Έλαο παηέξαο κε νηθνλνκηθή άλεζε,ζέινληαο λα δηδάμεη ζην γην ηνπ ηη ζεκαίλεη  θηώρεηα, ηνλ πήξε καδί ηνπ γηα λα πεξάζνπλ...
Πέξαζαλ ηξεηο κέξεο θαη δπν λύρηεοζηελ αγξνηθία. Καζώο επέζηξεθαλ ζηνζπίηη, κέζα ζην απηνθίλεην, ν παηέξαο      ξώηεζ...
-Εκείο έρνπκε έλαλ ζθύιν, ελώ απηνί ηέζζεξηο.         Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
-Εκείο ρξεζηκνπνηνύκε θιηκαηηζηηθά θαηέλα ζωξό ελέξγεηα γηα λα δξνζηζηνύκε. -Απηνί δξνζίδνληαη από ην αεξάθη ηνπ     ...
-Εκείο δηαζέηνπκε κηα πηζίλα πνπ θηάλεηκέρξη ηε κέζε ηνπ θήπνπ  ελώ απηνί έλα πνηάκη δίρωο ηέινο, κε      θξπζηάιιη...
Εκείο εηζάγνπκε θαλαξάθηα από ηελ Κίλα   γηα λα θωηίδνπκε ηνλ θήπν καο Ελώ απηνί θωηίδνληαη από ηα αζηέξηα     θαη ...
Η απιή καο θηάλεη κέρξη ην θξάρηεΕλώ ε δηθή ηνπο κέρξη ηνλ νξίδνληα…       Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Εκείο αγνξάδνπκε ην θαγεηό καοΑπηνί πάιη, ζπέξλνπλ θαη ζεξίδνπλ γη απηό…        Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Εκείο αθνύκε CDs.Απηνί απνιακβάλνπλ κηα απέξαληε ζπκθωλία  από πνπιηά, βαηξάρηα θαη άιια δώα.  Καη όια απηά δηαθόπηνληα...
Εκείο καγεηξεύνπκε κε ειεθηξηθή θνπδίλα. Απηνί ό,ηη ηξώλε έρεη απίζαλε γεύζε,  κηα θαη καγεηξεύνπλ ζηα μύια…       ...
Εκείο, γηα λα πξνζηαηεπζνύκε,   δνύκε πεξηθπθιωκέλνη από έλαλ ηνίρν     θαη κε ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ.  Απηνί δνπλ κ...
Εκείο δνύκε «θαιωδηωκέλνη» κε ην θηλεηό,   ηνλ ππνινγηζηή, ηελ ηειεόξαζε.-Απηνί, αληίζεηα, «ζπλδένληαη» κε:- ηε δωή,- ην...
Ο παηέξαο έκεηλε έθζακβνο από  ηηο απαληήζεηο ηνπ γηνπ ηνπ… Καη ν γηνο νινθιήξωζε κε ηε θξάζε:   «Σ’ εςσαπιζηώ, μπαμπ...
Κάθε μέπα γινόμαζηε θηωσόηεποι ζηο πνεύμα και ζηην εκηίμηζη πος έσοςμε για ηη θύζη         Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Αγωνιούμε πώρ να έσοςμε, να έσοςμε, να έσοςμε όλο και πεπιζζόηεπα, ανηι να μαρ απαζσολεί «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ». Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Αο ζεβαζηνύκε ηε θύζεγηα λα κπνξέζεη θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο λα καο    βνεζήζεη.           Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Έρνπκε ξίδεο από ηηο νπνίεοηξαθήθακε, θη όζν θη αλ δελ ην θαηαιαβαίλνπκε από εθείλεο  ηξεθόκαζηε θαη ηώξα.       ...
Αρ μην μείνοςμε απλοί θεαηέρ. Αρ αγωνιζηούμε να γίνοςμε    «ΠΛΟΥΣΙΟΙ»          Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Αλ θαη εθόζνλ ην ζέιεηο,κπνξείο λα πξνωζήζεηο απηόην κήλπκα ζε όζνπο αγαπάο  θαη ζέιεηο ην θαιό ηνπο    Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ή ΦΤΩΧΟΣ

447
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
447
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ή ΦΤΩΧΟΣ

