5. ตัวอยาง เปาหมายที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ (ตอ)การมุงทํากําไรสูงสุด (Maximizing profit) ดวยเหตุผล 2 อยางคือ1) Maximizing ( การมุงทํากําไรสูงสุด ) หมายถึง การหาวิธีใดๆ ก็ตามที่จะทําใหกิจการมีรายไดสูงสุด ทําใหผูบริหารตองหาวิธีที่จะเพิ่มกําไร ซึ่งเปนการคิดที่ไมมีวันจบ 2) ถึงแมการทํ า ให ผู ถือหุ นได รั บ ผลตอบแทนสูงสุดจะเปาหมายหลัก แต กิจการตองคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มี ตอ Stakeholders ดวย
 6. 6. Satisfactory profit / Maximizing profit Henry Ford’s กลาววา Satisfactory profit (การสรางกําไรอยางเหมาะสมและอยูในระดับที่นาพอใจ) ไมไดหมายถึง Maximizing profitเพราะเขาเชื่ อ ว า การทํ า กํ า ไรที่ เ หมาะสมเป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง กิ จ การควรมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจดวยนอกเหนือไปจากการนึกถึงกําไรเพียงอยางเดียว
 7. 7. Satisfactory profit / Maximizing profit ตัวอยางเชน Ford มีนโยบายที่จะลดราคารถยนตลงโดยไมลดคุณภาพแตจะหาทางลดตนทุนการผลิต ซึ่งถือวาเปนการคืนกําไรใหลูกคาซึ่งผลลัพธคือ ทําให Ford ไดรับกําไรเพิ่มขึ้นตามไปดวย อันเปนผลมาจากการที่ลูกคามีพอใจเพิ่มขึ้น
 8. 8. ตัวอยาง เปาหมายที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ (ตอ) Risk (ความเสี่ยง) การดําเนินงานขององคกรตองมี ความเสี่ยงเกิดขึ้นในงานสวนตางๆ ดังนั้น ในการกําหนดกลยุทธ กิจการตองมีการ บริ ห ารจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ในบาง องค ก รได มี ก ารกํ า หนดให เ รื่ อ งการ บริหารจัดการทรั พยสินที่ดี และมี ความ เสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดเปนเปาหมาย หลัก สวนความสามารถในการทํา กําไร เปนเปาหมายรอง
 9. 9. ตัวอยาง เปาหมายที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ (ตอ) Multiple Stakeholder Approach ตลาดทุน องคกรมีสวนเกี่ยวของ ตลาด กับ 3 ตลาด ไดแก สินคาและ บริการ ตลาดปจจัยการ ผลิต
 10. 10. The concept of strategyกลยุท ธ เป น การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานขององค ก รที่ ไ ด ว างไว เ พื่ อ จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะมี 1 กลยุทธหรือมากกวาก็ได
 11. 11. กลยุทธมี 2 ระดับ
 12. 12. 1. กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับบริษัทจะเปนการตอบคําถาม วางานหรือธุรกิจ อะไรที่เราจะทํา และทําอยางไร ซึ่งกลยุทธในระดับนี้ แบง ออกเปน 3 ประเภท คือ Single Industry Firms คือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพียงธุรกิจ เดียว Related Diversified Firms คือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจใน หลากหลายอุตสหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และ หนวยธุรกิจ ไดรับผลประโยชนจากธุรกิจหลัก Unrelated Diversified Firms คือ บริษัทที่มีการกระจาย ธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ไมมีความเกี่ยวเนื่องกัน
 13. 13. ความสามารถหลักกับการกระจายธุรกิจ จากงานวิ จั ย หลายๆ ชิ้ น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า รู ป แบบการ ดําเนินธุรกิจที่ดีที่สุด คือ การที่กิจการกระจายการลงทุนไปยัง ธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกัน รองลงมา คือ กิจการที่ทําธุรกิจ หนึ่งเพี ยงอยา งเดีย วและท ายสุด คือ กิ จการที่ มีการกระจาย ธุรกิจที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
 14. 14. ความสามารถหลักกับการกระจายธุรกิจ สาเหตุเพราะ โดยทั่วไป กิจการจะมีจุดแข็งหรือความชํานาญในธุรกิจเดิมที่มีอยู ดังนั้น การกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกัน ทําใหสามารถใชความชํา นาญ หรือ จุ ดแข็ง เดิม ที่มี อ ยูไ ปใช กับ ธุ รกิ จใหมไ ด ซึ่ งตรงจุ ดนี้ จะคํ านึ งถึ ง เรื่ อ งภาพลักษณ และขอไดเปรียบจากการแขงขัน
