ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ,           Βαζκόο Αζθαιείαο:   ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢Μ...
Η Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΣΓΔ ην...
Η εμεηαζηέα ύιε ζηε δεύηεξε θάζε ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο θαηΚαηεύζπλζεο ηεο Α΄, ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄...
Γηα επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαζηαιεί δνθηκαζηηθό κήλπκα πξνο ηα εμεηαζ...
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ ΈλσζεΔιιήλσλ Φπζηθώλ, Γξηβαίσλ 6, ηθ. 10680 Αζ...
Γ/λζε ΢πνπδώλ Γ.Δ. Σκήκα Α΄Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεοΓ/λζε Δθθι. Δθπ/ζεοΓ/λζε Δηδηθήο ΑγσγήοΓ/λζε ΢ΔΠΔΓ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου 2013 και 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2013

358 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου 2013 και 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2013

 1. 1. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ, Βαζκόο Αζθαιείαο: ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: ΔΝΙΑΙΟ΢ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΔΑ΢ Π/ΘΜΙΑ΢ & Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢ Αθήνα, 28-01-2013 Γ/Ν΢Η ΢ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢ Απ. Ππυη. 11571/Γ2 ΣΜΗΜΑ Α΄ ----- Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ Δκπ/ζηρ Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Γιεςθύνζειρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη ΠΡΟ΢: Γπαθεία ΢σολικών ΢ςμβούλυν Ιζηνζειίδα:www.minedu.gov.gr Γςμνάζια καιΓενικά Λύκεια (μέζυ ηυν Γ/νζευν Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ) Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ Σειέθσλν: 210-3442238 ΔΝΩ΢Ζ ΔΛΛΖΝΩΝ ΦΤ΢ΗΚΩΝ Γπιβαίυν 6 ΚΟΗΝ.: Αθήνα 10680 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Παιδαγυγικό Σμήμα Γ.Δ. Δπγαζηήπιο Φςζικών Δπιζηημών, Σεσνολογίαρ και Πεπιβάλλονηορ Ναβαπίνος 13α 10680 Αθήνα Τπότη καθ. Γευπγίος Θ. Καλκάνη ΘΔΜΑ:23ορΠανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγυνιζμόρ Φςζικήρ Λςκείος 2013 και1ορΠανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγυνιζμόρ Φςζικήρ Γςμναζίος 2013
 2. 2. Η Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ δηνξγαλώλεη:  ηνλ 23ν Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Φπζηθήο Λπθείνπ. Ο δηαγσληζκόο αθνξά ζηνποκαζεηέο όλυν ηυν ηάξευν ηυν Γενικών Λςκείυν ηεο ρώξαο θαη  ηνλ 1νΠαλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Φπζηθήο Γπκλαζίνπ. Ο δηαγσληζκόο αθνξά ζηνποκαζεηέο ηυν Β΄ και Γ΄ ηάξευν ηυν Γςμναζίυν ηεο ρώξαο. Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγυνιζμόρ Φςζικήρ Λςκείος Ο Παλειιήληνοκαζεηηθόο Γηαγσληζκόο Φπζηθήο Λπθείνπ 2013 θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ζαδηελεξγεζεί ζηηο 09 Μαπηίος 2013, εκέξα ΢άββαην θαη ώξα 9:30. Οη ελδηαθεξόκελνη καζεηέο ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζρνιείν ηνπο, κέρξηηελΠαπαζκεςή 22 Φεβποςαπίος 2013. Σα ζρνιεία ζα δηαβηβάζνπλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ,πίλαθα κε ηα νλόκαηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ καζεηώλ. Ο δηαγσληζκόο ζα έρεη δηάξθεηα ηξεηο (03) ώξεο θαη ζα δηελεξγεζεί ζηα θαηά ηόπνποΓπκλάζηα ή Γεληθά Λύθεηα πνπ ζα νξηζηνύλ από ηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο. Σηο ηνπηθέοΔπηηξνπέο Δμεηάζεσλ ζα ζπγθξνηήζνπλ νη Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνποζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θιάδνπ ΠΔ04 θαη ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα ηεο Δ.Δ.Φ., όπνπ απηάππάξρνπλ. Η εμεηαζηέα ύιε γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο ηάμεο απηήο καδί κε ηελύιε ηνπ Γπκλαζίνπ, γηα ηε Β΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο θαηΚαηεύζπλζεο ηεο ηάμεο απηήο, ελώ γηα ηελ Γ΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο ΦπζηθήοΓεληθήο Παηδείαο θαη Καηεύζπλζεο ηεο ηάμεο απηήο. Διδικά για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ΄ Λςκείος ν Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε δύν θάζεηο: Η πξώηε θάζε ζα δηεμαρζεί ην ΢άββαην 09 Μαπηίος 2013, 9:30-13:00, ζηα ηνπηθάεμεηαζηηθά θέληξα, όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Η δεύηεξε θάζε, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο κε ηηο κεγαιύηεξεοβαζκνινγίεο ηεο πξώηεο θάζεο, ζα δηεμαρζεί ην ΢άββαην 13 Αππιλίος 2013, 9:30-13:00, ζηνΠαλεπηζηήκην Αζελώλ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σερλνινγίαο θαηΠεξηβάιινληνο (Ναβαξίλνπ 13α, Αζήλα).
