• Like
 • Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Gestio de la Formació a l'Empresa

 • 841 views
Uploaded on

Seminari al CETIM -Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Manresa- 2010

Seminari al CETIM -Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Manresa- 2010

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
841
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Introducció Tipus d’ajuts per a la formació Conceptes bàsics C t bà i Gestió de la formació Fonts de finançament ç 1
 • 2. Introducció Tipus de formacions Formació ocupacional subvencionada F ió i l b i d Formació ocupacional subvencionada per a persones treballadores en situació d’atur d atur Formació ocupacional subvencionada per a persones treballadores en actiu: FORMACIÓ CONTÍNUA Consorci per a la formació 2
 • 3. Introducció Tipus de formacions La formació és necessària per trobar i mantenir un lloc de treball en la societat catalana atès que incrementa les nostres oportunitats a partir de l'adquisició o l'actualització de coneixements, habilitats i competències llaborals. tè i b l La formació a Catalunya es divideix en formació reglada i formació no reglada La primera comporta un títol oficial; la segona no reglada. segona, no. La formació reglada es correspon amb tots els ensenyaments de tipus obligatori i gratuït (fins als 16 anys) la formació professional de anys), grau mitjà i superior, el batxillerat, l'ensenyament universitari i la certificació de les escoles oficials d'idiomes. Dintre de la formació no reglada trobem la formació ocupacional subvencionada. Tot i que no comporta un títol oficial, preveu la certificació d'assistència, hores de formació i coneixements adquirits. d assistència, 3
 • 4. Introducció: Formació ocupacional subvencionada Proporciona coneixements per a l'exercici d'una ocupació, ofici, tasca laboral etc. a través d'un aprenentatge inicial, d'aprofundiment, de reciclatge, i és subvencionada al 100% pels seus participants. Bàsicament és de dues classes: A. Per a persones treballadores en atur. B. Per a persones treballadores en actiu. 4
 • 5. Introducció: Formació ocupacional subvencionada per a persones en situació d’atur it ió d’ t La imparteix el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a través p p y ( ) d'entitats col·laboradores. Cal estar inscrit en el SOC com a demandant de feina, tenir la demanda en situació d'alta i estar en situació regular (disposar d'autorització de residència o treball ) per tenir-hi accés. Ni la formació ni els materials didàctics que es faciliten impliquen cap despesa per als alumnes. S'ha de posar a disposició de l'alumnat una assegurança d'accidents. Segons el tipus d'acció formativa, pot incloure un nombre determinat de pràctiques en empreses. En algunes accions formatives, ateses les seves característiques, els alumnes podem gaudir d'una beca de transport o de manutenció, en funció de les circumstàncies de cada alumne. 5
 • 6. Introducció: Formació ocupacional subvencionada per a persones treballadores en actiu: FORMACIÓ CONTÍNUA t b ll d ti Els cursos de formació contínua poden organitzar-se dins de la mateixa empresa on treballem o bé en delegacions sindicals i patronals. patronals Tothom cotitza a través de la nòmina amb una aportació econòmica per aquesta formació, per tant, és un dret dels treballadors poder fer-la. 6
 • 7. Introducció: Formació ocupacional subvencionada per a persones treballadores en actiu: FORMACIÓ CONTÍNUA t b ll d ti Les escoles taller (ET) les cases d'ofici (CO) i els tallers d'ocupació (ET), d ofici d ocupació (TO) són programes públics d'ocupació que tenen com a finalitat donar formació i treball a persones en atur, mentre participen en un projecte d'utilitat pública o d'interès general, i facilitar la seva d utilitat d interès incorporació al mercat laboral. Aquests projectes estan relacionats amb diferents aspectes socials: recuperació d l patrimoni i d l medi ambient, atenció a l ió del ti i del di bi t t ió les persones, etc. La durada pot ser d‘entre 6 i 24 mesos i en són beneficiaris els joves en atur menors de 25 anys (ET i CO) persones en atur majors de 25 anys (TO) inscrites al SOC Porten a terme els SOC. projectes entitats locals, fundacions i entitats sense ànim de lucre. 7
