ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

on

 • 473 views

 

Statistics

Views

Total Views
473
Views on SlideShare
460
Embed Views
13

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 13

http://www.ellinwn-erevna.gr 13

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Presentation Transcript

 • ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΙΣΗ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛIΔΑ΢, ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢,ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢,ΜΕΛΕΣΕ΢,ΠΡΟΣΕΡΕΩΣΗΣΕ΢, ΢ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ,ΚΑΣΕΤΘΗΝ΢Η, ΔΡΑ΢ΕΙ΢.
 • ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 3. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢Η ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 4. ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 5. ΔΡΑ΢Η
 • ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΕΣΕ΢ ΜΕΛΕΣΘ (Α) ΜΕΛΕΣΘ (Β) ΜΕΛΕΣΘ (Γ) ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΢ΣΕΛΕΧΘ ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢ ΢ΤΝΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΕΡΕΤΝHΣΕ΢ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΘ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΜΕΛΘ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ
 • ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢Θ ΓΕΝΙΚΟΤΠΛΑΝΟΤ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ (www.ellinwn-erevna.gr) ΣΟΜΕΙ΢ -Πολιτική –Τπηρεςίεσ -Ενεργειακή Πολιτική και Εκμετάλλευςη Ορυκτοφ Πλοφτου -Ζνωςη ΢υνδζςμων ΢υνδικάτων ΢υλλόγων και ΢υνεταιριςμών-Κοινωνική Αςφάλιςη – ΜΕΛΕΣΕ΢ Τποδομζσ-Αρχαιολογία-Σεχνολογία-Σουριςμόσ-Βιομηχανία-Αγροτική Ανάπτυξη- Κτηνοτροφία και Αλιεία-Ναυτιλία-Ζρευνα και Ανάπτυξη-Παιδεία-Τγεία ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ -Δικαιοςφνη-Δημόςια Σάξη-Εξωτερική Πολιτική-Πολιτιςμόσ-Οικονομία-Άμυνα - Ζνοπλεσ Δυνάμεισ…………… Ο ΛΟΓΟ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ Η ΑΠΟΔΟ΢Η ΣΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ Θ βελτίωςη ςτουσ τομείσ που Εςτίαςη του προβλήματοσ ςτο υπάρχον ερευνοφμε με βάςη το είδη υπάρχον ςφςτημα ! ΜΕΛΕΣΗ Α ςφςτημα . Θ δημιουργία νζου ςυςτήματοσ με όςο Ζνα εμπεριςτατωμζνο και το δυνατόν καλφτερη προςζγγιςη, η τεκμηριωμζνο εγχειρίδιο για το τι μασ οποία περιλαμβάνει 4ετεσ και με κάθε ΜΕΛΕΣΗ Β λεπτομζρεια πλάνο, και πρζπει ςαν ζθνοσ ςτα χεριά κάθε Ζλληνα πολίτη . χρονοδιάγραμμα! Θ παράθεςη προτάςεων προσ τον Πλάνο ςωςτήσ δράςησ του ςυλλόγου ςφλλογο από το επιςτημονικό δυναμικό απζναντι ςτο ςφςτημα με την δφναμη ΜΕΛΕΣΗ Γ των ςυνεργατών του για τον πρζπον την γνώςη και την οργάνωςη που τρόπο δράςησ του ώςτε να γίνει η παρζχει ο ςφλλογοσ. ζρευνα κινητήριοσ μοχλόσ των Αρίςτων! ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
 • ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΜΕΛΘ ΚΕΝΣΡΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΕΛΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΣΘ΢ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ (www.ellinwn-erevna.gr) ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΡΕΤΝΘΣΕ΢ ΣΟΜΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘ- ΜΙΑΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ
 • ΔΡΑ΢Θ ΕΠΕΙΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η ΣΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ. ΔΡΑ΢Θ ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Θ ΢ΤΝΕΔΡΕΙΟΤ ΠΑΡΑΘΕ΢Θ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Θ ΣΟΤ΢ ΑΠΌ ΣΟΤ΢ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ΢ ΘΕ΢ΠΙ΢Θ ΣΡΟΠΟΤ ΨΘΦΟΦΟΡΙΑ΢ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΡΕΤΝΟΝΣΑ΢ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ Α,Β,Γ ΑΠΌ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΣΘ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢. ΕΠΕΙΣΑ ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΦΑ΢ΕΩΝ ,ΨΘΦΙ΢Θ ΓΙΑ ΣΘΝ ΢ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ΢ ΢ΣΑ ΜΕΙΗΟΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΑ΢ ΤΠΟΔΕΙΚΝΤΕΙ Θ ΕΡΕΤΝΑ Α ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΘ΢Θ΢ Μζτα την απόφαςη για το ςτόχο μασ ,άμεςη διερεφνηςη τησ μελζτησ Γ του τομζα που ανήκει ο ςτόχοσ μασ και με την υπόδειξη τησ κατεφθυνςησ που πρζπει να ακολουθήςουμε οι λοιποί ςυνεργάτεσ ενημερώνονται και ο ΢φλλογοσ ενεργοποιείται δια τησ αρίςτησ διαχείριςησ.