 3. 3. Η εμεηαζηέα ύιε ζηε δεύηεξε θάζε ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο θαηΚαηεύζπλζεο ηεο Α΄, ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ηα ζέκαηα ζα είλαη κεγαιύηεξεο δπζθνιίαο απόεθείλα ηεο πξώηεο θάζεο. Οη πέληε πξώηνη καζεηέο ηεο δεύηεξεο θάζεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ νκάδα, ε νπνία ζαεθπξνζσπήζεη ηε ρώξα καο ζηελ 44ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Φπζηθήο 2013, ζηελ ΚνπεγράγεηεοΓαλίαο (από 07 έσο 15 Ινπιίνπ 2013). Καη ζηηο δύν θάζεηο ηνπ Παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ Φπζηθήο 2013 νη καζεηέο ζα δηαγσληζηνύλ- όπσο θαη ζην παξειζόλ - ηόζν ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα όζν θαη ζε πεηξακαηηθό πξόβιεκα, ρσξίοηε ιήςε, αιιά κε επεμεξγαζία πξαγκαηηθώλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ (γη’ απηό ζπληζηάηαη ζηνποκαζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο ππνινγηζηή ηζέπεο, αιιά όσι κινηηό ηηλέθυνο ηος οποίος ηκαηοσή και σπήζη απαγοπεύεηαι ζε όλη ηη διάπκεια ηος διαγυνιζμού). ΢ε όινπο ηνποΠαλειιήληνπο Γηαγσληζκνύο Φπζηθήο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεοησλ ζεκάησλ ησλΓηεζλώλ Οιπκπηάδσλ Φπζηθήο αιιά θαη επηρεηξείηαη ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηέηνησλ ζεκάησλ ζεεμεηαζηηθό πεξηβάιινλ από ηνπο Έιιελεο καζεηέο. Οη πέληε καζεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ κεηά ηε δεύηεξε θάζε γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ηε ρώξακαο ζηελ 44ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Φπζηθήο 2013, ζα πξνεηνηκαζηνύλ κε εληαηηθό ξπζκό ζηνΔξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Ηδηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη πεξίπνπ κία εβδνκάδα (κεηαμύ ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ θαηησλ δηεζλώλ νιπκπηάδσλ). Σελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ αλαιακβάλνπλ θαη πξαγκαηνπνηνύλεζεινληηθά νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Δπεηδή ε απνζηνιή ησλ ζεκάησλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ζα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνύηαρπδξνκείνπ, ηα ζρνιεία, ηα νπνία ζα νξηζηνύλ σο εμεηαζηηθά θέληξα, πξέπεη λα ζηείινπλ κέρξηηηο 22Φεβποςαπίος 2013ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: labste@gmail.comηα εμήο ζηνηρεία: 1. Γ/νζη Γ/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηην οποία ανήκει ηο ζσολείο 2. Δπυνςμία ΢σολείος 3. Σηλέθυνο ΢σολείος 4. Απιθμό Fax 5. E-mail 6. Ονομαηεπώνςμο Γιεςθςνηή 7. Σασςδπομική Γιεύθςνζη ΢σολείος