 • 8. Introducció: Consorci per a la formació El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, voluntari i indefinit, dotat de personalitat j jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb plena p p , p capacitat jurídica per al compliment dels seus objectius, està sotmès a l'ordenament jurídic públic i es regirà pels seus Estatuts, pel present Reglament i les normes de funcionament intern, i per les disposicions que li siguin d'aplicació. Constitueixen el Consorci, la Generalitat de Catalunya representada pel Departament de Treball i Indústria les organitzacions empresarials i les Indústria, organitzacions sindicals que tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya. Algunes Alg nes entitats beneficiàries: COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (ceprom) FOMENT DEL TREBALL NACIONAL PIMEC, PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (idfo) 8
 • 9. Tipus d ajuts per a la d’ajuts formació Autònoms i treballadors Empreses i autònoms amb treballadors assalariats ò 9
 • 10. Tipus d’ajuts per a la d ajuts formació Autònoms i treballadors Els autònoms (professionals lliures o freelance) i treballadors per (p ) p conte aliè tenen accés a l’oferta formativa de la FUNDACIÓ TRIPARTITA Els cursos ja programats (39) d’aquesta oferta es poden consultar a d aquesta la pàgina web de la FUNDACIÓ i també es pot accedir a l’oferta formativa de cada Comunitat Autònoma (40) (CCAA) 10
 • 11. Tipus d’ajuts per a la d ajuts formació Empreses i autònoms amb treballadors assalariats Les empreses i autònoms amb treballadors assalariats poden accedir als cursos gratuïts de la formació d’ oferta però, a més, si g p tenen necessitats específiques de formació, les poden finançar a través del SISTEMA DE BONIFICACIONS Per fer ho disposa d’un crèdit anual que s’anirà bonificant en les fer-ho d un s anirà seves cotitzacions a la seguretat social. A la pàgina web de la FUNDACIÓ hi ha un Simulador de crèdit (50) per saber la quantitat de la que disposem per formació. També hi ha un catàleg d’entitats organitzadores (41) donades d alta d’alta en el sistema de bonificacions (que han gestionat el crèdit d’empreses i han autoritzat la publicació de les seves dades) 11
 • 12. Conceptes bàsics La fundació tripartita Oferta formativa Sistema de bonificacions Entitats organitzadores g Autogestió 12
 • 13. Conceptes bàsics La fundació tripartita La Fundació Tripartita per a la Formació en el Treball pertany al Treball, Sector Públic Estatal, és un dels òrgans que composen l’estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació professional per al treball Te caràcter tripartit i el seu treball. patronat està constituit per l’Administració Pública i per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. 13
 • 14. Conceptes bàsics La fundació tripartita ORGANITZACIONS MEMBRES DEL PATRONAT 14
 • 15. Conceptes bàsics La fundació tripartita FUNCIONS Col·laborar i assistir tècnicament al Servei Públic de Treball Estatal (INEM) en les seves activitats de gestió de les iniciatives de formació. Recolzar al Servei Públic en el disseny i implantació de mitjans telemàtics perque empreses i entitats organitzadores realitzin les comunicacions d’inici i finalització de la d inici formació. Elaboració de propostes de resolucions normatives relatives al subsistema de formació professional per al treball. Contribuir l’impuls difusió Contrib ir a l’imp ls i dif sió de la formació professional per al treball entre les empreses i els treballadors. Donar assistència tècnica a les Administracions Públiques i a les organitzacions empresarials i sindicals presents en la Comissió Estatal de Formació i en el Patronat de la Fundació i a les Comissiones Paritàries estatals. Donar assistència i assessorament a les pimes per a facilitar el seu accés a la formació professional per al treball. Col·laborar amb l’INEM en la millora de la qualitat de la formació professional per al q p p treball. Col·laborar amb l’INEM en l’elaboració d’estadístiques sobre formació. Col·laborar, també, en la creació i manteniment del Registre estatal de centres de formació. formació Participar en fòrums nacionals i internacionals relacionats amb la formació professional per al treball. 15