 15. 15. ความสามารถหลักกับการกระจายธุรกิจ ในทางตรงกันขาม การกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจที่ไมมีความเกี่ยวของกันเลย ทําใหบริษัทไมสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการทําธุรกิจกับธุรกิจใหมไดทําใหบางบริษัทที่มีการกระจายธุรกิจในลักษณะนี้ประสบความลมเหลว สวนการทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอยางเดียว มีขอดีคือ ทําใหบริษัทเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
 16. 16. ความสามารถหลักกับการกระจายธุรกิจ
 17. 17. จากรูปอธิบายไดดังนี้บริษัทที่ดําเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอยางเดียว ( A Single Industry) นําความชํานาญหรือจุดแข็งมาใชให มากที่สุด ตัวอยางที่อยูในประเภทนี้ เชน Maytag , Wrigleyบริษัทที่มีการกระจายธุรกิจไปยังอีกธุรกิจหนึ่งที่ไมมีความเกี่ยวเนื่องกัน(A Unrelated Diversified) ระดับของความเกี่ยวเนื่อง แสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของ หนวยธุรกิจที่หลากหลาย การทํางานรวมกันในธุรกิจหลัก และการใช ทรัพยากรรวมกัน
 18. 18. จากรูปอธิบายไดดังนี้ บริษัทที่มีการกระจายธุรกิจไปยังหลากหลายธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกัน (A Related Diversified) ประกอบดวยกลุมอื่นๆ ของธุรกิจซึ่ ง ดํ า เนิ น งานในอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง และธุรกิจเหลานั้นติดตอกันผานการปฏิบัติงานรวมกัน
 19. 19. Business Unit Mission : The BCG Model Star Question Hold Mark Cash Dog Cow
 20. 20. จากรูปอธิบายไดดังนี้ Star? หนวยธุรกิจที่อยูในสวนนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และมีสวนแบงการตลาด สูง มีโอกาสนํารายไดเขาสูบริษัทไดมาก ผูบริหารจึงใชกลยุทธรักษาสวนแบงตลาด โดยการ ขยายการลงทุน เพื่อรักษาสวนแบงการตลาด (Hold) และสรางความแข็งแกรงในการแขงขัน ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
 21. 21. จากรูปอธิบายไดดังนี้ Question Mark หนวยธุรกิจในสวนนี้จะมีอัตราการ เจริ ญ เติ บ โตสู ง แต ทํ า กํ า ไรให บ ริ ษั ท น อ ย เพราะมีสวนแบงการตลาดต่ํา ผูบริหารจึงใช กลยุทธสรางสวนแบงการตลาด (Build) เพื่อ เพิ่ ม ส ว นแบ ง การตลาดและขยายธุ ร กิ จ ซึ่ ง? หน ว ยธุ ร กิ จ นี้ ต อ งใช เ งิ น เพื่ อ การพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณฑ พั ฒ นาการตลาด และขยายกํ า ลั ง การผลิต เพื่อผลักดันไปอยูในตําแหนง Star
 22. 22. จากรูปอธิบายไดดังนี้ Cash Cow หนวยธุรกิจที่อยูในสวนนี้จะมีสวนแบงการตลาดสูง แตอัตราการเจริญเติบโตชาและต่ําลงเนื่องจากอยูในขั้นการเติบโตเต็มที่หรือตลาดอิ่มตัวผู บ ริ ห ารจึ ง ใช ก ลยุ ท ธ เ ก็ บ เกี่ ย วผลประโยชน(Harvest) ทํ า ให ห น ว ยธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ใ นช ว งนี้ ไ มตองการลงทุนเพิ่ม จึงควรนําเงินจากสวนนี้จัดสรรให กั บ หน ว ยธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง Star หรื อผลิตภัณฑที่มีปญหา
 23. 23. จากรูปอธิบายไดดังนี้ หน ว ยธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ใ นส ว นนี้ จ ะมี ส ว นแบ ง การตลาดต่ํ า และอั ต ราการเจริญเติบโต ขยายตัวไดนอยหรือไมมีโอกาสเติบโตไดอีก จึงทําใหกําไรต่ํา ผูบริหารจึงควรใชกลยุทธการไมลงทุน (Divest) เปนการลดตนทุนโดยการขายบางสวนเพื่อรักษาสภาพธุรกิจ ซึ่งการรักษาสภาพอาจตองใชเงินทุนมากจึงอาจขายทิ้งเพื่อนําเงินไปผลักดันหนวยธุรกิจที่มีปญหาใหอยูในตําแหนง Star ตอไป Dog
 24. 24. Business Unit Mission : The General Electric Planning Model The Portfolio Matrix High Winners Winners Question markIndustry attractiveness Average Average Winners Losers Business Profit Low Losers Losers Producers Strong Average Weak Business Strength
 25. 25. Business Unit Mission : The General Electric Planning Model Recommended Business Strategies Invest/Grow Invest/Grow Dominate/ High Strongly Strongly Delay/Industry attractiveness 1 (Build) 1 (Build) 2 (Divest) Invest/Grow Earn/Protect Harvest/ Average Strongly (Build) (Hold) (Divest) 1 2 3 Earn/Protect Harvest/ Harvest/ Low (Hold) (Divest) (Divest) 2 3 3 Strong Average Weak Business Strength