 1. 1. Έλαο παηέξαο κε νηθνλνκηθή άλεζε,ζέινληαο λα δηδάμεη ζην γην ηνπ ηη ζεκαίλεη θηώρεηα, ηνλ πήξε καδί ηνπ γηα λα πεξάζνπλ ιίγεο κέξεο ζην ρωξηό, ζε θάηη ζπγγελείο ηνπο, πνπ δνύζαλ εθεί. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 2. 2. Πέξαζαλ ηξεηο κέξεο θαη δπν λύρηεοζηελ αγξνηθία. Καζώο επέζηξεθαλ ζηνζπίηη, κέζα ζην απηνθίλεην, ν παηέξαο ξώηεζε ην γην ηνπ: «Πώο ζνπ θάλεθε ε εκπεηξία;»«Ωξαία» απάληεζε ν γηνο κε ην βιέκκα θαξθωκέλν ζην θελό.«Καη ηη έκαζεο;» ζπλέρηζε κε επηκνλή ν παηέξαο. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 3. 3. -Εκείο έρνπκε έλαλ ζθύιν, ελώ απηνί ηέζζεξηο. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 4. 4. -Εκείο ρξεζηκνπνηνύκε θιηκαηηζηηθά θαηέλα ζωξό ελέξγεηα γηα λα δξνζηζηνύκε. -Απηνί δξνζίδνληαη από ην αεξάθη ηνπ δάζνπο Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 5. 5. -Εκείο δηαζέηνπκε κηα πηζίλα πνπ θηάλεηκέρξη ηε κέζε ηνπ θήπνπ ελώ απηνί έλα πνηάκη δίρωο ηέινο, κε θξπζηάιιηλν λεξό, κέζα θαη γύξω από ην νπνίν ππάξρνπλ θαη άιιεο νκνξθηέο… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 6. 6. Εκείο εηζάγνπκε θαλαξάθηα από ηελ Κίλα γηα λα θωηίδνπκε ηνλ θήπν καο Ελώ απηνί θωηίδνληαη από ηα αζηέξηα θαη ην θεγγάξη… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 7. 7. Η απιή καο θηάλεη κέρξη ην θξάρηεΕλώ ε δηθή ηνπο κέρξη ηνλ νξίδνληα… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 8. 8. Εκείο αγνξάδνπκε ην θαγεηό καοΑπηνί πάιη, ζπέξλνπλ θαη ζεξίδνπλ γη απηό… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 9. 9. Εκείο αθνύκε CDs.Απηνί απνιακβάλνπλ κηα απέξαληε ζπκθωλία από πνπιηά, βαηξάρηα θαη άιια δώα. Καη όια απηά δηαθόπηνληαη πνπ θαη πνπ από ην ξπζκηθό ηξαγνύδη ηνπ γείηνλα πνπ εξγάδεηαη ζην ρωξάθη… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 10. 10. Εκείο καγεηξεύνπκε κε ειεθηξηθή θνπδίλα. Απηνί ό,ηη ηξώλε έρεη απίζαλε γεύζε, κηα θαη καγεηξεύνπλ ζηα μύια… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 11. 11. Εκείο, γηα λα πξνζηαηεπζνύκε, δνύκε πεξηθπθιωκέλνη από έλαλ ηνίρν θαη κε ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ. Απηνί δνπλ κε νξζάλνηρηεο ηηο πόξηεο ηνπο,πξνζηαηεπκέλνη από ηε θηιία ηωλ γεηηόλωλ ηνπο… Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 12. 12. Εκείο δνύκε «θαιωδηωκέλνη» κε ην θηλεηό, ηνλ ππνινγηζηή, ηελ ηειεόξαζε.-Απηνί, αληίζεηα, «ζπλδένληαη» κε:- ηε δωή,- ηνλ νπξαλό,- ηνλ ήιην,-ην λεξό,-ην πξάζηλν ηνπ βνπλνύ,- ηα δώα ηνπο,- ηνπο θαξπνύο ηεο γεο ηνπο,- ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 13. 13. Ο παηέξαο έκεηλε έθζακβνο από ηηο απαληήζεηο ηνπ γηνπ ηνπ… Καη ν γηνο νινθιήξωζε κε ηε θξάζε: «Σ’ εςσαπιζηώ, μπαμπά, πος μος δίδαξερπόζο θηωσόρ είμαι…» Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 14. 14. Κάθε μέπα γινόμαζηε θηωσόηεποι ζηο πνεύμα και ζηην εκηίμηζη πος έσοςμε για ηη θύζη Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 15. 15. Αγωνιούμε πώρ να έσοςμε, να έσοςμε, να έσοςμε όλο και πεπιζζόηεπα, ανηι να μαρ απαζσολεί «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ». Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 16. 16. Αο ζεβαζηνύκε ηε θύζεγηα λα κπνξέζεη θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο λα καο βνεζήζεη. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 17. 17. Έρνπκε ξίδεο από ηηο νπνίεοηξαθήθακε, θη όζν θη αλ δελ ην θαηαιαβαίλνπκε από εθείλεο ηξεθόκαζηε θαη ηώξα. Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 18. 18. Αρ μην μείνοςμε απλοί θεαηέρ. Αρ αγωνιζηούμε να γίνοςμε «ΠΛΟΥΣΙΟΙ» Κόκεο Τνπ Δξόκνπ
 19. 19. Αλ θαη εθόζνλ ην ζέιεηο,κπνξείο λα πξνωζήζεηο απηόην κήλπκα ζε όζνπο αγαπάο θαη ζέιεηο ην θαιό ηνπο Κόκεο Τνπ Δξόκνπ

×