 • 16. Conceptes bàsics Oferta formativa Com hem vist abans, a la pàgina web de la FUNDACIÓ trobem un buscador amb l’oferta formativa tant a nivell estatal com per CCAA (ens redirigeix a la web corresponent) però també podem saber-ho a través de les entitats organitzadores i centres de formació. El buscador permet filtres com PARAULA CLAU, LLOC, MODALITAT, SECTOR i COL·LECTIU En E aquests moments encara no hi h l’ f t f t t ha l’oferta formativa d’ ti d’enguany publicada a la web. Els plans de formació estatals s’estructuren en quatre branques: Intersectoriall (42) A i I t t i (42): Accions, principalment t i i l t transversals, di i id l dirigides a treballadors de qualsevol sector. Autónomos (43): Accions, principalment transversals, dirigides a treballadors autònoms Economía social (44): Accions, principalment transversals, dirigides a treballadors i socis de cooperatives, economia social ... Sectorial (45): Accions principalment sectorials dirigides a Accions, sectorials, treballadors d’un sector d’activitat concret 16
 • 17. Conceptes bàsics Sistema de bonificacions Sistema segons el qual les empreses es poden bonificar total o parcialment el cost de les accions f i i formatives que realitzin als seus i i i treballadors i que determina la quantitat bonificable en funció dels criteris que es desenvolupen en l’ORDRE TAS 2307/2007 de 27 de juliol j li l L’ordre s’articula en 4 CAPÍTOLS i 30 articles, a la web de la FUNDACIÓ TRIPARTITA també hi ha un document que resumeix q l’ordre 2307/2007 (46) 17
 • 18. Conceptes bàsics Entitats organitzadores Les empreses es poden bonificar elles mateixes el cost de la formació a través de l’aplicació telemàtica disponible a la web de lla FUNDACIÓ TRIPARTITA, però també hi h entitats especialitzades CÓ ò bé ha i i li d que tenen entre les seves activitats la impartició de formació i s’encarrega de la gestió de la formació de les empreses que agrupa i h d’ ha d’assumir, com a mínim, l coordinació d l cursos però i í i la di ió dels ò és habitual que ho faci tot (excepte aplicar les bonificacions) L’agrupació s’ha de formalitzar per escrit signat pels representants g p p g p p legals de totes les empreses agrupades i les organitzadores. Un exemple de model orientatiu de Conveni d’ Agrupació (47) també es troba a la web però no és obligatori emprar-lo. Hi ha empreses que ho fan de forma gratuïta si la formació la imparteixen ells, però algunes cobren per fer aquesta gestió (ho inclouen en la factura del curs i també es pot bonificar) 18
 • 19. Conceptes bàsics Entitats organitzadores OBLIGACIONS DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES Identificar en compte separat de la seva comptabilitat amb epígraf “formació professional per al treball”, totes les despeses de les accions formatives. f i Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i control de les Administracions competents. Custodiar C t di lla d documentació d l controll d’ i tè i di i (48) model que t ió del t d’assistència diari (48), d l pot trobar en el sistema telemàtic. Garantir la gratuïtat de les accions. La documentació justificativa de la formació desenvolupada por las Pimes Pimes, co-finançada amb fons comunitaris, s'haurà de mantenir a disposició dels òrgans de control, durant un període mínim de 3 anys a partir de la data de tancament del corresponent programa operatiu (2007-2013) (2007-2013). Estar al corrent de pagament davant l’Agència Tributària i Seguretat Social. Las empreses seran directament responsables dels incompliments anteriors, encara que contractin la impartició o la gestió de la formació. 19
 • 20. Conceptes bàsics Autogestió Les empreses també poden bonificar-se la formació com a empresa BONIFICADA i fins i tot agrupar-se amb altres empreses i actuar com g p p a GESTORA En l’aplicació telemàtica veurem que hi ha dues possibilitats: BONIFICADA ORGANITZADORA 20
 • 21. Gestió de la formació Calcular el crèdit Obtenir la signatura digital Accedir i donar-se d’alta en l’ li A di d d’ lt l’aplicació telemàtica ( ió t l àti (manual l d’ajut) Informar a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) Comunicar el començament del curs Realitzar la formació Comunicar la finalització del curs Costos Practicar la bonificació 21
 • 22. Gestió de la formació Calcular el crèdit Per calcular el crèdit, s’han de consultar les següents dades del BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL TC1 (49) Nº de treballadors Bases d cotització per atur, f B de tit ió t fons d garantia salarial i f de ti l i l formació ió professional També podem accedir al Simulador de crèdit (51) 22
 • 23. Gestió de la formació Calcular el crèdit QUANTITAT INGRESSADA EN CONCEPTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Σ Casella 501 de tot ll’any anterior * 0 7 any 0,7 100 PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ CORRESPONENT Plantilla MITJANA: Σcasella "Nº de Treballadors” de tot l’any anterior Bonificació 12 Entre 1 i 5 treballadors Crèdit mínim 420€ De 6 a 9 treballadors 100 De 10 a 49 treballadors 75 % De 50 a 249 treballadors 60 % De 250 o més treballadors 50 % 23