 26. 26. จากรูปภาพ BCG Modelหนวยธุรกิจในชองที่ 1 เป น หน ว ยธุ ร กิ จ ที่ มี ฐ านะ การแข ง ขั น สู ง และอยู ใ นอุตสาหกรรมที่ดึงดูดสูง เทียบเทากับ Star ผูบริหารจึงใชกลยุทธการเจริญเติบโตและสรางสวนแบงการตลาด ซึ่งตองใชเงินลงทุนและตองใชการจัดสรรทรัพยากรสูง
 27. 27. จากรูปภาพ BCG Modelหนวยธุรกิจในชองที่ 2 เปนหนวยธุรกิจที่มีฐานะการแขงขันปานกลางและอยูในอุตสาหกรรมที่ดึงดูดปานกลาง เทียบเทากับ Question Mark และ Cash Cow ผูบริหารจะใชกลยุทธการรักษาสวนแบงการตลาด และกลยุทธการไมลงทุน
 28. 28. จากรูปภาพ BCG Model หนวยธุรกิจในชองที่ 3 เ ป น ห น ว ย ธุรกิจที่มีฐานะการแขงขันต่ําและอยูใน อุ ต สาหกรรมที่ ดึ ง ดู ด ต่ํ า เที ย บเท า กั บ Dog ผูบริหารจึงใชกลยุทธการเก็บเกี่ยว ผลประโยชน และกลยุทธการไมลงทุน
 29. 29. ความไดเปรียบเชิงแขงขันของหนวยธุรกิจคํา ถามที่ ต อ งพิ จ ารณาสํ าหรั บ การพั ฒนาความไดเปรียบเชิงแขงขันของหนวยธุรกิจ ประกอบดวยคําถาม 3 ขอ คือ 1. โครงสรางของอุตสาหกรรมที่หนวยธุรกิจดําเนินงานอยูคืออะไร 2. หน วยธุร กิ จจะใช ประโยชน จากโครงสร า ง อุตสาหกรรมไดอยางไร 3. พื้ น ฐานของความได เ ปรี ย บเชิ ง แขงขันของหนวยธุรกิจคืออะไร
 30. 30. การวิเคราะหอุตสาหกรรม
 31. 31. ความไดเปรียบเชิงแขงขัน Porter กลาววาหนวยธุรกิจมีวิธีการ 2 วิธีที่จะตอบสนองโอกาสในสภาพแวดล อ มภายนอก และการพั ฒ นาที่ จ ะสนั บ สนุ น ความไดเปรียบเชิงแขงขัน คือ ตนทุนที่ต่ํา และ การสรางความแตกตาง
 32. 32. ความไดเปรียบเชิงแขงขันตนทุนที่ต่ํา การเปนผูนําดานตนทุนสามารถที่จะปฏิบัติไดโดยวิธีการประหยัดตนทุนในการผลิต การแสดงผลจากประสบการณในรูปแบบกราฟ การควบคุมตนทุนอยางเขมงวด และการใชตนทุนใหต่ําสุด
 33. 33. ความไดเปรียบเชิงแขงขันการสรา งความแตกตา ง จุ ดสํ าคั ญของกลยุท ธนี้ คือ การสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑที่นําเสนอออกมาในหนวยธุรกิจ การสรางสิ่งที่ทํ า ให ลู ก ค า เห็ น ถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะ วิ ธี ที่ จ ะสร า งความแตกต า งในตั วผลิตภัณฑประกอบดวยการสรางความจงรักภักดีในตราสินคา
 34. 34. Basis for Competitive Advantage Superior Relative Differentiation Position Inferior Superior Inferior Relative Cost Position
 35. 35. Typical Value Chain for a Business Service/Product Development Manufacturing Mkt and Sale Logistic Support Activities : Finance , Human Resources, Information Technology
 36. 36. Typical Value Chain for a Businessกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด ว ยกิ จ กรรมต า งๆ 5 กิ จ กรรมนั บ ตั้ ง แต ก ารนํ า วั ต ถุ ดิ บ จากผู จั ด จํ า หน า ยลํ า เลี ย งเข า สู โ รงงาน (InboundLogistics) ผานกระบวนการผลิต (Operation Process) เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
 37. 37. Typical Value Chain for a Businessกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 4 กิจกรรม ไดแก การจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย และโครงสรางพื้นฐานของบริษัท กิ จ กรรมหลั ก แต ล ะกิ จ กรรม ปกติ แ ล ว ตองการความชวยเหลือจากกิจกรรมสนับสนุน ทั้ง 4 กิจกรรม
 38. 38. คําถามสําคัญสําหรับแตละกิจกรรม เพื่อเพิ่มคุณคามีดังนี้1. เราสามารถลดตนทุนในกิจกรรมเหลานี้โดยที่ยังคงคุณคา หรือระดับ รายได ไดหรือไม2. เราสามาระเพิ่มคุณคา หรือรายได โดยคงไวซึ่งตนทุนในแตละกิจกรรม ไดหรือไม3. เราสามารถลดทรั พ ย สิ นและคงไว ซึ่ งต นทุนและรายไดใ นกิจ กรรม เหลานี้ไดหรือไม4. ที่สําคัญที่สุด คือ เราสามารถทําทั้ง 3 ขอ พรอมๆ กันไดหรือไม
 39. 39. Supported by Onion Head Siriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com

×