Η Σειήλε ηφλ Ειιήλφλ
• Η Σειήλε , ζύκθφλα κε ηελ ζεογολία ηοσ Ηζηόδοσ, είλαη ε θόρε ηοσ Τηηάλα Υπερίφλα θαη ηες Τηηαλίδας Θείας. Είλαη αδειθ...
• Η Σειήλε είλαη ε ζεά ηοσ Φεγγαρηού, ε ζεά ηες Νύτηας θαη ε ζεά ηφλ Μελώλ. Αρθεηές θορές ηελ ζσγτέοσλ είηε κε ηελ ζεά Ά...
• Ο κεγάιος ηες έρφηας είλαη έλα όκορθο αγόρη, ο βοζθός θαη πρίγθηπας Ελδσκίφλ, ο οποίος θέρδηζε ηελ αηώληα λεόηεηα θαη ...
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Το φεγγαρι στην Ελλαδα
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Το φεγγαρι στην Ελλαδα

315
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
315
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Το φεγγαρι στην Ελλαδα

 1. 1. Η Σειήλε ηφλ Ειιήλφλ
 2. 2. • Η Σειήλε , ζύκθφλα κε ηελ ζεογολία ηοσ Ηζηόδοσ, είλαη ε θόρε ηοσ Τηηάλα Υπερίφλα θαη ηες Τηηαλίδας Θείας. Είλαη αδειθή ηες Ηούς (Ασγής) θαη ηοσ Ήιηοσ ο οποίος ηελ θφηίδεη πάληα θαλερώλοληας ηελ αδειθηθή ηοσ αγάπε. Παρίζηαηαη ζσλήζφς είηε λα ηππεύεη ζηο πιάη έλαλ ίππο είηε λα οδεγεί έλα άρκα από έλα δεσγάρη δσλαηώλ αιόγφλ (ή ηαύρφλ). Η Σειήληα ζθαίρα ηες ή ε εκηζέιελής ηες παρίζηαηαη ζσλήζφς είηε φς ζηέκκα ζηο θεθάιη ηες είηε φς κηα αλσυφκέλε πηστή ηες ιακπερής ηες θάπας. Αρθεηοί κύζοη ηελ ζέιοσλ λα οδεγεί έλα θοπάδη από ηαύροσς θαη γη ασηό θαη παροκοηάδοσλ ηελ εκηζέιελό ηες κε ηα θέραηα ηοσ ηαύροσ.
 3. 3. • Η Σειήλε είλαη ε ζεά ηοσ Φεγγαρηού, ε ζεά ηες Νύτηας θαη ε ζεά ηφλ Μελώλ. Αρθεηές θορές ηελ ζσγτέοσλ είηε κε ηελ ζεά Άρηεκε, είηε κε ηελ ζεά Ήρα, είηε κε ηελ Παζηθάε, είηε κε ηελ Εηιεηζσία, είηε κε ηελ Αρηάδλε είηε ηέιος κε ηελ Εθάηε. Οη αρταίοη Έιιελες κεηρούζαλ ηολ τρόλο κε ηοσς θύθιοσς ηοσ θεγγαρηού, κε ηολ ζειεληαθό κήλα, ηολ οποίο δηαηρούζαλ ζε ηρία δεθαήκερα αλάιογα κε ηο πόζο γεκάηε ή άδεηα ήηαλ ε Σειήλε. Έηζη θαηά ηο πρώηο δεθαήκερο ηο θεγγάρη γεκίδεη, θαηά ηο δεύηερο βρίζθεηαη ζηο κέγηζηο ηες θφηεηλόηεηάς ηοσ θαη θαηά ηο ηρίο αδεηάδεη γη ασηό θαη ηελ ζεφρούζαλ ζεά ηφλ Μελώλ. Επίζες ζεφρούζαλ όηη ηελ λύτηα ποσ ε ζεά έβγαηλε οδεγώληας ηο άρκα ηες έηρεθε ηελ θύζε θαη όηαλ είτε παλζέιελο ε Σειήλε ιοσδόηαλ ζηα λερά ηοσ Ωθεαλού, ο οποίος ηελ έθαλε αθόκε πηο ιακπερή.
 4. 4. • Ο κεγάιος ηες έρφηας είλαη έλα όκορθο αγόρη, ο βοζθός θαη πρίγθηπας Ελδσκίφλ, ο οποίος θέρδηζε ηελ αηώληα λεόηεηα θαη αζαλαζία από ηολ Δία κπαίλοληας ζε κία θαηάζηαζε αηώληοσ ύπλοσ, ζε κία ζπειηά ηοσ όροσς Λάηκο. Εθεί θαηέβεθε γηα λα ηολ ζσλαληήζεη ε Σειήλε θαη πέραζε καδί ηοσ ηο βράδσ. Από ηολ Ελδσκύφλα απέθηεζε πελήληα παηδηά, ηοσ πελήληα κήλες (θάζε πελήληα κήλες, δειαδή ηέζζερα τρόληα, γηλόηαλε ε Οισκπηάδα). Από ηολ Δία απέθηεζε ηελ ζεά Παλδία (παλ ζεία) θαη ηελ Έρζα (Δροζηά). Αθόκε παηδηά ηες ήηαλ, όπφς κερηθοί ιέλε θαη οη ώρες (εποτές).

×