 • 24. Gestió de la formació Obtenir la signatura digital Per poder accedir al sistema és necessari estar en posessió del certificat digital de persona jurídica (concretament de clase 2CA) (concretament, CPJ. En cas de ser un autònom amb assalariats només podrà accedir al certificat di it l d persona fí i tifi t digital de física CPF cosa que l’ bli l’obliga a acreditar dit davant de la FUNDACIÓ la situació d’autònom amb assaliariats que li permetrà accedir a l’aplicació (no permet l’entrada amb, per exemple, exemple el DNI electrònic si no s’ha demanat l’accés com a autònom amb treballadors a la FUNDACIÓ TRIPARTITA) A la web també tenim un manual (52) per instal.lar el certificat on ( ) p ens indica les configuracions dels diferents navegadors (explorer i mozilla com els més utilitzats i recomanacions pels altres) i les autoritats de certificació (CERES, CAMBRES DE COMERÇ…) 24
 • 25. Gestió de la formació Accedir i donar-se d’alta en l’aplicació telemàtica (manual d’ajut) ( l d’ j t) S’accedeix a l’aplicació després d’instal·lar el CERTIFICAT, l aplicació l’aplicació obtindrà les dades del nostre certificat i ens permetrà registrar-nos com a empresa BONIFICADA o ORGANITZADORA 25
 • 26. Gestió de la formació Informar a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) L’empresa ha de comunicar a la RLT (COMITÈ) i entregar-li la documentació: d t ió 1.Denominació, descripció i objectius de les accions formatives. 2.Col·lectius destinataris i número de participants. 3.Calendari 3 Calendari previst d’execució d execució. 4.Mitjans pedagògics. 5.Criteris de selecció dels participants. 6.Lloc 6 Lloc previst d’impartició d impartició. 7.Balanç de les accions formatives del exercici anterior. En cas que no hi hagi RLT s’ha d’entregar als treballadors afectats (els que s ha d entregar fan la formació) S Si hi ha discrepàncies ho ha de resoldre la FUNDACIÓ, s’han de seguir els a d sc epà c es o a eso d e a U C Ó, s a segu e s passos indicats al diagrama de flux (53) 26
 • 27. Gestió de la formació Comunicar l’inici del curs La comunicació se s'haurà de fer amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici de cada grup. (En cas dels permisos individuals de formació només s'haurà de comunicar abans de començar) s haurà començar). S’hauran de comunicar dates, horaris, lloc de impartició, denominació i continguts de l’acció, modalitat, número de participants i relació d’empreses (en la comunicació de finalització no s’admetrà un número de ó ó à ú participants superior ni empreses diferents a les notificades al principi). Modificació/cancel lació Modificació/cancel·lació de la comunicació d inici d’inici La cancel·lació del grup o el canvi de horari, localitat o dates de impartició, s'haurà de comunicar amb 4 dies naturals de temps sobre la data pre ista d’inici La resta de can is només s’ha ran de com nicar prevista d’inici. canvis s’hauran comunicar abans del començament del curso excepte si el canvi afecta a la data d’inici, hauran d'haver passat 7 dies naturals entre la comunicació de la modificació y el nou inici inici. 27
 • 28. Gestió de la formació Realitzar la formació REQUISITS La durada del curs no pot ser de menys de 6 hores, excepte per a cursos vinculats a certificats de professionalitat i mòduls formatius en àrees prioritàries (de 4 a 6 hores): tecnologies de la informació i la comunicació, prevenció de riscos laborals, sensibilització mediambiental i promoció de la igualtat. La participació dels treballadors no podrà ser superior a 8 hores diàries. Garantir la gratuïtat de la formació a los participants. La documentació justificativa de la formació desenvolupada por les Pimes, cofinançada amb fons comunitaris, s'haurà de mantenir a disposició dels òrgans de control, durant un període mínim de 3 anys a partir de la data de tancament del corresponent programa operatiu (2007-2013). L’empresa ha de custodiar els documents de control d’assistència diària dels treballadors al curs 28
 • 29. Gestió de la formació Realitzar la formació REQUISITS L’empresa o el centre de formació, ha d’entregar el certificat o diploma abans de, com a màxim, 2 mesos a partir de la data de finalització del curs i l’empresa en guardarà una còpia com a p g p constància documental de la seva entrega. Al final de l’acció formativa, l’empresa pot imprimir des de l’aplicació el diploma per a cada treballador amb el model que s’hi facilita (però p p q (p no és obligatori). Si es tracta de formació desenvolupada per una pime, i per tant co- finançat amb fons comunitaris, el document ha de portar l’emblema ç p del Fons Social Europeu. L’avaluació dels cursos, per part dels participants, es farà a través del “Qüestionari d’avaluació de qualitat“ (54). q ( ) 29
