Co-Co-operatives Important for Social and Economic Development of      Singapore                   ...
แนะนาเพอนๆ เกยวกบสหกรณ      แนะนําเพื่อนๆ เกียวกับสหกรณ              ่ความหมาย       เปนองคกา...
แนะนาเพอนๆ เกยวกบสหกรณแนะนําเพื่อนๆ เกียวกับสหกรณ         ่         แตสาหรบผมแลวสหกรณ         แ...
กลยุทธองคกรธุรกจกลยทธองคกรธรกิจ อางอิงมาจาก : ศาสตราจารยชาน คิม (W. Chan Kim) และดนัย จันทรเจาฉาย
สหกรณมสวนในการพฒนาเศรษฐกจสงคโปรสหกรณมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร  Donation   o at o       Coope at o    ...
สหกรณมสวนในการพฒนาเศรษฐกจสงคโปร สหกรณมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร“business with a heart”     The success of a co...
NUS COOP        ราคาหนงสอเรยน        ราคาหนังสือเรียนMr. Peter LimM P t Li                ...
NUS COOP   ค.ศ.1969                    ค.ศ.1990University of Singapore Co-Op            ...
NUS COOP       NUS co-op ทํางานผานมากวา 4 ทศวรรษ          co op ทางานผานมากวาเพื่ อ ช ว ยสมาชิ ก ให ไ ด...
NUS COOP                 Nowadays                    yNUS COOP ขยายตัวและเติบโตอยางรวด...
Cooperation among COOPC   ti    สิงคโปรเริ่มฟนตัวจากพิษเศรษฐกิจที่แผขยายไปทั่วโลก      ตลาดคาปลกแขงขนกนอยา...
Cooperation among COOP    C   ti      สหกรณจะแขงขันคนเดียวจึงเปนเรื่องยากเกิิดการรวมตวกนอยางกวางขวาง   ...
ตวอยางการรวมตว    ตัวอยางการรวมตัวNUS COOP   NTUS First Campus COOP           โครงการบริการดูแลเด็ก   ...
สรุป             สรปสหกรณเปนเหมือนกับคําตอบที่ลงตัวของ “สังคม + ธุรกิจ” สหกรณ สหกรณ        สงคม ...
สรุป              สรปเริ่มตั้งแตเกิด รวมไปถึงการประกันการดูแลเด็ก และกอนเขาเรียน เกิด         ดู...
สรุป             สรปการซื้อบาน การซื้อรถยนต การทํางาน จนกระทั่งเสียชีวิต ลวนเกีี่ยวของกับสหกรณท้ังสิิ้น...
สงทเราไดรบจากการศกษาในครงน  สิ่งทีเ่ ราไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้สหกรณ ใ นประเทศเรานั้ น ยั ง เป น สหกรณ วั ย เยาว ...
สงทเราไดรบจากการศกษาในครงน  สิ่งทีเ่ ราไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ทุกวันนี้รานคาปลีกตางชาติเขามาในชีวิตประจําวันของเร...
Question d Answer   Q ti and Aนายพงศทอง พงศวิญู   51670677
Supported by Onion HeadSiriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Co-operatives Important

