ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

357 views
330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

  1. 1. ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΙΣΗ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛIΔΑ΢, ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢,ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢,ΜΕΛΕΣΕ΢,ΠΡΟΣΕΡΕΩΣΗΣΕ΢, ΢ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ,ΚΑΣΕΤΘΗΝ΢Η, ΔΡΑ΢ΕΙ΢.
  2. 2. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 3. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢Η ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 4. ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 5. ΔΡΑ΢Η
  3. 3. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΕΣΕ΢ ΜΕΛΕΣΘ (Α) ΜΕΛΕΣΘ (Β) ΜΕΛΕΣΘ (Γ) ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΢ΣΕΛΕΧΘ ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢ ΢ΤΝΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΕΡΕΤΝHΣΕ΢ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΘ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΘ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ
  4. 4. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢Θ ΓΕΝΙΚΟΤΠΛΑΝΟΤ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ (www.ellinwn-erevna.gr) ΣΟΜΕΙ΢ -Πολιτική –Τπηρεςίεσ -Ενεργειακή Πολιτική και Εκμετάλλευςη Ορυκτοφ Πλοφτου -Ζνωςη ΢υνδζςμων ΢υνδικάτων ΢υλλόγων και ΢υνεταιριςμών-Κοινωνική Αςφάλιςη – ΜΕΛΕΣΕ΢ Τποδομζσ-Αρχαιολογία-Σεχνολογία-Σουριςμόσ-Βιομηχανία-Αγροτική Ανάπτυξη- Κτηνοτροφία και Αλιεία-Ναυτιλία-Ζρευνα και Ανάπτυξη-Παιδεία-Τγεία ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ -Δικαιοςφνη-Δημόςια Σάξη-Εξωτερική Πολιτική-Πολιτιςμόσ-Οικονομία-Άμυνα - Ζνοπλεσ Δυνάμεισ…………… Ο ΛΟΓΟ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ Η ΑΠΟΔΟ΢Η ΣΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ Θ βελτίωςη ςτουσ τομείσ που Εςτίαςη του προβλήματοσ ςτο υπάρχον ερευνοφμε με βάςη το είδη υπάρχον ςφςτημα ! ΜΕΛΕΣΗ Α ςφςτημα . Θ δημιουργία νζου ςυςτήματοσ με όςο Ζνα εμπεριςτατωμζνο και το δυνατόν καλφτερη προςζγγιςη, η τεκμηριωμζνο εγχειρίδιο για το τι μασ οποία περιλαμβάνει 4ετεσ και με κάθε ΜΕΛΕΣΗ Β λεπτομζρεια πλάνο, και πρζπει ςαν ζθνοσ ςτα χεριά κάθε Ζλληνα πολίτη . χρονοδιάγραμμα! Θ παράθεςη προτάςεων προσ τον Πλάνο ςωςτήσ δράςησ του ςυλλόγου ςφλλογο από το επιςτημονικό δυναμικό απζναντι ςτο ςφςτημα με την δφναμη ΜΕΛΕΣΗ Γ των ςυνεργατών του για τον πρζπον την γνώςη και την οργάνωςη που τρόπο δράςησ του ώςτε να γίνει η παρζχει ο ςφλλογοσ. ζρευνα κινητήριοσ μοχλόσ των Αρίςτων! ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
  5. 5. ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΜΕΛΘ ΚΕΝΣΡΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΕΛΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΣΘ΢ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ (www.ellinwn-erevna.gr) ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΡΕΤΝΘΣΕ΢ ΣΟΜΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘ- ΜΙΑΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ
  6. 6. ΔΡΑ΢Θ ΕΠΕΙΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η ΣΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ. ΔΡΑ΢Θ ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Θ ΢ΤΝΕΔΡΕΙΟΤ ΠΑΡΑΘΕ΢Θ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Θ ΣΟΤ΢ ΑΠΌ ΣΟΤ΢ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ΢ ΘΕ΢ΠΙ΢Θ ΣΡΟΠΟΤ ΨΘΦΟΦΟΡΙΑ΢ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΡΕΤΝΟΝΣΑ΢ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ Α,Β,Γ ΑΠΌ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΣΘ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢. ΕΠΕΙΣΑ ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΦΑ΢ΕΩΝ ,ΨΘΦΙ΢Θ ΓΙΑ ΣΘΝ ΢ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ΢ ΢ΣΑ ΜΕΙΗΟΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΑ΢ ΤΠΟΔΕΙΚΝΤΕΙ Θ ΕΡΕΤΝΑ Α ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΘ΢Θ΢ Μζτα την απόφαςη για το ςτόχο μασ ,άμεςη διερεφνηςη τησ μελζτησ Γ του τομζα που ανήκει ο ςτόχοσ μασ και με την υπόδειξη τησ κατεφθυνςησ που πρζπει να ακολουθήςουμε οι λοιποί ςυνεργάτεσ ενημερώνονται και ο ΢φλλογοσ ενεργοποιείται δια τησ αρίςτησ διαχείριςησ.

×