 • 30. Gestió de la formació Comunicar la finalització del curs L’empresa haurà de notificar la finalització del curs a través de la aplicació telemàtica, indicant la quantitat y el mes en el que se aplicarà la bonificació. ó La comunicació es podrà fer a partir de la finalització del curs i sempre abans de presentar el butlletí de cotització del mes de desembre desembre. S’ha d’introduir el llistat de participants que han acabat la formació (mínim e el 75% del curs), indicant quins pertanyen a col·lectius prioritaris (dones, de cu s), d ca qu s pe a ye co ec us p o a s (do es, treballadors de pimes, majors de 45, treballadors no qualificats, i treballadors con discapacitat). Es tindran en compte tres xifres: ajuda ó saldo disponible, cost admès i cost è màxim finançable . 30
 • 31. Gestió de la formació Costos COST ADMÈS: L’empresa complimentarà l’import dels costos del grup formatiu: directes (directament relacionats con la impartició) i associats (costos d’ ( t d’organització, li it t al 25% d l costos di it ió limitats l de los t directes b ifi bl ) t bonificables). COST MÀXIM FINANÇABLE (per grup): Mòdul Econòmic Màxim x Hores de Impartició x Número de Participants Participants. El menor de los tres imports anteriors determinarà el màxim que podrà bonificar-se ("cost màxim bonificable") ( cost bonificable ). En funció del número de treballadors de l’empresa, se li exigirà una determinada cofinanciació, diferència entre els costos de formació (inclosos els salarials de treballadors formats en jornada laboral) y les bonificacions aplicades. 31
 • 32. Gestió de la formació Costos MÒDULS ECONÒMICS Modalitat de Nivell de formació formació BÀSIC SUPERIOR PRESENCIAL 9€ 13 € TELEFORMACIÓ 7,5 € A DISTÀNCIA 5,5 € Es fa una ponderació en funció del numero d’hores de cada MIXTA modalitat que contempli l’acció formativa PERCENTATGES en que es pot superar el mòdul econòmic en funció de la plantilla. Els mòduls econòmics s’incrementen percentualment en funció de la plantilla. L’aplicació l òd l ò i ’i t t l t f ió d l l till ’ li ió ho calcula automáticament Empreses de 1 a 9 Sense límits Empreses de 10 a 49 d 0 Increment màxim d’ 10% à i d’un 0% Empreses de 50 a 249 Increment màxim d’un 5% 32
 • 33. Gestió de la formació Costos APORTACIÓ PRIVADA En funció del numero de treballadors de l’empresa, aquesta està obligada a un percentatge de finançament privat. En cas que la formació es faci dins l’horari laboral, els costos salarials no q es poden bonificar però es quantifiquen a nivell de costos. Plantilla de l’empresa Cofinanciació De 6 a 9 treballadors 0% De 10 a 49 treballadors 10% De 50 a 249 treballadors 20% Més de Mé d 250 t b ll d treballadors 40% 33
 • 34. Gestió de la formació Practicar la bonificació La L empresa podrà practicar l b ifi dà ti la bonificació a partir d l mes en que fi lit i ió ti del finalitzi el curs. En el butlletí de cotització del mes següent o en qualsevol altre amb fins al butlletí del mes de desembre de l’any en curs. (Les bonificacions corresponents a permisos individuals podran practicar se a mida que se abonin els practicar-se salaris als treballadors). TC Normalitzat- (55) Las empreses de menys de 10 treballadors que no presenten TC2 (relació nominal de treballadors) a través del sistema RED, hauran de presentar un TC1 complementari que no porta associat un TC2. Haurà de complimentar en les caselles de la dreta els codis: CL=4 y CC=95. CC 9 Aquest TC1 complementari només h d d t ll l’i t C l t i é ha de detallar l’import relatiu t l ti a les bonificacions per formació, casella 601 i es presentarà a la TGSS. Sistema RED- (55) L’import a bonificar es complimentarà en el segment RED L import EDTCA80 casella 763 "Bonificació INEM Formació Continua" (s’acumula automàticament en la casella 601). Si ell saldo es acreedor (l’i ld d (l’import a b ifi t bonificar é superior a l cotització d és i la tit ió de la empresa), la TGSS ho reemborsarà. 34
 • 35. Gestió de la formació Practicar la bonificació Les empreses amb menys de 10 treballadors han d’indicar les claus: 4 9 5 CL C C 35
 • 36. Fonts de finançament Formació subvencionada Normativa que regula els ajuts N ti l l j t 36