410 views
363 views

Published on

Co-operatives Important for Social and Economic Development of Singapore

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Co-operatives Important

 1. 1. Co-Co-operatives Important for Social and Economic Development of Singapore Speech by Dr. Vivian Balakrishnan, Minister f Community Development,, Youth and Sports for y p p
 2. 2. แนะนาเพอนๆ เกยวกบสหกรณ แนะนําเพื่อนๆ เกียวกับสหกรณ ่ความหมาย เปนองคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันดวยความ สมครใจ เพอสนองความตองการและความมุ หมายรวมกนทาง สมัครใจ เพื่อสนองความตองการและความมงหมายรวมกันทาง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม โดยดํ า เนิ น วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น เจาของรวมกััน และควบคุมตามแนวทางประชาธิิปไ  ป ไตย Ica – statement on coop identity, September 1995 p y, p
 3. 3. แนะนาเพอนๆ เกยวกบสหกรณแนะนําเพื่อนๆ เกียวกับสหกรณ ่ แตสาหรบผมแลวสหกรณ แต สํ า หรั บ ผมแล ว สหกรณ คื อ “เครื่ อ งมื อ ในการสร า ง โอกาส” ใ กับคนจํานวนมาก โ ให ํ ผมไมไดเชื่อมั่นในสหกรณ แตผมศรัทธาในหลักการสหกรณ Phongthong Pongvinyoo,, Febuary 2010 g g g y y
 4. 4. กลยุทธองคกรธุรกจกลยทธองคกรธรกิจ อางอิงมาจาก : ศาสตราจารยชาน คิม (W. Chan Kim) และดนัย จันทรเจาฉาย
 5. 5. สหกรณมสวนในการพฒนาเศรษฐกจสงคโปรสหกรณมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร Donation o at o Coope at o Cooperation
 6. 6. สหกรณมสวนในการพฒนาเศรษฐกจสงคโปร สหกรณมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร“business with a heart” The success of a co-op is measured not purely interms of its annual surpluses but, more importantly, by howwell it serves the needs of its members, customers and thesociety at llarge. it t
 7. 7. NUS COOP ราคาหนงสอเรยน ราคาหนังสือเรียนMr. Peter LimM P t Li Failure
 8. 8. NUS COOP ค.ศ.1969 ค.ศ.1990University of Singapore Co-Op Co Op Nan yang Co-op Co op NUS COOP N ti l University of Si National U i it f Singapore M lti Multi-purpose C Society Li it d Co-op S i t Limited
 9. 9. NUS COOP NUS co-op ทํางานผานมากวา 4 ทศวรรษ co op ทางานผานมากวาเพื่ อ ช ว ยสมาชิ ก ให ไ ด รั บ สิ น ค า และบริ ก าร รวมถึ งผลตอบแทนทนาพงพอใจมากทสุผลตอบแทนที่นาพึงพอใจมากที่สด
 10. 10. NUS COOP Nowadays yNUS COOP ขยายตัวและเติบโตอยางรวดเร็วปจจุบันมีสมาชิกกวา 20,000 คนผลประกอบการกวา 25 ลานเหรียญ
 11. 11. Cooperation among COOPC ti สิงคโปรเริ่มฟนตัวจากพิษเศรษฐกิจที่แผขยายไปทั่วโลก ตลาดคาปลกแขงขนกนอยางรุนแรงในชวงน เกด ตลาดคาปลีกแขงขันกันอยางรนแรงในชวงนี้ เกิด การคุกคามจากธุรกิจตางชาติ
 12. 12. Cooperation among COOP C ti สหกรณจะแขงขันคนเดียวจึงเปนเรื่องยากเกิิดการรวมตวกนอยางกวางขวาง ั ั  รวมถึึงจิตวิญญาณในชาตินิยม ิ ิ ใ ิ สหกรณจึงไดรับการตอบรับอยางดี เม็็ดเงิินไ กระเด็็นออกไปนอกประเทศ ไม ไป ป
 13. 13. ตวอยางการรวมตว ตัวอยางการรวมตัวNUS COOP NTUS First Campus COOP โครงการบริการดูแลเด็ก โรงเรียนชุมชน
 14. 14. สรุป สรปสหกรณเปนเหมือนกับคําตอบที่ลงตัวของ “สังคม + ธุรกิจ” สหกรณ สหกรณ สงคม สังคม ธุรกจ ธรกิจ สหกรณในประเทศสิงคโปรนั้นเปนเหมือน สิิ่งหนึึ่งใ ีวิตของชาวสิิงคโปร ในชี โป
 15. 15. สรุป สรปเริ่มตั้งแตเกิด รวมไปถึงการประกันการดูแลเด็ก และกอนเขาเรียน เกิด ดูแลเด็กเล็ก ู เด็ดกอนวัยเรียน
 16. 16. สรุป สรปการซื้อบาน การซื้อรถยนต การทํางาน จนกระทั่งเสียชีวิต ลวนเกีี่ยวของกับสหกรณท้ังสิิ้น ั Cooperative p
 17. 17. สงทเราไดรบจากการศกษาในครงน สิ่งทีเ่ ราไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้สหกรณ ใ นประเทศเรานั้ น ยั ง เป น สหกรณ วั ย เยาว เ มื่ อเปรยบเทยบกบระบบสหกรณของประเทศทพฒนาแลวเปรียบเทียบกับร บบสหกรณของปร เทศที่พัฒนาแลวแตถงกระนน การที่เราเปนวัยเยาว ยอมแสดงวา เรานั้นยั งแตถึงกระนั้น การทเราเปนวยเยาวยอมแสดงวา เรานนยงสามารถศึกษาสิ่ง ดีๆที่ ประเทศพั ฒนาแลวเหลานั้นไดผา นมาแลวเพอนามาประยุ ก ตใชใหเกดประสทธภาพและมาแล ว เพื่ อ นํ า มาประยกต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิทธิผลสูงสุด
 18. 18. สงทเราไดรบจากการศกษาในครงน สิ่งทีเ่ ราไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ทุกวันนี้รานคาปลีกตางชาติเขามาในชีวิตประจําวันของเราจนแทบจะนกภาพรานขายของชาในอดตไมได รายไดไหลเวีย นแทบจ นึ กภาพร านขายของชําในอดีตไมได รายไดไหลเวยนออกไปนอกประเทศปหนึ่งหลายลานบาทประเทศไทยควรมองเรื่องของการควบรวมสหกรณมากขึ้นเพอประโยชนของเราทควรเปนของเราเพื่อประโยชนของเราที่ควรเปนของเรา
 19. 19. Question d Answer Q ti and Aนายพงศทอง พงศวิญู 51670677
 20. 20. Supported by Onion HeadSiriporn Pongvinyoo mrkokung@hotmail.com

×