 4. 4. Γηα επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαζηαιεί δνθηκαζηηθό κήλπκα πξνο ηα εμεηαζηηθά θέληξα, κέρξη ηελ Παξαζθεπή1Μαξηίνπ 2013. Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα ζέκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπΔξγαζηεξίνπ http://micro-kosmos.uoa.gr(ζύλδεζκνο: Γηαγσληζκνί θαη Οιπκπηάδεο Φπζηθήο). Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγυνιζμόρ Φςζικήρ Γςμναζίος Ο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο Φπζηθήο Γπκλαζίνπ 2013αθνξά ζηνπο καζεηέοησλ Β΄ και Γ΄ ηάξευν ηυν Γςμναζίυν ηεο ρώξαοθαη ζα δηελεξγεζεί ην ΢άββαηο 20Αππιλίος2013 (09:30-11:30) –δνθηκαζηηθά –ζε εμεηαζηηθά θέληξα (πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ εγθαίξσο), επηάπόιεσλ ηεο ρώξαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Πάηξα, Σξίπνιε, Ηξάθιεην, Ρόδνο). Ο δηαγσληζκόο ζα έρεη δηάξθεηα δύν (02) ώξεο θαη ηελ νξγαλσηηθή επζύλε ηνπ ζα έρνπλ νηηνπηθέο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα ηεο Δ.Δ.Φ. Σελεπηζηεκνληθή/ εθπαηδεπηηθή επζύλε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα έρεη Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Από θάζε Γπκλάζην ηεο ρώξαο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή έσο θαη πέληε (05) καζεηώλ απόθάζε ηάμε, νη νπνίνη ζα επηιεγνύλ από ην ΢ύιινγν Γηδαζθόλησλ θάζε ζρνιείνπ. Σα ζρνιείαπξέπεη λα απνζηείινπλ ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ κέρξη ηηο 12 Αππιλίος 2013 ζηελ ειεθηξνληθήδηεύζπλζε: labste@gmail.com κε ηα εμήο ζηνηρεία: 1. Γ/νζη Γ/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηην οποία ανήκει ηο ζσολείο 2. Δπυνςμία ΢σολείος 3. Σηλέθυνο ΢σολείος 4. Απιθμό Fax 5. E-mail 6. Ονομαηεπώνςμο Γιεςθςνηή 7. Σασςδπομική Γιεύθςνζη ΢σολείος Γενικέρ οδηγίερ
 5. 5. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ ΈλσζεΔιιήλσλ Φπζηθώλ, Γξηβαίσλ 6, ηθ. 10680 Αζήλα, ηει: 210.36.35.701, Fax: 210.36.10.690, e-mail: eef@otenet.gr. Πιεξνθνξίεο θαη παιαηά ζέκαηα (κε ηηο ιύζεηο ηνπο) ησλ Παλειιελίσλ Γηαγσληζκώλ ΦπζηθήοΛπθείνπ θαη ησλ Γηεζλώλ Οιπκπηάδσλ Φπζηθήο, θαζώο θαη ελδεηθηηθά/δεηγκαηηθά ζέκαηα (κε ηηοιύζεηο ηνπο) γηα ηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό Φπζηθήο Γπκλαζίνπ ππάξρνπλ ζην δηθηπαθό ηόπνηνπ Δξγαζηεξίνπ: http://micro-kosmos.uoa.gr (ζύλδεζκνο: Γηαγσληζκνί θαη ΟιπκπηάδεοΦπζηθήο). Η ζύλζεζε θαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ θαζώο θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεη από ηηοαληίζηνηρεο γηα θάζε βαζκίδα επηηξνπέο ησλ Παλειιήλησλ Γηαγσληζκώλ Φπζηθήο 2013 ηνπΔξγαζηεξίνπ κε ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΓεσξγίνπΘενθ. Καιθάλε. Οη πξσηεύζαληεο καζεηέο θάζε ηάμεο ζα βξαβεπζνύλ. Δπιζημαίνεηαι όηι η μεηακίνηζη ηυν μαθηηών θα γίνει συπίρ δαπάνη για ηο δημόζιο,καθώρ επίζηρ και η ζςμμεηοσή ηυν εκπ/κών είναι εθελονηική και συπίρ δαπάνη για ηοδημόζιο. Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ όια ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο. Ο ΓΔΝΗΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΚΤΡΗΑΕΖ΢ Δζυηεπική Γιανομή Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
 6. 6. Γ/λζε ΢πνπδώλ Γ.Δ. Σκήκα Α΄Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεοΓ/λζε Δθθι. Δθπ/ζεοΓ/λζε Δηδηθήο ΑγσγήοΓ/λζε ΢ΔΠΔΓ

×