 • 37. Fonts de finançament Formació subvencionada La formació subvencionada es finança segons l’article 8 del RD ó 395/2007 amb Fons procedents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els treballadors, amb les ajudes procedents del Fons Social Europeu i amb les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic de Treball Estatal (regulat per la legislació vigent (57) en aquest àmbit) 37
 • 38. Fonts de finançament Normativa que regula els ajuts ampliat (56-59) El sistema de bonificacions està regulat per l’Ordre Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 à de juliol, que desenvolupa parcialment el Real Decret 395/2007 Subsistema de Formació Professional per al Treball REAL DECRET 395/2007 de 23 de Març de 2007 pel que es regula el 395/2007, 2007, subsistema de formació professional per al treball LLEI ORGÀNICA 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. Accions de Formació a l’Empresa ORDRE TAS/2307/2007 Finançament LLEI_26_2009, de 23 de Desembre De Pressupostos Generals de l’Estat per 2010 Subsistema de Formació Professional Contínua ORDRE TAS/500/2004, de 13 de febrer, per la que es regula el finançament de les accions de formació contínua en les empreses inclosos els permisos empreses, individuals de formació ORDRE TAS/2866/2004, de 9 d’agost, per la que es modifica l’Ordre TAS/500/2004 ORDRE TAS/397/2006, de 8 de febrer, per la que es modifica l’ Ordre TAS/500/2004 38
 • 39. 39
 • 40. 40
 • 41. 41
 • 42. 42
 • 43. 43
 • 44. 44
 • 45. 45
 • 46. 46
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 49
 • 50. 50
 • 51. 51
 • 52. 52
 • 53. Informació a la RLT (15 dies per informe) FAVORABLE DESFAVORABLE NO INFORMA 15 dies per arribar a un acord ACORD DESACORD 10 dies per enviar ACTA DE DISCREPÀNCIES a la Fundació per a la mediació INICI ACCIONS 53
 • 54. 54
 • 55. 55
 • 56. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Real Decreto 395/2007, de 23 de Marzo de 2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional. RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2007. p j Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el cuestionario de evaluación de calidad. 56
 • 57. FINANCIACIÓN LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Disposición Vigésima quinta. Financiación de la formación profesional p p para el empleo. p Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Disposición adicional vigésima sexta. Financiación de la formación profesional para el empleo. f ió f i l l l Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Disposición adicional vigésima sexta Financiación de la 2007 sexta. formación continua. LEY_26_2009, LEY 26 2009 de 23 de Diciembre De Presupuestos Generales del Estado para 2010 57
 • 58. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA Corrección de error del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. ORDEN TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua. ORDEN TAS/2866/2004, de 9 de agosto, por la que se modifica la Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación. ORDEN TAS/397/2006, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/500/2004 de 13 de febrero TAS/397/2006 febrero TAS/500/2004, febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua. REAL DECRETO LEY 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua. RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para acciones de formación continua en las empresas durante el ejercicio 2005, y su forma de justificación. RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para acciones de formación continua en las empresas durante el ejercicio 2004 y su f d t l j i i 2004, forma d j tifi de justificación. ió 58
 • 59. NORMATIVA GENERAL ORDEN TAS/368/2004, de 12 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 61/2003 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 61/2003, diciembre para el año 2004. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. / f Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Trabajo y Seguridad Social), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ley Orgánica de Libertad Sindical. Ley 19/1989, de 25 De Julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en Materia de Sociedades. Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. Real Decreto 209/2003 d 21 d f b R lD t 209/2003, de de febrero, por el que se regulan l registros y l l l los i t las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. Ley de L d protección d d t t ió de datos. Medidas apoyo textil 59